76-25,26

De hoorn der zaligheid

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Minstens negen maanden en acht dagen was Zacharias sprakeloos. Maar God zorgtzorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt… Hij opent acht dagen na de geboorte van Johannes Zacharias’ mond, als hij zijn geloof belijdt door zijn zoon gehoorzaam Johannes te noemen.
Het is alsof de sluizen opengaan. Het is één al lof aan God. De Geest wordt vaardig en geeft Zacharias profetische gaven.

God heeft naar Zijn volk omgezien
Dit kind is nog maar het begin, maar Zacharias weet het helemaal zeker, Israëls God heeft naar Zijn volk omgezien. Als God naar je omziet, betekent het dat Hij Zich over je bekommert. Zo zorgt God vol liefde en genade voor Zijn volk.
Daar zijn zoveel voorbeelden van. In de Bijbel, de kerkgeschiedenis en hopelijk ook in uw eigen leven…? Wat is de mens, dat U naar hem omziet? Of dat U hem bezoekt? Bij de komst van Christus komt God komt in eigen persoon op bezoek. Hij kijkt met eigen ogen om, naar Zijn volk.
Niet om vast te stellen, dat het niets is, of dat het hopeloos is – om Zich vervolgens van je af te wenden. Nee, Hij ziet om naar Zijn volk – hoe diep de ellende ook is – om zich over Zijn volk te ontfermen.
Zo ging het met Mozes. God laat Zich kennen. Ik ben de HEERE en Hij stuurt Mozes naar het kermende volk in het Egyptische slavenbestaan. Zeg tegen hen: “Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u wordt aangedaan.” Wanneer God in genade naar je omziet, is verlossing nabij. Zacharias zingt en looft bij voorbaat, alsof het al gebeurd is! Zó is dat ook.
Maria, de moeder van zijn Heere, is 3 maanden bij hun op bezoek geweest. Zij droeg hun Verlosser in haar buik.

Gods omzien in vlees en bloed
Vanaf het prilste begin brengt Hij verlossing en maakt Jezus Zijn naam waar: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Want dat kan geen mens zelf.
Israël kan zich in Egypte niet in eigen kracht uit de slavernij, uit de zonde, ontworstelen. Psalm 49 brengt onder woorden dat geen sterveling de ver-losprijs voor zijn ziel kan betalen, om het goed te maken bij God.
Zelfs de offers in de tempel waar priester Zacharias in diende, kon dat niet bieden. Hebreeën 9: 12 zegt dan: “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”
Het is maar goed, dat we steeds weer ontdekken dat we onszelf op geen enkele manier kunnen verlossen…
‘Niet het offer, dat ik breng, Niet de tranen, die ik pleng, kunnen redden, Gij alleen…’
Wat een zegen, trouwens, dát God ons daarin láát vastlopen en laat ontdekken dat we in geen enkel opzicht onszelf kunnen verlossen. Hoe dieper we dat ontdekken, hoe heerlijker glanst het wonder dat Christus gekomen is om Zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Zaligheid
De verlossing die God brengt is vast en zeker. Hij maakt dat onze zaligheid onomstotelijk vast staat, zo vast als een hoorn. Voor de mensen uit de tijd van Zacharias een krachtig voorbeeld. In de hoorn ligt alle stootkracht van een dier. Daarmee kan hij zich eruit vechten of verdedigen. Met zo’n hoorn kan je wel tegen een stootje.
Een nieuwe koning werd daarom bij voorkeur uit een hoorn gezalfd. Niet met een breekbare kruik, zoals Saul, maar met een hoorn, zoals David. Zijn koningschap is onbreekbaar, blijvend. Zo richt God in het huis van David, Zijn dienaar, een hoorn van zaligheid op in de grote Zoon van David (Psalm 132: 19).
In Christus ligt de zaligheid onomstotelijk vast. Buiten Hem is geen zaligheid.
Wat die zaligheid inhoudt profeteert Zacharias er direct bij: namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten (1: 71). En… en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden (1: 77).
Christus verlost u van al uw vijanden, door ze te overwinnen. Christus verlost je van al je zonden, door ze van je over te nemen en de wereld uit te dragen aan het kruis.
Zijn werk ligt onomstotelijk vast. Voor een ieder die in Hem gelooft daarom ook. U zal het einddoel van het geloof verkrijgen: de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 9).

ds. J.C. Breugem

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Gemeente in coronatijd
Onze overheid heeft voor de periode van 15 december tot 19 januari een vergaande lockdown afgekondigd voor het gehele land. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. Om zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden zijn door de kerkenraad onderstaande besluiten genomen.

Kerkdiensten
Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt geadviseerd om zo veel als mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen wijzigingen en bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal twee personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierin ook van toepassing. Indien er aanleiding is om bovenstaande maatregelen te herzien, wordt u hierover geïnformeerd.

Catechese en zondagsschool
Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 januari 2021 alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook met De Parel zijn hierover afspraken gemaakt om de bezetting hiervan te reguleren, te minimaliseren, en de veiligheid voor gebruikers en personeel te kunnen waarborgen.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en tegelijk bidden we of dit mag bijdragen aan een voorspoedig herstel uit deze crisis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Zijn Zoon is in de wereld gekomen om ons te verlossen uit alle noden. Allen gezegende kerstdagen en een gezond 2021 toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van Tear: ‘wijkopbouw in Nairobi’. Zestig procent van de inwoners van Nairobi leeft in dichtbevolkte sloppenwijken. De kans op een menswaardig bestaan ligt hier heel wat lager dan in de overige delen van de stad. Tear werkt met een lokale partner en met drie lokale kerken in de sloppenwijken van Nairobi om dit te veranderen. De uitdagingen zijn legio: wijken zijn dichtbevolkt en elektriciteit en schoon drinkwater zijn schaars. HIV komt vaak voor, de werkloosheid is hoog, de economische veerkracht laag, en de meesten eten ’s avonds van wat ze die dag hebben verdiend als dagloner of straatverkoper. In deze context is Tear’s partner, nauw verbonden aan de Redeemed Gospel Church, actief in tal van programma’s. Deze kerk begon ooit met evangelisatiewerk, maar stuitte al gauw op veel maatschappelijke problemen. Daarom breidde ze haar werk al snel uit met training en ondersteuning op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische empowerment en onderwijs. De lokale kerk speelt hierin een belangrijk rol, en brengt mensen in beweging. Ze stelt gemeenschappen in staat om ontwikkeling aan te jagen en op te komen voor de meest kwetsbaren. Hierin werken ze gezamenlijk aan drie programma’s; economische zelfredzaamheid, een positief leven met hiv, en de kerk als motor van ontwikkeling. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte en uw gebed van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 3 januari 2021
De diaconale collecte van de eerste zondag in het nieuwe jaar is bestemd voor vluchtelingen in Ethiopië, via ZOA. Door de gevechten afgelopen maanden in het noorden van Ethiopië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen zoekt een veilig heenkomen in andere delen van Ethiopië, maar grote aantallen wijken uit naar het naastgelegen Sudan. Volgens Sudanese autoriteiten zijn er in de afgelopen tijd duizenden Ethiopiërs per week de grens naar de oostelijke deelstaten Kassala en Gedaref overgestoken. Sudan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat veel meer vluchtelingen in de richting van Sudan trekken zolang het conflict voortduurt. ZOA is in Sudan aanwezig op de plekken waar de vluchtelingen uit Tigray aankomen. Op dit moment wordt de nood geïnventariseerd zodat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk kunnen worden opgevangen met onderdak, voedsel en water. ‘Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood i’, zegt René Vlug (ZOA) in Ethiopië. ‘Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstromen zijn een enorme klap voor de regio waar al zoveel mensen ontheemd zijn.’ ZOA is er voor mensen in crisisgebieden, zoals de mensen in Tigray en de vluchtelingen in Sudan. Helpt u mee om mensen in oorlogsgebieden concrete hulp en nieuwe moed te geven? Mogen wij daarom ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2020
Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?
Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:
Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 719 760 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van de QR-code. Alvast hartelijk dank!
het college van kerkrentmeesters

De orgelglossy is verschenen…
De glossy met alle ‘ins & outs’ rondom de restauratie is nu verkrijgbaar. Ruim 60 pagina’s met allerlei informatie over o.a.: de geschiedenis van ons orgel, wat is er allemaal gedaan, wie is de orgelbouwer, verschillende ‘witte’ praatjes en weetjes, in gesprek met…. en natuurlijk heel veel foto’s. Ook als je geen verstand hebt van orgels is dit leuk om door te kijken en te lezen. Kortom een mooi tijdschrift voor iedereen!
Voor € 4,95 te koop op de volgende adressen: Damstraat 5 en Kerkweg 19 of bij het Kerkelijk Bureau.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In november dachten we de bijeenkomsten op woensdag 13 januari te kunnen hervatten, maar gezien het nog altijd toenemende risico van besmetting met het coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voorlopig weer afgelast. We hopen dat we in het voorjaar van 2021 nog een paar keer bijeen kunnen komen zodat de behandeling van het Evangelie van Johannes kan worden afgerond.

Peter van Wijngaarden

Zending

Verjaardag Lea van der Riet-Luiten
Donderdag 7 januari hoopt Lea jarig te zijn! Ze vindt het altijd erg fijn als er post/bericht uit onze gemeente komt. Wilt u haar wat sturen, hierbij nogmaals het nieuwe adres van Lea en haar gezin!
Almeidastraat 35,
van der Stel,
Somerset West 7130, South Africa
We herinneren u er ook aan dat Lea al een tijdje een nieuw bankrekeningnummer heeft, mocht u een gift over willen maken dan graag naar dit (gewijzigde) nummer:
Stichting Werkers in de Wijngaard
NL22 RABO 0351 3718 77
Ovv kinderwerk Lea vd Riet-Luiten

Een hartelijke groet van het hometeam

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Op het Kerstfeest hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. Het Kerstevangelie wil ik verkondigen vanuit Lukas 2: 6 en 7. Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe. In de avonddienst verwachten wij als voorganger proponent Burggraaf uit Arkel.
Zondagavond 27 december wil ik in de Oude Kerk de leerdienst houden over zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Centraal staat vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heere? We zullen ontdekken dat het een uiterst actuele vraag is.
Met en Oud en Nieuw wil ik met u het Bijbelboek Prediker openen. Ik ben voornemens om op Oudejaarsdag met u te lezen uit Prediker 3. Alles heeft zijn bestemde tijd, maar God is de eeuwige en wat Hij doet blijft voor eeuwig. Het leven hier en nu is van voorbijgaande aard. Maar met de focus op God reikt Prediker ons een duidelijk ankerpunt aan. Op Nieuwjaarsmorgen lezen wij Prediker 12. Aan het slot houdt Prediker ons voor: “Vreest God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” (Prediker. 12: 13)

Pastoraat
Ons meeleven gaat ook uit naar anderen die een lang proces van ziekte hebben. In Psalm 139 schrijft David: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachte. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd”. (Psalm 139: 1-3)

Giften
Als dank voor het gebruik van de tablet met preken en zangmomenten ontving mw. M. Molendijk € 10,- en € 50,-. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen
‘Toen nu de Zoon van God op aarde wilde verschijnen, koos Hij, daar Hij immers naar believen zelf de tijd kon bepalen, de moeilijkste, temeer nog waar het een klein kind gold en de Zoon van een arme moeder, die nauwelijks de doeken had waarin zij Hem zou kunnen wikkelen, en een kribbe, waar ze Hem in kon leggen. De nood was zeer groot en van bont was geen sprake. De eerste Adam kleedde zich in dierenhuiden, de tweede werd in doeken gewikkeld.(…)Christus, die zich niet kan vergissen, heeft dat gekozen, wat voor het vlees het moeilijkste is. Bovendien wordt Christus in een stal geboren en in kribbe gelegd.’

Bernhardus van Clairvaux (1090-1153)

Tenslotte
Afgelopen zondagmiddag waren wij in Doornspijk aanwezig in de afscheidsdienst van onze goede vriend, ds. G.H. Molenaar. Toen ik een half jaar predikant was, mocht ik meedoen aan zijn handoplegging. Nu is er aan de periode in zijn eerste gemeente alweer een eind gekomen en vertrekt hij naar Genemuiden. Onwillekeurig blik je op zo’n middag ook zelf weer even terug naar de tijd in de eerste gemeente. Wat vliegt de tijd en wat heeft de Heere veel geschonken! Intussen merk je eveneens dat de meeste studiegenoten hun tweede gemeente dienen en dat er al weer jongere predikanten aantreden. Het is een zegen dat er telkens weer nieuwe mensen zich geroepen weten om te dienen in het ambt. Laat het ons gebed maar zijn of de Heere steeds wil zorgen voor werkers in de wijngaard, tot grootmaking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Op de mat van de pastorie zijn heel veel kerstkaarten gevallen. Hartelijk dank daarvoor! Velen gaven ook blijk van meeleven in de zorgen rond onze (schoon)vader. Dat doet ons goed. We ervaren het als gezin als een bijzondere tijd. Het geeft houvast dat het Kind Zijn licht heeft laten schijnen in deze donkere wereld! U en jou wens ik een rijkgezegend Kerstfeest! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We dragen ook alle niet bij naam genoemde zieken op in ons gebed.
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Bevestiging ambtsdragers
In de morgendienst van zondag 27 december zullen de broeders Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR en Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN worden bevestigd in het ambt van ouderling, resp. diaken. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw gebed.

Beroepingswerk
Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van de beroepingscommissie contact zou zoeken met een mogelijk te beroepen predikant, om bij hem aan huis een informatief gesprek te hebben. Nu we in een lockdown periode zijn beland zullen we dit helaas een aantal weken moeten opschorten. Toch blijven we hopen en bidden, dat God op korte termijn een weg opent naar een nieuw beroep. Daarom vragen we ook in deze periode, waarin we blij mogen terugdenken aan de geboorte van onze Heer en Heiland, uw gebed voor een eigen predikant, die als Zijn dienaar ons als gemeente meeneemt achter deze Koning aan. Mogen we daarop rekenen?

Reserveringen
Voor zondagmorgen 3 januari willen we ook weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 1 januari te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Ingang Oude Kerk
Vanaf 1 januari a.s. willen wij als wijkgemeente 2 Noord, zolang we slechts 30 kerkgangers mogen toelaten, alleen de ingang onder de toren gebruiken. Voor de oppas blijft de ingang aan de parkeerplaats geopend. Als de kinderen zijn weggebracht, moet er dan even om de kerk heengelopen worden om vervolgens weer aan de Peulenstraatzijde naar binnen te gaan. De reden is, dat je dan minder coördinatoren hoeft te regelen en de kou in de winterperiode gemakkelijker buiten de kerk wordt gehouden.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 7 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Pareldiensten
Zondagavond 27 december zal er weer een Pareldienst gehouden worden. Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal voor de begeleiding zorgen. De volgende keer zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgt de muziek.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘De maat van de moderne mens die opgaat in het hier en nu met zijn weelde en comfort, is dodelijker dan een virus.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
Bid voor de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral voor de mensen die geholpen mogen worden met voedselpakketten, juist nu er mogelijk meer mensen zijn die hier een beroep op moeten doen. Bid dat er middelen beschikbaar mogen zijn om dit bijzondere werk te kunnen blijven doen.
Wereldwijd vieren christenen het kerstfeest. Maar soms kan dat niet zo makkelijk en vrij als wij dat gewend zijn. Bid voor gelovigen die dit feest niet openlijk kunnen vieren maar dat wel graag zouden willen. (Gebedskalender Open Doors)
De komende dagen vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus. Bid dat zij iets van Zijn liefde ook weer mogen uitstralen naar hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een jaar, waarin we werden stilgezet bij ons broze bestaan. Een virus, dat in staat bleek te zijn het hele leven te veranderen, ook ons kerkelijk leven. Het bleek dat we in staat waren om op heel korte termijn op een totaal andere manier kerkdiensten en andere bijeenkomsten digitaal bij onze gemeenteleden in huis te krijgen, maar daarentegen misten we ook de ontmoetingen in de kerk en alles daar omheen enorm. Toch bleef God in ons midden. Op vreugdevolle en op moeilijke momenten kon er vaak een minimum aan bekenden bij zijn. Maar God wilde ons niet verlaten en er juist bij blijven. We gaan een nieuw jaar tegemoet, waarin God nog steeds bij ons wil blijven. Aan Hem zal dat niet liggen. Pakken we Zijn uitgestrekte hand ook aan? We denken speciaal aan alle gemeenteleden, die in het afgelopen jaar te maken kregen met teleurstellingen en gemis. Ook dat was er en voor hen zeker niet gemakkelijk. We mogen daarbij wijzen op Hem die troost. We bidden dat in het komende jaar de gemeente weer als geheel samen kan komen in de kerk en De Parel, dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kringen en rond de koffie na de dienst. Bovendien bidden we dat wij het komende jaar ook weer gezegend mogen worden met een eigen predikant.
De kerkenraad wenst u en jou een gezegend Kerstfeest en zeker een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken
De Heere schenke allen die lichamelijke, geestelijke en/of psychische nood hebben kracht. Het geloof spreekt als volgt: Ik heb geen kracht of sterkte in mijzelf. Die heb ik ook nooit gehad; daarom zal ik buiten mijzelf gaan en zeggen: In de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte.

Doopzitting
Donderdag 7 januari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie
Tijdens de laatste zondag van Advent stonden we stil bij Jesaja 57. De Hoge en Verhevene, die wil wonen bij de nederige en verbrijzelde (vers 15). Met deze woorden richten we ons op het wonder van het Kerstfeest. Een Kerstfeest met veel beperkingen als het gaat om contact met elkaar, maar niet als het gaat om de Heere. Gods Zoon daalt neer in ons bestaan: Immanuel, God met ons. Hij kwam om de grendels van de eeuwige lockdown open te breken. Hij is de deur van hoop in een gebroken wereld. Hij nodigt ons in de wijdte van Zijn liefde en toekomst. Daar is ademruimte. Een innerlijke vrijheid in alle beperkingen en eenzaamheid, Moed voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin we hopen dat we als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk, en vooral dat de gemeente dichter naar Christus mag toegroeien! Laten we bidden voor elkaar en in het bijzonder voor hen die in zorgen en eenzaamheid leven. Laten we elkaars nood meevoelen in ons hart om vanuit gevoeld medelijden boorbede te doen voor elkaar. Hartelijk dank voor al uw gebeden. Zonder gebed redden we het niet! Dank ook voor alle goede wensen met het oog op het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is “onze hulp van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Werd Christus honderdmaal in Bethlehem geboren, maar niet in jou, dan blijf je toch voor eeuwig verloren.’

Tenslotte
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een veel bewogen jaar, waarin heel de wereld werd geraakt door een virus, waardoor chaos de wereld binnendringt en we gedesoriënteerd en angstig raken. Tenminste als we alles op ons af laten komen en niet nuchter blijven en alles Bijbels beoordelen. Want Gods Woord is het richtsnoer. Vanuit het boek Openbaring, het enige profetische boek van het Nieuwe Testament, weten we hoe de toekomende tijd zal zijn, zonder alles precies te duiden. We hoeven alleen maar de zeven brieven aan het begin van de Openbaring te lezen (de toestand van Gods gemeente tot aan Zijn wederkomst). Wanneer echter de gelovigen te midden van een afvallige meerderheid trouw zijn en Zijn Naam niet verloochenen en zij Hem blijven verwachten – dan staat de deur van de hemel open. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij hen zal bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Wie overwint, Ik zal hem geven….Wat heil, een Kind is ons geboren. Dat gedenken we weer op het Kerstfeest. Om daarna in verwachting te blijven op Zijn wederkomst. Want Zijn komst is het die ons heil vol maakt.
Namens de kerkenraad gezegende kerstdagen toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 december 2020
10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool – Oude kerk

Zondag 27 december 2020
Géén Zondagsschool

 

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Donderdag 24 december – Kerstavond

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang: Stille nacht (OTH 100), Eer zij God in onze dagen (OTH 77)

Collecten:
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud- Alblas

Voorzang
morgendienst: Hoor de Engelen zingen d’ eer (OTH 82), Ere zij God (OTH 78)
avonddienst: Komt allen tezamen (OTH 89), Ere zij God (OTH 78)
OTH = Op toonhoogte, editie 2015

Kinderoppas
Tineke de Keizer, Nienke de Groot, Els van den Bout (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

Voorzang
morgendienst: Lofzang van Maria: 1
avonddienst: Psalm 136: 1

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 129: 1, 4 en 5
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur prop. D.A. Burggraaf, Arkel (groep C2)

DE PAREL
10.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Naijen, Andel
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. van Dijk, Ridderkerk, Weerklank 127: 1,2 en 4

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Jamarka de Jong, Liesbeth den Boer
10.00 uur Gerrie de Ruiter, Anne Sophie Slob

Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool Jedid-Jah – online viering

Zondag 27 december 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur dr. J. van Eck, Lexmond

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Anna Klop, Jasmijn van den Bout (reserve)

Collecten
1. Eredienst
2. Verwarming
3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 72: 11
avonddienst: Psalm 68: 16

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 30

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep A1)
18.00 uur ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden
18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Tear
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Joyce Versluis, Hanna van de Wetering
10.45 uur Jeanine Koesveld, Sanna de Jong
Nieuwe kerk: 09.30 uur Gera Ritmeester, Lois de Jong

Donderdag 31 december 2020 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Studiefonds Gereformeerde Bond
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm121: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
19.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
19.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

Collecten
1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm 84: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. J. de Haan, Woerden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

Collecten
1. Eigen gemeente – Energiekosten
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Monica Buijk, Wietse de Jong

Collecten
1. Kerkcentrum
2. Pastoraat

Zondag 3 januari 2021

BOVEN-HARDINXVELD
9.30 uur ds. H.N. Visser, Amsterdam Watergraafsmeer
18.00 uur ds. A. van Zetten, Bennekom

Kinderoppas
Carola Klop, Lieke Klop, Marlies van den Bout (reserve)

Collecten
1. Verwarming
2. Eredienst
3. Zendingswerk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 62: 1
avonddienst: Psalm 91: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. prop. G.A. van Ginkel (groep C1), Maartensdijk
18.00 uur ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C. Mijderwijk, Putten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H Roseboom, Kesteren

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur Jorike de Vries, Ingemarit Maasland
10.45 uur Hester Klop, Mirthe Geldolf

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-22

‘Zonder morren…’

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.”

(Filippenzen 2: 14)

____________________________________­­­________________

Het is een bijzondere oproep, nu we als gemeente moeten leven met beperkingen. Die roepen veel creativiteit en inzet wakker in het bedenken en uitvoeren van alternatieve vormen. Het doel van dit alles is om Christus na te volgen. (2 Petrus 3: 18) Dit vraagt ook volharding om vol te houden in het leven met God. (Filippenzen 2: 13-14)
Zo schrijft Paulus: “Werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (vs.12-13) Niet dat een christen zijn/haar behoud moet verdienen, dat heeft Christus gedaan. Maar we zijn wel geroepen Hem te gehoorzamen in de verwachting van Zijn wederkomst. Dan zal Hij ons behoud tot voltooiing brengen.
Laten we als gemeente die weg van gehoorzaamheid gaan. Daarin ligt onze kracht, maar ook onze kwetsbaarheid. We mogen elkaar bemoedigen en steunen, maar we verschillen soms in karakter, in beleving, en van mening. Volgens deze brief is dit niet vreemd. Maar de oproep is om hier op een goede manier mee om te gaan. “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen” (‘twist’). (vs. 14). Dat betekent niet dat je oprechte zorgen niet mag delen! Morren en twist gaan verder dan dat.
Morren (SV ‘murmureren’) is het onbeheerst uiten van negatieve gevoelens over de ander of de gang van zaken. Paulus verwijst met zijn woordkeus naar Israël in de woestijn. (vgl. 1 Korinthe 10: 10) Het volk “morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn” vanwege het gebrek aan voedsel en reageerde zich af op Mozes en Aäron. In Numeri 14 lezen we dat de Israëlieten na de angstverhalen van de verspieders onderling morden tegen Mozes en Aaron en openlijk wensten dat ze in Egypte waren gebleven. In Numeri 12 lezen we dat Aäron en Mirjam onderling morren vanuit jaloezie op het leiderschap van Mozes (vgl. 1 Timotheüs 5: 17). God bestraft dit morren.
Onderling morren is een groot kwaad in de gemeente. Morren onder broeders en zusters is als een besmettelijke ziekte. Het steekt anderen aan. Het is een voedingsbodem voor groepsvorming. Het ondermijnt de liefde en het respect onderling. Het vertroebelt de communicatie. Het werkt als vergif tegen onze roeping om samen onze zaligheid uit te werken met vreze en beven. Daarvoor moeten we elkaar juist steunen en bemoedigen. In het bijzonder in tijden van beproeving. De huidige coronacrisis is zo’n tijd van beproeving die vraagt om voorzichtigheid en volharding.
Allereerst persoonlijk in het leven met de Heere. De troost is dat God het Zelf is, “Die in ons werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen.” Dat mag ons diep troosten en aansporen om Hem te zoeken (Psalm 22: 27; 119: 147-148). Hij verlaat niemand die Hem zoekt en op Hem hoopt!
Daarbij vraagt deze tijd ook om het volharden in eensgezindheid. Ook als die ander soms wat anders voelt, denkt, of een ander idee heeft over hoe het moet in de gemeente. Soms kan iemand daarin zelfs onredelijk zijn. Dan komt het aan op het (ver)dragen van ‘elkaars lasten’ (Galaten 6: 2 – letterlijk staat er: ‘elkaars zwakheden’) en voorzichtig reageren. Zo vervullen we de wet van Christus. Gebed voor elkaar, geduld met elkaar, welwillendheid (Filippenzen 4: 5 – letterlijk: ‘inschikkelijkheid’).
En als het dan niet helemaal is wat je wilt, bewaar je hart voor morren. Wie dicht bij Christus leeft (Kolossenzen 3: 16), zal vrede vinden in de rijkdom van Zijn liefde (Efeze 3: 14-21), en leren tevreden te zijn in de omstandigheden. (Filippenzen 4: 11-13) Dit is de roeping van iedere gelovige. Dan heb je weinig te morren, maar veel om te delen. “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2: 1-4).
Leven we zó, dan zijn we ook missionair, en “schijnen als lichten in de wereld”. (Filippenzen 2: 15-16!) We gaan lijken op Hem, die het Licht van de wereld is. En dat is precies waar het om draait in de gemeente!

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Uur van gebed
Zaterdag 12 december is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Hoe zouden we Gods zegen kunnen verwachten zonder gebed op de wekelijkse Woordverkondiging, het pastoraat van onze predikanten en kerkelijke werkers, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk? Hoe zouden we verdieping van ons geloof kunnen verwachten, eensgezindheid en liefde onder elkaar zonder gebed? Redenen te meer om in kleine groep stil te worden voor God, Hem te danken, te prijzen en aan te roepen om Zijn genade in Jezus Naam. Van harte welkom!

Opbrengst verkoop mondkapjes
Mw. Van de Minkelis kwam wederom een envelop brengen met de opbrengst van de verkoop van mondkapjes. Daarin zat het mooie bedrag van € 130,-, waarvoor hartelijk dank! U kunt nog mondkapjes bestellen. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 6 december 2020
De diaconale collecte op deze avondmaals-zondag is bestemd voor Christenen in Pakistan, via de SDOK. Evangeliseren onder moslims in Pakistan is een gevaarlijke bezigheid. Toch zijn ze er christenen die daar niet voor terugdeinzen uit liefde voor hun islamitische naasten. Zo ook Mehboob Yabcoop en zijn gezin. Predikantsvrouw Gertruud de Koeijer ontmoet hen tijdens een reis met SDOK (op de website van de SDOK kunt u het ingrijpende verhaal beluisteren). Het huis van Mehboob wordt overvallen en in brand gestoken. Zelf wordt de voorganger voor de ogen van zijn kinderen in elkaar geslagen. Later wordt hij gevangengenomen, vanwege blasfemie. Een intense periode, waarin het besef dat hem de doodstraf boven het hoofd hangt erg groot is. Door een wonder komt hij na veertig dagen weer vrij. Bij vergelijkbare zaken wordt nooit vrijgesproken! Sindsdien vreest Mehboob dagelijks voor zijn leven en moet zijn gezin regelmatig verhuizen. SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Daarbij werken ze nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Daarnaast geeft SDOK vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. De diaconie wil het werk van SDOK in Pakistan graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Kerstattenties
Ieder jaar wordt er door de diaconie een Kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Gewoonlijk wordt er bij u aan de deur aangebeld en de Kerstattentie fysiek afgegeven, met of zonder gesprek bij u aan huis. Dit jaar heeft de diaconie besloten i.v.m. de huidige omstandigheden de Kerstattentie op een veilige manier bij u te bezorgen via uw brievenbus. Mocht u graag contact willen hebben kunt u overigens altijd uw wijkdiaken (telefonisch) benaderen. Heeft u hulpvragen dan kunt u ook contact opnemen met WegWijzer, zie hiervoor de contactgegevens elders in dit kerkblad.

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden
Zoals we al hadden aangekondigd willen we de Kerstviering laten doorgaan. Niet op de normale manier, maar wel met dezelfde inhoud. Donderdag 17 december zullen we de kerstviering houden en we hopen te beginnen om 16.00 uur.
De meditatie zal gehouden worden door ds. E. van Rooijen, ook is er een muziekgroep die kerstliederen ten gehore zal brengen.
Verder zullen ook een paar gedichten voorgedragen worden. Het thema voor de kerstviering is ‘In Bethlehem is het gebeurd’.
Het inhoudelijke gedeelte, met muziek, gedichten en overdenking zullen we uitzenden op het kanaal van de Oude Kerk op Youtube (http://kanaal1.hghg.nl). Ook als u geen internet hebt, gaan we daar een oplossing voor bedenken door iemand langs te laten komen tijdens de uitzending. We hopen zo toch een fijne ontmoeting te hebben en een gezegende Kerstviering al is het op afstand.

Ook aan de broodmaaltijd is gedacht en ook deze willen we laten doorgaan, die wordt namelijk bij u thuis bezorgd, direct na de uitzending. Heeft u een dieet dan is dat geen probleem, maar geef dat dan even aan bij het aanmelden.

U begrijpt dat het wel belangrijk is om u op te geven. Organisatorisch vraagt deze Kerstviering natuurlijk wel behoorlijk wat meer voorbereiding. Opgeven kan tot en met 12 december. De opgave is in de eerste plaats voor de maaltijd en daarnaast kunt u zich ook opgeven voor de uitzending als u zelf niet via internet kunt kijken.
Opgeven kunt u bij de familie Dekker en daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Afgelopen zondag was alweer de laatste middag van dit jaar. Wat zijn we blij en dankbaar dat we in deze tijd toch elke zondagmiddag met de kinderen bij elkaar konden komen.
Zondag 6 december is er geen zondagsschool i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 13 en 20 december hopen we met de kinderen te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude kerk. we beginnen gewoon om 14.15 uur. Maar we kunnen wel iets later eindigen. We streven ernaar om 15.15 uur klaar te zijn. Let op: ouders kunnen hun kind ophalen op het kerkplein. Zij mogen NIET de kerk binnen gaan.
Ondanks alle onzekerheid in deze tijd willen we toch met alle kinderen het kerstfeest vieren op zaterdag 26 december. Het zal allemaal wel anders zijn dan we gewend waren. Alleen de kinderen en het personeel zullen dan aanwezig zijn in de kerk, en voor de ouders en andere belangstellenden zal het te volgen zijn via de live stream. We hadden graag met elkaar het kerstfeest in de kerk gevierd, maar zijn aan de andere kant zijn we blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn.
We hopen dat alles door mag en kan gaan.

Met een hartelijke groet,
alle meesters en jufs

Rejoice
Een berichtje voor alle jongeren van onze gemeente. De afgelopen periode zien we elkaar weinig in de kerk en in het jeugdwerk. Door alle maatregelen zijn samenkomsten beperkt mogelijk en de verwachting is dat er dit seizoen beperkingen zullen blijven.
We begrijpen dat jullie het samenkomen op zondag missen. Daarom willen we met een aantal jongeren en jongvolwassenen bijeenkomsten gaan organiseren op de zondagmiddag, onder de naam Rejoice. Deze zondagmiddagen willen we met 30 jongeren samenkomen in de Oude kerk of De Parel. Hier zullen we dan samen nadenken over een thema.
Deze week en komende week hopen we de bijeenkomsten verder voor te bereiden. Daarna zullen we jullie verder informeren. Wil je graag meedenken/organiseren laat het dan weten via de mail: jeugdouderling.zuid@hghg.nl. We hopen tot snel.

Namens de organisatoren van Rejoice

 

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 10 december komt de Bijbelgesprekskring weer samen in de Jeugdzaal van de Oude kerk. Aan de beurt van behandeling is 1 Samuel 21 en 22. Annelies Batenburg zal de inleiding verzorgen. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000,- op. De moeite waard dus! Als gemeente werken we hier ook aan mee en een tijdlang kon u postzegels en kaarten inleveren bij mw. Wijnja. Per 1 januari 2021 kunt u de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen (Nieuweweg 158) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. Hen wensen we de hulp en de kracht van de Heere toe. “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. (Psalm 124: 8)

Heilig Avondmaal
Zondag 6 december hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.
Voor deze diensten nodigen wij de avondmaalgangers uit. Weet u ook welkom wanneer u nog aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers van groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij de avondmaalgangers van groep A. En in de avonddienst om 18.00 uur hopen wij de avondmaalgangers van groep B te ontmoeten. Voor gezinnen met kinderen geldt dat wanneer beide ouders willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep B niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep C of A. Laten wij bidden om een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Bijbelkring
Woensdag 9 december is er Bijbelkring. We komen samen in De Parel. De vorige keer is het niet doorgegaan. Daarom hopen wij deze keer hoofdstuk 3 van het boekje te bespreken en Exodus 3 te lezen. U en jij van harte welkom!

Gift
Via ouderling  Poortvliet is een gift van € 20,- ontvangen voor ‘Een kilo liefde’. Hartelijk dank voor deze gift!

Ter overdenking
‘Het blanke laken, en het blanke brood.
De rode wijn, en onze zwarte levens.
Uw grote toorn, en Uw genade tevens.
Wat zijn mijn zonden veel; wat zijn ze groot.

Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank,
en Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken.
Wij zouden immers zonder U bezwijken!
Vergeef mijn schulden Heer’, aanvaard mijn dank.’

E. IJskes-Kooger

Tenslotte
Komende zondag mogen we als gemeente het avondmaal vieren. Het is zoals wij zondagmorgen hoorden. De roepstem van de Heere gaat uit naar het verachte, het onedele, het zondige. Mensen die zichzelf er zomaar niet bij durven rekenen omdat ze dat veel te groots vinden, gewone mannen en vrouwen die het van de Heere verwachten zijn welkom aan de tafel. Wat is het een vreugde om bij brood en wijn de genade van de Heere te proeven. ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God!’ (Psalm 73: 14). ‘Kom dan want alle dingen zijn zondag gereed!’
In de verkondiging horen we in de morgendienst over de bevestiging die Elizabeth aan Maria geeft. De kerntekst is Lukas 1: 45. In de middag- en avonddienst staat de Lofzang van Maria centraal (Lukas 1: 46-56). Het is een lofzang op God omdat Hij met Zijn barmhartigheid komt en omziet naar het geringe.
U en jou een goede en gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij bij alle zieken. “De Naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18: 10).

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 12 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders de gelegenheid krijgen zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Indien u zich heeft ingeschreven voor een dienst, moet u vanuit info@meevieren.nl altijd direct een bericht per mail terug ontvangen. Hetzij een bericht dat u bent aangemeld, of een bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Heeft u dat niet ontvangen, neem dan gerust contact op met uw scriba, die even kan onderzoeken wat er mogelijk mis is gegaan.
Heeft u zich aangemeld en er komt plotseling iets tussen, waardoor u toch niet naar de kerk kunt, kunt u zich via de link, die op de door u ontvangen bevestigingsmail van info@meevieren.nl staat, afmelden. Is inmiddels de sluitingstermijn voor het aanmelden (zaterdag 18.00 uur) achter de rug, geeft u dat dan even door aan de scriba. Juist nu er maar 30 mensen de diensten kunnen bijwonen, is het fijn dat bij plotselinge verhindering iemand anders blij gemaakt kan worden. Dan graag het liefst telefonisch, want ook een scriba wil zijn computer wel eens uit zetten.
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meer kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag plaatsvinden tijdens de morgendienst. We mogen dit in de kerk vieren met maximaal 30 personen. Een aantal gemeenteleden in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren. Om toch verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen op dit moment drie personen zijn.
We wensen u a.s. zondag in de kerk of thuis een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Ambtsjubileum
Maandag 7 december mag onze oud-predikant ds. Kees Zonnenberg gedenken, dat hij 40 jaar geleden voor het eerst als predikant is bevestigd. Over de gang van zijn leven, vonden we hierover het volgende door hem zelf geschreven:
‘Mijn wieg stond destijds (1954) in Sliedrecht, waar ik slechts een luttel jaar heb gewoond. Vanwege veranderde werkomstandigheden van mijn vader kwamen we in Werkendam (N.Br.) terecht. Daar groeide ik op, volgde de kleuter- en lagere school.
Daarna de HBS-A in Gorinchem, en vervolgens de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1980 werden we (zoals we weten, was Kees in datzelfde jaar met Hennie getrouwd) beroepen in Willige Langerak bij Schoonhoven. Na vier en een half jaar hier predikant geweest te zijn, verhuisden we naar Benschop (U.), waar we 8,5 jaar stonden. Vanaf september 1993 stonden we in Waddinxveen-Noord en was ik predikant van de hervormde gemeente, met als wijkkerk de Bethelkerk. Met ingang van 11 mei 2003 zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld, Wijkgemeente 2 Noord. Op 10 mei 2009 namen we daar afscheid, om op 24 mei 2009 bevestigd te worden in de hervormde gemeente van Ochten.’ Van deze gemeente namen zij afscheid op zondag 4 oktober, om zich daarna als Kees en Hennie Zonnenberg midden in onze wijkgemeente te vestigen aan Reepijzer 1, 3371 JC.
Bijzonder voor hen om dit jubileum te mogen vieren. 40 jaar in dienst van de Koning en van Hem te mogen vertellen, in het pastoraat en vanaf de kansel. Ook hiermee willen we hen van harte feliciteren en de wens uitspreken, dat hij nog vele jaren in dienst van diezelfde Koning mag blijven om, met vreugde, Zijn liefde door te geven, ook al mag dat nu, vanwege emeritaat, ook op een wat rustiger manier gebeuren.

Verkiezingen
Door de belijdende leden van onze wijkgemeente is voor de nog bestaande vacatures van één ouderling de volgende persoon ingediend:
Erik (J.W.F.) Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR
Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 30 november j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 10 december a.s. kenbaar te maken.
We vragen u deze broeder, bij het overwegen van de aanvaarding van deze roepstem, te gedenken in uw gebed. In 1 Thessalonicenzen 5: 24 lezen we: “Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.” Dat betekent, dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat Hij het doet en ons helpt. Daarom vertrouwen we er op en bidden we dat langs deze weg de nog steeds voortdurende vacature vervuld mag worden.

Bevestiging ambtsdrager
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN voor het ambt van diaken. De bevestiging zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 27 december a.s. Wilt u Arie en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december
In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’ en de band Kingdom zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijke manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want we worden regelmatig ingehaald met wat er mag. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v. de band Quest.

de commissie Pareldiensten

Gebedsministry
In een eerder kerkbodebericht hebben we informatie gegeven over wat gebedsministry betekent – de ander dienen door middel van gebed. Mooi om te zien hoe dit al plaats heeft gekregen in de Pareldiensten. Als ministryteam zijn wij op zoek naar nieuwe leden – zeker nu er vaker Pareldiensten zijn. We willen je vragen mee te nemen in gebed of dit iets voor jou is. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar ministry@hghg.nl en nemen we contact met je op voor een gesprek. Wanneer je lid wordt van het team, zul je worden toegerust middels het volgen van de ministrycursus. Voor vragen kun je contact opnemen met één van de leden van het ministryteam (zie www.hghg.nl/ministry waar je ook kunt lezen wat gebedsministry is).
Hartelijke groet,
het ministryteam

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 december a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat
‘Bedenk dat elke daad van onheiligheid en van gelijkvormigheid aan de wereld, van zelfzucht, van lastering of achterklap, het werk van God in de gemeente in de weg staat en zielen voor eeuwig verwoest.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken
We bidden voor de medewerkers van de Stichting Gevangenenzorg Nederland en de gevangenen die door hen bezocht worden.
Het zuiden van Mexico staat bekend als een van de meest vijandige gebieden tegenover de Bijbelse boodschap van redding. Evangelische christenen hebben te maken met toenemende vervolging. Bid dat zij mogen volhouden en een licht zijn in een donkere omgeving. (Gebedskalender Open Doors)
Na de val van het communisme in Oost-Europa kwam er meer vrijheid voor de protestantse kerken. Door onder andere emigratie zijn veel protestantse kerken echter klein en vergrijsd. Laten we bidden voor verdieping en vernieuwing binnen deze kerken en tegelijkertijd voor de GZB-zendingswerkers in Bosnië, Kroatië, Tsjechië, Bulgarije en Albanië. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de tweede adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.
Voor de jeugd van 18-29 jaar vindt op 20 december 2020 na de Kerstpraise een ontmoetingsavond plaats. Dit wordt georganiseerd door een groep jeugd die gaan werken onder de naam ‘Meet, Eat & Repeat’. Gezellig bij elkaar komen met een hapje en een drankje waar ontmoeting met elkaar centraal staat. Aanmelden kan door te mailen naar: meeteatrepeat.hghg@gmail.com. We hopen je dan te ontmoeten!

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend is, liggen er op het moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er onder ons geen zieken zijn, of mensen die kampen met lichamelijke of psychische klachten. Integendeel. Velen van ons hebben zorgen. Op allerlei manier. “Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Maar ik vertrouw op U , HEERE.” (Psalm 31: 10 en 15)

Giften
Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Classis Zuid- Holland Zuid
Op 15 mei 2018 kwam de classis voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Voorafgaand aan de vorming van de nieuwe classis was er al veel werk verricht door afgevaardigden van de oude classes. Een van hen was onze medebroeder R. Vlot, die ook in de nieuwe classis zijn plaats als afgevaardigde in heeft genomen. Naast zijn inbreng in de algemene zaken heeft hij zich vooral ingezet in een financiële commissie die zich bezig heeft gehouden om de overgang van de oude classes naar de nieuwe classis Zuid- Holland Zuid in goede banen te leiden. Daarvoor werd hem in de afgelopen vergadering van 24 november dank gezegd. Want zijn termijn als afgevaardigde naar de classis zit er op. Hij zal nog wel tot eind 2021 afgevaardigde zijn naar de Generale Synode. Een principiële inbreng in de bovenplaatselijke kerkelijke vergaderingen gefundeerd op Gods Woord is niet minder belangrijk dan in de plaatselijke gemeente. We wensen onze broeder wijsheid toe in zijn werk en danken hem ook vanaf deze plaats voor zijn werk wat hij in onze classis heeft mogen doen.

Bijbelstudiekring
Donderdag 10 december zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts, hoofdstuk 5: ‘Gods belofte’. (n.a.v. Rom. 4: 1-25). Zoals afgesproken lezen we hoofdstuk 4 (n.a.v. Rom. 3: 21-31) voor onszelf door. Wilt u bij binnenkomst weer uw naam noteren? Wees welkom!

Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De ochtenddienst zal op de gebruikelijke wijze vormgegeven worden. Na de bediening van het Woord zal het tweede deel van het avondmaalsformulier worden gelezen en vindt de bediening van het sacrament plaats. ‘s Avonds zal aan het begin van de dienst opnieuw bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden, waarna de prediking staat in het licht van dankzegging en nabetrachting. Tussen de beide diensten zal, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, enkele malen een korte samenkomst worden belegd, waarbij in aansluiting op de ochtenddienst ‘een volgende tafel’ wordt bediend. U moet dit niet zien als ‘afzonderlijke diensten’, maar wel als een vervolg van de morgendienst. De invulling van zo’n korte samenkomst is als volgt: votum en groet – psalm – gebed – Schriftwoord – bediening brood en wijn – dankgebed – psalm – zegen. De bediening van Woord en sacrament horen wezenlijk bij elkaar. Wanneer u bij een korte samenkomst aanwezig bent, verwachten we dat u de morgen- en avonddienst thuis meebeleeft. De verkondiging ‘s morgens wil immers heenleiden naar het ontvangen van het sacrament op een later moment van de dag. De ochtend- en avonddienst zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgezonden. De tussenliggende samenkomsten niet.

Gelezen/gehoord
‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal anders gevierd worden dan we gewend zijn. Ik las bij Thomas Scott (1747-1821) het volgende: ‘De Heere zal het optreden in bepaalde gevallen ook goedkeuren als het gedaan wordt om Hem te verheerlijken en daarbij de bekering en zaligheid van mensenzielen voor ogen staat, door de exacte navolging van de uitwendige regels uit te stellen of te versoepelen.’ Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 december
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 december
14.00-15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Zondag 6 december
GEEN zondagsschool

Dinsdag 8 december
19.00-20.00 uur Catechese 16-18 WG3 Zuid, OK

Woensdag 9 december
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur WG1 Bijbelkring – De Parel

Donderdag 10 december
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 6 december – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. E.K. Foppen, ‘s Gravenhage

Kinderoppas
Marlene Groeneveld, Guusje de Bruin, Dirry Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 119: 69
avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal – (Weerklank 113: 1, 4 en 5)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds.W.J.Westland (groep C) – Bediening Heilig Avondmaal
15.30 uur ds.W.J.Westland (groep A) – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur ds.W.J.Westland (groep B) – Bediening Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig
Avondmaal – (Weerklank 112: 1 en 2)
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Aalburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
09.30 uur: Methilde de Ruijter, Lineke de Ruijter
09.30 uur: Helga de Gier, Juliet Boon

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-19

Geen mens

‘Ik heb geen mens…’ Johannes 5: 7a

____________________________________________________

Wat een ellende en eenzaamheid klinkt er in zijn antwoord. De man heeft niemand. Misschien heeft u geen familie of bekenden meer en herkent u zich in zijn antwoord. Juist nu in deze tijd omdat maatregelen contacten moeten beperken.

Hoegenaamd niemand die zich om hem bekommerde. Barmhartigheid is in Bethesda niet te vinden. Hier is het ieder voor zich, om de ander maar voor te zijn als het water in beweging komt. Het kan onze ervaring zijn tussen de mensen: Ik heb geen mens… Het maakt je zó eenzaam. Als we goed luisteren is het eigenlijk geen antwoord, maar een klacht of verwijt. Zo verbitterd kan je zijn, dat je ook goedbedoeld meeleven van je afweert. Laat me maar… Geen wonder zegt u, na 38 jaar uitzichtloosheid. Bijna een mensenleven lang onder het dak van barmhartigheid zonder dat je er iets van merkt. De man heeft nog gelijk ook, trouwens… Want zo is het toch? Geen mens kan hem of ons helpen. We moeten het niet van humane barmhartigheid verwachten. Dan raak je vroeg of laat teleurgesteld en misschien zelfs verbitterd. Maar, zou hij het wel van Hogerhand hebben verwacht? Het lijkt er niet op als hij de eerste de beste Mens die hem wel ziet dit verwijt in het gezicht slingert. Deze man is het toonbeeld van de uitzichtloosheid van een leven waarin het zicht op God ontbreekt. Je dagen maar slijten en vroeg of laat tot de conclusie komen dat je alleen ervoor staat. Is er in deze harde wereld, het waarin als het er op aankomt – ieder voor zich is – wel een God? Niemand die bij mij kwam in mijn twijfel en mijn vragen hoorde. Zo kan je gelaten wachten op wat er niet komen gaat. Wat lijkt uw leven dan op die man. Geen mens, maar ook geen God.

Maar nu verschijnt er boven de man een gezicht. Jezus ziet hem, kijkt hem aan en vraagt op de man af: wilt u beter worden? Kan Ik, mag Ik u helpen…? Dat klinkt vreemd, maar Jezus doet dat door ons als mens te benaderen en niet als slachtoffer. We zijn geen slachtoffers, die gelaten kunnen berusten. God benadert ons als verantwoordelijke mensen. Voor anderen net zo goed als voor onszelf. Wij zijn God niet kwijtgeraakt, maar we hebben ons losgemaakt van God. Abrupt als Adam, of langzaamaan. Wij zijn vervreemd van God. Daarom is deze wereld hard en kunnen we onder haar dak geen echte barmhartigheid verwachten. Ook al zijn we omringd door velen. Toch kan als het eropaan geen mens ons helpen. Daar is een ander voor nodig. Iemand die ons van Godswege opzoekt en laat zien wat barmhartigheid is.  Dat zien wij in Jezus. Hij geeft gezicht aan Gods barmhartigheid. Intens bewogen met mensen die door niemand geholpen kunnen worden.

Daarom gaat Jezus op de feestdag niet eerst naar het huis van Zijn Vader. Maar Hij buigt af naar Bethesda. Om daar de barmhartigheid terug te brengen. Zo Zoon, zo Vader. Alleen dat al is zo bijzonder. Jezus laat tussen al die mensen die daar liggen Gods barmhartigheid schitteren. Jezus stapt doelbewust op deze verlamde af en Hij ziet hem liggen. Jezus ziet hem. Ja, dat alleen al! Want als Jezus iemand ziet, dan wordt u ook echt gezien én gekend. Hij kent die voor ons naamloze mens en weet van zijn 38 voorbij gesleten jaren.

Maar Jezus ziet en kent u dan ook…! En houdt Hij bij u stil en vraagt door het Woord op de man, vrouw af: wilt u gezond worden?  Mag Ik u helpen, zodat er voor u barmhartigheid geschied… van Godswege… Want weet u, Jezus moest niet voor niets in Jeruzalem zijn. Niet alleen om feest te vieren, maar vooral om alle ellende Zichzelf aan te trekken. Straks is het daar: ‘Zie de Mens!’ Straks gebeurt het daar: Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij?’ Zo wordt Hij van God en mens verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Het wordt Zijn dood. Maar zo neemt Jezus de oorzaak van alle ellende weg. Dát is barmhartigheid! U heeft dan niet een mens, maar wordt gezien en gekend door dé Mens. God zocht u door Jezus op.

En dan…? Pak uw ligmatje op en wandel. Net zoals de verlamde man. En óf Hij ons benadert als verantwoordelijke mensen. Dat is geloven! Doen wat Jezus zegt. Ja, dan ben je echt beter. Je hebt meer dan een mens – in dit leven. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

J.C. Breugem

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

 De 18e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 4.703,07 opgebracht. Dit jaar mochten we, mede door de bijzondere omstandigheden rondom corona, ook diverse giften op onze rekening ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Schuldbelijdenis en verootmoediging

In de diensten van zondag 15 november willen we als gemeente invulling geven aan schuldbelijdenis en verootmoediging over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. Hiervoor is ons door een werkgroep uit verschillende kerken een inleiding en schuldbelijdenis aangereikt. In overleg met de wijken is besloten dat deze schuldbelijdenis in de morgendienst in de Oude Kerk, namens de gehele gemeente, door de preses van de AK wordt uitgesproken. In de morgendienst in de Nieuwe Kerk en de avonddienst in de Oude Kerk (wijken 1-Oost en 2-Noord) zal er, in verbondenheid met de gehele gemeente, woorden van verootmoediging worden uitgesproken in en rond de gebeden. In het doen van deze schuldbelijdenis erkennen we tevens dat er ook in de genoemde periode veel goeds is gedaan voor de Joodse gemeenschap door leden van de kerk. Ook in onze gemeente zijn daar voorbeelden van te noemen. Voor de één herkenbaarder dan voor de ander. Schuld belijden is echter niet vrijblijvend. Het roept ons allen op tot verootmoediging en het gebed dat wij in deze tijd recht zullen doen aan Israël als volk van God. Israël heeft de eeuwen door met antisemitisme te maken gehad, waaraan ook christenen zich schuldig hebben gemaakt. Onderstaand geven wij de aangereikte inleiding op de schuldbelijdenis weer:

In de afgelopen week werd herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het was de nacht waarin het streven van de Nazi’s om het Joodse volk in Europa te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. Veertien honderd synagogen werden in brand gestoken; duizenden winkels van Joodse eigenaren vernield. Ook ons land kreeg met die vernietiging te maken toen we in 1940 door de Duitse legers bezet werden en de anti-Joodse maatregelen ook hier van kracht werden.

Inmiddels ligt die periode van de Tweede Wereldoorlog ver achter ons. We vieren dit jaar dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. Dat we nu aandacht vragen voor die periode uit het verleden heeft te maken met de overwegend afstandelijke houding die de kerken in die tijd aannamen tegenover het grote lijden dat over de Joodse gemeenschap in ons land kwam.

In de afgelopen tijd klonken er verschillende stemmen in onze samenleving, onder andere van de regering en de Nederlandse Spoorwegen, die uiting gaven aan de verbintenis tussen heden en verleden. Stemmen die erkenden dat de Joodse gemeenschap aan haar lot is overgelaten toen de vervolging losbarstte en de vernietiging zich aandiende. Ook de koning erkende dat het hem niet loslaat dat zijn overgrootmoeder te weinig deed vanuit Londen om op te roepen tot hulp aan de Joden in Nederland.

Deze stemmen uit de samenleving stellen ons een vraag: ‘Kerken, hebt u gedaan wat in uw vermogen lag om Joodse medeburgers te beschermen in het uur van het dodelijke gevaar?’ Deze ernstige vraag hebben de kerken zich al vaker gesteld. Maar nog nooit kwam het tot een gezamenlijk gedragen belijdenis van schuld uitgesproken voor het aangezicht van God.

We weten dat de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog op bepaalde momenten stelling hebben genomen tegenover de barbaarse maatregelen van de bezetter; en ook dat er christenen zijn opgestaan om bescherming te bieden aan Joodse medeburgers in nood. Maar in grote lijnen was er een neutrale houding. Er werd ook geen verband gelegd tussen de vernietiging van het Joodse volk en de plek die dit volk ontving in de geschiedenis van Gods heil (Romeinen 9:1-5). Dit is een duistere erfenis die de kerken met zich meedragen en die mede een verhindering is geworden voor het licht van het evangelie om helder in onze samenleving te schijnen.

Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving. We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Godsbelofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden.

            Jan Pieter Teeuw, scriba AK

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2021

 

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

BATEN:

     

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.800

17.247

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

3.030

4.550

4.708

Opbrengsten levend geld

575.150

622.700

613.405

Door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

78.364

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

1.175

3.750

14.455

       

Totaal baten

675.155

722.800

728.179

       

LASTEN:

     

Kosten kerkelijke gebou-wen excl. afschrijvingen

113.825

333.350

78.763

Kosten overige eigendommen en inventarissen

46.540

45.500

48.723

Afschrijvingen

43.24

37.500

39.848

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

358.659

357.820

296.112

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

33.750

30.100

26.700

Verplichtingen/bijdragen andere organen

29.150

28.650

28.577

Salarissen en vergoedingen

34.741

30.475

17.575

Kosten beheer, administratie en archief

42.960

46.750

41.820

Rentelasten/bankkosten

2.810

4.500

4.253

Afdrachten door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

71.412

       

Totaal lasten

777.680

982.645

653.783

       

Incidentele baten en lasten

2.525

3.250

-15.514

       

Resultaat Verslagjaar

-100.000

-256.595

58.882

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

3.961

       

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-100.000

-96.595

62.843

       

Resultaat ‘De Parel’

-29.020

-23.682

       

Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen

-160.000

-3.961

       

Totaal resultaat (mutatie eigen vermogen)

-129.020

-256.595

35.200

Voor 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het bovenstaand overzicht. Zoals u ziet is het helaas niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij in biddend vertrouwen een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 23 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Uw vragen kunt u (bij voorkeur) ook per mail indienen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Begroting College van Diakenen 2021

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2021 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382.

Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 16 november t/m 20 november 2020. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.                            

het college van diakenen

alle bedragen in euro’s

Begroting

2021

Begroting

2020

Jaar

rekening

2019

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

             6.600

          6.600

4.075

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

                 450

          2.680

                 381

Opbrengsten uit fondsen

30.000

20.000

39.270

Opbrengsten levend geld

35.000

34.500

36.107

Door te zenden collecten en giften

           67.000

       67.000

74.354

Totaal baten

139.050

 130.780

154.187

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

 4.200

         2.000

8.390

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

         4.435

            6.285

8.176

Kosten beheer, administratie en archief

            5.400

            6.200

4.082

Rentelasten en bankkosten

            1.100

          1.000

934

Diaconaal werk plaatselijk

          18.500

       21.500

19.127

Diaconaal werk landelijk

30.000      

       55.000

27.821

Diaconaal werk

wereldwijd

        155.000

     233.000

154.618

Afdrachten door te zenden collecten

          67.000

       67.000

77.207

Totaal lasten

285.635        

     391.985

300.355

       

Saldo resultaat

-146.585

-261.205

-146.168

       

Incidentele baten en lasten

–  

–  

174.016

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

 119.000

235.000

-62.466

       

Resultaat ten laste van de reserves

-27.585

-26.205

-34.618

         

Diaconale collecte zondag 15 november 2020

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van de GZB in Nepal. Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog hebben voor deze kwetsbare mensen. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn dat er ruim een miljoen. Wel zijn de gemeenten vaak maar klein en kwetsbaar te midden van de sterke hindoeïstische cultuur en tradities. De overheid heeft dit jaar strengere wetten ingevoerd die evangelisatie en bekering verbieden. Het is voor de kerk in Nepal een spannende tijd. Hoewel de gemeenten klein zijn, ze stralen iets uit! De liefde van God leert christenen anders naar mensen te kijken, bijvoorbeeld naar gehandicapten. Juist voor mensen met een handicap is er extra aandacht, want 10% van de Nepalezen heeft hiermee te maken. Zij tellen niet echt mee en worden uitgesloten. Via dit project helpt de GZB organisaties die zich inzetten voor kansarme groepen in de Nepalese samenleving, zoals gehandicapten of mensen met lepra. Samen met u en de Nepalese kerken wil de GZB de komende jaren werken aan nieuwe gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof en waar oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Mogen we rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

Zending

 Word ook Zendingsmaatje en raak persoonlijk betrokken bij zending!

Zoals u waarschijnlijk weet, ondersteunen wij als gemeente drie zendingswerkers, die het Evangelie van Gods liefde uitdragen in landen, waar dit niet toegestaan is. Dit worden ook wel ‘Gesloten landen’ genoemd. Omdat het, voor de voortgang van hun werk, gevaarlijk is om hun namen te noemen in digitale uitingen, noemen wij hen dan ook ‘Werker in gesloten land’. Zij hebben uw betrokkenheid en gebed keihard nodig! En om hun werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Mogen wij daarom een beroep op u doen?

U kunt nu uw persoonlijke betrokkenheid op het zendingswerk gestalte geven door Zendingsmaatje te worden van de werkers die wij ondersteunen. Vult u daartoe het digitale aanmeldingsformulier in op www.zendingsmaatje.nl Kies bij uw aanmelding vervolgens voor ‘Zendingsmaatje Algemeen’ en de GZB zal er dan voor zorgdragen dat u Zendingsmaatje wordt van de ‘Werker in gesloten land’ U kunt ook een papieren flyer met aanmeldingsformulier ophalen bij Marianne van Milligen (Nieuweweg 158), Kees Pille (Peulenstraat 192) of de uitgang van de kerk. De aanmeldingsformulieren mogen ingeleverd worden bij Marianne of Kees. Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage aan het zendingswerk!

Een vriendelijke groet van uw Zendingscommissie.

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden, Zoals jullie afgelopen week in de kerkbode konden lezen hoopt Amy de Jong in april 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en ondersteunen bieden bij de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’. Amy zal officieel worden uitgezonden door onze gemeente.

De zendingscommissie schrijft dat u Zendingsmaatje kunt worden van onze zendingswerkers in ‘gesloten landen’. Daar willen we als ThuisFrontTeam van Amy graag bij aansluiten, want u kunt ook een soortgelijk ‘Zendingsmaatje’ van Amy worden! ‘Financieel mee delen’ noemen we dat.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Mogen wij daarom een beroep op u doen en u vragen om financieel met ons mee te delen? U kunt meedelen voor een bedrag van bijv. € 20,- per maand. Zo draagt u zorg voor Amy om een deel van de boodschappen te kunnen betalen of een stukje van de huur. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel met vreugde uw gaven. 

U kunt uw automatische incasso zelf in orde maken door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer:

– Iteams NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of info@amyinuganda.com. 

Alvast heel hartelijk bedankt & een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Evangelisatie

 Evangelisatie – missionaire dienst (2)

Afgelopen zondag ging het in de Oude Kerk over gebed. Misschien wel het belangrijkste middel in deze coronatijd nu we niet in andere vormen elkaar kunnen ontmoeten. Het gebed is niet alleen belangrijk voor ons als gemeenteleden maar zoals we zondag hoorden, ook voor de mensen om ons heen. En wat verwachten we er van? Van het gebed mogen we grote dingen verwachten in de machtige naam van Jezus Christus. Daarom roepen wij u op om drie ongelovige buren te adopteren in uw gebed en hen uw liefde te laten zien met een kaartje, telefoontje of een uitnodiging voor de koffie. Mee kijken met een kerkdienst kan natuurlijk ook. Denkt u mee in mogelijkheden en doet u in geloof en met verwachting mee? Twijfelt u/jij nog? bekijk dan de film ‘missionaire dienst – 8 november’ op hghg.nl, kanaal 1.

Jeugdrubriek

Stroopwafelactie op de zondagsschool voor juf Lea!

Juf Lea van der Riet-Luiten werkt tussen de arme kinderen in Zuid-Afrika en verspreidt zo het Licht van het Evangelie. Er komen veel kinderen op de clubs, ze leren daar veel over de Bijbel en over geloven in de Heere Jezus; zo leren ze de Heere Jezus steeds meer kennen. Juf Lea vertelt dat ze verlangen om steeds meer te leren en ze hoort van hen dat ze hun hart aan de Heere Jezus willen geven. Voor dit mooie en belangrijke werk gaan de kinderen van de zondagsschool nu geld ophalen.

Afgelopen zondag hebben de kinderen op de zondags-school een bestellijst en nieuwsbrief ontvangen. Via deze lijst kunt u inschrijven op het kopen van stroopwafels. De kinderen vragen dit aan hun familie en bekenden. Eén pakje kost € 2,50 en drie pakjes € 7,-.

Doen u en jullie mee? De bestellijsten moeten, incl. het geld, op zondag 22 november weer ingeleverd worden, de week daarna worden de stroopwafels dan geleverd.

Als je verhinderd bent, kun je de lijst ook inleveren vóór 23 november bij meester Ronald de Jong, Groot Veldsweer 28 of bij Nellie Wijnja, Brooshooftstraat 74 (hometeam Lea Luiten). Alvast heel hartelijk bedankt namens juf Lea van der Riet-Luiten!

 Zondagsschool

Wegens corona zult u dit jaar geen brief in de bus krijgen voor de kerstcollecte voor de zondagsschool. Dit jaar slaan we een keertje over. Wilt u toch onze zondagsschool steunen om het kerstfeest voor de kinderen te kunnen realiseren, dan kunt u uw gift overmaken op nummer: NL65RABO0373719612. Alvast hartelijk dank!

Personeel van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Postzegelactie Woord en Daad

Graag willen we u op deze wijze bekend maken met een postzegelactie van de stichting ‘Woord en Daad’, u welbekend . De opbrengst van deze actie is ten behoeve van Kind-slaven in Haïti voor een nieuw thuis.  Postzegels met prachtige afbeeldingen zoals van Vincent van Gogh, molens, bekende gebouwen, bloemen e.d. Een velletje van tien stuks kost u € 9,10. Daarvan gaat € 4,- naar de stichting ‘Woord en Daad’. Ook hebben we Kerstzegels die € 8,20 per velletje van tien kosten (oude prijs). De postzegels kunt u gewoon volgend jaar blijven gebruiken. Doet u mee? U kunt ze bestellen bij: Mw. Schenau, Buitendams 52, tel: 0184-63 11 39.

 Kinderclub

Helaas heeft leiding de moeten besluiten dat door de huidige omstandigheden m.b.t. corona het niet mogelijk is om kinderclub te houden. Omdat groep 8 in december afscheid zou nemen van de kinderclub, krijgen deze clubleden nog een leuk presentje door de brievenbus. We hopen in september 2021 weer helemaal te kunnen starten met de groep 7 en 8. De uitnodiging hiervoor zullen t.z.t. worden verstuurd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘Hoe vaak wordt een woord, dat wij in liefde laten vallen, in liefde opgenomen, waar het veel vrucht voortbrengt. Zaaien wij dan overal. Wie weet waar God Zijn wasdom op geeft.’  Isaac da Costa (1798-1860)

 Tenslotte

Terwijl ik bezig ben met de dooppreek voor aanstaande zondag, komt mijn vrouw mijn studeerkamer binnen met het bericht dat zij positief getest is. Gelukkig zijn haar klachten erg mild, maar er is wel een streep gekomen door onze plannen en die van de kinderen. Zondagmiddag zal de doopdienst van Arie (Aaron) Kraaijeveld dan ook niet plaatsvinden. Ik zie er met de doopouders naar uit om dit spoedig wel mee te mogen maken. In de morgendienst zal ds. T.J. Korten voorgaan. Zo staat hij ook nu weer paraat als achterwacht, fijn! Een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn in onze wijkgemeente veel gemeenteleden die kampen met ziekte. “God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden”. (Psalm 46: 2). Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn. Bid voor hen!

Kinderen t/m 12 jaar wel of niet opgeven bij reserveringen

Bij het begin van het verlagen naar 30 bezoekers in de kerk, was het advies van de PKN niet duidelijk, hoe we om moesten gaan met de kinderen. Wij hebben toen gemeend, dat kinderen t/m 12 jaar (basisschool) hierin niet meetelden. Daarom hebben we ook aangegeven, dat bij de opgave in ‘meevieren’ deze kinderen niet meegenomen moesten worden. Inmiddels heeft de PKN op haar website hierover meer duidelijkheid gegeven. Het getal van 30 is inclusief kinderen. Dit betekent dat vanaf nu ook de kinderen t/m 12 jaar opgegeven moeten worden in het programma ‘meevieren’, dat gekoppeld is aan onze website www.hghg.nl.

Reserveringen

Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba.noord@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. Op de websitepagina ‘meevieren’ kunt u zich vast aanmelden. Zaterdagmorgen wordt hierin het aantal mensen, waarvoor dan nog plaats is aangepast en volgen automatisch de uitnodigingen aan hen voor wie er nog plaats is.

Pareldienst 22 november

De volgende Pareldienst is op zondagavond 22 november. Het is dan ‘Eeuwigheidszondag’. Dit is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan stil bij allen die dit kerkelijk jaar zijn overleden. We sluiten daarmee het kerkelijk jaar af en gaan met de adventstijd het nieuwe kerkelijk jaar in.

In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland. Het thema is ‘enkele reis’ en de band Expect zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar twee personen mag uitnodigen kun je nu als familie samen gedenken. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar allereerst worden daarbij de nabestaanden uitgenodigd. Reserveren kan vanaf zaterdagavond 14 november. U wordt eerst op de wachtlijst geplaatst. Op woensdag 18 november wordt bekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn. Voor zover mogelijk schrijft het programma dan automatisch eerst degenen aan, die op de wachtlijst zijn geplaatst, waarna het net zo werkt als anders. Houdt hiervoor onze website goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen.

De volgende Pareldienst is op 6 december waarin ds. A.J. Mouw uit Aalburg hoopt voor te gaan.

de commissie Pareldiensten

Verkiezingen

Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Arie de Wit,  tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

 Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens één van zijn bezoeken een gift van € 50,- voor het verjaringsfonds. Hartelijke dank voor uw gift!

Citaat

Zaait de Heere het zaad van zegeningen, laat dan dankbaarheid de vrucht zijn die wij Hem toebrengen.’ Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor de wetenschappers die hun kennis inzetten voor het welzijn van de mensheid, juist nu er zoveel van hen wordt verwacht en er gezocht naar een goed vaccin tegen COVID-19.

In India grijpt het coronavirus om zich heen. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. Vooral arme gezinnen zijn het slachtoffer. Bid de Here God om verlichting en hulp voor de slachtoffers. (Gebedskalender Open Doors)

Bid u mee voor de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen graag meer leren over thema’s als discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit jaar een zogenoemd Focustraject met twaalf gemeenten gestart, waarbij dit soort thema’s aan de orde komen. Wilt u bidden om zegen op dit werk, zodat christenen groeien in geloof? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van meerdere gemeenteleden weten we dat ze in quarantaine verblijven vanwege een besmetting met Covid-19. We hopen dat zij snel mogen herstellen en geen schade van hun besmetting door het virus zullen overhouden. Misschien bent u of jij ook zo bevreesd wat ons allemaal nog te wachten staat. Daar is maar één remedie voor: “En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God.” (Hosea 12: 7). Ja, uitzien naar Zijn komst. Daar zingt Psalm 70 ook van: “Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.”

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- voor de eredienst. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardag bezoek een gift van € 20,- voor Gevangenenzorg Nederland.

 Gelezen/gehoord

Een goede preek is niet als een knuppel die op de wil van de toehoorders inbeukt maar als een zwaard dat diep in het hart van de toehoorders snijdt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 november

14.00- 15.30 uur  Openstelling Chr volksbibliotheek –                           De Parel

19.00 uur             Gebedskring jeugdzaal OK

Zondag 15 november

14.15 uur             Zondagsschool

 Dinsdag 17 november

9.15-11.15 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 19 november

20.00 uur             WG1 kring Geloofsopvoeding NK

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Instrumentaal concert in de Trinitatiskapel Dordrecht

Zaterdagmiddag 28 november 2020 wordt er een instrumentaal concert gehouden in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist Gerben Mourik en Alisa van Dijk, viool en zang. De musici verzorgen een aansprekend en afwisselend programma. U hoort werken van Hertel, Reinecke, Gounod en Alisa zint het mooi ‘Pie Jesu’ van Fauré, en Gerben Mourik hoopt ook te improviseren.

Gerben Mourik is stadsorganist van Oudewater, internationaal concertorganist en heeft een aantal prijzen gewonnen op improvisatieconcoursen. Hij heeft diverse cd ’s op zijn naam staan en promoot o.a. het werk van de bekende Dordtse organist Arie J. Keijzer.

Alisa van Dijk heeft viool, zang en muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast uitvoerend musicus is Alisa als docente verbonden aan Leerorkest Drechtsteden en heeft zij een privé lespraktijk in Dordrecht.

De akoestisch mooie ruimte van de Trinitatiskapel is uitermate geschikt voor instrumentale muziek. U kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten en de musici.

In verband met de coronacrisis dient u zich aan te melden via Alisa van Dijk per tel: 06-13 99 48 97 of per email via alisa.van.dijk@gmail.com. We mogen hopelijk 30 gasten ontvangen. Mocht het niet mogen van de overheid kan het concert gevolgd worden via het FB account van Alisa. Van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 15 november

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Kinderoppas

Janette Egas, Adriënne Bikker, Marijke Vogel (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32:5

avonddienst: Psalm 126:1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven Hardinxveld

18.00 uur   ds. C.H. Hoogendoorn, Lelystad

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede – aangepaste dienst voor mensen met een beperking

18.00 uur   wijk  3 Zuid, ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Landelijk diaconaat

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: A1 Jeanine Koes

A2 Wietse de Jong

De Parel

10.45 uur: A1 Jacobien Kraaijeveld

A2 Menthe van Houwelingen

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Britt de Bruin

_________________________________________________

NIEUWE KERK

Vrijdag 20 november

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Annerie Poortvliet en Arie Pronk

 

Kerkblad 76-18

Niets of alles

“Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen”

(1 Timotheus 6: 7).

___________________________________________________

Het brengt wél vreugde met zich mee, dat pasgeboren kindje. Vreugde voor de ouders, die verwachtingsvol naar de dag hebben uitgezien, waarop ze hun kindje in de armen kunnen nemen. En soms voor de broertjes en zusjes – en de grootouders. Vreugde, soms gepaard met zorg, als de gedachten uitgaan naar de wereld, waarin dat jongetje of meisje zal opgroeien: vol van dreiging, kwaad en zonde. Tóch wel vreugde; zo staat het tenminste doorgaans op het geboortekaartje. Méér brengt dat kindje echter niet mee. Geen rijkdom, geen bezit. Niets. Het heeft alleen van alles nódig: de moedermelk, de schone kleertjes, de warme wieg. En zo blijft het voorlopig. Er is geen enkel verschil tussen de baby van rijke ouders en het kindje, dat in een armoedige omgeving geboren wordt. Beiden hebben hetzelfde nodig. Beiden zullen sterven, als ze aan hun lot worden overgelaten.

Wij brengen niets mee; dat is wáár. Toch heeft dit woord een donkere ondergrond. Eigenlijk brengen we wel dégelijk iets mee: dat is ons zondige bestaan. Dat erven we van onze ouders lang voordat we maar énig bezit van hen kunnen erven. Maar die erfenis maakt ons niet rijk. Die is er de oorzaak van, dat we in nameloze armoede ter wereld komen. Maar wonderlijk: zo hoeft het niet te blijven. Er is een rijke gave voorhanden: de vreze des Heeren. Die gave is rijk en die máákt rijk. Niet naar de maatstaven van deze wereld overigens. Maar wel naar de overtuiging van hen, die door het geloof de Heere liefhebben. Die zijn zó rijk. Ze hebben de vrede in het hart en hun vreugde in de Heere. Dat hebben ze allemaal gekrégen. Niet meegebracht bij de geboorte en niet verdiend. Maar gekregen. 

Dan wil je zeker toch wel graag weten, door wie dit alles wordt uitgedeeld. Wel, dat kunnen we vertellen: je moet bij de Heere Jezus zijn. Maar Hij werd toch óók als een Kind, zonder bezit, geboren? Anders is een kribbe in een stal toch niet je wieg? Dat zal waar zijn; maar bij Zijn geboorte bracht Hij een rijke schat mee: de roeping van de hemelse Vader, om zondaren zalig te maken. Om rijk te worden ben je bij Hem daarom aan het goede adres.Daarom worden we ertoe opgewekt, deze rijkdom te zoeken. De weg daarheen is een weg van belijdenis van schuld, van je geestelijke failliet en de bede om de rijke gave van het geloof. En dit alles is ‘om niet’ te verkrijgen.

Intussen stempelt dit wel onze gang door dit leven. Voor Paulus zijn de woorden, die we overdenken, geen abstracte werkelijkheid. Ze zijn helemaal verankerd in het dagelijks leven. Laten we maar luisteren naar wat hij zegt: ‘Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn’. Heel praktisch en heel nuchter. Je hoeft niet naar bittere armoede en ontbering te verlangen. Je mag bidden om je dagelijkse brood. ‘Maar’, zegt Paulus dan -en hij heeft recht van spreken- ‘als je dat uit Gods hand krijgt, wees er dan tevreden mee. Mopper niet over wat je niet hebt en jaag niet achter alles aan, wat het leven biedt’.

Dat overdenken we in deze week van ‘dankdag’. Laten we niet volstaan met ‘tevreden te zijn met wat we hebben’, maar laten we in diepe verwondering overdenken, hoe groot het wonder is, dat we dit alles nog hébben. Hoe velen op deze aarde missen immers zélfs voedsel en kleding – en ze hebben ook nog eens geen dak boven het hoofd, om over een goede medische zorg maar te zwijgen. Paulus belicht het ook nog van een ándere kant. Je kunt achter alles aanjagen, maar het is duidelijk, dat je niets kunt wegdragen. We laten álles achter, als we sterven gaan. En als het leven in deze wereld, zonder God, het enige was wat je had, sta je in het sterven voor eeuwig met lege handen. We dragen niets deze wereld uit. Alles laten we achter. Dat is wáár. En tóch! Nu blijkt het tóch mogelijk te zijn, als een rijk mens deze wereld te verlaten. Als we Christus in ons leven als onze Zaligmaker leerden kennen, dragen we een schat mee, die nooit meer van ons zal worden afgenomen. Die wordt niet achtergelaten, maar door de dood en het graf heen meegedragen tot in het eeuwige leven. Wat wél in het graf wordt achtergelaten, is dat zondige bestaan, dat zo dikwijls tot een zware last is geweest.

Kijken we ons leven er eens op na: zijn we tevreden met wat we hebben en zijn we rijk met wij ontvangen?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Oliebollenactie  Zaterdag 21 november

In deze onzekere coronatijd kan Stichting Ontmoeting uw hulp beter gebruiken dan ooit. Bedrijven, kerken, scholen en comités kunnen nu veel minder giften geven en bijna geen acties organiseren. Terwijl er juist nú meer geld nodig is!

Helpt u mee om gemiste inkomsten voor Stichting Ontmoeting te compenseren? Bestel dan heerlijke oliebollen van

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bestelformulier

U kunt dit formulier op een van de onderstaande adressen in de brievenbus doen. Telefonisch bestellen kan ook, of per email: info@bakhuishardinxveld.nl. We zien uw bestelling graag voor woensdag 18 november tegemoet.

 • Ik bestel ………. zakken met 10 oliebollen (met krenten en rozijnen) € 8,- per zak
 • Ik bestel ………. zakken met 5 oliebollen (zonder vulling) € 4,- per zak

Naam:…………………………………………………….……

Adres:……………………………………………………….…

Telefoonnummer: ……………………………………………

Bent u slecht ter been, of ziet u het niet zitten om de deur uit te gaan? Dan bezorgen we ze graag bij u.

Bezorgen* ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ophalen kan van 9.00-12.00 uur op een van onderstaande adressen:

O Werkendam, fam. Verschoor, Vissersdijk 53a, tel. 0183-505167

O Hardinxveld, Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tel. 06-57576156

O Sliedrecht, fam. Stuij, Kerkbuurt 175

Graag aankruisen waar u de oliebollen op komt halen; graag gepast en contant betalen bij ophalen en bezorgen; Extra giften zijn van harte welkom!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jongerenprijs voor sociale coöperatie StekUp

StekUp, de sociale coöperatie die is ontstaan vanuit de missionaire pioniersplek CrossCulture Nieuwegein (IZB), heeft de Jongerenprijs 2020, gewonnen. 27 projecten dongen mee om de 10.000 euro die er viel te winnen.

Kerk en Wereld, een fonds van de Protestantse Kerk, daagt jongeren (12-35 jaar) en jongerenorganisaties elk jaar uit om hun dromen om te zetten in plannen en mee te doen aan de Jongerenprijs. ‘De uitverkiezing was een enorme verrassing’, zegt Theo Vreugdenhil, missionair pionier. Samen met Maarten Atsma is hij de drijvende kracht achter het initiatief, waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Dit is de gedachte achter StekUp: Migranten die net in Nederland komen wonen, zitten dikwijls vol ervaring, dromen en plannen met betrekking tot een eigen bedrijf. Maar dat is in Nederland ingewikkeld, helemaal als je een taalachterstand hebt en nog geen sociaal netwerk hebt. Daarom zijn Theo en Maarten vanuit de interculturele pioniersplek Cross Culture Nieuwegein de sociale coöperatie StekUP begonnen. ‘Met elkaar slaan we de handen ineen om te gaan ondernemen en een inkomen te gaan verwerven vanuit een ieders eigen talent; we verbinden ons aan elkaar en versterken elkaar. Door onder de paraplu van een sociale coöperatie te ondernemen, behouden leden hun uitkering, zijn er deskundigen beschikbaar als coach, en worden zaken als administratie, inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. Inmiddels heeft de coöperatie al 6 leden aan het werk geholpen, in verschillende sectoren: horeca, administratief en huishoudelijk werk.’ Zie ook www.stekup.nl

Tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk

‘Dankbaar ben ik, dat ik een herstart heb gekregen. Met de ervaring van corona sta ik nu anders in het leven. Ik zie de betrekkelijk

heid van veel dingen, waar ik me voorheen druk om maakte, de waan van de dag. Wat heeft echt waarde, als je beseft hoe kwetsbaar je bent, als er een virus uit China kan komen overwaaien, waar je zomaar aan kunt overlijden?’

Dat zegt ds. André van der Graaf uit Heerde in het kerstnummer van ECHO, een uitgave van de IZB. André werd tijdens de eerste coronagolf besmet met het virus en belandde als gevolg daarvan enkele keren in het ziekenhuis. Er waren momenten waarop hij dacht dat zijn laatste uur nabij was. ‘Ik heb een herstart mogen maken’ vertelt hij. Maanden na dato is hij nog aan het revalideren. Toch is hij hoopvol. ‘Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. Zijn licht wordt nooit meer door de duisternis overwonnen. Met Pasen stond Hij op uit de dood. Als je in Hem gelooft, hoef je voor niets of niemand meer bang te zijn. Want ik ben kwetsbaar en tegelijk onoverwinnelijk, dankzij Hem. Die ervaring is eigenlijk te groot voor woorden. Daar denk ik aan, als ik straks voor de Kerstdagen de kaarsen aansteek en de lichtjes ophang.’ Kijk voor het hele interview (en voor het bestellen van uitdeelexemplaren van ECHO) op www.izb.nl/echo

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal

‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Evangelisatie

Zondag 8 november is het weer ‘missionaire zondag’ in onze gemeente. Het thema van deze zondag is ‘Het gebed’. Stelt u voor zich zelf wel eens de vraag: hoe bid ik, geloof ik, waar ik om bid. Hoe ga ik om met de teleurstellingen als mijn gebed niet verhoord wordt.b

In de morgendiensten van 8 november zal hier speciaal aandacht aan worden gegeven. Ook zal er met klem aandacht worden besteed aan mensen die niet, of niet meer in God geloven. De evangelisatiecommissie hoopt en bidt we dat deze ‘missionaire’ boodschap duidelijk mag klinken. Door omstandigheden zal er in wijk oost zondag niet over worden gepreekt, maar op de derde adventzondag. Tegen die tijd zullen we dit nog een keer in de kerkbode vermelden.

Uur van gebed

Zolang het mogelijk is willen we doorgaan met het maandelijkse uur van gebed. Naast het gebed in de zondagse erediensten is het van groot belang om in de gebeden niet te verslappen. Daarom komen we zaterdag 14 november weer bij elkaar. Op de dag van de Mars voor het leven en een week na de Open Doors dag op 7 november. Wat is het belangrijk om met elkaar te bidden voor de kerk in de verdrukking. Wat hebben zij er veel voor over om in kleine kring, soms met gevaar voor eigen leven, in gebed te gaan. En wij? 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk op gepaste afstand. We vragen je om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, de handen te ontsmetten en je naam te noteren.

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten in leveren in de daarvoor bestemde dozen.  Die staan in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

 Een nieuw donorregister

Vorige week kregen veel mensen die zich niet hebben laten registreren een brief in huis waarmee aangespoord werd om een keus te maken. In maart jl. schreef ik op verzoek in het kerkblad een artikel over donorregistratie. Iemand vroeg mij om dat artikel nogmaals te publiceren nu deze brief gekomen is.

    Wat is er aan de hand?

Per 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Dat betekent dat er een nieuw donorregister is. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken. Laten we ons realiseren dat geen keuze ook een keuze is, een keuze die dan, via deze wet, door de overheid wordt gemaakt.

    Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?

 1. God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
 2. Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
 3. Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
 4. Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

    Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?

 1. Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
 2. Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
 3. Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
 4. God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

    Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?

Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.

Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

Orgel voor De Parel

Enige weken geleden stond er een oproep in de kerkbode of iemand nog een orgel had staan dat in De Parel gebruikt zou kunnen worden. Daar hebben twee gemeenteleden op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels is er op één aanbod ingegaan en dat orgel staat inmiddels in zaal D. Het orgel klinkt prachtig en is geschikt voor een grote zaal. Helaas was bij de online diensten afgelopen zondag de afstemming met de zang niet optimaal waardoor de klank van het orgel nog niet tot zijn recht kwam. We hopen dat voor de komende weken te verbeteren. Ter zijner tijd zal er een filmpje geplaatst worden op de site van de kerk waarop het orgel te zien en te horen zal zijn.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 november

De diaconale collecte is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege alle maatregelen kunnen we in Nederland helaas dit jaar geen voedselpakketten inzamelen. Maar we geven niet op. Dorcas koopt daarom dit keer de producten in de landen zelf in. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl of op hghg.nl hoe u kunt doneren. U kunt uw gift ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Zending

Bericht over Amy

Over een half jaartje hopen wij Amy uit te zwaaien naar het zendingsveld in Uganda! Ondanks dat de grenzen open zijn, is deze tijd nodig voor alle voorbereidingen die er bij komen kijken zoals verzekeringen regelen, website up to date houden, begroting maken, financiële achterban opbouwen, gesprekken met de kerk, nieuwsbrieven schrijven, etc. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Bovendien zijn er in februari verkiezingen in Uganda en dat zou weleens nationale onrust kunnen geven. Het advies is om dit af te wachten. April lijkt de juiste tijd, Zijn tijd.

Special Joy

Amy’s hart is in één zin samen te vatten: ‘een Vreugdevolle bediening (zending), voor Speciale mensen (mensen met een beperking), gefundeerd in de Liefde Zelf’. Ten diepste is het God’s hart! Zefanja 3: 17 en 19.

Samen met International Teams, de ondersteunende zendingsorganisatie van Amy, heeft zij de volgende vier pijlers bedacht die de leidraad gaan vormen voor haar werk onder mensen met een beperking in Uganda:

 1. De speciale vreugde die God voor speciale mensen heeft. (God)
 2. De speciale vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen vinden in zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (Ikzelf)
 3. De speciale vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving (Naasten)
 4. De speciale vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk als onderdeel van het Lichaam van Christus (Wereld) Een hartelijke groet en de zegen van God.

namens het TFT-team van Amy

Krng- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 17 en 18. Aanvang 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Gezien het nog steeds toenemende risico van besmetting met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voor dit jaar afgelast. We hopen dat we woensdag 13 januari 2021 de bijeenkomsten weer kunnen hervatten.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Dit zal een leerdienst zijn waarin het vanuit Heidelbergse Catechismus zondag 28 gaat over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Het gaat in deze zondag om de vereniging met Christus in het avondmaal. Eveneens maakt deze zondag duidelijk dat de Heere Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Het is mooi dat deze leerdienst snel volgt op de leerdienst over de doop. Wat een rijkdom om als gemeente zo stil te staan bij de betekenis van de sacramenten.

 Bijbelkring

Woensdag 11 november is de derde kringavond. We komen weer samen in De Parel. We lezen met elkaar Exodus 3 en het derde hoofdstuk van het boekje is aan de beurt. De Heere God roept Mozes en maakt Zijn naam bekend. Mozes moet weer terug naar Egypte. Na een tijd van opleiding komt er nu een tijd dat de Heere Hem een belangrijke taak geeft in Zijn dienst. De avond begint om 20.00 uur. Ook als u nog niet geweest bent, van harte welkom!

Doopdiensten

Zondagmiddag 15 november vindt om 16.00 uur de doopdienst plaats van Aaron Kraaijeveld. In de middagdienst van zondag 22 november worden Anna en Loïs de Heer, gedoopt. In deze diensten zijn de doopouders met hun gasten aanwezig. Als gemeentelid kunt u de dienst online meebeleven. Om 18.00 uur is er dan weer een dienst waarin een klein deel van de gemeente wordt uitgenodigd. Laten we biddend om de doopouders heen staan. De doopdienst is trouwens ook een mooie gelegenheid om via een kaart uw en jouw meeleven kenbaar te maken aan de doopouders.

Gift

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek € 25,- voor kerkelijke doeleinden. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Bidden moet regelmatig, volhardend, vastberaden en aanhoudend gebeuren, tenminste eenmaal per dag, of we er nu voor in de stemming zijn of niet’. (Tim Keller)

Tenslotte

Natte dagen en gekleurde bladeren vertellen ons dat het echt herfst is. In de natuur zie je hoe doodsheid zijn intrede doet. Als God het geeft wordt het straks weer lente en komt de schepping tot leven. Zo is het ook in het geestelijk leven. Wat een doodsheid is er door de zonde gekomen. En onze oude natuur doden is iets waar we mee bezig blijven tot onze laatste snik. Maar Goddank is er om Jezus’ wil ook nieuw leven. Christus wekt door Zijn opstandingskracht tot leven. In de doop wordt het uitgebeeld en in het geloof is het werkelijkheid: Hij leeft en ik met Hem! U en jou een goede zondag toegewenst! Een hartelijke groet, ook van ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Reserveringen

Bij de Pareldienst op zondagavond 8 november, worden twee kerkzalen gebruikt. Dit betekent, dat 60 mensen hiervoor zich kunnen inschrijven. Ook de jongeren die deze dienst willen bezoeken, dienen zich hiervoor in te schrijven. Misschien dat de ouders hen hierop kunnen attenderen. Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. De reservering voor de overige gemeenteleden zal daarna worden opengesteld, voor zover er dan nog plaats is.

Verkiezingen

Nu de beide verkozen broeders voor de vacature van één ouderling en van één diaken hebben bedankt, lijkt het er op dat we in een impasse raken. Het moet toch mogelijk zijn, dat in zo’n grote wijkgemeente de vacatures die er zijn opgevuld kunnen worden.

We zijn te rade gegaan bij de ondersteunende dienst van de PKN. Zij wezen ons op de toelichting van de kerkorde, waarin voor de situatie waarin wij ons bevinden kortweg de volgende mogelijkheid, wordt genoemd: ‘Wanneer een verkozene zijn roeping tot het ambt niet aanvaard, moet een nieuwe stemming plaatsvinden. Er hoeft niet om aanbevelingen te worden gevraagd. Het gaat immers om dezelfde verkiezingsronde. De kerkenraad moet daarbij degenen die door tien stemgerechtigden waren aanbevolen en niet verkozen zijn, op de verkiezingslijst plaatsen. Als er dan slechts één kandidaat is, kan de kerkenraad deze verkozen verklaren.’ Tijdens de laatste verkiezing waren er twee kandidaten voor de vacature van diaken aanbevolen, ieder door tien stemgerechtigden. Arie de Wit had 37 van de 82 uitgebrachte stemmen. Meerdere kandidaten waren er niet. Daarom heeft de kerkenraad hem tijdens haar vergadering van 2 november j.l. verkozen verklaard voor het ambt van diaken. Hij is hiervan afgelopen week op de hoogte gebracht en hem is verzocht zijn beslissing uiterlijk donderdag 12 november kenbaar te maken. We bidden dat Arie deze roepstem mag verstaan en wensen hem Gods nabijheid toe bij zijn overwegingen.

M.b.t. de nog openstaande vacature van ouderling komen we t.z.t. terug.

Beroepingswerk

Het beroepingswerk lijkt stil te liggen. Niets is echter minder waar. De beroepingscommissie is bezig zich te oriënteren en mogelijke stappen voor te bereiden. Dit vraagt tijd en niet minder zorgvuldigheid. Wilt u dit werk dragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

Als wij in de tuin van Gods Woord wandelen en de zoetigheid zuigen uit de bloemen der beloften, zullen we nooit lust hebben van ‘de verboden vrucht’ te plukken. Chrysostomus 347-407

Bidden en danken

We danken dat de tijd van quarantaine voor de bewoners van De Buitenhof er weer op zit en dat alle bewoners er goed doorheen zijn gekomen en er vooralsnog geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld.

 • Wilt u bidden voor alle medewerkers van de opvang-huizen? Zij hebben een groot hart voor de tieners en zijn elke dag druk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Een team van zendingswerkers uit verschillende landen organiseert in Thailand in de stad Mahasarakham allerlei activiteiten om met mensen het Evangelie te delen. Ze zijn een samenwerking gestart met een lokale kerk. Bid voor bescherming van deze samenwerking en bid voor vrucht op het werk wat samen wordt gedaan. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods helende nabijheid.

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoeken € 20,- aan collectebonnen ter vrije bestemming en € 10,- aan collectebonnen voor de actie ‘verspreiding voedselpakketten’.

Doopzitting

Donderdag 19 november wordt doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord

‘Het geloof is een lege bedelaarszak, daar moet de schat van Christus’ gerechtigheid in.’

Tenslotte

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Anders dan we gewend zijn. Hopelijk zegt u dit ook elke zondagavond: ’De rustdag is weer voorbij, maar anders dan we gewend zijn.’ Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug,  De Parel

Woensdag 11 november

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             WG 1 Bijbelkring,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

Donderdag 12 november

20.00-22.15 uur   WG 3 Opvoedkring,  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, jeugdzaal OK

Vrijdag 13 november

19.30-21.30      Het Broodhuis,  De Parel

____________________________________________________

Varia

UITNODIGING

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

Donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.

Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen.

Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?

Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven. Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk. Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(Zie QR code rechts)

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

(zie QR code links)

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 8 november 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur    ds. J.C. de Groot, Dordrecht

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Janieke Alblas, Heleen Verschoor (reserve)

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 4

avonddienst: Psalm 60: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde, HC 28

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Kruger, Rotterdam

 Kinderoppas

OK, groep A1 Petroesjka Paans, groep A2 Rosalie de Jong

De Parel: groep A1 Lenny Egas, groep A2 Sanna de Jong

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-17

Tijd voor vrijheid
Bestemming vrijheid (6/7)

“Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed”(Efeze 5: 11 en 12a)

____________________________________________________

In deze serie ‘Bestemming vrijheid’ hebben we gezien dat het de bedoeling is dat wij in vrijheid met God, elkaar en jezelf zou moeten leven. Dat is je bestemming. Vrij van zonde en zondige patronen, vrij van emotionele pijn en ook vrij van leugens in je denken. Helemaal aan het begin zagen we al hoe Israël werd kleingehouden in Egypte door slavendienst. En hoewel je nu zou kunnen denken dat je de weg naar vrijheid helder hebt, zou je kunnen zeggen dat niets is wat het lijkt. Onzichtbaar speelt er op de achtergrond nog veel meer dan je vaak denkt. Het is aan de ene kant helemaal waar dat zonde, onvergevingsgezindheid en ook leugens je gebonden houden, maar het is daarnaast ook heel goed om te beseffen wat er op de achtergrond meespeelt.

Niets is wat het lijkt, omdat het niet alleen gaat over wat jij en ik doen, maar omdat er op de achtergrond een geestelijke strijd speelt. Het is geen psychologische strijd, maar een geestelijke strijd. Zonden, onvergevingsgezindheid en leugens zijn niet een paar psychologische dingen die je zou moeten overwinnen, je staat midden in een de geestelijke strijd. Het gaat uiteindelijk om de listige verleidingen van de duivel.

Soms krijg ik wel eens de vraag of een christen, een gelovige zijn vrijheid kan kwijtraken? Als je nadenkt over hoe zonden nog steeds macht hebben in je leven of hoe waarheid nog steeds niet je hele denken bepaalt, dan is wel duidelijk dat je als gelovige niet vanzelfsprekend vrij bent, ondanks dat je gelooft in Jezus. Je bent wel het eigendom van Jezus geworden, maar midden in de geestelijke strijd is er nog steeds een vijand die erop uit is om je te gijzelen en je vrijheid te roven. Je zou bijna zeggen: “Hoe durft hij?”. Bedenk even wie die vijand is. De vijand waarvan Paulus zegt dat het de duivel is en waarover Paulus in Efeze 6 zegt dat wij tegen hem de strijd hebben en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het zijn machten en krachten die rechtstreeks onder leiding staan van de vorst van de duisternis.

Dat de duivel op wraak uit is, mag wel duidelijk zijn. Als hij de controle over Jezus niet kan hebben, dan zal hij er alles aan doen om de controle te krijgen op het nageslacht van Jezus. Niet het letterlijke nageslacht, maar degenen die geloven in Jezus. Er is maar één manier voor satan om de schade voor hem zo klein mogelijk te houden en dat is de aanval inzetten op degenen die het getuigenis van Jezus hebben. En daarmee ben je als gelovige dus altijd doelwit van satan en op welke momenten ben je echt een doelwit? Als hij iets te zeggen heeft. Of anders gezegd: Als hij iets heeft om je aan te klagen.

Stel je leven eens voor als een land. Dat land is wel eigendom van Koning Jezus, maar zodra je in je leven delen van dat land weggeeft aan de vijand, dan heeft hij daar iets te zeggen gekregen. Niet omdat Jezus dat zou willen, maar omdat jij hem die ruimte geeft. Dat is precies waar het in de geestelijke strijd om gaat. Zodra jij terugvalt in zonde of zondige patronen, dan gebeurt er iets in de geestelijke strijd. De vijand ziet ineens kwetsbare plaatsen in je muur en zal daar op inzetten.

Het is tijd om in vrijheid met God, je naaste en jezelf te leven. Die vrijheid heeft Jezus voor je verdiend en die heb je ontvangen door genade. Verspeel die vrijheid dus niet en als dat wel gebeurt is, ruim het grondgebied van je land op. Word je bewust van zonden, leugens of onvergevingsgezindheid, laat er berouw op volgen belijd aan God dat je hierin ruimte hebt gegeven aan de vijand en bekeer je ervan. Op dat moment heeft de vijand geen grond meer onder zijn voeten en komt er bevrijding. En vertel het de vijand maar, in de Naam van Jezus, dat hij geen enkel recht meer heeft op je leven. Het is tijd om je vrijheid terug te ontvangen en in vrede met God, jezelf en je naaste te leven.

Gebed: Here Jezus, Uw bloed dat heeft mij gereinigd en ik erken en belijd dat ik te vaak ruimte geef aan de vijand. Ik toon berouw over de zonden die ik deed, de leugens die ik geloofde en de onvergevingsgezindheid die ik ruimte gaf. Ik bekeer mij hiervan en ik geloof in Uw bloed en de kracht van Uw bloed en geef de vijand geen ruimte meer in mijn leven. Ik dank U voor de vrijheid die U voor mij verdiende en wil alleen nog in die vrijheid leven. Amen.

Theo de Koning

 

Algemene berichten

Hervormingsdag
Samen met de gemeente van Boven-Hardinxveld is dit jaar weer een Reformatieherdenking georganiseerd. Afgelopen jaar heeft de wijkkerkenraad van wijk 1 Oost deze avond georganiseerd in de Nieuwe Kerk. Dit jaar heeft de kerkenraad van Boven-Hardinxveld deze avond georganiseerd in de kerk in Boven-Hardinxveld. Ds. de Koeijer is gevraagd om de inleiding te verzorgen. Daarnaast is een koor uitgenodigd om enkele liederen te zingen. Vanwege de beperkende maatregelen kan deze Reformatieherdenking helaas geen doorgang vinden. Dit is jammer omdat het belangrijk is stil te staan bij de Reformatie. De reformatie was een cruciaal omslagpunt in de kerkelijke geschiedenis die plaatsvond in het begin van de zestiende eeuw. De nadruk werd weer gelegd op de kern van het Evangelie. Daarbij speelden de drie ‘Sola’s’ een belangrijke rol:
Sola Scriptura, Alleen door de Schrift
Sola Gratia, Alleen door genade
Sola Fide, Alleen door geloof
De stichting In de Rechte Straat (IRS) attendeert ons nog op de mogelijkheid om de online Reformatieherdenking te volgen die door IRS wordt uitgezonden op zaterdagavond 31 oktober. Deze is om 19.30 uur te volgen via www.irs.nu/hervormingsavond Mede namens beide kerkenraden van harte aanbevolen.

Collecteweek Stichting De Ark
In de herfstvakantie was de jaarlijkse collecteweek voor Stichting De Ark.
Door de bijzondere situatie rondom corona is deze anders dan anders verlopen. Hierdoor kunt u de collectant gemist hebben. U kunt alsnog een gift overmaken op rekeningnummer naar NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Hartelijk dank ook namens de logees.
Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Let op: Als u gewend bent om een GZB-dagboek aangeboden te krijgen, dan hoeft u geen contact op te nemen. In dat geval komt er vanzelf iemand bij u langs.

Boven-Hardinxveld:
Naam contactpersoon: Marieke Ritmeester
E-mailadres: mariekeritmeester@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 63 28 54

Hardinxveld-Giessendam:
Naam contactpersoon: Marianne van Milligen
E-mailadres: mariannevm@live.nl
Telefoonnummer: 61 03 10
Vanwege de maatregelen rondom Corona kunt u op 2 manieren betalen:
Met gepast geld in een envelop.
Door geld over te maken. De verkopers hebben het bankrekeningnummer. Het geld kunt u dan overmaken o.v.v. uw naam en adres.

EO en IZB maken podcast: Eerst Dit voor kids
Twee jaar na de start van de populaire dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ komen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB met een variant voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. De eerste aflevering is maandag 19 oktober te beluisteren.

‘Geloofsopvoeding is één van de grote taken waar ouders in christelijke kring vandaag voor staan’, zegt Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Deze taak is ingewikkeld geworden. De dagelijkse ‘huisliturgie’ in gezinsverband staat onder druk; ze wordt verbrokkeld door sport- en andere buitenschoolse activiteiten. Om ouders een steun in de rug te bieden hebben we ‘Eerst Dit voor kids’ ontwikkeld. Je zou het uitstekend samen kunnen beluisteren, bijvoorbeeld voor het slapengaan of aan ’s morgens tijdens het ontbijt. Ook op scholen kan de dagelijkse podcast zijn dienst bewijzen, voor de bovenbouw van het basisonderwijs.’
Vanaf maandag 19 oktober is dagelijks een aflevering te beluisteren. Schrijfster Anke van de Pol, bekend van o.a. de kinderboeken ‘De majesteit van belangRijk’ en ‘Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos’, leverde de teksten. De podcast biedt een raamvertelling over Daan, een jongen die samen met zijn vader allerlei klusjes doet. Tijdens het werk krijgt hij op een speelse manier bijbelverhalen te horen.

‘Eerst dit voor kids’ is gratis te beluisteren via eerstditvoorkids.nl, via het Youtube-kanaal van de EO, via de podcast-app of Spotify. De eerste reeks duurt 6 weken. Als de podcast in een behoefte blijkt te voorzien komt er in 2021 een vervolg. ‘Dat is mede afhankelijk van de inkomsten, want we steken er veel tijd en energie in’, zegt Van den Berg.

Elk jaar zamelen de initiatiefnemers geld in ter bestrijding van de onkosten. Het batig saldo wordt geïnvesteerd in nieuwe innovatieve podcasts, zoals Eerst dit voor kids.
In december staat de lancering van nog een nieuwe podcast gepland, speciaal voor ‘zoekers’. Ds. Kees van Ekris voert daarin gesprekken met met min of meer bekende dertigers over de vragen ‘wie je bent (over identiteit), waar je bij hoort (over belonging), wat je te doen staat (over roeping), wat heilzame rituelen voor je zijn (over contemplatie), wat je hoop is’. Een gesprek waarin kernwoorden uit het christelijk geloof resoneren, kan luisteraars helpen bij het contact met niet- of ooit-gelovige familieleden, vrienden of bekenden.

Twee jaar geleden, in december 2018, presenteerden de EO en de IZB de podcast ‘Eerst dit’, met elke werkdag een bijbelgedeelte en een korte overdenking. De podcast groeide in korte tijd uit tot de populairste uit het aanbod van de publieke omroep. De app werd 65.000 keer gedownload. Dagelijks zijn er ruim 25.000 luisteraars.

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal
‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

HGJB 110 jaar!
Dit seizoen viert de HGJB haar 110-jarig jubileum. De organisatie is dankbaar voor een lange periode waarin zij van betekenis mocht zijn voor jongeren en gemeenten. Daarom staat de HGJB het komende jaar op verschillende manieren stil bij dit jubileum.
Zo brengt de organisatie een jubileummagazine uit met inspirerende verhalen over het werk van de HGJB door de jaren heen. Hiervoor zoeken ze nog mooie en/of inspirerende verhalen. Ken of ben jij iemand met zo’n verhaal? Stuur dan een mail naar info@hgjb.nl.

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Opbrengst verkoop mondkapjes
Het vorige bericht in het kerkblad heeft weer veel klanten opgeleverd. Mw. Van de Minkelis kwam dit keer een envelop brengen met maar liefst € 520,-! In totaal heeft de verkoop van mondkapjes het prachtige bedrag opgeleverd van € 1.170,- bestemd voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten. Heel hartelijk dank! Mondkapjes kunnen nog steeds bij mw. Van de Minkelis besteld worden. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diensten op Dankdag
Om meer gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te wonen, heeft Wijkkerkenraad 1 Oost besloten om op Dankdag in de Nieuwe Kerk een extra morgendienst te beleggen. In De Parel worden geen extra diensten gehouden.
Voor de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk verwijzen wij u naar de wijkberichten onder wijk 1 Oost. Voor de morgendienst in de Oude Kerk worden de leden van wijk 3 Zuid uitgenodigd zich aan te melden. Voor de avonddienst betreft dit de leden van wijk 2 Noord. U zult begrijpen dat we graag deze diensten gezamenlijk zouden invullen, maar onder de huidige omstandigheden ook praktisch uitvoerbaar moeten vormgeven. Alle diensten in uw voorbede en digitale ‘aanwezigheid’ aanbevolen.

Vacature jeugddiaken
Broeder J.W. Loeve heeft aangegeven zijn ambt van jeugddiaken om persoonlijke redenen te willen neer leggen. We zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft mogen doen en wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe. Tot er een opvolger gevonden is, zal hij voorlopig zijn taken blijven waarnemen. Omdat de jeugddiaken een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugddiaken heeft als bijzondere taak om de jeugd diaconaal bewust te maken en maakt daarvoor zowel deel uit van de diaconie als van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling mag u denken aan broeders uit de gehele gemeente, uw voordracht is niet wijkgebonden. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van AK op 23 november. Aanbevelingen kunt u indienen tot maandag 16 november bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Dankdag
Woensdag 4 november is het dankdag. Deze dankdag zal anders verlopen dan gebruikelijk. Toch willen we in deze week samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Dank God in alles! Het gaat over Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome. Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware storm terecht, dat gevreesd wordt dat ze zullen verdrinken. Wekenlang brengen ze door op een stampend, misselijkmakend schip. Doodsbang zijn z’n reisgenoten. Maar Paulus vertrouwt midden in die doodsangst op God. Hij neemt de tijd om God te danken voor het brood dat er nog wél is, hoewel verder alle lading verloren is gegaan. Paulus dankt, eet en motiveert zijn omgeving om hetzelfde te doen. Zo mogen wij op dankdag anno 2020 de Heere God danken – in alles. Wat er ook gebeurd is en wat de toekomst ook zal brengen. Want God is goed!
In de ochtenddienst op 4 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. De diensten beginnen om 09.30 in de Oude en Nieuwe kerk.
Er is dit jaar weer een gezinsdagboekje beschikbaar om vanaf zondag in de gezinnen na te denken over dit thema. Het gezinsdagboekje is te vinden op de site.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dankdag woensdag 4 november
De diaconale collecte op dankdag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Collecteverantwoording
De afgelopen periode hebben we als diaconie de volgende bedragen ontvangen.

05-07 Hospice de Cirkel € 1.981,80
12-07 Voor elkaar vakantie weken € 1.673,85
19-07 Algemeen € 2.180,90
26-07 Geloven in Spangen-Coronawinkel € 1.441,45
02-08 Algemeen € 1.846,65
09-08 De Herberg € 1.701,40
23-08 Zilt € 1.478,15
30-08 Algemeen € 2.770,59
06-09 NOODHULP Beiroet € 6.398,95
13-09 Heilig Avondmaal: Christenen in Pakistan € 2.224,65
20-09 HGJB € 1.426,55
27-09 Algemeen € 1.885,57

Hoewel er geen fysieke collecten kunnen plaatsvinden constateren we dat u ondanks deze beperkingen toch uw diaconale (financiële) bijdrage doet. We danken u daarvoor en kunnen hierdoor het diaconale werk in onze gemeente, in ons land en wereldwijd, blijven ondersteunen. Samen met u bidden we God of Hij dit wil zegenen, en onze naasten dichtbij en ver weg hiermee geholpen kan worden.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het tweede kwartaal van 2020 is totaal € 1.266,-. Dit is bestemd voor Red een Kind, project onderwijs brengt kinderen tot bloei. De opbrengst van het derde kwartaal is in totaal € 1.184,-. Dit is bestemd voorr Open Doors, voor het project Kerk in Nigeria. We danken u allen voor uw bijdrage.

Dorcas Voedselactie 2020
Door de huidige omstandigheden kan de Dorcas Voedselactie niet worden gehouden zoals voorgaande jaren. Er kunnen in Nederland dit jaar geen voedselpakketten worden ingezameld, maar de allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet en voedselpakketten zijn dan ook heel belangrijk voor de meest kwetsbaren. Daarom wil Dorcas nu op een andere manier zorgen voor voedselpakketten. Producten die normaal gesproken uit Nederland komen, worden nu in de landen zelf ingekocht. Voor € 15,- kan er een voedzaam pakket worden samengesteld, inclusief handzeep. Omdat pakketten niet vervoerd hoeven te worden, kunnen ze sneller bij de allerarmsten worden gebracht.

Helpt u ook mee? U kunt meedoen door bij te dragen aan een voedselpakket. Dat kan door een van bijgaande QR-codes te scannen of een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten gunste van Dorcas Voedselactie.
Ook is er de mogelijkheid om via de website webshop.dorcas.nl een product uit te zoeken en de waarde daarvan via Ideal te doneren. Op de website dorcas.nl/voedselactie kunt u meer informatie vinden en kunt u ook online doneren. We hopen dat er genoeg geld binnenkomt om degenen die het het meest nodig hebben deze winter te kunnen helpen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering betaling abonnement kerkblad
In mei is bij het kerkblad een factuur verstuurd voor de betaling van het abonnementsgeld over 2020. In juli heeft in het kerkblad een herinnering gestaan. Helaas moeten we constateren dat 15% van de abonnees het abonnement nog niet betaald heeft. Wilt u alstublieft nagaan of u uw abonnement hebt betaald? De kosten zijn minimaal € 15,-. Graag overmaken naar NL24 RABO 0373 7195 74 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hveld inz. Kerkblad en Kerkradio onder vermelding van uw adres.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 2 november is er weer Kring. We gaan verder met het boek Daniël en we gaan proberen te leren te leven zoals Daniël leefde. Iedereen is van harte welkom. Kom gerust ook eens een keer kijken of dit een kring is die bij je past. We ontmoeten elkaar, nemen daar ook echt tijd voor, verdiepen ons op een praktische manier in de Bijbel en zijn op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00 uur in De Parel en is veilig wat betreft de maatregelen rondom corona.

 

Zending

Bezoek Gerlinde
Alweer een jaar geleden is Gerlinde uitgezonden naar Centraal-Azië en ook bij ons in de gemeente geweest. Onlangs was ze even in Nederland en bracht ons een kort bezoek om te vertellen over haar leven en werk daar.
Hoewel de eerste maanden in het teken van taal- en cultuurstudie stonden, heeft ze al vlug werk opgepakt in het centrum voor daklozen. Gerlinde voelde zich gelukkig snel thuis in het nieuwe land, waardoor de tijd lockdown niet zo vervelend was. De vergaderingen voor het opstarten van het hospice werden voortgezet via Zoom en er werden toen vooral protocollen geschreven. Dat klinkt misschien saai, maar is zeker niet overbodig want palliatieve zorg is eigenlijk iets heel nieuws in Centraal-Azië. Daar helpen doctoren patiënten zo lang mogelijk, zolang er maar geld beschikbaar is. Ze geven niet aan of iemands einde menselijkerwijs nadert, ze rekken zo lang mogelijk. Soms hebben mensen daardoor een nare weg te gaan. In eerste instantie zullen vooral daklozen die geen geld hebben voor medicijnen in het hospice komen.
Gerlinde heeft al een weekje gelogeerd in het hospice om zo te ervaren wat er nog mist en beter kan voor de patiënten. Ze heeft gemerkt dat het echt een fijne atmosfeer en omgeving is en een prachtige en rustige plaats zal zijn voor daklozen die de laatste weken van hun leven daar doorbrengen. Vooralsnog is de hoop dat het hospice begin 2021 echt open kan gaan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
‘Wees mij een rots om in te wonen,
een schuilplaats waar mijn hart
steeds toevlucht vindt in smart.’
(Psalm 71: 2 berijmd)

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen heeft de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de basisschool zit, ontvangen voor de morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze dienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles! Dit thema is door de HGJB aangedragen en komt op vanuit Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor te gaan. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, mag toch vooral ook gelet worden op Gods trouw en goedheid.

Gelezen
Iedere christen heeft zijn leven lang ervoor nodig om de doop te leren kennen en ermee om te gaan. Hij moet er altijd mee bezig zijn om vast te geloven wat de doop belooft en geeft: overwinning van duivel en dood, vergeving der zonden, Gods genade, de gehele Christus en de Heilige Geest met Zijn gaven.

Maarten Luther (1483-1546)

Huisbezoek
In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de huisbezoeken. Ondanks de aangescherpte maatregelen is het gelukkig mogelijk om een huisbezoek af te leggen. In het afstemmen van een huisbezoek zal de wijkouderling altijd telefonisch contact opnemen met de vraag of een huisbezoek mogelijk en gewenst is. Zijn er geen verkoudheidsklachten en is het mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren? Daarnaast kan het zijn dat u als gemeentelid wat terughoudend staat t.o.v. bezoek in het algemeen. Bespreek dit gerust met uw wijkouderling als hij met u contact opneemt. Huisbezoek is mogelijk, maar het moet wel verantwoord zijn om elkaar te ontmoeten en voelt u zich vrij om aan te geven als u hier (vanwege de omstandigheden) even van af ziet.

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen is in de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de lagere school zit, ontvangen voor deze morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze morgendienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles!’ dat door de HGJB is aangedragen n.a.v. Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt ds. T.C. Guijt voor te gaan in de dienst. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Wij zijn hem immers veel dank verschuldigd. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, moet toch bovenal gezien worden op Gods trouw. We leven in de eerste plaats immers niet in de corona tijd, maar in de tijd waarin we uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus.
de wijkkerkenraad

Tenslotte
Komende zondagavond hoop ik in de Nieuwe Kerk te preken over de kinderdoop. In vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus wordt de vraag gesteld: Moet men ook de kleine kinderen dopen? Een vraag die ook in deze tijd actueel is. We lezen uit Genesis 17: 1-14 en Handelingen 2: 37-41. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst ook het doopsformulier nog eens door te lezen. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We denken aan de bewoners en de medewerkers van Stichting Buitenhof en Zorgcentrum Pedaja. In de afgelopen weken waren er meerdere Covid-19 besmettingen.
Ook alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23a)

Reserveringen
Op het moment dat we dit schrijven is het maximaal aantal toegestane kerkbezoekers nog 30. Voor zondagmorgen 1 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 31 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Wij verzoeken u kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft.

Nu het aantal bezoekers beperkt is willen we graag zoveel mogelijk leden van onze wijkgemeente in de gelegenheid stellen om de kerkdiensten te bezoeken. Dat zal betekenen dat we mensen die erg vroeg hebben ingeschreven en al meerdere keren de diensten hebben bezocht toch wel eens moeten teleurstellen. Degenen die willen inschrijven en zien, dat het maximum aantal al is bereikt, verzoeken wij om dezelfde reden toch in te schrijven. Wellicht blijkt er dan toch nog plaats te zijn.

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk een gift van € 20,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de diaconie. Hartelijke dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring wijk Noord
De bijbelstudiekring gaat in het nieuwe seizoen het volgende boekje gebruiken.
Titel: Pelgrim met God
Ondertitel: Vertrouwen en volgen – in het spoor van Abraham
Auteur: Arjan Markus
Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN: 978 90 239 7070 5
Dit boekje is verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah aan de Peulenstraat.

Citaat
Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat – en dan te kunnen leven!
Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken
We bidden voor alle ouderen die door Covid-19 weinig gezelschap hebben en zich mede daardoor erg eenzaam voelen en voor Anton van Andel, die maandag voor 4 maanden naar de Nederlandse Antillen vertrekt, de eenheid waarvan hij onderdeel uitmaakt, zijn vrouw en familieleden die hij achterlaat.
Niet alleen in Mexico en Colombia, maar ook in andere landen in Latijns-Amerika worden christenen bedreigd omdat ze zich uitspreken tegen geweld. Bid om wijsheid voor voorgangers, dat ze met liefde en bedachtzaamheid de waarheid blijven benoemen. (Gebedskalender Open Doors)
In veel landen in Noord-Afrika is zending verboden. Bid dat de christenen in deze landen elkaar kunnen ontmoeten en openingen mogen vinden om met hun buren, vrienden en familie het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
In de Middeleeuwen waren er de zogeheten ‘bededagen’. Bij heftige gebeurtenissen, zoals een overstroming, een misoogst of een oorlog, legde de hele bevolking een dag lang het werk neer om gezamenlijk te bidden. Toen in de zestiende eeuw het protestantisme opkwam en mensen ook steeds regelmatiger werk kregen, veranderden deze onregelmatige bededagen in vaste vieringen: bid- en dankdag.
We wensen u en jullie komende zondag en a.s. woensdag 4 november (dankdag) gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 8 november
In de Pareldienst van zondagavond 8 november zal ds. Louis Krüger uit Rotterdam voorgaan met als thema ‘Een bizarre vraag’.
Het gaat over de vraag van de Heere Jezus aan de verlamde man bij Bethesda en dit wordt vanuit Johannes 5: 1-9 verder uitgewerkt en vertaald naar onze tijd.
De band Quest zal ons deze dienst muzikaal begeleiden
De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit!
De volgende Pareldienst is op 22 november waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning hoopt voor te gaan en die in het teken staat van ‘eeuwigheidszondag’.

de commissie Pareldiensten

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere geeft veel tekenen in ons leven. Tekenen die wijzen op Zijn wederkomst. Vandaag horen we Zijn voetstappen in het teken van het corona-virus. Habakuk zegt als hij de tekenen in een visioen ziet en Gods stem hoort: “HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!” (Habakuk 3: 2)

Giften
Ouderling Boers ontving na de huwelijksdienst van Gert- Jan en Willemijn van den Heuvel drie enveloppen met als inhoud € 25,- , € 50,- en € 100,- voor de kerk. De kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 12,- aan collectebonnen voor de restauratie van het orgel, € 10,- ter vrije bestemming en een zakje voor het verjaringsfonds. Ouderling M. de Bruin ontving een gift van € 10,- voor de eredienst.

Prediking/catechese
Aanstaande zondag hopen we in de ochtenddienst stil te staan bij zondag 28 (HC). Een bijzonder mooie zondag over het Avondmaal. Lees deze Zondag alvast eens een paar keer door. Iemand vertelde mij dat hij af en toe, als afsluiting van de maaltijd, een zondag uit de Catechismus leest. Nog niet eens zo’n gek idee! We kijken ook uit naar Dankdag. Een bijzondere dankdag dit jaar. Je vraagt je misschien af of een dankdag wel passend is in een tijd van crisis met alle gevolgen en onzekerheid van dien. We staan stil bij de geschiedenis over de schipbreuk van Paulus in Handelingen 27. Daar lezen we over een gehavend schip met ontredderde medemensen en Paulus die dankt. Een actueel beeld van u/jou…? Hoewel ik mij richt op de kinderen, wil de Heere door Zijn Woord jong en oud meenemen naar de haven van vertrouwen en rust. (Psalm 107: 28-31
We zijn dankbaar dat we de catechese konden opstarten en we met de jongeren tot nu toe kunnen samenkomen. Het is goed om elkaar te ontmoeten en te spreken. Naast het feit dat onze fysieke bijeenkomsten gezellig zijn, is het voor onze jongeren echt belangrijk dat deze fysieke contactmomenten rond de Bijbel er zijn en blijven, zeker nu de kerkgang minimaal is. Zo blijven we verbonden door samen bezig te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. We hopen dat aanscherping van maatregelen uitblijven en het niet nodig zal zijn om over te gaan op digitale ontmoeting via Teams. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de nodige regels tijdens fysieke bijeenkomsten! Laten we volharden in het gebed voor elkaar en onze jongeren.

Hartelijke groet,
ds. P. van de Voorde

Gemeenteleven
We leven in een moeilijke tijd. De afgelopen weken zijn er weer scherpere maatregelen getroffen. Het gemeenteleven en de onderlinge gesprekken worden daardoor ernstig beperkt. We voelen bij velen het verlangen naar het beleven van de kerkdiensten, naar het luisteren en zingen met elkaar: het ‘normale’gemeenteleven. De kerkenraad ervaart deze nood ook en daarom zoeken we mee naar het benutten van de mogelijkheden die er nog wel zijn! De persoonlijke ontmoetingen zijn erg belangrijk, huisbezoeken zijn nog steeds mogelijk, maar we hebben uiteraard begrip als u nu liever geen bezoek ontvangt.

Zoals u al gemerkt zult hebben, willen we ook graag een aantal gemeenteleden betrekken bij het zingen tijdens de eredienst. Op dit moment kunnen we drie gemeenteleden mee laten zingen in een dienst. Mocht u ook mee willen zingen, neemt u dan contact op met ouderling Eskes (ouderling304@hghg.nl). Zaterdag wordt er dan even gebeld of een berichtje gestuurd om in een dienst mee te zingen.
Schroomt u ook niet om uw wijkouderling te bellen of mailen als u wat wilt melden of delen. Verder zijn we nog bezig met andere initiatieven. Heeft u nog ideeën? Meld ze gerust. Laten we juist nu als gemeenteleden extra op elkaar betrokken zijn, in vertrouwen op en in afhankelijkheid van de Heere. Ook in deze moeilijke tijd hoeven we de hoop op Hem niet te verliezen. Hij blijft getrouw.

Plaatselijke regeling
In haar vergadering van 7 september 2020 heeft de wijkkerkenraad het concept voor een nieuwe plaatselijke regeling (PR) vastgesteld. In deze regeling zijn onder andere de werkwijze, taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraad vastgelegd.
De nieuwe PR is in lijn gebracht met de kerkorde en daarnaast zijn een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd. Overeenkomstig de kerkorde worden de leden van wijk 3 Zuid in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR.
Het concept van de PR is in te zien op de website (www.hghg.nl) onder informatie wijk Zuid. Tevens ligt dit concept op afspraak ter inzage bij de scriba van de wijkkerkenraad P.C. Bakker, Plompencamp 7 (tel. 61 86 78).
Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 20 november indienen bij de scriba van de wijkkerkenraad (scriba.zuid@hghg.nl).

Gelezen/gehoord
‘De ware schat der Kerk echter is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’

(stelling 62 van Maarten Luther)

Tenslotte
Wat Luther 503 jaar geleden schreef, is ook nu waarheid. Dat we zo de erediensten mogen beleven. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 31 oktober
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 november
14.15 uur Zondagsschool – De Parel
Maandag 2 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Woensdag 4 november
Dankdag voor gewas en arbeid

Vrijdag 6 november
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

 

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 1 november 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas
Anniëlle Spelt, Marjon Slingerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkenraadswerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 75: 4
avonddienst: Psalm 106: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 28
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. Stijf, Ede
18.00 uur ds. W.J. Westland, HC 27

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H. de Leede, Amersfoort
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H.J. van der Veen,
Sliedrecht

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – energiekosten
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Oppas
09.30 uur OK: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk
10.45 uur De Parel: Gerrie de Ruiter, Natasja Hofland

 


Woensdag 4 november – Dankdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Hilde Breugem, Daniëlle Terlouw, Christie Verschoor (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 95: 4
avonddienst: Psalm 119: 88

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. Prop. J. W. Sterrenburg, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk

Collecten
Morgendienst: 1. Gevangenenzorg Nederland
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Oppas
09.30 uur OK: Lydia Corbijn, Jamarka de Jong

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte


 

Kerkblad 76-15,16

‘Gods plannen falen niet!’

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” (n.a.v. Romeinen 11)

____________________________________________________

We moesten weer een stap terug doen. Teleurstellend! We konden in een toenemend aantal naar de kerk, maar nu moeten we weer terug en moeten de meesten van ons de diensten online meebeleven. Mooi dat we deze mogelijkheid hebben, maar het blijft een noodoplossing. Velen missen de ontmoeting in de kerk. Het versterkt de eenzaamheid. Het vraag van ouders improvisatievermogen om met jonge kinderen de diensten te volgen voor het scherm. Ieder gezin kent zijn eigen dynamiek en het valt niet altijd mee. We moeten allemaal aanpassen. Ouderen, jongeren en kinderen. Niet alleen in de kerk, maar ook in ons dagelijkse leven. Onze leefwereld wordt kleiner. De huidige coronacrisis houdt ons bezig.
Je zou het zomaar vergeten, maar te midden van al deze onrust is God bezig met zijn beloften te vervullen. Paulus helpt ons dit grote perspectief vast te houden. Hij herinnert ons eraan in de Romeinenbrief, in het bijzonder met betrekking tot Israël. Het is goed hier bij stil te staan. Want God is niet alleen de Aanwezige in de gemeente, maar ook in deze wereld. God laat Zijn schepping niet los en ook Zijn volk Israël niet. Hij leidt de geschiedenis.
Paulus uit in deze brief zijn verlangen naar de bekering van Israël (Rom. 9: 1-3). Daar heeft hij twee redenen voor. Allereerst is het volk Israël het verbondsvolk van God. Hij schrijft in Rom. 9: 4-5: “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” Jezus is allereerst de Koning van Israël! (Rom. 11: 24).

De tweede reden heeft te maken met de roeping van Paulus als de apostel van de heidenen (Rom. 11: 13). Paulus verlangt niet alleen naar de bekering van zijn Joodse volksgenoten, maar ook naar de bekering van de heidenen. En wat hij ziet is dat God over een deel van Israël verharding heeft laten komen en dat Hij Zich heeft gekeerd naar de heidenen. Daar wordt Jezus Christus verkondigd als Messias en Redder, én geloofd! Heidenen mogen leven, hoop en vrede vinden in de gekruisigde en opgestane Heiland. Dat geldt nu ook voor u.
Vervolgens trekt Paulus een bijzondere conclusie: “Als dan hun [Israël] val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.” (Rom. 11: 12). Even verder legt hij eenzelfde verband: “Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dat hun aanneming anders dan leven uit de doden?” (Rom. 11: 15). Kortom, als de heidenen al zo gezegend zijn door de verwerping van Israël, hoe groot zal de zegen dan wel niet zijn als zij worden aangenomen en massaal tot geloof komen!? Als apostel van de heidenen heeft Paulus hier dus niet alleen oog voor het herstel van Israël, maar ook voor de zegen die daar vanuit zal gaan voor alle volken – ook de Palestijnen. Paulus houdt dus beiden in het oog: Jood en heiden.
Het bijzondere is dat God Zelf zorg zal dragen voor de aanneming van Israël. God vervult zijn beloften, ook met betrekking tot het herstel van Israël. Paulus noemt dit een ‘geheimenis’ (Rom. 11: 25). We proeven hier de verwachting van de apostel, “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” Dat woord ‘totdat’ duidt op een moment in de toekomst (vgl. Luk. 21: 24), dat God die verharding zal wegnemen door de kracht van Zijn Geest. In 2 Kor. 3 noemt Paulus dit de ‘bedekking’ die op hun hart ligt, en die zal worden weggenomen (Zach. 12: 10). Ook zij zullen Jezus Christus aannemen als hun Messias.
In dit licht blijkt dat niet alle onrust in deze wereld het laatste woord heeft, maar de HEERE. Israël mag daarom een plaats hebben in onze gebeden. Allereerst voor hun behoud. Maar ook voor de zegen die dit zal verspreiden voor de gehele wereld. We mogen daarbij denken aan grote uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Het mag ons ook bemoedigen in de hoop. De beloften voor de toekomst en de wereld helpen ons om het grotere perspectief in het oog te houden. Zeker in deze tijd van crisis en beperkingen. Gods beloften geven houvast in tijden van onrust en onzekerheid en houden ons nuchter en waakzaam. ‘Waak en bid’ en laten we elkaar niet vergeten!

ds. P. van de Voorde

Algemene berichten

Collecteweek Stichting De Ark: 19-24 oktober 2020
Maandag 19 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!
Dit jaar hebben wij een specifiek doel voor de opbrengst van de collecte: de keuken van ons logeerhuis wordt gebruikt in het weekend als er logees zijn, maar ook op twee doordeweekse dagen door leerlingen van de ZML De Cirkel. Na 17 jaar is de keuken aan vervanging toe!
Kan de 1,5 meter afstand niet gerealiseerd worden, collectant gemist of geen contant geld in huis? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 ten name van Stichting De Ark. Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB lanceert gebedsapp!
Dagelijks bidden honderden, misschien wel duizenden mensen voor het werk van de GZB. Daar is de GZB enorm dankbaar voor. Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk. Jarenlang heeft de GZB een gebedskalender uitgegeven. Met daarin voor elke dag een gebedspunt voor het zendingswerk in Peru, Duitsland, Nepal, Malawi of een van de andere landen waar de GZB werkt. Met de uitbraak van de coronapandemie was het niet langer mogelijk om lang van tevoren een gebedspunt op te geven. Daarvoor veranderde de situatie per land te snel. De GZB is er daarom toe overgegaan om de gebedspunten te delen via social media en een wekelijkse gebedsmail. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een gebedsapp. En sinds 1 oktober is het zo ver! De GZB heeft een eigen – gratis – app. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Berichten vanuit Open Doors
Schrijf- en gebedsochtend
Helaas zijn de schrijf- en gebedsochtenden de laatste maanden niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Daarom heb ik een nieuwe activiteit bedacht om het schrijf-en gebedswerk toch door te laten gaan. Er gaan inmiddels drie rondzend-enveloppen door Hardinxveld met daarin gebeds- en schrijfpunten. Dit kan vanuit huis gedaan worden en dan wordt de envelop weer doorgegeven. Wilt u ook meedoen met deze actie, laat het mij dan even weten, dan zorg ik ervoor dat er een envelop bij u terecht komt. We denken na hoe en of we de schrijf- en gebedsochtenden toch weer op kunnen gaan pakken. Ik houd u op de hoogte via het kerkblad.
Open Doors dag 2020
Ook de Open Doors dag kan helaas niet doorgaan op de manier zoals dat al jaren gaat. Open Doors heeft daarom besloten om de dag digitaal uit te zenden, zodat u thuis deze dag kunt meebeleven. Zaterdag 7 november zenden we ’s middags (14.30-17.00 uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream via YouTube en via Facebook uit. Tijdens deze identieke livestreams luister je naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek. En uiteraard vieren we dat Open Doors dit jaar 65 jaar bestaat. Ook is er een homepakket te bestellen. Meer informatie is te vinden op https://opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020. Mocht u vragen over bovenstaande activiteiten of andere zaken rondom Open Doors hebben, dan hoor ik dat graag. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com / 0629222510

Christelijk KinderTheater
Vorig jaar om deze tijd waren we met een groep van vijf vrijwilligers en ruim 20 kinderen hard aan de slag met het instuderen van het toneelstuk ‘De Dichterbij.’ De uitvoering was een groot succes en daar kijken we nog steeds met veel plezier op terug. De voorbereidingen voor het nieuwe toneelstuk ‘Jij hoort bij mij’ zijn al een tijdje in volle gang. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten en is het vrijwel onmogelijk om de opvoering goed te kunnen regelen. Daarom moeten we, hoe jammer we het ook vinden, dit toneelstuk nog even uitstellen. We zullen via Facebook, kerkblad en Instagram iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wanneer je je weer op kan geven. Hartelijke groet namens het team CKT,

Gerlinde Hendriksen
ckthardinxveld@outlook.com

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 25 oktober 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en begrijpt heel goed de complexe situaties en noodsituaties die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?
Collecteopbrengsten
De diaconie deelt mee dat de opbrengst voor de noodhulp na de explosie in Beirut € 6.298,95 heeft opgebracht. We danken u voor uw vrijgevigheid. Ook danken we u voor alle andere bijdragen aan diaconale collecten die we ondanks het ontbreken van fysieke collecten, toch mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we het beoogde diaconale werk blijven ondersteunen.

Diaconale giften
Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw diaconale giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag. Maar u kunt ook uw bijdrage blijven overmaken op rekening NL16RABO0325003408 op de manier zoals u al gewend was. Dan kunt u desgewenst in de omschrijving het door u gewenste ‘collecte [doel]’ blijven vermelden. Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen.

Inleveren zakje van het verjaringsfonds
Aangezien we nog geen fysieke kerkdiensten en collecten houden, kwamen er vragen van gemeenteleden waar zij nu het zakje voor het verjaringsfonds kunnen inleveren. U kunt het zakje voor het verjaringsfonds inleveren bij de blokhoofden op de volgende adressen.

 • Wilma Lock, Maasstraat 66
 • Jamarka de Jong, Groot Veldsweer 28
 • Hannie van Haarlem, Wieling 53
 • Corien van de Giessen, Pr. Hendrikstraat 15
 • Yvonne van Wijngaarden, Buitendams 533
 • Ella Lakerveld, Schoolstraat 7

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 19 oktober.

Omschrijving Ontvangen Begroting Saldo      
Collecten in kerkdiensten  112.577  135.000 -22.423
Giften (excl. giften orgel)  5.828 4.750   1.078
Overige collecten  7.215  8.000 -785
Erfenissen en legaten    2.250  -2.250
Totaal 125.620  150.000 -24.380

Alle bedragen x € 1

Ten opzichte van het overzicht t/m het tweede kwartaal is het tekort van de collecten in de kerkdiensten t.o.v. de begroting opgelopen. Het grootste deel van dit tekort is ontstaan in maart en april, toen de kerkdiensten uitvielen en er nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. Veel gemeenteleden hebben hun weg gevonden in het bijdragen aan de collecten. Vergelijken we de opbrengsten van de collecten met die van vorig jaar, dan zien we dat de opbrengsten vanaf mei nagenoeg gelijk zijn aan vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. Het tekort in de overige collecten is minder geworden t.o.v. het vorige kwartaal, met name door de bijdragen van de kerkradioluisteraars. Ook hiervoor hartelijk dank.

Vrijwillige bijdragen
Tot en met het derde kwartaal van 2020 is € 291.171 ontvangen. Dat is ruim 89% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 83% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In verband met de verscherpte adviezen omtrent het coronavirus zal de bijeenkomst van de Woensdagmorgen Bijbelkring op woensdag 21 oktober niet doorgaan. We hopen dat dit slechts eenmalig is. Een besluit over de bijeenkomst van 11 november zal t.z.t. worden genomen.

Peter van Wijngaarden

Zending

Zendingscollecte zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober is de zendingscollecte bestemd voor Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. In het zwaar getroffen Aleppo is de kerk steeds vaker een plaats van hoop. Steeds meer mensen komen naar de kerk voor geld, steun, medische en emotionele hulp. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig. Toch is het ook een prachtige kans voor de kerk om om te zien naar mensen en meer mensen te bereiken met het Evangelie. U kunt dit werk steunen door gebed en het overmaken van uw bijdrage op het rekeningnummer dat op pagina 11 van dit kerkblad staat.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 18 oktober ga ik in de morgendienst voor. Het is mijn voornemen om de draad van de prekenserie over Elisa weer op te pakken. Het gaat vanuit 2 Koningen 4: 8-37 over de vrouw uit Sunem. Met haar man ontvangt ze regelmatig de profeet Elisa. Hij krijgt zelfs een eigen kamer. Het echtpaar uit Sunem is kinderloos. Elisa profeteert echter dat de vrouw uit Sunem moeder zal worden. Dat gebeurt inderdaad, maar op een gegeven moment overlijdt de jongen. Wanneer de profeet komt, dan mag de jongen door Gods kracht opstaan. Bij deze geschiedenis moet je zomaar denken aan de geschiedenissen van Jezus en Maria, Martha en Lazarus. In ieder geval beeldt Elisa in zijn optreden de Messias af, die het land doorgaat en zieken geneest en zelfs doden tot leven wekt. In de Oude Kerk ga ik op zondagavond 25 oktober voor. In die dienst gaat het vanuit de Heidelbergse Catechismus zondag 27 over de kinderdoop. De vraag die centraal staat is: Zal men ook de jonge kinderen dopen? Het is goed en nodig om de Bijbelse argumenten voor de kinderdoop te bezien. Daarmee komt ook de rijkdom van de kinderdoop voor de dag.

Pastoraat
We bidden voor alle gemeenteleden die wachten op een behandeling. Nog weer anderen hebben al langere tijd te maken met ziekte en gaan door de nodige dalen. We bidden voor hen om verlichting van de pijn en om de merkbare aanwezigheid van de Heere door Zijn Geest en beloften. ‘Troost allen die in nood en smart, tot u verheffen het angstig hart.’ (Morgenzang: 7)

Ambtsjubileum
Afgelopen maandag 12 oktober was het 40 jaar geleden dat onze oud-predikant ds. T.C. Guijt bevestigd werd in de hervormde gemeente van Hei- en Boeicop. Na ook de gemeente van Lunteren gediend te hebben werd hij in 1994 herder en leraar in onze gemeente. Trouw heeft hij al die jaren zijn werk mogen doen. Het is een zegen van de Heere dat ds. T.C. Guijt bij dit jubileum stil mag staan. Hij gaf gezondheid en kracht om het werk in Gods koninkrijk te doen. We feliciteren hem van harte met dit jubileum en zijn ook dankbaar voor wat ons als gemeente, in meer dan de helft van die periode, door de Heere via hem is geschonken. We wensen ds. Guijt bij het ouder worden Gods onmisbare zegen toe. Voor wie ds. Guijt persoonlijk wil feliciteren het adres: Vuurbaakstraat 34, 2225 JA, Katwijk aan Zee.

Bijwonen van de kerkdiensten
Ieder is door een brief geïnformeerd over het bijwonen van de kerkdiensten. De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende: Als uw e-mailadres bij de kerkenraad bekend is, dan krijgt u voorafgaand aan de dienst een herinneringsmail dat u bent uitgenodigd. Mocht u deze dienst niet kunnen bijwonen, dan wordt gevraagd om dit terug te koppelen via de mail. Dat betekent dat de kerkenraad andere gemeenteleden in uw plaats kan uitnodigen, zodat het aantal aanwezige kerkgangers rond de 30 kan blijven. U hoeft dus zelf niet te zorgen voor vervanging. Dit wordt centraal door de kerkenraad opgepakt. Heeft u geen mail, dan kunt u bij verhindering contact opnemen met uw wijkouderling. Voor de komende kerkdiensten zijn de volgende groepen uitgenodigd:
Zondag 18 oktober: ’s morgens groep C1, ’s avonds C2
Zondag 25 oktober: ’s morgens groep A1, ’s avonds A2

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekent dat er geen catechisaties zijn en ook geen belijdeniscatechisatie. Zelf hoop ik van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober het werk neer te leggen. Het is fijn dat er dan wat meer tijd en rust is voor andere dingen. Wanneer dat nodig is kunt u contact opnemen met de scriba, J. Poortvliet.

Gift
Br. G. Boer ontving € 10,- voor noodhulp aan slachtoffers van de brand in Kamp Moria (Lesbos).

Tenslotte
Op het moment dat ik deze dingen schrijf staan er weer nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus op stapel. Wat het precies wordt is nog niet bekend. Het is in elk geval een zegen van God dat de Woordverkondiging voortgang mag vinden, ook al gaat het anders. Laten we daar, jong en oud, bij leven. Juist in deze tijd wordt trouw en toewijding aan de dienst van de Heere gevraagd, persoonlijk en in de gezinnen. Laten we elkaar ook niet uit het oog verliezen. Denk aan mensen die alleen zijn. Bid voor hen, stuur hen eens een kaart of bel hen op. Mag zo de gemeenschap, ook in een tijd waarin we elkaar minder zien, toch beleefd worden! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Een toekomst vol van hoop
Twee weken geleden waren we blij, dat we weer met zoveel jongeren op zondagavond in De Parel aanwezig konden zijn. Die avond klonk er een boodschap voor ons allemaal voor jong en oud. Een duidelijke boodschap, ook zichtbaar, vol van Gods genade voor ons. En natuurlijk gebeurt dit niet alleen in De Parel, maar wat waren we blij dat er weer zoveel jongeren terug waren.
En dan, een dag later, luidt het advies om weer terug te gaan. Beperk het aantal kerkbezoekers tot het uiterste minimum. Natuurlijk beseffen we als gemeenteleden, dat we zorg moeten hebben voor onze naasten, die te maken krijgen met een positieve uitslag, met hen die werkzaam zijn in de zorg, maar hoe graag hadden we gehad, dat we het virus achter ons hadden kunnen laten en we langzamerhand weer verder konden bouwen aan het gemeente zijn. Dat geldt zowel voor het gemeente zijn in het grote verband als ook voor ieder gemeentelid persoonlijk. Ieder apart wordt weer geconfronteerd met zorg en angst en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke beperkingen. Wat voor tijd staat ons te wachten? Liederen, geven daar soms een antwoord op en zo’n lied geven we graag, aan het begin van onze wijkberichten, door:
‘In de nacht vol strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons in liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd, Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.’

Onze zieken
We denken ook aan onze zieke gemeenteleden. Ook in onze gemeente zijn er gemeenteleden die te horen kregen, dat de test op Covid-19 positief uitviel. Een spannende tijd voor hen. Hoe verloopt het? Valt het mee, of is het ernstiger? Verschillende mensen ondergaan onderzoeken, wachten op uitslagen of zijn bezig met kuren, revalideren en worden behandeld. Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Matth. 11: 28.

Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 25 oktober zal, onder voorbehoud dat dit door kan gaan, de heilige doop worden bediend. In deze dienst gaat ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal voor. Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. Ouders die ook hun kind willen laten dopen kunnen zich nog tot morgen, zaterdag 17 oktober, aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen
Nu het maximum aantal toegestane kerkbezoekers (voorlopig) is teruggebracht naar 30, willen wij er op wijzen, dat dit niet geldt voor kinderen t/m 12 jaar. Wij verzoeken u deze kinderen niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft. U kunt ze gewoon meenemen naar de kerk. Voor zondag a.s. is de morgendienst weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 17 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Ditzelfde geldt voor zondag 1 november. Ook dan geldt dat gezinnen met kinderen zich eerst kunnen inschrijven t/m vrijdag 30 oktober en de zaterdag erna weer de overige gemeenteleden. Heel vervelend dat we nu zo beperkt zijn, maar we rekenen op uw begrip.

Verkiezingen
Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Jaap Koster, Schapedrift 30 tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

Beroepingswerk
Afgelopen maandag is de beroepingscommissie weer bij elkaar geweest, om het traject met ds. D. Wolters te evalueren en vervolgstappen door te spreken. We willen u/jou daar graag bij betrekken. Meebidden voor een nieuwe predikant is erg belangrijk. Meedenken met de beroepingscommissie om haar op het spoor van een nieuwe predikant te zetten, kan ook vruchtbaar zijn. Kent u een predikant, die zou passen in onze wijkgemeente, schroom dan niet hem aan te bevelen. Dat kan bij de scriba van de wijkgemeente, die tevens secretaris van de BC is. Het zou extra helpen als u daarbij, in een paar korte bewoordingen, aangeeft waarom u vindt, dat deze predikant zou passen in onze wijkgemeente. Op onze website, onder het tabblad Informatie Wijkgemeente 2, Noord, treft u de profielschets predikant aan, die door de wijkkerkenraad is vastgesteld. Dit helpt u misschien bij uw aanbeveling. Aanbevelingen zien we graag uiterlijk maandag 26 oktober tegemoet.

Pareldienst 25 oktober
In de Pareldienst van zondagavond 25 oktober zal onze consulent ds E. van Rooijen voorgaan met als thema ‘Ego – relio’. Het gaat over hoe je gewild of ongewild (onvolledige) teksten uit de Bijbel kan misbruiken voor je eigen gewin en dit wordt vanuit Mattheus 4 over ‘de verzoekingen in de woestijn’ verder uitgewerkt. De band Kingdom zal ons deze dienst muzikaal begeleiden. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld waarbij jongeren de voorrang krijgen, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit! De volgende Pareldienst is op 8 november waarin ds. Louis Krüger uit Rotterdam hoopt voor te gaan.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording
Diaken D. Klein mocht tijdens een rouwbezoek € 70,- ontvangen voor de diaconie. Ouderling G. Klop ontving tijdens huisbezoek € 20,- met algemene doeleinden als bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat
‘Er is niets wat de voortgang van het Evangelie in de harten van veel mannen en vrouwen in de weg staat als de gedachte dat ze Christus niet nodig hebben.’

Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

 • We bidden voor Namibië. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dat naast deze voedselhulp mensen ook in aanraking mogen komen met het levende woord van God.
 • ‘Jullie zijn christenen, jullie God moet maar voor jullie zorgen. De overheid is niet verantwoordelijk voor jullie.’ Dat is wat achttien christelijke gezinnen in het noorden van Vietnam te horen kregen toen ze hulp zochten tijdens de coronacrisis. Het zijn arme mensen die door de crisis geen werk meer hebben. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • De GZB, HGJB en IZB starten de campagne #daaromzijnwekerk. Met zoveel mogelijk gemeenten in Nederland willen we nadenken over de vraag: wat betekent het om kerk te zijn in deze (crisis)tijd? Bid voor zegenrijke gesprekken waarbij het verlangen om samen gemeente te zijn wordt aangewakkerd. www.daaromzijnwekerk.nl (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten en een fijne herfstvakantie!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Pastoraat
Wanneer je elkaar niet meer ontmoet in de zondagse erediensten is het gevaar aanwezig dat je sommige (langdurige) zieken vergeet. Uit het oog, uit het hart zeggen we dan. Dat is niet de bedoeling. Ook als pastoraal ouderling heb je geen zicht meer op de kerkgangers. Zijn dagelijkse werk vergt in deze tijd ook meer dan vorig jaar. Maar schroom niet om hem op de hoogte te houden bij ziekte of zorg. Zodat zij in de eredienst ook voorbede kunnen laten doen.

Giften
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 15,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de eredienst.

Kerkdiensten
De afgelopen weken moesten we zaterdagavond heel vaak op het woord ‘afmelden’ drukken. Dan blijkt zondags in De Parel of de Oude Kerk dat er nog lege rijen zijn. Uit reacties vanuit de gemeente blijkt dat menigeen denkt dat uitsluitend de 1,5 meter- regel bepalend is voor het aantal kerkgangers. Dat is echter niet het geval. Ook de luchtkwaliteit in het kerkgebouw is van belang. Meer kerkgangers per dienst betekent een slechtere luchtkwaliteit. De berekeningen die op dit punt worden toegepast, zijn medebepalend voor het aantal kerkgangers.
Wanneer u zich heeft aangemeld en u moet later in de week onverhoopt besluiten toch niet naar de kerk te komen, meldt u dan alstublieft weer af. Dan kunnen anderen uitgenodigd worden om de dienst bij te wonen. De commissie ‘100 in de kerk’ heeft zich in de achterliggende maanden voortdurend beraden over de te nemen maatregelen. De commissie, bestaande uit zeven leden, heeft daarin steeds het algemeen belang op het oog gehad en daarnaar gehandeld. Zonder anderen te kort te doen, hebben vooral de kerkrentmeesters ontzettend veel werk verricht. Daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Het is zuur om na de vele inspanningen toch te moeten besluiten het aantal bezoekers in de kerkdiensten te beperken tot 30 bezoekers. Van dit besluit vindt iedereen wat. Er zijn in Nederland tegenwoordig ongeveer 17 miljoen virologen en evenzoveel beleidsmakers met betrekking tot coronamaatregelen. Ook in de kerk? Nee toch, daar worden alleen bidders gevonden die met hun zorgen vluchten naar de troon van Gods genade om geholpen te worden op Gods tijd.

Bijbelstudiekring
Donderdag 29 oktober zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 2: Gods toorn. Wees welkom!

Afwezigheid
In de herfstvakantie is onze predikant niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (63 18 85).

Gelezen/gehoord
‘Wees ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de storm nooit de afwezigheid van God betekent.’

Tenslotte
De berichten van deze kerkbode zijn voor de komende twee weken. Volgende week is het herfstvakantie en dan is er nooit een kerkbode. Even een week rust voor de bezorgers, die vooral bestaat uit schoolgaande jeugd. Er kan veel gebeuren in twee weken. Maar we hopen dat na de herfstvakantie de scholen toch weer open gaan. Al vergt het erg veel van het onderwijzend personeel. Maar zij zijn niet de enigen, die het zwaar hebben. Om het vol te houden moeten we allemaal bij Israëls Gods zijn, Die krachten geeft.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 16 oktober
19.30-22.00 uur Het Broodhuis
Centrale jeugdactiviteit 12-15 jaar gaat niet door

Zaterdag 17 oktober
14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zaterdag 24 oktober
14.00 -15.30 Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 25 oktober
14.15 uur Zondagschool

Maandag 26 oktober
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 27 oktober
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.30 uur Vrouwenvereniging Ora et labora – De Parel

Woensdag 28 oktober
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Vrijdag 30 oktober
19.30 – 22.00 Het Broodhuis

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 18 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.P. Kromhout van de Meer, Groot- Ammers
18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)
Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl.
Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas
Marlies van den Bout, Lieke Klop, Ariena Roza (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Onderhoud orgel
3. Diaconie

 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1
avonddienst: Psalm 70: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur ds. J. Prins, Ede (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E Dankers, de Bilt
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.P. Pors, Nieuw-Bijerland

Collecten
Morgendienst: 1. Morgenlandzending
2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad
Avonddienst: 1. Morgenlandzending
2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas
09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer
10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

 


Zondag 25 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Jannie Breedveld, Mette Klop, Corina Rijnberg (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

 

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 99: 2
avonddienst: Psalm 1: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veendaal – Doopdienst (onder voorbehoud)
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC Zondag 27

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.M. Burggraaf, Wekerom (groep A1)
18.00 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecten
Morgendienst: 1. VBOK
2. Quotum
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Quotum

Oppas
09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Marit van de Wetering
10.45 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Marianne den Boer

 


Dinsdag 27 oktober 2020

OUDE KERK
15.00 uur ds E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Lennart Blokland
en Jasmijn Kunst

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte


 

Kerkblad 76-14

Geloofsbeproeving

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt.” (Jacobus 1: 2)

____________________________________________________

Vindt u dit ook zo’n onbegrijpelijke uitspraak van Jacobus? Moeten we als gelovigen blij zijn als er verzoekingen op onze levensweg komen? Dit lijkt toch haaks te staan op de bede uit het gebed, dat Jezus ons leert: “En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. (Mattheus 6: 13) Het gaat in deze teksten echter over twee verschillende betekenissen van het begrip verzoeken.

Jacobus schrijft zijn brief aan gelovigen waarvan hij weet dat ze verzoekingen ondervinden. Het hier gebruikte woord kan nalijk ook de betekenis hebben van beproeving. Het vervolg van dit Bijbelgedeelte  maakt duidelijk, dat Jacobus hier spreekt over geloofsbeproeving. Dat houdt in, dat je in omstandigheden terecht kunt komen, waarin je gaat twijfelen aan Gods aanwezigheid. Soms zelfs zo ingrijpend dat je overweegt om het geloof in God vaarwel te zeggen. Dat ervaart iedere gelovige weleens en bij sommigen leidt dit helaas tot het breken met het geloof. Het zijn de mensen die Jezus bedoelt als hij uitleg geeft over Zijn gelijkenis van de zaaier. “Het zijn zij die door de zorgen of verleiding tot rijkdom het geloof onvruchtbaar maken”. Ook kunnen teleurstelling, verlies, onverhoorde gebeden e.d. aanleiding zijn tot het loslaten van het geloof in God.

Jacobus bedoelt met zijn uitspraak juist het omgekeerde. Hij weet dat verdriet en allerlei moeilijke situaties, juist verdiepend kunnen werken op de relatie met God. In dat geval werken verzoekingen als beproevingen, die een positief gevolg hebben. Het geloof in God wordt er door verdiept en volwassener. Dat geeft dan de vreugde die Jacobus bedoelt. In de Bijbel zijn meerdere voorbeelden te vinden van zulke gelovigen. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, aan Job, aan David enz. Mensen die volhardden in hun geloof, ondanks hun moeilijke omstandigheden, waarbij het soms leek of God afwezig was. In een aantal Psalmen worden zulke situaties onder woorden gebracht.

Maar als deze verzoekingen (beproevingen) zulke positieve gevolgen kunnen hebben voor ons geloofsleven, waarom leert Jezus ons dan te bidden om niet in verzoeking gebracht te worden?

Dat blijkt uit wat er direct op volgt, “maar verlos ons van de boze”. De verzoeking die Jezus hier bedoelt, is de verleiding tot het kwaad. Daartoe wil de satan ons graag overhalen, om ons van God te vervreemden, zodat we Hem vaarwel zeggen. Jezus leert ons te bidden om van zulke momenten verlost te worden. Hijzelf heeft deze aanvallen van satan doorgemaakt, tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij weerstaat die verzoekingen door satan te wijzen op wat God ons leert in Zijn woord: “Er staat geschreven” (Lukas 4: 4).

Paulus leert ons dat we daarbij de geestelijke wapenrusting nodig hebben. “Met name het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen. En het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” (Efeze 6: 16, 17). Dat houdt in dat we, om die wapens te kunnen gebruiken goed op de hoogte moeten zijn met Gods Woord. Bovendien is de leiding van de Heilige Geest daarbij noodzakelijk!

Uit de verzoeking van Jezus in de woestijn leren we nog een betekenis van verzoeken. Als satan Hem voorstelt om van de tempel naar beneden te springen, omdat de engelen Hem dan wel zullen opvangen, antwoordt Jezus dat wij God niet mogen verzoeken. Wat dit verzoeken inhoudt leren we o.a. uit de woestijnreis van Israël. Op verschillende momenten tijdens die reis komt het volk in opstand tegen Mozes en Aäron. Ze betwijfelen of God hen wel uit Egypte heeft geleid en of Hij nog wel voor hen zorgt. Ze willen een duidelijk bewijs van zijn bemoeienis. God wordt door hen uitgedaagd om Zich te bewijzen. In Psalm 95: 8, 9 (onberijmd) worden we aan deze gebeurtenis herinnerd. Hieruit leren we dat verzoeken in dit verband betekent: God ter verantwoording roepen. Daarmee gaan we, als gelovigen, definitief ons geestelijke boekje te buiten.

Wij kunnen God vertrouwen op Zijn Woord. Daarin wordt ons onverkort de volkomen weg der zaligheid gewezen. De weg, van genade en vergeving en een eeuwig leven. “Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven.” (Johannes 20: 29b)

      ‘Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

     maak mij tot machtige daden bereid.

     Wees als een burcht, als een toren van kracht,

     wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht’        (Op Toonhoogte 264: 3)

P. den Breejen

Algemene berichten

Luiers voor Lesbos

Inleverpunt: fam. Sterrenburg, De Buurt 4, Boven-Hardinxveld

 GZB, HGJB en IZB lanceren #daaromzijnwekerk

De GZB, HGJB en IZB lanceren een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen.

De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden; ook het reguliere kerk-zijn. Naast verrassende missionair-diaconale initiatieven geeft de crisis aanleiding tot bezinning: wie zijn we, hoe leven we? Waar draait het om? Wat is onze roeping? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?

Via een gezamenlijk platform bieden GZB, HGJB en IZB gemeenten themavideo’s en andere werkvormen aan om het gesprek over de vragen aan te slingeren. Dat kan plaatsvinden binnen de 

bestaande structuren van een bijbel- of gesprekskring, een jeugdvereniging, een kerkenraadsvergadering, een club of catechese; maar ook via een column in een kerkblad, via filmpjes, vlogs of blogs.

De initiatiefnemers hopen dat gemeenteleden, nu de crisis voortduurt, elkaar vasthouden en hun zorgen en vreugden delen en dat de onderlinge uitwisseling nieuw zicht geeft op de roeping van de gemeente om in deze tijd missionair en diaconaal present te zijn.

De ‘oogst’ uit gemeenten wordt ter inspiratie via social media gedeeld. Eén van de momenten is een publicatie op Hervormingsdag, zaterdag 31 oktober, van ’95 stellingen’ over de kerk-zijn in deze tijd. Voor zondag 1 november, is een preekschets beschikbaar over Efeze 1, waarin hoog en diep over de kerk wordt gesproken.

Bijbellezen met rabbijnen, wie wil dat niet?

Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer.

Op 17 oktober 2020 start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) – waarin ook de GZB participeert – met het Parasja-project. Door middel van dit project wil het CIS Nederlandse christenen kennis laten maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg. Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij een gedeelte uit de Thora (de vijf boeken van Mozes). Het wekelijkse leesrooster in de synagoge (de zogenaamde Parasja-lezing) is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. Een groot aantal Nederlandstalige rabbijnen verzorgt de uitleg. Deze rabbijnen vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom.

Aan de uitleg voegt het CIS enkele vragen toe voor verdere doordenking. De stukjes kunnen ook dienen als input voor een gespreksgroep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@hetcis.nl.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Gemeente in coronatijd

In deze tijd van toenemende coronabesmettingen merken we opnieuw dat we de ontwikkelingen niet in onze hand hebben. Ook onze gemeente gaat het virus niet voorbij.

De overheid heeft een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen afgekondigd, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. De uitwerking van alle maatregelen bevat, op het moment van schrijven, nog veel onduidelijkheid en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit betekent dat voor de kerkenraden ook nog niet alles helder is, en de ontwikkelingen steeds worden gevolgd. Hierna een aantal algemene lijnen.

 Kerkdiensten

De overheid heeft voor kerkdiensten een uitzondering gemaakt voor het aantal bezoekers dat gelijktijdig in één ruimte mag zijn. Bij gebruik van een registratiesysteem, zoals we dat nu kennen, mogen er zoveel bezoekers komen die op basis van de 1,5 metermaatregel veilig te plaatsen zijn. Op basis van de laatste informatie kan het aantal bezoekers mogelijk op korte termijn moeten worden bijgesteld. Kinderoppas zal gewoon doorgang kunnen vinden.

Zingen

Zoals eerder gemeld wordt er in de kerkelijke gebouwen onderzoek gedaan naar de samenstelling en circulatie van de lucht om te kijken welke invloed het zingen hierop heeft. De aangescherpte maatregelen betekenen echter dat we hier ook een pas op de plaats willen maken. Voorlopig zal er geen (beperkte) samenzang mogelijk zijn.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Voor de bijeenkomsten zoals catechese, zondagsschool en jeugdwerk, tot 18 jaar zijn er op dit moment geen aangescherpte maatregelen. Voor bijeenkomsten voor 18 jaar en ouder gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand, een maximaal aantal van 30 personen per ruimte en dat de aanwezigen moeten worden geregistreerd. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er ook specifieke maatregelen kunnen gelden, afhankelijk van het gebouw waar wordt samengekomen.

Het dringende advies is om ‘niet noodzakelijke’ bijeenkomsten af te lassen of digitaal vorm te geven. Of een bijeenkomst ‘noodzakelijk’ is, is lastig eenduidig aan te geven, maar ook hierin ligt voor een ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Besmetting en bijeenkomsten

Het is inmiddels twee keer voorgekomen dat er een persoon met een besmetting, naar achteraf blijkt, aan een kerkdienst heeft deelgenomen. Op basis van de registratie wordt iedereen die een betreffende dienst of bijeenkomst heeft bijgewoond, hiervan per mail op hoogte gebracht met bijbehorende instructie van de GGD. Als u de 1,5 meter afstand in acht heeft genomen, hoeft u zich in principe geen zorgen te maken, en volgt u de gegeven instructie op. Voor de kerkenraad is het niet mogelijk om gedetailleerde informatie over de persoon in kwestie of zijn/haar locatie in de dienst te geven. Een vriendelijk verzoek om hier ook niet naar te vragen. Wij rekenen op uw begrip in dezen.

 Tot slot

Het is niet mogelijk om voor elke vorm van gemeentewerk precies aan te geven wat dit in de praktijk betekent.

Houdt voor nadere berichtgeving het kerkblad, afkondigingen en de website in de gaten.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Van Hem is de gemeente, Zijn werk gaat door!

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Bedankt!

We willen iedereen bedanken voor een heel leuk en gezellig openingsweekend. Het was anders dan anders. De door de overheid gestelde maatregelen vanwege COVID-19 dwongen de commissie om het programma aan te passen. Dit was een leuke uitdaging. Lastig in het begin (gaan we van alles regelen en mogen we het straks alsnog niet uitvoeren) tot heel gemotiveerd toen het weekend dichterbij kwam. We gaan er met elkaar, ondanks de maatregelen een mooi weekend van maken.

Allereerst dank aan God die ons zegende met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken als ook voor het geweldige weer wat zeker dit weekend (geheel buiten!) van groot belang was. Dank aan alle mensen die de commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video. Het was hartverwarmend en liet zien dat we samen optrekken, ook in deze lastige tijd waarin we afstand moeten houden. Voor de mensen die het gemist hebben staat er een samenvatting op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZTwelday3_A

Nogmaals dank en we wensen u allen een gezegende tijd toe. In verbondenheid!

Winterfair afgelast

Door alle maatregelen rondom het coronavirus gaat de Winterfair dit jaar helaas niet door.

 Uur van gebed

Zaterdag 10 oktober is er weer uur van gebed. Jong en oud zijn van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het voedselprogramma voor kwetsbare mensen in Namibië. Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld:

 • Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan.
 • Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.
 • Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.

De diaconie wil dit diaconale programma graag ondersteunen. Project 10 27,de naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10: 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Mogen we daarom rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

College van kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Nu op vele plaatsen mondkapjes dringend geadviseerd worden, na de vraag naar mondkapjes behoorlijk toe. Mw. Van de Minkelis kon weer een envelop brengen met € 250,- voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten, waarvoor hartelijk dank! Ze heeft weer nieuwe stofjes op voorraad. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18)

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 12 oktober is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Tijdens de vorige avond hebben we een begin gemaakt met de Bijbelstudie over Daniël. Dat dit een boeiend onderwerp is, dat alles te maken heeft met ons eigen leven, is al wel duidelijk geworden. Als je aan wilt sluiten bij deze Kring, er is echt nog plaats. En ook over de veiligheid hoef je je geen zorgen te maken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en dat doen we op een corona-veilige manier.

Thuiskring II

Wij zijn een groepje van voornamelijk dertigers die graag met elkaar de Bijbel onderzoeken, bespreken en elkaar tot nadenken zetten. We gebruiken een boekje als leidraad, dit jaar is dat ‘Heel het leven. 10 regels voor discipelschap’ van Arjan Markus dat discipelschap bekijkt vanuit de Tien geboden.

We komen eens in de twee à drie weken op dinsdagavond bij elkaar, normaal iedere avond op een ander adres, maar dit seizoen komen we bij elkaar in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. We beginnen om 20.00 uur; de bijeenkomsten duren tot ongeveer 21.30 uur. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! Voor vragen kun je mailen naar jacoliendewit@gmail.com. Data seizoen 2020/2021: 13 oktober, 3 november, 24 november, 15 december, 12 januari 2021, 2 februari, 16 februari, 9 maart, 30 maart en 20 april.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 oktober komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wim IJzerman zal de inleiding houden over 1 Samuel 13 en 14. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Bijbelkring

Donderdag 15 oktober is er weer Bijbelkring. Deze keer komen we samen in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Aan de beurt is Exodus 2 waarin het gaat over de geboorte van Mozes. U en jij van harte welkom!

 Gift

Voor de kerk ontving ik € 40,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Het was fijn om de catechisanten weer live te ontmoeten. Ik zie er naar uit om met jullie leerling te zijn van de Levende en samen mooie en leerzame gesprekken te hebben.

Bij de bijbelkring was er een mooie opkomst. Wat een zegen om samen de Schrift te lezen en vanuit Exodus te merken hoe actueel Gods Woord is. Ook ouders mochten met elkaar in gesprek zijn over het thema gastvrijheid, tijdens de kringavond van de Kring Geloofsopvoeding. Treffend is wat de Heere Jezus in dat verband zegt: “Zover je het één van deze geringste broeders hebt gedaan, zo heb je het Mij gedaan” (Mattheus 25: 40).

Bij de afsluiting kwam dat mooi terug! Zo mochten we in dankbaarheid een start maken met het winterseizoen. Hoe het allemaal zal gaan is, gezien het toenemen van de besmettingen, onzeker. We leggen het in de handen van God! Te midden van alle onzekerheid is Hij ons houvast! Met het oog op Hem is er geen reden voor angst!

Voor het eerst hoop ik zondagmorgen in De Parel voor te gaan. Ik hoop dat voor velen het evangelie zal oplichten als een parel van grote waarde. In de Nieuwe Kerk preekt ds. P. Molenaar.

Voor de avonddienst heb ik geruild met ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers. Bidt u, op weg naar zondag, uw voorgangers vol? Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor hen die zorgen hebben, psychisch- of chronisch ziek zijn. Ook denken we aan hen die al langere tijd ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Geboorte

In het gezin van Derk en Lisa Verdoorn, is vrijdag 2 oktober hun eerste kindje geboren. Het is een dochtertje die ze de naam Sophie gaven. We feliciteren Derk en Lisa van harte met dit geschenk dat zij uit Gods handen mochten ontvangen.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 oktober, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen

Voor beide diensten van zondag 11 oktober worden geen speciale doelgroepen eerst uitgenodigd. Iedereen kan zich dus vrij voelen om te reserveren.

De morgendienst is dan in de Oude Kerk en de avonddienst in De Parel. We gebruiken daar dan beide zalen, zodat de kans bestaat dat u in zaal A/B/C komt te zitten, die dan via een scherm verbonden is met zaal D.

Voor de diensten van zondag 18 oktober kunt u vanaf zaterdagavond 10 oktober a.s. weer reserveren. De morgendienst is in De Parel en we geven t/m vrijdag 9 oktober weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Zaterdag 10 oktober t/m 18.00 uur kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen.

In verband met de jongste corona maatregelen, verzoeken wij u voor de laatste informatie de mededelingen op de website www.hghg.nl te raadplegen.

Beroepingswerk

Helaas heeft ds. Dick Wolters bedankt voor het beroep naar onze wijkgemeente. Hieronder is een brief van hem opgenomen die aan de gemeente is gericht.

Geliefde zusters en broeders,

Het is misschien een beetje ongebruikelijk dat je als predikant de hele gemeente aanschrijft bij het bedanken voor een beroep, maar de afgelopen periode was het contact zo warm, dat Janneke en ik u graag persoonlijk willen bedanken. Vanaf de eerste ontmoeting met de beroepingscommissie tot ons bezoek aan de gemeente hebben we een oprechte betrokkenheid ervaren, een diep geloof en een groot verlangen naar een nieuwe predikant. Daarnaast kwamen er ook vele mailtjes en kaartjes binnen. Jullie gaven daarin veel terug van wat ik in mijn preek in jullie midden had neergelegd. Daarnaast legden jullie een stevig appèl neer, om geestelijk leiding te geven aan de gemeente.

We hebben jullie gemeente leren kennen als een actieve gemeente, die met hart voor Christus en voor mensen zich inzet om gestalte te geven aan kerk zijn in deze tijd. Bijzonder was het om de behoefte aan visie en verdieping te proeven, het verlangen om God groot te maken in de liturgie en de liefde voor met name de kinderen en de jongeren in de gemeente. Met klem zou ik jullie willen oproepen: doof het vuur van de Geest niet uit! Het werkt aanstekelijk en we hadden graag deel uitgemaakt van jullie gemeente. We hebben geen seconde getwijfeld of wij ons als gezin bij jullie thuis zouden voelen.

Daarom doet het me pijn om te moeten bedanken voor dit beroep. Het was net alsof God mij terugstuurde, zoals de oude Eli Samuël terugstuurde: “Ik heb je niet geroepen.” In een brief aan de kerkenraad heb ik uitgebreider woorden gegeven aan de redenen die hierin meegespeeld hebben. Maar voor mij is, al biddend, duidelijk geworden dat ik niet de predikant ben die op dit moment de gemeente het best kan dienen en dat mijn roeping voor nu blijkbaar ergens anders ligt.

Nogmaals, bedankt voor alles! En met Paulus bid ik voor jullie gemeente: “Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Efeziërs 3: 16-19) Met een broederlijke groet,

Dick Wolters

Van de beroepingscommissie

Het is een grote teleurstelling voor ons en de gehele gemeente, dat ds. Dick Wolters heeft moeten bedanken. Er was inderdaad vanaf het eerst contact een ‘klik’ en naar we ervaren hebben, ook met de gemeente. Daarom komt het bedanken dubbel hard aan. Ook hierin hebben we te berusten in de leiding van onze God en Vader, Die wegen opent, maar ook soms gesloten houdt. De contacten met Dick en Janneke zullen we niet gemakkelijk vergeten en ongetwijfeld zullen we elkaar weer tegenkomen. In de afgelopen week hebben we als commissie even ‘pas op de plaats’ gemaakt om ook maar even bij te komen. Zo mogelijk hopen we de komende week weer bij elkaar te komen om te zoeken naar de weg die God ons leidt naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Laat ons gebed hiervoor vurig blijven tot Hem, zodat Hij zich laat verbidden.

Verkiezingen

Broeder Koert (R.C.) van Houwelingen,  heeft helaas bedankt voor zijn benoeming tot het ambt van ouderling. De Heere geve rust op zijn beslissing.

Afgelopen maandag 5 oktober heeft de stemming plaatsgevonden voor de vacature van één diaken. Broeder Jaap Koster  is door de belijdende leden gekozen tot het ambt van diaken. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 15 oktober a.s. kenbaar te maken. We bidden dat God zijn verkiezing op het hart bindt en hij deze, met de hulp van Hem die ook ambtsdragers roept, mag aannemen. Laat dit voor de gemeente ook een zaak van gebed mogen zijn, zodat hij mag weten dat we ook biddend om hem heen staan.

Emeritaat

Onze oud-predikant, ds. C.D. Zonnenberg heeft afgelopen zondag afscheid genomen van de Hervormde Gemeente te Ochten. Na zijn vertrek uit onze gemeente, was hij sinds mei 2009 verbonden aan deze gemeente. Naar verwachting zullen hij en zijn vrouw zich binnen enkele weken in onze gemeente gaan vestigen. Daar hopen we t.z.t. op terug te komen.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving tijdens huisbezoek € 25,- voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 12 november, 10 december, 7 januari 2021, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april en 6 mei. De kring wordt weer geleid door Maarten de Bruin. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Tijdens de eerste bijeenkomst zal hoofdstuk 8 ‘De barmhartige vijand’ uit het boekje ‘Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma worden behandeld.

Wanneer u dit seizoen zich voor het eerst bij de kring wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met Maarten de Bruin door te bellen naar 06 -20 98 47 29 of een e-mail te sturen naar maartenbianca@hotmail.com. Dan ontvangt u materiaal voor dit hoofdstuk. Daarna zal in onderling overleg een nieuw boekje worden gekozen.

Citaat

Overal waar de Heere een hart geeft om berouw te hebben, daar heeft Hij een hart om te vergeven. (Matthew Meade 1630-1699)

Bidden en danken

We bidden voor christenen in Ethiopië. Hun leven loopt ernstig gevaar en afgelopen zomer zijn er door diverse aanslagen doden gevallen. Velen zijn op de vlucht en van huis en haard verdreven. Wilt u bidden om rust en bescherming voor hen die Zijn naam belijden?

Afrikaanse gelovigen die wonen en werken in Libië lijden zwaar onder de economische achteruitgang door de coronacrisis. Buitenlandse werkers verliezen vaak als eerste hun baan en hun inkomen. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Wilt u meebidden voor Libanon? Door o.a. de explosie en de economische crisis kunnen veel mensen niet in hun levensonderhoud voorzien en zoeken zij hulp bij de kerk. Gemeenteleden en kerkleiders werken harder dan ooit, maar voelen zich overweldigd door de onvoorstelbare nood. Bid voor kracht om vol te houden. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 11 oktober

In de Pareldienst van zondagavond 11 oktober zal onze kerkelijk werker Rook Verkaik voorgaan met als thema ‘Geloven…een werkwoord’. De band Expect zal ons (na lange tijd) deze dienst muzikaal begeleiden.

Houd u i.v.m. de laatste ontwikkelingen de website www.hghg.nl in de gaten.

We zitten vanaf nu weer in de modus ‘om de andere week’ en de volgende Pareldienst is 25 oktober.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl
 Onze zieken

Op deze plaats denken we ook aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen!’

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 65,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Zondag 4 oktober werden de volgende kinderen gedoopt:

Loïs Annewil Ambachtsheer. Zij kreeg als tekst mee: “Ik ben de Eerste en Ik ben deLaatste, en buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 44: 6b).

Sonja Adriana Goedhart. Zij kreeg als tekst mee: “De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalm 134: 3)

Teun Antonius Leenman. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE  Zich over wie Hem vrezen.” (Psalm 103: 13)

Siem Leenman. De tekst die bij zijn zoop werd uitgesproken was: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13: 13)

Joas van Middelkoop. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”(Romeinen 10: 13)

Felynn Elena Stip. Zij kreeg als tekst mee: “Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.” (Jesaja 43: 1b).

In de Woordverkondiging stond Romeinen11: 22, 23 centraal met als thema: Blijven in Gods liefde en trouw. Of ook wel de goedertierenheid van de Heere. In de eerste plaats voor Israël, maar ook voor onze gemeente. Voor Israël geldt de beloften en de verbonden. Maar in Jezus Christus zijn de verbonden en beloften ja en amen. Daar mogen ook wij in delen. Dat hebben we weer mogen zien en horen.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 12 oktober zal er weer een kerkenraads-vergadering gehouden worden. Een van de punten is hoe we het gemeente-zijn in coronatijd gestalte geven. We beginnen met ons te bezinnen over gezag en verantwoor-delijkheid, n.a.v. het boekje ‘Verleende volmacht’, onder redactie van ds. J.J. ten Brinke. Mensen hebben in alle tijden moeite gehad om gezag te aanvaarden. In onze tijd hebben we vooral te maken met het feit dat het gezag niet meer in verband gebracht wordt met een goddelijke macht. Zien we de instelling van het gezag als een uiting van Gods ontferming voor gezin, school, kerk en samenleving? Geen eenvoudige vraag. Dat we ons maar zullen laten leiden door wat de Heere in Zijn Woord ons daarover duidelijk maakt. We vragen de gemeente gebed voor de kerkenraad, zodat we het goede voor de gemeente zoeken en in alles Gods eer op het oog hebben. 

Gelezen/gehoord

Zorg dat u de Schrift niet aanpast aan uw opvatting, maar uw opvatting aan de Schrift.

Tenslotte

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende zondag toe. Ook de luisteraars thuis en in de verzorgingstehuizen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 oktober

20.00 uur             Tussenclub De Brug – De Parel

20.00 uur             Gebedskring – Jeugdzaal OK

Zaterdag 10 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 11 oktober

na morgendienst WG2 Ontmoeting –  De Parel

14.30 uur             Zondagsschool – De Parel

Maandag 12 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur             Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Dinsdag13 oktober

9.15-11.15 uur     Vrouwenvereniging Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Vrouwenvereniging Ora et Labora –

20.00 uur             Thuiskring II – Jeugdzaal OK

Woensdag14 oktober

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 –  De Parel

Donderdag15 oktober

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

Vrijdag16 oktober

19.30-21.30         Het Broodhuis –  De Parel

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 11 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

 Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Anna Klop, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 1

avonddienst: Psalm 63: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren (groep B)

18.00 uur   ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers (groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 27 10, Namibië

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

9.30 uur     A1 Helga de Gier, A2 Willemijn de Rover

10.45 uur   A1 Jorieke de Vries, A2 Mieke de Bruin

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

76-13

Geulen graven

“En hij zei: Zo zegt de HEERE: Maak dit dal vol geulen.” (2 Koningen 3: 16)

____________________________________________________

In het tienstammenrijk in Israël is een nieuwe koning gekomen, koning Joram. Hij is van plan om op te trekken tegen koning Mesa van Moab. Mesa die onderworpen was aan koning Achab, de vader van Joram, wil niet langer belasting betalen. Koning Joram vraagt voor deze expeditie de hulp van koning Josafat, de koning van het tweestammenrijk. Samen trekken ze ten strijde. Joram en Josafat zijn nogal verschillend en dat blijkt ook tijdens de reis. Want voor mens en dier raakt het water op. Joram zegt: De God van Israël wil ons overgeven in de hand van de koning van Moab. God wordt verdacht gemaakt. Josafat reageert anders. Hij vraagt naar een profeet van Israëls God. Zo komen de koningen bij Elisa. Elisa reageert nogal bits tegen Joram: Wat is er tussen u en mij? Als ik geen rekening hield met Josafat, had ik u niet eens aangekeken. Elisa wijst het ongeloof aan bij Joram. Maar had Josafat dan zoveel recht op een reactie van God? Hij weet in eerste instantie niet dat Elisa aanwezig is in het leger. Hij heeft niet aan God gevraagd of hij wel mocht optrekken met Joram, hoewel hij na een expeditie met Achab gewaarschuwd was door de profeet Jehu

(2 Kronieken 19: 2). Wat kan ook een kind van God eigenmachtig bezig zijn. Dat Elisa in naam van God zijn opdracht laat horen is onverdiend. We hebben hier te maken met Gods ontfermende liefde. Dat is liefde vanwege de grote zoon van Josafat, Jezus Christus. Vanwege Hem spreekt de Heere u en jou aan, ook in deze tijd. Niet verdiend en toch…

Welke opdracht geeft Elisa? Graaf geulen! Die geulen moeten gegraven worden omdat ze vol met water zullen staan. De Heere zorgt dat de dorst van mens en dier gelest wordt. Hij zorgt voor leven! Op welk moment komt dat water? Op het moment dat het graanoffer gebracht wordt in de tempel. Het graanoffer werd als cadeau aan de Heere gegeven als teken van dankbaarheid en als teken van toewijding. Dit offer spreekt van overgave: Heere, hier zijn wij, wij leven voor u. Wanneer het volk zich toewijdt aan de Heere, dan komt de Heere met Zijn zegen. Die graanoffers verwezen naar het offer van toewijding dat de Heere Jezus heeft gebracht. Hij leefde volkomen zuiver. Op die manier kon Hij optreden als Verzoener van de zonden. Hij zorgt voor toewijding, juist voor mensen die nogal toegewijd zijn aan zichzelf. Is het niet veelzeggend dat op het moment van het graanoffer het water door de geulen stroomt? Vooral ook als je bedenkt dat deze daad van God een plaatje is van het eeuwige leven dat God geeft. Zoals de Heere Jezus het duidelijk maakt in gesprek met die vrouw uit Sichar. Jezus zegt dan: “Als u wist wie ik was, dan zou u mij om water gevraagd hebben en Ik zou u levend water hebben gegeven. Wie drinkt van dat water krijgt in eeuwigheid geen dorst. Het water dat Ik geven zal, zal in hem worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” (Johannes 4: 14). Door de band met de Heere Jezus neemt de Heilige Geest Zijn intrek in je leven. Hij ruimt alle doodsheid op en zorgt voor leven. Hij maakt dat je achter de Heere Jezus aangaat. Je leert het pad van de waarheid te gaan. Het brengt vreugde en vervoering in je ziel over wat God geeft aan nabijheid en gemeenschap, rust en vrede, genade en houvast.

Intussen is het wel een hele opdracht voor de soldaten om geulen te graven. Ze zijn wel wat gewend, maar toch… Het vraagt inspanning, volharding en geduld. Zo is het niet minder in het geestelijk leven. Geulen graven betekent dat we graven in de Schrift. Wat hebben wij er aan tijd en inspanning voor over om de Bijbel te lezen?  Hoe zullen de wateren van het heil je bereiken als je niet uit de Bijbel leest? Geulen graven betekent ook een biddend leven leiden. U vraagt misschien veel aan de Heere God, maar wat vraagt u voor uw geestelijk leven? Greppels graven dat is bidden om geloof en bekering, om groei in kennis en vertrouwen van de Heere Jezus. Bidden ook voor je kinderen en je kleinkinderen, buren en collega’s. Opdat ook zij de Heere Jezus (beter) leren kennen. Het proces van greppels graven gaat niet zonder aanvechting en strijd. De soldaten graven terwijl ze dorst hebben. En als de nacht komt, dan is er nog geen water in de greppels. Dat gevoel kun je ook hebben met bidden en Bijbellezen. Je doet dat wel, maar je merkt weinig van de Heere en Zijn heil. Maar met het Woord van God kun je de nacht in. Want God laat niet los wat Zijn hand begon. Wie Hem zoekt vindt Hem. Wie Hem aanroept wordt zalig. Wie Hem verwacht ontmoet Hem. Hij maakt Zijn Woord waar, vast en zeker. “En het gebeurde de volgende morgen, dat het land vol water liep” (2 Koningen 3: 20)

ds. W.J. Westland

Algemene berichten

Noodhulpactie GZB

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen.

Nu druppelen de berichten binnen wat de gevolgen voor de lange termijn zijn van de lockdown in de diverse landen. Caroline Mager, zendingswerker is Rwanda: ‘Sinds eind juli is de totale lockdown opgeheven. Winkels mogen weer open en we mogen ons verplaatsen binnen het district. Mensen gaan weer de straat op. Maar business wordt er nauwelijks gedaan. Handelaren en winkeliers halen maar een fractie van hun normale omzet binnen. De armoede is enorm gegroeid. De kerken willen graag een helpende hand bieden, maar gemeenteleden zijn zelf ook getroffen door de crisis.’

In landen zoals Mozambique en Malawi hebben veel kleine boeren geen zaaizaad meer. Door de honger is dat opgegeten waardoor er geen zaaigoed is voor een nieuwe oogst. Kerken in bijvoorbeeld Nicaragua en Nepal helpen mensen die werkeloos zijn geraakt om andere bronnen van inkomsten te zoeken, niet alleen gemeenteleden maar ook voor mensen van buiten de kerk die hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. Kerken zien de nood, willen niet werkeloos toezien en kloppen daarom voor hulp aan bij de GZB.

Naast het uitdelen van voedselpakketten wil de GZB ook hulp bieden voor de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om online diensten en cursussen te verzorgen, zaaigoed voor boeren, zeep en mondkapjes, hulp bij het vinden van werk.

De GZB roept Nederlandse christenen op te doneren, zodat partnerkerken wereldwijd hulp kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de gevolgen van corona.

Help mee via www.gzb.nl/dekerkblijftdelen of geef direct via de volgende tikkie.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Uur van gebed

Zaterdag 10 oktober is er weer uur van gebed. Jong en oud zijn weer van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

 Israël zondag 2020

Op de eerste zondag van oktober is het in de traditie van de kerk, Israëlzondag. Op Israëlzondag staan we op een bijzondere manier stil bij de (onopgeefbare) verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. De kerk is met Israël verbonden. Heel de brief van Paulus aan de gemeente van Rome legt daar getuigenis van af. Het gaat erom ons te bepalen bij de Joodse wortels van het geloof.

Israël is de openbaring van God gegeven, om een licht te zijn voor de natiën. De roeping van Israël kun je vergelijken met de functie van onze ogen. De ogen zijn maar twee kleine lichaamsdelen. Toch vervullen zij een belangrijke functie in ons leven. Jezus zei: Het oog is de lamp van het lichaam. Door onze ogen schijnt het licht in ons leven en vinden wij onze weg.

Israël is altijd een klein volk gebleven, maar van onvoorstelbare betekenis voor de hele wereld, net als onze ogen. In de Bijbel wordt Israël meerdere keren Zijn oogappel genoemd. Dat betekent dat God door Israël het licht heeft laten schijnen in deze wereld. Uiteindelijk is door Israël Jezus Christus gekomen. Hij zei over zichzelf ‘Ik ben het licht der wereld.’ Daarom heeft God gezegd: ‘Raak Mijn oogappel niet aan! Kom niet aan Mijn kanaal van zegen, want ik wil de hele wereld zegenen. Daarom zei Hij ook tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12: 3)

Door Israël hebben wij Gods Woord, de Bijbel gekregen. ‘Hun zijn de woorden van God toevertrouwd’, schrijft Paulus in de Romeinen brief over de Joden. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat het heil (redding) ‘uit de Joden’ is. Zowel de Bijbel als de Verlosser zijn door dit volk tot ons gekomen.

Het Evangelie is dat God een plan heeft met deze wereld. Israël vervult daar nu en in de toekomst een belangrijke rol in. Het is het Evangelie van het Koninkrijk. Het Koninkrijk dat gaat komen zal niet buiten het volk van Israël en het land Israël omgaan. Ook niet buiten de stad Jeruzalem als de door God gekozen ‘Stad van de Grote Koning’. De Verlosser zal uit Sion komen. Het herstel van Israël dat wij nu meemaken is daarom een geweldige hoop voor de hele wereld. Het laat zien dat Gods Woord en beloften betrouwbaar zijn en dat het door Hem beloofde Koninkrijk echt gaat komen. Waarom zijn bewogenheid voor het Joodse volk en het gebed voor de vrede van Jeruzalem belangrijk voor de kerk? Omdat dit alles verband heeft met de hoop die wij hebben voor de toekomst, namelijk de wederkomst van Christus, die zoals gezegd, niet buiten Israël om zal gaan.  Als niet-joodse gelovigen in de Joodse Jezus zijn we medeburgers en mede-erfgenamen geworden met Israël.

Wilt u zich verdiepen over het belang van het volk Israël in het plan van God lees dan het boekje ‘Zegen door Israël’ geschreven door ds. Oscar Lohuis, waaruit delen van bovenstaande tekst genomen zijn. Het eenvoudig taalgebruik en heldere uitleg zal zeker, ook jongeren, aanspreken. Van harte aanbevolen.

Commissie Kerk en Israël

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 4 oktober 2020

Op deze Israëlzondag wil de diaconie graag collecteren voor de Stichting Christenen voor Israël. Deze stichting stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Dit doen zij door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Ook roepen ze christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Tevens worden diverse diaconale projecten in Israël ondersteund, zoals voedselprojecten voor kansarmen en diverse ondersteuning aan zorginstellingen. Graag willen we als diaconie via deze stichting onze broeders en zusters in Israël ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte van harte bij u aan.

Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 4e kwartaal 2020 is bestemd voor het project in Peru (Lima) via de GZB. Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.

In het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk bijvoorbeeld aan Bijbelstudies, zondagsschool, Bijbelkampen en Vakantie Bijbelweek. Daarnaast krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook ontvangen zo’n 45 kinderen dagelijks een warme maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Het verhaal van…’Een jongen die deel uitmaakt van de tienergroep van de kerk vroeg ons om hem te bezoeken en met zijn ouders te praten, die op het punt van scheiden stonden. Aanvankelijk was het moeilijk omdat de ouders veel vooroordelen hadden, maar we vertrouwden op God en baden veel voor hen. Na 4 bezoeken beantwoordde God onze gebeden, want de relatie tussen de ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten om samen verder te gaan en samen Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk.’

College van kerkrentmeesters

Collecte via QR-code / link

Per 1 oktober vervalt de mogelijkheid om de collecten te kunnen inzamelen via samengoeddoen.nl. U kunt uw gift dus niet meer via de link of QR-code overmaken. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer NL46 RABO 0373 7195 66 o.v.v. Collecte (= eventueel datum of bestemming). Dit rekeningnummer werd al vermeld op de achterzijde en bij de liturgie.

Helaas heeft SKG eind augustus aangegeven dat ze de mogelijkheid om via samenggoeddoen.nl met de link en QR-code zal beëindigen. In onze gemeente werd deze mogelijkheid (alleen) gebruikt voor het kerkrentmeesterlijk beheer.

Helaas is het ons nog niet gelukt om op deze korte termijn een praktisch alternatief te regelen. We hopen z.s.m. over te gaan op de invoering van een app voor onze gemeente, waarvan de digitale inzameling onderdeel wordt. Dit geldt dan t.z.t. voor alle collecten en giften. We zullen u informeren zodra daarover meer duidelijkheid is.

Zending

Bericht over Amy

Beste gemeente, een paar weken gelden hebben wij gevraagd aan u als gemeente of u mee wilt denken over een actie. Inmiddels heeft een gemeentelid daarop gereageerd. Hartelijk dank daarvoor!

Albert Hein stopt met de papieren koopzegels, en gaat over op digitale koopzegels. Nu willen we u vragen de papieren koopzegels die u nog heeft te schenken als sponsoring voor ‘Amy in Uganda’ Wij verzamelen deze koopzegels en proberen volle spaarkaarten te krijgen, die zullen worden ingeleverd bij AH. De opbrengst gaat naar Amy de Jong voor het werk dat ze gaat doen in Uganda.

Heeft u nog volle kaarten, half volle kaarten of losse zegels die u wilt schenken? Dan kunt u deze door de brievenbus doen op Peulenstraat 155 in Hardinxveld. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun aan Amy in Uganda.

namens het TFT van Amy in Uganda

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 oktober hopen we voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar te komen. We willen verder gaan met het boekje ‘Abraham de vriend van God’. Deze keer is hoofdstuk 9 aan de beurt, met als titel ‘een nieuw verbond’.  Het bijbel gedeelte wat onze leidraad is, vind je in Genesis 17. Iedereen is van harte welkom vanaf 9.30 uur in de Parel! Voor informatie / vragen over deze morgen, bel gerust 0184 61 17 48.

Anneke Willeke en Agnes

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

Afgelopen zondag lazen we in de dienst 2 Koningen 3. Dat is een onbekend gedeelte. De profeet Elisa geeft in naam van de Heere God de opdracht om geulen te gaan graven. Want de Heere God zorgt dat de geulen vol met water komen. De samenvatting van de preek vindt u als meditatie in dit kerkblad. Het lezen er van is een mooie manier om nog eens stil te staan bij de preek van afgelopen zondagmorgen.

Komende zondag is de zogenoemde Israëlzondag. We staan in de morgendienst stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Laten we als gemeente en ook persoonlijk voortdurend bidden voor de vrede van Jeruzalem. God heeft wat dat betreft grote beloften voor Zijn volk Israël. We lezen in de dienst Psalm 129. Het is een psalm die gaat over het volk Israël, de Heere Jezus en het leven van de gelovige.

In de avonddienst gaat ds. C. Doorneweerd uit Strijen voor. U en jou een mooie zondag toegewenst!

 Geboorte

Thomas en Sandra Kraaijeveld  ontvingen op 22 september een zoon. Zij hebben hem Arie genoemd en Aaron is zijn roepnaam. We feliciteren dit jonge gezin van harte met dit wonder van nieuw leven en wensen hen veel vreugde en wijsheid in de (geloofs)opvoeding.

Huwelijksbevestiging

Op 20 mei gaven Willemijn Vastenburg en Gert-Jan van den Heuvel elkaar het ja-woord. Vrijdag 9 oktober komen zij naar de Nieuwe Kerk voor de huwelijksbevestiging. De dienst begint om 14.30 uur. Zelf hoop ik voor te gaan in deze dienst die valt onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Zuid. Er is nog plaats in de kerk voor gemeenteleden. Weet u welkom in de dienst! Wanneer u in de dienst aanwezig wilt zijn, kunt u een mailtje sturen naar de scriba van wijkgemeente Zuid (scriba.zuid@hghg.nl).

We wensen Gert-Jan en Willemijn met hun wederzijdse families een prachtige dag toe. Nu het aantal besmettingen oploopt is het best spannend hoe het allemaal zal gaan. We hopen en bidden dat het allemaal door kan gaan. We wensen Willemijn en Gert-Jan de zegen van de Heere God over hun huwelijksleven. “De zegen van de Heere, die maakt rijk.” (Spreuken 10: 22).

Wijkavond over ‘Bevrijd. Christen in Nederland.

Woensdagavond 7 oktober  hoopt ds. H. Liefting uit Gouda op de wijkavond te spreken over ‘Bevrijd. Christen in Nederland’. Daar mag u ook ‘Bevrijd. Christen in Hardinxveld-Giessendam’ voor invullen. Het leven in een vrij land betekent echter nog niet dat we werkelijk vrij zijn. Werkelijk geestelijk vrij en psychisch vrij, enz., Wat kunnen we een slaaf van satan zijn en van de zonde. En niet te vergeten van ons werk, en van onze begeerten. Ook van onze mobiel of de materie. Er is immers zoveel dat ons totaal kan beheersen. Vooral satan en zijn demonische leger. Wat we allemaal nodig hebben is de werkelijke bevrijding door het bloed van Christus. Om te leven naar Gods bedoeling, als Zijn kind en erfgenaam, geleid door Zijn Geest. Al met al genoeg onderwerpen om samen over na te denken.

Ter voorbereiding op de avond alvast enkele prikkelende stellingen:

 1. Gods wetten beperken ons in onze vrijheid. Een christen is bevrijd van iedere wet.
 2. Regeringen beperken ons ook in onze vrijheid. Een samenleving, maar ook een huwelijk met absolute vrijheid, zou ideaal zijn.
 3. God is absoluut vrij in Zijn doen en laten. Daarom kunnen we Hem nooit ter verantwoording roepen.
 4. Onbeperkte menselijke vrijheid ten aanzien van Gods schepping is onverantwoord.
 5. Atheïsme is een aanjager van radicale vrijheid, zelfs ten aanzien van het menselijk leven.

Tot ziens op woensdagavond 7 oktober in De Parel. Aanvang 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur). Inloop vanaf 19.30 uur. Welkom.

20+

Zondagmorgen 4 oktober na de ochtenddienst hopen we weer bij elkaar te komen in de Parel. We willen dan met elkaar in een open gesprek verkennen wat de preek van deze morgen ons te zeggen heeft en betekent. Daarnaast is er uiteraard ruim tijd voor onderling contact. Tot zondagochtend 4 oktober in De Parel!

Gelezen

‘De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Roemt niet tegen de takken, die natuurlijke takken zijn van die olijfboom. In welke u als takken van een wilde olijfboom tegen nature ingeënt zijt. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abraham hun vader. “Zij zijn beminden om der vaderen wil” (Romeinen 11: 28). Eens zullen zij weer bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volkeren op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.’. Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

Tenslotte

Geregeld hebben we in de achterliggende tijd de slotzang op het kerkplein gezongen. Het is fijn om als gemeente zo samen de Heere te loven en te prijzen en te antwoorden op wat Hij gegeven heeft in de dienst. Nu het natter en kouder wordt, zal het buiten zingen niet meer zo snel gebeuren. Laten we hopen en bidden dat we weer gauw in onze diensten kunnen zingen. Met een hartelijke groet aan u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 oktober, aanvang 09:30 uur. In deze dienst gaat voor ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen

Voor de morgendienst in De Parel op 4 oktober geven we weer t/m vrijdag 2 oktober eerst de gezinnen met kinderen van de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor op zaterdag 3 oktober t/m 18.00 uur zich nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen tot 200 plaatsen. Voor beide diensten van zondag 11 oktober worden er geen speciale doelgroepen eerst uitgenodigd. Iedereen kan zich dus vrij voelen om vanaf zaterdagavond 3 oktober a.s. weer te reserveren. De morgendienst is dan in de Oude Kerk en de avonddienst in De Parel. We gebruiken dan beide zalen, zodat de kans bestaat dat u in zaal A/B/C komt te zitten, die dan via een scherm verbonden is met zaal D.

Als u gereserveerd heeft en het blijkt dat u toch niet kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk u weer af te melden. Dat kan t/m zaterdagavond 18.00 uur via de link op de bevestigingsmail, die u van info@meevieren.nl hebt ontvangen. Daarna naar scriba.noord@hghg.nl. We kun-nen dan een ander, die op de wachtlijst staat weer blij maken. Als u wilt reserveren en u ziet dat de dienst al vol-geboekt is, schroom dan niet om toch aan te melden. Op het laatste moment kunnen er ook nog plaatsen vrij komen.

Beroepingswerk

Wanneer dit kerkblad verschijnt hebben we een spannende week achter de rug, met veel gebed om duidelijkheid en leiding. Inmiddels zal dan de beslissing van ds. Dick Wolters bekend zijn. “En nu, wat verwacht ik Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8)

Verkiezingen

Bij verschijning van dit kerkblad zal bekend zijn wat de beslissing is van dhr. Koert (R.C.) van Houwelingen voor het ambt van ouderling.

Wij herinneren u aan de stemming op 5 oktober a.s. die gehouden zal worden in De Parel, aanvang 19.30 uur voor de vacature van een diaken. De kandidaten zijn:

 • Jaap (J.) Koster
 • Arie (A.T.) de Wit

Er kan tussen 19.30 uur en 20.00 uur doorlopend gestemd worden. Iedereen kan dan na zijn of haar stem te hebben uitgebracht weer naar huis gaan. Wilt u bij volmacht stemmen, dan is dat mogelijk. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u downloaden vanaf de website www.hghg.nl. te vinden onder Informatie, en dan wijkgemeente 2 Noord.

We vragen u deze broeders te gedenken in uw gebed. We hopen en bidden dat de vacatures vervuld mogen worden.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De laatste keer dat de kring bij elkaar is geweest was begin maart. Kort daarna kwamen de maatregelen vanwege het coronavirus, waardoor het winterseizoen 2019/2020 niet kon worden afgesloten. Hierdoor is hoofdstuk 8 ‘De barmhartige vijand’ uit het boekje Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma nog niet behandeld. Wanneer u dit seizoen zich voor het eerst bij de kring wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met Maarten de Bruin door een e-mail te sturen naar maartenbianca@hotmail.com of te bellen naar 06 20 98 47 29. Dan ontvangt u materiaal voor dit hoofdstuk. Daarna zal in onderling overleg een nieuw boekje worden gekozen.

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 12 november, 10 december, 7 januari 2021, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april en 6 mei.

De kring wordt weer geleid door Maarten de Bruin. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Belijdeniscatechese

Er is ook weer een mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen nog worden vastgesteld met degenen die zich opgeven en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Citaat

‘Er is meer genade in Hem dan er zonden zijn in ons.’ Richard Sibbes (1577-1635)

Bidden en danken

We bidden voor allen die in stilte lijden onder de maatregelen tegen corona. Zeker voor hen die geen energie meer over hebben om de gevolgen te overzien. 

Helaas kan er dit jaar niet meer worden gereisd. Alle Open Doors-reizen zijn geannuleerd. Dat vinden we ontzettend jammer, juist omdat vervolgde christenen ontmoeten bij de kern van ons werk hoort. Wilt u bidden dat we vanaf 2021 weer christenen tijdens onze reizen mogen bemoedigen? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de online cursussen die worden georganiseerd om Peruaanse predikanten, kerkleiders en gemeenteleden toe te rusten. Bid dat het tot zegen mag zijn voor de deelnemers en voor het werk dat zij doen in hun gemeente. Bid ook dat God een aantal van hen wil gebruiken om nieuwe gemeenten te stichten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de live stream meebeleven van de erediensten.

Kide Kids nieuws

Hallo KideKids, we waren nog maar net gestart, toen we weer moesten stoppen met onze KideKids ochtenden en opdrachten.

Nu hebben we om de week op zondagochtend een gezinsdienst in de Parel. In deze diensten gaan we graag weer met jullie aan de slag. We gaan het anders doen dan jullie gewend waren, omdat we nog wel wat Corona-regels hebben, waar we ons aan moeten houden.

We willen jullie graag een eigen map geven, waarin we elke keer een nieuwe opdracht voor jullie klaar hebben.

De eerste keer dat je er bent, krijg je een map die je zelf mag versieren/pimpen, zoals jij het leuk vindt.

Elke keer dat je in de Parel komt, zal deze map voor je klaarliggen, met elke keer een thema waar je mee aan de slag kan in de dienst.

Veel plezier vast en we zien jullie snel!

Groetjes van de Kide commissie

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Ook denken we aan hen die mantelzorg verlenen. God gedenke u en jou in Zijn troostende ontferming.

Doopdienst

Aanstaande zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan zes kinderen van de gemeente. Ook door dit sacrament geeft God des te beter te verstaan wat Zijn Woord inhoudt en bekrachtigt Hij Zijn Woord als met een eed. Er is geen sterk geloof nodig om er aan deel te nemen, maar wel een waar geloof.

Huwelijk

Vrijdag 9 oktober willen Gert-Jan en Willemijn van den Heuvel  Gods zegen vragen over hun huwelijk dat op 20 mei voor de burgerlijke overheid is gesloten. Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en begint om 14.30 uur. In deze dienst gaat ds. W.J. Westland voor. Zij zijn ook de laatsten van degenen die hun trouwdag op het onverwachts in twee delen moesten houden, omdat het samenkomen in de kerk niet mogelijk was. We wensen hen met hun familie een fijne, gezegende dag.

Gelezen/gehoord

‘Alles wat om ons heen gebeurt is een bevestiging dat Gods Woord waarheid is.’

Tenslotte

In de morgendienst mogen we weer zien dat God met een volgende generatie doorgaat door Zijn verbondsgenade te verzegelen in de bediening van de Heilige Doop. De dienst in De Parel zal om 16.00 uur aanvangen. Een ongebruikelijke tijd om op de dag van de Heere samen te komen, maar Hij is gelukkig niet aan tijd gebonden. Laten wij dat dan ook maar niet doen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 3 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 4 oktober       

14.30 uur             Zondagsschool

 Maandag 5 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 7 oktober

9.30 uur              Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             Wijkavond WG1,  De Parel

Varia

Blik op Maat

Vanaf januari t/m september van dit jaar zijn opnieuw weer vele metalen verwerkt op Spoorweg 42. Bij elkaar 46.000 kg, wat een bedrag van € 11.600,– heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die materiaal heeft gebracht. Helpt u mee, zodat we het jaar 2020 kunnen afsluiten met een prachtig bedrag voor het goede doel? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Oude computers, laptops, kabels/snoeren en elektrische gereedschappen zijn tevens welkom. Wij zijn ook blij met fietsen, nadat ze zijn opgeknapt, wordt er weer op gefietst in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha

Uitnodiging

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst zaterdag 14 november 2020 in de Bethelkerk, Sigmondstraat 47 te Werkendam.

Programma

14.00 uur   inloop en ontvangst

14.30 uur   opening door Wim van de Biezen, voorzitter

14.45 uur   inleiding door ds. H.J. Agteresch: ‘Gezegend gezin. Zonder kinderen rondom uw tafel’

15.30 uur   pauze

16.00 uur   nabespreking met vragenbeantwoording

16.30 uur   sluiting

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Wij vragen u dan ook alleen te komen wanneer u geen gezondheidsklachten heeft.

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318-45 65 87, tot uiterlijk 6 november 2020. De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 4 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur          ds. A. van Zetten, Bruchem

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

Kinderoppas

Els van den Bout, Nienke de Groot, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerk & Israël

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 4

avonddienst: Psalm 56: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur          wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige Doop

18.00 uur          wijk 2 Noord, ds. L. W. de Haan, Genderen

NIEUWE KERK

09.30 uur          ds. W. J. Westland

18.00 uur          ds. C. Doorneweerd, Strijen

DE PAREL

10.45 uur wijk 2  Noord ds. Chr. Van Andel, Amsterdam

16.00 uur wijk Zuid, 3 ds. D. J. Budding, Nunspeet

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israel

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente  – Eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatiewerk

Kinderoppas

9.30 uur   A1 Monica Buijk, A2 Janine de Bruin

10.45 uur A1 Simone Meerkerk, A2 Emma Brieffies

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr. NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

_________________________________________________

Vrijdag 9 oktober 2020

NIEUWE KERK

Vrijdag 9 oktober

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging en inzegening huwelijk Willemijn Vastenburg en Gert-Jan van den Heuvel

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

76-11

Door het Baka-dal

“Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron.” (Psalm 84: 7)

_______________________________________________

Gelukkig! Er kwam weer een einde aan de langdurige hittegolf van een paar weken geleden. Het werd steeds benauwder – en dan te denken aan de ouderen of de chronisch zieken. Natuurlijk werden er goede adviezen gegeven, maar tóch. Het was maar het beste, wat binnen te blijven en niet door de polder te gaan lopen. Dan horen we wel eens verhalen over vróeger: hoe de arbeiders in de brandende zon op de akkers werkten. Ze moesten dóór.

In Israël kon het van tijd tot tijd ook zinderend heet zijn. Vooral, als de wind vanuit de woestijn waaide. Dan werd je adem bijna afgesneden. Die oostenwind was daardoor zelfs een beeld van de dood. Psalm 103 zingt van een tere bloem en dan vervolgen wij: ‘Wanneer de wind zich over ’t land laat horen…..’ Dat is die gloeiend hete woestijnwind, waar niets en niemand tegen bestand is.

Ga in zulke omstandigheden maar niet op reis! Maar wie zien we daar dan tóch gaan? Het is de pelgrim, die op reis is naar het heiligdom. Had hij niet beter een meer geschikte tijd kunnen afwachten? Kennelijk niet. Hij verlangt zó intens naar de ontmoeting met de Heere, dat hij tóch op weg gegaan is. Dat klinkt door in de eerste woorden van de Psalm, die hij dichtte: ‘Mijn ziel bezwijkt van verlangen….’

We zouden denken, dat hij zo met vreugde onderweg is en het uitroept: ‘Ik ga naar Jeruzalem, naar de altaren, naar de ontmoeting met God! Ik tel die hindernissen en die bezwaren niet!’

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Ondanks dat intense verlangen naar God blijkt de pelgrimsreis zwaar te zijn. Misschien valt u, die dit leest, de Psalmist wel bij. De levensweg is soms zwaar: de last van de ouderdom, de gebreken van het lichaam, de eenzaamheid die je overvalt. Maar óók, als we nog midden in het leven staan.

De moeiten van de pelgrimsreis worden samengevat in dat ene woord: het moerbeidal. We moeten daarbij denken aan een diepe kloof, tussen de rotsen. Daar was het altijd schemerdonker, geheimzinnig ook. De hitte van de dag bleef erin hangen, zoals je dat ook in huis kunt hebben. En het was er altijd droog. Kurkdroog, want er viel geen druppel regen. De pelgrim liep door een laag stof, dat opwolkte en ogen en keel prikkelde.

Dat is voor de Psalmist een beeld van zijn levensweg, met zijn moeiten en zorgen. En daar komen de geestelijke vragen bij. Waarom zo’n moeilijke weg? En de duivel is er al gauw bij: ‘Is dat zégen, als je God zoekt? Het brengt alleen maar ellende met zich mee!’ En wat een donkere wegen kunnen er zijn, als je ziet op je dagelijkse zonde en daardoor de nabijheid van de Heere mist.

Onderweg wordt de pelgrim omgeven door balsem-struiken. Daar word je óók al niet opgewekt van. Het zijn struiken met dikke, donkere bladeren. Een sombere aan-blik. Soms scheidt deze plant een gomachtig hars uit; die druppels hars lijken nét tranen. Daarom wordt hij ook wel de tranenstruik genoemd – zoals wij de treurwilg kennen.

Soms kijken andere mensen wat medelijdend naar dat ploeteren en zwoegen. Wat maak je je het toch moeilijk? Er is toch ook een weg, waarop je van het leven kunt genieten? Maar dat zijn mensen, die niet onderweg zijn naar Sion.

Nee, dan toch maar verder op die weg door het Baka-dal! En heerlijk: hoe zwaar het ook is, hoe vol strijd en eenzaamheid, ze komen tóch niet om! Ze komen niet om van dorst. Want -ónbegrijpelijk zouden we denken-: er is een bron in die kloof. God is hun bron. Een bron. waaruit helder en fris water stroomt. Zoveel, dat het niet in het stof wegzakt, maar tot een overvloed van levend water wordt. God geeft die bron of beter gezegd: God is die bron.

Een bron, waar je die niet verwacht. Net zo min als je de genade van God zou verwachten te midden van een wereld, die in de macht van zonde en dood verstrikt is. Maar juist dáár is die bron van genade te vinden, ‘overvloeiende voor de grootste der zondaren’.

Hoe is dat mogelijk?  Wel, we zien niet alleen die pelgrim. We zien Christus, die óók in dat tranendal was. Maar voor Hem was er geen druppel water en geen woord van troost. De heerlijke vrucht van Zijn ‘tranenweg’ is, dat er een bron is van levend water.

Ik hoop, dat u mét hem gaan mag, ook als uw weg misschien door die diepe rotskloof voert. Dan is de weg niet altijd eenvoudig. Die pelgrim stapt óók zomaar niet het heiligdom binnen, hij moet nog een hele weg gaan. Maar het is in een zeker weten, dat hij er wél zal aankomen.  Blijft één vraag over: gaat u méé?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Sursum Corda, ons gemengde koor,

Wordt ruim vertegenwoordigd door vrouwen, hoor!

Wij, bassen en tenoren, zijn bijna niet te horen.

We voelen ons dan ook wat verloren.

Kom jij daarom zingen op ons koor?

We zoeken een bas en een tenor…

We zingen iedere dinsdagavond van 20.00-22.15 uur onder enthousiaste leiding van Gert-Jan Oosterom.

Meld je nu aan via sursumcorda@bethel-sliedrecht.nl

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Als jongere of vriendengroep naar de kerk?

De afgelopen periode was een bijzondere periode, zeker ook als we naar de kerkdiensten kijken. We begrijpen van jullie dat jullie het missen om met je vrienden naar de kerk te gaan. Deze mogelijkheid willen we jullie graag geven. Voor de avonddiensten willen we jullie de gelegenheid

bieden om met elkaar naar de kerk te gaan. Wil je met elkaar naar de kerk? Meld je dan op zaterdag voor 18.00 uur aan bij Corstiaan (jeugdouderling.oost@hghg.nl), Erik (jeugdouderling.noord@hghg.nl) of Herman (jeugdouderling.zuid@hghg.nl) voor de zondagavonddienst in de kerk.

Honderd handig

We hebben niet alleen al veel lapjes binnen gekregen voor ‘Honderd handig’, maar ook een paar zakken met bollen wol. Vindt u het leuk om mee te haken of breien maar heeft u geen wol voorradig, dan kunt u die ophalen bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. tel.61 10 08.

Verkoop mondkapjes

Opnieuw mochten we van mw. Van de Minkelis € 200,- ontvangen, verdiend met de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes, waarvoor hartelijk dank! De opbrengst is bestemd voor de onkosten van het uitzenden van de kerkdiensten. Mondkapjes kunnen nog steeds bij haar besteld worden (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-.

Benefietconcert Vox Humana – stem van de mens

Zaterdag 12 september hebben we kunnen genieten van het kleine gelegenheidskoor Vox Humana. Zij houden van zingen èn zij houden van het orgel. Nu deze ’oude dame’ het zwijgen is opgelegd en zij geen enkele stem kan laten horen, trok dit koor één van haar registers: de ‘Vox Humana’(= stem van de mens) open en liet van zich horen! Blij en dankbaar dat het orgel gerestaureerd wordt wilden zij met deze verrassende muziekavond hun bijdrage hieraan leveren. Ze namen ons mee op een muzikale reis van kerkmuziek die door de eeuwen heen heeft geklonken. Mooie serieuze stukken en wat ludieke liederen werden helder en zuiver gezongen. Tijdens de pauze werd op traditionele wijze (corona-proof) gecollecteerd met hengelstokken. Dit leverde al het mooie bedrag op van ruim € 600,- Mede door het enthousiasme van Vox Humana was het een geslaagde avond.

Mocht u dit benefietconcert gemist hebben dan kunt u het terugkijken via hghg.nl – kanaal 1.

de Orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 20 september 2020

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezins-materiaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor hun werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Hulp voor Lesbos, Moria

Afgelopen week escaleerde de situatie op Lesbos in het kamp Moria. Door een verwoestende brand is de toch al uitzichtloze situatie nog verder verslechterd. De vele vluchtelingen (waaronder veel kinderen) zijn wanhopig en verkeren in grote angst en onzekerheid. Op dit moment worden diverse noodhulpacties opgestart om te voorzien in eerste levensbehoeften. De diaconie heeft daarom besloten om direct € 5000,- hiervoor vrij te maken. We bidden dat de hulp deze medemensen mag bereiken en dat de situatie snel zal verbeteren. Wilt u hen ook gedenken in uw gebeden?

Afsluiting HGJB Project – Geef Hoop

Met het diaconale HGJB project ‘Geef Hoop’ is er binnen onze gemeente geld ingezameld voor project Chiyembekezo van de Protestante Kerk in Mozambique. Via dit project in Mozambique zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere organisaties. Naast de hierboven genoemde werkzaamheden geeft Chiyembekezo nu ook voorlichting over goede hygiëne. Die opdracht hebben ze vanuit de overheid van Mozambique gekregen. Daarnaast wordt een deel van het projectgeld door de Corona-pandemie anders besteed dan bedacht, namelijk aan voedselpakketten en zaaigoed. Ook worden Bijbels aangeschaft zodat de mensen in kleine groepen samen in de Bijbel kunnen lezen omdat er geen kerkdiensten (mogen) plaatsvinden en maar heel weinig mensen zelf een Bijbel hebben. Ook in Hardinxveld werden we getroffen door de lockdown waardoor niet alle activiteiten door konden gaan. Met de activiteiten die wel gehouden zijn – Oliebollenactie, Gemeentediner, Kaartenactie en Escaperoom – en met het geld dat ingezameld is door de Zondagsschool en Bijbelgesprekskring, is totaal € 5.521,- ingezameld! Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld tot € 11.042,-. Een heel mooi bedrag waar veel goeds mee gedaan kan worden in Mozambique!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen of bijgedragen aan dit project!

Jan Willem Loeve – Jeugddiaken

Jeugdrubriek

Zondagsschool’ Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 27 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen, gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur.

Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken en luisteren. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 27e! We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 21 september starten we weer met de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We kunnen dat op een veilige manier doen, omdat er in De Parel ruimte is om op anderhalve meter bij elkaar te komen. Misschien blijft dit allemaal nog wel wat spannend, maar binnen de kaders die er zijn, lijkt het mij toch weer goed om weer te starten. Wellicht zullen we dit jaar in een andere zaal bij elkaar komen. Als je geprikkeld wilt worden om dieper de Bijbel in te duiken en verlangt naar meer verdieping in de praktijk van je geloof, zorg dan dat je erbij bent. De avonden beginnen om 20.00 uur. De overige data voor dit seizoen zijn: 12-10, 2-11, 30-11, 14-12, 4-1, 1-2, 15-2, 8-3 en 29-3.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Wat bijzonder dat we als gemeente afgelopen zondag het Heilig Avondmaal mochten vieren! Bij brood en wijn kwam de Heere zo dichtbij! Hij zei als het ware: ‘Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik’. Zijn lichaam werd gebroken en Zijn bloed gestort opdat wij niet zouden sterven maar leven! Heerlijk, om dat in alle rust aan de avondmaalstafel te mogen overdenken.

In de morgendienst ging het in de verkondiging over 2 Koningen 4: 7b. De Heere geeft genoeg om van te leven! In de avonddienst stond 2 Koningen 4: 42 centraal. Het thema was: ‘Tot Uw dienst!’ Als predikant vond ik het ook fijn om deze zondag (vrijwel) de hele gemeente te treffen. Daarin zien we ook de goede hand van God! Al met al genoeg om dankbaar op terug te zien.

Ouderavond catechese

Alle ouders van de catechisanten worden dinsdag 22 september verwacht voor de ouderavond. Het is goed om met elkaar het nieuwe seizoen in te kijken en ook voor onze jongeren in gebed te gaan. Met enkele ouders heb ik deze avond voorbereid. We hopen deze avond na te denken over het thema ‘In gesprek met je kind?!’ De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Nieuwe Kerk.

Catechese

Dinsdag 29 september begint de catechese. De jongeren ontvangen daar binnenkort een uitnodiging voor via de app.

Belijdeniscatechisatie.

De eerste belijdeniscatechisatie is op donderdag 24 september. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Als u of jij nog mee wil doen meldt je dan zo spoedig mogelijk aan. Dit kan tot uiterlijk maandagavond 21 september.

Bijbelkring

De eerste Bijbelkringavond vindt plaats op woensdag-avond 30 september. We komen samen in De Parel. Dit jaar gebruiken wij het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’. Het gaat over het leven van Mozes. Dit boekje is geschreven door ds. J.M. Molenaar (Ede) en ds. A. Langeweg (Haaften). U kunt het boekje alvast aanschaffen bij boekhandel Rinnah.

 Meeleven

We leven mee met wijkgemeente 2 Noord nu er een beroep is uitgebracht op ds. D. Wolters. Wanneer hij komende zondag zal voorgaan bidden en hopen wij op een goede ontmoeting voor predikant en wijkgemeente. Het is ons gebed dat de weg van de HEERE ook duidelijk mag worden in deze weken.

Oostwijzer – nr. 4

Dit weekend verschijnt het nieuwste nummer van de Oostwijzer. Deze zullen we weer bij u en jou thuis bezorgen. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan  contact opnemen met Cora Westland? Daarnaast liggen er ook extra exemplaren in de hal van de Nieuwe Kerk. We wensen u en jou weer veel leesplezier!  

Wijkavond op 7 oktober 2020

Christenen en vrijheid, het is een logische combinatie. ‘Wellicht hebben we het aan onszelf te wijten dat jongeren en niet-christenen bij kerk en geloof snel denken aan onvrijheid, aan wetten en regels, aan verboden en saaiheid,’ schrijft P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Op 7 oktober 2020 hoopt ds. H. Liefting ons mee te nemen in het thema vrijheid. Hoe leven wel als christenen onze vrijheid nadat we 75 jaar lang in vrijheid mogen leven.  Noteer deze avond in uw agenda; 7 oktober 2020, inloop vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud van harte uitgenodigd.

 Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

De morgendienst staat in het teken van de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Goed om te horen’ aangereikt. Daarbij hoort de geschiedenis van 1 Samuel 3. Dit gedeelte hopen we in de dienst ook te lezen. Het is toch wel spannend hoe het winterseizoen gaat verlopen. We hopen dat ieder de gezondheid krijgt om mee te kunnen doen! Zo mag ook door de week de Schrift opengaan in de gemeente. De Heere maakt zich bekend omdat Hij niets liever wil dan dat wij Hem kennen en ook groeien in de kennis van Zijn Naam.

Zondagavond verwachten wij prop. H.B. van der Knijff als voorganger. Een mooi moment ook om in het gebed te denken aan alle proponenten. Sommigen zijn nog bezig met hun studie en anderen wachten op een beroep. Laten wij ook bidden of de Heere steeds opnieuw mensen wil roepen tot Zijn dienst. Zelf hoop ik zondagavond voor te gaan in De Hoeksteen te Waddinxveen, de wijkkerk van onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer.

U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com;
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

  Afgelopen zondag

De afgelopen zondag mochten we op een bijzondere manier de dood van Christus gedenken bij brood en wijn tot versterking van ons geloof. Het brood en de wijn kwamen naar ons toe. Het lichaam van Christus ook voor u gebroken en het bloed van Christus ook voor u vergoten.

Tijdens de avonddienst in De Parel mochten we o.l.v. onze consulent ds. E. van Rooijen, dankzegging houden voor de viering van die morgen en werden we als gemeente verblijd met het ja-woord van twee nieuwe lidmaten: Stefan de Haas en Gerben de Ruiter.

Jongerenwerkster

Tijdens de bovengenoemde avonddienst in De Parel mochten we ook kennis maken met Arin Klein. In de afgelopen periode heeft ons gemeentelid Corinne Zonnenberg een deel van het catechesewerk op zich genomen. Corinne zag daar voor het komende seizoen geen mogelijkheden meer toe. Ook vanuit de mentoren werd het gemis ervaren van een stukje deskundige ondersteuning, zeker nu we als wijkgemeente al weer zo’n tijd vacant zijn. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar iemand die deze taak in deeltijd op zich kon nemen en uiteindelijk is hiervoor Arin benoemd. Zij schrijft zelf, dat wat ze in haar werk meebrengt met één woord is te omschrijven: ‘hart’. Hart voor God, hart voor de kerk, en hart voor mensen. ‘Door bezig te zijn in het kerkelijk jeugdwerk ben ik tegelijkertijd bezig om God, de kerk en anderen te dienen. Bovendien kan ik in deze functie helpen een plek te creëren waar de jeugd zich geliefd weet.’ Arin is te bereiken via: catechese.noord@hghg.nl.

Wij wensen Arin Gods zegen toe in haar nieuwe taak en dat ze tot zegen mag zijn van onze jongeren.

Reserveringen

In de Oude Kerk is het weer mogelijk om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu deze mogelijkheid er is, hopen we dat u daar ook weer gebruik van maakt. Voor de gezinnen, wijzen we erop, dat er iedere zondagmorgen ook weer oppas in de jeugdzaal is voor de A-groep; ingang aan de parkeerplaats. Weet u welkom in de kerk om daar God en de gemeente te ontmoeten.

Onze wijkgemeente heeft zondag a.s. de morgendienst in de Oude Kerk, waar de beroepen predikant ds. Dick Wolters zal voorgaan en zondagavond dienst in De Parel. Omdat er voor de jongeren in dit openingsweekend ‘s-middags een aparte openluchtdienst wordt gehouden, zijn in De Parel de 30-plussers uitgenodigd. Er is plaats voor 100 personen.

Voor zondag 27 september kan er weer vanaf zaterdagavond 19 september gereserveerd worden. Ook zondagmorgen 27 september is er de dienst in de Oude Kerk. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over de Pareldienst.

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. Wolters is donderdag 10 september jl. weggebracht. We zien er naar uit, dat hij zondagmorgen a.s. zal voorgaan in de dienst, wat ook tevens de dienst is voor het openingsweekend. We hebben er over nagedacht hoe de gemeente na afloop van de dienst, in plaats van handen schudden, toch de familie Wolters kan begroeten en kort nog wat toe te wensen. Dit is mogelijk door alle aanwezigen bij hen langs te laten gaan. Zij zullen zich opstellen in het trappenhuis aan de Kerkwegkant. De gemeenteleden die op de galerij aan de Kerkwegzijde zitten verlaten dan eerst de kerk, daarna zij, die onder de galerij aan de Kerkwegzijde zitten. Dan volgt het middenschip, waarna de gemeenteleden onder de galerij aan de Peulenstraatzijde volgen en tenslotte zij die op de galerij aan de Peulenstraatzijde zitten. De coördinatoren zullen dit alles in goede banen leiden.

Dinsdag 22 september zullen ds. Wolters en zijn vrouw de gemeente bezoeken. Op het programma staan ontmoetingen met het ministerie, in twee sessies met enkele gemeenteleden en uiteraard de wijkkerkenraad. Uiteraard zal de pastorie worden bezocht. Voor hen een drukke dag waarop ongetwijfeld veel indrukken worden opgedaan.

Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Denkt u er aan om de vragenlijst van ds. Wolters, die u van uw wijkouderling heeft ontvangen, in te vullen en uiterlijk morgen, zaterdag 19 september, te verzenden.

We zien uit naar goede ontmoetingen, waarin een wederzijdse band mag worden gebouwd die zo mogelijk mag leiden tot een verbintenis tussen deze predikant en onze gemeente. Na een langdurige onverwachte vacaturetijd zien we er naar uit, dat we weer een nieuwe predikant uit Gods handen mogen ontvangen. Daarom vragen wij u dit alles te gedenken in uw voorbede.

De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober.

Verkiezingen

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese

We hopen na het openingsweekend de catechese avonden weer op te pakken. Door de grote omvang van Follow Me (leerjaren 1 t/m 4) en de corona richtlijnen hebben we besloten om deze groep te splitsen en hebben zodoende om de beurt catechese avonden die beginnen om 19.15 uur. De Follow Me Next groep begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur en hebben elke woensdag catechese. De avonden worden geleid door onze jongerenwerkster Arin Klein.

De 1e + 2e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

De 3e + 4e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 30-9-2020.

De 5e en hogere leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

Een volledig rooster van alle catechese data van alle wijken is te vinden op https://www.hghg.nl/club-jeugd/catechisatie/

 Belijdeniscatechese

Na de dienst van afgelopen zondagavond, waarin een tweetal gemeenteleden belijdenis deed van hun geloof is er ook weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

 Citaat

‘Het ambt of werk van getrouwe leraren is niet alleen de waarheid te leren en te bevestigen, maar ook de dwalingen te weerleggen en de mensen daarvoor te waarschuwen.’ Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze wijk-gemeente, nu de kerkenraad een beroep heeft uitgebracht op ds. D. Wolters uit Vollenhove en om vervulling van de vacatures in de kerkenraad.

In een kleine gemeenschap in Ethiopië is de lokale kerk met hulp van Open Doors in 2018 een school gestart. Een school met onderwijs voor christelijke kinderen en moslimkinderen. Dankzij de school krijgt een grote groep kinderen nu goed onderwijs én is de relatie tussen moslims en christenen aanmerkelijk verbeterd. Dank de Heere God dat de school deze brugfunctie heeft. (Gebedskalender Open Doors)

De GZB denkt momenteel na over hoe ze in 2021 hun werk kunnen voortzetten. Er zijn veel vragen over de toekomst in relatie tot de gevolgen van de coronacrisis. Dank voor alle mensen die een warm hart hebben voor zending. Bid dat we samen met kerken wereldwijd kansen (blijven) zien om het Evangelie van Gods liefde te kunnen delen. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, tijdens het openingsweekend, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel. De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen en het thema is: ‘Houd elkaar vast’. Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze persoon wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

Pareldienst 27 september

In de Pareldienst van zondagavond 27 september zal onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen voorgaan met als thema ‘Goeie Genade’ en de dienst wordt voorbereid met een mentorgroep.

De zaal zal dan speciaal worden opengesteld voor jongeren 12-29 jaar die in een kerngroep of 19+groep zitten van Wijkgemeente Noord. Deze kunnen zich tot maandag 21 september aanmelden bij hun mentor. Is er dan nog ruimte over, dan wordt woensdag 23 september het reserveringssysteem opengesteld via een wachtlijst. In eerste instantie voor de doelgroep en daarna voor de rest van de gemeente.

We zullen vanaf dan ook weer een live-verbinding hebben van zaal Diamant naar voorheen zaal A/B/C, zodat er in principe plaats genoeg is en je daar met elkaar de dienst kunt volgen. Laten we opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich…ook al mag je (nog) niet meezingen!

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Velen in de gemeente gaan gebukt onder een juk van pijn, moeite en/of eenzaamheid. Het gevaar is groot dat we, omdat we elkaar maar gedeeltelijk in de erediensten ontmoeten, sommigen dreigen te vergeten. Dat mag niet gebeuren. Hoe moeilijk het ook is, laten we het gemeente-zijn niet uit het oog verliezen en elkaars lasten dragen.

Huwelijk

Vrijdag 25 september gaan Jan Meerkerk en Mijnske Leenman trouwen. In Hilvarenbeek geven zij elkaar het jawoord. De huwelijksdienst waarin zij God willen danken, Zijn zegen willen vragen en naar Zijn Woord willen luisteren vindt plaats in de Dorpskerk te Helvoirt. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. P. van de Voorde. Op de kaart stond 1 Johannes 4: 10 en 11 afgedrukt. Daarin komt het drievoudige snoer naar voren, dat niet snel gebroken wordt. We wensen hen samen met familie en vrienden een fijne dag toe. Wanneer u de huwelijksdienst wilt meebeleven kan dat via www.rcmotions.nl/livestream/jan-en-mijnske.

Opvoedkringen seizoen 2020-2021

Ook de opvoedkringen gaan weer van start. De volgende groepen hopen op de volgende data bij elkaar te komen. In verband met de coronaregels zullen alle opvoedkringen dit jaar samenkomen in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur en rond 22.00 uur zal de avond afgesloten worden.

Leeftijds-groep

Onderwerp

Datum

0-3 jaar

Jonge kinderen in de gemeente

1 okt. 2020

 

Ontvangen en doorgeven

28 jan. 2021

 

Zingen en bidden

18 maart 2021

4-11 jaar

Vieren in je gezin/ zondag vieren

12 nov. 2020

 

Bijbellezen in je gezin/ zelfstandig Bijbellezen

7 januari 2021

 

Vrije tijd en rust

18 maart 2021

12-16 jaar

Christen in de wereld

8 okt. 2020

 

Keuzes maken

4 febr. 2021

 

Vriendschap

4 maart 2021

Dit jaar zijn er geen uitnodigingen in de bus gevallen, maar mocht u dit lezen en toch ook nog aan willen haken dan horen we dit graag! Stuur een mail naar eric.arma@gmail.com of kijk voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Bijbelstudiekring

Donderdag 24 september zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het goed mogelijk elkaar te ontmoeten met inachtneming van de nodige maatregelen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens de eerste avond hopen we stil te staan bij hoofdstuk1: Gods Evangelie. De overige data zijn: 29 okt, 26 nov., 10 dec., 18 jan., 18 febr., 25 maart (spreker: ds. H. van de Belt). Wees welkom!

Geloofsbelijdenis catechese

We zien uit naar komende zondag als acht leden van onze gemeente belijdenis van het geloof af hopen te leggen. Een bijzonder moment voor hen, voor ouders en voor onze gemeente. Daarin mogen we Gods trouw opmerken en dat mag ons zeer bemoedigen. Opnieuw zal dit jaar belijdeniscatechisatie gegeven worden. Jongeren en ouderen worden uitgenodigd mee te doen. Misschien loop je er al een poosje over na te denken. Via vele wegen kan de Heere het verlangen wakker roepen om het geloof persoonlijk te belijden. Misschien tijdens het avondmaal, waar de stem van de Heiland klonk; “Komt, want alle dingen zijn gereed.” (Lukas 14: 17). Verlang je naar verdieping en overweeg je belijdeniscatechisatie, geef je gerust op. (predikant.zuid@hghg.nl) Je bent welkom. De eerste avond staat gepland op maandag 28 september.

Gelezen/gehoord

Zegen is de aanwezigheid van God in voor- en tegenspoed.

Tenslotte

We mogen terugblikken op gezegende Avondmaalsdiensten. Laten we het ora, lege en labora ter harte nemen. Elke dag! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 september 2020

18.00-22.30 uur   dropping 12-16 jaar

20.00-23.00 uur   kampvuur 16+

Zaterdag 19 september 2020

10.00-13.00 uur   start fietstocht

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

14.00-16.30 uur   vossenjacht onderbouw (groep 1-4)

14.00 uur             laser gamen bovenbouw (groep 5-8)

Zondag 20 september 2020

14.15 uur             Zondagsschool,  De Parel

15.00 uur             Openluchtbijeenkomst jeugd t/m 30 jaar

Maandag 21 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie,

Dinsdag 22 september 2020

 20.00 uur            Ouderavond catechese, Nieuwe kerk 09.15-11.15        Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

Woensdag 23 september 2020

09.30 uur             Woensdagmorgenbijbelkring,  De Parel

Donderdag 24 september 2020

20.00 uur             Bijbelkring wijkgemeente 3 Zuid,

____________________________________________________

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 20 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

18.00 uur   ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Kinderoppas

Elsja Blom, Esther Groeneveld, Manuela de Koning (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. IZB/EC – zending in Nederland

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 146: 3

avonddienst:   Psalm 42: 3

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. D Wolters, Vollenhove

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Kerkblad 76-10

Verslaafd aan leugens Bestemming vrijheid (5/7)

____________________________________________________

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8: 31-32)

Wat maakt je echt vrij? Op die vraag kun je met meerdere antwoorden reageren. Je wordt vrij op het moment dat je zonden vergeven worden. Ja, dan word je vrij, in ieder geval straks op het moment dat Jezus terugkomt. Je wordt ook vrij op het moment dat je leert om anderen te vergeven. Dat zorgt voor vrijheid in je emotioneel welzijn. De spannende vraag is of dit er dan voor zorgt dat je echt vrij bent? Ben je echt vrij omdat je zonden vergeven zijn en omdat je niet vast bent blijven zitten aan mensen die jou pijn deden? Nee, dit wil niet zeggen dat je echt vrij bent. Jezus geeft op deze twee dingen nog een aanvulling. Jezus zegt dat de waarheid je vrijmaakt.

Dat is een opmerking van Jezus die even wat uitleg nodig heeft. Als Jezus zegt dat de waarheid vrijmaakt, dan is het tegenovergestelde dus ook waar: Leugens zorgen voor gebondenheid of slavernij. Als Jezus in een discussie met de Farizeeën zegt dat de waarheid vrij maakt, dan legt Hij ook uit hoe dat dan werkt. Hij zegt dit: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”.

Het woord van Jezus is dus de waarheid. Zodra je dat woord niet kent en je eigen gedachten bedenkt, dan kan dat ineens een leugen zijn. Wat zijn Gods gedachten over jou? Zijn dat gedachten van liefde en vrede en vooral genade? Of is dat hoe jij over jezelf denkt. Voor je het weet zijn er leugens in je denken die je vasthouden. De gedachte dat iemand twijfelt aan Gods genade heeft meestal te maken met hoe iemand over zichzelf denkt, maar dat is niet de waarheid. Gods waarheid is dat Zijn genade voor iedereen beschikbaar is en dat dit niet afhankelijk is van wie je bent.

Als het gaat over geestelijke verslavingen dan is misschien de verslaving aan leugens wel de grootste die er is. Dat komt omdat dit te maken heeft met ons denken en ons redeneren. Zolang wij een leugen nog kunnen beredeneren als waarheid, heeft die leugen het voor het zeggen in je leven. Het is niet voor niets dat Paulus in de brief aan de Romeinen zegt dat wij onze gezindheid moeten vernieuwen. Als je wat verder inzoomt op het woord dat daar staat, wordt duidelijk dat het gaat om een vernieuwing van je denken. Welke gedachten bepalen dus je denken? Is dat Gods waarheid of is dat gebaseerd op leugens.

Kijk jij ’s morgens als je voor de spiegel staat met dezelfde gedachten naar je spiegelbeeld als dat God dat doet? Als er iemand is die een reactie geeft op jouw spiegelbeeld dan is het Jezus wel. De grootste zondaren zocht Hij op met Zijn liefde om hen te laten zien dat Hij onvoorwaar-delijk van hen hield en ze bij Hem welkom waren.

Als je wat ervaringen hebt met psychologen dan ontkom je er bijna niet aan dat je ontdekt dat zij ook bezig zijn met je denken. Als je hulp vraagt, is dan één van de eerste dingen dat ze je leren om tegenover negatieve gedachten, positieve gedachten te leren zetten. Het is maar de vraag of dat is wat Paulus bedoelt met vernieuwing van je denken en wat Jezus bedoelt met de waarheid die vrijmaakt. Gedachten gaan een proces in, zeker als die gedachten op een leugen zijn gebaseerd. Een gedachte wordt een gevoel, gevoel wordt gedrag en gedrag wordt een gewoonte. Dat is wat vaak gezegd wordt, maar als je een gewoonte vast blijft houden raak je er aan gebonden en dus verslaafd. Dat wordt dan dus waarheid in je denken.

Wat Jezus bedoelt, is dat je ontdekt dat Zijn waarheid iets anders over je gedachten zegt als dit leugens zijn. Dan word je bewust van het geloven in een leugen, daar krijg je berouw over, je belijdt het aan God en je bekeert je van die leugen. Dan komt er bevrijding. Dat is een stap dieper dan positieve woorden tegenover negatieve woorden zetten. Jezus wil met Zijn waarheid er niet alleen iets goeds tegenover zetten, maar Hij wil die oude leugenachtige gedachten weghalen. Of dat nu gedachten over jezelf zijn die niet kloppen, of gedachten over anderen of situaties, of zelfs misschien wel gedachten over God die niet kloppen. Laat de waarheid van Jezus’ woorden tot je doordringen en neem Zijn waarheid aan over elke gedachte die in jou opkomt, zodat je werkelijk vrij zult zijn.

Theo de Koning

_________________________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar,) tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Videoteam/HGHG online

Na een heel intensieve periode van de coronatijd voor de zomervakantie, lijkt het er op dat alles in de kerk toch voorzichtig weer begint op te starten. Daardoor zullen we als videoteam het aanbod van digitale content door de week weer afschalen naar een meer behapbaar niveau. Er is hard gewerkt door het videoteam in de achterliggende maanden. Soms was het bijna dag en nacht. Het team heeft dat met alles wat ze in zich hadden gedaan, maar is ook dankbaar en blij dat het gewone gemeentewerk nu toch weer gaat beginnen. Het betekent niet dat het videoteam met alles zal stoppen. Naast het streamen van de kerkdiensten zal regelmatig content worden aangeboden. Dat zullen dan die dingen zijn die we in het gewone gemeentewerk niet doen (met uitzondering natuurlijk van het digitaal uitzenden van de diensten). Zodra hier meer over duidelijk is, laten we dat weten.

Openingsweekend 2020

Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode. Heeft u zich / heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Hieronder nog het programma.

 Vrijdagavond 18 september

Dropping met GPS puzzeltocht voor jeugd van 12 t/m 16 jaar.

Zaterdag 19 september

Vossenjacht in het dorp voor de kinderen van groep 1 t/m 4 (onderbouw).

Lasergamen in de griend voor de kinderen van groep 5

t/m 8 (bovenbouw).

Fietstocht waarbij gekozen kan worden uit drie verschil-lende routes en een starttijd tussen 10.00 en 13.00 uur.

Zondag 20 september

Een (digitale) themadienst in de ochtend in de drie wijkgemeenten.

Openluchtbijeenkomst om 15.00 uur voor jeugd van t/m 30 jaar Spreker Gerard Klijn; thema ‘Geloven moet je leren.’

De flyer kunt u/kun je vinden op de website van de kerk en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2020’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Collecten

De diaconale collecte is een algemene collecte, waaruit diverse doelen gesteund worden.

De collecte bij het Avondmaal is bestemd voor Christenen in Pakistan via een project van Kerk in Actie. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid en behoren ze tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Met de inzet van partnerorganisaties van Kerk in Actie worden Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterkt in hun geloof. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren, jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. De trainingen over discipelschap en theologie geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof (praktisch) inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door diverse kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse-, katholieke- en pinksterkerken en het Leger des Heils. Bouwt u, door middel van een gift en uw gebed, mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Zending

 Medewerkers Centraal-Azië op bezoek

Afgelopen zomer waren medewerkers vanuit Centraal-Azië bij ons op bezoek om te vertellen over hun werk in de afgelopen maanden. De zendingscommissie was diep onder de indruk van hun verhaal en we willen wat punten uit de ontmoeting met jullie delen.

Net als ieder ander hebben zij de afgelopen maanden te maken gehad met Corona. Hun werk voor de daklozenopvang en het opzetten van het hospice (dit moet een poot worden onder de daklozenopvang) hebben ze daardoor anders moeten inrichten.

De opvang is normaal een plek waar daklozen binnen kunnen eten, elkaar ontmoeten, kunnen douchen, haren kunnen laten knippen en op zaterdagmiddag zelfs een uurtje praise met een overdenking hebben. Maar de daklozenopvang moest door Corona sluiten waardoor ze samen met de andere medewerkers andere manieren moesten bedenken om de daklozen te bereiken en te helpen. Toen de opvang geheel gesloten was hielpen de medewerkers zo goed als mogelijk daklozen in de buurt door spullen aan te bieden (wetend dat ze niet iedereen konden helpen). Ze horen verhalen over hoe mensen dakloos zijn geraakt door drank, ruzie thuis. Of het zijn jongeren die naar de stad zijn gekomen om te werken maar geen werk kunnen vinden.

Toen weer iets meer mogelijk was, ging de opvang afhaalmaaltijden aanbieden voor daklozen en ze geven nu zorg waar mogelijk.

Bij het opzetten van het hospice ontstaan allerlei uitdagingen, waardoor het moeilijk plannen is. Het gebouw is wel zo goed als klaar, maar nog niet alle medewerkers zijn opgeleid. De opleiding van een van de artsen heeft vertraging opgelopen door Corona. Toch hebben ze bij het opzetten van het hospice niet stil gezeten. Ze konden doorwerken voor het hospice door aandacht te besteden aan protocollen (zoals criteria voor verpleegkundigen, voorwaarden voor opname patiënten). Deze protocollen moeten goed staan voordat het hospice straks geopend kan worden.

We willen jullie vragen om voor hen te bidden:

 • Dat de daklozenopvang weer snel een ontmoetingsplek mag zijn.
 • Dat de opleidingen doorgang mogen vinden waardoor het hospice open kan gaan
 • Voor Gods leiding om op de juiste manier met de dagelijkse praktijk om te gaan.
 • Voor een voorspoedige terugreis naar Centraal-Azië.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We luisterden naar die ernstige geschiedenis van Eliza en de jongeren die hem bespotten (2 Koningen 2: 23 en 24). Veel van die jongeren werden door beren gegrepen. Een geschiedenis die in onze tijd vragen oproept. We zagen in deze geschiedenis de heiligheid van God. De heilige God reageert niet alleen op deze bespotting, maar ook op de afgodendienst die in Bethel gaande was. De Heilige kan de zonde niet verdragen. Tegelijkertijd is Hij het die in Zijn Zoon zorgt voor heiligheid. Het heilig Kind Jezus werd aan het kruis getroffen door de woede van God over de zonde, juist om verzoening te doen voor onheilige mensen. Bij brood en wijn mogen wij komende zondag gedenken dat er dankzij Hem leven en vrede is voor mensen die dat zelf niet hebben verdiend.

 Gelezen

In de Waarheidsvriend stond onlangs een treffende column van Marieke den Butter. Het geeft ons te denken als we het avondmaal vieren in coronatijd. Marieke den Butter schrijft over de zendelingen Peter en Sam (niet hun echte namen) die in de zeventiger jaren in Vietnam gevangen genomen werden en onder begeleiding van communistische soldaten een barre tocht naar Hanoi moesten maken. Over wat er tijdens de reis gebeurde schrijft Marieke het volgende:

“ ‘Wat voor dag is het, Sam’, vroeg Peter. Sam aarzelde even… ‘Zondag’, zei hij toen. ‘We kunnen de Heere gedenken’, zei Peter. ‘Met wat rijst dat ik nog in mijn zak heb en water’. Sam begon een oud gezang te zingen en Peter dacht aan een regel in de Messiah van Händel waarin hij Jesaja 40: 5 beschrijft. En zo, terwijl ze daar kletsnat onder die boom zaten, rillend van de malaria en ellende, daalde de vrede van God neer. Ze zongen, overdachten het Woord en vierden met rijst en water het avondmaal. Vele zondagen gedachten ze zo de dood van hun Heere.”

…tot zondag

Met vreugde leven we toe naar de Avondmaalsdienst van komende zondag. In drie diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de verkondiging luisteren we opnieuw naar de geschiedenissen van Eliza. We maken een kleine sprong in de geschiedenissen van Eliza en lezen twee gedeelten die allebei vertellen over de volheid die er bij de Heere is. ’s Morgens lezen we 2 Koningen 4: 1-7 en in de middag- en avonddienst lezen we 2 Koningen 4: 38- 44. U en jou een rijk gezegende avondmaalszondag toegewenst! Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

In vervolg op het bericht in de kerkbode van vorige week geven wij u hieronder aanvullende informatie.

Zondag worden drie diensten gehouden waarin de drie groepen A, B en C. van harte zijn uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Als u zich (tot nog toe) nog niet heeft aangemeld voor de kerkdiensten maar u wil toch de Avondmaalsdienst bezoeken, dan kunt u uzelf alsnog aanmelden via  het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur. Ook zij die niet gewoon zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal worden van harte uitgenodigd om de dienst te volgen en zich aan te melden voor de Avondmaalsdienst.

Bij het houden van het Avondmaal worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dat betekent dat er voldoende afstand is en de zitplaatsen tijdens de tweede bediening in de dienst niet dezelfde zijn als in de eerste bediening. Naast de zitplaatsen aan de Avondmaalstafels zijn er ook zitplaatsen in derde rij kerkbanken.

We zien uit naar deze dienst, waarbij onze hoop en verwachting van de Heere is. Ondanks de verschillende beperkingen is het mogelijk om als gemeente de dood van de Heere te gedenken. “Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zó waarachtig met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot Zijn gedachtenis ontvangen.” We wensen ieder een goede en gezegende Avondmaalsdienst toe.

Kerkdiensten

Het is de wens van de kerkenraad dat zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zijn in de kerkdienst. Daarom verzoekt de kerkenraad gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor het volgen van de kerkdiensten, dit alsnog te doen. Dit kan via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. Er is nog voldoende ruimte in de groepen A, B en C aanwezig.

Vrije plaatsen

In de vakantieperiode zijn de vrije plaatsen in de verschillende groepen ingevuld door hen die een extra dienst wilden bijwonen. Dit gaat vanaf zondag 20 september veranderen. De volgende richtlijnen zullen worden gevolgd:

 1. Degene die al kerkdiensten bijwonen, behouden hun vaste toegewezen zitplaats. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk afgestemd.
 2. Nieuw aangemelde gemeenteleden krijgen persoonlijk bericht over de hun toegewezen zitplaats in één van de drie groepen
 3. Ieder die een extra kerkdienst wil volgen laat dit opnieuw weten via bovenstaand e-mailadres, of de wijkouderling – graag opgeven voor donderdag 17 sept.
 4. Wij vragen u zich vooraf aan te melden we ontraden u om onaangemeld naar de kerk te komen om te kijken of er alsnog een zitplaats vrij is.

Als er ruimte is om gemeenteleden uit te nodigen voor een extra dienst dan zal dit per kerkdienst op basis van aanmeldingen persoonlijk worden afgestemd.

Als u een vaste plaats hebt in uw eigen groep maar u bent verhinderd om de dienst te volgen, dan kunt u uw zitplaats voor die dienst overdragen aan een ander gemeentelid. Dit hoeft u niet te melden. Is het niet mogelijk om een ander gemeentelid te vinden, dan kunt u uw afwezigheid doorgeven via e-mailbericht: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. In dat geval kan uw zitplaats toegewezen worden aan iemand die een extra dienst wil volgen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

De dienst voor a.s. zondagmorgen in Oude Kerk staat vanwege praktische redenen open voor 140 kerkgangers. Het vriendelijke verzoek is om u daarvoor alleen in te schrijven als u voornemens bent om aan het H.A.-maal deel te nemen. Voor de avonddienst in De Parel zijn allereerst familie en bekenden van de beide nieuwe lidmaten uitgenodigd. Voor zover er nog plaats is kan daar ook voor gereserveerd worden.

Voor zondag 20 september kan vanaf zaterdagavond a.s. gereserveerd worden. Zondagmorgen is dan de dienst in de Oude Kerk en is er weer de mogelijkheid om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu we die mogelijkheid hebben, hopen we ook dat u er van gebruik maakt om samen fysiek de dienst ook weer in de Oude Kerk mee te maken. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over De Pareldienst. Het is nog steeds een beetje experimenteren hoeveel mensen we daar precies mogen ontvangen. Schrijf u gerust in. Misschien komt u eerst op een wachtlijst en blijkt er later dan toch nog plaats te zijn. Als dat zo is krijgt u bericht.

Voor alle diensten geldt, dat ze ook live te volgen zijn via de videoverbindingen van onze website www.hghg.nl.

Heilig Avondmaal

Zondag zal onze wijk het Heilig Avondmaal vieren tijdens de morgendienst in de Oude Kerk. In deze dienst zal voorgaan ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede. Nadat we in juni deze viering, in samenspraak met de beide andere wijken, vanwege de beperkende maatregelen een keer hebben overgeslagen, zien we er naar uit om dat zondag a.s. weer te kunnen doen. Immers onze Heiland gaf ons zelf de opdracht hiertoe: “Doe dat tot mijn gedachtenis” (Lukas 22: 19b). En we zien er naar uit, om dat als gemeente te mogen doen. Wel in aangepaste vorm, omdat we de gezondheid van elkaar niet in gevaar willen brengen en ons daarom houden aan de richtlijnen van de overheid. Deze aangepaste vorm is als volgt:

Na het lezen van het formulier zal de predikant de gemeente nodigen het avondmaal te vieren. Daarop zullen de diakenen langskomen via de lege bank en voor de kerkgangers langs gaan met een dienblad met daarop brood en wijn. Als iedereen heeft gekregen zal de predikant het brood breken en aangeven dat iedereen het mag eten. Hierna zal hij een zegen over de wijn uitspreken en mag een ieder dit tot zich nemen. Hierna zal de viering afgesloten worden zoals gewoonlijk.

Een andere beperking is, dat er maar maximaal 140 kerkgangers in de Oude Kerk aanwezig kunnen zijn. Daarom vragen we om alleen in te schrijven, als u het voornemen hebt om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Aan deze viering in onze wijk neemt in normale gevallen bijna het dubbele aantal deel. Dit betekent, dat we veel te weinig plaats bieden aan hen die normaal gesproken deelnemen. We weten, dat meer dan de helft van het aantal kerkgangers, om diverse redenen nog thuis de diensten volgt. Een reden kan zijn, dat men het vanwege het mogelijke besmettingsgevaar nog niet aandurft om fysiek naar de kerk te gaan en daarom de diensten thuis volgt. Een heel begrijpelijke reden. Op Witte Donderdag mochten er nog geen kerkgangers naar de kerk komen en daarom hebben we toen het Heilig Avondmaal helemaal online gevierd. Dit op aangeven van het moderamen van de PKN, met een onderbouwing van prof. dr. Maarten Wisse. Dit alles zonder daar een dwang op te leggen. We hebben daarop veel positieve geluiden vernomen. Zij die het Heilig Avondmaal niet zelf in de kerk mee kunnen vieren nodigen we daarom ook nu weer, geheel vrijblijvend, om dit thuis online samen met de gemeente in de kerk, mee te vieren.

Ik moet hierbij terugdenken aan een oude vriend van me, zo ongeveer 30 jaar geleden. Zijn vrouw was ernstig ziek en zou niet meer beter worden. ‘s Zondags zou het Heilig Avondmaal bij ons in de kerk gevierd worden. Hij vertelde me dat hij, voordat hij naar de kerk ging, voor zijn vrouw, die naar de kerkradio zou luisteren, alles klaar had gezet. Een stukje brood en een klein glaasje druivensap. Toen hij na de dienst thuis kwam, hadden zij samen het Heilig Avondmaal gevierd. Hij in de kerk en zij verbonden met de gemeente, maar wel thuis, hadden samen de dood van Christus mogen gedenken.

Misschien voor u, die thuis de kerkdienst volgt, een aanmoediging om op die wijze, verbonden met de gemeente in de kerk de dood van Christus te gedenken. We wensen u allen een gezegende viering van het Heilig Avondmaal toe.

 Belijdenis en dankzegging Heilig Avondmaal

Zondagavond hopen Gerben de Ruiter en Stefan de Haas openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. De belijdenisdienst zal plaatsvinden in De Parel en wordt geleid door onze consulent, ds. E. van Rooijen. We bevelen Gerben en Stefan aan in de voorbede van de gemeente. Tijdens deze dienst willen we ook dankzegging houden voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Op 2 juli jl. namen we afscheid van twee broeders van de kerkenraad, terwijl er nog steeds twee vacatures zijn. Vanwege de coronatijd hebben we het verkiezingstraject hiervoor tijdelijk moeten stilleggen. Na de zomervakantie zouden we dit traject weer willen opstarten, omdat de kerkenraad deze twee vacatures als een gemis ervaart. Tijdens deze dienst is toen aan de gemeente gevraagd om te zien naar broeders die u geschikt vindt, maar is ook een oproep gedaan, dat mocht u straks gekozen worden voor een ambt, u dan ook weet dat God u heeft verkoren tot deze dienst. Schuif dat niet te gemakkelijk van u af en zie niet op uw onbekwaamheid, want het is God zelf die bekwaam maakt. Er kunnen andere dingen zijn waarom u denkt dat het niet kan. Weet dat wij als zittende kerkenraadsleden deze zelfde vragen hadden, maar ervaren hebben dat God zelf de wegen effent. En het mooie is dat Hij ons bovenal Zijn zegen in dit werk doet ervaren. Dat is heel kostbaar.

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. D. Wolters is, als er geen geldige bezwaren zijn ingebracht, weggebracht op donderdag 10 september. In de morgendienst van zondag 20 september (openingsweekend) hoopt ds. Wolters ‘op beroep’ te preken in de Oude Kerk. Hij komt de gemeente bezoeken op dinsdag 22 september. De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober. Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

Omdat de predikant ook graag de gemeente wat beter wil leren kennen, heeft hij een aantal korte vragen opgesteld, die hij graag door de gemeenteleden zag ingevuld. Deze worden door de ouderlingen bezorgd met het verzoek deze op zondagmorgen 20 september af te geven in de Oude Kerk, te mailen aan de scriba of af te geven aan één van de kerkenraadsleden op uiterlijk zaterdag 19 sept., zodat hij ze 20 september mee kan nemen naar huis.

Even voorstellen…

Deze week heeft jullie gemeente een beroep op mij uitgebracht. Een periode van wederzijds kennismaken is daarmee begonnen. Ik vind dat altijd al een lastig proces: in drie weken tijd moet je aanvoelen of je voor op z’n minst vier jaar samen wilt optrekken. En dat is in deze periode nog veel lastiger, omdat fysieke ontmoetingen tot een minimum beperkt worden. Het lijkt me daarom belangrijk om naar alternatieve vormen te zoeken. Ik wil jullie daarom vragen om de korte enquête die verspreid is in te vullen, zodat ik een beeld krijg van jullie en jullie verwachtingen. Omgekeerd zal ik me hieronder voorstellen.

In 1980 ben ik geboren in Putten, maar al gauw maakte ons gezin een wereldreis. Van mijn derde tot mijn veertiende heb ik in Lima (Peru) gewoond, waar mijn ouders voor de GZB werkten. Toen ik op mijn veertiende terugkwam maakte ik een heftige cultuurshock mee. En eerlijk gezegd hielp de kerk daar niet echt aan mee. Ik sprak gebrekkig Nederlands, laat staan dat ik het 18de-eeuwse Nederlands begreep waarin gezongen werd, op een nogal traag tempo. Alle bezieling die ik in Peru kende rond geloof, leek hier helemaal verdwenen. Dat veranderde op mijn zeventiende, na een indrukwekkend gesprek met een ouder gemeentelid. Hij leek oprecht betrokken te zijn op de opstandige puber die ik destijds was en vroeg door naar mijn verlangens en verwachtingen. Daarnaast liet hij zichzelf in het hart kijken en vertelde hoe die oude psalmen hem raakten. Op eens begreep ik Handelingen 2 veel beter. Ieder hoort in zijn eigen taal Gods grote daden. En die taal, is ook de culturele taal waarin mensen opgroeien. Er zijn diverse vormen, stijlen, tradities, kerkculturen, maar de grote uitdaging is om in al die ‘talen’ God te verheerlijken!

Terugkijkend heeft deze ontmoeting het zaadje geplant voor mijn keuze voor de theologiestudie en het predikantschap. Ik geniet ervan om met zeer diverse mensen van hart tot hart te spreken over God en geloof. Daarbij vind ik het een vreugde om te ontdekken dat hoe verschillend mensen ook zijn, qua leeftijd, achtergrond, cultuur, etc. de eenheid in Christus sterker is dan de verschillen. Of zoals Paulus dat schrijft in Efeze 3: 18-19: “Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (NBV)

Tijdens mijn theologiestudie ben ik getrouwd met Janneke. Ze heeft logopedie gestudeerd en ook als logopediste gewerkt in de periode dat ik studeerde en predikant was in Uitwijk. Toen we naar Vollenhove verhuisden, heeft ze zich laten omscholen en is nu werkzaam als uitvaartverzorgster. Samen mochten we drie geweldige zonen ontvangen. Jonathan, de oudste, is begonnen aan het eerste jaar HBO Chemie in Deventer. Jelle zit in de derde en Ruben in groep 7. Wat de vier mannen in ons gezin samenbindt is de Survivalrunsport, een combinatie van hardlopen en hindernissen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen (balken, touwen, sloten, etc.).

Naast het predikantschap, ben ik ook als Traject-begeleider aan het werk bij IZB Focus. We begeleiden gemeenten bij een tweejarig gemeentebreed bezinnings-traject rondom missionair gemeentezijn. Kern daarbij is niet de organisatie van een aantal evangelisatieacties, maar de toerusting van gemeenteleden tot discipelschap, het volgen van Jezus in hun dagelijks leven. We helpen gemeenteleden om de boodschap van zondag te verbinden aan de plek waar zij maandag tot zaterdag bezig zijn, om daar getuigen van Christus te zijn.

De komende weken is een periode van gebed, voor Hardinxveld-Giessendam, voor Vollenhove, voor de IZB en voor ons gezin. Ik wil u vragen om samen met ons te bidden om inzicht in Gods weg voor ons allen. In Christus verbonden,                                

Dick Wolters

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is: ‘Houd elkaar vast’ vanuit het Bijbelgedeelte Hebreeën 10: 21-25. In deze dienst zal de band ‘Quest’ de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst is er een ministry team aanwezig om mee door te praten en/of mee te  bidden, uiteraard op gepaste afstand.

Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Iedereen is weer van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

De data voor de volgende Pareldienst is 27 september en daar zal de zaal weer speciaal voor jongeren 12-29 jaar worden opengesteld. Is er nog ruimte over, dan wordt het reserveringssysteem tijdig opengezet en vanaf de wachtlijst als nog uitgenodigd. Verdere info wordt per dienst gegeven.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

Laten we zodanig de tijdelijke dingen bezitten, dat wij daardoor niet de eeuwige dingen verspelen. Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

Bidden en danken

We bidden voor allen die over ons gesteld zijn, zowel landelijk als plaatselijk.

– Bid voor de mensen die nog steeds in tenten en caravans wonen, vooral Syriërs en Jezidi’s. Ook zij worden bedreigd door het coronavirus, maar ze hebben amper middelen om zichzelf en hun families te beschermen. (Gebedskalender Open Doors)

– In een van de armste gebieden in Ethiopië heeft de kerk een kliniek. Zij vragen ons gebed voor de moslim-gemeenschap die ze via deze kliniek dient. Bid dat zij openstaan voor het goede nieuws van het Evangelie. Bid ook dat de medewerkers van de kliniek de liefde van Jezus Christus mogen tonen in hun werk en leven. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Kerkdiensten

Afgelopen zaterdag wachtte voor het eerst een moeilijke taak: het afmelden van mensen die graag naar de kerk wilden komen. Je maakt daarin afwegingen hoe je dat gaat doen. Het viel mij zwaar om bij die en gene in de lijst van aanmeldingen op het woord ‘afmelden’ te drukken. Het is echter niet anders en het zal zeer zeker meer voorkomen dat een mail verstuurd moet worden waarin staat dat u bent afgemeld. Wees er echter van overtuigd dat steeds tot het uiterste wordt gegaan zonder daarbij de regels, die gesteld zijn van overheidswege, te willen overtreden.

Aanstaande zondag zal zowel ‘s morgens in De Parel als ‘s avonds in de Oude Kerk het Heilig Avondmaal worden bediend. Dit zal anders plaats vinden dan we gewend zijn. ‘s Morgens zal zoals gebruikelijk het tweede gedeelte van het Avondmaalsformulier worden gelezen vóór de bediening. ‘s Avonds zal de bediening worden voortgezet waarna de afsluiting (dankzegging) van het formulier volgt. Na het dankgebed van het formulier en gebed voor Woordbediening zal de Woordverkondiging plaatsvinden.

Oproep BHV-ers

We zijn dankbaar voor de groep BHV’ers die bij binnenkomst van het kerkgebouw de bezoekers registreren. Maar we willen graag dat de groep BHVérs wat groter wordt. Zouden degenen die in het bezit zijn van een BHV-diploma contact op willen nemen met de scriba? Vele handen .…

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 20 september hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Dirk en Arjanne Ambachtsheer

William en Caroline Meerkerk. Caroline is met doopbewijs overgekomen uit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Kevin de Jong

Anke Teeuw

David Exalto en zijn vriendin Daniëlle van Meurs. Daniëlle zal ook na haar belij-denis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

De aannemingsavond was op 2 september. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “u bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond hebben we als kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Gelezen/gehoord

Als je iets begrepen hebt, weet je zeker dat het niet God is.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 20.00 uur            concert Vox Humana – Oude Kerk (aanmelden via www.hghg.nl/orgel/)

Maandag 14 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 16 september

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Vrijdag 18 september

                          Openingsweekend

____________________________________________________

 

Erediensten

Zondag 13 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Voortzetting/ dankzegging Heilig Avondmaal

 Morgendienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Avonddienst:   groep B (betreft groepen 2 en 3)

 Kinderoppas

Dirry Blom, Guusje de Bruin, Renske de Knegt (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie – Project 1027 Noodhulp Beiroet

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst: Psalm 105: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal (Groep A)

15.30 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep B)

18.00 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Zuid, ds. P. van de Voorde – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur  wijk 3 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – dankzegging Heilig Avondmaal,

                 Openbare belijdenis van het geloof

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 03737195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Donderdag 17 september 2020

 OUDE KERK

15.30 uur  ds. P. van de Voorde – Bevestiging huwelijk Corné en Anne Buijk

NIEUWE KERK

Vrijdag 18 september 2020

15.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk  Johan van Haarlem en Petra Ymker 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE, tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl