Kerkblad 76-29

 

“Zalig zijn de vredestichters”

(n.a.v. Mattheüs 5: 9 en Psalm 34: 12 – 15)

____________________________________­­­________________

Vrede. Als we dat woord even op ons in laten werken, dan begrijpen we hoe mooi deze zaligspreking is. Vrede betekent: heelheid. Hier heeft dat met name te maken met onze relaties. Heelheid laat zich herkennen in een sfeer van onderlinge liefde en harmonie zowel in het leven met de Heere, als in het leven met onze naaste. Vrede en liefde hebben alles met elkaar te maken. “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Rom.13: 10). Het gevolg is vrede.

Vrede is een kostbaar, maar ook kwetsbaar goed. De vrede raakt snel verstoord. In gezinnen, in de kerk en in de samenleving blijkt dat er niet zoveel nodig is of het is gedaan met de vrede. Het hoeft niet, maar vaak leidt verschil van mening tot onvrede of zelfs tot conflict. Nog erger is, als die meningen ongefundeerd zijn. Dat maakt ons kwetsbaar, ook als samenleving waarin de sociale media een grote rol spelen als het gaat om het verspreiden van meningen.

We leven in een bijzonder ingrijpende periode. Met de huidige pandemie, de gevolgen en de aanpak daarvan, ligt het voor de hand dat we daar wat van vinden. En dat is goed, als het constructief meedenken betreft. Maar het wordt levensgevaarlijk als we verstrikt raken in algoritmes van het internet, die ons binnenleiden in de fictieve wereld van complottheorieën, die het gezag van de overheid ondermijnen. Blijkbaar zijn velen er vatbaar voor in tijden van verwarring waarin juist behoefte is aan houvast. 

In Psalm 34 horen we andere taal. “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (vers12 – 15).

Vrede moet je najagen. Dat begint bij het behoeden van je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg van de gevolgen van het spreken van bedrog. Het brengt boze mensenmassa’s op de been, die op het verkeerde been zijn gezet door bedrog of de halve waarheid. Zwijgzaamheid is een betere optie.

Als we spreken vanuit frustratie of onvrede, dan zijn er maar een paar woorden nodig om vrede en harmonie in de relatie te verstoren. Dat geldt ook in de kerk en aan de keukentafel. In dat opzicht wordt er in deze tijd veel van ons gevraagd, gezien de beperkingen in het gemeenteleven en de eredienst. En niet minder in de gezinnen waar dagelijks thuisonderwijs wordt gegeven en veel van ouders en kinderen wordt gevergd. Zwijgzaamheid – hoe lastig soms – voorkomt veel irritatie en onvrede. Wie dagen liefheeft om het goede te zien, moet de vrede najagen. Juist in een sterke band van vrede ligt veel houvast. En dat is méér dan welkom in onze tijd. Wie zijn tong en lippen behoedt, bewaart en bewaakt veel vrede.

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. Waarom dat laatste? Omdat God de Eerste is Die vrede maakte met ons! Dat mocht alles kosten. Gods weg van vrede met ons was ‘door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1: 20). God gaf Zijn eigen Zoon om ons met Zichzelf te verzoenen en vrede te maken. Aan het kruis zweeg Hij in Zijn liefde (Zef.3:17). En in liefde spreekt Hij van vrede (Ef.2:14; Rom.5:1). Wie dat gelooft en steeds dieper tot zich laat doordringen, zal de vrede koesteren. Die vrede is ook een vrucht van de Geest (Gal. 5: 22). Een vrede als voorbode van de eeuwige vrede van Gods Koninkrijk. Een vrede als een weerspiegeling van de vrede van God in onze harten. Daarom zegt Jezus: “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. 

P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot en met 9 februari 2021, betekent dit dat ook de gemaakte afspraken van half december 2020 in de gemeente van kracht blijven. Daarnaast is er grote onzekerheid en zorg over de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten, die zich aanzienlijk sneller kunnen verspreiden. Alles bij elkaar een dringende oproep aan ons allen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken, waarbij de ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen:

Kerkdiensten

Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen en mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal 2 personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierbij ook van toepassing. Indien de situatie, ondanks alle maatregelen, ernstiger wordt, is het voorstelbaar dat de kerkdiensten verder moeten worden afgeschaald.

Zingen in de kerk

Ten aanzien van het zingen in de kerk is er recent door de PKN een zeer dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. Ook het zingen door enkele personen of zanggroepen wordt geheel ontraden. De wijkkerkenraden hebben besloten dit advies op te volgen en zullen de praktische invulling nader uitwerken.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode, tot en met tenminste 9 februari 2021, alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. 

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wijkgroepen in alle wijkgemeenten?

Gemeentebinding in coronatijd

Het is een lastige tijd om de binding binnen de gemeente vorm te geven. Ook het samenkomen in wijk- of buurtgroepen is nu niet mogelijk. Toch kunnen we wel een aantal dingen doen die de binding bevorderen zoals: je buren uitnodigen voor de koffie, een kaartje sturen of telefoontje plegen, gebed voor je buren. Adopteer bijvoorbeeld drie buren om voor te bidden of ga eens samen een kerkdienst mee kijken / beleven. Ook kunnen we in deze tijd proberen om wijkgroepen nog wat verder op te zetten waar dat nog niet gebeurd is. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat is een wijk- of buurtgroep?

Onze gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten: Oost, Noord en Zuid. Deze zijn weer onderverdeeld in wijken met elk een wijkouderling. Het idee is dat iedere wijk beschikt over één of meerdere wijkgroepen bestaande uit 10 – 15 gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij maakt het niet uit van welke wijkgemeente je lid bent. Zo’n wijkgroep komt zo mogelijk 2x per jaar (of vaker) bijeen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Daardoor weet je elkaar misschien wat makkelijker te vinden en kun je omzien naar elk ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden maar vooral ook voor onze buren met wie we misschien wat minder gemakkelijk contact hebben. We willen elkaar stimuleren om onze (niet kerkelijke) buren hierbij te betrekken.

Er klinkt nogal eens de opmerking dat zo’n wijkgroep een extra is naast verenigingen of Bijbelkringen. Dat is niet het geval. Een wijkgroep is geen Bijbelkring. Natuurlijk is het mooi om met je wijkgroep Bijbelstudie te doen, maar zoek dan ook naar drempelverlagende mogelijkheden om je buren bij de groep te betrekken.

Iedere wijkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de geografische wijkouderling. En wanneer u lid bent van een andere wijk dan is uw wijkouderling hier ook bij betrokken. Nu vindt niet iedereen het nodig om aan een wijkgroep deel te nemen. Dat kan o.a. zijn omdat u al vaak met buren (nu helaas wat minder) samenkomt. Dat is prima natuurlijk, maar wilt u ook dan om u heen kijken hoe u uw buren tot steun zou kunnen zijn?

Coördinatoren en Evangelisatie medewerkers gevraagd

Er zijn al vele wijkgroepen gevormd binnen de drie wijkgemeenten. Heeft u er nog weinig of niets van gemerkt? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Bent u / jij bereid om mee te helpen een groepje in uw wijk op te zetten? Neem dan contact op met onderstaande ouderlingen die coördinatoren en wijkouderlingen hierin willen ondersteunen. Een coördinator is een oog en oor in de buurt, die samen met een andere wijkbewoner bedenkt hoe je aan binding invulling kunt geven. Zonder coördinator kan een wijkouderling niet starten.

Tevens zijn we op zoek naar Evangelisatie-medewerkers die aan een wijkouderling kunnen worden gekoppeld.

Wij horen graag van u en jou zodat we hier hopelijk spoedig mee verder kunnen.

Wijkgemeente 1 Oost: Leen Klop, tel. 613517; e-mail: evangelisatie1@hghg.nl

Wijkgemeente 2 Noord: Philip de Rover, tel. 611123; e-mail: gemeenteopbouw.noord@hghg.nl

Wijkgemeente 3 Zuid: Kees Pille, tel. 614067; e-mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. 

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod is er voor iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven.

Sluiting bibliotheek verlengd

In verband met de verlenging van de coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 6 februari gesloten. 

Helaas! We zien uit naar betere tijden.

Update uit Uganda

Lieve gemeenteleden,

Allereerst willen we u alsnog van harte Gods zegen toewensen voor 2021! We zien uit naar een nieuw jaar, samen met God.  2021 zal een bijzonder jaar worden voor mij persoonlijk, nu ik toewerk naar mijn definitieve uitzending in april, Deo Volente. Bijzonder om eindelijk de definitieve stap te mogen zetten, na jaren van voorbereiding. Er moeten best nog wat dingen geregeld worden, maar de grootste voorwaarde om te gaan zijn de financiën. Er moet 80% van de maandelijkse giften toegezegd zijn en op dit moment staat de teller op 13%. U begrijpt vast dat dit een gebedspunt is. Bid u mee en wilt u misschien een maandelijkse donatie overwegen? Tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit onze gemeente! Heel hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes en giften, ook rondom de verloving van Derrick en mij! Dat doet ons erg goed! We voelen ons gedragen en geliefd, en zijn dankbaar voor onze verbondenheid met jullie in onze Heere Jezus Christus! 

Hartelijke groet van ons,

Derrick Ainomugisha (Vucci) en Amy de Jong

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verlenging lockdown

De lockdown is verlengd t / m 9 februari. Zie hierover de centrale berichten. Wat betreft de kerkdiensten verandert het beleid dus niet. Wel doet de kerkenraad het dringende verzoek om bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Ten aanzien van het zingen in de kerk is door de PKN het dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Als alternatief voor de gemeentezang worden de psalmen via de geluidsinstallatie afgespeeld. De psalmen zijn ook te horen in de huiskamers (live en via de kerkradio), zodat deze thuis door iedereen meegezongen kunnen worden. We willen u als kerkenraad ook van harte aanmoedigen om dit te doen, zodat de lofzang gaande gehouden wordt. De maatregelen vragen steeds weer om organisatorische aanpassingen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat we de hoofdzaak uit het oog verliezen. Dat is uiteindelijk Gods woord alleen en Zijn dienst. Het gaat om Hem Die naar de wereld gekomen is en in alles de wil van Zijn Vader deed, onze Heere Jezus Christus. “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1: 17 – 19)

De kerkenraad

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- voor de kerk en eveneens € 50,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“God was voordat wij waren. God zal zijn, als wij ons niet meer op aarde bevinden en Zijn Woord is evenals Hij, het blijft en is machtig om te doen, wat het belooft. En Zijn verbond staat vast en wat Hij belooft, kan Hij doen en zal Hij doen. Hij is almachtig, de Eerste en de Laatste in het strijdperk. Zo wordt onze zaligheid niet afhankelijk van ons, maar alleen van Hem.”

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

De lockdown is verlengd en ook in de kerk hebben we nog weer moeten inleveren als het gaat om het zingen. Je kunt er zomaar wat mismoedig van zijn: wat moet het allemaal worden? Laten wij onze ogen richten op de levende Heere Die Zijn Woord laat klinken. Ik moet daarbij denken aan Psalm 119: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen’ (Psalm 119: 84 berijmd). Het is een prachtige psalm om te zingen. Vooral nu komt het er op aan, om deze woorden te leven.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Aankondiging bij overlijden

Eind november j.l. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente verzocht wordt, om bij aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, te gaan staan. Hierop hebben we een aantal reacties ontvangen. Ook blijkt vaak, dat als iemand uit een andere wijk is overleden, er nabestaanden in onze wijk wonen, of we de overledene goed kennen. Daarom hebben we besloten om in het vervolg te gaan staan bij iedere aankondiging van een overlijden, ongeacht uit welke wijk de overledene komt en alleen de voorzang aan te passen bij een overledene uit de eigen wijkgemeente.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de berichtgeving van de overheid is besloten om ons beleid dat we sinds half december voeren, ongewijzigd voort te zetten. Daarna kregen we het dringende advies van het moderamen van de PKN, om gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige datum van de lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten om dit advies op te volgen. Gelukkig hebben we inmiddels behoorlijk wat liederen, die tijdens eerdere diensten zijn opgenomen. We zullen tijdens de diensten dan ook, zoveel als mogelijk is, hier naar kijken en luisteren. Het moderamen van de PKN noemt als één van de redenen als basis voor haar advies: “De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus”. Daarnaast ervaren we, dat er in ons dorp veel besmettingen zijn. Daarom hebben we voor afgelopen zondag een actief ontmoedigingsbeleid gehanteerd voor het fysiek bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege dezelfde redenen zullen vanaf zondag 24 januari de diensten van onze wijk uitsluitend nog online te bezoeken zijn. We vinden dit een pijnlijke beslissing, maar vinden dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen t.o.v. onze gemeenteleden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur zal zijn.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 28 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat

Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor alle ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, die (ernstig) in de problemen zijn gekomen door de lockdown en zich zorgen maken over de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van hun personeel.

In 2020 deelden we weinig nieuws uit Kazachstan. Toch staan de bijna vijf miljoen christenen in dit land onder druk. Als ze bijvoorbeeld een kerk willen registreren, moeten ze vijftig handtekeningen van inwoners verzamelen. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om samen te komen. (Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte 

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 5,- voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 11 januari konden we als kerkenraad niet vergaderen in verband met de geldende beperkingen. Als moderamen zijn we wel bij elkaar geweest om de meest noodzakelijke dingen te bespreken. Woensdag 13 januari was er een overleg van de scriba’s van de wijkkerkenraden met de scriba en preses van de AK om het een en ander af te stemmen met betrekking tot het gemeente-zijn in coronatijd. De volgende dag kwam het dringende advies binnen over het zingen in de kerk. Daar moet dan ook binnen (te) korte tijd een beslissing over worden genomen. Nu kan er veel besproken worden via de mail binnen kerkenraad en / of moderamen, maar soms is dat ook niet meer mogelijk en gewenst. Dan besluit het Dagelijks Bestuur van een kerkenraad wat te doen. Zo ook met betrekking tot het zingen in de kerk. Allerlei oplossingen zijn mogelijk en kunnen uitgevoerd worden. De vraag is dan om alle aspecten van de oplossingen te bekijken en te bezien of dat wenselijk is. Zo is het besluit gevallen om het zingen in de kerk niet te doen en vervangende oplossingen achterwege te laten. Het is ingrijpend dat we ons als gemeente in stilte moeten hullen. We voelen met elkaar de pijn hiervan, maar laat de lofzang, in alle stilte en onder begeleiding van het orgel, tot God zijn. 

Gelezen / gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters 

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08 

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 24 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G.Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland 

H.C.Zondag 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.Maas, Dordrecht (groep C1 )

18.00 uur ds. P. v.d. Voorde,

H.C. Zondag 31 (groep C2 )

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid  rb / ds. M.C.Stehouwer,

Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. A. de Rover,

Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Nieuwe Kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet

Oude Kerk 09.30 uur: Willemijn van Hof, Anne-Lynn de Jong

De Parel 10.45 uur: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66:10

avonddienst: Psalm 27:7

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Daniëlle Terlouw, Hilde Breugem (reserve)

Collecten

1. Project kerk en school – International Justice Mission (IJM)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-28

Lam gelegd

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

(Markus 2: 5)

____________________________________­­­________________

Deze geschiedenis blijft boeien. Of je ‘m nu leest in de kinderbijbel of in de Bijbel van jezelf: de geschiedenis van die dak-ont-dekkers.
Het is gebeurd in Kapernaüm. De Heere Jezus is thuis. Hij voert het Woord tot degenen die Hem opgezocht hebben. Een massa mensen. Er kan echter nog meer bij. Alleen, dan moet je wel via het dakterras op de eerste etage. Daar is het, waar het dak open gebroken wordt. Door de dan ontstane opening wordt die verlamde aan de voeten van de Heere Jezus neergelegd. Op zijn draagbed, een ligmat. Alles heel eenvoudig.

Reken erop dat dat een hele gewaarwording is geweest, wanneer je luisterend naar de woorden van de Heiland ineens het ruime hemelrond in blikt. Ongekend, om zo gestoord te worden in het met alle aandacht betrokken te zijn op de Woorden die Jezus spreekt. Waar Hij het over heeft voor Zijn samengestroomde publiek wordt niet vermeld. Waar Hij het over gaat hebben, staat wel te Boek gesteld. Want over die inbreuk op Jezus’ onderwijs gaat het niet in het vervolg. Dat had gekund. Want ‘wie gaat er nu door het dak naar Jezus toe?’ Nee: Hij sprak het Woord tot hen. Èn tot hem.
Want het wonderlijke is, dat die vier vrienden hun lamme vriend gelegd hebben voor de voeten van Jezus, en dat Jezus dat beschouwt als een geloofsdaad. Hij ziet immers het geloof van deze makkers. Maar dan voert Hij vervolgens het Woord tot die ene, die lam gelegd was aan Zijn voeten op zijn ligmat.

En let er dan op, wat de Heere Jezus hier zegt: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Kwam hij, kwamen zij dáár voor? Hadden zijn vrienden hem voor deze woorden opgehaald en door het opengebroken dak neergelaten? Dat dacht ik niet.
Dit alles zijn zeer onverwachte zaken. Dat gebeurt vaker, dat bij de Heere Jezus alles anders loopt dan verwacht, gedacht of gepland. Dan wordt onze planning, dan worden onze gedachten en verwachtingen lam gelegd. Een streep erdoor. De Heere Jezus is in Zijn weg en werk en ook niet in Zijn woorden te sturen of te manipuleren. Alleen: wat proberen we dat vaak wel, wat willen we dat ook graag. Hem naar onze hand zetten, en laten handelen naar zo-zijn-onze-manieren.
Dat blijkt ook wel uit die stilzwijgende overwegingen, die door het hart van die schriftgeleerden spookten. Bij hen is één en één twee, en wanneer het dus gaat om zonden vergeven, dan is dat uitsluitend aan God voorbehouden. ‘Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven, dan God alleen?’ Met andere woorden, daar moet Jezus van afblijven. Hij mag het daar op deze manier niet over hebben.

Nu is het verrassende in deze geschiedenis, dat Jezus deze schriftgeleerden doorgrondt en doorziet. Ook al hebben ze niets met zoveel woorden gezegd, Hij kent de overwegingen van hun hart. Eigenlijk hoef je blijkbaar bij de Heere Jezus niks te zeggen, Hij kent je, doorgrondt je en in feite legt je dat lam. Zet je dat stil. Brengt je dat op je plaats: voor Hem. Alle ja-maars ten spijt. Wat ik allemaal dacht op een rijtje te hebben, dat wordt lam gelegd aan de voeten van Jezus, waarbij Hij er blijk van geeft zowel een lamme weer op de benen te kunnen laten staan, maar ook om te verkondigen, dat de Zoon des mensen macht, volmacht, heeft op aarde, om de zonden te vergeven.
Wat een machtige woorden zijn dat. Je moet er alleen wel áán willen. Liefst op voorhand, omdat Jezus het zegt. En omdat je je toch bij de deur van Zijn huis had verzameld, waarbij Hij het Woord voerde? Daar wordt criticasme lam gelegd, in feite omdat men de Heiland niet kende. Niet wist Wie Hij was. Omdat men zich boven Hem verhief. Het beter dacht te weten dan Hij.

Het slot van deze geschiedenis is prachtig. Want het loopt er op uit, zo lees ik, dat deze naamloos lamme zijn ligmat opneemt en naar buiten loopt voor het oog van allen, en dat vervolgens allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. Wat hem gedragen had, wat hem neergelaten had voor de voeten van Jezus, dat draagt hij nu uit. Letterlijk en figuurlijk. En wat dàt te weeg brengt… mens, wat een vreugde: God werd verheerlijkt, de HEERE groot gemaakt!
Blijkbaar worden dan ineens wel de dingen doorzien tot op God. Ook door die schriftgeleerden, wanneer we hen tenminste ook tot die ‘allen’ mogen rekenen.
Let je erop, dat je bij de Heere Jezus geen buitenstaander bent en blijft. Maar dat je bij Hem mag in-breken om geraakt door Zijn Woord uit te breken. Lam gelegd voor Zijn voeten, om op Zijn Woord de benen te nemen ten aanschouwen van een ieder.
Tot eer van God! Daar gaat het om.

C.D. Zonnenberg

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Uur van gebed
Volgens het rooster is er zaterdag 16 januari weer uur van gebed. Vanwege de lockdown kunnen we nu niet samen komen. Maar laten we in het gebed niet verslappen en thuis waar mogelijk om 19.00 uur meedoen! Als Bijbelgedeelte reiken we aan: Ezra 8: 21-36 met de dag-overdenking uit ‘Een handvol koren 2021’ van de GZB. Gebedspunten zijn er voldoende. Ook de kerkbode van deze week reikt er heel wat aan. Op het gebed doet God grote dingen. Van Hem is onze verwachting!

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap
Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap, gelegen in Binnendams, te verkopen. Het kapitaal uit deze nalatenschap kon worden behouden, ondanks de ontwikkelingen op financieel gebied die in maart j.l. ontstonden naar aanleiding van het coronavirus. Een deel van dit kapitaal is ondergebracht bij Oikocredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
Samenvattend werd door de diaconie in het kalenderjaar 2020 aan de onderstaande organisaties en projecten een bijdrage toegekend. Met het oog op continuïteit is aan een deel van deze begunstigden een meerjarige toezegging gedaan en bestaat direct contact om van de ontwikkelingen bij deze organisaties op de hoogte te blijven.

Binnenland:
Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen (IZB)

Buitenland:
GZB (ziekenhuis in Congo, Zuid-Oost Azië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Mozambique (HGJB-actie), Kosovo (Operatie Mobilisatie), Zuid-Soedan (Tear), Mercy Ships, Ethiopië (Interlakes school), Afrika (sprinkhanenplaag), Open Doors (gevolgen corona), Jemen, Israël (Jemima), Zuid-Afrika (Lea van der Riet-Luiten).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als college van diakenen – aangevuld met enkele andere enthousiaste gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen.
We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel dat we als diaconie – maar ook als gemeente – beogen.

College van kerkrentmeesters

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
Vorig jaar heeft de Noordzijde van de Oude Kerk in de steigers gestaan: de kant van ons kerkgebouw die grenst aan de pastorietuin en het parkeerterrein. De dakpannen zijn toen vervangen, stukken verrot dakbeschot vervangen, nieuwe betimmeringen aangebracht, nieuw zink- en loodwerk gemonteerd, het metselwerk hersteld waar nodig, de gevels gereinigd en geïmpregneerd, de dakbedekking van de orgelgalerij vervangen, alle houten onderdelen geschilderd etc. We mogen terugzien op een geslaagde actie. Met de inzet van een aantal beroepskrachten en een flink aantal vrijwilligers is het doel bereikt! Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. En niet onbelangrijk: We zijn binnen het budget gebleven. Volop redenen tot dankbaarheid dus.
Het College van Kerkrentmeesters is van plan om dit jaar op een nagenoeg soortgelijke wijze de Zuidzijde van de Oude Kerk onder handen te nemen: de kant die grenst aan de Kerkweg. Hoewel op hoofdlijnen de actie gelijk is aan die van vorig jaar, zijn er toch weer andere uitdagingen die de aandacht vragen. Inmiddels zijn de voorbereidingen van deze geplande groot-onderhoudsbeurt gestart. Het voornemen is om in de maanden mei en juni de werkzaamheden uit te voeren. Voorafgaand aan de start zullen we u verder informeren.

Vrijwillige bijdragen
In 2020 is € 354.090,- ontvangen. Dat is ruim € 29.000,- meer dan het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim € 4.000,- meer dan het toegezegde bedrag (€ 349.918,-).
Hoewel de collecte opbrengsten achterbleven bij de begroting, zijn we dankbaar dat de vrijwillige bijdragen ruim boven de begroting uit zijn gekomen.
Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

ACTIE KERKBALANS 2021
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2020 konden we op u rekenen en ontvingen we voldoende middelen om alle (onvoorziene) activiteiten te kunnen uitvoeren. U gaf zelfs meer dan u toezegde. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en ná corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Vrijwel alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. De betrokkenheid van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt ook de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De reguliere kosten voor het verzorgen van de erediensten en het pastoraal werk, en in het achterliggende jaar ook alle extra kosten om het bijwonen van de diensten online mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast staan er ook voor het voorliggende jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Helaas is het mede daardoor niet gelukt om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voort bestaan.

Van zaterdag 16 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan dan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we opnieuw op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.
‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

College van Kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Al eerder hebben we stil gestaan bij de persoon van Maria. Haar geloof viel ons op. Ze nam denktijd voor de woorden van God en gaf zich er aan over, ook al overzag ze lang niet alles (Lukas 1: 26-38). Ze maakt God groot omdat Hij omkeek naar de nederige staat van Zijn dienares (Lukas 1: 46-56). Ook bewaart ze de woorden van de herders in haar hart (Lukas 2: 19). Naast geloof zien we dat Maria als moeder van de Heere ook moet leren. Dat zien we als ze de 12-jarige Jezus vol angst zoekt. Jezus zegt haar dan: “Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader”. Opnieuw moet ze een stap terug doen op de bruiloft in Kana. Komende zondagmorgen zal het daarover gaan vanuit Johannes 2. Het tekstgedeelte wordt gevormd door Johannes 2: 4 en 5. De Heere Jezus spreekt zijn moeder aan met ‘mevrouw’. Waarom doet Hij dat? Waarom reageert Hij afstandelijk? Vervolgens zegt Hij eveneens: “Mijn uur is nog niet gekomen”. Dat zijn geladen worden. Wat heeft dat ons te zeggen?
In de avonddienst staat ds. T. van Bruggen uit Streefkerk op de kansel. Ik hoop dan op de preekstoel van Streefkerk te staan. U en jou een rijk gezegende zondag gewenst. Laten we met verwachting toeleven naar de diensten! Bidt u voor de voorgangers?

Tenslotte
Alle ogen zijn in deze tijd gericht op het vaccin. Ik kan me voorstellen dat er ook wel vragen over zijn. Een mooi artikel las ik van de arts A. Hoek-van Kooten in het RD van 29 oktober. Wie er even op googelt, vindt het vrij snel. Laten wij echter niet alleen gefocust zijn op het vaccin alsof dat de oplossing is van alle problemen. Dan heb je een beperkte blik. Laat onze verwachting in de eerste plaats van de Heere zijn. In deze gebroken wereld loopt het Hem niet uit de hand. En verder is het een goede zaak om verantwoordelijkheid te nemen. Een hartelijke groet vanuit de Vinkeweerse pastorie!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.” (Psalm 4: 2)

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 17 januari in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de basisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats staat zaterdag 16 januari de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst
Zondagavond 24 januari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot dhr. Arie de Rover en het thema is ‘Nieuw Abnormaal’. Wat door de samenleving als normaal wordt gevonden is voor een Christen niet altijd normaal. Dat geeft spanning en deze lijkt steeds verder op te lopen. De spreker neemt ons mee aan de hand van de Bijbel hoe we daarmee moeten omgaan, zeker als na de corona pandemie alles weer ‘normaal’ wordt.
De band Quest verzorgt de muzikale invulling.
In de zaal is een ministry team aanwezig. Dit team kan ook via ministry@hghg.nl vanuit huis worden benaderd voor verder contact. De eerstvolgende Pareldienst is op 7 februari met ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel.

Commissie de Pareldiensten

Citaat
‘Goed opvoeden betekent niet alleen dat je een goed voorbeeld bent; het betekent ook dat je het ootmoedig erkent als je dat niet bent geweest.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken
We bidden voor alle gezinnen en echtparen die ten gevolge van het vele thuiswerken dicht bij elkaar zitten en waar spanningen onderling of met de kinderen het geval kunnen zijn.
Christenen in Somalië leven in een ongekend vijandige omgeving. Dank de Here God voor hun geloof en vertrouwen op Hem. Bid voor deze kwetsbare groep gelovigen. (Gebedskalender Open Doors)
De afgelopen weken was er een enorme corona-uitbraak in de protestantse kerken in Bulgarije. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen en er zijn ook mensen overleden. Wilt u bidden om troost, om genezing en bewaring en danken dat er ook weer veel mensen aan de beterende hand zijn? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord
Alleen het Woord van God geeft betekenis, orde en zin aan het leven.

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zondag 17 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 18 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Varia

Parenting Children Course Online
Denk je wel eens na over vragen als: Wat is jouw visie voor je gezin? Wat wil je over vijf jaar bereiken? Of nog verder in de toekomst: welke herinneringen wil je dat jouw kinderen hebben aan het gezin waarin ze opgroeien?
In deze periode van lockdown brengen we als gezin meer tijd met elkaar door. Voor het ene gezin heel plezierig, maar voor het andere gezin een uitdaging. Wij zijn er van overtuigd dat het voor alle gezinnen waardevol is als de ouders meedoen aan de Parenting Children Course. Deze cursus biedt praktische handvatten om mee aan de slag te gaan, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.
Nu we niet bij elkaar kunnen komen, willen we de cursus online aanbieden. Voor elke bijeenkomst zullen we een filmpje sturen waarin het thema is uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst zullen we een onderwerp verder verkennen, door korte presentaties en gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast krijg je als stel een werkboekje met daarin een aantal vragen om als huiswerk te bespreken en toe te passen in je eigen gezin.
De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders (en opvoeders) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. De cursus wordt aangeboden door Hart voor de Waard op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april. De online bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Het kost €15,- om deel te nemen. Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Voor extra informatie kun je contact opnemen met Marieke Bor, via 06-33 83 47 27 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.
Heb je geen jonge kinderen, maar tieners in huis? In het najaar zullen we een Parenting Teenagers Course geven. Als je interesse hebt, kun je dit alvast aan Marieke doorgeven.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 17 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord Prop. J.H. Menkveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
18.00 uur rb/ ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord dr. M. Dubbelman, Giessenburg
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. H.J.Lam, Werkendam

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad
2. Eredienst
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas
Oude Kerk 09.30 uur: Corine Kanselaar, Janine de Bruin
De Parel 10.45 uur: Simone Meerkerk, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Gebed des Heeren: 7
avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN- HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC Zondag 3

Kinderoppas
Meta Klop, Anniëlle Spelt, Anne Breugem (reserve)

Collecten
1. Werelddiaconaat/Project 10.27 Libanon
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-25,26

De hoorn der zaligheid

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Minstens negen maanden en acht dagen was Zacharias sprakeloos. Maar God zorgtzorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt… Hij opent acht dagen na de geboorte van Johannes Zacharias’ mond, als hij zijn geloof belijdt door zijn zoon gehoorzaam Johannes te noemen.
Het is alsof de sluizen opengaan. Het is één al lof aan God. De Geest wordt vaardig en geeft Zacharias profetische gaven.

God heeft naar Zijn volk omgezien
Dit kind is nog maar het begin, maar Zacharias weet het helemaal zeker, Israëls God heeft naar Zijn volk omgezien. Als God naar je omziet, betekent het dat Hij Zich over je bekommert. Zo zorgt God vol liefde en genade voor Zijn volk.
Daar zijn zoveel voorbeelden van. In de Bijbel, de kerkgeschiedenis en hopelijk ook in uw eigen leven…? Wat is de mens, dat U naar hem omziet? Of dat U hem bezoekt? Bij de komst van Christus komt God komt in eigen persoon op bezoek. Hij kijkt met eigen ogen om, naar Zijn volk.
Niet om vast te stellen, dat het niets is, of dat het hopeloos is – om Zich vervolgens van je af te wenden. Nee, Hij ziet om naar Zijn volk – hoe diep de ellende ook is – om zich over Zijn volk te ontfermen.
Zo ging het met Mozes. God laat Zich kennen. Ik ben de HEERE en Hij stuurt Mozes naar het kermende volk in het Egyptische slavenbestaan. Zeg tegen hen: “Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u wordt aangedaan.” Wanneer God in genade naar je omziet, is verlossing nabij. Zacharias zingt en looft bij voorbaat, alsof het al gebeurd is! Zó is dat ook.
Maria, de moeder van zijn Heere, is 3 maanden bij hun op bezoek geweest. Zij droeg hun Verlosser in haar buik.

Gods omzien in vlees en bloed
Vanaf het prilste begin brengt Hij verlossing en maakt Jezus Zijn naam waar: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Want dat kan geen mens zelf.
Israël kan zich in Egypte niet in eigen kracht uit de slavernij, uit de zonde, ontworstelen. Psalm 49 brengt onder woorden dat geen sterveling de ver-losprijs voor zijn ziel kan betalen, om het goed te maken bij God.
Zelfs de offers in de tempel waar priester Zacharias in diende, kon dat niet bieden. Hebreeën 9: 12 zegt dan: “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”
Het is maar goed, dat we steeds weer ontdekken dat we onszelf op geen enkele manier kunnen verlossen…
‘Niet het offer, dat ik breng, Niet de tranen, die ik pleng, kunnen redden, Gij alleen…’
Wat een zegen, trouwens, dát God ons daarin láát vastlopen en laat ontdekken dat we in geen enkel opzicht onszelf kunnen verlossen. Hoe dieper we dat ontdekken, hoe heerlijker glanst het wonder dat Christus gekomen is om Zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Zaligheid
De verlossing die God brengt is vast en zeker. Hij maakt dat onze zaligheid onomstotelijk vast staat, zo vast als een hoorn. Voor de mensen uit de tijd van Zacharias een krachtig voorbeeld. In de hoorn ligt alle stootkracht van een dier. Daarmee kan hij zich eruit vechten of verdedigen. Met zo’n hoorn kan je wel tegen een stootje.
Een nieuwe koning werd daarom bij voorkeur uit een hoorn gezalfd. Niet met een breekbare kruik, zoals Saul, maar met een hoorn, zoals David. Zijn koningschap is onbreekbaar, blijvend. Zo richt God in het huis van David, Zijn dienaar, een hoorn van zaligheid op in de grote Zoon van David (Psalm 132: 19).
In Christus ligt de zaligheid onomstotelijk vast. Buiten Hem is geen zaligheid.
Wat die zaligheid inhoudt profeteert Zacharias er direct bij: namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten (1: 71). En… en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden (1: 77).
Christus verlost u van al uw vijanden, door ze te overwinnen. Christus verlost je van al je zonden, door ze van je over te nemen en de wereld uit te dragen aan het kruis.
Zijn werk ligt onomstotelijk vast. Voor een ieder die in Hem gelooft daarom ook. U zal het einddoel van het geloof verkrijgen: de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 9).

ds. J.C. Breugem

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Gemeente in coronatijd
Onze overheid heeft voor de periode van 15 december tot 19 januari een vergaande lockdown afgekondigd voor het gehele land. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. Om zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden zijn door de kerkenraad onderstaande besluiten genomen.

Kerkdiensten
Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt geadviseerd om zo veel als mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen wijzigingen en bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal twee personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierin ook van toepassing. Indien er aanleiding is om bovenstaande maatregelen te herzien, wordt u hierover geïnformeerd.

Catechese en zondagsschool
Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 januari 2021 alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook met De Parel zijn hierover afspraken gemaakt om de bezetting hiervan te reguleren, te minimaliseren, en de veiligheid voor gebruikers en personeel te kunnen waarborgen.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en tegelijk bidden we of dit mag bijdragen aan een voorspoedig herstel uit deze crisis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Zijn Zoon is in de wereld gekomen om ons te verlossen uit alle noden. Allen gezegende kerstdagen en een gezond 2021 toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van Tear: ‘wijkopbouw in Nairobi’. Zestig procent van de inwoners van Nairobi leeft in dichtbevolkte sloppenwijken. De kans op een menswaardig bestaan ligt hier heel wat lager dan in de overige delen van de stad. Tear werkt met een lokale partner en met drie lokale kerken in de sloppenwijken van Nairobi om dit te veranderen. De uitdagingen zijn legio: wijken zijn dichtbevolkt en elektriciteit en schoon drinkwater zijn schaars. HIV komt vaak voor, de werkloosheid is hoog, de economische veerkracht laag, en de meesten eten ’s avonds van wat ze die dag hebben verdiend als dagloner of straatverkoper. In deze context is Tear’s partner, nauw verbonden aan de Redeemed Gospel Church, actief in tal van programma’s. Deze kerk begon ooit met evangelisatiewerk, maar stuitte al gauw op veel maatschappelijke problemen. Daarom breidde ze haar werk al snel uit met training en ondersteuning op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische empowerment en onderwijs. De lokale kerk speelt hierin een belangrijk rol, en brengt mensen in beweging. Ze stelt gemeenschappen in staat om ontwikkeling aan te jagen en op te komen voor de meest kwetsbaren. Hierin werken ze gezamenlijk aan drie programma’s; economische zelfredzaamheid, een positief leven met hiv, en de kerk als motor van ontwikkeling. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte en uw gebed van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 3 januari 2021
De diaconale collecte van de eerste zondag in het nieuwe jaar is bestemd voor vluchtelingen in Ethiopië, via ZOA. Door de gevechten afgelopen maanden in het noorden van Ethiopië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen zoekt een veilig heenkomen in andere delen van Ethiopië, maar grote aantallen wijken uit naar het naastgelegen Sudan. Volgens Sudanese autoriteiten zijn er in de afgelopen tijd duizenden Ethiopiërs per week de grens naar de oostelijke deelstaten Kassala en Gedaref overgestoken. Sudan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat veel meer vluchtelingen in de richting van Sudan trekken zolang het conflict voortduurt. ZOA is in Sudan aanwezig op de plekken waar de vluchtelingen uit Tigray aankomen. Op dit moment wordt de nood geïnventariseerd zodat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk kunnen worden opgevangen met onderdak, voedsel en water. ‘Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood i’, zegt René Vlug (ZOA) in Ethiopië. ‘Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstromen zijn een enorme klap voor de regio waar al zoveel mensen ontheemd zijn.’ ZOA is er voor mensen in crisisgebieden, zoals de mensen in Tigray en de vluchtelingen in Sudan. Helpt u mee om mensen in oorlogsgebieden concrete hulp en nieuwe moed te geven? Mogen wij daarom ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2020
Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?
Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:
Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 719 760 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van de QR-code. Alvast hartelijk dank!
het college van kerkrentmeesters

De orgelglossy is verschenen…
De glossy met alle ‘ins & outs’ rondom de restauratie is nu verkrijgbaar. Ruim 60 pagina’s met allerlei informatie over o.a.: de geschiedenis van ons orgel, wat is er allemaal gedaan, wie is de orgelbouwer, verschillende ‘witte’ praatjes en weetjes, in gesprek met…. en natuurlijk heel veel foto’s. Ook als je geen verstand hebt van orgels is dit leuk om door te kijken en te lezen. Kortom een mooi tijdschrift voor iedereen!
Voor € 4,95 te koop op de volgende adressen: Damstraat 5 en Kerkweg 19 of bij het Kerkelijk Bureau.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In november dachten we de bijeenkomsten op woensdag 13 januari te kunnen hervatten, maar gezien het nog altijd toenemende risico van besmetting met het coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voorlopig weer afgelast. We hopen dat we in het voorjaar van 2021 nog een paar keer bijeen kunnen komen zodat de behandeling van het Evangelie van Johannes kan worden afgerond.

Peter van Wijngaarden

Zending

Verjaardag Lea van der Riet-Luiten
Donderdag 7 januari hoopt Lea jarig te zijn! Ze vindt het altijd erg fijn als er post/bericht uit onze gemeente komt. Wilt u haar wat sturen, hierbij nogmaals het nieuwe adres van Lea en haar gezin!
Almeidastraat 35,
van der Stel,
Somerset West 7130, South Africa
We herinneren u er ook aan dat Lea al een tijdje een nieuw bankrekeningnummer heeft, mocht u een gift over willen maken dan graag naar dit (gewijzigde) nummer:
Stichting Werkers in de Wijngaard
NL22 RABO 0351 3718 77
Ovv kinderwerk Lea vd Riet-Luiten

Een hartelijke groet van het hometeam

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Op het Kerstfeest hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. Het Kerstevangelie wil ik verkondigen vanuit Lukas 2: 6 en 7. Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe. In de avonddienst verwachten wij als voorganger proponent Burggraaf uit Arkel.
Zondagavond 27 december wil ik in de Oude Kerk de leerdienst houden over zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Centraal staat vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heere? We zullen ontdekken dat het een uiterst actuele vraag is.
Met en Oud en Nieuw wil ik met u het Bijbelboek Prediker openen. Ik ben voornemens om op Oudejaarsdag met u te lezen uit Prediker 3. Alles heeft zijn bestemde tijd, maar God is de eeuwige en wat Hij doet blijft voor eeuwig. Het leven hier en nu is van voorbijgaande aard. Maar met de focus op God reikt Prediker ons een duidelijk ankerpunt aan. Op Nieuwjaarsmorgen lezen wij Prediker 12. Aan het slot houdt Prediker ons voor: “Vreest God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” (Prediker. 12: 13)

Pastoraat
Ons meeleven gaat ook uit naar anderen die een lang proces van ziekte hebben. In Psalm 139 schrijft David: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachte. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd”. (Psalm 139: 1-3)

Giften
Als dank voor het gebruik van de tablet met preken en zangmomenten ontving mw. M. Molendijk € 10,- en € 50,-. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen
‘Toen nu de Zoon van God op aarde wilde verschijnen, koos Hij, daar Hij immers naar believen zelf de tijd kon bepalen, de moeilijkste, temeer nog waar het een klein kind gold en de Zoon van een arme moeder, die nauwelijks de doeken had waarin zij Hem zou kunnen wikkelen, en een kribbe, waar ze Hem in kon leggen. De nood was zeer groot en van bont was geen sprake. De eerste Adam kleedde zich in dierenhuiden, de tweede werd in doeken gewikkeld.(…)Christus, die zich niet kan vergissen, heeft dat gekozen, wat voor het vlees het moeilijkste is. Bovendien wordt Christus in een stal geboren en in kribbe gelegd.’

Bernhardus van Clairvaux (1090-1153)

Tenslotte
Afgelopen zondagmiddag waren wij in Doornspijk aanwezig in de afscheidsdienst van onze goede vriend, ds. G.H. Molenaar. Toen ik een half jaar predikant was, mocht ik meedoen aan zijn handoplegging. Nu is er aan de periode in zijn eerste gemeente alweer een eind gekomen en vertrekt hij naar Genemuiden. Onwillekeurig blik je op zo’n middag ook zelf weer even terug naar de tijd in de eerste gemeente. Wat vliegt de tijd en wat heeft de Heere veel geschonken! Intussen merk je eveneens dat de meeste studiegenoten hun tweede gemeente dienen en dat er al weer jongere predikanten aantreden. Het is een zegen dat er telkens weer nieuwe mensen zich geroepen weten om te dienen in het ambt. Laat het ons gebed maar zijn of de Heere steeds wil zorgen voor werkers in de wijngaard, tot grootmaking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Op de mat van de pastorie zijn heel veel kerstkaarten gevallen. Hartelijk dank daarvoor! Velen gaven ook blijk van meeleven in de zorgen rond onze (schoon)vader. Dat doet ons goed. We ervaren het als gezin als een bijzondere tijd. Het geeft houvast dat het Kind Zijn licht heeft laten schijnen in deze donkere wereld! U en jou wens ik een rijkgezegend Kerstfeest! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We dragen ook alle niet bij naam genoemde zieken op in ons gebed.
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Bevestiging ambtsdragers
In de morgendienst van zondag 27 december zullen de broeders Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR en Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN worden bevestigd in het ambt van ouderling, resp. diaken. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw gebed.

Beroepingswerk
Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van de beroepingscommissie contact zou zoeken met een mogelijk te beroepen predikant, om bij hem aan huis een informatief gesprek te hebben. Nu we in een lockdown periode zijn beland zullen we dit helaas een aantal weken moeten opschorten. Toch blijven we hopen en bidden, dat God op korte termijn een weg opent naar een nieuw beroep. Daarom vragen we ook in deze periode, waarin we blij mogen terugdenken aan de geboorte van onze Heer en Heiland, uw gebed voor een eigen predikant, die als Zijn dienaar ons als gemeente meeneemt achter deze Koning aan. Mogen we daarop rekenen?

Reserveringen
Voor zondagmorgen 3 januari willen we ook weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 1 januari te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Ingang Oude Kerk
Vanaf 1 januari a.s. willen wij als wijkgemeente 2 Noord, zolang we slechts 30 kerkgangers mogen toelaten, alleen de ingang onder de toren gebruiken. Voor de oppas blijft de ingang aan de parkeerplaats geopend. Als de kinderen zijn weggebracht, moet er dan even om de kerk heengelopen worden om vervolgens weer aan de Peulenstraatzijde naar binnen te gaan. De reden is, dat je dan minder coördinatoren hoeft te regelen en de kou in de winterperiode gemakkelijker buiten de kerk wordt gehouden.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 7 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Pareldiensten
Zondagavond 27 december zal er weer een Pareldienst gehouden worden. Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal voor de begeleiding zorgen. De volgende keer zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgt de muziek.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘De maat van de moderne mens die opgaat in het hier en nu met zijn weelde en comfort, is dodelijker dan een virus.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
Bid voor de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral voor de mensen die geholpen mogen worden met voedselpakketten, juist nu er mogelijk meer mensen zijn die hier een beroep op moeten doen. Bid dat er middelen beschikbaar mogen zijn om dit bijzondere werk te kunnen blijven doen.
Wereldwijd vieren christenen het kerstfeest. Maar soms kan dat niet zo makkelijk en vrij als wij dat gewend zijn. Bid voor gelovigen die dit feest niet openlijk kunnen vieren maar dat wel graag zouden willen. (Gebedskalender Open Doors)
De komende dagen vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus. Bid dat zij iets van Zijn liefde ook weer mogen uitstralen naar hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een jaar, waarin we werden stilgezet bij ons broze bestaan. Een virus, dat in staat bleek te zijn het hele leven te veranderen, ook ons kerkelijk leven. Het bleek dat we in staat waren om op heel korte termijn op een totaal andere manier kerkdiensten en andere bijeenkomsten digitaal bij onze gemeenteleden in huis te krijgen, maar daarentegen misten we ook de ontmoetingen in de kerk en alles daar omheen enorm. Toch bleef God in ons midden. Op vreugdevolle en op moeilijke momenten kon er vaak een minimum aan bekenden bij zijn. Maar God wilde ons niet verlaten en er juist bij blijven. We gaan een nieuw jaar tegemoet, waarin God nog steeds bij ons wil blijven. Aan Hem zal dat niet liggen. Pakken we Zijn uitgestrekte hand ook aan? We denken speciaal aan alle gemeenteleden, die in het afgelopen jaar te maken kregen met teleurstellingen en gemis. Ook dat was er en voor hen zeker niet gemakkelijk. We mogen daarbij wijzen op Hem die troost. We bidden dat in het komende jaar de gemeente weer als geheel samen kan komen in de kerk en De Parel, dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kringen en rond de koffie na de dienst. Bovendien bidden we dat wij het komende jaar ook weer gezegend mogen worden met een eigen predikant.
De kerkenraad wenst u en jou een gezegend Kerstfeest en zeker een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken
De Heere schenke allen die lichamelijke, geestelijke en/of psychische nood hebben kracht. Het geloof spreekt als volgt: Ik heb geen kracht of sterkte in mijzelf. Die heb ik ook nooit gehad; daarom zal ik buiten mijzelf gaan en zeggen: In de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte.

Doopzitting
Donderdag 7 januari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie
Tijdens de laatste zondag van Advent stonden we stil bij Jesaja 57. De Hoge en Verhevene, die wil wonen bij de nederige en verbrijzelde (vers 15). Met deze woorden richten we ons op het wonder van het Kerstfeest. Een Kerstfeest met veel beperkingen als het gaat om contact met elkaar, maar niet als het gaat om de Heere. Gods Zoon daalt neer in ons bestaan: Immanuel, God met ons. Hij kwam om de grendels van de eeuwige lockdown open te breken. Hij is de deur van hoop in een gebroken wereld. Hij nodigt ons in de wijdte van Zijn liefde en toekomst. Daar is ademruimte. Een innerlijke vrijheid in alle beperkingen en eenzaamheid, Moed voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin we hopen dat we als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk, en vooral dat de gemeente dichter naar Christus mag toegroeien! Laten we bidden voor elkaar en in het bijzonder voor hen die in zorgen en eenzaamheid leven. Laten we elkaars nood meevoelen in ons hart om vanuit gevoeld medelijden boorbede te doen voor elkaar. Hartelijk dank voor al uw gebeden. Zonder gebed redden we het niet! Dank ook voor alle goede wensen met het oog op het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is “onze hulp van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Werd Christus honderdmaal in Bethlehem geboren, maar niet in jou, dan blijf je toch voor eeuwig verloren.’

Tenslotte
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een veel bewogen jaar, waarin heel de wereld werd geraakt door een virus, waardoor chaos de wereld binnendringt en we gedesoriënteerd en angstig raken. Tenminste als we alles op ons af laten komen en niet nuchter blijven en alles Bijbels beoordelen. Want Gods Woord is het richtsnoer. Vanuit het boek Openbaring, het enige profetische boek van het Nieuwe Testament, weten we hoe de toekomende tijd zal zijn, zonder alles precies te duiden. We hoeven alleen maar de zeven brieven aan het begin van de Openbaring te lezen (de toestand van Gods gemeente tot aan Zijn wederkomst). Wanneer echter de gelovigen te midden van een afvallige meerderheid trouw zijn en Zijn Naam niet verloochenen en zij Hem blijven verwachten – dan staat de deur van de hemel open. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij hen zal bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Wie overwint, Ik zal hem geven….Wat heil, een Kind is ons geboren. Dat gedenken we weer op het Kerstfeest. Om daarna in verwachting te blijven op Zijn wederkomst. Want Zijn komst is het die ons heil vol maakt.
Namens de kerkenraad gezegende kerstdagen toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 december 2020
10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool – Oude kerk

Zondag 27 december 2020
Géén Zondagsschool

 

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Donderdag 24 december – Kerstavond

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang: Stille nacht (OTH 100), Eer zij God in onze dagen (OTH 77)

Collecten:
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud- Alblas

Voorzang
morgendienst: Hoor de Engelen zingen d’ eer (OTH 82), Ere zij God (OTH 78)
avonddienst: Komt allen tezamen (OTH 89), Ere zij God (OTH 78)
OTH = Op toonhoogte, editie 2015

Kinderoppas
Tineke de Keizer, Nienke de Groot, Els van den Bout (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

Voorzang
morgendienst: Lofzang van Maria: 1
avonddienst: Psalm 136: 1

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 129: 1, 4 en 5
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur prop. D.A. Burggraaf, Arkel (groep C2)

DE PAREL
10.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Naijen, Andel
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. van Dijk, Ridderkerk, Weerklank 127: 1,2 en 4

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Jamarka de Jong, Liesbeth den Boer
10.00 uur Gerrie de Ruiter, Anne Sophie Slob

Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool Jedid-Jah – online viering

Zondag 27 december 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur dr. J. van Eck, Lexmond

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Anna Klop, Jasmijn van den Bout (reserve)

Collecten
1. Eredienst
2. Verwarming
3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 72: 11
avonddienst: Psalm 68: 16

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 30

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep A1)
18.00 uur ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden
18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Tear
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Joyce Versluis, Hanna van de Wetering
10.45 uur Jeanine Koesveld, Sanna de Jong
Nieuwe kerk: 09.30 uur Gera Ritmeester, Lois de Jong

Donderdag 31 december 2020 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Studiefonds Gereformeerde Bond
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm121: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
19.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
19.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

Collecten
1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm 84: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. J. de Haan, Woerden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

Collecten
1. Eigen gemeente – Energiekosten
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Monica Buijk, Wietse de Jong

Collecten
1. Kerkcentrum
2. Pastoraat

Zondag 3 januari 2021

BOVEN-HARDINXVELD
9.30 uur ds. H.N. Visser, Amsterdam Watergraafsmeer
18.00 uur ds. A. van Zetten, Bennekom

Kinderoppas
Carola Klop, Lieke Klop, Marlies van den Bout (reserve)

Collecten
1. Verwarming
2. Eredienst
3. Zendingswerk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 62: 1
avonddienst: Psalm 91: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. prop. G.A. van Ginkel (groep C1), Maartensdijk
18.00 uur ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C. Mijderwijk, Putten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H Roseboom, Kesteren

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur Jorike de Vries, Ingemarit Maasland
10.45 uur Hester Klop, Mirthe Geldolf

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-22

‘Zonder morren…’

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.”

(Filippenzen 2: 14)

____________________________________­­­________________

Het is een bijzondere oproep, nu we als gemeente moeten leven met beperkingen. Die roepen veel creativiteit en inzet wakker in het bedenken en uitvoeren van alternatieve vormen. Het doel van dit alles is om Christus na te volgen. (2 Petrus 3: 18) Dit vraagt ook volharding om vol te houden in het leven met God. (Filippenzen 2: 13-14)
Zo schrijft Paulus: “Werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (vs.12-13) Niet dat een christen zijn/haar behoud moet verdienen, dat heeft Christus gedaan. Maar we zijn wel geroepen Hem te gehoorzamen in de verwachting van Zijn wederkomst. Dan zal Hij ons behoud tot voltooiing brengen.
Laten we als gemeente die weg van gehoorzaamheid gaan. Daarin ligt onze kracht, maar ook onze kwetsbaarheid. We mogen elkaar bemoedigen en steunen, maar we verschillen soms in karakter, in beleving, en van mening. Volgens deze brief is dit niet vreemd. Maar de oproep is om hier op een goede manier mee om te gaan. “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen” (‘twist’). (vs. 14). Dat betekent niet dat je oprechte zorgen niet mag delen! Morren en twist gaan verder dan dat.
Morren (SV ‘murmureren’) is het onbeheerst uiten van negatieve gevoelens over de ander of de gang van zaken. Paulus verwijst met zijn woordkeus naar Israël in de woestijn. (vgl. 1 Korinthe 10: 10) Het volk “morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn” vanwege het gebrek aan voedsel en reageerde zich af op Mozes en Aäron. In Numeri 14 lezen we dat de Israëlieten na de angstverhalen van de verspieders onderling morden tegen Mozes en Aaron en openlijk wensten dat ze in Egypte waren gebleven. In Numeri 12 lezen we dat Aäron en Mirjam onderling morren vanuit jaloezie op het leiderschap van Mozes (vgl. 1 Timotheüs 5: 17). God bestraft dit morren.
Onderling morren is een groot kwaad in de gemeente. Morren onder broeders en zusters is als een besmettelijke ziekte. Het steekt anderen aan. Het is een voedingsbodem voor groepsvorming. Het ondermijnt de liefde en het respect onderling. Het vertroebelt de communicatie. Het werkt als vergif tegen onze roeping om samen onze zaligheid uit te werken met vreze en beven. Daarvoor moeten we elkaar juist steunen en bemoedigen. In het bijzonder in tijden van beproeving. De huidige coronacrisis is zo’n tijd van beproeving die vraagt om voorzichtigheid en volharding.
Allereerst persoonlijk in het leven met de Heere. De troost is dat God het Zelf is, “Die in ons werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen.” Dat mag ons diep troosten en aansporen om Hem te zoeken (Psalm 22: 27; 119: 147-148). Hij verlaat niemand die Hem zoekt en op Hem hoopt!
Daarbij vraagt deze tijd ook om het volharden in eensgezindheid. Ook als die ander soms wat anders voelt, denkt, of een ander idee heeft over hoe het moet in de gemeente. Soms kan iemand daarin zelfs onredelijk zijn. Dan komt het aan op het (ver)dragen van ‘elkaars lasten’ (Galaten 6: 2 – letterlijk staat er: ‘elkaars zwakheden’) en voorzichtig reageren. Zo vervullen we de wet van Christus. Gebed voor elkaar, geduld met elkaar, welwillendheid (Filippenzen 4: 5 – letterlijk: ‘inschikkelijkheid’).
En als het dan niet helemaal is wat je wilt, bewaar je hart voor morren. Wie dicht bij Christus leeft (Kolossenzen 3: 16), zal vrede vinden in de rijkdom van Zijn liefde (Efeze 3: 14-21), en leren tevreden te zijn in de omstandigheden. (Filippenzen 4: 11-13) Dit is de roeping van iedere gelovige. Dan heb je weinig te morren, maar veel om te delen. “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2: 1-4).
Leven we zó, dan zijn we ook missionair, en “schijnen als lichten in de wereld”. (Filippenzen 2: 15-16!) We gaan lijken op Hem, die het Licht van de wereld is. En dat is precies waar het om draait in de gemeente!

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Uur van gebed
Zaterdag 12 december is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Hoe zouden we Gods zegen kunnen verwachten zonder gebed op de wekelijkse Woordverkondiging, het pastoraat van onze predikanten en kerkelijke werkers, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk? Hoe zouden we verdieping van ons geloof kunnen verwachten, eensgezindheid en liefde onder elkaar zonder gebed? Redenen te meer om in kleine groep stil te worden voor God, Hem te danken, te prijzen en aan te roepen om Zijn genade in Jezus Naam. Van harte welkom!

Opbrengst verkoop mondkapjes
Mw. Van de Minkelis kwam wederom een envelop brengen met de opbrengst van de verkoop van mondkapjes. Daarin zat het mooie bedrag van € 130,-, waarvoor hartelijk dank! U kunt nog mondkapjes bestellen. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 6 december 2020
De diaconale collecte op deze avondmaals-zondag is bestemd voor Christenen in Pakistan, via de SDOK. Evangeliseren onder moslims in Pakistan is een gevaarlijke bezigheid. Toch zijn ze er christenen die daar niet voor terugdeinzen uit liefde voor hun islamitische naasten. Zo ook Mehboob Yabcoop en zijn gezin. Predikantsvrouw Gertruud de Koeijer ontmoet hen tijdens een reis met SDOK (op de website van de SDOK kunt u het ingrijpende verhaal beluisteren). Het huis van Mehboob wordt overvallen en in brand gestoken. Zelf wordt de voorganger voor de ogen van zijn kinderen in elkaar geslagen. Later wordt hij gevangengenomen, vanwege blasfemie. Een intense periode, waarin het besef dat hem de doodstraf boven het hoofd hangt erg groot is. Door een wonder komt hij na veertig dagen weer vrij. Bij vergelijkbare zaken wordt nooit vrijgesproken! Sindsdien vreest Mehboob dagelijks voor zijn leven en moet zijn gezin regelmatig verhuizen. SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Daarbij werken ze nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Daarnaast geeft SDOK vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. De diaconie wil het werk van SDOK in Pakistan graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Kerstattenties
Ieder jaar wordt er door de diaconie een Kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Gewoonlijk wordt er bij u aan de deur aangebeld en de Kerstattentie fysiek afgegeven, met of zonder gesprek bij u aan huis. Dit jaar heeft de diaconie besloten i.v.m. de huidige omstandigheden de Kerstattentie op een veilige manier bij u te bezorgen via uw brievenbus. Mocht u graag contact willen hebben kunt u overigens altijd uw wijkdiaken (telefonisch) benaderen. Heeft u hulpvragen dan kunt u ook contact opnemen met WegWijzer, zie hiervoor de contactgegevens elders in dit kerkblad.

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden
Zoals we al hadden aangekondigd willen we de Kerstviering laten doorgaan. Niet op de normale manier, maar wel met dezelfde inhoud. Donderdag 17 december zullen we de kerstviering houden en we hopen te beginnen om 16.00 uur.
De meditatie zal gehouden worden door ds. E. van Rooijen, ook is er een muziekgroep die kerstliederen ten gehore zal brengen.
Verder zullen ook een paar gedichten voorgedragen worden. Het thema voor de kerstviering is ‘In Bethlehem is het gebeurd’.
Het inhoudelijke gedeelte, met muziek, gedichten en overdenking zullen we uitzenden op het kanaal van de Oude Kerk op Youtube (http://kanaal1.hghg.nl). Ook als u geen internet hebt, gaan we daar een oplossing voor bedenken door iemand langs te laten komen tijdens de uitzending. We hopen zo toch een fijne ontmoeting te hebben en een gezegende Kerstviering al is het op afstand.

Ook aan de broodmaaltijd is gedacht en ook deze willen we laten doorgaan, die wordt namelijk bij u thuis bezorgd, direct na de uitzending. Heeft u een dieet dan is dat geen probleem, maar geef dat dan even aan bij het aanmelden.

U begrijpt dat het wel belangrijk is om u op te geven. Organisatorisch vraagt deze Kerstviering natuurlijk wel behoorlijk wat meer voorbereiding. Opgeven kan tot en met 12 december. De opgave is in de eerste plaats voor de maaltijd en daarnaast kunt u zich ook opgeven voor de uitzending als u zelf niet via internet kunt kijken.
Opgeven kunt u bij de familie Dekker en daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Afgelopen zondag was alweer de laatste middag van dit jaar. Wat zijn we blij en dankbaar dat we in deze tijd toch elke zondagmiddag met de kinderen bij elkaar konden komen.
Zondag 6 december is er geen zondagsschool i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 13 en 20 december hopen we met de kinderen te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude kerk. we beginnen gewoon om 14.15 uur. Maar we kunnen wel iets later eindigen. We streven ernaar om 15.15 uur klaar te zijn. Let op: ouders kunnen hun kind ophalen op het kerkplein. Zij mogen NIET de kerk binnen gaan.
Ondanks alle onzekerheid in deze tijd willen we toch met alle kinderen het kerstfeest vieren op zaterdag 26 december. Het zal allemaal wel anders zijn dan we gewend waren. Alleen de kinderen en het personeel zullen dan aanwezig zijn in de kerk, en voor de ouders en andere belangstellenden zal het te volgen zijn via de live stream. We hadden graag met elkaar het kerstfeest in de kerk gevierd, maar zijn aan de andere kant zijn we blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn.
We hopen dat alles door mag en kan gaan.

Met een hartelijke groet,
alle meesters en jufs

Rejoice
Een berichtje voor alle jongeren van onze gemeente. De afgelopen periode zien we elkaar weinig in de kerk en in het jeugdwerk. Door alle maatregelen zijn samenkomsten beperkt mogelijk en de verwachting is dat er dit seizoen beperkingen zullen blijven.
We begrijpen dat jullie het samenkomen op zondag missen. Daarom willen we met een aantal jongeren en jongvolwassenen bijeenkomsten gaan organiseren op de zondagmiddag, onder de naam Rejoice. Deze zondagmiddagen willen we met 30 jongeren samenkomen in de Oude kerk of De Parel. Hier zullen we dan samen nadenken over een thema.
Deze week en komende week hopen we de bijeenkomsten verder voor te bereiden. Daarna zullen we jullie verder informeren. Wil je graag meedenken/organiseren laat het dan weten via de mail: jeugdouderling.zuid@hghg.nl. We hopen tot snel.

Namens de organisatoren van Rejoice

 

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 10 december komt de Bijbelgesprekskring weer samen in de Jeugdzaal van de Oude kerk. Aan de beurt van behandeling is 1 Samuel 21 en 22. Annelies Batenburg zal de inleiding verzorgen. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000,- op. De moeite waard dus! Als gemeente werken we hier ook aan mee en een tijdlang kon u postzegels en kaarten inleveren bij mw. Wijnja. Per 1 januari 2021 kunt u de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen (Nieuweweg 158) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. Hen wensen we de hulp en de kracht van de Heere toe. “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. (Psalm 124: 8)

Heilig Avondmaal
Zondag 6 december hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.
Voor deze diensten nodigen wij de avondmaalgangers uit. Weet u ook welkom wanneer u nog aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers van groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij de avondmaalgangers van groep A. En in de avonddienst om 18.00 uur hopen wij de avondmaalgangers van groep B te ontmoeten. Voor gezinnen met kinderen geldt dat wanneer beide ouders willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep B niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep C of A. Laten wij bidden om een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Bijbelkring
Woensdag 9 december is er Bijbelkring. We komen samen in De Parel. De vorige keer is het niet doorgegaan. Daarom hopen wij deze keer hoofdstuk 3 van het boekje te bespreken en Exodus 3 te lezen. U en jij van harte welkom!

Gift
Via ouderling  Poortvliet is een gift van € 20,- ontvangen voor ‘Een kilo liefde’. Hartelijk dank voor deze gift!

Ter overdenking
‘Het blanke laken, en het blanke brood.
De rode wijn, en onze zwarte levens.
Uw grote toorn, en Uw genade tevens.
Wat zijn mijn zonden veel; wat zijn ze groot.

Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank,
en Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken.
Wij zouden immers zonder U bezwijken!
Vergeef mijn schulden Heer’, aanvaard mijn dank.’

E. IJskes-Kooger

Tenslotte
Komende zondag mogen we als gemeente het avondmaal vieren. Het is zoals wij zondagmorgen hoorden. De roepstem van de Heere gaat uit naar het verachte, het onedele, het zondige. Mensen die zichzelf er zomaar niet bij durven rekenen omdat ze dat veel te groots vinden, gewone mannen en vrouwen die het van de Heere verwachten zijn welkom aan de tafel. Wat is het een vreugde om bij brood en wijn de genade van de Heere te proeven. ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God!’ (Psalm 73: 14). ‘Kom dan want alle dingen zijn zondag gereed!’
In de verkondiging horen we in de morgendienst over de bevestiging die Elizabeth aan Maria geeft. De kerntekst is Lukas 1: 45. In de middag- en avonddienst staat de Lofzang van Maria centraal (Lukas 1: 46-56). Het is een lofzang op God omdat Hij met Zijn barmhartigheid komt en omziet naar het geringe.
U en jou een goede en gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij bij alle zieken. “De Naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18: 10).

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 12 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders de gelegenheid krijgen zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Indien u zich heeft ingeschreven voor een dienst, moet u vanuit info@meevieren.nl altijd direct een bericht per mail terug ontvangen. Hetzij een bericht dat u bent aangemeld, of een bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Heeft u dat niet ontvangen, neem dan gerust contact op met uw scriba, die even kan onderzoeken wat er mogelijk mis is gegaan.
Heeft u zich aangemeld en er komt plotseling iets tussen, waardoor u toch niet naar de kerk kunt, kunt u zich via de link, die op de door u ontvangen bevestigingsmail van info@meevieren.nl staat, afmelden. Is inmiddels de sluitingstermijn voor het aanmelden (zaterdag 18.00 uur) achter de rug, geeft u dat dan even door aan de scriba. Juist nu er maar 30 mensen de diensten kunnen bijwonen, is het fijn dat bij plotselinge verhindering iemand anders blij gemaakt kan worden. Dan graag het liefst telefonisch, want ook een scriba wil zijn computer wel eens uit zetten.
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meer kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag plaatsvinden tijdens de morgendienst. We mogen dit in de kerk vieren met maximaal 30 personen. Een aantal gemeenteleden in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren. Om toch verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen op dit moment drie personen zijn.
We wensen u a.s. zondag in de kerk of thuis een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Ambtsjubileum
Maandag 7 december mag onze oud-predikant ds. Kees Zonnenberg gedenken, dat hij 40 jaar geleden voor het eerst als predikant is bevestigd. Over de gang van zijn leven, vonden we hierover het volgende door hem zelf geschreven:
‘Mijn wieg stond destijds (1954) in Sliedrecht, waar ik slechts een luttel jaar heb gewoond. Vanwege veranderde werkomstandigheden van mijn vader kwamen we in Werkendam (N.Br.) terecht. Daar groeide ik op, volgde de kleuter- en lagere school.
Daarna de HBS-A in Gorinchem, en vervolgens de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1980 werden we (zoals we weten, was Kees in datzelfde jaar met Hennie getrouwd) beroepen in Willige Langerak bij Schoonhoven. Na vier en een half jaar hier predikant geweest te zijn, verhuisden we naar Benschop (U.), waar we 8,5 jaar stonden. Vanaf september 1993 stonden we in Waddinxveen-Noord en was ik predikant van de hervormde gemeente, met als wijkkerk de Bethelkerk. Met ingang van 11 mei 2003 zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld, Wijkgemeente 2 Noord. Op 10 mei 2009 namen we daar afscheid, om op 24 mei 2009 bevestigd te worden in de hervormde gemeente van Ochten.’ Van deze gemeente namen zij afscheid op zondag 4 oktober, om zich daarna als Kees en Hennie Zonnenberg midden in onze wijkgemeente te vestigen aan Reepijzer 1, 3371 JC.
Bijzonder voor hen om dit jubileum te mogen vieren. 40 jaar in dienst van de Koning en van Hem te mogen vertellen, in het pastoraat en vanaf de kansel. Ook hiermee willen we hen van harte feliciteren en de wens uitspreken, dat hij nog vele jaren in dienst van diezelfde Koning mag blijven om, met vreugde, Zijn liefde door te geven, ook al mag dat nu, vanwege emeritaat, ook op een wat rustiger manier gebeuren.

Verkiezingen
Door de belijdende leden van onze wijkgemeente is voor de nog bestaande vacatures van één ouderling de volgende persoon ingediend:
Erik (J.W.F.) Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR
Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 30 november j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 10 december a.s. kenbaar te maken.
We vragen u deze broeder, bij het overwegen van de aanvaarding van deze roepstem, te gedenken in uw gebed. In 1 Thessalonicenzen 5: 24 lezen we: “Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.” Dat betekent, dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat Hij het doet en ons helpt. Daarom vertrouwen we er op en bidden we dat langs deze weg de nog steeds voortdurende vacature vervuld mag worden.

Bevestiging ambtsdrager
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN voor het ambt van diaken. De bevestiging zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 27 december a.s. Wilt u Arie en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december
In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’ en de band Kingdom zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijke manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want we worden regelmatig ingehaald met wat er mag. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v. de band Quest.

de commissie Pareldiensten

Gebedsministry
In een eerder kerkbodebericht hebben we informatie gegeven over wat gebedsministry betekent – de ander dienen door middel van gebed. Mooi om te zien hoe dit al plaats heeft gekregen in de Pareldiensten. Als ministryteam zijn wij op zoek naar nieuwe leden – zeker nu er vaker Pareldiensten zijn. We willen je vragen mee te nemen in gebed of dit iets voor jou is. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar ministry@hghg.nl en nemen we contact met je op voor een gesprek. Wanneer je lid wordt van het team, zul je worden toegerust middels het volgen van de ministrycursus. Voor vragen kun je contact opnemen met één van de leden van het ministryteam (zie www.hghg.nl/ministry waar je ook kunt lezen wat gebedsministry is).
Hartelijke groet,
het ministryteam

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 december a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat
‘Bedenk dat elke daad van onheiligheid en van gelijkvormigheid aan de wereld, van zelfzucht, van lastering of achterklap, het werk van God in de gemeente in de weg staat en zielen voor eeuwig verwoest.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken
We bidden voor de medewerkers van de Stichting Gevangenenzorg Nederland en de gevangenen die door hen bezocht worden.
Het zuiden van Mexico staat bekend als een van de meest vijandige gebieden tegenover de Bijbelse boodschap van redding. Evangelische christenen hebben te maken met toenemende vervolging. Bid dat zij mogen volhouden en een licht zijn in een donkere omgeving. (Gebedskalender Open Doors)
Na de val van het communisme in Oost-Europa kwam er meer vrijheid voor de protestantse kerken. Door onder andere emigratie zijn veel protestantse kerken echter klein en vergrijsd. Laten we bidden voor verdieping en vernieuwing binnen deze kerken en tegelijkertijd voor de GZB-zendingswerkers in Bosnië, Kroatië, Tsjechië, Bulgarije en Albanië. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de tweede adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.
Voor de jeugd van 18-29 jaar vindt op 20 december 2020 na de Kerstpraise een ontmoetingsavond plaats. Dit wordt georganiseerd door een groep jeugd die gaan werken onder de naam ‘Meet, Eat & Repeat’. Gezellig bij elkaar komen met een hapje en een drankje waar ontmoeting met elkaar centraal staat. Aanmelden kan door te mailen naar: meeteatrepeat.hghg@gmail.com. We hopen je dan te ontmoeten!

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend is, liggen er op het moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er onder ons geen zieken zijn, of mensen die kampen met lichamelijke of psychische klachten. Integendeel. Velen van ons hebben zorgen. Op allerlei manier. “Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Maar ik vertrouw op U , HEERE.” (Psalm 31: 10 en 15)

Giften
Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Classis Zuid- Holland Zuid
Op 15 mei 2018 kwam de classis voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Voorafgaand aan de vorming van de nieuwe classis was er al veel werk verricht door afgevaardigden van de oude classes. Een van hen was onze medebroeder R. Vlot, die ook in de nieuwe classis zijn plaats als afgevaardigde in heeft genomen. Naast zijn inbreng in de algemene zaken heeft hij zich vooral ingezet in een financiële commissie die zich bezig heeft gehouden om de overgang van de oude classes naar de nieuwe classis Zuid- Holland Zuid in goede banen te leiden. Daarvoor werd hem in de afgelopen vergadering van 24 november dank gezegd. Want zijn termijn als afgevaardigde naar de classis zit er op. Hij zal nog wel tot eind 2021 afgevaardigde zijn naar de Generale Synode. Een principiële inbreng in de bovenplaatselijke kerkelijke vergaderingen gefundeerd op Gods Woord is niet minder belangrijk dan in de plaatselijke gemeente. We wensen onze broeder wijsheid toe in zijn werk en danken hem ook vanaf deze plaats voor zijn werk wat hij in onze classis heeft mogen doen.

Bijbelstudiekring
Donderdag 10 december zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts, hoofdstuk 5: ‘Gods belofte’. (n.a.v. Rom. 4: 1-25). Zoals afgesproken lezen we hoofdstuk 4 (n.a.v. Rom. 3: 21-31) voor onszelf door. Wilt u bij binnenkomst weer uw naam noteren? Wees welkom!

Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De ochtenddienst zal op de gebruikelijke wijze vormgegeven worden. Na de bediening van het Woord zal het tweede deel van het avondmaalsformulier worden gelezen en vindt de bediening van het sacrament plaats. ‘s Avonds zal aan het begin van de dienst opnieuw bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden, waarna de prediking staat in het licht van dankzegging en nabetrachting. Tussen de beide diensten zal, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, enkele malen een korte samenkomst worden belegd, waarbij in aansluiting op de ochtenddienst ‘een volgende tafel’ wordt bediend. U moet dit niet zien als ‘afzonderlijke diensten’, maar wel als een vervolg van de morgendienst. De invulling van zo’n korte samenkomst is als volgt: votum en groet – psalm – gebed – Schriftwoord – bediening brood en wijn – dankgebed – psalm – zegen. De bediening van Woord en sacrament horen wezenlijk bij elkaar. Wanneer u bij een korte samenkomst aanwezig bent, verwachten we dat u de morgen- en avonddienst thuis meebeleeft. De verkondiging ‘s morgens wil immers heenleiden naar het ontvangen van het sacrament op een later moment van de dag. De ochtend- en avonddienst zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgezonden. De tussenliggende samenkomsten niet.

Gelezen/gehoord
‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal anders gevierd worden dan we gewend zijn. Ik las bij Thomas Scott (1747-1821) het volgende: ‘De Heere zal het optreden in bepaalde gevallen ook goedkeuren als het gedaan wordt om Hem te verheerlijken en daarbij de bekering en zaligheid van mensenzielen voor ogen staat, door de exacte navolging van de uitwendige regels uit te stellen of te versoepelen.’ Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 december
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 december
14.00-15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Zondag 6 december
GEEN zondagsschool

Dinsdag 8 december
19.00-20.00 uur Catechese 16-18 WG3 Zuid, OK

Woensdag 9 december
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur WG1 Bijbelkring – De Parel

Donderdag 10 december
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 6 december – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. E.K. Foppen, ‘s Gravenhage

Kinderoppas
Marlene Groeneveld, Guusje de Bruin, Dirry Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 119: 69
avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal – (Weerklank 113: 1, 4 en 5)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds.W.J.Westland (groep C) – Bediening Heilig Avondmaal
15.30 uur ds.W.J.Westland (groep A) – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur ds.W.J.Westland (groep B) – Bediening Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig
Avondmaal – (Weerklank 112: 1 en 2)
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Aalburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
09.30 uur: Methilde de Ruijter, Lineke de Ruijter
09.30 uur: Helga de Gier, Juliet Boon

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-19

Geen mens

‘Ik heb geen mens…’ Johannes 5: 7a

____________________________________________________

Wat een ellende en eenzaamheid klinkt er in zijn antwoord. De man heeft niemand. Misschien heeft u geen familie of bekenden meer en herkent u zich in zijn antwoord. Juist nu in deze tijd omdat maatregelen contacten moeten beperken.

Hoegenaamd niemand die zich om hem bekommerde. Barmhartigheid is in Bethesda niet te vinden. Hier is het ieder voor zich, om de ander maar voor te zijn als het water in beweging komt. Het kan onze ervaring zijn tussen de mensen: Ik heb geen mens… Het maakt je zó eenzaam. Als we goed luisteren is het eigenlijk geen antwoord, maar een klacht of verwijt. Zo verbitterd kan je zijn, dat je ook goedbedoeld meeleven van je afweert. Laat me maar… Geen wonder zegt u, na 38 jaar uitzichtloosheid. Bijna een mensenleven lang onder het dak van barmhartigheid zonder dat je er iets van merkt. De man heeft nog gelijk ook, trouwens… Want zo is het toch? Geen mens kan hem of ons helpen. We moeten het niet van humane barmhartigheid verwachten. Dan raak je vroeg of laat teleurgesteld en misschien zelfs verbitterd. Maar, zou hij het wel van Hogerhand hebben verwacht? Het lijkt er niet op als hij de eerste de beste Mens die hem wel ziet dit verwijt in het gezicht slingert. Deze man is het toonbeeld van de uitzichtloosheid van een leven waarin het zicht op God ontbreekt. Je dagen maar slijten en vroeg of laat tot de conclusie komen dat je alleen ervoor staat. Is er in deze harde wereld, het waarin als het er op aankomt – ieder voor zich is – wel een God? Niemand die bij mij kwam in mijn twijfel en mijn vragen hoorde. Zo kan je gelaten wachten op wat er niet komen gaat. Wat lijkt uw leven dan op die man. Geen mens, maar ook geen God.

Maar nu verschijnt er boven de man een gezicht. Jezus ziet hem, kijkt hem aan en vraagt op de man af: wilt u beter worden? Kan Ik, mag Ik u helpen…? Dat klinkt vreemd, maar Jezus doet dat door ons als mens te benaderen en niet als slachtoffer. We zijn geen slachtoffers, die gelaten kunnen berusten. God benadert ons als verantwoordelijke mensen. Voor anderen net zo goed als voor onszelf. Wij zijn God niet kwijtgeraakt, maar we hebben ons losgemaakt van God. Abrupt als Adam, of langzaamaan. Wij zijn vervreemd van God. Daarom is deze wereld hard en kunnen we onder haar dak geen echte barmhartigheid verwachten. Ook al zijn we omringd door velen. Toch kan als het eropaan geen mens ons helpen. Daar is een ander voor nodig. Iemand die ons van Godswege opzoekt en laat zien wat barmhartigheid is.  Dat zien wij in Jezus. Hij geeft gezicht aan Gods barmhartigheid. Intens bewogen met mensen die door niemand geholpen kunnen worden.

Daarom gaat Jezus op de feestdag niet eerst naar het huis van Zijn Vader. Maar Hij buigt af naar Bethesda. Om daar de barmhartigheid terug te brengen. Zo Zoon, zo Vader. Alleen dat al is zo bijzonder. Jezus laat tussen al die mensen die daar liggen Gods barmhartigheid schitteren. Jezus stapt doelbewust op deze verlamde af en Hij ziet hem liggen. Jezus ziet hem. Ja, dat alleen al! Want als Jezus iemand ziet, dan wordt u ook echt gezien én gekend. Hij kent die voor ons naamloze mens en weet van zijn 38 voorbij gesleten jaren.

Maar Jezus ziet en kent u dan ook…! En houdt Hij bij u stil en vraagt door het Woord op de man, vrouw af: wilt u gezond worden?  Mag Ik u helpen, zodat er voor u barmhartigheid geschied… van Godswege… Want weet u, Jezus moest niet voor niets in Jeruzalem zijn. Niet alleen om feest te vieren, maar vooral om alle ellende Zichzelf aan te trekken. Straks is het daar: ‘Zie de Mens!’ Straks gebeurt het daar: Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij?’ Zo wordt Hij van God en mens verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Het wordt Zijn dood. Maar zo neemt Jezus de oorzaak van alle ellende weg. Dát is barmhartigheid! U heeft dan niet een mens, maar wordt gezien en gekend door dé Mens. God zocht u door Jezus op.

En dan…? Pak uw ligmatje op en wandel. Net zoals de verlamde man. En óf Hij ons benadert als verantwoordelijke mensen. Dat is geloven! Doen wat Jezus zegt. Ja, dan ben je echt beter. Je hebt meer dan een mens – in dit leven. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

J.C. Breugem

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

 De 18e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 4.703,07 opgebracht. Dit jaar mochten we, mede door de bijzondere omstandigheden rondom corona, ook diverse giften op onze rekening ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Schuldbelijdenis en verootmoediging

In de diensten van zondag 15 november willen we als gemeente invulling geven aan schuldbelijdenis en verootmoediging over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. Hiervoor is ons door een werkgroep uit verschillende kerken een inleiding en schuldbelijdenis aangereikt. In overleg met de wijken is besloten dat deze schuldbelijdenis in de morgendienst in de Oude Kerk, namens de gehele gemeente, door de preses van de AK wordt uitgesproken. In de morgendienst in de Nieuwe Kerk en de avonddienst in de Oude Kerk (wijken 1-Oost en 2-Noord) zal er, in verbondenheid met de gehele gemeente, woorden van verootmoediging worden uitgesproken in en rond de gebeden. In het doen van deze schuldbelijdenis erkennen we tevens dat er ook in de genoemde periode veel goeds is gedaan voor de Joodse gemeenschap door leden van de kerk. Ook in onze gemeente zijn daar voorbeelden van te noemen. Voor de één herkenbaarder dan voor de ander. Schuld belijden is echter niet vrijblijvend. Het roept ons allen op tot verootmoediging en het gebed dat wij in deze tijd recht zullen doen aan Israël als volk van God. Israël heeft de eeuwen door met antisemitisme te maken gehad, waaraan ook christenen zich schuldig hebben gemaakt. Onderstaand geven wij de aangereikte inleiding op de schuldbelijdenis weer:

In de afgelopen week werd herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het was de nacht waarin het streven van de Nazi’s om het Joodse volk in Europa te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. Veertien honderd synagogen werden in brand gestoken; duizenden winkels van Joodse eigenaren vernield. Ook ons land kreeg met die vernietiging te maken toen we in 1940 door de Duitse legers bezet werden en de anti-Joodse maatregelen ook hier van kracht werden.

Inmiddels ligt die periode van de Tweede Wereldoorlog ver achter ons. We vieren dit jaar dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. Dat we nu aandacht vragen voor die periode uit het verleden heeft te maken met de overwegend afstandelijke houding die de kerken in die tijd aannamen tegenover het grote lijden dat over de Joodse gemeenschap in ons land kwam.

In de afgelopen tijd klonken er verschillende stemmen in onze samenleving, onder andere van de regering en de Nederlandse Spoorwegen, die uiting gaven aan de verbintenis tussen heden en verleden. Stemmen die erkenden dat de Joodse gemeenschap aan haar lot is overgelaten toen de vervolging losbarstte en de vernietiging zich aandiende. Ook de koning erkende dat het hem niet loslaat dat zijn overgrootmoeder te weinig deed vanuit Londen om op te roepen tot hulp aan de Joden in Nederland.

Deze stemmen uit de samenleving stellen ons een vraag: ‘Kerken, hebt u gedaan wat in uw vermogen lag om Joodse medeburgers te beschermen in het uur van het dodelijke gevaar?’ Deze ernstige vraag hebben de kerken zich al vaker gesteld. Maar nog nooit kwam het tot een gezamenlijk gedragen belijdenis van schuld uitgesproken voor het aangezicht van God.

We weten dat de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog op bepaalde momenten stelling hebben genomen tegenover de barbaarse maatregelen van de bezetter; en ook dat er christenen zijn opgestaan om bescherming te bieden aan Joodse medeburgers in nood. Maar in grote lijnen was er een neutrale houding. Er werd ook geen verband gelegd tussen de vernietiging van het Joodse volk en de plek die dit volk ontving in de geschiedenis van Gods heil (Romeinen 9:1-5). Dit is een duistere erfenis die de kerken met zich meedragen en die mede een verhindering is geworden voor het licht van het evangelie om helder in onze samenleving te schijnen.

Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving. We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Godsbelofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden.

            Jan Pieter Teeuw, scriba AK

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2021

 

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

BATEN:

     

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.800

17.247

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

3.030

4.550

4.708

Opbrengsten levend geld

575.150

622.700

613.405

Door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

78.364

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

1.175

3.750

14.455

       

Totaal baten

675.155

722.800

728.179

       

LASTEN:

     

Kosten kerkelijke gebou-wen excl. afschrijvingen

113.825

333.350

78.763

Kosten overige eigendommen en inventarissen

46.540

45.500

48.723

Afschrijvingen

43.24

37.500

39.848

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

358.659

357.820

296.112

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

33.750

30.100

26.700

Verplichtingen/bijdragen andere organen

29.150

28.650

28.577

Salarissen en vergoedingen

34.741

30.475

17.575

Kosten beheer, administratie en archief

42.960

46.750

41.820

Rentelasten/bankkosten

2.810

4.500

4.253

Afdrachten door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

71.412

       

Totaal lasten

777.680

982.645

653.783

       

Incidentele baten en lasten

2.525

3.250

-15.514

       

Resultaat Verslagjaar

-100.000

-256.595

58.882

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

3.961

       

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-100.000

-96.595

62.843

       

Resultaat ‘De Parel’

-29.020

-23.682

       

Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen

-160.000

-3.961

       

Totaal resultaat (mutatie eigen vermogen)

-129.020

-256.595

35.200

Voor 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het bovenstaand overzicht. Zoals u ziet is het helaas niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij in biddend vertrouwen een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 23 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Uw vragen kunt u (bij voorkeur) ook per mail indienen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Begroting College van Diakenen 2021

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2021 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382.

Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 16 november t/m 20 november 2020. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.                            

het college van diakenen

alle bedragen in euro’s

Begroting

2021

Begroting

2020

Jaar

rekening

2019

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

             6.600

          6.600

4.075

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

                 450

          2.680

                 381

Opbrengsten uit fondsen

30.000

20.000

39.270

Opbrengsten levend geld

35.000

34.500

36.107

Door te zenden collecten en giften

           67.000

       67.000

74.354

Totaal baten

139.050

 130.780

154.187

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

 4.200

         2.000

8.390

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

         4.435

            6.285

8.176

Kosten beheer, administratie en archief

            5.400

            6.200

4.082

Rentelasten en bankkosten

            1.100

          1.000

934

Diaconaal werk plaatselijk

          18.500

       21.500

19.127

Diaconaal werk landelijk

30.000      

       55.000

27.821

Diaconaal werk

wereldwijd

        155.000

     233.000

154.618

Afdrachten door te zenden collecten

          67.000

       67.000

77.207

Totaal lasten

285.635        

     391.985

300.355

       

Saldo resultaat

-146.585

-261.205

-146.168

       

Incidentele baten en lasten

–  

–  

174.016

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

 119.000

235.000

-62.466

       

Resultaat ten laste van de reserves

-27.585

-26.205

-34.618

         

Diaconale collecte zondag 15 november 2020

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van de GZB in Nepal. Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog hebben voor deze kwetsbare mensen. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn dat er ruim een miljoen. Wel zijn de gemeenten vaak maar klein en kwetsbaar te midden van de sterke hindoeïstische cultuur en tradities. De overheid heeft dit jaar strengere wetten ingevoerd die evangelisatie en bekering verbieden. Het is voor de kerk in Nepal een spannende tijd. Hoewel de gemeenten klein zijn, ze stralen iets uit! De liefde van God leert christenen anders naar mensen te kijken, bijvoorbeeld naar gehandicapten. Juist voor mensen met een handicap is er extra aandacht, want 10% van de Nepalezen heeft hiermee te maken. Zij tellen niet echt mee en worden uitgesloten. Via dit project helpt de GZB organisaties die zich inzetten voor kansarme groepen in de Nepalese samenleving, zoals gehandicapten of mensen met lepra. Samen met u en de Nepalese kerken wil de GZB de komende jaren werken aan nieuwe gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof en waar oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Mogen we rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

Zending

 Word ook Zendingsmaatje en raak persoonlijk betrokken bij zending!

Zoals u waarschijnlijk weet, ondersteunen wij als gemeente drie zendingswerkers, die het Evangelie van Gods liefde uitdragen in landen, waar dit niet toegestaan is. Dit worden ook wel ‘Gesloten landen’ genoemd. Omdat het, voor de voortgang van hun werk, gevaarlijk is om hun namen te noemen in digitale uitingen, noemen wij hen dan ook ‘Werker in gesloten land’. Zij hebben uw betrokkenheid en gebed keihard nodig! En om hun werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Mogen wij daarom een beroep op u doen?

U kunt nu uw persoonlijke betrokkenheid op het zendingswerk gestalte geven door Zendingsmaatje te worden van de werkers die wij ondersteunen. Vult u daartoe het digitale aanmeldingsformulier in op www.zendingsmaatje.nl Kies bij uw aanmelding vervolgens voor ‘Zendingsmaatje Algemeen’ en de GZB zal er dan voor zorgdragen dat u Zendingsmaatje wordt van de ‘Werker in gesloten land’ U kunt ook een papieren flyer met aanmeldingsformulier ophalen bij Marianne van Milligen (Nieuweweg 158), Kees Pille (Peulenstraat 192) of de uitgang van de kerk. De aanmeldingsformulieren mogen ingeleverd worden bij Marianne of Kees. Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage aan het zendingswerk!

Een vriendelijke groet van uw Zendingscommissie.

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden, Zoals jullie afgelopen week in de kerkbode konden lezen hoopt Amy de Jong in april 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en ondersteunen bieden bij de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’. Amy zal officieel worden uitgezonden door onze gemeente.

De zendingscommissie schrijft dat u Zendingsmaatje kunt worden van onze zendingswerkers in ‘gesloten landen’. Daar willen we als ThuisFrontTeam van Amy graag bij aansluiten, want u kunt ook een soortgelijk ‘Zendingsmaatje’ van Amy worden! ‘Financieel mee delen’ noemen we dat.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Mogen wij daarom een beroep op u doen en u vragen om financieel met ons mee te delen? U kunt meedelen voor een bedrag van bijv. € 20,- per maand. Zo draagt u zorg voor Amy om een deel van de boodschappen te kunnen betalen of een stukje van de huur. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel met vreugde uw gaven. 

U kunt uw automatische incasso zelf in orde maken door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer:

– Iteams NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of info@amyinuganda.com. 

Alvast heel hartelijk bedankt & een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Evangelisatie

 Evangelisatie – missionaire dienst (2)

Afgelopen zondag ging het in de Oude Kerk over gebed. Misschien wel het belangrijkste middel in deze coronatijd nu we niet in andere vormen elkaar kunnen ontmoeten. Het gebed is niet alleen belangrijk voor ons als gemeenteleden maar zoals we zondag hoorden, ook voor de mensen om ons heen. En wat verwachten we er van? Van het gebed mogen we grote dingen verwachten in de machtige naam van Jezus Christus. Daarom roepen wij u op om drie ongelovige buren te adopteren in uw gebed en hen uw liefde te laten zien met een kaartje, telefoontje of een uitnodiging voor de koffie. Mee kijken met een kerkdienst kan natuurlijk ook. Denkt u mee in mogelijkheden en doet u in geloof en met verwachting mee? Twijfelt u/jij nog? bekijk dan de film ‘missionaire dienst – 8 november’ op hghg.nl, kanaal 1.

Jeugdrubriek

Stroopwafelactie op de zondagsschool voor juf Lea!

Juf Lea van der Riet-Luiten werkt tussen de arme kinderen in Zuid-Afrika en verspreidt zo het Licht van het Evangelie. Er komen veel kinderen op de clubs, ze leren daar veel over de Bijbel en over geloven in de Heere Jezus; zo leren ze de Heere Jezus steeds meer kennen. Juf Lea vertelt dat ze verlangen om steeds meer te leren en ze hoort van hen dat ze hun hart aan de Heere Jezus willen geven. Voor dit mooie en belangrijke werk gaan de kinderen van de zondagsschool nu geld ophalen.

Afgelopen zondag hebben de kinderen op de zondags-school een bestellijst en nieuwsbrief ontvangen. Via deze lijst kunt u inschrijven op het kopen van stroopwafels. De kinderen vragen dit aan hun familie en bekenden. Eén pakje kost € 2,50 en drie pakjes € 7,-.

Doen u en jullie mee? De bestellijsten moeten, incl. het geld, op zondag 22 november weer ingeleverd worden, de week daarna worden de stroopwafels dan geleverd.

Als je verhinderd bent, kun je de lijst ook inleveren vóór 23 november bij meester Ronald de Jong, Groot Veldsweer 28 of bij Nellie Wijnja, Brooshooftstraat 74 (hometeam Lea Luiten). Alvast heel hartelijk bedankt namens juf Lea van der Riet-Luiten!

 Zondagsschool

Wegens corona zult u dit jaar geen brief in de bus krijgen voor de kerstcollecte voor de zondagsschool. Dit jaar slaan we een keertje over. Wilt u toch onze zondagsschool steunen om het kerstfeest voor de kinderen te kunnen realiseren, dan kunt u uw gift overmaken op nummer: NL65RABO0373719612. Alvast hartelijk dank!

Personeel van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Postzegelactie Woord en Daad

Graag willen we u op deze wijze bekend maken met een postzegelactie van de stichting ‘Woord en Daad’, u welbekend . De opbrengst van deze actie is ten behoeve van Kind-slaven in Haïti voor een nieuw thuis.  Postzegels met prachtige afbeeldingen zoals van Vincent van Gogh, molens, bekende gebouwen, bloemen e.d. Een velletje van tien stuks kost u € 9,10. Daarvan gaat € 4,- naar de stichting ‘Woord en Daad’. Ook hebben we Kerstzegels die € 8,20 per velletje van tien kosten (oude prijs). De postzegels kunt u gewoon volgend jaar blijven gebruiken. Doet u mee? U kunt ze bestellen bij: Mw. Schenau, Buitendams 52, tel: 0184-63 11 39.

 Kinderclub

Helaas heeft leiding de moeten besluiten dat door de huidige omstandigheden m.b.t. corona het niet mogelijk is om kinderclub te houden. Omdat groep 8 in december afscheid zou nemen van de kinderclub, krijgen deze clubleden nog een leuk presentje door de brievenbus. We hopen in september 2021 weer helemaal te kunnen starten met de groep 7 en 8. De uitnodiging hiervoor zullen t.z.t. worden verstuurd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘Hoe vaak wordt een woord, dat wij in liefde laten vallen, in liefde opgenomen, waar het veel vrucht voortbrengt. Zaaien wij dan overal. Wie weet waar God Zijn wasdom op geeft.’  Isaac da Costa (1798-1860)

 Tenslotte

Terwijl ik bezig ben met de dooppreek voor aanstaande zondag, komt mijn vrouw mijn studeerkamer binnen met het bericht dat zij positief getest is. Gelukkig zijn haar klachten erg mild, maar er is wel een streep gekomen door onze plannen en die van de kinderen. Zondagmiddag zal de doopdienst van Arie (Aaron) Kraaijeveld dan ook niet plaatsvinden. Ik zie er met de doopouders naar uit om dit spoedig wel mee te mogen maken. In de morgendienst zal ds. T.J. Korten voorgaan. Zo staat hij ook nu weer paraat als achterwacht, fijn! Een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn in onze wijkgemeente veel gemeenteleden die kampen met ziekte. “God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden”. (Psalm 46: 2). Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn. Bid voor hen!

Kinderen t/m 12 jaar wel of niet opgeven bij reserveringen

Bij het begin van het verlagen naar 30 bezoekers in de kerk, was het advies van de PKN niet duidelijk, hoe we om moesten gaan met de kinderen. Wij hebben toen gemeend, dat kinderen t/m 12 jaar (basisschool) hierin niet meetelden. Daarom hebben we ook aangegeven, dat bij de opgave in ‘meevieren’ deze kinderen niet meegenomen moesten worden. Inmiddels heeft de PKN op haar website hierover meer duidelijkheid gegeven. Het getal van 30 is inclusief kinderen. Dit betekent dat vanaf nu ook de kinderen t/m 12 jaar opgegeven moeten worden in het programma ‘meevieren’, dat gekoppeld is aan onze website www.hghg.nl.

Reserveringen

Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba.noord@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. Op de websitepagina ‘meevieren’ kunt u zich vast aanmelden. Zaterdagmorgen wordt hierin het aantal mensen, waarvoor dan nog plaats is aangepast en volgen automatisch de uitnodigingen aan hen voor wie er nog plaats is.

Pareldienst 22 november

De volgende Pareldienst is op zondagavond 22 november. Het is dan ‘Eeuwigheidszondag’. Dit is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan stil bij allen die dit kerkelijk jaar zijn overleden. We sluiten daarmee het kerkelijk jaar af en gaan met de adventstijd het nieuwe kerkelijk jaar in.

In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland. Het thema is ‘enkele reis’ en de band Expect zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar twee personen mag uitnodigen kun je nu als familie samen gedenken. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar allereerst worden daarbij de nabestaanden uitgenodigd. Reserveren kan vanaf zaterdagavond 14 november. U wordt eerst op de wachtlijst geplaatst. Op woensdag 18 november wordt bekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn. Voor zover mogelijk schrijft het programma dan automatisch eerst degenen aan, die op de wachtlijst zijn geplaatst, waarna het net zo werkt als anders. Houdt hiervoor onze website goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen.

De volgende Pareldienst is op 6 december waarin ds. A.J. Mouw uit Aalburg hoopt voor te gaan.

de commissie Pareldiensten

Verkiezingen

Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Arie de Wit,  tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

 Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens één van zijn bezoeken een gift van € 50,- voor het verjaringsfonds. Hartelijke dank voor uw gift!

Citaat

Zaait de Heere het zaad van zegeningen, laat dan dankbaarheid de vrucht zijn die wij Hem toebrengen.’ Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor de wetenschappers die hun kennis inzetten voor het welzijn van de mensheid, juist nu er zoveel van hen wordt verwacht en er gezocht naar een goed vaccin tegen COVID-19.

In India grijpt het coronavirus om zich heen. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. Vooral arme gezinnen zijn het slachtoffer. Bid de Here God om verlichting en hulp voor de slachtoffers. (Gebedskalender Open Doors)

Bid u mee voor de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen graag meer leren over thema’s als discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit jaar een zogenoemd Focustraject met twaalf gemeenten gestart, waarbij dit soort thema’s aan de orde komen. Wilt u bidden om zegen op dit werk, zodat christenen groeien in geloof? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van meerdere gemeenteleden weten we dat ze in quarantaine verblijven vanwege een besmetting met Covid-19. We hopen dat zij snel mogen herstellen en geen schade van hun besmetting door het virus zullen overhouden. Misschien bent u of jij ook zo bevreesd wat ons allemaal nog te wachten staat. Daar is maar één remedie voor: “En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God.” (Hosea 12: 7). Ja, uitzien naar Zijn komst. Daar zingt Psalm 70 ook van: “Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.”

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- voor de eredienst. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardag bezoek een gift van € 20,- voor Gevangenenzorg Nederland.

 Gelezen/gehoord

Een goede preek is niet als een knuppel die op de wil van de toehoorders inbeukt maar als een zwaard dat diep in het hart van de toehoorders snijdt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 november

14.00- 15.30 uur  Openstelling Chr volksbibliotheek –                           De Parel

19.00 uur             Gebedskring jeugdzaal OK

Zondag 15 november

14.15 uur             Zondagsschool

 Dinsdag 17 november

9.15-11.15 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 19 november

20.00 uur             WG1 kring Geloofsopvoeding NK

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Instrumentaal concert in de Trinitatiskapel Dordrecht

Zaterdagmiddag 28 november 2020 wordt er een instrumentaal concert gehouden in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist Gerben Mourik en Alisa van Dijk, viool en zang. De musici verzorgen een aansprekend en afwisselend programma. U hoort werken van Hertel, Reinecke, Gounod en Alisa zint het mooi ‘Pie Jesu’ van Fauré, en Gerben Mourik hoopt ook te improviseren.

Gerben Mourik is stadsorganist van Oudewater, internationaal concertorganist en heeft een aantal prijzen gewonnen op improvisatieconcoursen. Hij heeft diverse cd ’s op zijn naam staan en promoot o.a. het werk van de bekende Dordtse organist Arie J. Keijzer.

Alisa van Dijk heeft viool, zang en muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast uitvoerend musicus is Alisa als docente verbonden aan Leerorkest Drechtsteden en heeft zij een privé lespraktijk in Dordrecht.

De akoestisch mooie ruimte van de Trinitatiskapel is uitermate geschikt voor instrumentale muziek. U kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten en de musici.

In verband met de coronacrisis dient u zich aan te melden via Alisa van Dijk per tel: 06-13 99 48 97 of per email via alisa.van.dijk@gmail.com. We mogen hopelijk 30 gasten ontvangen. Mocht het niet mogen van de overheid kan het concert gevolgd worden via het FB account van Alisa. Van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 15 november

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Kinderoppas

Janette Egas, Adriënne Bikker, Marijke Vogel (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32:5

avonddienst: Psalm 126:1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven Hardinxveld

18.00 uur   ds. C.H. Hoogendoorn, Lelystad

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede – aangepaste dienst voor mensen met een beperking

18.00 uur   wijk  3 Zuid, ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Landelijk diaconaat

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: A1 Jeanine Koes

A2 Wietse de Jong

De Parel

10.45 uur: A1 Jacobien Kraaijeveld

A2 Menthe van Houwelingen

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Britt de Bruin

_________________________________________________

NIEUWE KERK

Vrijdag 20 november

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Annerie Poortvliet en Arie Pronk

 

Kerkblad 76-18

Niets of alles

“Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen”

(1 Timotheus 6: 7).

___________________________________________________

Het brengt wél vreugde met zich mee, dat pasgeboren kindje. Vreugde voor de ouders, die verwachtingsvol naar de dag hebben uitgezien, waarop ze hun kindje in de armen kunnen nemen. En soms voor de broertjes en zusjes – en de grootouders. Vreugde, soms gepaard met zorg, als de gedachten uitgaan naar de wereld, waarin dat jongetje of meisje zal opgroeien: vol van dreiging, kwaad en zonde. Tóch wel vreugde; zo staat het tenminste doorgaans op het geboortekaartje. Méér brengt dat kindje echter niet mee. Geen rijkdom, geen bezit. Niets. Het heeft alleen van alles nódig: de moedermelk, de schone kleertjes, de warme wieg. En zo blijft het voorlopig. Er is geen enkel verschil tussen de baby van rijke ouders en het kindje, dat in een armoedige omgeving geboren wordt. Beiden hebben hetzelfde nodig. Beiden zullen sterven, als ze aan hun lot worden overgelaten.

Wij brengen niets mee; dat is wáár. Toch heeft dit woord een donkere ondergrond. Eigenlijk brengen we wel dégelijk iets mee: dat is ons zondige bestaan. Dat erven we van onze ouders lang voordat we maar énig bezit van hen kunnen erven. Maar die erfenis maakt ons niet rijk. Die is er de oorzaak van, dat we in nameloze armoede ter wereld komen. Maar wonderlijk: zo hoeft het niet te blijven. Er is een rijke gave voorhanden: de vreze des Heeren. Die gave is rijk en die máákt rijk. Niet naar de maatstaven van deze wereld overigens. Maar wel naar de overtuiging van hen, die door het geloof de Heere liefhebben. Die zijn zó rijk. Ze hebben de vrede in het hart en hun vreugde in de Heere. Dat hebben ze allemaal gekrégen. Niet meegebracht bij de geboorte en niet verdiend. Maar gekregen. 

Dan wil je zeker toch wel graag weten, door wie dit alles wordt uitgedeeld. Wel, dat kunnen we vertellen: je moet bij de Heere Jezus zijn. Maar Hij werd toch óók als een Kind, zonder bezit, geboren? Anders is een kribbe in een stal toch niet je wieg? Dat zal waar zijn; maar bij Zijn geboorte bracht Hij een rijke schat mee: de roeping van de hemelse Vader, om zondaren zalig te maken. Om rijk te worden ben je bij Hem daarom aan het goede adres.Daarom worden we ertoe opgewekt, deze rijkdom te zoeken. De weg daarheen is een weg van belijdenis van schuld, van je geestelijke failliet en de bede om de rijke gave van het geloof. En dit alles is ‘om niet’ te verkrijgen.

Intussen stempelt dit wel onze gang door dit leven. Voor Paulus zijn de woorden, die we overdenken, geen abstracte werkelijkheid. Ze zijn helemaal verankerd in het dagelijks leven. Laten we maar luisteren naar wat hij zegt: ‘Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn’. Heel praktisch en heel nuchter. Je hoeft niet naar bittere armoede en ontbering te verlangen. Je mag bidden om je dagelijkse brood. ‘Maar’, zegt Paulus dan -en hij heeft recht van spreken- ‘als je dat uit Gods hand krijgt, wees er dan tevreden mee. Mopper niet over wat je niet hebt en jaag niet achter alles aan, wat het leven biedt’.

Dat overdenken we in deze week van ‘dankdag’. Laten we niet volstaan met ‘tevreden te zijn met wat we hebben’, maar laten we in diepe verwondering overdenken, hoe groot het wonder is, dat we dit alles nog hébben. Hoe velen op deze aarde missen immers zélfs voedsel en kleding – en ze hebben ook nog eens geen dak boven het hoofd, om over een goede medische zorg maar te zwijgen. Paulus belicht het ook nog van een ándere kant. Je kunt achter alles aanjagen, maar het is duidelijk, dat je niets kunt wegdragen. We laten álles achter, als we sterven gaan. En als het leven in deze wereld, zonder God, het enige was wat je had, sta je in het sterven voor eeuwig met lege handen. We dragen niets deze wereld uit. Alles laten we achter. Dat is wáár. En tóch! Nu blijkt het tóch mogelijk te zijn, als een rijk mens deze wereld te verlaten. Als we Christus in ons leven als onze Zaligmaker leerden kennen, dragen we een schat mee, die nooit meer van ons zal worden afgenomen. Die wordt niet achtergelaten, maar door de dood en het graf heen meegedragen tot in het eeuwige leven. Wat wél in het graf wordt achtergelaten, is dat zondige bestaan, dat zo dikwijls tot een zware last is geweest.

Kijken we ons leven er eens op na: zijn we tevreden met wat we hebben en zijn we rijk met wij ontvangen?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Oliebollenactie  Zaterdag 21 november

In deze onzekere coronatijd kan Stichting Ontmoeting uw hulp beter gebruiken dan ooit. Bedrijven, kerken, scholen en comités kunnen nu veel minder giften geven en bijna geen acties organiseren. Terwijl er juist nú meer geld nodig is!

Helpt u mee om gemiste inkomsten voor Stichting Ontmoeting te compenseren? Bestel dan heerlijke oliebollen van

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bestelformulier

U kunt dit formulier op een van de onderstaande adressen in de brievenbus doen. Telefonisch bestellen kan ook, of per email: info@bakhuishardinxveld.nl. We zien uw bestelling graag voor woensdag 18 november tegemoet.

 • Ik bestel ………. zakken met 10 oliebollen (met krenten en rozijnen) € 8,- per zak
 • Ik bestel ………. zakken met 5 oliebollen (zonder vulling) € 4,- per zak

Naam:…………………………………………………….……

Adres:……………………………………………………….…

Telefoonnummer: ……………………………………………

Bent u slecht ter been, of ziet u het niet zitten om de deur uit te gaan? Dan bezorgen we ze graag bij u.

Bezorgen* ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ophalen kan van 9.00-12.00 uur op een van onderstaande adressen:

O Werkendam, fam. Verschoor, Vissersdijk 53a, tel. 0183-505167

O Hardinxveld, Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tel. 06-57576156

O Sliedrecht, fam. Stuij, Kerkbuurt 175

Graag aankruisen waar u de oliebollen op komt halen; graag gepast en contant betalen bij ophalen en bezorgen; Extra giften zijn van harte welkom!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jongerenprijs voor sociale coöperatie StekUp

StekUp, de sociale coöperatie die is ontstaan vanuit de missionaire pioniersplek CrossCulture Nieuwegein (IZB), heeft de Jongerenprijs 2020, gewonnen. 27 projecten dongen mee om de 10.000 euro die er viel te winnen.

Kerk en Wereld, een fonds van de Protestantse Kerk, daagt jongeren (12-35 jaar) en jongerenorganisaties elk jaar uit om hun dromen om te zetten in plannen en mee te doen aan de Jongerenprijs. ‘De uitverkiezing was een enorme verrassing’, zegt Theo Vreugdenhil, missionair pionier. Samen met Maarten Atsma is hij de drijvende kracht achter het initiatief, waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Dit is de gedachte achter StekUp: Migranten die net in Nederland komen wonen, zitten dikwijls vol ervaring, dromen en plannen met betrekking tot een eigen bedrijf. Maar dat is in Nederland ingewikkeld, helemaal als je een taalachterstand hebt en nog geen sociaal netwerk hebt. Daarom zijn Theo en Maarten vanuit de interculturele pioniersplek Cross Culture Nieuwegein de sociale coöperatie StekUP begonnen. ‘Met elkaar slaan we de handen ineen om te gaan ondernemen en een inkomen te gaan verwerven vanuit een ieders eigen talent; we verbinden ons aan elkaar en versterken elkaar. Door onder de paraplu van een sociale coöperatie te ondernemen, behouden leden hun uitkering, zijn er deskundigen beschikbaar als coach, en worden zaken als administratie, inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. Inmiddels heeft de coöperatie al 6 leden aan het werk geholpen, in verschillende sectoren: horeca, administratief en huishoudelijk werk.’ Zie ook www.stekup.nl

Tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk

‘Dankbaar ben ik, dat ik een herstart heb gekregen. Met de ervaring van corona sta ik nu anders in het leven. Ik zie de betrekkelijk

heid van veel dingen, waar ik me voorheen druk om maakte, de waan van de dag. Wat heeft echt waarde, als je beseft hoe kwetsbaar je bent, als er een virus uit China kan komen overwaaien, waar je zomaar aan kunt overlijden?’

Dat zegt ds. André van der Graaf uit Heerde in het kerstnummer van ECHO, een uitgave van de IZB. André werd tijdens de eerste coronagolf besmet met het virus en belandde als gevolg daarvan enkele keren in het ziekenhuis. Er waren momenten waarop hij dacht dat zijn laatste uur nabij was. ‘Ik heb een herstart mogen maken’ vertelt hij. Maanden na dato is hij nog aan het revalideren. Toch is hij hoopvol. ‘Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. Zijn licht wordt nooit meer door de duisternis overwonnen. Met Pasen stond Hij op uit de dood. Als je in Hem gelooft, hoef je voor niets of niemand meer bang te zijn. Want ik ben kwetsbaar en tegelijk onoverwinnelijk, dankzij Hem. Die ervaring is eigenlijk te groot voor woorden. Daar denk ik aan, als ik straks voor de Kerstdagen de kaarsen aansteek en de lichtjes ophang.’ Kijk voor het hele interview (en voor het bestellen van uitdeelexemplaren van ECHO) op www.izb.nl/echo

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal

‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Evangelisatie

Zondag 8 november is het weer ‘missionaire zondag’ in onze gemeente. Het thema van deze zondag is ‘Het gebed’. Stelt u voor zich zelf wel eens de vraag: hoe bid ik, geloof ik, waar ik om bid. Hoe ga ik om met de teleurstellingen als mijn gebed niet verhoord wordt.b

In de morgendiensten van 8 november zal hier speciaal aandacht aan worden gegeven. Ook zal er met klem aandacht worden besteed aan mensen die niet, of niet meer in God geloven. De evangelisatiecommissie hoopt en bidt we dat deze ‘missionaire’ boodschap duidelijk mag klinken. Door omstandigheden zal er in wijk oost zondag niet over worden gepreekt, maar op de derde adventzondag. Tegen die tijd zullen we dit nog een keer in de kerkbode vermelden.

Uur van gebed

Zolang het mogelijk is willen we doorgaan met het maandelijkse uur van gebed. Naast het gebed in de zondagse erediensten is het van groot belang om in de gebeden niet te verslappen. Daarom komen we zaterdag 14 november weer bij elkaar. Op de dag van de Mars voor het leven en een week na de Open Doors dag op 7 november. Wat is het belangrijk om met elkaar te bidden voor de kerk in de verdrukking. Wat hebben zij er veel voor over om in kleine kring, soms met gevaar voor eigen leven, in gebed te gaan. En wij? 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk op gepaste afstand. We vragen je om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, de handen te ontsmetten en je naam te noteren.

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten in leveren in de daarvoor bestemde dozen.  Die staan in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

 Een nieuw donorregister

Vorige week kregen veel mensen die zich niet hebben laten registreren een brief in huis waarmee aangespoord werd om een keus te maken. In maart jl. schreef ik op verzoek in het kerkblad een artikel over donorregistratie. Iemand vroeg mij om dat artikel nogmaals te publiceren nu deze brief gekomen is.

    Wat is er aan de hand?

Per 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Dat betekent dat er een nieuw donorregister is. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken. Laten we ons realiseren dat geen keuze ook een keuze is, een keuze die dan, via deze wet, door de overheid wordt gemaakt.

    Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?

 1. God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
 2. Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
 3. Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
 4. Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

    Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?

 1. Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
 2. Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
 3. Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
 4. God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

    Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?

Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.

Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

Orgel voor De Parel

Enige weken geleden stond er een oproep in de kerkbode of iemand nog een orgel had staan dat in De Parel gebruikt zou kunnen worden. Daar hebben twee gemeenteleden op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels is er op één aanbod ingegaan en dat orgel staat inmiddels in zaal D. Het orgel klinkt prachtig en is geschikt voor een grote zaal. Helaas was bij de online diensten afgelopen zondag de afstemming met de zang niet optimaal waardoor de klank van het orgel nog niet tot zijn recht kwam. We hopen dat voor de komende weken te verbeteren. Ter zijner tijd zal er een filmpje geplaatst worden op de site van de kerk waarop het orgel te zien en te horen zal zijn.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 november

De diaconale collecte is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege alle maatregelen kunnen we in Nederland helaas dit jaar geen voedselpakketten inzamelen. Maar we geven niet op. Dorcas koopt daarom dit keer de producten in de landen zelf in. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl of op hghg.nl hoe u kunt doneren. U kunt uw gift ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Zending

Bericht over Amy

Over een half jaartje hopen wij Amy uit te zwaaien naar het zendingsveld in Uganda! Ondanks dat de grenzen open zijn, is deze tijd nodig voor alle voorbereidingen die er bij komen kijken zoals verzekeringen regelen, website up to date houden, begroting maken, financiële achterban opbouwen, gesprekken met de kerk, nieuwsbrieven schrijven, etc. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Bovendien zijn er in februari verkiezingen in Uganda en dat zou weleens nationale onrust kunnen geven. Het advies is om dit af te wachten. April lijkt de juiste tijd, Zijn tijd.

Special Joy

Amy’s hart is in één zin samen te vatten: ‘een Vreugdevolle bediening (zending), voor Speciale mensen (mensen met een beperking), gefundeerd in de Liefde Zelf’. Ten diepste is het God’s hart! Zefanja 3: 17 en 19.

Samen met International Teams, de ondersteunende zendingsorganisatie van Amy, heeft zij de volgende vier pijlers bedacht die de leidraad gaan vormen voor haar werk onder mensen met een beperking in Uganda:

 1. De speciale vreugde die God voor speciale mensen heeft. (God)
 2. De speciale vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen vinden in zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (Ikzelf)
 3. De speciale vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving (Naasten)
 4. De speciale vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk als onderdeel van het Lichaam van Christus (Wereld) Een hartelijke groet en de zegen van God.

namens het TFT-team van Amy

Krng- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 17 en 18. Aanvang 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Gezien het nog steeds toenemende risico van besmetting met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voor dit jaar afgelast. We hopen dat we woensdag 13 januari 2021 de bijeenkomsten weer kunnen hervatten.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Dit zal een leerdienst zijn waarin het vanuit Heidelbergse Catechismus zondag 28 gaat over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Het gaat in deze zondag om de vereniging met Christus in het avondmaal. Eveneens maakt deze zondag duidelijk dat de Heere Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Het is mooi dat deze leerdienst snel volgt op de leerdienst over de doop. Wat een rijkdom om als gemeente zo stil te staan bij de betekenis van de sacramenten.

 Bijbelkring

Woensdag 11 november is de derde kringavond. We komen weer samen in De Parel. We lezen met elkaar Exodus 3 en het derde hoofdstuk van het boekje is aan de beurt. De Heere God roept Mozes en maakt Zijn naam bekend. Mozes moet weer terug naar Egypte. Na een tijd van opleiding komt er nu een tijd dat de Heere Hem een belangrijke taak geeft in Zijn dienst. De avond begint om 20.00 uur. Ook als u nog niet geweest bent, van harte welkom!

Doopdiensten

Zondagmiddag 15 november vindt om 16.00 uur de doopdienst plaats van Aaron Kraaijeveld. In de middagdienst van zondag 22 november worden Anna en Loïs de Heer, gedoopt. In deze diensten zijn de doopouders met hun gasten aanwezig. Als gemeentelid kunt u de dienst online meebeleven. Om 18.00 uur is er dan weer een dienst waarin een klein deel van de gemeente wordt uitgenodigd. Laten we biddend om de doopouders heen staan. De doopdienst is trouwens ook een mooie gelegenheid om via een kaart uw en jouw meeleven kenbaar te maken aan de doopouders.

Gift

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek € 25,- voor kerkelijke doeleinden. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Bidden moet regelmatig, volhardend, vastberaden en aanhoudend gebeuren, tenminste eenmaal per dag, of we er nu voor in de stemming zijn of niet’. (Tim Keller)

Tenslotte

Natte dagen en gekleurde bladeren vertellen ons dat het echt herfst is. In de natuur zie je hoe doodsheid zijn intrede doet. Als God het geeft wordt het straks weer lente en komt de schepping tot leven. Zo is het ook in het geestelijk leven. Wat een doodsheid is er door de zonde gekomen. En onze oude natuur doden is iets waar we mee bezig blijven tot onze laatste snik. Maar Goddank is er om Jezus’ wil ook nieuw leven. Christus wekt door Zijn opstandingskracht tot leven. In de doop wordt het uitgebeeld en in het geloof is het werkelijkheid: Hij leeft en ik met Hem! U en jou een goede zondag toegewenst! Een hartelijke groet, ook van ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Reserveringen

Bij de Pareldienst op zondagavond 8 november, worden twee kerkzalen gebruikt. Dit betekent, dat 60 mensen hiervoor zich kunnen inschrijven. Ook de jongeren die deze dienst willen bezoeken, dienen zich hiervoor in te schrijven. Misschien dat de ouders hen hierop kunnen attenderen. Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. De reservering voor de overige gemeenteleden zal daarna worden opengesteld, voor zover er dan nog plaats is.

Verkiezingen

Nu de beide verkozen broeders voor de vacature van één ouderling en van één diaken hebben bedankt, lijkt het er op dat we in een impasse raken. Het moet toch mogelijk zijn, dat in zo’n grote wijkgemeente de vacatures die er zijn opgevuld kunnen worden.

We zijn te rade gegaan bij de ondersteunende dienst van de PKN. Zij wezen ons op de toelichting van de kerkorde, waarin voor de situatie waarin wij ons bevinden kortweg de volgende mogelijkheid, wordt genoemd: ‘Wanneer een verkozene zijn roeping tot het ambt niet aanvaard, moet een nieuwe stemming plaatsvinden. Er hoeft niet om aanbevelingen te worden gevraagd. Het gaat immers om dezelfde verkiezingsronde. De kerkenraad moet daarbij degenen die door tien stemgerechtigden waren aanbevolen en niet verkozen zijn, op de verkiezingslijst plaatsen. Als er dan slechts één kandidaat is, kan de kerkenraad deze verkozen verklaren.’ Tijdens de laatste verkiezing waren er twee kandidaten voor de vacature van diaken aanbevolen, ieder door tien stemgerechtigden. Arie de Wit had 37 van de 82 uitgebrachte stemmen. Meerdere kandidaten waren er niet. Daarom heeft de kerkenraad hem tijdens haar vergadering van 2 november j.l. verkozen verklaard voor het ambt van diaken. Hij is hiervan afgelopen week op de hoogte gebracht en hem is verzocht zijn beslissing uiterlijk donderdag 12 november kenbaar te maken. We bidden dat Arie deze roepstem mag verstaan en wensen hem Gods nabijheid toe bij zijn overwegingen.

M.b.t. de nog openstaande vacature van ouderling komen we t.z.t. terug.

Beroepingswerk

Het beroepingswerk lijkt stil te liggen. Niets is echter minder waar. De beroepingscommissie is bezig zich te oriënteren en mogelijke stappen voor te bereiden. Dit vraagt tijd en niet minder zorgvuldigheid. Wilt u dit werk dragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

Als wij in de tuin van Gods Woord wandelen en de zoetigheid zuigen uit de bloemen der beloften, zullen we nooit lust hebben van ‘de verboden vrucht’ te plukken. Chrysostomus 347-407

Bidden en danken

We danken dat de tijd van quarantaine voor de bewoners van De Buitenhof er weer op zit en dat alle bewoners er goed doorheen zijn gekomen en er vooralsnog geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld.

 • Wilt u bidden voor alle medewerkers van de opvang-huizen? Zij hebben een groot hart voor de tieners en zijn elke dag druk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Een team van zendingswerkers uit verschillende landen organiseert in Thailand in de stad Mahasarakham allerlei activiteiten om met mensen het Evangelie te delen. Ze zijn een samenwerking gestart met een lokale kerk. Bid voor bescherming van deze samenwerking en bid voor vrucht op het werk wat samen wordt gedaan. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods helende nabijheid.

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoeken € 20,- aan collectebonnen ter vrije bestemming en € 10,- aan collectebonnen voor de actie ‘verspreiding voedselpakketten’.

Doopzitting

Donderdag 19 november wordt doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord

‘Het geloof is een lege bedelaarszak, daar moet de schat van Christus’ gerechtigheid in.’

Tenslotte

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Anders dan we gewend zijn. Hopelijk zegt u dit ook elke zondagavond: ’De rustdag is weer voorbij, maar anders dan we gewend zijn.’ Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug,  De Parel

Woensdag 11 november

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             WG 1 Bijbelkring,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

Donderdag 12 november

20.00-22.15 uur   WG 3 Opvoedkring,  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, jeugdzaal OK

Vrijdag 13 november

19.30-21.30      Het Broodhuis,  De Parel

____________________________________________________

Varia

UITNODIGING

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

Donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.

Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen.

Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?

Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven. Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk. Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(Zie QR code rechts)

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

(zie QR code links)

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 8 november 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur    ds. J.C. de Groot, Dordrecht

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Janieke Alblas, Heleen Verschoor (reserve)

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 4

avonddienst: Psalm 60: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde, HC 28

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Kruger, Rotterdam

 Kinderoppas

OK, groep A1 Petroesjka Paans, groep A2 Rosalie de Jong

De Parel: groep A1 Lenny Egas, groep A2 Sanna de Jong

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-17

Tijd voor vrijheid
Bestemming vrijheid (6/7)

“Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed”(Efeze 5: 11 en 12a)

____________________________________________________

In deze serie ‘Bestemming vrijheid’ hebben we gezien dat het de bedoeling is dat wij in vrijheid met God, elkaar en jezelf zou moeten leven. Dat is je bestemming. Vrij van zonde en zondige patronen, vrij van emotionele pijn en ook vrij van leugens in je denken. Helemaal aan het begin zagen we al hoe Israël werd kleingehouden in Egypte door slavendienst. En hoewel je nu zou kunnen denken dat je de weg naar vrijheid helder hebt, zou je kunnen zeggen dat niets is wat het lijkt. Onzichtbaar speelt er op de achtergrond nog veel meer dan je vaak denkt. Het is aan de ene kant helemaal waar dat zonde, onvergevingsgezindheid en ook leugens je gebonden houden, maar het is daarnaast ook heel goed om te beseffen wat er op de achtergrond meespeelt.

Niets is wat het lijkt, omdat het niet alleen gaat over wat jij en ik doen, maar omdat er op de achtergrond een geestelijke strijd speelt. Het is geen psychologische strijd, maar een geestelijke strijd. Zonden, onvergevingsgezindheid en leugens zijn niet een paar psychologische dingen die je zou moeten overwinnen, je staat midden in een de geestelijke strijd. Het gaat uiteindelijk om de listige verleidingen van de duivel.

Soms krijg ik wel eens de vraag of een christen, een gelovige zijn vrijheid kan kwijtraken? Als je nadenkt over hoe zonden nog steeds macht hebben in je leven of hoe waarheid nog steeds niet je hele denken bepaalt, dan is wel duidelijk dat je als gelovige niet vanzelfsprekend vrij bent, ondanks dat je gelooft in Jezus. Je bent wel het eigendom van Jezus geworden, maar midden in de geestelijke strijd is er nog steeds een vijand die erop uit is om je te gijzelen en je vrijheid te roven. Je zou bijna zeggen: “Hoe durft hij?”. Bedenk even wie die vijand is. De vijand waarvan Paulus zegt dat het de duivel is en waarover Paulus in Efeze 6 zegt dat wij tegen hem de strijd hebben en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het zijn machten en krachten die rechtstreeks onder leiding staan van de vorst van de duisternis.

Dat de duivel op wraak uit is, mag wel duidelijk zijn. Als hij de controle over Jezus niet kan hebben, dan zal hij er alles aan doen om de controle te krijgen op het nageslacht van Jezus. Niet het letterlijke nageslacht, maar degenen die geloven in Jezus. Er is maar één manier voor satan om de schade voor hem zo klein mogelijk te houden en dat is de aanval inzetten op degenen die het getuigenis van Jezus hebben. En daarmee ben je als gelovige dus altijd doelwit van satan en op welke momenten ben je echt een doelwit? Als hij iets te zeggen heeft. Of anders gezegd: Als hij iets heeft om je aan te klagen.

Stel je leven eens voor als een land. Dat land is wel eigendom van Koning Jezus, maar zodra je in je leven delen van dat land weggeeft aan de vijand, dan heeft hij daar iets te zeggen gekregen. Niet omdat Jezus dat zou willen, maar omdat jij hem die ruimte geeft. Dat is precies waar het in de geestelijke strijd om gaat. Zodra jij terugvalt in zonde of zondige patronen, dan gebeurt er iets in de geestelijke strijd. De vijand ziet ineens kwetsbare plaatsen in je muur en zal daar op inzetten.

Het is tijd om in vrijheid met God, je naaste en jezelf te leven. Die vrijheid heeft Jezus voor je verdiend en die heb je ontvangen door genade. Verspeel die vrijheid dus niet en als dat wel gebeurt is, ruim het grondgebied van je land op. Word je bewust van zonden, leugens of onvergevingsgezindheid, laat er berouw op volgen belijd aan God dat je hierin ruimte hebt gegeven aan de vijand en bekeer je ervan. Op dat moment heeft de vijand geen grond meer onder zijn voeten en komt er bevrijding. En vertel het de vijand maar, in de Naam van Jezus, dat hij geen enkel recht meer heeft op je leven. Het is tijd om je vrijheid terug te ontvangen en in vrede met God, jezelf en je naaste te leven.

Gebed: Here Jezus, Uw bloed dat heeft mij gereinigd en ik erken en belijd dat ik te vaak ruimte geef aan de vijand. Ik toon berouw over de zonden die ik deed, de leugens die ik geloofde en de onvergevingsgezindheid die ik ruimte gaf. Ik bekeer mij hiervan en ik geloof in Uw bloed en de kracht van Uw bloed en geef de vijand geen ruimte meer in mijn leven. Ik dank U voor de vrijheid die U voor mij verdiende en wil alleen nog in die vrijheid leven. Amen.

Theo de Koning

 

Algemene berichten

Hervormingsdag
Samen met de gemeente van Boven-Hardinxveld is dit jaar weer een Reformatieherdenking georganiseerd. Afgelopen jaar heeft de wijkkerkenraad van wijk 1 Oost deze avond georganiseerd in de Nieuwe Kerk. Dit jaar heeft de kerkenraad van Boven-Hardinxveld deze avond georganiseerd in de kerk in Boven-Hardinxveld. Ds. de Koeijer is gevraagd om de inleiding te verzorgen. Daarnaast is een koor uitgenodigd om enkele liederen te zingen. Vanwege de beperkende maatregelen kan deze Reformatieherdenking helaas geen doorgang vinden. Dit is jammer omdat het belangrijk is stil te staan bij de Reformatie. De reformatie was een cruciaal omslagpunt in de kerkelijke geschiedenis die plaatsvond in het begin van de zestiende eeuw. De nadruk werd weer gelegd op de kern van het Evangelie. Daarbij speelden de drie ‘Sola’s’ een belangrijke rol:
Sola Scriptura, Alleen door de Schrift
Sola Gratia, Alleen door genade
Sola Fide, Alleen door geloof
De stichting In de Rechte Straat (IRS) attendeert ons nog op de mogelijkheid om de online Reformatieherdenking te volgen die door IRS wordt uitgezonden op zaterdagavond 31 oktober. Deze is om 19.30 uur te volgen via www.irs.nu/hervormingsavond Mede namens beide kerkenraden van harte aanbevolen.

Collecteweek Stichting De Ark
In de herfstvakantie was de jaarlijkse collecteweek voor Stichting De Ark.
Door de bijzondere situatie rondom corona is deze anders dan anders verlopen. Hierdoor kunt u de collectant gemist hebben. U kunt alsnog een gift overmaken op rekeningnummer naar NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Hartelijk dank ook namens de logees.
Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Let op: Als u gewend bent om een GZB-dagboek aangeboden te krijgen, dan hoeft u geen contact op te nemen. In dat geval komt er vanzelf iemand bij u langs.

Boven-Hardinxveld:
Naam contactpersoon: Marieke Ritmeester
E-mailadres: mariekeritmeester@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 63 28 54

Hardinxveld-Giessendam:
Naam contactpersoon: Marianne van Milligen
E-mailadres: mariannevm@live.nl
Telefoonnummer: 61 03 10
Vanwege de maatregelen rondom Corona kunt u op 2 manieren betalen:
Met gepast geld in een envelop.
Door geld over te maken. De verkopers hebben het bankrekeningnummer. Het geld kunt u dan overmaken o.v.v. uw naam en adres.

EO en IZB maken podcast: Eerst Dit voor kids
Twee jaar na de start van de populaire dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ komen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB met een variant voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. De eerste aflevering is maandag 19 oktober te beluisteren.

‘Geloofsopvoeding is één van de grote taken waar ouders in christelijke kring vandaag voor staan’, zegt Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Deze taak is ingewikkeld geworden. De dagelijkse ‘huisliturgie’ in gezinsverband staat onder druk; ze wordt verbrokkeld door sport- en andere buitenschoolse activiteiten. Om ouders een steun in de rug te bieden hebben we ‘Eerst Dit voor kids’ ontwikkeld. Je zou het uitstekend samen kunnen beluisteren, bijvoorbeeld voor het slapengaan of aan ’s morgens tijdens het ontbijt. Ook op scholen kan de dagelijkse podcast zijn dienst bewijzen, voor de bovenbouw van het basisonderwijs.’
Vanaf maandag 19 oktober is dagelijks een aflevering te beluisteren. Schrijfster Anke van de Pol, bekend van o.a. de kinderboeken ‘De majesteit van belangRijk’ en ‘Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos’, leverde de teksten. De podcast biedt een raamvertelling over Daan, een jongen die samen met zijn vader allerlei klusjes doet. Tijdens het werk krijgt hij op een speelse manier bijbelverhalen te horen.

‘Eerst dit voor kids’ is gratis te beluisteren via eerstditvoorkids.nl, via het Youtube-kanaal van de EO, via de podcast-app of Spotify. De eerste reeks duurt 6 weken. Als de podcast in een behoefte blijkt te voorzien komt er in 2021 een vervolg. ‘Dat is mede afhankelijk van de inkomsten, want we steken er veel tijd en energie in’, zegt Van den Berg.

Elk jaar zamelen de initiatiefnemers geld in ter bestrijding van de onkosten. Het batig saldo wordt geïnvesteerd in nieuwe innovatieve podcasts, zoals Eerst dit voor kids.
In december staat de lancering van nog een nieuwe podcast gepland, speciaal voor ‘zoekers’. Ds. Kees van Ekris voert daarin gesprekken met met min of meer bekende dertigers over de vragen ‘wie je bent (over identiteit), waar je bij hoort (over belonging), wat je te doen staat (over roeping), wat heilzame rituelen voor je zijn (over contemplatie), wat je hoop is’. Een gesprek waarin kernwoorden uit het christelijk geloof resoneren, kan luisteraars helpen bij het contact met niet- of ooit-gelovige familieleden, vrienden of bekenden.

Twee jaar geleden, in december 2018, presenteerden de EO en de IZB de podcast ‘Eerst dit’, met elke werkdag een bijbelgedeelte en een korte overdenking. De podcast groeide in korte tijd uit tot de populairste uit het aanbod van de publieke omroep. De app werd 65.000 keer gedownload. Dagelijks zijn er ruim 25.000 luisteraars.

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal
‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

HGJB 110 jaar!
Dit seizoen viert de HGJB haar 110-jarig jubileum. De organisatie is dankbaar voor een lange periode waarin zij van betekenis mocht zijn voor jongeren en gemeenten. Daarom staat de HGJB het komende jaar op verschillende manieren stil bij dit jubileum.
Zo brengt de organisatie een jubileummagazine uit met inspirerende verhalen over het werk van de HGJB door de jaren heen. Hiervoor zoeken ze nog mooie en/of inspirerende verhalen. Ken of ben jij iemand met zo’n verhaal? Stuur dan een mail naar info@hgjb.nl.

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Opbrengst verkoop mondkapjes
Het vorige bericht in het kerkblad heeft weer veel klanten opgeleverd. Mw. Van de Minkelis kwam dit keer een envelop brengen met maar liefst € 520,-! In totaal heeft de verkoop van mondkapjes het prachtige bedrag opgeleverd van € 1.170,- bestemd voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten. Heel hartelijk dank! Mondkapjes kunnen nog steeds bij mw. Van de Minkelis besteld worden. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diensten op Dankdag
Om meer gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te wonen, heeft Wijkkerkenraad 1 Oost besloten om op Dankdag in de Nieuwe Kerk een extra morgendienst te beleggen. In De Parel worden geen extra diensten gehouden.
Voor de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk verwijzen wij u naar de wijkberichten onder wijk 1 Oost. Voor de morgendienst in de Oude Kerk worden de leden van wijk 3 Zuid uitgenodigd zich aan te melden. Voor de avonddienst betreft dit de leden van wijk 2 Noord. U zult begrijpen dat we graag deze diensten gezamenlijk zouden invullen, maar onder de huidige omstandigheden ook praktisch uitvoerbaar moeten vormgeven. Alle diensten in uw voorbede en digitale ‘aanwezigheid’ aanbevolen.

Vacature jeugddiaken
Broeder J.W. Loeve heeft aangegeven zijn ambt van jeugddiaken om persoonlijke redenen te willen neer leggen. We zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft mogen doen en wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe. Tot er een opvolger gevonden is, zal hij voorlopig zijn taken blijven waarnemen. Omdat de jeugddiaken een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugddiaken heeft als bijzondere taak om de jeugd diaconaal bewust te maken en maakt daarvoor zowel deel uit van de diaconie als van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling mag u denken aan broeders uit de gehele gemeente, uw voordracht is niet wijkgebonden. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van AK op 23 november. Aanbevelingen kunt u indienen tot maandag 16 november bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Dankdag
Woensdag 4 november is het dankdag. Deze dankdag zal anders verlopen dan gebruikelijk. Toch willen we in deze week samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Dank God in alles! Het gaat over Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome. Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware storm terecht, dat gevreesd wordt dat ze zullen verdrinken. Wekenlang brengen ze door op een stampend, misselijkmakend schip. Doodsbang zijn z’n reisgenoten. Maar Paulus vertrouwt midden in die doodsangst op God. Hij neemt de tijd om God te danken voor het brood dat er nog wél is, hoewel verder alle lading verloren is gegaan. Paulus dankt, eet en motiveert zijn omgeving om hetzelfde te doen. Zo mogen wij op dankdag anno 2020 de Heere God danken – in alles. Wat er ook gebeurd is en wat de toekomst ook zal brengen. Want God is goed!
In de ochtenddienst op 4 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. De diensten beginnen om 09.30 in de Oude en Nieuwe kerk.
Er is dit jaar weer een gezinsdagboekje beschikbaar om vanaf zondag in de gezinnen na te denken over dit thema. Het gezinsdagboekje is te vinden op de site.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dankdag woensdag 4 november
De diaconale collecte op dankdag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Collecteverantwoording
De afgelopen periode hebben we als diaconie de volgende bedragen ontvangen.

05-07 Hospice de Cirkel € 1.981,80
12-07 Voor elkaar vakantie weken € 1.673,85
19-07 Algemeen € 2.180,90
26-07 Geloven in Spangen-Coronawinkel € 1.441,45
02-08 Algemeen € 1.846,65
09-08 De Herberg € 1.701,40
23-08 Zilt € 1.478,15
30-08 Algemeen € 2.770,59
06-09 NOODHULP Beiroet € 6.398,95
13-09 Heilig Avondmaal: Christenen in Pakistan € 2.224,65
20-09 HGJB € 1.426,55
27-09 Algemeen € 1.885,57

Hoewel er geen fysieke collecten kunnen plaatsvinden constateren we dat u ondanks deze beperkingen toch uw diaconale (financiële) bijdrage doet. We danken u daarvoor en kunnen hierdoor het diaconale werk in onze gemeente, in ons land en wereldwijd, blijven ondersteunen. Samen met u bidden we God of Hij dit wil zegenen, en onze naasten dichtbij en ver weg hiermee geholpen kan worden.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het tweede kwartaal van 2020 is totaal € 1.266,-. Dit is bestemd voor Red een Kind, project onderwijs brengt kinderen tot bloei. De opbrengst van het derde kwartaal is in totaal € 1.184,-. Dit is bestemd voorr Open Doors, voor het project Kerk in Nigeria. We danken u allen voor uw bijdrage.

Dorcas Voedselactie 2020
Door de huidige omstandigheden kan de Dorcas Voedselactie niet worden gehouden zoals voorgaande jaren. Er kunnen in Nederland dit jaar geen voedselpakketten worden ingezameld, maar de allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet en voedselpakketten zijn dan ook heel belangrijk voor de meest kwetsbaren. Daarom wil Dorcas nu op een andere manier zorgen voor voedselpakketten. Producten die normaal gesproken uit Nederland komen, worden nu in de landen zelf ingekocht. Voor € 15,- kan er een voedzaam pakket worden samengesteld, inclusief handzeep. Omdat pakketten niet vervoerd hoeven te worden, kunnen ze sneller bij de allerarmsten worden gebracht.

Helpt u ook mee? U kunt meedoen door bij te dragen aan een voedselpakket. Dat kan door een van bijgaande QR-codes te scannen of een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten gunste van Dorcas Voedselactie.
Ook is er de mogelijkheid om via de website webshop.dorcas.nl een product uit te zoeken en de waarde daarvan via Ideal te doneren. Op de website dorcas.nl/voedselactie kunt u meer informatie vinden en kunt u ook online doneren. We hopen dat er genoeg geld binnenkomt om degenen die het het meest nodig hebben deze winter te kunnen helpen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering betaling abonnement kerkblad
In mei is bij het kerkblad een factuur verstuurd voor de betaling van het abonnementsgeld over 2020. In juli heeft in het kerkblad een herinnering gestaan. Helaas moeten we constateren dat 15% van de abonnees het abonnement nog niet betaald heeft. Wilt u alstublieft nagaan of u uw abonnement hebt betaald? De kosten zijn minimaal € 15,-. Graag overmaken naar NL24 RABO 0373 7195 74 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hveld inz. Kerkblad en Kerkradio onder vermelding van uw adres.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 2 november is er weer Kring. We gaan verder met het boek Daniël en we gaan proberen te leren te leven zoals Daniël leefde. Iedereen is van harte welkom. Kom gerust ook eens een keer kijken of dit een kring is die bij je past. We ontmoeten elkaar, nemen daar ook echt tijd voor, verdiepen ons op een praktische manier in de Bijbel en zijn op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00 uur in De Parel en is veilig wat betreft de maatregelen rondom corona.

 

Zending

Bezoek Gerlinde
Alweer een jaar geleden is Gerlinde uitgezonden naar Centraal-Azië en ook bij ons in de gemeente geweest. Onlangs was ze even in Nederland en bracht ons een kort bezoek om te vertellen over haar leven en werk daar.
Hoewel de eerste maanden in het teken van taal- en cultuurstudie stonden, heeft ze al vlug werk opgepakt in het centrum voor daklozen. Gerlinde voelde zich gelukkig snel thuis in het nieuwe land, waardoor de tijd lockdown niet zo vervelend was. De vergaderingen voor het opstarten van het hospice werden voortgezet via Zoom en er werden toen vooral protocollen geschreven. Dat klinkt misschien saai, maar is zeker niet overbodig want palliatieve zorg is eigenlijk iets heel nieuws in Centraal-Azië. Daar helpen doctoren patiënten zo lang mogelijk, zolang er maar geld beschikbaar is. Ze geven niet aan of iemands einde menselijkerwijs nadert, ze rekken zo lang mogelijk. Soms hebben mensen daardoor een nare weg te gaan. In eerste instantie zullen vooral daklozen die geen geld hebben voor medicijnen in het hospice komen.
Gerlinde heeft al een weekje gelogeerd in het hospice om zo te ervaren wat er nog mist en beter kan voor de patiënten. Ze heeft gemerkt dat het echt een fijne atmosfeer en omgeving is en een prachtige en rustige plaats zal zijn voor daklozen die de laatste weken van hun leven daar doorbrengen. Vooralsnog is de hoop dat het hospice begin 2021 echt open kan gaan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
‘Wees mij een rots om in te wonen,
een schuilplaats waar mijn hart
steeds toevlucht vindt in smart.’
(Psalm 71: 2 berijmd)

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen heeft de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de basisschool zit, ontvangen voor de morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze dienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles! Dit thema is door de HGJB aangedragen en komt op vanuit Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor te gaan. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, mag toch vooral ook gelet worden op Gods trouw en goedheid.

Gelezen
Iedere christen heeft zijn leven lang ervoor nodig om de doop te leren kennen en ermee om te gaan. Hij moet er altijd mee bezig zijn om vast te geloven wat de doop belooft en geeft: overwinning van duivel en dood, vergeving der zonden, Gods genade, de gehele Christus en de Heilige Geest met Zijn gaven.

Maarten Luther (1483-1546)

Huisbezoek
In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de huisbezoeken. Ondanks de aangescherpte maatregelen is het gelukkig mogelijk om een huisbezoek af te leggen. In het afstemmen van een huisbezoek zal de wijkouderling altijd telefonisch contact opnemen met de vraag of een huisbezoek mogelijk en gewenst is. Zijn er geen verkoudheidsklachten en is het mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren? Daarnaast kan het zijn dat u als gemeentelid wat terughoudend staat t.o.v. bezoek in het algemeen. Bespreek dit gerust met uw wijkouderling als hij met u contact opneemt. Huisbezoek is mogelijk, maar het moet wel verantwoord zijn om elkaar te ontmoeten en voelt u zich vrij om aan te geven als u hier (vanwege de omstandigheden) even van af ziet.

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen is in de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de lagere school zit, ontvangen voor deze morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze morgendienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles!’ dat door de HGJB is aangedragen n.a.v. Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt ds. T.C. Guijt voor te gaan in de dienst. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Wij zijn hem immers veel dank verschuldigd. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, moet toch bovenal gezien worden op Gods trouw. We leven in de eerste plaats immers niet in de corona tijd, maar in de tijd waarin we uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus.
de wijkkerkenraad

Tenslotte
Komende zondagavond hoop ik in de Nieuwe Kerk te preken over de kinderdoop. In vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus wordt de vraag gesteld: Moet men ook de kleine kinderen dopen? Een vraag die ook in deze tijd actueel is. We lezen uit Genesis 17: 1-14 en Handelingen 2: 37-41. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst ook het doopsformulier nog eens door te lezen. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We denken aan de bewoners en de medewerkers van Stichting Buitenhof en Zorgcentrum Pedaja. In de afgelopen weken waren er meerdere Covid-19 besmettingen.
Ook alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23a)

Reserveringen
Op het moment dat we dit schrijven is het maximaal aantal toegestane kerkbezoekers nog 30. Voor zondagmorgen 1 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 31 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Wij verzoeken u kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft.

Nu het aantal bezoekers beperkt is willen we graag zoveel mogelijk leden van onze wijkgemeente in de gelegenheid stellen om de kerkdiensten te bezoeken. Dat zal betekenen dat we mensen die erg vroeg hebben ingeschreven en al meerdere keren de diensten hebben bezocht toch wel eens moeten teleurstellen. Degenen die willen inschrijven en zien, dat het maximum aantal al is bereikt, verzoeken wij om dezelfde reden toch in te schrijven. Wellicht blijkt er dan toch nog plaats te zijn.

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk een gift van € 20,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de diaconie. Hartelijke dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring wijk Noord
De bijbelstudiekring gaat in het nieuwe seizoen het volgende boekje gebruiken.
Titel: Pelgrim met God
Ondertitel: Vertrouwen en volgen – in het spoor van Abraham
Auteur: Arjan Markus
Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN: 978 90 239 7070 5
Dit boekje is verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah aan de Peulenstraat.

Citaat
Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat – en dan te kunnen leven!
Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken
We bidden voor alle ouderen die door Covid-19 weinig gezelschap hebben en zich mede daardoor erg eenzaam voelen en voor Anton van Andel, die maandag voor 4 maanden naar de Nederlandse Antillen vertrekt, de eenheid waarvan hij onderdeel uitmaakt, zijn vrouw en familieleden die hij achterlaat.
Niet alleen in Mexico en Colombia, maar ook in andere landen in Latijns-Amerika worden christenen bedreigd omdat ze zich uitspreken tegen geweld. Bid om wijsheid voor voorgangers, dat ze met liefde en bedachtzaamheid de waarheid blijven benoemen. (Gebedskalender Open Doors)
In veel landen in Noord-Afrika is zending verboden. Bid dat de christenen in deze landen elkaar kunnen ontmoeten en openingen mogen vinden om met hun buren, vrienden en familie het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
In de Middeleeuwen waren er de zogeheten ‘bededagen’. Bij heftige gebeurtenissen, zoals een overstroming, een misoogst of een oorlog, legde de hele bevolking een dag lang het werk neer om gezamenlijk te bidden. Toen in de zestiende eeuw het protestantisme opkwam en mensen ook steeds regelmatiger werk kregen, veranderden deze onregelmatige bededagen in vaste vieringen: bid- en dankdag.
We wensen u en jullie komende zondag en a.s. woensdag 4 november (dankdag) gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 8 november
In de Pareldienst van zondagavond 8 november zal ds. Louis Krüger uit Rotterdam voorgaan met als thema ‘Een bizarre vraag’.
Het gaat over de vraag van de Heere Jezus aan de verlamde man bij Bethesda en dit wordt vanuit Johannes 5: 1-9 verder uitgewerkt en vertaald naar onze tijd.
De band Quest zal ons deze dienst muzikaal begeleiden
De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit!
De volgende Pareldienst is op 22 november waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning hoopt voor te gaan en die in het teken staat van ‘eeuwigheidszondag’.

de commissie Pareldiensten

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere geeft veel tekenen in ons leven. Tekenen die wijzen op Zijn wederkomst. Vandaag horen we Zijn voetstappen in het teken van het corona-virus. Habakuk zegt als hij de tekenen in een visioen ziet en Gods stem hoort: “HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!” (Habakuk 3: 2)

Giften
Ouderling Boers ontving na de huwelijksdienst van Gert- Jan en Willemijn van den Heuvel drie enveloppen met als inhoud € 25,- , € 50,- en € 100,- voor de kerk. De kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 12,- aan collectebonnen voor de restauratie van het orgel, € 10,- ter vrije bestemming en een zakje voor het verjaringsfonds. Ouderling M. de Bruin ontving een gift van € 10,- voor de eredienst.

Prediking/catechese
Aanstaande zondag hopen we in de ochtenddienst stil te staan bij zondag 28 (HC). Een bijzonder mooie zondag over het Avondmaal. Lees deze Zondag alvast eens een paar keer door. Iemand vertelde mij dat hij af en toe, als afsluiting van de maaltijd, een zondag uit de Catechismus leest. Nog niet eens zo’n gek idee! We kijken ook uit naar Dankdag. Een bijzondere dankdag dit jaar. Je vraagt je misschien af of een dankdag wel passend is in een tijd van crisis met alle gevolgen en onzekerheid van dien. We staan stil bij de geschiedenis over de schipbreuk van Paulus in Handelingen 27. Daar lezen we over een gehavend schip met ontredderde medemensen en Paulus die dankt. Een actueel beeld van u/jou…? Hoewel ik mij richt op de kinderen, wil de Heere door Zijn Woord jong en oud meenemen naar de haven van vertrouwen en rust. (Psalm 107: 28-31
We zijn dankbaar dat we de catechese konden opstarten en we met de jongeren tot nu toe kunnen samenkomen. Het is goed om elkaar te ontmoeten en te spreken. Naast het feit dat onze fysieke bijeenkomsten gezellig zijn, is het voor onze jongeren echt belangrijk dat deze fysieke contactmomenten rond de Bijbel er zijn en blijven, zeker nu de kerkgang minimaal is. Zo blijven we verbonden door samen bezig te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. We hopen dat aanscherping van maatregelen uitblijven en het niet nodig zal zijn om over te gaan op digitale ontmoeting via Teams. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de nodige regels tijdens fysieke bijeenkomsten! Laten we volharden in het gebed voor elkaar en onze jongeren.

Hartelijke groet,
ds. P. van de Voorde

Gemeenteleven
We leven in een moeilijke tijd. De afgelopen weken zijn er weer scherpere maatregelen getroffen. Het gemeenteleven en de onderlinge gesprekken worden daardoor ernstig beperkt. We voelen bij velen het verlangen naar het beleven van de kerkdiensten, naar het luisteren en zingen met elkaar: het ‘normale’gemeenteleven. De kerkenraad ervaart deze nood ook en daarom zoeken we mee naar het benutten van de mogelijkheden die er nog wel zijn! De persoonlijke ontmoetingen zijn erg belangrijk, huisbezoeken zijn nog steeds mogelijk, maar we hebben uiteraard begrip als u nu liever geen bezoek ontvangt.

Zoals u al gemerkt zult hebben, willen we ook graag een aantal gemeenteleden betrekken bij het zingen tijdens de eredienst. Op dit moment kunnen we drie gemeenteleden mee laten zingen in een dienst. Mocht u ook mee willen zingen, neemt u dan contact op met ouderling Eskes (ouderling304@hghg.nl). Zaterdag wordt er dan even gebeld of een berichtje gestuurd om in een dienst mee te zingen.
Schroomt u ook niet om uw wijkouderling te bellen of mailen als u wat wilt melden of delen. Verder zijn we nog bezig met andere initiatieven. Heeft u nog ideeën? Meld ze gerust. Laten we juist nu als gemeenteleden extra op elkaar betrokken zijn, in vertrouwen op en in afhankelijkheid van de Heere. Ook in deze moeilijke tijd hoeven we de hoop op Hem niet te verliezen. Hij blijft getrouw.

Plaatselijke regeling
In haar vergadering van 7 september 2020 heeft de wijkkerkenraad het concept voor een nieuwe plaatselijke regeling (PR) vastgesteld. In deze regeling zijn onder andere de werkwijze, taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraad vastgelegd.
De nieuwe PR is in lijn gebracht met de kerkorde en daarnaast zijn een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd. Overeenkomstig de kerkorde worden de leden van wijk 3 Zuid in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR.
Het concept van de PR is in te zien op de website (www.hghg.nl) onder informatie wijk Zuid. Tevens ligt dit concept op afspraak ter inzage bij de scriba van de wijkkerkenraad P.C. Bakker, Plompencamp 7 (tel. 61 86 78).
Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 20 november indienen bij de scriba van de wijkkerkenraad (scriba.zuid@hghg.nl).

Gelezen/gehoord
‘De ware schat der Kerk echter is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’

(stelling 62 van Maarten Luther)

Tenslotte
Wat Luther 503 jaar geleden schreef, is ook nu waarheid. Dat we zo de erediensten mogen beleven. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 31 oktober
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 november
14.15 uur Zondagsschool – De Parel
Maandag 2 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Woensdag 4 november
Dankdag voor gewas en arbeid

Vrijdag 6 november
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

 

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 1 november 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas
Anniëlle Spelt, Marjon Slingerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkenraadswerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 75: 4
avonddienst: Psalm 106: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 28
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. Stijf, Ede
18.00 uur ds. W.J. Westland, HC 27

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H. de Leede, Amersfoort
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H.J. van der Veen,
Sliedrecht

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – energiekosten
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Oppas
09.30 uur OK: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk
10.45 uur De Parel: Gerrie de Ruiter, Natasja Hofland

 


Woensdag 4 november – Dankdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Hilde Breugem, Daniëlle Terlouw, Christie Verschoor (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 95: 4
avonddienst: Psalm 119: 88

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. Prop. J. W. Sterrenburg, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk

Collecten
Morgendienst: 1. Gevangenenzorg Nederland
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Oppas
09.30 uur OK: Lydia Corbijn, Jamarka de Jong

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte


 

Kerkblad 76-15,16

‘Gods plannen falen niet!’

