Kerkblad 73-13

Groot geluk

“Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” (Psalm 84: 12b)

____________________________________________________

Gelukkig zijn, wie wil dat niet? Maar ja, wanneer ben je gelukkig? U zegt: als ik op deze manier mijn leventje kan blijven leiden. Wanneer ik geen last krijg van grote  gezondheidsproblemen. Ik voel me echt gelukkig denkt een ander, als die problemen in ons gezin, onze familiekring eindelijk opgelost zijn. Het geeft geweldig veel verdriet dat twee kinderen elkaar niet willen zien. Ik heb het eigenlijk wel heel goed, denkt ook iemand. Over geld hoef ik me geen zorgen te maken, als ik een reis wil maken dan kan dat, ik geniet ervan om samen met mijn partner en kinderen leuke dingen te doen. Tja, wanneer ben je gelukkig?

We denken dan vaak aan allerlei dingen uit het leven van elke dag. En die zijn ook ontzettend belangrijk. Echter, de dichter van Psalm 84 laat ons verder kijken. Hij richt ons op de levende God en zegt: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat”. Dat goede is de HEERE. Hij is de bron van het goede, Hij is het goede zelf!

Psalm 84 is een tempellied. De dichter is jaloers op dat musje dat rond het altaar fladdert, juist omdat hij zo graag in de tempel wil zijn. Hij bezingt in dit lied zijn tocht naar de tempel. Een moeilijke reis door het hete dal van de moerbeibomen. En dan zijn aankomst in Sion. “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders”. Waarom is dat zo, beste psalmdichter? Het geheim zit hem in wie God is. Hij is een zon en een schild, Hij zal genade en eer geven! Wat is dat precies? 

De Heere is als een zon. Wat is het heerlijk als je na een paar donkere dagen wakker wordt en de zon schijnt volop. Daar knap je helemaal van op. De zon zorgt voor licht en warmte! Dat geeft de Heere ook. Hij heeft Zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus, Hij is het licht van de wereld. Door te lijden en te sterven neemt Hij de straf voor Zijn rekening die ik vanwege mijn zonde heb verdiend. Door Zijn Geest maakt Hij het licht in een donker zondaarshart. Hij vult mijn hart met de warmte van de liefde voor de Heere Jezus. Zelfs als ik afdwaal, dan ontsteekt Hij door Zijn Geest toch weer licht. God is eveneens een schild. Het gaat hier om een klein handschild waarmee je de pijlen tegen kunt houden. Het leven van het geloof is een strijdend leven. Twijfels komen er op je af, vragen benauwen je soms en zomaar stap je in de val van verleidingen. Daarom hebben we de bescherming van God hard nodig. Bij God mag ik wegschuilen: Heere, houdt u me vast! Ik mag me gedragen weten door de blijde wetenschap dat de uitkomst van de strijd ten diepste is beslist op Golgotha door Christus die dood en duivel van z’n macht heeft ontdaan. 

Er staat nog meer: Hij zal genade en eer geven. Bij genade denken we al vrij snel aan de verzoening van de zonden. Dat is genade! Maar hier ligt het nog breder. Hier betekent het: God staat aan je kant, God staat voor je in. Zo bezien is genade eveneens de zegen van de Heere. Dat de Heere met je meegaat, je leidt en je draagt van dag tot dag. Het is de concrete zegen die je mag ervaren in het leven van elke dag. Gezondheid, liefde van mensen om ons heen, de zegen als je elkaar nog mag hebben, de zegen van het horen bij de gemeente. Nee, het is niet zo dat de Heere Zijn gunst intrekt als er tegenslag op je pad komt. Zelfs in periode van tegenslag geeft de Heere zegen. Zo getuigen mensen daar ook van. Dan zegt een zieke mevrouw: dominee, wat ben ik dankbaar voor alles wat de Heere mij nog geeft.

De Heere geeft eer, waardering. Het gaat hier ten diepste om de glorie van de Heere. Hij deelt iets van zichzelf mee aan mensen. Waar je dan concreet aan moet denken? Dat je door het geloof gaat lijken op de Heere Jezus. Zijn beeld gaat vertonen. Daardoor ontvangt de Heere ook zelf de eer!

Welnu, dit alles geeft de Heere aan hen die in oprechtheid wandelen. Daar zit een opdracht in. Om uit één stuk te zijn. Hoe je dat kunt zijn? Je leert het van de Heere Jezus. Hoe Hij sprak en deed en keek. Hij was een man uit één stuk. Niet achterbaks, maar eerlijk tot en met. Hij was zo gericht op Zijn Vader. Van Hem kijk je het af. Tegelijkertijd is de verbondenheid met de Heere Jezus noodzakelijk. Ik kom soms kerkgangers tegen, die daar weinig mee hebben en kunnen. Daar gaat het echter wel om. Geloven in God gaat niet buiten Jezus om. Wat is het belangrijk dat je gelovig weet dat Hij je houvast is voor leven en sterven. Hoe is dat bij u? Als u Hem niet kent, zoek Hem! Buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar in Hem vast en zeker. Door Hem wandel je in oprechtheid en word je verzadigt met het goede dat Hij geeft. Gelukkiger kun je niet worden!                                                        

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Broeder L. van der Giessen heeft voor zijn benoeming als evangelisatieouderling bedankt. Wij wensen broeder Van der Giessen Gods zegen toe op dit besluit en willen hem die zegen ook toewensen bij zijn werk als preekbeurten regelaar van wijkgemeente 2 Noord.

Met dankbaarheid mogen we u melden dat broeder J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de Algemene Kerkenraad heeft aangenomen. Met het aanvaarden van deze benoeming zal hij zijn taak als ouderling van wijkgemeente 3 Zuid neerleggen. 

De bevestiging van deze broeder zal begin 2020 plaats vinden samen met broeders van wijkgemeente 3 Zuid.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe met het oog op zijn ambtelijk werk ten behoeve van heel onze gemeente.

J.T. Nederveen, scriba AK

Personeel gezocht

Lijkt het u/jou leuk om bij De Parel aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar collega’s voor de bediening, het klaarzetten van de zalen en/of de keuken. Leeftijd 18-45 jaar. Werkzaamheden zijn regelmatig ‘s avonds en op zaterdag. Loop gerust eens binnen voor meer informatie of solliciteer via info@deparel.nu. Even bellen mag natuurlijk ook: 61 25 70.

Save the date:
Kampvuuravond!

Datum: 2 November 2019
Plaats: Rivierdijk 485
Tijd: 19.30 uur
Spreker: Maarten de Bruin

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 oktober 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor project 10 27 van de GZB. Recent is Nepal wederom getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen. Eerder dit jaar overstroomden ook al delen van de Kathmandu vallei.  Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezocht afgelopen weken getroffen dorpen in de Terai en is begonnen met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook wordt een plan gemaakt voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen. ACN is de diaconale tak van christelijke kerken in de Nepalese stad Pokhara. ACN wil door noodhulp te verlenen een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood. De GZB vraagt gebed voor de bevolking van Nepal, een land dat al vaker is getroffen door natuurrampen. De diaconie wil deze noodhulp graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Mevrouw Witte,

Heeft u het al opgemerkt? De gezondheid van onze ‘oudste kerkgangster’ wordt steeds minder. Al vele jaren is ze trouw aanwezig. Ze zit altijd op haar vaste plekje recht tegenover de preekstoel. In het verleden zat ze op de galerij aan de Kerkwegzijde. Als er gezongen wordt doet ze altijd uit volle borst mee, maar de laatste tijd gaat het minder met haar. Niet alle kerkgangers zullen het in de gaten hebben, maar als je goed luistert dan hoor je het wel… De hoge tonen zijn een probleem, ze heeft niet zoveel lucht meer om zuiver te klinken. Tja… wat wil je, ze stamt uit 1875 en is dus al 143 jaar. De specialist heeft haar onderzocht en geconstateerd dat het o.a. haar longen zijn. Een lekkende long… kan het nog geplakt worden of is een grotere operatie nodig?

U begrijpt het vast al wel, we hebben het hier over het orgel van de Oude Kerk!

Het orgel, een origineel Witte-orgel, is na veel jaren hard toe aan een grote restauratie. De blaasbalgen lekken waardoor de luchtdruk niet meer volledig is en de pijpen niet goed worden aangeblazen.

Sinds 1963 heeft het orgel alleen het noodzakelijke onderhoud gehad. Nu, 57 jaar later, is er  een grondige inspectie verricht om te zien wat nodig is om deze ‘oude dame’ weer op juiste toonhoogte en in goede conditie te krijgen. De kerkrentmeesters zijn al enige tijd bezig met voorbereidend onderzoek en er is een herstelplan gemaakt. Er zijn reeds offertes opgevraagd bij verschillende orgelbouwers. Graag willen we het wel in één keer goed doen, dus zal het orgel geheel gedemonteerd moeten worden. Deze restauratie zal ongeveer 8 à 9 maanden in beslag nemen. 

Alles bij elkaar is het een forse investering, waar de kerkrentmeesters al een aantal jaren geld voor gereserveerd hebben. Toch is dit nog niet voldoende. Graag willen wij u als gemeente bij dit hele proces betrekken.  Komende maanden willen we u via dit kerkblad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de restauratie, eventuele acties en verdere gang van zaken.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

129.170

127.500

1.670

Giften

5.902

4.500

1.402

Overige collecten

7.699

7.250

449

Erfenissen en legaten

 

2.250

-2.250

Totaal

142.771

141.500

1.271

Alle bedragen x € 1

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten iets hoger zijn dan begroot.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2019 is € 282.602 ontvangen (ruim 88% van het begrote bedrag van € 320.000 / bijna 84% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 15 oktober zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel.  Janneke de Bruin zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 2: 1-15: Leven naar Gods bedoeling (Bijbelstudie 2, Vrouw juninummer). Margriet de Koning en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 17 oktober zal Wim IJzerman de inleiding houden over Psalm 51. We zijn te gast bij Rika van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Op 14 oktober hebben we de tweede kringavond. De eerste avond hadden we het over Ruth 1. Mede door gebruik te maken van een Bijbelstudieschema bleek een heleboel naar boven te komen bij de groep. Komende keer staan we stil bij Ruth 2. Het mooie van de vorm waar we dit jaar voor hebben gekozen is dat, als je er de vorige keer niet was, je gewoon ook nu nog kunt aansluiten. Het is wel verstandig om thuis alvast even het hoofdstuk door te lezen. Tijdens de avond zullen we de Bijbelstudie met elkaar doen. En als je Bijbelstudie zelf soms lastig vindt, kom dan zeker naar de kringavonden, want daar krijg je de mogelijkheid om te oefenen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

JV Ichtus

Inmiddels zijn we weer begonnen. Aanstaande vrijdag 11 oktober is alweer de tweede JV-avond. Ben je 17 jaar of ouder? Wees welkom en kom eens een kijkje nemen. We beginnen vanaf 19.30 uur in de wagon. De avond duurt vaak tot 22.00 uur. Dit jaar zal er elke twee weken een JV-avond zijn. Hou de activiteitenkalender in de gaten welke data dat zijn. Tot vrijdag!

Zondagsschool

De eerstkomende zondagen 13 en 20 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. een aangepaste kerkdienst in de Oude kerk en de herfstvakantie. De week daarna, zondag 27 oktober hopen wij alle kinderen weer te ontmoeten in De Parel.            

de jufs en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mochten de draad weer oppakken in het Bijbelboek Habakuk. De profeet moest het opschrijven zodat iedereen het kon lezen: “Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.” (Hab. 2: 4) Aan de ene kant werd daarmee het leven van Babel getekend. Babel leefde hoogmoedig, ging voor groter, beter en meer. Iets wat in het dienen van moderne afgoden ook vandaag volop te zien is en wat ook op ons zijn invloed uitoefent. Het einde van Babel is echter de dood. We lazen in de dienst Openbaring 18: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon”. Daarentegen zal de rechtvaardige leven. De rechtvaardige, zo leren we van Paulus, is de mens die door het geloof aan de Heere Jezus verbonden is. Ook al gaan de oordelen aan de gelovige niet voorbij, ook al blijven strijd en kruisdragen Gods kind niet bespaard, de rechtvaardige zal leven! Nu door het geloof en straks gaat het geloven over in een heerlijk aanschouwen.

Na de dienst mochten we met velen een fijne ontmoeting hebben in De Parel. Verschillende nieuwe leden van onze wijkgemeente werden voorgesteld. We kijken terug op een fijn samen-zijn met jong en ouder.

In de avonddienst lazen we in de Heidelbergse Catechismus zondag 18. Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14 waren de Schriftlezingen. De Heere Jezus vertrekt naar de hemel. Met Hem komt er een mens in de hemel en daarom is er ook plaats voor andere mensen. Tegelijkertijd blijft de Heere Jezus door Zijn Geest aanwezig. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”.

Pastoraat

We leven mee met mensen die psychisch ziek zijn. We denken aan hen die te maken hebben met depressie. Anderen hebben juist in deze tijd van het jaar te maken met somberheid. De dichter van Psalm 88 klemt zich in deze omstandigheden vast aan God: “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen”. (Psalm 88: 2 en 3)

Jaarthema-avond

Woensdag 16 oktober staat de eerste wijkavond gepland. Prof. dr. M.J. de Vries uit  Papendrecht is uitgenodigd om het jaarthema in te leiden. We denken na wat deze heiligheid betekent voor de gemeente, voor de eredienst, maar ook voor de taak die ieder heeft in het dagelijks leven. Het heilig gebod van God heeft immers betrekking op alle terreinen van het leven. Voor de christelijke gemeente is dat een spanningsvolle werkelijkheid. De gemeente mag en moet zich onder het gezag van het Woord stellen. Dan gaat dit ook over ons geld en goed, de visie op gezagsverhoudingen in gezin en school, de visie op seksualiteit, verkering en huwelijk en de omgang met de digitale media. De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een patroon van normen en waarden doorgeven. ‘Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.’ We hopen dat deze wijkavond een bijdrage zal zijn aan de opbouw van Gods gemeente. Koffie en thee staat vanaf 19.30 uur gereed in De Parel. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud, van harte welkom.

Datum Bijbelkring

De volgende Bijbelkring is op 20 november. Dit in tegenstelling tot de datum die eerder genoemd is!

Giften

Ouderling De Keizer en br. Boer ontvingen op huisbezoek € 15,- voor de kerk. Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Dank voor al deze gaven!

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik u opnieuw het Woord te verkondigen uit Habakuk 2. We lezen de verzen 9-20. Telkens klinkt in dit gedeelte een ‘wee’ over Babel. Het laat zien waarom het oordeel voltrokken zal worden. Het eindigt met die veelzeggende woorden: “Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde”. ’s Avonds komt ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen het Woord van God bedienen. Laten we ons biddend voorbereiden op de diensten! Dan mag je ervaren dat de Heere aan u persoonlijk Zijn zegen geeft. Vanuit de pastorie aan de Vinkeweer een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden, die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28)

Bediening heilige doop

In de late morgendienst van zondag 13 oktober zal de heilige doop worden bediend aan een kind uit onze gemeente. Deze dienst zal worden geleid door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn.

Voortgang beroepingswerk

In aansluiting op het bericht van vorige week informeren wij u, dat ook de laatste predikant van de groslijst aangegeven heeft dat hij het niet zinvol vindt een beroepingstraject in te gaan. Inmiddels is de beroepingscommissie gestart met haar werk om een nieuwe groslijst samen te stellen. Dit vraagt echter de nodige zorgvuldigheid, hetgeen ook betekent, dat een volgend beroep nog even op zich laat wachten. Wij verzoeken u vriendelijk te blijven bidden voor dit belangrijke werk voor onze gemeente.

Uitbreiding kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om de wijkkerkenraad uit te breiden met een ouderling voor gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw is een zaak die vanuit de kerkenraad gecoördineerd dient te worden. We denken daarbij o.a. aan de organisatie en de praktische uitvoering van de Pareldiensten, het stimuleren van de wijkgroepen, het stimuleren en verbinden van activiteiten die bijdragen aan geloofsopbouw in onze wijkgemeente etc. Binnen de wijkkerkenraad heeft broeder Philip de Rover aangeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Dit betekent wel dat de functie van Philip, als pastorale ouderling, vrijkomt. Deze vacature zullen we tijdens de volgende verkiezingsronde meenemen.

Verkiezingen

Van broeder Wout van Aken mochten wij bericht ontvangen dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrenmeester mocht aanvaarden. Wij zijn hiervoor dankbaar, niet het minst tegenover God, Die uiteindelijk mensen wil leiden naar het ambt. Dit betekent dat we nog twee vacatures te vervullen hebben. Eén voor diaken vanwege het bedanken van br. Kraaijeveld en één voor ouderling vanwege de uitbreiding van de kerkenraad. Hierover hopen we u in het volgende kerkblad nader te berichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de diaconie.

Ouderling Philip de Rover mocht op huisbezoek € 20,- ontvangen voor de stichting ZOA, Bezoekzuster Ada van Amerongen ontving bij een bezoek € 10,- voor de eredienst.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Belijdeniscatechese

De eerste avond van de belijdeniscatechese wordt vrijdag 11 oktober niet gehouden in De Parel, zoals vorige week abusievelijk werd vermeld, maar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Mocht u verhinderd zijn, maar toch de belijdeniscatechese willen volgen, laat het dan even weten bij de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54).

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Mozes bij Farao. Het lied voor zondag 13 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 482 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’.

Citaat

‘Wees zorgvuldig in het bewerken van het goede en geduldig in het verdragen van het kwade.’

Thomas à Kempis (1380-1471)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraag van de beroepingscommissie, zeker nu een aantal predikanten heeft aangegeven dat zij een beroepingstraject niet zinvol achten, waardoor de beroepingscommissie een nieuwe groslijst gaat samenstellen. Dit vraagt de nodige zorgvuldigheid in de wetenschap afhankelijk te zijn van God.
 • Ontheemde christenen uit de Sinaï-woestijn (Egypte) durven nauwelijks terug te keren naar hun huizen omdat IS-strijders regelmatig inwoners ontvoeren. Vooral rondom de stad El-Arish is de kans op ontvoering groot. Teruggekeerde christenen overwegen om opnieuw te vluchten. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Christenen in Mozambique vinden het moeilijk om de magie en wereld van de geesten los te laten, het is zó aanwezig in de samenleving. Wilt u bidden dat christenen alleen zullen geloven in de macht van Jezus? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zover wij weten verblijft er momenteel niemand in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn. Er zijn ook gemeenteleden die een opname in het ziekenhuis tegemoet zien. We leven mee met allen die een weg van ziekte, moeite, verdriet, eenzaamheid en tegenslag gaan. Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die Hem vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter alles gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam dient en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn, het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Bijbelstudiekring

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten op de eerste Bijbelstudiekringavond van het nieuwe seizoen. Sommigen wilden graag alle data alvast in de agenda zetten. Aan dat voornemen werken wij uiteraard graag mee! De data zijn: donderdag 31 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 13 februari en 26 maart.

Gelezen/gehoord

‘Het is beter één kaars op te steken, dan over het duister te blijven klagen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 oktober

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 14 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 15 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 16 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Wijkavond WG 1 Oost – De Parel

Donderdag 17 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Prins Hendrikstraat 11

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud Gereformeerde Gemeente

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Aangepaste kerkdienst SIEN

De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur zal een deze kerkdienst worden gehouden in de Oude Kerk. Voorganger is ds. A.A.W. Boon uit Papendrecht.

Collecteweek Stichting De Ark: 14-19 oktober 2019

Op maandag 14 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!

We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50

ten name van Stichting De Ark.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark.

  ____________________________________________________

Varia

‘Geen dag zonder Bach’

Datum: 12 oktober 2019

Tijdstip 20.15uur

Plaats: Hervormde kerk te Hoornaar

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €17,50. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Mars voor het Leven 2019

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist u dat 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van de vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde had al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, de ene heftiger dan de andere. Dat komen we ook vaak tegen bij onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp. Ondanks de situatie blijft het resultaat hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter. “We love them both” (we houden van hen allebei – moeder en kind), is wat stichting Schreeuw om Leven zegt en ook in praktijk wil brengen. Deze tekst staat ook op één van de borden die deelnemers van de stille Mars voor het Leven bij zich dragen. Het wordt steeds belangrijker om de stem voor het leven in Nederland te laten horen. Daarom houden wij elk jaar de stille Mars voor het Leven. Afgelopen jaar liepen naar schatting 10.000 mensen mee. De volgende mars is gepland op 16 november 2019; het programma begint om 12.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Inloop vanaf 11.00 uur. Samen reizen kan via het georganiseerde busvervoer in de Alblasserwaard. Er zullen opstapplaatsen zijn in Nieuw Lekkerland, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld. Meld u voor het busvervoer aan via https://schreeuwomleven.nl/vervoer/. Komt u op eigen gelegenheid, dan is aanmelding niet nodig. Meer informatie via: werkgroepalblasserwaard@schreeuwomleven.nl of 06-81 47 74 72.

Bierproeverij Stichting Moj-Bliznji

Datum: vrijdag 18 oktober 2019
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Giessenzoom 15 (terrein NuBuiten)
Kosten: € 20,-
De opbrengst gaat naar Stichting Moj-Bliznji Bosnië. Graag van te voren opgeven bij één van de teamleden.

Blik op Maat

Het is fijn dat heel veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste negen maanden van dit jaar 49.905 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 13.578,- opleverde. Daarmee konden we de MAF, Mercy ships, Woord en Daad, Commissie Oost Europa, Interlakes school in Ethiopië, St. Moj Blizznji Bosnië, De Herberg, St. Buitenhof, St. Kimon (Lea van der Riet-Luiten), De Parel, Open Doors en het kledingtransport naar de Oekraïne steunen. Helaas zijn de prijzen van de metalen gedaald, dus hebben wij meer kilo’s nodig om onze doelen te steunen. U kunt ons helpen door blikjes, pannen, kranen, computers, laptops, kabels, elektrisch gereedschap en fietsen bij ons te brengen.

Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42, tel. 61 11 22

Voorstelling Christelijk KinderTheater

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 13 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. J. T. de Koning, Alpen aan de Rijn – Bediening Heilige Doop

15.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon – aangepaste kerkdienst

18.00 uur wijk 2 Noord, prop. A. H. van Mourik, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Evangelisatie – eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Talitha Bijkerk, Sanna de Jong, Groep B: Nellie Prins

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Ellen Leenman, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 4

avonddienst: Psalm 115: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Laura Verschoor, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Kerkblad 75-12

‘Kom, doe mee’

Nehemia 2: 17-20

____________________________________________________

Dit voorjaar verwoestte een hevige brand de Nôtre Dame in Parijs. Velen reageerden geschokt en beslist werd: ‘de Nôtre Dame moet herbouwd worden.’ President Macron verbond er zelfs een datum aan: in 2024 moet de kathedraal weer schitteren. Mooier als ooit tevoren. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag. Zijn er genoeg middelen, bouwmaterialen en bouwers?

Het is niet voor het eerst dat de herbouw van iets dat verloren is gegaan, tot stilstand komt. Na bijna een eeuw zijn er in het verwoeste Jeruzalem wel woningen herbouwd en staat de tempel er weer, maar de muur is nog een ruïne. Wat is nu een stad zonder muur?

Een delegatie uit Jeruzalem komt bij Nehemia en zij vertellen over de ellende. De stad is een grote puinhoop. Het brengt Nehemia tot inkeer en gebed. Na jaren veilig ver weg geleefd te hebben kan hij zich niet langer afzijdig houden van de ellende en smaad die op de stad van zijn vaderen ligt.

En wij? Als we zien op de gebrokenheid en de puinhopen van Gods koninkrijk vandaag? Alle verdeeldheid, verstar-ring en verwatering die gedurende eeuwen kerkelijk leven zijn ontstaan… Het ene Woord wordt soms zo verschillend uitgelegd. Verwarrend voor jong en oud. Het maakt ons tot een stad zonder muur. De vijand kan zo binnenlopen en alles wat ‘heilig en veilig’ is verwoesten. Het ‘heilige’ van de dienst aan God, de bediening der verzoening. Het ‘veilige’ van het wonen bij de Heere en de goede geboden die Hij geeft tot bescherming van ons leven. De vijand wil de gemeente van Christus al te graag door wereld-gelijkvormigheid, dwaling en afval uit elkaar slaan.

Nehemia maakt een ronde om de stad. Hij ziet gescheurde muren en kapotte poorten. Wat zien wij als we met hem meelopen? Er is zo veel kapot. Het maakt ons zó kwetsbaar. Is er nog wel redden aan? Toch zinkt de moed Nehemia niet in de schoenen. Als hij niet in geklaag blijft steken, moeten wij dat ook maar niet doen. Alleen maar klagen, commentaar geven zonder verantwoording te nemen en bij te dragen, is zó gemakkelijk.

Nehemia haalt de verantwoordelijken erbij. Je moet ergens beginnen…, en roept ze op om te gaan bouwen. Waarom wel hun huis, de tempel, maar niet de muur? Nehemia’s oproep is meer dan ‘laat iedereen zijn steentje bijdragen.’ Het is niet het belangrijkste dat alle vacatures weer vervuld zijn of worden. Het gaat om iets anders: dat we allemaal onze gaven zullen aanwenden tot opbouw van de gemeente van Christus. Dát hebben we bij onze belijdenis ook beloofd!

Waar halen we de moed vandaan? Als je alle scheuren en brokstukken ziet kan je gemakkelijk denken dat het nooit meer goed komt. Het komt wél goed. Nehemia deelt een persoonlijke ervaring. Gods hand was ten goede over hem.

Nehemia zag die in de ongedachte medewerking van de grillige koning Arthasasta. Laat Nehemia nu juist de Heere aan Zijn sterke hand hebben herinnerd (Nehemia 1: 10).

Zulke ervaringen bemoedigen. ‘Hoort wat mij God deed ondervinden’, zingen wij met Psalm 66. Het is bijbels en belangrijk om anderen te laten delen in de genadige hulp en bijstand die de Heere ons geeft. Laten we dat doen! We hebben toch een levende God, die nooit loslaat wat Zijn hand begon?

In het volgende hoofdstuk zien we mensen van allerlei slag aan het bouwen. Man en vrouw. Doener en denker. Rijk en arm. Bij de bouw van de muur maakt dat allemaal niet uit, daar is voor iedereen wel wat te doen.

‘Waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel.’ Hij bouwt hier niet, maar komt in de personen van Sanballat, Tobia en Gesem wel met een ander wapen: spot en ontmoediging. Houd er rekening mee dat hij altijd de bouw wil frustreren. Koste wat kost wil hij voorkomen dat Gods koninkrijk gebouwd wordt of dat de gelederen zich sluiten om wat ‘veilig en heilig’ moet zijn. Nehemia antwoordt dat het Gods zaak is. “De God van de hemel zal het ons doen lukken.” Wat een moed geeft dat: wij zullen opstaan en gaan bouwen. Wie God dient, bouwt mee. Als je niet wil bouwen, is er in Jeruzalem geen plaats voor je.

Of de Nôtre Dame in 2024 weer zal schitteren zal de toekomst ons leren. Van Jeruzalem weten we dat het lang kan duren. Maar de muren van de stad zijn herbouwd en sloten zich om de tempel. De Heere zál gediend worden. Het aards Jeruzalem geeft ons in dit geval ook zicht op het eeuwige Jeruzalem. Johannes op Patmos ziet midden in de verdrukking de stad al voor zich, compleet met muur en poorten: ‘En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God.

