77-08

 Waar ben je?

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem:
Waar bent u?”             

(n.a.v. Genesis 3: 9)

____________________________________­­­________________

In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen.

Als je dat op je laat inwerken is dat heel bijzonder. Echt een wonder. De HEERE zoekt contact… Wat erg en verdrietig dat Híj contact moet zoeken. Er was geen verbinding meer! 

Adam en Eva waren weggelopen. Weggekropen in de bosjes om zich uit pure schaamte en ellende voor God te verstoppen.

Het lijkt erop dat wij vandaag die schaamte voorbij zijn. Zitten we er nog wel mee, dat we geen verbinding hebben? Of missen we die niet eens?

Of we er nu wel of niet mee zitten… Gòd zoekt contact. Zo is Hij. Hij kan en wil niet zonder de mens die Hij geschapen heeft. Wat een onvoorstelbare liefde. Wat bijzonder dat de Heilige Geest hier al de Bijbelschrijver inspireerde om de Naam van God te noemen: en de HEERE God riep Adam… Terwijl de mens ontrouw werd en vreemd ging, blijft de HEERE trouw aan Zichzelf en aan de mens Die Hij geschapen had.

Onze belijdenis drukt dat op een ongeëvenaarde manier uit: ‘Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven…’(NGB17)

Ja, zo is onze God. Hij laat het er niet bij. De HEERE wil niet dat Adam en Eva sterven door de noodlottige gevolgen van hun eigen keuze.

Zo is het nog. De vraag van toen, echoot ook vandaag door. In de verkondiging, dé roepstem van de levende God… maar ook onderstreept en ondersteund door zoveel andere roepstemmen. Tot en met de microfoon van het lijden als we onbereikbaar blijven, zoals C.S. Lewis het uitdrukte.

En eerlijk is eerlijk. Dat is wel aan de orde. We zijn niet anders of beter dan Israël: ‘Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest (Psalm 81:12). Dát het wel tot een antwoord komt, heeft alles te maken met de volhardende liefde van God. De kracht van Zijn stem. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)

Dan ga je luisteren. Zelfs als je niet wilde, want je kan niet anders. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding. Hij leert ons luisteren en Gods stem verstaan. Hij legt het antwoord ons in mond en hart: ‘Abba, Vader U behoor ik toe.’ Dat is echt Thuiskomen.

Ja, nu valt de verbinding nog al eens weg. Zijn we door onze zonden ‘onbereikbaar’ zodat Gods signalen niet doorkomen. Maar de HEERE gaat door. Hij roept onvermoeibaar de mens naar Zich toe.

De vraag van toen, ‘Adam waar bent u?’ is echt zo’n vraag die ook vandaag aan het denken zet. Je kunt hem op allerlei manieren lezen.

Waar ben je? De HEERE God is de mens kwijt. Waar ben je nou? Hallo, contact?! Maar ook wáár ben je? Waar heb je je verborgen voor de Alwetende? Hij, Die Adam en Eva in hun angst en schaamte wel ziet, ook al hebben ze zich verstopt in de bosjes. De HEERE kijkt er dwars doorheen en roept ze toch bij Zich.

Voert het te ver, als we voorzichtig de vraag verder invullen? Mens, waar ben je nu mee bezig? Je bent door je ongehoorzaamheid een weg ingeslagen die alleen maar leidt tot angst, schaamte, dood en verderf. Het opent een wereld vol ellende, waar distels en dorens welig tieren en je openkrassen. Een wereld vol moeite en pijn.

Ja, de HEERE God stelt de vragen. Vragen die er toe doen en de schuldvraag van het vele lijden en alle ellende op de juiste plek neerleggen. Mens, waar ben je mee bezig? Welke gevolgen hebben onze keuzes en ons gedrag voor Gods schepping? Wat doen we Hem en elkaar aan?

Dan is het ook een genadige vraag, die een doodschuldige mens terecht brengt! Hallo, contact?! Want de HEERE God roept Adam tot Zich. Hij laat de mens niet aan zijn zelfgekozen lot over. Waar de HEERE God spreekt en ons tot Zich roept, wordt de verbinding hersteld en de mens gevonden. Jezus zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).

ds. J.C. Breugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Planning voor het nieuwe seizoen – !! nog altijd niet compleet

Intussen hebben we een aardige lijst van geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Toch ontbreekt er nog veel. Daarom vragen we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. na te gaan of ze hun planning voor het nieuwe seizoen al hebben doorgegeven. Zo niet: graag zo spoedig mogelijk doorgeven naar e-mailadres: activiteiten@hghg.nl  !

Geef daarbij op wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld de contactgegevens voor bijzondere activiteiten.

Controleer ook of de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel klopt en geef bij wijzigingen de gewenste tekst door.

NB: Ieder blijft zèlf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Openingsweekend zondag 19 september

Themadienst in de kerken

Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in en rondom De Parel. Tot dan!

Openluchtbijeenkomst

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.

Begeleiders gezocht: Nerflanderpad

Voor de (onderbouw) kinderactiviteit tijdens het openingsweekend (zaterdagmiddag 18 september a.s.) worden nog begeleiders gezocht voor het avontuur van het Nerflanderpad! Lijkt het u of jou leuk om te helpen? Meld je dan aan via kinderprogramma@hghg.nl 

College van kerkrentmeesters

Stand van zaken groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk

In het kerkbodebericht van 2 juli hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de stand-van-zaken van het onderhoud aan de Oude Kerk. Toen waren het dak en de goten al vervangen. Inmiddels zijn ook de hardhouten louvre-roosters in de dakkapellen weer up-to-date. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de gevel hebben we de afgelopen weken grote stappen gemaakt. Tijdens de bouwvakvakantie is er vanaf de bovenste twee steigerslagen nieuw voegwerk aangebracht in de gemetselde gevel. Voorafgaand hieraan zijn er vele kapotte en gescheurde stenen uitgehakt en vervangen. Ook zijn er hardstenen waterslagen in de steunberen aangebracht op diverse niveaus.

De komende twee weken wordt er vanaf de onderste twee steigerslagen gevoegd. Daarna gaan we de stalen raamkozijnen aanpakken: gescheurde beglazing wordt vervangen; achter de preekstoel komt gekleurd glas.

Het is de bedoeling dat we in de laatste twee weken van september de raamkozijnen schilderen, de hemelwaterafvoeren vervangen en de gevel impregneren.

Daarna kan de steiger worden gedemonteerd. We zijn dan echter nog niet klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten richten we ons -na het verwijderen van de steiger- op reparatie en schilderwerk van de gestukadoorde gevelplint.

Al-met-al is het weer een hele klus, echter: we hebben de afgelopen maanden opnieuw de betrokkenheid van de gemeente gemerkt; daar zijn we dankbaar voor!

Monitoren

Door de AK is al enige jaren geleden besloten om het tonen van beeld mogelijk te maken in de Oude Kerk. Afgelopen tijd heeft het College van Kerkrentmeesters besloten op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. De komende weken zal gewerkt worden aan het plaatsen van vier monitoren, twee op de galerijfronten en twee op de grote ramen naast de preekstoel.

de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komt men regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken onze mensen met een beperking dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar hebben ze allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het meehelpen met het klaarmaken van het eten. Ook voor hun ouders / verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark kunnen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk èn de zorg die verleend wordt aan mensen met een beperking, meenemen in uw gebed?

Ontmoetingsavonden 2021-2022

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud en Deo volente:

Donderdag 16 september: een diaserie over Onze Waddeneilanden

Donderdag 21 oktober: een dialezing over Stichting Kom Over en Help

Donderdag 18 november: een diaserie ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’

Donderdag 16 december: Kerstviering met broodmaaltijd

Donderdag 20 januari: een diaserie over Pakistan

Donderdag 17 februari: een dialezing over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst

Donderdag 24 maart: een diapresentatie over Natuurparken in Amerika

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

ZENDING

Lea van der Riet-Luiten bericht:

Het is winter in Zuid-Afrika en dat is hier in huis goed te merken. We hadden allemaal een flinke griep te pakken. Yochanan, ons zoontje van bijna 2 jaar, had een week terug ook nog eens de mond-, hand- en voetziekte opgelopen. Dat zorgde voor heel wat ongemak en pijn. Gelukkig is hij dit weer bijna te boven en hopelijk blijft hij nu ook gezond. Verder gaat het hier goed met ons! We mogen weer Bijbelclubs geven nadat de ergste piek van de derde golf voorbij is. Twee weken terug kon ik weer met de eerste Bijbelclub in Strand beginnen (zie foto). Erg fijn dat er gelijk zoveel kinderen waren. Bij zo’n eerste keer beginnen we weer met een basisles en vertellen we wat het Evangelie inhoudt en hoe kinderen tot geloof kunnen komen. In de loop van het kwartaal zullen we vooral over ‘gebed’ praten en behandelen we de lessenreeks over ‘Jozef’. Mooie en leerzame verhalen! Door corona kunnen we heel wat minder kinderen bereiken dan we gewend waren. Zo zijn scholen er nog niet klaar voor om ons te ontvangen vanwege beperkte lesuren. Gebed voor meer Bijbelclubs (ook op scholen) zou heel fijn zijn!

Amy bericht:

Beste gemeenteleden,

Inmiddels voelt het alsof ik al langere tijd in Oeganda ben; er is alweer zoveel gebeurd.

In een notendop zal ik jullie de belangrijkste zaken vertellen, maar hou ook zeker de nieuwsbrief in de gaten die begin september komt. Daarin staat alles veel uitgebreider!

Mijn reis en aankomst verliepen goed en voorspoedig, hier zijn we erg dankbaar voor. Zeker omdat het door Covid natuurlijk best nog even spannend was, zo last-minute.

Eigelijk ben ik direct begonnen met het inrichten van mijn appartementje, wat een zegen om zo’n mooi plekje voor jezelf te hebben op een beveiligd terrein. Alles was netjes geverfd, natuurlijk niet helemaal zoals ik het zelf zou doen, maar goed genoeg! Meubels zoeken en dergelijke gaat allemaal niet zo gemakkelijk als in Nederland, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat het meeste van mijn huisraad compleet is. Dit voelt als een enorme rust.

Het was erg fijn om het land, de cultuur en mensen weer te ervaren. Het voelt toch wel echt als thuiskomen.

Inmiddels zijn de Ugandese lessen ook gestart. Dit is leuk, maar ook pittig. Zo’n andere taal leren, ik ben nog op zoek om dit echt goed gestructureerd aan te pakken met het leren & tijd hiervoor inplannen, maar met veel oefenen met de mensen hier en gewoon doen, kom ik al een heel eind.

De lockdown in Uganda was net na mijn aankomst weer enorm streng geworden. Hierdoor zaten heel veel mensen voor meer dan 6 weken thuis: zonder werk en in grote armoede. De kleine reserves die mensen hadden zijn al tijdens de eerste lockdown opgemaakt en veel mensen zaten zonder eten. Schrijnend om te zien. Gelukkig konden wij, samen met mensen uit de kerk hier, een goede vriend, Derrick & veel mensen uit Nederland redelijk snel een voedselactie op touw zetten. En wat was de zegen ruim! Bijzonder om te zien en zo goed om te kunnen delen aan de mensen die het zo hard nodig hadden.

Op alle voedselpakketten hadden we een sticker geplakt met de logo’s van de organisaties die meehielpen en de Bijbeltekst uit 1 Joh. 4;19 ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst lief had’.

De afgelopen twee weken waren helaas erg zwaar. Ik kreeg een bacteriële infectie, die met medicatie maar moeilijk te bestrijden was. Na veel ziekenhuisbezoeken en moeilijke dagen lijkt het inmiddels wat beter te gaan.

-Willen jullie mee bidden voor een voorspoedig en volledig herstel voor Amy?-

En alvast een save the date! Op 25 september zal er een samenzangavond worden gehouden t.b.v. Special Joy! Verdere informatie volgt via de kerkbode, maar houdt hem alvast vrij in jullie agenda.

Een ieder Gods zegen toegewenst. Met vriendelijke groet,

Amy & haar ThuisFrontTeam

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 29 augustus is er weer een leerdienst. Door een wijziging in het rooster van de leerdiensten heeft ds. P. van de Voorde het vierde gebod al bepreekt. Zondagavond hoop ik het derde gebod aan de orde te stellen. Daarbij horen de zondagen 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus. De focus ligt daarbij op zondag 36.

Laten wij bidden om gezegende diensten voor elkaar en voor ons persoonlijk. “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken” (Ef. 5:1 9).

Pastoraat

In onze gebeden dragen we al onze zieken aan de HEERE op. Sommigen zijn al lange tijd ziek en worden soms steeds weer geconfronteerd met teleurstellingen, lichamelijke gebreken die zich aandienen. Wat is de weg vaak zwaar, ook voor degenen die naast hen staan. Juist in het geloofsleven kunnen de omstandigheden zoveel strijd met zich meebrengen. In Klaagliederen bidt Jeremia: Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding (…) Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; groot is Uw trouw.” (Klaagl. 3:19-22)

Ambtsjubileum

Onze oud-predikant en gemeentelid ds. W. Arkeraats werd op 1 september 1971 bevestigd in zijn eerste gemeente Zegveld. Dat betekent dat hij binnenkort 50 jaar predikant hoopt te zijn. We feliciteren hem en zijn vrouw daar van harte mee. Van 1981 tot en met 1993 heeft hij onze gemeente mogen dienen als gemeentepredikant. En sinds zijn emeritaat in 2008 heeft hij onze gemeente ook op allerlei manieren mogen dienen. In onze wijk ging hij voor in de diensten en was hij in vakantietijd verschillende jaren achterwacht en deed begrafenissen. In getrouwheid en met de liefde van zijn hart mocht hij al die jaren bezig zijn in de wijngaard. We zijn de Heere dankbaar voor wat Hij al die jaren aan hem heeft geschonken en in hem ook aan ons. De Heere zij hem en zijn vrouw nabij en goed, ook bij het ouder worden. Dat zij mogen leven van de belofte: “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is” (Psalm 92:15)

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn onderstaande broeders aftredend:

• Diaken J. Lemson, Poolster 18

• Ouderling P. de Keizer, Groot Veldsweer 141

• Ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, Heijmansweer 7

Broeder J. Lemson heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. De broeders P. de Keizer en

A.J. Versluis hebben zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Naast bovenstaande doet zich de situatie voor dat over  twee jaar, meerdere broeders hun periode hebben uitgediend en niet meer herkiesbaar zijn. Daardoor kan de situatie ontstaan dat meer dan de helft van de kerkenraad aftredend zal zijn. De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling en continuering van onze wijkgemeente. Dat betekent dat de kerkenraad twee extra vacatures voor ouderling openstelt. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitbreiding van de kerkenraad. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken, is het de wens van de kerkenraad dat in bovenstaande vacatures voorzien zal worden. Daarom organiseert de kerkenraad verkiezingen voor ambtsdragers in onze wijkgemeente. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken. Kandidaten voor deze vacatures dienen belijdend lid te zijn van de wijkgemeente. Aangezien ouderling P. de Keizer en ouderling kerkrentmeester A.J. Versluis zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen voor deze vacatures wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 20 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

We bidden of de Heere broeders wil roepen in Zijn dienst. Ambtsbroeders die de roepstem van de Heere volgen en in gehoorzaamheid de weg willen gaan die de Heere hen wijst. Het werk in de gemeente vraagt tijd en inspanning. Als de Heere daarvoor de kracht en genade schenkt, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

Koffiedrinken

Door een misverstand kan het koffiedrinken op zondagmorgen 29 augustus niet doorgaan. Dat is jammer. Het is fijn en goed om elkaar na de diensten ook te ontmoeten. We hopen daarom dat het koffiedrinken verderop in het najaar wel mogelijk is.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk. Zelf ontving ik € 15,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen (bij de preek van zondagmorgen)

“Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige, want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars; maar Christus brengt ons een andere naam, die heet vergeving der zonden, dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Zo is het dan beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven, en er is geen zonde, want

God wil ze om Christus’ wil niet zien”.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie in Noordwolde, een plaats op het grensvlak van Friesland en Drenthe en waar de provinciegrens met Overijssel ook niet ver is. Het was een goede tijd van rust in een prachtige omgeving en op een mooi park waar onze kinderen het met elkaar ook goed naar hun zin hadden.

Volgende week gaan de schooldeuren weer open. Dat betekent in de gezinnen weer even schakelen.

We hopen dat kinderen en jongeren er zin in hebben om naar school te gaan. Allen die werkzaam zijn in het onderwijs wensen wij wijsheid en vreugde toe.

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

In de gezinsdienst van zondag 29 augustus zal in De Parel de heilige doop worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude Kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer. We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek willen over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Reserveringen

Afgelopen zondagmorgen waren er meer aanmeldingen, dan dat er plaats was. Achteraf bleek, dat ca. 20 personen hun gereserveerde plaats niet innamen, zonder dat dit tevoren was gemeld. Dat is jammer! Als u onverhoeds niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Dat kan t/m zaterdag 18.00 uur via de mail die u bij aanmelding van info@meevieren.nl hebt ontvangen door op de link te klikken. Na zaterdag 18.00 uur kunt u een mail sturen aan scriba.noord@hghg.nl

Zondagmorgen 29 augustus is er een doopdienst. Dan zijn plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Ook zien we weer graag de gezinnen met kinderen, maar uiteraard ook de oudere gemeenteleden tijdens deze doopdienst.

Zondagavond komt de hele groep, die op kamp is geweest, gezamenlijk naar de kerk. Voor hen is dan de hele galerij aan de Kerkwegkant gereserveerd.

Verkiezing van ambtsdragers najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen en Gert-Jan Klop, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk, die start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt voor onze wijkgemeente wat beter uit.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Gastvrouwen / gastheren gezocht

Het is zondag, de klok in de kerktoren luidt. We zijn welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is volop ruimte voor! We hopen als kerkenraad dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom heten en bij eventuele vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u / jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. (In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk driemaal een gift van € 20,- voor de kerk. Ouderling Milan Maurer kreeg tijdens een verjaardagsbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Op zondagavond 5 september is er een Pareldienst met als thema ‘Voel je vrij’. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl!

Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God was en is wat Zijn Naam betekent, en dat zal Hij voor altijd blijven.’

John Owen (1616 – 1683)

Bidden en danken

 • We bidden voor de gezinnen met gezinsleden die anders begaafd zijn en die soms veel zorg nodig hebben wat ook heel zwaar kan zijn voor de overige leden.
 • Door het sluimerende gevaar kwamen veel Kameroense christenen niet toe aan het bewerken en inzaaien van hun land. In het laatste kwartaal van 2020 konden partners van Open Doors meer dan driehonderd gezinnen helpen met noodhulppakketten. Bid dat er een einde komt aan het geweld. (Gebedskalender Open Doors)
 • Veel vakantiegangers gaan op zondag naar een plaatselijke kerkdienst. Zeker voor kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië is het leuk en bemoedigend om bezoek te ontvangen. Dank God dat we ons binnen Gods wereldwijde kerk met elkaar verbonden mogen weten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar
dan heb ik geen vrees in het bangste gevaar
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
dan zing ik mijn psalmen in de duistere nacht.

Verkiezingen najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: P.C. Bakker, A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman. Broeder P.C. Bakker is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. De andere broeders stellen zich herkiesbaar. Van de diakenen zijn aftredend: C.M. Don en J. de Jong. Broeder C.M. Don stelt zich niet herkiesbaar. Van de ouderling – kerkrentmeesters is broeder R. Vlot aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn kerkelijke termijn er op zit. Leden van onze wijkgemeente worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Vanwege een vacature die er nog is voor het ambt van ouderling zijn er minimaal 2 namen voor ouderling, 1 naam voor diaken en 1 naam voor ouderling – kerkrentmeester nodig. Uw schriftelijke voordracht (uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3 Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 13 september om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen van de namen duidelijk voor welk ambt u de naam indient. Als u graag een naam  of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uw voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering worden gehouden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet-belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we in januari 2022 weer met een voltallige broederkring het werk kunnen voortzetten.

Opvoedkringen seizoen 2021-2022

De opvoedkringen van wijk Zuid nodigen jullie weer van harte uit om mee te gaan draaien! Hebben jullie kinderen en is het oudste kind in de leeftijd 0-3 dan kun je op 7 september 2021 voor het eerst of opnieuw bijeenkomen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Valt jullie oudste kind in een van de  andere leeftijdscategorieën en willen jullie ook graag aanhaken? Stuur dan een appje of een mailtje naar Arma Don: eric.arma@gmail.com of 06-40 05 82 90. Dan zorgen we dat je betrokken wordt bij de datumprikker voor de data van dit nieuwe seizoen. De avonden zijn weer van 20.00 (inloop vanaf 19.45)-22.00 uur in De Parel. Per avond behandelen we een thema passend bij de leeftijdscategorie. Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Gelezen / gehoord

‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’

Tenslotte

Aan de vakantieperiode is weer een eind gekomen. Op maandag 30 augustus is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden de nodige voorbereidingen getroffen. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek- 

Maandag 30 augustus 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 2 september 2021

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja: br. T.J.D.de Koning

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 29 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Papendrecht

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. J.J. ten Brinke, Oud Beijerland (groep 1)

18.00 uur
ds.W.J.Westland, Heid.Cat. Zondag 36, (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord ds. M.C. Batenburg, Gouda – bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting De Ark

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jeanine Koesveld; Sanna de Jong

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk; Rebekka Schild; Heidi Verdoold

De Parel: Thirza de Kock; Julia van Herwaarden

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 1

avonddienst: Avondzang: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst

18.00 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken (groep B)

Collecten

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Renske de Knegt, Esther Groeneveld, Renske Egas (reserve) 

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-04,05

Luisterend bidden 

Kracht van gebed (4/7)

“Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                  

(1 Samuel 3: 8)

____________________________________­­­________________

Wat doe je eigenlijk als je bidt? Op zichzelf niet een erg moeilijk vraag, toch? Je spreekt met God, je deelt je hart met Hem en je vraagt wat je nodig hebt, belijd je zonden en zo kunnen we er nog wel iets aan toe voegen. Toch wil ik even met je naar het punt waar het in het gebed gaat over een ‘gesprek’. Krijgt God bij jou de kans om antwoord te geven? Laat me het even uitleggen.

Stel je voor dat je een zoon hebt die bij je aanklopt met een vraag. Hij loopt ergens tegenaan en heeft hulp of advies nodig. Vervolgens heeft hij zijn vraag gesteld of zijn probleem uitgelegd, maar voordat jij kunt reageren is hij al opgestaan en weggelopen. Je hebt niet eens het advies of het antwoord kunnen geven waar hij naar op zoek was. Met welk gevoel blijf jij dan achter? Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven: Je voelt je helemaal niet serieus genomen en ergens doet het ook pijn dat je je tobbende zoon zo weer ziet weglopen. Maar hij nam de tijd niet om naar je te luisteren.

Ik ben soms bang dat onze gebeden zo eenzijdig zijn geworden, dat wij wel praten en vragen, maar is er nog ruimte voor Gods antwoord? Met andere woorden: Versta jij ook Gods stem en luister je ook wat Hij je wil zeggen? De eerste vraag die je dan misschien hebt is de vraag: ‘Hoe doe je dat dan?’ Toch is die vraag misschien een stap te ver. Het begint bij de vraag of jij gelooft dat God tegen je wil spreken. In de tijd van Samuël zie je iets gebeuren, waarvan ik soms bang ben dat dit in onze tijd ook een groot probleem is. Samuël hoort zijn naam roepen en gaat drie keer naar Eli toe. En pas bij de derde keer bedenkt Eli dat het misschien God wel eens zou kunnen zijn die Samuël roept. En Samuël, opgevoed in de tempel, had van Eli nooit geleerd dat God ook tot hem kon spreken. En als God dan spreekt, beseft Samuël het niet en ook Eli was kennelijk niet (meer) gewend om de stem van God te horen. Heeft God nooit gesproken? In die tijd bijna niet meer of helemaal niet. “Het Woord van de Heere was schaars in die dagen” (1 Sam. 1:1) Mede ook omdat God heel vaak werd genegeerd. 

Geloof jij dat God ook tegen jou wil spreken en antwoord wil geven op je vragen, op je worstelingen en alles waar je Hem bij nodig hebt? Niet dat dit altijd direct duidelijkheid zal geven, want het leven met God is ook een avontuur waarbij je echt tijd nodig hebt om Zijn stem te leren verstaan. Als je de Bijbel leest ontdek je dat God op zoveel manieren spreekt. Bij Samuël met een duidelijke stem, terwijl Paulus het helemaal niet zo eenvoudig vond om de weg te vinden. Als Paulus zoekt naar de juiste route van zijn zendingsreis gaan er juist eerst allemaal deuren dicht. Er staat dan alleen maar dat de Geest het hun verhinderde om het Woord in Asia te spreken (Handelingen 16: 6) en daarna lukt het ook niet om verder te reizen. Vroeger dacht ik dat een ‘nee’ van God een veroordeling was dat ik iets fout deed.

