Kerkblad 75-8

Geloofsvertrouwen

“En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Genesis 15: 6

_______________________________________________

 Iedereen heeft wel eens iets in vertrouwen aan een ander verteld. Vertrouwelijke zaken vertel je meestal alleen aan iemand die in jouw ogen echt betrouwbaar is. En als je dan zo iemand in vertrouwen hebt genomen, maar je merkt dat je totaal niet serieus wordt genomen, hoe zou je dat ervaren…? Op zo’n moment ben je diep teleurgesteld in je medemens en je verliest je vertrouwen in hem of haar. Hoe anders ervaar je het als die ander laat merken dat hij of zij vol aandacht en begrip naar jou heeft geluisterd. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en erkenning. Je vertrouwen in de ander wordt dan niet beschaamd, maar juist versterkt. Als wij mensen in onze onderlinge relaties deze dingen zo ervaren, kunnen we ons misschien enigszins voorstellen hoe God onze Schepper het zal ervaren als we Zijn woorden wel of niet serieus nemen. Hij die ons mensen als Zijn schepselen Zijn woorden heeft toevertrouwd, mag toch verwachten dat wij Hem geloven. Dat geldt voor Zijn voorschriften en waarschuwingen, maar ook voor Zijn heilsbeloften en profetieën voor de toekomst. In de Bijbel zijn ze allemaal te vinden. Als we God werkelijk betrouwbaar achten en Hem geloven op Zijn woord, dan zegt God ons allerlei zegeningen toe. (bijvoorbeeld Exodus 20: 6). Als we echter Zijn woorden in de wind slaan, stelt Hij ons negatieve dingen in het vooruitzicht. De gevolgen van zowel het een als het ander komen in de Bijbel uitgebreid ter sprake, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 en bij de profeten.

Menselijk bekeken zouden we kunnen zeggen, als we God geloven op Zijn woord is Hij daarover verheugd, als wij hem negeren of afwijzen is hij diep teleurgesteld. De vraag is wel, hoe kunnen we duidelijk maken dat we Gods woorden geloven. Dat blijkt uit onze reactie. Hiervoor letten we op Abraham, van hem lezen we: “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  Ik zal u tot een groot volk maken.” (Genesis 12: 1-2a)  En hoe reageert hij hierop? “Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had.” (vers 4) Hij nam die opdracht van God dus serieus en ging in gehoorzaamheid en vertrouwen op weg. Gehoorzaamheid aan God, kunnen we duidelijk maken door het te laten zien in ons gedrag.

God gaf aan Abram echter niet alleen de opdracht om te emigreren, maar daarbij ook een aantal prachtige beloften. Hij ging in opdracht van God inderdaad op weg, maar zou hij ook de daarbij gegeven beloften geloven? Je denkt misschien, juist omdat hij Gods beloften geloofde ging hij op weg.Maar zo eenvoudig bleek dat niet zijn, dat lezen we in Genesis 15. Daar wordt het duidelijk dat Abram twijfelt aan de belofte, dat hij tot een groot volk zal worden. Hij heeft tot dan toe geen nakomelingen, hoe moet dat dan, vraagt hij zich af?

Ook geloof gaat niet buiten ons verstand om en juist ons verstand veroorzaakt soms twijfels aan Gods beloften. Dat dreigt hier ook voor Abram. Maar als God in een visioen opnieuw tot hem spreekt, legt hij zijn twijfels aan Hem voor. Dat is het beste wat we kunnen doen in momenten van twijfel, breng ze bij God in je gebeden. Voor Abram heeft het tot gevolg, dat God zijn beloften herhaalt en met een voorbeeld onderstreept. Dan laat Abram zich door God overtuigen, ondanks dat hij er nog niets van ziet. Op dat geloof reageert God met de tekst die hier boven staat. Dit lijkt me een belangrijke les voor een ieder die de beloften van God in geloof aanvaardt. Daaruit blijkt, dat als we Hem geloven op Zijn woord, Hij ons dat toerekent als gerechtigheid. Deze gerechtigheid door het geloof wordt in de brief aan de Romeinen verder uitgewerkt.

Geloofsvertrouwen houdt dus in, dat we God betrouwbaar achten in alles wat Hij ons zegt in Zijn Woord, zowel als het gaat over leefregels en dergelijke. maar ook over ons persoonlijk heil. Zoals Abram door God overtuigd werd om Zijn beloften te geloven, zo wil Hij ons overtuigen door de Heilige Geest. Overtuigen om persoonlijk te mogen delen in het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21).

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!

Langzaamaan wordt het beeld completer, maar we missen nog altijd heel wat voor het nieuwe seizoen. Dus als het nog niet is gebeurd, stuur de informatie dan in! We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden en waar dat van belang kan zijn ook de contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden, denk bijvoorbeeld. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Wij passen dit dan aan. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en wordt jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond op donderdag 12 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor ons wil zijn! Tot dan! Deze keer in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur).

Uur van gebed

Aan het einde van de Open Kerk op zaterdag 14 september is er uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hopen we terug te blikken op de ontmoetingen van die dag. Aan het begin van het winterseizoen bidden we dat velen een keuze zullen maken voor het volgen van een kring of vereniging, waarbij ook in de week de Bijbel open gaat en waardoor je elkaar tot steun kunt zijn om zo samen gemeente te zijn. Ook zullen we bidden voor het nieuwe zendingsproject in Centraal Azië. Wat hebben deze werkers onze voorbede nodig als ze hun vertrouwde omgeving voor lange tijd zullen gaan verlaten. Een ieder is van harte welkom!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK

J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen.

De verkiezing zal plaatsvinden in de AK-vergadering van 23 september. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK, J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Christelijke Volksbibliotheek

Leest u graag een boek?

We hebben ruim 5.000 titels, regelmatig komen er nieuwe bij – daar is vast iets voor u bij! Behalve veel romans hebben we ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken. Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week! Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Vrijwilliger gezocht.

Wie helpt ons uit de brand? Het gaat om anderhalf uur, één zaterdagmiddag per maand. Wat houdt het in? Nieuwe uitleningen noteren en teruggebrachte boeken bijwerken op de lezerskaarten, plus afrekenen. Contact: Leen van Wingerden, T 0184-67 04 14, E leen.van.wingerden@online.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 september 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor de Leprazending, een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in arme gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit India. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, biedt Leprazending – dankzij giften – medische zorg aan mensen in nood. Het Naini Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd op het gebied van lepra, voert jaarlijks  honderden operaties uit om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Ook verzorgt de Leprazending – met donaties uit Nederland – scholing om mensen uit de spiraal van armoede te halen. De diaconie wil het werk van de Leprazending graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondagmorgen van harte bij u aanbevelen.

Zending

 Kennismaking en ontmoeting met werkers nieuw

GZB-project

Zoals aange-kondigd in de kerkbode van 23 augustus wordt onze gemeente verbonden met een nieuw GZB-project in enkele voormalige Sovjetrepublieken van Centraal Azië. Daarom hopen zondag 15 september Gerlinde, Riek en Peter in de avonddienst in de Oude Kerk in ons midden te zijn en zich aan de gemeente voor te stellen. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te drukken, waarna ze om 19.45 uur in de Jeugdzaal wat meer zullen vertellen over de werkzaamheden die ze hopen te gaan doen. Bezoekers van de Nieuwe Kerk zijn dan ook van harte welkom! Riek en Gerlinde hopen als verpleegkundigen aan het werk te gaan in een hospice terwijl Peter ondersteunend werk zal verrichten.

Ter voorbereiding wil de zendingscommissie de projectflyer uitdelen na- of voor de morgendienst van 8 september in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 15 september hopen we ook te beschikken over een informatiefolder van de GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Mocht u de flyer missen dan kunt u ook voor informatie terecht op www.hghg.nl onder ‘zendingscommissie’ en ‘nieuws’. Of bel 0184-61 40 67.

Evangelisatie

Nieuwe Alpha van start! Wie nodig jij uit?

Maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:

 • Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (tien in totaal) start met een maaltijd.
 • Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.
 • Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen. Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor. In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159). Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt. In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alphacursus.nl of neem contact met ons op. Namens het interkerkelijke Alpha team, Marco Kraaijeveld, tel. 0184 61 66 91 / marcokraaijeveld@hotmail.com

Open monumentendag

De leden van de evangelisatie commissie nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze kerk op de Dam tijdens de ‘Open monumentendag’ 14 september. Het landelijk thema is ‘Plekken van plezier’. In de wereld spreekt men van plezier en pret. Maar de kerk is een plaats van vreugde. Omdat God daar woont. Elke zondag mag het feest zijn in de kerk, omdat de Bijbel dan opengaat, en het Woord verteld wordt aan de mensen in de kerkdienst. Ook worden regelmatig de Heilige doop en het Avondmaal gehouden. Onze vaste medewerkers trachten daar over iets uit te beelden tijdens de Open kerk. Op een laagdrempelige manier willen we iets laten zien van Gods koninkrijk. Op deze dag zijn er uiteraard ook voorwerpen van vroeger tijd uit de kerk te zien. Een PowerPointpresentatie van het boek Van geslachte tot geslacht. 

Een maquette van de Oude en de Nieuwe kerk, gemaakt door de heer A. den Dikken en een kleine expositie doopjurken. Het orgel zal worden bespeeld en van 15.00 tot 16.00 uur zingt het Zederiks mannenkoor.

Kom eens langs en breng gerust iemand mee die de kerk nooit bezoekt. Pak deze kans, om op deze eenvoudige manier iemand iets te laten zien en horen van de bijbel. De kerk is open vanaf morgens 10.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur. Er zijn altijd mensen aanwezig om u te informeren.

College van kerkrentmeesters

Buitenlandse munten

Nu de vakantietijd voor velen er weer op zit, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met ingang van heden vindt de verkoop van collectebonnen en muntrollen weer plaats op maandag- en vrijdagavond.

Gegevens kerkelijke gebouwen

Oude Kerk, Peulenstraat 234, tel. 61 11 62Voor allen die de gegevens van de kerkelijke gebouwen niet direct paraat hebben:

Kosters: Jaap van Schoonhoven, Kerkweg 84, 3371 AG, 0184-61 80 61 / 06 28 31 70 75, koster.noord@hghg.nl

Jaap Leenman, Buitendams 465, 3371 BJ, 0184-63 04 62 / 06 21 66 07 76 koster.zuid@hghg.nl

Harm-Jan van de Giessen, Buitendams 40A, 3371 BL, 06-50 47 33 81

Jan Kroon, Nieuweweg 195, 3371 CN, 0184-61 24 28

Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57, tel. 61 73 70

Koster: G. Hettema, tel. 61 53 54, koster.oost@hghg.nl

De Parel, Talmastraat 9, tel. 61 25 70, 3371VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

Beheerder: J. Beekman, info@hervormdcentrum.nl

Kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371.VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

kerkelijkbureau@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 18 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Onze (wijk)predikant ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: “Stil voor God”. Uitganspunt is Psalm 62 met als kern ‘stilte in de Bijbel’ en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor ’stilte maken in ons dagelijks leven’. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst lazen we verder in Habakuk 1 tot en met hoofdstuk 2: 1. Het ging over de klacht van Habakuk. We stonden stil bij het vertrekpunt, het knelpunt en het uitzichtpunt. Habakuk spreekt God aan op wie Hij is. Het geweld van de Babyloniërs, hun afgodendienst, hun goddeloosheid roept de vragen op: Waarom zwijgt u? Waarom kijkt u toe? Mogen ze hun gang blijven gaan? Het knelpunt van Habakuk heeft niet allereerst met hemzelf te maken of met het volk, maar met de eer van God. Mooi ook om te ontdekken hoe Habakuk na het uitspreken van zijn klacht verlegen is om een woord van de hemel. Hij klemt zich vast aan God om te horen wat Hij zal zeggen. Verwachten heeft alles te maken met vertrouwen: geloven dat God zal spreken. ‘Ik blijf de Heer’ verwachten, mijn ziel wacht ongestoord: ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord.’ (Psalm 130: 3 berijmd)

 Belijdeniscatechisatie

Donderdagavond 26 september begint de belijdeniscatechisatie weer. Dat duurt nog even, maar graag breng ik het alvast onder de aandacht bij jongeren en ouderen! Als je de Heere Jezus liefhebt, wat is er dan mooier om dat ook in de gemeente duidelijk te maken en Zijn Naam te belijden. Het geloof is iets persoonlijks. Tegelijkertijd ben je door het geloof ook verbonden aan allen die de Heere kennen. Mag het voor hen dan verzwegen worden hoe het ligt in je leven?! Misschien ben je zo ver nog niet, maar wil je wel graag meer kennis opdoen over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook als je je wil verdiepen in de geloofsleer ben je van harte welkom! Waar gaat het om bij de doop? Wat is de betekenis van het avondmaal?

Graag vooraf even aanmelden bij mij, persoonlijk of via mail/telefoon. Opgave graag uiterlijk zaterdag 21 september. Verschillende mensen gaven zich al op. Fijn! Wilt u, wil jij, er van tevoren eerst over doorspreken dan is dat natuurlijk mogelijk.

 Gift

Voor wijkgemeente Oost ontving ik een gift van € 40,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

De Geest is niet slechts een beginner van het geloof, maar Hij vermeerdert het ook trapsgewijs, totdat Hij ons door geloof brengt in het hemelse Koninkrijk’’ Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

We onderbreken even de serie over Habakuk. Eind september, zo God het geeft, hoop ik daar mee verder te gaan. In de diensten rondom het Heilig Avondmaal lezen we het boek Ruth. Aanstaande zondag, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we hoofdstuk 1. Het gaat om de keuze waar Ruth voor komt te staan: mee gaan naar Israël of terug naar Moab. Die keuze is nauw verbonden met de vraag: welke plaats heeft de God van Israël in haar leven? Voorafgaande aan het avondmaal wordt ieder van ons daar ook bij bepaald: wie is de Heere voor mij? We hebben de neiging om voor het antwoord bij onszelf te rade te gaan. Beter is het om die vraag van bovenaf te benaderen. Waar heeft Hij recht op? Wie wil Hij zijn voor mij? Wat wil Hij mij geven? Om dan vervolgens weg te kruipen in de beloften van het evangelie. Daar kun je het mee doen, echt!

Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en van onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods genadige ondersteuning toe.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We kijken uit naar de komende week, waarin we ons voorbereiden op de maaltijd van de Heere. Tijdens het Heilig avondmaal drinken we de wijn uit één gezamenlijke beker. Er zijn gemeenteleden die daar om medische- of andere redenen problemen mee hebben en daardoor niet deelnemen aan het avondmaal. Om hieraan tegemoet te komen zijn er tijdens de eerstkomende avondmaalsviering kleine glaasjes beschikbaar met een beetje wijn. Als u hiervan gebruikt wilt maken kunt u zich opgeven bij de scriba br. Piet de Groot. De contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ook kunt u aangeven wanneer u absoluut geen wijn mag drinken. Dan zal de wijn, zoals in het verleden ook is gebeurd, worden vervangen door druivensap.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: br. Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar personen die als mentor willen mee doen bij de catechese. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15 tot 20.15 uur . Het zijn 17 avonden waarvan de eerste avond is op 25 september en de laatste avond op 6 mei (dus niet elke week). Bent u/jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat Bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus zijn afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

Het is fijn dat er ruim voldoende animo is voor de vervolgcursus. Na het leren van het Aléf-Beet en de regels voor de uitspraak in de vorige serie is nu de structuur van Hebreeuwse woorden aan de beurt. In het bijzonder is dit ook van belang om een woordenboek te kunnen gebruiken.

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de zieke man in Bethesda. Het lied voor zondag 8 september is Op Toonhoogte (OTH) 503 ‘Hé kom je kijken‘.

Citaat

‘Voed uw kinderen op in de weg die zij moeten gaan; niet in de weg die zij willen gaan’. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Bid voor de noodlijdende christelijke gemeenten in ons land die soms niet meer in staat zijn om een predikant te beroepen en soms zelfs de kerkdeuren moeten sluiten.

– Ondanks de huidige situatie in Syrië organiseert Open Doors meerdere jeugdkampen voor christelijke kinderen. Bid om een ontspannen sfeer waarin de kinderen de stress en onzekerheid van de afgelopen jaren even vergeten. Bid ook om wijsheid en tact voor de leiding.(Gebedskalender Open Doors)

– God is duidelijk aan het werk in Nepal. Christenen zijn nog maar een kleine minderheid, maar de kerk groeit en veel mensen komen tot geloof. Dank God hiervoor en vraag Hem om door te gaan met Zijn werk. (Gebeds-kalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondag en een goede week van voorbereiding.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

 Gift

Diaken J. de Jong ontving op rouwbezoek een gift van € 20,- voor de kerkvoogdij.

Opvoedkringen

We willen jullie van harte uitnodigen voor de eerste avond van de opvoedkringen. De leeftijdsgroepen starten op de volgende data:

Leeftijdsgroep   Onderwerp                   Datum

0-3 jaar             Spelenderwijs leren       19 september

4-7 jaar             Seksuele opvoeding      26 september

8-11 jaar           Moeilijke vragen            26 september

12-16 jaar         Media wijs                    10 oktober

De ouders van wijk Zuid met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar zullen binnenkort de uitnodiging voor het komende seizoen in de brievenbus ontvangen. Mochten jullie zelf al mee doen met de kring en nog iemand anders weten die aan zou willen haken, dan kan de uitnodiging ook doorgegeven worden! Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/. Voor aanmelden of andere vragen kunt u contact opnemen met Arma Don – eric.arma@gmail.com of via app.

Predikant

Afgelopen zondagavond is onze predikant enigszins onwel geworden in de kerk. Maandagmorgen is hij naar de huisarts geweest. Deze heeft hem aangeraden de komende vier weken niet te preken. Dat advies wordt opgevolgd. Alle andere pastorale werkzaamheden en de catechese worden wel gedaan.

Gelezen/gehoord

Doorzoekt uzelf nauw, ja zeer nauw. Deze waarschuwing tot nauwgezette zelfbeproeving is vele mensen, ja vele christenen, allesbehalve aangenaam. Zuiverheid in de leer is niet genoegzaam om Gods Koninkrijk in te gaan. Nergens lezen we de zaligspreking: ‘Zalig zijn de rechtzinnigen, want zij zullen gehuldigd worden.’ We dienen te onderzoeken of we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Of we van de stam Adam zijn afgesneden en in de Wijnstok Christus zijn overgeplant.

 Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties in verband met mijn 44e verjaardag. Goed om daarin verbondenheid te mogen ervaren. Inmiddels mag ik alweer bijna vijf jaar in uw midden het Woord bedienen. Het Woord dat ons de Heere leert kennen en op Hem te vertrouwen in goede dagen, maar ook met onze tekorten, zorgen en zwakheid. En dat is ook op mij van toepassing. Ook voor de toekomst staat ons vertrouwen op de Heere God. We staan ook weer aan het begin van het winterwerk. Bijzonder dat het gemeentewerk door zovelen gedragen wordt! We wensen iedereen van harte Gods nabijheid en wijsheid toe in alle omstandigheden van het leven, het dagelijkse werk, maar ook als we ons voorbereiden op het gemeentewerk dat ons is toevertrouwd. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 7 september

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 september

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 9 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 12 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,  dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal  De Parel

Vrijdag 13 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Algemene berichten

Kringloopwinkel Woord en Daad in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor onze naaste dichtbij en ver weg? Lijkt het u leuk om in een kringloopwinkel te werken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger die één keer in de twee weken op donderdag dagcoördinator wil zijn. Daarnaast zoeken we een dagcoördinator voor op zaterdag.

Ook binnen het bestuur van de kringloopwinkel zijn twee vacatures, namelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. We zoeken iemand die de roosterzaken op zich wil nemen en iemand die de winkelcoördinatie oppakt.

Wilt u geen coördinerende functie, maar toch vrijwilliger worden? We kunnen uw hulp ook op de overige dagen (en met name op zaterdag) goed gebruiken! Helpt u een dag(deel) in de week of elke veertien dagen? We horen graag van u!

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Bal, 06-33 70 15 45 of stuur een mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com.

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak vinden we het moeilijk om daar woorden aan te geven of vinden we het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de gemeente of als gezin, tijdens een catecheseavond of bij een vergadering van de zendingscommissie. Zie voor meer info en om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen.

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 8 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven – voorbereiding Heilig Avondmaal

11.45 uur   Wijk 3 zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 17

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

DE PAREL

18.00 uur   ds. D. Meijvogel, Harderwijk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Leprazending

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese/jeugd

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Hester Klop, Juliet Boon. Groep B: Jacobien Koutstaal

11.45 uur: Jamarka de Jong, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst:   Psalm 61: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Dirry Blom, Marlies van den Bout, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Kerkblad 75-7

Verwachten en hopen

 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, wachters op de morgen.’’  (Psalm 130: 5 en 6)

_______________________________________________

Wat kan een nacht lang duren. Als je niet kunt slapen of als je wakker moet blijven. Iemand die waakt bij een ernstig zieke, of een soldaat die op wacht staat. Dat laatste beeld gebruikt de dichter van Psalm 130. ‘s Avonds werd de poort van de stad gesloten en hield men bij de poort de wacht. Wachters die al een hele poos gewaakt hadden zagen uit naar de morgen. Het eerste licht van de morgen werd met vreugde begroet.

Weet u wat in dit voorbeeld zo treffend is? Er is zekerheid in dat verwachten. De wachters weten zeker: de morgen komt. Het kan wel lang duren, maar het daglicht komt. In Psalm 130 horen we donkere tonen: “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, HEERE, wie zal bestaan?” Maar we horen ook hoe de dichter zich vastklemt aan de Heere. Op hoop tegen hoop doet hij een appèl op Gods vergevende liefde: “Maar bij U is vergeving”. Dat was zijn enige houvast. Vanwege het offer van Christus is er vergeving en ook verwachting!  Dat is geen loze verwachting. Hij verwacht de HEERE. Dat woord HEERE is hier met vijf hoofdletters geschreven en dat betekent: Ik ben die Ik ben. De God van het verbond. Hij is in Israël steeds een Helper is geweest. Daarom is er die sterke verwachting. De wachters bij de poort van de stad wisten dat ze niet tevergeefs wachten: de morgen zál komen. Maar méér nog wist de dichter dat de Heere zál komen en helpen. “Hij laat niet los wat Zijn hand begon.”

Ieder mens heeft zo zijn eigen verwachting in dit leven. Wij stellen onze verwachting vaak op dingen die voorbij gaan. Je gezondheid en kracht geven het een keer op. Geld en goed kun je niet meenemen. Een fatsoenlijk leven kan je niet redden. Er is er maar Eén van wie we echte hulp kunnen verwachten. Dat is de HEERE Zelf. Hoe leest u deze meditatie? Zonder verwachting? Wat heeft de Heere daar een verdriet van. Hij wil u zo graag vervullen met Zijn genade. Zodat u mag ervaren dat uw verwachting niet de bodem wordt ingeslagen. Daarom zie op Hem! “HEERE, wees mij arme zondaar genadig.” De Heilige Geest leert je om het echt van Hem te verwachten. Nee niet: ik wacht het maar af. Maar een actief verwachten. Zoals het in deze tekst staat: “Mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord’’. Als het gaat om de hoop wordt in de Bijbel vaak het voorbeeld van het anker gebruikt. Als een schip in nood is wordt het anker uitgeworpen om houvast te vinden in de vaste rotsgrond. Zo mag het nu ook zijn in het geloofsleven: als het levensschip heen en weer wordt geslingerd en dreigt weg te zinken in de golven van aanvechting en strijd, dan wordt het anker uitgeworpen in de vaste grond van Gods Woord. “Ik hoop op Zijn Woord”. Hier staat in het Hebreeuws het woord Dabar dat woord en daad betekent. En dat heeft twee kanten: Belofte en bedreiging. De Heere doet wat Hij belooft, maar Hij voert ook Zijn bedreigingen uit. Dat roept ons tot bekering. Zonder Hem kunnen we niet leven en sterven. Maar vertrouwend op Zijn Woord komen we met de Heere niet teleurgesteld uit. Dat bleek al in de komst van de Heere Jezus. Toen werden de beloften van het Oude Testament vervuld. In het lijden is de Heere Jezus de Borg die de schuld op zich neemt. Hij verwerft genade voor mensen die Gods beloften eigenlijk niet waard zijn. Daarom, zie op de Heere Jezus en hoop op Zijn Woord. Je mag de vinger leggen bij Gods belofte: Heere hier staat het toch: “Ik ben het Brood van het Leven. Wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben’’ (Joh. 6: 35). En U hebt het zelf gezegd: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’’ (Matth. 5: 6). Heere, ik heb het niet verdiend, maar wilt U het doen om Jezus’ wil. Wie zo aan Zijn voeten terechtkomt die zal ervaren dat de Heere Zijn Woord waar maakt. Op de vleugels van de hoop wordt u opgetild uit de diepte. U mag ontdekken dat Christus een volkomen Zaligmaker is. U mag vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. U mag rusten aan het Vaderhart van God. Zo wordt het geloof versterkt. Is dan alle verwachting vervuld? Nee, want al mag u zoveel goede uren met de HEERE ervaren, u moet toch het leven met zijn strijd en aanvechting weer in. Dan kan het gebeuren dat alles weer uit je handen wordt geslagen. Dan gaat het wéér om verwachten en hopen. Maar er is uitzicht in het leven. De gemeente van Christus is een verwachtende gemeente. Want Hij heeft het beloofd: “Zie ik kom spoedig’’ (Openb. 22: 12). En Hij maakt Zijn Woord waar.

ds. W. Westland sr. (Sliedrecht)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gezamenlijke maaltijd – openingsweekend 2019

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden graag via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

Heb jij dieetwensen? Vergeet dit dan niet door te geven bij de aanmelding.

Diaconie

Diaconale collecte zondag 1 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Buitenhof aan Buitendams. Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap kunnen hier zelfstandig wonen in een eigen appartement met 24-uurs begeleiding in een veilige en vertrouwde omgeving. Identiteit, eigen regie, een veilige omgeving en zorg op maat zijn hierbij van groot belang. Naast begeleid zelfstandig wonen biedt Buitenhof ook een vorm van dagbesteding en stageplaatsen voor arbeidstoeleiding vanuit het Speciaal onderwijs aan. Hierdoor is Wonen, Werken Leren mogelijk. Naast professionele zorgverlening is ook de inzet van mantelzorgers en de vele vrijwilligers onmisbaar. Om deze zorg en dit werk te blijven aanbieden, is naast gebed ook financiële ondersteuning nodig. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Er is wat gewijzigd in het programma, daarom voor u nogmaals het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Joodse feesten en gebruiken

24 oktober

Natuur in Israël (nieuwe serie)

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Stichting SIMAV Molens

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Zending

Wie heeft God gemaakt?’ ‘Hoe kan God uit drie personen bestaan?’ Zomaar twee vragen die de afgelopen weken gesteld zijn door groep 5 kinderen van Beaumontschool. Een half uur in de week mag ik deze kinderen Bijbelonderwijs geven. En ze komen soms met pittige vragen. Het zegt veel dat, wat ze horen hen niet loslaat, maar er verder over willen nadenken.

Naast het geven van de Bijbelclubs hebben we in de afgelopen weken ook een vrouwenochtend georganiseerd. Speciaal voor moeders van Bijbelclubkinderen. Het was altijd al een wens van mijn hart geweest om iets voor ouders te organiseren. Kinderen hebben het nodig dat ze het Evangelie horen, maar ouders niet minder. Er kwamen heel wat ouders opdagen en met elkaar hebben we erover nagedacht wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft en hoe we gered kunnen worden. Daarna een mooie informatieve boodschap hoe kinderen op te voeden in een digitale wereld. De ochtend werd afgesloten met een creatieve workshop waar ouders een houten bordje konden maken: ‘Ek en my huis ons sal die Here dien’.

Intussen ben ik bezig om het kinderevangelisatiewerk tijdelijk af te ronden en over te dragen in verband met de komst van ons baby’tje in september. We zien uit en we zijn dankbaar dat tot zover alles goed gaat. Na de kraamperiode zal ik mijn werkzaamheden wat betreft kinderevangelisatiewerk weer langzaam oppakken. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de verzorging van onze baby en het kinderwerk te combineren en zullen we kijken naar een goede balans hierin.

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

De zendingstraining op Cornerstone is afgerond, de vakantie is over, ik ben weer hard aan het werk, probeer zoveel mogelijk mensen te zien, ben bezig met settelen in Hardinxveld en ik ben me aan het voorbereiden voor een reis naar Uganda! Dat is mijn leven op dit moment in een notendop (:

Op zaterdag 13 juli vond de diploma-uitreiking plaats. Het was een prachtige dienst! Ik mocht mijn certificaat in ontvangst nemen en kreeg een Bijbeltekst mee uit Klaagliederen 3: 22-23 “Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!”

Het thema van de dienst was ‘God is trouw’ en wat een waarheid is dat! Terugkijkend op twee jaar Cornerstone kan ik daar met hart en ziel ‘Amen’ op zeggen – dat is waar en zeker! En diezelfde trouwe God zal ook mee gaan de toekomst in.

Ook las u dat ik me aan het voorbereiden ben op een reis naar Uganda. Van 2 tot 30 september hoop ik daar weer naartoe te gaan en ik zie er naar uit! Ik hoop vrienden weer te zien en twee bruiloften bij te wonen. Tegelijkertijd zal het ook dubbele gevoelens met zich mee brengen om daar weer te zijn. Het is immers niet allemaal gegaan zoals verwacht en gepland. Daarom zal het ook een tijd van reflectie zijn van het verleden, en voor de toekomst. Ik ga verder met gesprekken voor eventueel toekomstig zendingswerk in Uganda, maar wil tegelijkertijd ook open staan voor een andere weg, stel dat God duidelijk deuren sluit voor nu.

Wat betreft de toekomst ligt alles nog open. Ik kan nog niets met zekerheid communiceren. Het is nog steeds een zoektocht samen met God, met het ThuisFrontTeam, met zendingsorganisaties en met de kerk. Een proces wat overigens niet vreemd is in de zendingswereld. Stap voor stap, aan mijn Vaders trouwe hand.

‘Wat de toekomst brenge moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!’

Hartelijke groet en in Hem verbonden,
Amy de Jong

Ps. Wilt u de nieuwsbrief met uitgebreider nieuws ontvangen? Stuur dan een bericht naar seekserveshare@outlook.com.

Kring- en verenigingswerk

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis of ergens in Nederland of een ander land!

Een paar van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen

donderdag 5 september weer met de clubavonden van ‘t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd: De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur.

Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september!

Tot ziens,de leiding van ‘t Lichtpunt

Uitnodiging

Al de oud-leden van vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’, al mijn familie, vrienden en bekenden zijn hartelijk welkom op 4 september na 19.00 uur in De Parel. U bent allen hartelijk welkom! Ik hoop dat u allen komt.

J.P. Dankers-van ’t Verlaat, tel.  61 20 37

Ora et Labora

Vrouwenvereniging Ora et Labora hoopt haar eerste verenigingsavond weer te houden op aanstaande dinsdag 3 september. Aanvang 19.30 uur in De Parel. Hartelijke groet,

Ellen Bakker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van zondagavond werden we vanuit zondag 17 van de Catechismus bepaald bij de opstanding van de Heere Jezus. We ontdekten dat de opstanding een feit is waar redelijke dingen over te zeggen zijn. Tegelijkertijd is er meer nodig dan de erkenning van het feit dat Jezus is opgestaan. Het gaat er om dat we een band met Hem hebben en dat we vanuit die relatie met de Heere Jezus de opstanding op waarde schatten. We zagen hoe door de opstanding de Heere ons deel geeft aan de gerechtigheid. Gerechtigheid die we niet zelf tot stand hoeven brengen. Jezus Christus is onze gerechtigheid. Wie bij Hem hoort sterft met Hem en staat ook op tot een nieuw leven (Romeinen 6: 1-14). De opstandingskracht van Christus zorgt ervoor dat we dat nieuwe leven ook daadwerkelijk gaan leven, ondanks de gebrokenheid die er is. Wat ook in de dienst naar voren kwam was de hoop die ligt in de opstanding. De Heere Jezus is de eersteling (1 Korinthe 15: 23). Straks dan zullen ook zij volgen die in de Heere Jezus geloven. De dood is dan verslonden en het leven dat vol is van vrede, gerechtigheid en vreugde breekt dan aan.

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn diaken J. Broer en diaken D.W. de Jong aftredend en niet meer herkiesbaar, omdat zij de maximale termijn als ambtsdrager hebben gediend. Aftredend, maar wel herkiesbaar zijn diaken P. de Keizer, Parallelweg 37 en de ouderlingen J. Egas, Schapedrift 61, H.W.G. Kant, Nieuweweg 72, J. Poortvliet, Zijlweer 1 en K. Ruitenberg, Sluisweg 108. Ouderling-kerkrentmeester A. de Jong, Parallelweg 139 is ook aftredend. Hij heeft zich echter niet meer herkiesbaar gesteld. We vinden het jammer dat br. De Jong deze beslissing heeft moeten nemen, maar respecteren uiteraard zijn keuze hierin. We zijn dankbaar voor al het werk dat br. De Jong in de afgelopen jaren heeft mogen doen in onze gemeente. De vacature van voormalig ouderling F. de Wit staat nog open. Deze wijk wordt momenteel waargenomen door ouderling P. de Keizer.

De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van onze wijkgemeente en samen met de andere wijken aan de gemeente in haar geheel. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken is het de wens van de kerkenraad dat in de openstaande vacatures voorzien mag worden, zodat we gezamenlijk de gemeente mogen dienen in afhankelijkheid van de Heere.   

De belijdende leden van onze wijkgemeente worden daarom uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden voor 1 vacature ouderling, 2 vacatures diaken en 1 vacature ouderling-kerkrentmeester. Voor de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen  wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht er voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 30 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 16 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijkgemeente, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

Laten we als gemeente bidden of de Heere mensen wil geven die Hem willen dienen in het ambt en of Hij op die manier de gemeente verder op wil bouwen. Voor ieder van ons is het ook een moment om de vraag te stellen: wat mag ik betekenen in Gods Koninkrijk? Laten we ook daar met de Heere over spreken in de weg van het gebed. Werken in Zijn wijngaard vraagt veel tijd en inspanning, maar als de Heere daarvoor de kracht en genade wil geven, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

de kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor het verjaringsfonds en € 15,- voor de kerk. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doelen. Zelf ontving ik  € 50,- voor de kerk en twee keer een gift van € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Stelt u zich Christus’ opstanding voor als een voorbeeld en een patroon. Hij stond in de morgenstond op. Gewen u er aan om met de gedachten aan Christus’ opstanding te ontwaken. Laat ieder ontwaken stimuleren ook met Christus op te staan tot een nieuw leven.’

W. à Brakel (1635-1711)

…tot zondag

In de dienst van zondagmorgen lezen we verder in Habakuk 1. Het gaat om de verzen 12 tot en met hoofdstuk 2: 1. De Heere heeft aangekondigd dat de Babyloniërs komen en zullen optreden vanwege het onrecht en de zonde in Jeruzalem. Habakuk worstelt met deze verhoring van zijn gebed. Laten we bidden om gezegende diensten en met veel verwachting er naar toe leven.

Na de zondag gaan ook de scholen weer beginnen. We wensen onze kinderen en jongeren de nodige energie om weer te starten. Ik hoop ook dat jullie er weer een beetje zin in hebben. De meeste docenten zullen hun voorbereidingen getroffen hebben, maar na het weekend begint het dan toch echt, sterkte en vreugde daarbij! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Laten we met de zieken meeleven en biddend om hen heen staan. Verder zijn de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Nehemia. Het lied voor zondag 1 september is Op Toonhoogte (OTH) 462 ‘Al ligt de hele stad aan stukken’.

Pareldienst

Zondagavond 8 september zal om 18.00 uur de eerste Pareldienst van dit nieuwe seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel.

We zullen nu voor het eerst live te beluisteren zijn via onze website www.hghg.nl en de diensten kunnen vanaf dan ook worden teruggeluisterd

De voorganger in deze eredienst is ds. Dirk Meijvogel uit Harderwijk. Ds. Meijvogel is vanuit de PKN verantwoordelijk voor het binnenvaart pastoraat voor de Oostelijke helft van Nederland en voor Duitsland. Hij werkt (gedeeltelijk) vanuit de Kerk in de Ruhr die in Duisburg staat. De werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten, ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger en tientallen vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot (zie www.binnenvaartpastoraat.nl voor meer info).

Het thema is ‘Het zal nooit meer zijn zoals het was’ en dit wordt behandelt vanuit Genesis 3 en Openbaring 21.

Deze dienst is het de beurt aan de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe dichter wij bij God zijn, hoe minder de aantrekkingskracht en afleiding van de wereld vat op ons zullen hebben.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Bidden en danken

 • We bidden voor het onderwijzend personeel, nu de scholen volgende week weer gaan beginnen en voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen.
 • De politieke situatie in Soedan is erg onstabiel. Veel Soedanezen gingen de afgelopen maanden de straat op om te protesteren. Hoewel de president in reactie hierop is afgetreden, is de rust nog lang niet teruggekeerd. Bid voor de Soedanese bevolking en in het bijzonder voor de christenen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor het mooie Thailand. Christenen zijn hier een minderheid, de meeste Thai zijn boeddhist. Dat is voor christenen niet gemakkelijk, bid daarom voor hen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakanties zijn weer voorbij, zondag zijn er weer twee morgendiensten. De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de zieken thuis met de mantelzorgers en aan hen die elders verpleegd worden. We denken ook aan hen die kuren moeten ondergaan, waarvan het spannend is of deze aanslaan en geen vervelende bijwerkingen geven. Laten we hen met onze gebed omringen. “Welzalig is hij/zij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.“ (Psalm 146: 5)

Verkiezingen najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: J.W.S. Arkeraats, A. de Hek en H. Wijnja. Broeder Arkeraats en  broeder Wijnja stellen zich niet herkiesbaar en broeder De Hek stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Van de diakenen zijn aftredend: G.C. Cluistra, M.M. Corbijn en A. W. Trapman. Broeder Trapman en broeder Corbijn  stellen zich niet herkiesbaar. Van de ouderling-kerkrentmeesters zijn zowel A. Kazen als R. Vlot aftredend. Broeder R. Vlot is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. Daar hij tot 2022 afgevaardigde is naar de Generale Synode, heeft de kerkenraad besloten zijn ambtstermijn te verlengen  tot het einde van het lidmaatschap van de Generale Synode. In ordinantie 3-7-3 van onze kerkorde wordt deze mogelijkheid geboden. Leden van onze wijk worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Zoals hierboven toegelicht zijn minimaal 2 namen nodig voor ouderling en 2 namen voor diaken. Uw schriftelijke voordracht ( uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3/Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 16 september 2019 om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker. Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen duidelijk voor welk ambt u de namen indient? Als u graag een naam of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uwe voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 30 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering gehouden worden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigde leden. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet- belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we januari 2020 weer met een voltallige broederkring het werk mogen voortzetten.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Romeinen 10: 8) Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping, graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw/jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op woensdagavond 25 september om 20.00 uur Graag vooraf opgeven (0184 61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

Gelezen/gehoord

‘De oude mens gebruikt God om de aarde te genieten, terwijl de nieuwe mens de aarde gebruikt om God te genieten.’

Tenslotte

Wij danken broeder Vlot voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Op maandag 2 september is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen in deze tijd. Zo is aan de vakantieperiode weer een eind gekomen. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden weer de nodige voorbereidingen getroffen voor catechese en allerlei kringwerk. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Dinsdag 3 september

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora –

Donderdag 5 september

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt –     De Parel

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

Mannenkoor Asaf zoekt nieuwe leden

Chr. Streekmannenkoor Asaf start 6 september met de repetities en houdt vrijdag 13 september een open repetitie. Mannen uit de regio die van zingen houden nodigen wij uit om eens een kijkje te komen nemen bij dit streekmannenkoor. Ook ná 13 september bent u van harte welkom!

U hoeft geen geoefend zanger te zijn en auditie doen is niet nodig.

De repetities zijn elke vrijdag van 19.30 tot 21.15 uur in de Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167 te Hardinxveld-Giessendam.

Meer informatie over het koor kunt u vinden op internet: asaf-hardinxveld.nl

_______________________________________________

Varia

Het Groot Nederlands Klassiek Koor 2 van start in heel Nederland!

Het Groot Klassiek Koor- en orkest o.l.v. Martin Zonnenberg startte afgelopen jaar met 500 zangers uit heel Nederland met highlights uit de klassieke muziek. Het slotconcert van dit koor vind plaats op zaterdag 7 september in de Doelen van Rotterdam, Samen met mannenkoren uit Waddinxveen en Nijkerk o.l.v. Martin Mans. Kaarten voor dit concert zijn te koop via de website www.dedoelen.nl. De zeer bekende jong soliste Sterre van Boxtel werkt ook hieraan mee. Na dit groots slotconcert wordt het Groot Nederlands Klassiek 2 geïntroduceerd. Het concept is eenvoudig en mooi: In nagenoeg elke provincie van Nederland (van Zeeland/Limburg tot Groningen/Friesland) kunnen klassieke zangliefhebbers zich opgeven om te studeren. Vanaf januari 2020 starten de repetities (4 repetities en 1 generale repetitie centraal). Het repertoirs omvat: Mozart (Te Deum KV 141), Mendelssohn, J. S> Bach, G. F. Händel, S. Wesley, J. Rutter, Gjeilo, Goodall e.a.  Naast deze repetities o.l.v. beroepsdirigenten wordt er ook enige thuisstudie verwacht. Als lid van het koor ontvangt u daarom ook oefenbestanden en een muziekmap. De concerten vinden plaats in  heel Nederland, waaronder het hoofdconcert in de Doelen van Rotterdam, en de overige concerten in diverse kathedralen in andere provincies van Nederland. Het totaalkoor staat o.l.v. Martin Zonnenberg, Joost van Belzen en Peter Wildeman begeleiden op vleugel en orgel. Daarnaast verleent ‘The Dutch Orchestra’ haar medewerking en de jonge Sterre van Boxtel: sopraan.  Het Groot Nederlands Klassiek Koor is een alle leeftijden, gemengd koor. Lid worden kan vanaf 15 jaar. Opgeven kan vanaf heden via de website www.klassiekkoor.nl. Hartelijk welkom!

 

Colofon

Redactie:

Ds. Breugem, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H.A. Post, Veenendaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Anne-Lynn de Jong Groep B: Ellen Leenman, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 5

avonddienst: Psalm 89: 19

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst kinder- en tienerweek

18.00 uur dr. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marlies aan de Wiel, Arinda van den Bergh, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming

 “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a)

_______________________________________________

Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een handbreed. Daarom lere de belijdenis van de eeuwige God ons onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart krijgen. In God is een eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Daarvan wist Mozes van zijn jeugd aan. God was hem een toevlucht van geslacht tot geslacht.

Mozes is niet alleen een individueel lid van Gods Kerk van die dagen, maar hij is vooral middelaar, profeet, leider van het volk. Hij moet afscheid nemen, want het is zijn tijd om de weg te gaan van alle vlees. Wanneer is het onze tijd ? Dat weten wij niet. Wij gaan het veiligst wanneer wij ons elke dag voorbereiden. Mozes draagt het volk op zijn hart. Hij had het lief en zocht het goede voor hen. Aan wie raakt hij het volk kwijt? Aan God! Daarom zegt hij: “De eeuwige God zij u een woning”. Hij werpt het volk op God en geeft zijn ambt aan God terug! Het beeld, dat hij gebruikt, is treffend. De eeuwige God zij u een woning. Het volk, dat veertig jaar in tenten gewoond had, hunkerde naar stevig gebouwde woningen. Dat is te begrijpen. Een tent is ook niet alles. Maar het stenen huis in Kanaän is ook niet het een en het al! Ook dat moet verlaten worden. Dit geldt van u en mij ook. God schrijft op al onze huizen: ‘Relinquenda’. Dit betekent: het moet weer verlaten worden. Zien wij het op ons huis staan? Houden wij er rekening mee?

Er is meer. Het is duidelijk, dat het woord woning hier figuurlijk, als een beeld wordt gebruikt. Met woning wordt bedoeld: thuis zijn. Nu wordt het ineens wonderdiep: In God thuis zijn! De eeuwige God zij je tehuis! Wie verlangt naar zo’n woning in God? Die dakloos is. Die uit zijn huis is gezet. Die op zijn eigen getimmerde of gemetselde woning een bord ziet hangen: Onbewoonbaar verklaarde woning! Weet u wat dit is? Elke bedekking voor God te verliezen en uit al uw schuilplaatsen opgejaagd te worden? Lot werd uit zijn huis op straat gezet. Het bevel luidde: Vlucht naar Zoar en sta niet stil!

Zwervers ontmoeten zwervers, ja de grote Zwerver. Want de Heere Jezus verliet het huis van Zijn Vader en werd een Zwerver op aarde. Hij had geen steen om Zijn hoofd op neer te leggen. Overal waar vluchtelingen en daklozen zijn, is Hij. Hij neemt ze mee. Hij is de deur. Wie door Hem ingaat, die zal behouden worden. Lezer, bent u reeds ingegaan door Christus? Of ligt u nog voor de drempel? Hoor wat Hij zegt: Ik ben de deur! Bij God thuis? Wat is dat een voorrecht! Want kijk nu uw gehele huis op aarde eens na. Alles is op God in Christus over te dragen. De Heere Zelf is een Toevlucht, een Rots, een Burcht, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. O dat schuilen bij Hem!

Verder is God in Christus door de Geest het centrum van de gemeenschap, de spijs en drank op tafel, het. Licht, dat u bestraalt, de grond, waarop u rust, de warmte in deze kille wereld, de vrede in uw huis, de rust van uw leven. Mediteer daarover zelf maar door.

Van onderen eeuwige armen. Nu is de zaak rond. In God een woning. Dat is van boven gedekt. En nu: van onderen eeuwige armen. Wij dragen onze kinderen, als ze klein zijn, in de armen. Daar zijn zij veilig. Wij zouden onze kinderen, als ze groter worden, soms aan de hand, in ieder geval in de hand willen houden. Maar dat gaat niet! Daarvoor zijn onze armen veel tekort. Bovendien liggen uw en mijn armen straks stil, samengevouwen en verstijfd. En wat de doorslag geeft: onze armen zijn zo best niet.

Neen, dan de armen Gods! Het zijn eeuwige armen. Zij reiken van de hemel tot de aarde. Leg daarin al uw noden, al uw zorgen, al uw angsten, al uw vreugden, al uw ziekten, al uw zonden. Want alleen die armen weten er raad mee. Alles is op Christus gelegd. Hij heeft ze alle weggedragen in het graf en staat nu met ongebonden handen als de Levende en Opgestane en strekt ze naar u uit. Ziet u ze? Zalig allen, die bij God inwonen! Weet u een betere plaats? En wanneer u dan nog in uw eigen „woning” zit, waarom versmaadt u deze inwoning bij God? Er is nog ruimte in God. Maar de tijd is kort!

ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Fietspuzzeltocht – openingsweekend 2019

Ook dit jaar denken wij ook weer aan de mensen die niet willen of kunnen volleyballen. Wij organiseren een fietspuzzeltocht (deze keer mét puzzel) voor jong en oud in het westelijk deel van de Alblasserwaard.

Er is een korte (kinder)route van ongeveer 25 kilometer én een route voor de wat doorgewinterde fietser van ongeveer 40 kilometer. Bij beide routes passeert u weer een gezellige gezamenlijke rustplaats waar wordt gezorgd voor een uitstekende catering.

Om toch nog wel even de sfeer en de strijdlust te proeven van de volleyballers, is de start van de fietspuzzeltocht bij het volleybalveld in het Westpark. Tussen 14.00 uur en uiterlijk 14.30 uur kan de route worden opgehaald en kunt u of jij van start gaan.

Enthousiast geworden? Dan graag even aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl of lever het invulstrookje (aan de promotieflyer) in één van de stembussen in bij de kerken of door de brievenbus van Frederikstraat 16.

’t Lichtpunt

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis, in Nederland of een ander land! Een aantal van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen Donderdag 5 september weer met de clubavonden van ’t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd in De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september! Tot ziens,

de leiding van ‘t Lichtpunt

Evangelisatie

Oproep van de evangelisatiecommissie

Zaterdag 14 september is het open monumentendag en is er weer open kerk. Het gaat op deze dag o.a. over de doop en hiervoor zouden we een hoekje willen inrichten voor doopjurken/pakjes. Wie heeft er voor ons het één of ander te leen, met naam, eventueel met verhaal of geschiedenis en babypop erbij. Graag een mail naar jannievanhouwelingen@kpnmail.nl of tel. 0184-61 59 47

Zending

Medische zendingscollecte zondag 25 augustus

De eerste collecte op 25 augustus is een medische zendingscollecte bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen.

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken. U kunt dit project steunen met uw bijdrage bij de collecte zondag.

 

 Nieuw zendingsproject en kennismakingsreis GZB

Zondag 14 juli jl. namen we afscheid van Maarten en Gerdien Blom. Daarmee is het GZB project van zes jaar kerkplanting in Albanië afgesloten.

In het voorjaar is de zendingscommisie zich samen met de GZB gaan oriënteren op een vervolg. Dat heeft er toe geleid dat de Algemene Kerkenraad van 24 juni heeft besloten ons als gemeente de komende jaren te verbinden aan drie zendelingen die zullen worden uitgezonden naar Centraal Azië.

Sinds een aantal jaren is de GZB op beperkte schaal aan het werk in dit werelddeel dat o.a. de landen Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan bevat. Een werelddeel waar tot voor kort nog weinig informatie over bestond behalve dan dat het op godsdienstig gebied gesloten landen betreft. Er zijn wel kerken maar die worden soms plotseling binnengevallen door de politie om te controleren of er geen staatsondermijnende dingen gebeuren. Evangelisatie is verboden. Verder zijn er huisgemeenten waar een groot gebrek is aan toerustingsmateriaal. Omdat de GZB heeft gemerkt dat God aan het werk is in deze landen en dat de gemeenten graag ondersteund zouden worden, zullen Gerlinde uit Ede en Riek en Peter uit Amersfoort in oktober uitgezonden worden naar een land dat we om veiligheidsredenen niet nader zullen noemen. De komende tijd willen we onze gemeente hier zoveel mogelijk bij betrekken en over informeren.

Een van de mogelijkheden om kennis te maken met de GZB projecten in Centraal Azië en de prachtige natuur daar, is om mee te gaan met de reeds geplande GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Kijk voor meer informatie op hghg.nl/zendingscommissie en www.gzbexperience.nl De GZB nodigt onze gemeenteleden hiertoe van harte uit.

de Zendingscommissie

College van kerkrentmeesters

Dit najaar: verkiezing van ouderlingen en diakenen

Eind 2019 is een aantal ambtsdragers in de kerkenraden aftredend. In een aantal gevallen betekent dit, dat het ambt wordt neergelegd. Dit kan zijn vanwege de kerkordelijk maximaal aaneengesloten termijn (12 jaar), maar ook persoonlijke overwegingen kunnen hiertoe leiden. De kerkorde bevat duidelijke regels voor de bekendmaking aan de gemeente, de verkiezing, de termijn van beslissing, etc.

De wijkkerkenraad moet ruim op tijd bekend maken in welke vacatures zal moeten worden voorzien. De gemeenteleden moeten tijdig worden uitgenodigd, aanbevelingen in te dienen.

De kerkorde bevat geen bepalingen ten aanzien van leeftijdsgrenzen en bloed- of aanverwantschap. In de plaatselijke regeling van de wijkgemeenten 1 en 3 is hierover echter het volgende opgenomen (artikel 2.2.7): ‘Eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) is bij voorkeur uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers.’ Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente daarmee met wijsheid om te gaan. Alle belijdende leden zijn stemgerechtigd en de mannelijke stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn verkiesbaar.

Wijkkerkenraad:

Voor elke wijkgemeente is in de plaatselijke regeling een verkiezingsregeling opgenomen. Hierin is o.a. bepaald dat de periodieke verkiezing zal plaatsvinden aan het eind van de oneven jaren, dus ook eind 2019. Een nieuwe ambtsdrager wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. Daarna is hij herkiesbaar voor een periode van twee of vier jaar. Als een aftredende ambtsdrager zich opnieuw verkiesbaar stelt moet dus duidelijk zijn voor hoe lang. De voorkeur gaat hierbij uit naar een keuze voor vier, eventueel twee jaar. Op die manier kan worden aangesloten bij het normale tweejaarlijkse rooster van aftreden dat alle drie de wijkgemeenten hanteren.

De wijkkerkenraden maken tijdig via het kerkblad de namen bekend van de ambtsdragers, die aftredend en herkiesbaar zijn. Daarnaast wordt bekendgemaakt, welke ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar zijn of zich niet herkiesbaar stellen. In deze vacature(s) zal moeten worden voorzien en de stemgerechtigde gemeenteleden worden dan uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van hun WK. De namen van verkiesbare personen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor één van de ambten zijn aanbevolen worden door de WK op de verkiezingslijst geplaatst. De WK stelt ook de herkiesbare ambtsdragers verkiesbaar en heeft het recht zelf namen toe te voegen. Door de WK wordt vervolgens voor elk ambt een verkiezingslijst opgesteld. Er wordt gekozen per ambt. Men dient dus geen aanbevelingen in voor de vacature van broeder X of Y, maar voor ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester of diakenen. De herkiesbare broeders worden normaliter steeds op deze lijst geplaatst. Als er bv. voor een ambt drie vacatures zijn, en er worden niet meer dan drie namen op de verkiezingslijst geplaatst, dan kunnen deze personen door de WK verkozen verklaard worden en is er volgens de kerkorde (voor dit ambt) geen gemeentestemming nodig. De WK kan (zoals eerder gesteld) ook namen toevoegen, waardoor een verkiezing noodzakelijk is.

Als voor een of meer ambten meer namen op de verkiezingslijst komen dan er vacatures zijn, wordt de gemeente opgeroepen om te stemmen. Deze stemming is schriftelijk. Op het stembiljet worden alle kandidaten vermeld, dus zowel de herkiesbare ambtsdragers als zij die door stemgerechtigde leden zijn voorgedragen of door de WK zijn toegevoegd. Tevens wordt aangegeven welke kandidaten herkiesbaar zijn. De aanwezige leden kiezen per ambt uit de voorgestelde kandidaten. Vaak worden eerst de herkiesbare kandidaten aangekruist, hoewel dit geen verplichting is. In totaal worden zoveel namen aangekruist als er voor dat ambt vacatures zijn. Na een eerste stemming zijn diegenen verkozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die tevens een meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, te beginnen bij degene met het hoogste aantal stemmen, tot het aantal van de vacatures is vervuld. Als dan nog vacatures resteren wordt een volgende stemming gehouden. Hierbij wordt gestemd tussen de nog niet gekozen kandidaten die in de eerste ronde de hoogste aantallen stemmen kregen, waarbij één kandidaat meer meedoet dan het aantal resterende vacatures. Degenen die een meerderheid van de stemmen verkrijgen zijn verkozen. Verkrijgt voor één of meerdere vacatures geen van de kandidaten een meerderheid dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Algemene kerkenraad:

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gehele gemeente (b.v. jeugd-, of evangelisatieouderling, jeugddiaken, scriba en preses AK) worden rechtstreeks gekozen door de AK. Maar ook dan krijgen gemeenteleden gelegenheid om namen in te dienen, waarbij de voordracht niet beperkt is tot benoembare leden uit de eigen wijkgemeente. Voor jeugdouderlingen en evangelisatieouderlingen wordt er wel naar gestreefd dat uit elke wijkgemeente één ambtsdrager vertegenwoordigd is. Mocht dat niet mogelijk blijken dan kunnen bijvoorbeeld twee jeugd- of evangelisatieouderlingen benoemd worden die tot dezelfde wijkgemeente behoren. Vaak zullen hierbij de wijkkerkenraad en (leden van) jeugdcommissie en evangelisatiecommissie eveneens een voordracht doen aan de AK. De procedure voor deze verkiezing is dus duidelijk anders dan voor de WK; de AK neemt alle correct ingediende namen in overweging, kan er zelf namen aan toevoegen en neemt vervolgens zelf het besluit wie benoemd wordt.

We vragen de belijdende leden van onze gemeente hun verantwoordelijkheid te nemen en óm te zien naar broeders uit hun wijkgemeente (voor de wijkkerkenraad) of broeders uit de centrale gemeente (voor de AK) die passen in de omschrijving die bij de vacature gegeven wordt. Vergeet niet de broeder(s) die u indient in te lichten!

Aan de broeders van onze gemeente vragen we, als zij gekozen zouden worden, om serieus met hun roeping om te gaan. Er kunnen allerlei dringende redenen zijn om voor een benoeming te bedanken. Of die redenen werkelijk geldig zijn is een zaak tussen u en de Heere. Wat gaat er vóór?

Ten slotte bevelen we u allen van harte aan voorbede te doen, zodat de komende vacatures spoedig vervuld kunnen worden en het werk in onze gemeente kan doorgaan!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht.

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling

M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen. De verkiezing zal plaatvinden in de AK-vergadering van 23 september a.s. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK,

J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Jeugdrubriek

CKT zoekt jou!

Christelijk KinderTheater

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 25 augustus is er weer een leerdienst. Vanuit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over de opstanding. ‘Jezus leeft’, is een heerlijk evangelie, maar wat heb je daar nu aan? Wat is de betekenis van Pasen? Paulus schrijft daar in 1 Korinthe 15 treffende dingen over. We zullen uit dat grootse hoofdstuk over de opstanding een gedeelte lezen in de dienst. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst dit gedeelte alvast in zijn geheel door te nemen.

In de dienst van afgelopen zondagmorgen maakten we een begin met de prekenserie over Habakuk. We hoorden zijn klacht over het onrecht dat hij zag onder het volk en dat God niet naar hem leek te luisteren. Er volgt dan een opvallende reactie. God reageert op het onrecht door Babel op te laten rukken naar Jeruzalem. Het optreden van Babel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van beelden van roofdieren: de luipaard of de panter, de wolf en de arend. Habakuk kan op zijn beurt niet begrijpen dat dit Gods reactie is op het onrecht van Israël. In hoofdstuk 1: 12-17 gaat hij opnieuw in gebed. In de dienst van zondagmorgen 1 september hopen we hier bij stil te staan. In de ‘gewone’ diensten wil ik tot en met dankdag het Bijbelboek Habakuk met u lezen en bepreken. 

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 20,-. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Jezus is het grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid en van de schepping. Hij was de eerste van wie God heeft gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’. Tot op dat moment had ieder mens in de Bijbel en in de geschiedenis te maken met beperktheden en zwakheden. Jezus had Gods eigen natuur. Als wij God willen kennen, moeten wij het leven van Jezus bestuderen. (Corrie ten Boom 1892-1983)

Tenslotte

Fijn dat ds. W. Arkeraats in de vakantietijd wilde waarnemen en de begrafenis van mw. Rikkers-Overgaauw wilde leiden. Dank daarvoor!

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie. Eerst een week in Ouddorp en vervolgens samen met het gezin van mijn zus en zwager uit Sommelsdijk een week in de Belgische Ardennen, in een plaats zo tegen Luxemburg en Frankrijk aan. Het was een mooie periode van rust en tijd voor elkaar. Het was een bijzondere ervaring om in Diekirch een Nederlandse kerkdienst bij te wonen. We hoorden een mooie preek over het leven van Manasse, en er werd uit volle borst gezongen in een volle kerk. Het is bemoedigend om zoveel gezinnen te zien die ook op hun vakantieplek een kerkdienst opzoeken, daar soms ook best een behoorlijke afstand voor afleggen. Bemoedigend zo’n volle dienst en tegelijkertijd zet het ook een beetje op het verkeerde been. De laatste weken heb ik verschillende keren in kleinere gemeenten gepreekt. Gemeenten die in de afgelopen 10-20 jaar kleiner zijn geworden. Mooi om te merken dat ook in die situaties jonge mensen hun liefde voor de Heere laten spreken en hun plaats in de dienst van God innemen. Daarbij moest ik veel denken aan de rest die overblijft. Wij mogen ons gezegend weten met een goede kerkgang. Maar het stelt intussen wel de vraag: Houden wij vol als we als christen één van de weinigen zijn in onze omgeving? Wat nu als de kerkelijke gemeente heel klein wordt? Wat nu als we binnen de kerkelijke gemeente weinig leeftijdsgenoten hebben? Zullen wij volharden? Zullen wij trouw blijven aan de Heere en Zijn gemeente? Of laten we ons meeslepen door wereldse motieven, haken we af? Ook dit sluit aan bij het woord van Christus: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheus 24: 13). Eén ding is zeker: God zelf blijft trouw! Met een hartelijke groet,                       

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

De dienst van zondagmorgen

De morgendienst van zondag 25 augustus zou een doopdienst zijn. Omdat er geen kinderen zijn aangemeld, zal dit echter een ‘gewone’ dienst worden. Maar daarom is het geen mindere dienst, want ook dan zal de Christus ons worden voorgehouden en zijn we als gemeente allemaal weer welkom om van Hem te horen. Deze dienst zal worden geleid door ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

Verantwoording

Bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 30,- bestemd voor de zending. Ds. Van Rooijen mocht € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 25 augustus is Op Toonhoogte (OTH)  528 ‘Is je deur nog op slot.’

Citaat

Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de beroepingscommissie en de kerkenraad om Gods leiding bij het beroepingswerk.
 • De afgelopen maanden nam de spanning in Libië tussen gewapende groepen en de regering toe. De politieke situatie is erg zorgelijk. Bid voor de Libische bevolking die gebukt gaat onder dreiging en bid in het bijzonder voor christenen.(Gebedskalender Open Doors)
 • De meeste mensen in Algerije zijn moslim. Dank dat er steeds meer openheid komt voor het Evangelie. Een Nederlandse Algerijn bezoekt het land vaak om individuele christenen te begeleiden. Bid dat zijn verlangen om ook als groep samen te komen werkelijkheid kan worden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakantie is weer bijna voorbij; over een week gaan de scholen weer beginnen. A.s. zondag is ook de laatste, gezamenlijke morgendienst. De kerkenraad wenst u komende zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving twee keer een gift van € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk en € 10,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘Laten we nagaan wat ons wacht, zodat we meer gaan leven met de hemel in het hart en meer wandelen met ons gezicht naar de toekomst gericht’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 24 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 29 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds.J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

 Kroonbede 2019: Oog voor de ander

Dinsdagavond 10 september 2019 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2019 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Oog voor de ander’. Rond dit thema zal er worden gesproken, gebeden en gezongen. Ds. W.J. Westland (PKN, hervormd) zal de meditatie verzorgen en ds. M.A. Spies (PKN, gereformeerd) zal de kroonbede uitspreken. Wim de Ruiter (CDA-raadslid/fractievoorzitter) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 10 september van harte welkom in kerkgebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

In september start er weer een nieuw studiejaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk. De cursus is laagdrempelig (iedereen kan deelnemen) en gedegen (je gaat de diepte in en behandelt fundamentele thema’s van het christelijk geloof). Verdiepen in het belijden van de kerk is nodiger dan ooit! Voor wie verlangt naar geloofsverdieping in leer en leven is deze cursus een aanrader.

De cursus bestaat al vanaf 1980. Duizenden gemeente-leden uit het hele land hebben de cursus inmiddels gevolgd. Vanuit onze gemeenten velen in Zeist en later in Houten. Door teruglopende belangstelling is de cursusplaats in Houten helaas opgeheven, maar nieuwe cursisten kunnen terecht in Gouda. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op www.cursustvg.nl

_______________________________________________

Varia

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is heel belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee.

Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India. De route is ca. tien kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer € 15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot deel van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar: wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet namens

de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid,    prof.dr A. de Reuver,  Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. D.A. Burggraaf, Arkel

18.00 uur   ds. W.J. Westland – H.C. zondag 17

 Collecten

Morgendienst:   1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Rinze IJzerman, Leanne Spruyt

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 1

avonddienst: Psalm 22:13

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 augustus  

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Anita Alblas, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen

“Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van huis. Het stille verborgen verdriet met tranen, die voor anderen niet zichtbaar zijn.

Geen wonder, dat we de tranen in de Bijbel tegenkomen, van het begin tot het eind. Adam en Eva verloren hun zoon Abel. Jacob zag zich al in het graf, toen hij dacht, dat Jozef dood was. David beweende Absalom. En de Heere Jezus was in tranen bij het graf van Lazarus.

In Psalm 56 wordt óók over tranen gesproken. David is hier aan het woord. Wat is zijn nood? Niet dat hij een verlies heeft geleden of een diepe teleurstelling moest verwerken. Zijn tranen hebben alles te maken met zijn leven met God.

Er zijn namelijk ‘bestrijders’. Bestrijders: die gaan niet met David in gesprek, om hem ergens van te overtuigen, maar die bestoken hem met hun pijlen. Ze willen David van God aftrekken. Dat doen ze, door Hem verdacht te maken. Die bestrijders zijn de Filistijnen in levenden lijve, maar daarachter ontwaren we de duistere macht van de boze.

Intussen beseffen we: ten diepste lag de schuld bij David zelf. In een vlaag van moedeloosheid was hij naar de Filistijnen gegaan, om daar veilig te zijn voor Saul. Maar daardoor kwam hij in een spiraal van geweld en leugens terecht. Pas in Ziklag, als de dood dreigt, vindt hij de Heere terug. Een wonder van Zijn genade!

En nu zit David te huilen. Zoals later ook Petrus, toen deze de Heiland had verloochend. Dat zijn geen tranen van wanhoop, maar tranen van schuld en hoop tegelijk.

Misschien leest u dit en weet u van dat verlangen naar de Heere, maar ook van tijden, waarin Hij zo ver weg lijkt te zijn. Dan zijn er -soms diep in het hart- de tranen van heimwee naar God. En dan die bestrijdingen van de boze: je hebt geen heil bij God!

Als dat laatste wáár zou zijn, zou het er wanhopig voorstaan. Laten we daarom maar naar David gaan luisteren: “Doe mijn tranen in Uw kruik!” Als we niets weten van de gewoonten in de Bijbelse tijd, vinden we dat ongetwijfeld een wat vreemde vraag. Het wordt ons duidelijk, als we bedenken, dat men een zogenaamd ‘tranenkruikje’ kende, om daarin tranen ‘te bewaren’.

Daarmee werd aangegeven, dat tranen kostbaar waren. Dure zalf werd eveneens in een kruikje bewaard. Dat tranenkruikje droeg men bij zich en daardoor kon de herinnering aan die tranen levend gehouden worden.

En nu blijkt de Héére zo’n kruikje te hebben! Daarin worden de tranen bewaard van allen, die in hun nood en strijd de toevlucht zochten bij God. Zijn onze tranen daar óók bij? Tranen over onze schuld bij God, tranen vanwege geestelijke verlatingen wellicht of ook door de bestrijdingen van de Boze?

In ‘de kruik’ van de Heere zijn ze veilig. Zij roepen Zijn ontferming op en Hij weet ervan, óók als ze in stilte geschreid worden. Hij bewaart de tranen over de zonde en als er dan eens een tijd komt, waarin de schuld niet beleefd wordt, kunnen die tranen in herinnering worden geroepen.

Hoe anders is het in deze wereld. Daar zijn de tranen zichtbaar door het brutale oog van de camera, die ‘nieuws’ wil doorgeven en sensatie wil oproepen. In deze wereld leeft de ongelovige, die straks verloren gaat en dan zoveel tranen van wroeging en wanhoop schreit, dat vele kruikjes die tranen niet kunnen bevatten.

Maar de tranen, die voortkomen uit schuldbesef en heimwee naar God, blijven hun waarde behouden. Ze roepen Gods ontferming op en daarom gaat Hij er zorgzaam mee om. De woorden van de tekst “Doe mijn tranen in Uw kruik” roepen het beeld op van tere liefde. We kunnen óók vertalen: ‘Leg mijn tranen neer’. Zoals een moeder haar pasgeboren kind zorgzaam in de wieg legt – of zoals het lichaam van iemand, die gestorven is, met zorg en teerheid in de kist gelegd wordt.

In Egypte werd -als iemand gestorven was- dat tranenkruikje méé begraven. Zo hoeft dat niet meer. Als we in de vrede van Christus heengaan, mogen de tranen op de aarde achterblijven. Het graf wordt dan immers geheiligd door de tranen van Christus, zodat het een doorgang kan zijn naar de plaats, waar geen tranen meer zullen zijn, maar waar vervuld wordt: ‘Hun blijdschap zal dan onbepaald, door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen!’

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we inmiddels van diverse kanten gegevens ontvangen, maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz.

We vernemen graag wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden. Indien van belang vermeldt dan ook de namen van contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet de beschrijving op de website aangepast worden, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl 

VOLLEYBALTOERNOOI – OPENINGSWEEKEND 2019

Ook dit jaar hebben wij tijdens het openingsweekend ons jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi. Omdat het telkens weer een enorm succes is, verwachten we ook dit jaar weer een ontzettend leuk, gezellig, maar ook competitief toernooi. Meedoen is belangrijker dan winnen. We kijken ook dit jaar weer uit naar teams van jong tot oud; u doet toch ook wel mee?

Wie mag zich dit jaar kampioen noemen? Als u zich nu opgeeft, zou de wisselbeker en de slagroomtaart zo maar naar uw team kunnen gaan. Graag opgeven met een team van minimaal 6 spelers. Opgeven kan via volleybal@hghg.nl. Heb je geen compleet team, maar wil je toch graag meedoen? Geef je dan ook gewoon op, dan maken we (hopelijk) alsnog een team voor je. Tot ziens op zaterdagmiddag 21 september a.s. om 13.45 uur in het Westpark.

Uur van gebed

Zaterdag 17 augustus is er weer ‘Uur van gebed’. Om 19.00 uur komen we dan samen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk om te bidden en danken. Voor een behouden terugkomst van gemeenteleden na vakantie; voor volharding van onze broeders en zusters in landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen uiten en gevaar lopen wanneer ze de Bijbel lezen. En we danken dat God wereldwijd zoveel mensen met het Evangelie bereikt en velen tot geloof komen in onze Heere Jezus Christus. Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 4 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collecten worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ‘Op weg met de ander’, een vereniging van en voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5: 41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto van ‘Op weg met de ander’: koester het kwetsbare. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze vereniging. Mogen we op uw bijdrage rekenen, maar vooral ook op uw gebed?

Diaconale collecte zondag 11 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken alle bewoners samen met elkaar op. Zo is er elke zondagavond een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvangproject in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook met uw gebed?

Diaconale collecte zondag 18 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming.  Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Bakwagen voor Rostock

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de gekochte bakwagen voor het zendingsechtpaar Van Dijk gereed te maken. Diverse gemeenteleden hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken, en in samenwerking met autobedrijf Van Zessen is een bruikbaar en degelijk vervoers- en presentatiemiddel gereed gemaakt. Afgelopen zaterdag 20 juli hebben we de bakwagen overgedragen aan het zendingsechtpaar Van Dijk. De diaconie dankt alle betrokken gemeenteleden voor hun inzet en bijdrage, en wenst de familie Van Dijk Gods zegen toe in al het (zendings)werk wat zij mogen doen in ons buurland. Onderstaand bericht wilden zij graag met de gemeente delen:

‘Sinds najaar 2015 werken mijn vrouw Jorine en ik als zendingswerkers voor de GZB in Rostock. Samen met een lokale kerk zijn we bezig met het planten van een nieuwe kerk in een achterstandswijk. Dat is hard nodig. Rostock is een van de meest atheïstische plaatsen van Europa. Veel mensen weten niet wie Jezus is, wat een Bijbel is, wat er in de kerk gebeurt en hoe christen-zijn eruit ziet. Ook zijn mensen door de DDR-tijd wantrouwend en voorzichtig met nieuwe initiatieven en al helemaal met religie en kerk. Problemen zijn er helaas ook genoeg. We hebben de mensen in onze wijk Evershagen gevraagd wat we voor hen kunnen doen. Mensen vertelden dat het leven in Rostock erg anoniem is en ontmoeting ontbreekt. Daarom zijn we in 2017 een straatcafé gestart. Dat loopt goed. Werk op straat past bij de wijk. Tot voor kort deden we dit met een partytent, maar dat bleek vanwege het weer vaak problematisch. Met uw hulp is er een prachtige bakwagen/presentatiewagen gekocht. Jongeren in Hardinxveld hebben deze wagen omgebouwd naar onze wensen en afgelopen zaterdag 20 juli konden we hem ophalen. Dit biedt mogelijkheden om meer gemeenschap in de wijk te brengen en mensen in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Namens de pioniersplek Haltepunkt E in Rostock-Evershagen: geweldig bedankt! Prachtig om zo met elkaar als christenen (heel praktisch en concreet) te mogen bouwen aan het koninkrijk van onze God.’

Gerrit & Jorine van Dijk, GZB – Rostock

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Natuur in Israël (nieuwe serie)

24 oktober

Stichting SIMAV Molens

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Joodse feesten en gebruiken

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor jongere en oudere gemeenteleden die thuis verblijven en (ernstig) ziek zijn. Sommigen leven met spanningen en/of hebben zorgen over anderen, vanwege uitslagen of behandelingen. We leven met hen mee en wensen ieder de nabijheid van de Heere toe. Dat zij zich bemoedigd weten met de woorden uit Psalm 71: 20: “U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde.”

Gift

Ds. W.J. Westland ontving €20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving €10,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Tenslotte

In de vakantietijd nemen we (als dat mogelijk is) even afstand van de dagelijkse beslommeringen. Op zoek naar ontspanning en rust. Dit is, gezien de tijd waarin we leven, geen overbodige luxe. De maatschappij is gejaagd, het leven is gehaast en jachtig. Dit geeft vaak een onrustig gevoel. Het is dan ook goed om even afstand te nemen. Sommige zoeken een vakantiebestemming dicht bij huis, andere zoeken het wat verder weg. Naast de onrust die op ons afkomt vanuit de maatschappij, kan er ook onrust zijn over onze eeuwige bestemming. Want we zijn uiteindelijk allemaal reizigers, op weg naar de eeuwigheid. Deze onrust is niet te verhelpen door af een toe eens op vakantie te gaan. In Mattheüs 11: 28-30 horen we de Heere Jezus zeggen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Rust vinden in Christus geeft ware ontspanning! Zowel in vakantietijd als bij de dagelijkse beslommeringen. Allen nog een goede vakantietijd toegewenst.    

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus.

In deze dienst gaat ds. P. Vermaat uit Veenendaal voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 30,- bestemd voor de kerk en € 50,- bestemd voor de diaconie. Ouderling Gert-Jan Klop mocht € 20,- ontvangen voor de diaconie en ouderling Remko den Breejen € 20,- voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 11 augustus is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We bidden om een behouden thuiskomst voor allen die met vakantie zijn en een goede reis voor hen die nog weg gaan.

Noord-Koreaanse vrouwen die naar China vluchten, komen vaak in handen van mensenhandelaren die hen doorverkopen aan Chinese boeren. Open Doors probeert deze vrouwen te bereiken en het evangelie met hen te delen. Onlangs kwam een van hen tot geloof. Ze dankt de Here God: ‘Ik weet nog niet veel over U, maar mijn hart is gevuld met vreugde en verwondering.’ (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor het land Zimbabwe dat gebukt gaat onder een wankele politieke en economische situatie. Dit heeft grote gevolgen voor een groot deel van de bevolking. Bid voor vrede en gerechtigheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de vakantieperiode, hier in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen met gezondheidsklachten, die met eenzaamheid kampen of die tobben met (psychische) zwakte of vermoeidheid. Wat is er veel verdriet. We denken ook aan hen die dierbaren verloren, kortere of langere tijd geleden. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Die uitnodiging kan in het lijden troost geven. Die uitnodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten, Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en Hij leidt het zo, dat het altijd uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een envelop voor het verjaringsfonds, 2 giften van € 20,- en een gift van €10,- ter vrije bestemming. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

Het gaat niet om mijn visie op God, maar om Gods visie op mij. Het is niet zo belangrijk wat ik van iets vind, maar wat God ervan vindt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 8 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit

Vrijdag 9 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Hervormd Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 10 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 15 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 16 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 17 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Donderdag 22 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Geref. Hervormd Centrum

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

HGJB-Scholierenweekend

Van 18-21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Catechesemateriaal voor het nieuwe seizoen

De zomer breekt weer aan. Dat betekent dat al het materiaal om goede catechese te geven weer te bestellen is. Inclusief het nieuwste deel van Leer & Leef. Met dit laatste deel voor de bovenbouw is onze nieuwe catechesemethode compleet. Ga aan de slag met Leer & Leef voor 13 tot 17-jarigen. Of kies voor mentorcatechese met een compleet vernieuwd werkboek van Follow Me. Ook On Track, de methode voor basiscatechese voor 10 t/m 12-jarigen, is weer ruim op voorraad. Bestel op tijd, dan heeft u het materiaal binnen voor u van start gaat. Eerst kennismaken met de methodes? Ga naar www.hgjb.nl/catechese.

Vrijwilligers gezocht voor P-team HGJB-Kerstconferentie

De HGJB-Kerstconferentie (KC) is een vierdaagse conferentie die jaarlijks direct na kerst wordt georganiseerd. De bezoekers zijn jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Tijdens de conferentie staan de diensten en de groepsgesprekken centraal en daarnaast zijn er veel inhoudelijke, sportieve en ontspannende programmaonderdelen.
De KC wordt gedragen door vrijwilligers en daar zijn we bij de HGJB enorm blij mee. Voor het P(astorale)-team zijn we op zoek naar vrijwilligers. We denken hierbij aan iemand die:

 • 30+ is;
 • lid is van een PKN-gemeente;
 • hart heeft voor jongeren;
 • goed kan luisteren en graag in gesprek gaat over geloven en het leven;
 • beschikbaar is van 26 tot en met 30 december;
 • zich voor minimaal 3 jaar wil verbinden aan de HGJB.
 • Gaat dit over jou? Neem dan contact op met de HGJB via info@hgjb.nl.

Varia

Orgel/piano en panfluitklanten vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

U hoort zaterdagmiddag 3 augustus 2019 fraaie orgel/piano en panfluit klanken  Het concert wordt verzorgd door André Knevel, orgel en piano en Henske Bakker, panfluit als 8e concert in de Alisa van Dijk concertserie 2019. U hoort deze middag ook enkele improvisaties van André Knevel.

De organist André Knevel is geboren in Bussum. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel aangetrokken.

In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar verbonden aan verschillende christelijke scholen als muziek docent. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel heeft zijn orgelstudie voortgezet bij Dr. John Tuttle aan het Royal Conservatory in Toronto. Deze heeft André opgeleid voor het orgeldiploma B.

André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.

André staat bekend voor zijn improvisatie talent, en is voortreffelijk in het vertolken van “ de Grote Meesters”. Door zijn muzikale begaafdheid is André een begrip op de Europese en Noord-Amerikaanse orgelbank geworden. Ook schrijft hij muziek voor orgel. André heeft inmiddels een groot aantal cd’s op zijn naam staan.

Henske Bakker woont al jaren in Dordrecht en heeft haar opleiding genoten aan het Amsterdams Conservatorium bij Matthijs Koene. Naast een privé lespraktijk in Dordrecht is ze werkzaam aan de muziekschool in Krimpen aan den IJssel als vakdocente panfluit. Tevens geeft zij regelmatig concerten en workshops. Deze zomer verzorgt zij diverse landelijke concerten in samenwerking met Andre Knevel.

De Trinitatiskapel bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Achterom en Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets en vanuit Zwijndrecht met de pond te bereiken.

De aanvang van het concert is 15:30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Voor meer info zie www.henskebakker.nl en www.andreknevel.com.

Verdiepingsconferentie 14 september

De Verdiepingsconferentie organiseert 14 september de conferentie ‘God verstaan’. Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachten, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden? Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops.
Er is keuze uit de volgende vier workshops:

 • Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15
 • Wandelen met God – een stiltewandeling
 • Geestelijke strijd
 • Woorden van God – creatieve workshop.

Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek). Tijd: 10.00-17.00. Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen. Bij aanmelding bieden wij korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 4 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.D. van der Giessen, Krimpen aan de Ijssel

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur ds. G.C. Klok, Putten

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Monica Buijk, Loïs Veldman

Groep B: Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 135: 12

avonddienst: Psalm 124: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Christie Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 11 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren

18.00 uur ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Zilt

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Willemijn van Hof, Menthe van Houwelingen Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 1 

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

18.00 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. stichting Buitenhof

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Anne Breugem, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 18 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. A. Bloemendal, Ederveen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenzorg Nederland

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Lenny Egas, Rhode de Ruijter

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 123: 1

avonddienst: Psalm 111: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Tineke de Keizer, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk

“Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op wat je er soms zelf van vindt. Dat Jezus je met vrede op pad stuurt past natuurlijk helemaal bij Hem, Hij draagt immers ook de Naam Vredevorst. Hij kwam om Gods vrede te brengen, dus dat jij en ik daarmee de wereld worden ingestuurd en zo mogen leren groeien in discipelschap is logisch. En dat het niet in de eerste plaats moet gaan om je inkomsten is ook wel logisch, als je bedenkt dat het Koninkrijk van God gefundeerd is op genade. Toch stopt het bij deze zaken niet. Jezus zegt namelijk ook nog dat we de opdracht krijgen om te vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. En dat is niet alleen een opdracht van woorden, maar ook van daden die dat bevestigen.

Stel je voor dat je bij iemand komt die zijn leven lang niet heeft kunnen lopen. Wat zal hij straks in de hemel ervaren? Het eerste dat hij zal ervaren is dat hij kan lopen. Onbegrijpelijk, hoe de hemel straks voor ons zal zijn. Ooit zei ik eens bij een familie waar ik op rouwbezoek kwam om een rouwdienst voor te bereiden en bij de kist met de overledene stond: ‘Eigenlijk wel heel apart dat wij mensen met hun bril op begraven, want als Jezus terugkomt kijken de mensen die we met hun bril op begraven hebben, straks verdwaasd om zich heen en kunnen niets zien omdat hun ogen dan genezen zijn en hun bril in de weg zit.’ Dat klinkt als humor, maar besef je dat dit de realiteit straks is als je in Jezus gelooft?

Als Jezus dan zegt dat de discipelen moeten gaan vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen, is het dan vreemd dat Jezus daarbij ook de opdracht geeft om de zieken te genezen? Nee, natuurlijk is dat niet vreemd, want als er een wonder van genezing gebeurt, is het Koninkrijk van God ineens zichtbaar aanwezig. Het zijn tekenen van de toekomende tijd. Als Jezus ons de opdracht geeft om het Koninkrijk van God aan te kondigen, stuurt Hij ons daarom dus tegelijk ook weg met de tekenen van het Koninkrijk. Die opdracht voor de 70 discipelen om de zieken te genezen is daardoor niet iets onmogelijks, maar het is Gods kracht door hen heen waardoor zichtbaar is, dat het werkelijk waar is, dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen.

Ik durf dan ook met volle overtuiging tegen je te zeggen: ‘Ga op pad met de vrede van God en genees de zieken.’ Niet omdat dit spectaculair is, maar omdat Jezus deze opdracht geeft. Dit is niet een onmogelijke opdracht die de discipelen moeten uitvoeren, maar het is een opdracht waar de kracht van God door de discipelen heen zal stromen. Jezus zegt niet dat iedereen zal genezen, het enige waar wij ons druk over moeten maken is dat we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus met het geloof dat als Hij het van ons vraagt, Hij Zijn werk door ons heen kan doen.

Dat betekent niet dat we niet met twee woorden moeten spreken, alsof de hemel nu al compleet in de volle realiteit op aarde aanwezig zal zijn. We leven in een gebroken wereld, waarin we soms iets mogen zien van dat wat straks volkomen werkelijkheid zal zijn. Jezus heeft alles betaald. Maak het niet moeilijker of spannender dan het is. Jezus leert ons gewoon om op zieken de handen te leggen. Als we zo met de zieken bidden, mogen we vertrouwen en geloven dat waar Jezus iets wil laten zien van het Koninkrijk, Hij dat zal doen. Ik zeg vaak: Jezus heeft de genezing al verdiend, alleen is het aan Hem of Hij dat nu, of in een proces, of straks bij de hemelpoort zal geven. Het is net als met verzoening: Jezus heeft je verzoening verdiend en je al geschonken, maar je zondigt nog wel, omdat de hemel nog geen volledige realiteit is.

Zo is het ook met ziekte: Jezus heeft de genezing verdiend, maar we moeten nog steeds dealen met de gebrokenheid.

De enige verantwoordelijkheid is dat wij nu gelovend gehoorzaam zijn, opdat het Koninkrijk ook echt zichtbaar dichtbij kan komen, zodat velen zullen geloven. Want de woorden van het Evangelie gaan vergezeld met de tekenen van het Koninkrijk.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Ook in vakantietijd is bidden nodig. Daarom is de jeugdzaal van de Oude Kerk op zaterdag 20 juli weer open om in gebed te gaan en onze God te danken voor Zijn zegeningen in het afgelopen seizoen. Zondag aan zondag is Zijn Woord verkondigd en ook door de week was er volop gelegenheid om met anderen in alle vrijheid de Bijbel te openen en voluit te zingen van Zijn grote daden. Nu dragen we in het bijzonder het Evangelisatiewerk op dat op campings en met kinderkampen plaats vindt. Allen die dit werk doen kunnen niet zonder ons gebed om Zijn zegen. Ook bidden we voor hen die thuis blijven. Doet u en jij mee? Van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

Kinder bootcamp – openingsweekend 2019

Zaterdagmiddag 21 september is het zover. Om 14.00 uur start de bootcamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het Westwijkpark! We organiseren een gezellige middag met sportieve spellen. Doe jij ook mee? Geef je dan nu al op door een mailtje sturen naar: kinderprogramma@hghg.nl. Wil je naast je naam ook je leeftijd erbij vermelden? Je wordt ingedeeld in een team Laat in je mail weten bij wie je eventueel ingedeeld wilt worden. We vinden het leuk als jij erbij bent en kijken uit naar een gezellige middag!

 Serve the Village

Zaterdag 28 september 2019, tussen 9.00 en 12.30 steken gemeenteleden van een aantal kerken in Hardinxeld-Giessendam weer hun handen uit de mouwen. Tuinen worden opgeknapt; in verschillende huizen worden klussen uitgevoerd en in verzorgingstehuizen worden ouderen extra in de watten gelegd. De kerken gaan het dorp in om te dienen! De werkzaamheden vinden plaats i.s.m. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Servanda en woningstichting Fien Wonen. Deze klussen worden voorbereid en begeleid door wijkbeheerders, sociale werkers en contactpersonen uit de kerken. We starten om 08.45. Om 12.30 beëindigen we de actiemorgen met een eenvoudige lunch.

Wil je ook meedoen? Geef je dan op bij Leen van der Giessen, tel 06-10 70 68 79, mail: leenencorien@hetnet.nl

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we van diverse kanten gegevens gekregen maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz. We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden, en noem, waar dat van belang kan zijn ook contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. 

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeldt ook de uitzonderingen (dus welke data evt. uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden. Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Nieuwe opzet van het jeugdwerk

In januari 2019 zijn we met de tieners uit groep acht gestart in de nieuwe opzet voor het jeugdwerk (Meer informatie over de nieuwe opzet van het jeugdwerk? Scan de QR code of kijk op www.hghg.nl). Deze tieners zijn ingedeeld in kerngroepen en zo zijn we in het afgelopen half jaar bij elkaar gekomen. Ook zijn alle kerngroepjes verschillende keren bij elkaar geweest op activiteitenavonden die werden georganiseerd door de activiteitencommissie. De afgelopen maand hebben we met alle betrokkenen teruggekeken op dit eerste half jaar. We hebben geconcludeerd dat we tevreden en dankbaar mogen zijn voor het eerste half jaar in de nieuwe opzet. Alle tieners uit deze leeftijdsgroep waren betrokken bij een kerngroepje. Verder hebben we ook enkele aandachtspunten bespro-ken, waar we de komende periode aan willen werken.

Daarom willen we komend winterseizoen de nieuwe opzet verder uitbreiden. Dit betekent dat alle tieners t/m de leeftijd van 15 jaar (klas 3) in kerngroepjes zullen starten. Vrijdag 20 september willen we tijdens het openings-weekend starten met alle tieners van 12-15 jaar. Alle tieners die in de leeftijdsgroepen vallen van de kerngroepen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met daarin nog een korte uitleg. De tieners die nu in Groep D van de Jongens en Meisjesclub zitten worden uitgenodigd op de Tussenclub.

Dit heeft ook tot gevolg dat de Jongens- en Meisjesclub volgend seizoen niet meer verder zullen gaan. Voor ons als gemeente doet dit ook wel een beetje pijn, zoveel jongeren en ouderen onder ons hebben goede herinneringen aan de Jongens- en Meisjesclub. Op deze plaats willen we ook iedereen bedanken die zich ingezet hebben voor de Jongens- en Meisjesclub. De meeste leidinggevenden hebben inmiddels hun plek in de nieuwe opzet ingenomen. Er zijn in het nieuwe model vijf verschillende rollen:

 • Kerngroepleiding die met een groepje van 8 tot 10 tieners optrekt.
 • Activiteitencommissie die avonden organiseert voor tieners en het voortouw neemt in het organiseren van de kampweek.
 • Gemeenteleden die iets willen delen van hun leven met God en in het gemeente zijn.
 • 2Serve (jeugddiaconaatscommissie) organiseert
 • diaconale activiteiten voor en met de tieners.
 • Leiding die samen met de kerngroepleiding invulling geeft aan de gesprekken tijdens catechese. (Wijk 2 Noord)

Tot slot willen we nog benadrukken dat de kampweek in zomer gewoon blijft bestaan. Ook de tieners uit de kerngroepjes van groep 8 nemer gaan dit jaar mee.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juli 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 28 juli 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël, voor het project Judea en Samaria. De Bijbel vertelt dat God ooit Zijn volk zal terughalen uit de verstrooiing en het zal verzamelen op de bergen van Israël, ook de tien ‘verloren stammen’. Wij leven in de tijd waarin dat gebeurt. Een groot deel van de wereld ziet de streek Judea en Samaria echter als het hart van een toekomstige Palestijnse staat, waarin geen ruimte meer zal zijn voor Joden en vooruitlopend op die staat, worden Judea en Samaria meestal aangeduid als de ‘bezette gebieden’ en worden de Joodse bewoners ‘kolonisten’ genoemd. Stichting Christenen voor Israël geeft vanuit het project ondersteuning aan beveiliging rondom scholen en in dorpen die regelmatig te maken hebben met terreur. Het leven in nederzettingen is niet eenvoudig. Daarom wordt hulp aangeboden aan jongeren die dagelijks te maken hebben met angst. Er wordt gezorgd voor ontspanning, een warme maaltijd of psychologische begeleiding. Met deze steun wil Christenen voor Israël zeggen: wij laten jullie niet in de steek en wij versterken jullie aanwezigheid in het beloofde land. De diaconie wil het werk van Christenen voor Israël, en het project Judea en Samaria, graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Jeugdrubriek

Christelijke kindertheater

Vind jij het leuk om te acteren en heb je altijd al mee willen doen aan een theatervoorstelling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Leeftijd:            7-10 jaar oud

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 29 juli en op 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Buitenlandse munten

Aan het begin van de zomervakantie willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen, anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 2e kwartaal 2019

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

90.530

85.000

5.530

Giften

4.667

3.000

1.667

Overige collecten

5.391

5.000

391

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

100.588

94.500

6.088

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

In het overzicht van het eerste kwartaal was een erfenis verantwoord. Deze is, na overleg met de accountant, opgenomen in het jaaroverzicht van 2018.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal 2019 is € 247.328 ontvangen (ruim 77% van het begrote bedrag van € 320.000 / ruim 73% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Verschillende gemeenteleden maken gebruik van automatische overschrijving van de vrijwillige bijdrage. Niet iedereen heeft het rekeningnummer nog aangepast. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen. Het nieuwe rekeningnummer van de vrijwillige bijdrage is: NL46 RABO 0373 7197 60 (dit ter vervanging van NL87 FVLB 0227 1117 29).

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden bezig met behandelingen. We bidden dat de Heere er Zijn zegen over geeft. We denken in deze zomerperiode aan gemeenteleden voor wie het stil wordt, mensen die alleen zijn en eenzaamheid ervaren. De vaste bezoeken van familieleden vallen weg omdat het vakantietijd is. We wensen u toe, dat wanneer de stilte op u afkomt, dat de Heere God u niet loslaat. Maar dat Hij meegaat als een schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121: 5)

 Belijdeniscatechisatie

Nu er een periode van vakantie aanbreekt is er ook goede gelegenheid voor bezinning. Daarom wil ik graag de belijdeniscatechisatie onder de aandacht brengen bij jong en ouder. Een seizoen lang denken we intensief na over thema’s als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Heilige Doop, Heilig Avondmaal, navolging, de strijd van het geloof. Wat is het mooi als de belijdenis-catechisatie mag uitmonden in een persoonlijk en hartelijk ja-woord. Is de Schepper en de God van je doop dat niet meer dan waard? Denk er eens over na! De belijdenis-catechisatie wordt op donderdagavond om 20.00 uur gegeven in de pastorie.  

 Bezoek classispredikant

Wellicht herinnert u zich nog dat er in het verleden om de zoveel jaar visitatie was in de gemeente. Tegenwoordig is dit anders geregeld. De visitatiecommissie treedt op wanneer problemen zich voordoen in de gemeente. Daarnaast krijgen de gemeenten één keer in de vier jaar bezoek van de classispredikant. Ds. G. van Meijeren heeft een begin gemaakt met het bezoeken van de gemeenten die bij classis Zuid-Holland Zuid horen. Op woensdag 10 juli heeft ds. G. van Meijeren zodoende een bezoek gebracht aan onze wijkgemeente. ’s Middags was er een ontmoeting in de pastorie. ’s Avonds was hij aanwezig op de kerkenraadsvergadering. We zien terug op een goede ontmoeting. Laten we als gemeente het werk van de classis, de classispredikant en de synode ook meenemen in onze gebeden.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Voor de kerk ontving ik drie keer € 20,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Mijn theologie in vier woorden: Jezus stierf voor mij’. C.H. Spurgeon 1834-1892

Vakantie

Met het verschijnen van dit kerkblad is mijn vakantie ingegaan. Donderdag 15 augustus hoop ik mijn werk in de gemeente weer op te pakken. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. We zijn dankbaar dat ds. W. Arkeraats wil waarnemen indien nodig.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op het achterliggende seizoen. We kregen als gemeente veel zegeningen uit Gods hand. In de diensten volgden we het leven van Simson, lazen we het evangelie van Markus en mochten we luisteren naar het onderwijs uit de kleine Johannesbrieven en ontdekten zo ook telkens weer nieuwe dingen in de Schrift. De doop werd van tijd tot tijd bediend. Er was de belijdenisdienst waarin zeven jongeren mochten getuigen van het geloof in de Heere. Er waren tal van mooie geestelijke gesprekken met jong en oud. Zo laat de HEERE zien dat Hij doorgaat met Zijn werk ook onder ons. Daar kunnen we Hem alleen maar ootmoedig voor danken. Het is fijn dat de wijkgemeente ook regelmatig nieuwe leden mag verwelkomen. Ik merk dat er gastvrijheid is en onderlinge verbondenheid in wijk Oost. Het koffiedrinken van zondagmorgen 7 juli liet iets zien van die verbondenheid. Een stukje betrokkenheid op nieuwe gemeenteleden, maar ook wanneer gemeenteleden het moeilijk hebben of hoogtepunten beleven. Een kaart, een telefoontje, een bezoekje, een uitnodiging voor een kopje koffie, het doet zo goed. Die verbondenheid is ook heel Bijbels. Op allerlei manieren wordt in de Bijbel de onderlinge liefde, gastvrijheid en zorg voor elkaar onderstreept. Betrokkenheid, juist omdat de Heere zelf op ons betrokken is en ons aan elkaar geeft. Daarom zijn dit dingen om blijvend in het oog te houden. 

Veel gemeenteleden zullen in de komende tijd er op uit trekken. Ik wens u en jou een fijne tijd en hoop dat ieder behouden terug mag komen. Laat de vakantietijd juist een periode zijn om ook (extra) rust te zoeken bij de HEERE. En vergeet op uw vakantieadres de lokale Protestantse kerk niet. Er zijn, juist ook in de landen om ons heen, veel kleine gemeenten. Het is vaak een bemoediging voor hen en voor uzelf een verrijking om een kerkdienst in de plaatselijke kerk mee te maken. Ook al vormt de taal nogal eens een barrière, er zijn meestal wel herkenningspunten te vinden waardoor ook een stuk éénheid beleefd mag worden in de Heere. Van ons gezin een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen onze zieken op aan de Heere. Juist ook in deze vakantieperiode waarin vele gemeenteleden tijdelijk ons dorp verlaten, kan het moeilijk zijn voor mensen die al lange tijd aan huis of bed gekluisterd zijn. Laten we hen bij de troon van de Heere brengen, en waar mogelijk een bezoekje brengen of een andere blijk van medeleven schenken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus. In deze dienst gaat voor ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Zaterdag 6 juli jl. kregen wij van ds. Dubbelman het bericht, dat hij niet de vrijmoedigheid heeft gekregen om het beroep, dat onze gemeente op hem had uitgebracht, aan te nemen. Hij schreef ons dat het een goede ervaring was om op zondagavond 23 juni jl. in ons midden te zijn. Hij ervoer een broederschap met de kerkenraad en een goed contact met de gemeente. Dat gold ook voor de ontmoeting twee dagen later. Pas de laatste dagen voor de beslissing is heel langzaam voor hen duidelijk geworden, dat hun weg niet naar onze gemeente werd geleid, zodat de roeping uit onze gemeente niet werd bevestigd.

De kerkenraad zal de komende vakantieperiode zich nader oriënteren hoe zij het beroepingswerk verder zal oppakken. Hiervoor zal de lijst met ingediende namen uit de gemeente worden gebruikt. Wij vragen u als gemeente hierin biddend om uw kerkenraad heen te staan.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 28 juli is Op Toonhoogte (OTH) 564 ‘Zie de zon, zie de maan.’

Vakantie

In deze berichten is het woord vakantie al verschillende malen gebruikt. Vandaag, 19 juli hebben de basisscholen hun deuren voorlopig gesloten gedaan voor de zomervakantie. Veel van onze gemeenteleden zullen in deze periode uitzwermen naar verschillende streken om daar, ieder op zijn eigen wijze, te recreëren. Even aan andere dingen denken en op een andere manier bezig zijn. We bidden dat het voor allen een goede tijd mag zijn en dat ook iedereen weer uitgerust en gezond thuis mag komen. Ook in de vakantietijd mag iedere zondag het Woord klinken. Soms is er de gelegenheid op een plaatselijke gemeente te bezoeken. Ook is er tegenwoordig de mogelijkheid om via internet de diensten thuis te blijven beluisteren. De tegenwoordige techniek biedt ons wat dat betreft ook vele mogelijkheden. Hoe we ook bezig zijn in de komende periode, laten we in ieder geval onze blik ook gericht houden op ons Schepper, die iedere dag zijn liefdevolle blik op ons gericht houdt.

Citaat

‘Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God’. (Johannes Calvijn)

Bidden en danken

Wilt u aan het einde van dit schooljaar bidden en danken voor het onderwijzend personeel op de Christelijke (basis)scholen. 

Iraakse vluchtelingenkampen zitten nog overvol. Sommige bewoners leven al jaren lang in tenten en caravans. Sommige kinderen kennen geen andere omgeving dan het kamp, omdat ze er geboren zijn. Bid om een gelegenheid om snel naar huis te kunnen. (Gebedskalender Open Doors)

Kinder- en tienerkampen zijn mooie middelen om de jeugd met het Evangelie bekend te maken, hen op te laten ademen in een positieve omgeving en hen te helpen groeien in wie ze mogen zijn. Bid voor goede kamp-ontmoetingen! (Gebedskalender GZB)

We bidden voor de ouderen die niet meer met vakantie kunnen gaan en zich eenzaam voelen als familieleden weg zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een fijne vakantie en zegenrijke diensten in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, bevelen we Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Giften

Ouderling H. Wijnja ontving € 10,- voor de eredienst. Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- en € 5,- ter vrije bestemming.

Genoteerd

We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp/land. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die o.a. financieel dit niet (meer) kunnen of dat de gezondheid het niet meer toelaat. We wensen de jongeren die recreatie- en evangelisatiewerk gaan doen veel wijsheid en Gods zegen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,   ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 20 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Maandag 22 juli

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 25 juli

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, br. A. de Hek

Vrijdag 26 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, De Bron

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 27 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Donderdag 1 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijenboven

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 21 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.H. Reijm, Hillegersberg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.M. Molenaar, Ede

18.00 uur   ds. J.A. Kunz, Katwijk aan Zee

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Julia Veldman, Hanneke Struijk

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 6

avonddienst: Psalm 29: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – diaconaal maatschappelijk werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Renske de Knegt, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_____________________________________________________________

Zondag 28 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

18.00 uur   wijk 3 Zuidprop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A. Vastenhout, Dinteloord

18.00 uur   ds. A. Baas, Bodegraven

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israël

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Joram van Houwelingen

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Loïs de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 150: 1

avonddienst: Psalm 140: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.W. van Bart, Harderwijk

18.00 uur   ds. T.W. van Bennekom, Goes

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Nel Sterrenburg,

Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43