En wij? Kom, doe mee! En laten we onder het bouwen zingen: ‘Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;’

J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Aankondiging Winterfair

Het is misschien nog wat vroeg om aan erwtensoep te denken, maar wellicht kunt u vast een aantekening maken in uw agenda. Vrijdag 6 december vindt de Winterfair plaats op het Kerkplein. Dus maak u vast warm voor Proeven en Vertoeven en houd de berichten in de Kerkbode in de gaten!

Dank je/u wel:

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor een gaaf, verbindend openingsweekend. Dank aan God die ons gezegend heeft met heel veel plezier, mooi weer, geen ongelukken, lekker eten en saamhorigheid. Dank aan de vele vrijwilligers die dit samen met ons hebben willen doen. Het was ontzettend mooi om te zien dat er zoveel hulp spontaan werd aangeboden. Zonder al die hulp hadden we dit niet gekund!!

Dank aan iedereen die als deelnemer of toeschouwer meedeed. Het is ontzettend leuk om zoveel enthousiasme te zien en het geeft ons als commissie nog meer inspiratie en energie om ons te gaan voorbereiden op het openingsweekend 2020 .

We wensen jullie allemaal een heel mooi en gezegend winterseizoen toe.

 Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

Omdat in het vorige kerkblad dit bericht per abuis verkeerd is geplaatst, nu het juiste bericht.

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 2 november in Amersfoort opnieuw een toerustingsavond voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat.

Hoofdspreekster is Margriet van der Kool. Drs. Margriet van de Kool is , zielzorger en auteur van enkele boeken op het gebied van pastoraat. Zij zal een lezing verzorgen over het thema ‘Als kinderen andere wegen gaan.’

In het pastorale gesprek is het een terugkerend thema: kinderen of kleinkinderen die God, kerk en geloof vaarwel hebben gezegd. Het is voor (groot)ouders een bron van verdriet. Hoe kun je hen nabij zijn, troosten en helpen om goed met deze situatie om te gaan?

In het tweede deel van de morgen kan gekozen worden uit enkele workshops:

 • Eenzaamheid (ds. H.G. de Graaf)
 • Adviezen voor het pastorale gesprek (A. Peters)
 • Omgaan met mensen die lijden aan dementie- en hun mantelzorgers (ds. H. de Jong)
 • De vragen rond ‘voltooid leven’ (dr. A.A. Teeuw)

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dit kan via www.izb.nl, of via en mailtje naar info@izb.nl (graag vermelden: uw naam, kerkelijke gemeente + plaats en het aantal personen dat hoopt te komen.)

De toerustingsochtend duurt van 10.00 tot 12.45 uur en is gratis toegankelijk; wel is er een collecte.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan, neem dan contact op met Lian de Wit.

Tel. 0184 61 74 42 of 06 40 39 48 04. E-mail: iandewit4@gmail.com

Dit om eventueel gezamenlijk te gaan.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 6 oktober

Op deze Israëlzondag wil de diaconie graag collecteren voor Israël. Dit keer hebben we gekozen voor het project Be’ad Chaim, via Christenen voor Israël. Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Jodinnen willen kinderen ‘redden van abortus’. Men probeert door gesprekken de ‘a.s. moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt men de a.s. moeder de spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. Maar er zijn nog zo veel kleine baby’s in nood! Graag wil de diaconie dit project onder-steunen.Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Graag brengen we de schoonmaak van de Nieuwe Kerk nog eens onder uw aandacht. Dit hopen we met elkaar te doen op maandag 7 oktober (en als het nodig is dinsdag 8 oktober). Hopelijk heeft u er al wat tijd voor gereserveerd De buitenboel is intussen al onder handen genomen. Fijn dat daar door verschillende personen ook weer tijd en energie in gestoken is. Daarvoor zeggen de kerkrentmeesters alvast ‘hartelijk dank!’

Kring- en verenigingswerk

Taartenbakwedstrijd tijdens verkoopdag

Bij de verkoopdag van Vrouwenvereniging Ora et Labora is er een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers

 die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling. Dinsdagavond 29 oktober mag de taart tussen 18.30 en 20.00 uur worden ingeleverd in De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag  op woensdag 30 oktober. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën; tot 16 jaar en daarboven. Bekendmaking van de beste taart is tijdens de verkoopdag om 10.00 uur. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03

Zaal D in De Parel zal die woensdag vol staan met cadeau artikelen, sieraden van Jootjes Creaties, kaarten, tassen, fruit en noten, kaas, jam, handwerk, kindercadeautjes en nog veel meer. Alle, voor een groot deel zelf gemaakte, artikelen zijn te koop en de opbrengst is voor de zending. Met name willen we noemen het project van de GZB in Centraal -Azië, waar we als gemeente mee verbonden zijn.

Tot woensdag 30 oktober, in De Parel, 9.30-15.30 uur

Zending

Geboorte Yochanan

Jesaja 59:21 “Wat my betref, sê de Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.”

Deze Bijbeltekst staat op het geboortekaartje van Yochanan! Het hometeam is heel blij en dankbaar dat Werner en Lea een zoon: Jochanan Meindert uit Gods handen hebben ontvangen. Yochanan betekent: Jahweh is genadig!

Lea heeft het na de bevalling best pittig. Ze is zelfs tijdens het schrijven van dit kerkblad-stukje helaas opgenomen in het ziekenhuis in verband met een ontsteking. Maar ze zijn erg dankbaar dat het met Yochanan wel heel goed gaat! We hopen en bidden dat ze spoedig mag herstellen! Tijdens de kraamtijd waren de moeder en zus van Lea bij hen in Zuid Afrika. Heel bijzonder en fijn dat zij er bij konden zijn!

Als u Werner en Lea een kaartje wilt sturen volgt hieronder hun adres. Mocht u een cadeautje/pakketje willen sturen, dan kunt u dit ook afgeven (tot woensdag 16 oktober) bij Nellie Wijnja (Brooshooftstraat 74 ) of Lia Eskes (Schapedrift 53), dan zorgen wij dat het pakketje naar Zuid Afrika wordt verzonden.

Fam. Van der Riet- Luiten
Diaz Village 36
Orionclose
Somerset West, 7130
Zuid-Afrika

Jeugdrubriek

Gezamenlijke activiteit kerngroepen

Hoi jongens en meiden, we willen vrijdagavond 11 oktober een gezellige gezamenlijke activiteit houden. Jij bent hierbij van harte uitgenodigd. Het wordt een sportieve avond in de buitenlucht. We gaan o.a. jumpen, voetballen , volleyballen en nog veel meer. We verzamelen om 18.30 uur bij De Parel. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgeven kan t/m 7 oktober bij je kerngroepleiders of direct bij Janneke de Keizer: pdekeizer@kpnmail.nl Kom je ook?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst sloten we de serie over Ruth af met een preek over Ruth 4: 13. We hoorden over het huwelijk van Boaz en Ruth. Boaz heeft er veel voor over om met Ruth te trouwen. Hij beeldt daarin ook de Verlosser af die Zijn bruidsgemeente verwerft door dood en opstanding heen. Door het Woord verklaart deze bruidegom Zijn liefde opdat we Hem in het geloof omhelzen.

Het ging ook over de zegen die God aan Boaz en Ruth gaf. Er werd een kindje geboren: Obed. Hij is de opa van koning David. De Heere wil ook vandaag door de generaties heen Zijn Koninkrijk bouwen. Daarbij wil de Heere de geloofs-opvoeding in de gezinnen ook zegenen.

 Pastoraat

Allen die bezig zijn met onderzoeken of die zitten in een ziekteproces bidden we de steun en de kracht van de HEERE toe. “Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van Uw Naam.” (Psalm 31: 4)

Koffiedrinken

Na de morgendienst op zondag 6 oktober drinken we als wijkgemeente met elkaar een kopje koffie, thee of limonade in De Parel. Het is fijn om op deze manier elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en met elkaar verbonden te zijn!

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving €15,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abraham hun vader. Zij zijn beminden om der vaderen wil (Rom.11: 28). Zij zijn kinderen van het verbond (Handelingen 3: 25). Eens zullen zij bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volken op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.’ (W. à Brakel 1635-1711)

…tot zondag

Zondag is het Israëlzondag. Die dag staan we stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In de dienst lezen we verder in de profetie van Habakuk. Habakuk 2 is aan de beurt. We lezen Habakuk 2: 2-8.

De avonddienst is een leerdienst waarin het gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus. Christus vaart op naar de hemel. Is Hij dan verdwenen? Kan de Heere Jezus in de hemel en op de aarde tegelijk zijn? Zondag 18 hoort daarbij.

We zien uit naar een rijk gezegende zondag waarop de Schriften voor ieder persoonlijk tot leven zullen komen en we de Heere zelf mogen ontmoeten door Woord en Geest. Met een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

Verkiezingen ambtsdragers

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 30 september zijn, naast de zittende broeders die zich herkiesbaar gesteld hadden, de volgende broeders gekozen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester: T.C. Meerkerk

In de vacature ouderling: A. Molendijk

In de twee vacatures diaken: G. Boer en W. Schild

Wij wensen bovenstaande broeders van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hen duidelijk mag maken welke weg zij in deze mogen en kunnen gaan. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 3 oktober. Dat betekent dat zij uiterlijk op donderdag 10 oktober hun beslissingen kenbaar zullen maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Voortgang beroepingswerk

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeenste op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

De vakantieperiode is gebruikt om informatief verschillende predikanten te beluisteren en naar aanleiding daarvan heeft de beroepingscommissie een voorstel gemaakt voor een groslijst van beroepbare predikanten uit de ontvangen aanbevelingen. Deze groslijst is voorgelegd aan de kerkenraad, die daar haar fiat aan heeft gegeven en vervolgens is verder gegaan met het benaderen van predikanten. Dit verloopt helaas nog al stroef. Om uiteenlopende redenen gaven verschillende predikanten aan, dat zij een beroepingstraject niet zinvol achtten. Dit alles neemt nog al wat tijd in beslag. Het zou kunnen zijn, dat dit uitloopt op het aanvullen van de genoemde groslijst met nieuwe namen, maar het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat er plotseling wel een deur opengaat.

Het is allemaal heel spannend en wij zijn ontzettend benieuwd waarheen de Geest ons in dit traject heenleidt. Van Hem willen we het verwachten en we leggen dit alles dan ook biddend in Zijn handen. Bidt u met ons mee? En bidt u ook voor wijsheid en leiding voor de beroepingscommissie en kerkenraad.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 50,- voor de diaconie met als bestemming de voedsel-bank. Ds. E. van Rooijen ontving een gift van € 10,- aan collectebonnen t.b.v. het verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

Van broeder Milan Maurer ontvingen wij bericht, dat hij zijn verkiezing tot ouderling in onze gemeente mocht aannemen. We zijn daar heel blij mee en vertrouwen er op, dat Milan straks met Gods hulp als ouderling in onze wijkgemeente werkzaam mag zijn.

Belijdeniscatechese

Zoals we vorige week scheven, zal ds. E. van Rooijen de belijdeniscatechese gaan leiden. De eerste avond zal op vrijdag 11 oktober gehouden worden in De Parel en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. De eerste keer zal een introducerend karakter hebben met een inloop vanaf 19.30 uur, terwijl er dan om ca. 20.00 uur wordt begonnen. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te doen. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk.

De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: ‘Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus’, door Bernhard Reitsma, uitg. Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6. Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente.

U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de Regenboog. Het lied voor zondag 6 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 453: 1 en 5 ‘God zei: Noach bouw een boot.’

Citaat

‘Wanneer ik God meer liefheb dan mijn aardse liefste, zal ik mijn aardse liefste meer liefhebben dan daarvoor’. (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze gemeente dat wijsheid en zorgvuldigheid vraagt van de beroepings-commissie en daardoor tijd vergt; en om Gods leiding daarbij en dat predikanten open mogen staan om een beroepingstraject in te gaan.

– Vandaag, 4 oktober, vertrekken ruim zeventig mensen richting Zuid-Korea voor de Muskathlon aan de grens met Noord-Korea. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

– De GZB werkt sinds een aantal jaren in Oost-Congo, een onrustig gebied geteisterd door conflicten, rassentwisten en ebola. Bid voor deze regio en haar bevolking. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag rijk gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Benoemingen

Het zijn altijd weer spannende tijden rondom de benoemingen van de kandidaten voor de kerkenraad. Nadat ze bezocht zijn in verband met hun benoeming, is het wachten op hun antwoord. Onderling bespreken we met elkaar wat wij ervan denken en verwachten. Op de uiterste dag van beslissing wordt extra gelet op het klepperen van de brievenbus of het afgaan van de deurbel. Dan komen we te weten wat de Heere ervan denkt. De broeders A. Bijkerk en L.H.Y. Eskes hebben hun benoeming aanvaard. Broeder G.J. den Dunnen kon zijn benoeming niet aannemen. Ondanks deze teleurstelling zijn we dankbaar dat, zoals het er nu voor staat, de helft van de komende vacatures zijn vervuld.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 7 oktober hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. Na de opening is er, voordat allerlei andere zaken besproken worden, een moment van bezinning. Het komende jaar bezinnen we ons aan de hand van een boekje geschreven door ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck getiteld: ‘Verleende volmacht’. Op de eerste bladzijde wordt Psalm 19: 10-13 geciteerd. Met deze psalmverzen wil uw kerkenraad de gemeente dienen!

Opvoedkring 12-16 jaar

We herinneren jullie aan de opvoedkring van 10 oktober in De Parel. Het thema is ‘media-wijs’. Inloop vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Hartelijk welkom, en neem gerust een geïnteresseerde mede-opvoeder mee.

Doopzitting

17 oktober wordt doopzitting gehouden om 20.00 uur in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 november om 10.45 uur.

Gelezen/gehoord

‘Er is geen duisternis te duister voor God om verandering te geven’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 5 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 oktober

11.00 uur             Wijk Oost – Ontmoeting in De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 7 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 10 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.oo uur   Opvoedkring wijk 3 Zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wij 2 Noord –

 Vrijdag 11 oktober

18.30-22.00 uur   activiteit kerngroepen

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

 

Algemene berichten

 Geloven op werkdagen

Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende? Hoe werkt dat: christen-zijn in de hectiek van elke dag? Waar leggen we accenten, hoe stellen we prioriteiten? Hoe leggen we een verbinding tussen geloof en ons dagelijks werk? Waar liggen de valkuilen, waar de kansen?

Reële en bovendien spannende vragen die christen-zijn in het bedrijfsleven als ondernemer of als leidinggevende met zich meebrengen. Hierom is er ‘geloven op werkdagen’ ontwikkeld. Een kort boekje met tien overdenkingen die uitdagen om de beweging van je binnenkamer naar de werkvloer te (blijven) maken. Voor elke werkdag, twee weken lang, wordt een Bijbelgedeelte, een paar gedachten, een vraag, een gebed en soms een oefening of lied aangereikt. Het kost een paar minuten van uw tijd en aandacht, maar kan u helpen om dichter bij God te werken en vrucht te dragen.

U kunt het boekje (gratis) bestellen via www.izb.nl

  ____________________________________________________

Varia

Film Rafaël in de bibliotheek.

Woensdag 9 oktober 2019, 20.00-22.00 uur

Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam, Pietersweer

9 oktober kijken we naar de film Rafaël. De film is gekozen in overleg met Werkgroep Kerk & Vluchteling en zeer de moeite waard om te gaan zien! Na afloop gaan we graag met elkaar in gesprek over de vluchtelingenproblematiek.

‘Rafaël’ vertelt het verhaal van de Nederlandse Kimmy (Melody Klaver) en de Tunesiër Nazir (Nabil Mallat), een in Tunesië getrouwd stel. Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken, met alle risico’s van dien. Een spannend verhaal over grenzen en bureaucratie, dromen, wilskracht en de liefde die zich niet laat beteugelen. Deze film is een waargebeurd verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Christine Otten.

Tickets: kopen bij de bibliotheek (leden € 4,- niet-leden € 6,-). Attentie: het toegestane aantal bezoekers is beperkt!

Concert Capella Musica Aeterna

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa € 17,50. Studenten betalen € 10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 6 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland – H.C. zondag 18

 DE PAREL

18.00 uur   ds. P. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Israël: Be’ad Chaïm

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatie eigen gemeente

De Parel: eigen gemeente, De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Sara Visser, Rinze IJzerman

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Lenny Egas, Marianne den Boer

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 26

avonddienst: Psalm 77: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. J.C. Breugem – Heilige Doop

18.00 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Kerk & Israël

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Hilde Breugem, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Kerkblad 75-11

‘Zwak of sterk?’

“David sterkte zich echter in de Heere, zijn God.”

(1 Samuel 30: 6)

___________________________________________________

Van het ene ogenblik op het andere kan het leven zomaar een totaal andere wending nemen. Een ernstig ongeluk, een ongeneeslijke ziekte, die het leven bedreigt: door alle plannen wordt een streep gehaald. Dat maakt David óók mee. Hij staat daar bij de puinhopen van Ziklag, het dorp, waar hij woonde.

Er was heel wat aan voorafgegaan. Op de vlucht voor Saul was David naar de koning van de Filistijnen gegaan. Daar kon hij zich wel een tijd op de been houden. Hij wekte de indruk, dat hij telkens een inval deed in Israël. Dat was een leugen, maar Achis vertrouwde hem. Op een gegeven ogenblik liep David vast: hij moest mee ten oorlog tegen Israël. Een vreselijk dilemma.

Maar de Filistijnse vorsten vertrouwen hem niet. Ze dragen Achis op, David weg te sturen. En als deze dat doet, zet David nog een grote mond op óók! Dan maar terug naar huis, naar Ziklag. Daar doen ze hun vreselijke ontdekking. Alle huizen in  brand gestoken – de vrouwen, de kinderen, de bezittingen, alles weggevoerd.

Ze staan er bitter bij te huilen, die grote mannen. Maar dan verstrakt hun gezicht. Wie is eigenlijk de oorzaak van al die ellende? David natuurlijk! Hun aanvoerder. Hun woede zoekt een uitweg. Op de grond liggen stenen. Die pakken ze op en ze maken een gebaar van: ‘zullen we??’

En báng, dat David dan wordt! Begrijpelijk toch? Als je de dood voor ogen ziet! Hij ziet die stenen als het ware al door de lucht vliegen! Ja maar: David is toch een kind van God? Zeker: het zou vreselijk zijn, als hij door zijn eigen mannen vermoord werd, maar dan zou hij toch voor eeuwig bij de Heere zijn?

Maar zo eenvoudig blijkt het niet te liggen. Het is namelijk niet Davids diepste nood; die dreigende gezichten, die stenen… Zijn diepste nood is, dat hij het zicht op de Heere kwijt is. Er staat zoveel zonde tussen hem en de Heere in.

Hoe was het in de voorafgaande tijd? David had te maken met kleingeloof. De Heere had hem opgedragen, in Juda te blijven, ondanks de dreiging van Saul. Maar het leek hem een veiliger weg, om naar Achis te gaan. Maar toen kwam er een tijd van leugens, van rooftochten. En dat alles werd verdonkerd door de angst, dat zijn bedrog vroeg of laat ontdekt zou worden.

En wij? Met een zekere opluchting kunnen we denken: ‘Zo erg is het bij mij niet. Stel je vóór: op rooftocht gaan. Onschuldige mensen vermoorden’. Maar we kijken nog eens naar David. Wat is zijn nood? Deze, dat hij een tijd lang zover bij de Heere vandaan leefde. Want hoe kun je nu een hartelijk gebedsleven hebben, als je zo zondig leeft?

Of kunnen er méér oorzaken zijn? De drukte van het dagelijks leven? Grote zorgen om je gezondheid of in het gezin? Of omdat je ‘zó maar’ in een tijd van geestelijke armoede terecht komt? Zo anders dan vroeger?

En als er dan een storm over het leven komt? Dan is het zicht op de Heere weg. David had natuurlijk kunnen zeggen: ‘Ik draag Gods belofte mee, dat ik koning zal worden; dús zal ik niet sterven!’ Maar er kan een tijd zijn, waarin Gods beloften té ver weg zijn, om er troost en houvast in te vinden. Zo hebt u het wellicht wel eens ervaren?

‘Máár David……’ Vanwaar die omslag? Gaat hij nu zijn rug rechten? Neemt hij zichzelf onder handen, zo van: en nu moed vatten? Ach nee. Daar red je het niet mee. Het heeft geen zin, om tegen iemand, die psychisch in een diepe put zit, te zeggen: ‘Vooruit! Kom áán!’

Wat héérlijk, om te lezen: ‘David sterkte zich in de Heere, zijn God!’ Dat is een diep woord. Dat wijst in de eerste plaats op een schuldbelijdenis. We mogen geloven, dat David in die bange uren zijn schuld en zonde aan de Heere beleed. Dat is een gezegende weg. En dan wordt de weg geopend, om de Heere aan te roepen in het gebed om kracht, om troost.

Nee: de Heere zegt niet: ‘David, ben Ik nu goed? Nu je in de nood zit?’ Waarom niet? Omdat David hier verder mag in de voetsporen van Christus. Deze werd -hoewel onschuldig- belaagd door wrede en verbitterde mensen. En aan Hem ging de dood niet voorbij.

Zo wordt de Heiland ons voorgesteld; het wordt ons op het hart gebonden, kracht en genade in Hem te zoeken, in tijden van zorg en zonde. Doen we dat ook?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Dringende oproep

We zijn dankbaar dat in Hardinxveld-Giessendam wekelijks een kerkblad kan verschijnen met informatie van en voor onze gemeente. Alle berichten moeten een plaatsje krijgen in het kerkblad. Als er meer berichten binnen komen dan er ruimte is, moet de redactie allerlei toeren uithalen om toch alles geplaatst te krijgen.

Daarom de dringende oproep: houd berichten kort en zakelijk. Bedenk dat bij lange stukken tekst de lezer al snel afhaakt.

de redactie

Benoeming ambtsdragers met bepaalde opdracht

In de AK-vergadering van maandag 23 september zijn in de komende vacatures ingaande begin 2020 de volgende broeders (her-) benoemd/verkozen:
Als kerkrentmeester broeder A. de Jong voor wijkgemeente 1 Oost (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van de Wetering voor wijkgemeente 2 Noord (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van Hoeven voor wijkgemeente 3 Zuid (herbenoeming voor vier jaar)
Als evangelisatie ouderling broeder L. van der Giessen (voor de periode van vier jaar).
Als ouderling scriba voor de Algemene Kerkenraad broeder J.P. Teeuw (voor de periode van vier jaar)
Afgesproken is dat de broeders uiterlijk donderdag 3 oktober a.s. hun beslissing kenbaar dienen te maken via ondergetekende. Wij wensen hen allen Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook hun familie. We roepen de gemeente ertoe op om voor deze broeders en hun gezin te bidden.

J.T. Nederveen, scriba AK

Gebed voor jongeren en nieuwe opzet van het jeugdwerk

Al jaren komen we op de laatste zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met jeugdambtsdragers, jeugdleiding en anderen bidden we voor onze jeugd, voor het jeugdwerk maar ook voor de leidinggevenden, catecheten en predikanten. Maar met name voor de jongeren. We weten dat deze periode in het leven van jongeren heel bepalend is voor de toekomst. Zeker met alle onrust en veranderingen waar ze mee te maken hebben en het zoeken naar hun eigen weg en identiteit. Meestal ronden we rond 20.00 uur af, zodat er nog tijd is voor andere afspraken of om thuis samen te zijn.

Komend seizoen starten weer nieuwe kerngroepen in het jeugdwerk. (http://www.hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk/)

Zondagavond 29 september willen we in het bijzonder bidden voor deze kerngroepen, voor de tieners en de kerngroepleiders.

Kom gerust komende zondagavond naar de jeugdzaal van de Oude Kerk om met elkaar te bidden. Groeten,

de Jeugdambtsdragers

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 2 oktober. Ds. D. Zadok uit Israël zal spreken over het onderwerp: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem iemand mee.

Israëlzondag

Dit jaar is op 6 oktober de inmiddels bekende Israëlzondag. Fundamenteel voor de kerk is haar verbondenheid (wortels) met Israël. Voor Gods volk wordt het beeld van de olijfboom gebruikt met de leden als takken. (Jer. 11: 16)

De apostel Paulus gebruikt dit beeld van de olijfboom om duidelijk te maken dat het volk Israël een beslissende plaats in Gods plan blijft innemen, ook al hebben velen van hen Jezus als Messias verworpen. ( Rom. 11: 17-24). Met verdriet stelt Paulus vast dat er enige takken zijn afgebroken van de olijfboom. En tussen de stompjes zijn wilde loten (gelovigen uit de volken die in Jezus geloven) geënt. Wij krijgen dan ook onze voeding van de olijfboom. (de beloften). Theoloog Barth schreef in 1938: ‘Wat zouden wij (christenen) zijn zonder Israël? Wie de Joden verwerpt en vervolgt, verwerpt Degene die voor de zonden van de Joden en ook voor onze zonden gestorven is. Wie principieel vijand van de Joden is, toont daarmee principieel vijand van Jezus Christus te zijn.’

Moeten we dan alles goedvinden wat Israël doet? Nee, zeker niet. Ook in het Oude Testament komen we dit tegen. Mozes leerde het volk de leefregels. Het volk gehoorzaamde niet. De profeten waarschuwde keer op keer om de afgoden weg te doen en God te gehoorzamen. Hoe vaak werd het volk gestraft door oorlog, hongersnood en zelfs wegvoering uit hun land? Maar God bleef en blijft trouw aan Zijn beloften voor Zijn volk, Zijn oogappel. Het is Zijn land en heeft het bestemd voor Zijn volk. Het volk keert nu terug naar het enige land dat God aan hen gegeven heeft. De profeten hebben dit al voorzegt.

Laten wij als christenen niet onze schouders ophalen over Israël en niets doen. De profeet Obadja spreekt over Edom. Edom bleef ook aan de kant staan bij de verwoesting van Jeruzalem en steunde het volk niet. (Obadja 1: 11-13) God zegt: “Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden”. (15)

Wij zijn geroepen om het volk te steunen omdat wij aan de geestelijke weldaden van het volk deel hebben gekregen. (Rom. 11: 27). Ook in ons dagelijks gebed mag Israël niet ontbreken. We worden opgeroepen te bidden voor Zijn volk om bescherming, bewaring tegen de volken van rondom die gevoed worden door de satan.

We mogen pleiten op Gods beloften die nu nog open staan voor Zijn volk. In onze tijd zien wij profetieën in vervulling gaan die van lang geleden voorzegd zijn in het Woord. Israël is een zegen voor de wereld, alleen al door wat door hen ontdekt is en gemaakt wordt, wat zij ook delen met andere volken.

Om al deze redenen en nog veel meer mogen we zondag stilstaan wat de Heere ons door Israël geeft. Hopelijk beweegt het u, om het niet bij één zondag te laten.

Op de Israëlzondag ligt er een blad bij de uitgang van de kerk van Christenen voor Israël. Neem het mee en lees thuis wat er geschreven staat over Israël nu en over Israël in de Bijbel. (U kunt een gratis abonnement aanvragen). Een goede Israëlzondag toegewenst.

de commissie Kerk en Israël

Reformatieherdenking – Evangelie; Kracht van God

Op woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk (aanvang 19.30 uur) een Reformatieherdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Mannenkoor Asaf is ook aanwezig, zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat’.

Gemeentediner: Save the date!