God zegt soms ook gewoon ‘nee’ omdat het gewoonweg niet Zijn plan is. Dan doe je het niet gelijk fout, maar dan geeft Hij alleen antwoord, niets meer en niets minder. Uiteindelijk spreekt God bij Paulus dan door een visioen, net zoals al eerder ook bij Petrus. Petrus kreeg een visioen van een laken met allemaal dieren dat hij echt nog niet kon plaatsen. Soms geeft God je indrukken, overtuigingen, een beeld of een gedachte, die je niet direct kunt plaatsen. Het enige dat je dan hoeft te doen is om dat wat je in de stilte tijdens je gebed aan indrukken ontvangt gewoon op te schrijven tot het moment dat het ineens duidelijk wordt en je het ook nog eens kunt toetsen.

Het geheim van luisterend bidden is stilte. Durf jij stilte toe te laten in je tijd van gebed zodat God tot je kan spreken. Welke gedachten heb je in dat moment van stilte, nadat je God ergens om vroeg? Niet dat dit altijd klopt, soms zitten ook je eigen gedachten er nog tussen, maar leg dat dan ook eens voor God neer. En als je zo spreekt met God, zul je steeds meer ontdekken op welke manier Hij tot je spreekt. En weet je waarom God zo wil spreken met je? Omdat Hij een God is van relatie. Hij zoekt de ontmoeting met jou omdat Hij je wil leiden, de weg wil wijzen en je in Zijn plan wil laten meebewegen. Wees stil en luister eens wat vaker.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 

Uur van gebed

In afwijking van de gemeentekalender is het uur van gebed in augustus en september een week opgeschoven naar zaterdag 14 augustus en 11 september.

Nieuwe Alpha Cursus van start!

Wie nodig jij uit?

Dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijk team, waarin via de Evangelisatiecommissie ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd. 

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid ervoor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159) 

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en/of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.) 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld

(tel. 0184 61 66 91 / alphahardinxveld@gmail.com)

Openingsweekend vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal & andere leuke spellen

De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06–53 54 20 35.

Commissie Kerk en Israël

Al jaren was het gebruikelijk om rond de datum van de Israëlzondag (de periode van de najaarsfeesten in Israël o.a. het Loofhuttenfeest) een bijeenkomst te organiseren in De Parel met een spreker. Gezien de huidige omstandigheden met corona heeft de commissie besloten dit jaar geen bijeenkomst(en) te organiseren.

De Bijbelleraar, Lance Lambert, een bekende Messiasbelijdende Jood, heeft een boek geschreven ‘Israël is uniek’. Een gedeelte uit hoofdstuk 2 van dit boek is geplaatst op de website HGHG. De titel van hoofdstuk 2 is ‘Zijn land’. In Ezechiël 20: 6 noemt God het land Israël dat Hij voor Zijn volk uitzocht ‘een sieraad onder de landen’. Ook spreekt God over ‘Mijn land’. We bevelen dit artikel aan om te lezen. Het boek is ook nog te koop via internet.

De commissie is blij met de HGHG app. De voorbereidingen zijn in gang gezet om een eigen appgroep te openen van de commissie ‘Kerk en Israël’. Wij zullen er regelmatig artikelen plaatsen en hopen dat er veel gemeenteleden zullen aansluiten bij de groep.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Project 10 27 en via hen voor het werk onder arme mensen in Egypte. In Egypte, en met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen. BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig. De diaconie wil dit project in Egypte graag ondersteunen, en bevelen deze collecteen uw gebed van harte bij u aan.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

71.968

85.000

-13.032

Giften

6.894

3.000

3.894

Overige collecten

3.826

4.250

-424

Erfenissen en legaten

 

1.000

-1.000

Totaal

82.688

93.250

-10.562

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.Helaas blijven de collecte opbrengsten achter bij de begroting. Misschien heeft u ongemerkt minder gegeven dan onder ‘normale’ omstandigheden? Wilt u dan overwegen of u dat (indien mogelijk) in een eenmalige bijdrage wilt compenseren? We willen u ook wijzen op de mogelijkheid collecten over te maken via de HGHG app.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is € 294.417 ontvangen. Dat is ruim 84% van het begrote bedrag (€ 350.000) en bijna 78% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Jaarthema winterseizoen

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn, maar voor het komende winterseizoen willen we met elkaar nadenken over jaarthema ‘Volharding.’ Hierin volgen we het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een wijkavond te organiseren. Wellicht is dat in het komend winterseizoen wel mogelijk. Samen willen we dan ontdekken hoe cruciaal een notie als ‘volharding’ is, hoe we volharden kunnen in de pijlers van de christelijke gemeente: de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en in de gebeden. Een datum voor een wijkavond kunnen we nog niet doorgeven. Daarover later meer.

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 12,- aan collectebonnen voor br. Henk Hazendonk en € 40, voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Kerkdiensten

Gezien de hoge besmettingscijfers blijft alertheid geboden bij het uitnodigen van mensen voor de kerkdiensten. Daarnaast houden we ook in de vakantieperiode de beschikbare plaatsen in de kerk graag bezet. Daarvoor vragen we, of u in de vakantieperiode uw afwezigheid wilt doorgeven. Er zal steeds worden gekeken of gemeenteleden extra uitgenodigd kunnen worden, zodat alle beschikbare plaatsen bezet kunnen worden.

Tenslotte

Een lagedrukgebied in Zuid-Limburg en een virus dat wereldwijd rondwaard geven beide aan hoe kwetsbaar wij zijn. Wij leven op een aarde die door onze zondeval wordt gekenmerkt als een geschonden schepping. In onze kwetsbaarheid ervaren we dat we buiten het paradijs leven. Dat wij van God zijn afgevallen. In het spreken over God en over de mens is het goed om de juiste toon aan te slaan. Sinds de zondeval is de mens een ‘kind des toorns’. Zo moeten we allereerst over de mens spreken. Niet als iemand die vanuit de schepping al het beeld van Christus draagt, maar een zondaar die het beeld van God mist en wedergeboren moet worden. De volkomen verzoening is tot stand gebracht, maar zolang we niet door een levend geloof ingeplant zijn in Christus rust Gods toorn op ons. Het is een wonder dat God in Zijn oneindige goedheid omziet naar deze gevallen mens. Hierover schrijft Paulus kernachtig in de brief aan de Romeinen. Pas nadat Paulus vanuit de schepping en vanuit de wet over Gods toorn en oordeel heeft gesproken, komt het verzoeningswerk van Christus ter sprake. Als God niet omziet naar ons mensen zijn we reddeloos verloren. In alle kwetsbaarheid ontfermt God zich over zwakke nietige schepselen. Hij omringt ons met Zijn zorg. We zijn gezegend met de middelen en mogelijkheden die we ontvangen uit Zijn hand. Dat betreft heel concreet de hulpverlening en de medische zorg rondom overstromingen en ziekten. Maar de Heere geeft ons ook Zijn Woord van redding en behoud. Want Zijn zorg wil verder gaan dan alleen onze aardse noden. In alle rampen en noden die ons overkomen horen we Zijn voetstappen klinken. Dat spoort ons aan om ons heil te zoeken bij Hem. In het bloed van Christus is het Leven te vinden. We zien uit naar de zondagse erediensten om daarin Zijn roepstem te horen. Daar klinkt het appelwoord om je te bekeren en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Daar zingen we met de woorden van psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijkgemeente 2 Noord en wijkgemeente 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Maar omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid te bieden om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Citaat

‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden’. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de spoedige vorming van een nieuwe regering. Dat ook in de onderhandelingen Gods wil mag worden gerespecteerd en gehuldigd.

Bid voor de vele lokale partners van Open Doors in India die onvermoeibaar vervolgde christenen bezoeken en bemoedigen. (Gebedskalender Open Doors)

Ook Colombia is hard geraakt door de COVID-pandemie. Het heeft grote impact op de economie en geeft sociale- en politieke onrust. Na een periode van veel protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op gang zijn gekomen, mogen leiden tot eenheid en rust in het land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Laten we de mensen thuis, in het bijzonder die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen, niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Goede tijd gewenst voor hen die met vakantie gaan; maar ook de thuisblijvers wensen we hetzelfde. Of u nu weggaat of thuisblijft, Hij wil erbij zijn. Ga met God!

De kerkenraad wenst ieder de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 20,- en van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving € 50,- voor de kerk. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

Gelezen/gehoord

‘De oude Adam is een machtig goede zwemmer. Die gaat niet zomaar kopje onder, maar spartelt nog een leven lang tegen.’

Tenslotte

We zitten in vakantietijd. Mooi als we van momenten van rust en ontspanning kunnen genieten, al zullen we door de corona-pandemie ook deze zomer met beperkingen te maken kunnen hebben. In een woordenboek wordt vakantie omschreven als ‘een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar school, studie of werk.’ Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor iedereen hopen we dat het een periode van ontspanning en bezinning mag zijn. Eén ding is zeker; waar je ook verblijft, God is niet aan tijd en plaats gebonden: Ga met Hem. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 2 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 3 augustus 2021

19.15-19.30 uur

Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Zaterdag 7 augustus 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 9 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 10 augustus 2021

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Leerdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde (groep 1) 

18.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Herberg

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk: Wieneke Meerkerk, Barbera Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 126: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur prop. L. Solleveld, ’s Gravenzande (groep A)

18.00 uur ds. G.R. Mauritz, Randwijk (groep B)

Collecten

1. Kerkcentrum de Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Carola Klop, Adriënne Bikker, Anne Breugem (reserve) 

Vrijdag 6 augustus 

OUDE KERK

14.00 uur
ds. E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Jan-Rens Faasse en Anneleen van der Lingen

Zondag 8 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.P. Emaus, Urk (groep 1) 

18.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 24-7, Egypte

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Nienke Burggraaf, A2 Natasja Hofland

Nieuwe kerk: Marianne en Madeleine van Milligen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. M. Baan, Veenendaal (groep B)

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Daniëlle Bikker, Hilde Breugem (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

13 en 27 augustus 

 

]]]

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld

“Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” 

(Lukas 4: 27)

____________________________________­­­________________

Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels voorbeeld over de tijd van Elisa. Het is de enige keer dat we iets van Elisa lezen in het Nieuwe Testament.

De Heere Jezus is in Nazareth, waar Hij is opgegroeid, waar ze Hem kennen als de zoon van Jozef en Maria. Wanneer Hij preekt in de synagoge vertelt Hij als voorbeeld de geschiedenis van Naäman (2 Kon.5). Naäman, generaal in het Syrische leger, was melaats geworden. Melaatsheid was een huidziekte. Diep ingrijpend, al had je nog zo’n mooie carrière en nog zoveel geld. Je was in feite ten dode opgeschreven en moest voorgoed in quarantaine. Naäman hoorde via zijn dienstmeisje over de profeet in Israël. Hij ging er naar toe en kreeg de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te wassen. Maar… waren de rivieren in zijn eigen land niet mooier en schoner? Zijn dienaren drongen aan en Naäman luisterde. Hij ging zeven keer onder in de Jordaan en genas van zijn melaatsheid. Een groot wonder!

Is het niet een mooi voorbeeld wat de Heere Jezus hier geeft? Prachtig dat iemand van buiten Israël mag delen in het heil dat de God van Israël tot stand brengt? Vooral ook omdat hij de God van Israël erkent en Hem wil dienen. Past dat niet helemaal bij hoe het zal gaan na Pinksteren? Het evangelie gaat grenzen over. Mensen overal in de wereld vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Lukas schetst het in het bijbelboek Handelingen. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie via Judea en Samaria naar de wereldstad Rome. Tot op de dag van vandaag komen overal in de wereld mensen tot geloof.

Toch is dit voorbeeld dat Jezus gebruikt vooral vlijmscherp. De Heere Jezus vertelt dit namelijk om te laten zien hoe het er met de mensen in Nazareth voor staat. Wanneer zij de Heere Jezus horen preken, zijn zij verwonderd. Ze staan versteld over Zijn uitleg van de Schrift. Maar ze blijven hangen in het feit dat Hij de zoon van Jozef is. Ze hebben vernomen wat er gebeurd is in Kapernaüm aan wonderen en tekenen. Dat willen zij ook wel meemaken, maar niet omdat ze nu zo heilbegerig zijn. Ongeloof slaat de klok. Precies daar legt de Heere Jezus de vinger bij. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Er waren heel wat melaatsen in Israël, maar zij werden niet genezen. Alleen Naäman, van buiten Israël werd gereinigd van Zijn melaatsheid. Naäman ging Israël voor. Het is wel duidelijk dat de Heere Jezus in de roos schiet met dit voorbeeld en deze les. De mensen uit Nazareth zijn zo boos dat ze de Heere Jezus van de rots af willen duwen. Hij mag er niet zijn! Hier tekent zich af wat er uiteindelijk met Hem gebeuren zal. Hij zal ter dood gebracht worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daarom legt Hij Zijn macht aan de dag, door midden tussen hen door te lopen en weg te gaan.

Het voorbeeld van Naäman is indringend. Naäman ging Israël voor. Andere steden in Israël gingen Nazareth voor. Zijn er ook die ons voor gaan? Omdat ongeloof de weg tot de Heere Jezus blokkeert? Ongeloof omdat we blijven steken bij onze gedachten en gevoelens. Ongeloof omdat we bij de oppervlakte blijven. Ongeloof omdat we in de Heere Jezus niet onze Redder zien Die we nodig hebben in leven en sterven. Ongeloof omdat we stevig relativeren of omdat we zo vast zitten in ons kader. Ongeloof, ook na ontvangen genade, waardoor je op afstand van de Heere Jezus blijft. Anderen gaan voor in het Koninkrijk van God, maar waar blijft u dan? Geremd om in Jezus je Meerdere te zien, om je aan Hem toe te vertrouwen. Is daar wat tegen te doen? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u leiden. Laat u meenemen door Zijn woorden. Dat leert de Geest van God. Hij zorgt voor overgave. Hij maakt dat je leert buigen voor het woord van de Heere Jezus al schuurt het en komt er inwendig nog zoveel tegenin. De Geest weet de muren van ongeloof die wij optrekken te doorbreken. Zo worden wij klein voor God en zoeken onze reinheid buiten onszelf in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, telkens weer.

 Aarzelt u om grote woorden te spreken of om er veel van te verwachten? U kent uzelf een beetje en weet dat ongeloof zomaar de kop op steekt? Let dan op die vader van die maanzieke jongen (Markus 9:14-29). Huilend zei hij tegen Jezus: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp! Wat denkt u, zou de HEERE het er dan bij laten zitten?

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Thema-avond ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s.

Voor wie? Alle gemeenteleden

Wanneer? Donderdag 23 september 2021

Tijdstip?  20.00-22.00 uur

Waar? De Parel

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn in het afgelopen jaar met de neus op de feiten gedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud. Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden. Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties! Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad. Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel? Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

Diaconie

Diaconale collecte zondag 18 juni 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor Stichting Timon. Deze stichting richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en het gezin waar zij toe behoren. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Ook is er een project gestart ‘Welkom Thuis’ dat speciaal voor kerken en tieners is ontwikkeld. De diaconie wil dit project voor kwetsbare kinderen en jongeren graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet: gemiddeld vier op de tien inwoners. Radios en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Wat een prachtige uitzenddienst was het op 6 juni! Een warm bad van betrokkenheid en bemoediging! Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en gebed! Ik ben echt ontroerd door al het meeleven en voel me ontzettend gedragen door u en jou, en bovenal door onze goede, almachtige God! Hij baant een weg, en Hij die roept is getrouw en zal het ook doen! (1 Tess. 5: 24)

Op moment van schrijven is het maandag 14 juni en ben ik onderweg naar Schiphol. Het was nog even spannend of ik zou kunnen vliegen, omdat er in Uganda een grote COVID uitbraak is. Bidt u mee voor de situatie daar met een tekort aan vaccins, ontoereikende gezondheidszorg en een samenleving waar 1,5 meter afstand lastig te bewaren is?

Gelukkig kan ik dus vandaag vertrekken en daar ben ik God dankbaar voor! Als u dit leest hoop ik veilig in Uganda aangekomen te zijn.

Hoe ziet de eerste periode eruit? Dat ligt aan de situatie en ontwikkelingen omtrent covid. De focus zal in het begin voornamelijk liggen op taalstudie (Luganda). Dit is een van de 43 talen van het land. Deze taal wordt gesproken in de hoofdstad Kampala en in het gebied eromheen.

Het is erg belangrijk om de taal te leren om zo met mensen van hart tot hart te kunnen praten, zeker als het om hartszaken gaat zoals het evangelie. Veel mensen met een beperking en mensen in armoede hebben geen scholing gevolgd, wat betekent dat ze geen/amper Engels spreken. Ook ben ik te gast in het land dus is het goed om m’n best te doen voor het leren van de taal en cultuur.

Dat kost tijd, dus daar zal m’n tijd in eerste instantie voornamelijk uit bestaan. Wel hoop ik de combinatie naar de praktijk ook gelijk te kunnen maken door in m’n dagelijkse leven zoveel mogelijk Luganda te spreken, bijv. in de supermarkt, en door 1 dag per week op de projecten te werken, zodat ik gelijk de taal in de praktijk kan oefenen.

Liefdevolle en Vreugdevolle groet,

Amy de Jong

Jeugdrubriek

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het seizoen 2020 / 2021. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90 RABO 0373 7197 44 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld inz. Jeugdcommissie, onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2020-2021’. Ondanks de beperkingen vanwege de lock-down zijn dit seizoen o.a. het openingsweekend, het verenigingswerk en de kerngroepen -met inachtname van de maatregelen- zoveel mogelijk doorgegaan. Om deze te bekostigen en ook om voldoende financiële middelen te hebben voor het toekomstige jeugdwerk vragen wij uw vrijwillige bijdrage. Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. Anderen hebben voortdurend pijn en last van vermoeidheid. Soms zijn het ook relatief jonge gemeenteleden die voor langere tijd uit de running zijn. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe.

‘Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

hij, die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft;

die zijn hoop in het hachelijkst lot

vestigt op den HEER’, zijn God.’

(Psalm 146: 3 berijmd)

Examenkandidaten

Op het moment dat ik deze regels schrijf weten sommigen de uitslag al. We feliciteren de geslaagden. Dank God voor het resultaat en de kracht die Hij gaf voor de inspanningen de jaren door. Geniet van de vakantie en we hopen dat je daarna met veel enthousiasme aan de nieuwe opleiding mag beginnen. Anderen wachten nog op de uitslag en een enkeling moet in het tweede tijdvak nog een paar examens maken. Sterkte daarbij!

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag worden de complete groepen A, B of C uitgenodigd voor de kerkdiensten. Bij ‘Erediensten’ wordt de uitgenodigde groep vermeld. Ook wordt ieder, waarvan het e-mailadres bekend is, persoonlijk uitgenodigd voor de eredienst. Mocht u ’s avonds worden uitgenodigd en u kunt vanwege de jonge kinderen niet samen naar de dienst komen, dan kunt u dit kenbaar maken middels het e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl. Er wordt dan gekeken of er geruild kan worden met iemand in de morgendienst. Het is niet de bedoeling dat uzelf gaat ruilen. U kunt ook met ons contact opnemen (kerkdienst.oost@hghg.nl of de wijkouderling) als u niet ingedeeld bent in een groep en u overweegt om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Meeleven

We leven mee met wijk 2 Noord nu er opnieuw een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk. Het is bijzonder dat dit beroep uitgebracht kon worden. We wensen ds. Dubbelman het licht en de leiding van Gods Geest! We bidden dat de Koning van de Kerk in Zijn genade spoedig deze vacature zal vervullen.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de instandhouding van de erediensten en € 50,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de instandhouding van de erediensten € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie. Zelf ontving ik (in collectebonnen) € 31,- voor de diaconie, voor de kerk € 40, voor het werk van Amy in Uganda € 16,- en voor het werk van Henk Hazendonk in Peru € 25,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Waarom is het niet geoorloofd God zichtbaar voor te stellen?

Omdat er geen enkele overeenkomst is tussen Hem die een eeuwige en ondoorgrondelijke Geest is, en een stoffelijke, dode, bederfelijke en zichtbare materie.

Johannes Calvijn (Catechismus van Geneve)

Tenslotte

In de morgendienst van 20 juni lezen wij 2 Koningen 8: 1-6. Een opvallende geschiedenis waarin wij ineens de vrouw uit Sunem (2 Koningen 4: 8-37) en de naam van Gehazi (2 Koningen 5: 20-27) weer tegenkomen. In de avonddienst gaat prop. H.B. van der Knijff voor. Nog even en hij is dominee in Wilsum, een dorp aan de IJssel, vlakbij Kampen. Op zondag 27 juni gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor. Heb een goede ontmoeting met hem rond het Woord van de HEERE. In de avonddienst ga ik u voor en is er weer een leerdienst waarin wij stil willen staan bij het tweede gebod. Daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 35. U en jou zegenrijke diensten toegewenst die vruchtbaar mogen zijn voor het geloofsleven! 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan alle zieke gemeenteleden.

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 27 juni zal in de Oude Kerk de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente.

Beroepingswerk

Nu er tegen de gevolgde procedure geen bezwaren zijn ingebracht, is dinsdag 15 juni j.l. een beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op ds. M. Dubbelman te Giessen-Nieuwkerk. In de vacature van ds. B.C. Haverkamp is het de tweede keer dat we ds. Dubbelman beroepen. Tijdens een gesprek tussen de beroepingscommissie en ds. en mw. Dubbelman bleek wederzijds, dat het eerste beroep niet losgelaten werd en dat zij daarom weer open staan voor een beroep. Zodoende kwam er vrijmoedigheid om een tweede traject te starten. Kerkordelijk is dit mogelijk na een periode van 2 jaar. Vervolgens heeft, nadat de algemene kerkenraad hiermee unaniem had ingestemd, de wijkkerkenraad ook unaniem besloten om tot dit beroep over te gaan. Uiterlijk dinsdag 6 juli zal ds. Dubbelman moeten beslissen voor dit beroep en onze bede is, dat God hem nu wel de vrijmoedigheid geeft om dit beroep te kunnen aanvaarden. Daar mogen we als gemeente ook om bidden. Ds. Dubbelman gaat in onze gemeente voor tijdens de avonddienst op 20 juni a.s. in de Oude Kerk. Door uw aanwezigheid tijdens deze dienst, laat u uw betrokkenheid zien. We nodigen u uit deze dienst, voor zover we gemeenteleden mogen toelaten, bij te wonen. Uw meeleven kunt u ook laten blijken door een kaartje of brief aan: Ds. M. Dubbelman, Heul 34, 3381 DC Giessenburg, of per mail aan m.dubbelman@solconmail.nl

Hierna stelt ds. Dubbelman zich aan u voor.

Michiel Dubbelman (18 april 1972) is na de middelbare school natuurkunde gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij ook begonnen met de studie theologie. Eerst aan de VU en later in Utrecht waar hij zijn studie heeft afgemaakt. Ondertussen promoveerde hij in de medische natuurkunde op een onderzoek naar de menselijke ooglens. Vervolgens heeft hij, naast zijn studie theologie, gewerkt als onderzoeker op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum. Eind 2006 is hij gestopt met dit werk en is hij ‘full time’ predikant geworden in de hervormde gemeente te Giessenburg.

In 1995 is hij getrouwd met Jorieke en zij hebben vier dochters gekregen in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar en een zoon van 7 jaar. De oudste dochter Emma heeft gestudeerd in België en woont daar nog steeds (Leuven). De tweede dochter Julia hoopt 1 juli te gaan trouwen en in Gorinchem te gaan wonen. Christy, Maria en Koen wonen nog thuis.

Nabetrachting

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Reserveringen

Zondagmorgen 27 juni zal de doop worden bediend. In deze dienst zijn er vooraf plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van de doopouders. Toch zal er ook nog plaats zijn voor de ‘eigen’ gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Uiteraard is iedereen welkom en we hopen dat u zich allen welkom voelt. Daarom nodigen we u uit, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 3 juli in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen. Tot en met vrijdag 2 juli geven we dan eerst de gelegenheid aan de jonge gezinnen om dit te doen.

Beleidskader 2021-2025

In het kerkblad van 26 maart en 30 april jl. hebben we u bericht dat we als kerkenraad vanaf begin dit jaar bezig zijn om een nieuw beleidsplan te schrijven voor de komende jaren.

We zijn het proces blanco ingestapt en met niets begonnen om ons te laten leiden door Gods Geest. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader. Een richting waar we naartoe willen bewegen, zonder dat vooraf alles vaststaat.

Het beleidskader is door de kerkenraad in de vergadering van 31 mei jl. vastgesteld. Zo kon het ook in het beroepingswerk worden meegenomen, zodat de predikant bekend is met de visie van de kerkenraad voor de komende beleidsperiode.

Deze maand wordt het beleidskader klaar gemaakt om te publiceren, waarna u gelegenheid krijgt om te reageren.

In het kerkblad van 2 juli ontvangt u meer informatie.

Commissie Beleid

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 20,- voor het werk van Amy de Jong. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Zondagavond 27 juni is er een Pareldienst. Onze plaatsgenoot br. Arie de Rover zal de dienst leiden. Het thema is ‘Totaal verschillend en toch één’. Vanuit Galaten 3 zal hierover verder uitleg worden geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 11 juli met ds. Bart de Bruin uit Middelburg.

Commissie Pareldiensten

Jeugdwerk

Afgelopen mei is mw. Arin Oosterom-Klein om gezondheidsredenen gestopt als jongerenwerker in onze gemeente. Wij willen Arin bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze jongeren. We zoeken een jongerenwerker voor het nieuwe seizoen en inmiddels is de vacature daarvoor opengesteld.

Citaat

Wie heeft er ooit beweerd dat de waarheid in déze wereld overwint? In elk geval Christus niet. Neen, de waarheid moet lijden en heel het leven is een examen.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente, nu er afgelopen dinsdag 15 juni voor de tweede keer een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk.

Bid voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven ernaar het evangelie te delen door verschillende activiteiten. (Gebedskalender Open Doors)

Gerlinde is door de GZB uitgezonden om in Centraal-Azië een hospice op te zetten voor daklozen. Zij en haar collega geven lokale verpleegkundigen les over palliatieve zorg. Het hospice is inmiddels gebouwd, maar het proces om de benodigde vergunningen te verkrijgen om het hospice te openen is lang en taai. Bid voor een doorbraak hierin. (Gebedskalender GZB)

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere geve kracht om alles vol te houden. Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Dat de HEERE ook dan zicht geve op Hem, Die “onze zaligheid” wil zijn. “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” (Psalm 68: 21)

Gemeente zijn: Wijkmiddag Zuid

Als wijkgemeenteleden verlangen wij ernaar om juist in deze tijd van afstand, verbinding te zoeken. Daarom wordt er een wijkmiddag georganiseerd voor jong en oud! Als alle maatregelen het toelaten vindt deze wijkmiddag plaats op zaterdag 10 juli 2021 vanaf 15.00 uur.

Noteren jullie deze datum alvast in jullie agenda? Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten, Ruth Vlot, Christine de Koeijer, Marjolijn van Hoeven

Gelezen / gehoord

‘Ik zing niet om te uiten, maar om al zingende te innen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere Zaterdag 

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek 

Iedere maandag 

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Iedere dinsdag (tot de zomer)

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Iedere donderdag 

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Donderdag 24 juni

19.45 uur  bijbelgesprekskring – jeugdzaal OK

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 juni

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid prop. A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur
wijk 2 Noord dr. M Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. W.J. Westland, (groep C)

18.00 uur  prop. H.B. van der Knijf, Stolwijk, (groep A)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Timon

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Lenny Egas, Mirthe Buijk

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Rhodé Quist

De Parel: 10.45 uur: Thirza de Kok, Rebecca Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 9

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD 

09.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

 

Zondag 27 juni

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord ds. M.P.D. Barth, Barneveld – bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee (groep B)

18.00 uur  ds. W.J. Westland ( groep C)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur  wijk 2 Noord dhr. A. de Rover, Hardinxveld Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Gerrie de Ruijter, Samuel Versluis

Nieuwe kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Marnix Molendijk

De Parel 10.45 uur: Jeanine Koesveld, Dayenne Maasland

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 100

Avonddienst: Psalm 149: 5

BOVEN HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Anniëlle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-48,49

Kind of slaaf?

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

  (Romeinen 8: 15)

____________________________________­­­________________

De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als slaaf te werken. Ze hebben een mensonwaardig bestaan! Paulus gebruikt het beeld van een slaaf. Hij maakt duidelijk wat de Geest absoluut niet doet. De Vader wil niet dat Zijn kinderen Hem slaafs benaderen: “Jullie hebben niet de Geest van slavernij ontvangen die weer tot vrees en angst leidt.”

Een slaaf is bezit, een ding met één doel: hij moet zich geven voor zijn meester. Nooit is het goed, altijd is er angst. Als christen ben je geen slaaf en hoef je niet in voortdurende angst te leven of het al dan niet goed genoeg is voor God. Dat geldt trouwens voor iedereen. Wie kent die vragen niet: doe ik het goed en word ik wel aanvaard?

Bent u kind of slaaf? Luister eens naar Paulus. Jullie hebben geen slavengeest ontvangen, die ons dwingt tot kruiperig gedrag om God of een ander tevreden te stellen of te presteren, om maar geaccepteerd te worden. Een leven in deze geest leidt alleen maar tot angst en vrees: wat zal God of wat zal een ander van mij vinden?

Paulus schrijft ook wat de Geest wèl is:  “Maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dat is een heel andere Geest. Door het geloof zijn wij geen ding, maar een geliefd kind! “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” In het leven van Gods kinderen hoeft geen angst of onzekerheid te zijn.

De Geest van Pinksteren zorgt dat wij door het geloof aangenomen worden tot kinderen. Dat is nu echt het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik, zondaar, mijn toevlucht neem bij de heilige God. Dat ik het werk van de Zoon van God van harte omhels en aanneem. Hij brengt mij bij de vaste en zekere belofte die God al bij onze doop gedaan heeft. De Vader betuigt en verzegelt dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar wordt ons duidelijk waarom dit kan en mag: door de doop worden we door God verzekerd dat Hij onze zonden afwast door het bloed van de Zoon. Wij hoeven God niet tevreden te stellen, Hij maakt het Zelf goed. Zonder ons. Voor ons. Dat roept om ons geloof.

Daar hebben we nu echt de Geest voor nodig, want anders komt daarvan niets terecht. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar de slaaf in mij is er nog. Dan willen we liever slaaf blijven of zelfs terug naar de slavernij, zoals Israël weleer. Maar de Geest van de Zoon en van het zoonschap is mijn slavengeest te sterk. Door Hem word ik van slaaf kind. Als kind hoef ik niet bang te zijn of het goed is en of ik aanvaard word. Hij legt ons daarom de woorden in hart en mond. 

Door Hem gaan wij God aanroepen: “Abba, Vader!” Wat zeggen wij eigenlijk met deze bekende woorden? U behoor ik toe! De Geest geeft mij kinderlijk vertrouwen dat God om Christus’ wil ook mijn Vader is. De Vader wil dat van Zijn kinderen horen! De Vader en de Zoon hebben daar alles voor gedaan. Denk alleen maar aan Gethsémané. De Zoon worstelt met Vaders wil en zegt: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Of denk aan Golgotha waar de Zoon afgerekend wordt op onze zonde en betaald gezet wordt op onze schuld. Hij wordt door de Vader verlaten, opdat u en ik door God aangenomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

De Vader heeft Zijn Zoon daarvoor over gehad, zodat u dit gaat belijden. Hoe doen we dat? Hoe kan dat? Nu, de Geest komt altijd met het Kruisevangelie. Met dat Woord doet Hij een beroep op uw hart. ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!’ En wat ik van mezelf nooit zou doen -de slavengeest wil dat niet- ga ik door de Geest der aanneming wel doen: ik antwoord: “Abba, Vader!” Bent u kind of slaaf? Ik hoop van harte dat u zich kind weet! Slaven hebben geen leven. Nu niet en nooit. Zij blijven buiten, terwijl kinderen eeuwig bij Vader thuis mogen zijn.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen, biedt de Covid-routekaart voor kerken de mogelijkheid om het aantal personen in kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is dan de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar. Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten: het laatste lied of psalm zal weer samen worden gezongen.Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen en voor overige bijeenkomsten nemen we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat ook andere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat verdere stappen kunnen worden gezet.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 10 juni a.s. in de Nieuwe Kerk. Jezus Christus legt in Johannes 6 uit dat Hij het Brood des Levens is. In die lijn biedt Jezus het brood aan bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’. Zo mogen we uitzien naar zondag 13 juni, om volgens opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via wijk Zuid. In de Nieuwe Kerk zal de avond gehouden worden met maximaal 60 personen. Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur  De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 3.

Uur van gebed

Zaterdag 12 juni komen we weer bij elkaar voor een uur van gebed. Aanvang 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Van harte welkom!

Honderd handig

Goed nieuws voor wie graag nuttig bezig wil zijn met zijn / haar handen: er staan weer dekenpakketten klaar! Een tas vol lapjes, die aan elkaar gezet kunnen worden tot een fraaie lappendeken volgens het meegeleverde patroon. Niet moeilijk, wel gezellig om (met elkaar) te doen. Zin? Ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of bel even tel. 61 10 08. Gehaakte of gebreide lapjes van 20 x 20 cm. zijn ook nog altijd welkom op hetzelfde adres of op Kerkweg 72.

Vaderdag cadeautip!

Er zijn nog glossy’s van de orgelrestauratie te koop. Heeft u al een exemplaar in uw bezit? Een mooi en kleurrijk magazine met veel foto’s en allerlei ‘weetjes’ over mw. Witte. Zelfs als je geen verstand hebt van orgels is het leuk om de glossy te lezen. Wellicht een leuk vaderdag-cadeautje? Ook opa’s zullen dit kunnen waarderen. Vanaf nu liggen ze in de Oude- en Nieuwe Kerk zodat u bij interesse een exemplaar à € 4,95 mee kunt nemen. Voorin zit een memo met info over de betaling. Verder is de glossy ook verkrijgbaar bij boekshop Rinnah. Ook kunt u nog steeds terecht op Kerkweg 19, Damstraat 5 en het Kerkelijk Bureau. Wie gaat u verrassen met dit fraaie magazine?

de orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster, project ‘de wereld snakt naar adem’. Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. De gevolgen zijn soms mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Zij bieden hun:

voorlichting: hoe je jezelf tegen corona beschermt;

bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;

directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. 

Aan de kinderen, die maandenlang niet naar school konden, worden schoolpakketten uitgedeeld, zodat ze thuis kunnen doorwerken aan hun schoolwerk. Maar er is meer hulp nodig. Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen (de gevolgen van) corona. De volgende organisaties werken samen in het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, EO Metterdaad, Red een kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. De diaconie wil deze hulp graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening diaconie 2020

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2020 van de diaconie. Zoals uit bijgaande staat van baten en lasten blijkt, sluit de jaarrekening van het college van diakenen met een voordelig saldo van € 249.985. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een door de PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van bebouwde eigendommen en beleggingen. Waar deze voorheen werden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of een lagere marktwaarde moet er vanaf heden gewaardeerd worden tegen de actuele- of beurswaarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat uitkomen op -€ 13.146. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, tel. 06-22 40 23 82. Het inzien van de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak in de periode van 7 t/m 11 juni 2021. Als college danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als diaconie in 2020 mochten ontvangen. Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.         College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2020

Balans per 31 december 2020 (x € 1.000,-)

Kroonjaarbezoeken

De diaconie zal vanaf september de kroonjaarbezoeken weer hervatten. Tot die tijd is uiteraard maatwerk mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan contact of een bezoek, schroom niet om contact op te nemen met een wijkdiaken. U vindt contactgegevens van de wijkdiakenen op de website hghg.nl/informatie.

Diaconale collecte zondag 13 juni 2021

De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor Open Doors. Graag willen we geheime gelovigen in het Midden-Oosten ondersteunen. Daar lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking. Zoals Kouroush, die zijn vaderland moest ontvluchten omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Hij vertrok naar Turkije, voordat hij zou worden opgepakt en gevangengezet. Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt. Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen. Een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen. Uw bijdrage is een teken dat geheime gelovigen er niet alleen voor staan. Door uw hulp kunnen zij geestelijke zorg, online ondersteuning en discipelschapstrainingen ontvangen. Ook kunnen ze jonge christenen in het Midden-Oosten online bemoedigen en helpen groeien in het geloof. Met uw ondersteuning kunnen geheime gelovigen uit het Midden-Oosten naar een Bijbelschool. Zo kunnen zij op hun beurt weer medegelovigen helpen. De diaconie wil het werk onder broeders en zusters die dagelijks lijden onder vervolging en verdrukking graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Opbrengst Gerbera-actie Zuid Afrika

Wat was het vrijdag 28 mei een mooie zonovergoten dag! De Gerbera-actie was mede daardoor erg geslaagd! We hebben, na aftrek van de onkosten, een mooi bedrag opgehaald: €1500! Ook deze keer hadden we weer 800 bossen gerbera’s in de verkoop! Iedereen hartelijk dank voor het kopen / ophalen van de gerbera’s! Lea heeft op afstand mee kunnen genieten van de verkoop. Er is bij hen op dit moment bezoek uit Hardinxveld, dat is natuurlijk erg gezellig! Ze hopen zelf in december deze kant op te komen. We wensen Lea en Werner en de kinderen heel veel zegen bij hun mooie werk in Zuid Afrika!

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Recent mochten we Pinksteren vieren! Het feest van de Heilige Geest die de grenzen doorbreekt en wereldwijd het Goede Nieuws van Jezus brengt! Ik hoop en bid dat we ons met elkaar in kunnen zetten voor de gezamenlijke roeping en missie binnen het zendingswerk en binnen het lichaam van Christus, Zijn wereldwijde Kerk. Ik bid dat die Kerk met hoofdletter K doorgaat met groeien, want uiteindelijk draait het er toch om dat er zoveel mogelijk mensen het goede nieuws horen, zodat we straks met die grote menigte van allerlei talen, landen, volken en naties voor de troon van God en het Lam zullen staan om Hem te aanbidden! (Openbaring 7:9). God zij dank laat Hij Zijn Kerk nooit los, en Hij verlangt ernaar dat we samen met Hem nog meer discipelen maken die tot die Kerk toegevoegd worden. Wat is uw / jouw roeping daarin? Het is zo ver! Op zondag 6 juni om 15.30 uur word ik uitgezonden namens HGHG, namens u en jou, naar Uganda. Op dinsdag 15 juni vertrek ik naar Uganda met het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot hoe Hij hen heeft bedoeld. Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het lichaam van Christus niet ook zelf beperkt als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken? 

Financiële update: Op dit moment is er 81% binnen aan maandelijkse toezeggingen! Echt, alle eer aan God Wiens zorg zo groot is, en heel veel dank aan de gemeenteleden en achterban! Hopelijk zien we elkaar op 12 juni nog even?

Lieve groet en in Hem verbonden, Amy de Jong

Dank- en gebedspunten

Dank dat alles medisch goed en niet zorgelijk is. Dank voor de goede zorg hier in Nederland, en dank voor de mogelijkheden tot goede zorg ook in Uganda.

Dank dat we de 80% behaald hebben qua financiën. God heeft ook grote dingen gedaan op dit gebied!

Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf en de getallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land open blijft.

Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt willen dienen en vrezen.

Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).

Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijd zullen worden.

Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

P.s. We hopen u te ontmoeten bij de oliebollen-actie waar ook gelegenheid is om Amy ‘uit te zwaaien’.

Jeugdrubriek

Werkvakanties Dabar en meer 

Ga jij deze zomer op werkvakantie, mee met Dabar of je op een andere manier diaconaal of missionair inzetten, dan horen wij dit graag! We zouden het fijn vinden als je ons op de hoogte stelt van jullie reis of project zodat we als gemeente met je / jullie kunnen meeleven.

Je kunt mailen, appen of bellen met Willem Burggraaf

Mail: jeugddiaken@hghg.nl / Tel: 06 15 15 69 45

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Inmiddels hebben we de draad van de serie over Elisa weer opgepakt. Rondom het avondmaal lezen we uit 2 Koningen 7. In de voorbereidingsdienst ontdekken we dat de Heere Zijn Woord waar maakt. We lezen dan 2 Koningen 7: 12-20. In de uitzendingsdienst slaan wij 1 Petrus 4: 1-11 op. De kerntekst zal dan zijn 1 Petrus 4: 10. In de avondmaalsdienst op zondagmorgen 13 juni gaat het vanuit 2 Koningen 7: 3-11 over de melaatse mannen die ruimschoots gevoed worden. Ook in de middag- en avonddienst lezen we verder uit 2 Koningen. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet precies wat de tekst zal zijn.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving voor de diaconie (stichting Friedensstimme) € 10,-. Voor de diaconie (stichting Hulp Oost Europa) ontving hij € 10,-. Voor de kerk ontving hij € 10,- en € 40,-. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 15,50 aan collectebonnen en € 20,-. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Uitzendingsdienst

Zondagmiddag 6 juni is er om 15.30 uur de dienst waarin wij stilstaan bij het vertrek van Amy de Jong, Peulenstraat 155, 3371 AL, naar Uganda. In deze dienst hoopt ook een vertegenwoordiger van I-teams, de zendingsorganisatie, het woord te voeren. Ouderling Pille zal namens onze gemeente het woord voeren. In deze dienst staan we eveneens stil bij het vertrek van Henk Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, naar Peru. Hij hoopt woensdag 9 juni opnieuw te vertrekken om in Peru het evangelie te delen. Wat bijzonder dat twee leden van onze wijkgemeente zo hun plaats mogen innemen in het Koninkrijk van God. De Heere zegene hen daarin! We wensen Amy en Henk ook beiden een goede reis toe!

Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Evenals de vorige keren betreft dit een tafelviering. Deze zondag zijn er in de Nieuwe Kerk drie diensten. Alle leden uit de groepen A, B en C zijn van harte welkom. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd. Deze dienst staat in het teken van bediening Heilig Avondmaal. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij groep B. En in de avonddienst is groep C van harte welkom. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting- en dankzegging Heilig Avondmaal. In de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Neem even contact op met kerkdienst.oost@hghg.nl als u vanwege de kinderoppas wilt ruilen naar een morgen- of middagdienst. We kijken uit naar een rijke avondmaalszondag. Dat we ziende op de Heere, de nodiging van de Koning in geloof mogen beantwoorden: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jes. 55: 1).

Gelezen

Daar hing dat Goddelijk Offerlam,

dat mijne zonden overnam

en daarom werd gebonden.

O God, dat Goddelijk mensenbloed,

heeft immers al mijn schuld geboet.

Zo heb ik nu dan vrede.

Mijn Vader, zijt Gij niet voldaan?

Mag ik niet vrolijk tot u gaan?

Ik breng mijn Borg mede. 

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Tenslotte

De dag voor Pinksteren hebben we, met veel gemeenteleden, genoten van de prachtige uitzending. Mooi om te zien hoe allerlei gemeenteleden voor en achter de schermen zich hiervoor hebben ingespannen. Op verschillende manieren kwam de boodschap van Pinksteren naar ons toe. En daardoorheen tintelde het werk van Gods Geest.

De dag na Pinksteren overleed de oma van mijn vrouw. Oma Lugthart, die de laatste jaren in Graafzicht in Bleskensgraaf woonde, werd 100 jaar. Afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven in Oud-Alblas. Voorafgaand was er de rouwdienst in de kerk van Oud-Alblas. Nuchterheid, betrokkenheid en voorzichtigheid, typeerden haar. Wat zong zij ook graag de psalmen. Het was mooi dat die psalmen in de rouwdienst gezongen werden door een aantal kleinkinderen. Allerlei herinneringen komen weer boven als wij aan haar terugdenken. Met haar overlijden zijn onze grootouders niet meer in leven. Als mens schuif je op en word je er bij bepaald dat je niet de eeuwigheid op deze aarde hebt. Wat is het  troostrijk om geborgen te zijn in de Eeuwige, Die dood en graf overwon. Hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie Hem liefheeft, die leeft met Hem!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Kide kids is op zoek naar jouw talent!

Hallo allemaal. Jullie hebben vast het filmpje al voorbij zien komen: we zijn op zoek naar jullie talent. Maak er een leuk,  kort filmpje van en laat ons zo zien waar jij goed in bent. Inleveren kan via de mail: kidekids@hghg.nl of naar nummer 06-23 93 14 14. In de ochtenddienst van 20 juni, willen we deze talentenshow laten zien aan jullie en aan de rest van de gemeente. Kom maar op met die mooie filmpjes, wij kunnen niet wachten! Tot snel,            de Kide commissie

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Op 10 september 2020 werd het beroep op ds. Dick Wolters uit Vollenhove uitgebracht. Op 30 september ontvingen we van hem het bericht, dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor het beroep.

Daarna heeft de beroepingscommissie het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente weer opgepakt. Ook weer met dezelfde zorgvuldigheid. Daarbij is ook opnieuw gekeken naar predikanten die we eerder benaderd hebben en waar gesprekken mee zijn gevoerd.

Toch leek het of er door een hele lange gang werd gelopen, met heel veel deuren er in. Heel veel deuren ook, die met zorg werden onderzocht, maar uiteindelijk dicht bleven. Soms was het om moedeloos van te worden. Deze zoektocht werd nog eens bemoeilijkt door de lock-down in de periode januari en februari. Op een bepaald moment leek het alsof er nergens een opening was.

Nu zijn we op een moment gekomen, dat er een deur is, die mogelijk wel open kan. Op 23 mei j.l. hebben we afgekondigd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beroepingswerk. Dat er goede hoop bestaat dat er binnen een aantal weken een beroep kan worden uitgebracht. In de periode tussen het schrijven en verschijnen van dit kerkblad zal blijken of die deur ook inderdaad verder open gaat. Laten we als gemeente biddend meeleven en mag het zo zijn, dat we verrast worden door wat God met onze wijkgemeente voor heeft.

Pareldienst

Op zondagavond 13 juni is er een Pareldienst. Onze oud-plaatsgenoot ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond zal dan de dienst leiden. Het thema is ‘Gods Geest zucht’. Vanuit Romeinen 8 zal de dominee hierover verder uitleg geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee te praten en / of te bidden. Het ministry-team is ook 24/7 te bereiken als je later behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 27 juni met br. Arie de Rover.   Commissie Pareldiensten

Heilig Avondmaal

Zondag, 6 juni, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De week daarop, zondag 13 juni, vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in De Parel. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de jongste dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De Heere geve ons gezegende diensten. Momenteel is het risiconiveau vanwege corona nog ‘zeer ernstig’. Sinds zondag 16 mei j.l. laten we volgens de routekaart voor de kerken 10% van de ruimtecapaciteit toe. Concreet betekent dit ca. 75 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen. Op het moment dat de komende viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt zou deze situatie veranderd kunnen zijn in ‘ernstig’. Als dat zo is, dan kunnen we op zondag 13 juni tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 120 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen, ontvangen. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen er 3 diensten per zondag worden gehouden, mits er minimaal 1 uur tussenruimte wordt gehouden tussen twee diensten. Tijdens deze dienst gaat ds. G.A. Schreuders uit Wierden voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we mogelijk 150 of zelfs 240 kerkgangers, die dat ook willen, een plaats kunnen bieden. Voor coronatijd begon de eerste Avondmaalsdienst om 08.30 uur. Daarom willen we nu dus ook de eerste dienst beginnen om 08.30 uur, die dan tot ca. 10.00 uur duurt. Dan een uur tussenruimte om te ventileren en vervolgens een tweede dienst van 11.15 tot ca. 12.30 uur. Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over twee diensten en twee kerkzalen. We hebben het samen zo nodig om na zo’n lange tijd de dood van onze Heer en Heiland te gedenken. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 13 juni a.s. hopen te vieren, om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier, namelijk de website www.hghg.nl, en dan de knop  ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Formulier Heilig Avondmaal

Door één van de predikanten, die nog wel eens voorgaat in onze wijkgemeente, werden we gewezen op de verkorte formulieren, zoals die in de ‘eerste aanvulling op het Dienstboek’ van de PKN zijn opgenomen. Daarboven staat: ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. Met ‘gereformeerd’ is hier bedoeld: gereformeerd in de brede zin. In lijn met de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals in de inleiding hiervan wordt verwoord. Zowel tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op 6 juni, als tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 13 juni, willen we van deze formulieren gebruikmaken.

Reserveringen

Zondagmorgen 6 juni is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Zoals we in het vorige kerkblad ook al schreven, is een gezinsdienst niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, er gebeden wordt en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Ditzelfde geldt ook voor zondag 20 juni a.s., als we op vaderdag ’s morgens ook weer de dienst in De Parel hebben. Voor die dienst geldt ook weer dat we t / m vrijdag 18 juni eerst de gezinnen met kinderen gelegenheid willen geven om in te schrijven, maar laat de rest van de gemeente niet schromen, om daarna ook in te schrijven. Er mogen weer meer mensen in de kerk, dus is er ook meer ruimte.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ds. E.van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat

Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.          

          C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk, nu er ontwikkelingen zijn, die mogelijk binnenkort leiden tot een beroep. Dat God zelf in dit beroepingswerk mag meekomen en we op korte termijn toch ook weer een nieuwe predikant uit Zijn hand mogen ontvangen.

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Bid vandaag voor alle voorgangers en zendelingen die naar het platteland reizen om daar over de Here Jezus te vertellen. Dat is veelal een gevaarlijke onderneming. Bid ook voor hun gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Costa Rica loopt tegen de grenzen van de IC-capaciteit aan voor coronapatiënten. Dat ligt niet zozeer aan de bedden en beademing, maar met name aan gebrek aan gespecialiseerd personeel. Bid dat ook in Costa Rica alle maatregelen die genomen worden, zullen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Onze kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het dak van de kerk. Ouderling van Gelder ontving op huisbezoek een gift van € 12,50 ter vrije bestemming en voor de reparatie van het dak € 30,-. Ouderling de Hek ontving € 20,- voor de diaconie. Ds. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk € 10,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Kerkdiensten

De afgelopen drie zondagen mochten er in de Oude Kerk, maar ook in De Parel, weer meer mensen samenkomen. Aankomende zondag zullen we het aantal kerkbezoekers verder opschalen. Ook is het verantwoord om, voorzichtigaan, het zingen uit te breiden. Met ingang van aanstaande zondag kunnen we de laatste psalm weer allemaal meezingen.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door het uitsteken van de hand, dat u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten. De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar donderdag 10 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Gelezen/gehoord

Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen deken zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Door de verruiming van de maatregelen zal ook de bezinningsavond weer gehouden worden. Zo een week van voorbereiding te houden is een voorrecht. Om toe te leven naar de zondag dat we het Woord mogen horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat….. Hij komt! Namens de kerkenraad ook een goede Avondmaalszondag toegewenst.          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere dinsdag 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Zaterdag 5 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 7 juni 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 10 juni 2021

20.00 uur  Bezinningsavond Heilig Avondmaal

– Nieuwe Kerk

Zaterdag 12 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep B1)

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, uitzenddienst Amy de Jong

18.00 uur ds. C.H.Bijl, Papendrecht (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds.L.W.Smelt, Voorthuizen 

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds.C.H.Hoogendoorn, 

Lelystad

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Christelijk Noodhulpcluster 

2. Eigen gemeente -eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Jamarka de Jong, Sanna de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Maaike Schild, Sanne Ritmeester

De Parel 10.45 uur: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst: Psalm 23: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – voorbereiding Heilig 

Avondmaal

18.00 uur ds. A.Simons, Montfoort

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Janette Egas, Anna Klop, Sandra Baks (reserve)

Zondag 13 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, (groep A) – Heilig 

Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, (groep B)

– Voortzetting Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J.Westland, (groep C)

– Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.L.J.van Lingen, 

Beusichem/Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk 

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Janine de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Anneke Quist, Lieneke de Ruiter

De Parel 08.30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 4

avonddienst: Psalm Gebed des Heeren: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C.Breugem – voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Werelddiaconaat/Project 1027

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Lieke Klop, Dirry Blom (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-46, 47

Een volle kerk

“…..en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.”

(Handelingen 2: 2)

____________________________________­­­________________

Met een zeker gevoel van heimwee denken we soms terug aan de tijd, waarin we met elkaar naar de kerk gingen. We zien het in gedachten voor ons, hoe de kerkgangers, ouderen en jongeren, van alle kanten aankwamen. Het is nu zo heel ánders. We zitten met een bescheiden aantal verspreid door de kerk, hoogstens als gezin bij elkaar. En de galerijen van de Oude Kerk, eens bevolkt door de vele jongeren, ogen nu overbodig.

Soms kijken we met verbazing naar een kerkdienst van vóór de ‘corona-tijd’: helemaal vol, al die mensen zómaar vlak bij elkaar. Onwillekeurig denken we: ‘Was dat écht zo?’ Bijna niet voor te stellen.

Het werd allemaal zo ánders. Soms was er helemaal niemand; dan weer was er plaats voor dertig – of misschien langzamerhand weer voor méér. In de tempel -of in één van de bijgebouwen- waren het er honderdtwintig. ‘Dat is óók niet zo veel’, zouden we denken. Zeker, als je dat vergelijkt met de duizenden pelgrims, die Jeruzalem bevolkten. Een betrekkelijk kleine groep, die bijeen was gekomen, om te bidden. Niet zo opvallend. Ze waren samen, omdat Jezus het hun had opgedragen. Maar wie van al die andere mensen wist ervan? Misschien waren ze er -dichtbij of op afstand- getuige van geweest, dat Hij gekruisigd was. Maar verder?

Die honderdtwintig mensen konden geen grote tempel vullen. En dertig of honderd kerkgangers kunnen niet alle plaatsen in een grote kerk bezetten. Ontmoedigend?

En tóen was ineens het huis vól! Waarmee? Met wind! Daar kun je natuurlijk laatdunkend over doen. Wind kun je niet zien, hoogstens even voelen. Maar néé: het was de wind van de Geest! Zo horen we een machtige, maar óók troostvolle boodschap: de Heere werkt niet minder in de tijd van nood dan in de bloeitijd van de kerk. Dat geeft de vrijmoedigheid, om de Heere te bidden, dat Hij óók in deze tijd van nood en zorg ons de verkondiging van Zijn Woord geeft.

Dat maakt ons niet zorgeloos. Als het huis vol is van de wind van de Geest, gaan de discipelen erop uit, om de boodschap van het evangelie uit te dragen. Zo worden er aan die honderdtwintig mensen drieduizend toegevoegd. Als we daaraan denken, is er een hartelijk gebed tot de Heere, of Hij ons allen weer in de kerk terug zal brengen. We horen nogal eens de zorg uitspreken, of ouderen en jongeren weer terug zullen keren, als het weer mág: met z’n allen naar de kerk.

Maar het gaat ook dieper. We hopen niet alleen op een gevulde Kerk, maar bovenal op harten, die vol zijn van de Geest der genade. Het was heerlijk, dat het huis vervuld werd door de wind van de Geest, maar daar veranderden de stenen van het gebouw niet door. Die bléven, wat ze wáren: hard en toch onmisbaar om samen een huis van gebed te vormen. Als de Geest onze kerk vervult, blijven de stenen dezelfde. Maar dan hopen we zo intens, dat ons hárt vol mag zijn. Wat gebeurt er dan? Dan worden harten, die van zichzelf van steen zijn, verbrijzeld en verbroken. Dan gaan wij onze zonden belijden, zoals dat ook op de Pinksterdag gebeurde. Maar dan mag óók dat wondere werk van de Middelaar verkondigd worden. Daar mogen we zegen op verwachten.

We hoeven dus niet allereerst met getallen te rekenen. Als één zondaar zich bekeert, is er vreugde bij de engelen in de hemel. Dat is waar. Maar tegelijk denken we aan velen, binnen en buiten de gemeente, die nodig hebben om voor de eeuwige dood bewaard te worden en door genade zalig te worden. Daarom hopen we tóch zo van harte, dat we met z’n allen -óók met die vele jongeren op de galerij in de Oude Kerk- het evangelie mogen horen. Want we kunnen toch niet de gedachte verdragen, dat maar iémand verloren zal gaan?

Tenslotte vinden we een ook een heel persoonlijke troost in deze woorden. Ook als we de Heere willen dienen, gaat dit meer dan eens met veel strijd gepaard. We kunnen ons dan zo leeg voelen. Wél vol van alles, wat dit zo ingewikkelde leven van ons vergt, maar léég van de liefde en de vertroosting van de Heere. Biddeloos en vaak moedeloos. Dan mag het een bemoedigend woord zijn, dat de Heere dat soms zo troosteloze bestaan vol wil maken met Zijn genade, om het te belijden:

‘Zij zullen, uit de volheid van ‘t gemoed,

gedachtig aan de milde overvloed

van Uw gunst die roemen bij elkeen

en juichen van al Uw gerechtigheên.’

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Uur van gebed zaterdag 22 mei

Nu er voorzichtig aan weer wat meer mogelijk wordt, willen we in afwijking van het rooster weer samen komen op zaterdag 22 mei. Daarna willen we het kalenderrooster weer volgen. Wat is het nodig om weer in groepsverband te danken en te bidden! Te danken dat het aantal corona besmettingen en zieken afnemen. En te bidden om een rijke Pinksterzegen! Daarnaast bidden we o.a. voor de vele zieken in de gemeente, voor de ernstige situatie in Israël en voor het werk van Henk Hazendonk en Amy de Jong, die binnenkort hopen te vertrekken naar respectievelijk Peru en Uganda. Van harte welkom om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk met in achtneming van de bekende corona maatregelen.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 9 juni Het huwelijk in Bijbels licht
 • 16 juni Huwelijk en communicatie
 • 8 september Samen leven met God
 • 15 september Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag z.s.m. opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Zoom ontmoetingen

Na een aantal fijne maanden komt er een einde aan de Zoom-ontmoetingen. De laatste keer zal op eerste Pinksterdag, zondagavond 23 mei, zijn om 21.00 uur.

Het was bijzonder fijn om verbonden te zijn op afstand. Er waren open en mooie gesprekken waarin we veel van elkaar hebben geleerd en elkaar beter hebben leren kennen als gemeenteleden. Wij voelden verbondenheid elk in onze eigen huiskamer, zoals alleen God die kan geven.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn / haar deelname en bijdrage.

Wij hopen natuurlijk dat vanaf nu steeds meer mogelijk zal zijn qua gewone ontmoetingen, maar we houden dit voor de toekomst zeker als optie open. Met de ervaring die we nu hebben opgebouwd kunnen we dit snel oppakken als de situatie daarom vraagt.

Mocht u nog een keer aan willen sluiten, van harte welkom aanstaande zondagavond. De link voor de ontmoeting vindt u op hghg.nl onder aanvullende video’s.

Commissie Digitaal contact

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 30 mei 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor een project van Tearfund (voorheen Tear) in Congo. Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo. Eeuwenlang leefden de Mbuti-Pygmeeën als verzamelaars in het regenwoud in Congo (DRC), maar na dertig jaar stroperij, houtindustrie en andere activiteiten door mensen zijn de Mbuti gedwongen zich te settelen. Nu wonen ze noodgedwongen in dorpen rondom het regenwoud, waar ze leven in schrijnende armoede. De meeste kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel. Het ergste is dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen. Ze kijken op hen neer en buiten hen uit als goedkope arbeidskrachten op hun boerderijen. Een dag werken levert vaak niet meer op dan een handvol cassavebladeren en een paar yams (wortelknol). Weinig Mbuti kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. In samenwerking met een lokale partner helpt Tearfund de Mbuti en lokale bevolkingsgroepen op weg om zelf voedsel te verbouwen en duurzaam om te gaan met het regenwoud. Met een eigen inkomen zijn ze niet meer afhankelijk van boeren die hen uitbuiten en kunnen ze zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Ook wordt er gewerkt aan gelijkwaardige relaties. Daarvoor worden gespreksgroepen georganiseerd in de gemeenschappen, terwijl kerkleiders en lokale leiders worden getraind om vanuit hun visie voor herstelde relaties en hun invloed gemeenschappen mee te nemen in deze verandering. De gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en respect. Tevens wordt door bewustwordingsactiviteiten het belang van duurzame omgang met natuurlijke lokale hulpbronnen en het herstel van het kostbare en kwetsbare ecosysteem bevorderd. Zo worden deze gemeenschappen zich bewust van het belang van zorg voor de schepping. De diaconie wil dit project van inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan in Congo graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

College van kerkrentmeesters

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangt u een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 20,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen drie weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld.’

Bankrekeningnummer: NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeldt hier uw eigen adres

Dit jaar is het abonnementsgeld voor het eerst sinds jaren gestegen. Elk jaar stijgen de kosten voor het maken van de kerkbode een beetje en U zult wel gemerkt hebben dat de kerkbode dikker is geworden, meer berichten bevat, maar dat betekent ook hogere kosten.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn.

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 21 juni 2021 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt, sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 819.931. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een door PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft. Voorheen werden deze gewaardeerd tegen ‘historische kostprijs’ (de aankoopprijs vermeerderd met eventuele investeringen). Vanaf 2020 moeten we deze waarderen op de WOZ waarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat € 979.673 lager uitvallen en uitkomen op -€ 159.742. Hierin inbegrepen is een eenmalige last (saldo) € 91.366 voor de renovatie van het orgel en € 58.543 ten laste van de Reserve Groot onderhoud vanwege het onderhoud aan de Oude Kerk. Zonder beide incidentele zaken zou het ‘reguliere’ resultaat € 9.833 negatief bedragen. In verband met de omstandigheden werd de gemeente geconfronteerd met onverwachte kosten en waren ook de collecteopbrengsten door het uitvallen van fysieke diensten beduidend lager dan begroot. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen daarentegen was hoger dan in 2019 en ook ruim € 6.000 hoger dan was toegezegd. Dat dit resultaat uiteindelijk toch gerealiseerd kon worden dankzij de inzet van en de bijdragen vanuit de gemeente stemt het College van kerkrentmeesters tot grote dankbaarheid.

De jaarrekening van De Parel sluit met een voordelig saldo van € 128.454 waarbij (optimistisch) € 0 was begroot. Ook hier wordt het beeld sterk vertekend door een aanpassing in de boekhoudkundige waarde van het pand. Zonder deze correctie zou er een tekort van € 104.693 zijn opgetreden. Uiteraard hebben alle beperkingen hierin een zeer grote invloed gehad.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2020 en van de exploitatie over 2020 met vergelijkende cijfers van 2019.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, waarbij u de mogelijkheid hebt eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening t/m 31 mei ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG Hardinxveld-Giesendam. Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 611036 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Naar wens is ook een digitale inzage (via Teams) mogelijk. Bezwaren tegen vaststelling kunnen tot uiterlijk maandag 7 juni 2021 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, broeder J.P. Teeuw, Florenweer 12 of scriba.ak@hghg.nl

Het College is zeer dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers in het afgelopen jaar en dankt u ook voor het geven van uw gaven in geld. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Zending

Bankrekening zending: NL43 RABO 0373 7196 20

GZB – collecte: Costa Rica 23 en 24 mei

Op de Pinksterdagen zal er gecollecteerd worden voor de GZB. De GZB werkt wereldwijd met kerken om het Evangelie te delen. De eerste collecte is bestemd voor de kerken in Costa Rica. In Costa Rica worden kerken begeleid om diaconaal actief te zijn. Er is een ontmoetingscentrum gestart waar maaltijden worden aangeboden aan arme mensen uit de wijk en kinderen krijgen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Te midden van alle ellende in de arme- en gevaarlijke wijken in Costa Rica biedt het centrum van de kerk hoop. De kerk mag op die manier een dienende gemeente zijn en de mensen bemoedigen vanuit de Bijbel. Het vuur van Pinksteren leidt tot daden. Wilt u deze kerken gedenken in uw gaven en gebeden?

Uitzenddienst Amy

Dankbaar zijn wij dat de uitgestelde uitzending van Amy de Jong nu kan plaats vinden in een dienst op zondag 6 juni om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk. Deze gemeentebrede dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland.

Hoewel voornamelijk familie en vrienden in deze dienst aanwezig zullen zijn is een bijkomend voordeel van het uitstel dat er nu meer gemeenteleden bij kunnen zijn. Wie de dienst niet kan bijwonen wordt uitgenodigd om via de livestream mee te beleven via hghg.nl kanaal 2. Wij bidden om een gezegende uitzenddienst en Gods bescherming van Amy in Uganda. Kort na deze uitzending hoopt Amy daadwerkelijk te vertrekken naar Kampala, de hoofdstad van Uganda. In eerste instantie voor twee jaar. Binnen die termijn zijn vooralsnog twee momenten gepland dat Amy terug hoopt te zijn in Nederland. Zoals vorige keer is aangekondigd zal de opbrengst van de zendingsbusjes op de uitzenddag bestemd zijn voor het werk van Amy in Uganda. U kunt voor deze collecte doneren op bovengenoemd rekeningnummer van de zendingscommissie onder vermelding: Amy.

Bericht van het thuisfrontteam Amy

We zijn God dankbaar voor de zegeningen die als een weldadige regenbui op Amy en ons, het thuisfrontteam, neerkomen! Hij geeft gezondheid en betrokkenheid uit de gemeente die we enorm waarderen! Dankuwel voor de vele blijken van medeleven in onzekere en tegelijk rijke tijden. Dankuwel voor de financiële bijdragen die we maandelijks terug zien komen! Momenteel zijn we op de 78% van het bedrag wat we maandelijks nodig hebben. Het is een momentopname, want het blijft een stijgende lijn.

Mogelijk wilt u anoniem blijven, maar zo niet, dan ontvangen we graag de gegevens van zowel uw huisadres als e-mailadres zodat we met u in contact kunnen blijven.

Inmiddels is ook de uitzenddienst bekend (6 juni) en heeft Amy haar ticket naar Uganda kunnen boeken. Deo Volente 15 juni zal ze vertrekken! Hartelijke groet,

ThuisFrontTeam Amy in Uganda

Fietstocht tweede Pinksterdag

De fietsroute op tweede Pinksterdag gaat richting Dordtse Biesbosch. De korte route is 25 km. Er is een rustpunt met drinken en koek. Vanaf dat punt kan de route nog verlengd worden met een extra rondje van 22 km. Na afloop van defietstocht zijn we welkom in de tuin van Henk en Jeanet Leenman. Beide routes kunnen door gebruik te maken van de trein en / of waterbus ingekort worden. Tijden en prijzen staan in de routebeschrijving.

De fietstocht is tegelijk een puzzeltocht. Je ontvangt een puzzel die je kunt oplossen door antwoorden te geven op vragen over de zending. De routebeschrijving en de bijbehorende puzzel kun je op verschillende manieren ontvangen:

Op de site www.hghg.nl staat een link naar het te downloaden bestand.

Als bijlage in de antwoordmail als u een mail stuurt naar jvdwvd@hetnet.nl

U kunt bellen naar 06 18 45 36 96. U krijgt het dan in de bus.

Tot maandag 12.00 uur (na de kerkdienst tweede Pinksterdag) zijn de routebeschrijvingen af te halen bij Pr. Hendrikstraat 11, Gieser Wildeman 68 of Zijlweer 1.

De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor de GZB in het kader van de Pinkstercampagne: ‘Houd het vuur brandend’. Daarmee ondersteunen we specifiek het werk van Gerlinde, Peter & Riek in Centraal Azië. We nodigen u en jou van harte uit om op Tweede Pinksterdag mee te komen fietsen. We hopen dat deze puzzeltocht tot veel mooie ontmoetingen zal leiden!

Berichten vanuit Open Doors

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 30 mei is de zondag voor de vervolgde kerk. Jaarlijks staat er één zondag centraal rondom de vervolgde kerk. Normaal worden er materialen uitgedeeld (magazines, kindermateriaal, gebedskalender), maar door de maatregelen rondom de coronacrisis zal het dit jaar anders ingevuld worden. Waarschijnlijk zullen wij als gemeente een andere datum kiezen. U hoort hier t.z.t. nog meer over.

Nacht van gebed

Dit jaar is de nacht van gebed op vrijdagavond 4 juni. Ook dit ziet er door de huidige omstandigheden anders uit dan u gewend bent. Vanuit Open Doors is er dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar – geen livestream waar u in kunt schakelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar zelf met uw huisgenoten of andere mensen die mee willen doen een gebedsavond te houden (binnen de geldende regels). U kunt een boekje opvragen via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Bij dit boekje ontvangt u dan een brief met instructies hoe u de avond in kunt delen (duur, plaats en tijd is op eigen initiatief) en waar u de filmpjes kunt vinden. U kunt zich ook individueel opgeven, dan kunnen wij groepjes samenstellen, zodat u niet alleen hoeft te bidden. We hopen dat er zich veel bidders opgeven. Gebed is en blijft het machtigste wapen dat we hebben en heeft ook zeker kracht in het leven van onze vervolgde broers en zussen.

Geheime kerkdienst

Dinsdagavond 22 juni zal er een online geheime kerkdienst gehouden worden. De Geheime Kerkdienst is geen spel, er wordt geen vervolging nagebootst of nagespeeld. Toch is deze kerkdienst een indringende ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen dichterbij dan ooit. Dat gebeurt door indringende video’s over vervolgde christenen, persoonlijke verhalen en brieven uit de vervolgde kerk die worden voorgelezen en door het aangrijpende verhaal van een spreker van Open Doors die zelf vervolgde christenen ontmoette. Een spreker van Open Doors leidt de avond en ondersteunt in de voorbereidingen. Tijdens deze avond komen de volgende dingen aan bod:

 • Een overdenking in het donker
 • Vijf liederen in overleg, maar één lied wordt zachtjes gezongen (‘fluisterzingen’)
 • Persoonlijke verhalen, brieven en video’s van vervolgde christenen
 • Collecte voor het werk van Open Doors
 • Avondmaal op de manier zoals vervolgde christenen dat doen

Deze geheime kerkdienst zal beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Verdere gegevens rondom inloggen etc. worden in een volgend bericht vermeld.

Welkom om deel te nemen aan de bovenstaande activiteiten. Mocht u vragen hebben, kunt u die per mail stellen (gerlindederover@hotmail.com) of bellen naar 06 29 22 25 10. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Op weg naar Pinksteren

Zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Slotavond catechisatie

Alle jongeren van onze wijkgemeente worden uitgenodigd voor de slotavond van de catechisatie. Jullie zijn van harte welkom op donderdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer geeft een presentatie en laat zien wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Voor Stichting de Ondergrondse Kerk is zij in Pakistan geweest. We kijken uit naar een boeiende en leerzame avond.

Gift

Voor de kerk ontving br. J. Egas € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Geest is de verbinding tussen wat is en wat nog komt.’

Okke Jager (1928-1992)

Tenslotte

Op Eerste Pinksterdag hoop ik voor u voor te gaan en staan we stil bij het tweede deel van de Pinksterpreek van Petrus. Daarin vallen Pasen en Pinksteren als het ware op één dag. Ik ben voornemens om als kerntekst vers 33 te kiezen: “Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort”. Oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen gaat op Eerste Pinksterdag in de avonddienst voor. Op de morgen van de Tweede Pinksterdag staan de deuren van de Nieuwe Kerk ook open. Ds. H.I. Methorst uit Apeldoorn zal dan de dienst leiden. Eerder was hij predikant in Nieuwland en Nieuwerkerk aan de IJssel. U en jou mooie Pinksterdagen toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Versoepelingen

Vanwege de aangekondigde versoepelingen is het mogelijk om meer mensen in de kerk uit te nodigen. M.i.v. zondag 23 mei gaan we over naar vier groepen, zodat ieder één keer in de twee weken de kerkdienst fysiek kan bijwonen. De uitwerking hiervan is als volgt: Groep C1 & C2 worden verdeeld over groep A1, A2, B1 & B2. Iedereen in groep C1 of C2 krijgt persoonlijk bericht naar welke groep hij / zij (tijdelijk) verplaatst wordt.

Mochten de versoepelingen verder doorgang vinden, dan kunnen we wellicht weer overgaan naar hele groepen. Dat betekent dat de huidige groepen A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 weer worden samengevoegd naar de groepen A, B en C. De stap van zes naar vier groepen is dus een tijdelijke tussenstap. Dit is echter nodig omdat het niet bekend is wanneer de verdere versoepelingen plaats zullen vinden.

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth, uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Pareldienst

Zondagavond 30 mei is er weer een Pareldienst. Onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg zal deze dienst leiden. Het thema is ‘Geest – rijk & Handig’. Met dan het Pinksterfeest achter ons gaan we vanuit Handelingen 8 zien hoe de Heilige Geest aan het werk ging en horen hoe Deze nog steeds werkt in onze tijd.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.

Niets is mooier dan live een dienst bijwonen, dus als je in de zaal erbij wilt zijn, moet je je opgeven via de website hghg.nl en dan MEEVIEREN.nl. Daarnaast hebben we ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Hier kun je samen met anderen in de zaal naar een groot scherm kijken met goede muziekboxen erbij. Dit geeft vast nog meer beleving dan thuis kijken. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit – momenteel mogen dat nog maximaal twee personen zijn – of neem iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen een ministry team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Het ministry team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 13 juni met ds. Leendert-Jan van Lingen.

Commissie Pareldiensten

Belijdenis

Als kerkenraad zijn we verheugd, dat ondanks corona en de vacaturetijd zondagmorgen een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof hoopt af te leggen. Hun namen zijn vermeld in het kerkblad van vorige week. In deze dienst gaat voor onze consulent ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook de belijdeniscatechese heeft gegeven. We bevelen de nieuwe lidmaten aan in de voorbede van de gemeente.

Verruiming aantal kerkgangers en routekaart

De COVID-routekaart voor de kerken geeft momenteel de ruimte om het aantal kerkgangers op te schalen naar 10% van het aantal zitplaatsen. Omdat we hebben gecommuniceerd om de routekaart zo veel mogelijk te volgen, is besloten om hierin een eerste stap te zetten. Het aantal kerkgangers in alle wijken is opgeschaald naar 10% van het aantal zitplaatsen. Concreet is dat voor onze gemeente geen hele grote en daarmee een aanvaardbare verruiming. Dit betekent voor wijk 2 Noord dat we in De Parel, zo mogelijk en zo nodig, ook gebruik zullen maken van beide zalen.

