77-23

Advent – Komst

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabeth.”

(Lucas 2: 39)

____________________________________­­­________________

Zou u / jij wel eens een engel van God willen ontmoeten? Je gewone leven wordt dan spectaculair onderbroken door zo een bezoek uit de hemel. In de kerstnacht zijn de herders bijvoorbeeld diep onder de indruk van de engelen. Negen maanden daarvoor is Maria ook compleet in verwarring als zij van een engel hoort dat zij de moeder van de Zoon van God zal worden. Hoe is dat mogelijk? Zij is immers nog niet getrouwd. De engel vertelt dat God hiervoor zal zorgen en voegt er tenslotte aan toe dat Maria’s nicht, Elizabeth, al een half jaar zwanger is van een zoon. Vervolgens verdwijnt de engel en gaat het gewone leven weer verder.

Hoe ziet dat gewone leven van Maria eruit? Zij woont in Nazareth, een heel klein dorp in het noorden van Israël. Ze is verloofd met Jozef en nog jong (Lucas 1: 29). De engel vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Stel nu dat dat waar is? Wat zullen de mensen daarvan zeggen? Hoe kan zij zwanger zijn? Wie zal geloven dat zij niet ontrouw aan Jozef is geweest?

Er staat (vers 39) dat Maria, na het bezoek, naar haar nicht Elizabeth gaat, die woont in een stad in de buurt van Jeruzalem. Je kunt uitrekenen dat de afstand van Nazareth naar de woonplaats van Elizabeth tussen de 140 en 180 km is (het is dus ook niet vreemd dat in vers 56 staat dat Maria ongeveer 3 maanden bij haar blijft). Maria maakt dus een lange reis. Er staat dat Maria haastig reist. Hoe? Zij had waarschijnlijk geen reisdier (dat hadden alleen de rijkere Joden). Dat betekent dat ze de reis lopend aflegt. Wanneer ze 40 km per dag aflegt (haastig reist), duurt de reis nog zeker 4 dagen. Als meisje mag Maria natuurlijk niet alleen reizen, dat is veel te gevaarlijk. Ze sluit zich mogelijk aan bij een reisgezelschap.

We kunnen ons zo een beetje een beeld vormen van de reis van Maria. Ten eerste is de reis lang en vermoeiend. Ongeveer 160 km wandelen in de hitte en rotsachtige omgeving van Israël vraagt doorzettingsvermogen en geduld. Ten tweede is de reis waarschijnlijk eenzaam geweest. Stel dat ze zich bij een reisgezelschap heeft aangesloten, dan had ze misschien vragen gekregen als: “Wat doe jij hier alleen? Waarom ga je eigenlijk naar je nicht Elizabeth?” Waarschijnlijk is zij zelf ook alles nog aan het verwerken. Ze heeft genoeg om zich zorgen over te maken. Wie zal haar verhaal geloven? Als ze werkelijk zwanger is, hoe moet het dan verder tussen Jozef en haar? Zal hij haar geloven? Valt haar toekomst niet in duigen? Maria reist met een geheim dat zij met niemand kan delen. Pas aan het einde van de lange reis komt er de bevrijding. Het kind in de buik van Elizabeth reageert wanneer hij de groet van Maria hoort en Elizabeth geeft Maria een bevestiging van de situatie. Maria kan het eindelijk met iemand delen. Ze zingt blij haar lofzang.

Wat kunnen wij leren van het leven van Maria? Het ligt voor de hand om ons te richten op de hoogtepunten in deze geschiedenis: het bezoek van de engel en de lofzang van Maria. De meeste verzen in de Bijbel zijn ook gewijd aan deze twee hoogtepunten. Toch maakt vers 39 duidelijk dat Maria ook heeft moeten doorzetten, geduld heeft moeten hebben en een periode gehad heeft waarin zij haar gedachten en zorgen met niemand heeft kunnen delen. Wij herkennen het mogelijk in ons eigen leven. Wij krijgen ook een boodschap van God: het evangelie. Jezus is gekomen voor u en voor jou. In de kerk kunnen we er over spreken en kunnen we zingen met elkaar. Toch kent het leven van een christen ook periodes van geduld, doorzetten en eenzaamheid. We kunnen ons zorgen maken over dingen die we niet kunnen overzien. Misschien zit u / jij momenteel in zo een periode? Raak dan niet in paniek. Houd net als Maria vol en deel uw zorgen met anderen, uw ‘geestelijke’ familie. 

We mogen elkaar als gemeenteleden (net als Elizabeth bij Maria) moed inspreken. We weten dat Jezus vroeg of laat zal komen en het weer licht zal maken in ons leven. Hij is het licht van de wereld en dus ook dat van u. Hij brengt vrede waar onrust is en zorgen zijn.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

De overheid heeft voor de periode van 3 weken een avond-lock-down afgekondigd. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen waardoor de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Na 17.00 uur ligt het dagelijks leven grotendeels stil en is nagenoeg alles gesloten. In navolging van de dringende oproep van de overheid aan de kerken en de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Kerkdiensten

Voor het houden van kerkdiensten na 17.00 uur is het advies tweeledig. Enerzijds wordt geadviseerd deze diensten alleen digitaal te houden en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden de aanvangstijd te vervroegen. De eerste optie sluit het meest aan bij de doelstelling om het aantal contactmomenten te verminderen, terwijl de tweede optie het meest rechtdoet aan de samenkomst van de gemeente. Daarbij komt, dat het digitaal ‘bijwonen’ van de diensten niet alleen aan een vaste tijd is gebonden. Voor de komende zondagen is het volgende afgesproken:

Elke zondag zijn er morgendiensten in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en De Parel om 09.30 uur.

Elke zondag is er in de Nieuwe Kerk een middagdienst om 15.30 uur van wijk 1-Oost. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in De Parel een middagdienst om 15.30 uur, afwisselend van wijk 2-Noord en 3-Zuid. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in de Oude Kerk afwisselend een dienst om 15.30 uur en 18.00 uur. De dienst om 15.30 uur is toegankelijk voor gemeenteleden, de dienst van 18.00 uur wordt alleen digitaal uitgezonden.

Het aanmelden voor de diensten van 09.30 uur en 15.30 uur in de Oude Kerk en De Parel blijft ongewijzigd via meevieren.nl (zie hieronder)

Voorlopig geldt deze indeling tot en met zondag 19 december 2021. Indien noodzakelijk wordt dit langer voortgezet.

Voor de middagdiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Na zaterdag 12.00 uur kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. Dit zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheid actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties geldt dat deze in principe doorgang kunnen vinden, ook na 17.00 uur. Hierbij moet dan wel aan alle basismaatregelen worden voldaan. Dit is niet voor elke groep mogelijk en als de leiding besluit tot (digitale)alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

De komende zondagen staan voor de zondagsschool in het teken van het oefenen voor het kerstfeest. In verband met de aangepaste aanvangstijden van de middagdiensten, zal dit van 13.30-14.30 uur plaatsvinden. (Zie artikel Zondagsschool) 

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 december 2021 alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur van het jeugdwerk, verenigingen, (wijk)Bijbelkringen en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook het samenkomen van huisbijbelkringen is, vanwege de beperking op het aantal gasten thuis, niet mogelijk. Het is niet de bedoeling om dit na 17.00 te verplaatsen naar De Parel, maar geadviseerd wordt om het in kleine omvang of digitaal te organiseren. De mogelijkheden die er zijn voor de kerngroepen worden door de jeugdambtsdragers gecommuniceerd.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God.

Benoeming Kerkrentmeester

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 november is broeder E.J. (Jos) de Vries, Rivierdijk 677, benoemd in de komende vacature van kerkrentmeester van broeder P. (Piet) Boogaard. Namens wijk 3-Zuid zal hij daarmee zijn plaats innemen in het college van kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat hij deze benoeming heeft aanvaard en wensen hem Gods zegen toe bij uitoefening van deze functie.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

De kerk is open

Vanaf 11 december a.s. wordt elke week op zaterdagmorgen de kerk open gesteld voor een ieder die de kerk zomaar wil binnen stappen. Wanneer we op vakantie gaan en we komen in een plaats met een grote kerk dan gaan we er graag naar binnen. Misschien nieuwsgierig, met belangstelling voor architectuur of kunst. Misschien om even tot rust te komen en stil te zijn. Te bidden of te mediteren. Of misschien om er een luisterend oor te vinden. Daarvoor gaat ook de Oude Kerk open van 10:00 – 12:00 uur. Kom gerust binnen.

Uur van gebed

Zaterdag 11 december is er weer het maandelijkse uur van gebed waarvoor jongeren en ouderen van heel de gemeente worden uitgenodigd. Vanwege de afgesproken maatregelen komen we nu niet in de avond maar in de ochtend samen, om 11.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is er veel gebed nodig voor de overheid, voor het zorgpersoneel, voor onze zieke gemeenteleden, voor oorlogsdreiging in Oekraïne, voor christenen in Nigeria die met veel geweld te maken hebben, voor Lea die zo graag met Werner en de kinderen onder ons zou zijn, voor Amy die op 18 december in Oeganda hoopt te trouwen met Derrick en om vrede voor Jeruzalem. Brengen u en jij ook gebedspunten mee?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Kerstmiddag Ontmoetingsavonden

Zoals we in de vorige kerkbode al hebben aangegeven, zullen we ook dit jaar de Kerstmiddag van de Ontmoetingsavonden weer op een alternatieve manier vieren. Op 16 december zal er vanaf 16:00 uur een digitale uitzending voor u klaar staan en daarna zullen we, net als vorig jaar, de kerstmaaltijd bij u thuis laten bezorgen. Met het menu hopen we u ook dit jaar weer te verrassen. We zeggen er nog niets over en houden dit nog even geheim. Wilt u zich ook laten verrassen of kent u ouderen in de gemeente die u ook zo’n verrassing gunt, geef uzelf of iemand anders dan op via ontmoetingsavonden@hghg.nl of bel voor uw opgave met Dick Dekker (0184-785310). Opgeven kan nog tot en met zaterdag 11 december. Bij de opgave kunt u ook aangeven als u zelf geen digitale middelen heeft om de uitzending te kijken, dan zullen we ook dat voor u proberen te regelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Koster J. Kroon

Na vele jaren koster te zijn geweest in de Oude Kerk heeft dhr. J. Kroon besloten om deze werkzaamheden te beëindigen. Als koster ben je ‘gastheer van de kerk’ en ‘Ome Jan’ heeft dit werk al die jaren met veel liefde gedaan. Tijdens erediensten, maar ook bij rouw- en trouwdiensten was hij een vertrouwd gezicht. We zijn dhr. Kroon erg dankbaar voor al die jaren dat hij deze taak kon en mocht vervullen. Nu er zorgen zijn rondom de gezondheid, wensen we hem, samen met zijn vrouw, de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we schuilen in alles wat we nodig hebben!

College van Kerkrentmeesters

ZENDING

Zendingscollecte zondag 12 december

De eerste collecte op deze 3e adventszondag zal in de morgen- en avonddienst bestemd zijn voor de Pioniersplek Zuiderlicht in Lelystad (IZB). De pioniersplek richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al lange tijd grote problemen. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en opleiding. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er verbetering gekomen. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht vragen. De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog. Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor. Al langer worden vanuit de kerk activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd zoals ontmoetingsmomenten, die bijdragen aan een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar zien worden. Wilt u deze geloofsgemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Decemberactie Amy

Graag willen we jullie als ThuisfrontTeam van Amy, Special Joy, attenderen op de acties die er voor december gepland staan. Het zou mooi zijn als we ook op die manier rondom Amy en haar missie kunnen staan. Op 11 december zullen we in samenwerking met het Bakhuis bij het plein van de Albert Heijn in Hardinxveld vanaf 08.30 tot 16.00 oliebollen verkopen. Ook verkopen we heerlijke Merlot in de decembermaand. Te verkrijgen via 06 14 48 94 83 voor 10 euro per fles. Jullie allemaal een hele goede decembermaand gewenst en Gods zegen.

JEUGDRUBRIEK

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Gezien de huidige omstandigheden en maatregelen hebben we als bestuur het nodige moeten veranderen. Voor de oefenzondagen van 12 en 19 december verwachten we de kinderen van half twee tot half drie in de Oude kerk. Deze tijd hebben we aangepast i.v.m de kerkdiensten die om half vier zullen beginnen. Op eerste Kerstdag willen we het kerstfeest beginnen om half vier. We zijn ons er van bewust dat het niet de ideale oplossing is, maar we hopen dat we dan toch alle kinderen mogen begroeten en met hen het kerstfeest mogen vieren. Mocht het in de loop van de tijd toch weer veranderen, dan informeren wij u zo snel mogelijk. Wij hopen op uw begrip. Met een hartelijke groet van het bestuur van de zondagsschool.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Beslissing ambtsdrager verkiezing

Br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM heeft zijn verkiezing tot ouderling kunnen aanvaarden. We zijn dankbaar en blij dat hij tot deze positieve beslissing kon komen. Bovenal danken we de Heere die hem de vrijmoedigheid gaf. Door het aanvaarden van zijn verkiezing tot ouderling  ontstaat er een vacature voor diaken. In het nieuwe jaar zal hiervoor een nieuwe verkiezingsronde worden opgestart. U zult daarover later geïnformeerd worden.

Doopdienst

In de morgendienst van zondag 12 december zal Ds. R.W. de Koeijer voorgaan en de doop aan zijn kleinzoon bedienen, terwijl ondergetekende zijn plaats in De Hoeksteen te Waddinxveen hoopt in te nemen. Laten we biddend om de doopouders heen staan.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 9 januari nemen wij in de morgendienst afscheid van br. J. Lemson, Poolster 18, 3371 TS, als diaken en onderstaande broeders zullen (her)bevestigd worden:

In het ambt van ouderling:

S.M. de Bruijn, Haringband 14, 3371 JA

J. de Heer, Buitendams 42, 3371 MB

P. de Keizer, Groot Veldsweer 141, 3371 CC

In het ambt van jeugdouderling:

C.J. Batenburg, Peulenlaan 52, 3371 XN

In het ambt van ouderling kerkrentmeester:

A.J. Versluis, Heijmansweer 7, 3371 RH

In het ambt van diaken:

J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ

We wensen hen een goede voorbereidingstijd toe naar de zondag van (her)bevestiging.

Gelezen

‘Immanuel betekent: God met ons. Een mysterieuze naam, maar zeer kostbaar. God vlees geworden onder ons en dus verzoenbaar met ons, in vrede met ons, ons opnemend in het verbond en toelatend tot de gemeenschap met Hem!’

Matthew Henry (1662-1714)

Tenslotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Psalm 46: 2

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 12 december zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan drie kinderen van de gemeente.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat we afgelopen zondag het avondmaal konden vieren. In de twee ochtenddiensten was er ruimte om dit op verantwoorde wijze te doen. In de tweede dienst was er nog ruimte over. De volgende avondmaalsviering hopen we te houden op 20 februari. Het is goed mogelijk dat we door de maatregelen deze weer zullen moeten verdelen in twee diensten. Weet dan dat u van harte uitgenodigd wordt en dat er genoeg ruimte is.

Gemeente in coronatijd

Voor de berichtgeving hierover verwijzen wij u naar de centrale berichten. Voor de duidelijkheid nog het volgende:

-Voor de morgendiensten verandert er niets. U kunt zich hiervoor aanmelden via Meevieren.nl. De avonddienst van zondag 12 december in de Oude Kerk is een dienst, die alleen online te volgen is.

-Voor de Pareldienst van 19 december verwijzen wij u naar het bericht hierna.

KideKids

Om zo min mogelijk bewegingen in de kerk te krijgen, gaan de kinderen in de Oude Kerk voor aanvang van de dienst direct naar de oppas in de grote kerkenraadskamer en worden daar na de dienst weer opgehaald door hun ouders. In De Parel blijft alles volgens de afgesproken planning verlopen.

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan 10 belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat wel of niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Verantwoording

Tijdens bezoekwerk ontvingen ds. E. van Rooijen € 20,- en ds. M. Dubbelman € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Voor deze dienst worden in eerste instantie alle jongeren van 12-25 jaar met hun kerngroepleiding uit wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider, die dan de gehele groep zo mogelijk in één keer via Meevieren.nl aanmeldt.

Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kerngroep bent aangesloten kun je je zelf aanmelden via Meevieren.nl op de website hghg.nl. De aanmeldingen van deze jongeren, inclusief kerngroepleiding die vóór zaterdag 12.00 uur via Meevieren.nl zijn gedaan hebben voorrang. Als er dan nog plaats over is, kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. We roepen alle ouders op om hun kinderen hierin te stimuleren! Je kunt deze dienst ook via de livestream thuis volgen.

Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en/of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. Je kunt daarvoor de flyer gebruiken die onder andere daarvoor gemaakt is en die ook op de website komt te staan! De volgende Pareldienst is op zondagavond 9 januari met ds. Mark van Pelt uit Ridderkerk en we berichten nog over de tijd, vorm en eventuele inschrijving daarvoor.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 2021

Op kerstavond, vrijdag 24 december zal er, onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid, in de Oude Kerk een kerstnachtdienst worden gehouden. Deze begint om 21.30 uur en wordt ook via de livestream uitgezonden. In het volgende kerkblad komt meer informatie.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘Het besef van recht en gerechtigheid, van wetsovertreding en schuld wordt op bedenkelijke wijze verzwakt, naarmate de maatstaf van al deze dingen niet in God, maar in de mens en in de maatschappij wordt verlegd.’

Dr. H. Bavinck (1854-1921)

Bidden en danken

We bidden voor allen die voor hun werk of roeping in het buitenland verblijven en mogelijk niet terug kunnen keren naar Nederland. We bidden om sterkte en kracht in het uitoefenen van hun beroep.

Wilt u bidden voor kinderen in Iran van wie de ouders in de gevangenis zitten? Het is voor hen ontzettend zwaar om op te groeien zonder een vader of moeder. Bid dat deze kinderen zich veilig weten bij de Here God en dat er genoeg betrouwbare mensen zijn om hun hart bij uit te storten. (Gebedskalender Open Doors)

Te midden van de verwoestende oorlog in Jemen hebben christenen het extra zwaar. Elke inwoner van het land wordt geacht moslim te zijn. Ondanks dat komen mensen tot geloof. Bid en dank voor de groeiende ondergrondse kerk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de derde Adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van verschillende gemeenteleden kregen we bericht dat zij de afgelopen zondag niet aanwezig konden zijn om het Avondmaal te vieren. De besmettingen gaan ook onze gemeente niet voorbij. Wat zijn we toch kwetsbare mensen, en ook in dit virus komt dat openbaar. En horen we het van elkaar. Maar hoeveel lijden is er dat in eenzaamheid wordt doorworsteld? Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Voor het oog gaat veel ‘voor de wind’, maar wat wordt er een druk gelegd vanuit de samenleving. En misschien leggen wij die druk ook elkaar en onszelf wel op. De HEERE geve aan jong en oud te leren wat het betekent: “Mijn ziel is stil tot God; van Hem is mijn heil! (Psalm 62). Om dan ook jezelf toe te zingen: “Rust, mijn ziel, uw God is Koning!”

Gift

Kerkelijk werker R.Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 13 december zal er weer een kerkenraadsvergadering worden gehouden. De laatste vergadering die ouderling R. Vlot zal leiden. Het voorzitterschap zal overgenomen worden door ouderling L.H.Y. Eskes. Ook zal de scriba voor het laatst alle zaken die geregeld moeten worden aan de orde brengen. Zijn taak wordt overgenomen door ouderling A. de Hek. In de komende weken zullen zij dan verder ingewerkt worden, zodat zij met ingang van maandag 10 januari 2022, deze taken geheel overnemen.

Gelezen / gehoord

‘Bijzonder is het dat de Heere God niet Zijn handen heeft teruggetrokken van deze aarde, maar juist in de tijd worstelt met en in de mens, mensen roept, aanspreekt en tijd geeft. De eeuwige God daalt af in het menselijk bestaan. Hij bepaalt ook de tijd. De tijd is in Gods hand.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 december

10.00-12.00 uur De kerk is open – OK

11.00 uur Uur van gebed – OK

14.00-15.30 uur  Openstelling christelijke volksbibliotheek  

Zondag 12 december

13.30-14.30 uur Oefenen zondagsschool – OK

Maandag 13 december

10.00-12.00 uur  Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 14 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling; verzamelen achter OK

Woensdag 15 december

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring  

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 december 2021 – Derde Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. R.W.de Koeijer, Waddinxveen, Bediening Heilige Doop (groep 1)

15.30 uur ds. M.Dubbelman (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.Messemaker, Ridderkerk, Weerklank 112: 1, 2

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. P.van de Voorde, Weerklank 105: 1, 2, en 3

Collecten

Morgendienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sarah de Kock

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Madeleine van Milligen

De Parel: Corine Kanselaar, Deborah Bijkerk, Nellie Prins

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria 3

avonddienst: Lofzang van Maria 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers (groep A)

15.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Ariena Roza, Jasmijn van den Bout, Judith Breugem

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-17

Hervormingsdag: Geloof en genade

“En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 

Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende.”

Johannes 2: 23 en 24

____________________________________­­­________________

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Dan wordt er nagedacht over de centrale thema’s van de Reformatie van de Kerk zoals ‘alleen door het geloof’ en ‘alleen door genade’. Maar wat is nu geloof en wat is nu genade? Hoe zou je het in onze tijd in je eigen woorden kunnen uitleggen? De twee verzen uit het evangelie van Johannes, die hierboven staan, kunnen mogelijk hierbij helpen.

Allereerst het woord geloof. Het woord geloof komt in de Griekse tekst zowel in vers 23 als in vers 24 voor, maar het wordt in het Nederlands verschillend vertaald. Daardoor valt het niet op dat er eigenlijk hetzelfde woord staat. Ik heb het daarom onderstreept. In vers 23 staat dat velen geloofden in Jezus toen zij de tekenen zagen die Hij deed (in iemands naam geloven betekent eigenlijk in de persoon van iemand geloven). Nu staat er in het volgende vers dat Jezus, op Zijn beurt, Zichzelf niet aan de mensen toevertrouwt. Letterlijk staat er echter precies hetzelfde woord als in vers 23. Je zou het dus ook kunnen vertalen door: Maar Jezus geloofde hen niet. Dat klinkt nogal merkwaardig. Als we beide woorden op dezelfde manier willen vertalen, is het beter om vers 23 niet te vertalen als dat de mensen in Jezus geloofden, maar dat de mensen zich aan Jezus toevertrouwden.

De bovenstaande tekst maakt in ieder geval duidelijk dat geloven hetzelfde is als: vertrouwen op, of jezelf toevertrouwen aan. Dit was een belangrijk inzicht van Luther tijdens de hervorming van de kerk. We worden niet gered door iets te doen, of te presteren, maar door onszelf toe te vertrouwen aan Jezus. Onze relatie met God wordt hersteld door te vertrouwen op wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Geloven is dus niet alleen maar geloven dat iemand bestaat, of dat Jezus heeft geleefd, maar het is iets persoonlijks: jezelf toe vertrouwen aan Jezus. Erop vertrouwen dat Hij doet wat wij niet kunnen. Vandaar de uitspraak: “door het geloof alleen” (in het Latijn: sola fide). Het betekent dat je vertrouwen stellen op Jezus (=geloven in Hem) genoeg is om gered te worden.

De twee verzen maken ons ook iets duidelijk over genade. In vers 23 zien de mensen Jezus en de tekenen die Hij doet en ze geloven in Hem (vertrouwen zichzelf toe aan Hem). Het is opvallend dat Jezus dat andersom niet doet. Hij vertrouwt Zichzelf niet aan hen toe. Of anders vertaald: Hij gelooft / vertrouwt niemand. Waarom niet? De reden wordt genoemd: omdat Hij hen allen kende. En in vers 25 dat daarna volgt, maar hierboven niet staat afgedrukt, staat er nog een verdere uitleg: want Hij wist Zelf wat in de mens was. 

Jezus kent, doorgrondt, de mensen om Hem heen en daarom vertrouwt Hij hen niet. Toch heeft dit geen invloed op Zijn liefde voor hen. Hij geneest de zieken. Hij heeft aandacht voor schriftgeleerden, maar ook voor vrouwen, kinderen, tollenaars en zondaren. Zijn aanwezigheid heeft een magnetische aantrekkingskracht op iedereen. Hij geeft mensen het besef dat ze kostbaar en van waarde zijn in de ogen van God. Hij geeft Zijn leven voor u, voor jou en mij. 

Maar Jezus vertrouwt niemand. Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Niemand hoeft Hem dat te vertellen. Hij weet dat precies en daarom zien we hier heel duidelijk wat genade is. Hier is Iemand, Die ons alles geeft en zelfs bereid is te sterven in onze plaats, maar dit allemaal niet doet omdat wij zelf te vertrouwen zijn, of dat er iets in ons is waardoor wij Zijn liefde verdienen. Jezus weet wat er in de mens is.

Luther kende zichzelf heel goed. Hij wist dat hij tekortschoot op verschillende punten en deed er alles aan om zijn leven te beteren en Gods genade te verdienen. Toen ging hij beseffen wat genade is. Dat er Iemand is Die ons door en door kent en weet dat we niet te vertrouwen zijn, maar tegelijkertijd ons liefheeft. Dit is de God Die we allemaal nodig hebben en waarmee we, door het geloof, een relatie kunnen krijgen. Een God die ons door en door kent en waar we ons niet beter vòòr hoeven doen en die tegelijkertijd een God is Die ons liefheeft met een oneindige liefde.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Diensten op Dankdag

De morgendienst op Dankdag 3 november is een gezamenlijke dienst van alle wijken in de Oude Kerk. In deze dienst staat het thema ‘Dankend doorgaan!’ centraal. Dit thema is ook aan de orde geweest op de scholen, en de kinderen van de Rehobothschool zullen deze dienst bijwonen. De avonddiensten zijn zoals gebruikelijk in de Oude en de Nieuwe Kerk.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

In deze week van de dankdag willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Dankend doorgaan’. Tijdens deze week staat het verhaal van Noach centraal. De vorige dankdag leerden we hoe we de Heere kunnen danken in alle omstandigheden, daarna volgende een jaar waarin veel onzeker was. Iemand die ook te maken had met onzekerheid was Noach. Deze week volgen we Noach en zien hoe hij met deze onzekerheid omgaat: voor, tijdens en na de zondvloed.

In de ochtenddienst op 3 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij het thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 uur in de Oude Kerk.

Ook is er dit jaar weer een gezinsdagboekje beschikbaar om deze week in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te vinden op de site. Verder zullen er 31 oktober enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude Kerk, Nieuwe kerk en De Parel liggen.

Het HGJB-thema voor deze Dankdag is ‘Dankend doorgaan’ en zal in de ochtenddienst worden uitgewerkt. De diaconale collecte voor deze dienst zal bestemd zijn voor de kerk in Syrië (via Kerk in Actie). De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! Daarom mogen we uit dankbaarheid geven, zodat de bouw van Zijn Koninkrijk door mag gaan.

Gastvrouwen/-heren en bidders gezocht

Namens de drie wijkkerkenraden zijn wij op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen om:

1.de Oude Kerk vaker open te stellen voor het publiek op een doordeweekse dag of avond dan alleen met Open monumentendag. Gedacht wordt aan de woensdagavond en zaterdagmorgen met als doel om stil in de kerk te kunnen komen, te bidden of eventueel iemand aan te spreken. Om dit mogelijk te maken is een grote groep gastvrouwen en gastheren nodig die een dagdeel van hun tijd hiervoor beschikbaar willen stellen om zo de gemeente van Christus te dienen. Aanmelden hiervoor kan via e-mailadres evangelisatie3@hghg.nl of tel.61 40 67

2.te bidden in groepjes tijdens kerkelijke bijeenkomsten om de werking van Gods Geest af te smeken en ook de actualiteit van de dag voor de Heere neer te leggen. In de Bijbel lezen we dat de eerste christenen dagelijks bijeen kwamen om te bidden. Dat was niet voor niets. Daarvan kan onze verwachting niet hoog genoeg zijn. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld woensdagmorgen 7.00 uur en diverse avonden zoals tijdens catechisatie en kerngroep bijeenkomsten of erediensten.

Aanmelden hiervoor kan via mail adres ouderling306@hghg.nl of tel.61 75 31

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten inleveren in de daarvoor bestemde dozen in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer.

Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

Bij de tijd

De wintertijd gaat in op 31 oktober. De klok wordt dan een uur achteruit gezet. Om 03.00 uur gaat de klok een uur terug, naar 02.00 uur. Graag bij tijds in Gods huis of bij de livestream.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

De diaconie verheugt zich in de vrijgevigheid van onze gemeenteleden ten behoeve van het diaconale werk dat ons is opgedragen. Terwijl velen voor hun giften inmiddels van de QR-code of de Kerk-app gebruik maken worden er ook op de ‘klassieke’ manier bijdragen overgemaakt. In een aantal gevallen wordt daarbij niet het juiste bankrekeningnummer gebruikt. Daarom wijzen we u er nogmaals op dat voor reguliere giften en collectebijdragen aan de diaconie het volgende bankrekeningnummer moet worden gebruikt: NL16RABO 0325 0034 08.

Dorcas Voedselactie 2021

In de week van Dankdag zal evenals vorig jaar de Dorcas Voedselactie weer (voornamelijk digitaal) worden gehouden. In 2020 is deze actie heel goed verlopen. De mensen die toen de voedselpakketten hebben ontvangen waardeerden het zeer dat zij lokale, verse producten kregen. Die waren voor hen herkenbaar en de gebruiksaanwijzing was voor hen beter te begrijpen omdat die in hun eigen taal te lezen was. Ook nu gaan de allerarmsten in Oost-Europa een zware winter tegemoet en voedselpakketten zijn dan ook heel belangrijk voor de meest kwetsbaren. Dorcas zamelt ook dit jaar geld in om de producten in Oost-Europa in te kopen. Voor € 15,- kan er een voedzaam pakket worden samengesteld. Omdat pakketten niet vervoerd hoeven te worden, kunnen ze sneller bij de allerarmsten worden gebracht. Helpt u ook mee? U kunt meedoen door bij te dragen aan een voedselpakket. Dat kan door een van de onderstaande QR-codes te scannen of een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten name van Dorcas Voedselactie. Op de website dorcas.nl/voedselactie kunt u meer informatie vinden en kunt u ook online doneren. We hopen dat er genoeg geld binnenkomt zodat degenen die deze ondersteuning het meest nodig hebben ook de komende winter geholpen kunnen worden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Solidariteitskas 2021

Een dezer dagen ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt -net als andere jaren- een beroep op onze solidariteit gedaan, voor wat betreft pastoraat dat niet door plaatselijke gemeenten wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat daarna overblijft wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 5 november deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via het Kerkelijk Bureau, tel. 61 10 36 (maandag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen) of per mail via kerkelijkbureau@hghg.nl zodat u toch mee kunt doen met deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas.

U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of u kunt gebruik maken van de hier bijgevoegde QR-code. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

ZENDING

Verantwoording giften

Graag willen we u weer informeren over de besteding van de giften die de zendingscommissie heeft ontvangen. In de afgelopen maanden werden de volgende bedragen gegeven via de ‘digitale zendingsbus’:

April – € 3.525 Juli – € 3.137

Mei – € 3.325 Augustus – € 3.13

Juni – € 3.066 September – € 3.236

Hieruit zijn giften gegeven aan o.a. de IZB die in ons eigen land het Evangelie verspreidt, aan de GZB voor de drie zendingswerkers in Centraal-Azië waar het hospice onlangs geopend is en voor een missionaire plek bij de Bethlehemkerk in Den Haag. Naast deze bedragen zijn er ook twee zondagen geweest waarop de opbrengst van de bussen specifiek voor Amy de Jong en Henk Hazendonk bestemd werd. Inclusief de overige specifieke giften konden we hen met een totaalbedrag van ruim € 4500 steunen.

Door het jaar heen wordt er ook een aantal keer voor een zendingsdoel gecollecteerd. Met Pasen is het doel altijd het Dabarwerk van de IZB. De opbrengst hiervan was

€ 1.968. Op 23 en 24 mei werd er gecollecteerd voor Costa Rica via de Pinkstercollecte van de GZB. Hiervoor werd € 3.728 gegeven. In augustus werd de medische collecte gehouden voor het ziekenhuis waar Willem en Joanne Folmer werkzaam zijn in Itendey, Congo. Onze bijdrage van € 2.395 zal een welkome bijdrage zijn na de verwoesting van (een deel van) het ziekenhuis.

Wanneer we de nieuwsbrieven van de verschillende zendingswerkers lezen, hun filmpjes zien en hun -soms schrijnende- verhalen horen dan is het prachtig om te zien wat onze giften en gebed mogen betekenen voor mensen ver weg. Een financiële bijdrage leveren kan soms lijken op een makkelijke weg of een druppel op een gloeiende plaat, maar bij dit werk kan elke druppel het verschil maken. Wanneer iemand Jezus leert kennen, doordat hij een waardig einde krijgt in een hospice, of doordat er iemand langskomt op de heuvels rond Lima of in de achterbuurten van Kampala, dan veranderen er levens! Mede namens de zendingswerkers hartelijk dank voor uw medeleven, gebed en giften.

Yesu Yebazibwe! (‘Prijs Jezus’ in Luganda)

Ik ben terug in Uganda en bij deze weer een update. De taalstudie gaat goed. Ik ben geslaagd voor de cursus ‘Luganda 1’, ik hoop binnenkort met ‘Luganda 2’ te beginnen.

Het gaat goed met mijn gezondheid, ik ben weer helemaal hersteld. Dank voor jullie gebeden!

17 december gaan Derrick & ik trouwen in Uganda. Deze periode zit vol met voorbereidingen. Een culturele ervaring, het gaat hier heel anders dan in Nederland!

Tijdens de voedselactie gingen we op bezoek bij diverse gezinnen met een gehandicapt kind. Hun verhalen zijn heftig en verdrietig en er is veel lijden.

Op het youtube kanaal van HGHG staat een video die het verhaal van Daniël en zijn familie vertelt. Het bezoek aan Daniël’s familie heeft me diep geraakt. De liefde van z’n moeder, de zorg, haar geloof in God ontroeren en bemoedigen me! Tegelijkertijd zien we hoe ze leven, met welke struggels ze te maken hebben, de onkunde en onmacht, en de effecten van armoede en slechte gezondheidszorg.

Op moment van schrijven las ik ’s ochtends 1 Johannes 1 waar Johannes schrijft over ‘uw blijdschap die volkomen wordt’ (:4). Die blijdschap heeft te maken met het eeuwige leven en met de gemeenschap met de Vader en Jezus (:2, 3). Ik bid dat Special Joy een schakel mag zijn, zodat die volkomen blijdschap (joy) in families aanwezig zal zijn! Dank dat jullie daar onderdeel van zijn!

Hartelijke groet, Amy

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Op 5 oktober hebben we Bijbelstudie 2 ‘Niet de mens maar satan koning’ aan de hand van Genesis 3 doorgenomen. We zagen hier dat de mens die als onderkoning is geschapen zijn koningschap kwijtraakt. De duivel wordt ‘koning’ over de gevallen schepping. Tegelijk blijft God daarachter de grote Koning, Die een nieuwe Overwinnaar belooft. Wat een troost en genade!

Bij dezen willen wij jullie uitnodigen voor de volgende vrouwenbijbelstudieochtend op dinsdag 2 november. We zullen dan stil staan bij Bijbelstudie 3 ‘Weer dromen van nieuw koningschap?’

Van harte welkom en een gezegende voorbereiding gewenst.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad herinnert alle belijdende leden van onze wijkgemeente er aan om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van ouderling. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Deze voordracht dient ondertekend te worden door lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 8 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk.

Gemeentezang

De kerkenraad heeft onlangs met de organisten gesproken over de gemeentezang. De organisten zijn blij dat zij de gemeentezang -met meer mensen in de kerk- kunnen begeleiden. In de achterliggende periode is dit niet mogelijk geweest. We zijn dankbaar voor de inzet die onze organisten in deze periode hebben gegeven. Het was niet altijd makkelijk om invulling te geven aan de begeleiding van de gemeentezang met weinig tot geen gemeenteleden in de kerk. Tijdens het overleg hebben de organisten aangegeven dat de gemeentezang goed wordt opgepakt. Punt van aandacht blijft alleen de inzet van de gemeente bij het zingen van de psalmregels. Deze inzet zou gelijk moeten zijn met de inzet van het orgel. De kerkenraad heeft tijdens het overleg enkele psalmen gezongen waarbij gelet werd op de inzet bij de psalmregels. Dit vraagt even extra aandacht, maar het resultaat is dat de begeleiding door de organisten beter tot zijn recht komt. Als kerkenraad hechten we sterk aan een waardig gedragen gemeentezang, waarbij het inzetten van de gemeente niet achterblijft. Daarom doet de kerkenraad het vriendelijke verzoek om hier de komende tijd extra aandacht aan te besteden. Dat betekent dat na het eindigen van de psalmregel er één tel rust volgt, waarna ieder gelijk met het orgel de volgende regel inzet. Dit kan in het begin even ongemakkelijk aanvoelen, maar het zal zeker leiden tot een betere samenwerking tussen organist en gemeente. Mede namens de organisten, hartelijk dank voor uw medewerking in dezen.

De kerkenraad

Rondom de diensten

In de morgendienst hoopt onze plaatsgenoot ds. W. Arkeraats voor te gaan. Op deze 31e oktober zal hij in de dienst aandacht geven aan de Reformatie. Hij hoopt te preken over Nehemia 8. De avonddienst is een leerdienst waarin zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde komt. Daarin wordt het zesde gebod behandeld: U zult niet doodslaan. We zullen ontdekken dat dit gebod verder gaat dan het verbod om iemand te vermoorden.

Woensdag 3 november is de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Nieuwe Kerk is er deze woensdag één dienst. Zelf hoop ik in deze avonddienst voor te gaan en ik heb het voornemen om te preken uit Nehemia 12: 27-43. Het gaat daar over de feestelijke inwijding van de muur die gepaard gaat met grote dankbaarheid. Laten we biddend toeleven naar de diensten.

Uw Geest koôm bij ons wonen;

Ontsluit des dienaars hart en mond;

Wil hem en ons verlichten;

Opdat hij uit uw heilverbond

Zichzelf en ons moôg stichten

En wij, op Uwe leer gegrond,

Ons leven daar naar richten.

(Gezang 8)

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor de kerk. Tijdens een huisbezoek dat hij aflegde met br. G. Boer ontving hij eveneens € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Kennismakingsavond voor nieuwe leden

In de achterliggende tijd mocht onze wijkgemeente verschillende nieuwe leden verwelkomen. Daar zijn we dankbaar voor. Vrijdagavond 29 oktober is er voor hen een kennismakingsavond. Op deze avond wordt het één en ander verteld over onze (wijk)gemeente. Daarnaast staat de avond in het teken van ontmoeting. De avond begint om 20.00 uur. Alle nieuwe leden zijn van harte welkom in De Parel!

Catechisatie

Vanwege Dankdag vervallen de gewone catechisaties. Alleen de belijdeniscatechisatie wordt wel gehouden.

Gelezen

De ware schat der Kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.

Maarten Luther (De 95 stellingen, stelling 62)

Tenslotte

We hebben genoten van een heerlijke herfstvakantie in de buurt van Amsterdam. Driftig werden door onze kinderen, vanuit het vakantiehuis, de vliegtuigen geteld. Ze hadden nog nooit van zo dichtbij vliegtuigen zien landen. Het was mooi om ook eens binnen te kijken in het Paleis op de Dam. 

Zondagmorgen ga ik voor in Lelystad. De vorige keer dat ik er preekte was ’t Lichtschip vanwege de coronamaatregelen bijna leeg. Ik zie er naar uit om de gemeente weer te ontmoeten rondom het Woord van God.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden” (Psalm 55: 23a).

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag werd in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend aan vijf kinderen van de gemeente.

Deze doopdienst werd geleid door ds. M. Dubbelman en het Woord werd bediend n.a.v. Filippenzen 1: 12-18. Komende zondagmorgen, 31 oktober, lezen we verder in deze brief en gaat de preek over: Filippenzen 1: 19-24. In de dienst op Dankdag zal het gaan over Psalm 103.

Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9:30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat.

Verkiezing ambtsdragers

In de vergadering van 25 oktober jl. heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing van ambtsdragers. 

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

J.J. (Johan) de Jong

P. (Pieter) Stip

M. (Maarten) den Toom

L. (Leo) Vogel

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 8 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in De Parel en zal beginnen om 19:30 uur precies. Via de website HGHG kunt u ook een machtigingsformulier vinden. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, Piet de Groot, scriba

Beleidskader

In het kerkblad van 2 juli jl. hebben wij u laten weten hoe het nieuwe beleidskader van onze wijkgemeente, voor de periode van 2021 – 2025 tot stand is gekomen. Dit beleidskader is op 28 juni jl. door de kerkenraad in concept vastgesteld en op de website hghg.nl onder Informatie/wijkgemeente 2 Noord geplaatst, zodat de gemeenteleden t/m 31 juli de gelegenheid kregen om hun mening hierover kenbaar te maken. Er zijn hierop enkele reacties binnengekomen. Dit heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen, waarna de wijkkerkenraad in haar vergadering van 25 oktober jl. het beleidskader definitief heeft vastgesteld. Dit is inmiddels op dezelfde plaats als eerder vermeld op de website geplaatst. Mocht u willen weten welke aanpassingen er hebben plaatsgevonden, dan kunt u dit, het liefst per email, opvragen bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en/of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt ook iemand bij je thuis uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Hiervoor kun je bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op Eeuwigheidzondag, zondagavond 21 november met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘De seculiere mens gelooft niet dat God bestaat, laat staan dat hij zich afvraagt hoe hij voor God kan bestaan.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken

 • We bidden voor alle gemeenteleden die vanwege hun beroep de erediensten moeten missen, zoals defensiemedewerkers, mensen in de zorg en degenen die voor onze veiligheid op zondag moeten werken.
 • Bidt u mee om een gezegende Open Doors-dag aanstaande zaterdag? Bid dat de dag tot zegen en tot opbouw van de (vervolgde) kerk is. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid dat de Hervormde Kerk van Zimbabwe een baken van hoop mag zijn in de crisis waarin het land verkeert. Bid dat er creativiteit zal zijn om als gemeenten door te gaan met de erediensten en andere activiteiten, zodat gemeenteleden mogen groeien in het geloof. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag (Hervormingsdag) en woensdag (Dankdag) gezegende diensten in Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met allen die worstelen met ziekte, zorg en rouw. “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” Het toevlucht nemen, al is het in een weg van tranen, zuchten en gehuil, betekent geborgenheid te zoeken bij Hem die ons kent en opgenomen te worden in Zijn erbarmen. De Heere doe genade ervaren aan het bevende hart.

Giften

Ds. Van de. Voorde ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. De kerkelijk werker ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 15,- ter vrije bestemming en een zakje voor het verjaringsfonds.

Hervormingsdag

Het is al 504 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg timmerde. Hij deed dit nadat hij las: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Zo kwam Luther uitgewerkt bij het kruis terecht. Dat is ook het enige perspectief in onze tijd. Uitgewerkt en van genade leren leven, elke dag! U mijn zonde Heere, en ik Uw genade. Dan wordt het Hervormingsdag in ons leven. Dan wordt de klop niet alleen in Wittenberg gehoord, maar elke zondag, elke Woordverkondiging. De hamerslag op de deur van uw / jouw hart: Mag Ik uw / jouw zonde? Dan ontvangt u / ontvang jij Mijn genade. Dat is een heerlijke ruil.

Gelezen/gehoord

‘De ware schat van de Kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook aanstaande woensdag als het Dankdag voor gewas en arbeid is. We erkennen als gemeente op deze dag dat we afhankelijk zijn van God en bedanken Hem voor de ontvangen zegeningen in het afgelopen jaar. We wensen jong en oud gezegende diensten toe.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 31 oktober

14.15-15.00 uur zondagsschool – De Parel

Maandag 1 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 2 november

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

19.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 3 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Vrijdag 5 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.L. Schreuders

18.30-19.15 weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

20.30 uur Avond voor 18-30 jarigen – De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

5 november Inspiratiebijeenkomst 

‘Daarom zijn we kerk’

Hoe staat het ervoor met de kerk na een ingrijpende coronacrisis? Vinden mensen de weg weer terug? Welke nieuwe uitdagingen zijn er op onze weg gekomen? 

Een jaar na de lancering van het initiatief #daaromzijnwekerk, organiseren de GZB, HGJB en IZB op vrijdag 5 november in Nijkerk een inspiratiebijeenkomst om het eerlijke gesprek met elkaar aan te gaan. Hoofdsprekers zijn Tijs van den Brink (EO), ds. Marco Batenburg (PKN) en ds. Bert Karel Foppen (gemeentepredikant, Den Haag). De bijdragen zullen afgewisseld worden met bijdragen van jongeren en vanuit de wereldkerk. De bijeenkomst wordt gehouden in De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2 in Nijkerk en start om 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een borrel. Deelname is gratis; aanmelden: zie www.daaromzijnwekerk.nl/inspiratiebijeenkomst

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 31 oktober 2021

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. J.J. van Holten, IJsselstein

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Arkeraats, Hardinxveld

18.00 uur ds. W.J. Westland (HC 40)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M.A. van een Berg,

Groot-Ammers

Collecten

Morgendienst: 1. Energiekosten

2. Eigen gebruik De Parel 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente Eredienst 

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Loïs Veldman, A2 Wietse de Jong

B1 Ellen Leenman, B2 Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe kerk:. Marianne van Milligen, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: Gerrie de Ruiter, Hanna van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 111: 3

avonddienst: Psalm 111: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 11 

Collecten

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Anke Vogel, Meta Klop

 


Woensdag 3 november 2021 – Dankdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Janine de Bruin, A2 Jeanine Koesveld, Corrie de Wit

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32: 6

avonddienst: Psalm 89: 19

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

19.30 uur ds. J.C. Breugem 

Collecten

1. Stichting Volharding

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Janieke Alblas, Sijgrid Klop

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil. 

 

77-14

Waarvoor leef en sterf je?

Meditatie bij Romeinen 14:7-9 met als kern:

Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

____________________________________­­­________________

Soms is het zó ingewikkeld. De ene christen zegt dit en de andere doet dat. Verwarrend kan dat zijn als je hetzelfde gelooft, maar dat zo anders beleeft.

Paulus schrijft over deze thematiek. Het is blijkbaar niet van vandaag of gisteren dat er verschillen zijn. Verschillen in geloofsbeleving, in de dingen die je wel en niet doet.

De apostel schept duidelijkheid door de stelling die hij in vers 7 neerlegt, in vers 8 uitlegt en in vers 9 van een fundament voorziet.

Niet voor jezelf

Met het ene woord ‘niet’ snijdt Paulus in vers 7 heel veel wegen af. Want dat is zò zeker en zò belangrijk: niemand van ons leeft of sterft voor zichzelf! Daarmee zijn eigenlijk alle andere mogelijkheden afgeschreven. Als ik niet voor mezelf leef (en dat mag je toch verwachten van een christen?) dan leef ik niet voor mijn eigen geluk, verlangens of idealen.

Ja, dat is wel de insteek van de brief die Paulus schrijft aan Christus’ gemeente. Hij schrijft de gemeente aan als ‘geliefden van God’ en ‘geroepen heiligen’. De eigenlijke gemeente in geestelijk opzicht.

Het zou mooi zijn als de uiterlijke gemeenschap rondom het Woord daarmee samenvalt, maar de praktijk leert anders. Trouwens, ook geroepen heiligen moeten tot de orde worden geroepen. Inclusief Paulus. Hij schrijft eerlijk over zijn eigen leven en zijn strijd met de zonde.

Juist dan ben je gebaat bij een duidelijk statement: niemand leeft voor zichzelf! Dat kan nooit het doel zijn van het leven dat God ons gegeven heeft. We leven niet om er een prachtig project voor ‘ik’ van te maken. Dat is zonde. Daarvan moeten we bekeerd worden en blijven worden, want we hebben onze handen vol aan dit hardnekkige probleem.

Voor de Heere

Na het duidelijke ‘niet’ van vers 7 geeft Paulus een uitleg daarbij in vers 8. We leven (of sterven) voor de Heere.

Daarmee kan je werkelijk het hele christenleven samenvatten! Vóór de Heere. De ultieme beslisboom in alle keuzes die we moeten maken. Doe je het voor de Heere, ja of nee? Populair gezegd: wordt Hij er blij van (omdat we Hem daarmee dienen en behagen, blijk geven dat we naar Zijn woorden luisteren) of niet?

Zet deze woorden in uw agenda, ze zullen uw prioriteiten bepalen. Wat is nu echt belangrijk, waar geven we onze kostbare tijd wel of niet aan? Hou dit voor ogen als je dingen denkt of doet. Laat het een filter zijn voor je mond of op je telefoon bij alle communicatie. Voor de Heere!

De Heere geeft ons om deze reden leven en gezondheid. Familie en werk. De aarde om op te leven. Alles wat onze goede Schepper geeft, heeft Hij bedoeld om voor Hem te leven. Wat een vreugde was dat in het paradijs. Zo was het goed. Wat een blijdschap moet dat voor de Heere zijn, als Hij ons herschept om dit doel weer te gaan bereiken.

We leven óf sterven voor de Heere. Ook dat. Het is er door de zondeval bijgekomen. De dood heeft alles met de zonde te maken. Maar toch kan ook dàt door genade anders worden. Dat we in ons sterven ook de Heere verheerlijken, zoals Paulus dat voor zichzelf verlangt (Fil. 1: 20).

De genade van de Heere strekt zich uit over leven èn sterven. Als we van Hem zijn – doen we het voor de Heere. Vers 8 sluit ermee af. Het kan ook niet anders. Wie zo leeft, is van Christus. Hij heeft ons leven voor Zijn rekening genomen, de kostprijs van onze ziel betaald en ons verlost uit de heerschappij van satan. Het kan niet op. Al de Zijnen geeft Hij Zijn Geest, Die ons van harte gewillig en bereid maakt om voor Hem te leven.

Christus heerst

In vers 9 geeft Paulus de onderbouwing van dit alles. Wij leven voor Hem omdat we van Hem zijn. Omdat we van de Heere zijn is alles wat Hij gedaan heeft ook voor ons tot heil. Daarom is Hij voor ons gestorven en opgestaan.

Hij is gestorven, om ons met Zijn dood te laten sterven aan onze zonde en ons hardnekkig ik. Christus is opgestaan, om ons met Hem te laten opstaan in een nieuw Godzalig leven. Kortom, een leven dat zich niet richt op ‘ik’, maar op Christus. Hij heer(s)t over mij.

Hoe dat kan? In Romeinen 6 leest u de les. De gave van wat Christus voor eens en altijd gedaan heeft, gaat steeds voorop, om daaraan de opgave, de oproep, te verbinden. Romeinen 6:11: Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

Waar leeft of sterft u voor? Mag de apostel het nog één keer u voorzeggen?: Galaten 2:20 ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’

J.C. Breugem v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 10 oktober 2021

Deze zondag is er een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet, gemiddeld vier op de tien inwoners. Radio en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, zij zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 4e kwartaal 2021 is voor het project van de GZB in Mozambique: de zorg voor kwetsbare mensen. Ruim 1 op de 10 inwoners van Mozambique is besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is de Protestantse Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook andere mensen geholpen met bijvoorbeeld medicatie, advies, transportkosten (voor het ziekenhuis) of voedsel. Het programma heet Chiyembekezo. Honderden vrijwilligers in de Tete-provincie zetten zich in om voorlichting te geven en zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

 

ZENDING

Henk Hazendonk bericht:

Van 9 tot 23 juli ben ik bij Pedro en Tanja – mijn schoonzoon en dochter – en hun kinderen geweest. Zij wonen in de Selva, het gebied aan de andere kant van het Andesgebergte, in het binnenland. Ze waren kort daarvoor verhuisd. Het huis was helemaal afgewerkt, maar het gastenverblijf nog niet. Daar heb ik me mee bezig gehouden en ik heb Tanja geholpen met van alles en nog wat. Na twee fijne weken in het drukke domineesgezin van Pedro en Tanja was ik vrijdag 23 juli ’s avonds weer in Lima. Dinsdag 27 juli ben ik de heuvels ingegaan en heb mensen ontmoet en gesproken. Donderdag ben ik nog door alle drie de dorpen heengelopen. Het was de eerste keer dat het in de heuvels echt koud was. Ik was er niet goed op gekleed en achteraf heb ik toen kou gevat. Deze dagen heb ik drie keer een hele groep gesproken: mannen die aan het werk waren, een gezin , een groep jonge mannen. Het is inderdaad heerlijk om zo te kunnen vertellen wat echt belangrijk is, en er wordt geluisterd. Soms is er geen interesse, en wat kunnen voor jezelf je woorden dan leeg en doelloos lijken. Die vrijdag ben ik op een andere plek de heuvels in gegaan, verder weg. Vanaf dinsdag 10 augustus heb ik weer gewerkt en ben verder de heuvels ingegaan. De wijken liggen wel anders dan dat ik gewend was. Een vrij brede straat loopt behoorlijk omhoog de heuvels in, met aan beide zijden winkeltjes. Daar achter nog wat straten met gewone huizen, en dan de heuvels met de huisjes op de hellingen. Toen ik hieraan begon dacht ik dat ik met heel veel trieste situaties te maken zou krijgen. Enorme armoede, mensen die niets te eten hebben, wanhopige moeders enz.. Maar dat is echt heel anders. Bijna iedereen schijnt werk te hebben. ’s Morgens is het een hele uittocht van mensen die naar hun werk gaan, en ’s avonds komt iedereen weer terug. Het wonen is hier goedkoop en je ziet dat er op veel plekken gebouwd wordt, soms over het oude huisje heen, zodat ze gewoon kunnen blijven wonen tot het nieuwe huis klaar is. Zo zijn er heel veel nieuwe huizen van steen en beton, en altijd aardbevingsbestendig gebouwd. Daar tussen staan dan nog de oude krotten. De mensen zijn over het algemeen tevreden met de situatie. Hier wonen zij gewoon. Het klimmen en dat je op je ‘erf’ bijna naar beneden glijdt, dat hoort er gewoon bij. Drinkwater is een punt. Daar zijn ze altijd mee bezig. Er zijn drinkwaterauto’s maar die kunnen niet bij de huizen komen, er moet vaak water omhoog gedragen worden. Hele pompsystemen worden aangelegd om water bij de huisjes te krijgen. Als de mensen thuis zijn lopen ze niet perse in mooie kleren, maar als ze weg gaan zien ze er piekfijn uit. Je kunt echt niet zien dat ze uit de heuvels komen.

Cynthia

Velen van jullie zullen zich haar nog herinneren: heel klein en mager. Eens gaf ik haar een Bijbel, en nog vaker probeerde ik haar te helpen, maar dat ging altijd op een bijzondere manier. Als ik iets voor haar had, was ze verdwenen. Tijdens mijn verblijf in Holland dacht ik weleens: Zou ze het overleven? Bedelen mocht niet, werken was totaal geen optie. Toen ik een paar dagen hier was zag ik haar weer voor het eerst op de brug zitten bedelen. Ze zag er erg slecht uit en ze zei dat ze astma had. Toen ik vroeg of ze nog in de tent woonde, zei ze van niet: “In mijn huis”. Ik probeerde er nog achter te komen waar dat huis stond, maar daar kwam weinig antwoord op. Daarna heb ik haar nog een keer gesproken, maar ze zei niet veel. Eerlijk gezegd ben ik bang dat dat van het huis niet waar was. ‘Heb je voldoende kleren, heb je het ‘s nachts warm genoeg?’ Nee, ‘s nachts had ze het koud. Wat moest ik ermee, ik wilde haar graag helpen. Ik ben teruggegaan en heb gezegd dat ik wat voor haar zou halen. Ze zei dat ze op me zou wachten maar toen ik terug kwam, was ze weg! Dit was nu de zoveelste keer dat ze zou wachten en toch weggegaan was. Wat gaat er om in dat kleine hoofd? Ik wist dat ik haar voorlopig op de brug niet meer zou zien. Dat was de vorige keren ook zo. Toch iets van schaamte of zo? Ligt het aan mij? Doe ik iets verkeerd? Had ik het moeten vragen of ze het wel wilde hebben? En die Bijbel dan? Daar had ze om gevraagd. Maar het verhaal gaat verder.

Twee weken geleden werd ik aangeklampt door iemand die ik oppervlakkig ken, en die wist dat ik Cynthia regelmatig sprak. Of ik wist dat ze in het ziekenhuis lag? Ze was namelijk neergestoken. Later sprak ik die man weer, maar hij wist verder ook niets. Alleen dat iemand letterlijk een mes tussen haar ribben gestoken had en het slecht met haar ging. Als ik er navraag naar wil doen, moet dat aan de overkant van het riviertje, waar haar tent vroeger ook stond. Ik weet dat daar mensen zijn die met haar om gingen en misschien meer weten. Een volgende keer hoop ik dat ik meer over haar weet… Jullie allen wil ik bedanken voor het meeleven en voor jullie gebed voor mij en voor het werk. Allen Gods nabijheid en zegen toegewenst.

Hartelijke groet, Henk

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wilt u Henk steunen? Hieronder nogmaals de gegevens:

Het rekeningnummer is: NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW, onder vermelding van fondsnummer 411.01 Evangelisatie Sloppenwijken Lima. Het is niet gewenst dat men ook nog de naam van Henk vermeldt. Het geld komt dan volledig ten goede van zijn werk. Namens hem hartelijk dank voor de (financiële) steun, de kaarten en gebed, hij stelt het zeer op prijs. We bidden om zegen en behoud voor hem maar ook voor de mensen daar.

Postadres: Seminario Biblico Bautista

Apartado 22-63

Puente Piedra

Lima, Peru

Mailadres: hhhazendonk@gmail.com

Voor vragen of suggesties kunt u ons als commissie bereiken via de mail: tfchazendonk@hghg.nl

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op maandagavond 11 oktober is er weer Kring voor eenvoudige Bijbelstudie. Regelmatig komt de vraag langs wie aan deze kring deelnemen. De naam zorgt nog wel eens voor verwarring. Het is een kring waar eigenlijk iedereen past die praktisch met de Bijbel bezig wil zijn. Als je echt een stevig theologisch gesprek wilt, dan pas je er misschien wat minder, maar als je juist dat theologische gesprek lastig vindt, dan zit je goed bij deze kring. Daarnaast is de kring ook niet-wijkgebonden. Dus kom gewoon eens kijken of dit een kring is die bij jou past. We beginnen om 20:00 uur in De Parel.

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 14 oktober komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Kees Pille zal de inleiding houden over 1Johannes 2. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Wijkavond

Woensdag 13 oktober 2021 is er in De Parel een gemeenteavond van onze wijk. We mogen elkaar weer ontmoeten en spreken. Dr. J. Hoek uit Veenendaal hebben we bereid gevonden om deze avond in te leiden. Hij zal spreken over het thema ‘Volharding’. Wat betekent dat voor het gemeenteleven en het geloofsleven? Is dat hetzelfde als voortdurend discipline opbrengen? En als je die discipline niet hebt? Wanneer het gaat over volharding zijn de passages in Mattheüs 24: 13 en Handelingen 2: 42 en 43 veelzeggend. Mooi om deze gedeelten van te voren alvast eens door te nemen. U en jij zijn van harte welkom! De inloop is vanaf 19.30 en we starten om 20.00 uur.

Gelezen

De Heilige Schrift is als een zeer groot en uitgestrekt bos, waarin veel bomen staan van allerlei soort, waarvan men allerlei fruit en vruchten kan plukken. Wat vindt men zo al niet in de Bijbel? Rijke troost, onderwijs, vermaning, waarschuwing, belofte en bedreiging ook. Toch is er geen boom in deze boomgaard, of ik heb er aan geschud of er een paar appels of peren van gekregen.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

In de ochtenddienst gaat ds. E. de Mots uit Ridderkerk voor. Hij is daar predikant van wijkgemeente Drievliet / Oostendam. Zonder dat het precies zo afgesproken is, hoop ikzelf in Oostendam op de kansel te staan. Zondagavond is er in de Nieuwe Kerk weer een leerdienst. Het zal vanuit zondag 39 gaan over het vijfde gebod. We worden geroepen om allen die over ons gesteld zijn alle eer, liefde en trouw te bewijzen en ons aan hun goede voorschriften met gepaste gehoorzaamheid te onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld te hebben. Dat gaat dus over onze ouders èn over onze overheid. Denkend aan allerlei coronamaatregelen die de overheid heeft getroffen en hoe mensen zich daartoe verhouden is dat behoorlijk actueel. Goed om in het licht van de Bijbel na te denken over de vraag wat gehoorzaamheid aan de overheid betekent. U en jou wens ik gezegende diensten toe!

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Kerngroep op de koffie bij de gemeente

Afgelopen anderhalf jaar hebben we elkaar weinig kunnen ontmoeten. Graag willen we een nieuw initiatief lanceren. Wie zijn wij? Wij zijn de kerngroep jongvolwassenen (16 t/m 20 jaar). Wij vinden het leuk om (eventueel met een deel van de groep) na de kerkdienst op zondagavond bij iemand (alleenstaand, echtpaar of gezin) uit de gemeente op de koffie te komen (jong of oud). Dan kunnen we elkaar ontmoeten en spreken over allerhande zaken, maar is het ook fijn om over de preek door te spreken. Wij zitten met 5 tot 10 jongeren in de jongvolwassen kerngroep. Vind u het leuk om ons een keer te ontmoeten? Wilt u ons uitnodigen? 

Komende zondag zal er in het portaal in de Nieuwe Kerk een formulier liggen waarop u zich kunt aanmelden. Wij zullen met u contact opnemen om een datum af te spreken. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten! Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u met ons contact opnemen: tel. 06 37 18 08 81 of mail: kerngroep_oost@outlook.com.

Kerngroep jongvolwassenen

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10, predikant.noord@hghg.nl
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Kerkdiensten afgelopen zondag

Best wel spannend: hoe zou het gaan… Na versoepeling van de maatregelen op 25 september konden we de kerkdiensten weer bezoeken in De Parel en de Oude Kerk, terwijl de anderhalve meter-maatregel was opgeheven, maar wel met het advies ‘Geef elkaar de ruimte’. Men hoefde zich niet meer op te geven via ‘meevieren.nl’, behalve voor wie op anderhalve meter afstand wil zitten, zodat we weten hoe groot het vak is, dat we voor hen moeten reserveren.

Dankbaar waren we, dat in beide diensten, er toch weer heel wat meer gemeenteleden waren dan we de laatste tijd gewend waren. Nog geen overvolle kerkzalen – dat hadden we niet verwacht – maar het had al weer aardig wat weg van een volle kerk, waarin we elkaar ook de ruimte konden geven. Fijn was het, om zo weer samen te komen in Gods huis, om samen te luisteren naar Zijn Woord, samen te bidden en samen Hem zingend de lof te mogen brengen.

Was u er afgelopen zondag niet? Probeert u het gerust weer eens zondag a.s.. Vindt u het echt nog niet verantwoord? Dan hebben we de livestream, waardoor u toch verbonden bent met de gemeente in de kerk.

Wat hou ik van Uw huis

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Avond voor hen die nieuw zijn in de wijkgemeente

De afgelopen drie jaar zijn er veel nieuwe leden bij onze wijkgemeente gekomen. We denken aan hen, die vanuit een andere woonplaats zijn gekomen, of die getrouwd zijn en in de wijk zijn komen wonen, of vanuit een andere wijkgemeente naar onze wijk zijn overgekomen of anderszins. Voor hen willen wij een avond beleggen om informatie over onze wijkgemeente uit te wisselen. Deze avond wordt gehouden op woensdag 27 oktober in zaal D van De Parel en begint om 20.00 uur. Zet u dit vast in uw agenda?

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9.30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat en zijn kleinzoon gedoopt zal worden. Voor deze dienst kunnen ook andere doopouders zich aanmelden tot uiterlijk 25 oktober bij de scriba.

Belijdeniscatechisatie

Vrijdagavond 8 oktober staat er een eerste kennismakingsavond gepland voor de belijdeniscatechisatie. Je bent nog van harte welkom om aan te sluiten. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Heb je nog vragen, of twijfel je? Bel of mail gerust naar ds. Dubbelman (tel: 65 33 10, email: predikant.noord@hghg.nl).

Verkiezing ambtsdragers

Dankbaar kunnen wij vermelden, dat broeder Arie van de Minkelis zijn benoeming tot diaken in onze wijk heeft mogen aanvaarden. De tot ouderling verkozen broeders Klaas Boer en Chrétien Zonnenberg moesten helaas bedanken. We bidden bovengenoemde broeders toe dat zij rust mogen ontvangen op hun beslissing. Indien er vanuit onze wijkgemeente geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure en de bevestiging van broeder Arie van de Minkelis of tegen de her te bevestigen broeders ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Wim Hoogendoorn, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld en Philip de Rover, alsmede de diakenen Kees Broekhuizen en  Bas de Jong en ook de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover, dan zal de (her)bevestiging in januari van het komend jaar plaatsvinden.

Nieuw traject verkiezingen

Er zijn dus nog 2 vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 25 oktober om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 8 november een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Bedankt voor de brunch

Hartelijk dank voor de organisatie van de brunch, afgelopen zaterdagmorgen. De locatie was gezellig en het was fijn om veel mensen uit de gemeente te ontmoeten, bedankt voor uw komst. We zijn ook blij met het vriendenboek. Dat helpt ons om u/jullie beter te leren kennen. Hartelijke groeten,

fam. Dubbelman

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond. Ds. Bert-Jan Mouw gaat voor en spreekt over ‘Leiden en laten leiden’.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 25,- (20 collectebonnen van € 1,25) voor het verjaringsfonds en € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Citaat

Onze vooroordelen en vooral onze eigenliefde maken ons blind voor de waarheid.

Blaise Pascal (1623-1662)

Bidden en danken

We danken voor de versoepelingen die er zijn inzake de richtlijnen voor Covid-19 en bidden dat alle verplichtingen en voorschriften niet zullen leiden tot verwijdering, discussie of tweedeling in de maatschappij.

In Syrië worden steeds meer kerken een Center of Hope. Zij steunen lokale christenen en hun omgeving en bieden hoop via allerlei mooie initiatieven. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

In veel landen in Noord-Afrika is het merendeel van de bevolking moslim en vaak is zending verboden. Toch maakt de kerk een sterkte groei door en is er veel belangstelling voor de Bijbel. Bid dat de christenen in deze landen elkaar kunnen ontmoeten en openingen mogen vinden om met hun buren, vrienden en familie het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die in familieverband te maken hebben met ernstige ziekte, alsook met allen die in eenzaamheid een verborgen kruis dragen. In Markus 1: 30 lezen we dat de discipelen met Jezus spraken over de ziekte van de schoonmoeder van Petrus. Bij deze tekst tekent Charles H. Spurgeon aan: ‘In het huis van Simon was een ziekte binnengekomen; een koorts die dodelijk leek, had zijn schoonmoeder geveld, en zodra Jezus kwam, vertelden zij Hem van deze tegenslag. Hij haastte Zich naar het bed van de zieke. Is er vanmorgen in jouw huis iemand ziek? Je zult ervaren dat Jezus de beste Arts is; ga meteen naar Hem en vertel Hem alles. Leg de situatie onmiddellijk voor Hem open. Het betreft iemand van Zijn volk, en daarom is het voor Hem niet te onbelangrijk. Let erop dat de Heiland de zieke vrouw terstond genas. Niemand kan genezen zoals Hij. Wij mogen niet de conclusie trekken dat de Heere al het verdriet van al onze geliefden weg zal nemen, maar we mogen er wel van verzekerd zijn dat het gelovige gebed voor de zieken meer dan iets ter wereld, gevolgd zal worden door herstel. En waar dit niet helpt, moeten wij ons ootmoedig buigen naar de wil van Hem, door Wie dood en leven bepaald wordt. Het tere hart van de Heere Jezus luistert geduldig naar al ons verdriet; laten wij het dan voor Hem uitstorten!’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 200,- voor de zending.

Aangepaste dienst

Aanstaande zondagmorgen zal er een aangepaste dienst worden gehouden. De dienst heeft als thema ‘een open Deur’. Fijn dat de leden van ’t Lichtpunt weer bij elkaar kunnen komen. Enkele van hen zullen ook hun bijdrage leveren in deze dienst. Daar hebben ze zich op voorbereid. We zien uit naar deze dienst waarin ook logees van De Ark, de bewoners van De Buitenhof, Notarisappel en Het Blokhuis aanwezig zullen zijn.

BHV’ers

Vanaf deze plaats bedanken we de BHV’ers voor hun extra werkzaamheden rond de kerkdiensten. Elke zondag waren zij bereid om de – soms lange – lijsten van aanwezigen te controleren. Nogmaals dank!

Gelezen / gehoord

‘De psalmen waarin David klaagt, zijn bedoeld om in het openbaar gezongen te worden en dus ook om ons te helpen om een godzaliger leven te leiden. Vandaag zijn we geneigd om alleen lofpsalmen te zingen en voorbij te gaan aan de moeilijkheden van de klaagpsalmen. Misschien is dat wel een oorzaak van de betrekkelijke oppervlakkigheid van het bevindelijke leven van de westerse christenen in deze tijd.’

Tenslotte

Nog een week en dan breekt voor de schoolgaande jeugd de herfstvakantie aan. Dankbaar dat de schooldeuren vanaf de grote vakantie open konden blijven. Ook het in quarantaine gaan van hele klassen is van de baan. Een rust die dat toch wel geeft in school en gezin. 

Voor de kerkdiensten blijft het nog wel even spannend. Gelukkig hoefden we afgelopen zondag niemand terug te sturen vanwege plaatsgebrek.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 9 oktober 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek –  

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal OK

Zondag 10 oktober 2021

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 11 oktober 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30 uur Meditatie Tiendwaert – dhr.W.Smit

20.00 uur Kring eenvoudige bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 12 oktober 2021

19.30 uur Ora et Labora – De Parel 

20.00 uur Opvoedkring – De Parel 

Woensdag 13 oktober 2021

18.45 uur Kinderclub Ithaï – De Parel 

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel 

20.00 uur Wijkavond Wijk Oost – De Parel 

Donderdag 14 oktober 2021

18.30 uur Meditatie Pedaja ds.W.J.Westland

19.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel 

Vrijdag 15 oktober 2021

15.30 uur Weeksluiting Lange Wei dhr. R.Verkaik

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat 

Heel hartelijk bedankt voor de vele metalen die gebracht worden op de Spoorweg 42. Mede door de hoge prijs die we voor de oude metalen krijgen en de grote hoeveelheid (56.000 kg) konden we dit jaar al voor bijna 24.000 euro aan giften weggeven. Helpt u mee, zodat we het jaar 2021 met een prachtig bedrag voor het goede doel kunnen afsluiten? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Oude computers, kranen, laptops, kabels / snoeren en elektrische gereedschappen zijn ook welkom. Wij zijn ook blij met fietsen, nadat ze zijn opgeknapt, wordt er weer op gefietst in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 10 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M.Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 38

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. E.de Mots, Ridderkerk

18.00 uur ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 39

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – aangepaste dienst

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J.Mouw, Aalburg

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Trans World Radio

2. Evangelisatie eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise de Bruin, Lieke Koutstaal, Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Sanne Ritmeerster, Heidi Verdoold

De Parel: Lydia Corbijn, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 146: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. N.A. Donselaar, Middelharnis (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem, leerdienst HC zondag 10

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Ariena Roza, Anniëlle Spelt, Angela Kloosterman

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

De volgende kerkbode is voor twee weken i.v.m de herfstvakantie. Na het nummer van 15 oktober verschijnt de eerstvolgende kerkbode op 29 oktober.

 

77-13

Een zegenrijke handicap

“…hij ging mank aan zijn heup.” 

(Genesis 32: 31)

____________________________________­­­________________

Opeens die stekende pijn! Die schiet door je been héén. Misschien hebt u dat – als oudere – wel eens meegemaakt. Je stond niet meer zo vast op je benen en dan die steen, waarover je struikelde. Wat een pijn! Zou ‘k mijn heup gebroken hebben? Gaat dat een operatie worden?

Vroeger ja, dan kon je niet meer uit de voeten. Opereren konden ze niet en hulpmiddelen waren er niet. Misschien kon je je misschien nog voetje voor voetje wat voortbewegen.

Kijk, daar loopt nóg iemand. ’t Gaat maar moeizaam. Hij loopt erg kreupel. Als we wat dichterbij komen, zien we het: dat is Jácob! Is hij soms óók gevallen? ’t Zou geen wonder zijn, op die weg met zoveel stenen en kuilen.

Nee, ’t is ánders. Jacob heeft een geweldige klap gehad. Niet door een dier, dat plotseling opzij sprong. Óók niet tijdens een vechtpartij of door een roofoverval. Nee, het is hem door Gód aangedaan.

Daar kijk je verwonderd van op. Door God geslagen? Ja, dat had Jacob nodig. Hij was zover van de Heere afgedwaald. Door zijn zonde, maar óók door alles, wat hij meemaakte. Door wat z’n schoonvader Laban hem had aangedaan met als gevolg die altijddurende ruzies. Hoe zul je dan dicht bij de Heere kunnen leven?

Op die – in geestelijk opzicht– donkere weg was de Heere hem tegengekomen. Plotseling was hij – midden in de nacht – overvallen. Niet door een mens, maar door de Heere Zelf. Maar wonderlijk: het was niet de bedoeling van de Heere, om Jacob in een eeuwig verderf te storten, maar om hem te behouden. Maar dan wel in de weg van de ontdekking aan zijn schuld.

Voelen we het méé? Zo doet de Heere dat. Hij ontdekt ons aan onze zonden. Soms door een plotseling ingrijpend gebeuren. ’t Kan nodig zijn, als we zomaar leven van de ene dag in de andere: dat we opgeschrikt worden en beseffen: wat leefde ik ver bij God vandaan. En dat doet de Heere nu, om te behouden. Dat heeft Jacob ook ervaren. De Heere stootte hem niet van zich af. Dat had Hij kunnen doen.

Maar nu laat die machtige God Zich door Jacob overwinnen. Die zondige man stelt zelfs een eis: ‘Ik laat U niet gaan, als U mij niet zegent!’ Daar kan de Heere, met eerbied gesproken, niet tegen op. Hij zégent Jacob. Ten diepste houdt die zegen de vergeving van de zonden in, de volkomen vrede in het hart; laten we maar zeggen: ‘De enige troost in leven en sterven’. Die zegen ontving Jacob, toen hij – hoe donker het ook was – God zag van aangezicht tot aangezicht. Is dat ‘aangezicht tot aangezicht’ niet werkelijkheid geworden in Christus, Die getuigde: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien?”

Als het morgen wordt, moeten ze weer verder: Jacob, zijn gezin, zijn knechten, zijn vee. Dan zien ze het: hij loopt kreupel! Zo gaat Jacob verder op zijn levensweg. Elke stap, die misschien wel pijn doet, herinnert hem aan de ontmoeting in die nacht. Hij wordt ook herinnerd aan zijn zonde, maar niet minder aan dat heerlijke: er was vrede met God.

Misschien hebt u óók wel iets, dat u drukt. Een zichtbare handicap; of een verborgen kruis wellicht. Maar hoe dan ook, iets, dat u telkens weer herinnert aan de gebrokenheid van het leven. Maar dat hoeft niet het enige te zijn. Gezegend bent u, als op die weg de vrede van God ervaren wordt. Dat gaat niet vanzelf. Dat is een levenslange leerschool. Kijk maar naar Jacob: wat een strijd en verdriet staan hem nog te wachten.

We zien, dat Jacob niet alleen is. ‘Dat klopt’, zult u zeggen: ‘er lopen natuurlijk veel kreupele mensen met hem mee’. Jawel, maar ik vraag uw aandacht voor die ene Metgezel. We zien -om ’t zo te zeggen- de Heere Jezus naast Jacob. Alléén: Hij heeft het veel zwaarder. Hij draagt een kruis en Zijn beenderen worden niet ontwricht, maar doorboord. En in die donkere, helse nacht ziet Hij God niet van aangezicht tot aangezicht.

Maar wat een heerlijke vrucht: mét Zijn kruis loopt Hij naast die kreupele mensen, die op eigen kracht niet voort kunnen gaan. Als ze Hem naast zich zien, wordt hun hart vervuld van liefde voor Hem. Zó kun je voortgaan op de pelgrimsreis, zonder mopperen en klagen, al is het meer dan eens niét zonder tranen.

Kohlbrugge, de bekende dominee uit Elberfeld noemde die pelgrims: mensen ‘uit de Kreupelstraat’, maar dan toch onderweg naar de plaats, waar de kreupele zal springen als een hert. Daar is de kreupele Jacob geen kreupele Jacob meer. Daar is de zondige Jacob óók geen zondige Jacob meer. Reist u met hem méé?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid vanaf zaterdag 25 september nieuwe versoepelingen doorvoert in de coronamaatregelen, betekent dit, dat ook voor de kerkdiensten de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Hierbij blijft nadrukkelijk het advies: geef elkaar de ruimte en zorg voor gepaste afstand. Ook de basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De kerkenraden willen daarom ruimte geven aan alle gemeenteleden om weer veilig de kerkdiensten te bezoeken. Ook voor de mensen, die om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand willen bewaren. In navolging van de adviezen van het CIO en de PKN zijn de hierna genoemde afspraken  gemaakt voor de Oude Kerk en De Parel:

Zondag 3 oktober en verder

Met ingang van zondag 3 oktober hoeft u geen plaats meer te reserveren voor een kerkdienst en worden de zitplaatsen vrijgegeven. U bent van harte welkom in de diensten van iedere wijk. Het aanwijzen van een zitplaats bij binnenkomst en het begeleiden bij het verlaten van de kerk blijft van kracht, zodat ook daarbij een gepaste afstand in acht genomen kan worden.

Als u, om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand wilt bewaren, kunt u zich voor elke dienst aanmelden via ‘Meevieren.nl’ via de website hghg.nl. Op basis van deze aanmeldingen worden dan plaatsen gereserveerd. Bij binnenkomst kunt u dit aangeven bij de dienstdoende coördinatoren. Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk aan te melden bij diensten van de wijk waarvan u lid bent.

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot het einde van dit jaar wordt gehandhaafd. Hiermee kunnen enerzijds voldoende veilige zitplaatsen worden aangeboden en zijn anderzijds onverhoopte aanpassingen weer gemakkelijker te realiseren. Het kort na elkaar houden van diensten in dezelfde ruimte kan ook nog niet vanwege de benodigde tussenliggende ventilatietijd.

Tenslotte

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost inmiddels zijn geïnformeerd.

We zijn dankbaar dat de situatie rond het coronavirus nu deze stappen mogelijk maakt, en zien ernaar uit weer als voltallige gemeente bij elkaar te komen in de erediensten. Aan God alle eer!

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Benoeming jeugdouderling

In de vergadering van 27 september is door de algemene kerkenraad broeder F.C.C. (Floris)  Batenburg, Weegpad 9, benoemd in de aanstaande vacature van jeugdouderling. Afgesproken is dat hij uiterlijk donderdag 7 oktober a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn vrouw. Wilt u voor hen bidden?

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Israëlzondag

Op de keper beschouwd is het vreemd om op één speciale zondag expliciet aandacht te vragen voor Israël. Eigenlijk zouden we ons in de christelijke gemeente moeten realiseren dat het altijd Israëlzondag is. Het is goed ons bewust te worden, dat het in de Heilige Schrift voortdurend over Israël gaat, zowel in het Oude, alsook in het Nieuwe Testament. Het is een verkeerde gedachte dat het Oude Testament van de Joden is en het Nieuwe Testament van de christenen. Nagenoeg heel de Bijbel is immers door Joden geschreven en Israël neemt daarin als Gods uitverkoren volk een centrale plaats in. Het is helaas geen overbodige luxe daaraan expliciet aandacht te besteden op de eerste zondag in oktober! Israël is uniek. Een sprekende passage over de specifieke plaats van Israël in Gods heilsplan is Romeinen 9 – 11.

Het veelbelovende begin van de bijzondere bemoeienis van de HEERE met zijn volk begint bij Abraham, Izak en Jacob. Als climax is uit de nakomelingen van de aartsvaders de Messias geboren.

Vaak is de gedachte dat de rol van Israël is uitgespeeld omdat het volk de eigen Messias heeft verworpen. Het gaat heel vaak in de kerk over de Verlosser maar uiteindelijk gaat het over de komst van het Rijk. Dat Koninkrijk zal aan Israël worden opgericht. De Verlosser zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem over de hele wereld.

We zingen de psalmen dat God zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft en ook Psalm 87: ingelijfd bij Israël mogen ze de naam van Sions kinderen dragen. Wat is dan de kerk zonder Israël? De kerk gaat er als het ware verlept uitzien, wanneer ze losgesneden is van Israël. In het vervolg van de Romeinenbrief schrijft Paulus over de roots van de kerk. Als takken van de wilde olijf zijn de gelovigen uit de volken op de edele olijf geënt en hebben zo deel gekregen aan de wortel en de vettigheid. Hoe treffend komt dan in beeld hoe zij dankzij de Here Jezus Christus deel hebben gekregen aan het heil. Allen die in het geloof Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, zijn meteen ook onopgeefbaar verbonden met Israël. Vandaar dat er in de christelijke gemeente een hartelijke liefde zal zijn tot het volk van God.

Bidden we voor Israël? Verlangen we ernaar Israël tot jaloersheid te wekken? Doen we dit als kerk, als gemeente? Laat deze Israëlzondag ons (weer) wakker schudden. Dat we voor het eerst of opnieuw dit volk, dit land opdragen in onze gebeden. Een goede Israëlzondag toegebeden.

Commissie Kerk en Israël

Uur van gebed

Zaterdag 9 oktober is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. We komen bij elkaar om te bidden voor land en volk, voor zovelen die op de vlucht zijn, voor onze vervolgde broeders en zusters, voor de gemeente en nog zoveel meer. Ook om te danken voor de komst van ds. Dubbelman en heel veel andere dingen die we uit Gods hand ontvangen. Ieder is weer van harte welkom!

>> TUINFAIR 1 OKTOBER GAAT NIET DOOR!

De tuinfair die vanavond plaats zou vinden rondom onze boerderij op Buitendams 86 kan helaas, vanwege het weer, niet doorgaan. De fair wordt verplaatst naar een binnenlocatie en een andere vrijdagavond in oktober. Meer info volgt nog! 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 3 oktober 2021

De diaconale collecte van de Israëlzondag is bestemd voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. In Jeruzalem is één school voor Messiasbelijdende Joden: Makor HaTikva, wat ‘bron van de hoop’ betekent. Hier krijgen kinderen onderwijs in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus, de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn. Het onderwijs wordt gegeven door gecertificeerde docenten. Yoel Russu is als directeur– naast zijn taak op school – actief om fondsen voor de school te werven. Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig. Graag wil de diaconie met de opbrengst van deze collecte onze broeders en zusters in Israël ondersteunen. Helpt u mee door middel van een gift maar ook door uw gebed?

Verjaringsfonds

De opbrengst voor het verjaringsfonds van het tweede kwartaal van 2021 is totaal € 817,50. Dit is bestemd voor Stichting Lucas: Project Peru, Moyobomba. We danken u allen voor uw bijdrage!

Informatieavond 8 oktober

Vrijdagavond 8 oktober is er een informatieavond in De Parel waar het echtpaar Flores-Hazendonk komt vertellen over hun werk en leven in Peru. Pedro en Tanja wonen samen met hun vier kinderen in het tropische binnenland van Peru, waar Pedro pastor is van een baptistengemeente. Deze gemeente heeft sinds twee jaar een Compassion project, waarin Tanja heel actief is. Ook draait sinds drie maanden een drinkwaterproject. Het is hun verlangen om tot zegen te zijn in het dorp, en tegelijkertijd het Evangelie te verspreiden. De diaconie heeft het werk van Pedro en Tanja de afgelopen jaren met een financiële bijdrage ondersteund. We zien uit naar een fijne ontmoeting en nodigen u en jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Iedereen is van harte welkom!

JEUGDRUBRIEK

Kampvuuravond Het Broodhuis

Wij hopen jou te ontmoeten bij de aftrap van het nieuwe seizoen van Het Broodhuis! Kom gezellig langs voor een hapje, drankje, muziek, spelletjes en gezelligheid. Neem gerust je vrienden mee. De kampvuuravond zal zijn op vrijdagavond 1 oktober. Je bent welkom vanaf 19.30 uur bij Polderweg 4. Ben je erbij? Laat het dan even weten door een berichtje te sturen naar hetbroodhuis@hghg.nl

Rejoice

Overige data Rejoice bijeenkomsten:

14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 

13 maart, 10 april, 8 mei, 19 juni, 3 juli

ZENDING

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Wat was het fijn om weer bij elkaar te komen na een lange periode.

Dinsdagmorgen 5 oktober om 9.15 uur zijn jullie van harte welkom in De Parel. We staan dan stil bij Bijbelstudie 2 ‘Niet de mens maar satan koning?’

Goede voorbereiding gewenst en tot 5 oktober!

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 6 oktober willen we van start gaan met het nieuwe seizoen. We willen verder gaan met het boekje waar we in bezig waren, ‘Abraham de vriend van God’.

Deze morgen denken we na over H 10 uit het boekje, het gebed voor Sodom. Hierin staat het gedeelte uit Genesis 18 centraal. Naast bezig zijn met de bijbel is ontmoeting en koffiedrinken met elkaar ook een belangrijk onderdeel van de morgen. Ben je nog niet eerder geweest maar zou je het leuk vinden om een kijkje te komen nemen dan ben je van harte welkom! Tot woensdagmorgen 9.30 uur in De Parel.

Meer info, bel dan 0184-61 17 48.

Anneke, Willeke en Agnes

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte en ook leven we mee met degenen die naast hen staan als mantelzorger. Dat de Heere steeds weer de kracht mag geven om te doen wat er moet gebeuren. ‘‘k Sla d’ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de HEER’ alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde.’ (Psalm 121: 1 berijmd.)

Doopdienst

Komende zondagmorgen is er een doopdienst in de Nieuwe Kerk. 

Het is ook Israëlzondag. Dat betekent dat we stilstaan bij de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk, dat volk van God is. In de verkondiging staan we stil bij de belofte van God aan Abram: “In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12: 3)

Wijkavond

Woensdag 13 oktober 2021 is er in De Parel, na lange tijd, weer een gemeenteavond van onze wijk, waarop we elkaar mogen ontmoeten en spreken. Wat fijn dat het weer kan! We moesten afgelopen maanden vanwege de coronamaatregelen harden; datgene doen waar men mee bezig is voort- of doorzetten; bij zijn doen blijven; volharden.

Volharding is ook het thema van de Gereformeerde Bond. Vanaf het eerste begin tot de laatste dag heeft de kerk van Christus volharding nodig, geestelijk uithoudingsvermogen te midden van alles wat haar bedreigt. Waarom zouden we gehoor geven aan de oproep tot volharding? Als we de evangeliën lezen, de prediking van de apostelen horen, de brieven aan de eerste christelijke gemeenten overdenken, ontdekken we dat dit appèl een rode draad is, voortdurend gehoord wordt.

Dr. J. Hoek uit Veenendaal hebben we bereid gevonden om deze avond in te leiden. Jong en ouder zijn van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond begin om 20.00 uur in De Parel.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving €10,- voor de kerk. Zelf ontving ik €5,- en €20,- voor het verjaardagsfonds. Voor de kerk ontving ik €10,- en €40,- en €100,-. Voor de avondmaalscollecte kreeg ik tijdens een bezoek €15,50 mee. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Waar het vuur van het geloof is, daar is eveneens de rook van de twijfel.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Zaterdag 25 september waren Cora en ik 12,5 jaar getrouwd. Dankbaar zien we terug op wat de Heere ons geschonken heeft. In gedachte ga je terug naar Renswoude, waar wij mochten starten in een mooi klein huis en naar de periode in Lelystad. Ook hier in Hardinxveld hebben wij samen veel ontvangen, we denken niet in het minst aan de zegen die we ervaren op het werk in de gemeente. Je denkt aan de geboorte van Lydia, David en Juda. Er waren ook wel verdrietige en zorgvolle momenten. We denken aan het overlijden van onze vader, destijds leidde hij de huwelijksdienst. Dank voor uw en jouw felicitaties. Al die kaarten hebben ons buitengewoon verrast! Fijn om een stukje betrokkenheid op ons persoonlijk leven te ervaren. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Verkiezingen ambtsdragers

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 30 september zijn, naast de zittende broeder P. de Keizer, Groot Veldsweer 141 (die zich herkiesbaar gesteld had), de volgende broeders gekozen:

In de ene vacature diaken:

Dhr. J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ

In de twee vacatures ouderling:

Dhr. S.M. de Bruijn, Haringband 14, 3371 JA

Dhr. D. van Veen, Peulenlaan 245, 3371 XL

Wij wensen bovenstaande broeders van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hen duidelijk mag maken welke weg zij in deze mogen en kunnen gaan. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 30 september. Dat betekent dat zij uiterlijk op donderdag 7 oktober hun beslissing kenbaar zullen maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders opdragen in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden. We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9.30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat en zijn kleinzoon gedoopt zal worden. Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 25 oktober bij de scriba.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Afgelopen zondag was het een feestelijke dag voor onze (wijk)gemeente. Na een lange vacatureperiode, die ontstond na het vertrek van ds. Haverkamp en bijna drie jaar heeft geduurd, werd ds. M. Dubbelman, komend vanuit de Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland, als predikant verbonden aan onze gemeente.

Tijdens de morgendienst werd hij bevestigd door zijn collega ds. P. van de Voorde. Hij preekte uit 2 Korinthe 4, met de nadruk op vers 7. Het thema was: ‘Alles, alles voor Hem’. Daarna werd de nieuwe predikant aan de gemeente verbonden.

In de middagdienst deed ds. Dubbelman intrede vanuit Filippenzen 1, waarin de verzen 3-6 centraal stonden.

Aan het einde van de dienst werd ds. Dubbelman toegesproken door burgemeester Dirk Heijkoop, namens de burgerlijke gemeente, door ds. W.J. Westland namens het ministerie (collega’s) en de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers en tenslotte door wijkscriba Piet de Groot, namens de beroepingscommissie, de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad. Deze laatste liet hem toezingen het lied ‘Gebed om zegen’ (gewijzigd) uit de bundel Op Toonhoogte nr. 167. Daarna legde ds. Dubbelman voor het eerst als eigen predikant de zegen op de gemeente.

Als kerkenraad en gemeente mogen we dankbaar op deze dag terugkijken.

Verkiezing ambtsdragers

Aan de nieuw verkozen broeders Klaas Boer, Chrétien Zonnenberg en Arie van de Minkelis is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 30 september a.s. kenbaar te maken. Bij de verschijning van dit blad zullen zij hun beslissing voor benoeming tot ouderling resp. diaken kenbaar gemaakt hebben. Wij bevelen deze broeders, hoe deze beslissing ook uitvalt, aan in uw gebed.

Namens de kerkenraad,

Piet de Groot, scriba

Belijdeniscatechisatie

U / jij bent van harte welkom om dit seizoen mee te doen met de belijdeniscatechisatie. Voor alle duidelijkheid; meedoen betekent niet dat er verwacht wordt dat je daadwerkelijk ook belijdenis doet. Voor vragen of opgave kunt u / kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman (tel.: 65 33 10, email: predikant.noord@hghg.nl). Een eerste kennismakingsavond staat gepland op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur in de Parel. Vervolgens bespreken we met elkaar welke avond voor iedereen het beste uitkomt.

Gemeente in coronatijd

Voor wat de gevolgen zijn van de versoepelingen van de coronamaatregels, verwijzen wij u naar de Centrale Berichten.

Misschien bent u gedurende de coronatijd al in geen 1½ jaar meer in de kerk geweest en hebt u altijd in die periode de online-diensten gevolgd. Het zou mogelijk nu een mooi moment zijn, om de wekelijks stap naar de kerk weer te wagen. Het is goed om elkaar, als leden van Gods gemeente ook weer in Zijn huis te ontmoeten.

Wijziging aanvangstijd morgendiensten in De Parel

In goed overleg met de kerkenraad van wijk 3 Zuid, is besloten om de aanvangstijd van de morgendiensten in De Parel m.i.v. de maand oktober te vervroegen naar 9.30 uur. Voorlopig zal dit in ieder geval duren t/m het einde van dit jaar. Houdt u daar rekening mee, ook voor zondagmorgen aanstaande?

Pareldienst

Er is na een onderbreking weer een Pareldienst en wel op zondagavond 10 oktober.

We mogen weer met meer mensen bij elkaar komen, dus neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en / of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt ook iemand bij je thuis uitnodigen om mee te kijken via de livestream.

Gebruik hiervoor bovenstaande flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is zondagavond 24 oktober met br. Arie de Rover.

Commissie Pareldiensten

Kind in de eredienst (Kide)

Nu we weer een nieuw seizoen zijn gestart, willen we graag een overzicht geven van alle activiteiten van de Kide commissie in de morgendiensten.

We zien veel nieuwe gezichten in de kerk en daarom is het goed om iedereen te informeren over wat er voor wie, wanneer beschikbaar is.

Kinderen

Oude Kerk

De Parel

Groep 1 t/m 3

B-Oppas. Na het kindermoment met de leiding mee. Voor de zegen weer in de kerkzaal.

Kleurplaat bij de ingang en/of (voor wie kan lezen) een werkblad.

Groep 4 t/m 6

Kinderen zijn in de dienst aanwezig. Op dit moment nog geen specifieke invulling.

Kinderen hebben een eigen KideKids map waarin werkjes bewaard kunnen worden. Bij de ingang is er een werkblad. Vanaf zondag 3 oktober starten we met thema’s voor twee opeenvolgende diensten. Op drie oktober beginnen we met een thema met werkblad in de dienst. Op 17 oktober gaan we in de bovenzaal van De Parel met elkaar verder met het thema a.d.h.v. proefje, lied, verhaal, gesprek. Vóór aanvang van de ‘tweede dienst’ kunnen de kinderen meteen naar de bovenzaal. Het is dus telkens om en om. Ene keer werkblad in de dienst en andere keer direct naar de bovenzaal. Eind groep 6 gaat de KideKids map mee naar huis.

Naast bovenstaande invulling voor de morgendiensten is er tijdens de avonddiensten in de Oude Kerk ook dit seizoen voor de kinderen uit groep 7+8 Basiscatechese. Verzamelen in de jeugdzaal (beneden) om 17.45 uur.

Zingen in de slag

De organisten zijn erg tevreden over hoe de gemeente het in de slag zingen oppakt. Het speelt en zingt ontzettend fijn! Nu is het wel belangrijk om dit ook vast te houden. De organist zal ook elke dienst in de slag blijven spelen. Laten we zo de lofzang gaande houden!

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Ouders die weten dat ze zelf niet zonder genade kunnen, willen als het goed is graag genade geven aan hun kinderen die net als zij zijn.’     Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We danken voor de diensten van afgelopen zondag, waarin we weer een nieuwe herder en leraar mochten ontvangen. We bidden voor ds. Dubbelman en zijn gezin dat zij zich hier spoedig thuis zullen voelen.

Bid voor alle christenen die in Iraanse gevangenissen of daarbuiten onder grote druk staan: dat Jezus hen in geloof versterkt en dat ze hun toevlucht en nieuwe kracht in Hem vinden. (Gebedskalender Open Doors)

We bidden voor Tsjechië. Volgende week zijn er verkiezingen. Er heerst onvrede over de regering, en de huidige coalitie staat er slecht voor in de peilingen. We bidden voor een goed verloop van de gang naar de stembus, dat de Tsjechen zich waardige leiders kiezen, en dat de nieuwe regering gerechtigheid en vrijheid zal nastreven. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

”Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Verkiezing van ambtsdragers

Afgelopen maandagavond werden de volgende broeders herkozen: A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman in het ambt van ouderling. In het ambt van diaken: J. de Jong.

De broeders R.A.C. van Eekelen en M. Leenman, werden gekozen tot ouderling, broeder W.T. Treuren in het ambt van diaken en broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Aan hen is verzocht om uiterlijk 7 oktober hun beslissing kenbaar te maken bij de kerkenraad. We bidden om Licht van Boven bij het nemen van de beslissing. De Heere zij ook met de broeders Vlot, Don en ondergetekende die de komende tijd hun werkzaamheden voor de kerkenraad gaan afbouwen, zodat zij hun werk op een goede manier kunnen overdragen en afsluiten.

Doopdienst

Zondag 3 oktober zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Wijkavond

Woensdag 6 oktober hopen we elkaar te ontmoeten op de wijkavond. Het thema van de avond: ‘Psalmen voor nu en later.’ Spreker is dr. Marc de Vries uit Papendrecht. Aansluitend op de hoofdlezing zijn er vier interactieve workshops, waarvan er drie door gemeenteleden worden verzorgd:

1. Vergelijking berijmingen

2. De kracht van zingen

3. De top-5 van jong en oud

4. Waarom wraakpsalmen?

Iedereen heeft de mogelijkheid twee workshops te volgen. Dit belooft een mooie en leerzame avond te worden voor jong en oud. Inloop is vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur in De Parel. Iedereen hartelijk welkom.

Opvoedkring

Tijd: 20.00-22.00 (inloop vanaf 19.45)

Locatie: Dit seizoen komen we samen in De Parel 

Groep waar het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 0-3 jaar valt

Data

Onderwerp

Dinsdag 30 november 2021

Zingen en bidden

Dinsdag 8 februari 2021

Bijbellezen

Dinsdag 8 maart 2021

Spelenderwijs leren

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 4-7 jaar valt

Data

Onderwerp

Donderdag 30 september 2021

Onvoorwaardelijk liefhebben

Donderdag 20 Januari 2022

Grenzen stellen

Donderdag 17 maart 2022

Bijbellezen in het gezin

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 8-11 jaar valt

Data

Onderwerp

Dinsdag 12 oktober 2021

Keuzes maken

Donderdag 13 Januari 2022

Tegenslag en lijden

Dinsdag 15 maart 2022

Karakter van je kind

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 12-16 jaar valt

Data

Onderwerp

Woensdag 27 oktober 2021

Vriendschap

Woensdag 12 Januari 2022

Geloofstwijfel

Woensdag 16 maart 2022

Loslaten

Nog nooit geweest en wel benieuwd?: je bent van harte welkom om te komen kijken en een avond mee te draaien! Je kunt gewoon komen of je meldt je van te voren even aan bij Arma Don: eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

‘Alleen door de Geest wordt het heilig Woord van het Evangelie gehoord en gelovig aanvaard.’

Tenslotte

Heb je een preek op zak? Dit is ook een van de taken van de ouderling van dienst. Afgelopen zondag was het dan zover, dat er een preek werd gelezen. De gastpredikant belde om 17.20 uur dat het nippertjeswerk zou worden. De autosleutels zaten allebei in de tas van zijn vrouw die op dat moment in de kerk zat. Wel een andere auto geregeld, maar deze haalde in verband met file ons dorp niet op de gewenste tijd. Het uitzoeken van een geschikte (lees)preek valt al niet mee, maar als je het dan ook daadwerkelijk moet uitvoeren. Dankbaar zijn we dat alles toch in goede orde verliep. Het Woord werd gebracht!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 oktober

19.30 uur Kampvuuravond Broodhuis – Polderweg 4

Zaterdag 2 oktober

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek –  De Parel

Zondag 3 oktober

14.00 uur Rejoice –  De Parel

Maandag 4 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weeksluiting Tiendwaert – dhr. W.J. van Iperen

Dinsdag 5 oktober

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 6 oktober

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00 uur Wijkavond wijk Zuid – De Parel

Donderdag 7 oktober

09.30 uur Schrijf- en gebedsochtend Open Doors – Kemphaan 10

18.30-19.15 Weeksluiting Pedaja – ds. A. Spies – Muis

Vrijdag 8 oktober

15.30-16.15 Weeksluiting De Lange Wei – dhr. T.J.D. de Koning

20.00 uur Informatieavond diaconie –   De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

HGJB-Dankdagmap 2021: Dankend doorgaan

Het thema voor de nieuwe HGJB-Dankdagmap is ‘Dankend doorgaan’. De map focust op het moment

dat Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en

bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden.

Kinderen kunnen na het afgelopen jaar wel een beetje begrijpen hoe het is om beperkter te leven,

zoals Noach in de ark dat moest. Willen zij op dankdag, net als Noach, de Heere danken en (weer)

helemaal voor God leven? Het centrale bijbelgedeelte is Genesis 8: 15 – 9: 17, met als kern 8: 20-22.

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/bid-dankdagmap.

Zending verbindt – vanuit de GZB

‘De islam is dé uitdaging voor de wereldkerk’

Met deze uitspraak begint ds. Laurens Jan Vogelaar de aflevering van de GZB-podcast ‘Deel je leven’. Hij vraagt zich als zendingswerker in Indonesië af hoe wij onze roeping richting de islam concreet kunnen maken. En hoe we naast de mensen kunnen staan, die een andere religie aanhangen. Hij vertelt hoe we onze naastenliefde naar hen toe kunnen tonen, zoals Jezus dat ook deed met de mensen om Hem heen. Ook stelt hij zich de vraag hoe hij zelf vast kan houden aan zijn ideaal om te leren van de wereldkerk als je ook ruzie en gedoe tegen het lijf loopt? In Indonesië is het

gezag van de familie erg belangrijk, dat stijgt boven het gezag van de kerk uit. Des te belangrijker is het dat er bij conflicten een band met Christus mag zijn binnen zo’n familie. In de Bijbel staat een goede gemeenschap met God en elkaar centraal. Dat hoopt Laurens Jan ook uit te kunnen dragen naar de mensen in Sulawesi.

De aflevering met ds. Laurens Jan Vogelaar vindt u op www.gzb.nl/podcast. Bent u na het beluisteren van de podcast geraakt door het verhaal van Laurens Jan en wilt u het werk van de familie Vogelaar steunen? Word dan hun Zendingsmaatje via www.zendingsmaatje.nl.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur groep 1 ds. W.J. Westland 

18.00 uur groep 2 ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee 

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Messiasbelijdende joden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: niet bekend

Nieuwe Kerk: 09.30 uur Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Thamar Poortvliet

De Parel: niet bekend

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

Collecten

1. Kerk & Israël

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marieke Ritmeester, Mette Klop, Tineke de Keizer (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-12

Bidden naar Gods wil

Kracht van gebed (5/7)

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 

(1 Johannes 5:14)

____________________________________­­­________________

Bid jij altijd naar Gods wil? Die vraag is nog niet zo heel erg eenvoudig. Waar gaat het nu eigenlijk over als we naar Gods wil bidden? En als je niet naar Gods wil bidt, bid je dan verkeerd? Wat is eigenlijk naar Gods wil bidden? Ooit sprak ik iemand die zei tegen mij: “Ik bid nooit concreet tot God om bepaalde dingen, want dan bestaat de kans dat ik niet naar Gods wil bid. Dus bid ik niet voor genezing bij een zieke, want misschien is het Gods wil niet dat iemand geneest”. Klopt die gedachte en kan het dat je bidt tegen Gods wil? En als dat zo is, is dit dan ook zonde?

Als dit klopt, wat die persoon tegen mij zei, dan hebben we een probleem met Jezus, want dan zou ook Jezus bidden tegen Gods wil. In de hof bad Jezus tot Zijn Vader of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, maar dat mocht niet. Dan zou Jezus dus tot Zijn Vader hebben gebeden, terwijl dat tegen de wil van Zijn Vader in is gegaan. Je voelt wel aan dat als je er zo naar kijkt, het lastig is om dit te benoemen als niet bidden naar Gods wil. Toch komen we niet onder de vraag uit wat dan bidden is naar Gods wil. Dat heeft vooral te maken met het verschil tussen bidden naar Gods plan en bidden naar Gods wil.

Je leest daar eerst een tekst over in de brief van Jakobus. In het vierde hoofdstuk lezen we: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen”. Je kunt dus kennelijk verkeerd bidden waardoor je iets niet ontvangt. De lezers van deze brief hadden uiteindelijk twee dingen waardoor ze niets ontvingen. In de eerste plaats was er jaloezie en strijd in de gemeente waardoor er geen tijd was om te bidden. Daardoor ontving men niet wat ze verlangden. Het tweede was dat ze om dingen baden om het voor hun eigen verlangens te ontvangen. Dat noemt Jakobus verkeerd bidden.

Ze baden dus heel erg egoïstisch. Dat wil niet zeggen dat je niet om iets voor jezelf mag bidden, maar het gaat om de hele houding die er achter zit. Dat heeft daar duidelijk alles met jaloezie en afgunst te maken. Er is nog een andere tekst die ook gaat over het bidden naar Gods wil. Daar schrijft Johannes over in zijn eerste brief, hoofdstuk 5: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil”. Toch blijft dit nog wel een beetje vaag.

Er is een andere vertaling die het beter vertaalt: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil”. Dan wordt het iets duidelijker. Het gaat om het bidden naar wat God van ons vraagt, zoals we dat bijvoorbeeld in de wet lezen. De wet is het Vaderhart van God en als je naar die wil bidt, dan zal God luisteren. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je ook alles ontvangt, maar dan bid je wel naar Zijn wil. Stel je voor dat jij zou bidden om een nieuwe auto omdat je buurman ook een nieuwe auto heeft. Dat is dus eigenlijk bidden voor jezelf, met een zondige, jaloerse basis. Dan ontvang je daardoor niet. Je kunt ook om een nieuwe auto bidden omdat je die echt nodig hebt, zonder jaloerse ondertoon. Dan kan het ook zijn dat God hem niet geeft, omdat Hij bijvoorbeeld vindt dat je je beter lopend kunt verplaatsen omdat je dan meer mensen spreekt. Dan heb je wel naar Gods wil gebeden, maar was Gods plan anders.

Het is heel duidelijk, naar Gods plan kun je eigenlijk nooit precies bidden, want dat plan is lang niet altijd duidelijk, maar je kunt wel altijd bidden voor elke situatie waarin Gods hulp oprecht nodig is. Naar Gods wil kun je wel altijd bidden, want God heeft aan ons Zijn wil bekend gemaakt in Zijn Woord. Toets dus je gebed aan Zijn Woord en niet aan Zijn plan. Dan blijf je vrijmoedig in je gebed en blijft je hart zuiver.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GEWELDIG!

Wow, wat een geslaagd, mooi en gezegend openingsweekend hebben wij achter de rug! Wij willen graag iedereen bedanken voor de aanwezigheid en gezelligheid. Ondanks dat het nog steeds allemaal net iets anders was – in verband met de maatregelen rondom COVID-19 – mochten we toch samen ontmoeten en verbinden. Dat is wat ons betreft het belangrijkste doel van het openingsweekend. 

Boven alles dank aan onze Liefdevolle Vader, Die ons dit weekend met elkaar gegeven heeft. Hij zegende ons met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken. Hij zegende ons met het prachtige weer. 

Dank aan alle mensen die ons als commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video!

Wil jij ook deel uitkomen van dit leuke en enthousiaste commissieteam? Wacht dan niet langer en laat van je horen door contact op te nemen met Eline Cluistra via 06-29 32 87 27. Nogmaals dank en wij wensen u allen een gezegend winterseizoen toe. In verbondenheid!

Hartelijke groet,

de openingsweekendcommissie

Tuinfair

Vrijdagavond 1 oktober 2021 organiseren wij een gezellige fair met heel veel leuke standhouders rondom onze boerderij op Buitendams 86 in Hardinxveld. Welkom tussen 17.00 – 21.00 uur! Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar de goede doelen uit de PIT agenda voor 2022, onder andere Amy in Uganda en andere plaatselijke initiatieven in Afrika, een MAF project in Suriname, projecten van de IZB en Home of Change. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Marloes bereiken op 06-53 99 43 72. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 26 september 2021

De diaconale collecte van zondag is bestemd voor noodhulp in Haïti. Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Er zijn al bijna 2200 doden gemeld. Zeker 12.000 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Veel huizen en andere gebouwen in het gebied zijn ingestort of beschadigd geraakt. Een maand na de aardbeving en de daarop volgende tropische storm in Haïti wordt de impact van het natuurgeweld pas goed duidelijk. De organisaties die verbonden zijn met het Christelijk Noodhulpcluster volgen de ontwikkelingen nog steeds op de voet en staan in nauw contact met lokale partnerorganisaties. Samen met hen zoeken ze naar manieren om noodhulp te verlenen in de getroffen gebieden. Hierbij zetten ze vooral in op:

Uitdelen van water en voedselpakketten

Uitdelen van hygiënepakketten

Ondersteuning aan getroffen kerken

Distribueren van dekzeilen en andere middelen voor het opbouwen van huizen

Op de langere termijn willen ze zich vooral inzetten voor de herbouw van de gemeenschap en om de inwoners weerbaar maken tegen het natuurgeweld. Graag wil de diaconie met de opbrengst van deze noodhulpcollecte de hulpverlening in Haïti ondersteunen. Helpt u mee door middel van een gift maar ook door uw gebed?

ZENDING

Nieuws van Lea van der Riet – Luiten

We hebben goed nieuws mee te delen! Onze tickets zijn geboekt voor ons verlof in Nederland, en wel van 3 december 2021 tot 29 januari 2022. Zowel hier als in Nederland zijn de coronamaatregelen niet meer zo heftig, dus we verwachten dat ons verlof gewoon doorgaat. We zien er erg naar uit! Op dit moment zoeken we nog woonruimte die geschikt is voor 2 jonge kinderen (2 jaar / 6 maanden) en het liefst ook in de buurt van Hardinxveld-Giessendam is. Hebt u iets of weet u familie / vrienden die een huisje / chalet aan ons willen verhuren voor twee maanden, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar lea.luiten@gmail.com of whattsappen naar 00 27 60 83 71 955. Met twee jonge kinderen reizen vereist ook behoorlijk wat spullen die we voor hen nodig hebben zoals kinderbedjes, kinderstoelen, autostoeltjes, enz. Als u iets te leen hebt, zijn we enorm dankbaar!

Intussen ben ik al heel wat weken aan het werk. Naast de Bijbelclub in Strand ben ik ook weer in Macassar begonnen. Maar in plaats van een Bijbelclub na schooltijd mogen we nu tijdens schooltijd Bijbelklassen geven. Dat is heel fijn omdat er sowieso meer discipline is. De kinderen zitten al netjes aan hun tafels als ik kom en de juffrouw is ook in de klas om toezicht te houden zodat ik me helemaal kan focussen op de Bijbelles. Ik heb daar twee nieuwe groepen, allemaal erg leergierige kinderen die goed luisteren en meedoen. Als introductie had ik het verhaal verteld van een hen die haar kuikens beschermde toen er een brand uitbrak op een boerderij. De hen stierf maar de kuikens bleven in leven. Zo heeft de Heere Jezus Zijn leven gegeven zodat wij eeuwig bij Hem mogen zijn. Ik kon zien dat het verhaal veel indruk maakte op de kinderen. ‘Ik kan er zomaar om huilen’, zei één van de kinderen. Hij moest moeite doen om niet zijn tranen de vrije loop te laten. Zo mooi om te zien dat het Evangelie kinderharten raakt!

Na de wintervakantie zijn we hier ook weer begonnen met het opstarten van de vrouwenochtenden. Bijbelstudie en een creatieve activiteit staan op het programma. Het kost altijd wat moeite om de vrouwen weer bij elkaar te krijgen. De eerste keer kwamen er zeven terwijl er normaal gesproken 20 á 25 vrouwen komen. Het voordeel van een kleine groep is wel dat de vrouwen meer open zijn en meer durven te praten tijdens de Bijbelstudie. De volgende keer willen we graag de film ‘De brug’ laten zien in combinatie met een Bijbelstudie over 1 Johannes 4. Wilt u meebidden dat er meer mensen zullen komen en dat deze mensen zullen groeien in het geloof?

Dank jullie wel voor alle post, ook n.a.v. de geboorte van Yoël. Post is soms een lange tijd onderweg, maar dan is het extra leuk om weer iets in de brievenbus te zien. Bij dezen willen we ook graag ‘Blik op Maat’ hartelijk bedanken voor de gift van 500 euro! Alle post en ondersteuning wordt enorm gewaardeerd.

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Ook wij gaan weer beginnen. Onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen is aanstaande dinsdag 28 september. Samen lezen, samen zingen, samen bidden en samen handwerken. Iedereen van harte welkom in De Parel. We beginnen om 19.30.

Voor meer informatie zie de hghg site of tel.nr. 61 86 78.

Tot ziens en een hartelijke groet van de stuurgroep.

Woensdagmorgen Bijbelkring

Al heel wat jaren is er in de gemeente een kring, van (doorgaans oudere) gemeenteleden, die eenmaal per drie weken op woensdagmorgen samenkomt rond de Bijbel. Dit tijdstip is gekozen omdat oudere gemeenteleden doorgaans niet graag in de avond van huis gaan. Maar deze kring is niet exclusief voor ouderen, ook jongere gemeenteleden zijn welkom. Het komende seizoen willen we weer samenkomen in De Parel en met elkaar een gedeelte uit de Bijbel bespreken. Na de uiteenzetting van het gedeelte door de inleider en een korte (koffie)pauze kunnen dan vragen worden gesteld, waarna doorgaans een geanimeerde bespreking volgt die om ca. 11.00 uur wordt afgesloten. U bent van harte welkom om mee te doen. We beginnen om 9.30 uur. Als er vervoersproblemen zijn bel dan met 06 12 21 79 69, dan proberen we die op te lossen.

Woensdagmorgen 29 september om 9.30 uur komt de Bijbelkring voor het eerst weer bijeen in De Parel. Doordat we het vorig seizoen door alle coronabeperkingen maar éénmaal bijeen zijn geweest is de behandeling van het evangelie van Johannes nog altijd niet afgerond. Daarom gaan we de komende 2 bijeenkomsten verder met dit Bijbelboek. Woensdag 29 september behandelen we Johannes 20: 19-31. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom eens luisteren

Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 30 september start de bijbelgesprekskring weer met een nieuw seizoen. Voorlopig komen we bij elkaar in de Jeugdzaal achter de Oude Kerk. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 1 Johannes 1. De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u of jij een keertje wilt komen kijken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Mw. A. Wijnja – den Haan, verblijft nog in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Het is geweldig teleurstellend voor haar en haar man om, na de operatie, zo lang in het ziekenhuis te moeten blijven. Laten wij haar, samen met haar man, biddend omringen. Ons meeleven gaat ook uit naar het echtpaar G. Buijk, nu bij hun dochter alle behandelingen gestopt zijn en zij afscheid moet nemen van allen die haar lief en dierbaar zijn. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. We bidden hen toe dat zij ook op dit stuk van de woestijnreis mogen ervaren dat de HEERE hen met zijn vuurkolom voorgaat.

Verloofd

Jan Poortvliet en Hanneke van Loon hebben zich verloofd. We feliciteren jullie van harte met deze bijzondere stap op weg naar het huwelijk. We wensen jullie een goede en vreugdevolle voorbereidingstijd op het huwelijk toe, waarin je nog meer naar elkaar mag toegroeien, en samen naar God.

Huwelijksjubilea

Op 21 september mocht het echtpaar Van Lopik – van der Waal van Dijk, gedenken dat zij 65 jaar getrouwd waren. We feliciteren u van harte met dit heugelijke feit. Een lange periode om zo aan elkaar verbonden te zijn en lief en leed te delen. Dat leed is ook dagelijks voelbaar, nu mevrouw Van Lopik al weer een aantal jaren in zorgcentrum Tiendwaert woont. Trouw en liefdevol staat haar man haar terzijde. De HEERE geeft steeds weer de kracht en de gezondheid om dat dagelijks te kunnen doen. De HEERE zij u nabij, in de avond van het leven. “Verhef over hen het licht van uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4:7)

Op zaterdag 25 september viert ons predikantsechtpaar, ds. Westland en Cora Westland – Lugthart, hun 12,5 jarig huwelijksjubileum. Ze vieren dat met hun kinderen Lydia, David en Juda en andere familieleden en vrienden. Deze 12,5 jaar zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Vreugdevolle en droevige gebeurtenissen hebben de jaren gekleurd. De kwetsbaarheid van het leven hebben zij ook ondervonden. Maar desondanks kijken ze in dankbaarheid terug en blikken ze vooruit in verwachting van Hem die alles leidt én terugkomt. Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin. Mag zo Gods Geest waaien in hun harten. Dan is het huwelijk een afspiegeling van de bruidskerk en de Bruidegom. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Als gemeente en kerkenraad zijn we dankbaar en blij en wensen we hen samen met hun kinderen Gods zegen toe. Daarnaast hopen we dat ze nog geruime tijd aan onze gemeente verbonden mogen blijven. Dat ze beiden, met de talenten die de Heere hen heeft gegeven, de gemeente met liefde mogen dienen. Opdat Gods naam verhoogd zal worden en Zijn Koninkrijk uitgebreid.

de Kerkenraad

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 30 september is er een eerste kringavond. We denken met elkaar na over Bijbellezen. Hoe doe je dat als de kinderen jong zijn? Wanneer lees je en wat lees je? Maar ook als de kinderen groter worden. Hoe stimuleer je hen om zelfstandig de Bijbel te lezen? Hoe loop je als ouder daarin met hen op? De avond begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Alle ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar zijn van harte welkom!

Leeskring

Zoals eerder gemeld, gaan we starten met een leeskring. Het boek ‘Vrouw vandaag’ van Marieke den Butter en Wilma Samyn willen we dit seizoen doorlezen en bespreken. Mooi dat er zoveel vrouwen zich opgegeven hebben! De eerste avond staat gepland op donderdag 7 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het is de bedoeling dat je van tevoren de inleiding en hoofdstuk 1 doorleest. Tijdens deze avond gaan we aan de hand van de bijbehorende studiegids samen in gesprek. Wil je nog aansluiten? Mail gerust naar Cora Westland, cwestlandlugthart@hotmail.com

Doopdienst

Zondagmorgen 3 oktober zal de doop bediend worden aan Alinde Droogendijk. Het is fijn dat dit weer in een ochtenddienst kan en daarmee, nog meer dan eerder, in het midden van de gemeente. We wensen de doopouders alvast een goede voorbereiding op de doop van hun kindje.

Gelezen

‘Onze Vader, U wilt dat wij U aanroepen, niet alleen als ‘Vader’ maar gemeenschappelijk als ‘Onze Vader’, en dat zo de één voor de ander, en allen voor elkaar, eendrachtig bidden. Wil ons daarom geven een eensgezinde broederlijke liefde, dat wij allen elkaar als ware broeders en zusters erkennen en aanzien, en allen tot U, als met één stem ‘Onze lieve Vader’ voor allen en ieder bidden, zoals het ene kind dat bij zijn vader doet voor het andere’.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Het winterwerk is weer opgestart. Dit seizoen is het wel met dubbele vreugde dat we zo bijeen kunnen komen. We mogen de Bijbel lezen en daarover spreken op catechisaties, clubs en kringen. Laat ook het gebed tijdens deze bijeenkomsten niet een formaliteit zijn. Laten wij volharden in het gebed, zoals de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem dat mocht beoefenen. Om het zo in alles van de HEERE te verwachten.

Komende zondag ontvangt wijkgemeente 2 Noord een nieuwe herder en leraar. We wensen ds. M. Dubbelman en de wijkgemeente een mooie en gezegende zondag. Een delegatie van onze kerkenraad zal aanwezig zijn in de diensten van bevestiging en intrede.

Zelf heb ik een zogenoemde vrije zondag. Ik vind het een voorrecht om ’s avonds in Waddinxveen voor te gaan in een leerdienst over zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Het is wezenlijk voor het gemeenteleven dat de geloofsleer aan de orde komt en daarom mooi om te merken dat het ook in andere gemeenten zijn voortgang vindt. 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland 

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onze broeder, diaken Bas de Jong, liet ons kort voordat we dit bericht schreven weten, dat hij goede hoop had, dat hij afgelopen maandag ontslagen zou worden uit het ziekenhuis in Frankrijk. En als dat zo zou zijn, dan hoopte hij afgelopen dinsdag, samen met zijn vrouw en kinderen (die inmiddels naar Frankrijk waren afgereisd) weer naar huis te rijden. Wij hopen en bidden, dat dit inmiddels inderdaad zo is gegaan en dat hij dan thuis verder mag herstellen.

Verder dragen we alle zieke gemeenteleden op in gebed.

Overlijden

We leven mee met de bewoners en het team van de Buitenhof, die ons berichtten, dat hun bewoner Anne-Fleur Vink donderdag 16 september j.l. is overleden. Een heel ingrijpend gebeuren voor hen. Ze mogen weten dat Anne-Fleur nu bij haar Hemelse Vader Thuis mag zijn, waar ze nu kan lopen en dansen en praten en zingen. Maar de bewoners en het team van de Buitenhof gaan haar ontzettend missen. Als Anne-Fleur in het weekeinde niet thuis bij haar ouders was, zat ze ook vaak bij ons in de kerk. We bidden voor de familie, de bewoners en het team van de Buitenhof, die erg geschrokken en verdrietig zijn.

Geboorte

Op zondag 12 september j.l. werd in het gezin van Nando en Elise Admiraal, een dochter geboren. Zij kreeg de namen Naomi Elisabeth en haar roepnaam is Naomi. Omdat Naomi vijf weken te vroeg is geboren was opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Inmiddels is Naomi uit de couveuse en van de apparatuur af en de verwachting was, dat moeder en kind inmiddels weer thuis mogen zijn. We danken God voor dit wonder en wensen jullie veel zegen bij de opvoeding.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Zondag 26 september a.s. mag het een feestelijke dag zijn voor onze (wijk)gemeente. Na een onverwachte en toch nog lange vacaturetijd mag ds. Dubbelman ’s morgens, in een dienst in de Oude Kerk die om 9.30 uur begint, door zijn collega ds. P. van de Voorde worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Het is niet alleen een feestelijke dag voor ons als gemeente, maar ook een bijzondere dag voor ds. Dubbelman en zijn gezin, nu hij, nadat hij bijna 15 jaar zijn eerste gemeente mocht dienen, aan onze gemeente verbonden mag worden. Wij wensen hen in het bijzonder goede en gezegende diensten toe en dat zij zich snel in ons midden opgenomen mogen weten.

Bij dergelijke diensten is het de gewoonte, dat er ook veel gasten uitgenodigd worden. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week.

Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn er voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 20 september j.l. de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

 • N. (Klaas) Boer, in de vacature van ouderling
 • C.J. (Chrétien) Zonnenberg, in de vacature van ouderling 
 • A. (Arie) van de Minkelis, in de vacature van diaken

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Klaas Boer, Chrétien Zonnenberg en Arie van de Minkelis is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 30 september a.s. kenbaar te maken.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Openingsweekend

We mogen terugkijken op een geweldig openingsweekend met vele activiteiten. We willen allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk danken.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving € 20,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Verhuizing

Donderdag 9 september j.l. is dhr. Hans Verkaik verhuisd van zijn ouderlijk huis. Hij blijft meeleven met onze wijkgemeente. We wensen je veel woonplezier in de nieuwe woning onder Gods zegen.

Citaat

‘Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

 • We danken dat het verenigingsseizoen weer mag beginnen. 
 • We bidden voor het Bijbel-onderwijs op openbare scholen en de catechisatie aan onze jongeren. We bidden om wijsheid en zegen op de catechese, het jeugdwerk en de zondagsschool, voor het nieuwe jeugdwerk, jeugdambtsdragers en de leidinggevenden.
 • Bid dat de kerk in Irak staande blijft, hoewel veel christenen het land hebben verlaten. Bid dat kerkleiders en voorgangers de achterblijvers niet in de steek zullen laten. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor ABCCOP, een organisatie op de Filipijnen van Bijbelgetrouwe kerken. Bid voor hun inspanningen en trainingen om leiders en leden van de gemeenten toe te rusten met Bijbelkennis en de ware betekenis van het Evangelie. Bid dat dit mag leiden tot bijbelgetrouwe christenen en gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten bij de bevestiging en intrede van ds. M. Dubbelman in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Mw. M.C. van ´t Verlaat, werd vanuit het ziekenhuis ontslagen. Terugkeer naar haar woning was nog niet mogelijk. Vandaar dat zij is opgenomen in Waerthove te Sliedrecht. Dhr. P. Bot kreeg een teleurstellende boodschap van zijn arts. De bestralingen en chemotherapie die hij heeft ondergaan blijken toch niet het gewenste resultaat te geven. Verdere behandelingen zijn niet meer mogelijk. De Heere gedenke hem en zijn vrouw in de weg die voor hen ligt. Dat zij hun hoofden toch zullen opheffen tot Hem Die in de hemel woont en van deze omstandigheden volledig op de hoogte is. Daarvandaan is alleen alle hulp te verwachten. Mw. S. Jongejan – de Nijs werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht in verband met covid. Daarnaast bleek ze ook een bacteriële longinfectie te hebben. Er wordt van alles gedaan om het immuunsysteem in haar lichaam te optimaliseren. Op het moment van schrijven is haar toestand stabiel, maar kan de behandeling in het ziekenhuis ook nog weken duren. Zij ligt in ziekenhuis Bernhoven, afdeling IC/CCi kamer 2, Postbus 707, 5400 AS Uden. Ook haar man en zoon Samuël zijn beiden positief getest en verblijven thuis. De andere kinderen moesten noodgedwongen ondergebracht worden bij vrienden en opa en oma De Nijs. We wensen hen allen de kracht van de Heere toe in deze omstandigheden. De Heere zij met allen die in moeite en zorgen, zowel lichamelijk als psychisch, verkeren. Dat hun begeerte zij dat ze er bovenuit getild worden. Dan kan alleen maar als we met David bidden:

“Heere, voor U is al mijn begeerte, en mijn zuchten is voor U niet verborgen.”(Psalm 38:10)

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een zakje voor het verjaringsfonds. Hartelijk dank.

Kerkdienst De Parel

Aanstaande zondag is het voor onze gemeente en in het bijzonder voor wijk Noord een vreugdevolle dag. Ds. M., Dubbelman zal als predikant verbonden worden aan de Hervormde gemeente te Giessendam / Neder- Hardinxveld. Vanwege de diensten rondom bevestiging en intrede begint de dienst in De Parel ’s morgens om 9.30 uur.

Genoteerd

Het ambt van predikant houdt in dat hij een bruidswerver is voor Christus.

Tenslotte

Afgelopen zondag was het online aanwezig zijn bij de diensten van alle wijken niet optimaal. Zo zien we maar weer dat het lijfelijk aanwezig zijn, voor zover mogelijk, het allerbeste is. We zijn blij met de verruimingen die mogelijk zijn. Aan de andere kant is het een hele afweging wat de juiste beslissingen zijn in de omstandigheden waarin we verkeren. Beslissingen die daarover worden genomen door de kerkenraden worden weloverwogen genomen. Daarmee beseffen we ook terdege dat het niet voor iedereen ‘passend’ is. Weet wel dat beslissingen genomen worden met verstand en onder aanroepen van de Naam van de Heere.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 25 september

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 27 september

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen kb

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – ds W.J. Westland

Dinsdag 28 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude Kerk

19.30 uur Ora et Labora 

Woensdag 29 september

9.30-11.00 uur woensdagochtend-Bijbelkring 

19.30 uur Mannenvereniging 

Donderdag 30 september

18.30-19.00 uur weeksluiting Pedaja – ds. P. van de Voorde

20.00-22.00 uur wijk 1 Oost Geloofsopvoeding, nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring wijk3 Zuid 

Vrijdag 1 oktober

15.30-16.15 uur weeksluiting De lange Wei – Dhr T.J. de Koning

ALGEMENE BERICHTEN

De Herberg

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven met verlies en In balans. De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem

Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk

Het grootste deel van het werk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg gebeurt door vrijwilligers. Zij zorgen met het team voor een unieke sfeer en liefdevolle aandacht. De gasten merken dit op en zien dat als zorg van de Here God. De meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken jarenlang in de Herberg en hun trouw wordt zeer gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures. Op dit moment zoeken we:

 • Tussenjaar – diaconaal werker voor minimaal vijf maanden (intern)
 • Stafvervangers voor de donderdagavond (eens per veertien dagen)
 • Keukenvrijwilligers voor het weekend (eens per zes weken)
 • Brandwacht voor de zondagnacht (met eventueel broodmaaltijd op maandagmorgen)

Heb je belangstelling, of zou je ander werk in de Herberg willen doen? Neem contact met ons op: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of 026-3342225

Zangvereniging Sursum Corda

Na lange tijd niet gezongen te hebben mogen we nu weer oefenen voor een mooi kerstprogramma. Dit doen we onder leiding van onze nieuwe dirigent Edwin van Dijk. Dinsdagavond 5 oktober organiseren wij een open avond van 20:00 tot 22:00 uur voor enthousiaste zangers. Alten, tenoren, bassen, sopranen zijn van harte welkom om mee te komen zingen. 

Waar: Boazkerk, Rondo 325 te Sliedrecht.

Bloemenactie t.b.v. Adullam gehandicaptenzorg

Verwen uzelf of een ander & steun Adullam gehandicaptenzorg.

Wij hebben in de actie:

Prachtige bos rozen à € 5,00 (2 bossen voor € 8,00)

Bos chrysanten à € 3,00 (2 bossen voor € 5,00)

Bestellen kan t/m 9 oktober, bel of app naar Arina: 06 18 94 48 16 of via de mail cpblokland@kliksafe.nl

U kunt uw bloemen afhalen op woensdag 13 oktober 2021 van 18.00 tot 20.00 uur op Rivierdijk 287, Boven-Hardinxveld (loods op bouwlocatie de Rokerij).Bent u niet in de gelegenheid om de bloemen af te halen dan kunnen wij ze ook bezorgen, geef dit dan duidelijk door bij uw bestelling.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde, bevestigingsdienst ds. M. Dubbelman

14.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, intrededienst

18.00 uur wijk 3 Zuid prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.van Weelden, Oud Alblas

18.00 uur ds. B.J. van Assen, Moerkapelle

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds G.J. Hiensch, Elst

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Haïti 

2. Eigen gemeente – De Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Anouk de Bruin, Sjoerd Spruyt

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Anne Schild

De Parel: Janine de Bruin, Julia Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 25: 4

avonddienst: Psalm 105: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Geene, Katwijk aan Zee (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Opening winterwerk

Collecten 

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Lieke Klop, Geralda Honcoop (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-09

 Een roos van Saron

“Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”     

(Hooglied 2:1)

____________________________________­­­________________

Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen vrolijk hun kopje omhoog steken.

De bruid van het Hooglied zingt over een prachtige bloem. Een roos van Saron, zo staat het in onze vertaling. Of er in de grondtaal echt een roos bedoeld wordt, is maar de vraag. We moeten zeker niet denken aan rozen die een kale muur opluisteren of rozen in een mooi perkje. Uitleggers wijzen meer op een lelieachtige bloem. Sommigen denken aan herfsttijlloos. Een paarse bloem die in september gaat bloeien. Het gaat de bruid in ieder geval om een bloem op het veld. Met andere woorden onderstreept ze dat in de tweede helft van het vers: “Een lelie uit de dalen”. Als ze zingt over die roos, denkt ze aan een bloem die groeit ergens in Saron. Saron is een glooiend landschap dat gelegen is boven de havenstad Jaffa en onder de Karmel. Een streek waar ook weide is en koeien en schapen lopen. Het is een vruchtbaar gebied niet ver van de Middellandse Zee. Zodoende kunnen er in Saron prachtige bloemen bloeien.

Met zo’n bloem vergelijkt de bruid zichzelf. Haar schoonheid en haar charme brengt ze welbewust onder woorden. Wie zegt dat haar na, kijkend naar zichzelf? Wij vinden dat al snel te overdreven, te ijdel. Die prachtige bloem heeft de schoonheid niet van zichzelf, Dat is aan de grote Schepper te danken. Hij zorgt voor fleur en flair. Hoe zie je eruit? Hoe kijk je naar jezelf? Dat zijn vandaag belangrijke vragen. Denk je daarbij ook aan de Schepper en wat heeft je dat te zeggen als je zelf in de spiegel kijkt? Kunt u uw Schepper dankbaar zijn?

Dat de bruid zich een roos van Saron weet hangt samen met de liefde van de bruidegom. Hij heeft haar schoonheid bezongen. En wanneer de bruid zegt dat ze een lelie uit de dalen is. Dan maakt de bruidegom vervolgens duidelijk dat ze er uitspringt voor hem zoals een lelie tussen distels. Ze is voor hem niet zomaar één van de velen. Zij heeft zijn aandacht getrokken. Hij heeft zijn oog op haar laten vallen. Hij heeft haar innig lief. Deze bruidegom weerspiegelt de liefde van de hemelse Bruidegom. Hij heeft Zijn oog laten vallen op Zijn bruidsgemeente. Hij heeft haar uitgekozen en heeft haar innig lief. Die liefde heeft Hij kracht bijgezet door Zichzelf te geven voor een verloren mensengeslacht. Hij heeft Zijn liefde zo laten spreken dat Hij Zichzelf er voor opofferde aan het kruis van Golgotha. Op die manier heeft Hij de Geest verworven. Het is de Geest die tot leven brengt, die zorgt voor bloei en groei. De Geest verbindt mensen aan de Heere Jezus Christus. Zodoende worden ze meer en meer afgebracht van hun oude leven en gaan ze achter Hem aan. Op die manier fungeren ze als een prachtige bloem die helemaal opengaat. Een bloem met een schitterende kleur. Daarom zalig als de liefde van de hemelse Bruidegom is gaan spreken, je hart vervult. Dan maakt Hij je mooi. Als een roos van Saron. Hij kiest je uit. Hij bemint en begenadigt je op zo’n manier dat je gaat liefhebben en dat je gericht bent op Hem en op Zijn eer. Het is je er aan gelegen om dicht bij Hem te leven. Hij vormt je zo dat je de mensen om je heen lief krijgt. Je raakt betrokken op hen en je bent bewogen met hen. Hij zorgt dat geduld en goedheid uit de verf komen, alsook Zijn vrede en vriendelijkheid. En dat er sprake is van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij maakt een prachtmens van je. Dat doet Hij straks, maar nu al begint Hij er mee. Met alle vreugde van dien. Ik ben een roos van Saron. En zomaar zegt iemand: ‘Dat klinkt me al te mooi in de oren’. Bij mij is zoveel doodsheid, zoveel twijfel, zoveel gebrokenheid en zonde. Ik ben niet zo zelfverzekerd, weet het vaak helemaal niet zo goed. Let er dan op dat in de Bijbel die roos en Saron nog een keer terug komen. Dàn om aan te geven dat er geestelijk herleving komt, dat zonde en oordeel niet het laatste woord hebben. Waarom niet? Omdat God grote dingen doet, omdat Hij trouw is! Jesaja zegt: “De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos (…) de glorie van Karmel en Saron is haar gegeven”. Wie het van de Heere verwacht, Hem vertrouwt, die zal bloeien als een roos!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

50 jaar De Parel

Op 1-9-1971 is het Hervormd Centrum in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente. Het gebouw, met zoveel mogelijkheden en zelfs een eigen keuken, biedt plaats aan allerlei verenigingsactiviteiten en daar hebben we de afgelopen 50 jaar dan ook volop gebruik van gemaakt. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bij deze kerkbode treft u een tegoedbon die u in kunt leveren voor persoonlijk gebruik, of door kunt geven aan iemand anders die deze wil gebruiken. De agenda van De Parel loopt inmiddels vol met allerlei activiteiten dus reserveer op tijd. Het komende jaar zal het jubileum vaker terugkeren en zullen ook onze klanten meegenomen worden in de festiviteiten.

Verkiezing jeugdouderling

Aan het einde van 2021 is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord) aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Uw voordracht hoeft niet ondertekend te zijn door meerdere gemeenteleden.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op  27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag  15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed 

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. De vorige keer schreven we dat er zoveel gebeurt in een maand. Nu moeten we schrijven dat er wereldwijd, maar ook binnen de gemeente, veel in een week gebeurt! Al onze zorgen mogen we bij de Heere brengen. Maar ook voor het openingsweekend en het vele verenigingswerk dat hopelijk weer van start kan gaan, willen we om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest vragen. En voor Gods rijke zegen over de bediening van Ds. Dubbelman onder ons. Van harte welkom!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 9 september a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar de dan komende zondag om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. Voor deze avond kunnen zich maximaal 120 personen aanmelden.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Nieuwe Alpha Cursus van start! Wie nodig jij uit?

Op dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159).

Van harte welkom om zelf te komen en / of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en / of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn).

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld 

(Tel. 0184616691 / alphahardinxveld@gmail.com) 

Kinderkoor

Hoi hoi,

Zing jij ook zo graag? Zou je dat in een koor met andere kinderen willen doen?

Dan kan dat!

Zondagochtend 19 september willen we (weer) met het kinderkoor gaan zingen,in een dienst in de Parel. 

We zullen twee keer oefenen en wel op:

Woensdagmiddag 8 september, 16:15-17:00, in De Parel

Dinsdagmiddag 14 september,16:15-17:00, in De Parel

Wil je dit niet missen en mee doen, geef je dan snel op vóór dinsdag 7 september, door te mailen naar : mbdegroot@kpnmail.nl of een appje te sturen naar 06-81760412.

Wij hebben er erg veel zin in en kijken naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 5 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 met bestemming de ondersteuning van Roma in Slowakije. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een financieringsfonds in het leven geroepen. Lokale gemeenten die een activiteit of een project willen opzetten voor de Roma-bevolking kunnen hier gebruik van maken. Er zijn een aantal gemeenten die de Roma willen helpen in hun dagelijks levensonderhoud. In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen om een dagopvang voor tienermoeders in het Roma-centrum te starten. Er is een busje nodig om de Roma met elkaar in contact te brengen. Dit busje is ook belangrijk voor de kinderkampen die in de zomer gehouden worden. De diaconie wil het werk onder Roma door de kerken in Slowakije graag ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte, maar ook gebed, van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas begint seizoen met high tea

Het nieuwe seizoen van Dorcas gaat weer van start. Dinsdagmorgen 7 september zullen we het nieuwe seizoen openen met een high tea. Dit vindt plaats op Binnendams 34. Vanaf 9:30 uur zijn jullie van harte welkom. Nog niet eerder geweest bij een bijbelkringochtend van Dorcas? Ook dan ben je van harte welkom! We hopen op mooi weer, want bij regen kan het helaas niet doorgaan. Tot snel!

Jeugdrubriek

Kamp 2022

De kampweek voor de kerngroepen t/m 15 jaar valt volgend jaar een week eerder (dus in de 5e vakantie week) en is van 5 t/m 12 augustus 2022. We hopen dat veel tieners weer mee kunnen.

de kampleiding

Kinderclub Ithaï

Kinderen van groep 8, we hebben jullie heel lang niet gezien. We zijn blij dat we jullie nog tot december kunnen uitnodigen om naar de club te komen. We starten 29 september en hopen jullie dan weer te zien. Wij hebben er als leiding heel veel zin in.

Kinderen van groep 7, hierbij jullie uitnodiging voor de kinderclub Ithaï. Jullie zijn nog niet eerder op de club geweest vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig gaat het nu beter en kunnen jullie alsnog beginnen. We kunnen een heel seizoen met elkaar leren over de bijbel en leuke creatieve bezigheden met elkaar doen. We kijken er als leiding erg naar uit om jullie te ontmoeten.

De clubavonden voor beide groepen zijn op woensdagavond van 18.45 tot 20 uur. We starten 29 september! De andere avonden zijn: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 8/12. Op de clubavond volgt meer informatie.

ZENDING

Ziekenhuis Itendey in Congo overvallen en verwoest

Zondag 15 augustus is er gecollecteerd voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Zendingswerkers Willem en Joanne Folmer zijn werkzaam in dit ziekenhuis, en met onze gemeente verbonden via de diaconie. Op dit moment verblijft de familie Folmer in Nederland. In Congo is er veel onrust en een jarenlange strijd tussen de regering en de rebellen, waarbij burgers vaak het slachtoffer worden. Het ziekenhuis waar Willem en Joanne werken is een teken van hoop in deze onrustige omgeving. Woensdag 18 augustus bereikte ons het nieuws, dat bij een aanval door rebellen het ziekenhuis en de woning van Willem en Joanne geplunderd zijn en verbrand. Bij de aanval is er veel schade aangericht aan het ziekenhuis. Familie Folmer laat weten dat de receptie en consultkamers volledig zijn verbrand, samen met de garage en hun eigen huis. Ook in het laboratorium en in de operatiekamers is er veel medisch materiaal kapotgemaakt.

We zijn dankbaar dat het personeel en alle patiënten op tijd konden vluchten. Er zijn onder hen geen slachtoffers gevallen. Het medisch personeel heeft een veilig onderkomen in een nabijgelegen plaats en heeft laten weten dat ze zodra het kan graag weer willen terugkeren naar Itendey. Zodra de situatie veilig is willen ze het ziekenhuis weer opbouwen en openen, om de nodige medische zorg te kunnen leveren voor de regio.

We willen u vragen om gebed voor vrede in Congo en voor allen die door deze ramp zijn getroffen. Ook leven we mee met de familie Folmer en wensen hen Gods kracht toe in deze omstandigheden.

de zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken (zie ook het bericht in de kerkbode van vrijdag 27 augustus). Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 27 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. De voordracht van een kandidaat / kandidaten moet ondertekend worden door belijdende leden van de wijkgemeente. Dit is mogelijk door bij voorkeur ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Het is ook mogelijk dat minder dan 10 lidmaten uit onze wijk de voordracht ondertekenen. De kerkenraad is in dit geval echter niet verplicht deze voordracht over te nemen op de kieslijst, maar zal dit zeker overwegen.

Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1. Wilt u de vervulling van de vacatures een plaats geven in uw gebeden?

de kerkenraad

Censura Morum

Wanneer er bezwaren zijn -van welke aard dan ook- om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u in de eerste helft van de komende week contact opnemen met de predikant of de scriba.

Heilig Avondmaal

Op zondag 11 september zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze keer zijn er twee diensten. In de ochtenddienst verwachten wij alle gemeenteleden van groep 1 en in de avonddienst verwachten wij de gemeenteleden van groep 2. Gemeenteleden die zich nog niet hebben aangemeld voor de diensten, worden van harte uitgenodigd om dit te doen door een mail te sturen naar kerkdienst.oost@hghg.nl of telefonisch via de scriba. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. In de avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en is er eveneens de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering waarin Christus bij brood en wijn wil aanzitten met zondaren. Laten we elkaar als gemeente hierin ook biddend gedenken.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het GZB project ‘Ziekenhuis Itendey’ in Congo. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘De Naam van de Heere belijden dat wil zeggen: staan en vallen, leven en sterven met die Naam, die Naam alles laten zijn en zelf niet meetellen of meedoen.’

J.Koopmans (1905-1945)

Tenslotte

In de morgendienst bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen opnieuw uit Hooglied. Deze keer betreft het Hooglied 1:7-17. De bruidegom laat de bruid weten dat ze hem vinden zal als ze de sporen van de schapen volgt en de woningen van de herders opzoekt.

’s Avonds hoop ik in de Oude Kerk het derde gebod te bepreken vanuit zondag 36 en 37 van de Catechismus. De nadruk ligt op vraag en antwoord 99. We lezen in de dienst Ex. 3: 7-17 en Hand. 11: 22-26. Ter voorbereiding op de dienst zou u ook Lev. 24: 10-23 kunnen lezen. U en jij een mooie en leerzame zondag toegewenst.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

De dienst van a.s. zondag staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We wensen u een goede voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal.

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel voor uit Amsterdam. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De 1e dienst begint dan om 8.30 uur. Na de verplichte ventilatie van ca. 1 uur duurt, kan de 2e dienst om 11.00 uur beginnen.

Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over 2 diensten. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, zich aan te melden, via de gebruikelijke manier via de website www.hghg.nl, en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer.

We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek wil over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Heb je er wel eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en in de komende periode je samen met anderen hierin te verdiepen met onze predikant. Ook in de komende tijd is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden, De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2021 (rectificatie)

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Per abuis stonden Robert Kraaijeveld en Philip de Rover niet vermeld in het kerkblad van vorige week.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester, ouderling-gemeenteopbouw en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses en ouderling gemeenteopbouw, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt, omdat dit voor onze wijkgemeente beter uitkomt.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond met als thema “Voel je vrij”. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond. De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie pareldiensten

Citaat

‘Ik heb ontdekt dat geloof meer ambacht is dan gevoel. En gebed is onze belangrijkste oefening in dat ambacht.’

Uit: Tish Warren, Bidden in de nacht

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen, nu de scholen weer zijn begonnen. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. We bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Christenen in Myanmar bidden voor vrede in hun land. Begin februari namen militairen de macht over. Burgers zijn doodsbang en ook christenen voelen zich vogelvrij. Bidt u mee? (Gebedskalender Open Doors)

In Egyptische kerken is er in de zomermaanden vaak veel te doen: vakantiebijbelclub, opwekkingsweek, jongerenconferenties, enz.. Bid om zegen op al het werk dat is gebeurd en nog gebeurt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor vele zieken, vooral ouderen, is het fijn dat de vakantieperiode er weer op zit. Zo kunnen kinderen en / of andere familieleden of vrienden weer aangesproken worden voor een stukje hulp en bijstand. De Heere geve de mantelzorgers opnieuw de kracht om dit te doen en het vol te houden. “Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.”

Vanuit de pastorie

Via de post, maar ook digitaal ontving ik vele felicitaties en goede wensen in verband met mijn 46e verjaardag. Allen hartelijk dank. Het is een zegen dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. Ook dat is genade! Aanstaande zondag pakken we de draad weer op in het Bijbelboek Ruth, hoofdstuk 2: 14-23. We ontmoeten Boaz, als de ‘losser’. Hij is hier een beeld van Jezus Christus. Voor wie buiten het paradijs leeft, is deze Losser om meerdere redenen onmisbaar. Goede diensten toegewenst en Gods kracht en wijsheid op uw en jullie levensweg. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,

ds. P. v.d. Voorde

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €20 en €10 voor de kerk.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 12 september zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met (indien nodig) extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De bediening van het Heilig Avondmaal leidt een kommervol bestaan als er geen honger en dorst is naar de gerechtigheid van Christus.’

Tenslotte

Een week van voorbereiding ligt voor ons. Eigenlijk is elke week, elke dag een voorbereiding op dat wat ons te wachten staat. Voorbereiden is ook vooruitzien. Ps. 17, zeker ook berijmd, wijst de weg van de juiste voorbereiding. Dan weten we ook waar de voorbereiding op uitloopt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 september  

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek

Maandag 6 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – dhr. J. van Wijngaarden

Woensdag 8 september 

Huwelijkskring Klaar voor de start, thema: samenleven met God ds. van der Voorde en ds. Westland

Donderdag 9 september

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja OGG

20.00-21.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. H de Leede, Amersfoort – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 36 & 37

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. W.J. Westland (groep 1)

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. A.L van Zwet, Putten (groep2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 ds. P van de Voorde

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 dhr. H. Borghuis, Veenendaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 1027

2. Eigen gemeente – Studiemat. catechese / jeugd

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur  Jacobien Kraaijeveld, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: 09.30 uur  Remona Muilwijk, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: 10.45 uur: Corine Kanselaar, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121:3

avonddienst: Psalm 107:8

BOVEN HARDINXVED

9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Manuela de Koning, Natasja Groeneveld, Aleida Groeneveld (reserve)

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-08

 Waar ben je?

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem:
Waar bent u?”             

(n.a.v. Genesis 3: 9)

____________________________________­­­________________

In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen.

Als je dat op je laat inwerken is dat heel bijzonder. Echt een wonder. De HEERE zoekt contact… Wat erg en verdrietig dat Híj contact moet zoeken. Er was geen verbinding meer! 

Adam en Eva waren weggelopen. Weggekropen in de bosjes om zich uit pure schaamte en ellende voor God te verstoppen.

Het lijkt erop dat wij vandaag die schaamte voorbij zijn. Zitten we er nog wel mee, dat we geen verbinding hebben? Of missen we die niet eens?

Of we er nu wel of niet mee zitten… Gòd zoekt contact. Zo is Hij. Hij kan en wil niet zonder de mens die Hij geschapen heeft. Wat een onvoorstelbare liefde. Wat bijzonder dat de Heilige Geest hier al de Bijbelschrijver inspireerde om de Naam van God te noemen: en de HEERE God riep Adam… Terwijl de mens ontrouw werd en vreemd ging, blijft de HEERE trouw aan Zichzelf en aan de mens Die Hij geschapen had.

Onze belijdenis drukt dat op een ongeëvenaarde manier uit: ‘Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven…’(NGB17)

Ja, zo is onze God. Hij laat het er niet bij. De HEERE wil niet dat Adam en Eva sterven door de noodlottige gevolgen van hun eigen keuze.

Zo is het nog. De vraag van toen, echoot ook vandaag door. In de verkondiging, dé roepstem van de levende God… maar ook onderstreept en ondersteund door zoveel andere roepstemmen. Tot en met de microfoon van het lijden als we onbereikbaar blijven, zoals C.S. Lewis het uitdrukte.

En eerlijk is eerlijk. Dat is wel aan de orde. We zijn niet anders of beter dan Israël: ‘Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest (Psalm 81:12). Dát het wel tot een antwoord komt, heeft alles te maken met de volhardende liefde van God. De kracht van Zijn stem. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)

Dan ga je luisteren. Zelfs als je niet wilde, want je kan niet anders. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding. Hij leert ons luisteren en Gods stem verstaan. Hij legt het antwoord ons in mond en hart: ‘Abba, Vader U behoor ik toe.’ Dat is echt Thuiskomen.

Ja, nu valt de verbinding nog al eens weg. Zijn we door onze zonden ‘onbereikbaar’ zodat Gods signalen niet doorkomen. Maar de HEERE gaat door. Hij roept onvermoeibaar de mens naar Zich toe.

De vraag van toen, ‘Adam waar bent u?’ is echt zo’n vraag die ook vandaag aan het denken zet. Je kunt hem op allerlei manieren lezen.

Waar ben je? De HEERE God is de mens kwijt. Waar ben je nou? Hallo, contact?! Maar ook wáár ben je? Waar heb je je verborgen voor de Alwetende? Hij, Die Adam en Eva in hun angst en schaamte wel ziet, ook al hebben ze zich verstopt in de bosjes. De HEERE kijkt er dwars doorheen en roept ze toch bij Zich.

Voert het te ver, als we voorzichtig de vraag verder invullen? Mens, waar ben je nu mee bezig? Je bent door je ongehoorzaamheid een weg ingeslagen die alleen maar leidt tot angst, schaamte, dood en verderf. Het opent een wereld vol ellende, waar distels en dorens welig tieren en je openkrassen. Een wereld vol moeite en pijn.

Ja, de HEERE God stelt de vragen. Vragen die er toe doen en de schuldvraag van het vele lijden en alle ellende op de juiste plek neerleggen. Mens, waar ben je mee bezig? Welke gevolgen hebben onze keuzes en ons gedrag voor Gods schepping? Wat doen we Hem en elkaar aan?

Dan is het ook een genadige vraag, die een doodschuldige mens terecht brengt! Hallo, contact?! Want de HEERE God roept Adam tot Zich. Hij laat de mens niet aan zijn zelfgekozen lot over. Waar de HEERE God spreekt en ons tot Zich roept, wordt de verbinding hersteld en de mens gevonden. Jezus zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).

ds. J.C. Breugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Planning voor het nieuwe seizoen – !! nog altijd niet compleet

Intussen hebben we een aardige lijst van geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Toch ontbreekt er nog veel. Daarom vragen we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. na te gaan of ze hun planning voor het nieuwe seizoen al hebben doorgegeven. Zo niet: graag zo spoedig mogelijk doorgeven naar e-mailadres: activiteiten@hghg.nl  !

Geef daarbij op wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld de contactgegevens voor bijzondere activiteiten.

Controleer ook of de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel klopt en geef bij wijzigingen de gewenste tekst door.

NB: Ieder blijft zèlf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Openingsweekend zondag 19 september

Themadienst in de kerken

Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in en rondom De Parel. Tot dan!

Openluchtbijeenkomst

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.

Begeleiders gezocht: Nerflanderpad

Voor de (onderbouw) kinderactiviteit tijdens het openingsweekend (zaterdagmiddag 18 september a.s.) worden nog begeleiders gezocht voor het avontuur van het Nerflanderpad! Lijkt het u of jou leuk om te helpen? Meld je dan aan via kinderprogramma@hghg.nl 

College van kerkrentmeesters

Stand van zaken groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk

In het kerkbodebericht van 2 juli hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de stand-van-zaken van het onderhoud aan de Oude Kerk. Toen waren het dak en de goten al vervangen. Inmiddels zijn ook de hardhouten louvre-roosters in de dakkapellen weer up-to-date. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de gevel hebben we de afgelopen weken grote stappen gemaakt. Tijdens de bouwvakvakantie is er vanaf de bovenste twee steigerslagen nieuw voegwerk aangebracht in de gemetselde gevel. Voorafgaand hieraan zijn er vele kapotte en gescheurde stenen uitgehakt en vervangen. Ook zijn er hardstenen waterslagen in de steunberen aangebracht op diverse niveaus.

De komende twee weken wordt er vanaf de onderste twee steigerslagen gevoegd. Daarna gaan we de stalen raamkozijnen aanpakken: gescheurde beglazing wordt vervangen; achter de preekstoel komt gekleurd glas.

Het is de bedoeling dat we in de laatste twee weken van september de raamkozijnen schilderen, de hemelwaterafvoeren vervangen en de gevel impregneren.

Daarna kan de steiger worden gedemonteerd. We zijn dan echter nog niet klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten richten we ons -na het verwijderen van de steiger- op reparatie en schilderwerk van de gestukadoorde gevelplint.

Al-met-al is het weer een hele klus, echter: we hebben de afgelopen maanden opnieuw de betrokkenheid van de gemeente gemerkt; daar zijn we dankbaar voor!

Monitoren

Door de AK is al enige jaren geleden besloten om het tonen van beeld mogelijk te maken in de Oude Kerk. Afgelopen tijd heeft het College van Kerkrentmeesters besloten op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. De komende weken zal gewerkt worden aan het plaatsen van vier monitoren, twee op de galerijfronten en twee op de grote ramen naast de preekstoel.

de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komt men regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken onze mensen met een beperking dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar hebben ze allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het meehelpen met het klaarmaken van het eten. Ook voor hun ouders / verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark kunnen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk èn de zorg die verleend wordt aan mensen met een beperking, meenemen in uw gebed?

Ontmoetingsavonden 2021-2022

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud en Deo volente:

Donderdag 16 september: een diaserie over Onze Waddeneilanden

Donderdag 21 oktober: een dialezing over Stichting Kom Over en Help

Donderdag 18 november: een diaserie ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’

Donderdag 16 december: Kerstviering met broodmaaltijd

Donderdag 20 januari: een diaserie over Pakistan

Donderdag 17 februari: een dialezing over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst

Donderdag 24 maart: een diapresentatie over Natuurparken in Amerika

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

ZENDING

Lea van der Riet-Luiten bericht:

Het is winter in Zuid-Afrika en dat is hier in huis goed te merken. We hadden allemaal een flinke griep te pakken. Yochanan, ons zoontje van bijna 2 jaar, had een week terug ook nog eens de mond-, hand- en voetziekte opgelopen. Dat zorgde voor heel wat ongemak en pijn. Gelukkig is hij dit weer bijna te boven en hopelijk blijft hij nu ook gezond. Verder gaat het hier goed met ons! We mogen weer Bijbelclubs geven nadat de ergste piek van de derde golf voorbij is. Twee weken terug kon ik weer met de eerste Bijbelclub in Strand beginnen (zie foto). Erg fijn dat er gelijk zoveel kinderen waren. Bij zo’n eerste keer beginnen we weer met een basisles en vertellen we wat het Evangelie inhoudt en hoe kinderen tot geloof kunnen komen. In de loop van het kwartaal zullen we vooral over ‘gebed’ praten en behandelen we de lessenreeks over ‘Jozef’. Mooie en leerzame verhalen! Door corona kunnen we heel wat minder kinderen bereiken dan we gewend waren. Zo zijn scholen er nog niet klaar voor om ons te ontvangen vanwege beperkte lesuren. Gebed voor meer Bijbelclubs (ook op scholen) zou heel fijn zijn!

Amy bericht:

Beste gemeenteleden,

Inmiddels voelt het alsof ik al langere tijd in Oeganda ben; er is alweer zoveel gebeurd.

In een notendop zal ik jullie de belangrijkste zaken vertellen, maar hou ook zeker de nieuwsbrief in de gaten die begin september komt. Daarin staat alles veel uitgebreider!

Mijn reis en aankomst verliepen goed en voorspoedig, hier zijn we erg dankbaar voor. Zeker omdat het door Covid natuurlijk best nog even spannend was, zo last-minute.

Eigelijk ben ik direct begonnen met het inrichten van mijn appartementje, wat een zegen om zo’n mooi plekje voor jezelf te hebben op een beveiligd terrein. Alles was netjes geverfd, natuurlijk niet helemaal zoals ik het zelf zou doen, maar goed genoeg! Meubels zoeken en dergelijke gaat allemaal niet zo gemakkelijk als in Nederland, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat het meeste van mijn huisraad compleet is. Dit voelt als een enorme rust.

Het was erg fijn om het land, de cultuur en mensen weer te ervaren. Het voelt toch wel echt als thuiskomen.

Inmiddels zijn de Ugandese lessen ook gestart. Dit is leuk, maar ook pittig. Zo’n andere taal leren, ik ben nog op zoek om dit echt goed gestructureerd aan te pakken met het leren & tijd hiervoor inplannen, maar met veel oefenen met de mensen hier en gewoon doen, kom ik al een heel eind.

De lockdown in Uganda was net na mijn aankomst weer enorm streng geworden. Hierdoor zaten heel veel mensen voor meer dan 6 weken thuis: zonder werk en in grote armoede. De kleine reserves die mensen hadden zijn al tijdens de eerste lockdown opgemaakt en veel mensen zaten zonder eten. Schrijnend om te zien. Gelukkig konden wij, samen met mensen uit de kerk hier, een goede vriend, Derrick & veel mensen uit Nederland redelijk snel een voedselactie op touw zetten. En wat was de zegen ruim! Bijzonder om te zien en zo goed om te kunnen delen aan de mensen die het zo hard nodig hadden.

Op alle voedselpakketten hadden we een sticker geplakt met de logo’s van de organisaties die meehielpen en de Bijbeltekst uit 1 Joh. 4;19 ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst lief had’.

De afgelopen twee weken waren helaas erg zwaar. Ik kreeg een bacteriële infectie, die met medicatie maar moeilijk te bestrijden was. Na veel ziekenhuisbezoeken en moeilijke dagen lijkt het inmiddels wat beter te gaan.

-Willen jullie mee bidden voor een voorspoedig en volledig herstel voor Amy?-

En alvast een save the date! Op 25 september zal er een samenzangavond worden gehouden t.b.v. Special Joy! Verdere informatie volgt via de kerkbode, maar houdt hem alvast vrij in jullie agenda.

Een ieder Gods zegen toegewenst. Met vriendelijke groet,

Amy & haar ThuisFrontTeam

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 29 augustus is er weer een leerdienst. Door een wijziging in het rooster van de leerdiensten heeft ds. P. van de Voorde het vierde gebod al bepreekt. Zondagavond hoop ik het derde gebod aan de orde te stellen. Daarbij horen de zondagen 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus. De focus ligt daarbij op zondag 36.

Laten wij bidden om gezegende diensten voor elkaar en voor ons persoonlijk. “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken” (Ef. 5:1 9).

Pastoraat

In onze gebeden dragen we al onze zieken aan de HEERE op. Sommigen zijn al lange tijd ziek en worden soms steeds weer geconfronteerd met teleurstellingen, lichamelijke gebreken die zich aandienen. Wat is de weg vaak zwaar, ook voor degenen die naast hen staan. Juist in het geloofsleven kunnen de omstandigheden zoveel strijd met zich meebrengen. In Klaagliederen bidt Jeremia: Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding (…) Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; groot is Uw trouw.” (Klaagl. 3:19-22)

Ambtsjubileum

Onze oud-predikant en gemeentelid ds. W. Arkeraats werd op 1 september 1971 bevestigd in zijn eerste gemeente Zegveld. Dat betekent dat hij binnenkort 50 jaar predikant hoopt te zijn. We feliciteren hem en zijn vrouw daar van harte mee. Van 1981 tot en met 1993 heeft hij onze gemeente mogen dienen als gemeentepredikant. En sinds zijn emeritaat in 2008 heeft hij onze gemeente ook op allerlei manieren mogen dienen. In onze wijk ging hij voor in de diensten en was hij in vakantietijd verschillende jaren achterwacht en deed begrafenissen. In getrouwheid en met de liefde van zijn hart mocht hij al die jaren bezig zijn in de wijngaard. We zijn de Heere dankbaar voor wat Hij al die jaren aan hem heeft geschonken en in hem ook aan ons. De Heere zij hem en zijn vrouw nabij en goed, ook bij het ouder worden. Dat zij mogen leven van de belofte: “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is” (Psalm 92:15)

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn onderstaande broeders aftredend:

• Diaken J. Lemson, Poolster 18

• Ouderling P. de Keizer, Groot Veldsweer 141

• Ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, Heijmansweer 7

Broeder J. Lemson heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. De broeders P. de Keizer en

A.J. Versluis hebben zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Naast bovenstaande doet zich de situatie voor dat over  twee jaar, meerdere broeders hun periode hebben uitgediend en niet meer herkiesbaar zijn. Daardoor kan de situatie ontstaan dat meer dan de helft van de kerkenraad aftredend zal zijn. De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling en continuering van onze wijkgemeente. Dat betekent dat de kerkenraad twee extra vacatures voor ouderling openstelt. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitbreiding van de kerkenraad. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken, is het de wens van de kerkenraad dat in bovenstaande vacatures voorzien zal worden. Daarom organiseert de kerkenraad verkiezingen voor ambtsdragers in onze wijkgemeente. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken. Kandidaten voor deze vacatures dienen belijdend lid te zijn van de wijkgemeente. Aangezien ouderling P. de Keizer en ouderling kerkrentmeester A.J. Versluis zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen voor deze vacatures wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 20 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

We bidden of de Heere broeders wil roepen in Zijn dienst. Ambtsbroeders die de roepstem van de Heere volgen en in gehoorzaamheid de weg willen gaan die de Heere hen wijst. Het werk in de gemeente vraagt tijd en inspanning. Als de Heere daarvoor de kracht en genade schenkt, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

Koffiedrinken

Door een misverstand kan het koffiedrinken op zondagmorgen 29 augustus niet doorgaan. Dat is jammer. Het is fijn en goed om elkaar na de diensten ook te ontmoeten. We hopen daarom dat het koffiedrinken verderop in het najaar wel mogelijk is.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk. Zelf ontving ik € 15,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen (bij de preek van zondagmorgen)

“Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige, want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars; maar Christus brengt ons een andere naam, die heet vergeving der zonden, dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Zo is het dan beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven, en er is geen zonde, want

God wil ze om Christus’ wil niet zien”.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie in Noordwolde, een plaats op het grensvlak van Friesland en Drenthe en waar de provinciegrens met Overijssel ook niet ver is. Het was een goede tijd van rust in een prachtige omgeving en op een mooi park waar onze kinderen het met elkaar ook goed naar hun zin hadden.

Volgende week gaan de schooldeuren weer open. Dat betekent in de gezinnen weer even schakelen.

We hopen dat kinderen en jongeren er zin in hebben om naar school te gaan. Allen die werkzaam zijn in het onderwijs wensen wij wijsheid en vreugde toe.

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

In de gezinsdienst van zondag 29 augustus zal in De Parel de heilige doop worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude Kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer. We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek willen over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Reserveringen

Afgelopen zondagmorgen waren er meer aanmeldingen, dan dat er plaats was. Achteraf bleek, dat ca. 20 personen hun gereserveerde plaats niet innamen, zonder dat dit tevoren was gemeld. Dat is jammer! Als u onverhoeds niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Dat kan t/m zaterdag 18.00 uur via de mail die u bij aanmelding van info@meevieren.nl hebt ontvangen door op de link te klikken. Na zaterdag 18.00 uur kunt u een mail sturen aan scriba.noord@hghg.nl

Zondagmorgen 29 augustus is er een doopdienst. Dan zijn plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Ook zien we weer graag de gezinnen met kinderen, maar uiteraard ook de oudere gemeenteleden tijdens deze doopdienst.

Zondagavond komt de hele groep, die op kamp is geweest, gezamenlijk naar de kerk. Voor hen is dan de hele galerij aan de Kerkwegkant gereserveerd.

Verkiezing van ambtsdragers najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen en Gert-Jan Klop, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk, die start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt voor onze wijkgemeente wat beter uit.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Gastvrouwen / gastheren gezocht

Het is zondag, de klok in de kerktoren luidt. We zijn welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is volop ruimte voor! We hopen als kerkenraad dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom heten en bij eventuele vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u / jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. (In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk driemaal een gift van € 20,- voor de kerk. Ouderling Milan Maurer kreeg tijdens een verjaardagsbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Op zondagavond 5 september is er een Pareldienst met als thema ‘Voel je vrij’. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl!

Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God was en is wat Zijn Naam betekent, en dat zal Hij voor altijd blijven.’

John Owen (1616 – 1683)

Bidden en danken

 • We bidden voor de gezinnen met gezinsleden die anders begaafd zijn en die soms veel zorg nodig hebben wat ook heel zwaar kan zijn voor de overige leden.
 • Door het sluimerende gevaar kwamen veel Kameroense christenen niet toe aan het bewerken en inzaaien van hun land. In het laatste kwartaal van 2020 konden partners van Open Doors meer dan driehonderd gezinnen helpen met noodhulppakketten. Bid dat er een einde komt aan het geweld. (Gebedskalender Open Doors)
 • Veel vakantiegangers gaan op zondag naar een plaatselijke kerkdienst. Zeker voor kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië is het leuk en bemoedigend om bezoek te ontvangen. Dank God dat we ons binnen Gods wereldwijde kerk met elkaar verbonden mogen weten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar
dan heb ik geen vrees in het bangste gevaar
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
dan zing ik mijn psalmen in de duistere nacht.

Verkiezingen najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: P.C. Bakker, A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman. Broeder P.C. Bakker is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. De andere broeders stellen zich herkiesbaar. Van de diakenen zijn aftredend: C.M. Don en J. de Jong. Broeder C.M. Don stelt zich niet herkiesbaar. Van de ouderling – kerkrentmeesters is broeder R. Vlot aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn kerkelijke termijn er op zit. Leden van onze wijkgemeente worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Vanwege een vacature die er nog is voor het ambt van ouderling zijn er minimaal 2 namen voor ouderling, 1 naam voor diaken en 1 naam voor ouderling – kerkrentmeester nodig. Uw schriftelijke voordracht (uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3 Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 13 september om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen van de namen duidelijk voor welk ambt u de naam indient. Als u graag een naam  of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uw voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering worden gehouden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet-belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we in januari 2022 weer met een voltallige broederkring het werk kunnen voortzetten.

Opvoedkringen seizoen 2021-2022

De opvoedkringen van wijk Zuid nodigen jullie weer van harte uit om mee te gaan draaien! Hebben jullie kinderen en is het oudste kind in de leeftijd 0-3 dan kun je op 7 september 2021 voor het eerst of opnieuw bijeenkomen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Valt jullie oudste kind in een van de  andere leeftijdscategorieën en willen jullie ook graag aanhaken? Stuur dan een appje of een mailtje naar Arma Don: eric.arma@gmail.com of 06-40 05 82 90. Dan zorgen we dat je betrokken wordt bij de datumprikker voor de data van dit nieuwe seizoen. De avonden zijn weer van 20.00 (inloop vanaf 19.45)-22.00 uur in De Parel. Per avond behandelen we een thema passend bij de leeftijdscategorie. Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Gelezen / gehoord

‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’

Tenslotte

Aan de vakantieperiode is weer een eind gekomen. Op maandag 30 augustus is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden de nodige voorbereidingen getroffen. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek- 

Maandag 30 augustus 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 2 september 2021

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja: br. T.J.D.de Koning

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 29 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Papendrecht

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. J.J. ten Brinke, Oud Beijerland (groep 1)

18.00 uur
ds.W.J.Westland, Heid.Cat. Zondag 36, (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord ds. M.C. Batenburg, Gouda – bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting De Ark

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jeanine Koesveld; Sanna de Jong

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk; Rebekka Schild; Heidi Verdoold

De Parel: Thirza de Kock; Julia van Herwaarden

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 1

avonddienst: Avondzang: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst

18.00 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken (groep B)

Collecten

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Renske de Knegt, Esther Groeneveld, Renske Egas (reserve) 

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-04,05

Luisterend bidden 

Kracht van gebed (4/7)

“Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                  

(1 Samuel 3: 8)

____________________________________­­­________________

Wat doe je eigenlijk als je bidt? Op zichzelf niet een erg moeilijk vraag, toch? Je spreekt met God, je deelt je hart met Hem en je vraagt wat je nodig hebt, belijd je zonden en zo kunnen we er nog wel iets aan toe voegen. Toch wil ik even met je naar het punt waar het in het gebed gaat over een ‘gesprek’. Krijgt God bij jou de kans om antwoord te geven? Laat me het even uitleggen.

Stel je voor dat je een zoon hebt die bij je aanklopt met een vraag. Hij loopt ergens tegenaan en heeft hulp of advies nodig. Vervolgens heeft hij zijn vraag gesteld of zijn probleem uitgelegd, maar voordat jij kunt reageren is hij al opgestaan en weggelopen. Je hebt niet eens het advies of het antwoord kunnen geven waar hij naar op zoek was. Met welk gevoel blijf jij dan achter? Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven: Je voelt je helemaal niet serieus genomen en ergens doet het ook pijn dat je je tobbende zoon zo weer ziet weglopen. Maar hij nam de tijd niet om naar je te luisteren.

Ik ben soms bang dat onze gebeden zo eenzijdig zijn geworden, dat wij wel praten en vragen, maar is er nog ruimte voor Gods antwoord? Met andere woorden: Versta jij ook Gods stem en luister je ook wat Hij je wil zeggen? De eerste vraag die je dan misschien hebt is de vraag: ‘Hoe doe je dat dan?’ Toch is die vraag misschien een stap te ver. Het begint bij de vraag of jij gelooft dat God tegen je wil spreken. In de tijd van Samuël zie je iets gebeuren, waarvan ik soms bang ben dat dit in onze tijd ook een groot probleem is. Samuël hoort zijn naam roepen en gaat drie keer naar Eli toe. En pas bij de derde keer bedenkt Eli dat het misschien God wel eens zou kunnen zijn die Samuël roept. En Samuël, opgevoed in de tempel, had van Eli nooit geleerd dat God ook tot hem kon spreken. En als God dan spreekt, beseft Samuël het niet en ook Eli was kennelijk niet (meer) gewend om de stem van God te horen. Heeft God nooit gesproken? In die tijd bijna niet meer of helemaal niet. “Het Woord van de Heere was schaars in die dagen” (1 Sam. 1:1) Mede ook omdat God heel vaak werd genegeerd. 

Geloof jij dat God ook tegen jou wil spreken en antwoord wil geven op je vragen, op je worstelingen en alles waar je Hem bij nodig hebt? Niet dat dit altijd direct duidelijkheid zal geven, want het leven met God is ook een avontuur waarbij je echt tijd nodig hebt om Zijn stem te leren verstaan. Als je de Bijbel leest ontdek je dat God op zoveel manieren spreekt. Bij Samuël met een duidelijke stem, terwijl Paulus het helemaal niet zo eenvoudig vond om de weg te vinden. Als Paulus zoekt naar de juiste route van zijn zendingsreis gaan er juist eerst allemaal deuren dicht. Er staat dan alleen maar dat de Geest het hun verhinderde om het Woord in Asia te spreken (Handelingen 16: 6) en daarna lukt het ook niet om verder te reizen. Vroeger dacht ik dat een ‘nee’ van God een veroordeling was dat ik iets fout deed.

God zegt soms ook gewoon ‘nee’ omdat het gewoonweg niet Zijn plan is. Dan doe je het niet gelijk fout, maar dan geeft Hij alleen antwoord, niets meer en niets minder. Uiteindelijk spreekt God bij Paulus dan door een visioen, net zoals al eerder ook bij Petrus. Petrus kreeg een visioen van een laken met allemaal dieren dat hij echt nog niet kon plaatsen. Soms geeft God je indrukken, overtuigingen, een beeld of een gedachte, die je niet direct kunt plaatsen. Het enige dat je dan hoeft te doen is om dat wat je in de stilte tijdens je gebed aan indrukken ontvangt gewoon op te schrijven tot het moment dat het ineens duidelijk wordt en je het ook nog eens kunt toetsen.

Het geheim van luisterend bidden is stilte. Durf jij stilte toe te laten in je tijd van gebed zodat God tot je kan spreken. Welke gedachten heb je in dat moment van stilte, nadat je God ergens om vroeg? Niet dat dit altijd klopt, soms zitten ook je eigen gedachten er nog tussen, maar leg dat dan ook eens voor God neer. En als je zo spreekt met God, zul je steeds meer ontdekken op welke manier Hij tot je spreekt. En weet je waarom God zo wil spreken met je? Omdat Hij een God is van relatie. Hij zoekt de ontmoeting met jou omdat Hij je wil leiden, de weg wil wijzen en je in Zijn plan wil laten meebewegen. Wees stil en luister eens wat vaker.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 

Uur van gebed

In afwijking van de gemeentekalender is het uur van gebed in augustus en september een week opgeschoven naar zaterdag 14 augustus en 11 september.

Nieuwe Alpha Cursus van start!

Wie nodig jij uit?

Dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijk team, waarin via de Evangelisatiecommissie ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd. 

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid ervoor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159) 

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en/of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.) 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld

(tel. 0184 61 66 91 / alphahardinxveld@gmail.com)

Openingsweekend vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal & andere leuke spellen

De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06–53 54 20 35.

Commissie Kerk en Israël

Al jaren was het gebruikelijk om rond de datum van de Israëlzondag (de periode van de najaarsfeesten in Israël o.a. het Loofhuttenfeest) een bijeenkomst te organiseren in De Parel met een spreker. Gezien de huidige omstandigheden met corona heeft de commissie besloten dit jaar geen bijeenkomst(en) te organiseren.

De Bijbelleraar, Lance Lambert, een bekende Messiasbelijdende Jood, heeft een boek geschreven ‘Israël is uniek’. Een gedeelte uit hoofdstuk 2 van dit boek is geplaatst op de website HGHG. De titel van hoofdstuk 2 is ‘Zijn land’. In Ezechiël 20: 6 noemt God het land Israël dat Hij voor Zijn volk uitzocht ‘een sieraad onder de landen’. Ook spreekt God over ‘Mijn land’. We bevelen dit artikel aan om te lezen. Het boek is ook nog te koop via internet.

De commissie is blij met de HGHG app. De voorbereidingen zijn in gang gezet om een eigen appgroep te openen van de commissie ‘Kerk en Israël’. Wij zullen er regelmatig artikelen plaatsen en hopen dat er veel gemeenteleden zullen aansluiten bij de groep.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Project 10 27 en via hen voor het werk onder arme mensen in Egypte. In Egypte, en met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen. BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig. De diaconie wil dit project in Egypte graag ondersteunen, en bevelen deze collecteen uw gebed van harte bij u aan.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

71.968

85.000

-13.032

Giften

6.894

3.000

3.894

Overige collecten

3.826

4.250

-424

Erfenissen en legaten

 

1.000

-1.000

Totaal

82.688

93.250

-10.562

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.Helaas blijven de collecte opbrengsten achter bij de begroting. Misschien heeft u ongemerkt minder gegeven dan onder ‘normale’ omstandigheden? Wilt u dan overwegen of u dat (indien mogelijk) in een eenmalige bijdrage wilt compenseren? We willen u ook wijzen op de mogelijkheid collecten over te maken via de HGHG app.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is € 294.417 ontvangen. Dat is ruim 84% van het begrote bedrag (€ 350.000) en bijna 78% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Jaarthema winterseizoen

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn, maar voor het komende winterseizoen willen we met elkaar nadenken over jaarthema ‘Volharding.’ Hierin volgen we het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een wijkavond te organiseren. Wellicht is dat in het komend winterseizoen wel mogelijk. Samen willen we dan ontdekken hoe cruciaal een notie als ‘volharding’ is, hoe we volharden kunnen in de pijlers van de christelijke gemeente: de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en in de gebeden. Een datum voor een wijkavond kunnen we nog niet doorgeven. Daarover later meer.

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 12,- aan collectebonnen voor br. Henk Hazendonk en € 40, voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Kerkdiensten

Gezien de hoge besmettingscijfers blijft alertheid geboden bij het uitnodigen van mensen voor de kerkdiensten. Daarnaast houden we ook in de vakantieperiode de beschikbare plaatsen in de kerk graag bezet. Daarvoor vragen we, of u in de vakantieperiode uw afwezigheid wilt doorgeven. Er zal steeds worden gekeken of gemeenteleden extra uitgenodigd kunnen worden, zodat alle beschikbare plaatsen bezet kunnen worden.

Tenslotte

Een lagedrukgebied in Zuid-Limburg en een virus dat wereldwijd rondwaard geven beide aan hoe kwetsbaar wij zijn. Wij leven op een aarde die door onze zondeval wordt gekenmerkt als een geschonden schepping. In onze kwetsbaarheid ervaren we dat we buiten het paradijs leven. Dat wij van God zijn afgevallen. In het spreken over God en over de mens is het goed om de juiste toon aan te slaan. Sinds de zondeval is de mens een ‘kind des toorns’. Zo moeten we allereerst over de mens spreken. Niet als iemand die vanuit de schepping al het beeld van Christus draagt, maar een zondaar die het beeld van God mist en wedergeboren moet worden. De volkomen verzoening is tot stand gebracht, maar zolang we niet door een levend geloof ingeplant zijn in Christus rust Gods toorn op ons. Het is een wonder dat God in Zijn oneindige goedheid omziet naar deze gevallen mens. Hierover schrijft Paulus kernachtig in de brief aan de Romeinen. Pas nadat Paulus vanuit de schepping en vanuit de wet over Gods toorn en oordeel heeft gesproken, komt het verzoeningswerk van Christus ter sprake. Als God niet omziet naar ons mensen zijn we reddeloos verloren. In alle kwetsbaarheid ontfermt God zich over zwakke nietige schepselen. Hij omringt ons met Zijn zorg. We zijn gezegend met de middelen en mogelijkheden die we ontvangen uit Zijn hand. Dat betreft heel concreet de hulpverlening en de medische zorg rondom overstromingen en ziekten. Maar de Heere geeft ons ook Zijn Woord van redding en behoud. Want Zijn zorg wil verder gaan dan alleen onze aardse noden. In alle rampen en noden die ons overkomen horen we Zijn voetstappen klinken. Dat spoort ons aan om ons heil te zoeken bij Hem. In het bloed van Christus is het Leven te vinden. We zien uit naar de zondagse erediensten om daarin Zijn roepstem te horen. Daar klinkt het appelwoord om je te bekeren en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Daar zingen we met de woorden van psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijkgemeente 2 Noord en wijkgemeente 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Maar omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid te bieden om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Citaat

‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden’. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de spoedige vorming van een nieuwe regering. Dat ook in de onderhandelingen Gods wil mag worden gerespecteerd en gehuldigd.

Bid voor de vele lokale partners van Open Doors in India die onvermoeibaar vervolgde christenen bezoeken en bemoedigen. (Gebedskalender Open Doors)

Ook Colombia is hard geraakt door de COVID-pandemie. Het heeft grote impact op de economie en geeft sociale- en politieke onrust. Na een periode van veel protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op gang zijn gekomen, mogen leiden tot eenheid en rust in het land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Laten we de mensen thuis, in het bijzonder die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen, niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Goede tijd gewenst voor hen die met vakantie gaan; maar ook de thuisblijvers wensen we hetzelfde. Of u nu weggaat of thuisblijft, Hij wil erbij zijn. Ga met God!

De kerkenraad wenst ieder de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 20,- en van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving € 50,- voor de kerk. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

Gelezen/gehoord

‘De oude Adam is een machtig goede zwemmer. Die gaat niet zomaar kopje onder, maar spartelt nog een leven lang tegen.’

Tenslotte

We zitten in vakantietijd. Mooi als we van momenten van rust en ontspanning kunnen genieten, al zullen we door de corona-pandemie ook deze zomer met beperkingen te maken kunnen hebben. In een woordenboek wordt vakantie omschreven als ‘een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar school, studie of werk.’ Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor iedereen hopen we dat het een periode van ontspanning en bezinning mag zijn. Eén ding is zeker; waar je ook verblijft, God is niet aan tijd en plaats gebonden: Ga met Hem. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 2 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 3 augustus 2021

19.15-19.30 uur

Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Zaterdag 7 augustus 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 9 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 10 augustus 2021

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Leerdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde (groep 1) 

18.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Herberg

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk: Wieneke Meerkerk, Barbera Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 126: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur prop. L. Solleveld, ’s Gravenzande (groep A)

18.00 uur ds. G.R. Mauritz, Randwijk (groep B)

Collecten

1. Kerkcentrum de Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Carola Klop, Adriënne Bikker, Anne Breugem (reserve) 

Vrijdag 6 augustus 

OUDE KERK

14.00 uur
ds. E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Jan-Rens Faasse en Anneleen van der Lingen

Zondag 8 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.P. Emaus, Urk (groep 1) 

18.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 24-7, Egypte

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Nienke Burggraaf, A2 Natasja Hofland

Nieuwe kerk: Marianne en Madeleine van Milligen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. M. Baan, Veenendaal (groep B)

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Daniëlle Bikker, Hilde Breugem (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

13 en 27 augustus 

 

]]]

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld

“Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” 

(Lukas 4: 27)

____________________________________­­­________________

Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels voorbeeld over de tijd van Elisa. Het is de enige keer dat we iets van Elisa lezen in het Nieuwe Testament.

De Heere Jezus is in Nazareth, waar Hij is opgegroeid, waar ze Hem kennen als de zoon van Jozef en Maria. Wanneer Hij preekt in de synagoge vertelt Hij als voorbeeld de geschiedenis van Naäman (2 Kon.5). Naäman, generaal in het Syrische leger, was melaats geworden. Melaatsheid was een huidziekte. Diep ingrijpend, al had je nog zo’n mooie carrière en nog zoveel geld. Je was in feite ten dode opgeschreven en moest voorgoed in quarantaine. Naäman hoorde via zijn dienstmeisje over de profeet in Israël. Hij ging er naar toe en kreeg de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te wassen. Maar… waren de rivieren in zijn eigen land niet mooier en schoner? Zijn dienaren drongen aan en Naäman luisterde. Hij ging zeven keer onder in de Jordaan en genas van zijn melaatsheid. Een groot wonder!

Is het niet een mooi voorbeeld wat de Heere Jezus hier geeft? Prachtig dat iemand van buiten Israël mag delen in het heil dat de God van Israël tot stand brengt? Vooral ook omdat hij de God van Israël erkent en Hem wil dienen. Past dat niet helemaal bij hoe het zal gaan na Pinksteren? Het evangelie gaat grenzen over. Mensen overal in de wereld vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Lukas schetst het in het bijbelboek Handelingen. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie via Judea en Samaria naar de wereldstad Rome. Tot op de dag van vandaag komen overal in de wereld mensen tot geloof.

Toch is dit voorbeeld dat Jezus gebruikt vooral vlijmscherp. De Heere Jezus vertelt dit namelijk om te laten zien hoe het er met de mensen in Nazareth voor staat. Wanneer zij de Heere Jezus horen preken, zijn zij verwonderd. Ze staan versteld over Zijn uitleg van de Schrift. Maar ze blijven hangen in het feit dat Hij de zoon van Jozef is. Ze hebben vernomen wat er gebeurd is in Kapernaüm aan wonderen en tekenen. Dat willen zij ook wel meemaken, maar niet omdat ze nu zo heilbegerig zijn. Ongeloof slaat de klok. Precies daar legt de Heere Jezus de vinger bij. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Er waren heel wat melaatsen in Israël, maar zij werden niet genezen. Alleen Naäman, van buiten Israël werd gereinigd van Zijn melaatsheid. Naäman ging Israël voor. Het is wel duidelijk dat de Heere Jezus in de roos schiet met dit voorbeeld en deze les. De mensen uit Nazareth zijn zo boos dat ze de Heere Jezus van de rots af willen duwen. Hij mag er niet zijn! Hier tekent zich af wat er uiteindelijk met Hem gebeuren zal. Hij zal ter dood gebracht worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daarom legt Hij Zijn macht aan de dag, door midden tussen hen door te lopen en weg te gaan.

Het voorbeeld van Naäman is indringend. Naäman ging Israël voor. Andere steden in Israël gingen Nazareth voor. Zijn er ook die ons voor gaan? Omdat ongeloof de weg tot de Heere Jezus blokkeert? Ongeloof omdat we blijven steken bij onze gedachten en gevoelens. Ongeloof omdat we bij de oppervlakte blijven. Ongeloof omdat we in de Heere Jezus niet onze Redder zien Die we nodig hebben in leven en sterven. Ongeloof omdat we stevig relativeren of omdat we zo vast zitten in ons kader. Ongeloof, ook na ontvangen genade, waardoor je op afstand van de Heere Jezus blijft. Anderen gaan voor in het Koninkrijk van God, maar waar blijft u dan? Geremd om in Jezus je Meerdere te zien, om je aan Hem toe te vertrouwen. Is daar wat tegen te doen? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u leiden. Laat u meenemen door Zijn woorden. Dat leert de Geest van God. Hij zorgt voor overgave. Hij maakt dat je leert buigen voor het woord van de Heere Jezus al schuurt het en komt er inwendig nog zoveel tegenin. De Geest weet de muren van ongeloof die wij optrekken te doorbreken. Zo worden wij klein voor God en zoeken onze reinheid buiten onszelf in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, telkens weer.

 Aarzelt u om grote woorden te spreken of om er veel van te verwachten? U kent uzelf een beetje en weet dat ongeloof zomaar de kop op steekt? Let dan op die vader van die maanzieke jongen (Markus 9:14-29). Huilend zei hij tegen Jezus: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp! Wat denkt u, zou de HEERE het er dan bij laten zitten?

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Thema-avond ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s.

Voor wie? Alle gemeenteleden

Wanneer? Donderdag 23 september 2021

Tijdstip?  20.00-22.00 uur

Waar? De Parel

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn in het afgelopen jaar met de neus op de feiten gedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud. Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden. Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties! Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad. Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel? Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

Diaconie

Diaconale collecte zondag 18 juni 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor Stichting Timon. Deze stichting richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en het gezin waar zij toe behoren. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Ook is er een project gestart ‘Welkom Thuis’ dat speciaal voor kerken en tieners is ontwikkeld. De diaconie wil dit project voor kwetsbare kinderen en jongeren graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet: gemiddeld vier op de tien inwoners. Radios en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Wat een prachtige uitzenddienst was het op 6 juni! Een warm bad van betrokkenheid en bemoediging! Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en gebed! Ik ben echt ontroerd door al het meeleven en voel me ontzettend gedragen door u en jou, en bovenal door onze goede, almachtige God! Hij baant een weg, en Hij die roept is getrouw en zal het ook doen! (1 Tess. 5: 24)

Op moment van schrijven is het maandag 14 juni en ben ik onderweg naar Schiphol. Het was nog even spannend of ik zou kunnen vliegen, omdat er in Uganda een grote COVID uitbraak is. Bidt u mee voor de situatie daar met een tekort aan vaccins, ontoereikende gezondheidszorg en een samenleving waar 1,5 meter afstand lastig te bewaren is?

Gelukkig kan ik dus vandaag vertrekken en daar ben ik God dankbaar voor! Als u dit leest hoop ik veilig in Uganda aangekomen te zijn.

Hoe ziet de eerste periode eruit? Dat ligt aan de situatie en ontwikkelingen omtrent covid. De focus zal in het begin voornamelijk liggen op taalstudie (Luganda). Dit is een van de 43 talen van het land. Deze taal wordt gesproken in de hoofdstad Kampala en in het gebied eromheen.

Het is erg belangrijk om de taal te leren om zo met mensen van hart tot hart te kunnen praten, zeker als het om hartszaken gaat zoals het evangelie. Veel mensen met een beperking en mensen in armoede hebben geen scholing gevolgd, wat betekent dat ze geen/amper Engels spreken. Ook ben ik te gast in het land dus is het goed om m’n best te doen voor het leren van de taal en cultuur.

Dat kost tijd, dus daar zal m’n tijd in eerste instantie voornamelijk uit bestaan. Wel hoop ik de combinatie naar de praktijk ook gelijk te kunnen maken door in m’n dagelijkse leven zoveel mogelijk Luganda te spreken, bijv. in de supermarkt, en door 1 dag per week op de projecten te werken, zodat ik gelijk de taal in de praktijk kan oefenen.

Liefdevolle en Vreugdevolle groet,

Amy de Jong

Jeugdrubriek

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het seizoen 2020 / 2021. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90 RABO 0373 7197 44 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld inz. Jeugdcommissie, onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2020-2021’. Ondanks de beperkingen vanwege de lock-down zijn dit seizoen o.a. het openingsweekend, het verenigingswerk en de kerngroepen -met inachtname van de maatregelen- zoveel mogelijk doorgegaan. Om deze te bekostigen en ook om voldoende financiële middelen te hebben voor het toekomstige jeugdwerk vragen wij uw vrijwillige bijdrage. Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. Anderen hebben voortdurend pijn en last van vermoeidheid. Soms zijn het ook relatief jonge gemeenteleden die voor langere tijd uit de running zijn. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe.

‘Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

hij, die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft;

die zijn hoop in het hachelijkst lot

vestigt op den HEER’, zijn God.’

(Psalm 146: 3 berijmd)

Examenkandidaten

Op het moment dat ik deze regels schrijf weten sommigen de uitslag al. We feliciteren de geslaagden. Dank God voor het resultaat en de kracht die Hij gaf voor de inspanningen de jaren door. Geniet van de vakantie en we hopen dat je daarna met veel enthousiasme aan de nieuwe opleiding mag beginnen. Anderen wachten nog op de uitslag en een enkeling moet in het tweede tijdvak nog een paar examens maken. Sterkte daarbij!

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag worden de complete groepen A, B of C uitgenodigd voor de kerkdiensten. Bij ‘Erediensten’ wordt de uitgenodigde groep vermeld. Ook wordt ieder, waarvan het e-mailadres bekend is, persoonlijk uitgenodigd voor de eredienst. Mocht u ’s avonds worden uitgenodigd en u kunt vanwege de jonge kinderen niet samen naar de dienst komen, dan kunt u dit kenbaar maken middels het e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl. Er wordt dan gekeken of er geruild kan worden met iemand in de morgendienst. Het is niet de bedoeling dat uzelf gaat ruilen. U kunt ook met ons contact opnemen (kerkdienst.oost@hghg.nl of de wijkouderling) als u niet ingedeeld bent in een groep en u overweegt om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Meeleven

We leven mee met wijk 2 Noord nu er opnieuw een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk. Het is bijzonder dat dit beroep uitgebracht kon worden. We wensen ds. Dubbelman het licht en de leiding van Gods Geest! We bidden dat de Koning van de Kerk in Zijn genade spoedig deze vacature zal vervullen.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de instandhouding van de erediensten en € 50,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de instandhouding van de erediensten € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie. Zelf ontving ik (in collectebonnen) € 31,- voor de diaconie, voor de kerk € 40, voor het werk van Amy in Uganda € 16,- en voor het werk van Henk Hazendonk in Peru € 25,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Waarom is het niet geoorloofd God zichtbaar voor te stellen?

Omdat er geen enkele overeenkomst is tussen Hem die een eeuwige en ondoorgrondelijke Geest is, en een stoffelijke, dode, bederfelijke en zichtbare materie.

Johannes Calvijn (Catechismus van Geneve)

Tenslotte

In de morgendienst van 20 juni lezen wij 2 Koningen 8: 1-6. Een opvallende geschiedenis waarin wij ineens de vrouw uit Sunem (2 Koningen 4: 8-37) en de naam van Gehazi (2 Koningen 5: 20-27) weer tegenkomen. In de avonddienst gaat prop. H.B. van der Knijff voor. Nog even en hij is dominee in Wilsum, een dorp aan de IJssel, vlakbij Kampen. Op zondag 27 juni gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor. Heb een goede ontmoeting met hem rond het Woord van de HEERE. In de avonddienst ga ik u voor en is er weer een leerdienst waarin wij stil willen staan bij het tweede gebod. Daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 35. U en jou zegenrijke diensten toegewenst die vruchtbaar mogen zijn voor het geloofsleven! 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan alle zieke gemeenteleden.

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 27 juni zal in de Oude Kerk de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente.

Beroepingswerk

Nu er tegen de gevolgde procedure geen bezwaren zijn ingebracht, is dinsdag 15 juni j.l. een beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op ds. M. Dubbelman te Giessen-Nieuwkerk. In de vacature van ds. B.C. Haverkamp is het de tweede keer dat we ds. Dubbelman beroepen. Tijdens een gesprek tussen de beroepingscommissie en ds. en mw. Dubbelman bleek wederzijds, dat het eerste beroep niet losgelaten werd en dat zij daarom weer open staan voor een beroep. Zodoende kwam er vrijmoedigheid om een tweede traject te starten. Kerkordelijk is dit mogelijk na een periode van 2 jaar. Vervolgens heeft, nadat de algemene kerkenraad hiermee unaniem had ingestemd, de wijkkerkenraad ook unaniem besloten om tot dit beroep over te gaan. Uiterlijk dinsdag 6 juli zal ds. Dubbelman moeten beslissen voor dit beroep en onze bede is, dat God hem nu wel de vrijmoedigheid geeft om dit beroep te kunnen aanvaarden. Daar mogen we als gemeente ook om bidden. Ds. Dubbelman gaat in onze gemeente voor tijdens de avonddienst op 20 juni a.s. in de Oude Kerk. Door uw aanwezigheid tijdens deze dienst, laat u uw betrokkenheid zien. We nodigen u uit deze dienst, voor zover we gemeenteleden mogen toelaten, bij te wonen. Uw meeleven kunt u ook laten blijken door een kaartje of brief aan: Ds. M. Dubbelman, Heul 34, 3381 DC Giessenburg, of per mail aan m.dubbelman@solconmail.nl

Hierna stelt ds. Dubbelman zich aan u voor.

Michiel Dubbelman (18 april 1972) is na de middelbare school natuurkunde gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij ook begonnen met de studie theologie. Eerst aan de VU en later in Utrecht waar hij zijn studie heeft afgemaakt. Ondertussen promoveerde hij in de medische natuurkunde op een onderzoek naar de menselijke ooglens. Vervolgens heeft hij, naast zijn studie theologie, gewerkt als onderzoeker op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum. Eind 2006 is hij gestopt met dit werk en is hij ‘full time’ predikant geworden in de hervormde gemeente te Giessenburg.

In 1995 is hij getrouwd met Jorieke en zij hebben vier dochters gekregen in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar en een zoon van 7 jaar. De oudste dochter Emma heeft gestudeerd in België en woont daar nog steeds (Leuven). De tweede dochter Julia hoopt 1 juli te gaan trouwen en in Gorinchem te gaan wonen. Christy, Maria en Koen wonen nog thuis.

Nabetrachting

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Reserveringen

Zondagmorgen 27 juni zal de doop worden bediend. In deze dienst zijn er vooraf plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van de doopouders. Toch zal er ook nog plaats zijn voor de ‘eigen’ gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Uiteraard is iedereen welkom en we hopen dat u zich allen welkom voelt. Daarom nodigen we u uit, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 3 juli in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen. Tot en met vrijdag 2 juli geven we dan eerst de gelegenheid aan de jonge gezinnen om dit te doen.

Beleidskader 2021-2025

In het kerkblad van 26 maart en 30 april jl. hebben we u bericht dat we als kerkenraad vanaf begin dit jaar bezig zijn om een nieuw beleidsplan te schrijven voor de komende jaren.

We zijn het proces blanco ingestapt en met niets begonnen om ons te laten leiden door Gods Geest. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader. Een richting waar we naartoe willen bewegen, zonder dat vooraf alles vaststaat.

Het beleidskader is door de kerkenraad in de vergadering van 31 mei jl. vastgesteld. Zo kon het ook in het beroepingswerk worden meegenomen, zodat de predikant bekend is met de visie van de kerkenraad voor de komende beleidsperiode.

Deze maand wordt het beleidskader klaar gemaakt om te publiceren, waarna u gelegenheid krijgt om te reageren.

In het kerkblad van 2 juli ontvangt u meer informatie.

Commissie Beleid

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 20,- voor het werk van Amy de Jong. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Zondagavond 27 juni is er een Pareldienst. Onze plaatsgenoot br. Arie de Rover zal de dienst leiden. Het thema is ‘Totaal verschillend en toch één’. Vanuit Galaten 3 zal hierover verder uitleg worden geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 11 juli met ds. Bart de Bruin uit Middelburg.

Commissie Pareldiensten

Jeugdwerk

Afgelopen mei is mw. Arin Oosterom-Klein om gezondheidsredenen gestopt als jongerenwerker in onze gemeente. Wij willen Arin bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze jongeren. We zoeken een jongerenwerker voor het nieuwe seizoen en inmiddels is de vacature daarvoor opengesteld.

Citaat

Wie heeft er ooit beweerd dat de waarheid in déze wereld overwint? In elk geval Christus niet. Neen, de waarheid moet lijden en heel het leven is een examen.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente, nu er afgelopen dinsdag 15 juni voor de tweede keer een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk.

Bid voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven ernaar het evangelie te delen door verschillende activiteiten. (Gebedskalender Open Doors)

Gerlinde is door de GZB uitgezonden om in Centraal-Azië een hospice op te zetten voor daklozen. Zij en haar collega geven lokale verpleegkundigen les over palliatieve zorg. Het hospice is inmiddels gebouwd, maar het proces om de benodigde vergunningen te verkrijgen om het hospice te openen is lang en taai. Bid voor een doorbraak hierin. (Gebedskalender GZB)

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere geve kracht om alles vol te houden. Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Dat de HEERE ook dan zicht geve op Hem, Die “onze zaligheid” wil zijn. “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” (Psalm 68: 21)

Gemeente zijn: Wijkmiddag Zuid

Als wijkgemeenteleden verlangen wij ernaar om juist in deze tijd van afstand, verbinding te zoeken. Daarom wordt er een wijkmiddag georganiseerd voor jong en oud! Als alle maatregelen het toelaten vindt deze wijkmiddag plaats op zaterdag 10 juli 2021 vanaf 15.00 uur.

Noteren jullie deze datum alvast in jullie agenda? Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten, Ruth Vlot, Christine de Koeijer, Marjolijn van Hoeven

Gelezen / gehoord

‘Ik zing niet om te uiten, maar om al zingende te innen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere Zaterdag 

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek 

Iedere maandag 

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Iedere dinsdag (tot de zomer)

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Iedere donderdag 

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Donderdag 24 juni

19.45 uur  bijbelgesprekskring – jeugdzaal OK

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 juni

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid prop. A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur
wijk 2 Noord dr. M Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. W.J. Westland, (groep C)

18.00 uur  prop. H.B. van der Knijf, Stolwijk, (groep A)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Timon

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Lenny Egas, Mirthe Buijk

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Rhodé Quist

De Parel: 10.45 uur: Thirza de Kok, Rebecca Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 9

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD 

09.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

 

Zondag 27 juni

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord ds. M.P.D. Barth, Barneveld – bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee (groep B)

18.00 uur  ds. W.J. Westland ( groep C)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur  wijk 2 Noord dhr. A. de Rover, Hardinxveld Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Gerrie de Ruijter, Samuel Versluis

Nieuwe kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Marnix Molendijk

De Parel 10.45 uur: Jeanine Koesveld, Dayenne Maasland

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 100

Avonddienst: Psalm 149: 5

BOVEN HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Anniëlle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-48,49

Kind of slaaf?

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

  (Romeinen 8: 15)

____________________________________­­­________________

De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als slaaf te werken. Ze hebben een mensonwaardig bestaan! Paulus gebruikt het beeld van een slaaf. Hij maakt duidelijk wat de Geest absoluut niet doet. De Vader wil niet dat Zijn kinderen Hem slaafs benaderen: “Jullie hebben niet de Geest van slavernij ontvangen die weer tot vrees en angst leidt.”

Een slaaf is bezit, een ding met één doel: hij moet zich geven voor zijn meester. Nooit is het goed, altijd is er angst. Als christen ben je geen slaaf en hoef je niet in voortdurende angst te leven of het al dan niet goed genoeg is voor God. Dat geldt trouwens voor iedereen. Wie kent die vragen niet: doe ik het goed en word ik wel aanvaard?

Bent u kind of slaaf? Luister eens naar Paulus. Jullie hebben geen slavengeest ontvangen, die ons dwingt tot kruiperig gedrag om God of een ander tevreden te stellen of te presteren, om maar geaccepteerd te worden. Een leven in deze geest leidt alleen maar tot angst en vrees: wat zal God of wat zal een ander van mij vinden?

Paulus schrijft ook wat de Geest wèl is:  “Maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dat is een heel andere Geest. Door het geloof zijn wij geen ding, maar een geliefd kind! “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” In het leven van Gods kinderen hoeft geen angst of onzekerheid te zijn.

De Geest van Pinksteren zorgt dat wij door het geloof aangenomen worden tot kinderen. Dat is nu echt het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik, zondaar, mijn toevlucht neem bij de heilige God. Dat ik het werk van de Zoon van God van harte omhels en aanneem. Hij brengt mij bij de vaste en zekere belofte die God al bij onze doop gedaan heeft. De Vader betuigt en verzegelt dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar wordt ons duidelijk waarom dit kan en mag: door de doop worden we door God verzekerd dat Hij onze zonden afwast door het bloed van de Zoon. Wij hoeven God niet tevreden te stellen, Hij maakt het Zelf goed. Zonder ons. Voor ons. Dat roept om ons geloof.

Daar hebben we nu echt de Geest voor nodig, want anders komt daarvan niets terecht. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar de slaaf in mij is er nog. Dan willen we liever slaaf blijven of zelfs terug naar de slavernij, zoals Israël weleer. Maar de Geest van de Zoon en van het zoonschap is mijn slavengeest te sterk. Door Hem word ik van slaaf kind. Als kind hoef ik niet bang te zijn of het goed is en of ik aanvaard word. Hij legt ons daarom de woorden in hart en mond. 

Door Hem gaan wij God aanroepen: “Abba, Vader!” Wat zeggen wij eigenlijk met deze bekende woorden? U behoor ik toe! De Geest geeft mij kinderlijk vertrouwen dat God om Christus’ wil ook mijn Vader is. De Vader wil dat van Zijn kinderen horen! De Vader en de Zoon hebben daar alles voor gedaan. Denk alleen maar aan Gethsémané. De Zoon worstelt met Vaders wil en zegt: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Of denk aan Golgotha waar de Zoon afgerekend wordt op onze zonde en betaald gezet wordt op onze schuld. Hij wordt door de Vader verlaten, opdat u en ik door God aangenomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

De Vader heeft Zijn Zoon daarvoor over gehad, zodat u dit gaat belijden. Hoe doen we dat? Hoe kan dat? Nu, de Geest komt altijd met het Kruisevangelie. Met dat Woord doet Hij een beroep op uw hart. ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!’ En wat ik van mezelf nooit zou doen -de slavengeest wil dat niet- ga ik door de Geest der aanneming wel doen: ik antwoord: “Abba, Vader!” Bent u kind of slaaf? Ik hoop van harte dat u zich kind weet! Slaven hebben geen leven. Nu niet en nooit. Zij blijven buiten, terwijl kinderen eeuwig bij Vader thuis mogen zijn.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen, biedt de Covid-routekaart voor kerken de mogelijkheid om het aantal personen in kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is dan de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar. Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten: het laatste lied of psalm zal weer samen worden gezongen.Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen en voor overige bijeenkomsten nemen we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat ook andere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat verdere stappen kunnen worden gezet.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 10 juni a.s. in de Nieuwe Kerk. Jezus Christus legt in Johannes 6 uit dat Hij het Brood des Levens is. In die lijn biedt Jezus het brood aan bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’. Zo mogen we uitzien naar zondag 13 juni, om volgens opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via wijk Zuid. In de Nieuwe Kerk zal de avond gehouden worden met maximaal 60 personen. Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur  De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 3.

Uur van gebed

Zaterdag 12 juni komen we weer bij elkaar voor een uur van gebed. Aanvang 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Van harte welkom!

Honderd handig

Goed nieuws voor wie graag nuttig bezig wil zijn met zijn / haar handen: er staan weer dekenpakketten klaar! Een tas vol lapjes, die aan elkaar gezet kunnen worden tot een fraaie lappendeken volgens het meegeleverde patroon. Niet moeilijk, wel gezellig om (met elkaar) te doen. Zin? Ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of bel even tel. 61 10 08. Gehaakte of gebreide lapjes van 20 x 20 cm. zijn ook nog altijd welkom op hetzelfde adres of op Kerkweg 72.

Vaderdag cadeautip!

Er zijn nog glossy’s van de orgelrestauratie te koop. Heeft u al een exemplaar in uw bezit? Een mooi en kleurrijk magazine met veel foto’s en allerlei ‘weetjes’ over mw. Witte. Zelfs als je geen verstand hebt van orgels is het leuk om de glossy te lezen. Wellicht een leuk vaderdag-cadeautje? Ook opa’s zullen dit kunnen waarderen. Vanaf nu liggen ze in de Oude- en Nieuwe Kerk zodat u bij interesse een exemplaar à € 4,95 mee kunt nemen. Voorin zit een memo met info over de betaling. Verder is de glossy ook verkrijgbaar bij boekshop Rinnah. Ook kunt u nog steeds terecht op Kerkweg 19, Damstraat 5 en het Kerkelijk Bureau. Wie gaat u verrassen met dit fraaie magazine?

de orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster, project ‘de wereld snakt naar adem’. Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. De gevolgen zijn soms mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Zij bieden hun:

voorlichting: hoe je jezelf tegen corona beschermt;

bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;

directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. 

Aan de kinderen, die maandenlang niet naar school konden, worden schoolpakketten uitgedeeld, zodat ze thuis kunnen doorwerken aan hun schoolwerk. Maar er is meer hulp nodig. Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen (de gevolgen van) corona. De volgende organisaties werken samen in het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, EO Metterdaad, Red een kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. De diaconie wil deze hulp graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening diaconie 2020

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2020 van de diaconie. Zoals uit bijgaande staat van baten en lasten blijkt, sluit de jaarrekening van het college van diakenen met een voordelig saldo van € 249.985. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een door de PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van bebouwde eigendommen en beleggingen. Waar deze voorheen werden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of een lagere marktwaarde moet er vanaf heden gewaardeerd worden tegen de actuele- of beurswaarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat uitkomen op -€ 13.146. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, tel. 06-22 40 23 82. Het inzien van de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak in de periode van 7 t/m 11 juni 2021. Als college danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als diaconie in 2020 mochten ontvangen. Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.         College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2020

Balans per 31 december 2020 (x € 1.000,-)

Kroonjaarbezoeken

De diaconie zal vanaf september de kroonjaarbezoeken weer hervatten. Tot die tijd is uiteraard maatwerk mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan contact of een bezoek, schroom niet om contact op te nemen met een wijkdiaken. U vindt contactgegevens van de wijkdiakenen op de website hghg.nl/informatie.

Diaconale collecte zondag 13 juni 2021

De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor Open Doors. Graag willen we geheime gelovigen in het Midden-Oosten ondersteunen. Daar lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking. Zoals Kouroush, die zijn vaderland moest ontvluchten omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Hij vertrok naar Turkije, voordat hij zou worden opgepakt en gevangengezet. Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt. Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen. Een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen. Uw bijdrage is een teken dat geheime gelovigen er niet alleen voor staan. Door uw hulp kunnen zij geestelijke zorg, online ondersteuning en discipelschapstrainingen ontvangen. Ook kunnen ze jonge christenen in het Midden-Oosten online bemoedigen en helpen groeien in het geloof. Met uw ondersteuning kunnen geheime gelovigen uit het Midden-Oosten naar een Bijbelschool. Zo kunnen zij op hun beurt weer medegelovigen helpen. De diaconie wil het werk onder broeders en zusters die dagelijks lijden onder vervolging en verdrukking graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Opbrengst Gerbera-actie Zuid Afrika

Wat was het vrijdag 28 mei een mooie zonovergoten dag! De Gerbera-actie was mede daardoor erg geslaagd! We hebben, na aftrek van de onkosten, een mooi bedrag opgehaald: €1500! Ook deze keer hadden we weer 800 bossen gerbera’s in de verkoop! Iedereen hartelijk dank voor het kopen / ophalen van de gerbera’s! Lea heeft op afstand mee kunnen genieten van de verkoop. Er is bij hen op dit moment bezoek uit Hardinxveld, dat is natuurlijk erg gezellig! Ze hopen zelf in december deze kant op te komen. We wensen Lea en Werner en de kinderen heel veel zegen bij hun mooie werk in Zuid Afrika!

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Recent mochten we Pinksteren vieren! Het feest van de Heilige Geest die de grenzen doorbreekt en wereldwijd het Goede Nieuws van Jezus brengt! Ik hoop en bid dat we ons met elkaar in kunnen zetten voor de gezamenlijke roeping en missie binnen het zendingswerk en binnen het lichaam van Christus, Zijn wereldwijde Kerk. Ik bid dat die Kerk met hoofdletter K doorgaat met groeien, want uiteindelijk draait het er toch om dat er zoveel mogelijk mensen het goede nieuws horen, zodat we straks met die grote menigte van allerlei talen, landen, volken en naties voor de troon van God en het Lam zullen staan om Hem te aanbidden! (Openbaring 7:9). God zij dank laat Hij Zijn Kerk nooit los, en Hij verlangt ernaar dat we samen met Hem nog meer discipelen maken die tot die Kerk toegevoegd worden. Wat is uw / jouw roeping daarin? Het is zo ver! Op zondag 6 juni om 15.30 uur word ik uitgezonden namens HGHG, namens u en jou, naar Uganda. Op dinsdag 15 juni vertrek ik naar Uganda met het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot hoe Hij hen heeft bedoeld. Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het lichaam van Christus niet ook zelf beperkt als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken? 

Financiële update: Op dit moment is er 81% binnen aan maandelijkse toezeggingen! Echt, alle eer aan God Wiens zorg zo groot is, en heel veel dank aan de gemeenteleden en achterban! Hopelijk zien we elkaar op 12 juni nog even?

Lieve groet en in Hem verbonden, Amy de Jong

Dank- en gebedspunten

Dank dat alles medisch goed en niet zorgelijk is. Dank voor de goede zorg hier in Nederland, en dank voor de mogelijkheden tot goede zorg ook in Uganda.

Dank dat we de 80% behaald hebben qua financiën. God heeft ook grote dingen gedaan op dit gebied!

Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf en de getallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land open blijft.

Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt willen dienen en vrezen.

Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).

Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijd zullen worden.

Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

P.s. We hopen u te ontmoeten bij de oliebollen-actie waar ook gelegenheid is om Amy ‘uit te zwaaien’.

Jeugdrubriek

Werkvakanties Dabar en meer 

Ga jij deze zomer op werkvakantie, mee met Dabar of je op een andere manier diaconaal of missionair inzetten, dan horen wij dit graag! We zouden het fijn vinden als je ons op de hoogte stelt van jullie reis of project zodat we als gemeente met je / jullie kunnen meeleven.

Je kunt mailen, appen of bellen met Willem Burggraaf

Mail: jeugddiaken@hghg.nl / Tel: 06 15 15 69 45

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Inmiddels hebben we de draad van de serie over Elisa weer opgepakt. Rondom het avondmaal lezen we uit 2 Koningen 7. In de voorbereidingsdienst ontdekken we dat de Heere Zijn Woord waar maakt. We lezen dan 2 Koningen 7: 12-20. In de uitzendingsdienst slaan wij 1 Petrus 4: 1-11 op. De kerntekst zal dan zijn 1 Petrus 4: 10. In de avondmaalsdienst op zondagmorgen 13 juni gaat het vanuit 2 Koningen 7: 3-11 over de melaatse mannen die ruimschoots gevoed worden. Ook in de middag- en avonddienst lezen we verder uit 2 Koningen. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet precies wat de tekst zal zijn.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving voor de diaconie (stichting Friedensstimme) € 10,-. Voor de diaconie (stichting Hulp Oost Europa) ontving hij € 10,-. Voor de kerk ontving hij € 10,- en € 40,-. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 15,50 aan collectebonnen en € 20,-. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Uitzendingsdienst

Zondagmiddag 6 juni is er om 15.30 uur de dienst waarin wij stilstaan bij het vertrek van Amy de Jong, Peulenstraat 155, 3371 AL, naar Uganda. In deze dienst hoopt ook een vertegenwoordiger van I-teams, de zendingsorganisatie, het woord te voeren. Ouderling Pille zal namens onze gemeente het woord voeren. In deze dienst staan we eveneens stil bij het vertrek van Henk Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, naar Peru. Hij hoopt woensdag 9 juni opnieuw te vertrekken om in Peru het evangelie te delen. Wat bijzonder dat twee leden van onze wijkgemeente zo hun plaats mogen innemen in het Koninkrijk van God. De Heere zegene hen daarin! We wensen Amy en Henk ook beiden een goede reis toe!

Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Evenals de vorige keren betreft dit een tafelviering. Deze zondag zijn er in de Nieuwe Kerk drie diensten. Alle leden uit de groepen A, B en C zijn van harte welkom. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd. Deze dienst staat in het teken van bediening Heilig Avondmaal. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij groep B. En in de avonddienst is groep C van harte welkom. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting- en dankzegging Heilig Avondmaal. In de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Neem even contact op met kerkdienst.oost@hghg.nl als u vanwege de kinderoppas wilt ruilen naar een morgen- of middagdienst. We kijken uit naar een rijke avondmaalszondag. Dat we ziende op de Heere, de nodiging van de Koning in geloof mogen beantwoorden: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jes. 55: 1).

Gelezen

Daar hing dat Goddelijk Offerlam,

dat mijne zonden overnam

en daarom werd gebonden.

O God, dat Goddelijk mensenbloed,

heeft immers al mijn schuld geboet.

Zo heb ik nu dan vrede.

Mijn Vader, zijt Gij niet voldaan?

Mag ik niet vrolijk tot u gaan?

Ik breng mijn Borg mede. 

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Tenslotte

De dag voor Pinksteren hebben we, met veel gemeenteleden, genoten van de prachtige uitzending. Mooi om te zien hoe allerlei gemeenteleden voor en achter de schermen zich hiervoor hebben ingespannen. Op verschillende manieren kwam de boodschap van Pinksteren naar ons toe. En daardoorheen tintelde het werk van Gods Geest.

De dag na Pinksteren overleed de oma van mijn vrouw. Oma Lugthart, die de laatste jaren in Graafzicht in Bleskensgraaf woonde, werd 100 jaar. Afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven in Oud-Alblas. Voorafgaand was er de rouwdienst in de kerk van Oud-Alblas. Nuchterheid, betrokkenheid en voorzichtigheid, typeerden haar. Wat zong zij ook graag de psalmen. Het was mooi dat die psalmen in de rouwdienst gezongen werden door een aantal kleinkinderen. Allerlei herinneringen komen weer boven als wij aan haar terugdenken. Met haar overlijden zijn onze grootouders niet meer in leven. Als mens schuif je op en word je er bij bepaald dat je niet de eeuwigheid op deze aarde hebt. Wat is het  troostrijk om geborgen te zijn in de Eeuwige, Die dood en graf overwon. Hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie Hem liefheeft, die leeft met Hem!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Kide kids is op zoek naar jouw talent!

Hallo allemaal. Jullie hebben vast het filmpje al voorbij zien komen: we zijn op zoek naar jullie talent. Maak er een leuk,  kort filmpje van en laat ons zo zien waar jij goed in bent. Inleveren kan via de mail: kidekids@hghg.nl of naar nummer 06-23 93 14 14. In de ochtenddienst van 20 juni, willen we deze talentenshow laten zien aan jullie en aan de rest van de gemeente. Kom maar op met die mooie filmpjes, wij kunnen niet wachten! Tot snel,            de Kide commissie

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Op 10 september 2020 werd het beroep op ds. Dick Wolters uit Vollenhove uitgebracht. Op 30 september ontvingen we van hem het bericht, dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor het beroep.

Daarna heeft de beroepingscommissie het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente weer opgepakt. Ook weer met dezelfde zorgvuldigheid. Daarbij is ook opnieuw gekeken naar predikanten die we eerder benaderd hebben en waar gesprekken mee zijn gevoerd.

Toch leek het of er door een hele lange gang werd gelopen, met heel veel deuren er in. Heel veel deuren ook, die met zorg werden onderzocht, maar uiteindelijk dicht bleven. Soms was het om moedeloos van te worden. Deze zoektocht werd nog eens bemoeilijkt door de lock-down in de periode januari en februari. Op een bepaald moment leek het alsof er nergens een opening was.

Nu zijn we op een moment gekomen, dat er een deur is, die mogelijk wel open kan. Op 23 mei j.l. hebben we afgekondigd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beroepingswerk. Dat er goede hoop bestaat dat er binnen een aantal weken een beroep kan worden uitgebracht. In de periode tussen het schrijven en verschijnen van dit kerkblad zal blijken of die deur ook inderdaad verder open gaat. Laten we als gemeente biddend meeleven en mag het zo zijn, dat we verrast worden door wat God met onze wijkgemeente voor heeft.

Pareldienst

Op zondagavond 13 juni is er een Pareldienst. Onze oud-plaatsgenoot ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond zal dan de dienst leiden. Het thema is ‘Gods Geest zucht’. Vanuit Romeinen 8 zal de dominee hierover verder uitleg geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee te praten en / of te bidden. Het ministry-team is ook 24/7 te bereiken als je later behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 27 juni met br. Arie de Rover.   Commissie Pareldiensten

Heilig Avondmaal

Zondag, 6 juni, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De week daarop, zondag 13 juni, vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in De Parel. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de jongste dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De Heere geve ons gezegende diensten. Momenteel is het risiconiveau vanwege corona nog ‘zeer ernstig’. Sinds zondag 16 mei j.l. laten we volgens de routekaart voor de kerken 10% van de ruimtecapaciteit toe. Concreet betekent dit ca. 75 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen. Op het moment dat de komende viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt zou deze situatie veranderd kunnen zijn in ‘ernstig’. Als dat zo is, dan kunnen we op zondag 13 juni tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 120 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen, ontvangen. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen er 3 diensten per zondag worden gehouden, mits er minimaal 1 uur tussenruimte wordt gehouden tussen twee diensten. Tijdens deze dienst gaat ds. G.A. Schreuders uit Wierden voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we mogelijk 150 of zelfs 240 kerkgangers, die dat ook willen, een plaats kunnen bieden. Voor coronatijd begon de eerste Avondmaalsdienst om 08.30 uur. Daarom willen we nu dus ook de eerste dienst beginnen om 08.30 uur, die dan tot ca. 10.00 uur duurt. Dan een uur tussenruimte om te ventileren en vervolgens een tweede dienst van 11.15 tot ca. 12.30 uur. Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over twee diensten en twee kerkzalen. We hebben het samen zo nodig om na zo’n lange tijd de dood van onze Heer en Heiland te gedenken. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 13 juni a.s. hopen te vieren, om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier, namelijk de website www.hghg.nl, en dan de knop  ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Formulier Heilig Avondmaal

Door één van de predikanten, die nog wel eens voorgaat in onze wijkgemeente, werden we gewezen op de verkorte formulieren, zoals die in de ‘eerste aanvulling op het Dienstboek’ van de PKN zijn opgenomen. Daarboven staat: ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. Met ‘gereformeerd’ is hier bedoeld: gereformeerd in de brede zin. In lijn met de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals in de inleiding hiervan wordt verwoord. Zowel tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op 6 juni, als tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 13 juni, willen we van deze formulieren gebruikmaken.

Reserveringen

Zondagmorgen 6 juni is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Zoals we in het vorige kerkblad ook al schreven, is een gezinsdienst niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, er gebeden wordt en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Ditzelfde geldt ook voor zondag 20 juni a.s., als we op vaderdag ’s morgens ook weer de dienst in De Parel hebben. Voor die dienst geldt ook weer dat we t / m vrijdag 18 juni eerst de gezinnen met kinderen gelegenheid willen geven om in te schrijven, maar laat de rest van de gemeente niet schromen, om daarna ook in te schrijven. Er mogen weer meer mensen in de kerk, dus is er ook meer ruimte.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ds. E.van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat

Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.          

          C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk, nu er ontwikkelingen zijn, die mogelijk binnenkort leiden tot een beroep. Dat God zelf in dit beroepingswerk mag meekomen en we op korte termijn toch ook weer een nieuwe predikant uit Zijn hand mogen ontvangen.

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Bid vandaag voor alle voorgangers en zendelingen die naar het platteland reizen om daar over de Here Jezus te vertellen. Dat is veelal een gevaarlijke onderneming. Bid ook voor hun gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Costa Rica loopt tegen de grenzen van de IC-capaciteit aan voor coronapatiënten. Dat ligt niet zozeer aan de bedden en beademing, maar met name aan gebrek aan gespecialiseerd personeel. Bid dat ook in Costa Rica alle maatregelen die genomen worden, zullen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Onze kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het dak van de kerk. Ouderling van Gelder ontving op huisbezoek een gift van € 12,50 ter vrije bestemming en voor de reparatie van het dak € 30,-. Ouderling de Hek ontving € 20,- voor de diaconie. Ds. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk € 10,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Kerkdiensten

De afgelopen drie zondagen mochten er in de Oude Kerk, maar ook in De Parel, weer meer mensen samenkomen. Aankomende zondag zullen we het aantal kerkbezoekers verder opschalen. Ook is het verantwoord om, voorzichtigaan, het zingen uit te breiden. Met ingang van aanstaande zondag kunnen we de laatste psalm weer allemaal meezingen.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door het uitsteken van de hand, dat u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten. De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar donderdag 10 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Gelezen/gehoord

Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen deken zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Door de verruiming van de maatregelen zal ook de bezinningsavond weer gehouden worden. Zo een week van voorbereiding te houden is een voorrecht. Om toe te leven naar de zondag dat we het Woord mogen horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat….. Hij komt! Namens de kerkenraad ook een goede Avondmaalszondag toegewenst.          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere dinsdag 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Zaterdag 5 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 7 juni 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 10 juni 2021

20.00 uur  Bezinningsavond Heilig Avondmaal

– Nieuwe Kerk

Zaterdag 12 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep B1)

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, uitzenddienst Amy de Jong

18.00 uur ds. C.H.Bijl, Papendrecht (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds.L.W.Smelt, Voorthuizen 

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds.C.H.Hoogendoorn, 

Lelystad

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Christelijk Noodhulpcluster 

2. Eigen gemeente -eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Jamarka de Jong, Sanna de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Maaike Schild, Sanne Ritmeester

De Parel 10.45 uur: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst: Psalm 23: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – voorbereiding Heilig 

Avondmaal

18.00 uur ds. A.Simons, Montfoort

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Janette Egas, Anna Klop, Sandra Baks (reserve)

Zondag 13 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, (groep A) – Heilig 

Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, (groep B)

– Voortzetting Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J.Westland, (groep C)

– Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.L.J.van Lingen, 

Beusichem/Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk 

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Janine de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Anneke Quist, Lieneke de Ruiter

De Parel 08.30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 4

avonddienst: Psalm Gebed des Heeren: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C.Breugem – voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Werelddiaconaat/Project 1027

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Lieke Klop, Dirry Blom (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.