77-06,07

 Als het donker is……

 “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.” 

(Jesaja 50: 10)

____________________________________­­­________________

 Om maar met de deur in huis te vallen: we kunnen deze woorden zó maar verkeerd begrijpen. ‘Wie is er onder u, die de Heere vreest?’ Een beperking dus. Als ik me niet bij die mensen kan of durf rekenen, dan kan ik niets met die mooie woorden. Dan keer je je teleurgesteld of ontmoedigd af. Niet voor mij!

Of zullen we iets anders ‘opluisteren’ uit deze tekst? Graag. En zo komen we tot de ontdekking, dat de profeet juist een pastoraal en bemoedigend woord heeft voor mensen, die het moeilijk hebben. Hij kent hen: ‘Mensen, die de Heere liefhebben en luisteren naar de stem van Zijn Knecht’. Bij ‘die Knecht’ mogen we denken aan de Heere Jezus, van wie Jesaja -als de evangelist van het Oude Testament- zo heerlijk spreekt.

Je zou denken, dat die mensen altijd blij zijn, altijd lopen te zingen. Ze vrezen God immers en dan is het toch altijd goed? Maar het blijkt heel ánders te zijn. Ook zij, die de Heere vrezen, lopen soms in ‘duisternissen’. Dat is eigenlijk geen goed Nederlands woord, maar in het Hebreeuws wel. Om aan te geven, hoe diep die duisternis is. Er is geen straaltje licht. En het is voor Jesaja niet alleen de duisternis van de nacht. Een zandstorm of een geweldige zwerm sprinkhanen konden ook zomaar het licht van de zon afschermen. Of de rook van een brand, van geweldige bosbranden, zoals in Siberië.

Dat is een angstige ervaring. Je kunt de weg niet vinden en alles ziet er zo anders uit. Een boom kan zo maar op een dreigende man lijken. En dan ga je allerlei dingen ‘uitvergroten’. Misschien weet u ervan, als er ziekte is of psychische nood of andere zorgen, die diepe sporen kunnen trekken.

Maar dat is niet het enige, wat Jesaja noemt. Hij spreekt de mensen aan, die in Babel, in de ballingschap verblijven. Waarom waren ze weggevoerd? Dat was toch vanwege hun zonde? Dáárdoor is het zo donker geworden in het leven. En óók als je de Heere vreest, kun je gaan in ‘duisternissen’ van aanvechting, strijd en maar niet te overwinnen zonden.

En dat juist in Bábel, de lichtstad. Daar gonsde het leven dag en nacht. Maar die stad kende ook een andere kant: het nachtleven, de misdaad, de diepe eenzaamheid. In dat felle licht kan het óók aardedonker zijn.

‘Hóór eens’, zegt Jesaja: ‘als je dat meemaakt, moet je op de Naam van God vertrouwen’. Roep dan maar: ‘Heere, help!’ En we weten het: bij de Naam van God mogen we denken aan de Heere Jezus. In Hem openbaart God zich als de God, die hoort. Als je weg door het donker gaat; als de zonde je benauwt en de vorst der duisternis je op een dwaalweg wil brengen; als zorg en verdriet het leven verduisteren.

’t Mocht wat’, zo kan de vijand smalen. ‘Iemand die zelf in de duisternis was, midden op de dag nog wel. Toen kwam Hij óók niet verder dan een ‘waarom’. Wát een misvatting! Juist doordat de Knecht des Heeren in de duisternis was, weet Hij, wat het is, om dat mee te maken. Maar méér nog: daardoor heeft Hij de vorst der duisternis overwonnen en de macht van de zonde gebroken. 

Daarom kan Jesaja zeggen: ‘Vertrouw op Hem’. Of anders gezegd: laat je door Hem leiden, wetend, dat Hij de goede weg wijst, ook al gaat deze soms door duistere dalen. Hij weet, wat Hij doet. Je kunt op Hem áán.

Laten we nog even terugkeren naar het begin. Je zou kunnen denken, dat Jesaja zich beperkt tot degenen, die de Heere vrezen. In werkelijkheid heeft hij het hele volk op het oog, niet alleen met een pastoraal woord, maar ook met een indringend appèl.

Een bewogen oproep, gericht aan hen, die de Heere niet vrezen. Als je zó leeft, ga je echt in de duisternis, om uiteindelijk te komen op de plaats, waar het eeuwig nacht is. En daar is niets en niemand, om op te steunen.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Steun dan op Hem, die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Hij is onmisbaar, want straks komt de diepe nacht van het sterven. Maar als Hij meegaat, door de donkere poort van de dood, is er een ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Daar is geen nacht en dus óók geen duisternis, maar een wandelen in het licht van Zijn aanschijn.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Hoort u erbij?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed 

Zaterdag 14 augustus is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat gebeurt er veel in een maand. En wat is er veel om voor te bidden. Maar wat is er ook veel om te danken! Wat er ook verandert, onze God blijft Dezelfde! Op Hem kunnen we aan en bij Hem kunnen we altijd terecht! Bid en dank jij mee? Van harte welkom!

Openingsweekend zaterdag 18 september

 • Nerflanderpad

Ga jij mee met Wout op pad door Nerflanderdorp? Overal zijn dozen en ballen te zien. Iedereen is op jacht. Waarom? Ontdek dit met ons mee tijdens het openingsweekend. Met onze ‘knapzak’ en Nerflandermuts beleef jij het avontuur van Wout. Ben jij tussen de 4 en 8 jaar (onderbouw, groep 1 t/m 4), geef je dan nu op en ga met ons mee! Graag zelf uw kind(eren) op locatie brengen. Het avontuur start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Locatie: terrein In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

 • Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg

Kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw) worden om 14.00 uur verwacht in de griend bij In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Er is een mooi programma in elkaar gezet om daar lekker actief bezig te zijn! Het programma duurt tot ongeveer 16.00/17.00 uur. Geef je op via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen (en ophalen) is er tijdens de kinderactiviteiten ook een gezellige plek voor ontmoeting ingericht. Wees welkom! Er staat wat lekkers voor u klaar.

 • Fietstocht

Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit twee verschillende afstanden (circa 35 of 50 km). Om de deelnemers zo verspreid mogelijk te laten vertrekken kan er tussen 10.00 en 13.00 uur gestart worden met de tocht. Startpunt is bij De Parel, daar ontvang je de routes en staat er voor elke deelnemer een lunchpakketje klaar. Beide routes passeren het rustpunt in Spijk. Bij fikse regenbuien gaat de fietstocht niet door. Aanmelden kan via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl.

 • Maaltijd

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in en rondom De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

 

Kruispunt organiseert een thema-avond over ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s

Mensen die homoseksueel (anders geaard) zijn, zijn er ook in onze gemeente. Dat plaatst ons voor belangrijke vragen. We willen er voor hem of haar zijn! Tevens willen we trouw zijn aan Gods Woord. Dat kan ons zomaar in een spanningsvolle positie plaatsen. Hoe doe je zowel recht aan Gods heiligheid als aan Zijn barmhartigheid?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Zij willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Datum: donderdag 23 september 2021

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Parel,

Aanmelden: Niet nodig

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Meer informatie?

Emelia van de Voorde 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 22 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Ieder heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken de bewoners samen met elkaar op. Elke zondagavond is er een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvang-project van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvang-project in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

 

ZENDING

Democratische Republiek Congo: Ondersteuning christelijk ziekenhuis in Itendey 

Zondag 15 augustus zal de eerste collecte bestemd zijn voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Het ziekenhuis in Itendey is tijdens de oorlog erg in verval geraakt en wordt nu herbouwd. De GZB wil helpen bij het verbeteren van de zorg en de aanschaf van apparatuur. De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vooral uit de lagere sociaaleconomische klasse. Er zijn ernstige sociale en medische problemen, zoals armoede, verslaving, ondervoeding, HIV en tuberculose en instabiele gezinnen. Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad. Wilt u het werk van de GZB gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen, ook zij die thuis verblijven met ziekte en zorgen, Gods vertroostende nabijheid toe: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam” Jesaja 51: 15

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- en € 30- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gave.

Koffiedrinken

Als het mogelijk is willen we zondagmorgen 29 augustus na de morgendienst met elkaar koffiedrinken in De Parel. Het is even afwachten of dit doorgang kan vinden. Definitieve informatie volgt later.

Tenslotte

Voor komende zondag goede en gezegende diensten toegewenst.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover mogelijk, willen we iedereen de gelegenheid geven om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Omdat we nog steeds een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid geven om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen ook leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Gastvrouwen/gastheren gezocht

Het is zondag, de klok luidt. We zijn weer welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is weer ruimte voor! De kerkenraad hoopt dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom willen heten en bij vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u/jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.

Verantwoording

Onze consulent ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Als de verhouding met God functioneert, worden de verhoudingen tot onszelf, de medemens en de wereld genormaliseerd.’ 

prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die voor een korte of langere tijd met vakantie in het buitenland zijn.

Open Doors roept christenen wereldwijd op om naast hun Indiase broeders en zusters te staan. Wilt u bidden om een zegen op alle (gebeds)campagnes die in diverse landen zijn opgezet? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de zorgelijke coronasituatie in Noord-Afrika. Voor de bevolking, de overvolle ziekenhuizen, het medisch personeel en de vele mensen die rouwen om overleden geliefden. Bid voor de regering, dat ze het goede voor hun land en de bevolking op het oog hebben bij het besturen en keuzes maken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook denken we aan andere gemeenteleden die ziek zijn, revalideren en/of onderzoeken moeten ondergaan of op de uitslag daarvan wachten. Laten we in alle dingen, voor- en tegenspoed, opzien naar de Heere. Petrus begint zijn eerste brief met een lofzang: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.” Een lofprijzing waarmee de Joden steeds weer beginnen. Ook als de situatie helemaal niet lovenswaardig is. God is het waard. Laten we daarop letten. 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Verjaardag

Op 18 augustus zal onze predikant zijn 46e verjaardag vieren. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze gedenkdag en wensen hem de nabijheid van de Heere toe in het nieuwe levensjaar, zowel in het ambtelijke als in het persoonlijke leven. In Psalm 46 is vers 8 identiek aan vers 12. Achter beide verzen staat het woordje ‘Sela’, dat onder andere refrein betekent. Deze verzen moeten dus nog eens gelezen worden. We schrijven de tekst (gewijzigd) nu eenmaal op en bidden dat onze predikant dit dagelijks te herhalen: “De HEERE van de legermachten is met mij; de God van Jakob is voor mij een veilige vesting.”

Gelezen/gehoord

‘Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus liefde.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 augustus

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal Oude kerk

Maandag 16 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 17 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 19 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

Maandag 23 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 26 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, Ger. kerk ‘De Bron’

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 15 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Rijssen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. T.W. Bennekom, Goes (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Deborah Bijkerk

Nieuwe Kerk: Marianne en Madeleine van Milligen, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 99: 8

avonddienst: Psalm 91: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Meta Klop, Judith Breugem, Jolanda de Bruin (reserve)

 

Zondag 22 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, E. de Mots, Ridderkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur ds. J.H. Lammers, Nijkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Zilt 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn van Hof, Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhodé Quist, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 3

avonddienst: Psalm 27: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Guusje de Bruin, Janette Egas (reserve)

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad:

27 augustus,

3 en 10 september

 

77-04,05

Luisterend bidden 

Kracht van gebed (4/7)

“Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                  

(1 Samuel 3: 8)

____________________________________­­­________________

Wat doe je eigenlijk als je bidt? Op zichzelf niet een erg moeilijk vraag, toch? Je spreekt met God, je deelt je hart met Hem en je vraagt wat je nodig hebt, belijd je zonden en zo kunnen we er nog wel iets aan toe voegen. Toch wil ik even met je naar het punt waar het in het gebed gaat over een ‘gesprek’. Krijgt God bij jou de kans om antwoord te geven? Laat me het even uitleggen.

Stel je voor dat je een zoon hebt die bij je aanklopt met een vraag. Hij loopt ergens tegenaan en heeft hulp of advies nodig. Vervolgens heeft hij zijn vraag gesteld of zijn probleem uitgelegd, maar voordat jij kunt reageren is hij al opgestaan en weggelopen. Je hebt niet eens het advies of het antwoord kunnen geven waar hij naar op zoek was. Met welk gevoel blijf jij dan achter? Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven: Je voelt je helemaal niet serieus genomen en ergens doet het ook pijn dat je je tobbende zoon zo weer ziet weglopen. Maar hij nam de tijd niet om naar je te luisteren.

Ik ben soms bang dat onze gebeden zo eenzijdig zijn geworden, dat wij wel praten en vragen, maar is er nog ruimte voor Gods antwoord? Met andere woorden: Versta jij ook Gods stem en luister je ook wat Hij je wil zeggen? De eerste vraag die je dan misschien hebt is de vraag: ‘Hoe doe je dat dan?’ Toch is die vraag misschien een stap te ver. Het begint bij de vraag of jij gelooft dat God tegen je wil spreken. In de tijd van Samuël zie je iets gebeuren, waarvan ik soms bang ben dat dit in onze tijd ook een groot probleem is. Samuël hoort zijn naam roepen en gaat drie keer naar Eli toe. En pas bij de derde keer bedenkt Eli dat het misschien God wel eens zou kunnen zijn die Samuël roept. En Samuël, opgevoed in de tempel, had van Eli nooit geleerd dat God ook tot hem kon spreken. En als God dan spreekt, beseft Samuël het niet en ook Eli was kennelijk niet (meer) gewend om de stem van God te horen. Heeft God nooit gesproken? In die tijd bijna niet meer of helemaal niet. “Het Woord van de Heere was schaars in die dagen” (1 Sam. 1:1) Mede ook omdat God heel vaak werd genegeerd. 

Geloof jij dat God ook tegen jou wil spreken en antwoord wil geven op je vragen, op je worstelingen en alles waar je Hem bij nodig hebt? Niet dat dit altijd direct duidelijkheid zal geven, want het leven met God is ook een avontuur waarbij je echt tijd nodig hebt om Zijn stem te leren verstaan. Als je de Bijbel leest ontdek je dat God op zoveel manieren spreekt. Bij Samuël met een duidelijke stem, terwijl Paulus het helemaal niet zo eenvoudig vond om de weg te vinden. Als Paulus zoekt naar de juiste route van zijn zendingsreis gaan er juist eerst allemaal deuren dicht. Er staat dan alleen maar dat de Geest het hun verhinderde om het Woord in Asia te spreken (Handelingen 16: 6) en daarna lukt het ook niet om verder te reizen. Vroeger dacht ik dat een ‘nee’ van God een veroordeling was dat ik iets fout deed.

God zegt soms ook gewoon ‘nee’ omdat het gewoonweg niet Zijn plan is. Dan doe je het niet gelijk fout, maar dan geeft Hij alleen antwoord, niets meer en niets minder. Uiteindelijk spreekt God bij Paulus dan door een visioen, net zoals al eerder ook bij Petrus. Petrus kreeg een visioen van een laken met allemaal dieren dat hij echt nog niet kon plaatsen. Soms geeft God je indrukken, overtuigingen, een beeld of een gedachte, die je niet direct kunt plaatsen. Het enige dat je dan hoeft te doen is om dat wat je in de stilte tijdens je gebed aan indrukken ontvangt gewoon op te schrijven tot het moment dat het ineens duidelijk wordt en je het ook nog eens kunt toetsen.

Het geheim van luisterend bidden is stilte. Durf jij stilte toe te laten in je tijd van gebed zodat God tot je kan spreken. Welke gedachten heb je in dat moment van stilte, nadat je God ergens om vroeg? Niet dat dit altijd klopt, soms zitten ook je eigen gedachten er nog tussen, maar leg dat dan ook eens voor God neer. En als je zo spreekt met God, zul je steeds meer ontdekken op welke manier Hij tot je spreekt. En weet je waarom God zo wil spreken met je? Omdat Hij een God is van relatie. Hij zoekt de ontmoeting met jou omdat Hij je wil leiden, de weg wil wijzen en je in Zijn plan wil laten meebewegen. Wees stil en luister eens wat vaker.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 

Uur van gebed

In afwijking van de gemeentekalender is het uur van gebed in augustus en september een week opgeschoven naar zaterdag 14 augustus en 11 september.

Nieuwe Alpha Cursus van start!

Wie nodig jij uit?

Dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijk team, waarin via de Evangelisatiecommissie ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd. 

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid ervoor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159) 

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en/of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.) 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld

(tel. 0184 61 66 91 / alphahardinxveld@gmail.com)

Openingsweekend vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal & andere leuke spellen

De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06–53 54 20 35.

Commissie Kerk en Israël

Al jaren was het gebruikelijk om rond de datum van de Israëlzondag (de periode van de najaarsfeesten in Israël o.a. het Loofhuttenfeest) een bijeenkomst te organiseren in De Parel met een spreker. Gezien de huidige omstandigheden met corona heeft de commissie besloten dit jaar geen bijeenkomst(en) te organiseren.

De Bijbelleraar, Lance Lambert, een bekende Messiasbelijdende Jood, heeft een boek geschreven ‘Israël is uniek’. Een gedeelte uit hoofdstuk 2 van dit boek is geplaatst op de website HGHG. De titel van hoofdstuk 2 is ‘Zijn land’. In Ezechiël 20: 6 noemt God het land Israël dat Hij voor Zijn volk uitzocht ‘een sieraad onder de landen’. Ook spreekt God over ‘Mijn land’. We bevelen dit artikel aan om te lezen. Het boek is ook nog te koop via internet.

De commissie is blij met de HGHG app. De voorbereidingen zijn in gang gezet om een eigen appgroep te openen van de commissie ‘Kerk en Israël’. Wij zullen er regelmatig artikelen plaatsen en hopen dat er veel gemeenteleden zullen aansluiten bij de groep.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Project 10 27 en via hen voor het werk onder arme mensen in Egypte. In Egypte, en met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen. BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig. De diaconie wil dit project in Egypte graag ondersteunen, en bevelen deze collecteen uw gebed van harte bij u aan.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

71.968

85.000

-13.032

Giften

6.894

3.000

3.894

Overige collecten

3.826

4.250

-424

Erfenissen en legaten

 

1.000

-1.000

Totaal

82.688

93.250

-10.562

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.Helaas blijven de collecte opbrengsten achter bij de begroting. Misschien heeft u ongemerkt minder gegeven dan onder ‘normale’ omstandigheden? Wilt u dan overwegen of u dat (indien mogelijk) in een eenmalige bijdrage wilt compenseren? We willen u ook wijzen op de mogelijkheid collecten over te maken via de HGHG app.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is € 294.417 ontvangen. Dat is ruim 84% van het begrote bedrag (€ 350.000) en bijna 78% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Jaarthema winterseizoen

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn, maar voor het komende winterseizoen willen we met elkaar nadenken over jaarthema ‘Volharding.’ Hierin volgen we het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een wijkavond te organiseren. Wellicht is dat in het komend winterseizoen wel mogelijk. Samen willen we dan ontdekken hoe cruciaal een notie als ‘volharding’ is, hoe we volharden kunnen in de pijlers van de christelijke gemeente: de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en in de gebeden. Een datum voor een wijkavond kunnen we nog niet doorgeven. Daarover later meer.

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 12,- aan collectebonnen voor br. Henk Hazendonk en € 40, voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Kerkdiensten

Gezien de hoge besmettingscijfers blijft alertheid geboden bij het uitnodigen van mensen voor de kerkdiensten. Daarnaast houden we ook in de vakantieperiode de beschikbare plaatsen in de kerk graag bezet. Daarvoor vragen we, of u in de vakantieperiode uw afwezigheid wilt doorgeven. Er zal steeds worden gekeken of gemeenteleden extra uitgenodigd kunnen worden, zodat alle beschikbare plaatsen bezet kunnen worden.

Tenslotte

Een lagedrukgebied in Zuid-Limburg en een virus dat wereldwijd rondwaard geven beide aan hoe kwetsbaar wij zijn. Wij leven op een aarde die door onze zondeval wordt gekenmerkt als een geschonden schepping. In onze kwetsbaarheid ervaren we dat we buiten het paradijs leven. Dat wij van God zijn afgevallen. In het spreken over God en over de mens is het goed om de juiste toon aan te slaan. Sinds de zondeval is de mens een ‘kind des toorns’. Zo moeten we allereerst over de mens spreken. Niet als iemand die vanuit de schepping al het beeld van Christus draagt, maar een zondaar die het beeld van God mist en wedergeboren moet worden. De volkomen verzoening is tot stand gebracht, maar zolang we niet door een levend geloof ingeplant zijn in Christus rust Gods toorn op ons. Het is een wonder dat God in Zijn oneindige goedheid omziet naar deze gevallen mens. Hierover schrijft Paulus kernachtig in de brief aan de Romeinen. Pas nadat Paulus vanuit de schepping en vanuit de wet over Gods toorn en oordeel heeft gesproken, komt het verzoeningswerk van Christus ter sprake. Als God niet omziet naar ons mensen zijn we reddeloos verloren. In alle kwetsbaarheid ontfermt God zich over zwakke nietige schepselen. Hij omringt ons met Zijn zorg. We zijn gezegend met de middelen en mogelijkheden die we ontvangen uit Zijn hand. Dat betreft heel concreet de hulpverlening en de medische zorg rondom overstromingen en ziekten. Maar de Heere geeft ons ook Zijn Woord van redding en behoud. Want Zijn zorg wil verder gaan dan alleen onze aardse noden. In alle rampen en noden die ons overkomen horen we Zijn voetstappen klinken. Dat spoort ons aan om ons heil te zoeken bij Hem. In het bloed van Christus is het Leven te vinden. We zien uit naar de zondagse erediensten om daarin Zijn roepstem te horen. Daar klinkt het appelwoord om je te bekeren en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Daar zingen we met de woorden van psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijkgemeente 2 Noord en wijkgemeente 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Maar omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid te bieden om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Citaat

‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden’. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de spoedige vorming van een nieuwe regering. Dat ook in de onderhandelingen Gods wil mag worden gerespecteerd en gehuldigd.

Bid voor de vele lokale partners van Open Doors in India die onvermoeibaar vervolgde christenen bezoeken en bemoedigen. (Gebedskalender Open Doors)

Ook Colombia is hard geraakt door de COVID-pandemie. Het heeft grote impact op de economie en geeft sociale- en politieke onrust. Na een periode van veel protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op gang zijn gekomen, mogen leiden tot eenheid en rust in het land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Laten we de mensen thuis, in het bijzonder die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen, niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Goede tijd gewenst voor hen die met vakantie gaan; maar ook de thuisblijvers wensen we hetzelfde. Of u nu weggaat of thuisblijft, Hij wil erbij zijn. Ga met God!

De kerkenraad wenst ieder de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 20,- en van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving € 50,- voor de kerk. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

Gelezen/gehoord

‘De oude Adam is een machtig goede zwemmer. Die gaat niet zomaar kopje onder, maar spartelt nog een leven lang tegen.’

Tenslotte

We zitten in vakantietijd. Mooi als we van momenten van rust en ontspanning kunnen genieten, al zullen we door de corona-pandemie ook deze zomer met beperkingen te maken kunnen hebben. In een woordenboek wordt vakantie omschreven als ‘een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar school, studie of werk.’ Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor iedereen hopen we dat het een periode van ontspanning en bezinning mag zijn. Eén ding is zeker; waar je ook verblijft, God is niet aan tijd en plaats gebonden: Ga met Hem. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 2 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 3 augustus 2021

19.15-19.30 uur

Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Zaterdag 7 augustus 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 9 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 10 augustus 2021

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Leerdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde (groep 1) 

18.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Herberg

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk: Wieneke Meerkerk, Barbera Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 126: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur prop. L. Solleveld, ’s Gravenzande (groep A)

18.00 uur ds. G.R. Mauritz, Randwijk (groep B)

Collecten

1. Kerkcentrum de Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Carola Klop, Adriënne Bikker, Anne Breugem (reserve) 

Vrijdag 6 augustus 

OUDE KERK

14.00 uur
ds. E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Jan-Rens Faasse en Anneleen van der Lingen

Zondag 8 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.P. Emaus, Urk (groep 1) 

18.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 24-7, Egypte

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Nienke Burggraaf, A2 Natasja Hofland

Nieuwe kerk: Marianne en Madeleine van Milligen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. M. Baan, Veenendaal (groep B)

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Daniëlle Bikker, Hilde Breugem (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

13 en 27 augustus 

 

]]]

77-02,03

 Het ambt aller ouderen

 (Psalm 71)

____________________________________­­­________________

 De Heere wil in de gemeente iedere gelovige inzetten in Zijn dienst. We noemen dat het ‘ambt aller gelovigen’. In Psalm 71 luisteren we naar iemand die zich hiervan bewust is in de avond van zijn leven. We kijken hem in het hart, als hij zegt: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.

Het gebed: ‘Verlaat mij niet, o God’, is voor gelovigen herkenbaar. Ook in de ouderdom, als de kwetsbaarheid van het leven wordt gevoeld en doorleefd. Het is geen vraag vanuit ongeloof, maar een uiting van afhankelijkheid en diep verlangen dat God zijn leven draagt, geborgen te zijn in Zijn liefde en zorg. Zo alleen kan het in de avond van het leven licht zijn. Licht van vergeving, als de zonden en het gebrekkige vanuit ons leven ons aanklaagt. Licht van hoop, als het leven zo zinloos en doelloos lijkt te worden. Bij alle verdriet en moeite, die de ouderdom vaak kenmerken, mogen Gods beloften troosten. In Zijn beloften vindt ons geloof houvast.

De Psalmdichter zegt het: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd”. In zijn jeugd liggen de wortels van zijn geloof. Beter gezegd, in Gods Woord. Daar begint het, bij een open Bijbel. Lezend en luisterend leren we Wie de Heere is, wat Zijn daden en beloften zijn. Hierin ligt voor ons een indringende aansporing om in onze jonge jaren de Bijbel te lezen en ons – met onze kinderen! – te laten onderwijzen in de gemeente onder de verkondiging. Zo heeft de Heere in het leven van de psalmdichter het vertrouwen gewekt, en een levende hoop gegeven. In de verzen 5-6 zegt hij het zo: “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent u mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn”. 

Nu treffen we een verassende wending in vs.18. We lezen het gebed: “Verlaat mij niet, o God, …”. De reden van dit gebed is bijzonder: “…, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.” Nu komt het ambt aller ouderen in zicht. Deze woorden maken ons bewust dat ouderen (en ouders) de generatie die na hen komt iets te vertellen hebben over Wie de Heere is en wat Hij belooft. Op vele plaatsen in de Bijbel vinden we dit. Kinderen staan en steunen op de schouders van het voorgeslacht. God wil door de geslachten heen het geloof wekken en uitwerken. Het is het verlangen van de psalmdichter, hierin van betekenis te mogen zijn.

Hij spreekt over Gods ‘sterke arm’ en ‘macht’ (vs.18b). Het zijn bekende woorden uit het Oude Testament. God verloste zijn volk uit de slavernij van Egypte met ‘grote kracht’ en met een ‘uitgestrekte arm’ (Deut. 9: 29). De Uittocht uit Egypte is een beeld dat zijn wezenlijke invulling krijgt in de dood en opstanding van de Heere Jezus. Door Zijn weg en werk verlost Hij zondaren vanuit de slavernij van de zonde, de duivel en de dood (Gal.1:3-4). Zo klinkt zijn wekroep: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Joh.11:25-26)” Met sterke arm en macht verlost deze Heiland zondaren, die tot Hem de toevlucht nemen! Hij nodigt ons allen met klem om dat ook te doen!

Wat een zegen als ouderen laten horen en / of zien dat de Heere Jezus Christus het verschil maakt in hun leven en sterven. Hij is onze Rots, Burcht, Hoop, Vertrouwen, Steun, Helper, Lof en Toevlucht – allemaal geloofswoorden uit deze Psalm 71: 3-8. Reden genoeg voor jongeren om in een ontspoorde cultuur te luisteren naar ouderen die in het spoor gaan van Gods beloften. Aansporing genoeg voor ouderen om dit psalmgebed mee te bidden. Gebed om een erfenis achter te mogen laten: goede woorden over God, een getuigenis van doorleefd geloof, hoop en liefde. De Heere zegene – oud en jong – met vrijmoedigheid en een luisterend oor.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

HGHG app

Na de aankondiging van de HGHG app, mochten we al veel gemeenteleden toevoegen. Op de HGHG app wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws uit de gemeente, u kunt elkaar handig vinden in de gemeentegids en u heeft direct een gezicht bij degene die u zoekt.

In de app kunt u zich aansluiten bij groepen die uw interesse hebben, zoals bijvoorbeeld de groep van de zendingscommissie voor het laatste nieuws van onze zendingswerkers. Standaard komt u in alle wijkgemeente-groepen zodat u op de hoogte bent van nieuws uit de gehele gemeente en in de groep Nieuwe gebruikers. Hierin vindt u handige filmpjes over het gebruik van de app en kunt u ook vragen stellen.

Mist u een groep? Bijvoorbeeld uw bijbelkring? Maak dan zelf een groep aan en deel hierin de onderwerpen voor de eerst volgende samenkomst.

Ook handig is de agendafunctie. In de algemene groep (HGHG) staan alle activiteiten vermeld (mits deze zijn doorgegeven aan activiteiten@hghg.nl), zo vergeet u nooit een activiteit!

U kunt ook de kerkbode online inzien. U kunt toegang vragen tot de kerkbode groep en als u betalend lid bent kunt u de kerkbode ook op vakantie online lezen. (Om uw lidmaatschap te controleren moet u wel uw adres bij uw profiel hebben ingevuld.)

Wil je de app downloaden, zoek dan in je eigen app store op ‘HGHG’. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Collecteren via de HGHG app

Inmiddels is de HGHG app dus ‘live’. Belangrijk onderdeel is de mogelijkheid om de collecten eenvoudig digitaal in te zamelen. Onderstaand willen we wat meer vertellen over de mogelijkheid van het geven van collecten via de app.

Uw bijdragen aan de collecten kunt u doen bij het onderdeel ‘Geven’ (midden-onder). Iedere vrijdag komen daar de collecten op te staan van de eerstvolgende zondag. De collecten blijven er een week op staan (behalve bij bijzondere dagen). Met de ‘+’ en ‘-‘ kunt u het bedrag per collecte verhogen of verlagen. Door op de collecte te klikken, kunt u lezen waar de collecte voor bestemd is.

U kunt per keer geven d.m.v. iDEAL, maar u kunt ook gebruik maken van een saldo. Via ‘opwaarderen’ maakt u eenmalig een groter bedrag over en bepaalt u later voor welk doel uw gift bestemd is.

Het opwaarderen van uw saldo kunt u vergelijken met het kopen van collectebonnen. U kocht een hoeveelheid collectebonnen, in de tijd erna gaf u de collectebonnen aan de verschillende collectedoelen. Hoe het opwaarderen werkt, kunt u zien in het instructiefilmpje op de HGHG app in de groep ‘Nieuwe gebruikers’.

Gebruik van een saldo heeft voordelen: Per transactie wordt € 0,35 transactiekosten in rekening gebracht, het is voor u dus voordeliger omdat het dan een éénmalige iDEAL transactie is per opwaardering, in plaats van per collecte.

Ook voor de administratieve verwerking van de collecten zou het fijn zijn als veel gemeenteleden gebruik gaan maken van het aan de collecte geven via de HGHG app. Alle collecte-opbrengsten worden meteen in een totaalbedrag per bestemming gezet. Dit scheelt veel uitzoekwerk t.o.v. overboekingen via de bank.

U hoeft zodoende ook geen gebruik meer te maken van verschillende rekeningnummers voor uw bijdragen.

Komende weken kunt u nog gebruik maken van de QR codes die we de afgelopen tijd hebben gehad, maar deze mogelijkheid zal over enkele weken beëindigd worden.

Verkiezingen ouderlingen en diakenen

Aan het einde van oneven jaren zijn er in de kerkenraden verschillende broeders aftredend. Een deel daarvan is herkiesbaar maar een deel ook niet. Dit betekent dat er in de komende maanden verkiezingen zullen worden gehouden voor nieuwe ambtsdragers. Voor de wijkkerkenraden starten deze verkiezingsronden na de zomervakantie. Ook in de Algemene Kerkenraad zijn er ambtsdragers met bepaalde opdracht aftredend, en hiervoor wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen. Voor de te volgen verkiezingsprocedures vindt u de informatie in de plaatselijke regelingen van de wijken en de AK. Deze zijn te vinden op de website. Daarnaast zal nadere informatie in kerkbodeberichten en afkondigingen, centraal en per wijk, worden gedeeld.

We bevelen deze verkiezingen van harte aan in uw voorbeden, zodat de komende vacatures spoedig vervuld zullen worden en het werk in de gemeente kan doorgaan. 

Verkiezingen Algemene Kerkenraad 

De gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Daarnaast zijn er ook een aantal centrale functies waarbij het geen ambtsdragers betreft. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de hele gemeente en worden daarom door de AK verkozen uit de stemgerechtigde broeders van de gemeente. Aan het einde van 2021 zijn de volgende broeders aftredend en herkiesbaar: 

C.J. (Corstiaan) Batenburg, jeugdouderling (wijk 1-Oost) 

P. (Piet) Boogaard, kerkrentmeester (wijk 3-zuid) 

F. (Freek) de Bruin, preses AK 

C.I. (Kees) Pille, evangelisatieouderling (wijk 3-Zuid) 

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen. 

Aftredend en niet herkiesbaar is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord). 

Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. 

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op 27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag 15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK 

Vakantie 

De vakantietijd is aangebroken. Tijd om wat afstand te nemen, tijd om te rusten? De afgelopen tijd ontdekte ik bij het lezen van het scheppingsverhaal dat God niet alleen een dag rust nam op de zevende dag, maar dat Hij na iedere dag even rust nam om te zien dat wat Hij gemaakt had, dat het goed was. Rusten zou je beter kunnen vertalen met ‘stoppen’. God stopte, om te genieten van wat Hij maakte. Vakantie, dan wens ik iedereen toe dat het niet betekent dat je een bepaalde tijd uitgeteld op je stoel neervalt, maar dat je bewust zult genieten van wat God je geeft, thuis of waar ook op deze wereld. En dàt niet alleen in de vakantietijd, maar dat je die tijd zult gebruiken om dit opnieuw te oefenen, zodat je na de vakantie een levensstijl hebt geleerd van elke dag even stoppen en genieten. 

Zelf hoop ik het werk weer op te pakken op maandag 16 augustus. Met hartelijke groet, 

Theo de Koning 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 18 juli 2021 

De diaconale collecte van deze zondag is voor een project van ZOA in Ethiopië ‘Laat kinderen veilig spelen’. Duizenden jonge kinderen uit Zuid-Sudan zijn alleen in Ethiopië aangekomen. Ze zijn bang en getraumatiseerd. Ze weten niet waar ze naar toe kunnen. Het is een hartverscheurend beeld: een driejarig kind dat moederziel alleen op de vlucht is. Angstig op zoek naar een veilige plek. Voor duizenden jonge kinderen uit Zuid- Sudan is het de harde realiteit. Ouders overleden of tijdens de vlucht kwijtgeraakt. Ze staan er helemaal alleen voor. Oorlog en geweld hebben hun jonge leven helemaal op de kop gezet. Veel kinderen kampen daardoor met psychische klachten, zijn bang en zitten vaak vol stress. We kunnen dit niet laten gebeuren! ZOA trekt zich het lot van deze jonge kinderen aan en vangt hen op bij de Zuid-Sudanese grens met Ethiopië. In één van de Child Friendly Spaces bieden zij hen een veilige plek. In de Child Friendly Spaces kunnen de kinderen: 

Leren; in de klaslokalen leren de kinderen rekenen, schrijven en Engels 

Verwerken; de kinderen krijgen hulp bij het verwerken van hun trauma’s 

Kind-zijn; de kinderen kunnen op afgesloten terreinen heerlijk samen spelen 

Ieder kind verdient de kans zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze kwetsbare kinderen uit Zuid-Sudan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? 

Diaconale collecte zondag 25 juli 2021 

De diaconale collecte van zondag 25 juli is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en / of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben, dichtbij of ver weg. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen. De diaconie wil u als gemeente danken voor het vertrouwen die wij van u krijgen om uw gaven te besteden aan diaconale doelen wereldwijd. Het is ons gebed dat het diaconale werk voortdurend tot zegen mag zijn. 

Verjaringsfonds 

De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 1e kwartaal van 2021 is totaal € 1.475,30. Dit is bestemd voor Stichting Verpleegkundigen voor Israël. We danken u allen voor uw bijdrage! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Laten we juist in deze tijd meeleven met oudere gemeenteleden voor wie het stil wordt nu familieleden met vakantie zijn. Er zijn gemeenteleden die alleen zijn. Laten we als gemeente hen bemoedigen en hen omringen met onze gebeden.

Giften

Ter vrije bestemming ontving ik € 50,-. Voor de kerk ontving ik eveneens € 50,-. Verder ontving ik € 20,- voor de diaconie en twee maal een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Samen zingen

Dankbaar en blij zijn we dat we als gemeente weer mogen zingen. Op die manier mogen we samen God loven en prijzen. Vanuit dat oogpunt is het fijn dat de zang begeleid wordt door het orgelspel. Onze organisten vinden dat we goed zingen maar het kan altijd beter. Zeker na een lange periode waarin we niet hebben kunnen zingen moeten we dit weer samen oppakken. Twee concrete punten willen we noemen. Als eerste bij de start van de psalmregels laten we het nogal eens afweten, waardoor het tempo terugzakt. Als zingende gemeente wordt ons gevraagd de psalmregels steeds direct met het orgel in te zetten. Als tweede proberen we als organist en gemeente een zangtempo aan te houden van M60, dit betekent voor elke noot een seconde. Zo hopen we als gemeente en organisten nog meer een eenheid te kunnen vormen. Zing bovenal, vol overgave met uw hart Gods lof. Jonge kinderstemmen, mooie alten en lage bassen, zuivere tonen en eenvoudige stemmen: ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer” (Psalm 108:1 ber.)

de Kerkenraad

Gelezen

‘Wat hebben goede ouders een zorg voor hun kinderen, vooral voor de kleintjes, dat ze behoed en bewaard blijven. En God heeft een hart dat nog anders is dan het hart van de ouders, dan het hart van de moeder. Hij zal het niet kunnen verdragen dat diegenen kwalijk behandeld worden over wie Zijn Naam is aangeroepen en afgeroepen. Hoe zou Hij niet datgene bewaren waarvoor Hij Zijn Zoon heeft gegeven? Hij zal hen blijven beschermen met Zijn Naam, en voor hen een schild zijn boven hun hoofden, een harnas tegen de pijlen die in het verborgene vliegen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond sluiten wij de serie preken over Elisa af. We lezen 2 Koningen 13:14-21. Elisa wordt ziek en sterft. Na zijn begrafenis gebeurt er iets wonderlijks. Een man wordt in het graf van Elisa geworpen en komt tot leven. Wat heeft dat ons te zeggen? Met de hulp en de leiding van de Heere hopen we dat te ontdekken.

Allerlei gemeenteleden vertrekken in de komende tijd naar hun vakantieadres of zijn al vertrokken. Komende maandag hebben de basisschoolkinderen vakantie. Laat het een goede periode van rust zijn. Mag het eveneens een tijd van overdenken zijn? Juist de rust is zo geschikt om te overwegen wie de HEERE voor ons is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij van ons vraagt. Wie wandelt in Gods schepping, krijgt stof genoeg aangereikt.

U en jou een goede tijd gewenst!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. Jan Arie Loeve, Wilhelminastraat 44, 3373 AR, ligt in het ziekenhuis te Dordrecht en wacht op een plekje om te revalideren. Hij gaat nog steeds met kleine stapjes vooruit, waarvoor we willen danken, maar we willen ook bidden dat zijn gezichtsvermogen terugkomt.

Bevestiging en intrede

In het vorige kerkblad konden we u meedelen dat ds. M. Dubbelman het beroep naar onze wijkgemeente heeft aangenomen. Inmiddels is bekend dat ds. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 26 september in de Oude Kerk door ds. P. van de Voorde verbonden zal worden aan onze gemeente en diezelfde middag, ook in de Oude Kerk intrede zal doen.

Reserveringen

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van zondag 18 juli tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid te stellen om zich in te schrijven voor een dienst en vanaf zaterdag 12.00 uur de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid bieden zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk in deze periode in te schrijven.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2, Noord

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot de wijziging van het aantal ouderlingen met een bijzondere opdracht in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Het document is digitaal beschikbaar op de website hghg.nl onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling Gert-Jan Klop mocht tijdens huisbezoek € 50,- ontvangen ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Pareldienst

We gaan vanaf zondag 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is daarom op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe ouder de wereld wordt en hoe feller de strijdt ontbrandt tussen Christus en de antichrist, des te grondiger probeert de wereld zich van de christenen te ontdoen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de vrijwilligers in onze gemeente die zich inzetten voor hulp aan de naasten, zoals het regelen van vakanties voor hulpbehoevenden. Wilt u bidden voor alle jongeren uit onze gemeente die in het binnen- en buitenland zich inzetten voor praktische (nood) hulp en verbreiding van het evangelie.

Er gebeuren ook veel prachtige en wonderlijke dingen in India. Zo zorgde de genezing van een meisje in een dorp ervoor dat alle dorpsbewoners zagen dat er kracht is in de naam van Jezus Christus. De vervolging van christenen in dit dorp is sterk afgenomen. We danken hiervoor. (Gebedskalender Open Doors)

In afgelegen dorpen in Albanië is vaak geen christelijke gemeente. Kerken uit de omgeving organiseren daarom regelmatig evangelisatieactiviteiten, samen met de GZB. Ook worden in deze dorpen regelmatig professionele medische controles gedaan, omdat de gewone medische zorg er erg beperkt is. Laten we bidden dat ook deze dorpelingen Jezus leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Vanaf a.s. zondag breekt de vakantieperiode aan. De diensten worden om en om gehouden met wijk Zuid in de Oude Kerk. Er zijn geen diensten in De Parel.

We wensen een ieder een fijne vakantie thuis of in een andere plaats.

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Aanstaande zondag zal de laatste preek voor de vakantie zijn uit de serie over Ruth. Na de vakantie pakken we de draad weer op. Het thema voor a.s. zondag is: ‘Gezegend toeval’. Bestaat toeval in het leven van gelovigen? Het tweede hoofdstuk van Ruth werpt een bijzonder licht op deze vraag. Achter de schermen van ons leven gebeurt meer dan we ons bewust zijn. Juist de stilte in onze gebeden bepaalt ons bij de hemelse Vader, Die in het verborgene is en ziet en weet wat we nodig hebben voordat we bidden (Mt.6:5-8). Allen, thuis of elders, een goede vakantieperiode toegewenst. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

De Heere gaat een weg met elk mens. Hij overziet en leidt ons leven. Hij peilt het leed en aanschouwt het verdriet. Hij wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. Dat laat Hij verkondigen in en door Zijn Woord. Opdat zij alle zorg en nood in Zijn hand leggen.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 10 ter vrije bestemming. Seniorenbezoekbroeder De Nijs ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Registratie kerkdiensten

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van 18 juli tot en met 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten, willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid stellen om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur bieden we de leden van de andere wijkgemeente ook de mogelijkheid om zich voor de dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk, in deze periode, in te schrijven.

Gelezen / gehoord

‘Velen grijpen in onze tijd meer naar reizen naar het buitenland dan naar reizen door Gods Woord.’

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die financieel dit niet (meer) kunnen of de gezondheid het niet meer toe laat.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 juli 2021

14.00 -15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 19 juli 2021

10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 20 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Zaterdag 24 juli 2021

14.00 – 15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 juli 2021

geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 27 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 18 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. N.A. Donselaar, Stad aan ‘t Haringvliet (groep 1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA 

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Lois de Jong, Annie Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst: Psalm 1: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdragers (groep A)

18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (groep B)

Collecten 

1. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Anke Vogel, Marlies van den Bout (reserve)

Donderdag 22 juli Oude Kerk

19.00 uur Huwelijksbevestiging van David Exalto en Danielle van Meurs 

De kerkdienst kunt u volgen via www.kanaal1.hghg.nl.

____________________________________­­­________________

Zondag 25 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, drs. J.B. Mulder, Hilversum

18.00 uur wijk 3 Zuid, Prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. van Zetten, Bennekom (groep 1)

18.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1 Diaconie – Algemeen 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sara de Kock

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Gerlinde Poortvliet, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 8

avonddienst: Psalm 56: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas (groep B)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Janieke Alblas, Jannie Breedveld (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

30 juli, 13 en 27 augustus 

 

76-52, 77-01

Dochters rondom Jezus

“Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.”

(Markus 5: 34)

“Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?”

(Markus 5: 35)

____________________________________­­­________________

De geschiedenis van Markus 5 speelt zich om te beginnen af op het strand van de zee van Tiberias. De drukte rondom de Heere Jezus heeft de anderhalve metermaatregel verdrongen. Een grote mensenmassa heeft zich rondom de Heiland verzameld.

Er klinkt een S.O.S.. Een vader in nood doet een beroep op Jezus. Hij is één van de hoofden van de synagoge, hoewel hij zich daar niet op laat voorstaan. Zijn naam?: Jaïrus. ‘God verlicht hem’ betekent zijn naam. Maar what’s in a name? Een prachtige belofte, maar ondertussen zit Jaïrus vanwege zijn thuissituatie wel in het donker.

Jaïrus heeft een dochtertje. Twaalf jaar jong. Alleen: ze ligt wel op sterven. ‘Te jong’, zouden wij zeggen. Dat is de reden, waarom Jaïrus zich bij Jezus aandient. Neerliggend aan Jezus’ voeten, smeekt hij Hem om een gunst. “Kom mee, leg haar de handen op, dat zal haar redding zijn!” Daar spreekt hoop en vertrouwen uit.

Jezus hoort en gehoorzaamt. Hij gaat met Jaïrus mee. Samen met een opdringerige mensenmassa, niet te weinig! Bijna wordt Jezus onder de voet gelopen.

Ineens is ze daar: onderweg naar dat dochtertje van Jaïrus is daar die andere dochter. Naamloos als ze is, lijdt ze al twaalf jaar aan een gynaecologische kwaal. Stad en land afgelopen en een kapitaal verdokterd, maar niets helpt. Het is alleen maar erger geworden.

Waar Jaïrus contact met Jezus zocht, door vòòr Hem op de grond neer te vallen, kiest deze vrouw voor een benadering van achteren. Ze houdt er een bepaalde overtuiging op na, die verder nergens op stoelt. Er is tenminste geen belofte voor, maar ze waagt het er op. Ze raakt Jezus’ bovenkleed aan. Waarachtig: dat helpt! Dat was het medicijn. Zonder woorden, maar met een aanraking is ze genezen van een aandoening waar ze nu al twaalf jaar de halve wereld voor af reist. Hoe hou je het vol. Maar ook: hoe durf je zo, anoniem, met Jezus in contact te treden?

Houd wel voor ogen, dat de stoet nog steeds onderweg is naar het huis van Jaïrus, om daar zìjn dochtertje van de dood te redden! Dat moet door gaan en duldt geen oponthoud.

Toch wordt de stoet opgehouden door dit anonieme voorval. ”Wie deed dat?”, wil Jezus weten. Wie raakte Hem aan?

Wat een vraag, zo vinden de discipelen. In zo’n mensenmassa is afstand houden onmogelijk en aanraken een gegeven. Jawel, maar een aanraken dat doelbewust gebeurde. De vrouw kan niet anoniem meer blijven. Ze moet voor de draad ermee! Zo komt ze op de plek waar eerst Jaïrus was geweest: voor de voeten van Jezus. Daar vertelt ze de Heelmeester de volle waarheid. Zo hoort het ook…

Daarna prijst Jezus haar: “Dochter, uw geloof heeft u behouden!” Tegelijkertijd wordt het geloof van Jaïrus wel zeer op de proef gesteld, want dit kost tijd! Kostbare tijd. Bij zijn kwestie is er haast geboden… totdat het doek valt. Totdat dat bericht Jaïrus bereikt. Stop maar. Het hoeft al niet meer. Je dochter is gestorven. Het heeft allemaal geen zin meer. Laat je hoop op Jezus maar varen, dat heeft nu geen nut meer. De dood heeft tòch gewonnen. Vermoei de Heiland niet langer.

Weet je: ik vind dat alles zo herkenbaar. Want dan kom je er achter wat ‘geloven’ is. Voor die vrouw betekende het: ‘ik waag het er op’. Even Zijn kleed aanraken… Met de moed van de wanhoop. Met lood in haar schoenen. Iets in de zin van ‘baat het niet, schaden zal het dan ook niet.’

“Je geloof heeft je gered”, zei Jezus tegen de ene dochter.

Datzelfde geloof, daar doet Jezus een beroep op bij Jaïrus. Geloof alleen. Alleen geloof! Dat betekent, dat je voor andere stemmen doof bent. Wat er zojuist gezegd is over je bloedeigen kind en daarbij de opmerking: bespaar je de moeite. Geloven tegen-wat-men-zegt-in. Reken erop dat er dan aan je wordt geschud. Om dàn te vertrouwen. Op Jezus’ woord te bouwen… Dóór te gaan naar het ‘sterfhuis’, dat een ‘leefhuis’ blijkt te zijn, omdat de Heere Jezus alle macht heeft op de aarde en in de hemel. Naar huis gaan om te ontdekken: het geloof treedt alle perken te buiten. Het geloof laat zich niet boeien door onmogelijkheden. Het geloof laat zich niet keren door wat ‘men’ zegt en ‘men’ denkt. Want dan ben je gauw klaar. Spoedig uitgegloofd en uitgeloofd. Het geloof hecht zich echter aan Jezus’ woord. Dat biedt echt houvast. Daar kun je verder mee! In leven en in sterven nog wel! Nooit ontdekt?

C.D.Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 10 juli is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gebed te gaan en de noden van kerk en wereld de Heere voor te leggen. Onze schuld belijden en God danken voor Zijn onverdiende zegeningen is misschien nog wel belangrijker! Wat zijn we dankbaar voor het aangenomen beroep van ds. Dubbelman. Vult u zelf uw dankpunten aan? Jongeren en ouderen uit alle wijken en windstreken van ons dorp, van harte welkom!

Herinnering betaling abonnementsgeld

Bij de kerkbode van 21 mei jl. hebben de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te herstellen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal 20 euro per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574

ten name van: “Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld”

Omschrijving :Vermeldt hier uw eigen adres

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Openingsweekend 2021

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Het openingsweekend van 2021 is in zicht! Zet u de datums (vrijdagavond 17 t/m zondagmiddag 19 september) alvast in de agenda? De activiteiten van vorig jaar worden weer op ongeveer dezelfde wijze – voor jong & oud – voortgezet. De exacte invulling hangt af van de op dat moment geldende maatregelen. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor nu positief en kijken wij uit naar een leuk, gezellig en verbindend weekend vol ontmoeting!

Het globale programma is als volgt:

vrijdagavond > levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar).

zaterdagmiddag > Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar) | Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar) | Fietstocht met “koek & zopie” in Spijk (alle leeftijden) | gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden).

zondagochtend > themadienst in alle wijken met aansluitend koffie drinken in / rondom De Parel.

zondagmiddag > jongeren openluchtdienst met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

– – – – –

*Voor de kinderactiviteit op de zaterdagmiddag alvast een oproepje voor hulptroepen.

*Voor het leuke kinderprogramma zijn we voor zaterdagmiddag 18 september, van 14.00-16.00 uur, op zoek naar ouders en begeleiders.

Doet u en jij mee? Geef je dan nu alvast op via kinderprogramma@hghg.nl

Gezocht: bestuursleden De Parel

In het bestuur (beheercommissie) van De Parel komen twee leuke vrijwilligersvacatures vrij. Lees verder of dit iets voor jou / u is.

Penningmeester m/v: Als penningmeester heb je een adviserende en toezichthoudende rol binnen het bestuur van De Parel. Je bent de schakel tussen het CvK en de dagelijkse leiding van De Parel. Bij voorkeur heb je een achtergrond als financial controller of ben je werkzaam in de accountancy.

Secretaris m/v: Voor de administratieve afhandeling en de verslaglegging van de vergaderingen zoeken we een nieuwe secretaris. Voor de juiste verdeling in het bestuur zou iemand met een achtergrond in personeelszaken, of in de horeca de voorkeur hebben.

Een van deze functies iets voor jou /u? Of zou je /u meer informatie willen? Neem contact op met Bert van Ballegooijen via bertvanballegooijen@icloud.com

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 4 juli 2021

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze weken zijn voor mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking en voor alleengaanden, weduwen of weduwnaars. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een beperking of het gemis van een geliefde of sociale contacten. Je ziet er tegen op om alleen van de vakantie te genieten. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan. Hoewel dit jaar de vakanties niet doorgaan, worden er voor de diverse doelgroepen aparte programma’s ontwikkeld. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil het diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 11 juli 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en / of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift, maar vooral ook op uw gebed voor dit werk?

Verjaringsfonds

Het doel van de opbrengst van het verjaringsfonds voor het 3e kwartaal is Project 10 27 – Libanon, hulp voor de naaste. De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Daar woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Om de hulpvragen enigszins aan te kunnen, moet de organisatie zich beperken. ‘Wat betreft de kinderen helpen we Armeens-Syrische vluchtelingen, christenen dus, op vaste basis. Daarnaast bieden we naschoolse opvang aan moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Andere kinderen uit de wijk mogen hier op zaterdag komen spelen. Ze bidden en zingen met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal. Veel kinderen zijn niet bekend met de Bijbel. Voor tieners hebben we een avondprogramma opgezet, zodat zij niet doelloos over straat zwerven. Zo proberen we in te spelen op wat nodig is.’

Relatie en waardigheid van de ouderen, gehandicapten en kinderen die met het comité in aanraking komen staat centraal: ‘We proberen hun waardigheid te beschermen door de tijd voor hen te nemen, met hen te praten en een relatie met hen op te bouwen. We doen dit niet alleen, het wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen om ons heen, wereldwijd. Zo laat God aan ons zien: jij doet dit werk niet, Ik doe het.’ Dit doel van het verjaringsfonds wordt daarom van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Onderhoudsklussen verricht aan onze Oude Kerk

Portaal onder de toren

Hier worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. De veelbesproken nis is inmiddels voorzien van een eikenhouten toog. De wanden en het vloertje van de nis worden nu nog aangeheeld met zogeheten Friese Witjes. Daarna komt er nog een klein stukje inrichting (spiegel / opbergruimte voor Bijbels en zangbundels etc.)

Plafond entree ingang Kerkplein

De verlichting was hier oud, incompleet en gevaarlijk. Deze is vervangen door nieuwe LED-spots op nieuwe posities. Helaas diende hiervoor ook een stuk plafond gesloopt en vervangen te worden. Inmiddels is deze klus bijna geklaard.

Plafond hoofdtrappenhuis ingang Kerkweg

Zoals eerder aangekondigd in een filmpje op HGHG diende dit plafond vervangen te worden door een nieuw akoestisch en brandvertragend plafond. De afgelopen 3 weken is hier hard aan gewerkt. We beschikken nu over een strak plafond dat voldoet aan de eisen van deze tijd, mèt nieuwe energiezuinige LED-verlichting.

Groot onderhoud Zuidzijde

Het dak en de goot zijn inmiddels gereed. Na een natte mei-maand hebben we heerlijk kunnen doorstomen op het dak, dankzij de schitterende weersomstandigheden in juni. Het onderhoud aan de gevel vergt echter wat meer tijd dan te voren voorzien. De werkzaamheden lopen dus uit ten opzichte van de opgestelde planning.

Bovenstaande onderhoudsklussen zijn en worden voor een deel door betaalde krachten uitgevoerd, die veelal zeer betrokken zijn. Prachtig om dit te merken. Een groot compliment geven we echter ook aan de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Niet het minst aan degenen die de wekelijkse schoonmaak van de kerkzaal verzorgen aan het einde van de werkweek. Dank allemaal!

Zending

Terugblik uitzenddienst en collecte Henk Hazendonk

Met dankbaarheid kijken we terug op de uitzenddienst van Amy de Jong, waar we ook broeder Henk Hazendonk bij hebben betrokken. Het is voor ons als gemeente een voorrecht dat na Lea van de Riet (Zuid Afrika) nu nog twee gemeenteleden zijn uitgegaan om het Evangelie te verspreiden. Amy in Uganda en Henk in Peru. Het betrekken van br. Hazendonk bij de uitzenddienst is op het laatste moment beslist, omdat plotseling de grenzen van Peru open gingen en Henk ons liet weten dan ook spoedig naar Peru te willen vertrekken. Dit is niet de eerste keer dat br. Hazendonk naar Lima is gegaan. Dit is wel de eerste keer dat wij als zendingscommissie hier over schrijven. Dat komt omdat Henk een bescheiden persoon is en van mening was dat hij op persoonlijke titel wel naar Peru kon gaan. Hij volgde daar op eigen kosten taal- en Bijbelstudie en tijdens die studie zag hij de roeping om de sloppenwijken in de buurt van het seminarie in te trekken en de mensen daar het Evangelie van Jezus Christus te vertellen.

Intussen ontstond de behoefte aan een thuisfront waarmee overlegd kan worden over wat nu verstandig is te doen en is er een thuisfrontcommissie gevormd. Toen Henk zich geroepen wist om weer te gaan vertrekken werden de praktische dingen doorgenomen en werd duidelijk dat de mogelijkheden van zijn missie niet afhankelijk zouden mogen zijn van de vraag of hij dan nog in eigen onderhoud zou kunnen voorzien. Daarom willen de zendingscommissie en de thuisfrontcommissie de gemeente bij deze missie betrekken. Om een begin te maken zouden we de zendingsbuscollecte van zondag 11 juli voor dit werk willen bestemmen. Wilt u bij het overmaken van uw gift naar bovengenoemd rekeningnummer de naam van br. Hazendonk vermelden? Hiervan willen we zijn ticket betalen en de mogelijkheid bieden om Bijbels en lectuur te kopen.

De thuisfrontcommissie informeert u over hoe de missie van br. Hazendonk verloopt en hoe u in het vervolg dit werk kunt steunen.

Henk Hazendonk naar Peru

Bericht van het thuisfrontteam

Woensdag 9 juni is Henk weer vertrokken naar Lima in Peru. Hij hoopt hier te blijven tot 2 december. De reis verliep voorspoedig. Dat stemt dankbaar. Henk ziet dit als een bevestiging van zijn besluit om daarheen te gaan. Hij weet zich ook erg gesteund door de vele reacties en steunbetuigingen vanuit de gemeente. Namens Henk dank daarvoor. Henk woont in een flatje nabij het Seminario waar hij op de Bijbelschool heeft gezeten, 25 km ten noorden van het centrum van Lima. Vandaaruit steekt hij de Pan Americana (een snelweg) over om de heuvels in te trekken, waar een van de sloppenwijken van Lima ligt. De vorige keer heeft hij daar al mensen ontmoet en hij hoopt de contacten uit te kunnen breiden en daarmee een basis te leggen om echt iets voor de mensen te betekenen.

Henk heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Gemeenschap Wereldzending, dit vanwege de noodzaak dat er een organisatie is, die voor hem garant staat. Wanneer u hem financieel wilt steunen kan dit via de NGW. De stichting heeft een ANBI status. Het rekeningnummer is: NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW, onder vermelding van fondsnummer 411.01 Evangelisatie Sloppenwijken Lima. Het geld komt volledig ten goede aan zijn werk. Het is niet gewenst dat men ook nog de naam van Henk vermeldt. Mocht u / jij een periodieke schenking in geld willen opstellen of als buitenlandse gevers een bevestiging van giften nodig hebben dan kunnen ze direct mailen via info@ngw-evangelisatie.nl (de heer S. van der Meer).

Het postadres van Henk:

Seminario Biblico Bautista

Apartado 22-63

Puente Piedra

Lima

Peru

e-mail: hhhazendonk@gmail.com

Voor vragen of suggesties kunt u ons als commissie bereiken d.m.v. de mail:tfchazendonk@hghg.nl. Henk weet zich geroepen om de mensen daar het Evangelie te brengen, daarin is hij ons ten voorbeeld. De zendingscommissie verwoordt dat door de grote zendingsopdracht uit Mattheus 28:19; we hebben het mogen horen in de uitzendingsdienst met Henk en Amy. We vragen u hen en alle zendingswerkers te gedenken in uw voorbede en bidt voor al die mensen die leven zonder dat zij het verlossende werk van Jezus Christus kennen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagmorgen gaan we verder met de prekenserie over Elisa. Nog één opdracht staat uit. Hazaël moet gezalfd worden tot koning van Syrië en Jehu tot koning van Israël (1 Kon. 19:15). Die opdracht gaat Elisa nu uitvoeren. We lezen in de dienst 2 Kon. 8: 7-15 en 9:1-13. De serie over Elisa nadert zijn einde. Na deze dienst zullen we in de verkondiging nog één keer stilstaan bij Elisa. In de avonddienst op 11 juli preek ik in de Oude Kerk over het tweede gebod. Dit n.a.v. zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen in die dienst Exodus 32:1-11 en Hebreeën 1:1-3. U en jou gezegende diensten toegewenst, ook met de gastvoorgangers. Het is een geweldig voorrecht dat die er steeds weer zijn.

Belijdeniscatechisatie

In september start de belijdeniscatechisatie weer. Nu de zomertijd aanbreekt is dat ook een goede periode voor jongeren én ouderen die geen belijdenis hebben gedaan om te overwegen deze catechisatie te volgen. Wat is het belangrijk om dat persoonlijk voor jezelf te weten wie de Heere is. Zoals de dichter van Psalm 23 het uitspreekt: “De HEERE is mijn Herder”. Als het zo ligt dan mogen anderen dat toch ook weten? Tegelijkertijd is de belijdeniscatechisatie ook een plaats om meer kennis op te doen en zodoende (meer) naar de HEERE toe te groeien. We zijn dankbaar dat er al een groepje is, maar er kunnen er zeker meer bij. Laat het een zaak van gebed zijn!

Huwelijk

Frank Verdoold en Eveliene Swets gaan trouwen op 16 juli. Nadat zij elkaar het ja-woord hebben gegeven gaan zij naar de kerk van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort om daar Gods zegen te ontvangen. Deze dienst begint om 15.00 uur wordt geleid door ds. J.L. Schreuders, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld. We wensen Frank en Eveliene een mooie dag toe, samen met hun ouders, familie en vrienden. Ga met de Heere in jullie huwelijksleven. “Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken” (Spr. 3:6). Zij gaan meeleven met de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.

Beleidsplan 2021 – 2025

In de achterliggende periode heeft de kerkenraad het (concept)beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 kunnen vaststellen. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst. Het beleidsplan kunt u inzien (downloaden) op de website van de Hervormde Gemeente www.hghg.nl onder de berichten van wijk 1 Oost. Bent u niet in de gelegenheid om internet te raadplegen, of vindt u het prettiger om een papieren versie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba. Mocht u vragen hebben over dit beleidsplan dan kunt u die schriftelijk t/m vrijdag 28 augustus doorgeven aan de scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1 3371 CW, of via de mail scriba.oost@hghg.nl. In de kerkenraadsvergadering van 5 september zal het beleidsplan definitief vastgesteld worden.

De kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de diakonie, € 50,- voor de zending en € 50,- voor de erediensten. Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- en € 30,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en € 20, -voor de kerk, € 10,- voor de avondmaalscollecte, € 15,50 voor de kerk, € 15,50 voor de diakonie, € 15,50 voor het pastoraat, € 10,- voor de zendingsbus en € 10,- voor de techniek in de erediensten. Hartelijk dank voor uw gaven.

Gelezen

‘Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.’

Barend Wallet

Tenslotte

Het is fijn dat er ook in de kerk nu weer meer mogelijk is vanwege de verruimingen. Het had zondagavond iets feestelijks dat de Nieuwe Kerk zo mooi gevuld was. Wat fijn om samen alle psalmen te zingen tot lof van God. We hebben daarmee ook weer een nieuw rooster om de kerkdiensten te bezoeken. Steeds in de morgendiensten is groep 1 uitgenodigd. In groep 1 zitten o.a. de gezinnen met jonge kinderen. Voor hen is het fijn om ’s morgens als gezin naar de kerk te kunnen. Voor de avonddiensten verwachten wij telkens groep 2. Als u nog niet in de diensten geweest bent, schroom niet om contact te leggen via kerkdienst.oost@hghg.nl of door een belletje te doen naar scriba J.Poortvliet. Dan wordt u ingedeeld in een groep. Wanneer u met vakantie gaat, wilt u dat dan ook aangeven via bovengenoemd emailadres? Dan kunnen anderen gebruik maken van uw plaats in de kerk.

Langzamerhand breekt de zomerperiode aan. Voor kinderen en jongeren zijn het op school de laatste loodjes. Sterkte daarbij! Anderen zijn al met vakantie. Geniet van de rust en de schoonheid van Gods schepping!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekte en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we ook met hen kunnen meeleven. Het bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden, als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade.

“God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” Psalm 46 vers 2

 

De Kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik afgelopen zondag

“Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen”. Na een periode van 15 maanden, dat we niet of nauwelijks als gemeente God mochten loven en prijzen in ons lied, mochten we als gemeente met dit lied de dienst van afgelopen zondag beginnen. Niet ingetogen, maar met ‘luide stem’. Niet alleen omdat we blij waren, dat het zingen weer mag en kan, maar ook omdat we verrast werden met de beslissing van ds. Dubbelman.

Vorige week zaterdag, tegen het einde van de middag, kregen we van ds. Michiel Dubbelman het bericht dat hij nu het beroep naar onze wijkgemeente wel aan kon nemen. Hij had hierover een duidelijke bevestiging gekregen. Hiermee komt een einde aan een lange vacaturetijd, na een heftige periode waarin we afscheid moesten nemen van ds. Haverkamp. Een lange periode waarin slechts weinig beroepen konden worden uitgebracht, maar waarin we toch bleven vertrouwen, dat God op Zijn tijd, de juiste predikant voor ons op het oog zou hebben. Voor de beroepingscommissie komt hiermee een einde aan haar werkzaamheden. Met name Alida Blokland en Arco Boon, die als gemeenteleden hierin zitting hadden, willen we hartelijk dankzeggen voor hun inzet en volhardendheid. Voor ds. Dubbelman en zijn gezin breekt er een tijd aan van afscheid nemen en langzaam loslaten na een periode van ruim 14 jaar. Ondertussen zal er naar datums worden gezocht voor afscheid en intrede, terwijl wij als gemeente ervoor gaan zorgen dat de pastorie in gereedheid wordt gebracht voor het nieuwe predikantsgezin. Afgelopen donderdag 1 juli is hun dochter Julia getrouwd met Andries Boer. We willen hen hartelijk feliciteren met dit huwelijk.

Onze zieken

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”. (Hebreeën 4: 16)

Reserveringen

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Inmiddels zullen de gezinnen zich hiervoor wel hebben ingeschreven. Vanaf zaterdag 3 juli kunnen ook de anderen zich inschrijven. Schroom niet, zolang er nog plaats is dit te doen en weet u welkom in de dienst.

Verkiezing preses wijkkerkenraad

In haar vergadering van 28 juni jl. heeft de wijkkerkenraad br. Wim Hoogendoorn verkozen tot haar nieuwe preses. Omdat in de achterliggende tijd is geconstateerd dat de combinatie van de functies van preses en pastorale ouderling te zwaar is, is ook besloten dat Wim zijn werk in de wijk zal neerleggen en dat hier een vacature ontstaat. Deze vacature zal tijdens het komende verkiezingstraject opgevuld dienen te worden. Wim heeft aangegeven, dat zolang de vacature niet is vervuld hij in noodgevallen wel als waarnemer blijft functioneren in zijn wijk 2.4.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2 Noord

Vanwege het bovengenoemde besluit heeft de wijkkerkenraad een wijziging in haar Plaatselijke Regeling (PR) in concept vastgesteld. De wijziging staat op pagina 4 onder paragraaf 1.1 ‘Aantal ambtsdragers’. Hier is het aantal ouderlingen met bijzondere opdracht verhoogd van 2 naar 3 met als toevoeging: (waarvan 1 ouderling-preses, 1 ouderling-scriba en 1 ouderling-gemeenteopbouw).

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze wijziging in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder Informatie, wijkgemeente 2 Noord. Tevens ligt de concept-regeling op afspraak ook ter inzage t/m 20 juli bij ouderling Jos van de Minkelis en vanaf 21 juli tot 31 juli bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot. Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 31 juli 2021 indienen bij de scriba (scriba.noord@hghg.nl). Mochten er geen opmerkingen binnenkomen, die deze wijziging in de weg staan, dan gaat deze wijziging van de PR in op 1 augustus a.s.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

Elke vijf jaar legt onze gemeente zijn visie neer in een beleidsplan. Het vorige beleidsplan liep tot en met 2020. Het is dus tijd dat er een nieuw beleidsplan komt. De kerkenraad is daar de afgelopen maanden intensief mee bezig geweest.

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Een beknopte impressie zal door de wijkouderlingen worden rondgemaild naar alle wijkleden.

Het volledige document is digitaal beschikbaar op de website onder de kop INFORMATIE/Wijkgemeente 2 Noord.

Vooruit kijken

Vijf jaar vooruit kijken is een uitdaging. In die periode kan er veel gebeuren, wat we nu nog niet weten. Hoe zal het bijvoorbeeld gaan met de coronamaatregelen? Welke invloed heeft anderhalf jaar beperking van kerkdiensten op de kerkgang na de coronaperiode? Hoe zal de samenwerking met een nieuwe predikant er uit zien?

Beleidskader

Er is veel onbekend. Daarom spreken we liever over een beleidskader dan over een beleidsplan. Er is immers genoeg wat we wél weten: de Bijbel geeft ons richting en onze gemeente bestaat uit leden, waarvan we mogen verwachten dat die zich in willen zetten om die richting te gaan en de toekomst met vertrouwen in te gaan aan de hand van onze Heer.

Richting

Een beleidskader betekent, dat we de richting benoemen en kaders aangeven, maar de invulling daarvan samen met de gemeente stap voor stap zullen vormgeven in de loop van de komende vijf jaren. Die richting wordt in de eerste plaats bepaald door het grote gebod: U zult de Here uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als u zelf.

De kern

Als kerkenraad hebben we ons vervolgens bezonnen op de vraag: Wat is nu de kern van ons gemeente zijn. Waar draait het om? Welke kant willen we daarmee op? Hierover worden ons vanuit de landelijke kerk en de kerkorde inzichten aangereikt, waardoor we ons graag laten inspireren. De kern van ons gemeente-zijn is drieledig:

1. Relatie met God

2. Relatie met elkaar

3. Relatie met de wereld om ons heen

Hierop willen we ons richten bij de opbouw van onze gemeente in de komende vijf jaar.

Voorgenomen besluit

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. Een volledige versie is beschikbaar. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Op zondagavond 11 juli is er een Pareldienst. Onze kerkelijk werker Theo de Koning zal de dienst leiden. Het thema is ‘Wij houden ons niet langer stil’. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest. Omdat we weer mogen meezingen zullen we volop de gelegenheid geven om dat te doen en zo God te loven en te prijzen. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en / of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact, ook tijdens de zomervakantie! Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

We gaan vanaf 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Wie Jezus achterna mag wandelen, heeft zijn rug naar de wereld gekeerd.’

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk het beroep naar onze wijkgemeente mocht aannemen.

Uitsluiting van hulp is slechts een van de manieren van vervolging die Vietnamese christenen ervaren. Ze krijgen geen toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen, ontvangen geen subsidies, worden uit hun huis gezet, vals beschuldigd van een misdaad, ontslagen of zelfs fysiek mishandeld. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Het is winter in zuidelijk Afrika. Allerlei virussen, zoals COVID-19, hebben dan meer kans om zich te verspreiden. Daarbij is de gezondheidszorg in sommige landen slecht. Rondom de bestrijding van COVID-19 is nog veel voorlichting nodig, evenals het beschikbaar komen van middelen zoals vaccins. Bid hiervoor. (Gebedskalender GZB).

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de stormen van het leven, als de golven hoog gaan, klinkt het Woord van de Meester: “Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Geloof het. Ik maak het je bekend. Opdat je alle moeite en verdriet in Mijn hand zult geven.”(Psalm 10:14). Ook anderen worstelen met noden, van lichamelijke en psychische aard. Met en voor hen bidden we: “Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.” (Psalm. 6:3,5)

Giften

Ds. van de Voorde ontving € 100,-. Ouderling Eskes € 30,-.Ouderling van Gelder € 20,- en bezoekbroeder G. Vlot€ 50,-. Alle giften ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Prediking

Afgelopen zondag hebben we een begin gemaakt met een serie preken over het Bijbelboek Ruth. We volgen deze geschiedenis waarin de Heere langs wonderlijke wegen Zijn belofte vervult. De geschiedenis is als een spiegel om de weg, die de Heere met Zijn volk gaat, te herkennen. Dat heeft ons ook vandaag veel te zeggen. Het is goed om het boek voor jezelf eens in een keer helemaal door te lezen. Zo worden ook de verbanden in het boek duidelijk. Laten we bidden dat de Heilige Geest ons zal leren, vormen en bemoedigen vanuit deze bijzondere geschiedenis.

P.v.d. Voorde

Registratie kerkdiensten

Dankbaar zijn we dat er weer meer mensen in de erediensten aanwezig kunnen zijn. Dit betekent ook dat er waarschijnlijk geen wachtlijsten meer hoeven te zijn. Wanneer een dienst vol is en de andere nog niet, is het logisch om aan te melden voor de nog niet volle dienst. Wanneer beide diensten vol zijn, zal er zaterdagavond gekeken worden wie er (helaas) toch nog afgemeld moet worden. Zo proberen we iedereen zo gelijk mogelijk een eredienst te laten bezoeken.