Reserveringen

Zondag 6 juni is de eerstvolgende morgendienst in De Parel. Tijdens deze diensten willen we ruimte geven aan de gezinnen, om met hun kinderen deze dienst te bezoeken. Daarom geven we hen t/m vrijdag 4 juni gelegenheid om als eerste voor deze dienst in te schrijven. Een gezinsdienst is niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, de gebeden worden gedaan en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Examens

De examens zijn inmiddels volop aan de gang. We wensen onze jongeren, die hiermee te maken hebben veel kracht en wijsheid toe. Zeker na een periode, dat door corona alle voorbereidingen anders liepen dan normaal, hetgeen voor velen best moeilijk moet zijn. Daarom des te meer vanuit de gemeente een hart onder de riem en weet dat we met ons gebed om jullie heen staan.

Citaat

Christus is niet ten hemel gevaren als particulier Persoon, maar als publiek Persoon, ten goede van alle gelovigen.

Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze wijkgemeente, dat de zoektocht mag leiden tot de komst van een herder en leraar.

Iran is ongewoon zwaar getroffen door de coronacrisis. Bid voor de slachtoffers van de pandemie, nu het regime in Teheran buitenlandse hulp grotendeels afwijst. (Gebedskalender Open Doors)

Vervolging of discriminatie van christenen kan je kwaad maken, maar durf vandaag eens te bidden voor hen die christenen vervolgen of discrimineren. Denk aan landen als Indonesië of Pakistan, maar ook aan situaties dichterbij. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende Pinksterdagen en de zondag daarna gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Vanuit Pasen mogen we toeleven naar het Pinsterfeest. Meer dan ooit voel ik persoonlijk de afhankelijkheid van het werk van de Heilige Geest onder ons. De achterliggende periode heeft sporen getrokken in onze levens. Een niet al die sporen leiden naar God toe. De Heilige Geest doet dat wel! De Geest bracht in één dag duizenden bijeen rondom het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Zoon van God. Dat hebben we blijvend nodig als gemeente. Niet alleen meer plaatsen in de kerk, maar een diep verlangen naar het Evangelie van Jezus Christus en het samenkomen als Zijn gemeente, die het lichaam van Christus is. Anders blijven er zomaar plaatsen leeg. Pinksteren troost ons, als we bidden voor elkaar en onze kinderen. God bouwt zijn gemeente, ook vandaag! Iedereen goede Pinksterdagen toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend, maar we weten ons betrokken op allen die te maken hebben met chronische aandoeningen of die worstelen met psychische noden. De dichter van Psalm 57 bidt: “Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.”

Giften

Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Gemeente zijn: Samen oplopen

Als gemeenteleden zijn we er voor elkaar en voor de ander! Daar verlangen we naar, om zo elkaar te kennen en zo nodig tot hand en voet te kunnen zijn. De afgelopen tijd zijn er verschillende initiatieven gestart. Zo vroegen wij u of er interesse was voor het vormen van een Appgroep waarin een Bijbelleesrooster zou worden gedeeld. Inmiddels is er een groep gestart. Dhr Jan Buijk van de Schapedrift is groepsbeheerder. Mocht u ook mee willen doen: er is nog gelegenheid! Meld u aan door een appje te sturen naar Jan op 06-81 98 86 11. Op dit moment lezen we samen het evangelie van Johannes. Wat ook een mooi initiatief is zijn de Emmauswandelingen: samen als gemeenteleden een stukje met elkaar oplopen, juist ook in deze tijd van Corona. Elke dinsdagavond tussen 19.15 en 19.30 uur (weer of geen weer), vanaf het plein bij de Oude Kerk. Probeer het eens! Heeft u andere goede ideeën, we horen ze graag! Wat is het mooi dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten tijdens de kerkdiensten langzamerhand weer ruimer worden: om met en bij elkaar te kunnen luisteren naar Gods Woord! Laten we elkaar dan weer opwekken om samen op te gaan! En met psalm 122 te zeggen: kom, ga met ons!

L.H.Y. Eskes /L.T. Veldman

Bediening Heilige Doop

Omdat deze kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst op 30 mei. Mochten er dopelingen zijn, dan zal de bediening in de avonddienst plaats vinden.

Gelezen/gehoord

‘Wanneer de levendmakende Geest Zijn intrek neemt en Zijn werkzaamheden in ons aanvangt, wordt het meest dode levend en het meest levende gaat juist meer dood.’

Tenslotte

Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest die in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toeëigenen wat wij in Christus hebben, totdat wij eenmaal in het eeuwige leven een plaats zullen ontvangen. Veni Sancte Spiritus.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 22 mei

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Maandag 31 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Zaterdag 5 juni

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – Openbare belijdenis van het geloof

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk – Weerklank 194: 1, 2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

18.00 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Weerklank 198: 1 en 3

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Hester Klop, Hanna vd Wetering

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Marianne van Milligen, Madeleine van Milligen

De Parel – 10.45 uur: Denise de Bruin, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 10

avonddienst: Psalm 89: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

1. GZB – Pinksterzendingscollecte

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anne Breugem, Esther Groeneveld, Corine Rijnberg (reserve)

____________________________________­­­________________

Maandag 24 mei 2021, Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Messemaker, Nijkerk – Weerklank 427: 1 en 2

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.I. Methorst, Apeldoorn (groep A1)

Collecten

1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Corine Kanselaar, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 118:12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Hilde Breugem, Natasja Groeneveld, Heleen Kloosterman (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 30 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A.J. van de Herik, Dordrecht (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Tearfund (Congo)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Willemijn van Hof, Mirthe Geldof

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

De Parel – 10.45 uur: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 47: 3

avonddienst: Psalm 86: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 7

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Nienke de Groot, Marijke Vogel (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-45

Bidden is stalken

Kracht van gebed (3/7)

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.”

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

Het zou kunnen zijn dat je bij het lezen van de titel gelijk denkt: Dat lees ik niet. Of: Het moet niet gekker worden. Toch is het vooral Jezus, Die ervoor zorgde dat ik op deze titel boven deze meditatie kwam. Er is een bekende tekst in de Bijbel waar Jezus de vraag stelt of de Zoon van de mensen, als Hij straks terugkomt nog geloof op aarde zal vinden. Nu worden er aan die tekst allerlei verklaringen gegeven zonder naar de context te kijken. Je moet, voordat je verder leest, eerst even Lukas 18: 1-8 lezen. Daar vertelt Jezus een gelijkenis die uitloopt op de vraag of de Zoon van de mensen nog geloof zal vinden als Hij terugkomt.

Over welk geloof heeft Jezus het hier? Dan moet je even terug naar het begin van deze gelijkenis. Het gaat hier niet over je persoonlijke geloof in Jezus. Jezus stelt niet de vraag vanuit de gedachte dat als Hij terugkomt er niemand meer zal zijn die gelooft… Hij stelt de vraag in het kader van de eerste zin van Lukas 18. Hij vertelt deze gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Zal Jezus, als Hij straks terugkomt jou met zoveel geloof biddend aantreffen?

Alleen laat Jezus het niet bij deze twee zinnen. Hij vertelt er een gelijkenis bij. Eerlijk gezegd is die gelijkenis wel echt op het randje. Jezus vertelt een gelijkenis over God, waarbij Hij het beeld gebruikt van een onrechtvaardige rechter. Dat roept bijna gelijk de vraag op of God onrechtvaardig is? Misschien moet ik je die vraag ook maar gewoon stellen. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat God onrechtvaardig was? Dat je boos was op God, omdat al je gebeden zinloos leken te zijn. Emotie is normaal in een relatie, boosheid ook, en onbegrip, teleurstelling, verdriet. Lees de psalmen maar, die zitten vol met emotie. Als je God dient uit religie, dan is er voor boosheid geen plaats. Dan zegt de regel dat boosheid niet mag en je stopt het weg. Maar als je een relatie hebt met God, dan zal die emotie er soms echt wel zijn.

Jezus is er niet op uit om te vertellen dat Zijn Vader onrechtvaardig is. Het verhaal stopt straks ook ineens als Hij overstapt op God. Hij vertelt het verhaal van een weduwe die onrecht wordt aangedaan en die daarvoor naar een rechter gaat. Weduwen waren in die tijd niet te benijden, ze stonden er op veel momenten alleen voor. Misschien had deze weduwe maar weinig financiële middelen en was zij helemaal niet interessant voor die rechter. Gevolg is dat die rechter haar geen recht wil doen, terwijl ze er wel recht op heeft. En deze weduwe? Ze blijft net zolang terugkomen tot de onrechtvaardige rechter er bang van wordt. Uiteindelijk is hij er bang voor een klap op zijn gezicht te krijgen. En dan doet hij haar uiteindelijk dan toch maar recht.

Hier stopt Jezus met de gelijkenis. Hij zegt: Als deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk overstag gaat, zal God, Die wel rechtvaardig is, Die helemaal zuiver is in wat Hij doet, zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Ondertussen wordt misschien wel duidelijk waarom ik als titel heb gekozen. Als iemand dag en nacht bij je voor de deur staat te roepen, noemen we dat stalken. Die weduwe heeft de rechter behoorlijk gestalkt. En nu zegt Jezus: Zal God geen rechtdoen als jij, als gelovige, dag en nacht tot God roept? Dan wordt bidden ineens iets van stalken. Net zo lang aanhouden tot je recht wordt gedaan.

Dat is een lastige zin. Hebben wij ergens recht op? Ja! Jezus heeft alles voor je verdiend en je dat recht gegeven. Of het nu vergeving, genezing of bevrijding of een doorbraak-op-welk-gebied-dan-ook is. Er is betaald voor alles wat gebroken is na de zondeval en dat deed Jezus niet voor Zichzelf maar voor jou. Wat Hij verdiende, gaf Hij als recht aan jou, zodat jij door dag en nacht te roepen van dat recht gebruik mag maken. Soms laat God lang wachten. En toch zegt Jezus, dat Hij je met spoed zal recht doen. Gods tijden zijn niet de onze, maar je gebeden zijn nooit zinloos. God zal er altijd op terugkomen. Soms op een andere manier dan gedacht. De vraag is alleen of jij zo wil blijven bidden en moed wil blijven houden, tot het moment dat God reageert en zal Hij jou straks zo vinden als Hij terugkomt?

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Factuur Abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2021. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 21 mei vastgeniet. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam.Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Bedankt kerkbodebezorgers

We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Een hele opgave, zeker nu in deze tijd regelmatig er ook nog eens een extra bijlage bij komt. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in stapeltjes verdeeld. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond.

Of het jaarlijkse kerkbodeavondje dit jaar wel doorgaat is nog niet duidelijk. Als het mogelijk is houden we dit in juni, maar in ieder geval ontvangen de bezorgers de gebruikelijke envelop.

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

In mijn vorige bericht vertelde ik u dat ik nog niet naar Uganda kon vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Inmiddels ben ik op 28 april bij een gespecialiseerde arts geweest en gelukkig blijkt alles mee te vallen! Daar zijn we God ontzettend dankbaar voor, evenals u. Dank voor uw gebeden en meeleven. Dat deed en doet goed. Het vervult me met dankbaarheid om te zien hoe het Lichaam van Christus elkaar bemoedigt en voor elkaar zorgt!

De Bijbeltekst die met me meegegaan is deze periode is: “Want U bent mijn Rots en mijn Burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.” Psalm 31:4. ‘Alles op Zijn tijd’ is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het is continu loslaten van de controle en van mijn planning, en elke keer weer alles terug leggen in Zijn hand. Maar door zulke periodes en processen mogen we Hem wel echt leren vertrouwen. We worden uitgenodigd om meer en dieper te leren vertrouwen op Zijn goedheid, Zijn zorg en Zijn weg met ons. Hoe lastig dat vaak ook is voor mij als mens, het is tegelijkertijd ontzettend verrijkend en verdiepend in de relatie met God, onze goede en liefdevolle Vader! Tegenstrijdig, maar waar! Door diepten en onzekerheden heen, werkt Hij wonderlijke dingen!

Inmiddels heb ik dus groen licht gekregen van de arts om naar Uganda te vertrekken. Ik kijk er naar uit om binnenkort m’n ticket te mogen gaan boeken, zo de Heere wil en wij leven! In Hem verbonden,

Amy de Jong

P.s. De datum voor de uitzenddienst volgt binnenkort.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 16 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Graag wil de diaconie het werk van deze stichting ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

EO-metterdaad bezoekt het GZB-programma in Congo.

Graag willen we u wijzen op de uitzendingen die momenteel door EO-metterdaad worden verzorgd met betrekking tot het werk in Congo door de GZB. In deze 4-delige serie zien we het werk van de familie Folmer en Godeschalk in de ziekenhuizen waar zij ongelofelijk belangrijk werk mogen doen. Als Hervormde Gemeente hebben wij vanuit de diaconie de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan onder andere de medische apparatuur. Deze uitzendingen geven een mooi inkijkje in wat daar gedaan wordt, maar ook wat er nodig is om de hulp in het instabiele Congo te blijven doen. U kunt de uitzendingen (terug)kijken via https://metterdaad.eo.nl/congo.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden januari t/m april van 2021 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvindt.

3-jan ZOA Ethiopië € 2.423,55

10-jan algemeen Eigen Gemeente € 3.039,65

31-jan International Justice Mission (Kerk en School) € 2.242,45

7-feb Kerk in Actie Bangladesh € 2.193,95

14-feb Project 10 27 Libanon (Heilig Avondmaal) € 2.222,45

21-feb Jemima € 2.450,65

28-feb Project 10 27 Migranten in eigen land € 2.002,80

10-mrt World Servants (Biddag) € 2.184,05

14-mrt algemeen € 2.485,45

21-mrt Kerk in Actie Boeren op Java € 2.491,35

28-mrt algemeen € 2.919,50

11-apr ZOA Syrië/Idlib € 2.435,95

18-apr Red een Kind Zuid Soedan € 2.859,35

25-apr International Justice Mission € 2.155,05

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

Hulp in huishouding gezocht

We zijn voor een 83-jarige mevrouw op zoek naar een hulp in de huishouding van haar appartement. Het gaat om de wat grotere huishoudelijke taken, zoals: ramen zemen, dweilen, badkamer poetsen etc. Het zou gaan om 1x per 2 weken. Uiteraard tegen een nader overeen te komen financiële vergoeding. Locatie is nabij het dorpscentrum. Lijkt het u/jou wat? Stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl voor contactgegevens.

Zending

Verantwoording ontvangen giften Eerste kwartaal 2021

Op 7 maart was de eerste zendingscollecte van dit jaar, bestemd voor het zendingswerk in Nepal via de GZB. Hiervoor werd € 920,- gegeven. Op 14 maart werd er door Watoto digitale medewerking verleend aan een dienst in de Parel, waarbij de opbrengst van de zendingsbusjes deze dag voor Watoto werd bestemd. Inclusief giften mochten we € 1394 naar deze organisatie overmaken!

Ook de ‘digitale zendingsbus’ werd dit eerste kwartaal niet vergeten, integendeel. Telkens weer zijn we verrast door uw gulheid! In januari gaf u met elkaar € 3.711,- in februari
€ 3.367,- en in maart € 2.811,-.

Wanneer we dit op een rijtje zetten, zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dat is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Fietstocht Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er een fietstocht georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de GZB. Er zijn verschillende routes beschikbaar, zodat er voor iedereen wel een geschikte route is. De fietstocht staat in het teken van de zending aan de hand van vragen en opdrachten over het thema van de GZB: ‘Houd het vuur brandend’. Er is ook een rustpunt onderweg waar genoten kan worden van heerlijke versnaperingen. We nodigen u en jou van harte uit om mee te doen met deze activiteit! Informatie over tijden en plaatsen volgen in de komende kerkbode.

De zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Dankbaar mogen we de Heere zijn als het na tijden van ziekte en zorg weer beter mag gaan en er herstel komt. Dan komt Hem de lof en de eer toe. Er zijn gemeenteleden die blijvende zorgen kennen over hun gezondheid. Wat is het dan goed om de ogen op de Heere te richten. De dichter van Psalm 34 belijdt: “De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardige, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep”(Psalm 34:16).

Giften

Bij ouderling J. Poortvliet is € 20,- bezorgd voor de Kerkbode. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor deze giften.

Op weg naar Pinksteren

Op zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Gelezen

‘De Geest is eeuwig. Waar Hij nu dus Zijn intrek neemt, gaat Hij niet meer weg. Deze Geest is alwetend. Hij weet alles wat er in het hart van God is, de armen en de verlegenen ten goede. Hij kent de hele raad van Gods liefde, het gehele voornemen van God, de onveranderlijkheid van Zijn verkiezing. Ook kent Hij de volheid en volkomenheid van Christus. Hij weet wat er allemaal gesproken is in het woord ‘volbracht’. Hij neemt het uit deze volheid van Christus, zodat wij allen daarmee vervuld en door Hem in deze volheid afgewassen en geheiligd worden zoals wij immers door de naam van Jezus Christus rechtvaardig zijn verklaard.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond preekt ds. P. van de Voorde in de Nieuwe Kerk. Het is een leerdienst waarin een begin gemaakt wordt met de behandeling van de Tien Geboden. Zondag 34 is aan de beurt. Daarin gaat het over het eerste gebod. Afgoden, daar hebben we voor ons gevoel misschien niet direct mee van doen. Maar wat is het wezen van afgoderij? Dan blijkt het anders te liggen. In dat licht heeft Calvijn gezegd dat ons hart een fabriek is vol afgoderij. Zelf ga ik voor in de Oude Kerk. Het gaat dan vanuit zondag 33 over het woord ‘bekering’. Daar kunnen we allerlei gedachten bij hebben. Maar wat zegt de Bijbel nu precies? Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Oude Kerk een leerzame dienst gewenst, vol Bijbels onderwijs.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55: 23)

Pareldienst

Zondagavond 16 mei is er een Pareldienst waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland voor gaat. Het thema is ‘De caravan van het geloof“. Vanuit Markus 16 wordt dit thema verder uitgewerkt en toegelicht. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

In de zaal is een ministry team aanwezig, dat is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Niets is mooier dan live een dienst bij te wonen. Als je in de zaal erbij wilt zijn, geef je je op via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral anderen uit -momenteel maximaal 2 personen- die alleen zijn of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is zondagavond 30 mei met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Reserveringen

Tijdens de morgendienst op Eerste Pinksterdag zullen de meeste plaatsen in de kerk gereserveerd zijn voor de naaste familie en bekenden van de nieuwe lidmaten. Uiteraard kunt u zich wel aanmelden voor deze dienst, maar we rekenen op uw begrip, dat de eerder genoemden voorrang hebben bij het reserveren. Voor de avonddienst op deze Eerste Pinksterdag, die een ‘conventionele’ dienst in De Parel zal zijn, kan iedereen zich inschrijven.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder Leo Vogel ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De liefde tot de naaste gebiedt en verplicht ons dat wij zowel voor hen als voor onszelf zorgen, en dus ook voor onze naaste bidden als hij in nood is.’

Zacharias Ursinus (1534 – 1583)

Bidden en danken

We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op de centrale examens. Dat zij hun hulp en kracht van God verwachten. We danken voor alle leerkrachten en docenten die hun uiterste best hebben gedaan om hun leerlingen en studenten onder bijzondere omstandigheden tot het vereiste eindresultaat te brengen.

Bid voor de vele Iraanse christenen die in de gevangenis zitten. Vraag de Here God hun kracht te geven om vol te houden. (Gebedskalender Open Doors)

Zaterdag, 15 mei, is een bijzondere dag: we zien uit naar een bemoedigende start van onze Pinkstercampagne waarin christenen uit Nederland zich laten aanwakkeren door verhalen vol vuur uit de wereldkerk. Bid dat het online event morgenavond ons als kerk in Nederland zal bemoedigen om het vuur brandend te houden. www.gzb.nl/pinkstercampagne (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook in ziekte overdenkt het hart van een mens zijn weg, of wordt dit door artsen gedaan die zeer kundig zijn, maar de HEERE bestuurt alle dingen. Daarom wensen we alle zieken toe te vertrouwen op de HEERE. Wie dat doet: welzalig is hij of zij.

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds en € 10,- voor het vernieuwen van het dak van de kerk. Ds. van de Voorde ontving € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming. Ouderling Eskes ontving op huisbezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op donderdag 20 mei wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Wijk 3.3.

Ouderling Veldman heeft aangegeven dat, in het proces van het verwerken van verdriet, de pastorale bezoeken voor hem te belastend zijn. Vandaar dat hij hier voorlopig van afziet. De kerkenraad zal alles in het werk stellen, voor zover dat in haar vermogen ligt, om de adressen te verdelen over de andere ouderlingen. Mocht u behoefte hebben aan pastoraal bezoek, kunt u zich telefonisch wenden tot de scriba van de kerkenraad, ouderling P.C. Bakker (61 86 78). Hij zal er dan voor zorgen dat bezoek op korte termijn plaatsvindt.

Examens

Aanstaande maandag starten de meeste examens in het voortgezet onderwijs. Veel jongeren hebben dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op hun examens. De Heere weet alle dingen. Wanneer jullie dat in gedachten houden, mag je in alle rust en vertrouwen de examens gaan maken. Sterkte toegewenst in deze toch wel spannende tijd.

Gelezen/gehoord

‘De prediking van het Evangelie is dus het instrument waarvan de Geest zich bedient om het geloof te werken en te onderhouden.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 mei 2021

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 17 mei 2021

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk voor jou

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

 • Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond – eens per maand
 • Gastvrouw voor de maandag of vrijdag – eens per 14 dagen
 • Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
 • Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 5 of 10 maanden

Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl

bel: 026 – 334 22 25

of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

Uitnodiging bijeenkomst Op weg met de ander

Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer

Doe je ook mee? Fysiek of online? We nodigen mensen met een beperking en hun vrienden van harte uit om op zaterdagmiddag 12 juni in Zegveld aanwezig te zijn. Deze middag komt presentator en geliefd spreker Henk Binnendijk (1934) voor ons spreken over zijn onlangs verschenen boek: “Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer”. Muzikale medewerking door de blinde pianist / organist Tjaco van der Weerd.

Voor wie? Voor mensen met een lichamelijke beperking en hun vrienden.

Inloop 14.00 uur, start 14.30 uur

Online 14.30 uur -16.00 uur

Offline 14.00 uur-19.00 uur inclusief maaltijd en ontmoeting

Aanmelden verplicht vóór 10 juni

Meld je snel aan want de plaatsen zijn beperkt via www.opwegmetdeander.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J.Westland, HC Zondag 33

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.Belder, Harskamp (groep A1)

18.00 uur ds. ds. P. van de Voorde, HC Zondag 34 (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09.30 uur: Simone Meerkerk, Anne Sophie Slob

Nieuwe kerk:

09.30 uur: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

De Parel:

10.45 uur: Jeanine Koesveld, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 26: 12

avonddienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 6

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Guusje de Bruin, Ariena Roza (reserve)

Collecten

1. Scharlaken koord

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

De eerstvolgende kerkbode verschijnt op 21 mei voor een periode van 2 weken.

Op 4 juni verschijnt de daaropvolgende kerkbode.

76-43,44

Gedachten over de schepping

(n.a.v. Gen.1: 26-31 & Rom. 8: 18-25)

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

In deze tijd van het jaar mogen we ons verwonderen over de kracht en pracht van de schepping. Na de winterperiode komt alles weer tot leven en bloei. Het lokt velen naar buiten om van de lentepracht te genieten. Het doet ons goed en bezorgt ons nieuwe kracht.

Onbewust ervaren we hier een opmerkelijk verschil tussen de schepping en wie wij zijn als mens. Dat lezen we in de scheppingsverhalen. Hoewel God ons schiep uit het stof der aarde, schiep Hij ons naar Zijn beeld en gelijkenis (1: 26); Hij blies zijn levensadem in ons (2: 7). Dat betekent dat we in relatie staan tot die schepping, en tegelijk anders zijn. We zijn in staat om in relatie tot de schepping, tot elkaar en tot God te leven en daarop te reflecteren.

God gaf Adam en Eva vervolgens het voorrecht om in liefde tot Hem zorg te dragen voor Zijn schepping. “Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.” (Gen.1: 28) Daarmee is gezegd dat de schepping niet ons eigendom is, maar Gòds schepping. Dat ervaar je in de ontmoeting met de schoonheid in de schepping. Ze is anders dan ik, en tegelijk sta ik in relatie tot haar om er zorg voor te dragen uit liefde voor God, de Bron van leven en liefde.

Wat heeft de zonde hier veel kapot gemaakt. Gevoed door de leugen van satan zag Eva dat ‘die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden en at.’ (Gen.3:6) Daarmee maakte ze de schepping los van de Schepper om die tot haar eigendom te maken. We weten inmiddels waar dat toe leidt. We respecteren het anders-zijn van de schepping niet meer als Gòds creatie. We gebruiken haar om maximaal tegemoet te komen aan onze begeerte en idealen (vgl. Openb.17-18). Momenteel ligt de aarde te zweten, uitgeput door egoïsme en consumptiedrang. Ze komt niet tot haar doel. Daarmee is de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Wat krijgen Paulus woorden zo bijzondere betekenis: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen.” (Rom. 8: 20)

Paulus schrijft uiteraard verder! Hij leeft immers, net als wij, na de opstanding van Jezus Christus. Hij stond op als begin van de nieuwe schepping. In Hem schuilt het herstel voor deze gevallen schepping. Die is weliswaar aan de zinloosheid onderworpen, maar ‘in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.’ (vs.22). Nu zucht de schepping, en ook wij die geloven. Het is barensnood, wachtend op de geboorte van de nieuwe morgen die gloort in de belofte van het Evangelie van Pasen. Christus zal Zijn schepping vernieuwen. (Openb.21:5) Ze zal vol zijn van Gods heerlijkheid. Allen die hun hoop op Christus stellen, zullen daarop straks met Hem leven en regeren. (Openb.20:6; 22:5) Genietend op Zijn vernieuwde schepping, in liefde tot Hem.

Dit perspectief geeft een christelijk fundament onder onze bezinning op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook dat is geloof en het raakt de grote en kleine keuzes die we maken om te consuminderen, tevreden te zijn met wat we hebben, zorgvuldiger om te gaan met ons afval, enz.. Nee, we zullen de wereld er niet mee redden. Maar het mag wel een uiting zijn van ons geloof. We respecteren de schepping in haar anders-zijn: als schepping van Gòd. Onze liefde voor de (gevallen) schepping die zucht, mag een uiting zijn van onze liefde tot haar en onze Schepper.

Ondertussen zuchten wij mee met de gevallen schepping, verlangend naar de dag dat alle dingen nieuw zullen worden. De machten van het kwaad, moeite en tranen zullen daar niet zijn. Wel ongekende vrijheid en eindeloze vreugde in de aanwezigheid van onze Schepper. Die toekomst wenkt ons vanuit de verte. We zullen weer Beelddrager zijn van God, door onze Heer Jezus Christus. In die hoop worden we zalig. (Rom. 8: 24-25)

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Rommelmarkt

Zoals u weet is het door de huidige omstandigheden van belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat mensen in groepen bijeen komen. Daarom hebben we voor de tweede keer de moeilijke beslissing genomen om de rommelmarkt te annuleren. Als commissie hadden we nog de hoop om de datum te verzetten naar juni, maar ook dat is niet haalbaar. We gaan geen alternatieve activiteiten organiseren en hopen volgend jaar weer een ‘gewone’ rommelmarkt te kunnen organiseren. We hopen op uw begrip voor het genomen besluit.

De rommelmarktcommissie,

Giessendam / Neder Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 2 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en via communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook op uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Diaconale collecte zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan vluchtelingen in Centraal-Afrika. Het jaar 2020 was zeer onrustig voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn gevlucht. Steeds laait het geweld weer op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Meer dan 40.000 mensen vluchtten voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Om één familie te helpen -met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud- is € 32,- nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorp. Vaak moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30,- nodig. De diaconie wil de noodhulp in Centraal-Afrika graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Jeugdwerk

Beste ouders en kinderen die betrokken zijn bij 

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’,

Als bestuur van de zondagsschool hebben we overlegd of we weer kunnen beginnen. De kinderen die naar de zondagsschool komen zitten op verschillende scholen en in verschillende klassen. Daarom lijkt het ons op dit moment niet verantwoord om opnieuw te starten.

We vinden het erg moeilijk om deze beslissing te nemen, maar hebben geen andere keus. We hopen en bidden, dat we D.v. in het nieuwe seizoen weer met de kinderen samen kunnen komen rondom Gods Woord.

We hopen u hiermee duidelijkheid te brengen omtrent de zondagsschool. Wij wensen u allen Gods nabijheid en Zegen in deze moeilijke tijd.

Met een hartelijke groet,  

het bestuur van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Met grote dankbaarheid zien we terug op de doopdienst van afgelopen zondagmiddag waarin drie kinderen het teken en zegel van Gods genadeverbond mochten ontvangen. God kwam met Zijn belofte naar hen toe. Dat is een geweldig wonder! In de verkondiging ging het over de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Handelingen 8: 38 en 39 vormde het tekstgedeelte voor de verkondiging.

Catechisatie

Nu het voor onze jongeren vakantie is geworden zijn de gewone catechisaties afgerond. Er is nog wel een afsluitingsavond. Deze is op dinsdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer zal een presentatie verzorgen over het werk van Stichting de Ondergrondse Kerk. Zij zal het vertellen over wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Alle jongeren zijn van harte welkom!

Vakantie

Van maandag 3 mei tot zaterdag 10 mei heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, br. J. Poortvliet. 

Gelezen

‘Het kruis van Jezus leek het einde van de liefde te zijn, maar het was juist het grote resultaat van de liefde en het begin van het heil voor allen die tot Hem komen, omdat zij altijd bij Hem zullen zijn.’

Corrie ten Boom (1892-1983)

Tenslotte

In de verkondiging gaan we verder met de serie over Elisa. Zondagmorgen in De Parel en zondagavond in de Nieuwe Kerk gaat het over 2 Koningen 6:8-23. De stad waar Elisa met zijn knecht verblijft wordt omsingeld door Syriërs. De knecht is bang voor wat er gaat gebeuren. Elisa zegt echter: ‘Zij die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn’ (vers 16). Als de ogen van de knecht opengaan dan ziet hij dat de berg vol is met paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Laten we bidden om gezegende diensten! 

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Afscheid en bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondagavond hebben we, in een dienst waarin onze consulent ds. van Rooijen voorging, afscheid genomen van Jan Willem Loeve als jeugddiaken. Jan Willem was door de algemene kerkenraad gekozen en benoemd tot jeugddiaken, een ambt ten behoeve van de gehele gemeente, maar was toegevoegd aan onze wijkkerkenraad, omdat hij ook lid is van onze wijkgemeente. Met veel enthousiasme heeft hij zich op die mooie taak gestort. Na de geboorte van Marijne werd duidelijk dat het gezin ook recht had op meer aandacht, wat hem uiteindelijk tot de beslissing bracht om het stokje uit handen te geven. Vanaf hier wil ook onze wijkkerkenraad hem hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

In dezelfde dienst mocht Willem Burggraaf als de opvolger van Jan Willem worden bevestigd. Willem behoort tot onze wijkgemeente en zal net als zijn voorganger toegevoegd lid zijn van onze wijkkerkenraad. We heten hem van harte welkom en wensen hem veel zegen toe onder de jeugd van onze gemeente. Hij liet ons weten, dat hij er naar uit ziet om, met name, jongeren enthousiast te maken om vanuit de inspirerende liefde van Jezus onze naaste te dienen. We heten Willem van harte welkom en wensen hem Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe taak binnen de gemeente. Zoals beloofd vermelden we de adressen van beide broeders: Willem Burggraaf, Emmastraat 22, 3373 AG en Jan Willem Loeve, Buitendams 355, 3371 BG.

Beleidskader wijk 2 Noord

In de afgelopen weken is verder gewerkt aan het beleid van de wijkkerkenraad in de komende vier jaar. Bij het vorige beleid ‘Samen onderweg naar het Vaderhuis’ werkten we hierbij met een zgn. ‘beleidsplan’. Hierin stond vastomlijnd beschreven hoe we de komende tijd zouden gaan werken. De afgelopen periode heeft ons (niet alleen door Corona) geleerd, hoe beperkt voorspelbaar een beleidsperiode is. Daarom willen we in de komende vier jaar gaan werken met een ‘beleidskader’.

Een kader geeft vooral op hoofdlijnen weer, waaraan de komende periode aandacht zal worden besteed. De manier waarop en wat er dan wordt gedaan is meer open. Het is de wens en een stellig voornemen van de kerkenraad om bij het invullen van de verschillende hoofdlijnen de gemeenteleden actief te betrekken. In plaats van met een vastomlijnd plan te gaan werken met een beleidskader, sluiten we aan bij de werkwijze van de landelijke PKN. Ook daar is gekozen voor een beleidskader.

We hopen en bidden dat een nieuwe predikant sámen met de breedte van onze kerkelijke wijkgemeente verder invulling zal kunnen geven aan de hoofdlijnen. Zoals eerder vermeld besteden we hierbij aandacht aan de persoonlijke geloofsrelatie met God, de onderlinge band als gelovigen in de wijkgemeente en de relatie van onze geloofsgemeenschap met de wereld om ons heen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 2 mei. De voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde. Het thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat zij gaandeweg ‘in de ban van het kruis’ raken. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze zelf uit leven en wordt de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Er is een ministry team aanwezig, maar deze is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar.

Wil je erbij zijn, dan moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is om naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal digitaal gehouden worden op donderdag 6 mei 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘U moet goed bedenken dat Gods leidingen met u uw absolute volmaaktheid ten doel hebben; en er is geen macht ter wereld (uitgezonderd uzelf) die Hem dat kan beletten.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor de kinderen en het onderwijzend personeel van onze basisscholen, die twee weken vakantie hebben. De afgelopen weken zijn er op diverse basisscholen in ons dorp corona-uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien.

Wereldwijd zetten honderden mensen zich dagelijks in voor onze vervolgde broers en zussen. Sommigen in het veld, anderen vanachter een computer. Dank de Here God voor alle mensen die zo’n hart hebben voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)

Door de oorlog in Jemen zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden. Het werk van de GZB richt zich op Jemenieten in Egypte. Bid dat ze daar als vluchteling in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 250,- en een gift van € 50,-. Beide voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte

Een week van vakantie ligt voor ons. Vandaar ook dat de kerkbode volgende week niet zal verschijnen. Een week waarin Bevrijdingsdag valt. De week daarna gedenken we de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die heengagaan is om plaats te bereiden: ‘opdat zelfs ´t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Ps. 68: 9, berijmd).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 10 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

4 mei-concert

Al jarenlang organiseert Jan Peter Teeuw een zangavond op dodenherdenking (4 mei) vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. Nu koor- en samenzang nog steeds niet mogelijk is, is er dit jaar een instrumentaal alternatief dat op 4 mei uitgezonden zal worden.

Panfluitist Corné van der Giessen en pianist Jan Peter Teeuw spelen op dinsdag 4 mei vanaf 21:00 een programma met vaderlandse muziek, klassieke werken en muziek die gerelateerd is aan dodenherdenking en bevrijdingsdag. Tussen de muziek door zal Theo Rietveld, al jarenlang de vaste spreker tijdens de zangavonden, enkele toepasselijke gedichten voordragen.

De uitzending is te bekijken op het YouTube-kanaal van Jan Peter (www.youtube.com/user/janpeterteeuw). Het volledige programma staat in de omschrijving van de video, evenals de link naar een Tikkie en een bankrekeningnummer voor de (digitale) collecte. Evenals de voorgaande jaren is ook dit keer de collecte, na aftrek van de onkosten, bestemd voor de actie ‘Hoop voor kinderen’. Kijkt u mee? 

GZB-Pinkstercampagne: 

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

De GZB nodigt u en jou uit om mee te doen met een van de activiteiten onder het thema: ‘Houd het vuur brandend’. Samen met de wereldkerk zijn we op weg naar Pinksteren. Het vuur van het geloof moet aangewakkerd en doorgegeven worden. Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden, te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld.

Online GZB-event:

Op zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een onlinereis door de wereldkerk. Het vuur wordt vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. 

Challenge ‘Youth on Fire’

Zaterdagmiddag 15 mei start (via een livestream) de challenge ‘Youth on Fire’. Door middel van verschillende opdrachten worden kinderen en jongeren uitgenodigd ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).

Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk

In de week voor Pinksteren biedt de GZB, materiaal aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Op woensdagavond 19 mei bent u van harte welkom voor een online gebedsbijeenkomst met enkele gasten uit de wereldkerk.

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is er een prachtige kleurplaat beschikbaar om in te kleuren. De kleurplaat is te downloaden via de website van de GZB. Print de kleurplaat uit, kleur hem mooi in en stuur hem op naar de GZB. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een verrassing! 

Ga voor meer informatie van de activiteiten naar de website van de GZB (www.gzb.nl).

Fietstocht

De fietstocht die normaal gehouden werd op Hemelvaartsdag, is dit jaar verplaatst naar tweede Pinksterdag. De opbrengst van de fietstocht zal voor de GZB zijn, onder het thema ‘Houd het vuur brandend’. Meer informatie volgt nog. 

Vacatures GZB

Is er ook bij u, bij jou het verlangen om elders in deze wereld van betekenis te zijn? Ben je flexibel, avontuurlijk en bereid om te leren? En wil je je talenten graag inzetten in Gods wereldwijde kerk? De GZB gaat graag met je in gesprek!

Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures:

Docent voor een theologische opleiding in Colombia

Bibliotheekmedewerker aan een Bijbelschool in Albanië

Missionair gemeenteopbouwwerker in Albanië

Leerkrachten kinderen zendingswerkers

Sociaal werker bij een opvanghuis voor vrouwen in Centraal-Azië

Communicatieprofessional voor een theologische opleiding in Kroatië

Gemeentestichter/evangelist voor Thailand

Kijk voor meer info en een overzicht van alle vacatures op www.gzb.nl/vacatures. 

Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte aandacht etc.. Door het doen van Dabar kun je echt het verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren ( leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (groep B1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Anouk de Bruin

De Parel: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Inge-Ruth de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Kinderoppas

Els van den Bout, Adriënne Bikker, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Zondag 9 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. H. Rosboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Prins, Ede (groep C1)

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude-Tonge (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

18.00 uur   
wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, 

Boven-Hardinxveld

Collecten

Morgendienst 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeenten – Ouotum

Kinderoppas

Oude kerk: Lenny Egas, Julia Veldman

De Parel: Nienke Burggraaf, Lieke Koudstaal

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Willemijn Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 48:6

avonddienst: Psalm 24:5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H. Russcher, Veenendaal

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Daniëlle Bikker, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. De Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

GIESSENDAM / NEDERHARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord,  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland  (groep B1)

Collecten

morgendienst 1. Eredienst

2. Eredienst Pastoraal Werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Gerrie de Ruiter, Josephine van den Bos

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Britt de Bruin

Voorzang (beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 24: 4

BOVEN- HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Judith Breugem, Marieke Ritmeester (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-42

Driemaal: scheepsrecht

“Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

(Johannes 21: 14)

____________________________________­­­________________

Blijkbaar heeft de evangelist Johannes de tel bijgehouden. Het aantal keer dat Jezus na Zijn opstaan aan Zijn leerlingen is verschenen, heeft hij goed geadministreerd. In het slothoofdstuk van zijn evangelie telt hij de derde keer. En dat ‘scheepsrecht’, dat hebben wij ervan gemaakt.

Toch vindt deze ontmoeting plaats aan de waterkant, bij de schepen, die aan wal getrokken zijn. Daarbij zijn de discipelen, voor wat een aantal van hen betreft, achter Petrus aangegaan en in de boot gestapt om te gaan vissen. Een te vergeefse uitruk trouwens, totdat een onbekende Man vanaf het strand de opdracht geeft het net over de andere boeg te gooien.

Zo gezegd, zo gedaan. De vangst?: niet te weinig: 3x3x17. Blijkbaar wil Jezus’ woord nog steeds gehoord èn gehoorzaamd worden en blijkbaar werkt Jezus’ woord wonderen! Om nooit te vergeten!

Van die grote vangst gaat gegeten worden. Er is genoeg voor iedereen. Niet hoeft er met spanning naar Jezus gekeken te worden zoals bij de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen. Gaat dit genoeg worden voor wel zo’n 5000 man? Het is geen vraag voor hen. Het spannendste komt immers nog…

De derde keer is het nu, dat de Heere Jezus Zich openbaarde aan Zijn discipelen. Voor wat het evangelie van Johannes betreft, zeggen we er dan bij. Bij de voorgaande ontmoetingen was het met name Thomas, die gemist wordt en de keer erop dat Thomas gevist en gevangen wordt. Deze keer, de derde keer, is het Petrus, die aan de tand gevoeld gaat worden.Tot drie keer toe, zelfs…

Drie keer een vraag van de Opgestane aan Zijn opstandige discipel. Wonderlijk!

Drie maal een vraag aan hem, die in elk geval zichzelf en zijn eigen hachje enorm lief had. Herkenbaar!

Drie keer een vraag aan hem, die uiteindelijk -naar buiten-bijbelse overlevering- zijn dienen met de dood moet bekopen, inderdaad: uit liefde tot Zijn Meester. En that ’s the question!:

Hebt u Mij meer lief dan dezen?

Hebt u Mij lief?

Houdt u van Mij?

Nou is het niet zo moeilijk om vlotweg en voor de vuist weg een antwoord te geven op deze vragen. Ja, natuurlijk geloven we! Maar misschien klinkt het bij herhaling wel irritant wanneer deze vraag van de Hartenkenner bij uitstek naar je hartelijke relatie tot Hem klinkt in de kring van medeleerlingen. En ook hier is die drie keer niet voor niets. Immers juist dat herhaalde positieve antwoord, dat haast gesmeerd aan je lippen ontloopt, dat brengt best wat te weeg. Niet voor niets moet Petrus na de derde keer dat de vraag gesteld wordt, huilen. Zijn antwoord, dat hij van de Meester houdt, komt pas nadat hij heeft gezegd: “U weet alle dingen…”

Ja, zeg dàt…! U weet alle dingen. Dat Petrus van Hem houdt, maar ook wat daar een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Tot drie maal toe:

“Hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt.”

Dat alles bracht het kraaien van de haan te weeg en ook verdriet en huilen bij Petrus.

Loochenen…., ontkennen…, niet er voor uitkomen. Zeggen, dat er niks is tussen jou en Hem.

Kun je dat maken? Blijkbaar. Lettend op je eigen veiligheid.

Kun je dat maken? Nee! De Heere Jezus alleen kan dat máken. Juist door die schijnbaar eenvoudige vragen in veelvoud te stellen met verschillende bewoordingen. Daardoor wordt me de spiegel voorgehouden.

Mijn Jezus, ik houd van U, zo klinkt een mooi lied. Maar wanneer dan? En hoe dan? En was dat er bij voortduur? In voor- en tegenspoed? Was dat er met de wind in de rug, of ook bij de wind van voren? Ja, of nee zeggen is zo gauw gebeurd. Maar nu serieus: het is wèl Jézus, Die het je vraagt: Heb je Mij lief!?

C.D. Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Gemeente in coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoord mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat, zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en wat de samenzang betreft te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst ‘Rejoice’ is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatie-groep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar mogelijkheden kunnen zoeken.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

HGHG online / videoteam

Gebruik van de socials

Het is zichtbaar dat we als gemeente op digitaal gebied steeds nadrukkelijker aanwezig zijn op de diverse media. Toch is daarbij enige structuur wel nodig. We zijn als videoteam dankbaar voor alles wat rond de kerkdiensten gebeurt qua uitzendingen. Tegelijk is er op de socials van de gemeente ook heel veel activiteit. We gebruiken ze (bijv. Facebook en Instagram) om informatie te delen. Zo hopen we iedereen te bereiken waar dat nodig is.

Het is het goed om nog even de afspraken onder de aandacht te brengen. Als ergens een bericht voor op onze socials geplaatst moet worden, moet er in de eerste plaats een relatie zijn met onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de tekst en eventueel een afbeelding of foto wordt aangeleverd. Het is dus niet standaard dat als ergens een aankondiging over in de kerkbode staat, dit ook op de socials verschijnt. Berichten voor de socials kun je met tekst en afbeeldingen sturen naar videoteam@hghg.nl

Aanvraag uitzending trouw- en rouwdiensten

en andere extra uitzendingen

Wat we ook graag onder de aandacht brengen, zijn de aanvragen voor trouw- en rouwdiensten die via de stream uitgezonden moeten worden. De intentie is om hier altijd in de kunnen faciliteren. Daarvoor is er gezocht naar teamleden die ook overdag beschikbaar kunnen zijn. De afstemming hiervoor is belangrijk. Aanvragen voor trouw- en rouwdiensten, maar ook andere extra uitzendingen op onze kanalen, worden op allerlei manieren aangevraagd. Daardoor gaan soms allerlei mensen aan het werk en is de aansturing en de bemensing nu vaak erg onoverzichtelijk. Daarom: Is er een uitzending van een trouw- of rouwdienst of een andere extra uitzending nodig, dan moet deze vanaf nu aangevraagd worden door een mail te sturen naar videoteam@hghg.nl. Vandaaruit wordt een en ander gecoördineerd.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 25 april 2021

De diaconale collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Vechten slaven voor hun vrijheid, dan worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor hun eerste levensbehoeften, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken wordt een persoonlijk nazorgplan gemaakt. De diaconie ondersteunt de aanpak van slavernij en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 april en maandag 2 mei.

Zending

Nieuws vanuit Zuid-Afrika

Wat een zegen om ons tweede zoontje te mogen verwelkomen. Yoël is op 18 maart geboren en nu alweer een maand oud. Hij is een gezonde baby, groeit goed en slaapt veel. Op zijn geboortekaartje hebben we Jesaja 44: 3 gezet: ‘Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge’. We zijn dankbaar voor Gods belofte dat hij Zijn Geest uitgiet op de volgende generatie. Niet alleen op onze kinderen maar ook de kinderen die we bereiken met de Bijbelclubs. Layberine is zo’n voorbeeld waarvan we zien dat God in haar hart werkt. Ze kwam als kind bij onze Bijbelclubs, elke week trouw en dat voor tenminste tien jaar. Ze is nu klaar met de middelbare school en momenteel bezig met de cursus ‘kinderevangelisatie’, om op haar beurt kinderen te bereiken met Gods Woord. Zo bemoedigend!

We bidden dat veel meer kinderen aangeraakt zullen worden en hun hart aan Jezus zullen geven.

Momenteel ben ik nog met zwangerschapsverlof, maar gelukkig kunnen alle Bijbelclubs doorgaan en kan ik alle zorg en aandacht aan Yoël (en Yochanan) geven. Voor Yochanan was het even wennen om niet meer alle aandacht van papa en mama te krijgen. Gelukkig gaat dat nu heel goed en is hij superlief voor zijn nieuwe broertje. Dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en meeleven. Het doet altijd goed om berichtjes uit Hardinxveld te krijgen.

We hebben nog steeds plannen om op verlof naar Nederland te gaan. Inmiddels zijn we bezig om paspoorten te regelen voor onze kinderen. Zodra dit geregeld is, kunnen we tickets boeken. We denken zelf aan september of wellicht december, zodat Werner meer verlof kan krijgen van zijn werk. We zien er in ieder geval naar uit om na drie jaar weer Nederland te bezoeken!

Bericht van Amy

Hallo gemeenteleden, Rondom de uitgestelde uitzenddienst en de latere vertrekdatum naar Uganda, bij dezen wat vragen en antwoorden.

Hoe gaat het met je?

Goed! Ik voel me lichamelijk prima en heb geen klachten.

Moet ik me zorgen maken wat betreft je medische situatie?

Voor nu niet. We weten nog bijna niets, dus er is ook nog niets om ons zorgen over te maken. Ik ben blij en dankbaar dat ze er verder hier in Nederland naar kunnen kijken op 28 april. Dan ga ik naar een gespecialiseerde arts.

Had je dit gedeeld met iedereen als je niet in het proces van weggaan had gezeten?

Nee, dan had ik het alleen met familie en nabije vrienden gedeeld en eerst afgewacht tot 28 april. Maar omdat de uitzenddienst al gepland stond op 18 april en het vertrek eind april, moest er in dit stadium al gecommuniceerd worden. Dat voelt best kwetsbaar, want het gaat dan ineens een gehele kerkelijke gemeente en achterban aan.

Wil je verder nog iets delen rondom wat er medisch aan de hand is?

Nee, liever niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn via alle kanalen, maar niet elk detail hoeft gedeeld te worden denk ik. Er zijn nog veel dingen onbekend en onzeker in dit stadium, dus ik wil liever eerst afwachten. Ik hoop op begrip daarvoor.

De uitzenddienst stond eerst gepland op 18 april, Is er al een nieuwe datum voor de uitzenddienst?

Nee, de kerkenraad wil eerst afwachten hoe het medische proces gaat verlopen. Na 28 april gaan we met elkaar kijken naar een nieuwe datum.

‘Van uitstel komt afstel’. Ga je nog wel naar Uganda?

Jazeker! Er is geen sprake van afstel. ‘Hij die roept is getrouw en zal het ook doen.’

Wanneer hoop je naar Uganda te vertrekken?

‘Zo snel mogelijk’, mijn hoop is dat dat alsnog in mei of juni is. Het is afwachten.

Ik zie er onwijs naar uit om naar Uganda te vertrekken, maar alles op Zijn tijd!

Lieve groet, Amy

P.s. Heel onverwacht en heel spontaan heb ik afgelopen zondag toch nog een soort ‘uitzenddienst’ gehad tijdens de Pareldienst. Ik zat daar vanwege de spreker die vanuit zijn gemeente ook een donatie heeft gedaan en me graag wilde ontmoeten. Ik vond het heel bijzonder en heel bemoedigend! Dat dit gebeurt op de dag dat ik eigenlijk m’n uitzenddienst zou hebben, ervaar ik als een grote bemoediging van God! Dank aan allen die mee gebeden en mee gezegend hebben!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

De dichter van Psalm 10 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft (..) U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan”. (Psalm 10: 14 en 17)

Gelezen

‘Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop is gesprenkeld, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham’

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Met een hartelijke groet voor u en jou,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook andere zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39 :8)

Reserveringen

Zondagmorgen 25 april is de dienst in De Parel. We geven ook dan eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid om t/m vrijdag 23 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor overige gemeenteleden.

Bevestiging en afscheid ambtsdrager

In de avonddienst van a.s. zondag zal broeder Willem Burggraaf bevestigd worden in het ambt van jeugddiaken. In deze dienst nemen we afscheid van broeder Jan-Willem Loeve. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw voorbede.

Pareldienst

Zondagavond 2 mei is de volgende Pareldienst. Voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde.

Thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Gaandeweg raken zij ‘in de ban van het kruis’. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze uit leven en de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Er is in de zaal een ministry-team aanwezig, dat ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Reserveren doe je via MEEVIEREN.nl. Er is een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor het verjaringsfonds en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

‘Wil je zondag zegen ontvangen, dan dien je daar vanaf maandag om te bidden.’

dr. M.J. Kater (1962)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Bid voor hen die er alleen voor staan in de opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de Heilige Geest zodat zij een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de gemeente in Kombinat (Albanië) waar de familie Duits bij betrokken is. Bijna twee jaar na de zware aardbeving -waarbij ook hun kerkgebouw zwaar is beschadigd- is er nog geen definitief kerkgebouw gevonden. Bid om wijsheid voor het leiderschap van deze gemeente in het nemen van beslissingen en het zoeken naar mogelijkheden voor een vervangend kerkgebouw. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Maar alles komt in een ander perspectief te staan. Daarom juicht David het bijna uit: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.” Zij die in dit geloof leven, kunnen en mogen ook in dit geloof sterven.

Consistorievergadering

Vorige week maandag hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het pastoraat besproken. In dit overleg kwam ook het belang van het pastorale aanspreekpunt ter sprake. Graag brengen we nogmaals onder de aandacht dat de wijkouderling het aanspreekpunt is bij pastorale vragen, ziekte of zorg, De wijkouderling zal -indien nodig en in overleg- de predikant hiervan op de hoogte stellen en eventueel het bezoekwerk afstemmen. Bij pastoraat rondom geboorte, huwelijk of overlijden kan direct contact worden opgenomen met de predikant. We vertrouwen dat dit de pastorale betrokkenheid en de afstemming van het bezoekwerk ten goede komt.

Gelezen/gehoord

‘Het echte doel van pastoraat is niet het wegnemen van het lijden, maar geestelijke groei door het lijden heen.’

Tenslotte

Op 27 april hoopt koning Willem-Alexander zijn 54e verjaardag te vieren. Vanuit de media weten we dat er al heel wat te doen is geweest over een nieuw gemaakt koningslied. Wij hebben ons Wilhelmus en dat zal ook dit jaar vanuit de christelijke gemeente klinken. Zo drukken wij onze verbondenheid uit met ons koningshuis en met de Koning der koningen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Elke zondag- en woensdagavond

20.45 uur
Digitaal contact HGHG – zie website hghg.nl 

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 april 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. (groep A1) ds. W.J.Westland

15.30 uur
ds. W.J. Westland, bediening
Heilige doop

18.00 uur
ds. (groep A2) ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. F. Hoek, Schoonhoven

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM (bestrijding slavernij)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2.Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien geboden: 2

avonddienst: Psalm 118: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel

18.00 uur
ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Annelies Boot, Janieke Alblas, Marije Leeuwestein (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 30 april verschijnt is een dubbelnummer, 8 mei verschijnt het kerkblad niet.

 

76-41

Betrokken bij de bouw

“Laten wij toch naar de Jordaan gaan
en ieder daarvandaan een boomstam nemen,
en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen” 
(2 Kon. 6:2a)

 

Het gebeurt niet zo vaak dat er ergens een kerk gebouwd wordt. Echter, wie een kerk wil kopen kan zelfs kiezen. Kerkmeubilair kun je via internet eenvoudig krijgen. Tal van kerken worden verkocht of afgebroken. Bijzonder dus als er juist een kerk gebouwd wordt. Zo opvallend is ook de bouw van het profetencentrum in de tijd van Elisa.

Geestelijke bloei
Geestelijk is het donker. Veel mensen in het Tienstammenrijk dienen Baäl. Maar het is in die tijd dat aan de profeet Elisa het voorstel voor nieuwbouw wordt gedaan. In het land zijn verschillende profetenscholen. Dat zijn gemeenschappen waar jonge mannen onderwijs ontvangen over de God van Israël. Het zijn plaatsen waar Hij van harte wordt gediend en verheerlijkt. Één van die scholen is toe aan een nieuw centrum. Niet omdat het oude verouderd is, maar omdat het uit zijn jasje gegroeid is. Er zijn tegenwoordig zoveel leerling-profeten dat de ruimte te krap is. Bijzonder als je daarover nadenkt. In een donkere tijd met goddeloze koningen op de troon en allerlei religieuze centra waar de afgoden aanbeden en verheerlijkt worden, komt er nieuwbouw voor een kerkelijk centrum. De Heere had al tegen Elia gezegd: ‘Je denkt wel dat je de enige bent, maar Ik zal er nog zevenduizend overlaten die de knie voor Baäl niet buigen’ (1 Kon. 19: 18). De HEERE maakt Zijn woord meer dan waar. 

Is dat niet hoopgevend voor onze tijd? Zien we om ons heen niet dat christenen meer en meer tot de marge gaan behoren? We zijn steeds meer eenlingen in de samenleving. En wat gebeurt er ook binnen de kerk wel? Inwendig zijn gemeenteleden soms al afgehaakt. Toch is dit tijdsgewricht op zichzelf geen blokkade voor de Geest, al geeft deze tijd ons wel te denken. De Heere gaat door met Zijn werk. Pinksteren is het in het hart van een jongere of oudere. Er zijn vandaag kerken die bloeien. Wat is het geheim daarvan? Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar werkelijke bloei is daar waar God mensen erbij haalt, en ze door het geloof gaan leven van het verzoenend werk van de Heere Jezus en er liefde opbloeit voor Zijn dienst. Als dat gebeurt, is dat niets minder dan een wonder.

Samen bouwen
In het voorstel dat Elisa gedaan wordt, klinkt door dat het samenwerken is. Woorden als ‘wij’, ‘ieder’ en ‘ons’ maken dat duidelijk. “Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken”. Ook aan Elisa wordt gevraagd om mee te gaan. Ieder wordt bij de bouw betrokken. Je ziet het zomaar voor je, daar bij de oever van de Jordaan. De één kapt de bomen. Een ander zaagt de stukken hout. Een derde begint met de bouw. Echt een verbindende activiteit met een goede sfeer. Laat zo de gemeente ook gebouwd worden. Veel verschillende gaven deelt de Heere daarvoor uit (zie Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12 en 14). Wat is er mooier om samen bezig te zijn in het Koninkrijk van God met hoofd, hart en handen. Wat kunt ù betekenen bij deze bouw? Houdt dat u biddend bezig? En hoe kun je tijdens de bouw maximaal gericht zijn op de ander?

Een wonder 
Tijdens de bouw gebeurt er iets vervelends. Iemand die dichtbij de Jordaan bezig is met hakken verliest het blad van zijn bijl. Het ijzer valt in het water. En de bijl is niet eens van hemzelf. De man roept het uit tegen Elisa: ‘Ach mijn heer, het was nog wel geleend’. Het inkomen van deze bouwers was geen vetpot. En een bijl was wel wat meer waard dan in onze tijd. Duur gereedschap van een ander dat in één keer weg is. Wat doet Elisa? Hij zegt in ieder geval niet: ‘Wat kan ik er aan doen?! Ik ben alleen voor de geestelijke zaken!’. Nee, hij pakt een mes, snijdt een stuk hout af en gooit het naar de plaats waar de bijl in het water is gevallen. Tegen de wet van de zwaartekracht in komt de ijzeren bijl bovendrijven. Het is niets minder dan een wonder! Al meerdere wonderen heeft Elisa in Gods kracht gedaan. Het valt op dat daar regelmatig wonderen bij zijn die gebeuren in het gewone leven van elke dag. Dit is zo’n wonder. God voorziet om Jezus’ wil eveneens in het gewone. Wat kunnen we biddend veel van de Heere verwachten voor het leven van alledag met zijn moeilijkheden.

Via Elisa zorgt de Heere tijdens de bouw van dit profetenhuis. Daar zit een rijke les in voor de opbouw van Gods gemeente. Wat kun je daarin tegen beperktheden en eigen zwakheden aanlopen. Wat nu? Hoe moet ik dit oplossen? Je ziet alleen maar onmogelijkheden. Soms benaderen we het dan alsof het alleen òns project is. Hier leren wij om veel van God te verwachten voor de gemeente en de kerk, voor evangelisatie en zendingswerk. Hij zorgt voor de bouw van Zijn koninkrijk, op een wonderlijke manier. 

Hij doet dat in het groot en in het klein. Hij geeft opening waar voor ons idee alles dicht zit. Hij geeft wat nodig is, waar wij lege handen hebben. Meer dan eens laat de Heere zien hoe betrokken Hij is en een uitkomst geeft die wij niet hebben kunnen bedenken. Daarom: bouwen èn bidden! Verantwoordelijk en vol vertrouwen.

Want Uw is ’t Koninkrijk, o Heer’,

Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.

U, die ons helpen wilt en kunt,

Die in Uw Zoon verhoring gunt,

Die door Uw Geest ons troost en leidt,

U zij de lof in eeuwigheid!

(Gebed des Heeren: 9)

ds. W.J. Westland

 

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Afscheid en bevestiging jeugddiaken

Met dankbaarheid maakt de Algemene Kerkenraad bekend dat broeder J.W. (Willem) Burggraaf zijn benoeming tot jeugddiaken heeft aangenomen. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe in het ambt. Broeder Burggraaf wordt verbonden aan de kerkenraad van wijk 2-Noord. Zijn bevestiging vindt plaats in de avonddienst van 25 april in de Oude Kerk. In deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van broeder J.W. (Jan-Willem) Loeve, als vertrekkend jeugddiaken. We bevelen beide broeders, met hun gezinnen, aan in uw voorbede.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Emmaüswandeling

Doel: Samen een stukje met elkaar oplopen in deze tijd van Corona. 

Wanneer: elke dinsdagavond (weer of geen weer)

Waar: plein Oude kerk

Wie: voor iedereen

Start: tussen 19:15 en 19:30 uur

Hoe lang: dat bepaal je zelf als je maar voor de avondklok thuis bent

Je maakt zelf een groepje van twee mensen om samen een stukje te lopen. Je kunt gelijk starten en bepaalt samen lengte en route. Al lopend kun je van alles bespreken -denk aan impact corona, hoe het met je gaat- en kun je ook luisteren naar de ander. We zullen ook een doos met gespreksvragen gereed zetten bij de deur van de jeugdzaal van de oude kerk waar je een vraag uit kunt halen. Graag de vraag na afloop weer terug in de doos.

P.s.: houd wel voldoende afstand!

Voor vragen: Adriaan van Schoonhoven

acvanschoonhoven@hetnet.nl

Digitaal contact

De geslaagde zoom-activiteit van de 40-dagentijd is op verzoek gemeentebreed voortgezet. De link staat op de voorpagina van de website van HGHG rechtsonder het reserveren voor de diensten onderaan het rijtje “aanvullende videos”. Door op de link te klikken kom je eenvoudig in de zoom-meeting. Iedereen kan deelnemen: via een mobiel, IPAD, laptop of PC. Het is een mooie manier om nieuwkomers kennis te laten maken met andere gemeenteleden en / of elkaar gewoon beter te leren kennen. Ook eenzame of aan huis gebonden gemeenteleden kunnen we zo ontmoeten en bemoedigen. Reacties kunnen naar digitaal@hghg.nl en je kunt hier ook voor vragen terecht.

Commissie Digitaal contact

 

DIACONIE

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  18 april 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de nood in Zuid-Soedan, via Red een Kind. Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste ramp die hen treft na oorlog, droogte en honger. Red een Kind werkt sinds 2019 in de regio Baggari. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen, maar kan vanwege de gevolgen van de coronapandemie met haar bestaande programma’s op dit moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig om kinderen en hun families nu te redden van de honger en straks te helpen opnieuw zelfredzaam te worden. Helpt u mee gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven? Met bijvoorbeeld 30 euro kan Red een Kind drie arme gezinnen een voedselpakket met meel, bonen zout en olie geven. Graag willen wij als diaconie de noodhulp in Zuid-Soedan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

We zijn dankbaar dat velen in het afgelopen jaar hun weg hebben gevonden in het geven aan de collecten. Dit kan op verschillende manieren:

– Via het scannen van de QR-code

– Door het over te maken naar NL46 RABO 0373 7195 66 (graag o.v.v. “Collecte”, dit scheelt aanzienlijk in de administratieve afhandeling)

– Door collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau te doen (elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur, met uitzondering van vakanties, kunnen collectebonnen gekocht worden op het Kerkelijk Bureau).

Toch blijven de collecten achter bij de begroting. Schiet het geven aan de collecten er misschien bij in door het niet fysiek samenkomen?

We hopen dat u bij wilt blijven dragen aan de collecten, zodat het College van Kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2021 is € 223.390 ontvangen. Dat is bijna 64% van het begrote bedrag (€ 350.000) en 59% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

 

ZENDING

Uitzenddienst uitgesteld

De uitzenddienst met Amy de Jong die volgende week zondagmiddag 18 april zou plaats vinden gaat niet door omdat haar vertrek naar Uganda om medische redenen is uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Wij bidden voor Amy in deze onzekere tijd.

Amy bericht:

Lieve gemeenteleden,

We hebben goed nieuws met u te delen, namelijk dat ik een ‘go’ van ITeams NL hebben ontvangen! Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. Naar dit moment hebben we afgelopen maanden toegeleefd met elkaar, en nu is het eindelijk zo ver: Groen licht om naar Uganda te vertrekken!

Ook het maandelijks financieel support blijft groeien, dank daarvoor! Op het moment van schrijven staat de teller op 70%!

Tegelijkertijd heb ik een teleurstelling te verwerken. Ik kan nog niet naar Uganda vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Het is niet ernstig, maar vereist wel verdere aandacht. Het is fijn dat deze aandacht nu gegeven kan worden in Nederland, maar helaas moet ik nog even geduld hebben aangaande m’n vertrek naar Uganda.

Ik mag verder wandelen op het water, aan Zijn hand. Alles op Zijn tijd.

Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy

P.s. Ik heb echt ontzettend genoten van de Paastassenactie en van HGHG Maakt Muziek! Ik ben onwijs dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de gemeente. Dat is bijzonder en hartverwarmend! Hartelijk dank aan Bakkerij Klootwijk en aan iedereen die een paastas besteld heeft! Hartelijk dank aan het videoteam, de muzikanten en iedereen die betrokken is geweest! Ontzettend mooi om zo met elkaar verbonden te zijn in deze tijd!

JEUGDRUBRIEK

Examens

Na een bijzondere voorbereiding op jullie examens komt de tijd van de examens er aan. De praktijkexamens gaan dit jaar niet door, de theorie-examens wel. Ben jij je nu aan het voorbereiden op de examens, dan laten we graag even van ons horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Doorgeven kan aan:

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl

0614375784

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl 

0612508354

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl

0627228251

Alvast bedankt en heel veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Online-uitzending 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er opnieuw een online opname vanuit de wijkgemeente uitgezonden worden. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat er in 2021 christelijke gemeenten zijn, is het werk van de Heilige Geest! We zouden het fijn vinden om bij deze opnames de wijkgemeente te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan zang, Bijbellezen, gedicht, en / of anderszins. Van diverse opnames maken we een mooi geheel van zo’n 30 minuten. Het zou fijn zijn als verschillende gemeenteleden (jong en oud) willen meedoen. App, bel 06-22787179 of mail naar erika.de.jong@icloud.com voor opgave of meer informatie.

De Kerkenraad

Hartelijk dank

Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik verschillende kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties uit Hardinxveld – Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk bedanken.

ds. T.C. Guijt

Pastoraat

We leven mee met anderen die een moeilijk ziekteproces kennen. Ook degenen die naast hen staan, bidden we geduld, moed en wijsheid toe. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten” (Psalm 31: 19 ber.)

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is woensdagavond 21 april. Deze avond wordt gehouden in de Nieuwe Kerk. U en jij zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is het laatste hoofdstuk van het boekje. Daarbij hoort Exodus 40. Dit gedeelte gaat over de bouw van de tabernakel. Daarmee krijgt het woord ‘eredienst’ in de titel van het boekje echt een gezicht. We hopen en bidden op een gezegende avond met elkaar.

Gelezen

“Onderschat niet hoeveel de macht van God kan doen in jouw leven door middel van de Bijbel. De stem van de Heere kan zelfs onze krachtigste tegenstand breken, onze wanhoop bezweren, ons van schuld bevrijden en ons naar Hem toe leiden.”

Tim Keller

Tenslotte

We denken aan Amy de Jong. Zondagmiddag zou zij uitgezonden worden naar Uganda. Dat dit niet door kan gaan is echt een teleurstelling. We hopen van harte dat deze dienst over niet al te lange tijd alsnog gehouden zal worden en dat ze dan in Uganda aan de slag mag gaan in het Koninkrijk van God. We leggen het in Gods handen.

In de komende tijd wil ik de prekenserie over Elisa vervolgen. We zijn toegekomen aan 2 Koningen 6. Vandaar dat er in dit kerkblad alvast een meditatie staat over 2 Koningen 6:2a. Maar eerst is er zondagavond een leerdienst over bekering. Bekering is een woord dat vaak klinkt, maar wat is het precies? Het is mooi dat deze leerdienst zo kort na Pasen valt. Want in de bekering gaat het ook om de opstanding van de nieuwe mens en dat is onmiskenbaar verbonden met de opstanding van de Heere Jezus. We lezen in de dienst zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. U en jou een leerzame dienst toegewenst!

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds.W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Reserveringen

Tijdens de doopdienst zijn alle plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van beide doopouders. 

Zondagmorgen 25 april a.s. is er in de Parel weer een dienst, waarbij we eerst de gezinnen een plaats willen geven. Vanaf zaterdag 24 april kunnen dan overige gemeenteleden nog inschrijven.

Pareldienst

Op zondagavond 18 april is er een Pareldienst, waarin voorgaat ds. Louis Krüger, verbonden als binnenvaartpastor aan de Koningskerk in Rotterdam.

Het thema is “Kwade machten om ons heen”. Vanuit diverse Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament wordt dit verder uitgewerkt.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

Er is in de zaal weer een ministry-team aanwezig; dit team is ook 24/7 bereikbaar via ministry@hghg.nl

Als je er in de Parel bij wilt zijn, moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 2 mei met ds. Hans Schaap.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk tweemaal € 20,-. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

Na de dood begint iets nieuws. Daarover heeft geen macht van de dodenwereld ook maar iets te zeggen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die dreigen af te haken. Dat we in liefde naar hen omzien en hen zo mogelijk betrekken bij het gemeenteleven.

Nog herstellend van de oorlog, kreeg Syrië een grote klap van de coronacrisis. Bid dat ook dit land vaccins krijgt. Bid om bescherming van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel. Velen van hen zijn al gestorven, bid dat de anderen op wonderlijke wijze door de Here God beschermd worden. (Gebedskalender Open Doors)

Cuba bevindt zich in de diepste economische crisis in dertig jaar. In het hele land zijn grote voedseltekorten, veel winkels zijn leeg en Cubanen staan uren in de rij voor levensmiddelen. Zoals bij elke crisis worden de kwetsbare mensen in de samenleving het hardst getroffen. Bid voor hen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl, 

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen in het ziekenhuis, verpleeghuis, mensen die in isolatie moeten zitten. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We zien dat we leven in een gebroken wereld. 

Ondanks alle zorg en verdriet en pijn is één ding zeker: de Heere regeert en Zijn weg is de beste, ook al begrijpen we die vaak niet. Het gaat altijd goed als op de bodem van ons hart leeft wat Paulus zegt in Filipp.1:21: Want het leven is…….Christus.

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Terugblik

In de avonddienst van Eerste Paasdag mochten 5 personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over Johannes 20: 24-31.

Gemeente zijn: ‘Moderators’ gezocht

Verbonden zijn met elkaar kan op veel verschillende manieren. In deze kerkbode leest u over de mogelijkheid samen te wandelen. Zondagmiddag j.l. is een groep jongeren rond Gods woord bijeen geweest. Een initiatief met een prachtnaam Rejoice: Wees blij. Een aantal jongeren uit onze wijkgemeente vormt op dit moment ook een WhatsAppgroep waarin ze samen een Bijbelleesrooster volgen. Over het gelezen Schriftgedeelte kan in de appgroep gedeeld, gevraagd, bemoedigd en geantwoord worden. We zijn op zoek naar ‘moderators’, mannen of vrouwen, jong tot oud, die als groepsbeheerders met een groepje mensen een Bijbelleesrooster willen volgen om ook op die manier verbonden te zijn rond het Woord van onze God. Het zal gaan om een rooster dat twee tot drie maanden loopt. Daarna kan het groepje weer worden opgeheven. Bent u geen type om groepsbeheerder te zijn maar lijkt het u of jou toch fijn om van zo’n groep deel uit te maken, reageer dan ook naar ouderling303@hghg.nl. U kunt zich ook melden bij uw sectieouderling. We horen graag.

L.H.Y. Eskes / L.T. Veldman

Gelezen / gehoord

God wil een zelfverzekerd bouwen op eigen capaciteiten ontmoedigen, geloofsvertrouwen aanleren en de hantering van een hemelse wapenrusting stimuleren.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 april 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek (ingang: kb)

Maandag 19 april 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Zondag 18 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.L.W. de Haan, Genderen

Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.E. van Wijk, Sprang-Capelle (rb)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. (groep C1) ds.M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

18.00 uur ds. (groep C2) ds.W.J.Westland

Heid.Cat. Zondag 33

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid prop.A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord ds.L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Red een Kind, Zuid – Soedan

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk:

09.30 uur Joyce Versluis, Juliët Boon 

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Miranda Batenburg, Madeleine van Milligen

De Parel:

10.45 uur Loïs Veldman, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 22 

avonddienst: Psalm16: 6

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

76-39,40

‘Ik weet dat u zoekt…’

 (n.a.v. Mattheüs 28: 5b)

____________________________________­­­________________

De twee komen zo vroeg mogelijk na de sabbatsrust, zodra het licht begint te worden, naar Jezus’ graf om het te bekijken. Ze verwachten een dode Jezus, maar wat een hemels machtsvertoon maken zij mee! Vanaf de weggerolde steen en over de neergevelde wachters heen spreekt een engel hen aan: U hoeft niet bang te zijn. Deze geruststellende woorden zijn wel nodig na al deze dingen.

Hun liefde voor Zaligmaker Jezus trok de vrouwen onweerstaanbaar naar het graf. Daarom stuurt de Heere God een engel om de vrouwen gerust te stellen. Vrees niet… De vrouwen komen om een dode Jezus te verzorgen. Zijn graf te bekijken. Als een monument van voorbije tijden. Van alles wat er nu niet meer is. De engel laat ze daar niet in. U zoekt Jezus, die gekruisigd was. Was… is verleden tijd. Dat is en blijft een feit. Tot in de hemel toe is Jezus, het Lam dat geslacht is.

Hij is en blijft tot in alle eeuwigheid de gekruisigde Koning. Wie in Hem gelooft zal eeuwig bij Hem komen om samen met de vrouwen en vele anderen zich daar eeuwig in dankbare verwondering over te verblijden en Hem de lof toe te brengen. Johannes hoort in Openbaring de lofprijzing al: En zij zeiden met luide stem: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” (Openbaringen 5: 12)

Maar op Paasmorgen wordt een heerlijk feit aan het gekruisigd zijn van Jezus toegevoegd. Hij was het en is het dus niet meer. Het kruis heeft Hem wel tot de dood gebracht. Hij heeft Zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Gestorven is Hij om onze zonden. Maar opgewekt is Hij tot onze rechtvaardiging. Dat zegt de engel er allemaal nog niet bij. De impact hiervan, de diepere betekenis komt later wel… in vele brieven laten apostelen weten wat dit betekent. Laat nu eerst alleen maar het heilsfeit tot de vrouwen, de discipelen en ons doordringen. Daaraan hebben we onze handen al meer van vol. Het onmogelijke en ongelofelijke van de opstanding uit de dood.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Met dit ene zinnetje valt het complete evangelie op z’n plek. Hij is hier niet. Je moet Jezus niet in de dood zoeken. Dat is voltooid verleden tijd. Dat is gebeurd. Eens voor altijd. Genoeg voor een ieder die gelooft.
Dat het genoeg is, vertelt het woord ‘opgewekt.’ Dat betekent dat het gedaan is door Zijn Vader. Hij maakt Zijn Zoon weer wakker omdat Hij Zijn wil helemaal heeft gedaan. Hij nam onze plaats in. Hij heeft voor ons de beker van Vaders toorn over onze zonden helemaal leeggedronken. De zonde is verzoend. De duivel heeft zijn beslissende slag gekregen. De toekomst ligt eeuwig open.

Jezus leeft. Zo mogen de beide Maria’s het graf de rug toekeren. Hij leeft. Zo mag u in geloof verder. Met hoop. Met de zekerheid dat ook uw zonden dankzij Christus u vergeven zijn. Dat de duivel en al zijn machten en invloeden u moeten loslaten. Dat alle geluiden die u het tegenovergestelde willen laten voelen en geloven zullen zwijgen. Hij is opgewekt. Met dat blijde nieuws kunt het leven aan! En eenmaal de dood door.

Met een mengeling van angst en blijdschap keren de vrouwen het graf de rug toe. Die mengeling kunnen we zó herkennen. Angst omdat je de reacties vreest. De wereld is niet veranderd. De mensen om ons heen weten niet wat wij weten. Of ze geloven het niet. De leugen die later in Jeruzalem de wereld wordt in geholpen lijkt zich sneller te verspreiden dan het evangelie.

We leven in een tijd met veel nepnieuws en een informatievoorziening die alles al bij voorbaat in een ander licht plaatst. Ben je ‘pro life’ wordt je bijvoorbeeld anti abortus genoemd. Soms met het woordje ‘activist’ erbij. Negatieve gevoelens met betrekking tot christenen nemen toe. Soms ook door eigen toedoen. Het kan je bang maken, maar de blijdschap mag en zal overheersen. ‘Ik weet dat u zoekt,’ zegt de door God gezonden engel bij de deur van het open en lege graf. Hij, die gekruisigd was, leeft.

Omdat Hij leeft ben ik niet bang, zingt een lied. Zo mogen ook wij verder. Het woord bij het open graf zegt genoeg. Het bevestigt alleen maar wat Jezus gezegd heeft. Steeds weer. Hij maakt Zijn woord waar. Ook de belofte waarmee Jezus de Zijnen op aarde achterlaat: “Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld.”

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Een kamer vrij?
Voor een 19 jarig meisje zijn we op zoek naar een tijdelijke plek om te wonen. In de weekenden zal zij naar haar eigen familie gaan. Er is begeleiding vanuit pleegzorg beschikbaar. Zij staat op de wachtlijst voor een passende woonplek en hoopt binnen een jaar of iets langer een plek te krijgen. Zij gaat naar school en kan overdag goed alleen thuis zijn.
Ben jij de persoon/zijn jullie het gezin die iets kunnen betekenen voor dit meisje?
Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13382649 / kruispunt@hghg.nl

Diaconie

Diaconale collecte zondag 11 april 2021
De diaconale collecte van deze zondag via ZOA, is voor vergeten vluchtelingen in Syrië. Een jaar geleden was dat vrijwel dagelijks in het nieuws, door het Syrisch-Russische offensief dat ruim een miljoen mensen opnieuw op de vlucht joeg. In totaal waren er in maart 2020 volgens de VN 2,7 miljoen vluchtelingen in Idlib, klem tussen de moordende luchtaanvallen van de Russische en Syrische luchtmacht en extremistische terreurbewegingen. Ondanks dat er een wapenstilstand is afgesproken vindt er nog steeds bruut geweld, intimidatie en uithongering plaats. In verslagen van de VN en enkele andere media, zijn berichten te vinden over Idlib waarin gesproken wordt over ‘onleefbare situaties’, gezinnen in overstroomde tenten die soms al acht maanden geen enkele hulp meer hebben gehad, de harde winter en een snelle opmars van het coronavirus in de kampen. Westerse hulporganisaties, zoals de DRA (Dutch Relief Alliance, waarin organisaties zoals ZOA samenwerken), proberen waar mogelijk onderdak en mobiele medische hulp te bieden. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze vluchtelingen ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
Het doel voor het tweede kwartaal 2021 is bestemd voor Stichting San Lucas. In het noordoosten van Peru ligt San Martin, een provincie die op de grens van de jungle en de Andes ligt. De hoofdstad is Moyobamba, de stad waar de organisatie San Lucas gevestigd is. In de regio van Moyobamba leeft naar schatting 30-60% van de bevolking in armoede. De economie van dit gebied draait voor een zeer groot gedeelte op de koffieteelt, die door de schommelende marktprijzen van koffie en afhankelijkheid van weersomstandigheden, geen stabiliteit in de financiële situatie voor de inwoners biedt. De gevolgen van deze armoede zijn in verschillende factoren te zien. Bijna eenderde van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed en veel kinderen maken hun school niet af. Degenen die wel naar school gaan en het afmaken, hebben door de zeer slechte kwaliteit van onderwijs weinig kans om op een vervolgstudie te worden toegelaten. De situatie binnen de gezinnen baart ook zorgen; meer dan de helft van de vrouwen geeft aan in hun leven te maken gehad te hebben met huiselijk geweld, hetzij fysiek, psychisch of seksueel. Daarnaast speelt de vrouw in veel gezinnen een zeer ondergeschikte rol bij de mannelijke familieleden en wordt soms erg in haar rechten geschonden. Op meerdere gebieden is hulp nodig, onder andere op het gebied van (psycho-sociale) gezondheid, onderwijs en armoedebestrijding.

 

College van kerkrentmeesters

Zending
Hoewel we slechts met kleine aantallen bezoekers de kerkdiensten kunnen bezoeken, worden de zendingsbusjes bij de ingang van de kerken niet vergeten! In dit kader is het belangrijk om te weten dat recent de zendingsbusjes bij de ingang van de Oude Kerk aan de Peulenstraatzijde (onder de toren) zijn verplaatst van het voorportaal naar de kerkzaal. De busjes hangen nu op dezelfde positie als bij de ingang van de kerkzaal aan de achterzijde. We melden u dit, zodat u niet hoeft te zoeken naar de plek waar u uw bijdrage kunt achterlaten.

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
In één van de eerste kerkbladen van dit jaar hebben we aangegeven dat we van plan zijn om dit jaar groot onderhoud uit te voeren aan de zuidkant van de Oude Kerk. Dit in aansluiting op hetgeen we in 2020 aan de noordkant hebben gedaan. We gaven toen aan (in januari) dat we de gemeente op een later tijdstip verder zouden informeren.
Inmiddels is het zo dat de plannen concreet zijn geworden en uitgewerkt. Dezelfde partijen die in 2020 voor en met ons hebben samengewerkt, gaan nu ook weer aan de slag. Financieel is 95% ingekaderd. Ook hopen we weer veel werk te verzetten met behulp van vrijwilligers uit onze gemeente om zodoende een significante kostenbesparing te bereiken.

Wat gaan we doen?
De complete gevel van de kerkzaal aan de Kerkweg komt in het steigerwerk te staan. Dit doen we, zodat we alles op een veilige en gemakkelijke manier kunnen uitvoeren. Ook worden de oude dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen. Onder de dakpannen brengen we een waterkerende folie aan. De dakpannen komen op nieuwe tengels en dikkere panlatten te liggen. Stukken verrot dakbeschot worden vervangen. De verwachting is dat dit heel wat meer zal zijn dan aan de noordkant vorig jaar, we gaan nu immers aan de regenkant (zuidwestzijde) aan de slag. Binnen vandaan, op de kerkzolder, hebben we al een redelijke schatting kunnen maken wat er op ons pad komt.
Evenals vorig jaar vervangen we ook nu de goten en hemelwaterafvoeren door nieuwe zinken exemplaren. De gootbetimmering wordt vervangen door hout met een hoge duurzaamheidsklasse (voor kenners: western red cedar). Al het hout wordt geschilderd.
De beglazing in het stalen raamkozijn achter de preekstoel wordt vervangen door ondoorzichtig glas. Al het gescheurde en kapotte glas in de overige kozijnen wordt vervangen. Bij een aantal ronde ramen waar nu voorzetramen voor staan, brengen we gelaagd veiligheidsglas aan. De voorzetramen komen niet meer terug.
Wat echt anders is ten opzichte van de onderhoudsbeurt aan de noordkant, is het vervangen van kapotte, gescheurde, geschilferde gevelstenen. Dit zijn er heel wat helaas. Na al het inboetwerk van de kapotte stenen gaan we grote delen van de gevel opnieuw voegen. Wat goed is blijft gehandhaafd; wat kapot is wordt vervangen.
De complete gevel wordt gereinigd en tegen vochtinwerking geïmpregneerd.
Eén van de laatste dingen die we aanpakken is het repareren en opnieuw coaten van de gestukadoorde gevelplint net boven de bestrating.

Wanneer worden de plannen uitgevoerd?
Zoals in januari al aan u gemeld, is het de bedoeling dat we in de maanden mei en juni van dit jaar de bovenstaande werkzaamheden gaan aanpakken. We verwachten begin mei in één week tijd de kerk aan de zuidkant in de steigers te zetten. Aansluitend pakken we het werk aan de gevel aan. Eind mei komt de ‘dakploeg;. Het werk op het dak duurt een paar weken. Eind juni kan de steiger weer weg en gaan we als laatste de gestukadoorde gevelplint aanpakken. Eind juni / begin juli is alles dan weer gereed.

Wordt de Kerkweg afgesloten?
In januari hebben we de burgerlijke gemeente kennis laten maken met onze plannen en met elkaar bekeken hoe we onze plannen veilig kunnen uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat het aanbrengen van tijdelijk steigerwerk eigenlijke een ‘must’ is. De burgerlijke gemeente gaat akkoord met het plaatsen van het steigerwerk onder voorwaarde dat de Kerkweg van en naar de Peulenstraat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Kerkweg inrijden vanaf de Parallelweg blijft uiteraard mogelijk. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over deze omleiding.
We hebben inmiddels vergunning ontvangen van de gemeente. Ook zijn onze directe ‘buren’ mondeling en schriftelijk ingelicht. Het was fijn dat we zoveel begrip hebben ontvangen van deze mensen met betrekking tot onze plannen.

Wat gaat dit allemaal kosten?
Een aantal jaar geleden hebben we meer-jaren-onderhouds-begrotingen laten opstellen, nà een gedegen inspectie van de Nieuwe- en de Oude Kerk èn de monumentale toren. We wisten dus dat deze onderhoudsbeurt er aan zat te komen. Het College heeft tijdig een belangrijk deel van de huidige kosten kunnen reserveren. Inmiddels gaan we er van uit dat deze onderhoudsbeurt ons circa € 90.000,- gaat kosten.

Wie is het aanspreekpunt?
Als College zijn we blij te kunnen melden dat Henk Leenman zich opnieuw ter beschikking heeft gesteld. Hij neemt de dagelijkse leiding op zich. Hij zal de daadwerkelijke gang van zaken aansturen en is vrij veel aanwezig gedurende de uitvoeringsperiode. Binnen het College is Piet Boogaard verantwoordelijk voor deze groot-onderhoudsklus. Als er vragen of opmerkingen zijn: schroom dan niet om één van deze mannen aan te spreken.

Ten slotte
Plannen zijn gemaakt; data zijn geprikt; onderaannemers zijn gecontracteerd; het meeste is geregeld. We hebben echter zeker het besef dat ‘zo de Heere het huis niet bouwt, de arbeiders daar te vergeefs aan arbeiden’. Daarom durven we u vrijmoedig te vragen om ook deze materiële zaken in uw gebed op te dragen.

 

Zending

IZB collecte Dabar Eerste paasdag 4 april
De eerste collecte in de ochtenddienst op Eerste Paasdag is voor de IZB en dan specifiek voor het Dabarwerk.
Ieder jaar gaan met Dabar meer dan 400 jongeren naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je geeft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug.’ En: ‘Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het Evangelie, geeft een boost aan je geloof.’ Een Dabar-vrijwilliger woont en werkt samen met zes tot acht teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseren ze een afwisselend recreatieprogramma en delen ze het geloof met kinderen, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Uitzenddienst Amy
Met dankbaarheid maakt de zendingscommissie bekend dat zondag 18 april de uitzenddienst van Amy de Jong zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk om 15.30 uur. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland. Hoewel de dienst valt onder verantwoordelijkheid van wijk Oost, wordt Amy uitgezonden vanuit de breedte van onze gemeente onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en zendingsorganisatie i-Teams.NL Vanwege de huidige coronamaatregelen zullen tijdens deze dienst voornamelijk familie en vrienden van Amy in de kerk aanwezig zijn. De dienst is voor een ieder te volgen op hghg.nl kanaal 2.
Elke week is het ook mogelijk om uw gaven te geven voor ‘de zendingsbusjes bij de uitgang’. De gaven van de zendingsbusjes zijn normaal gesproken voor de IZB en GZB. De zendingscommissie heeft voor zondag 18 april besloten de digitale collecte van de zendingsbusjes voor deze week te bestemmen voor het werk van Amy in Uganda. Wilt u bij het digitaal geven van uw gaven voor de zendingsbusjes Amy’s naam vermelden?

We zijn er stil van…
We worden dagelijks overweldigd door uw reacties in de vorm van giften en bemoedigingen! We verwonderen ons in dankbaarheid…
Er is op moment van schrijven 61% aan maandelijkse giften toegezegd. Wat een groei als we het vergelijken met een paar maanden geleden! Geweldig!
Daarnaast is ook het project- en scholingsgeld van de begroting voor een jaar gedekt.
Alsof dat nog niet genoeg reden tot dankbaarheid is, staan we daarnaast ook versteld van het aantal eenmalige giften. We ervaren het als een stroom van zegeningen en we kunnen niets anders dan God en u daarvoor danken!

De maandelijkse giften zijn nog steeds nodig voor de langere termijn, omdat Amy langer dan twee jaar naar Uganda gaat. Maar vanwege al die eenmalige giften heeft onze zendingsorganisatie ITeams besloten om de ‘80%-van-de-financiën-moet-toegezegd-zijn-voor-vertrek-regel’ iets te laten vieren. Het gevolg is dat we van ITeams binnenkort een officiële ‘go’ kunnen verwachten en er een ticket geboekt kan worden naar Uganda!
Een enerverende tijd voor Amy en voor ons als thuisfrontteam. Het is een tijd van loslaten en vertrouwen, afscheid nemen en opnieuw beginnen, vol van dankbaarheid en verwondering voor Zijn goede zorg!

Hartelijke groet,
ThuisFrontTeam Amy in Uganda

 

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
In de beide diensten op Goede Vrijdag hoopt ondergetekende u voor te gaan. In de morgendienst lezen we het bordje op het kruis (Johannes 19: 19). In allerlei talen is het opgeschreven dat Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden is. In de avonddienst staan we stil bij een kruiswoord van de Heere Jezus: “Mij dorst”. We lezen in die dienst Johannes 19: 28 – 42. Op Pasen hoop ik de morgendienst te leiden. Het zal dan gaan over de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas. We lezen dan Johannes 20: 1 – 10 en 24 – 31. Hierover zal het dan eveneens op Tweede Paasdag gaan in de Oude Kerk.

Giften
Ter vrije bestemming ontving ik een gift van € 20,- voor de kerk. Br. J. Poortvliet ontving een gift van € 50,- met een vrije bestemming. Voor het verjaardagsfonds werden er bij hem twee gesloten enveloppen afgeleverd. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Kom dan herwaarts tot het kruis met alles wat u drukt. Ook al is dat soms voor het oog van uw omgeving verborgen. Kom herwaarts tot het kruis van Golgotha. Daar is plaats. Ja, daar is úw plaats. Het ruime hart van onze Heiland omvat alles wat zich als hulpbehoevend tot Hem wendt.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875, predikant in Elberfeld Dld)

Tenslotte
Bijzondere dagen beleven we dit weekend. We mogen stilstaan bij het offer van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en ook dat de Vader het offer heeft aanvaardt. Want het is Pasen geworden. God heeft Zijn Zoon opgewekt. Wie Hem door het geloof kent, kan het naar hartenlust meezingen: ‘Jezus leeft en ik met Hem. Dood waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik Zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.’ (WK. 178: 1)
Goede dagen gewenst!

ds. W.J. Westland

Meeleven
Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekten en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we met hen kunnen meeleven. Sommige gemeenteleden hebben aangegeven dat zij liever niet genoemd willen worden. Dit respecteren we uiteraard van elkaar. Bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade. In psalm 84: 9 lezen we: “HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.” Toen de Heere Jezus aan het kruis hing bleef het stil. Vanwege Zijn lijden en sterven wil de Heere naar ons horen en mogen allen die gebukt gaan onder een kruis zich tot Hem wenden. Hij ontfermt zich op het gebed. Laten we elkaar met deze woorden troosten en bemoedigen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.” (Deuteronomium 31: 8)

Bediening Heilige Doop
Eerste Paasdag zal aan een tweetal kinderen van de gemeente de Heilige Doop worden bediend.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Reserveringen
Zondagmorgen 11 april is de dienst weer in De Parel. We willen ook dan weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid geven om t/m vrijdag 9 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden. Voor zondagmorgen 18 april zal er eerst aan de familieleden van de doopouders gelegenheid worden gegeven zich in te schrijven.

Pareldienst Eerste Paasdag
We herinneren u aan de Pareldienst op zondagavond 4 april. De voorganger is onze plaatsgenoot ds. C.D. Zonnenberg. Het thema is ‘Pasen is geen leven met fake news’. Vanuit het opstandingsevangelie uit Mattheüs 28 zien we dat het brengen van fake news van alle tijden is, maar: wat is waar en hoe ga je er dan mee om?
De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.
Wil je erbij zijn – dat kan ook met je hele kerngroep – dan moet je je opgeven via www.hghg.nl, Meevieren. Er is ook weer een ministry-team aanwezig. Wil je vanuit huis een gesprek hebben of gebed ontvangen, dan kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl en er zal dan iemand contact met je opnemen. Thuis meekijken kan natuurlijk ook en nodig daarbij gerust iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! De eerstvolgende Pareldienst is op zondag 18 april met ds. Louis Krüger.

Commissie Pareldiensten

Liederen op verzoek
Onze musici hebben gevraagd om input welke liederen u graag zou horen voor of na een kerkdienst. Via het mailadres muziek@hghg.nl kunt u verzoeknummers indienen, zodat de musici hiermee aan de slag kunnen. Misschien hoort u dan uw favoriete lied terug.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid digitaal via Teams gehouden worden op donderdag 15 april 2021, aanvang 20.00 uur.

Citaat
‘Christus kennen, is Hem kennen in de gemeenschap van Zijn lijden.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
We bidden dat de nu weer oplopende besmettingen met het coronavirus een halt toegeroepen worden. Ook bidden we voor iedereen uit onze gemeente die hiervan de gevolgen ondervindt.
Bid voor de partners van Open Doors die werken op het Arabisch Schiereiland. Een van hen vertelt: ‘Het raakte me dat een collega in tranen uitbarstte. Ze is uitgeput doordat ze zichzelf steeds moet motiveren om aan het werk te gaan. En het werk blijft komen. Na gezondheidsklachten, de coronacrisis en andere problemen hebben onze collega’s een nieuwe dosis moed nodig. Wilt u de Here God hierom vragen?’ (Gebedskalender Open Doors)
Vandaag denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Hij stierf in onze plaats. Ook voor mensen die zich nauwelijks voor kunnen stellen dat er een God bestaat, zoals de bevolking van Rostock, een stad in het oosten van Duitsland. Het is het verlangen van gemeentestichters Gerrit en Jorine van Dijk dat ook hier steeds meer mensen de Persoon en het werk van Jezus Christus ontdekken. Bidt u met hen mee? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op Goede Vrijdag, tijdens de Paasdagen en zondag 11 april gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.
‘God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!’

(OTH 112: 1)

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We bidden alle zieken toe in de ellende waarin ze verkeren dat Gods belofte, Zijn Woord, hen levend maakt. (Psalm 119: 50)

Giften
Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 50,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 15,- voor de kerk.

Examens
Voor verschillende jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Helaas gaan de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak niet door. Sommige scholen hebben daar een oplossing voor gezocht, zodat er toch een praktische toets wordt afgelegd. We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemels Vader.

Gelezen/gehoord
‘O God, geef ons de rust te aanvaarden wat niet te veranderen is, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid het ene van het andere te onderscheiden.’

Tenslotte
Zo ligt de lijdenstijd weer achter ons en ligt Pasen voor ons. Dat we vanuit de opstandingskracht van Christus onze weg zullen vervolgen. We zien uit naar de zondag, waarop vijf jongeren belijdenis hopen te doen. We bidden hen van harte de zegen van onze God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Zo komen ze in de rij te staan van al die anderen die al eerder de Heere Jezus openlijk hebben beleden. Laten we de nieuwelingen omringen met onze aandacht en gebeden. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Vanuit de pastorie
In het toeleven naar Pasen worden onze gedachten gericht op het middelpunt van de schepping, de Heere Jezus Christus (Johannes 1). Hij Die het beeld is van God en kwam om te redden. Nee, Zichzelf zou Hij niet redden. Hij liet ons achter met Zijn stervend beeld. Zo is Hij de weg tot de Vader. Zo maakt Hij plaats voor een nieuw begin, vol van leven en hoop. We wensen elkaar toe, dat we onszelf niet meer genoeg zijn, maar verlangen:
‘O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed.’
Dan kunnen we afdalen naar elkaar en de ander, om die toe te laten in ons hart. Elkaar en de wereld redden kunnen wij niet. Daarom heffen we de handen met alle noden en verdriet (1Petrus 2: 9) en bidden:
‘Kom heilige Geest, doe ons opstaan met Hem, die de Opstanding en het Leven is’.
In Hem alleen is er ademruimte om te leven, nu en eeuwig. Mede namens mijn vrouw, goede Paasdagen toegewenst!

 

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 12 april
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 april 2021 – Goede vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. J. van Dijk, Ridderkerk
(Weerklank 146: 1, 4 en 50)
19.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
19.30 uur ds. W.J. Westland (groep C2)

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. HGJB

Kinderoppas
09.30 uur: Monica Buijk, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 31: 4
avonddienst: Psalm 135: 11

BOVEN-HARDINXVELD
19.00 uur ds. J.C. Breugem
voorzang: OTH 125 – Mijn verlosser hangt aan ’t kruis

Collecten
1. Onderhoud gebouwen
2. Pastoraat
3. Diaconie

Zondag 4 april 2021 – Eerste paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A. Schreuders, Wierden – bediening Heilige doop
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof (Weerklank 171: 1 en 2)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)
18.00 uur ds. C. Doorneweerd, Strijen (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid prop. A. Kleijn, Nieuw-Lekkerland – (Weerklank 167:1, 2 en 3)
18.00 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
Morgendienst: 1. IZB: Dabarwerk
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Hester Klop
De Parel 10.45 uur: Jorieke de Vries, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten):
morgendienst: Psalm 30: 3
avonddienst: Psalm 118: 11

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem  – OTH 130 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk – OTH 107 – Christus, onze Heer, verrees

Kinderoppas
Sandra Baks, Mette Klop, Meta Klop (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Maandag 5 april 2021, Tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland
(Weerklank 438: 1, 2 en 3

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. J. Meerkerk (groep C1)

Collecten
1. Fonds Algemene kerkenraad
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Denise de Bruin, Deborah Bijkerk
Nieuwe kerk 09.30 uur: Barbara Verdoold, Sanne Rirmeester

Voorzang (voor beide gemeenten): Psalm 105: 1

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf
OTH 118 – Jezus leeft en ik met Hem

Kinderoppas
Dirry Blom, Anniëlle Spelt, Sijgrid Klop (reserve)

Collecten
1. Evangelisatiecommissie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

Zondag 11 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18.00 uur wijk 2 Noord ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. G Wassinkmaat, Gameren (groep B1)
18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord ds. J. van Holten, Nunspeet
18.00 uur wijk 3 Zuid prop. P van der Schee, Hoevelaken

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk: Corine Kanselaar, Sanne de Jong
De Parel: Simone Meerkerk, Joram van Houwelingen
Nieuwe kerk; 09.30 uur Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 21: 4
avonddienst: Psalm 73: 13

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.H. Gijsbertsen, Apeldoorn
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Elsja Blom, Daniëlle Terlouw, Renske de Knegt (reserve)

Collecten
1. Stichting Draagt Elkanders Lasten
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.