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” (n.a.v. Romeinen 11)

____________________________________________________

We moesten weer een stap terug doen. Teleurstellend! We konden in een toenemend aantal naar de kerk, maar nu moeten we weer terug en moeten de meesten van ons de diensten online meebeleven. Mooi dat we deze mogelijkheid hebben, maar het blijft een noodoplossing. Velen missen de ontmoeting in de kerk. Het versterkt de eenzaamheid. Het vraag van ouders improvisatievermogen om met jonge kinderen de diensten te volgen voor het scherm. Ieder gezin kent zijn eigen dynamiek en het valt niet altijd mee. We moeten allemaal aanpassen. Ouderen, jongeren en kinderen. Niet alleen in de kerk, maar ook in ons dagelijkse leven. Onze leefwereld wordt kleiner. De huidige coronacrisis houdt ons bezig.
Je zou het zomaar vergeten, maar te midden van al deze onrust is God bezig met zijn beloften te vervullen. Paulus helpt ons dit grote perspectief vast te houden. Hij herinnert ons eraan in de Romeinenbrief, in het bijzonder met betrekking tot Israël. Het is goed hier bij stil te staan. Want God is niet alleen de Aanwezige in de gemeente, maar ook in deze wereld. God laat Zijn schepping niet los en ook Zijn volk Israël niet. Hij leidt de geschiedenis.
Paulus uit in deze brief zijn verlangen naar de bekering van Israël (Rom. 9: 1-3). Daar heeft hij twee redenen voor. Allereerst is het volk Israël het verbondsvolk van God. Hij schrijft in Rom. 9: 4-5: “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” Jezus is allereerst de Koning van Israël! (Rom. 11: 24).

De tweede reden heeft te maken met de roeping van Paulus als de apostel van de heidenen (Rom. 11: 13). Paulus verlangt niet alleen naar de bekering van zijn Joodse volksgenoten, maar ook naar de bekering van de heidenen. En wat hij ziet is dat God over een deel van Israël verharding heeft laten komen en dat Hij Zich heeft gekeerd naar de heidenen. Daar wordt Jezus Christus verkondigd als Messias en Redder, én geloofd! Heidenen mogen leven, hoop en vrede vinden in de gekruisigde en opgestane Heiland. Dat geldt nu ook voor u.
Vervolgens trekt Paulus een bijzondere conclusie: “Als dan hun [Israël] val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.” (Rom. 11: 12). Even verder legt hij eenzelfde verband: “Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dat hun aanneming anders dan leven uit de doden?” (Rom. 11: 15). Kortom, als de heidenen al zo gezegend zijn door de verwerping van Israël, hoe groot zal de zegen dan wel niet zijn als zij worden aangenomen en massaal tot geloof komen!? Als apostel van de heidenen heeft Paulus hier dus niet alleen oog voor het herstel van Israël, maar ook voor de zegen die daar vanuit zal gaan voor alle volken – ook de Palestijnen. Paulus houdt dus beiden in het oog: Jood en heiden.
Het bijzondere is dat God Zelf zorg zal dragen voor de aanneming van Israël. God vervult zijn beloften, ook met betrekking tot het herstel van Israël. Paulus noemt dit een ‘geheimenis’ (Rom. 11: 25). We proeven hier de verwachting van de apostel, “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” Dat woord ‘totdat’ duidt op een moment in de toekomst (vgl. Luk. 21: 24), dat God die verharding zal wegnemen door de kracht van Zijn Geest. In 2 Kor. 3 noemt Paulus dit de ‘bedekking’ die op hun hart ligt, en die zal worden weggenomen (Zach. 12: 10). Ook zij zullen Jezus Christus aannemen als hun Messias.
In dit licht blijkt dat niet alle onrust in deze wereld het laatste woord heeft, maar de HEERE. Israël mag daarom een plaats hebben in onze gebeden. Allereerst voor hun behoud. Maar ook voor de zegen die dit zal verspreiden voor de gehele wereld. We mogen daarbij denken aan grote uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Het mag ons ook bemoedigen in de hoop. De beloften voor de toekomst en de wereld helpen ons om het grotere perspectief in het oog te houden. Zeker in deze tijd van crisis en beperkingen. Gods beloften geven houvast in tijden van onrust en onzekerheid en houden ons nuchter en waakzaam. ‘Waak en bid’ en laten we elkaar niet vergeten!

ds. P. van de Voorde

Algemene berichten

Collecteweek Stichting De Ark: 19-24 oktober 2020
Maandag 19 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!
Dit jaar hebben wij een specifiek doel voor de opbrengst van de collecte: de keuken van ons logeerhuis wordt gebruikt in het weekend als er logees zijn, maar ook op twee doordeweekse dagen door leerlingen van de ZML De Cirkel. Na 17 jaar is de keuken aan vervanging toe!
Kan de 1,5 meter afstand niet gerealiseerd worden, collectant gemist of geen contant geld in huis? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 ten name van Stichting De Ark. Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB lanceert gebedsapp!
Dagelijks bidden honderden, misschien wel duizenden mensen voor het werk van de GZB. Daar is de GZB enorm dankbaar voor. Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk. Jarenlang heeft de GZB een gebedskalender uitgegeven. Met daarin voor elke dag een gebedspunt voor het zendingswerk in Peru, Duitsland, Nepal, Malawi of een van de andere landen waar de GZB werkt. Met de uitbraak van de coronapandemie was het niet langer mogelijk om lang van tevoren een gebedspunt op te geven. Daarvoor veranderde de situatie per land te snel. De GZB is er daarom toe overgegaan om de gebedspunten te delen via social media en een wekelijkse gebedsmail. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een gebedsapp. En sinds 1 oktober is het zo ver! De GZB heeft een eigen – gratis – app. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Berichten vanuit Open Doors
Schrijf- en gebedsochtend
Helaas zijn de schrijf- en gebedsochtenden de laatste maanden niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Daarom heb ik een nieuwe activiteit bedacht om het schrijf-en gebedswerk toch door te laten gaan. Er gaan inmiddels drie rondzend-enveloppen door Hardinxveld met daarin gebeds- en schrijfpunten. Dit kan vanuit huis gedaan worden en dan wordt de envelop weer doorgegeven. Wilt u ook meedoen met deze actie, laat het mij dan even weten, dan zorg ik ervoor dat er een envelop bij u terecht komt. We denken na hoe en of we de schrijf- en gebedsochtenden toch weer op kunnen gaan pakken. Ik houd u op de hoogte via het kerkblad.
Open Doors dag 2020
Ook de Open Doors dag kan helaas niet doorgaan op de manier zoals dat al jaren gaat. Open Doors heeft daarom besloten om de dag digitaal uit te zenden, zodat u thuis deze dag kunt meebeleven. Zaterdag 7 november zenden we ’s middags (14.30-17.00 uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream via YouTube en via Facebook uit. Tijdens deze identieke livestreams luister je naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek. En uiteraard vieren we dat Open Doors dit jaar 65 jaar bestaat. Ook is er een homepakket te bestellen. Meer informatie is te vinden op https://opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020. Mocht u vragen over bovenstaande activiteiten of andere zaken rondom Open Doors hebben, dan hoor ik dat graag. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com / 0629222510

Christelijk KinderTheater
Vorig jaar om deze tijd waren we met een groep van vijf vrijwilligers en ruim 20 kinderen hard aan de slag met het instuderen van het toneelstuk ‘De Dichterbij.’ De uitvoering was een groot succes en daar kijken we nog steeds met veel plezier op terug. De voorbereidingen voor het nieuwe toneelstuk ‘Jij hoort bij mij’ zijn al een tijdje in volle gang. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten en is het vrijwel onmogelijk om de opvoering goed te kunnen regelen. Daarom moeten we, hoe jammer we het ook vinden, dit toneelstuk nog even uitstellen. We zullen via Facebook, kerkblad en Instagram iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wanneer je je weer op kan geven. Hartelijke groet namens het team CKT,

Gerlinde Hendriksen
ckthardinxveld@outlook.com

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 25 oktober 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en begrijpt heel goed de complexe situaties en noodsituaties die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?
Collecteopbrengsten
De diaconie deelt mee dat de opbrengst voor de noodhulp na de explosie in Beirut € 6.298,95 heeft opgebracht. We danken u voor uw vrijgevigheid. Ook danken we u voor alle andere bijdragen aan diaconale collecten die we ondanks het ontbreken van fysieke collecten, toch mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we het beoogde diaconale werk blijven ondersteunen.

Diaconale giften
Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw diaconale giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag. Maar u kunt ook uw bijdrage blijven overmaken op rekening NL16RABO0325003408 op de manier zoals u al gewend was. Dan kunt u desgewenst in de omschrijving het door u gewenste ‘collecte [doel]’ blijven vermelden. Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen.

Inleveren zakje van het verjaringsfonds
Aangezien we nog geen fysieke kerkdiensten en collecten houden, kwamen er vragen van gemeenteleden waar zij nu het zakje voor het verjaringsfonds kunnen inleveren. U kunt het zakje voor het verjaringsfonds inleveren bij de blokhoofden op de volgende adressen.

 • Wilma Lock, Maasstraat 66
 • Jamarka de Jong, Groot Veldsweer 28
 • Hannie van Haarlem, Wieling 53
 • Corien van de Giessen, Pr. Hendrikstraat 15
 • Yvonne van Wijngaarden, Buitendams 533
 • Ella Lakerveld, Schoolstraat 7

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 19 oktober.

Omschrijving Ontvangen Begroting Saldo      
Collecten in kerkdiensten  112.577  135.000 -22.423
Giften (excl. giften orgel)  5.828 4.750   1.078
Overige collecten  7.215  8.000 -785
Erfenissen en legaten    2.250  -2.250
Totaal 125.620  150.000 -24.380

Alle bedragen x € 1

Ten opzichte van het overzicht t/m het tweede kwartaal is het tekort van de collecten in de kerkdiensten t.o.v. de begroting opgelopen. Het grootste deel van dit tekort is ontstaan in maart en april, toen de kerkdiensten uitvielen en er nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. Veel gemeenteleden hebben hun weg gevonden in het bijdragen aan de collecten. Vergelijken we de opbrengsten van de collecten met die van vorig jaar, dan zien we dat de opbrengsten vanaf mei nagenoeg gelijk zijn aan vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. Het tekort in de overige collecten is minder geworden t.o.v. het vorige kwartaal, met name door de bijdragen van de kerkradioluisteraars. Ook hiervoor hartelijk dank.

Vrijwillige bijdragen
Tot en met het derde kwartaal van 2020 is € 291.171 ontvangen. Dat is ruim 89% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 83% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In verband met de verscherpte adviezen omtrent het coronavirus zal de bijeenkomst van de Woensdagmorgen Bijbelkring op woensdag 21 oktober niet doorgaan. We hopen dat dit slechts eenmalig is. Een besluit over de bijeenkomst van 11 november zal t.z.t. worden genomen.

Peter van Wijngaarden

Zending

Zendingscollecte zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober is de zendingscollecte bestemd voor Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. In het zwaar getroffen Aleppo is de kerk steeds vaker een plaats van hoop. Steeds meer mensen komen naar de kerk voor geld, steun, medische en emotionele hulp. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig. Toch is het ook een prachtige kans voor de kerk om om te zien naar mensen en meer mensen te bereiken met het Evangelie. U kunt dit werk steunen door gebed en het overmaken van uw bijdrage op het rekeningnummer dat op pagina 11 van dit kerkblad staat.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 18 oktober ga ik in de morgendienst voor. Het is mijn voornemen om de draad van de prekenserie over Elisa weer op te pakken. Het gaat vanuit 2 Koningen 4: 8-37 over de vrouw uit Sunem. Met haar man ontvangt ze regelmatig de profeet Elisa. Hij krijgt zelfs een eigen kamer. Het echtpaar uit Sunem is kinderloos. Elisa profeteert echter dat de vrouw uit Sunem moeder zal worden. Dat gebeurt inderdaad, maar op een gegeven moment overlijdt de jongen. Wanneer de profeet komt, dan mag de jongen door Gods kracht opstaan. Bij deze geschiedenis moet je zomaar denken aan de geschiedenissen van Jezus en Maria, Martha en Lazarus. In ieder geval beeldt Elisa in zijn optreden de Messias af, die het land doorgaat en zieken geneest en zelfs doden tot leven wekt. In de Oude Kerk ga ik op zondagavond 25 oktober voor. In die dienst gaat het vanuit de Heidelbergse Catechismus zondag 27 over de kinderdoop. De vraag die centraal staat is: Zal men ook de jonge kinderen dopen? Het is goed en nodig om de Bijbelse argumenten voor de kinderdoop te bezien. Daarmee komt ook de rijkdom van de kinderdoop voor de dag.

Pastoraat
We bidden voor alle gemeenteleden die wachten op een behandeling. Nog weer anderen hebben al langere tijd te maken met ziekte en gaan door de nodige dalen. We bidden voor hen om verlichting van de pijn en om de merkbare aanwezigheid van de Heere door Zijn Geest en beloften. ‘Troost allen die in nood en smart, tot u verheffen het angstig hart.’ (Morgenzang: 7)

Ambtsjubileum
Afgelopen maandag 12 oktober was het 40 jaar geleden dat onze oud-predikant ds. T.C. Guijt bevestigd werd in de hervormde gemeente van Hei- en Boeicop. Na ook de gemeente van Lunteren gediend te hebben werd hij in 1994 herder en leraar in onze gemeente. Trouw heeft hij al die jaren zijn werk mogen doen. Het is een zegen van de Heere dat ds. T.C. Guijt bij dit jubileum stil mag staan. Hij gaf gezondheid en kracht om het werk in Gods koninkrijk te doen. We feliciteren hem van harte met dit jubileum en zijn ook dankbaar voor wat ons als gemeente, in meer dan de helft van die periode, door de Heere via hem is geschonken. We wensen ds. Guijt bij het ouder worden Gods onmisbare zegen toe. Voor wie ds. Guijt persoonlijk wil feliciteren het adres: Vuurbaakstraat 34, 2225 JA, Katwijk aan Zee.

Bijwonen van de kerkdiensten
Ieder is door een brief geïnformeerd over het bijwonen van de kerkdiensten. De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende: Als uw e-mailadres bij de kerkenraad bekend is, dan krijgt u voorafgaand aan de dienst een herinneringsmail dat u bent uitgenodigd. Mocht u deze dienst niet kunnen bijwonen, dan wordt gevraagd om dit terug te koppelen via de mail. Dat betekent dat de kerkenraad andere gemeenteleden in uw plaats kan uitnodigen, zodat het aantal aanwezige kerkgangers rond de 30 kan blijven. U hoeft dus zelf niet te zorgen voor vervanging. Dit wordt centraal door de kerkenraad opgepakt. Heeft u geen mail, dan kunt u bij verhindering contact opnemen met uw wijkouderling. Voor de komende kerkdiensten zijn de volgende groepen uitgenodigd:
Zondag 18 oktober: ’s morgens groep C1, ’s avonds C2
Zondag 25 oktober: ’s morgens groep A1, ’s avonds A2

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekent dat er geen catechisaties zijn en ook geen belijdeniscatechisatie. Zelf hoop ik van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober het werk neer te leggen. Het is fijn dat er dan wat meer tijd en rust is voor andere dingen. Wanneer dat nodig is kunt u contact opnemen met de scriba, J. Poortvliet.

Gift
Br. G. Boer ontving € 10,- voor noodhulp aan slachtoffers van de brand in Kamp Moria (Lesbos).

Tenslotte
Op het moment dat ik deze dingen schrijf staan er weer nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus op stapel. Wat het precies wordt is nog niet bekend. Het is in elk geval een zegen van God dat de Woordverkondiging voortgang mag vinden, ook al gaat het anders. Laten we daar, jong en oud, bij leven. Juist in deze tijd wordt trouw en toewijding aan de dienst van de Heere gevraagd, persoonlijk en in de gezinnen. Laten we elkaar ook niet uit het oog verliezen. Denk aan mensen die alleen zijn. Bid voor hen, stuur hen eens een kaart of bel hen op. Mag zo de gemeenschap, ook in een tijd waarin we elkaar minder zien, toch beleefd worden! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Een toekomst vol van hoop
Twee weken geleden waren we blij, dat we weer met zoveel jongeren op zondagavond in De Parel aanwezig konden zijn. Die avond klonk er een boodschap voor ons allemaal voor jong en oud. Een duidelijke boodschap, ook zichtbaar, vol van Gods genade voor ons. En natuurlijk gebeurt dit niet alleen in De Parel, maar wat waren we blij dat er weer zoveel jongeren terug waren.
En dan, een dag later, luidt het advies om weer terug te gaan. Beperk het aantal kerkbezoekers tot het uiterste minimum. Natuurlijk beseffen we als gemeenteleden, dat we zorg moeten hebben voor onze naasten, die te maken krijgen met een positieve uitslag, met hen die werkzaam zijn in de zorg, maar hoe graag hadden we gehad, dat we het virus achter ons hadden kunnen laten en we langzamerhand weer verder konden bouwen aan het gemeente zijn. Dat geldt zowel voor het gemeente zijn in het grote verband als ook voor ieder gemeentelid persoonlijk. Ieder apart wordt weer geconfronteerd met zorg en angst en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke beperkingen. Wat voor tijd staat ons te wachten? Liederen, geven daar soms een antwoord op en zo’n lied geven we graag, aan het begin van onze wijkberichten, door:
‘In de nacht vol strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons in liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd, Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.’

Onze zieken
We denken ook aan onze zieke gemeenteleden. Ook in onze gemeente zijn er gemeenteleden die te horen kregen, dat de test op Covid-19 positief uitviel. Een spannende tijd voor hen. Hoe verloopt het? Valt het mee, of is het ernstiger? Verschillende mensen ondergaan onderzoeken, wachten op uitslagen of zijn bezig met kuren, revalideren en worden behandeld. Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Matth. 11: 28.

Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 25 oktober zal, onder voorbehoud dat dit door kan gaan, de heilige doop worden bediend. In deze dienst gaat ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal voor. Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. Ouders die ook hun kind willen laten dopen kunnen zich nog tot morgen, zaterdag 17 oktober, aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen
Nu het maximum aantal toegestane kerkbezoekers (voorlopig) is teruggebracht naar 30, willen wij er op wijzen, dat dit niet geldt voor kinderen t/m 12 jaar. Wij verzoeken u deze kinderen niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft. U kunt ze gewoon meenemen naar de kerk. Voor zondag a.s. is de morgendienst weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 17 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Ditzelfde geldt voor zondag 1 november. Ook dan geldt dat gezinnen met kinderen zich eerst kunnen inschrijven t/m vrijdag 30 oktober en de zaterdag erna weer de overige gemeenteleden. Heel vervelend dat we nu zo beperkt zijn, maar we rekenen op uw begrip.

Verkiezingen
Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Jaap Koster, Schapedrift 30 tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

Beroepingswerk
Afgelopen maandag is de beroepingscommissie weer bij elkaar geweest, om het traject met ds. D. Wolters te evalueren en vervolgstappen door te spreken. We willen u/jou daar graag bij betrekken. Meebidden voor een nieuwe predikant is erg belangrijk. Meedenken met de beroepingscommissie om haar op het spoor van een nieuwe predikant te zetten, kan ook vruchtbaar zijn. Kent u een predikant, die zou passen in onze wijkgemeente, schroom dan niet hem aan te bevelen. Dat kan bij de scriba van de wijkgemeente, die tevens secretaris van de BC is. Het zou extra helpen als u daarbij, in een paar korte bewoordingen, aangeeft waarom u vindt, dat deze predikant zou passen in onze wijkgemeente. Op onze website, onder het tabblad Informatie Wijkgemeente 2, Noord, treft u de profielschets predikant aan, die door de wijkkerkenraad is vastgesteld. Dit helpt u misschien bij uw aanbeveling. Aanbevelingen zien we graag uiterlijk maandag 26 oktober tegemoet.

Pareldienst 25 oktober
In de Pareldienst van zondagavond 25 oktober zal onze consulent ds E. van Rooijen voorgaan met als thema ‘Ego – relio’. Het gaat over hoe je gewild of ongewild (onvolledige) teksten uit de Bijbel kan misbruiken voor je eigen gewin en dit wordt vanuit Mattheus 4 over ‘de verzoekingen in de woestijn’ verder uitgewerkt. De band Kingdom zal ons deze dienst muzikaal begeleiden. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld waarbij jongeren de voorrang krijgen, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit! De volgende Pareldienst is op 8 november waarin ds. Louis Krüger uit Rotterdam hoopt voor te gaan.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording
Diaken D. Klein mocht tijdens een rouwbezoek € 70,- ontvangen voor de diaconie. Ouderling G. Klop ontving tijdens huisbezoek € 20,- met algemene doeleinden als bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat
‘Er is niets wat de voortgang van het Evangelie in de harten van veel mannen en vrouwen in de weg staat als de gedachte dat ze Christus niet nodig hebben.’

Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

 • We bidden voor Namibië. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dat naast deze voedselhulp mensen ook in aanraking mogen komen met het levende woord van God.
 • ‘Jullie zijn christenen, jullie God moet maar voor jullie zorgen. De overheid is niet verantwoordelijk voor jullie.’ Dat is wat achttien christelijke gezinnen in het noorden van Vietnam te horen kregen toen ze hulp zochten tijdens de coronacrisis. Het zijn arme mensen die door de crisis geen werk meer hebben. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • De GZB, HGJB en IZB starten de campagne #daaromzijnwekerk. Met zoveel mogelijk gemeenten in Nederland willen we nadenken over de vraag: wat betekent het om kerk te zijn in deze (crisis)tijd? Bid voor zegenrijke gesprekken waarbij het verlangen om samen gemeente te zijn wordt aangewakkerd. www.daaromzijnwekerk.nl (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten en een fijne herfstvakantie!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Pastoraat
Wanneer je elkaar niet meer ontmoet in de zondagse erediensten is het gevaar aanwezig dat je sommige (langdurige) zieken vergeet. Uit het oog, uit het hart zeggen we dan. Dat is niet de bedoeling. Ook als pastoraal ouderling heb je geen zicht meer op de kerkgangers. Zijn dagelijkse werk vergt in deze tijd ook meer dan vorig jaar. Maar schroom niet om hem op de hoogte te houden bij ziekte of zorg. Zodat zij in de eredienst ook voorbede kunnen laten doen.

Giften
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 15,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de eredienst.

Kerkdiensten
De afgelopen weken moesten we zaterdagavond heel vaak op het woord ‘afmelden’ drukken. Dan blijkt zondags in De Parel of de Oude Kerk dat er nog lege rijen zijn. Uit reacties vanuit de gemeente blijkt dat menigeen denkt dat uitsluitend de 1,5 meter- regel bepalend is voor het aantal kerkgangers. Dat is echter niet het geval. Ook de luchtkwaliteit in het kerkgebouw is van belang. Meer kerkgangers per dienst betekent een slechtere luchtkwaliteit. De berekeningen die op dit punt worden toegepast, zijn medebepalend voor het aantal kerkgangers.
Wanneer u zich heeft aangemeld en u moet later in de week onverhoopt besluiten toch niet naar de kerk te komen, meldt u dan alstublieft weer af. Dan kunnen anderen uitgenodigd worden om de dienst bij te wonen. De commissie ‘100 in de kerk’ heeft zich in de achterliggende maanden voortdurend beraden over de te nemen maatregelen. De commissie, bestaande uit zeven leden, heeft daarin steeds het algemeen belang op het oog gehad en daarnaar gehandeld. Zonder anderen te kort te doen, hebben vooral de kerkrentmeesters ontzettend veel werk verricht. Daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Het is zuur om na de vele inspanningen toch te moeten besluiten het aantal bezoekers in de kerkdiensten te beperken tot 30 bezoekers. Van dit besluit vindt iedereen wat. Er zijn in Nederland tegenwoordig ongeveer 17 miljoen virologen en evenzoveel beleidsmakers met betrekking tot coronamaatregelen. Ook in de kerk? Nee toch, daar worden alleen bidders gevonden die met hun zorgen vluchten naar de troon van Gods genade om geholpen te worden op Gods tijd.

Bijbelstudiekring
Donderdag 29 oktober zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 2: Gods toorn. Wees welkom!

Afwezigheid
In de herfstvakantie is onze predikant niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (63 18 85).

Gelezen/gehoord
‘Wees ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de storm nooit de afwezigheid van God betekent.’

Tenslotte
De berichten van deze kerkbode zijn voor de komende twee weken. Volgende week is het herfstvakantie en dan is er nooit een kerkbode. Even een week rust voor de bezorgers, die vooral bestaat uit schoolgaande jeugd. Er kan veel gebeuren in twee weken. Maar we hopen dat na de herfstvakantie de scholen toch weer open gaan. Al vergt het erg veel van het onderwijzend personeel. Maar zij zijn niet de enigen, die het zwaar hebben. Om het vol te houden moeten we allemaal bij Israëls Gods zijn, Die krachten geeft.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 16 oktober
19.30-22.00 uur Het Broodhuis
Centrale jeugdactiviteit 12-15 jaar gaat niet door

Zaterdag 17 oktober
14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zaterdag 24 oktober
14.00 -15.30 Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 25 oktober
14.15 uur Zondagschool

Maandag 26 oktober
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 27 oktober
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.30 uur Vrouwenvereniging Ora et labora – De Parel

Woensdag 28 oktober
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Vrijdag 30 oktober
19.30 – 22.00 Het Broodhuis

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 18 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.P. Kromhout van de Meer, Groot- Ammers
18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)
Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl.
Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas
Marlies van den Bout, Lieke Klop, Ariena Roza (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Onderhoud orgel
3. Diaconie

 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1
avonddienst: Psalm 70: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur ds. J. Prins, Ede (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E Dankers, de Bilt
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.P. Pors, Nieuw-Bijerland

Collecten
Morgendienst: 1. Morgenlandzending
2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad
Avonddienst: 1. Morgenlandzending
2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas
09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer
10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

 


Zondag 25 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Jannie Breedveld, Mette Klop, Corina Rijnberg (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

 

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 99: 2
avonddienst: Psalm 1: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veendaal – Doopdienst (onder voorbehoud)
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC Zondag 27

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.M. Burggraaf, Wekerom (groep A1)
18.00 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecten
Morgendienst: 1. VBOK
2. Quotum
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Quotum

Oppas
09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Marit van de Wetering
10.45 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Marianne den Boer

 


Dinsdag 27 oktober 2020

OUDE KERK
15.00 uur ds E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Lennart Blokland
en Jasmijn Kunst

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte


 

Kerkblad 76-14

Geloofsbeproeving

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt.” (Jacobus 1: 2)

____________________________________________________

Vindt u dit ook zo’n onbegrijpelijke uitspraak van Jacobus? Moeten we als gelovigen blij zijn als er verzoekingen op onze levensweg komen? Dit lijkt toch haaks te staan op de bede uit het gebed, dat Jezus ons leert: “En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. (Mattheus 6: 13) Het gaat in deze teksten echter over twee verschillende betekenissen van het begrip verzoeken.