Gelezen/gehoord

‘God is bereid om te geven wat Hij beloofd heeft, maar Hij wil dat wij om het bezit ervan met Hem worstelen, zoals Jakob bij Pniël.’

Tenslotte

De laatste schoolweken breken aan. Weer een schooljaar voorbij. Voor sommige erg spannend. Ga ik over? Kan ik doorgaan op hetzelfde niveau? Hoe alles ook uit zal pakken: “U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.” (Ps.71:5).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Beste gemeenteleden van Wijk Zuid,

We willen jullie van harte uitnodigen voor de Wijkmiddag op 10 juli. Juist in (en na) een tijd van afstand, zoeken we naar verbindende activiteiten. Tijdens deze wijkmiddag is iedereen welkom: jong en oud. Er is voor iedereen wat te doen: sjoelen, oudhollandse spelletjes, gezellig kletsen, samen zingen etc.. Over het eten hoeft u niet in te zitten. Wij zorgen voor koffie, gebak en een frietwagen. Kortom: niets staat opgeven meer in de weg!

Oh ja: is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op. Wij zorgen dat u / jij erbij kunt zijn.

We hopen jullie te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Ellen, Marjolijn, Ruth en Christine

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 3 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 5 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 6 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 10 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

15.30-20.00 uur Gemeentemiddag Wijk 3 Zuid

19.00 uur Gebedskring Jeugdzaal OK

Maandag 12 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 13 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 17 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Algemene berichten

Tijd en affiniteit?

In Buitenhof wonen 12 volwassenen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Heb je affiniteit met deze doelgroep en vrije tijd over dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen koken, fietsen, sporten, tuinieren of schoonmaken. Heb je interesse en/of vragen neem dan contact op met buitenhof@syndion.nl graag tot ziens!

Tuinconcert

Vrijdag 9 juli organiseren we een openluchtconcert! Hanne de Vries en Eline Edens (ook wel bekend van Damascus) zullen optreden. Het concert zal plaats in Schelluinen, Parallelweg 2 (zie welkomsborden). Inloop: 19.30 uur, start concert: 20.00 uur. Kosten: €5,- p.p. entree t.b.v. onkosten. Bij aankomst contant te voldoen. Tijdens het concert ontvang je een consumptie, maar neem zelf ook voldoende te eten en te drinken mee. Als je lekker wilt zitten; neem dan zelf een stoel, kleedje of zitzak mee. We hopen jullie 9 juli allemaal te zien bij het tuinconcert! Geef je van tevoren wel even op via: https:/www.hghg.nl/tuinconcert.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juli. Vol=Vol!

Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor met een veelzijdig christelijk repertoire. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

Vanaf nu kunt u / kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoor.nl, daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?

De CSFR:

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je een studie doet die bij jou past en waarin je jezelf kan ontwikkelen. Een mooie aanvulling op de studententijd vormt het lidmaatschap van een studentenvereniging. Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van de CSFR: een christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote studentensteden. Doel: om christelijke studenten samen te brengen en met elkaar de gereformeerde beginselen te bestuderen. Op deze manier leer je te staan voor je overtuiging en word je voorbereid op je rol in kerk en samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen en studiekringen krijg je de ruimte om te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en jezelf te ontplooien. De CSFR is een plek waar iedereen een thuis kan vinden. Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie over de introductieweken en de CSFR, kun je terecht op www.csfr.nl en onze sociale media. Tot snel!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 10 juli 2021 wordt in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes het jaarlijkse instrumentale zomeravondconcert georganiseerd. Medewerkenden aan dit concert zijn Corné van der Giessen en Leon Koppelman (panfluit), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (piano). U hoeft niet te reserveren voor het concert! Wel wordt u bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven.

Bij de ingang van de kerk kunt u uw handen ontsmetten. Er zal geen pauze zijn en er worden ook geen consumpties geserveerd. Verder geldt in de kerk een vaste looproute. Tussen de bezoekers zal 1,5 meter afstand gehouden worden. (Gezinnen kunnen uiteraard wel bij elkaar zitten.)

Op het programma staat dit jaar geen samenzang.

Het concert begint om 19:30 en duurt ca. vijf kwartier. De deuren aan de Pretoriusstraat 2 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is (net als voorgaande jaren) nog steeds gratis. Wel is er na afloop een (digitale) collecte voor de onkosten. Jong en oud van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 4 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen(groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A. van der Stoep, Nieuwland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Corine Kanselaar, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

De Parel: Simone Meerkerk, Emma Brieffies

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G.J. Hiensch, Elst (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 8 (groep B)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Elise de Haas, Daniëlle Terlouw, Els van den Bout (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 11 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop.J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 35

NIEUWE KERK

09.30 uur rb. ds. J.C.Breugem, Boven-Hardinxveld (groep 1)

18.00 uur prop. A.van Kralingen, Ridderkerk (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P.van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D.de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen: Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise de Bruin, Annemijn Koutstaal

Nieuwe Kerk: geen opgaaf ontvangen

De Parel: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 5

avonddienst: Psalm 40: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. W.J. Westland, Giessendam / Neder-Hardinxveld (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 9 (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Laura Verschoor, Jasmijn van den Bout (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

16 en 30 juli, 13 en 27 augustus

 

 

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld

“Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” 

(Lukas 4: 27)

____________________________________­­­________________

Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels voorbeeld over de tijd van Elisa. Het is de enige keer dat we iets van Elisa lezen in het Nieuwe Testament.

De Heere Jezus is in Nazareth, waar Hij is opgegroeid, waar ze Hem kennen als de zoon van Jozef en Maria. Wanneer Hij preekt in de synagoge vertelt Hij als voorbeeld de geschiedenis van Naäman (2 Kon.5). Naäman, generaal in het Syrische leger, was melaats geworden. Melaatsheid was een huidziekte. Diep ingrijpend, al had je nog zo’n mooie carrière en nog zoveel geld. Je was in feite ten dode opgeschreven en moest voorgoed in quarantaine. Naäman hoorde via zijn dienstmeisje over de profeet in Israël. Hij ging er naar toe en kreeg de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te wassen. Maar… waren de rivieren in zijn eigen land niet mooier en schoner? Zijn dienaren drongen aan en Naäman luisterde. Hij ging zeven keer onder in de Jordaan en genas van zijn melaatsheid. Een groot wonder!

Is het niet een mooi voorbeeld wat de Heere Jezus hier geeft? Prachtig dat iemand van buiten Israël mag delen in het heil dat de God van Israël tot stand brengt? Vooral ook omdat hij de God van Israël erkent en Hem wil dienen. Past dat niet helemaal bij hoe het zal gaan na Pinksteren? Het evangelie gaat grenzen over. Mensen overal in de wereld vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Lukas schetst het in het bijbelboek Handelingen. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie via Judea en Samaria naar de wereldstad Rome. Tot op de dag van vandaag komen overal in de wereld mensen tot geloof.

Toch is dit voorbeeld dat Jezus gebruikt vooral vlijmscherp. De Heere Jezus vertelt dit namelijk om te laten zien hoe het er met de mensen in Nazareth voor staat. Wanneer zij de Heere Jezus horen preken, zijn zij verwonderd. Ze staan versteld over Zijn uitleg van de Schrift. Maar ze blijven hangen in het feit dat Hij de zoon van Jozef is. Ze hebben vernomen wat er gebeurd is in Kapernaüm aan wonderen en tekenen. Dat willen zij ook wel meemaken, maar niet omdat ze nu zo heilbegerig zijn. Ongeloof slaat de klok. Precies daar legt de Heere Jezus de vinger bij. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Er waren heel wat melaatsen in Israël, maar zij werden niet genezen. Alleen Naäman, van buiten Israël werd gereinigd van Zijn melaatsheid. Naäman ging Israël voor. Het is wel duidelijk dat de Heere Jezus in de roos schiet met dit voorbeeld en deze les. De mensen uit Nazareth zijn zo boos dat ze de Heere Jezus van de rots af willen duwen. Hij mag er niet zijn! Hier tekent zich af wat er uiteindelijk met Hem gebeuren zal. Hij zal ter dood gebracht worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daarom legt Hij Zijn macht aan de dag, door midden tussen hen door te lopen en weg te gaan.

Het voorbeeld van Naäman is indringend. Naäman ging Israël voor. Andere steden in Israël gingen Nazareth voor. Zijn er ook die ons voor gaan? Omdat ongeloof de weg tot de Heere Jezus blokkeert? Ongeloof omdat we blijven steken bij onze gedachten en gevoelens. Ongeloof omdat we bij de oppervlakte blijven. Ongeloof omdat we in de Heere Jezus niet onze Redder zien Die we nodig hebben in leven en sterven. Ongeloof omdat we stevig relativeren of omdat we zo vast zitten in ons kader. Ongeloof, ook na ontvangen genade, waardoor je op afstand van de Heere Jezus blijft. Anderen gaan voor in het Koninkrijk van God, maar waar blijft u dan? Geremd om in Jezus je Meerdere te zien, om je aan Hem toe te vertrouwen. Is daar wat tegen te doen? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u leiden. Laat u meenemen door Zijn woorden. Dat leert de Geest van God. Hij zorgt voor overgave. Hij maakt dat je leert buigen voor het woord van de Heere Jezus al schuurt het en komt er inwendig nog zoveel tegenin. De Geest weet de muren van ongeloof die wij optrekken te doorbreken. Zo worden wij klein voor God en zoeken onze reinheid buiten onszelf in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, telkens weer.

 Aarzelt u om grote woorden te spreken of om er veel van te verwachten? U kent uzelf een beetje en weet dat ongeloof zomaar de kop op steekt? Let dan op die vader van die maanzieke jongen (Markus 9:14-29). Huilend zei hij tegen Jezus: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp! Wat denkt u, zou de HEERE het er dan bij laten zitten?

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Thema-avond ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s.

Voor wie? Alle gemeenteleden

Wanneer? Donderdag 23 september 2021

Tijdstip?  20.00-22.00 uur

Waar? De Parel

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn in het afgelopen jaar met de neus op de feiten gedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud. Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden. Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties! Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad. Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel? Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

Diaconie

Diaconale collecte zondag 18 juni 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor Stichting Timon. Deze stichting richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en het gezin waar zij toe behoren. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Ook is er een project gestart ‘Welkom Thuis’ dat speciaal voor kerken en tieners is ontwikkeld. De diaconie wil dit project voor kwetsbare kinderen en jongeren graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet: gemiddeld vier op de tien inwoners. Radios en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Wat een prachtige uitzenddienst was het op 6 juni! Een warm bad van betrokkenheid en bemoediging! Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en gebed! Ik ben echt ontroerd door al het meeleven en voel me ontzettend gedragen door u en jou, en bovenal door onze goede, almachtige God! Hij baant een weg, en Hij die roept is getrouw en zal het ook doen! (1 Tess. 5: 24)

Op moment van schrijven is het maandag 14 juni en ben ik onderweg naar Schiphol. Het was nog even spannend of ik zou kunnen vliegen, omdat er in Uganda een grote COVID uitbraak is. Bidt u mee voor de situatie daar met een tekort aan vaccins, ontoereikende gezondheidszorg en een samenleving waar 1,5 meter afstand lastig te bewaren is?

Gelukkig kan ik dus vandaag vertrekken en daar ben ik God dankbaar voor! Als u dit leest hoop ik veilig in Uganda aangekomen te zijn.

Hoe ziet de eerste periode eruit? Dat ligt aan de situatie en ontwikkelingen omtrent covid. De focus zal in het begin voornamelijk liggen op taalstudie (Luganda). Dit is een van de 43 talen van het land. Deze taal wordt gesproken in de hoofdstad Kampala en in het gebied eromheen.

Het is erg belangrijk om de taal te leren om zo met mensen van hart tot hart te kunnen praten, zeker als het om hartszaken gaat zoals het evangelie. Veel mensen met een beperking en mensen in armoede hebben geen scholing gevolgd, wat betekent dat ze geen/amper Engels spreken. Ook ben ik te gast in het land dus is het goed om m’n best te doen voor het leren van de taal en cultuur.

Dat kost tijd, dus daar zal m’n tijd in eerste instantie voornamelijk uit bestaan. Wel hoop ik de combinatie naar de praktijk ook gelijk te kunnen maken door in m’n dagelijkse leven zoveel mogelijk Luganda te spreken, bijv. in de supermarkt, en door 1 dag per week op de projecten te werken, zodat ik gelijk de taal in de praktijk kan oefenen.

Liefdevolle en Vreugdevolle groet,

Amy de Jong

Jeugdrubriek

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het seizoen 2020 / 2021. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90 RABO 0373 7197 44 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld inz. Jeugdcommissie, onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2020-2021’. Ondanks de beperkingen vanwege de lock-down zijn dit seizoen o.a. het openingsweekend, het verenigingswerk en de kerngroepen -met inachtname van de maatregelen- zoveel mogelijk doorgegaan. Om deze te bekostigen en ook om voldoende financiële middelen te hebben voor het toekomstige jeugdwerk vragen wij uw vrijwillige bijdrage. Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. Anderen hebben voortdurend pijn en last van vermoeidheid. Soms zijn het ook relatief jonge gemeenteleden die voor langere tijd uit de running zijn. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe.

‘Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

hij, die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft;

die zijn hoop in het hachelijkst lot

vestigt op den HEER’, zijn God.’

(Psalm 146: 3 berijmd)

Examenkandidaten

Op het moment dat ik deze regels schrijf weten sommigen de uitslag al. We feliciteren de geslaagden. Dank God voor het resultaat en de kracht die Hij gaf voor de inspanningen de jaren door. Geniet van de vakantie en we hopen dat je daarna met veel enthousiasme aan de nieuwe opleiding mag beginnen. Anderen wachten nog op de uitslag en een enkeling moet in het tweede tijdvak nog een paar examens maken. Sterkte daarbij!

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag worden de complete groepen A, B of C uitgenodigd voor de kerkdiensten. Bij ‘Erediensten’ wordt de uitgenodigde groep vermeld. Ook wordt ieder, waarvan het e-mailadres bekend is, persoonlijk uitgenodigd voor de eredienst. Mocht u ’s avonds worden uitgenodigd en u kunt vanwege de jonge kinderen niet samen naar de dienst komen, dan kunt u dit kenbaar maken middels het e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl. Er wordt dan gekeken of er geruild kan worden met iemand in de morgendienst. Het is niet de bedoeling dat uzelf gaat ruilen. U kunt ook met ons contact opnemen (kerkdienst.oost@hghg.nl of de wijkouderling) als u niet ingedeeld bent in een groep en u overweegt om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Meeleven

We leven mee met wijk 2 Noord nu er opnieuw een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk. Het is bijzonder dat dit beroep uitgebracht kon worden. We wensen ds. Dubbelman het licht en de leiding van Gods Geest! We bidden dat de Koning van de Kerk in Zijn genade spoedig deze vacature zal vervullen.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de instandhouding van de erediensten en € 50,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de instandhouding van de erediensten € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie. Zelf ontving ik (in collectebonnen) € 31,- voor de diaconie, voor de kerk € 40, voor het werk van Amy in Uganda € 16,- en voor het werk van Henk Hazendonk in Peru € 25,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Waarom is het niet geoorloofd God zichtbaar voor te stellen?

Omdat er geen enkele overeenkomst is tussen Hem die een eeuwige en ondoorgrondelijke Geest is, en een stoffelijke, dode, bederfelijke en zichtbare materie.

Johannes Calvijn (Catechismus van Geneve)

Tenslotte

In de morgendienst van 20 juni lezen wij 2 Koningen 8: 1-6. Een opvallende geschiedenis waarin wij ineens de vrouw uit Sunem (2 Koningen 4: 8-37) en de naam van Gehazi (2 Koningen 5: 20-27) weer tegenkomen. In de avonddienst gaat prop. H.B. van der Knijff voor. Nog even en hij is dominee in Wilsum, een dorp aan de IJssel, vlakbij Kampen. Op zondag 27 juni gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor. Heb een goede ontmoeting met hem rond het Woord van de HEERE. In de avonddienst ga ik u voor en is er weer een leerdienst waarin wij stil willen staan bij het tweede gebod. Daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 35. U en jou zegenrijke diensten toegewenst die vruchtbaar mogen zijn voor het geloofsleven! 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan alle zieke gemeenteleden.

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 27 juni zal in de Oude Kerk de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente.

Beroepingswerk

Nu er tegen de gevolgde procedure geen bezwaren zijn ingebracht, is dinsdag 15 juni j.l. een beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op ds. M. Dubbelman te Giessen-Nieuwkerk. In de vacature van ds. B.C. Haverkamp is het de tweede keer dat we ds. Dubbelman beroepen. Tijdens een gesprek tussen de beroepingscommissie en ds. en mw. Dubbelman bleek wederzijds, dat het eerste beroep niet losgelaten werd en dat zij daarom weer open staan voor een beroep. Zodoende kwam er vrijmoedigheid om een tweede traject te starten. Kerkordelijk is dit mogelijk na een periode van 2 jaar. Vervolgens heeft, nadat de algemene kerkenraad hiermee unaniem had ingestemd, de wijkkerkenraad ook unaniem besloten om tot dit beroep over te gaan. Uiterlijk dinsdag 6 juli zal ds. Dubbelman moeten beslissen voor dit beroep en onze bede is, dat God hem nu wel de vrijmoedigheid geeft om dit beroep te kunnen aanvaarden. Daar mogen we als gemeente ook om bidden. Ds. Dubbelman gaat in onze gemeente voor tijdens de avonddienst op 20 juni a.s. in de Oude Kerk. Door uw aanwezigheid tijdens deze dienst, laat u uw betrokkenheid zien. We nodigen u uit deze dienst, voor zover we gemeenteleden mogen toelaten, bij te wonen. Uw meeleven kunt u ook laten blijken door een kaartje of brief aan: Ds. M. Dubbelman, Heul 34, 3381 DC Giessenburg, of per mail aan m.dubbelman@solconmail.nl

Hierna stelt ds. Dubbelman zich aan u voor.

Michiel Dubbelman (18 april 1972) is na de middelbare school natuurkunde gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij ook begonnen met de studie theologie. Eerst aan de VU en later in Utrecht waar hij zijn studie heeft afgemaakt. Ondertussen promoveerde hij in de medische natuurkunde op een onderzoek naar de menselijke ooglens. Vervolgens heeft hij, naast zijn studie theologie, gewerkt als onderzoeker op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum. Eind 2006 is hij gestopt met dit werk en is hij ‘full time’ predikant geworden in de hervormde gemeente te Giessenburg.

In 1995 is hij getrouwd met Jorieke en zij hebben vier dochters gekregen in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar en een zoon van 7 jaar. De oudste dochter Emma heeft gestudeerd in België en woont daar nog steeds (Leuven). De tweede dochter Julia hoopt 1 juli te gaan trouwen en in Gorinchem te gaan wonen. Christy, Maria en Koen wonen nog thuis.

Nabetrachting

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Reserveringen

Zondagmorgen 27 juni zal de doop worden bediend. In deze dienst zijn er vooraf plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van de doopouders. Toch zal er ook nog plaats zijn voor de ‘eigen’ gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Uiteraard is iedereen welkom en we hopen dat u zich allen welkom voelt. Daarom nodigen we u uit, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 3 juli in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen. Tot en met vrijdag 2 juli geven we dan eerst de gelegenheid aan de jonge gezinnen om dit te doen.

Beleidskader 2021-2025

In het kerkblad van 26 maart en 30 april jl. hebben we u bericht dat we als kerkenraad vanaf begin dit jaar bezig zijn om een nieuw beleidsplan te schrijven voor de komende jaren.

We zijn het proces blanco ingestapt en met niets begonnen om ons te laten leiden door Gods Geest. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader. Een richting waar we naartoe willen bewegen, zonder dat vooraf alles vaststaat.

Het beleidskader is door de kerkenraad in de vergadering van 31 mei jl. vastgesteld. Zo kon het ook in het beroepingswerk worden meegenomen, zodat de predikant bekend is met de visie van de kerkenraad voor de komende beleidsperiode.

Deze maand wordt het beleidskader klaar gemaakt om te publiceren, waarna u gelegenheid krijgt om te reageren.

In het kerkblad van 2 juli ontvangt u meer informatie.

Commissie Beleid

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 20,- voor het werk van Amy de Jong. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Zondagavond 27 juni is er een Pareldienst. Onze plaatsgenoot br. Arie de Rover zal de dienst leiden. Het thema is ‘Totaal verschillend en toch één’. Vanuit Galaten 3 zal hierover verder uitleg worden geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 11 juli met ds. Bart de Bruin uit Middelburg.

Commissie Pareldiensten

Jeugdwerk

Afgelopen mei is mw. Arin Oosterom-Klein om gezondheidsredenen gestopt als jongerenwerker in onze gemeente. Wij willen Arin bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze jongeren. We zoeken een jongerenwerker voor het nieuwe seizoen en inmiddels is de vacature daarvoor opengesteld.

Citaat

Wie heeft er ooit beweerd dat de waarheid in déze wereld overwint? In elk geval Christus niet. Neen, de waarheid moet lijden en heel het leven is een examen.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente, nu er afgelopen dinsdag 15 juni voor de tweede keer een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk.

Bid voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven ernaar het evangelie te delen door verschillende activiteiten. (Gebedskalender Open Doors)

Gerlinde is door de GZB uitgezonden om in Centraal-Azië een hospice op te zetten voor daklozen. Zij en haar collega geven lokale verpleegkundigen les over palliatieve zorg. Het hospice is inmiddels gebouwd, maar het proces om de benodigde vergunningen te verkrijgen om het hospice te openen is lang en taai. Bid voor een doorbraak hierin. (Gebedskalender GZB)

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere geve kracht om alles vol te houden. Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Dat de HEERE ook dan zicht geve op Hem, Die “onze zaligheid” wil zijn. “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” (Psalm 68: 21)

Gemeente zijn: Wijkmiddag Zuid

Als wijkgemeenteleden verlangen wij ernaar om juist in deze tijd van afstand, verbinding te zoeken. Daarom wordt er een wijkmiddag georganiseerd voor jong en oud! Als alle maatregelen het toelaten vindt deze wijkmiddag plaats op zaterdag 10 juli 2021 vanaf 15.00 uur.

Noteren jullie deze datum alvast in jullie agenda? Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten, Ruth Vlot, Christine de Koeijer, Marjolijn van Hoeven

Gelezen / gehoord

‘Ik zing niet om te uiten, maar om al zingende te innen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere Zaterdag 

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek 

Iedere maandag 

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Iedere dinsdag (tot de zomer)

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Iedere donderdag 

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Donderdag 24 juni

19.45 uur  bijbelgesprekskring – jeugdzaal OK

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 juni

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid prop. A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur
wijk 2 Noord dr. M Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. W.J. Westland, (groep C)

18.00 uur  prop. H.B. van der Knijf, Stolwijk, (groep A)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Timon

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Lenny Egas, Mirthe Buijk

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Rhodé Quist

De Parel: 10.45 uur: Thirza de Kok, Rebecca Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 9

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD 

09.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

 

Zondag 27 juni

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord ds. M.P.D. Barth, Barneveld – bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee (groep B)

18.00 uur  ds. W.J. Westland ( groep C)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur  wijk 2 Noord dhr. A. de Rover, Hardinxveld Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Gerrie de Ruijter, Samuel Versluis

Nieuwe kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Marnix Molendijk

De Parel 10.45 uur: Jeanine Koesveld, Dayenne Maasland

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 100

Avonddienst: Psalm 149: 5

BOVEN HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Anniëlle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-48,49

Kind of slaaf?

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

  (Romeinen 8: 15)

____________________________________­­­________________

De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als slaaf te werken. Ze hebben een mensonwaardig bestaan! Paulus gebruikt het beeld van een slaaf. Hij maakt duidelijk wat de Geest absoluut niet doet. De Vader wil niet dat Zijn kinderen Hem slaafs benaderen: “Jullie hebben niet de Geest van slavernij ontvangen die weer tot vrees en angst leidt.”

Een slaaf is bezit, een ding met één doel: hij moet zich geven voor zijn meester. Nooit is het goed, altijd is er angst. Als christen ben je geen slaaf en hoef je niet in voortdurende angst te leven of het al dan niet goed genoeg is voor God. Dat geldt trouwens voor iedereen. Wie kent die vragen niet: doe ik het goed en word ik wel aanvaard?

Bent u kind of slaaf? Luister eens naar Paulus. Jullie hebben geen slavengeest ontvangen, die ons dwingt tot kruiperig gedrag om God of een ander tevreden te stellen of te presteren, om maar geaccepteerd te worden. Een leven in deze geest leidt alleen maar tot angst en vrees: wat zal God of wat zal een ander van mij vinden?

Paulus schrijft ook wat de Geest wèl is:  “Maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dat is een heel andere Geest. Door het geloof zijn wij geen ding, maar een geliefd kind! “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” In het leven van Gods kinderen hoeft geen angst of onzekerheid te zijn.

De Geest van Pinksteren zorgt dat wij door het geloof aangenomen worden tot kinderen. Dat is nu echt het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik, zondaar, mijn toevlucht neem bij de heilige God. Dat ik het werk van de Zoon van God van harte omhels en aanneem. Hij brengt mij bij de vaste en zekere belofte die God al bij onze doop gedaan heeft. De Vader betuigt en verzegelt dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar wordt ons duidelijk waarom dit kan en mag: door de doop worden we door God verzekerd dat Hij onze zonden afwast door het bloed van de Zoon. Wij hoeven God niet tevreden te stellen, Hij maakt het Zelf goed. Zonder ons. Voor ons. Dat roept om ons geloof.

Daar hebben we nu echt de Geest voor nodig, want anders komt daarvan niets terecht. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar de slaaf in mij is er nog. Dan willen we liever slaaf blijven of zelfs terug naar de slavernij, zoals Israël weleer. Maar de Geest van de Zoon en van het zoonschap is mijn slavengeest te sterk. Door Hem word ik van slaaf kind. Als kind hoef ik niet bang te zijn of het goed is en of ik aanvaard word. Hij legt ons daarom de woorden in hart en mond. 

Door Hem gaan wij God aanroepen: “Abba, Vader!” Wat zeggen wij eigenlijk met deze bekende woorden? U behoor ik toe! De Geest geeft mij kinderlijk vertrouwen dat God om Christus’ wil ook mijn Vader is. De Vader wil dat van Zijn kinderen horen! De Vader en de Zoon hebben daar alles voor gedaan. Denk alleen maar aan Gethsémané. De Zoon worstelt met Vaders wil en zegt: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Of denk aan Golgotha waar de Zoon afgerekend wordt op onze zonde en betaald gezet wordt op onze schuld. Hij wordt door de Vader verlaten, opdat u en ik door God aangenomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

De Vader heeft Zijn Zoon daarvoor over gehad, zodat u dit gaat belijden. Hoe doen we dat? Hoe kan dat? Nu, de Geest komt altijd met het Kruisevangelie. Met dat Woord doet Hij een beroep op uw hart. ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!’ En wat ik van mezelf nooit zou doen -de slavengeest wil dat niet- ga ik door de Geest der aanneming wel doen: ik antwoord: “Abba, Vader!” Bent u kind of slaaf? Ik hoop van harte dat u zich kind weet! Slaven hebben geen leven. Nu niet en nooit. Zij blijven buiten, terwijl kinderen eeuwig bij Vader thuis mogen zijn.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen, biedt de Covid-routekaart voor kerken de mogelijkheid om het aantal personen in kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is dan de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar. Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten: het laatste lied of psalm zal weer samen worden gezongen.Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen en voor overige bijeenkomsten nemen we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat ook andere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat verdere stappen kunnen worden gezet.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 10 juni a.s. in de Nieuwe Kerk. Jezus Christus legt in Johannes 6 uit dat Hij het Brood des Levens is. In die lijn biedt Jezus het brood aan bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’. Zo mogen we uitzien naar zondag 13 juni, om volgens opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via wijk Zuid. In de Nieuwe Kerk zal de avond gehouden worden met maximaal 60 personen. Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur  De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 3.

Uur van gebed

Zaterdag 12 juni komen we weer bij elkaar voor een uur van gebed. Aanvang 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Van harte welkom!

Honderd handig

Goed nieuws voor wie graag nuttig bezig wil zijn met zijn / haar handen: er staan weer dekenpakketten klaar! Een tas vol lapjes, die aan elkaar gezet kunnen worden tot een fraaie lappendeken volgens het meegeleverde patroon. Niet moeilijk, wel gezellig om (met elkaar) te doen. Zin? Ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of bel even tel. 61 10 08. Gehaakte of gebreide lapjes van 20 x 20 cm. zijn ook nog altijd welkom op hetzelfde adres of op Kerkweg 72.

Vaderdag cadeautip!

Er zijn nog glossy’s van de orgelrestauratie te koop. Heeft u al een exemplaar in uw bezit? Een mooi en kleurrijk magazine met veel foto’s en allerlei ‘weetjes’ over mw. Witte. Zelfs als je geen verstand hebt van orgels is het leuk om de glossy te lezen. Wellicht een leuk vaderdag-cadeautje? Ook opa’s zullen dit kunnen waarderen. Vanaf nu liggen ze in de Oude- en Nieuwe Kerk zodat u bij interesse een exemplaar à € 4,95 mee kunt nemen. Voorin zit een memo met info over de betaling. Verder is de glossy ook verkrijgbaar bij boekshop Rinnah. Ook kunt u nog steeds terecht op Kerkweg 19, Damstraat 5 en het Kerkelijk Bureau. Wie gaat u verrassen met dit fraaie magazine?

de orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster, project ‘de wereld snakt naar adem’. Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. De gevolgen zijn soms mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Zij bieden hun:

voorlichting: hoe je jezelf tegen corona beschermt;

bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;

directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. 

Aan de kinderen, die maandenlang niet naar school konden, worden schoolpakketten uitgedeeld, zodat ze thuis kunnen doorwerken aan hun schoolwerk. Maar er is meer hulp nodig. Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen (de gevolgen van) corona. De volgende organisaties werken samen in het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, EO Metterdaad, Red een kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. De diaconie wil deze hulp graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening diaconie 2020

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2020 van de diaconie. Zoals uit bijgaande staat van baten en lasten blijkt, sluit de jaarrekening van het college van diakenen met een voordelig saldo van € 249.985. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een door de PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van bebouwde eigendommen en beleggingen. Waar deze voorheen werden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of een lagere marktwaarde moet er vanaf heden gewaardeerd worden tegen de actuele- of beurswaarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat uitkomen op -€ 13.146. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, tel. 06-22 40 23 82. Het inzien van de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak in de periode van 7 t/m 11 juni 2021. Als college danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als diaconie in 2020 mochten ontvangen. Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.         College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2020

Balans per 31 december 2020 (x € 1.000,-)

Kroonjaarbezoeken

De diaconie zal vanaf september de kroonjaarbezoeken weer hervatten. Tot die tijd is uiteraard maatwerk mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan contact of een bezoek, schroom niet om contact op te nemen met een wijkdiaken. U vindt contactgegevens van de wijkdiakenen op de website hghg.nl/informatie.

Diaconale collecte zondag 13 juni 2021

De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor Open Doors. Graag willen we geheime gelovigen in het Midden-Oosten ondersteunen. Daar lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking. Zoals Kouroush, die zijn vaderland moest ontvluchten omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Hij vertrok naar Turkije, voordat hij zou worden opgepakt en gevangengezet. Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt. Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen. Een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen. Uw bijdrage is een teken dat geheime gelovigen er niet alleen voor staan. Door uw hulp kunnen zij geestelijke zorg, online ondersteuning en discipelschapstrainingen ontvangen. Ook kunnen ze jonge christenen in het Midden-Oosten online bemoedigen en helpen groeien in het geloof. Met uw ondersteuning kunnen geheime gelovigen uit het Midden-Oosten naar een Bijbelschool. Zo kunnen zij op hun beurt weer medegelovigen helpen. De diaconie wil het werk onder broeders en zusters die dagelijks lijden onder vervolging en verdrukking graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Opbrengst Gerbera-actie Zuid Afrika

Wat was het vrijdag 28 mei een mooie zonovergoten dag! De Gerbera-actie was mede daardoor erg geslaagd! We hebben, na aftrek van de onkosten, een mooi bedrag opgehaald: €1500! Ook deze keer hadden we weer 800 bossen gerbera’s in de verkoop! Iedereen hartelijk dank voor het kopen / ophalen van de gerbera’s! Lea heeft op afstand mee kunnen genieten van de verkoop. Er is bij hen op dit moment bezoek uit Hardinxveld, dat is natuurlijk erg gezellig! Ze hopen zelf in december deze kant op te komen. We wensen Lea en Werner en de kinderen heel veel zegen bij hun mooie werk in Zuid Afrika!

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Recent mochten we Pinksteren vieren! Het feest van de Heilige Geest die de grenzen doorbreekt en wereldwijd het Goede Nieuws van Jezus brengt! Ik hoop en bid dat we ons met elkaar in kunnen zetten voor de gezamenlijke roeping en missie binnen het zendingswerk en binnen het lichaam van Christus, Zijn wereldwijde Kerk. Ik bid dat die Kerk met hoofdletter K doorgaat met groeien, want uiteindelijk draait het er toch om dat er zoveel mogelijk mensen het goede nieuws horen, zodat we straks met die grote menigte van allerlei talen, landen, volken en naties voor de troon van God en het Lam zullen staan om Hem te aanbidden! (Openbaring 7:9). God zij dank laat Hij Zijn Kerk nooit los, en Hij verlangt ernaar dat we samen met Hem nog meer discipelen maken die tot die Kerk toegevoegd worden. Wat is uw / jouw roeping daarin? Het is zo ver! Op zondag 6 juni om 15.30 uur word ik uitgezonden namens HGHG, namens u en jou, naar Uganda. Op dinsdag 15 juni vertrek ik naar Uganda met het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot hoe Hij hen heeft bedoeld. Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het lichaam van Christus niet ook zelf beperkt als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken? 

Financiële update: Op dit moment is er 81% binnen aan maandelijkse toezeggingen! Echt, alle eer aan God Wiens zorg zo groot is, en heel veel dank aan de gemeenteleden en achterban! Hopelijk zien we elkaar op 12 juni nog even?

Lieve groet en in Hem verbonden, Amy de Jong

Dank- en gebedspunten

Dank dat alles medisch goed en niet zorgelijk is. Dank voor de goede zorg hier in Nederland, en dank voor de mogelijkheden tot goede zorg ook in Uganda.

Dank dat we de 80% behaald hebben qua financiën. God heeft ook grote dingen gedaan op dit gebied!

Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf en de getallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land open blijft.

Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt willen dienen en vrezen.

Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).

Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijd zullen worden.

Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

P.s. We hopen u te ontmoeten bij de oliebollen-actie waar ook gelegenheid is om Amy ‘uit te zwaaien’.

Jeugdrubriek

Werkvakanties Dabar en meer 

Ga jij deze zomer op werkvakantie, mee met Dabar of je op een andere manier diaconaal of missionair inzetten, dan horen wij dit graag! We zouden het fijn vinden als je ons op de hoogte stelt van jullie reis of project zodat we als gemeente met je / jullie kunnen meeleven.

Je kunt mailen, appen of bellen met Willem Burggraaf

Mail: jeugddiaken@hghg.nl / Tel: 06 15 15 69 45

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Inmiddels hebben we de draad van de serie over Elisa weer opgepakt. Rondom het avondmaal lezen we uit 2 Koningen 7. In de voorbereidingsdienst ontdekken we dat de Heere Zijn Woord waar maakt. We lezen dan 2 Koningen 7: 12-20. In de uitzendingsdienst slaan wij 1 Petrus 4: 1-11 op. De kerntekst zal dan zijn 1 Petrus 4: 10. In de avondmaalsdienst op zondagmorgen 13 juni gaat het vanuit 2 Koningen 7: 3-11 over de melaatse mannen die ruimschoots gevoed worden. Ook in de middag- en avonddienst lezen we verder uit 2 Koningen. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet precies wat de tekst zal zijn.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving voor de diaconie (stichting Friedensstimme) € 10,-. Voor de diaconie (stichting Hulp Oost Europa) ontving hij € 10,-. Voor de kerk ontving hij € 10,- en € 40,-. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 15,50 aan collectebonnen en € 20,-. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Uitzendingsdienst

Zondagmiddag 6 juni is er om 15.30 uur de dienst waarin wij stilstaan bij het vertrek van Amy de Jong, Peulenstraat 155, 3371 AL, naar Uganda. In deze dienst hoopt ook een vertegenwoordiger van I-teams, de zendingsorganisatie, het woord te voeren. Ouderling Pille zal namens onze gemeente het woord voeren. In deze dienst staan we eveneens stil bij het vertrek van Henk Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, naar Peru. Hij hoopt woensdag 9 juni opnieuw te vertrekken om in Peru het evangelie te delen. Wat bijzonder dat twee leden van onze wijkgemeente zo hun plaats mogen innemen in het Koninkrijk van God. De Heere zegene hen daarin! We wensen Amy en Henk ook beiden een goede reis toe!

Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Evenals de vorige keren betreft dit een tafelviering. Deze zondag zijn er in de Nieuwe Kerk drie diensten. Alle leden uit de groepen A, B en C zijn van harte welkom. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd. Deze dienst staat in het teken van bediening Heilig Avondmaal. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij groep B. En in de avonddienst is groep C van harte welkom. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting- en dankzegging Heilig Avondmaal. In de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Neem even contact op met kerkdienst.oost@hghg.nl als u vanwege de kinderoppas wilt ruilen naar een morgen- of middagdienst. We kijken uit naar een rijke avondmaalszondag. Dat we ziende op de Heere, de nodiging van de Koning in geloof mogen beantwoorden: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jes. 55: 1).

Gelezen

Daar hing dat Goddelijk Offerlam,

dat mijne zonden overnam

en daarom werd gebonden.

O God, dat Goddelijk mensenbloed,

heeft immers al mijn schuld geboet.

Zo heb ik nu dan vrede.

Mijn Vader, zijt Gij niet voldaan?

Mag ik niet vrolijk tot u gaan?

Ik breng mijn Borg mede. 

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Tenslotte

De dag voor Pinksteren hebben we, met veel gemeenteleden, genoten van de prachtige uitzending. Mooi om te zien hoe allerlei gemeenteleden voor en achter de schermen zich hiervoor hebben ingespannen. Op verschillende manieren kwam de boodschap van Pinksteren naar ons toe. En daardoorheen tintelde het werk van Gods Geest.

De dag na Pinksteren overleed de oma van mijn vrouw. Oma Lugthart, die de laatste jaren in Graafzicht in Bleskensgraaf woonde, werd 100 jaar. Afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven in Oud-Alblas. Voorafgaand was er de rouwdienst in de kerk van Oud-Alblas. Nuchterheid, betrokkenheid en voorzichtigheid, typeerden haar. Wat zong zij ook graag de psalmen. Het was mooi dat die psalmen in de rouwdienst gezongen werden door een aantal kleinkinderen. Allerlei herinneringen komen weer boven als wij aan haar terugdenken. Met haar overlijden zijn onze grootouders niet meer in leven. Als mens schuif je op en word je er bij bepaald dat je niet de eeuwigheid op deze aarde hebt. Wat is het  troostrijk om geborgen te zijn in de Eeuwige, Die dood en graf overwon. Hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie Hem liefheeft, die leeft met Hem!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Kide kids is op zoek naar jouw talent!

Hallo allemaal. Jullie hebben vast het filmpje al voorbij zien komen: we zijn op zoek naar jullie talent. Maak er een leuk,  kort filmpje van en laat ons zo zien waar jij goed in bent. Inleveren kan via de mail: kidekids@hghg.nl of naar nummer 06-23 93 14 14. In de ochtenddienst van 20 juni, willen we deze talentenshow laten zien aan jullie en aan de rest van de gemeente. Kom maar op met die mooie filmpjes, wij kunnen niet wachten! Tot snel,            de Kide commissie

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Op 10 september 2020 werd het beroep op ds. Dick Wolters uit Vollenhove uitgebracht. Op 30 september ontvingen we van hem het bericht, dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor het beroep.

Daarna heeft de beroepingscommissie het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente weer opgepakt. Ook weer met dezelfde zorgvuldigheid. Daarbij is ook opnieuw gekeken naar predikanten die we eerder benaderd hebben en waar gesprekken mee zijn gevoerd.

Toch leek het of er door een hele lange gang werd gelopen, met heel veel deuren er in. Heel veel deuren ook, die met zorg werden onderzocht, maar uiteindelijk dicht bleven. Soms was het om moedeloos van te worden. Deze zoektocht werd nog eens bemoeilijkt door de lock-down in de periode januari en februari. Op een bepaald moment leek het alsof er nergens een opening was.

Nu zijn we op een moment gekomen, dat er een deur is, die mogelijk wel open kan. Op 23 mei j.l. hebben we afgekondigd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beroepingswerk. Dat er goede hoop bestaat dat er binnen een aantal weken een beroep kan worden uitgebracht. In de periode tussen het schrijven en verschijnen van dit kerkblad zal blijken of die deur ook inderdaad verder open gaat. Laten we als gemeente biddend meeleven en mag het zo zijn, dat we verrast worden door wat God met onze wijkgemeente voor heeft.

Pareldienst

Op zondagavond 13 juni is er een Pareldienst. Onze oud-plaatsgenoot ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond zal dan de dienst leiden. Het thema is ‘Gods Geest zucht’. Vanuit Romeinen 8 zal de dominee hierover verder uitleg geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee te praten en / of te bidden. Het ministry-team is ook 24/7 te bereiken als je later behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 27 juni met br. Arie de Rover.   Commissie Pareldiensten

Heilig Avondmaal

Zondag, 6 juni, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De week daarop, zondag 13 juni, vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in De Parel. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de jongste dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De Heere geve ons gezegende diensten. Momenteel is het risiconiveau vanwege corona nog ‘zeer ernstig’. Sinds zondag 16 mei j.l. laten we volgens de routekaart voor de kerken 10% van de ruimtecapaciteit toe. Concreet betekent dit ca. 75 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen. Op het moment dat de komende viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt zou deze situatie veranderd kunnen zijn in ‘ernstig’. Als dat zo is, dan kunnen we op zondag 13 juni tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 120 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen, ontvangen. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen er 3 diensten per zondag worden gehouden, mits er minimaal 1 uur tussenruimte wordt gehouden tussen twee diensten. Tijdens deze dienst gaat ds. G.A. Schreuders uit Wierden voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we mogelijk 150 of zelfs 240 kerkgangers, die dat ook willen, een plaats kunnen bieden. Voor coronatijd begon de eerste Avondmaalsdienst om 08.30 uur. Daarom willen we nu dus ook de eerste dienst beginnen om 08.30 uur, die dan tot ca. 10.00 uur duurt. Dan een uur tussenruimte om te ventileren en vervolgens een tweede dienst van 11.15 tot ca. 12.30 uur. Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over twee diensten en twee kerkzalen. We hebben het samen zo nodig om na zo’n lange tijd de dood van onze Heer en Heiland te gedenken. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 13 juni a.s. hopen te vieren, om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier, namelijk de website www.hghg.nl, en dan de knop  ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Formulier Heilig Avondmaal

Door één van de predikanten, die nog wel eens voorgaat in onze wijkgemeente, werden we gewezen op de verkorte formulieren, zoals die in de ‘eerste aanvulling op het Dienstboek’ van de PKN zijn opgenomen. Daarboven staat: ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. Met ‘gereformeerd’ is hier bedoeld: gereformeerd in de brede zin. In lijn met de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals in de inleiding hiervan wordt verwoord. Zowel tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op 6 juni, als tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 13 juni, willen we van deze formulieren gebruikmaken.

Reserveringen

Zondagmorgen 6 juni is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Zoals we in het vorige kerkblad ook al schreven, is een gezinsdienst niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, er gebeden wordt en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Ditzelfde geldt ook voor zondag 20 juni a.s., als we op vaderdag ’s morgens ook weer de dienst in De Parel hebben. Voor die dienst geldt ook weer dat we t / m vrijdag 18 juni eerst de gezinnen met kinderen gelegenheid willen geven om in te schrijven, maar laat de rest van de gemeente niet schromen, om daarna ook in te schrijven. Er mogen weer meer mensen in de kerk, dus is er ook meer ruimte.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ds. E.van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat

Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.          

          C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk, nu er ontwikkelingen zijn, die mogelijk binnenkort leiden tot een beroep. Dat God zelf in dit beroepingswerk mag meekomen en we op korte termijn toch ook weer een nieuwe predikant uit Zijn hand mogen ontvangen.

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Bid vandaag voor alle voorgangers en zendelingen die naar het platteland reizen om daar over de Here Jezus te vertellen. Dat is veelal een gevaarlijke onderneming. Bid ook voor hun gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Costa Rica loopt tegen de grenzen van de IC-capaciteit aan voor coronapatiënten. Dat ligt niet zozeer aan de bedden en beademing, maar met name aan gebrek aan gespecialiseerd personeel. Bid dat ook in Costa Rica alle maatregelen die genomen worden, zullen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Onze kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het dak van de kerk. Ouderling van Gelder ontving op huisbezoek een gift van € 12,50 ter vrije bestemming en voor de reparatie van het dak € 30,-. Ouderling de Hek ontving € 20,- voor de diaconie. Ds. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk € 10,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Kerkdiensten

De afgelopen drie zondagen mochten er in de Oude Kerk, maar ook in De Parel, weer meer mensen samenkomen. Aankomende zondag zullen we het aantal kerkbezoekers verder opschalen. Ook is het verantwoord om, voorzichtigaan, het zingen uit te breiden. Met ingang van aanstaande zondag kunnen we de laatste psalm weer allemaal meezingen.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door het uitsteken van de hand, dat u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten. De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar donderdag 10 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Gelezen/gehoord

Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen deken zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Door de verruiming van de maatregelen zal ook de bezinningsavond weer gehouden worden. Zo een week van voorbereiding te houden is een voorrecht. Om toe te leven naar de zondag dat we het Woord mogen horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat….. Hij komt! Namens de kerkenraad ook een goede Avondmaalszondag toegewenst.          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere dinsdag 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Zaterdag 5 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 7 juni 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 10 juni 2021

20.00 uur  Bezinningsavond Heilig Avondmaal

– Nieuwe Kerk

Zaterdag 12 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep B1)

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, uitzenddienst Amy de Jong

18.00 uur ds. C.H.Bijl, Papendrecht (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds.L.W.Smelt, Voorthuizen 

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds.C.H.Hoogendoorn, 

Lelystad

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Christelijk Noodhulpcluster 

2. Eigen gemeente -eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Jamarka de Jong, Sanna de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Maaike Schild, Sanne Ritmeester

De Parel 10.45 uur: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst: Psalm 23: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – voorbereiding Heilig 

Avondmaal

18.00 uur ds. A.Simons, Montfoort

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Janette Egas, Anna Klop, Sandra Baks (reserve)

Zondag 13 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, (groep A) – Heilig 

Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, (groep B)

– Voortzetting Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J.Westland, (groep C)

– Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.L.J.van Lingen, 

Beusichem/Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk 

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Janine de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Anneke Quist, Lieneke de Ruiter

De Parel 08.30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 4

avonddienst: Psalm Gebed des Heeren: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C.Breugem – voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Werelddiaconaat/Project 1027

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Lieke Klop, Dirry Blom (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-46, 47

Een volle kerk

“…..en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.”

(Handelingen 2: 2)

____________________________________­­­________________

Met een zeker gevoel van heimwee denken we soms terug aan de tijd, waarin we met elkaar naar de kerk gingen. We zien het in gedachten voor ons, hoe de kerkgangers, ouderen en jongeren, van alle kanten aankwamen. Het is nu zo heel ánders. We zitten met een bescheiden aantal verspreid door de kerk, hoogstens als gezin bij elkaar. En de galerijen van de Oude Kerk, eens bevolkt door de vele jongeren, ogen nu overbodig.

Soms kijken we met verbazing naar een kerkdienst van vóór de ‘corona-tijd’: helemaal vol, al die mensen zómaar vlak bij elkaar. Onwillekeurig denken we: ‘Was dat écht zo?’ Bijna niet voor te stellen.

Het werd allemaal zo ánders. Soms was er helemaal niemand; dan weer was er plaats voor dertig – of misschien langzamerhand weer voor méér. In de tempel -of in één van de bijgebouwen- waren het er honderdtwintig. ‘Dat is óók niet zo veel’, zouden we denken. Zeker, als je dat vergelijkt met de duizenden pelgrims, die Jeruzalem bevolkten. Een betrekkelijk kleine groep, die bijeen was gekomen, om te bidden. Niet zo opvallend. Ze waren samen, omdat Jezus het hun had opgedragen. Maar wie van al die andere mensen wist ervan? Misschien waren ze er -dichtbij of op afstand- getuige van geweest, dat Hij gekruisigd was. Maar verder?

Die honderdtwintig mensen konden geen grote tempel vullen. En dertig of honderd kerkgangers kunnen niet alle plaatsen in een grote kerk bezetten. Ontmoedigend?

En tóen was ineens het huis vól! Waarmee? Met wind! Daar kun je natuurlijk laatdunkend over doen. Wind kun je niet zien, hoogstens even voelen. Maar néé: het was de wind van de Geest! Zo horen we een machtige, maar óók troostvolle boodschap: de Heere werkt niet minder in de tijd van nood dan in de bloeitijd van de kerk. Dat geeft de vrijmoedigheid, om de Heere te bidden, dat Hij óók in deze tijd van nood en zorg ons de verkondiging van Zijn Woord geeft.

Dat maakt ons niet zorgeloos. Als het huis vol is van de wind van de Geest, gaan de discipelen erop uit, om de boodschap van het evangelie uit te dragen. Zo worden er aan die honderdtwintig mensen drieduizend toegevoegd. Als we daaraan denken, is er een hartelijk gebed tot de Heere, of Hij ons allen weer in de kerk terug zal brengen. We horen nogal eens de zorg uitspreken, of ouderen en jongeren weer terug zullen keren, als het weer mág: met z’n allen naar de kerk.

Maar het gaat ook dieper. We hopen niet alleen op een gevulde Kerk, maar bovenal op harten, die vol zijn van de Geest der genade. Het was heerlijk, dat het huis vervuld werd door de wind van de Geest, maar daar veranderden de stenen van het gebouw niet door. Die bléven, wat ze wáren: hard en toch onmisbaar om samen een huis van gebed te vormen. Als de Geest onze kerk vervult, blijven de stenen dezelfde. Maar dan hopen we zo intens, dat ons hárt vol mag zijn. Wat gebeurt er dan? Dan worden harten, die van zichzelf van steen zijn, verbrijzeld en verbroken. Dan gaan wij onze zonden belijden, zoals dat ook op de Pinksterdag gebeurde. Maar dan mag óók dat wondere werk van de Middelaar verkondigd worden. Daar mogen we zegen op verwachten.

We hoeven dus niet allereerst met getallen te rekenen. Als één zondaar zich bekeert, is er vreugde bij de engelen in de hemel. Dat is waar. Maar tegelijk denken we aan velen, binnen en buiten de gemeente, die nodig hebben om voor de eeuwige dood bewaard te worden en door genade zalig te worden. Daarom hopen we tóch zo van harte, dat we met z’n allen -óók met die vele jongeren op de galerij in de Oude Kerk- het evangelie mogen horen. Want we kunnen toch niet de gedachte verdragen, dat maar iémand verloren zal gaan?

Tenslotte vinden we een ook een heel persoonlijke troost in deze woorden. Ook als we de Heere willen dienen, gaat dit meer dan eens met veel strijd gepaard. We kunnen ons dan zo leeg voelen. Wél vol van alles, wat dit zo ingewikkelde leven van ons vergt, maar léég van de liefde en de vertroosting van de Heere. Biddeloos en vaak moedeloos. Dan mag het een bemoedigend woord zijn, dat de Heere dat soms zo troosteloze bestaan vol wil maken met Zijn genade, om het te belijden:

‘Zij zullen, uit de volheid van ‘t gemoed,

gedachtig aan de milde overvloed

van Uw gunst die roemen bij elkeen

en juichen van al Uw gerechtigheên.’

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Uur van gebed zaterdag 22 mei

Nu er voorzichtig aan weer wat meer mogelijk wordt, willen we in afwijking van het rooster weer samen komen op zaterdag 22 mei. Daarna willen we het kalenderrooster weer volgen. Wat is het nodig om weer in groepsverband te danken en te bidden! Te danken dat het aantal corona besmettingen en zieken afnemen. En te bidden om een rijke Pinksterzegen! Daarnaast bidden we o.a. voor de vele zieken in de gemeente, voor de ernstige situatie in Israël en voor het werk van Henk Hazendonk en Amy de Jong, die binnenkort hopen te vertrekken naar respectievelijk Peru en Uganda. Van harte welkom om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk met in achtneming van de bekende corona maatregelen.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 9 juni Het huwelijk in Bijbels licht
 • 16 juni Huwelijk en communicatie
 • 8 september Samen leven met God
 • 15 september Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag z.s.m. opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Zoom ontmoetingen

Na een aantal fijne maanden komt er een einde aan de Zoom-ontmoetingen. De laatste keer zal op eerste Pinksterdag, zondagavond 23 mei, zijn om 21.00 uur.

Het was bijzonder fijn om verbonden te zijn op afstand. Er waren open en mooie gesprekken waarin we veel van elkaar hebben geleerd en elkaar beter hebben leren kennen als gemeenteleden. Wij voelden verbondenheid elk in onze eigen huiskamer, zoals alleen God die kan geven.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn / haar deelname en bijdrage.

Wij hopen natuurlijk dat vanaf nu steeds meer mogelijk zal zijn qua gewone ontmoetingen, maar we houden dit voor de toekomst zeker als optie open. Met de ervaring die we nu hebben opgebouwd kunnen we dit snel oppakken als de situatie daarom vraagt.

Mocht u nog een keer aan willen sluiten, van harte welkom aanstaande zondagavond. De link voor de ontmoeting vindt u op hghg.nl onder aanvullende video’s.

Commissie Digitaal contact

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 30 mei 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor een project van Tearfund (voorheen Tear) in Congo. Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo. Eeuwenlang leefden de Mbuti-Pygmeeën als verzamelaars in het regenwoud in Congo (DRC), maar na dertig jaar stroperij, houtindustrie en andere activiteiten door mensen zijn de Mbuti gedwongen zich te settelen. Nu wonen ze noodgedwongen in dorpen rondom het regenwoud, waar ze leven in schrijnende armoede. De meeste kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel. Het ergste is dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen. Ze kijken op hen neer en buiten hen uit als goedkope arbeidskrachten op hun boerderijen. Een dag werken levert vaak niet meer op dan een handvol cassavebladeren en een paar yams (wortelknol). Weinig Mbuti kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. In samenwerking met een lokale partner helpt Tearfund de Mbuti en lokale bevolkingsgroepen op weg om zelf voedsel te verbouwen en duurzaam om te gaan met het regenwoud. Met een eigen inkomen zijn ze niet meer afhankelijk van boeren die hen uitbuiten en kunnen ze zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Ook wordt er gewerkt aan gelijkwaardige relaties. Daarvoor worden gespreksgroepen georganiseerd in de gemeenschappen, terwijl kerkleiders en lokale leiders worden getraind om vanuit hun visie voor herstelde relaties en hun invloed gemeenschappen mee te nemen in deze verandering. De gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en respect. Tevens wordt door bewustwordingsactiviteiten het belang van duurzame omgang met natuurlijke lokale hulpbronnen en het herstel van het kostbare en kwetsbare ecosysteem bevorderd. Zo worden deze gemeenschappen zich bewust van het belang van zorg voor de schepping. De diaconie wil dit project van inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan in Congo graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

College van kerkrentmeesters

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangt u een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 20,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen drie weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld.’

Bankrekeningnummer: NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeldt hier uw eigen adres

Dit jaar is het abonnementsgeld voor het eerst sinds jaren gestegen. Elk jaar stijgen de kosten voor het maken van de kerkbode een beetje en U zult wel gemerkt hebben dat de kerkbode dikker is geworden, meer berichten bevat, maar dat betekent ook hogere kosten.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn.

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 21 juni 2021 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt, sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 819.931. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een door PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft. Voorheen werden deze gewaardeerd tegen ‘historische kostprijs’ (de aankoopprijs vermeerderd met eventuele investeringen). Vanaf 2020 moeten we deze waarderen op de WOZ waarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat € 979.673 lager uitvallen en uitkomen op -€ 159.742. Hierin inbegrepen is een eenmalige last (saldo) € 91.366 voor de renovatie van het orgel en € 58.543 ten laste van de Reserve Groot onderhoud vanwege het onderhoud aan de Oude Kerk. Zonder beide incidentele zaken zou het ‘reguliere’ resultaat € 9.833 negatief bedragen. In verband met de omstandigheden werd de gemeente geconfronteerd met onverwachte kosten en waren ook de collecteopbrengsten door het uitvallen van fysieke diensten beduidend lager dan begroot. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen daarentegen was hoger dan in 2019 en ook ruim € 6.000 hoger dan was toegezegd. Dat dit resultaat uiteindelijk toch gerealiseerd kon worden dankzij de inzet van en de bijdragen vanuit de gemeente stemt het College van kerkrentmeesters tot grote dankbaarheid.

De jaarrekening van De Parel sluit met een voordelig saldo van € 128.454 waarbij (optimistisch) € 0 was begroot. Ook hier wordt het beeld sterk vertekend door een aanpassing in de boekhoudkundige waarde van het pand. Zonder deze correctie zou er een tekort van € 104.693 zijn opgetreden. Uiteraard hebben alle beperkingen hierin een zeer grote invloed gehad.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2020 en van de exploitatie over 2020 met vergelijkende cijfers van 2019.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, waarbij u de mogelijkheid hebt eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening t/m 31 mei ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG Hardinxveld-Giesendam. Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 611036 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Naar wens is ook een digitale inzage (via Teams) mogelijk. Bezwaren tegen vaststelling kunnen tot uiterlijk maandag 7 juni 2021 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, broeder J.P. Teeuw, Florenweer 12 of scriba.ak@hghg.nl

Het College is zeer dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers in het afgelopen jaar en dankt u ook voor het geven van uw gaven in geld. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Zending

Bankrekening zending: NL43 RABO 0373 7196 20

GZB – collecte: Costa Rica 23 en 24 mei

Op de Pinksterdagen zal er gecollecteerd worden voor de GZB. De GZB werkt wereldwijd met kerken om het Evangelie te delen. De eerste collecte is bestemd voor de kerken in Costa Rica. In Costa Rica worden kerken begeleid om diaconaal actief te zijn. Er is een ontmoetingscentrum gestart waar maaltijden worden aangeboden aan arme mensen uit de wijk en kinderen krijgen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Te midden van alle ellende in de arme- en gevaarlijke wijken in Costa Rica biedt het centrum van de kerk hoop. De kerk mag op die manier een dienende gemeente zijn en de mensen bemoedigen vanuit de Bijbel. Het vuur van Pinksteren leidt tot daden. Wilt u deze kerken gedenken in uw gaven en gebeden?

Uitzenddienst Amy

Dankbaar zijn wij dat de uitgestelde uitzending van Amy de Jong nu kan plaats vinden in een dienst op zondag 6 juni om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk. Deze gemeentebrede dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland.

Hoewel voornamelijk familie en vrienden in deze dienst aanwezig zullen zijn is een bijkomend voordeel van het uitstel dat er nu meer gemeenteleden bij kunnen zijn. Wie de dienst niet kan bijwonen wordt uitgenodigd om via de livestream mee te beleven via hghg.nl kanaal 2. Wij bidden om een gezegende uitzenddienst en Gods bescherming van Amy in Uganda. Kort na deze uitzending hoopt Amy daadwerkelijk te vertrekken naar Kampala, de hoofdstad van Uganda. In eerste instantie voor twee jaar. Binnen die termijn zijn vooralsnog twee momenten gepland dat Amy terug hoopt te zijn in Nederland. Zoals vorige keer is aangekondigd zal de opbrengst van de zendingsbusjes op de uitzenddag bestemd zijn voor het werk van Amy in Uganda. U kunt voor deze collecte doneren op bovengenoemd rekeningnummer van de zendingscommissie onder vermelding: Amy.

Bericht van het thuisfrontteam Amy

We zijn God dankbaar voor de zegeningen die als een weldadige regenbui op Amy en ons, het thuisfrontteam, neerkomen! Hij geeft gezondheid en betrokkenheid uit de gemeente die we enorm waarderen! Dankuwel voor de vele blijken van medeleven in onzekere en tegelijk rijke tijden. Dankuwel voor de financiële bijdragen die we maandelijks terug zien komen! Momenteel zijn we op de 78% van het bedrag wat we maandelijks nodig hebben. Het is een momentopname, want het blijft een stijgende lijn.

Mogelijk wilt u anoniem blijven, maar zo niet, dan ontvangen we graag de gegevens van zowel uw huisadres als e-mailadres zodat we met u in contact kunnen blijven.

Inmiddels is ook de uitzenddienst bekend (6 juni) en heeft Amy haar ticket naar Uganda kunnen boeken. Deo Volente 15 juni zal ze vertrekken! Hartelijke groet,

ThuisFrontTeam Amy in Uganda

Fietstocht tweede Pinksterdag

De fietsroute op tweede Pinksterdag gaat richting Dordtse Biesbosch. De korte route is 25 km. Er is een rustpunt met drinken en koek. Vanaf dat punt kan de route nog verlengd worden met een extra rondje van 22 km. Na afloop van defietstocht zijn we welkom in de tuin van Henk en Jeanet Leenman. Beide routes kunnen door gebruik te maken van de trein en / of waterbus ingekort worden. Tijden en prijzen staan in de routebeschrijving.

De fietstocht is tegelijk een puzzeltocht. Je ontvangt een puzzel die je kunt oplossen door antwoorden te geven op vragen over de zending. De routebeschrijving en de bijbehorende puzzel kun je op verschillende manieren ontvangen:

Op de site www.hghg.nl staat een link naar het te downloaden bestand.

Als bijlage in de antwoordmail als u een mail stuurt naar jvdwvd@hetnet.nl

U kunt bellen naar 06 18 45 36 96. U krijgt het dan in de bus.

Tot maandag 12.00 uur (na de kerkdienst tweede Pinksterdag) zijn de routebeschrijvingen af te halen bij Pr. Hendrikstraat 11, Gieser Wildeman 68 of Zijlweer 1.

De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor de GZB in het kader van de Pinkstercampagne: ‘Houd het vuur brandend’. Daarmee ondersteunen we specifiek het werk van Gerlinde, Peter & Riek in Centraal Azië. We nodigen u en jou van harte uit om op Tweede Pinksterdag mee te komen fietsen. We hopen dat deze puzzeltocht tot veel mooie ontmoetingen zal leiden!

Berichten vanuit Open Doors

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 30 mei is de zondag voor de vervolgde kerk. Jaarlijks staat er één zondag centraal rondom de vervolgde kerk. Normaal worden er materialen uitgedeeld (magazines, kindermateriaal, gebedskalender), maar door de maatregelen rondom de coronacrisis zal het dit jaar anders ingevuld worden. Waarschijnlijk zullen wij als gemeente een andere datum kiezen. U hoort hier t.z.t. nog meer over.

Nacht van gebed

Dit jaar is de nacht van gebed op vrijdagavond 4 juni. Ook dit ziet er door de huidige omstandigheden anders uit dan u gewend bent. Vanuit Open Doors is er dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar – geen livestream waar u in kunt schakelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar zelf met uw huisgenoten of andere mensen die mee willen doen een gebedsavond te houden (binnen de geldende regels). U kunt een boekje opvragen via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Bij dit boekje ontvangt u dan een brief met instructies hoe u de avond in kunt delen (duur, plaats en tijd is op eigen initiatief) en waar u de filmpjes kunt vinden. U kunt zich ook individueel opgeven, dan kunnen wij groepjes samenstellen, zodat u niet alleen hoeft te bidden. We hopen dat er zich veel bidders opgeven. Gebed is en blijft het machtigste wapen dat we hebben en heeft ook zeker kracht in het leven van onze vervolgde broers en zussen.

Geheime kerkdienst

Dinsdagavond 22 juni zal er een online geheime kerkdienst gehouden worden. De Geheime Kerkdienst is geen spel, er wordt geen vervolging nagebootst of nagespeeld. Toch is deze kerkdienst een indringende ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen dichterbij dan ooit. Dat gebeurt door indringende video’s over vervolgde christenen, persoonlijke verhalen en brieven uit de vervolgde kerk die worden voorgelezen en door het aangrijpende verhaal van een spreker van Open Doors die zelf vervolgde christenen ontmoette. Een spreker van Open Doors leidt de avond en ondersteunt in de voorbereidingen. Tijdens deze avond komen de volgende dingen aan bod:

 • Een overdenking in het donker
 • Vijf liederen in overleg, maar één lied wordt zachtjes gezongen (‘fluisterzingen’)
 • Persoonlijke verhalen, brieven en video’s van vervolgde christenen
 • Collecte voor het werk van Open Doors
 • Avondmaal op de manier zoals vervolgde christenen dat doen

Deze geheime kerkdienst zal beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Verdere gegevens rondom inloggen etc. worden in een volgend bericht vermeld.

Welkom om deel te nemen aan de bovenstaande activiteiten. Mocht u vragen hebben, kunt u die per mail stellen (gerlindederover@hotmail.com) of bellen naar 06 29 22 25 10. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Op weg naar Pinksteren

Zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Slotavond catechisatie

Alle jongeren van onze wijkgemeente worden uitgenodigd voor de slotavond van de catechisatie. Jullie zijn van harte welkom op donderdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer geeft een presentatie en laat zien wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Voor Stichting de Ondergrondse Kerk is zij in Pakistan geweest. We kijken uit naar een boeiende en leerzame avond.

Gift

Voor de kerk ontving br. J. Egas € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Geest is de verbinding tussen wat is en wat nog komt.’

Okke Jager (1928-1992)

Tenslotte

Op Eerste Pinksterdag hoop ik voor u voor te gaan en staan we stil bij het tweede deel van de Pinksterpreek van Petrus. Daarin vallen Pasen en Pinksteren als het ware op één dag. Ik ben voornemens om als kerntekst vers 33 te kiezen: “Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort”. Oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen gaat op Eerste Pinksterdag in de avonddienst voor. Op de morgen van de Tweede Pinksterdag staan de deuren van de Nieuwe Kerk ook open. Ds. H.I. Methorst uit Apeldoorn zal dan de dienst leiden. Eerder was hij predikant in Nieuwland en Nieuwerkerk aan de IJssel. U en jou mooie Pinksterdagen toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Versoepelingen

Vanwege de aangekondigde versoepelingen is het mogelijk om meer mensen in de kerk uit te nodigen. M.i.v. zondag 23 mei gaan we over naar vier groepen, zodat ieder één keer in de twee weken de kerkdienst fysiek kan bijwonen. De uitwerking hiervan is als volgt: Groep C1 & C2 worden verdeeld over groep A1, A2, B1 & B2. Iedereen in groep C1 of C2 krijgt persoonlijk bericht naar welke groep hij / zij (tijdelijk) verplaatst wordt.

Mochten de versoepelingen verder doorgang vinden, dan kunnen we wellicht weer overgaan naar hele groepen. Dat betekent dat de huidige groepen A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 weer worden samengevoegd naar de groepen A, B en C. De stap van zes naar vier groepen is dus een tijdelijke tussenstap. Dit is echter nodig omdat het niet bekend is wanneer de verdere versoepelingen plaats zullen vinden.

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth, uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Pareldienst

Zondagavond 30 mei is er weer een Pareldienst. Onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg zal deze dienst leiden. Het thema is ‘Geest – rijk & Handig’. Met dan het Pinksterfeest achter ons gaan we vanuit Handelingen 8 zien hoe de Heilige Geest aan het werk ging en horen hoe Deze nog steeds werkt in onze tijd.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.

Niets is mooier dan live een dienst bijwonen, dus als je in de zaal erbij wilt zijn, moet je je opgeven via de website hghg.nl en dan MEEVIEREN.nl. Daarnaast hebben we ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Hier kun je samen met anderen in de zaal naar een groot scherm kijken met goede muziekboxen erbij. Dit geeft vast nog meer beleving dan thuis kijken. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit – momenteel mogen dat nog maximaal twee personen zijn – of neem iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen een ministry team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Het ministry team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 13 juni met ds. Leendert-Jan van Lingen.

Commissie Pareldiensten

Belijdenis

Als kerkenraad zijn we verheugd, dat ondanks corona en de vacaturetijd zondagmorgen een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof hoopt af te leggen. Hun namen zijn vermeld in het kerkblad van vorige week. In deze dienst gaat voor onze consulent ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook de belijdeniscatechese heeft gegeven. We bevelen de nieuwe lidmaten aan in de voorbede van de gemeente.

Verruiming aantal kerkgangers en routekaart

De COVID-routekaart voor de kerken geeft momenteel de ruimte om het aantal kerkgangers op te schalen naar 10% van het aantal zitplaatsen. Omdat we hebben gecommuniceerd om de routekaart zo veel mogelijk te volgen, is besloten om hierin een eerste stap te zetten. Het aantal kerkgangers in alle wijken is opgeschaald naar 10% van het aantal zitplaatsen. Concreet is dat voor onze gemeente geen hele grote en daarmee een aanvaardbare verruiming. Dit betekent voor wijk 2 Noord dat we in De Parel, zo mogelijk en zo nodig, ook gebruik zullen maken van beide zalen.

Reserveringen

Zondag 6 juni is de eerstvolgende morgendienst in De Parel. Tijdens deze diensten willen we ruimte geven aan de gezinnen, om met hun kinderen deze dienst te bezoeken. Daarom geven we hen t/m vrijdag 4 juni gelegenheid om als eerste voor deze dienst in te schrijven. Een gezinsdienst is niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, de gebeden worden gedaan en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Examens

De examens zijn inmiddels volop aan de gang. We wensen onze jongeren, die hiermee te maken hebben veel kracht en wijsheid toe. Zeker na een periode, dat door corona alle voorbereidingen anders liepen dan normaal, hetgeen voor velen best moeilijk moet zijn. Daarom des te meer vanuit de gemeente een hart onder de riem en weet dat we met ons gebed om jullie heen staan.

Citaat

Christus is niet ten hemel gevaren als particulier Persoon, maar als publiek Persoon, ten goede van alle gelovigen.

Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze wijkgemeente, dat de zoektocht mag leiden tot de komst van een herder en leraar.

Iran is ongewoon zwaar getroffen door de coronacrisis. Bid voor de slachtoffers van de pandemie, nu het regime in Teheran buitenlandse hulp grotendeels afwijst. (Gebedskalender Open Doors)

Vervolging of discriminatie van christenen kan je kwaad maken, maar durf vandaag eens te bidden voor hen die christenen vervolgen of discrimineren. Denk aan landen als Indonesië of Pakistan, maar ook aan situaties dichterbij. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende Pinksterdagen en de zondag daarna gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Vanuit Pasen mogen we toeleven naar het Pinsterfeest. Meer dan ooit voel ik persoonlijk de afhankelijkheid van het werk van de Heilige Geest onder ons. De achterliggende periode heeft sporen getrokken in onze levens. Een niet al die sporen leiden naar God toe. De Heilige Geest doet dat wel! De Geest bracht in één dag duizenden bijeen rondom het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Zoon van God. Dat hebben we blijvend nodig als gemeente. Niet alleen meer plaatsen in de kerk, maar een diep verlangen naar het Evangelie van Jezus Christus en het samenkomen als Zijn gemeente, die het lichaam van Christus is. Anders blijven er zomaar plaatsen leeg. Pinksteren troost ons, als we bidden voor elkaar en onze kinderen. God bouwt zijn gemeente, ook vandaag! Iedereen goede Pinksterdagen toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend, maar we weten ons betrokken op allen die te maken hebben met chronische aandoeningen of die worstelen met psychische noden. De dichter van Psalm 57 bidt: “Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.”

Giften

Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Gemeente zijn: Samen oplopen

Als gemeenteleden zijn we er voor elkaar en voor de ander! Daar verlangen we naar, om zo elkaar te kennen en zo nodig tot hand en voet te kunnen zijn. De afgelopen tijd zijn er verschillende initiatieven gestart. Zo vroegen wij u of er interesse was voor het vormen van een Appgroep waarin een Bijbelleesrooster zou worden gedeeld. Inmiddels is er een groep gestart. Dhr Jan Buijk van de Schapedrift is groepsbeheerder. Mocht u ook mee willen doen: er is nog gelegenheid! Meld u aan door een appje te sturen naar Jan op 06-81 98 86 11. Op dit moment lezen we samen het evangelie van Johannes. Wat ook een mooi initiatief is zijn de Emmauswandelingen: samen als gemeenteleden een stukje met elkaar oplopen, juist ook in deze tijd van Corona. Elke dinsdagavond tussen 19.15 en 19.30 uur (weer of geen weer), vanaf het plein bij de Oude Kerk. Probeer het eens! Heeft u andere goede ideeën, we horen ze graag! Wat is het mooi dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten tijdens de kerkdiensten langzamerhand weer ruimer worden: om met en bij elkaar te kunnen luisteren naar Gods Woord! Laten we elkaar dan weer opwekken om samen op te gaan! En met psalm 122 te zeggen: kom, ga met ons!

L.H.Y. Eskes /L.T. Veldman

Bediening Heilige Doop

Omdat deze kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst op 30 mei. Mochten er dopelingen zijn, dan zal de bediening in de avonddienst plaats vinden.

Gelezen/gehoord

‘Wanneer de levendmakende Geest Zijn intrek neemt en Zijn werkzaamheden in ons aanvangt, wordt het meest dode levend en het meest levende gaat juist meer dood.’

Tenslotte

Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest die in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toeëigenen wat wij in Christus hebben, totdat wij eenmaal in het eeuwige leven een plaats zullen ontvangen. Veni Sancte Spiritus.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 22 mei

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Maandag 31 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Zaterdag 5 juni

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – Openbare belijdenis van het geloof

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk – Weerklank 194: 1, 2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

18.00 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Weerklank 198: 1 en 3

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Hester Klop, Hanna vd Wetering

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Marianne van Milligen, Madeleine van Milligen

De Parel – 10.45 uur: Denise de Bruin, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 10

avonddienst: Psalm 89: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

1. GZB – Pinksterzendingscollecte

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anne Breugem, Esther Groeneveld, Corine Rijnberg (reserve)

____________________________________­­­________________

Maandag 24 mei 2021, Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Messemaker, Nijkerk – Weerklank 427: 1 en 2

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.I. Methorst, Apeldoorn (groep A1)

Collecten

1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Corine Kanselaar, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 118:12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Hilde Breugem, Natasja Groeneveld, Heleen Kloosterman (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 30 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A.J. van de Herik, Dordrecht (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Tearfund (Congo)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Willemijn van Hof, Mirthe Geldof

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

De Parel – 10.45 uur: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 47: 3

avonddienst: Psalm 86: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 7

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Nienke de Groot, Marijke Vogel (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-45

Bidden is stalken

Kracht van gebed (3/7)

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.”

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

Het zou kunnen zijn dat je bij het lezen van de titel gelijk denkt: Dat lees ik niet. Of: Het moet niet gekker worden. Toch is het vooral Jezus, Die ervoor zorgde dat ik op deze titel boven deze meditatie kwam. Er is een bekende tekst in de Bijbel waar Jezus de vraag stelt of de Zoon van de mensen, als Hij straks terugkomt nog geloof op aarde zal vinden. Nu worden er aan die tekst allerlei verklaringen gegeven zonder naar de context te kijken. Je moet, voordat je verder leest, eerst even Lukas 18: 1-8 lezen. Daar vertelt Jezus een gelijkenis die uitloopt op de vraag of de Zoon van de mensen nog geloof zal vinden als Hij terugkomt.

Over welk geloof heeft Jezus het hier? Dan moet je even terug naar het begin van deze gelijkenis. Het gaat hier niet over je persoonlijke geloof in Jezus. Jezus stelt niet de vraag vanuit de gedachte dat als Hij terugkomt er niemand meer zal zijn die gelooft… Hij stelt de vraag in het kader van de eerste zin van Lukas 18. Hij vertelt deze gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Zal Jezus, als Hij straks terugkomt jou met zoveel geloof biddend aantreffen?

Alleen laat Jezus het niet bij deze twee zinnen. Hij vertelt er een gelijkenis bij. Eerlijk gezegd is die gelijkenis wel echt op het randje. Jezus vertelt een gelijkenis over God, waarbij Hij het beeld gebruikt van een onrechtvaardige rechter. Dat roept bijna gelijk de vraag op of God onrechtvaardig is? Misschien moet ik je die vraag ook maar gewoon stellen. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat God onrechtvaardig was? Dat je boos was op God, omdat al je gebeden zinloos leken te zijn. Emotie is normaal in een relatie, boosheid ook, en onbegrip, teleurstelling, verdriet. Lees de psalmen maar, die zitten vol met emotie. Als je God dient uit religie, dan is er voor boosheid geen plaats. Dan zegt de regel dat boosheid niet mag en je stopt het weg. Maar als je een relatie hebt met God, dan zal die emotie er soms echt wel zijn.

Jezus is er niet op uit om te vertellen dat Zijn Vader onrechtvaardig is. Het verhaal stopt straks ook ineens als Hij overstapt op God. Hij vertelt het verhaal van een weduwe die onrecht wordt aangedaan en die daarvoor naar een rechter gaat. Weduwen waren in die tijd niet te benijden, ze stonden er op veel momenten alleen voor. Misschien had deze weduwe maar weinig financiële middelen en was zij helemaal niet interessant voor die rechter. Gevolg is dat die rechter haar geen recht wil doen, terwijl ze er wel recht op heeft. En deze weduwe? Ze blijft net zolang terugkomen tot de onrechtvaardige rechter er bang van wordt. Uiteindelijk is hij er bang voor een klap op zijn gezicht te krijgen. En dan doet hij haar uiteindelijk dan toch maar recht.

Hier stopt Jezus met de gelijkenis. Hij zegt: Als deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk overstag gaat, zal God, Die wel rechtvaardig is, Die helemaal zuiver is in wat Hij doet, zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Ondertussen wordt misschien wel duidelijk waarom ik als titel heb gekozen. Als iemand dag en nacht bij je voor de deur staat te roepen, noemen we dat stalken. Die weduwe heeft de rechter behoorlijk gestalkt. En nu zegt Jezus: Zal God geen rechtdoen als jij, als gelovige, dag en nacht tot God roept? Dan wordt bidden ineens iets van stalken. Net zo lang aanhouden tot je recht wordt gedaan.

Dat is een lastige zin. Hebben wij ergens recht op? Ja! Jezus heeft alles voor je verdiend en je dat recht gegeven. Of het nu vergeving, genezing of bevrijding of een doorbraak-op-welk-gebied-dan-ook is. Er is betaald voor alles wat gebroken is na de zondeval en dat deed Jezus niet voor Zichzelf maar voor jou. Wat Hij verdiende, gaf Hij als recht aan jou, zodat jij door dag en nacht te roepen van dat recht gebruik mag maken. Soms laat God lang wachten. En toch zegt Jezus, dat Hij je met spoed zal recht doen. Gods tijden zijn niet de onze, maar je gebeden zijn nooit zinloos. God zal er altijd op terugkomen. Soms op een andere manier dan gedacht. De vraag is alleen of jij zo wil blijven bidden en moed wil blijven houden, tot het moment dat God reageert en zal Hij jou straks zo vinden als Hij terugkomt?

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Factuur Abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2021. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 21 mei vastgeniet. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam.Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Bedankt kerkbodebezorgers

We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Een hele opgave, zeker nu in deze tijd regelmatig er ook nog eens een extra bijlage bij komt. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in stapeltjes verdeeld. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond.

Of het jaarlijkse kerkbodeavondje dit jaar wel doorgaat is nog niet duidelijk. Als het mogelijk is houden we dit in juni, maar in ieder geval ontvangen de bezorgers de gebruikelijke envelop.

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

In mijn vorige bericht vertelde ik u dat ik nog niet naar Uganda kon vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Inmiddels ben ik op 28 april bij een gespecialiseerde arts geweest en gelukkig blijkt alles mee te vallen! Daar zijn we God ontzettend dankbaar voor, evenals u. Dank voor uw gebeden en meeleven. Dat deed en doet goed. Het vervult me met dankbaarheid om te zien hoe het Lichaam van Christus elkaar bemoedigt en voor elkaar zorgt!

De Bijbeltekst die met me meegegaan is deze periode is: “Want U bent mijn Rots en mijn Burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.” Psalm 31:4. ‘Alles op Zijn tijd’ is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het is continu loslaten van de controle en van mijn planning, en elke keer weer alles terug leggen in Zijn hand. Maar door zulke periodes en processen mogen we Hem wel echt leren vertrouwen. We worden uitgenodigd om meer en dieper te leren vertrouwen op Zijn goedheid, Zijn zorg en Zijn weg met ons. Hoe lastig dat vaak ook is voor mij als mens, het is tegelijkertijd ontzettend verrijkend en verdiepend in de relatie met God, onze goede en liefdevolle Vader! Tegenstrijdig, maar waar! Door diepten en onzekerheden heen, werkt Hij wonderlijke dingen!

Inmiddels heb ik dus groen licht gekregen van de arts om naar Uganda te vertrekken. Ik kijk er naar uit om binnenkort m’n ticket te mogen gaan boeken, zo de Heere wil en wij leven! In Hem verbonden,

Amy de Jong

P.s. De datum voor de uitzenddienst volgt binnenkort.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 16 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Graag wil de diaconie het werk van deze stichting ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

EO-metterdaad bezoekt het GZB-programma in Congo.

Graag willen we u wijzen op de uitzendingen die momenteel door EO-metterdaad worden verzorgd met betrekking tot het werk in Congo door de GZB. In deze 4-delige serie zien we het werk van de familie Folmer en Godeschalk in de ziekenhuizen waar zij ongelofelijk belangrijk werk mogen doen. Als Hervormde Gemeente hebben wij vanuit de diaconie de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan onder andere de medische apparatuur. Deze uitzendingen geven een mooi inkijkje in wat daar gedaan wordt, maar ook wat er nodig is om de hulp in het instabiele Congo te blijven doen. U kunt de uitzendingen (terug)kijken via https://metterdaad.eo.nl/congo.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden januari t/m april van 2021 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvindt.

3-jan ZOA Ethiopië € 2.423,55

10-jan algemeen Eigen Gemeente € 3.039,65

31-jan International Justice Mission (Kerk en School) € 2.242,45

7-feb Kerk in Actie Bangladesh € 2.193,95

14-feb Project 10 27 Libanon (Heilig Avondmaal) € 2.222,45

21-feb Jemima € 2.450,65

28-feb Project 10 27 Migranten in eigen land € 2.002,80

10-mrt World Servants (Biddag) € 2.184,05

14-mrt algemeen € 2.485,45

21-mrt Kerk in Actie Boeren op Java € 2.491,35

28-mrt algemeen € 2.919,50

11-apr ZOA Syrië/Idlib € 2.435,95

18-apr Red een Kind Zuid Soedan € 2.859,35

25-apr International Justice Mission € 2.155,05

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

Hulp in huishouding gezocht

We zijn voor een 83-jarige mevrouw op zoek naar een hulp in de huishouding van haar appartement. Het gaat om de wat grotere huishoudelijke taken, zoals: ramen zemen, dweilen, badkamer poetsen etc. Het zou gaan om 1x per 2 weken. Uiteraard tegen een nader overeen te komen financiële vergoeding. Locatie is nabij het dorpscentrum. Lijkt het u/jou wat? Stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl voor contactgegevens.

Zending

Verantwoording ontvangen giften Eerste kwartaal 2021

Op 7 maart was de eerste zendingscollecte van dit jaar, bestemd voor het zendingswerk in Nepal via de GZB. Hiervoor werd € 920,- gegeven. Op 14 maart werd er door Watoto digitale medewerking verleend aan een dienst in de Parel, waarbij de opbrengst van de zendingsbusjes deze dag voor Watoto werd bestemd. Inclusief giften mochten we € 1394 naar deze organisatie overmaken!

Ook de ‘digitale zendingsbus’ werd dit eerste kwartaal niet vergeten, integendeel. Telkens weer zijn we verrast door uw gulheid! In januari gaf u met elkaar € 3.711,- in februari
€ 3.367,- en in maart € 2.811,-.

Wanneer we dit op een rijtje zetten, zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dat is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Fietstocht Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er een fietstocht georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de GZB. Er zijn verschillende routes beschikbaar, zodat er voor iedereen wel een geschikte route is. De fietstocht staat in het teken van de zending aan de hand van vragen en opdrachten over het thema van de GZB: ‘Houd het vuur brandend’. Er is ook een rustpunt onderweg waar genoten kan worden van heerlijke versnaperingen. We nodigen u en jou van harte uit om mee te doen met deze activiteit! Informatie over tijden en plaatsen volgen in de komende kerkbode.

De zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Dankbaar mogen we de Heere zijn als het na tijden van ziekte en zorg weer beter mag gaan en er herstel komt. Dan komt Hem de lof en de eer toe. Er zijn gemeenteleden die blijvende zorgen kennen over hun gezondheid. Wat is het dan goed om de ogen op de Heere te richten. De dichter van Psalm 34 belijdt: “De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardige, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep”(Psalm 34:16).

Giften

Bij ouderling J. Poortvliet is € 20,- bezorgd voor de Kerkbode. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor deze giften.

Op weg naar Pinksteren

Op zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Gelezen

‘De Geest is eeuwig. Waar Hij nu dus Zijn intrek neemt, gaat Hij niet meer weg. Deze Geest is alwetend. Hij weet alles wat er in het hart van God is, de armen en de verlegenen ten goede. Hij kent de hele raad van Gods liefde, het gehele voornemen van God, de onveranderlijkheid van Zijn verkiezing. Ook kent Hij de volheid en volkomenheid van Christus. Hij weet wat er allemaal gesproken is in het woord ‘volbracht’. Hij neemt het uit deze volheid van Christus, zodat wij allen daarmee vervuld en door Hem in deze volheid afgewassen en geheiligd worden zoals wij immers door de naam van Jezus Christus rechtvaardig zijn verklaard.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond preekt ds. P. van de Voorde in de Nieuwe Kerk. Het is een leerdienst waarin een begin gemaakt wordt met de behandeling van de Tien Geboden. Zondag 34 is aan de beurt. Daarin gaat het over het eerste gebod. Afgoden, daar hebben we voor ons gevoel misschien niet direct mee van doen. Maar wat is het wezen van afgoderij? Dan blijkt het anders te liggen. In dat licht heeft Calvijn gezegd dat ons hart een fabriek is vol afgoderij. Zelf ga ik voor in de Oude Kerk. Het gaat dan vanuit zondag 33 over het woord ‘bekering’. Daar kunnen we allerlei gedachten bij hebben. Maar wat zegt de Bijbel nu precies? Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Oude Kerk een leerzame dienst gewenst, vol Bijbels onderwijs.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55: 23)

Pareldienst

Zondagavond 16 mei is er een Pareldienst waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland voor gaat. Het thema is ‘De caravan van het geloof“. Vanuit Markus 16 wordt dit thema verder uitgewerkt en toegelicht. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

In de zaal is een ministry team aanwezig, dat is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Niets is mooier dan live een dienst bij te wonen. Als je in de zaal erbij wilt zijn, geef je je op via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral anderen uit -momenteel maximaal 2 personen- die alleen zijn of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is zondagavond 30 mei met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Reserveringen

Tijdens de morgendienst op Eerste Pinksterdag zullen de meeste plaatsen in de kerk gereserveerd zijn voor de naaste familie en bekenden van de nieuwe lidmaten. Uiteraard kunt u zich wel aanmelden voor deze dienst, maar we rekenen op uw begrip, dat de eerder genoemden voorrang hebben bij het reserveren. Voor de avonddienst op deze Eerste Pinksterdag, die een ‘conventionele’ dienst in De Parel zal zijn, kan iedereen zich inschrijven.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder Leo Vogel ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De liefde tot de naaste gebiedt en verplicht ons dat wij zowel voor hen als voor onszelf zorgen, en dus ook voor onze naaste bidden als hij in nood is.’

Zacharias Ursinus (1534 – 1583)

Bidden en danken

We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op de centrale examens. Dat zij hun hulp en kracht van God verwachten. We danken voor alle leerkrachten en docenten die hun uiterste best hebben gedaan om hun leerlingen en studenten onder bijzondere omstandigheden tot het vereiste eindresultaat te brengen.

Bid voor de vele Iraanse christenen die in de gevangenis zitten. Vraag de Here God hun kracht te geven om vol te houden. (Gebedskalender Open Doors)

Zaterdag, 15 mei, is een bijzondere dag: we zien uit naar een bemoedigende start van onze Pinkstercampagne waarin christenen uit Nederland zich laten aanwakkeren door verhalen vol vuur uit de wereldkerk. Bid dat het online event morgenavond ons als kerk in Nederland zal bemoedigen om het vuur brandend te houden. www.gzb.nl/pinkstercampagne (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook in ziekte overdenkt het hart van een mens zijn weg, of wordt dit door artsen gedaan die zeer kundig zijn, maar de HEERE bestuurt alle dingen. Daarom wensen we alle zieken toe te vertrouwen op de HEERE. Wie dat doet: welzalig is hij of zij.

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds en € 10,- voor het vernieuwen van het dak van de kerk. Ds. van de Voorde ontving € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming. Ouderling Eskes ontving op huisbezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op donderdag 20 mei wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Wijk 3.3.

Ouderling Veldman heeft aangegeven dat, in het proces van het verwerken van verdriet, de pastorale bezoeken voor hem te belastend zijn. Vandaar dat hij hier voorlopig van afziet. De kerkenraad zal alles in het werk stellen, voor zover dat in haar vermogen ligt, om de adressen te verdelen over de andere ouderlingen. Mocht u behoefte hebben aan pastoraal bezoek, kunt u zich telefonisch wenden tot de scriba van de kerkenraad, ouderling P.C. Bakker (61 86 78). Hij zal er dan voor zorgen dat bezoek op korte termijn plaatsvindt.

Examens

Aanstaande maandag starten de meeste examens in het voortgezet onderwijs. Veel jongeren hebben dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op hun examens. De Heere weet alle dingen. Wanneer jullie dat in gedachten houden, mag je in alle rust en vertrouwen de examens gaan maken. Sterkte toegewenst in deze toch wel spannende tijd.

Gelezen/gehoord

‘De prediking van het Evangelie is dus het instrument waarvan de Geest zich bedient om het geloof te werken en te onderhouden.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 mei 2021

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 17 mei 2021

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk voor jou

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

 • Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond – eens per maand
 • Gastvrouw voor de maandag of vrijdag – eens per 14 dagen
 • Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
 • Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 5 of 10 maanden

Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl

bel: 026 – 334 22 25

of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

Uitnodiging bijeenkomst Op weg met de ander

Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer

Doe je ook mee? Fysiek of online? We nodigen mensen met een beperking en hun vrienden van harte uit om op zaterdagmiddag 12 juni in Zegveld aanwezig te zijn. Deze middag komt presentator en geliefd spreker Henk Binnendijk (1934) voor ons spreken over zijn onlangs verschenen boek: “Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer”. Muzikale medewerking door de blinde pianist / organist Tjaco van der Weerd.

Voor wie? Voor mensen met een lichamelijke beperking en hun vrienden.

Inloop 14.00 uur, start 14.30 uur

Online 14.30 uur -16.00 uur

Offline 14.00 uur-19.00 uur inclusief maaltijd en ontmoeting

Aanmelden verplicht vóór 10 juni

Meld je snel aan want de plaatsen zijn beperkt via www.opwegmetdeander.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J.Westland, HC Zondag 33

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.Belder, Harskamp (groep A1)

18.00 uur ds. ds. P. van de Voorde, HC Zondag 34 (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09.30 uur: Simone Meerkerk, Anne Sophie Slob

Nieuwe kerk:

09.30 uur: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

De Parel:

10.45 uur: Jeanine Koesveld, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 26: 12

avonddienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 6

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Guusje de Bruin, Ariena Roza (reserve)

Collecten

1. Scharlaken koord

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

De eerstvolgende kerkbode verschijnt op 21 mei voor een periode van 2 weken.

Op 4 juni verschijnt de daaropvolgende kerkbode.

76-43,44

Gedachten over de schepping

(n.a.v. Gen.1: 26-31 & Rom. 8: 18-25)

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

In deze tijd van het jaar mogen we ons verwonderen over de kracht en pracht van de schepping. Na de winterperiode komt alles weer tot leven en bloei. Het lokt velen naar buiten om van de lentepracht te genieten. Het doet ons goed en bezorgt ons nieuwe kracht.

Onbewust ervaren we hier een opmerkelijk verschil tussen de schepping en wie wij zijn als mens. Dat lezen we in de scheppingsverhalen. Hoewel God ons schiep uit het stof der aarde, schiep Hij ons naar Zijn beeld en gelijkenis (1: 26); Hij blies zijn levensadem in ons (2: 7). Dat betekent dat we in relatie staan tot die schepping, en tegelijk anders zijn. We zijn in staat om in relatie tot de schepping, tot elkaar en tot God te leven en daarop te reflecteren.

God gaf Adam en Eva vervolgens het voorrecht om in liefde tot Hem zorg te dragen voor Zijn schepping. “Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.” (Gen.1: 28) Daarmee is gezegd dat de schepping niet ons eigendom is, maar Gòds schepping. Dat ervaar je in de ontmoeting met de schoonheid in de schepping. Ze is anders dan ik, en tegelijk sta ik in relatie tot haar om er zorg voor te dragen uit liefde voor God, de Bron van leven en liefde.

Wat heeft de zonde hier veel kapot gemaakt. Gevoed door de leugen van satan zag Eva dat ‘die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden en at.’ (Gen.3:6) Daarmee maakte ze de schepping los van de Schepper om die tot haar eigendom te maken. We weten inmiddels waar dat toe leidt. We respecteren het anders-zijn van de schepping niet meer als Gòds creatie. We gebruiken haar om maximaal tegemoet te komen aan onze begeerte en idealen (vgl. Openb.17-18). Momenteel ligt de aarde te zweten, uitgeput door egoïsme en consumptiedrang. Ze komt niet tot haar doel. Daarmee is de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Wat krijgen Paulus woorden zo bijzondere betekenis: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen.” (Rom. 8: 20)

Paulus schrijft uiteraard verder! Hij leeft immers, net als wij, na de opstanding van Jezus Christus. Hij stond op als begin van de nieuwe schepping. In Hem schuilt het herstel voor deze gevallen schepping. Die is weliswaar aan de zinloosheid onderworpen, maar ‘in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.’ (vs.22). Nu zucht de schepping, en ook wij die geloven. Het is barensnood, wachtend op de geboorte van de nieuwe morgen die gloort in de belofte van het Evangelie van Pasen. Christus zal Zijn schepping vernieuwen. (Openb.21:5) Ze zal vol zijn van Gods heerlijkheid. Allen die hun hoop op Christus stellen, zullen daarop straks met Hem leven en regeren. (Openb.20:6; 22:5) Genietend op Zijn vernieuwde schepping, in liefde tot Hem.

Dit perspectief geeft een christelijk fundament onder onze bezinning op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook dat is geloof en het raakt de grote en kleine keuzes die we maken om te consuminderen, tevreden te zijn met wat we hebben, zorgvuldiger om te gaan met ons afval, enz.. Nee, we zullen de wereld er niet mee redden. Maar het mag wel een uiting zijn van ons geloof. We respecteren de schepping in haar anders-zijn: als schepping van Gòd. Onze liefde voor de (gevallen) schepping die zucht, mag een uiting zijn van onze liefde tot haar en onze Schepper.

Ondertussen zuchten wij mee met de gevallen schepping, verlangend naar de dag dat alle dingen nieuw zullen worden. De machten van het kwaad, moeite en tranen zullen daar niet zijn. Wel ongekende vrijheid en eindeloze vreugde in de aanwezigheid van onze Schepper. Die toekomst wenkt ons vanuit de verte. We zullen weer Beelddrager zijn van God, door onze Heer Jezus Christus. In die hoop worden we zalig. (Rom. 8: 24-25)

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Rommelmarkt

Zoals u weet is het door de huidige omstandigheden van belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat mensen in groepen bijeen komen. Daarom hebben we voor de tweede keer de moeilijke beslissing genomen om de rommelmarkt te annuleren. Als commissie hadden we nog de hoop om de datum te verzetten naar juni, maar ook dat is niet haalbaar. We gaan geen alternatieve activiteiten organiseren en hopen volgend jaar weer een ‘gewone’ rommelmarkt te kunnen organiseren. We hopen op uw begrip voor het genomen besluit.

De rommelmarktcommissie,

Giessendam / Neder Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 2 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en via communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook op uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Diaconale collecte zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan vluchtelingen in Centraal-Afrika. Het jaar 2020 was zeer onrustig voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn gevlucht. Steeds laait het geweld weer op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Meer dan 40.000 mensen vluchtten voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Om één familie te helpen -met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud- is € 32,- nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorp. Vaak moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30,- nodig. De diaconie wil de noodhulp in Centraal-Afrika graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Jeugdwerk

Beste ouders en kinderen die betrokken zijn bij 

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’,

Als bestuur van de zondagsschool hebben we overlegd of we weer kunnen beginnen. De kinderen die naar de zondagsschool komen zitten op verschillende scholen en in verschillende klassen. Daarom lijkt het ons op dit moment niet verantwoord om opnieuw te starten.

We vinden het erg moeilijk om deze beslissing te nemen, maar hebben geen andere keus. We hopen en bidden, dat we D.v. in het nieuwe seizoen weer met de kinderen samen kunnen komen rondom Gods Woord.

We hopen u hiermee duidelijkheid te brengen omtrent de zondagsschool. Wij wensen u allen Gods nabijheid en Zegen in deze moeilijke tijd.

Met een hartelijke groet,  

het bestuur van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Met grote dankbaarheid zien we terug op de doopdienst van afgelopen zondagmiddag waarin drie kinderen het teken en zegel van Gods genadeverbond mochten ontvangen. God kwam met Zijn belofte naar hen toe. Dat is een geweldig wonder! In de verkondiging ging het over de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Handelingen 8: 38 en 39 vormde het tekstgedeelte voor de verkondiging.

Catechisatie

Nu het voor onze jongeren vakantie is geworden zijn de gewone catechisaties afgerond. Er is nog wel een afsluitingsavond. Deze is op dinsdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer zal een presentatie verzorgen over het werk van Stichting de Ondergrondse Kerk. Zij zal het vertellen over wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Alle jongeren zijn van harte welkom!

Vakantie

Van maandag 3 mei tot zaterdag 10 mei heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, br. J. Poortvliet. 

Gelezen

‘Het kruis van Jezus leek het einde van de liefde te zijn, maar het was juist het grote resultaat van de liefde en het begin van het heil voor allen die tot Hem komen, omdat zij altijd bij Hem zullen zijn.’

Corrie ten Boom (1892-1983)

Tenslotte

In de verkondiging gaan we verder met de serie over Elisa. Zondagmorgen in De Parel en zondagavond in de Nieuwe Kerk gaat het over 2 Koningen 6:8-23. De stad waar Elisa met zijn knecht verblijft wordt omsingeld door Syriërs. De knecht is bang voor wat er gaat gebeuren. Elisa zegt echter: ‘Zij die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn’ (vers 16). Als de ogen van de knecht opengaan dan ziet hij dat de berg vol is met paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Laten we bidden om gezegende diensten! 

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Afscheid en bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondagavond hebben we, in een dienst waarin onze consulent ds. van Rooijen voorging, afscheid genomen van Jan Willem Loeve als jeugddiaken. Jan Willem was door de algemene kerkenraad gekozen en benoemd tot jeugddiaken, een ambt ten behoeve van de gehele gemeente, maar was toegevoegd aan onze wijkkerkenraad, omdat hij ook lid is van onze wijkgemeente. Met veel enthousiasme heeft hij zich op die mooie taak gestort. Na de geboorte van Marijne werd duidelijk dat het gezin ook recht had op meer aandacht, wat hem uiteindelijk tot de beslissing bracht om het stokje uit handen te geven. Vanaf hier wil ook onze wijkkerkenraad hem hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

In dezelfde dienst mocht Willem Burggraaf als de opvolger van Jan Willem worden bevestigd. Willem behoort tot onze wijkgemeente en zal net als zijn voorganger toegevoegd lid zijn van onze wijkkerkenraad. We heten hem van harte welkom en wensen hem veel zegen toe onder de jeugd van onze gemeente. Hij liet ons weten, dat hij er naar uit ziet om, met name, jongeren enthousiast te maken om vanuit de inspirerende liefde van Jezus onze naaste te dienen. We heten Willem van harte welkom en wensen hem Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe taak binnen de gemeente. Zoals beloofd vermelden we de adressen van beide broeders: Willem Burggraaf, Emmastraat 22, 3373 AG en Jan Willem Loeve, Buitendams 355, 3371 BG.

Beleidskader wijk 2 Noord

In de afgelopen weken is verder gewerkt aan het beleid van de wijkkerkenraad in de komende vier jaar. Bij het vorige beleid ‘Samen onderweg naar het Vaderhuis’ werkten we hierbij met een zgn. ‘beleidsplan’. Hierin stond vastomlijnd beschreven hoe we de komende tijd zouden gaan werken. De afgelopen periode heeft ons (niet alleen door Corona) geleerd, hoe beperkt voorspelbaar een beleidsperiode is. Daarom willen we in de komende vier jaar gaan werken met een ‘beleidskader’.

Een kader geeft vooral op hoofdlijnen weer, waaraan de komende periode aandacht zal worden besteed. De manier waarop en wat er dan wordt gedaan is meer open. Het is de wens en een stellig voornemen van de kerkenraad om bij het invullen van de verschillende hoofdlijnen de gemeenteleden actief te betrekken. In plaats van met een vastomlijnd plan te gaan werken met een beleidskader, sluiten we aan bij de werkwijze van de landelijke PKN. Ook daar is gekozen voor een beleidskader.

We hopen en bidden dat een nieuwe predikant sámen met de breedte van onze kerkelijke wijkgemeente verder invulling zal kunnen geven aan de hoofdlijnen. Zoals eerder vermeld besteden we hierbij aandacht aan de persoonlijke geloofsrelatie met God, de onderlinge band als gelovigen in de wijkgemeente en de relatie van onze geloofsgemeenschap met de wereld om ons heen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 2 mei. De voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde. Het thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat zij gaandeweg ‘in de ban van het kruis’ raken. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze zelf uit leven en wordt de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Er is een ministry team aanwezig, maar deze is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar.

Wil je erbij zijn, dan moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is om naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal digitaal gehouden worden op donderdag 6 mei 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘U moet goed bedenken dat Gods leidingen met u uw absolute volmaaktheid ten doel hebben; en er is geen macht ter wereld (uitgezonderd uzelf) die Hem dat kan beletten.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor de kinderen en het onderwijzend personeel van onze basisscholen, die twee weken vakantie hebben. De afgelopen weken zijn er op diverse basisscholen in ons dorp corona-uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien.

Wereldwijd zetten honderden mensen zich dagelijks in voor onze vervolgde broers en zussen. Sommigen in het veld, anderen vanachter een computer. Dank de Here God voor alle mensen die zo’n hart hebben voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)

Door de oorlog in Jemen zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden. Het werk van de GZB richt zich op Jemenieten in Egypte. Bid dat ze daar als vluchteling in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 250,- en een gift van € 50,-. Beide voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte

Een week van vakantie ligt voor ons. Vandaar ook dat de kerkbode volgende week niet zal verschijnen. Een week waarin Bevrijdingsdag valt. De week daarna gedenken we de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die heengagaan is om plaats te bereiden: ‘opdat zelfs ´t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Ps. 68: 9, berijmd).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 10 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

4 mei-concert

Al jarenlang organiseert Jan Peter Teeuw een zangavond op dodenherdenking (4 mei) vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. Nu koor- en samenzang nog steeds niet mogelijk is, is er dit jaar een instrumentaal alternatief dat op 4 mei uitgezonden zal worden.

Panfluitist Corné van der Giessen en pianist Jan Peter Teeuw spelen op dinsdag 4 mei vanaf 21:00 een programma met vaderlandse muziek, klassieke werken en muziek die gerelateerd is aan dodenherdenking en bevrijdingsdag. Tussen de muziek door zal Theo Rietveld, al jarenlang de vaste spreker tijdens de zangavonden, enkele toepasselijke gedichten voordragen.

De uitzending is te bekijken op het YouTube-kanaal van Jan Peter (www.youtube.com/user/janpeterteeuw). Het volledige programma staat in de omschrijving van de video, evenals de link naar een Tikkie en een bankrekeningnummer voor de (digitale) collecte. Evenals de voorgaande jaren is ook dit keer de collecte, na aftrek van de onkosten, bestemd voor de actie ‘Hoop voor kinderen’. Kijkt u mee? 

GZB-Pinkstercampagne: 

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

De GZB nodigt u en jou uit om mee te doen met een van de activiteiten onder het thema: ‘Houd het vuur brandend’. Samen met de wereldkerk zijn we op weg naar Pinksteren. Het vuur van het geloof moet aangewakkerd en doorgegeven worden. Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden, te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld.

Online GZB-event:

Op zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een onlinereis door de wereldkerk. Het vuur wordt vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. 

Challenge ‘Youth on Fire’

Zaterdagmiddag 15 mei start (via een livestream) de challenge ‘Youth on Fire’. Door middel van verschillende opdrachten worden kinderen en jongeren uitgenodigd ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).

Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk

In de week voor Pinksteren biedt de GZB, materiaal aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Op woensdagavond 19 mei bent u van harte welkom voor een online gebedsbijeenkomst met enkele gasten uit de wereldkerk.

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is er een prachtige kleurplaat beschikbaar om in te kleuren. De kleurplaat is te downloaden via de website van de GZB. Print de kleurplaat uit, kleur hem mooi in en stuur hem op naar de GZB. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een verrassing! 

Ga voor meer informatie van de activiteiten naar de website van de GZB (www.gzb.nl).

Fietstocht

De fietstocht die normaal gehouden werd op Hemelvaartsdag, is dit jaar verplaatst naar tweede Pinksterdag. De opbrengst van de fietstocht zal voor de GZB zijn, onder het thema ‘Houd het vuur brandend’. Meer informatie volgt nog. 

Vacatures GZB

Is er ook bij u, bij jou het verlangen om elders in deze wereld van betekenis te zijn? Ben je flexibel, avontuurlijk en bereid om te leren? En wil je je talenten graag inzetten in Gods wereldwijde kerk? De GZB gaat graag met je in gesprek!

Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures:

Docent voor een theologische opleiding in Colombia

Bibliotheekmedewerker aan een Bijbelschool in Albanië

Missionair gemeenteopbouwwerker in Albanië

Leerkrachten kinderen zendingswerkers

Sociaal werker bij een opvanghuis voor vrouwen in Centraal-Azië

Communicatieprofessional voor een theologische opleiding in Kroatië

Gemeentestichter/evangelist voor Thailand

Kijk voor meer info en een overzicht van alle vacatures op www.gzb.nl/vacatures. 

Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte aandacht etc.. Door het doen van Dabar kun je echt het verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren ( leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (groep B1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Anouk de Bruin

De Parel: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Inge-Ruth de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Kinderoppas

Els van den Bout, Adriënne Bikker, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Zondag 9 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. H. Rosboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Prins, Ede (groep C1)

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude-Tonge (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

18.00 uur   
wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, 

Boven-Hardinxveld

Collecten

Morgendienst 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeenten – Ouotum

Kinderoppas

Oude kerk: Lenny Egas, Julia Veldman

De Parel: Nienke Burggraaf, Lieke Koudstaal

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Willemijn Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 48:6

avonddienst: Psalm 24:5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H. Russcher, Veenendaal

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Daniëlle Bikker, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. De Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

GIESSENDAM / NEDERHARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord,  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland  (groep B1)

Collecten

morgendienst 1. Eredienst

2. Eredienst Pastoraal Werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Gerrie de Ruiter, Josephine van den Bos

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Britt de Bruin

Voorzang (beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 24: 4

BOVEN- HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Judith Breugem, Marieke Ritmeester (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-42

Driemaal: scheepsrecht

“Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

(Johannes 21: 14)

____________________________________­­­________________

Blijkbaar heeft de evangelist Johannes de tel bijgehouden. Het aantal keer dat Jezus na Zijn opstaan aan Zijn leerlingen is verschenen, heeft hij goed geadministreerd. In het slothoofdstuk van zijn evangelie telt hij de derde keer. En dat ‘scheepsrecht’, dat hebben wij ervan gemaakt.

Toch vindt deze ontmoeting plaats aan de waterkant, bij de schepen, die aan wal getrokken zijn. Daarbij zijn de discipelen, voor wat een aantal van hen betreft, achter Petrus aangegaan en in de boot gestapt om te gaan vissen. Een te vergeefse uitruk trouwens, totdat een onbekende Man vanaf het strand de opdracht geeft het net over de andere boeg te gooien.

Zo gezegd, zo gedaan. De vangst?: niet te weinig: 3x3x17. Blijkbaar wil Jezus’ woord nog steeds gehoord èn gehoorzaamd worden en blijkbaar werkt Jezus’ woord wonderen! Om nooit te vergeten!

Van die grote vangst gaat gegeten worden. Er is genoeg voor iedereen. Niet hoeft er met spanning naar Jezus gekeken te worden zoals bij de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen. Gaat dit genoeg worden voor wel zo’n 5000 man? Het is geen vraag voor hen. Het spannendste komt immers nog…

De derde keer is het nu, dat de Heere Jezus Zich openbaarde aan Zijn discipelen. Voor wat het evangelie van Johannes betreft, zeggen we er dan bij. Bij de voorgaande ontmoetingen was het met name Thomas, die gemist wordt en de keer erop dat Thomas gevist en gevangen wordt. Deze keer, de derde keer, is het Petrus, die aan de tand gevoeld gaat worden.Tot drie keer toe, zelfs…

Drie keer een vraag van de Opgestane aan Zijn opstandige discipel. Wonderlijk!

Drie maal een vraag aan hem, die in elk geval zichzelf en zijn eigen hachje enorm lief had. Herkenbaar!

Drie keer een vraag aan hem, die uiteindelijk -naar buiten-bijbelse overlevering- zijn dienen met de dood moet bekopen, inderdaad: uit liefde tot Zijn Meester. En that ’s the question!:

Hebt u Mij meer lief dan dezen?

Hebt u Mij lief?

Houdt u van Mij?

Nou is het niet zo moeilijk om vlotweg en voor de vuist weg een antwoord te geven op deze vragen. Ja, natuurlijk geloven we! Maar misschien klinkt het bij herhaling wel irritant wanneer deze vraag van de Hartenkenner bij uitstek naar je hartelijke relatie tot Hem klinkt in de kring van medeleerlingen. En ook hier is die drie keer niet voor niets. Immers juist dat herhaalde positieve antwoord, dat haast gesmeerd aan je lippen ontloopt, dat brengt best wat te weeg. Niet voor niets moet Petrus na de derde keer dat de vraag gesteld wordt, huilen. Zijn antwoord, dat hij van de Meester houdt, komt pas nadat hij heeft gezegd: “U weet alle dingen…”

Ja, zeg dàt…! U weet alle dingen. Dat Petrus van Hem houdt, maar ook wat daar een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Tot drie maal toe:

“Hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt.”

Dat alles bracht het kraaien van de haan te weeg en ook verdriet en huilen bij Petrus.

Loochenen…., ontkennen…, niet er voor uitkomen. Zeggen, dat er niks is tussen jou en Hem.

Kun je dat maken? Blijkbaar. Lettend op je eigen veiligheid.

Kun je dat maken? Nee! De Heere Jezus alleen kan dat máken. Juist door die schijnbaar eenvoudige vragen in veelvoud te stellen met verschillende bewoordingen. Daardoor wordt me de spiegel voorgehouden.

Mijn Jezus, ik houd van U, zo klinkt een mooi lied. Maar wanneer dan? En hoe dan? En was dat er bij voortduur? In voor- en tegenspoed? Was dat er met de wind in de rug, of ook bij de wind van voren? Ja, of nee zeggen is zo gauw gebeurd. Maar nu serieus: het is wèl Jézus, Die het je vraagt: Heb je Mij lief!?

C.D. Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Gemeente in coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoord mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat, zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en wat de samenzang betreft te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst ‘Rejoice’ is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatie-groep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar mogelijkheden kunnen zoeken.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

HGHG online / videoteam

Gebruik van de socials

Het is zichtbaar dat we als gemeente op digitaal gebied steeds nadrukkelijker aanwezig zijn op de diverse media. Toch is daarbij enige structuur wel nodig. We zijn als videoteam dankbaar voor alles wat rond de kerkdiensten gebeurt qua uitzendingen. Tegelijk is er op de socials van de gemeente ook heel veel activiteit. We gebruiken ze (bijv. Facebook en Instagram) om informatie te delen. Zo hopen we iedereen te bereiken waar dat nodig is.

Het is het goed om nog even de afspraken onder de aandacht te brengen. Als ergens een bericht voor op onze socials geplaatst moet worden, moet er in de eerste plaats een relatie zijn met onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de tekst en eventueel een afbeelding of foto wordt aangeleverd. Het is dus niet standaard dat als ergens een aankondiging over in de kerkbode staat, dit ook op de socials verschijnt. Berichten voor de socials kun je met tekst en afbeeldingen sturen naar videoteam@hghg.nl

Aanvraag uitzending trouw- en rouwdiensten

en andere extra uitzendingen

Wat we ook graag onder de aandacht brengen, zijn de aanvragen voor trouw- en rouwdiensten die via de stream uitgezonden moeten worden. De intentie is om hier altijd in de kunnen faciliteren. Daarvoor is er gezocht naar teamleden die ook overdag beschikbaar kunnen zijn. De afstemming hiervoor is belangrijk. Aanvragen voor trouw- en rouwdiensten, maar ook andere extra uitzendingen op onze kanalen, worden op allerlei manieren aangevraagd. Daardoor gaan soms allerlei mensen aan het werk en is de aansturing en de bemensing nu vaak erg onoverzichtelijk. Daarom: Is er een uitzending van een trouw- of rouwdienst of een andere extra uitzending nodig, dan moet deze vanaf nu aangevraagd worden door een mail te sturen naar videoteam@hghg.nl. Vandaaruit wordt een en ander gecoördineerd.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 25 april 2021

De diaconale collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Vechten slaven voor hun vrijheid, dan worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor hun eerste levensbehoeften, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken wordt een persoonlijk nazorgplan gemaakt. De diaconie ondersteunt de aanpak van slavernij en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 april en maandag 2 mei.

Zending

Nieuws vanuit Zuid-Afrika

Wat een zegen om ons tweede zoontje te mogen verwelkomen. Yoël is op 18 maart geboren en nu alweer een maand oud. Hij is een gezonde baby, groeit goed en slaapt veel. Op zijn geboortekaartje hebben we Jesaja 44: 3 gezet: ‘Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge’. We zijn dankbaar voor Gods belofte dat hij Zijn Geest uitgiet op de volgende generatie. Niet alleen op onze kinderen maar ook de kinderen die we bereiken met de Bijbelclubs. Layberine is zo’n voorbeeld waarvan we zien dat God in haar hart werkt. Ze kwam als kind bij onze Bijbelclubs, elke week trouw en dat voor tenminste tien jaar. Ze is nu klaar met de middelbare school en momenteel bezig met de cursus ‘kinderevangelisatie’, om op haar beurt kinderen te bereiken met Gods Woord. Zo bemoedigend!

We bidden dat veel meer kinderen aangeraakt zullen worden en hun hart aan Jezus zullen geven.

Momenteel ben ik nog met zwangerschapsverlof, maar gelukkig kunnen alle Bijbelclubs doorgaan en kan ik alle zorg en aandacht aan Yoël (en Yochanan) geven. Voor Yochanan was het even wennen om niet meer alle aandacht van papa en mama te krijgen. Gelukkig gaat dat nu heel goed en is hij superlief voor zijn nieuwe broertje. Dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en meeleven. Het doet altijd goed om berichtjes uit Hardinxveld te krijgen.

We hebben nog steeds plannen om op verlof naar Nederland te gaan. Inmiddels zijn we bezig om paspoorten te regelen voor onze kinderen. Zodra dit geregeld is, kunnen we tickets boeken. We denken zelf aan september of wellicht december, zodat Werner meer verlof kan krijgen van zijn werk. We zien er in ieder geval naar uit om na drie jaar weer Nederland te bezoeken!

Bericht van Amy

Hallo gemeenteleden, Rondom de uitgestelde uitzenddienst en de latere vertrekdatum naar Uganda, bij dezen wat vragen en antwoorden.

Hoe gaat het met je?

Goed! Ik voel me lichamelijk prima en heb geen klachten.

Moet ik me zorgen maken wat betreft je medische situatie?

Voor nu niet. We weten nog bijna niets, dus er is ook nog niets om ons zorgen over te maken. Ik ben blij en dankbaar dat ze er verder hier in Nederland naar kunnen kijken op 28 april. Dan ga ik naar een gespecialiseerde arts.

Had je dit gedeeld met iedereen als je niet in het proces van weggaan had gezeten?

Nee, dan had ik het alleen met familie en nabije vrienden gedeeld en eerst afgewacht tot 28 april. Maar omdat de uitzenddienst al gepland stond op 18 april en het vertrek eind april, moest er in dit stadium al gecommuniceerd worden. Dat voelt best kwetsbaar, want het gaat dan ineens een gehele kerkelijke gemeente en achterban aan.

Wil je verder nog iets delen rondom wat er medisch aan de hand is?

Nee, liever niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn via alle kanalen, maar niet elk detail hoeft gedeeld te worden denk ik. Er zijn nog veel dingen onbekend en onzeker in dit stadium, dus ik wil liever eerst afwachten. Ik hoop op begrip daarvoor.

De uitzenddienst stond eerst gepland op 18 april, Is er al een nieuwe datum voor de uitzenddienst?

Nee, de kerkenraad wil eerst afwachten hoe het medische proces gaat verlopen. Na 28 april gaan we met elkaar kijken naar een nieuwe datum.

‘Van uitstel komt afstel’. Ga je nog wel naar Uganda?

Jazeker! Er is geen sprake van afstel. ‘Hij die roept is getrouw en zal het ook doen.’

Wanneer hoop je naar Uganda te vertrekken?

‘Zo snel mogelijk’, mijn hoop is dat dat alsnog in mei of juni is. Het is afwachten.

Ik zie er onwijs naar uit om naar Uganda te vertrekken, maar alles op Zijn tijd!

Lieve groet, Amy

P.s. Heel onverwacht en heel spontaan heb ik afgelopen zondag toch nog een soort ‘uitzenddienst’ gehad tijdens de Pareldienst. Ik zat daar vanwege de spreker die vanuit zijn gemeente ook een donatie heeft gedaan en me graag wilde ontmoeten. Ik vond het heel bijzonder en heel bemoedigend! Dat dit gebeurt op de dag dat ik eigenlijk m’n uitzenddienst zou hebben, ervaar ik als een grote bemoediging van God! Dank aan allen die mee gebeden en mee gezegend hebben!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

De dichter van Psalm 10 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft (..) U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan”. (Psalm 10: 14 en 17)

Gelezen

‘Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop is gesprenkeld, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham’

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Met een hartelijke groet voor u en jou,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook andere zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39 :8)

Reserveringen

Zondagmorgen 25 april is de dienst in De Parel. We geven ook dan eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid om t/m vrijdag 23 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor overige gemeenteleden.

Bevestiging en afscheid ambtsdrager

In de avonddienst van a.s. zondag zal broeder Willem Burggraaf bevestigd worden in het ambt van jeugddiaken. In deze dienst nemen we afscheid van broeder Jan-Willem Loeve. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw voorbede.

Pareldienst

Zondagavond 2 mei is de volgende Pareldienst. Voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde.

Thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Gaandeweg raken zij ‘in de ban van het kruis’. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze uit leven en de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Er is in de zaal een ministry-team aanwezig, dat ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Reserveren doe je via MEEVIEREN.nl. Er is een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor het verjaringsfonds en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

‘Wil je zondag zegen ontvangen, dan dien je daar vanaf maandag om te bidden.’

dr. M.J. Kater (1962)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Bid voor hen die er alleen voor staan in de opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de Heilige Geest zodat zij een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de gemeente in Kombinat (Albanië) waar de familie Duits bij betrokken is. Bijna twee jaar na de zware aardbeving -waarbij ook hun kerkgebouw zwaar is beschadigd- is er nog geen definitief kerkgebouw gevonden. Bid om wijsheid voor het leiderschap van deze gemeente in het nemen van beslissingen en het zoeken naar mogelijkheden voor een vervangend kerkgebouw. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Maar alles komt in een ander perspectief te staan. Daarom juicht David het bijna uit: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.” Zij die in dit geloof leven, kunnen en mogen ook in dit geloof sterven.

Consistorievergadering

Vorige week maandag hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het pastoraat besproken. In dit overleg kwam ook het belang van het pastorale aanspreekpunt ter sprake. Graag brengen we nogmaals onder de aandacht dat de wijkouderling het aanspreekpunt is bij pastorale vragen, ziekte of zorg, De wijkouderling zal -indien nodig en in overleg- de predikant hiervan op de hoogte stellen en eventueel het bezoekwerk afstemmen. Bij pastoraat rondom geboorte, huwelijk of overlijden kan direct contact worden opgenomen met de predikant. We vertrouwen dat dit de pastorale betrokkenheid en de afstemming van het bezoekwerk ten goede komt.

Gelezen/gehoord

‘Het echte doel van pastoraat is niet het wegnemen van het lijden, maar geestelijke groei door het lijden heen.’

Tenslotte

Op 27 april hoopt koning Willem-Alexander zijn 54e verjaardag te vieren. Vanuit de media weten we dat er al heel wat te doen is geweest over een nieuw gemaakt koningslied. Wij hebben ons Wilhelmus en dat zal ook dit jaar vanuit de christelijke gemeente klinken. Zo drukken wij onze verbondenheid uit met ons koningshuis en met de Koning der koningen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Elke zondag- en woensdagavond

20.45 uur
Digitaal contact HGHG – zie website hghg.nl 

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 april 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. (groep A1) ds. W.J.Westland

15.30 uur
ds. W.J. Westland, bediening
Heilige doop

18.00 uur
ds. (groep A2) ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. F. Hoek, Schoonhoven

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM (bestrijding slavernij)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2.Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien geboden: 2

avonddienst: Psalm 118: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel

18.00 uur
ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Annelies Boot, Janieke Alblas, Marije Leeuwestein (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 30 april verschijnt is een dubbelnummer, 8 mei verschijnt het kerkblad niet.