Vorig weekend was het openingsweekend, was u daar ook bij? Het is goed en gezellig om als gemeente bij elkaar te zijn. Daar hoort ook het gezamenlijk eten bij. Dit kan op 22 november a.s. nog een keer, want dan zal het Gemeentediner (voorheen het Restaurant) plaatsvinden. Zoals u gewend bent koken we voor het HGJB jaarproject. Meer informatie volgt nog. Zet 22 november vast in uw agenda! Fijn als u/jij erbij bent!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 29 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Allereerst richten zij zich op de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Daarna volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekt ZOA bij dit werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit, en wordt een stabiele basis voor de toekomst gecreëerd. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelt ZOA naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we gezamenlijk antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben. De diaconale collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden mei t/m augustus van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

05/05

€ 2.321,19

Syrië: kerk zijn in oorlogstijd (Kerk in Actie)

12/05

€ 1.609,51

Diaconaal Maatschappelijk Werk

19/05

€ 1.173,60

€ 3.071,95

Algemeen

Project 10 27 – Rwanda onderwijs aan kansarmen

26/05

€ 1.549,17

Stichting Gave

30/05

€ 1.192,62

Hemelvaartsdag: Stichting Chris/Timon

02/06

€ 1.482,50

Algemeen

16/06

€ 1.932,87

Open Doors

23/06

  1.603,94

Algemeen

30/06

€ 1.497,65

De Herberg

07/07

€ 1.680,69

Project Bolivia via Tear

14/07

€ 1.541,01

Voor Elkaar Vakantieweken – Herv. vrouwenbond

21/07

€ 1.396,25

Algemeen

28/07

€ 1.319,20

Christenen voor Israël

04/08

€ 1.121,66

Algemeen

11/08

€ 1.112,47

Leefgemeenschap Zilt

18/08

€ 1.184,10

Gevangenenzorg Nederland

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal € 1.022,85. Dit is bestemd voor het Leger des Heils. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 25,60. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 2 oktober komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur voor het eerst bijeen. Na jarenlang onderdak te hebben gevonden in de jeugdzaal van de Oude kerk komen we nu bijeen in De Parel. We gaan verder met de overdenking van het evangelie van Johannes; ditmaal Joh. 11: 46 t/m 12: 19. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom en eigenlijk ook wel dringend nodig. De laatste jaren zijn een aantal trouwe leden afgehaakt wegens hoge leeftijd. Leeftijd is niet belangrijk, als u op woensdagmorgen een zinvolle tijdsbesteding zoekt bent u van harte welkom. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op de eerste kringavond van het nieuwe seizoen zijn we welkom bij de familie Van Schoonhoven,  Kerkweg 84. Rook Verkaik zal met ons Psalm 82 behandelen.

De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u eens een keer wilt kennismaken met deze Bijbelkring.

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Klinkt de naam van deze kring te eenvoudig, waardoor u denkt: Dat past niet bij mij? De naam dekt eigenlijk de lading niet. Het niveau van de kring is hetzelfde als de andere kringen, alleen de manier waarop we het invullen is anders. Zeker voor dit seizoen. De nadruk ligt namelijk op ‘doen’. Dat is niet iets spannends waarbij je over je grens wordt gejaagd, maar ‘doen’ is dat we op de avonden echt tot de kern van het Bijbelgedeelte willen komen. In de eerste plaats door echt met elkaar Bijbelstudie te doen en vervolgens door nog wat achtergrondinformatie met elkaar te delen. We beginnen dit seizoen met een ogenschijnlijk gemakkelijk Bijbelboek: Ruth en daarna Markus. De eerste avond is op maandagavond (we gaan dus niet naar de dinsdag) 30 september om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. En voor uw agenda, de andere avonden zijn op: 14-10, 4-11, 24-11, 16-12, 6-1, 27-1, 17-2, 9-3, 30-3.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Na een geslaagde high tea, waarbij ontmoeting centraal stond nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de eerste Bijbelstudie van dit seizoen. Erika de Jong zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 1: 1-3: Strijden voor de gezonde leer (Vrouw, juni nummer). Lenny Egas en Cora Westland passen op de kinderen. Van harte welkom dinsdagmorgen 1 oktober om 09.15 uur in De Parel. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Jeugdrubriek

Basiscatechese

Aanstaande zondag 29 september begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de consistorie (groep 7) of jeugdzaal (groep 8). Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Bij vragen, bel 06-52160162 of mail anneliederover@hotmail.com. We hopen jullie zondag 17.50 uur te zien!

Kinderclub Ithaï

Het openingsweekend is geweest. Een prachtig startsein voor een nieuw clubseizoen. Op woensdag 2 oktober is de eerste clubavond van de kinderclub Ithaï. Ben jij 10 of 11 jaar of ben jij net gestart in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom. Vorig jaar vonden wij het erg leuk en leerzaam, jij ook? We mogen toch wel zeggen dat we elkaar en God beter hebben leren kennen. Misschien ben je vorig seizoen niet geweest. Het zou zo maar kunnen. Ook jij bent dan van harte welkom. Op de eerste clubavond wordt een brief meegegeven met de nodige informatie, waarop ook de data van de clubavonden tot december staan vermeld.   

In december neemt de oudste groep (8) afscheid waarna we vervolgens in januari een nieuwe groep (6) gaan starten. Deze kinderen krijgen t.z.t. een uitnodiging thuis bezorgd.

Plaats: De Parel (in de kelder)  |  Tijd: 18.45-20.00 uur

Groet en tot dan, de leiding

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Onder het thema ‘Samen sterk’ stonden we in de dienst van zondagmorgen stil bij de opening van het winterwerk. We hoorden over Amalek die Israël aanviel in de rug (Exodus 17: 8-16). God nam het voor Zijn volk op. Daarbij speelde de staf die Mozes naar de hemel gericht hield wel een belangrijke rol. In de prediking ontdekten we dat het leven van de gemeente zich ook afspeelt op het strijdtoneel. Wat is het belangrijk om afhankelijk van God te leven, ook samen als gemeente. Zo staan we sterk! Laten we een biddende gemeente zijn, ziende ook op Hem die de strijd beslissend heeft gestreden op Golgotha. Deze Koning zit op de troon en bidt voor allen die bij Hem horen, tot de jongste dag!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden met een handicap en zij die chronisch ziek zijn. Wat een moeite, verdriet en pijn is er bij menigeen. Met de morgenzang is ons gebed:

‘Troost allen, die in nood en smart, tot U verheffen het angstig hart.’

Kerngroepen

Na de avonddienst op zondag 29 september komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De jongeren van 17-20 jaar worden deze keer verwacht bij de fam. Westland. We wensen alle jongeren met de kerngroepleiders een fijne en opbouwende avond toe!

20+

De vakantie is voorbij en we willen weer beginnen met de 20+. Arjen en ik zien er weer naar uit om jullie te ontmoeten en samen te ontdekken wat God in Zijn Woord tot ons zegt.

Afgelopen seizoen hebben we met elkaar wat gedachten gedeeld over hoe we verder gaan. We hebben afgesproken dat we de avonden op dezelfde manier invullen als in het vorige seizoen. Er is ruimte voor ontmoeten, het gesprek over de gehouden preek en verdieping in Bijbel en geloofsleer. Voor verdieping in Bijbel en geloofsleer hebben Arjen en ik gekozen voor ‘Orde op zaken stellen’ van ds. G. Wassinkmaat. Dit boek is bedoeld als back-up en niet persé verplichte kost.

Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in je hart? Kun je weten dat je uitverkoren bent? Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn? En wat houdt een heilig leven in? Juist in onze belevingscultuur is het belangrijk om een bijbels antwoord op deze geloofsvragen te vinden. Ds. G. Wassinkmaat gaat in ‘Orde op zaken stellen’ bij de bespreking van de heilsorde dieper op deze vragen in. De hoofdmomenten van de heilsorde – verkiezing, roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking – komen in de verschillende hoofdstukken aan de orde. De Bijbel is de grote leidraad bij de doordenking van de orde van het heil. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen, zodat de uitgave zowel geschikt is voor persoonlijk gebruik als voor behandeling in groepsverband. Dit boek is bedoeld voor geestelijke opbouw, opdat wij groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3:18). Het boekje  is verkrijgbaar in de boekhandel en op internet.  Het is nuttig om te hebben en handig om het bij je te hebben op de 20+ avonden.

De eerste avond is op zondag 29 september na de avonddienst. Jullie zijn dan allen van harte welkom bij de fam. Egas op Schapedrift 61. Hartelijke groet,

Arjen Versluis en Jan Egas

Verkiezing ambtsdragers

Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 30 september. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De aanvang is 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet,  Zijlweer 1. U kunt door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

Catechisatie

Dinsdag 1 oktober beginnen de catechisaties. De jongeren die in de eerste klas zitten worden om 18.45 uur verwacht. Om 19.30 uur hoop ik de jongeren uit de tweede en derde klas te ontmoeten. Vanaf 20.30 uur zijn de jongeren welkom die in de vierde klas of hoger zitten en de jongeren die in het eerste jaar van het vervolg onderwijs zitten. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 3 oktober komt de Kring Geloofsopvoeding voor het eerst dit seizoen bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle ouders uit wijk Oost met kinderen tussen de 0 en 12 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ouders uit andere wijken zijn ook van harte welkom! Het thema deze avond is: ‘Schermpjes’. Deze wereld is vol met schermen. Onze kinderen groeien er mee op. Wat betekent dit voor de christelijke opvoeding? Welk voorbeeld geef je als ouder? Wat zien ze allemaal? Kunnen we de schermpjes ook positief benutten? Hoe leer je je kinderen er zelf goed mee om te gaan? Over deze en andere vragen hopen we met elkaar na te denken. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Hartelijk welkom!

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 50,- en een gift van € 30,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Heere mijn God zeg mij in Uw barmhartigheid wat U voor mij betekent. Zeg tegen mij: ‘Ik ben je redding’. Zeg het zo dat ik het horen kan. Ik richt de oren van mijn hart op U. Open ze en zeg mij: ‘Ik ben je redding.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tot zondag…

In de diensten rondom het avondmaal lazen we de eerste drie hoofdstukken uit Ruth. Graag wil ik deze prekenserie afmaken. Daarom lees ik zondagmorgen Ruth 4 met u. Een bijzonder perspectief wordt geboden. Boaz trouwt met Ruth en vervuld daarmee zijn belofte aan haar. Er wordt een kindje geboren. De mensen in Bethlehem zeggen: bij Naomi is een zoon geboren. En dan blijkt Obed ook nog de opa te zijn van David. Met u kijk ik uit naar een rijk gezegende zondag onder de bediening van het Woord. Laten we er biddend naar toe leven. Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden, soms al heel lang, ziek. Voor hen en anderen is het soms moeilijk om nog geregeld buiten te komen. Hier en daar zijn mantelzorgers ook zwaar belast. Laten we de kwaliteit van gemeentezijn gestalte geven door opmerkzaam te zijn op de vreugden en de noden van hen, die de Heere ons als naasten heeft geschonken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober.

In deze dienst gaat ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 20,- bestemd voor pastoraal werk in de gemeente. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Van broeder Arjan Kraaijeveld ontvingen wij bericht dat hij moest bedanken voor zijn verkiezing tot diaken. Bij het verschijnen van dit kerkblad zal broeder Milan Maurer zijn beslissing reeds kenbaar hebben gemaakt. We hopen en bidden dat we zondag a.s. mogen afkondigen dat het een positieve beslissing mag zijn. Voor broeder Wout van Aken zal bij het verschijnen van dit blad de bedenktijd zo ongeveer ingaan om te beslissen voor zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester. Ook voor hem bidden we dat God aan hem de weg laat zien die hij hierin mag gaan en dat dit ook uiteindelijk mag leiden tot een positieve beslissing.

Belijdeniscatechese

Het heeft even geduurd, voordat we u konden laten weten wanneer we hiermee gaan starten. De reden was, dat we nog niet wisten wie dit zou gaan leiden. Inmiddels heeft onze consulent ds. E. van Rooijen laten weten dit op zich te willen nemen. Omdat bekend is dat er een aantal gemeenteleden zijn, die door de week niet thuis zijn, willen we dit jaar graag de mogelijkheid bieden om de catechese avonden in het weekend te houden. De eerste avond zal op een vrijdag, namelijk 11 oktober a.s. gehouden worden en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. Aanvangstijd en plaats zullen we in het volgende kerkblad vermelden. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20444031) of Erik v.d. Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te draaien. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus, auteur Bernhard Reitsma, uitgegeven door Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6.

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Pareldienst

Op zondagavond 6 oktober zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is ‘Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!’ en dit wordt behandelt vanuit Lukas 7. Kerntekst is de vraag van Johannes de Doper: “Bent U het die komen zou of verwachten wij een ander?” Dit thema staat ook in het teken van Israëlzondag.

Deze dienst is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Noach die een ark bouwt. Het lied voor zondag 29 september is Op Toonhoogte (OTH) 452 ‘Klop, klop, klop’.

Citaat

‘Werkelijk Bijbels nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf liefheeft, maar zichzelf vergeet.’

Tim Keller (1950)

Bidden en danken

 • We danken voor het openingsweekend met de vele activiteiten en bidden om een zegen over al het werk in de gemeente.
 • Vijf jaar geleden ontvoerde Boko Haram 230 christelijke meisjes uit de stad Chibok in Nigeria. De terreurgroep liet de afgelopen jaren 103 meisjes vrij. Toch zitten er nog steeds ruim honderd meisjes vast. Niemand weet waar zij zich bevinden en of zij nog in leven zijn. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Gemeenteleden van een kerk in Colombia gaan op bezoek bij verslaafden. Dat is moeilijk werk, want deze mensen kunnen agressief zijn of willen geen contact. Bid dat de gemeenteleden ook hun geloof zullen delen met deze mensen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

 ‘Zo is het leven als een schip onderweg op een onstuimige zee. ‘Maar hoe zwaar ook de reis, Heer’, U gaat met mij mee. En in iedere storm, ja, hoe sterk ook de wind, als een anker bent U, waaraan ik houvast vind.’ De Heere zij met alle zieken.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bijbelstudiekring

Donderdag 3 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het zevende hoofdstuk van het boek ds. J. Belder, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies. In hoofdstuk zeven staat 1Joh.4: 1-6 centraal. Het thema is: ‘Slik niet alles voor zoete koek’. Ook de leden van de huisbijbelstudiekringen zijn van harte welkom voor een gezamenlijke ontmoeting en start van het seizoen! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Benoeming

Ondanks het beroep vanuit de gemeente om als ouderling te dienen, heeft broeder  A.D. Nugteren gemeend hiervoor te bedanken. De overweging om te bedanken was niet eenvoudig, maar wel helder. De roep vanuit de gemeente werd niet beantwoord door de Heere. Dat is teleurstellend, maar de Heere regeert en zal verder zorgen. We wachten de beslissingen van de andere broeders geduldig af.

Gelezen/gehoord

‘Ons bidden en Bijbellezen is niet onze dienst aan God, maar Gods dienst aan ons.’

Tenslotte

De start voor het komende seizoen is gedaan. We kunnen door de weeks aan allerlei kerkelijke activiteiten deelnemen. Prioriteiten stellen is wel vereist. In de eerste plaats het gezin, daarna het werk en dan de kerk is volgens mij de juiste verhouding in alle planningen.

En dan vanuit de rustdag, waar we elke week mee mogen beginnen, de kracht te ontvangen en vanuit de zegen die elke dienst op ons wordt gelegd onze weg te gaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur tussenclub De Brug -De Parel

Zaterdag 28 september

13.00-20.30 uur reisje ‘t Lichtpunt – vertrek vanaf De Parel

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 september

14.15 uur  zondagschool ‘Leer mij Uw weg’ – De Parel

na avonddienst Kerngroep WG1 17-20 jr – Fam. Westland

na avonddienst Kerngroep WG1 20+ – Schapendrift 61

Maandag 30 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 1 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 2 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Israël-avond – De Parel

Donderdag 3 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. P. van der Laan

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Kring geloofsopvoeding WG1 – NK

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente’.

Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops. Meer informatie hiervoor staat op de website: https://www.izb.nl/evenement/lichtspoorochtend-2018-toerusting-voor-ouderenbezoekwerk/.

De bijeenkomst is van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort.

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan? Neem dan contact op met Lian de Wit. Dit om evt. gezamenlijk te gaan.

Tel. 61 74 42 of 06-40 39 48 04. | Mail: liandewit4@gmail.com

____________________________________________________

Varia

HGJB-Scholierenweekend

Van 18 – 21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Het thema dit jaar is: I Believe?! Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Cursus voor startende jeugdleiders

Start je als jeugdleider komend seizoen? Of ben je pas begonnen? Dan is deze cursus voor jou! In 3 avonden bespreken we onderwerpen als: Hoe geef ik leiding aan een groep kinderen, tieners en jongeren? Hoe bouw ik een relatie met hen op? Hoe sluit ik met mijn programma’s bij hen aan? Hoe praat ik over geloof en andere belangrijke dingen in het leven? En waar liggen mijn eigen talenten? Samen met andere jeugdleiders uit jouw regio gaan we in gesprek en helpen we je op weg! Wil je meer weten? Kijk dan op www.hgjb.nl/starterscursus.

Nieuw diaconaal project ‘Geef hoop!’

Het nieuwe diaconale project is opgestart! Dit keer voor Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop en dat is ook het doel van de organisatie. Ze geven hoop door ziekenbezoeken, door te vertellen over het Evangelie en door het geven van life skills lessen aan jongeren. Ook dit jaar worden er diverse materialen ontwikkeld om mee aan de slag te gaan in de gemeente. Daarnaast komen er projectavonden door het hele land! Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.diaconaalproject.nl! Je kunt je daar ook aanmelden voor de digitale update en zo op de hoogte blijven!

Klei, tegels, keramiek en prachtige muziek

Zaterdag 16 november kun je weer genieten van het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek.

Na ontvangst met koffie vertrekken we naar het Tegelmuseum in Otterlo. Dit museum herbergt een unieke en historisch belangrijke verzameling van tegels en keramiek. Er zijn veel tegels met Bijbelse voorstellingen. Een gids zal ons rondleiden. Er is ook tijd voor een wandeling in de prachtige omgeving van Otterlo. De lunch nemen we mee. ’s Middags is er een concert met de bekende pianist Wouter Harbers. Hij zal een professioneel concert geven op de vleugel.
Kosten volledig arrangement: € 30,-.
Kosten voor alleen het concert: € 15,-
Tijd: 10.00 uur koffie, 10.30 uur welkom. Concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.
Informatie en opgave bij voorkeur per mail: concerten@pdcdeherberg.nl. Eventueel: 026-3342225 (werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)
De netto-opbrengsten van dit arrangement komt volledig ten goede van het werk van PDC de Herberg.

Revoke bijeenkomst 2 november 2019

Thema: Een kind, geen kind – mijn kinderen kinderloos
Alle kinderloze echtparen, maar ook hun familieleden, vrienden, belangstellenden en ambtsdragers, nodigen wij hierbij van harte uit voor onze open bijeenkomst op D.V. zaterdag 2 november 2019 in het schoolgebouw van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Programma
14.15 uur inloop en ontvangst
14.45 uur opening door Wim van de Biezen, voorzitter
15.10 uur een moeder over kinderloze kinderen
15.30 uur inleiding door ds. W.M. Mulder
16.00 uur pauze
16.30 uur nabespreking met vragenbeantwoording
17.15 uur sluiting

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318 – 45 65 87 tot uiterlijk 18 oktober 2019.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 28 maart 2020 te Lunteren. Het thema is ‘Geen kinderen. En dan?’

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 29 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon, Papendrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W. J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Marit Bom

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 6: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – opening winterwerk

18.00 uur ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB/Project 1027 – noodhulp Nepal

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Anne Breugem, Janieke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 75-10

Discipelschap –  principe 5 van 7 –

Het Koninkrijk heeft haast

“… En groet niemand onderweg.” (Lukas 10: 4b)
“Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af.” (Lukas 10: 10 en 11a)

___________________________________________________

Als je het hoofdstuk leest waarin de 70 discipelen de wereld worden in gestuurd, vallen er nog een paar dingen op en dat heeft te maken met de tijd die ze krijgen om hun werk te doen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik sommige van deze dingen heel erg lastig vind. Jezus laat merken dat er haast is geboden, als het gaat om het Koninkrijk in deze wereld te brengen. Dat is begrijpelijk, maar in sommige situaties ook erg lastig. Bedenk maar eens: hoe lang mag je ergens blijven tot je het stof van je kleren moet schudden en verdergaan? Dat is nog niet zo eenvoudig, want dan moet je loslaten en telkens beseffen dat als je met het Evangelie ergens niet welkom bent, je dan verder moet gaan. Hoe vaak doe je er toch nog iets extra’s aan om iemand te overtuigen?

Deze vragen rondom de tijd die een discipel heeft als het om Koninkrijkszaken gaat, begint natuurlijk al veel eerder dan in dit hoofdstuk. Als het over het volgen van Jezus gaat, zegt Jezus ook al dat dit prioriteit heeft en afscheid nemen van familie lijkt er niet bij te mogen zijn. En ook in dit hoofdstuk staat er al zo’n bijzonder zinnetje: “Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee.” Dat kun je misschien nog plaatsen, want extra bagage maakt de reis lastig en geld hebben ze niet nodig als de ontvanger verantwoordelijk is voor de arbeider die zijn loon waard is. Maar dan dat volgende zinnetje: “Groet niemand onderweg.”  Dat is toch absurd? Iets van doorlopen, hoofd naar beneden en iedereen die je tegenkomt negeren? Is dat wat Jezus bedoelt? Nee, natuurlijk zegt Jezus niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar als je je even verplaatst in de cultuur van het Oosten dan is begroeten van iemand niet bepaald op z’n Nederlands dat je even ’hoi’ roept naar iemand en je gaat al roepend verder. Groeten in Israël kostte tijd, soms heel veel tijd. We zeggen wel eens dat wij de klok hebben, maar Afrikanen hebben de tijd. Dat is in Israël niet anders. Iemand begroeten kon zomaar tot gevolg hebben dat je er een maaltijd bij kreeg.

Jezus bedoelt te zeggen: ‘Als het over het Koninkrijk gaat, blijf dan niet ergens hangen, waar je niet moet zijn en verlies geen tijd met dat wat er even niet toe doet.’ Dat betekent voor ons natuurlijk niet, dat je niet je gewone werk zou mogen doen. Het gaat om de prioriteiten die je stelt als het om het Evangelie en om het Koninkrijk van God gaat. Verknoei je tijd dan niet. Dat is net als op plaatsen waar je met de boodschap van Jezus niet welkom bent, gebruik dan je tijd beter om de boodschap aan iemand anders te brengen. Heel concreet geldt dit ook met de zieken die je tegenkomt. Ga niet een eindeloze discussie aan op religieus gebied over het bidden voor een zieke. Het is bijna: ‘graag of helemaal niet’, want het Koninkrijk van Jezus heeft haast. Elke seconde is er eentje.

Het gaat dus niet om onbehoorlijk gedrag, maar om de realiteit dat we geen onnodig tijdverlies lijden. In dat licht kunnen we ons wel eerlijk de vraag stellen of we soms toch niet te lang door blijven gaan, omdat we uiteindelijk ons doel willen bereiken en misschien nog dieper, ons gezicht niet willen verliezen. Houd dus het Koninkrijk voor ogen en ga daar, waar je ontvangen wordt om het Koninkrijk te brengen.

En nee, dit is echt niet eenvoudig, zeker niet als je beseft dat je de boodschap van het Evangelie ergens niet kwijt kunt. Dan laat je iemand dus onverzoend achter. Je ziet het bij Jezus ook. Hij gaat telkens weer verder. Ergens zegt Hij ook: “Ik moet ook daar het Evangelie prediken.” Het is niet jouw verantwoordelijkheid wat de ander er mee doet, het is jouw verantwoordelijkheid om de boodschap te brengen en daarna ook weer verder te gaan. Soms heb je dan ook onderscheidingsvermogen nodig om te doorzien waar de ander het echt moeilijk vindt om te geloven en waar de duivel bezig is om je bezig te houden en je af te houden van dat waar je gebruikt mag worden met het Evangelie. En bij dat verder gaan hoort dan ook dat jij je niet hoeft te verdedigen als de ander je woorden niet serieus neemt. Geloof dat je Gods Woorden met Zijn kracht spreekt. Wees een kanaal van God en laat het daarna los.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Honderd handig

Zo lang wij lapjes ontvangen, gaan wij door met ‘Honderd handig’. En met weer zo’n 2000 (!) ontvangen en gesorteerde lapjes, willen wij weer een oproep doen om aan te haken bij de gezellige avonden om deze lapjes aan elkaar te zetten tot lappendekens.

Maandagavond 30 september willen we weer starten. Iedereen welkom vanaf 19.30 uur op Kerkweg 72. De koffie/thee en zelfgebakken lekkers staan klaar! Wie nog gehaakte/gebreide lapjes (20 x 20 cm) in wil leveren: graag!, op Kerkweg 19 of 72.

Oproep voor actie

Zoals velen van jullie weten zit Marietta Bellaard in de Imani kliniek in Zuid-Afrika. Dankbaar zijn wij dat Mariëtta daar goed geholpen wordt met haar strijd tegen anorexia. Mede dankzij uw en jullie donaties!

Het gaat al beter met Marietta maar zij heeft nog een aantal maanden nodig om stabiel naar Nederland te komen en haar leven hier weer op te pakken. Daarom zetten wij voor de inzameling van nieuwe donaties deze actie op: U kunt voor € 10,- een heerlijke slagroomschnitte bestellen van bakkerij Klootwijk. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen zal Connie Bellaard waardebonnen verkopen die u dan op uw eigen moment kan inleveren in de bakkerij voor zo’n lekkere slagroomschnitt. De opbrengst gaat geheel naar de zorg voor Marietta.

Mocht u een vrijwillige bijdrage willen doen kan dit op: NL 18 ABNA 0479 6932 69 t.n.v. M.J. Bellaard.

Wij willen u/jullie heel erg bedanken voor al het medeleven en de steun!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  22 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Zending

Verantwoording 2e kwartaal 2019

Ook in het 2e kwartaal is er weer gul gegeven voor de zending. In april kwam er via de zendingsbusjes € 3427,- binnen, in mei was dat € 2093,- en in juni een bedrag van € 4627,-. Daarnaast ontvingen we algemene giften met een totaal van € 40,-.

25 augustus is er gecollecteerd voor de medische zending in Centraal-Azië. Deze collecte bracht € 2418,- op. Hartelijk dank voor uw giften en gebed!

College van kerkrentmeesters

Verenigingscollecte

Traditiegetrouw tijdens het Openingsweekend is de tweede rondgang in de morgendienst bestemd voor het verenigingswerk. Binnen onze gemeente zijn veel kringen, clubs en verenigingen actief waar het Woord van God centraal staat en waar in het onderlinge contact het geloof mag worden overdacht en verdiept. Naast de eredienst is het waardevol dat er plaatsen zijn waar jonge mensen, maar ook oudere, geleid mogen worden in een leven met de HEERE Jezus. Met deze collecte worden daarom de diverse kringen en het gezamenlijke jeugdwerk binnen onze gemeente ondersteunt. Alvast onze hartelijke dank.

College van Kerkrentmeesters

Tot onze grote spijt ontvingen wij onlangs het bericht dat br. Jaap Blokland zijn taak als kerkrentmeester van wijk 2 Noord beëindigd. Het is voor Jaap belangrijk de juiste prioriteiten te stellen en daar past de invulling van het kerkrentmeester zijn op dit moment niet bij.

Wij zullen zijn expertise op verschillende aandachtsgebieden van het kerkrentmeesterlijk werk missen en willen vanaf deze plaats  namens het college Jaap hartelijk bedanken voor het vele werk wat hij heeft mogen verrichten. Wij wensen Jaap Gods zegen toe op zijn verdere levensweg en hopen dat de balans weer spoedig mag worden hervonden.

In overleg met de wijkgemeente en de algemene kerkenraad zal naar een opvolging worden uitgezien.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

Start kerngroepen

Vrijdag 20 september starten we met enkele nieuwe kerngroepen om 17.15 uur in De Parel. Hiervoor zijn alle jongeren die in klas 2 en 3 van het VO zitten persoonlijk uitgenodigd. Eerst willen we gezamenlijk wat eten waarna we met z’n alle naar de activiteit van het openings-weekend gaan. Vergeet niet op de fiets te komen en je af te melden als je niet kunt bij één van de jeugdouderlingen.

Corstiaan, Erik en Herman

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 29 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange zomervakantie gaat ook de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats.

De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 29e!

de juffen en meesters van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Dankbaar kijk ik terug op de avondmaalszondag. In de morgendienst kwam de verkondiging vanuit Ruth 2: 14. Ruth zat aan tafel bij Boaz. We hoorden over de uitnodiging, het voorrecht en de overvloed van deze maaltijd. ’s Avonds in de dankzeggingsdienst lazen we Ruth 3. Ruth vroeg Boaz om bescherming, vroeg hem ten huwelijk, pleitend op het losserschap. Boaz beloofde om het de volgende morgen in orde te maken. Ruth kon rusten tot de morgen. Rustend in de belofte van de Verlosser mogen we rusten tot de grote morgen. De Verlosser zit op de troon en zorgt dat de grote morgen aanbreekt. Rusten in de belofte geeft ontspanning, leert relativeren, maakt afhankelijk en aanhankelijk. Zo leven we met Hem en naar Hem toe, tot de morgen!

Pastoraat

In ons gebed leven we mee met gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg. Laten we ons richten op de belofte van de HEERE: “Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.” (Psalm 37: 5)

Ouderavond catechisatie

Alle ouders van catechisanten worden van harte uitgenodigd voor de ouderavond van de catechisatie. Deze avond wordt gehouden op dinsdagavond 24 september en begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze ouderavond is: ‘De kunst van kaders’. In de Bijbel lezen we voortdurend over kaders die gegeven worden aan het volk Israël en aan ons. Tegelijkertijd vat de Heere Jezus dit samen door het woord liefde op de lippen te nemen. Wat betekent dat voor de opvoeding in deze tijd? Wat geeft vreugde in de opvoeding? Wat geeft vragen of zelfs verdriet? Vanuit de Schrift en aan de hand van een casus en een aantal stellingen hopen we daarover in gesprek te gaan. Het is fijn om u als ouder te ontmoeten, elkaar te steunen in de geloofsopvoeding en met elkaar te bidden om Gods zegen over het catecheseseizoen! Van harte welkom!

Catechisatie

De eerste catechisatieavond is donderdag 26 september. Alle jongeren die werken of in het tweede jaar van hun vervolgopleiding zitten of hoger, zijn van harte welkom om 19.00 uur in de pastorie! De andere jongeren worden dinsdagavond 1 oktober verwacht in de Nieuwe Kerk.

Belijdeniscatechisatie

Donderdag 26 september starten we met de belijdeniscatechisatie. Verschillende opgaven heb ik al ontvangen. Jongeren en ouderen die het nog niet (definitief) hebben laten weten wil ik vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen. De eerste avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

Bijbelkring

Woensdag 25 september start de Bijbelkring in De Parel. We willen dit jaar lezen in het Bijbelboek Nehemia. Ds. J.W. Verboom uit Groot Ammers heeft hierover in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond een mooi boekje geschreven onder de titel ‘Drama, spanning en vernieuwing’. U kunt het boekje aanschaffen bij Rinnah.

Deze eerste avond staat Nehemia 1: 1-11 centraal. Nehemia ontvangt familiebezoek van Hanani en hoort over de situatie in Jeruzalem. De stad is een ruïne. Als Nehemia het hoort is hij geschokt. Hij huilt, rouwt, vast en gaat in gebed. Over deze situatie en het gebed van Nehemia zullen we horen en spreken. U en jij van harte welkom!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde):

Vacature ouderling kerkrentmeester:

 1. T.C. Meerkerk, Schoutsweer 21
 2. K. Schouten (sr.), Kerkweg 1A

Vacature ouderling:

 1. J. de Heer, Buitendams 42
 2. A. Molendijk, Oranjestraat 72

Twee vacatures diaken:

 1. G. Boer, Gieser Wildeman 59
 2. A.T. Ritmeester, Schoutsweer 14
 3. F.P. Schild, Damstraat 33
 4. W. Schild, Wibautstraat 17
 5. K.J. Schouten (jr.), Kerkweg 1A

Bovenstaande kandidaten worden samen met de herkiesbare broeders op de verkiezingslijst gezet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 30 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en broeders gedenken in uw gebeden?

Oostwijzer

In het afgelopen jaar is binnen de kerkenraad nagedacht over de verschillende zaken in de wijkgemeente. Naast de wekelijkse erediensten zijn er in de week ook de nodige activiteiten waar we elkaar ontmoeten. Verschillende nieuwe gemeenteleden hebben zich voorgesteld tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Daarnaast leven we met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Het is de Heere zelf die ons aan elkaar verbindt. Als gemeente willen we daarom betrokken zijn op elkaar en gastvrij zijn. In dit kader is door de wijkkerkenraad besloten om een wijkgebonden informatiebulletin uit te geven. In dit bulletin staan verschillende zaken die met onze wijkgemeente te maken hebben. Zondagmorgen zal de Oostwijzer voor het eerst na de morgendienst worden uitgereikt. Voor elk adres uit onze wijkgemeente is er één Oostwijzer beschikbaar. Ook zullen de luisteraars van de kerkradio en gemeenteleden, die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, een Oostwijzer ontvangen. Deze zullen in de komende week bij u thuis bezorgd worden. Mocht u toch geen Oostwijzer hebben ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen met mw. Westland, zodat u alsnog een exemplaar kan ontvangen. Het is de wens van de kerkenraad dat de Oostwijzer mag bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en daarmee aan de opbouw van de gemeente.

Jaarthema

Komend winterseizoen staan er weer twee wijkavonden ingepland. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de thema’s van het winterseizoenen af te stemmen op de thema’s die de Gereformeerde Bond behandeld. Over deze thema’s zijn vaak verschillende publicaties gedaan in de Waarheidsvriend en zijn  verschillende sprekers beschikbaar. Dit winterseizoen is het thema  Heilig Evangelie, heilig gebod’. Vaak, veel te vaak is het christelijk geloof als een godsdienst beschouwd van regels en wetten. De geboden van God worden dan opgevat als ‘wat je vooral niet mag’. Echter, die geboden behoren tot het Evangelie. In het winterseizoen denken we na over deze heiligheid, die zomaar kan wegsijpelen uit het leven van de gemeente. Zijn geboden en Zijn evangelie zijn heilig, omdat God heilig is. Zijn liefde en genade, Zijn rechtvaardigheid en toorn over de zonde zijn doortrokken van heiligheid. Ook Zijn Woord is heilig en wil daarom gezaghebbend zijn. Wat betekent dit alles voor de gemeente, voor de eredienst en voor het dagelijks leven? Op de wijkavonden zullen we daar bij stilstaan.

De eerste wijkavond staat gepland op woensdag 16 oktober. Op deze avond zal prof. dr. M.J. de Vries uit Papendrecht spreken. Prof. dr. De Vries is hoogleraar didactiek en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft en tevens lid van het hoofdbestuur van de  Gereformeerde Bond.

De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 19 februari 2020. Op deze avond zal ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel spreken. Ds. Verhoeven is tweede voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Noteert u beide data in uw agenda? Ieder is van harte welkom, ook geïnteresseerden van buiten onze wijkgemeente!

de kerkenraad

Gelezen

Een christen moet God zo in zijn hart hebben, dat hij niets meer nodig heeft voor zichzelf. (Maarten Luther)

…tot zondag

Het winterwerk gaat weer beginnen. Er zijn weer de nodige bijeenkomsten gepland. Dit alles is onder het voorbehoud van Jakobus. Vanwege de start van het winterwerk zijn er dit weekend ook allerlei activiteiten georganiseerd. Het hart van die activiteiten is de kerkdienst waarin we stil staan bij de opening van het winterwerk. In de dienst horen we vanuit Exodus 17: 8-16 en Deuteronomium 25: 17-19 over het volk Israël dat in de rug wordt aangevallen door Amalek. Mozes houdt, gesteund door Aäron en Hur, zijn staf omhoog en God geeft dan de overwinning. Wat heeft dit ons te zeggen met het oog op het komende winterseizoen? We hopen het te ontdekken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Hartelijke groet,                                   

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen allen die met ziekte, verdriet of handicap te maken hebben, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

 Meeleven

Misschien wat laat, maar daarom niet minder gemeend, laten wij u weten, dat ook wij  meeleven met ds. P. van de Voorde, nu hij van de dokter het advies heeft gekregen om voorlopig even niet te preken. We weten hoe graag hij het Woord verkondigd en daarom zal het hem zwaar vallen dat hij dit nu even moet loslaten. We hopen dat het van korte duur zal zijn en dat de oorzaak hiervan ook snel weggenomen mag worden. We wensen de  broeders van wijkkerkenraad Zuid wijsheid en zegen toe bij het zoeken naar vervanging op zo korte termijn.

 Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Dhr. B. van Tuijl ontving € 100,- voor de kerk tijdens een ontmoeting met een gemeentelid. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 16 september de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

– M. (Milan) Maurer, Lange Griendsweer 3, 3371CE, in de vacature van ouderling

– A. (Arjan) Kraaijeveld, Gieser Wildeman 20, 3371NG, in de vacature van diaken

– W. (Wout) van Aken, van Damstoep 2, 3371CZ, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Milan Maurer en Arjan Kraaijeveld is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 26 september a.s. kenbaar te maken, terwijl aan broeder Wout van Aken, vanwege zijn vakantie, is gevraagd uiterlijk 10 oktober a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen. Namens de kerkenraad,

Piet de Groot, scriba

Jeugdleiding

Dankbaar kunnen we melden, dat de vacatures voor mentoren vervuld zijn. Daarmee is de volledige leiding voor het jeugdwerk binnen onze wijk weer compleet. Graag willen we, zo vlak voordat het nieuwe seizoen begint, iedereen die een taak heeft binnen het jeugdwerk Gods onmisbare zegen toewensen. Bovenal hopen we, dat alle leidinggevenden veel vreugde mogen ondervinden in het werk binnen de gemeente.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de tempelreiniging. Het lied voor zondag 22 september is Op Toonhoogte OTH 542 ‘Onze Vader.’

Citaat

Mochten we ooit een volmaakte kerk vinden, dan wordt die onvolmaakt op het moment dat wij ons erbij aansluiten. (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

We bidden om een zegen over alle activiteiten tijdens het openingsweekend, waarin het gemeentezijn zichtbaar mag worden.

Op verschillende plekken in Bangladesh werden in juli trainingen gegeven. Zowel jongeren als kerkleiders leerden getuigen over Gods Woord en hoe ze staande blijven tijdens vervolging. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor hulp voor mensen die vanuit Venezuela en Nicaragua naar Costa Rica zijn gevlucht. Velen van hen hebben niet voldoende geld voor eten, gezondheidszorg of onderdak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u aanstaande zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met de zieken thuis, maar ook met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. “De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.” ( Psalm 34: 16)

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoeken een gift van € 10,- ter vrije bestemming en een gift van € 15,- voor de kerk.

Benoemingen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september in de komende vacatures de volgende broeders benoemd: Als ouderlingen: L.H.Y. Eskes, Schapedrift 53, 3371 HE en A.D. Nugteren, Boorstraat 1, 3371 AA. Als diakenen: A. Bijkerk, Tonneband 21, 3371 JG en G.J. den Dunnen, Waalstraat 3, 3371 SW. De benoemde broeders hopen uiterlijk 28 september hun beslissing kenbaar te maken. We bidden om het licht van Gods Woord, zodat zij duidelijk zullen verstaan wat de Heere wil in het nemen van een beslissing.

Bezoekbroeders

Broeder C.I. Pille heeft te kennen gegeven, vanwege de andere werkzaamheden in de kerkenraad, niet meer als bezoekbroeder met ouderling A. de Hek huisbezoeken af te leggen. Ook broeder J.W. Vlot heeft vanwege andere maatschappelijke verplichtingen, zijn werk als bezoekbroeder met ouderling Huisman, neergelegd.

Dankbaar zijn we dat broeder J. J. Stip, Buitendams 281, zich beschikbaar heeft gesteld als bezoekbroeder. Hij zal met ouderling De Hek op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Gelezen/gehoord

De gehoorzaamheid aan God is de onweerstaanbare reclamecampagne van het christendom.

Tenslotte

Dit openingsweekend zullen we elkaar op verschillende plaatsen ontmoeten. Zeer zeker in de erediensten zo God ons de kracht en de gezondheid geeft. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,     

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 21 september

vanaf 13.45 uur    activiteiten openingsweekend in het Westpark

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 22 september

na de ochtenddienst ontmoeting in  De Parel

Maandag 23 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 24 september

20.00 uur             Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

Woensdag 25 september

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG 1 oost –  De Parel

Donderdag 26 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG 3 zuid –

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert

Zaterdag 21 september geeft Ruud den Uijl een orgelconcert op het Van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld.

Ruud (1970) kreeg zijn eerste orgellessen van Wim Koen in Krimpen aan de Lek. Daarna waren zijn leermeesters Geert Bierling  en Gerrit Christiaan de Gier. In 1994 werd Ruud 2e prijswinnaar van het Govert van Wijn orgelconcours in de Grote Kerk van  Maassluis. Een jaar later volgde de 3e prijs tijdens het orgelconcours in de Grote Kerk van Elburg. In 2001 werd Ruud 2e prijswinnaar van het orgelconcours in de Oude Kerk van Delft.

Ruud beschouwt orgelspelen als zijn hobby. Vanaf zijn 14e jaar begeleidt hij regelmatig de samenzang tijdens de zondagse kerkdiensten. Eerst in Krimpen aan de Lek, daarna in Hardinxveld-Giessendam en omstreken. Hij speelt werken van o.a. Jan Zwart, Feike Asma, J.S. Bach en Léon Boëllmann. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en na afloop is er koffie/thee.

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Grootouderdag

De vierde editie van de Grootouderdag vindt 2 november plaats in gebouw De Bron in Hardinxveld-Giessendam. Stichting Generatio organiseert dit evenement samen met stichting Maak ze sterk. Met de jaarlijkse Grootouderdag voorziet Generatio in de behoefte van grootouders aan praktische toerusting op het gebied van kleinkinderen en geloof. Ook blijkt dat veel gelovige grootouders hun eigen rol onderschatten als het gaat om hun kleinkinderen. Het programma biedt Bijbelstudie, lezingen en samenzang in het plenaire gedeelte, daarnaast zijn er verdiepende gespreksgroepen en praktische workshops. Reacties van grootouders:

‘Hartelijk dank voor de inzet. Het was een geweldig fijne dag. Ga zo door onder GODS ZEGEN.’

‘Ik ben zeer bemoedigd.’

‘Bijbelse doordenking van grootouderschap. Heel bijzonder.’

Zo’n ervaring gunnen wij alle grootouders in Boven- en Beneden Hardinxveld, en Giessendam dus ook de opa’s en oma’s in uw gemeente!

Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze (geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.

Op deze retraitedag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open, luisteren naar wat de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.

Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen.

Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.

Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9.30-17.00 uur 

Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 22 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten – opening winterwerk

                 na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W.J. Hooydonk, Kockengen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Jorieke de Vries, Hanneke Struijk, Rinze IJzerman

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 1: 4

avonddienst: Psalm 73: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem/prop. J.A. de Kruijf -verbintenis pastoraal werker

 Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. IZB / Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Carola Klop, Meta Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 75-9

Een biddende en zegenende gemeente

“Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.” (Psalm 118: 25 en 26)

_______________________________________________

Psalm 118  behoort tot het kleine Hallel (Ps. 113 t/m Ps. 118) gezongen tijdens de grote feesten. De Heere Jezus zelf heeft Ps. 118 ook gezongen tijdens het laatste Paasfeest.

Waarschijnlijk is deze psalm opgesteld bij het feest na de voltooiing van de tempel in 515 v. Chr. (zie Ezra 6: 18) of mogelijk ook na het voltooien van de muur van Jeruzalem (444 v. Chr.) Het is een Psalm gezongen door het volk, de priesters en Levieten in beurtzang.

We kunnen ons de gang van zaken als volgt voorstellen. Het volk komt met de offerdieren in optocht naar de tempel. Ze worden opgehaald door de priesters en Levieten. Ze roepen het volk, al zingend op, de HEERE te loven voor Zijn grote daden in Israëls geschiedenis: de verlossing uit Babel en de herbouw van de tempel ondanks alle tegenstand. “De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden” (vs. 15b). Bij de poorten van de tempel aangekomen zingt het volk: “Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij, daardoor zal ik binnengaan” (vs. 19). “De ‘rechtvaardigen’ zullen daar binnengaan”, zingen de priesters.

Daarna gaat het volk in gebed: “Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed” (vs. 25). Uit hun ootmoedig smeekgebed blijkt dat zij zich voor de toekomst geheel afhankelijk van de HEERE weten.

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij als gemeente ook Zijn zegen nodig. Onze ambtsdragers hebben de bediening van de Heilige Geest nodig bij prediking en pastoraat. Allen die een taak hebben, maar ook alle anderen kunnen niet zonder Gods zegen. Het is goed ons te realiseren dat wij niets zonder de Heere kunnen. Dan wordt het echt een smeken: och HEERE of wel: Jezus red ons toch… Als we zo mogen bidden, zullen we een rijk gezegend seizoen mogen hebben, waarin velen tot Christus gebracht worden en we biddend om elkaar heen mogen staan.

Het volk krijgt antwoord op het gebed: “Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE”. De priesters mogen het volk antwoord geven in de Naam van de HEERE. Het is hun taak het volk te zegenen (zie Deut. 10: 8 en Deut. 21: 5). Een mooie en verantwoordelijke taak.

Wie bedoelen de priesters met: “wie komt in de Naam van de HEERE?” Bij oppervlakkig lezen zou je denken, dat zijn de rechtvaardigen, de liefhebbers van God. Om diverse redenen ligt het veel meer voor de hand hier te denken aan de Heere Jezus Christus, de Zoon van David.

In de eerste plaats heeft de Heere bij de bouw van de nieuwe tempel beloofd (zie Hagg. 2: 10 en Mal. 3: 1) dat de nieuwe tempel, hoewel minder mooi als die van Salomo, toch veel heerlijker zal zijn, omdat de Vredevorst in deze tempel zou binnengaan. “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het zoeken ben, de Engel van het verbond”. In de tweede plaats worden tijdens de glorierijke intocht van Jezus in Jeruzalem de woorden van onze tekst gebruikt: “Hosanna, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!” (Joh. 12: 3).

Tenslotte haalt Jezus Zelf vs. 23 van deze psalm aan over de steen die de bouwers verworpen hebben en tot een hoeksteen geworden is (Matth. 21: 42). De zegen van de priesters (vs. 26a) kan dan ook gelezen worden als:  ‘Gezegend is de Heere Jezus Christus, Die zeker tot ons zal komen in de Naam van de Vader’, een belofte en een profetie. Ook in het nieuwe seizoen mogen onze ambtsdragers opnieuw de Heere Jezus Christus verkondigen als de Zaligmaker van zondaren, de enige Redder van de wereld, Die Zelf genoemd wordt: de biddende Hogepriester (Hebr. 7: 25b).  Zoals de apostel Paulus kunnen en mogen zij niet anders verkondigen dan “Jezus Christus en Die gekruisigd” (1. Kor. 2: 2).

Het laatste deel van vs. 26: ”Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE” vertelt ons dat de priesters het volk mogen zegenen in de Naam van de komende Messias. Maar ook alle gelovigen mogen, omdat zij deel hebben aan de zalving van Christus, zichzelf als een levend dankoffer aan Hem wijden en Hem roemen en prijzen (zegenen) als hun Oudste Broeder. Wij als gemeente mogen elkaar zegenen in Christus. Dat betekent ook dat we voor elkaar bidden en elkaar helpen in alle dingen.

Gods onmisbare zegen in het komende  seizoen toegewenst!

A. de Hek

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Themadienst en koffie drinken XL – openingsweekend

Een themadienst in beide kerken om 09.30 uur en aansluitend koffie drinken XL in De Parel.

Na het succes van vorig jaar, vragen wij ook graag weer jullie hulp voor… ‘Heel HGHG Bakt’. Wil jij voor wat lekkers bij de koffie zorgen? Je mag zelf kiezen wat je maakt, zolang het maar wel buiten de koelkast houdbaar is (denk aan: cake, brownies, cupcakes, boterkoek etc.). Bij voorkeur een ongesneden baksel voor ongeveer 10 personen. Jouw creatie mag je inleveren op zaterdagavond tijdens de maaltijd tussen 17.00 en 20.00 uur. Wil je het ons even laten weten als je iets maakt? Aanmelden kan via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl.

Kinderen van de basisschool mogen eierkoekjes komen versieren, beneden in De Parel.

De Wagon is ook open voor de wat oudere jeugd.

Verbondenheid door gebed voor jongeren

Gebed is een heel krachtig wapen. Een gesprek met God. Hem loven en prijzen en tegelijkertijd onze dagelijkse dingen met Hem mogen bespreken. Bidden voor elkaar is ook gemeente zijn. Het is goed om met en voor elkaar te bidden.

We willen komend winterseizoen iets concreter maken door voor onze jongeren, waar zoveel op afkomt, te bidden. Om dit invulling te geven vragen we onze jongeren hun gegevens (voor zover ze die kunnen en willen delen) op te schrijven op een kaartje. Hier zal in ieder geval hun naam en leeftijd op staan. Na afloop van de avonddienst van het openingsweekend worden deze kaartjes uitgedeeld aan de volwassen gemeenteleden in de Oude en Nieuwe kerk om zo komend winterseizoen specifiek voor deze jongere te  kunnen bidden. Dit zou zomaar gave gesprekken kunnen opleveren en verbindingen kunnen leggen. Deze kaartjes zijn te verkrijgen en door de jongeren in te vullen op vrijdagavond bij de jeugdactiviteit en op zaterdagavond bij de gemeentemaaltijd. Ben je daar niet aanwezig en wil je ook graag dat er voor jou gebeden wordt? Stuur dan een mailtje naar openingsweekend@hghg.nl of een appje naar 06-53 54 20 35. Dan ontvang je alsnog een invulkaartje.

Namens de openingsweekendcommissie
en de jeudouderlingen

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël  organiseert op 2 oktober  een Israëlavond. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting Steun Messias belijdende Joden. Het onderwerp is: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze.

Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot, Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 09.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57, Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. We wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India.

De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring. 

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen

onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184 61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet,

namens de werkgroep
Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam

Christelijk KinderTheater Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 15 september 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor plattelandsontwikkeling in India. Met name het noorden van India is erg arm. Hier wonen tribale groepen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages. Organisatie Tear is hier de komende jaren bezig met het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 5 jaar tijd worden lokale vrijwilligers getraind op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier worden 3.000 families duurzaam uit de armoedespiraal geholpen. Deze ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden waaronder het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, schoon drinkwater realiseren, verbeterde gezondheidszorg, landbouwtraining en ontwikkeling van een goede infrastructuur. Dit begint met goed onderwijs en kennisoverdracht. Dit project van Tear gelooft in de kracht van lokale mensen, ook als ze in achtergestelde positie zitten zoals in dit deel van India. ‘Door hen kennis te geven en te motiveren om zélf aan de slag te gaan, kan de afhankelijke positie van deze mensen doorbroken worden’. Als diaconie willen we dit project graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 19 september

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 19 september in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. W.J. Westland wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal mw. Schaap uit Nijkerk een lezing verzorgen met als titel ‘Joodse feesten en gebruiken’. In de Bijbel worden veel feesten genoemd, en ook de Heere Jezus heeft deze gevierd. Deze komen aan de orde: Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Purimfeest, Paasfeest, met aandacht voor de paasmaaltijd, de sedermaaltijd, en het Pinksterfeest. Verder zullen we stilstaan bij het Joods Nieuwjaar, Chanoekafeest, Sabbat, Besnijdenis en Bar Mitswa, de Joodse kalender en koosjer eten, trouwen en begraven worden. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– Donderdag 24 oktober: Natuur in Israël (nieuwe serie)
– Donderdag 21 november: Ramen met een boodschap-
– Donderdag 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd
– Donderdag 23 januari: Het werk van de Lepra zending
– Donderdag 20 februari: Stichting SIMAV Molens
– Donderdag 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

De eerste bijeenkomst van de woensdagochtend-Bijbelkring op woensdag 18 september gaat niet door. Br. Paul Boon is helaas ziek en ondergetekende is afwezig wegens vakantie.

Peter van Wijngaarden

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Alle vrouwen zijn van harte welkom op dinsdagmorgen 17 september vanaf 09.30 uur in de tuin van Fam. Anja Buijk,  Binnendams 34.  Alle leden en ieder die interesse heeft wordt uitgenodigd voor een High Tea aan het begin van dit nieuwe seizoen. Ook de jonge kinderen zijn van harte welkom. Er zal een korte introductie zijn op ons jaarthema: De brieven van Timotheüs. Neem gerust een vriendin mee. Tot ziens! Een hartelijke groet,

van de stuurgroep

College van kerkrentmeesters

Onderhoud toren Oude Kerk

Zoals u wellicht weet, is de toren van de Oude Kerk het eigendom van onze kerkelijke gemeente. Dit is redelijk uniek in Nederland. De meeste torens van oude Hervormde Kerken zijn in eigendom van de betreffende burgerlijke gemeente. Omdat de toren ons eigendom is, zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud daaraan. Een klein deel van het onderhoud wordt betaald vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kent onder voorwaarden de genoemde subsidie toe. Het grootste deel van de instandhoudingskosten van de toren komt echter ten laste van onze kerkelijke gemeente.

Inmiddels zijn we weer zover dat er zowel aan de buiten- als binnenzijde van de toren onderhoud uitgevoerd moet worden. Binnen enkele weken starten we hiermee. De ionische halfzuilen, buiten links en rechts van de entree worden geschilderd. Het fronton en timpaan boven de zuilen krijgt ook een schilderbeurt, evenals het toegangshek.

Binnen in de toren gaan we een deel van het huidige loskomende stucwerk vervangen door een speciale nieuwe stuclaag. We hopen daarmee het steeds weer terugkerende vochtprobleem te kunnen keren. Het stucwerk wordt weer gesausd in een damp-open verfsysteem. Ook willen we roestende stalen binten en balkkoppen roestwerend behandelen.

Als laatste noemen we nog het vervangen van het toegangsluik vanuit de toren naar de kerkzaalzolder. De brandweer heeft aan dit luik eisen gesteld, die we gaan uitvoeren. Tevens willen we het luik wat gemakkelijker bedienbaar maken, zodat onder andere de kosters wat eenvoudiger op de kerkzaalzolder kunnen komen, bijvoorbeeld als er lampen van de kerkzaal vervangen moeten worden.

Wellicht ontstaat een beetje overlast; we vragen hiervoor uw begrip.

Schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Zoals elk jaar staat de schoonmaak van de Nieuwe Kerk op de planning! We hopen weer op vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, die hierbij komen helpen… De ‘buitenboel’ staat gepland op woensdag 18 september. Graag zien we dan wat mankracht die hierbij willen helpen.

De datum voor de ‘binnenboel’  is maandag 7 oktober. Voor dit karwei hebben we behoefte aan zowel vrouwen als mannen (voor het zwaardere werk) Met elkaar is het ook nog eens ‘gezellig’ werk. Houd u een paar uurtjes in uw agenda hiervoor vrij? Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd!

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal ging het over de keuze van Ruth. We hoorden dat ze voor de keuze werd gesteld en welke keuze zij maakte. Een persoonlijke keuze voor de God van Israël. Een keuze die de HEERE Zelf in haar hart gelegd had. Dat die keuze de nodige offers vroeg, had ze goed in de gaten. Ze was bereid die te brengen. Dat bracht ons in de verkondiging bij de Heere Jezus die het offer van Zijn leven bracht. Hij koos ervoor zondaren te verzoenen met God. Door het geloof in de Heere Jezus kunnen en mogen wij het ook belijden, ook aan de avondmaalstafel: ‘Mijn God’.

Pastoraat

We denken aan ouderen in de gemeente die regelmatig bepaald worden bij hun kwetsbare gezondheid. Steeds weer zijn er dingen die niet meer lukken. Dat zij in dat alles door het geloof zicht mogen hebben op de Opgestane Levensvorst die de dood overwonnen en Die het beloofd heeft: “Ik leef en U zult leven” (Joh. 14: 19).

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Ouderavond catechese

Het catechisatieseizoen starten we met een ouderavond op dinsdag 24 september. Deze avond kijken we vooruit naar het komende catechisatieseizoen. Eveneens staat deze avond in het teken van geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding van jongeren in de leeftijd 12-20 jaar brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee. Verschillende thema’s die daar mee te maken hebben zullen aan bod komen. Het is goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan, van elkaar te leren en vooral ook te luisteren naar wat de HEERE van ons vraagt. De aanvang is 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? Alle ouders van catechisanten worden verwacht! 

Gelezen

‘Heer’, Gij kunt mijn hart doorgronden!
Al mijn zorgen, al mijn zonden
slaat Gij onbedrieglijk gâ.
Maar Gij kent ook mijn verlangen
om vernieuwde moed te ontvangen
tot een blij Hallelujah!
‘k Zag zolang op mijn ellende,
tot de vreugde mij verging:
Nu mijn ziel tot U zich wendde,
zucht ik langer niet, maar zing!’

J.J.L. ten Kate (1819-1889)

…tot zondag

Komende zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Zondige mensen worden aan de tafel geroepen om bij brood en wijn de eenheid met de hemelse Bruidegom te beleven. Laten wij met onze armoede opzien naar de rijke Koning. Hij deelt van Zijn genade uit, mild en overvloedig. Heb veel verwachting van Hem, hoe de omstandigheden ook zijn in uw en jouw leven! We lezen in de dienst verder uit Ruth. De rechteloze Ruth komt aan tafel terecht bij de medewerkers van Boaz. Ze wordt ruimschoots voorzien. Wat zegt dit over God en Zijn genade? In de avonddienst loven en danken wij God voor alles wat Hij heeft gegeven. In deze dienst lezen we Ruth 3. Als Boaz op de akker wakker wordt, ligt Ruth aan zijn voeten. Waarom ligt zij daar? Wat heeft dat ons te zeggen? U en jij een vreugdevolle zondag toegewenst!

Intussen komt de opening van het winterwerk dichterbij. De nodige voorbereidingen worden getroffen. Zo’n weekend is een mooi moment om elkaar te ontmoeten! We hopen op een fijn weekend en een gezegend seizoen, niet in het minst rond een open Bijbel.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

In de verpleeg- en verzorgingshuizen in ons dorp en in de regio verblijven diverse leden van onze gemeente. Ook zijn er broeders en zusters die extra zorg thuis nodig hebben. Voor hen, hun familie, hun mantelzorgers en allen die zich verder voor hen inspannen, bidden we de Heere om Zijn nabijheid. Moge Hij zich over u allen ontfermen en u zegenen.

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloof deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. ‘De Heere Zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.’ Aankomende zondag staat de Avondmaalstafel aangericht.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar drie mentoren. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15-20.15 uur. Het betreft 17 avonden, waarvan de eerste avond op 25 september en de laatste avond op 6 mei gehouden wordt (het is dus niet elke week). Bent u/ben jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich weleens af hoe het komt dat bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus is afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de vrouw die de voeten van Jezus zalft. Het lied voor zondag 15 september is Op Toonhoogte (OTH) 514 ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’.

Citaat

‘Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de komende vacatures in de kerkenraden, dat er ook weer mensen gevonden mogen worden om deze plaatsen in te nemen.
 • Marokkaanse gelovigen vragen ons om de Heere God te bidden om eenheid in hun kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Om rond te kunnen komen hebben veel predikanten in Peru naast hun taak als geestelijk leider een andere baan. Bid dat deze predikanten toegewijd hun werk kunnen blijven doen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende Avondmaalszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wanneer we op deze plaats namen noemen, denken we ook aan hen die niet bij name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of zelfs chronisch zijn en ervoor gekozen wordt geen melding (meer) te maken of omdat de zorgen van dusdanige aard zijn, dat notering in het kerkblad niet aan de orde is. God weet het! De dichter van psalm 85 zegt: “Zou u ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil! Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.” Dat we zo als het ware aan Gods lippen mogen hangen, van zondag tot zondag, en ook iedere dag. Het zal voedsel zijn voor het hart. Mijn Redder is mijn God.

Gelezen/gehoord

‘Er zijn zondaren die denken dat zij rechtvaardig zijn, en er zijn rechtvaardigen die weten dat zij zondaren zijn.’

Tenslotte

We leven toe naar een hoogtijdag in het kerkelijk leven: de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Hoewel we hebben geprobeerd om een overkoepelende predikant voor voorbereiding en bediening te krijgen, is dit niet gelukt. Nu weten we ook wel dat het niet gaat om de prediker maar om wat gepreekt wordt. Beide predikanten zijn voor ons als gemeente ook niet onbekend. De Heere geve ons gezegende diensten rond Woord en sacrament. Hij Die hoorbaar, zichtbaar en tastbaar in ons midden wil zijn. Wat een genade! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 17 september

09.15-11.15 uur high tea Vrouwenbijbelkring Dorcas – Binnendams 34

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 18 september

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 19 september

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond diaconie – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.30-22.00 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 12-15 jaar – Giessenzoom

19.45-23.30 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 16+ – Giessenzoom

_______________________________________________

 

Algemene berichten

 

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.
Afronding: ca. 11.30 uur
Locatie: Zaal Bovendijks, Gr. Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Al vele jaren bestaat er een kring van moeders van een kind met een beperking, die samenkomen om de vreugden en zorgen van hun gezin met elkaar te delen. Aarzelt u om u daarbij aan te sluiten, kom gerust eens een keer langs, we heten u van harte welkom. U zult er herkenning vinden, wanneer er ook in uw gezin een kind is met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078 615 70 58 of Marjan Rietveld 078 615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Bondsdag Hervormde Vrouwenbond

Poster-bondsdag-2019

Carwash voor Stichting Moj Bliznji

 

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 15 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 3 Zuid, ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht – bediening/viering Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf – nabetrachting Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Lilian Leenman, Mieke de Bruin, Groep B: Marijke den Hartog

11.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Hanna van de Wetering, groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Gerlinde Poortvliet, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 2

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie/HA – Stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 618137

 

Kerkblad 75-8

Geloofsvertrouwen

“En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Genesis 15: 6

_______________________________________________

 Iedereen heeft wel eens iets in vertrouwen aan een ander verteld. Vertrouwelijke zaken vertel je meestal alleen aan iemand die in jouw ogen echt betrouwbaar is. En als je dan zo iemand in vertrouwen hebt genomen, maar je merkt dat je totaal niet serieus wordt genomen, hoe zou je dat ervaren…? Op zo’n moment ben je diep teleurgesteld in je medemens en je verliest je vertrouwen in hem of haar. Hoe anders ervaar je het als die ander laat merken dat hij of zij vol aandacht en begrip naar jou heeft geluisterd. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en erkenning. Je vertrouwen in de ander wordt dan niet beschaamd, maar juist versterkt. Als wij mensen in onze onderlinge relaties deze dingen zo ervaren, kunnen we ons misschien enigszins voorstellen hoe God onze Schepper het zal ervaren als we Zijn woorden wel of niet serieus nemen. Hij die ons mensen als Zijn schepselen Zijn woorden heeft toevertrouwd, mag toch verwachten dat wij Hem geloven. Dat geldt voor Zijn voorschriften en waarschuwingen, maar ook voor Zijn heilsbeloften en profetieën voor de toekomst. In de Bijbel zijn ze allemaal te vinden. Als we God werkelijk betrouwbaar achten en Hem geloven op Zijn woord, dan zegt God ons allerlei zegeningen toe. (bijvoorbeeld Exodus 20: 6). Als we echter Zijn woorden in de wind slaan, stelt Hij ons negatieve dingen in het vooruitzicht. De gevolgen van zowel het een als het ander komen in de Bijbel uitgebreid ter sprake, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 en bij de profeten.

Menselijk bekeken zouden we kunnen zeggen, als we God geloven op Zijn woord is Hij daarover verheugd, als wij hem negeren of afwijzen is hij diep teleurgesteld. De vraag is wel, hoe kunnen we duidelijk maken dat we Gods woorden geloven. Dat blijkt uit onze reactie. Hiervoor letten we op Abraham, van hem lezen we: “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  Ik zal u tot een groot volk maken.” (Genesis 12: 1-2a)  En hoe reageert hij hierop? “Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had.” (vers 4) Hij nam die opdracht van God dus serieus en ging in gehoorzaamheid en vertrouwen op weg. Gehoorzaamheid aan God, kunnen we duidelijk maken door het te laten zien in ons gedrag.

God gaf aan Abram echter niet alleen de opdracht om te emigreren, maar daarbij ook een aantal prachtige beloften. Hij ging in opdracht van God inderdaad op weg, maar zou hij ook de daarbij gegeven beloften geloven? Je denkt misschien, juist omdat hij Gods beloften geloofde ging hij op weg.Maar zo eenvoudig bleek dat niet zijn, dat lezen we in Genesis 15. Daar wordt het duidelijk dat Abram twijfelt aan de belofte, dat hij tot een groot volk zal worden. Hij heeft tot dan toe geen nakomelingen, hoe moet dat dan, vraagt hij zich af?

Ook geloof gaat niet buiten ons verstand om en juist ons verstand veroorzaakt soms twijfels aan Gods beloften. Dat dreigt hier ook voor Abram. Maar als God in een visioen opnieuw tot hem spreekt, legt hij zijn twijfels aan Hem voor. Dat is het beste wat we kunnen doen in momenten van twijfel, breng ze bij God in je gebeden. Voor Abram heeft het tot gevolg, dat God zijn beloften herhaalt en met een voorbeeld onderstreept. Dan laat Abram zich door God overtuigen, ondanks dat hij er nog niets van ziet. Op dat geloof reageert God met de tekst die hier boven staat. Dit lijkt me een belangrijke les voor een ieder die de beloften van God in geloof aanvaardt. Daaruit blijkt, dat als we Hem geloven op Zijn woord, Hij ons dat toerekent als gerechtigheid. Deze gerechtigheid door het geloof wordt in de brief aan de Romeinen verder uitgewerkt.

Geloofsvertrouwen houdt dus in, dat we God betrouwbaar achten in alles wat Hij ons zegt in Zijn Woord, zowel als het gaat over leefregels en dergelijke. maar ook over ons persoonlijk heil. Zoals Abram door God overtuigd werd om Zijn beloften te geloven, zo wil Hij ons overtuigen door de Heilige Geest. Overtuigen om persoonlijk te mogen delen in het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21).

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!

Langzaamaan wordt het beeld completer, maar we missen nog altijd heel wat voor het nieuwe seizoen. Dus als het nog niet is gebeurd, stuur de informatie dan in! We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden en waar dat van belang kan zijn ook de contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden, denk bijvoorbeeld. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Wij passen dit dan aan. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en wordt jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond op donderdag 12 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor ons wil zijn! Tot dan! Deze keer in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur).

Uur van gebed

Aan het einde van de Open Kerk op zaterdag 14 september is er uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hopen we terug te blikken op de ontmoetingen van die dag. Aan het begin van het winterseizoen bidden we dat velen een keuze zullen maken voor het volgen van een kring of vereniging, waarbij ook in de week de Bijbel open gaat en waardoor je elkaar tot steun kunt zijn om zo samen gemeente te zijn. Ook zullen we bidden voor het nieuwe zendingsproject in Centraal Azië. Wat hebben deze werkers onze voorbede nodig als ze hun vertrouwde omgeving voor lange tijd zullen gaan verlaten. Een ieder is van harte welkom!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK

J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen.

De verkiezing zal plaatsvinden in de AK-vergadering van 23 september. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK, J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Christelijke Volksbibliotheek

Leest u graag een boek?

We hebben ruim 5.000 titels, regelmatig komen er nieuwe bij – daar is vast iets voor u bij! Behalve veel romans hebben we ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken. Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week! Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Vrijwilliger gezocht.

Wie helpt ons uit de brand? Het gaat om anderhalf uur, één zaterdagmiddag per maand. Wat houdt het in? Nieuwe uitleningen noteren en teruggebrachte boeken bijwerken op de lezerskaarten, plus afrekenen. Contact: Leen van Wingerden, T 0184-67 04 14, E leen.van.wingerden@online.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 september 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor de Leprazending, een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in arme gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit India. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, biedt Leprazending – dankzij giften – medische zorg aan mensen in nood. Het Naini Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd op het gebied van lepra, voert jaarlijks  honderden operaties uit om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Ook verzorgt de Leprazending – met donaties uit Nederland – scholing om mensen uit de spiraal van armoede te halen. De diaconie wil het werk van de Leprazending graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondagmorgen van harte bij u aanbevelen.

Zending

 Kennismaking en ontmoeting met werkers nieuw

GZB-project

Zoals aange-kondigd in de kerkbode van 23 augustus wordt onze gemeente verbonden met een nieuw GZB-project in enkele voormalige Sovjetrepublieken van Centraal Azië. Daarom hopen zondag 15 september Gerlinde, Riek en Peter in de avonddienst in de Oude Kerk in ons midden te zijn en zich aan de gemeente voor te stellen. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te drukken, waarna ze om 19.45 uur in de Jeugdzaal wat meer zullen vertellen over de werkzaamheden die ze hopen te gaan doen. Bezoekers van de Nieuwe Kerk zijn dan ook van harte welkom! Riek en Gerlinde hopen als verpleegkundigen aan het werk te gaan in een hospice terwijl Peter ondersteunend werk zal verrichten.

Ter voorbereiding wil de zendingscommissie de projectflyer uitdelen na- of voor de morgendienst van 8 september in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 15 september hopen we ook te beschikken over een informatiefolder van de GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Mocht u de flyer missen dan kunt u ook voor informatie terecht op www.hghg.nl onder ‘zendingscommissie’ en ‘nieuws’. Of bel 0184-61 40 67.

Evangelisatie

Nieuwe Alpha van start! Wie nodig jij uit?

Maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:

 • Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (tien in totaal) start met een maaltijd.
 • Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.
 • Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen. Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor. In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159). Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt. In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alphacursus.nl of neem contact met ons op. Namens het interkerkelijke Alpha team, Marco Kraaijeveld, tel. 0184 61 66 91 / marcokraaijeveld@hotmail.com

Open monumentendag

De leden van de evangelisatie commissie nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze kerk op de Dam tijdens de ‘Open monumentendag’ 14 september. Het landelijk thema is ‘Plekken van plezier’. In de wereld spreekt men van plezier en pret. Maar de kerk is een plaats van vreugde. Omdat God daar woont. Elke zondag mag het feest zijn in de kerk, omdat de Bijbel dan opengaat, en het Woord verteld wordt aan de mensen in de kerkdienst. Ook worden regelmatig de Heilige doop en het Avondmaal gehouden. Onze vaste medewerkers trachten daar over iets uit te beelden tijdens de Open kerk. Op een laagdrempelige manier willen we iets laten zien van Gods koninkrijk. Op deze dag zijn er uiteraard ook voorwerpen van vroeger tijd uit de kerk te zien. Een PowerPointpresentatie van het boek Van geslachte tot geslacht. 

Een maquette van de Oude en de Nieuwe kerk, gemaakt door de heer A. den Dikken en een kleine expositie doopjurken. Het orgel zal worden bespeeld en van 15.00 tot 16.00 uur zingt het Zederiks mannenkoor.

Kom eens langs en breng gerust iemand mee die de kerk nooit bezoekt. Pak deze kans, om op deze eenvoudige manier iemand iets te laten zien en horen van de bijbel. De kerk is open vanaf morgens 10.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur. Er zijn altijd mensen aanwezig om u te informeren.

College van kerkrentmeesters

Buitenlandse munten

Nu de vakantietijd voor velen er weer op zit, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met ingang van heden vindt de verkoop van collectebonnen en muntrollen weer plaats op maandag- en vrijdagavond.

Gegevens kerkelijke gebouwen

Oude Kerk, Peulenstraat 234, tel. 61 11 62Voor allen die de gegevens van de kerkelijke gebouwen niet direct paraat hebben:

Kosters: Jaap van Schoonhoven, Kerkweg 84, 3371 AG, 0184-61 80 61 / 06 28 31 70 75, koster.noord@hghg.nl

Jaap Leenman, Buitendams 465, 3371 BJ, 0184-63 04 62 / 06 21 66 07 76 koster.zuid@hghg.nl

Harm-Jan van de Giessen, Buitendams 40A, 3371 BL, 06-50 47 33 81

Jan Kroon, Nieuweweg 195, 3371 CN, 0184-61 24 28

Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57, tel. 61 73 70

Koster: G. Hettema, tel. 61 53 54, koster.oost@hghg.nl

De Parel, Talmastraat 9, tel. 61 25 70, 3371VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

Beheerder: J. Beekman, info@hervormdcentrum.nl

Kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371.VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

kerkelijkbureau@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 18 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Onze (wijk)predikant ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: “Stil voor God”. Uitganspunt is Psalm 62 met als kern ‘stilte in de Bijbel’ en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor ’stilte maken in ons dagelijks leven’. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst lazen we verder in Habakuk 1 tot en met hoofdstuk 2: 1. Het ging over de klacht van Habakuk. We stonden stil bij het vertrekpunt, het knelpunt en het uitzichtpunt. Habakuk spreekt God aan op wie Hij is. Het geweld van de Babyloniërs, hun afgodendienst, hun goddeloosheid roept de vragen op: Waarom zwijgt u? Waarom kijkt u toe? Mogen ze hun gang blijven gaan? Het knelpunt van Habakuk heeft niet allereerst met hemzelf te maken of met het volk, maar met de eer van God. Mooi ook om te ontdekken hoe Habakuk na het uitspreken van zijn klacht verlegen is om een woord van de hemel. Hij klemt zich vast aan God om te horen wat Hij zal zeggen. Verwachten heeft alles te maken met vertrouwen: geloven dat God zal spreken. ‘Ik blijf de Heer’ verwachten, mijn ziel wacht ongestoord: ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord.’ (Psalm 130: 3 berijmd)

 Belijdeniscatechisatie

Donderdagavond 26 september begint de belijdeniscatechisatie weer. Dat duurt nog even, maar graag breng ik het alvast onder de aandacht bij jongeren en ouderen! Als je de Heere Jezus liefhebt, wat is er dan mooier om dat ook in de gemeente duidelijk te maken en Zijn Naam te belijden. Het geloof is iets persoonlijks. Tegelijkertijd ben je door het geloof ook verbonden aan allen die de Heere kennen. Mag het voor hen dan verzwegen worden hoe het ligt in je leven?! Misschien ben je zo ver nog niet, maar wil je wel graag meer kennis opdoen over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook als je je wil verdiepen in de geloofsleer ben je van harte welkom! Waar gaat het om bij de doop? Wat is de betekenis van het avondmaal?

Graag vooraf even aanmelden bij mij, persoonlijk of via mail/telefoon. Opgave graag uiterlijk zaterdag 21 september. Verschillende mensen gaven zich al op. Fijn! Wilt u, wil jij, er van tevoren eerst over doorspreken dan is dat natuurlijk mogelijk.

 Gift

Voor wijkgemeente Oost ontving ik een gift van € 40,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

De Geest is niet slechts een beginner van het geloof, maar Hij vermeerdert het ook trapsgewijs, totdat Hij ons door geloof brengt in het hemelse Koninkrijk’’ Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

We onderbreken even de serie over Habakuk. Eind september, zo God het geeft, hoop ik daar mee verder te gaan. In de diensten rondom het Heilig Avondmaal lezen we het boek Ruth. Aanstaande zondag, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we hoofdstuk 1. Het gaat om de keuze waar Ruth voor komt te staan: mee gaan naar Israël of terug naar Moab. Die keuze is nauw verbonden met de vraag: welke plaats heeft de God van Israël in haar leven? Voorafgaande aan het avondmaal wordt ieder van ons daar ook bij bepaald: wie is de Heere voor mij? We hebben de neiging om voor het antwoord bij onszelf te rade te gaan. Beter is het om die vraag van bovenaf te benaderen. Waar heeft Hij recht op? Wie wil Hij zijn voor mij? Wat wil Hij mij geven? Om dan vervolgens weg te kruipen in de beloften van het evangelie. Daar kun je het mee doen, echt!

Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en van onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods genadige ondersteuning toe.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We kijken uit naar de komende week, waarin we ons voorbereiden op de maaltijd van de Heere. Tijdens het Heilig avondmaal drinken we de wijn uit één gezamenlijke beker. Er zijn gemeenteleden die daar om medische- of andere redenen problemen mee hebben en daardoor niet deelnemen aan het avondmaal. Om hieraan tegemoet te komen zijn er tijdens de eerstkomende avondmaalsviering kleine glaasjes beschikbaar met een beetje wijn. Als u hiervan gebruikt wilt maken kunt u zich opgeven bij de scriba br. Piet de Groot. De contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ook kunt u aangeven wanneer u absoluut geen wijn mag drinken. Dan zal de wijn, zoals in het verleden ook is gebeurd, worden vervangen door druivensap.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: br. Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar personen die als mentor willen mee doen bij de catechese. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15 tot 20.15 uur . Het zijn 17 avonden waarvan de eerste avond is op 25 september en de laatste avond op 6 mei (dus niet elke week). Bent u/jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat Bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus zijn afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

Het is fijn dat er ruim voldoende animo is voor de vervolgcursus. Na het leren van het Aléf-Beet en de regels voor de uitspraak in de vorige serie is nu de structuur van Hebreeuwse woorden aan de beurt. In het bijzonder is dit ook van belang om een woordenboek te kunnen gebruiken.

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de zieke man in Bethesda. Het lied voor zondag 8 september is Op Toonhoogte (OTH) 503 ‘Hé kom je kijken‘.

Citaat

‘Voed uw kinderen op in de weg die zij moeten gaan; niet in de weg die zij willen gaan’. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Bid voor de noodlijdende christelijke gemeenten in ons land die soms niet meer in staat zijn om een predikant te beroepen en soms zelfs de kerkdeuren moeten sluiten.

– Ondanks de huidige situatie in Syrië organiseert Open Doors meerdere jeugdkampen voor christelijke kinderen. Bid om een ontspannen sfeer waarin de kinderen de stress en onzekerheid van de afgelopen jaren even vergeten. Bid ook om wijsheid en tact voor de leiding.(Gebedskalender Open Doors)

– God is duidelijk aan het werk in Nepal. Christenen zijn nog maar een kleine minderheid, maar de kerk groeit en veel mensen komen tot geloof. Dank God hiervoor en vraag Hem om door te gaan met Zijn werk. (Gebeds-kalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondag en een goede week van voorbereiding.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

 Gift

Diaken J. de Jong ontving op rouwbezoek een gift van € 20,- voor de kerkvoogdij.

Opvoedkringen

We willen jullie van harte uitnodigen voor de eerste avond van de opvoedkringen. De leeftijdsgroepen starten op de volgende data:

Leeftijdsgroep   Onderwerp                   Datum

0-3 jaar             Spelenderwijs leren       19 september

4-7 jaar             Seksuele opvoeding      26 september

8-11 jaar           Moeilijke vragen            26 september

12-16 jaar         Media wijs                    10 oktober

De ouders van wijk Zuid met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar zullen binnenkort de uitnodiging voor het komende seizoen in de brievenbus ontvangen. Mochten jullie zelf al mee doen met de kring en nog iemand anders weten die aan zou willen haken, dan kan de uitnodiging ook doorgegeven worden! Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/. Voor aanmelden of andere vragen kunt u contact opnemen met Arma Don – eric.arma@gmail.com of via app.

Predikant

Afgelopen zondagavond is onze predikant enigszins onwel geworden in de kerk. Maandagmorgen is hij naar de huisarts geweest. Deze heeft hem aangeraden de komende vier weken niet te preken. Dat advies wordt opgevolgd. Alle andere pastorale werkzaamheden en de catechese worden wel gedaan.

Gelezen/gehoord

Doorzoekt uzelf nauw, ja zeer nauw. Deze waarschuwing tot nauwgezette zelfbeproeving is vele mensen, ja vele christenen, allesbehalve aangenaam. Zuiverheid in de leer is niet genoegzaam om Gods Koninkrijk in te gaan. Nergens lezen we de zaligspreking: ‘Zalig zijn de rechtzinnigen, want zij zullen gehuldigd worden.’ We dienen te onderzoeken of we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Of we van de stam Adam zijn afgesneden en in de Wijnstok Christus zijn overgeplant.

 Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties in verband met mijn 44e verjaardag. Goed om daarin verbondenheid te mogen ervaren. Inmiddels mag ik alweer bijna vijf jaar in uw midden het Woord bedienen. Het Woord dat ons de Heere leert kennen en op Hem te vertrouwen in goede dagen, maar ook met onze tekorten, zorgen en zwakheid. En dat is ook op mij van toepassing. Ook voor de toekomst staat ons vertrouwen op de Heere God. We staan ook weer aan het begin van het winterwerk. Bijzonder dat het gemeentewerk door zovelen gedragen wordt! We wensen iedereen van harte Gods nabijheid en wijsheid toe in alle omstandigheden van het leven, het dagelijkse werk, maar ook als we ons voorbereiden op het gemeentewerk dat ons is toevertrouwd. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 7 september

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 september

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 9 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 12 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,  dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal  De Parel

Vrijdag 13 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Algemene berichten

Kringloopwinkel Woord en Daad in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor onze naaste dichtbij en ver weg? Lijkt het u leuk om in een kringloopwinkel te werken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger die één keer in de twee weken op donderdag dagcoördinator wil zijn. Daarnaast zoeken we een dagcoördinator voor op zaterdag.

Ook binnen het bestuur van de kringloopwinkel zijn twee vacatures, namelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. We zoeken iemand die de roosterzaken op zich wil nemen en iemand die de winkelcoördinatie oppakt.

Wilt u geen coördinerende functie, maar toch vrijwilliger worden? We kunnen uw hulp ook op de overige dagen (en met name op zaterdag) goed gebruiken! Helpt u een dag(deel) in de week of elke veertien dagen? We horen graag van u!

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Bal, 06-33 70 15 45 of stuur een mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com.

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak vinden we het moeilijk om daar woorden aan te geven of vinden we het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de gemeente of als gezin, tijdens een catecheseavond of bij een vergadering van de zendingscommissie. Zie voor meer info en om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen.

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 8 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven – voorbereiding Heilig Avondmaal

11.45 uur   Wijk 3 zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 17

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

DE PAREL

18.00 uur   ds. D. Meijvogel, Harderwijk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Leprazending

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese/jeugd

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Hester Klop, Juliet Boon. Groep B: Jacobien Koutstaal

11.45 uur: Jamarka de Jong, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst:   Psalm 61: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Dirry Blom, Marlies van den Bout, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Kerkblad 75-7

Verwachten en hopen

 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, wachters op de morgen.’’  (Psalm 130: 5 en 6)

_______________________________________________

Wat kan een nacht lang duren. Als je niet kunt slapen of als je wakker moet blijven. Iemand die waakt bij een ernstig zieke, of een soldaat die op wacht staat. Dat laatste beeld gebruikt de dichter van Psalm 130. ‘s Avonds werd de poort van de stad gesloten en hield men bij de poort de wacht. Wachters die al een hele poos gewaakt hadden zagen uit naar de morgen. Het eerste licht van de morgen werd met vreugde begroet.

Weet u wat in dit voorbeeld zo treffend is? Er is zekerheid in dat verwachten. De wachters weten zeker: de morgen komt. Het kan wel lang duren, maar het daglicht komt. In Psalm 130 horen we donkere tonen: “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, HEERE, wie zal bestaan?” Maar we horen ook hoe de dichter zich vastklemt aan de Heere. Op hoop tegen hoop doet hij een appèl op Gods vergevende liefde: “Maar bij U is vergeving”. Dat was zijn enige houvast. Vanwege het offer van Christus is er vergeving en ook verwachting!  Dat is geen loze verwachting. Hij verwacht de HEERE. Dat woord HEERE is hier met vijf hoofdletters geschreven en dat betekent: Ik ben die Ik ben. De God van het verbond. Hij is in Israël steeds een Helper is geweest. Daarom is er die sterke verwachting. De wachters bij de poort van de stad wisten dat ze niet tevergeefs wachten: de morgen zál komen. Maar méér nog wist de dichter dat de Heere zál komen en helpen. “Hij laat niet los wat Zijn hand begon.”

Ieder mens heeft zo zijn eigen verwachting in dit leven. Wij stellen onze verwachting vaak op dingen die voorbij gaan. Je gezondheid en kracht geven het een keer op. Geld en goed kun je niet meenemen. Een fatsoenlijk leven kan je niet redden. Er is er maar Eén van wie we echte hulp kunnen verwachten. Dat is de HEERE Zelf. Hoe leest u deze meditatie? Zonder verwachting? Wat heeft de Heere daar een verdriet van. Hij wil u zo graag vervullen met Zijn genade. Zodat u mag ervaren dat uw verwachting niet de bodem wordt ingeslagen. Daarom zie op Hem! “HEERE, wees mij arme zondaar genadig.” De Heilige Geest leert je om het echt van Hem te verwachten. Nee niet: ik wacht het maar af. Maar een actief verwachten. Zoals het in deze tekst staat: “Mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord’’. Als het gaat om de hoop wordt in de Bijbel vaak het voorbeeld van het anker gebruikt. Als een schip in nood is wordt het anker uitgeworpen om houvast te vinden in de vaste rotsgrond. Zo mag het nu ook zijn in het geloofsleven: als het levensschip heen en weer wordt geslingerd en dreigt weg te zinken in de golven van aanvechting en strijd, dan wordt het anker uitgeworpen in de vaste grond van Gods Woord. “Ik hoop op Zijn Woord”. Hier staat in het Hebreeuws het woord Dabar dat woord en daad betekent. En dat heeft twee kanten: Belofte en bedreiging. De Heere doet wat Hij belooft, maar Hij voert ook Zijn bedreigingen uit. Dat roept ons tot bekering. Zonder Hem kunnen we niet leven en sterven. Maar vertrouwend op Zijn Woord komen we met de Heere niet teleurgesteld uit. Dat bleek al in de komst van de Heere Jezus. Toen werden de beloften van het Oude Testament vervuld. In het lijden is de Heere Jezus de Borg die de schuld op zich neemt. Hij verwerft genade voor mensen die Gods beloften eigenlijk niet waard zijn. Daarom, zie op de Heere Jezus en hoop op Zijn Woord. Je mag de vinger leggen bij Gods belofte: Heere hier staat het toch: “Ik ben het Brood van het Leven. Wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben’’ (Joh. 6: 35). En U hebt het zelf gezegd: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’’ (Matth. 5: 6). Heere, ik heb het niet verdiend, maar wilt U het doen om Jezus’ wil. Wie zo aan Zijn voeten terechtkomt die zal ervaren dat de Heere Zijn Woord waar maakt. Op de vleugels van de hoop wordt u opgetild uit de diepte. U mag ontdekken dat Christus een volkomen Zaligmaker is. U mag vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. U mag rusten aan het Vaderhart van God. Zo wordt het geloof versterkt. Is dan alle verwachting vervuld? Nee, want al mag u zoveel goede uren met de HEERE ervaren, u moet toch het leven met zijn strijd en aanvechting weer in. Dan kan het gebeuren dat alles weer uit je handen wordt geslagen. Dan gaat het wéér om verwachten en hopen. Maar er is uitzicht in het leven. De gemeente van Christus is een verwachtende gemeente. Want Hij heeft het beloofd: “Zie ik kom spoedig’’ (Openb. 22: 12). En Hij maakt Zijn Woord waar.

ds. W. Westland sr. (Sliedrecht)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gezamenlijke maaltijd – openingsweekend 2019

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden graag via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

Heb jij dieetwensen? Vergeet dit dan niet door te geven bij de aanmelding.

Diaconie

Diaconale collecte zondag 1 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Buitenhof aan Buitendams. Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap kunnen hier zelfstandig wonen in een eigen appartement met 24-uurs begeleiding in een veilige en vertrouwde omgeving. Identiteit, eigen regie, een veilige omgeving en zorg op maat zijn hierbij van groot belang. Naast begeleid zelfstandig wonen biedt Buitenhof ook een vorm van dagbesteding en stageplaatsen voor arbeidstoeleiding vanuit het Speciaal onderwijs aan. Hierdoor is Wonen, Werken Leren mogelijk. Naast professionele zorgverlening is ook de inzet van mantelzorgers en de vele vrijwilligers onmisbaar. Om deze zorg en dit werk te blijven aanbieden, is naast gebed ook financiële ondersteuning nodig. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Er is wat gewijzigd in het programma, daarom voor u nogmaals het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Joodse feesten en gebruiken

24 oktober

Natuur in Israël (nieuwe serie)

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Stichting SIMAV Molens

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Zending

Wie heeft God gemaakt?’ ‘Hoe kan God uit drie personen bestaan?’ Zomaar twee vragen die de afgelopen weken gesteld zijn door groep 5 kinderen van Beaumontschool. Een half uur in de week mag ik deze kinderen Bijbelonderwijs geven. En ze komen soms met pittige vragen. Het zegt veel dat, wat ze horen hen niet loslaat, maar er verder over willen nadenken.

Naast het geven van de Bijbelclubs hebben we in de afgelopen weken ook een vrouwenochtend georganiseerd. Speciaal voor moeders van Bijbelclubkinderen. Het was altijd al een wens van mijn hart geweest om iets voor ouders te organiseren. Kinderen hebben het nodig dat ze het Evangelie horen, maar ouders niet minder. Er kwamen heel wat ouders opdagen en met elkaar hebben we erover nagedacht wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft en hoe we gered kunnen worden. Daarna een mooie informatieve boodschap hoe kinderen op te voeden in een digitale wereld. De ochtend werd afgesloten met een creatieve workshop waar ouders een houten bordje konden maken: ‘Ek en my huis ons sal die Here dien’.

Intussen ben ik bezig om het kinderevangelisatiewerk tijdelijk af te ronden en over te dragen in verband met de komst van ons baby’tje in september. We zien uit en we zijn dankbaar dat tot zover alles goed gaat. Na de kraamperiode zal ik mijn werkzaamheden wat betreft kinderevangelisatiewerk weer langzaam oppakken. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de verzorging van onze baby en het kinderwerk te combineren en zullen we kijken naar een goede balans hierin.

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

De zendingstraining op Cornerstone is afgerond, de vakantie is over, ik ben weer hard aan het werk, probeer zoveel mogelijk mensen te zien, ben bezig met settelen in Hardinxveld en ik ben me aan het voorbereiden voor een reis naar Uganda! Dat is mijn leven op dit moment in een notendop (:

Op zaterdag 13 juli vond de diploma-uitreiking plaats. Het was een prachtige dienst! Ik mocht mijn certificaat in ontvangst nemen en kreeg een Bijbeltekst mee uit Klaagliederen 3: 22-23 “Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!”

Het thema van de dienst was ‘God is trouw’ en wat een waarheid is dat! Terugkijkend op twee jaar Cornerstone kan ik daar met hart en ziel ‘Amen’ op zeggen – dat is waar en zeker! En diezelfde trouwe God zal ook mee gaan de toekomst in.

Ook las u dat ik me aan het voorbereiden ben op een reis naar Uganda. Van 2 tot 30 september hoop ik daar weer naartoe te gaan en ik zie er naar uit! Ik hoop vrienden weer te zien en twee bruiloften bij te wonen. Tegelijkertijd zal het ook dubbele gevoelens met zich mee brengen om daar weer te zijn. Het is immers niet allemaal gegaan zoals verwacht en gepland. Daarom zal het ook een tijd van reflectie zijn van het verleden, en voor de toekomst. Ik ga verder met gesprekken voor eventueel toekomstig zendingswerk in Uganda, maar wil tegelijkertijd ook open staan voor een andere weg, stel dat God duidelijk deuren sluit voor nu.

Wat betreft de toekomst ligt alles nog open. Ik kan nog niets met zekerheid communiceren. Het is nog steeds een zoektocht samen met God, met het ThuisFrontTeam, met zendingsorganisaties en met de kerk. Een proces wat overigens niet vreemd is in de zendingswereld. Stap voor stap, aan mijn Vaders trouwe hand.

‘Wat de toekomst brenge moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!’

Hartelijke groet en in Hem verbonden,
Amy de Jong

Ps. Wilt u de nieuwsbrief met uitgebreider nieuws ontvangen? Stuur dan een bericht naar seekserveshare@outlook.com.

Kring- en verenigingswerk

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis of ergens in Nederland of een ander land!

Een paar van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen

donderdag 5 september weer met de clubavonden van ‘t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd: De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur.

Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september!

Tot ziens,de leiding van ‘t Lichtpunt

Uitnodiging

Al de oud-leden van vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’, al mijn familie, vrienden en bekenden zijn hartelijk welkom op 4 september na 19.00 uur in De Parel. U bent allen hartelijk welkom! Ik hoop dat u allen komt.

J.P. Dankers-van ’t Verlaat, tel.  61 20 37

Ora et Labora

Vrouwenvereniging Ora et Labora hoopt haar eerste verenigingsavond weer te houden op aanstaande dinsdag 3 september. Aanvang 19.30 uur in De Parel. Hartelijke groet,

Ellen Bakker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van zondagavond werden we vanuit zondag 17 van de Catechismus bepaald bij de opstanding van de Heere Jezus. We ontdekten dat de opstanding een feit is waar redelijke dingen over te zeggen zijn. Tegelijkertijd is er meer nodig dan de erkenning van het feit dat Jezus is opgestaan. Het gaat er om dat we een band met Hem hebben en dat we vanuit die relatie met de Heere Jezus de opstanding op waarde schatten. We zagen hoe door de opstanding de Heere ons deel geeft aan de gerechtigheid. Gerechtigheid die we niet zelf tot stand hoeven brengen. Jezus Christus is onze gerechtigheid. Wie bij Hem hoort sterft met Hem en staat ook op tot een nieuw leven (Romeinen 6: 1-14). De opstandingskracht van Christus zorgt ervoor dat we dat nieuwe leven ook daadwerkelijk gaan leven, ondanks de gebrokenheid die er is. Wat ook in de dienst naar voren kwam was de hoop die ligt in de opstanding. De Heere Jezus is de eersteling (1 Korinthe 15: 23). Straks dan zullen ook zij volgen die in de Heere Jezus geloven. De dood is dan verslonden en het leven dat vol is van vrede, gerechtigheid en vreugde breekt dan aan.

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn diaken J. Broer en diaken D.W. de Jong aftredend en niet meer herkiesbaar, omdat zij de maximale termijn als ambtsdrager hebben gediend. Aftredend, maar wel herkiesbaar zijn diaken P. de Keizer, Parallelweg 37 en de ouderlingen J. Egas, Schapedrift 61, H.W.G. Kant, Nieuweweg 72, J. Poortvliet, Zijlweer 1 en K. Ruitenberg, Sluisweg 108. Ouderling-kerkrentmeester A. de Jong, Parallelweg 139 is ook aftredend. Hij heeft zich echter niet meer herkiesbaar gesteld. We vinden het jammer dat br. De Jong deze beslissing heeft moeten nemen, maar respecteren uiteraard zijn keuze hierin. We zijn dankbaar voor al het werk dat br. De Jong in de afgelopen jaren heeft mogen doen in onze gemeente. De vacature van voormalig ouderling F. de Wit staat nog open. Deze wijk wordt momenteel waargenomen door ouderling P. de Keizer.

De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van onze wijkgemeente en samen met de andere wijken aan de gemeente in haar geheel. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken is het de wens van de kerkenraad dat in de openstaande vacatures voorzien mag worden, zodat we gezamenlijk de gemeente mogen dienen in afhankelijkheid van de Heere.   

De belijdende leden van onze wijkgemeente worden daarom uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden voor 1 vacature ouderling, 2 vacatures diaken en 1 vacature ouderling-kerkrentmeester. Voor de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen  wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht er voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 30 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 16 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijkgemeente, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

Laten we als gemeente bidden of de Heere mensen wil geven die Hem willen dienen in het ambt en of Hij op die manier de gemeente verder op wil bouwen. Voor ieder van ons is het ook een moment om de vraag te stellen: wat mag ik betekenen in Gods Koninkrijk? Laten we ook daar met de Heere over spreken in de weg van het gebed. Werken in Zijn wijngaard vraagt veel tijd en inspanning, maar als de Heere daarvoor de kracht en genade wil geven, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

de kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor het verjaringsfonds en € 15,- voor de kerk. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doelen. Zelf ontving ik  € 50,- voor de kerk en twee keer een gift van € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Stelt u zich Christus’ opstanding voor als een voorbeeld en een patroon. Hij stond in de morgenstond op. Gewen u er aan om met de gedachten aan Christus’ opstanding te ontwaken. Laat ieder ontwaken stimuleren ook met Christus op te staan tot een nieuw leven.’

W. à Brakel (1635-1711)

…tot zondag

In de dienst van zondagmorgen lezen we verder in Habakuk 1. Het gaat om de verzen 12 tot en met hoofdstuk 2: 1. De Heere heeft aangekondigd dat de Babyloniërs komen en zullen optreden vanwege het onrecht en de zonde in Jeruzalem. Habakuk worstelt met deze verhoring van zijn gebed. Laten we bidden om gezegende diensten en met veel verwachting er naar toe leven.

Na de zondag gaan ook de scholen weer beginnen. We wensen onze kinderen en jongeren de nodige energie om weer te starten. Ik hoop ook dat jullie er weer een beetje zin in hebben. De meeste docenten zullen hun voorbereidingen getroffen hebben, maar na het weekend begint het dan toch echt, sterkte en vreugde daarbij! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Laten we met de zieken meeleven en biddend om hen heen staan. Verder zijn de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Nehemia. Het lied voor zondag 1 september is Op Toonhoogte (OTH) 462 ‘Al ligt de hele stad aan stukken’.

Pareldienst

Zondagavond 8 september zal om 18.00 uur de eerste Pareldienst van dit nieuwe seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel.

We zullen nu voor het eerst live te beluisteren zijn via onze website www.hghg.nl en de diensten kunnen vanaf dan ook worden teruggeluisterd

De voorganger in deze eredienst is ds. Dirk Meijvogel uit Harderwijk. Ds. Meijvogel is vanuit de PKN verantwoordelijk voor het binnenvaart pastoraat voor de Oostelijke helft van Nederland en voor Duitsland. Hij werkt (gedeeltelijk) vanuit de Kerk in de Ruhr die in Duisburg staat. De werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten, ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger en tientallen vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot (zie www.binnenvaartpastoraat.nl voor meer info).

Het thema is ‘Het zal nooit meer zijn zoals het was’ en dit wordt behandelt vanuit Genesis 3 en Openbaring 21.

Deze dienst is het de beurt aan de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe dichter wij bij God zijn, hoe minder de aantrekkingskracht en afleiding van de wereld vat op ons zullen hebben.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Bidden en danken

 • We bidden voor het onderwijzend personeel, nu de scholen volgende week weer gaan beginnen en voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen.
 • De politieke situatie in Soedan is erg onstabiel. Veel Soedanezen gingen de afgelopen maanden de straat op om te protesteren. Hoewel de president in reactie hierop is afgetreden, is de rust nog lang niet teruggekeerd. Bid voor de Soedanese bevolking en in het bijzonder voor de christenen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor het mooie Thailand. Christenen zijn hier een minderheid, de meeste Thai zijn boeddhist. Dat is voor christenen niet gemakkelijk, bid daarom voor hen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakanties zijn weer voorbij, zondag zijn er weer twee morgendiensten. De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de zieken thuis met de mantelzorgers en aan hen die elders verpleegd worden. We denken ook aan hen die kuren moeten ondergaan, waarvan het spannend is of deze aanslaan en geen vervelende bijwerkingen geven. Laten we hen met onze gebed omringen. “Welzalig is hij/zij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.“ (Psalm 146: 5)

Verkiezingen najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: J.W.S. Arkeraats, A. de Hek en H. Wijnja. Broeder Arkeraats en  broeder Wijnja stellen zich niet herkiesbaar en broeder De Hek stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Van de diakenen zijn aftredend: G.C. Cluistra, M.M. Corbijn en A. W. Trapman. Broeder Trapman en broeder Corbijn  stellen zich niet herkiesbaar. Van de ouderling-kerkrentmeesters zijn zowel A. Kazen als R. Vlot aftredend. Broeder R. Vlot is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. Daar hij tot 2022 afgevaardigde is naar de Generale Synode, heeft de kerkenraad besloten zijn ambtstermijn te verlengen  tot het einde van het lidmaatschap van de Generale Synode. In ordinantie 3-7-3 van onze kerkorde wordt deze mogelijkheid geboden. Leden van onze wijk worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Zoals hierboven toegelicht zijn minimaal 2 namen nodig voor ouderling en 2 namen voor diaken. Uw schriftelijke voordracht ( uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3/Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 16 september 2019 om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker. Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen duidelijk voor welk ambt u de namen indient? Als u graag een naam of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uwe voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 30 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering gehouden worden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigde leden. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet- belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we januari 2020 weer met een voltallige broederkring het werk mogen voortzetten.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Romeinen 10: 8) Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping, graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw/jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op woensdagavond 25 september om 20.00 uur Graag vooraf opgeven (0184 61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

Gelezen/gehoord

‘De oude mens gebruikt God om de aarde te genieten, terwijl de nieuwe mens de aarde gebruikt om God te genieten.’

Tenslotte

Wij danken broeder Vlot voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Op maandag 2 september is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen in deze tijd. Zo is aan de vakantieperiode weer een eind gekomen. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden weer de nodige voorbereidingen getroffen voor catechese en allerlei kringwerk. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Dinsdag 3 september

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora –

Donderdag 5 september

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt –     De Parel

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

Mannenkoor Asaf zoekt nieuwe leden

Chr. Streekmannenkoor Asaf start 6 september met de repetities en houdt vrijdag 13 september een open repetitie. Mannen uit de regio die van zingen houden nodigen wij uit om eens een kijkje te komen nemen bij dit streekmannenkoor. Ook ná 13 september bent u van harte welkom!

U hoeft geen geoefend zanger te zijn en auditie doen is niet nodig.

De repetities zijn elke vrijdag van 19.30 tot 21.15 uur in de Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167 te Hardinxveld-Giessendam.

Meer informatie over het koor kunt u vinden op internet: asaf-hardinxveld.nl

_______________________________________________

Varia

Het Groot Nederlands Klassiek Koor 2 van start in heel Nederland!

Het Groot Klassiek Koor- en orkest o.l.v. Martin Zonnenberg startte afgelopen jaar met 500 zangers uit heel Nederland met highlights uit de klassieke muziek. Het slotconcert van dit koor vind plaats op zaterdag 7 september in de Doelen van Rotterdam, Samen met mannenkoren uit Waddinxveen en Nijkerk o.l.v. Martin Mans. Kaarten voor dit concert zijn te koop via de website www.dedoelen.nl. De zeer bekende jong soliste Sterre van Boxtel werkt ook hieraan mee. Na dit groots slotconcert wordt het Groot Nederlands Klassiek 2 geïntroduceerd. Het concept is eenvoudig en mooi: In nagenoeg elke provincie van Nederland (van Zeeland/Limburg tot Groningen/Friesland) kunnen klassieke zangliefhebbers zich opgeven om te studeren. Vanaf januari 2020 starten de repetities (4 repetities en 1 generale repetitie centraal). Het repertoirs omvat: Mozart (Te Deum KV 141), Mendelssohn, J. S> Bach, G. F. Händel, S. Wesley, J. Rutter, Gjeilo, Goodall e.a.  Naast deze repetities o.l.v. beroepsdirigenten wordt er ook enige thuisstudie verwacht. Als lid van het koor ontvangt u daarom ook oefenbestanden en een muziekmap. De concerten vinden plaats in  heel Nederland, waaronder het hoofdconcert in de Doelen van Rotterdam, en de overige concerten in diverse kathedralen in andere provincies van Nederland. Het totaalkoor staat o.l.v. Martin Zonnenberg, Joost van Belzen en Peter Wildeman begeleiden op vleugel en orgel. Daarnaast verleent ‘The Dutch Orchestra’ haar medewerking en de jonge Sterre van Boxtel: sopraan.  Het Groot Nederlands Klassiek Koor is een alle leeftijden, gemengd koor. Lid worden kan vanaf 15 jaar. Opgeven kan vanaf heden via de website www.klassiekkoor.nl. Hartelijk welkom!

 

Colofon

Redactie:

Ds. Breugem, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H.A. Post, Veenendaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Anne-Lynn de Jong Groep B: Ellen Leenman, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 5

avonddienst: Psalm 89: 19

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst kinder- en tienerweek

18.00 uur dr. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marlies aan de Wiel, Arinda van den Bergh, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming

 “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a)

_______________________________________________

Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een handbreed. Daarom lere de belijdenis van de eeuwige God ons onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart krijgen. In God is een eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Daarvan wist Mozes van zijn jeugd aan. God was hem een toevlucht van geslacht tot geslacht.

Mozes is niet alleen een individueel lid van Gods Kerk van die dagen, maar hij is vooral middelaar, profeet, leider van het volk. Hij moet afscheid nemen, want het is zijn tijd om de weg te gaan van alle vlees. Wanneer is het onze tijd ? Dat weten wij niet. Wij gaan het veiligst wanneer wij ons elke dag voorbereiden. Mozes draagt het volk op zijn hart. Hij had het lief en zocht het goede voor hen. Aan wie raakt hij het volk kwijt? Aan God! Daarom zegt hij: “De eeuwige God zij u een woning”. Hij werpt het volk op God en geeft zijn ambt aan God terug! Het beeld, dat hij gebruikt, is treffend. De eeuwige God zij u een woning. Het volk, dat veertig jaar in tenten gewoond had, hunkerde naar stevig gebouwde woningen. Dat is te begrijpen. Een tent is ook niet alles. Maar het stenen huis in Kanaän is ook niet het een en het al! Ook dat moet verlaten worden. Dit geldt van u en mij ook. God schrijft op al onze huizen: ‘Relinquenda’. Dit betekent: het moet weer verlaten worden. Zien wij het op ons huis staan? Houden wij er rekening mee?

Er is meer. Het is duidelijk, dat het woord woning hier figuurlijk, als een beeld wordt gebruikt. Met woning wordt bedoeld: thuis zijn. Nu wordt het ineens wonderdiep: In God thuis zijn! De eeuwige God zij je tehuis! Wie verlangt naar zo’n woning in God? Die dakloos is. Die uit zijn huis is gezet. Die op zijn eigen getimmerde of gemetselde woning een bord ziet hangen: Onbewoonbaar verklaarde woning! Weet u wat dit is? Elke bedekking voor God te verliezen en uit al uw schuilplaatsen opgejaagd te worden? Lot werd uit zijn huis op straat gezet. Het bevel luidde: Vlucht naar Zoar en sta niet stil!

Zwervers ontmoeten zwervers, ja de grote Zwerver. Want de Heere Jezus verliet het huis van Zijn Vader en werd een Zwerver op aarde. Hij had geen steen om Zijn hoofd op neer te leggen. Overal waar vluchtelingen en daklozen zijn, is Hij. Hij neemt ze mee. Hij is de deur. Wie door Hem ingaat, die zal behouden worden. Lezer, bent u reeds ingegaan door Christus? Of ligt u nog voor de drempel? Hoor wat Hij zegt: Ik ben de deur! Bij God thuis? Wat is dat een voorrecht! Want kijk nu uw gehele huis op aarde eens na. Alles is op God in Christus over te dragen. De Heere Zelf is een Toevlucht, een Rots, een Burcht, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. O dat schuilen bij Hem!

Verder is God in Christus door de Geest het centrum van de gemeenschap, de spijs en drank op tafel, het. Licht, dat u bestraalt, de grond, waarop u rust, de warmte in deze kille wereld, de vrede in uw huis, de rust van uw leven. Mediteer daarover zelf maar door.

Van onderen eeuwige armen. Nu is de zaak rond. In God een woning. Dat is van boven gedekt. En nu: van onderen eeuwige armen. Wij dragen onze kinderen, als ze klein zijn, in de armen. Daar zijn zij veilig. Wij zouden onze kinderen, als ze groter worden, soms aan de hand, in ieder geval in de hand willen houden. Maar dat gaat niet! Daarvoor zijn onze armen veel tekort. Bovendien liggen uw en mijn armen straks stil, samengevouwen en verstijfd. En wat de doorslag geeft: onze armen zijn zo best niet.

Neen, dan de armen Gods! Het zijn eeuwige armen. Zij reiken van de hemel tot de aarde. Leg daarin al uw noden, al uw zorgen, al uw angsten, al uw vreugden, al uw ziekten, al uw zonden. Want alleen die armen weten er raad mee. Alles is op Christus gelegd. Hij heeft ze alle weggedragen in het graf en staat nu met ongebonden handen als de Levende en Opgestane en strekt ze naar u uit. Ziet u ze? Zalig allen, die bij God inwonen! Weet u een betere plaats? En wanneer u dan nog in uw eigen „woning” zit, waarom versmaadt u deze inwoning bij God? Er is nog ruimte in God. Maar de tijd is kort!

ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Fietspuzzeltocht – openingsweekend 2019

Ook dit jaar denken wij ook weer aan de mensen die niet willen of kunnen volleyballen. Wij organiseren een fietspuzzeltocht (deze keer mét puzzel) voor jong en oud in het westelijk deel van de Alblasserwaard.

Er is een korte (kinder)route van ongeveer 25 kilometer én een route voor de wat doorgewinterde fietser van ongeveer 40 kilometer. Bij beide routes passeert u weer een gezellige gezamenlijke rustplaats waar wordt gezorgd voor een uitstekende catering.

Om toch nog wel even de sfeer en de strijdlust te proeven van de volleyballers, is de start van de fietspuzzeltocht bij het volleybalveld in het Westpark. Tussen 14.00 uur en uiterlijk 14.30 uur kan de route worden opgehaald en kunt u of jij van start gaan.

Enthousiast geworden? Dan graag even aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl of lever het invulstrookje (aan de promotieflyer) in één van de stembussen in bij de kerken of door de brievenbus van Frederikstraat 16.

’t Lichtpunt

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis, in Nederland of een ander land! Een aantal van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen Donderdag 5 september weer met de clubavonden van ’t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd in De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september! Tot ziens,

de leiding van ‘t Lichtpunt

Evangelisatie

Oproep van de evangelisatiecommissie

Zaterdag 14 september is het open monumentendag en is er weer open kerk. Het gaat op deze dag o.a. over de doop en hiervoor zouden we een hoekje willen inrichten voor doopjurken/pakjes. Wie heeft er voor ons het één of ander te leen, met naam, eventueel met verhaal of geschiedenis en babypop erbij. Graag een mail naar jannievanhouwelingen@kpnmail.nl of tel. 0184-61 59 47

Zending

Medische zendingscollecte zondag 25 augustus

De eerste collecte op 25 augustus is een medische zendingscollecte bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen.

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken. U kunt dit project steunen met uw bijdrage bij de collecte zondag.

 

 Nieuw zendingsproject en kennismakingsreis GZB

Zondag 14 juli jl. namen we afscheid van Maarten en Gerdien Blom. Daarmee is het GZB project van zes jaar kerkplanting in Albanië afgesloten.

In het voorjaar is de zendingscommisie zich samen met de GZB gaan oriënteren op een vervolg. Dat heeft er toe geleid dat de Algemene Kerkenraad van 24 juni heeft besloten ons als gemeente de komende jaren te verbinden aan drie zendelingen die zullen worden uitgezonden naar Centraal Azië.

Sinds een aantal jaren is de GZB op beperkte schaal aan het werk in dit werelddeel dat o.a. de landen Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan bevat. Een werelddeel waar tot voor kort nog weinig informatie over bestond behalve dan dat het op godsdienstig gebied gesloten landen betreft. Er zijn wel kerken maar die worden soms plotseling binnengevallen door de politie om te controleren of er geen staatsondermijnende dingen gebeuren. Evangelisatie is verboden. Verder zijn er huisgemeenten waar een groot gebrek is aan toerustingsmateriaal. Omdat de GZB heeft gemerkt dat God aan het werk is in deze landen en dat de gemeenten graag ondersteund zouden worden, zullen Gerlinde uit Ede en Riek en Peter uit Amersfoort in oktober uitgezonden worden naar een land dat we om veiligheidsredenen niet nader zullen noemen. De komende tijd willen we onze gemeente hier zoveel mogelijk bij betrekken en over informeren.

Een van de mogelijkheden om kennis te maken met de GZB projecten in Centraal Azië en de prachtige natuur daar, is om mee te gaan met de reeds geplande GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Kijk voor meer informatie op hghg.nl/zendingscommissie en www.gzbexperience.nl De GZB nodigt onze gemeenteleden hiertoe van harte uit.

de Zendingscommissie

College van kerkrentmeesters

Dit najaar: verkiezing van ouderlingen en diakenen

Eind 2019 is een aantal ambtsdragers in de kerkenraden aftredend. In een aantal gevallen betekent dit, dat het ambt wordt neergelegd. Dit kan zijn vanwege de kerkordelijk maximaal aaneengesloten termijn (12 jaar), maar ook persoonlijke overwegingen kunnen hiertoe leiden. De kerkorde bevat duidelijke regels voor de bekendmaking aan de gemeente, de verkiezing, de termijn van beslissing, etc.

De wijkkerkenraad moet ruim op tijd bekend maken in welke vacatures zal moeten worden voorzien. De gemeenteleden moeten tijdig worden uitgenodigd, aanbevelingen in te dienen.

De kerkorde bevat geen bepalingen ten aanzien van leeftijdsgrenzen en bloed- of aanverwantschap. In de plaatselijke regeling van de wijkgemeenten 1 en 3 is hierover echter het volgende opgenomen (artikel 2.2.7): ‘Eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) is bij voorkeur uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers.’ Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente daarmee met wijsheid om te gaan. Alle belijdende leden zijn stemgerechtigd en de mannelijke stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn verkiesbaar.

Wijkkerkenraad:

Voor elke wijkgemeente is in de plaatselijke regeling een verkiezingsregeling opgenomen. Hierin is o.a. bepaald dat de periodieke verkiezing zal plaatsvinden aan het eind van de oneven jaren, dus ook eind 2019. Een nieuwe ambtsdrager wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. Daarna is hij herkiesbaar voor een periode van twee of vier jaar. Als een aftredende ambtsdrager zich opnieuw verkiesbaar stelt moet dus duidelijk zijn voor hoe lang. De voorkeur gaat hierbij uit naar een keuze voor vier, eventueel twee jaar. Op die manier kan worden aangesloten bij het normale tweejaarlijkse rooster van aftreden dat alle drie de wijkgemeenten hanteren.

De wijkkerkenraden maken tijdig via het kerkblad de namen bekend van de ambtsdragers, die aftredend en herkiesbaar zijn. Daarnaast wordt bekendgemaakt, welke ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar zijn of zich niet herkiesbaar stellen. In deze vacature(s) zal moeten worden voorzien en de stemgerechtigde gemeenteleden worden dan uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van hun WK. De namen van verkiesbare personen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor één van de ambten zijn aanbevolen worden door de WK op de verkiezingslijst geplaatst. De WK stelt ook de herkiesbare ambtsdragers verkiesbaar en heeft het recht zelf namen toe te voegen. Door de WK wordt vervolgens voor elk ambt een verkiezingslijst opgesteld. Er wordt gekozen per ambt. Men dient dus geen aanbevelingen in voor de vacature van broeder X of Y, maar voor ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester of diakenen. De herkiesbare broeders worden normaliter steeds op deze lijst geplaatst. Als er bv. voor een ambt drie vacatures zijn, en er worden niet meer dan drie namen op de verkiezingslijst geplaatst, dan kunnen deze personen door de WK verkozen verklaard worden en is er volgens de kerkorde (voor dit ambt) geen gemeentestemming nodig. De WK kan (zoals eerder gesteld) ook namen toevoegen, waardoor een verkiezing noodzakelijk is.

Als voor een of meer ambten meer namen op de verkiezingslijst komen dan er vacatures zijn, wordt de gemeente opgeroepen om te stemmen. Deze stemming is schriftelijk. Op het stembiljet worden alle kandidaten vermeld, dus zowel de herkiesbare ambtsdragers als zij die door stemgerechtigde leden zijn voorgedragen of door de WK zijn toegevoegd. Tevens wordt aangegeven welke kandidaten herkiesbaar zijn. De aanwezige leden kiezen per ambt uit de voorgestelde kandidaten. Vaak worden eerst de herkiesbare kandidaten aangekruist, hoewel dit geen verplichting is. In totaal worden zoveel namen aangekruist als er voor dat ambt vacatures zijn. Na een eerste stemming zijn diegenen verkozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die tevens een meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, te beginnen bij degene met het hoogste aantal stemmen, tot het aantal van de vacatures is vervuld. Als dan nog vacatures resteren wordt een volgende stemming gehouden. Hierbij wordt gestemd tussen de nog niet gekozen kandidaten die in de eerste ronde de hoogste aantallen stemmen kregen, waarbij één kandidaat meer meedoet dan het aantal resterende vacatures. Degenen die een meerderheid van de stemmen verkrijgen zijn verkozen. Verkrijgt voor één of meerdere vacatures geen van de kandidaten een meerderheid dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Algemene kerkenraad:

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gehele gemeente (b.v. jeugd-, of evangelisatieouderling, jeugddiaken, scriba en preses AK) worden rechtstreeks gekozen door de AK. Maar ook dan krijgen gemeenteleden gelegenheid om namen in te dienen, waarbij de voordracht niet beperkt is tot benoembare leden uit de eigen wijkgemeente. Voor jeugdouderlingen en evangelisatieouderlingen wordt er wel naar gestreefd dat uit elke wijkgemeente één ambtsdrager vertegenwoordigd is. Mocht dat niet mogelijk blijken dan kunnen bijvoorbeeld twee jeugd- of evangelisatieouderlingen benoemd worden die tot dezelfde wijkgemeente behoren. Vaak zullen hierbij de wijkkerkenraad en (leden van) jeugdcommissie en evangelisatiecommissie eveneens een voordracht doen aan de AK. De procedure voor deze verkiezing is dus duidelijk anders dan voor de WK; de AK neemt alle correct ingediende namen in overweging, kan er zelf namen aan toevoegen en neemt vervolgens zelf het besluit wie benoemd wordt.

We vragen de belijdende leden van onze gemeente hun verantwoordelijkheid te nemen en óm te zien naar broeders uit hun wijkgemeente (voor de wijkkerkenraad) of broeders uit de centrale gemeente (voor de AK) die passen in de omschrijving die bij de vacature gegeven wordt. Vergeet niet de broeder(s) die u indient in te lichten!

Aan de broeders van onze gemeente vragen we, als zij gekozen zouden worden, om serieus met hun roeping om te gaan. Er kunnen allerlei dringende redenen zijn om voor een benoeming te bedanken. Of die redenen werkelijk geldig zijn is een zaak tussen u en de Heere. Wat gaat er vóór?

Ten slotte bevelen we u allen van harte aan voorbede te doen, zodat de komende vacatures spoedig vervuld kunnen worden en het werk in onze gemeente kan doorgaan!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht.

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling

M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen. De verkiezing zal plaatvinden in de AK-vergadering van 23 september a.s. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK,

J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Jeugdrubriek

CKT zoekt jou!

Christelijk KinderTheater

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 25 augustus is er weer een leerdienst. Vanuit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over de opstanding. ‘Jezus leeft’, is een heerlijk evangelie, maar wat heb je daar nu aan? Wat is de betekenis van Pasen? Paulus schrijft daar in 1 Korinthe 15 treffende dingen over. We zullen uit dat grootse hoofdstuk over de opstanding een gedeelte lezen in de dienst. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst dit gedeelte alvast in zijn geheel door te nemen.

In de dienst van afgelopen zondagmorgen maakten we een begin met de prekenserie over Habakuk. We hoorden zijn klacht over het onrecht dat hij zag onder het volk en dat God niet naar hem leek te luisteren. Er volgt dan een opvallende reactie. God reageert op het onrecht door Babel op te laten rukken naar Jeruzalem. Het optreden van Babel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van beelden van roofdieren: de luipaard of de panter, de wolf en de arend. Habakuk kan op zijn beurt niet begrijpen dat dit Gods reactie is op het onrecht van Israël. In hoofdstuk 1: 12-17 gaat hij opnieuw in gebed. In de dienst van zondagmorgen 1 september hopen we hier bij stil te staan. In de ‘gewone’ diensten wil ik tot en met dankdag het Bijbelboek Habakuk met u lezen en bepreken. 

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 20,-. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Jezus is het grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid en van de schepping. Hij was de eerste van wie God heeft gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’. Tot op dat moment had ieder mens in de Bijbel en in de geschiedenis te maken met beperktheden en zwakheden. Jezus had Gods eigen natuur. Als wij God willen kennen, moeten wij het leven van Jezus bestuderen. (Corrie ten Boom 1892-1983)

Tenslotte

Fijn dat ds. W. Arkeraats in de vakantietijd wilde waarnemen en de begrafenis van mw. Rikkers-Overgaauw wilde leiden. Dank daarvoor!

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie. Eerst een week in Ouddorp en vervolgens samen met het gezin van mijn zus en zwager uit Sommelsdijk een week in de Belgische Ardennen, in een plaats zo tegen Luxemburg en Frankrijk aan. Het was een mooie periode van rust en tijd voor elkaar. Het was een bijzondere ervaring om in Diekirch een Nederlandse kerkdienst bij te wonen. We hoorden een mooie preek over het leven van Manasse, en er werd uit volle borst gezongen in een volle kerk. Het is bemoedigend om zoveel gezinnen te zien die ook op hun vakantieplek een kerkdienst opzoeken, daar soms ook best een behoorlijke afstand voor afleggen. Bemoedigend zo’n volle dienst en tegelijkertijd zet het ook een beetje op het verkeerde been. De laatste weken heb ik verschillende keren in kleinere gemeenten gepreekt. Gemeenten die in de afgelopen 10-20 jaar kleiner zijn geworden. Mooi om te merken dat ook in die situaties jonge mensen hun liefde voor de Heere laten spreken en hun plaats in de dienst van God innemen. Daarbij moest ik veel denken aan de rest die overblijft. Wij mogen ons gezegend weten met een goede kerkgang. Maar het stelt intussen wel de vraag: Houden wij vol als we als christen één van de weinigen zijn in onze omgeving? Wat nu als de kerkelijke gemeente heel klein wordt? Wat nu als we binnen de kerkelijke gemeente weinig leeftijdsgenoten hebben? Zullen wij volharden? Zullen wij trouw blijven aan de Heere en Zijn gemeente? Of laten we ons meeslepen door wereldse motieven, haken we af? Ook dit sluit aan bij het woord van Christus: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheus 24: 13). Eén ding is zeker: God zelf blijft trouw! Met een hartelijke groet,                       

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

De dienst van zondagmorgen

De morgendienst van zondag 25 augustus zou een doopdienst zijn. Omdat er geen kinderen zijn aangemeld, zal dit echter een ‘gewone’ dienst worden. Maar daarom is het geen mindere dienst, want ook dan zal de Christus ons worden voorgehouden en zijn we als gemeente allemaal weer welkom om van Hem te horen. Deze dienst zal worden geleid door ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

Verantwoording

Bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 30,- bestemd voor de zending. Ds. Van Rooijen mocht € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 25 augustus is Op Toonhoogte (OTH)  528 ‘Is je deur nog op slot.’

Citaat

Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de beroepingscommissie en de kerkenraad om Gods leiding bij het beroepingswerk.
 • De afgelopen maanden nam de spanning in Libië tussen gewapende groepen en de regering toe. De politieke situatie is erg zorgelijk. Bid voor de Libische bevolking die gebukt gaat onder dreiging en bid in het bijzonder voor christenen.(Gebedskalender Open Doors)
 • De meeste mensen in Algerije zijn moslim. Dank dat er steeds meer openheid komt voor het Evangelie. Een Nederlandse Algerijn bezoekt het land vaak om individuele christenen te begeleiden. Bid dat zijn verlangen om ook als groep samen te komen werkelijkheid kan worden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakantie is weer bijna voorbij; over een week gaan de scholen weer beginnen. A.s. zondag is ook de laatste, gezamenlijke morgendienst. De kerkenraad wenst u komende zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving twee keer een gift van € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk en € 10,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘Laten we nagaan wat ons wacht, zodat we meer gaan leven met de hemel in het hart en meer wandelen met ons gezicht naar de toekomst gericht’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 24 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 29 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds.J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

 Kroonbede 2019: Oog voor de ander

Dinsdagavond 10 september 2019 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2019 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Oog voor de ander’. Rond dit thema zal er worden gesproken, gebeden en gezongen. Ds. W.J. Westland (PKN, hervormd) zal de meditatie verzorgen en ds. M.A. Spies (PKN, gereformeerd) zal de kroonbede uitspreken. Wim de Ruiter (CDA-raadslid/fractievoorzitter) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 10 september van harte welkom in kerkgebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

In september start er weer een nieuw studiejaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk. De cursus is laagdrempelig (iedereen kan deelnemen) en gedegen (je gaat de diepte in en behandelt fundamentele thema’s van het christelijk geloof). Verdiepen in het belijden van de kerk is nodiger dan ooit! Voor wie verlangt naar geloofsverdieping in leer en leven is deze cursus een aanrader.

De cursus bestaat al vanaf 1980. Duizenden gemeente-leden uit het hele land hebben de cursus inmiddels gevolgd. Vanuit onze gemeenten velen in Zeist en later in Houten. Door teruglopende belangstelling is de cursusplaats in Houten helaas opgeheven, maar nieuwe cursisten kunnen terecht in Gouda. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op www.cursustvg.nl

_______________________________________________

Varia

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is heel belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee.

Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India. De route is ca. tien kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer € 15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot deel van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar: wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet namens

de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid,    prof.dr A. de Reuver,  Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. D.A. Burggraaf, Arkel

18.00 uur   ds. W.J. Westland – H.C. zondag 17

 Collecten

Morgendienst:   1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Rinze IJzerman, Leanne Spruyt

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 1

avonddienst: Psalm 22:13

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 augustus  

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Anita Alblas, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen

“Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van huis. Het stille verborgen verdriet met tranen, die voor anderen niet zichtbaar zijn.

Geen wonder, dat we de tranen in de Bijbel tegenkomen, van het begin tot het eind. Adam en Eva verloren hun zoon Abel. Jacob zag zich al in het graf, toen hij dacht, dat Jozef dood was. David beweende Absalom. En de Heere Jezus was in tranen bij het graf van Lazarus.

In Psalm 56 wordt óók over tranen gesproken. David is hier aan het woord. Wat is zijn nood? Niet dat hij een verlies heeft geleden of een diepe teleurstelling moest verwerken. Zijn tranen hebben alles te maken met zijn leven met God.

Er zijn namelijk ‘bestrijders’. Bestrijders: die gaan niet met David in gesprek, om hem ergens van te overtuigen, maar die bestoken hem met hun pijlen. Ze willen David van God aftrekken. Dat doen ze, door Hem verdacht te maken. Die bestrijders zijn de Filistijnen in levenden lijve, maar daarachter ontwaren we de duistere macht van de boze.

Intussen beseffen we: ten diepste lag de schuld bij David zelf. In een vlaag van moedeloosheid was hij naar de Filistijnen gegaan, om daar veilig te zijn voor Saul. Maar daardoor kwam hij in een spiraal van geweld en leugens terecht. Pas in Ziklag, als de dood dreigt, vindt hij de Heere terug. Een wonder van Zijn genade!

En nu zit David te huilen. Zoals later ook Petrus, toen deze de Heiland had verloochend. Dat zijn geen tranen van wanhoop, maar tranen van schuld en hoop tegelijk.

Misschien leest u dit en weet u van dat verlangen naar de Heere, maar ook van tijden, waarin Hij zo ver weg lijkt te zijn. Dan zijn er -soms diep in het hart- de tranen van heimwee naar God. En dan die bestrijdingen van de boze: je hebt geen heil bij God!

Als dat laatste wáár zou zijn, zou het er wanhopig voorstaan. Laten we daarom maar naar David gaan luisteren: “Doe mijn tranen in Uw kruik!” Als we niets weten van de gewoonten in de Bijbelse tijd, vinden we dat ongetwijfeld een wat vreemde vraag. Het wordt ons duidelijk, als we bedenken, dat men een zogenaamd ‘tranenkruikje’ kende, om daarin tranen ‘te bewaren’.

Daarmee werd aangegeven, dat tranen kostbaar waren. Dure zalf werd eveneens in een kruikje bewaard. Dat tranenkruikje droeg men bij zich en daardoor kon de herinnering aan die tranen levend gehouden worden.

En nu blijkt de Héére zo’n kruikje te hebben! Daarin worden de tranen bewaard van allen, die in hun nood en strijd de toevlucht zochten bij God. Zijn onze tranen daar óók bij? Tranen over onze schuld bij God, tranen vanwege geestelijke verlatingen wellicht of ook door de bestrijdingen van de Boze?

In ‘de kruik’ van de Heere zijn ze veilig. Zij roepen Zijn ontferming op en Hij weet ervan, óók als ze in stilte geschreid worden. Hij bewaart de tranen over de zonde en als er dan eens een tijd komt, waarin de schuld niet beleefd wordt, kunnen die tranen in herinnering worden geroepen.

Hoe anders is het in deze wereld. Daar zijn de tranen zichtbaar door het brutale oog van de camera, die ‘nieuws’ wil doorgeven en sensatie wil oproepen. In deze wereld leeft de ongelovige, die straks verloren gaat en dan zoveel tranen van wroeging en wanhoop schreit, dat vele kruikjes die tranen niet kunnen bevatten.

Maar de tranen, die voortkomen uit schuldbesef en heimwee naar God, blijven hun waarde behouden. Ze roepen Gods ontferming op en daarom gaat Hij er zorgzaam mee om. De woorden van de tekst “Doe mijn tranen in Uw kruik” roepen het beeld op van tere liefde. We kunnen óók vertalen: ‘Leg mijn tranen neer’. Zoals een moeder haar pasgeboren kind zorgzaam in de wieg legt – of zoals het lichaam van iemand, die gestorven is, met zorg en teerheid in de kist gelegd wordt.

In Egypte werd -als iemand gestorven was- dat tranenkruikje méé begraven. Zo hoeft dat niet meer. Als we in de vrede van Christus heengaan, mogen de tranen op de aarde achterblijven. Het graf wordt dan immers geheiligd door de tranen van Christus, zodat het een doorgang kan zijn naar de plaats, waar geen tranen meer zullen zijn, maar waar vervuld wordt: ‘Hun blijdschap zal dan onbepaald, door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen!’

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we inmiddels van diverse kanten gegevens ontvangen, maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz.

We vernemen graag wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden. Indien van belang vermeldt dan ook de namen van contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet de beschrijving op de website aangepast worden, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl 

VOLLEYBALTOERNOOI – OPENINGSWEEKEND 2019

Ook dit jaar hebben wij tijdens het openingsweekend ons jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi. Omdat het telkens weer een enorm succes is, verwachten we ook dit jaar weer een ontzettend leuk, gezellig, maar ook competitief toernooi. Meedoen is belangrijker dan winnen. We kijken ook dit jaar weer uit naar teams van jong tot oud; u doet toch ook wel mee?

Wie mag zich dit jaar kampioen noemen? Als u zich nu opgeeft, zou de wisselbeker en de slagroomtaart zo maar naar uw team kunnen gaan. Graag opgeven met een team van minimaal 6 spelers. Opgeven kan via volleybal@hghg.nl. Heb je geen compleet team, maar wil je toch graag meedoen? Geef je dan ook gewoon op, dan maken we (hopelijk) alsnog een team voor je. Tot ziens op zaterdagmiddag 21 september a.s. om 13.45 uur in het Westpark.

Uur van gebed

Zaterdag 17 augustus is er weer ‘Uur van gebed’. Om 19.00 uur komen we dan samen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk om te bidden en danken. Voor een behouden terugkomst van gemeenteleden na vakantie; voor volharding van onze broeders en zusters in landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen uiten en gevaar lopen wanneer ze de Bijbel lezen. En we danken dat God wereldwijd zoveel mensen met het Evangelie bereikt en velen tot geloof komen in onze Heere Jezus Christus. Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 4 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collecten worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ‘Op weg met de ander’, een vereniging van en voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5: 41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto van ‘Op weg met de ander’: koester het kwetsbare. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze vereniging. Mogen we op uw bijdrage rekenen, maar vooral ook op uw gebed?

Diaconale collecte zondag 11 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken alle bewoners samen met elkaar op. Zo is er elke zondagavond een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvangproject in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook met uw gebed?

Diaconale collecte zondag 18 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming.  Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Bakwagen voor Rostock

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de gekochte bakwagen voor het zendingsechtpaar Van Dijk gereed te maken. Diverse gemeenteleden hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken, en in samenwerking met autobedrijf Van Zessen is een bruikbaar en degelijk vervoers- en presentatiemiddel gereed gemaakt. Afgelopen zaterdag 20 juli hebben we de bakwagen overgedragen aan het zendingsechtpaar Van Dijk. De diaconie dankt alle betrokken gemeenteleden voor hun inzet en bijdrage, en wenst de familie Van Dijk Gods zegen toe in al het (zendings)werk wat zij mogen doen in ons buurland. Onderstaand bericht wilden zij graag met de gemeente delen:

‘Sinds najaar 2015 werken mijn vrouw Jorine en ik als zendingswerkers voor de GZB in Rostock. Samen met een lokale kerk zijn we bezig met het planten van een nieuwe kerk in een achterstandswijk. Dat is hard nodig. Rostock is een van de meest atheïstische plaatsen van Europa. Veel mensen weten niet wie Jezus is, wat een Bijbel is, wat er in de kerk gebeurt en hoe christen-zijn eruit ziet. Ook zijn mensen door de DDR-tijd wantrouwend en voorzichtig met nieuwe initiatieven en al helemaal met religie en kerk. Problemen zijn er helaas ook genoeg. We hebben de mensen in onze wijk Evershagen gevraagd wat we voor hen kunnen doen. Mensen vertelden dat het leven in Rostock erg anoniem is en ontmoeting ontbreekt. Daarom zijn we in 2017 een straatcafé gestart. Dat loopt goed. Werk op straat past bij de wijk. Tot voor kort deden we dit met een partytent, maar dat bleek vanwege het weer vaak problematisch. Met uw hulp is er een prachtige bakwagen/presentatiewagen gekocht. Jongeren in Hardinxveld hebben deze wagen omgebouwd naar onze wensen en afgelopen zaterdag 20 juli konden we hem ophalen. Dit biedt mogelijkheden om meer gemeenschap in de wijk te brengen en mensen in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Namens de pioniersplek Haltepunkt E in Rostock-Evershagen: geweldig bedankt! Prachtig om zo met elkaar als christenen (heel praktisch en concreet) te mogen bouwen aan het koninkrijk van onze God.’

Gerrit & Jorine van Dijk, GZB – Rostock

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Natuur in Israël (nieuwe serie)

24 oktober

Stichting SIMAV Molens

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Joodse feesten en gebruiken

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor jongere en oudere gemeenteleden die thuis verblijven en (ernstig) ziek zijn. Sommigen leven met spanningen en/of hebben zorgen over anderen, vanwege uitslagen of behandelingen. We leven met hen mee en wensen ieder de nabijheid van de Heere toe. Dat zij zich bemoedigd weten met de woorden uit Psalm 71: 20: “U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde.”

Gift

Ds. W.J. Westland ontving €20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving €10,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Tenslotte

In de vakantietijd nemen we (als dat mogelijk is) even afstand van de dagelijkse beslommeringen. Op zoek naar ontspanning en rust. Dit is, gezien de tijd waarin we leven, geen overbodige luxe. De maatschappij is gejaagd, het leven is gehaast en jachtig. Dit geeft vaak een onrustig gevoel. Het is dan ook goed om even afstand te nemen. Sommige zoeken een vakantiebestemming dicht bij huis, andere zoeken het wat verder weg. Naast de onrust die op ons afkomt vanuit de maatschappij, kan er ook onrust zijn over onze eeuwige bestemming. Want we zijn uiteindelijk allemaal reizigers, op weg naar de eeuwigheid. Deze onrust is niet te verhelpen door af een toe eens op vakantie te gaan. In Mattheüs 11: 28-30 horen we de Heere Jezus zeggen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Rust vinden in Christus geeft ware ontspanning! Zowel in vakantietijd als bij de dagelijkse beslommeringen. Allen nog een goede vakantietijd toegewenst.    

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus.

In deze dienst gaat ds. P. Vermaat uit Veenendaal voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 30,- bestemd voor de kerk en € 50,- bestemd voor de diaconie. Ouderling Gert-Jan Klop mocht € 20,- ontvangen voor de diaconie en ouderling Remko den Breejen € 20,- voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 11 augustus is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We bidden om een behouden thuiskomst voor allen die met vakantie zijn en een goede reis voor hen die nog weg gaan.

Noord-Koreaanse vrouwen die naar China vluchten, komen vaak in handen van mensenhandelaren die hen doorverkopen aan Chinese boeren. Open Doors probeert deze vrouwen te bereiken en het evangelie met hen te delen. Onlangs kwam een van hen tot geloof. Ze dankt de Here God: ‘Ik weet nog niet veel over U, maar mijn hart is gevuld met vreugde en verwondering.’ (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor het land Zimbabwe dat gebukt gaat onder een wankele politieke en economische situatie. Dit heeft grote gevolgen voor een groot deel van de bevolking. Bid voor vrede en gerechtigheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de vakantieperiode, hier in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen met gezondheidsklachten, die met eenzaamheid kampen of die tobben met (psychische) zwakte of vermoeidheid. Wat is er veel verdriet. We denken ook aan hen die dierbaren verloren, kortere of langere tijd geleden. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Die uitnodiging kan in het lijden troost geven. Die uitnodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten, Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en Hij leidt het zo, dat het altijd uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een envelop voor het verjaringsfonds, 2 giften van € 20,- en een gift van €10,- ter vrije bestemming. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

Het gaat niet om mijn visie op God, maar om Gods visie op mij. Het is niet zo belangrijk wat ik van iets vind, maar wat God ervan vindt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 8 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit

Vrijdag 9 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Hervormd Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 10 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 15 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 16 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 17 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Donderdag 22 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Geref. Hervormd Centrum

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

HGJB-Scholierenweekend

Van 18-21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Catechesemateriaal voor het nieuwe seizoen

De zomer breekt weer aan. Dat betekent dat al het materiaal om goede catechese te geven weer te bestellen is. Inclusief het nieuwste deel van Leer & Leef. Met dit laatste deel voor de bovenbouw is onze nieuwe catechesemethode compleet. Ga aan de slag met Leer & Leef voor 13 tot 17-jarigen. Of kies voor mentorcatechese met een compleet vernieuwd werkboek van Follow Me. Ook On Track, de methode voor basiscatechese voor 10 t/m 12-jarigen, is weer ruim op voorraad. Bestel op tijd, dan heeft u het materiaal binnen voor u van start gaat. Eerst kennismaken met de methodes? Ga naar www.hgjb.nl/catechese.

Vrijwilligers gezocht voor P-team HGJB-Kerstconferentie

De HGJB-Kerstconferentie (KC) is een vierdaagse conferentie die jaarlijks direct na kerst wordt georganiseerd. De bezoekers zijn jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Tijdens de conferentie staan de diensten en de groepsgesprekken centraal en daarnaast zijn er veel inhoudelijke, sportieve en ontspannende programmaonderdelen.
De KC wordt gedragen door vrijwilligers en daar zijn we bij de HGJB enorm blij mee. Voor het P(astorale)-team zijn we op zoek naar vrijwilligers. We denken hierbij aan iemand die:

 • 30+ is;
 • lid is van een PKN-gemeente;
 • hart heeft voor jongeren;
 • goed kan luisteren en graag in gesprek gaat over geloven en het leven;
 • beschikbaar is van 26 tot en met 30 december;
 • zich voor minimaal 3 jaar wil verbinden aan de HGJB.
 • Gaat dit over jou? Neem dan contact op met de HGJB via info@hgjb.nl.

Varia

Orgel/piano en panfluitklanten vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

U hoort zaterdagmiddag 3 augustus 2019 fraaie orgel/piano en panfluit klanken  Het concert wordt verzorgd door André Knevel, orgel en piano en Henske Bakker, panfluit als 8e concert in de Alisa van Dijk concertserie 2019. U hoort deze middag ook enkele improvisaties van André Knevel.

De organist André Knevel is geboren in Bussum. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel aangetrokken.

In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar verbonden aan verschillende christelijke scholen als muziek docent. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel heeft zijn orgelstudie voortgezet bij Dr. John Tuttle aan het Royal Conservatory in Toronto. Deze heeft André opgeleid voor het orgeldiploma B.

André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.

André staat bekend voor zijn improvisatie talent, en is voortreffelijk in het vertolken van “ de Grote Meesters”. Door zijn muzikale begaafdheid is André een begrip op de Europese en Noord-Amerikaanse orgelbank geworden. Ook schrijft hij muziek voor orgel. André heeft inmiddels een groot aantal cd’s op zijn naam staan.

Henske Bakker woont al jaren in Dordrecht en heeft haar opleiding genoten aan het Amsterdams Conservatorium bij Matthijs Koene. Naast een privé lespraktijk in Dordrecht is ze werkzaam aan de muziekschool in Krimpen aan den IJssel als vakdocente panfluit. Tevens geeft zij regelmatig concerten en workshops. Deze zomer verzorgt zij diverse landelijke concerten in samenwerking met Andre Knevel.

De Trinitatiskapel bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Achterom en Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets en vanuit Zwijndrecht met de pond te bereiken.

De aanvang van het concert is 15:30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Voor meer info zie www.henskebakker.nl en www.andreknevel.com.

Verdiepingsconferentie 14 september

De Verdiepingsconferentie organiseert 14 september de conferentie ‘God verstaan’. Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachten, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden? Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops.
Er is keuze uit de volgende vier workshops:

 • Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15
 • Wandelen met God – een stiltewandeling
 • Geestelijke strijd
 • Woorden van God – creatieve workshop.

Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek). Tijd: 10.00-17.00. Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen. Bij aanmelding bieden wij korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 4 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.D. van der Giessen, Krimpen aan de Ijssel

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur ds. G.C. Klok, Putten

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Monica Buijk, Loïs Veldman

Groep B: Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 135: 12

avonddienst: Psalm 124: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Christie Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 11 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren

18.00 uur ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Zilt

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Willemijn van Hof, Menthe van Houwelingen Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 1 

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

18.00 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. stichting Buitenhof

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Anne Breugem, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 18 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. A. Bloemendal, Ederveen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenzorg Nederland

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Lenny Egas, Rhode de Ruijter

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 123: 1

avonddienst: Psalm 111: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Tineke de Keizer, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk

“Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op wat je er soms zelf van vindt. Dat Jezus je met vrede op pad stuurt past natuurlijk helemaal bij Hem, Hij draagt immers ook de Naam Vredevorst. Hij kwam om Gods vrede te brengen, dus dat jij en ik daarmee de wereld worden ingestuurd en zo mogen leren groeien in discipelschap is logisch. En dat het niet in de eerste plaats moet gaan om je inkomsten is ook wel logisch, als je bedenkt dat het Koninkrijk van God gefundeerd is op genade. Toch stopt het bij deze zaken niet. Jezus zegt namelijk ook nog dat we de opdracht krijgen om te vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. En dat is niet alleen een opdracht van woorden, maar ook van daden die dat bevestigen.

Stel je voor dat je bij iemand komt die zijn leven lang niet heeft kunnen lopen. Wat zal hij straks in de hemel ervaren? Het eerste dat hij zal ervaren is dat hij kan lopen. Onbegrijpelijk, hoe de hemel straks voor ons zal zijn. Ooit zei ik eens bij een familie waar ik op rouwbezoek kwam om een rouwdienst voor te bereiden en bij de kist met de overledene stond: ‘Eigenlijk wel heel apart dat wij mensen met hun bril op begraven, want als Jezus terugkomt kijken de mensen die we met hun bril op begraven hebben, straks verdwaasd om zich heen en kunnen niets zien omdat hun ogen dan genezen zijn en hun bril in de weg zit.’ Dat klinkt als humor, maar besef je dat dit de realiteit straks is als je in Jezus gelooft?

Als Jezus dan zegt dat de discipelen moeten gaan vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen, is het dan vreemd dat Jezus daarbij ook de opdracht geeft om de zieken te genezen? Nee, natuurlijk is dat niet vreemd, want als er een wonder van genezing gebeurt, is het Koninkrijk van God ineens zichtbaar aanwezig. Het zijn tekenen van de toekomende tijd. Als Jezus ons de opdracht geeft om het Koninkrijk van God aan te kondigen, stuurt Hij ons daarom dus tegelijk ook weg met de tekenen van het Koninkrijk. Die opdracht voor de 70 discipelen om de zieken te genezen is daardoor niet iets onmogelijks, maar het is Gods kracht door hen heen waardoor zichtbaar is, dat het werkelijk waar is, dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen.

Ik durf dan ook met volle overtuiging tegen je te zeggen: ‘Ga op pad met de vrede van God en genees de zieken.’ Niet omdat dit spectaculair is, maar omdat Jezus deze opdracht geeft. Dit is niet een onmogelijke opdracht die de discipelen moeten uitvoeren, maar het is een opdracht waar de kracht van God door de discipelen heen zal stromen. Jezus zegt niet dat iedereen zal genezen, het enige waar wij ons druk over moeten maken is dat we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus met het geloof dat als Hij het van ons vraagt, Hij Zijn werk door ons heen kan doen.

Dat betekent niet dat we niet met twee woorden moeten spreken, alsof de hemel nu al compleet in de volle realiteit op aarde aanwezig zal zijn. We leven in een gebroken wereld, waarin we soms iets mogen zien van dat wat straks volkomen werkelijkheid zal zijn. Jezus heeft alles betaald. Maak het niet moeilijker of spannender dan het is. Jezus leert ons gewoon om op zieken de handen te leggen. Als we zo met de zieken bidden, mogen we vertrouwen en geloven dat waar Jezus iets wil laten zien van het Koninkrijk, Hij dat zal doen. Ik zeg vaak: Jezus heeft de genezing al verdiend, alleen is het aan Hem of Hij dat nu, of in een proces, of straks bij de hemelpoort zal geven. Het is net als met verzoening: Jezus heeft je verzoening verdiend en je al geschonken, maar je zondigt nog wel, omdat de hemel nog geen volledige realiteit is.

Zo is het ook met ziekte: Jezus heeft de genezing verdiend, maar we moeten nog steeds dealen met de gebrokenheid.

De enige verantwoordelijkheid is dat wij nu gelovend gehoorzaam zijn, opdat het Koninkrijk ook echt zichtbaar dichtbij kan komen, zodat velen zullen geloven. Want de woorden van het Evangelie gaan vergezeld met de tekenen van het Koninkrijk.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Ook in vakantietijd is bidden nodig. Daarom is de jeugdzaal van de Oude Kerk op zaterdag 20 juli weer open om in gebed te gaan en onze God te danken voor Zijn zegeningen in het afgelopen seizoen. Zondag aan zondag is Zijn Woord verkondigd en ook door de week was er volop gelegenheid om met anderen in alle vrijheid de Bijbel te openen en voluit te zingen van Zijn grote daden. Nu dragen we in het bijzonder het Evangelisatiewerk op dat op campings en met kinderkampen plaats vindt. Allen die dit werk doen kunnen niet zonder ons gebed om Zijn zegen. Ook bidden we voor hen die thuis blijven. Doet u en jij mee? Van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

Kinder bootcamp – openingsweekend 2019

Zaterdagmiddag 21 september is het zover. Om 14.00 uur start de bootcamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het Westwijkpark! We organiseren een gezellige middag met sportieve spellen. Doe jij ook mee? Geef je dan nu al op door een mailtje sturen naar: kinderprogramma@hghg.nl. Wil je naast je naam ook je leeftijd erbij vermelden? Je wordt ingedeeld in een team Laat in je mail weten bij wie je eventueel ingedeeld wilt worden. We vinden het leuk als jij erbij bent en kijken uit naar een gezellige middag!

 Serve the Village

Zaterdag 28 september 2019, tussen 9.00 en 12.30 steken gemeenteleden van een aantal kerken in Hardinxeld-Giessendam weer hun handen uit de mouwen. Tuinen worden opgeknapt; in verschillende huizen worden klussen uitgevoerd en in verzorgingstehuizen worden ouderen extra in de watten gelegd. De kerken gaan het dorp in om te dienen! De werkzaamheden vinden plaats i.s.m. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Servanda en woningstichting Fien Wonen. Deze klussen worden voorbereid en begeleid door wijkbeheerders, sociale werkers en contactpersonen uit de kerken. We starten om 08.45. Om 12.30 beëindigen we de actiemorgen met een eenvoudige lunch.

Wil je ook meedoen? Geef je dan op bij Leen van der Giessen, tel 06-10 70 68 79, mail: leenencorien@hetnet.nl

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we van diverse kanten gegevens gekregen maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz. We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden, en noem, waar dat van belang kan zijn ook contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. 

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeldt ook de uitzonderingen (dus welke data evt. uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden. Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Nieuwe opzet van het jeugdwerk

In januari 2019 zijn we met de tieners uit groep acht gestart in de nieuwe opzet voor het jeugdwerk (Meer informatie over de nieuwe opzet van het jeugdwerk? Scan de QR code of kijk op www.hghg.nl). Deze tieners zijn ingedeeld in kerngroepen en zo zijn we in het afgelopen half jaar bij elkaar gekomen. Ook zijn alle kerngroepjes verschillende keren bij elkaar geweest op activiteitenavonden die werden georganiseerd door de activiteitencommissie. De afgelopen maand hebben we met alle betrokkenen teruggekeken op dit eerste half jaar. We hebben geconcludeerd dat we tevreden en dankbaar mogen zijn voor het eerste half jaar in de nieuwe opzet. Alle tieners uit deze leeftijdsgroep waren betrokken bij een kerngroepje. Verder hebben we ook enkele aandachtspunten bespro-ken, waar we de komende periode aan willen werken.

Daarom willen we komend winterseizoen de nieuwe opzet verder uitbreiden. Dit betekent dat alle tieners t/m de leeftijd van 15 jaar (klas 3) in kerngroepjes zullen starten. Vrijdag 20 september willen we tijdens het openings-weekend starten met alle tieners van 12-15 jaar. Alle tieners die in de leeftijdsgroepen vallen van de kerngroepen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met daarin nog een korte uitleg. De tieners die nu in Groep D van de Jongens en Meisjesclub zitten worden uitgenodigd op de Tussenclub.

Dit heeft ook tot gevolg dat de Jongens- en Meisjesclub volgend seizoen niet meer verder zullen gaan. Voor ons als gemeente doet dit ook wel een beetje pijn, zoveel jongeren en ouderen onder ons hebben goede herinneringen aan de Jongens- en Meisjesclub. Op deze plaats willen we ook iedereen bedanken die zich ingezet hebben voor de Jongens- en Meisjesclub. De meeste leidinggevenden hebben inmiddels hun plek in de nieuwe opzet ingenomen. Er zijn in het nieuwe model vijf verschillende rollen:

 • Kerngroepleiding die met een groepje van 8 tot 10 tieners optrekt.
 • Activiteitencommissie die avonden organiseert voor tieners en het voortouw neemt in het organiseren van de kampweek.
 • Gemeenteleden die iets willen delen van hun leven met God en in het gemeente zijn.
 • 2Serve (jeugddiaconaatscommissie) organiseert
 • diaconale activiteiten voor en met de tieners.
 • Leiding die samen met de kerngroepleiding invulling geeft aan de gesprekken tijdens catechese. (Wijk 2 Noord)

Tot slot willen we nog benadrukken dat de kampweek in zomer gewoon blijft bestaan. Ook de tieners uit de kerngroepjes van groep 8 nemer gaan dit jaar mee.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juli 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 28 juli 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël, voor het project Judea en Samaria. De Bijbel vertelt dat God ooit Zijn volk zal terughalen uit de verstrooiing en het zal verzamelen op de bergen van Israël, ook de tien ‘verloren stammen’. Wij leven in de tijd waarin dat gebeurt. Een groot deel van de wereld ziet de streek Judea en Samaria echter als het hart van een toekomstige Palestijnse staat, waarin geen ruimte meer zal zijn voor Joden en vooruitlopend op die staat, worden Judea en Samaria meestal aangeduid als de ‘bezette gebieden’ en worden de Joodse bewoners ‘kolonisten’ genoemd. Stichting Christenen voor Israël geeft vanuit het project ondersteuning aan beveiliging rondom scholen en in dorpen die regelmatig te maken hebben met terreur. Het leven in nederzettingen is niet eenvoudig. Daarom wordt hulp aangeboden aan jongeren die dagelijks te maken hebben met angst. Er wordt gezorgd voor ontspanning, een warme maaltijd of psychologische begeleiding. Met deze steun wil Christenen voor Israël zeggen: wij laten jullie niet in de steek en wij versterken jullie aanwezigheid in het beloofde land. De diaconie wil het werk van Christenen voor Israël, en het project Judea en Samaria, graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Jeugdrubriek

Christelijke kindertheater

Vind jij het leuk om te acteren en heb je altijd al mee willen doen aan een theatervoorstelling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Leeftijd:            7-10 jaar oud

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 29 juli en op 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Buitenlandse munten

Aan het begin van de zomervakantie willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen, anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 2e kwartaal 2019

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

90.530

85.000

5.530

Giften

4.667

3.000

1.667

Overige collecten

5.391

5.000

391

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

100.588

94.500

6.088

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

In het overzicht van het eerste kwartaal was een erfenis verantwoord. Deze is, na overleg met de accountant, opgenomen in het jaaroverzicht van 2018.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal 2019 is € 247.328 ontvangen (ruim 77% van het begrote bedrag van € 320.000 / ruim 73% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Verschillende gemeenteleden maken gebruik van automatische overschrijving van de vrijwillige bijdrage. Niet iedereen heeft het rekeningnummer nog aangepast. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen. Het nieuwe rekeningnummer van de vrijwillige bijdrage is: NL46 RABO 0373 7197 60 (dit ter vervanging van NL87 FVLB 0227 1117 29).

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden bezig met behandelingen. We bidden dat de Heere er Zijn zegen over geeft. We denken in deze zomerperiode aan gemeenteleden voor wie het stil wordt, mensen die alleen zijn en eenzaamheid ervaren. De vaste bezoeken van familieleden vallen weg omdat het vakantietijd is. We wensen u toe, dat wanneer de stilte op u afkomt, dat de Heere God u niet loslaat. Maar dat Hij meegaat als een schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121: 5)

 Belijdeniscatechisatie

Nu er een periode van vakantie aanbreekt is er ook goede gelegenheid voor bezinning. Daarom wil ik graag de belijdeniscatechisatie onder de aandacht brengen bij jong en ouder. Een seizoen lang denken we intensief na over thema’s als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Heilige Doop, Heilig Avondmaal, navolging, de strijd van het geloof. Wat is het mooi als de belijdenis-catechisatie mag uitmonden in een persoonlijk en hartelijk ja-woord. Is de Schepper en de God van je doop dat niet meer dan waard? Denk er eens over na! De belijdenis-catechisatie wordt op donderdagavond om 20.00 uur gegeven in de pastorie.  

 Bezoek classispredikant

Wellicht herinnert u zich nog dat er in het verleden om de zoveel jaar visitatie was in de gemeente. Tegenwoordig is dit anders geregeld. De visitatiecommissie treedt op wanneer problemen zich voordoen in de gemeente. Daarnaast krijgen de gemeenten één keer in de vier jaar bezoek van de classispredikant. Ds. G. van Meijeren heeft een begin gemaakt met het bezoeken van de gemeenten die bij classis Zuid-Holland Zuid horen. Op woensdag 10 juli heeft ds. G. van Meijeren zodoende een bezoek gebracht aan onze wijkgemeente. ’s Middags was er een ontmoeting in de pastorie. ’s Avonds was hij aanwezig op de kerkenraadsvergadering. We zien terug op een goede ontmoeting. Laten we als gemeente het werk van de classis, de classispredikant en de synode ook meenemen in onze gebeden.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Voor de kerk ontving ik drie keer € 20,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Mijn theologie in vier woorden: Jezus stierf voor mij’. C.H. Spurgeon 1834-1892

Vakantie

Met het verschijnen van dit kerkblad is mijn vakantie ingegaan. Donderdag 15 augustus hoop ik mijn werk in de gemeente weer op te pakken. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. We zijn dankbaar dat ds. W. Arkeraats wil waarnemen indien nodig.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op het achterliggende seizoen. We kregen als gemeente veel zegeningen uit Gods hand. In de diensten volgden we het leven van Simson, lazen we het evangelie van Markus en mochten we luisteren naar het onderwijs uit de kleine Johannesbrieven en ontdekten zo ook telkens weer nieuwe dingen in de Schrift. De doop werd van tijd tot tijd bediend. Er was de belijdenisdienst waarin zeven jongeren mochten getuigen van het geloof in de Heere. Er waren tal van mooie geestelijke gesprekken met jong en oud. Zo laat de HEERE zien dat Hij doorgaat met Zijn werk ook onder ons. Daar kunnen we Hem alleen maar ootmoedig voor danken. Het is fijn dat de wijkgemeente ook regelmatig nieuwe leden mag verwelkomen. Ik merk dat er gastvrijheid is en onderlinge verbondenheid in wijk Oost. Het koffiedrinken van zondagmorgen 7 juli liet iets zien van die verbondenheid. Een stukje betrokkenheid op nieuwe gemeenteleden, maar ook wanneer gemeenteleden het moeilijk hebben of hoogtepunten beleven. Een kaart, een telefoontje, een bezoekje, een uitnodiging voor een kopje koffie, het doet zo goed. Die verbondenheid is ook heel Bijbels. Op allerlei manieren wordt in de Bijbel de onderlinge liefde, gastvrijheid en zorg voor elkaar onderstreept. Betrokkenheid, juist omdat de Heere zelf op ons betrokken is en ons aan elkaar geeft. Daarom zijn dit dingen om blijvend in het oog te houden. 

Veel gemeenteleden zullen in de komende tijd er op uit trekken. Ik wens u en jou een fijne tijd en hoop dat ieder behouden terug mag komen. Laat de vakantietijd juist een periode zijn om ook (extra) rust te zoeken bij de HEERE. En vergeet op uw vakantieadres de lokale Protestantse kerk niet. Er zijn, juist ook in de landen om ons heen, veel kleine gemeenten. Het is vaak een bemoediging voor hen en voor uzelf een verrijking om een kerkdienst in de plaatselijke kerk mee te maken. Ook al vormt de taal nogal eens een barrière, er zijn meestal wel herkenningspunten te vinden waardoor ook een stuk éénheid beleefd mag worden in de Heere. Van ons gezin een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen onze zieken op aan de Heere. Juist ook in deze vakantieperiode waarin vele gemeenteleden tijdelijk ons dorp verlaten, kan het moeilijk zijn voor mensen die al lange tijd aan huis of bed gekluisterd zijn. Laten we hen bij de troon van de Heere brengen, en waar mogelijk een bezoekje brengen of een andere blijk van medeleven schenken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus. In deze dienst gaat voor ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Zaterdag 6 juli jl. kregen wij van ds. Dubbelman het bericht, dat hij niet de vrijmoedigheid heeft gekregen om het beroep, dat onze gemeente op hem had uitgebracht, aan te nemen. Hij schreef ons dat het een goede ervaring was om op zondagavond 23 juni jl. in ons midden te zijn. Hij ervoer een broederschap met de kerkenraad en een goed contact met de gemeente. Dat gold ook voor de ontmoeting twee dagen later. Pas de laatste dagen voor de beslissing is heel langzaam voor hen duidelijk geworden, dat hun weg niet naar onze gemeente werd geleid, zodat de roeping uit onze gemeente niet werd bevestigd.

De kerkenraad zal de komende vakantieperiode zich nader oriënteren hoe zij het beroepingswerk verder zal oppakken. Hiervoor zal de lijst met ingediende namen uit de gemeente worden gebruikt. Wij vragen u als gemeente hierin biddend om uw kerkenraad heen te staan.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 28 juli is Op Toonhoogte (OTH) 564 ‘Zie de zon, zie de maan.’

Vakantie

In deze berichten is het woord vakantie al verschillende malen gebruikt. Vandaag, 19 juli hebben de basisscholen hun deuren voorlopig gesloten gedaan voor de zomervakantie. Veel van onze gemeenteleden zullen in deze periode uitzwermen naar verschillende streken om daar, ieder op zijn eigen wijze, te recreëren. Even aan andere dingen denken en op een andere manier bezig zijn. We bidden dat het voor allen een goede tijd mag zijn en dat ook iedereen weer uitgerust en gezond thuis mag komen. Ook in de vakantietijd mag iedere zondag het Woord klinken. Soms is er de gelegenheid op een plaatselijke gemeente te bezoeken. Ook is er tegenwoordig de mogelijkheid om via internet de diensten thuis te blijven beluisteren. De tegenwoordige techniek biedt ons wat dat betreft ook vele mogelijkheden. Hoe we ook bezig zijn in de komende periode, laten we in ieder geval onze blik ook gericht houden op ons Schepper, die iedere dag zijn liefdevolle blik op ons gericht houdt.

Citaat

‘Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God’. (Johannes Calvijn)

Bidden en danken

Wilt u aan het einde van dit schooljaar bidden en danken voor het onderwijzend personeel op de Christelijke (basis)scholen. 

Iraakse vluchtelingenkampen zitten nog overvol. Sommige bewoners leven al jaren lang in tenten en caravans. Sommige kinderen kennen geen andere omgeving dan het kamp, omdat ze er geboren zijn. Bid om een gelegenheid om snel naar huis te kunnen. (Gebedskalender Open Doors)

Kinder- en tienerkampen zijn mooie middelen om de jeugd met het Evangelie bekend te maken, hen op te laten ademen in een positieve omgeving en hen te helpen groeien in wie ze mogen zijn. Bid voor goede kamp-ontmoetingen! (Gebedskalender GZB)

We bidden voor de ouderen die niet meer met vakantie kunnen gaan en zich eenzaam voelen als familieleden weg zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een fijne vakantie en zegenrijke diensten in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, bevelen we Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Giften

Ouderling H. Wijnja ontving € 10,- voor de eredienst. Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- en € 5,- ter vrije bestemming.

Genoteerd

We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp/land. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die o.a. financieel dit niet (meer) kunnen of dat de gezondheid het niet meer toelaat. We wensen de jongeren die recreatie- en evangelisatiewerk gaan doen veel wijsheid en Gods zegen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,   ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 20 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Maandag 22 juli

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 25 juli

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, br. A. de Hek

Vrijdag 26 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, De Bron

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 27 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Donderdag 1 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijenboven

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 21 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.H. Reijm, Hillegersberg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.M. Molenaar, Ede

18.00 uur   ds. J.A. Kunz, Katwijk aan Zee

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Julia Veldman, Hanneke Struijk

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 6

avonddienst: Psalm 29: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – diaconaal maatschappelijk werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Renske de Knegt, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_____________________________________________________________

Zondag 28 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

18.00 uur   wijk 3 Zuidprop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A. Vastenhout, Dinteloord

18.00 uur   ds. A. Baas, Bodegraven

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israël

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Joram van Houwelingen

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Loïs de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 150: 1

avonddienst: Psalm 140: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.W. van Bart, Harderwijk

18.00 uur   ds. T.W. van Bennekom, Goes

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Nel Sterrenburg,

Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43