Jacobus schrijft zijn brief aan gelovigen waarvan hij weet dat ze verzoekingen ondervinden. Het hier gebruikte woord kan nalijk ook de betekenis hebben van beproeving. Het vervolg van dit Bijbelgedeelte  maakt duidelijk, dat Jacobus hier spreekt over geloofsbeproeving. Dat houdt in, dat je in omstandigheden terecht kunt komen, waarin je gaat twijfelen aan Gods aanwezigheid. Soms zelfs zo ingrijpend dat je overweegt om het geloof in God vaarwel te zeggen. Dat ervaart iedere gelovige weleens en bij sommigen leidt dit helaas tot het breken met het geloof. Het zijn de mensen die Jezus bedoelt als hij uitleg geeft over Zijn gelijkenis van de zaaier. “Het zijn zij die door de zorgen of verleiding tot rijkdom het geloof onvruchtbaar maken”. Ook kunnen teleurstelling, verlies, onverhoorde gebeden e.d. aanleiding zijn tot het loslaten van het geloof in God.

Jacobus bedoelt met zijn uitspraak juist het omgekeerde. Hij weet dat verdriet en allerlei moeilijke situaties, juist verdiepend kunnen werken op de relatie met God. In dat geval werken verzoekingen als beproevingen, die een positief gevolg hebben. Het geloof in God wordt er door verdiept en volwassener. Dat geeft dan de vreugde die Jacobus bedoelt. In de Bijbel zijn meerdere voorbeelden te vinden van zulke gelovigen. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, aan Job, aan David enz. Mensen die volhardden in hun geloof, ondanks hun moeilijke omstandigheden, waarbij het soms leek of God afwezig was. In een aantal Psalmen worden zulke situaties onder woorden gebracht.

Maar als deze verzoekingen (beproevingen) zulke positieve gevolgen kunnen hebben voor ons geloofsleven, waarom leert Jezus ons dan te bidden om niet in verzoeking gebracht te worden?

Dat blijkt uit wat er direct op volgt, “maar verlos ons van de boze”. De verzoeking die Jezus hier bedoelt, is de verleiding tot het kwaad. Daartoe wil de satan ons graag overhalen, om ons van God te vervreemden, zodat we Hem vaarwel zeggen. Jezus leert ons te bidden om van zulke momenten verlost te worden. Hijzelf heeft deze aanvallen van satan doorgemaakt, tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij weerstaat die verzoekingen door satan te wijzen op wat God ons leert in Zijn woord: “Er staat geschreven” (Lukas 4: 4).

Paulus leert ons dat we daarbij de geestelijke wapenrusting nodig hebben. “Met name het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen. En het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” (Efeze 6: 16, 17). Dat houdt in dat we, om die wapens te kunnen gebruiken goed op de hoogte moeten zijn met Gods Woord. Bovendien is de leiding van de Heilige Geest daarbij noodzakelijk!

Uit de verzoeking van Jezus in de woestijn leren we nog een betekenis van verzoeken. Als satan Hem voorstelt om van de tempel naar beneden te springen, omdat de engelen Hem dan wel zullen opvangen, antwoordt Jezus dat wij God niet mogen verzoeken. Wat dit verzoeken inhoudt leren we o.a. uit de woestijnreis van Israël. Op verschillende momenten tijdens die reis komt het volk in opstand tegen Mozes en Aäron. Ze betwijfelen of God hen wel uit Egypte heeft geleid en of Hij nog wel voor hen zorgt. Ze willen een duidelijk bewijs van zijn bemoeienis. God wordt door hen uitgedaagd om Zich te bewijzen. In Psalm 95: 8, 9 (onberijmd) worden we aan deze gebeurtenis herinnerd. Hieruit leren we dat verzoeken in dit verband betekent: God ter verantwoording roepen. Daarmee gaan we, als gelovigen, definitief ons geestelijke boekje te buiten.

Wij kunnen God vertrouwen op Zijn Woord. Daarin wordt ons onverkort de volkomen weg der zaligheid gewezen. De weg, van genade en vergeving en een eeuwig leven. “Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven.” (Johannes 20: 29b)

      ‘Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

     maak mij tot machtige daden bereid.

     Wees als een burcht, als een toren van kracht,

     wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht’        (Op Toonhoogte 264: 3)

P. den Breejen

Algemene berichten

Luiers voor Lesbos

Inleverpunt: fam. Sterrenburg, De Buurt 4, Boven-Hardinxveld

 GZB, HGJB en IZB lanceren #daaromzijnwekerk

De GZB, HGJB en IZB lanceren een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen.

De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden; ook het reguliere kerk-zijn. Naast verrassende missionair-diaconale initiatieven geeft de crisis aanleiding tot bezinning: wie zijn we, hoe leven we? Waar draait het om? Wat is onze roeping? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?

Via een gezamenlijk platform bieden GZB, HGJB en IZB gemeenten themavideo’s en andere werkvormen aan om het gesprek over de vragen aan te slingeren. Dat kan plaatsvinden binnen de 

bestaande structuren van een bijbel- of gesprekskring, een jeugdvereniging, een kerkenraadsvergadering, een club of catechese; maar ook via een column in een kerkblad, via filmpjes, vlogs of blogs.

De initiatiefnemers hopen dat gemeenteleden, nu de crisis voortduurt, elkaar vasthouden en hun zorgen en vreugden delen en dat de onderlinge uitwisseling nieuw zicht geeft op de roeping van de gemeente om in deze tijd missionair en diaconaal present te zijn.

De ‘oogst’ uit gemeenten wordt ter inspiratie via social media gedeeld. Eén van de momenten is een publicatie op Hervormingsdag, zaterdag 31 oktober, van ’95 stellingen’ over de kerk-zijn in deze tijd. Voor zondag 1 november, is een preekschets beschikbaar over Efeze 1, waarin hoog en diep over de kerk wordt gesproken.

Bijbellezen met rabbijnen, wie wil dat niet?

Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer.

Op 17 oktober 2020 start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) – waarin ook de GZB participeert – met het Parasja-project. Door middel van dit project wil het CIS Nederlandse christenen kennis laten maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg. Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij een gedeelte uit de Thora (de vijf boeken van Mozes). Het wekelijkse leesrooster in de synagoge (de zogenaamde Parasja-lezing) is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. Een groot aantal Nederlandstalige rabbijnen verzorgt de uitleg. Deze rabbijnen vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom.

Aan de uitleg voegt het CIS enkele vragen toe voor verdere doordenking. De stukjes kunnen ook dienen als input voor een gespreksgroep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@hetcis.nl.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Gemeente in coronatijd

In deze tijd van toenemende coronabesmettingen merken we opnieuw dat we de ontwikkelingen niet in onze hand hebben. Ook onze gemeente gaat het virus niet voorbij.

De overheid heeft een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen afgekondigd, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. De uitwerking van alle maatregelen bevat, op het moment van schrijven, nog veel onduidelijkheid en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit betekent dat voor de kerkenraden ook nog niet alles helder is, en de ontwikkelingen steeds worden gevolgd. Hierna een aantal algemene lijnen.

 Kerkdiensten

De overheid heeft voor kerkdiensten een uitzondering gemaakt voor het aantal bezoekers dat gelijktijdig in één ruimte mag zijn. Bij gebruik van een registratiesysteem, zoals we dat nu kennen, mogen er zoveel bezoekers komen die op basis van de 1,5 metermaatregel veilig te plaatsen zijn. Op basis van de laatste informatie kan het aantal bezoekers mogelijk op korte termijn moeten worden bijgesteld. Kinderoppas zal gewoon doorgang kunnen vinden.

Zingen

Zoals eerder gemeld wordt er in de kerkelijke gebouwen onderzoek gedaan naar de samenstelling en circulatie van de lucht om te kijken welke invloed het zingen hierop heeft. De aangescherpte maatregelen betekenen echter dat we hier ook een pas op de plaats willen maken. Voorlopig zal er geen (beperkte) samenzang mogelijk zijn.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Voor de bijeenkomsten zoals catechese, zondagsschool en jeugdwerk, tot 18 jaar zijn er op dit moment geen aangescherpte maatregelen. Voor bijeenkomsten voor 18 jaar en ouder gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand, een maximaal aantal van 30 personen per ruimte en dat de aanwezigen moeten worden geregistreerd. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er ook specifieke maatregelen kunnen gelden, afhankelijk van het gebouw waar wordt samengekomen.

Het dringende advies is om ‘niet noodzakelijke’ bijeenkomsten af te lassen of digitaal vorm te geven. Of een bijeenkomst ‘noodzakelijk’ is, is lastig eenduidig aan te geven, maar ook hierin ligt voor een ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Besmetting en bijeenkomsten

Het is inmiddels twee keer voorgekomen dat er een persoon met een besmetting, naar achteraf blijkt, aan een kerkdienst heeft deelgenomen. Op basis van de registratie wordt iedereen die een betreffende dienst of bijeenkomst heeft bijgewoond, hiervan per mail op hoogte gebracht met bijbehorende instructie van de GGD. Als u de 1,5 meter afstand in acht heeft genomen, hoeft u zich in principe geen zorgen te maken, en volgt u de gegeven instructie op. Voor de kerkenraad is het niet mogelijk om gedetailleerde informatie over de persoon in kwestie of zijn/haar locatie in de dienst te geven. Een vriendelijk verzoek om hier ook niet naar te vragen. Wij rekenen op uw begrip in dezen.

 Tot slot

Het is niet mogelijk om voor elke vorm van gemeentewerk precies aan te geven wat dit in de praktijk betekent.

Houdt voor nadere berichtgeving het kerkblad, afkondigingen en de website in de gaten.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Van Hem is de gemeente, Zijn werk gaat door!

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Bedankt!

We willen iedereen bedanken voor een heel leuk en gezellig openingsweekend. Het was anders dan anders. De door de overheid gestelde maatregelen vanwege COVID-19 dwongen de commissie om het programma aan te passen. Dit was een leuke uitdaging. Lastig in het begin (gaan we van alles regelen en mogen we het straks alsnog niet uitvoeren) tot heel gemotiveerd toen het weekend dichterbij kwam. We gaan er met elkaar, ondanks de maatregelen een mooi weekend van maken.

Allereerst dank aan God die ons zegende met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken als ook voor het geweldige weer wat zeker dit weekend (geheel buiten!) van groot belang was. Dank aan alle mensen die de commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video. Het was hartverwarmend en liet zien dat we samen optrekken, ook in deze lastige tijd waarin we afstand moeten houden. Voor de mensen die het gemist hebben staat er een samenvatting op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZTwelday3_A

Nogmaals dank en we wensen u allen een gezegende tijd toe. In verbondenheid!

Winterfair afgelast

Door alle maatregelen rondom het coronavirus gaat de Winterfair dit jaar helaas niet door.

 Uur van gebed

Zaterdag 10 oktober is er weer uur van gebed. Jong en oud zijn van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het voedselprogramma voor kwetsbare mensen in Namibië. Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld:

 • Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan.
 • Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.
 • Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.

De diaconie wil dit diaconale programma graag ondersteunen. Project 10 27,de naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10: 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Mogen we daarom rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

College van kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Nu op vele plaatsen mondkapjes dringend geadviseerd worden, na de vraag naar mondkapjes behoorlijk toe. Mw. Van de Minkelis kon weer een envelop brengen met € 250,- voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten, waarvoor hartelijk dank! Ze heeft weer nieuwe stofjes op voorraad. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18)

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 12 oktober is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Tijdens de vorige avond hebben we een begin gemaakt met de Bijbelstudie over Daniël. Dat dit een boeiend onderwerp is, dat alles te maken heeft met ons eigen leven, is al wel duidelijk geworden. Als je aan wilt sluiten bij deze Kring, er is echt nog plaats. En ook over de veiligheid hoef je je geen zorgen te maken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en dat doen we op een corona-veilige manier.

Thuiskring II

Wij zijn een groepje van voornamelijk dertigers die graag met elkaar de Bijbel onderzoeken, bespreken en elkaar tot nadenken zetten. We gebruiken een boekje als leidraad, dit jaar is dat ‘Heel het leven. 10 regels voor discipelschap’ van Arjan Markus dat discipelschap bekijkt vanuit de Tien geboden.

We komen eens in de twee à drie weken op dinsdagavond bij elkaar, normaal iedere avond op een ander adres, maar dit seizoen komen we bij elkaar in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. We beginnen om 20.00 uur; de bijeenkomsten duren tot ongeveer 21.30 uur. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! Voor vragen kun je mailen naar jacoliendewit@gmail.com. Data seizoen 2020/2021: 13 oktober, 3 november, 24 november, 15 december, 12 januari 2021, 2 februari, 16 februari, 9 maart, 30 maart en 20 april.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 oktober komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wim IJzerman zal de inleiding houden over 1 Samuel 13 en 14. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Bijbelkring

Donderdag 15 oktober is er weer Bijbelkring. Deze keer komen we samen in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Aan de beurt is Exodus 2 waarin het gaat over de geboorte van Mozes. U en jij van harte welkom!

 Gift

Voor de kerk ontving ik € 40,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Het was fijn om de catechisanten weer live te ontmoeten. Ik zie er naar uit om met jullie leerling te zijn van de Levende en samen mooie en leerzame gesprekken te hebben.

Bij de bijbelkring was er een mooie opkomst. Wat een zegen om samen de Schrift te lezen en vanuit Exodus te merken hoe actueel Gods Woord is. Ook ouders mochten met elkaar in gesprek zijn over het thema gastvrijheid, tijdens de kringavond van de Kring Geloofsopvoeding. Treffend is wat de Heere Jezus in dat verband zegt: “Zover je het één van deze geringste broeders hebt gedaan, zo heb je het Mij gedaan” (Mattheus 25: 40).

Bij de afsluiting kwam dat mooi terug! Zo mochten we in dankbaarheid een start maken met het winterseizoen. Hoe het allemaal zal gaan is, gezien het toenemen van de besmettingen, onzeker. We leggen het in de handen van God! Te midden van alle onzekerheid is Hij ons houvast! Met het oog op Hem is er geen reden voor angst!

Voor het eerst hoop ik zondagmorgen in De Parel voor te gaan. Ik hoop dat voor velen het evangelie zal oplichten als een parel van grote waarde. In de Nieuwe Kerk preekt ds. P. Molenaar.

Voor de avonddienst heb ik geruild met ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers. Bidt u, op weg naar zondag, uw voorgangers vol? Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor hen die zorgen hebben, psychisch- of chronisch ziek zijn. Ook denken we aan hen die al langere tijd ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Geboorte

In het gezin van Derk en Lisa Verdoorn, is vrijdag 2 oktober hun eerste kindje geboren. Het is een dochtertje die ze de naam Sophie gaven. We feliciteren Derk en Lisa van harte met dit geschenk dat zij uit Gods handen mochten ontvangen.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 oktober, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen

Voor beide diensten van zondag 11 oktober worden geen speciale doelgroepen eerst uitgenodigd. Iedereen kan zich dus vrij voelen om te reserveren.

De morgendienst is dan in de Oude Kerk en de avonddienst in De Parel. We gebruiken daar dan beide zalen, zodat de kans bestaat dat u in zaal A/B/C komt te zitten, die dan via een scherm verbonden is met zaal D.

Voor de diensten van zondag 18 oktober kunt u vanaf zaterdagavond 10 oktober a.s. weer reserveren. De morgendienst is in De Parel en we geven t/m vrijdag 9 oktober weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Zaterdag 10 oktober t/m 18.00 uur kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen.

In verband met de jongste corona maatregelen, verzoeken wij u voor de laatste informatie de mededelingen op de website www.hghg.nl te raadplegen.

Beroepingswerk

Helaas heeft ds. Dick Wolters bedankt voor het beroep naar onze wijkgemeente. Hieronder is een brief van hem opgenomen die aan de gemeente is gericht.

Geliefde zusters en broeders,

Het is misschien een beetje ongebruikelijk dat je als predikant de hele gemeente aanschrijft bij het bedanken voor een beroep, maar de afgelopen periode was het contact zo warm, dat Janneke en ik u graag persoonlijk willen bedanken. Vanaf de eerste ontmoeting met de beroepingscommissie tot ons bezoek aan de gemeente hebben we een oprechte betrokkenheid ervaren, een diep geloof en een groot verlangen naar een nieuwe predikant. Daarnaast kwamen er ook vele mailtjes en kaartjes binnen. Jullie gaven daarin veel terug van wat ik in mijn preek in jullie midden had neergelegd. Daarnaast legden jullie een stevig appèl neer, om geestelijk leiding te geven aan de gemeente.

We hebben jullie gemeente leren kennen als een actieve gemeente, die met hart voor Christus en voor mensen zich inzet om gestalte te geven aan kerk zijn in deze tijd. Bijzonder was het om de behoefte aan visie en verdieping te proeven, het verlangen om God groot te maken in de liturgie en de liefde voor met name de kinderen en de jongeren in de gemeente. Met klem zou ik jullie willen oproepen: doof het vuur van de Geest niet uit! Het werkt aanstekelijk en we hadden graag deel uitgemaakt van jullie gemeente. We hebben geen seconde getwijfeld of wij ons als gezin bij jullie thuis zouden voelen.

Daarom doet het me pijn om te moeten bedanken voor dit beroep. Het was net alsof God mij terugstuurde, zoals de oude Eli Samuël terugstuurde: “Ik heb je niet geroepen.” In een brief aan de kerkenraad heb ik uitgebreider woorden gegeven aan de redenen die hierin meegespeeld hebben. Maar voor mij is, al biddend, duidelijk geworden dat ik niet de predikant ben die op dit moment de gemeente het best kan dienen en dat mijn roeping voor nu blijkbaar ergens anders ligt.

Nogmaals, bedankt voor alles! En met Paulus bid ik voor jullie gemeente: “Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Efeziërs 3: 16-19) Met een broederlijke groet,

Dick Wolters

Van de beroepingscommissie

Het is een grote teleurstelling voor ons en de gehele gemeente, dat ds. Dick Wolters heeft moeten bedanken. Er was inderdaad vanaf het eerst contact een ‘klik’ en naar we ervaren hebben, ook met de gemeente. Daarom komt het bedanken dubbel hard aan. Ook hierin hebben we te berusten in de leiding van onze God en Vader, Die wegen opent, maar ook soms gesloten houdt. De contacten met Dick en Janneke zullen we niet gemakkelijk vergeten en ongetwijfeld zullen we elkaar weer tegenkomen. In de afgelopen week hebben we als commissie even ‘pas op de plaats’ gemaakt om ook maar even bij te komen. Zo mogelijk hopen we de komende week weer bij elkaar te komen om te zoeken naar de weg die God ons leidt naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Laat ons gebed hiervoor vurig blijven tot Hem, zodat Hij zich laat verbidden.

Verkiezingen

Broeder Koert (R.C.) van Houwelingen,  heeft helaas bedankt voor zijn benoeming tot het ambt van ouderling. De Heere geve rust op zijn beslissing.

Afgelopen maandag 5 oktober heeft de stemming plaatsgevonden voor de vacature van één diaken. Broeder Jaap Koster  is door de belijdende leden gekozen tot het ambt van diaken. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 15 oktober a.s. kenbaar te maken. We bidden dat God zijn verkiezing op het hart bindt en hij deze, met de hulp van Hem die ook ambtsdragers roept, mag aannemen. Laat dit voor de gemeente ook een zaak van gebed mogen zijn, zodat hij mag weten dat we ook biddend om hem heen staan.

Emeritaat

Onze oud-predikant, ds. C.D. Zonnenberg heeft afgelopen zondag afscheid genomen van de Hervormde Gemeente te Ochten. Na zijn vertrek uit onze gemeente, was hij sinds mei 2009 verbonden aan deze gemeente. Naar verwachting zullen hij en zijn vrouw zich binnen enkele weken in onze gemeente gaan vestigen. Daar hopen we t.z.t. op terug te komen.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving tijdens huisbezoek € 25,- voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 12 november, 10 december, 7 januari 2021, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april en 6 mei. De kring wordt weer geleid door Maarten de Bruin. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Tijdens de eerste bijeenkomst zal hoofdstuk 8 ‘De barmhartige vijand’ uit het boekje ‘Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma worden behandeld.

Wanneer u dit seizoen zich voor het eerst bij de kring wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met Maarten de Bruin door te bellen naar 06 -20 98 47 29 of een e-mail te sturen naar maartenbianca@hotmail.com. Dan ontvangt u materiaal voor dit hoofdstuk. Daarna zal in onderling overleg een nieuw boekje worden gekozen.

Citaat

Overal waar de Heere een hart geeft om berouw te hebben, daar heeft Hij een hart om te vergeven. (Matthew Meade 1630-1699)

Bidden en danken

We bidden voor christenen in Ethiopië. Hun leven loopt ernstig gevaar en afgelopen zomer zijn er door diverse aanslagen doden gevallen. Velen zijn op de vlucht en van huis en haard verdreven. Wilt u bidden om rust en bescherming voor hen die Zijn naam belijden?

Afrikaanse gelovigen die wonen en werken in Libië lijden zwaar onder de economische achteruitgang door de coronacrisis. Buitenlandse werkers verliezen vaak als eerste hun baan en hun inkomen. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Wilt u meebidden voor Libanon? Door o.a. de explosie en de economische crisis kunnen veel mensen niet in hun levensonderhoud voorzien en zoeken zij hulp bij de kerk. Gemeenteleden en kerkleiders werken harder dan ooit, maar voelen zich overweldigd door de onvoorstelbare nood. Bid voor kracht om vol te houden. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 11 oktober

In de Pareldienst van zondagavond 11 oktober zal onze kerkelijk werker Rook Verkaik voorgaan met als thema ‘Geloven…een werkwoord’. De band Expect zal ons (na lange tijd) deze dienst muzikaal begeleiden.

Houd u i.v.m. de laatste ontwikkelingen de website www.hghg.nl in de gaten.

We zitten vanaf nu weer in de modus ‘om de andere week’ en de volgende Pareldienst is 25 oktober.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl
 Onze zieken

Op deze plaats denken we ook aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen!’

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 65,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Zondag 4 oktober werden de volgende kinderen gedoopt:

Loïs Annewil Ambachtsheer. Zij kreeg als tekst mee: “Ik ben de Eerste en Ik ben deLaatste, en buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 44: 6b).

Sonja Adriana Goedhart. Zij kreeg als tekst mee: “De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalm 134: 3)

Teun Antonius Leenman. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE  Zich over wie Hem vrezen.” (Psalm 103: 13)

Siem Leenman. De tekst die bij zijn zoop werd uitgesproken was: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13: 13)

Joas van Middelkoop. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”(Romeinen 10: 13)

Felynn Elena Stip. Zij kreeg als tekst mee: “Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.” (Jesaja 43: 1b).

In de Woordverkondiging stond Romeinen11: 22, 23 centraal met als thema: Blijven in Gods liefde en trouw. Of ook wel de goedertierenheid van de Heere. In de eerste plaats voor Israël, maar ook voor onze gemeente. Voor Israël geldt de beloften en de verbonden. Maar in Jezus Christus zijn de verbonden en beloften ja en amen. Daar mogen ook wij in delen. Dat hebben we weer mogen zien en horen.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 12 oktober zal er weer een kerkenraads-vergadering gehouden worden. Een van de punten is hoe we het gemeente-zijn in coronatijd gestalte geven. We beginnen met ons te bezinnen over gezag en verantwoor-delijkheid, n.a.v. het boekje ‘Verleende volmacht’, onder redactie van ds. J.J. ten Brinke. Mensen hebben in alle tijden moeite gehad om gezag te aanvaarden. In onze tijd hebben we vooral te maken met het feit dat het gezag niet meer in verband gebracht wordt met een goddelijke macht. Zien we de instelling van het gezag als een uiting van Gods ontferming voor gezin, school, kerk en samenleving? Geen eenvoudige vraag. Dat we ons maar zullen laten leiden door wat de Heere in Zijn Woord ons daarover duidelijk maakt. We vragen de gemeente gebed voor de kerkenraad, zodat we het goede voor de gemeente zoeken en in alles Gods eer op het oog hebben. 

Gelezen/gehoord

Zorg dat u de Schrift niet aanpast aan uw opvatting, maar uw opvatting aan de Schrift.

Tenslotte

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende zondag toe. Ook de luisteraars thuis en in de verzorgingstehuizen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 oktober

20.00 uur             Tussenclub De Brug – De Parel

20.00 uur             Gebedskring – Jeugdzaal OK

Zaterdag 10 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 11 oktober

na morgendienst WG2 Ontmoeting –  De Parel

14.30 uur             Zondagsschool – De Parel

Maandag 12 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur             Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Dinsdag13 oktober

9.15-11.15 uur     Vrouwenvereniging Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Vrouwenvereniging Ora et Labora –

20.00 uur             Thuiskring II – Jeugdzaal OK

Woensdag14 oktober

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 –  De Parel

Donderdag15 oktober

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

Vrijdag16 oktober

19.30-21.30         Het Broodhuis –  De Parel

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 11 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

 Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Anna Klop, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 1

avonddienst: Psalm 63: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren (groep B)

18.00 uur   ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers (groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 27 10, Namibië

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

9.30 uur     A1 Helga de Gier, A2 Willemijn de Rover

10.45 uur   A1 Jorieke de Vries, A2 Mieke de Bruin

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte