76-30

Bid jij echt?

Kracht van gebed 1 van 7

“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”.

(Lukas 11: 1)

____________________________________­­­________________

Bidden, dat doen we allemaal. Tenminste dat hoop ik wel. Maar bidden en bidden is ook twee. Er is nogal een verschil tussen ‘Here, zegen dit eten, amen’ en een gebed waarbij je tijd apart zet om echt met God in contact te zijn. En wie herkent niet het verlangen dat je gebed meer impact zou hebben of dat je gebed echt een gesprek is met God. Misschien geef jij aan dat verlangen net iets andere woorden, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.

Hoe komt het dat bidden zo vaak heel veel moeite kost? Zou het kunnen zijn dat het moeite kost omdat we soms zo weinig uitwerking op ons gebed zien? En hoe komt dat dan? Hoort God ons niet? God hoort ons zeker wel. We zullen de oorzaak dat ons gebed lang niet altijd uitwerking lijkt te hebben vooral bij ons zelf moeten zoeken.

Gebed, wat verwacht je van je gebed, of wat geloof je van gebed? En wat is eigenlijk gebed? Genoeg vragen om rond dit thema een serie meditaties te schrijven in het kerkblad. En laten we dan beginnen met de vraag wat nu eigenlijk gebed is. Je kunt om op die vraag antwoord te geven op zoek gaan in de Psalmen. Dat zijn eigenlijk allemaal gebeden van gelovigen. Toch geloof ik steeds meer dat als je echt wilt weten wat bidden is, je aan het begin van het Nieuwe Testament moet beginnen. Als je echt wilt weten wat bidden is, dan zou je moeten beginnen bij de vraag van de discipelen: “Heere, leer ons bidden.”

Die vraag is nogal vreemd en daarom belangrijk. Die vraag is ongeveer hetzelfde als dat een kind dat altijd zijn gebed bidt voor het eten en het slapen en dan vraagt aan zijn ouders om hem te leren bidden. Dat heb je je kinderen toch geleerd? Je leert ze bidden, door ze hun gebed voor het eten op te laten zeggen, door een avondgebed te leren. Ze hoeven eigenlijk niet meer te leren bidden, want dat heb je ze geleerd van kinds af aan. Dat was bij de discipelen niet anders. Ook de discipelen van Jezus hadden leren bidden. De hele Joodse cultuur was vol van gebeden. En toch vragen zij aan Jezus om hen te leren bidden.

Die vraag lijkt nogal overbodig, maar toch is hij dat niet. Daar kom je achter als je even meekijkt naar de omstandigheden waarin de discipelen dat vragen. Dat lees je vooral in het Lukasevangelie. Daar lees je ook de omstandigheden waarin die vraag gesteld werd. Bij de andere evangelisten begint Jezus gewoon het ‘Onze Vader’ te onderwijzen, maar Lukas laat ons nog iets anders zien. In hoofdstuk 11 schrijft hij: “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”

De discipelen vragen hier niet om hetzelfde gebed te leren dat Johannes zijn discipelen leerde. Ze vragen eigenlijk
als discipelen aan hun Rabbi om op dezelfde manier te bidden zoals Jezus Zelf deed. Zoals Johannes de Doper als rabbi zijn discipelen leerde na te doen wat hij deed, op diezelfde manier vragen de discipelen van Jezus dat aan hùn Rabbi. En op welk moment deden ze dat? Na het moment dat ze Jezus hadden zien bidden. Ze laten Hem ook eerst uitbidden en pas als Hij klaar is, komen ze met hun vraag. Ze vragen niet om een gebed uit hun hoofd te mogen leren, maar ze vragen om te leren bidden zoals Jezus dat deed. Ze hadden gezien, wat in de hele wereldgeschiedenis nog niet te zien was geweest: De Zoon van God sprak met Zijn Vader. Zo was er nog nooit gebeden en wat de discipelen zagen heeft hen geraakt. Ze zien hoe de Zoon met de Vader in gesprek is.

Wat de discipelen deden aan gebed was een vorm en was God aanspreken op afstand en met heilig ontzag, maar wat Jezus deed, dat was totaal nieuw voor hen. En dan willen ze als discipelen ook dat van hun Rabbi leren. Ze vragen niet om een voorbeeld gebed, maar om de manier van bidden als Kind met Zijn Vader. Weet je wat de discipelen hebben gezien toen Jezus bad? Intimiteit! Ze vragen niet om woorden te leren, maar ze vragen om die intimiteit met de Vader te leren. Ineens zagen ze wat echt bidden was. Bidden is komen in de intimiteit met de Vader en daar je hart delen en de Vader Zijn hart met jou laten delen. En Jezus onderstreept dat met de eerste woorden van het gebed dat volgt: “Onze Vader…”. Hij zegt niet Mijn Vader, maar onze Vader. Hij leert Zijn discipelen kind te zijn in de intimiteit met de Vader. Daar begint gebed.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Kind-School-Gezin

Aanstaande zondag staan de ochtenddiensten in het teken van kind, school en gezin. Ondanks alle beperkingen willen we er met de scholen toch aandacht aan geven. Het thema is dit jaar: ‘Petrus’. Wat kunnen we veel leren van Petrus, zijn ontmoetingen met de Heere Jezus, zijn fouten en herstel, zijn woorden en brieven. We zien er naar uit om hier met de kinderen bij stil te staan.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor International Justice Mission, een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. In delen van de wereld worden kinderen helaas nog steeds mishandeld, misbruikt en uitgebuit, bijvoorbeeld in steenfabrieken of in de visserij (zie website https://www.ijmnl.org voor beeldmateriaal). Deze kinderen gaan niet naar school, spelen niet buiten met vriendjes en hebben geen veilige plek om te wonen. Met onze gaven mogen we hen helpen. Goede diensten toegewenst!

Start nieuwe kerngroepen

Elk jaar in januari starten we met de tieners uit groep 8 met nieuwe kerngroepen. Als start hebben we altijd een startmiddag op een zondag in januari. Binnen de huidige maatregelen is deze start niet mogelijk. Het is nog onduidelijk wanneer we deze middag wel kunnen organiseren. We houden de ontwikkelingen in de gaten en wanneer er meer duidelijk is zullen we een middag plannen en hier alle tieners uit groep 8 voor uitnodigen.

We zijn nog op zoek naar een mannelijke kerngroepleider voor dit jaar, heb jij hier interesse in? Neem dan contact op met Erik van de Wetering: jeugdouderling.noord@hghg.nl

Commissie Kerk en Israël

Op de website HGHG heeft de commissie een nieuw artikel geplaatst met als titel ‘Samen met Israël blij zijn’. Van harte aanbevolen om daar kennis van te nemen. Zoals reeds eerder geschreven bevelen we het boek met als titel ‘Zegen door Israël’ van ds. Lohuis aan om te lezen. Op eenvoudige wijze zet de schrijver de plaats van Israël in de Bijbel en in Gods heilsplan uiteen.

Het boek is te koop bij boeksjop Rinnah.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 31 januari 2021

De diaconale collecte voor deze Kerk-School-Gezin-zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu méér slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Zondagmiddag werd de Heilige Doop bediend aan Naomi Cornelia Egas. Zij kreeg als persoonlijke tekst Psalm 147: 1 en 3 mee. In de verkondiging hoorden we over Naomi. Het tekstgedeelte voor de preek was Ruth 3: 17 en 18. Naomi kreeg van Boaz zes maten gerst, een belofte op zich. We hoorden van haar vertrouwen. Ze was er vast van overtuigd: “Die man zal niet rusten tot hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht.” Het thema van de dienst was: Veel beloofd, veel vertrouwen!

Pastoraat

Laten we ook meeleven met gemeenteleden die, nog meer dan anders, in deze tijd van lockdown alleen zijn. Laten we als gemeente ons houvast zoeken in de Heere zelf en onze zorgen op Hem werpen. De Heere Jezus roept ons toe: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. (Mattheus 11: 28)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 februari is er weer een Bijbelkringavond. Ook deze keer is het een uitzending vanuit de Nieuwe Kerk. Aan de beurt is hoofdstuk vijf van het boekje. Daarbij hoort Exodus 15: 1-18. Het is de moeite waard om hierbij ook het doopgebed te lezen dat u vindt in het doopformulier.

Het was mooi dat de vorige keer een heel aantal kringleden de antwoorden van hun vragen hebben ingestuurd. Wilt u dat ook deze keer weer doen tot uiterlijk maandagavond 1 februari? U kunt ze mailen of uitgeschreven door de brievenbus van de pastorie doen. Vanwege de avondklok beginnen we iets eerder en wel om 19.30 uur.

Gelezen

‘Discipelen worden gesmaad, maar getroffen wordt Jezus zelf. Op Hem komt alles neer, want om Zijnentwil worden zij gesmaad, Hij draagt de schuld. Het scheldwoord, de dodelijke vervolging en de laster bezegelen de zaligheid van de discipelen in hun gemeenschap met Jezus’.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

De morgendienst van aanstaande zondag staat in het teken van Kerk, Gezin en School. Dit jaar staat in de themaweek Petrus centraal. In de dienst lezen we Matthéüs 14: 22-33. De Heere Jezus wandelt over het water en Petrus gaat over het water naar Jezus toe. Het is fijn als deze geschiedenis alvast thuis in de gezinnen is gelezen met elkaar. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.” (Psalm 86: 6-7)

Kerk-school-gezinsdienst

Deze week is het de kerk-school-gezinsweek met het thema ‘Petrus’. Via je juf of meester heb je gehoord welke Bijbelverhalen en liederen centraal staan. Toch is het een andere week dan we gewend zijn door de gevolgen van corona. Nu we de creatieve knutselwerken van jullie niet in de kerk kunnen zien, hebben we daarom het volgende bedacht: We willen jullie vragen thuis een verwerking over Petrus te maken. Dit kan een knutselwerk of tekening zijn, een gedicht of gesproken bericht, een gezongen lied over het thema, of misschien heb je wel een ander idee. Willen jullie van je verwerking een foto of een filmpje maken en deze digitaal opsturen naar: jeugdouderling.noord@hghg.nl? De sluitingsdatum hiervoor is zaterdag 30 januari, om 12.00 uur. Het zou heel leuk zijn als jullie op deze manier de dienst mee invulling kunnen geven. Doen jullie mee? We kijken uit naar jullie inzendingen! Deze dienst wordt geleid door ds. C.D. Zonnenberg in De Parel.

Pareldienst

Zondagavond 7 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden.

Voorganger is ds. Bart Ouwehand uit Andel. Het thema is ‘Beschermd voor het Koninkrijk’. Vanuit Handelingen 12, waar het gaat over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, worden we bemoedigd.

De band Kingdom verzorgt de muzikale invulling met eerdere opnames van diensten en uit eigen repertoire.

Via ministry@hghg.nl kun je vragen om contact met het ministryteam en dat is niet beperkt voor tijdens de dienst alleen, maar ook bedoeld daarbuiten.

De eerstvolgende Pareldienst is op 21 februari met ds. L.J. van Lingen uit Beusichem – Zoelmond.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Degenen die publieke zaken hebben te behandelen, en vooral die overheden aanstellen of benoemen, behoren God om raad te vragen, en van Hem wijsheid te begeren, opdat hun keuze Hem tot eer strekke.’

Matthew Henry (1662 – 1714)

Ontvangen gift

Ds. E. van Rooijen mocht een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Bidden en danken

We bidden voor de overheid die in deze moeilijke tijd beslissingen moet nemen, dat God kracht wil geven aan politici die landelijk, provinciaal en plaatselijk voor Zijn naam uitkomen.

In 2020 stond Niger op de laatste plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of dit land in 2021 ook op de ranglijst staat. Wilt u bidden voor christenen in dit land? (Gebedskalender Open Doors)

De coronabesmettingen nemen in Latijns-Amerika helaas ook weer toe. Voor de kerken is het moeilijk om samen te komen. Ondanks alle beperkingen ondersteunen ze in heel het land gezinnen die het moeilijk hebben. Wilt u bidden om volharding in deze moeilijke tijd en om een leven in afhankelijkheid van God? Bid dat juist nu mensen ook de kerk mogen vinden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, en online met elkaar verbonden via de techniek en bovenal door Zijn Geest.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

In verband met besmetting (corona) van het gezin moesten we helaas in quarantaine. Jammer dat ik niet in de Kerk-School-Gezinsdienst kan voorgaan. Inmiddels heb ik de eerste online belijdeniscatechese en gewone catechese beleefd met een klein groepje. Hoewel niets boven fysieke aanwezigheid gaat, is het een goed alternatief. Ik hoop dat er steeds meer aanhaken! Zo kunnen we toch verbonden blijven. Velen ervaren dit als een zware periode, niet alleen ouderen, maar ook jongeren en ouders. Contact onderhouden en elkaar blijven bemoedigen is belangrijk. Gebruik ook tijd voor stilte en gebed om je innerlijke leven te delen met de Heere. Daarin deelt Hij rust en kracht. Gods nabijheid in alles toegewenst!

ds. P. van de Voorde

Elkaar zien

Zoals een ieder wel weet, zijn er aanvullende, verscherpte maatregelen getroffen de afgelopen weken. Het is best moeilijk om elkaar als gemeenteleden in het oog te houden, en er voor elkaar te zijn nu allerlei samenkomsten en bezoeken niet door kunnen gaan. Een bemoediging sturen via een kaartje of appje is natuurlijk wel mogelijk. En bel ook gerust met de wijkouderling voor een gesprek. Daarnaast is het gelukkig wel mogelijk om met 30 gemeenteleden de diensten te bezoeken. En zowel in de Oude Kerk als in De Parel is er voor onze wijk wekelijks een dienst, en dat is toch bijzonder als we kijken naar de omstandigheden. Velen van ons maken daar gebruik van, dat is fijn. Zo volgen we de richtlijnen en kan er tegelijkertijd toch nog sprake zijn van een fysieke ontmoeting. We merken dat er eerder gekozen wordt voor de Oude Kerk, maar we attenderen u graag ook nog eens op de mogelijkheid een dienst in De Parel te bezoeken en u daar in te schrijven! Ja, we mogen gelukkig weten dat we onder alle omstandigheden, ook in deze tijd waarin velen meer op zichzelf worden teruggeworpen, in geloof mogen zien en uitzien naar Hem, Die ons vasthoudt; van harte Zijn zegen.

L.H.Y. Eskes/L.T. Veldman

Gelezen/gehoord

‘Gods volk (Israël in de eerste plaats en daarna de kerk) is vandaag de dag zo bijzonder om Zijns Naams wil.’

(2 Samuel 7: 23)

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek Kerk-Gezin-School naar voren zal komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Op de scholen is het leven van Petrus, één van de eerste leerlingen die door de Heere wordt geroepen, behandeld. Hij is ook de leerling die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. Ook in de kerk zal het zondagmorgen over hem gaan. We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn een voorganger konden vinden die bereid was hierover een preek voor te bereiden. Gedenk hem ook in uw voorbede.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 7 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 31 januari 2021, Kerk-School-Gezin

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. C.J. Overeem, Woerden (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM

                            2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk:

09:30 uur: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 145: 3

avonddienst: Psalm 119: 17

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten

18.00 uur ds. J.C. Breugem – themadienst Kerk, School, Gezin

Kinderoppas

Renske de Knegt, Anke Vogel, Jolanda de Bruin (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-29

 

“Zalig zijn de vredestichters”

(n.a.v. Mattheüs 5: 9 en Psalm 34: 12 – 15)

____________________________________­­­________________

Vrede. Als we dat woord even op ons in laten werken, dan begrijpen we hoe mooi deze zaligspreking is. Vrede betekent: heelheid. Hier heeft dat met name te maken met onze relaties. Heelheid laat zich herkennen in een sfeer van onderlinge liefde en harmonie zowel in het leven met de Heere, als in het leven met onze naaste. Vrede en liefde hebben alles met elkaar te maken. “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Rom.13: 10). Het gevolg is vrede.

Vrede is een kostbaar, maar ook kwetsbaar goed. De vrede raakt snel verstoord. In gezinnen, in de kerk en in de samenleving blijkt dat er niet zoveel nodig is of het is gedaan met de vrede. Het hoeft niet, maar vaak leidt verschil van mening tot onvrede of zelfs tot conflict. Nog erger is, als die meningen ongefundeerd zijn. Dat maakt ons kwetsbaar, ook als samenleving waarin de sociale media een grote rol spelen als het gaat om het verspreiden van meningen.

We leven in een bijzonder ingrijpende periode. Met de huidige pandemie, de gevolgen en de aanpak daarvan, ligt het voor de hand dat we daar wat van vinden. En dat is goed, als het constructief meedenken betreft. Maar het wordt levensgevaarlijk als we verstrikt raken in algoritmes van het internet, die ons binnenleiden in de fictieve wereld van complottheorieën, die het gezag van de overheid ondermijnen. Blijkbaar zijn velen er vatbaar voor in tijden van verwarring waarin juist behoefte is aan houvast. 

In Psalm 34 horen we andere taal. “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (vers12 – 15).

Vrede moet je najagen. Dat begint bij het behoeden van je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg van de gevolgen van het spreken van bedrog. Het brengt boze mensenmassa’s op de been, die op het verkeerde been zijn gezet door bedrog of de halve waarheid. Zwijgzaamheid is een betere optie.

Als we spreken vanuit frustratie of onvrede, dan zijn er maar een paar woorden nodig om vrede en harmonie in de relatie te verstoren. Dat geldt ook in de kerk en aan de keukentafel. In dat opzicht wordt er in deze tijd veel van ons gevraagd, gezien de beperkingen in het gemeenteleven en de eredienst. En niet minder in de gezinnen waar dagelijks thuisonderwijs wordt gegeven en veel van ouders en kinderen wordt gevergd. Zwijgzaamheid – hoe lastig soms – voorkomt veel irritatie en onvrede. Wie dagen liefheeft om het goede te zien, moet de vrede najagen. Juist in een sterke band van vrede ligt veel houvast. En dat is méér dan welkom in onze tijd. Wie zijn tong en lippen behoedt, bewaart en bewaakt veel vrede.

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. Waarom dat laatste? Omdat God de Eerste is Die vrede maakte met ons! Dat mocht alles kosten. Gods weg van vrede met ons was ‘door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1: 20). God gaf Zijn eigen Zoon om ons met Zichzelf te verzoenen en vrede te maken. Aan het kruis zweeg Hij in Zijn liefde (Zef.3:17). En in liefde spreekt Hij van vrede (Ef.2:14; Rom.5:1). Wie dat gelooft en steeds dieper tot zich laat doordringen, zal de vrede koesteren. Die vrede is ook een vrucht van de Geest (Gal. 5: 22). Een vrede als voorbode van de eeuwige vrede van Gods Koninkrijk. Een vrede als een weerspiegeling van de vrede van God in onze harten. Daarom zegt Jezus: “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. 

P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot en met 9 februari 2021, betekent dit dat ook de gemaakte afspraken van half december 2020 in de gemeente van kracht blijven. Daarnaast is er grote onzekerheid en zorg over de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten, die zich aanzienlijk sneller kunnen verspreiden. Alles bij elkaar een dringende oproep aan ons allen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken, waarbij de ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen:

Kerkdiensten

Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen en mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal 2 personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierbij ook van toepassing. Indien de situatie, ondanks alle maatregelen, ernstiger wordt, is het voorstelbaar dat de kerkdiensten verder moeten worden afgeschaald.

Zingen in de kerk

Ten aanzien van het zingen in de kerk is er recent door de PKN een zeer dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. Ook het zingen door enkele personen of zanggroepen wordt geheel ontraden. De wijkkerkenraden hebben besloten dit advies op te volgen en zullen de praktische invulling nader uitwerken.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode, tot en met tenminste 9 februari 2021, alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. 

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wijkgroepen in alle wijkgemeenten?

Gemeentebinding in coronatijd

Het is een lastige tijd om de binding binnen de gemeente vorm te geven. Ook het samenkomen in wijk- of buurtgroepen is nu niet mogelijk. Toch kunnen we wel een aantal dingen doen die de binding bevorderen zoals: je buren uitnodigen voor de koffie, een kaartje sturen of telefoontje plegen, gebed voor je buren. Adopteer bijvoorbeeld drie buren om voor te bidden of ga eens samen een kerkdienst mee kijken / beleven. Ook kunnen we in deze tijd proberen om wijkgroepen nog wat verder op te zetten waar dat nog niet gebeurd is. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat is een wijk- of buurtgroep?

Onze gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten: Oost, Noord en Zuid. Deze zijn weer onderverdeeld in wijken met elk een wijkouderling. Het idee is dat iedere wijk beschikt over één of meerdere wijkgroepen bestaande uit 10 – 15 gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij maakt het niet uit van welke wijkgemeente je lid bent. Zo’n wijkgroep komt zo mogelijk 2x per jaar (of vaker) bijeen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Daardoor weet je elkaar misschien wat makkelijker te vinden en kun je omzien naar elk ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden maar vooral ook voor onze buren met wie we misschien wat minder gemakkelijk contact hebben. We willen elkaar stimuleren om onze (niet kerkelijke) buren hierbij te betrekken.

Er klinkt nogal eens de opmerking dat zo’n wijkgroep een extra is naast verenigingen of Bijbelkringen. Dat is niet het geval. Een wijkgroep is geen Bijbelkring. Natuurlijk is het mooi om met je wijkgroep Bijbelstudie te doen, maar zoek dan ook naar drempelverlagende mogelijkheden om je buren bij de groep te betrekken.

Iedere wijkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de geografische wijkouderling. En wanneer u lid bent van een andere wijk dan is uw wijkouderling hier ook bij betrokken. Nu vindt niet iedereen het nodig om aan een wijkgroep deel te nemen. Dat kan o.a. zijn omdat u al vaak met buren (nu helaas wat minder) samenkomt. Dat is prima natuurlijk, maar wilt u ook dan om u heen kijken hoe u uw buren tot steun zou kunnen zijn?

Coördinatoren en Evangelisatie medewerkers gevraagd

Er zijn al vele wijkgroepen gevormd binnen de drie wijkgemeenten. Heeft u er nog weinig of niets van gemerkt? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Bent u / jij bereid om mee te helpen een groepje in uw wijk op te zetten? Neem dan contact op met onderstaande ouderlingen die coördinatoren en wijkouderlingen hierin willen ondersteunen. Een coördinator is een oog en oor in de buurt, die samen met een andere wijkbewoner bedenkt hoe je aan binding invulling kunt geven. Zonder coördinator kan een wijkouderling niet starten.

Tevens zijn we op zoek naar Evangelisatie-medewerkers die aan een wijkouderling kunnen worden gekoppeld.

Wij horen graag van u en jou zodat we hier hopelijk spoedig mee verder kunnen.

Wijkgemeente 1 Oost: Leen Klop, tel. 613517; e-mail: evangelisatie1@hghg.nl

Wijkgemeente 2 Noord: Philip de Rover, tel. 611123; e-mail: gemeenteopbouw.noord@hghg.nl

Wijkgemeente 3 Zuid: Kees Pille, tel. 614067; e-mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. 

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod is er voor iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven.

Sluiting bibliotheek verlengd

In verband met de verlenging van de coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 6 februari gesloten. 

Helaas! We zien uit naar betere tijden.

Update uit Uganda

Lieve gemeenteleden,

Allereerst willen we u alsnog van harte Gods zegen toewensen voor 2021! We zien uit naar een nieuw jaar, samen met God.  2021 zal een bijzonder jaar worden voor mij persoonlijk, nu ik toewerk naar mijn definitieve uitzending in april, Deo Volente. Bijzonder om eindelijk de definitieve stap te mogen zetten, na jaren van voorbereiding. Er moeten best nog wat dingen geregeld worden, maar de grootste voorwaarde om te gaan zijn de financiën. Er moet 80% van de maandelijkse giften toegezegd zijn en op dit moment staat de teller op 13%. U begrijpt vast dat dit een gebedspunt is. Bid u mee en wilt u misschien een maandelijkse donatie overwegen? Tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit onze gemeente! Heel hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes en giften, ook rondom de verloving van Derrick en mij! Dat doet ons erg goed! We voelen ons gedragen en geliefd, en zijn dankbaar voor onze verbondenheid met jullie in onze Heere Jezus Christus! 

Hartelijke groet van ons,

Derrick Ainomugisha (Vucci) en Amy de Jong

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verlenging lockdown

De lockdown is verlengd t / m 9 februari. Zie hierover de centrale berichten. Wat betreft de kerkdiensten verandert het beleid dus niet. Wel doet de kerkenraad het dringende verzoek om bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Ten aanzien van het zingen in de kerk is door de PKN het dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Als alternatief voor de gemeentezang worden de psalmen via de geluidsinstallatie afgespeeld. De psalmen zijn ook te horen in de huiskamers (live en via de kerkradio), zodat deze thuis door iedereen meegezongen kunnen worden. We willen u als kerkenraad ook van harte aanmoedigen om dit te doen, zodat de lofzang gaande gehouden wordt. De maatregelen vragen steeds weer om organisatorische aanpassingen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat we de hoofdzaak uit het oog verliezen. Dat is uiteindelijk Gods woord alleen en Zijn dienst. Het gaat om Hem Die naar de wereld gekomen is en in alles de wil van Zijn Vader deed, onze Heere Jezus Christus. “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1: 17 – 19)

De kerkenraad

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- voor de kerk en eveneens € 50,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“God was voordat wij waren. God zal zijn, als wij ons niet meer op aarde bevinden en Zijn Woord is evenals Hij, het blijft en is machtig om te doen, wat het belooft. En Zijn verbond staat vast en wat Hij belooft, kan Hij doen en zal Hij doen. Hij is almachtig, de Eerste en de Laatste in het strijdperk. Zo wordt onze zaligheid niet afhankelijk van ons, maar alleen van Hem.”

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

De lockdown is verlengd en ook in de kerk hebben we nog weer moeten inleveren als het gaat om het zingen. Je kunt er zomaar wat mismoedig van zijn: wat moet het allemaal worden? Laten wij onze ogen richten op de levende Heere Die Zijn Woord laat klinken. Ik moet daarbij denken aan Psalm 119: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen’ (Psalm 119: 84 berijmd). Het is een prachtige psalm om te zingen. Vooral nu komt het er op aan, om deze woorden te leven.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Aankondiging bij overlijden

Eind november j.l. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente verzocht wordt, om bij aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, te gaan staan. Hierop hebben we een aantal reacties ontvangen. Ook blijkt vaak, dat als iemand uit een andere wijk is overleden, er nabestaanden in onze wijk wonen, of we de overledene goed kennen. Daarom hebben we besloten om in het vervolg te gaan staan bij iedere aankondiging van een overlijden, ongeacht uit welke wijk de overledene komt en alleen de voorzang aan te passen bij een overledene uit de eigen wijkgemeente.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de berichtgeving van de overheid is besloten om ons beleid dat we sinds half december voeren, ongewijzigd voort te zetten. Daarna kregen we het dringende advies van het moderamen van de PKN, om gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige datum van de lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten om dit advies op te volgen. Gelukkig hebben we inmiddels behoorlijk wat liederen, die tijdens eerdere diensten zijn opgenomen. We zullen tijdens de diensten dan ook, zoveel als mogelijk is, hier naar kijken en luisteren. Het moderamen van de PKN noemt als één van de redenen als basis voor haar advies: “De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus”. Daarnaast ervaren we, dat er in ons dorp veel besmettingen zijn. Daarom hebben we voor afgelopen zondag een actief ontmoedigingsbeleid gehanteerd voor het fysiek bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege dezelfde redenen zullen vanaf zondag 24 januari de diensten van onze wijk uitsluitend nog online te bezoeken zijn. We vinden dit een pijnlijke beslissing, maar vinden dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen t.o.v. onze gemeenteleden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur zal zijn.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 28 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat

Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor alle ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, die (ernstig) in de problemen zijn gekomen door de lockdown en zich zorgen maken over de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van hun personeel.

In 2020 deelden we weinig nieuws uit Kazachstan. Toch staan de bijna vijf miljoen christenen in dit land onder druk. Als ze bijvoorbeeld een kerk willen registreren, moeten ze vijftig handtekeningen van inwoners verzamelen. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om samen te komen. (Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte 

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 5,- voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 11 januari konden we als kerkenraad niet vergaderen in verband met de geldende beperkingen. Als moderamen zijn we wel bij elkaar geweest om de meest noodzakelijke dingen te bespreken. Woensdag 13 januari was er een overleg van de scriba’s van de wijkkerkenraden met de scriba en preses van de AK om het een en ander af te stemmen met betrekking tot het gemeente-zijn in coronatijd. De volgende dag kwam het dringende advies binnen over het zingen in de kerk. Daar moet dan ook binnen (te) korte tijd een beslissing over worden genomen. Nu kan er veel besproken worden via de mail binnen kerkenraad en / of moderamen, maar soms is dat ook niet meer mogelijk en gewenst. Dan besluit het Dagelijks Bestuur van een kerkenraad wat te doen. Zo ook met betrekking tot het zingen in de kerk. Allerlei oplossingen zijn mogelijk en kunnen uitgevoerd worden. De vraag is dan om alle aspecten van de oplossingen te bekijken en te bezien of dat wenselijk is. Zo is het besluit gevallen om het zingen in de kerk niet te doen en vervangende oplossingen achterwege te laten. Het is ingrijpend dat we ons als gemeente in stilte moeten hullen. We voelen met elkaar de pijn hiervan, maar laat de lofzang, in alle stilte en onder begeleiding van het orgel, tot God zijn. 

Gelezen / gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters 

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08 

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 24 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G.Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland 

H.C.Zondag 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.Maas, Dordrecht (groep C1 )

18.00 uur ds. P. v.d. Voorde,

H.C. Zondag 31 (groep C2 )

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid  rb / ds. M.C.Stehouwer,

Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. A. de Rover,

Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Nieuwe Kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet

Oude Kerk 09.30 uur: Willemijn van Hof, Anne-Lynn de Jong

De Parel 10.45 uur: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66:10

avonddienst: Psalm 27:7

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Daniëlle Terlouw, Hilde Breugem (reserve)

Collecten

1. Project kerk en school – International Justice Mission (IJM)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-28

Lam gelegd

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

(Markus 2: 5)

____________________________________­­­________________

Deze geschiedenis blijft boeien. Of je ‘m nu leest in de kinderbijbel of in de Bijbel van jezelf: de geschiedenis van die dak-ont-dekkers.
Het is gebeurd in Kapernaüm. De Heere Jezus is thuis. Hij voert het Woord tot degenen die Hem opgezocht hebben. Een massa mensen. Er kan echter nog meer bij. Alleen, dan moet je wel via het dakterras op de eerste etage. Daar is het, waar het dak open gebroken wordt. Door de dan ontstane opening wordt die verlamde aan de voeten van de Heere Jezus neergelegd. Op zijn draagbed, een ligmat. Alles heel eenvoudig.

Reken erop dat dat een hele gewaarwording is geweest, wanneer je luisterend naar de woorden van de Heiland ineens het ruime hemelrond in blikt. Ongekend, om zo gestoord te worden in het met alle aandacht betrokken te zijn op de Woorden die Jezus spreekt. Waar Hij het over heeft voor Zijn samengestroomde publiek wordt niet vermeld. Waar Hij het over gaat hebben, staat wel te Boek gesteld. Want over die inbreuk op Jezus’ onderwijs gaat het niet in het vervolg. Dat had gekund. Want ‘wie gaat er nu door het dak naar Jezus toe?’ Nee: Hij sprak het Woord tot hen. Èn tot hem.
Want het wonderlijke is, dat die vier vrienden hun lamme vriend gelegd hebben voor de voeten van Jezus, en dat Jezus dat beschouwt als een geloofsdaad. Hij ziet immers het geloof van deze makkers. Maar dan voert Hij vervolgens het Woord tot die ene, die lam gelegd was aan Zijn voeten op zijn ligmat.

En let er dan op, wat de Heere Jezus hier zegt: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Kwam hij, kwamen zij dáár voor? Hadden zijn vrienden hem voor deze woorden opgehaald en door het opengebroken dak neergelaten? Dat dacht ik niet.
Dit alles zijn zeer onverwachte zaken. Dat gebeurt vaker, dat bij de Heere Jezus alles anders loopt dan verwacht, gedacht of gepland. Dan wordt onze planning, dan worden onze gedachten en verwachtingen lam gelegd. Een streep erdoor. De Heere Jezus is in Zijn weg en werk en ook niet in Zijn woorden te sturen of te manipuleren. Alleen: wat proberen we dat vaak wel, wat willen we dat ook graag. Hem naar onze hand zetten, en laten handelen naar zo-zijn-onze-manieren.
Dat blijkt ook wel uit die stilzwijgende overwegingen, die door het hart van die schriftgeleerden spookten. Bij hen is één en één twee, en wanneer het dus gaat om zonden vergeven, dan is dat uitsluitend aan God voorbehouden. ‘Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven, dan God alleen?’ Met andere woorden, daar moet Jezus van afblijven. Hij mag het daar op deze manier niet over hebben.

Nu is het verrassende in deze geschiedenis, dat Jezus deze schriftgeleerden doorgrondt en doorziet. Ook al hebben ze niets met zoveel woorden gezegd, Hij kent de overwegingen van hun hart. Eigenlijk hoef je blijkbaar bij de Heere Jezus niks te zeggen, Hij kent je, doorgrondt je en in feite legt je dat lam. Zet je dat stil. Brengt je dat op je plaats: voor Hem. Alle ja-maars ten spijt. Wat ik allemaal dacht op een rijtje te hebben, dat wordt lam gelegd aan de voeten van Jezus, waarbij Hij er blijk van geeft zowel een lamme weer op de benen te kunnen laten staan, maar ook om te verkondigen, dat de Zoon des mensen macht, volmacht, heeft op aarde, om de zonden te vergeven.
Wat een machtige woorden zijn dat. Je moet er alleen wel áán willen. Liefst op voorhand, omdat Jezus het zegt. En omdat je je toch bij de deur van Zijn huis had verzameld, waarbij Hij het Woord voerde? Daar wordt criticasme lam gelegd, in feite omdat men de Heiland niet kende. Niet wist Wie Hij was. Omdat men zich boven Hem verhief. Het beter dacht te weten dan Hij.

Het slot van deze geschiedenis is prachtig. Want het loopt er op uit, zo lees ik, dat deze naamloos lamme zijn ligmat opneemt en naar buiten loopt voor het oog van allen, en dat vervolgens allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. Wat hem gedragen had, wat hem neergelaten had voor de voeten van Jezus, dat draagt hij nu uit. Letterlijk en figuurlijk. En wat dàt te weeg brengt… mens, wat een vreugde: God werd verheerlijkt, de HEERE groot gemaakt!
Blijkbaar worden dan ineens wel de dingen doorzien tot op God. Ook door die schriftgeleerden, wanneer we hen tenminste ook tot die ‘allen’ mogen rekenen.
Let je erop, dat je bij de Heere Jezus geen buitenstaander bent en blijft. Maar dat je bij Hem mag in-breken om geraakt door Zijn Woord uit te breken. Lam gelegd voor Zijn voeten, om op Zijn Woord de benen te nemen ten aanschouwen van een ieder.
Tot eer van God! Daar gaat het om.

C.D. Zonnenberg

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Uur van gebed
Volgens het rooster is er zaterdag 16 januari weer uur van gebed. Vanwege de lockdown kunnen we nu niet samen komen. Maar laten we in het gebed niet verslappen en thuis waar mogelijk om 19.00 uur meedoen! Als Bijbelgedeelte reiken we aan: Ezra 8: 21-36 met de dag-overdenking uit ‘Een handvol koren 2021’ van de GZB. Gebedspunten zijn er voldoende. Ook de kerkbode van deze week reikt er heel wat aan. Op het gebed doet God grote dingen. Van Hem is onze verwachting!

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap
Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap, gelegen in Binnendams, te verkopen. Het kapitaal uit deze nalatenschap kon worden behouden, ondanks de ontwikkelingen op financieel gebied die in maart j.l. ontstonden naar aanleiding van het coronavirus. Een deel van dit kapitaal is ondergebracht bij Oikocredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
Samenvattend werd door de diaconie in het kalenderjaar 2020 aan de onderstaande organisaties en projecten een bijdrage toegekend. Met het oog op continuïteit is aan een deel van deze begunstigden een meerjarige toezegging gedaan en bestaat direct contact om van de ontwikkelingen bij deze organisaties op de hoogte te blijven.

Binnenland:
Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen (IZB)

Buitenland:
GZB (ziekenhuis in Congo, Zuid-Oost Azië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Mozambique (HGJB-actie), Kosovo (Operatie Mobilisatie), Zuid-Soedan (Tear), Mercy Ships, Ethiopië (Interlakes school), Afrika (sprinkhanenplaag), Open Doors (gevolgen corona), Jemen, Israël (Jemima), Zuid-Afrika (Lea van der Riet-Luiten).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als college van diakenen – aangevuld met enkele andere enthousiaste gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen.
We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel dat we als diaconie – maar ook als gemeente – beogen.

College van kerkrentmeesters

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
Vorig jaar heeft de Noordzijde van de Oude Kerk in de steigers gestaan: de kant van ons kerkgebouw die grenst aan de pastorietuin en het parkeerterrein. De dakpannen zijn toen vervangen, stukken verrot dakbeschot vervangen, nieuwe betimmeringen aangebracht, nieuw zink- en loodwerk gemonteerd, het metselwerk hersteld waar nodig, de gevels gereinigd en geïmpregneerd, de dakbedekking van de orgelgalerij vervangen, alle houten onderdelen geschilderd etc. We mogen terugzien op een geslaagde actie. Met de inzet van een aantal beroepskrachten en een flink aantal vrijwilligers is het doel bereikt! Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. En niet onbelangrijk: We zijn binnen het budget gebleven. Volop redenen tot dankbaarheid dus.
Het College van Kerkrentmeesters is van plan om dit jaar op een nagenoeg soortgelijke wijze de Zuidzijde van de Oude Kerk onder handen te nemen: de kant die grenst aan de Kerkweg. Hoewel op hoofdlijnen de actie gelijk is aan die van vorig jaar, zijn er toch weer andere uitdagingen die de aandacht vragen. Inmiddels zijn de voorbereidingen van deze geplande groot-onderhoudsbeurt gestart. Het voornemen is om in de maanden mei en juni de werkzaamheden uit te voeren. Voorafgaand aan de start zullen we u verder informeren.

Vrijwillige bijdragen
In 2020 is € 354.090,- ontvangen. Dat is ruim € 29.000,- meer dan het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim € 4.000,- meer dan het toegezegde bedrag (€ 349.918,-).
Hoewel de collecte opbrengsten achterbleven bij de begroting, zijn we dankbaar dat de vrijwillige bijdragen ruim boven de begroting uit zijn gekomen.
Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

ACTIE KERKBALANS 2021
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2020 konden we op u rekenen en ontvingen we voldoende middelen om alle (onvoorziene) activiteiten te kunnen uitvoeren. U gaf zelfs meer dan u toezegde. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en ná corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Vrijwel alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. De betrokkenheid van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt ook de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De reguliere kosten voor het verzorgen van de erediensten en het pastoraal werk, en in het achterliggende jaar ook alle extra kosten om het bijwonen van de diensten online mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast staan er ook voor het voorliggende jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Helaas is het mede daardoor niet gelukt om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voort bestaan.

Van zaterdag 16 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan dan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we opnieuw op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.
‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

College van Kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Al eerder hebben we stil gestaan bij de persoon van Maria. Haar geloof viel ons op. Ze nam denktijd voor de woorden van God en gaf zich er aan over, ook al overzag ze lang niet alles (Lukas 1: 26-38). Ze maakt God groot omdat Hij omkeek naar de nederige staat van Zijn dienares (Lukas 1: 46-56). Ook bewaart ze de woorden van de herders in haar hart (Lukas 2: 19). Naast geloof zien we dat Maria als moeder van de Heere ook moet leren. Dat zien we als ze de 12-jarige Jezus vol angst zoekt. Jezus zegt haar dan: “Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader”. Opnieuw moet ze een stap terug doen op de bruiloft in Kana. Komende zondagmorgen zal het daarover gaan vanuit Johannes 2. Het tekstgedeelte wordt gevormd door Johannes 2: 4 en 5. De Heere Jezus spreekt zijn moeder aan met ‘mevrouw’. Waarom doet Hij dat? Waarom reageert Hij afstandelijk? Vervolgens zegt Hij eveneens: “Mijn uur is nog niet gekomen”. Dat zijn geladen worden. Wat heeft dat ons te zeggen?
In de avonddienst staat ds. T. van Bruggen uit Streefkerk op de kansel. Ik hoop dan op de preekstoel van Streefkerk te staan. U en jou een rijk gezegende zondag gewenst. Laten we met verwachting toeleven naar de diensten! Bidt u voor de voorgangers?

Tenslotte
Alle ogen zijn in deze tijd gericht op het vaccin. Ik kan me voorstellen dat er ook wel vragen over zijn. Een mooi artikel las ik van de arts A. Hoek-van Kooten in het RD van 29 oktober. Wie er even op googelt, vindt het vrij snel. Laten wij echter niet alleen gefocust zijn op het vaccin alsof dat de oplossing is van alle problemen. Dan heb je een beperkte blik. Laat onze verwachting in de eerste plaats van de Heere zijn. In deze gebroken wereld loopt het Hem niet uit de hand. En verder is het een goede zaak om verantwoordelijkheid te nemen. Een hartelijke groet vanuit de Vinkeweerse pastorie!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.” (Psalm 4: 2)

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 17 januari in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de basisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats staat zaterdag 16 januari de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst
Zondagavond 24 januari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot dhr. Arie de Rover en het thema is ‘Nieuw Abnormaal’. Wat door de samenleving als normaal wordt gevonden is voor een Christen niet altijd normaal. Dat geeft spanning en deze lijkt steeds verder op te lopen. De spreker neemt ons mee aan de hand van de Bijbel hoe we daarmee moeten omgaan, zeker als na de corona pandemie alles weer ‘normaal’ wordt.
De band Quest verzorgt de muzikale invulling.
In de zaal is een ministry team aanwezig. Dit team kan ook via ministry@hghg.nl vanuit huis worden benaderd voor verder contact. De eerstvolgende Pareldienst is op 7 februari met ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel.

Commissie de Pareldiensten

Citaat
‘Goed opvoeden betekent niet alleen dat je een goed voorbeeld bent; het betekent ook dat je het ootmoedig erkent als je dat niet bent geweest.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken
We bidden voor alle gezinnen en echtparen die ten gevolge van het vele thuiswerken dicht bij elkaar zitten en waar spanningen onderling of met de kinderen het geval kunnen zijn.
Christenen in Somalië leven in een ongekend vijandige omgeving. Dank de Here God voor hun geloof en vertrouwen op Hem. Bid voor deze kwetsbare groep gelovigen. (Gebedskalender Open Doors)
De afgelopen weken was er een enorme corona-uitbraak in de protestantse kerken in Bulgarije. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen en er zijn ook mensen overleden. Wilt u bidden om troost, om genezing en bewaring en danken dat er ook weer veel mensen aan de beterende hand zijn? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord
Alleen het Woord van God geeft betekenis, orde en zin aan het leven.

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zondag 17 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 18 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Varia

Parenting Children Course Online
Denk je wel eens na over vragen als: Wat is jouw visie voor je gezin? Wat wil je over vijf jaar bereiken? Of nog verder in de toekomst: welke herinneringen wil je dat jouw kinderen hebben aan het gezin waarin ze opgroeien?
In deze periode van lockdown brengen we als gezin meer tijd met elkaar door. Voor het ene gezin heel plezierig, maar voor het andere gezin een uitdaging. Wij zijn er van overtuigd dat het voor alle gezinnen waardevol is als de ouders meedoen aan de Parenting Children Course. Deze cursus biedt praktische handvatten om mee aan de slag te gaan, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.
Nu we niet bij elkaar kunnen komen, willen we de cursus online aanbieden. Voor elke bijeenkomst zullen we een filmpje sturen waarin het thema is uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst zullen we een onderwerp verder verkennen, door korte presentaties en gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast krijg je als stel een werkboekje met daarin een aantal vragen om als huiswerk te bespreken en toe te passen in je eigen gezin.
De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders (en opvoeders) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. De cursus wordt aangeboden door Hart voor de Waard op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april. De online bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Het kost €15,- om deel te nemen. Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Voor extra informatie kun je contact opnemen met Marieke Bor, via 06-33 83 47 27 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.
Heb je geen jonge kinderen, maar tieners in huis? In het najaar zullen we een Parenting Teenagers Course geven. Als je interesse hebt, kun je dit alvast aan Marieke doorgeven.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 17 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord Prop. J.H. Menkveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
18.00 uur rb/ ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord dr. M. Dubbelman, Giessenburg
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. H.J.Lam, Werkendam

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad
2. Eredienst
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas
Oude Kerk 09.30 uur: Corine Kanselaar, Janine de Bruin
De Parel 10.45 uur: Simone Meerkerk, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Gebed des Heeren: 7
avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN- HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC Zondag 3

Kinderoppas
Meta Klop, Anniëlle Spelt, Anne Breugem (reserve)

Collecten
1. Werelddiaconaat/Project 10.27 Libanon
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-25,26

De hoorn der zaligheid

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Minstens negen maanden en acht dagen was Zacharias sprakeloos. Maar God zorgtzorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt… Hij opent acht dagen na de geboorte van Johannes Zacharias’ mond, als hij zijn geloof belijdt door zijn zoon gehoorzaam Johannes te noemen.
Het is alsof de sluizen opengaan. Het is één al lof aan God. De Geest wordt vaardig en geeft Zacharias profetische gaven.

God heeft naar Zijn volk omgezien
Dit kind is nog maar het begin, maar Zacharias weet het helemaal zeker, Israëls God heeft naar Zijn volk omgezien. Als God naar je omziet, betekent het dat Hij Zich over je bekommert. Zo zorgt God vol liefde en genade voor Zijn volk.
Daar zijn zoveel voorbeelden van. In de Bijbel, de kerkgeschiedenis en hopelijk ook in uw eigen leven…? Wat is de mens, dat U naar hem omziet? Of dat U hem bezoekt? Bij de komst van Christus komt God komt in eigen persoon op bezoek. Hij kijkt met eigen ogen om, naar Zijn volk.
Niet om vast te stellen, dat het niets is, of dat het hopeloos is – om Zich vervolgens van je af te wenden. Nee, Hij ziet om naar Zijn volk – hoe diep de ellende ook is – om zich over Zijn volk te ontfermen.
Zo ging het met Mozes. God laat Zich kennen. Ik ben de HEERE en Hij stuurt Mozes naar het kermende volk in het Egyptische slavenbestaan. Zeg tegen hen: “Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u wordt aangedaan.” Wanneer God in genade naar je omziet, is verlossing nabij. Zacharias zingt en looft bij voorbaat, alsof het al gebeurd is! Zó is dat ook.
Maria, de moeder van zijn Heere, is 3 maanden bij hun op bezoek geweest. Zij droeg hun Verlosser in haar buik.

Gods omzien in vlees en bloed
Vanaf het prilste begin brengt Hij verlossing en maakt Jezus Zijn naam waar: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Want dat kan geen mens zelf.
Israël kan zich in Egypte niet in eigen kracht uit de slavernij, uit de zonde, ontworstelen. Psalm 49 brengt onder woorden dat geen sterveling de ver-losprijs voor zijn ziel kan betalen, om het goed te maken bij God.
Zelfs de offers in de tempel waar priester Zacharias in diende, kon dat niet bieden. Hebreeën 9: 12 zegt dan: “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”
Het is maar goed, dat we steeds weer ontdekken dat we onszelf op geen enkele manier kunnen verlossen…
‘Niet het offer, dat ik breng, Niet de tranen, die ik pleng, kunnen redden, Gij alleen…’
Wat een zegen, trouwens, dát God ons daarin láát vastlopen en laat ontdekken dat we in geen enkel opzicht onszelf kunnen verlossen. Hoe dieper we dat ontdekken, hoe heerlijker glanst het wonder dat Christus gekomen is om Zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Zaligheid
De verlossing die God brengt is vast en zeker. Hij maakt dat onze zaligheid onomstotelijk vast staat, zo vast als een hoorn. Voor de mensen uit de tijd van Zacharias een krachtig voorbeeld. In de hoorn ligt alle stootkracht van een dier. Daarmee kan hij zich eruit vechten of verdedigen. Met zo’n hoorn kan je wel tegen een stootje.
Een nieuwe koning werd daarom bij voorkeur uit een hoorn gezalfd. Niet met een breekbare kruik, zoals Saul, maar met een hoorn, zoals David. Zijn koningschap is onbreekbaar, blijvend. Zo richt God in het huis van David, Zijn dienaar, een hoorn van zaligheid op in de grote Zoon van David (Psalm 132: 19).
In Christus ligt de zaligheid onomstotelijk vast. Buiten Hem is geen zaligheid.
Wat die zaligheid inhoudt profeteert Zacharias er direct bij: namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten (1: 71). En… en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden (1: 77).
Christus verlost u van al uw vijanden, door ze te overwinnen. Christus verlost je van al je zonden, door ze van je over te nemen en de wereld uit te dragen aan het kruis.
Zijn werk ligt onomstotelijk vast. Voor een ieder die in Hem gelooft daarom ook. U zal het einddoel van het geloof verkrijgen: de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 9).

ds. J.C. Breugem

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Gemeente in coronatijd
Onze overheid heeft voor de periode van 15 december tot 19 januari een vergaande lockdown afgekondigd voor het gehele land. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. Om zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden zijn door de kerkenraad onderstaande besluiten genomen.

Kerkdiensten
Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt geadviseerd om zo veel als mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen wijzigingen en bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal twee personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierin ook van toepassing. Indien er aanleiding is om bovenstaande maatregelen te herzien, wordt u hierover geïnformeerd.

Catechese en zondagsschool
Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 januari 2021 alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook met De Parel zijn hierover afspraken gemaakt om de bezetting hiervan te reguleren, te minimaliseren, en de veiligheid voor gebruikers en personeel te kunnen waarborgen.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en tegelijk bidden we of dit mag bijdragen aan een voorspoedig herstel uit deze crisis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Zijn Zoon is in de wereld gekomen om ons te verlossen uit alle noden. Allen gezegende kerstdagen en een gezond 2021 toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van Tear: ‘wijkopbouw in Nairobi’. Zestig procent van de inwoners van Nairobi leeft in dichtbevolkte sloppenwijken. De kans op een menswaardig bestaan ligt hier heel wat lager dan in de overige delen van de stad. Tear werkt met een lokale partner en met drie lokale kerken in de sloppenwijken van Nairobi om dit te veranderen. De uitdagingen zijn legio: wijken zijn dichtbevolkt en elektriciteit en schoon drinkwater zijn schaars. HIV komt vaak voor, de werkloosheid is hoog, de economische veerkracht laag, en de meesten eten ’s avonds van wat ze die dag hebben verdiend als dagloner of straatverkoper. In deze context is Tear’s partner, nauw verbonden aan de Redeemed Gospel Church, actief in tal van programma’s. Deze kerk begon ooit met evangelisatiewerk, maar stuitte al gauw op veel maatschappelijke problemen. Daarom breidde ze haar werk al snel uit met training en ondersteuning op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische empowerment en onderwijs. De lokale kerk speelt hierin een belangrijk rol, en brengt mensen in beweging. Ze stelt gemeenschappen in staat om ontwikkeling aan te jagen en op te komen voor de meest kwetsbaren. Hierin werken ze gezamenlijk aan drie programma’s; economische zelfredzaamheid, een positief leven met hiv, en de kerk als motor van ontwikkeling. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte en uw gebed van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 3 januari 2021
De diaconale collecte van de eerste zondag in het nieuwe jaar is bestemd voor vluchtelingen in Ethiopië, via ZOA. Door de gevechten afgelopen maanden in het noorden van Ethiopië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen zoekt een veilig heenkomen in andere delen van Ethiopië, maar grote aantallen wijken uit naar het naastgelegen Sudan. Volgens Sudanese autoriteiten zijn er in de afgelopen tijd duizenden Ethiopiërs per week de grens naar de oostelijke deelstaten Kassala en Gedaref overgestoken. Sudan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat veel meer vluchtelingen in de richting van Sudan trekken zolang het conflict voortduurt. ZOA is in Sudan aanwezig op de plekken waar de vluchtelingen uit Tigray aankomen. Op dit moment wordt de nood geïnventariseerd zodat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk kunnen worden opgevangen met onderdak, voedsel en water. ‘Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood i’, zegt René Vlug (ZOA) in Ethiopië. ‘Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstromen zijn een enorme klap voor de regio waar al zoveel mensen ontheemd zijn.’ ZOA is er voor mensen in crisisgebieden, zoals de mensen in Tigray en de vluchtelingen in Sudan. Helpt u mee om mensen in oorlogsgebieden concrete hulp en nieuwe moed te geven? Mogen wij daarom ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2020
Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?
Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:
Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 719 760 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van de QR-code. Alvast hartelijk dank!
het college van kerkrentmeesters

De orgelglossy is verschenen…
De glossy met alle ‘ins & outs’ rondom de restauratie is nu verkrijgbaar. Ruim 60 pagina’s met allerlei informatie over o.a.: de geschiedenis van ons orgel, wat is er allemaal gedaan, wie is de orgelbouwer, verschillende ‘witte’ praatjes en weetjes, in gesprek met…. en natuurlijk heel veel foto’s. Ook als je geen verstand hebt van orgels is dit leuk om door te kijken en te lezen. Kortom een mooi tijdschrift voor iedereen!
Voor € 4,95 te koop op de volgende adressen: Damstraat 5 en Kerkweg 19 of bij het Kerkelijk Bureau.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In november dachten we de bijeenkomsten op woensdag 13 januari te kunnen hervatten, maar gezien het nog altijd toenemende risico van besmetting met het coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voorlopig weer afgelast. We hopen dat we in het voorjaar van 2021 nog een paar keer bijeen kunnen komen zodat de behandeling van het Evangelie van Johannes kan worden afgerond.

Peter van Wijngaarden

Zending

Verjaardag Lea van der Riet-Luiten
Donderdag 7 januari hoopt Lea jarig te zijn! Ze vindt het altijd erg fijn als er post/bericht uit onze gemeente komt. Wilt u haar wat sturen, hierbij nogmaals het nieuwe adres van Lea en haar gezin!
Almeidastraat 35,
van der Stel,
Somerset West 7130, South Africa
We herinneren u er ook aan dat Lea al een tijdje een nieuw bankrekeningnummer heeft, mocht u een gift over willen maken dan graag naar dit (gewijzigde) nummer:
Stichting Werkers in de Wijngaard
NL22 RABO 0351 3718 77
Ovv kinderwerk Lea vd Riet-Luiten

Een hartelijke groet van het hometeam

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Op het Kerstfeest hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. Het Kerstevangelie wil ik verkondigen vanuit Lukas 2: 6 en 7. Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe. In de avonddienst verwachten wij als voorganger proponent Burggraaf uit Arkel.
Zondagavond 27 december wil ik in de Oude Kerk de leerdienst houden over zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Centraal staat vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heere? We zullen ontdekken dat het een uiterst actuele vraag is.
Met en Oud en Nieuw wil ik met u het Bijbelboek Prediker openen. Ik ben voornemens om op Oudejaarsdag met u te lezen uit Prediker 3. Alles heeft zijn bestemde tijd, maar God is de eeuwige en wat Hij doet blijft voor eeuwig. Het leven hier en nu is van voorbijgaande aard. Maar met de focus op God reikt Prediker ons een duidelijk ankerpunt aan. Op Nieuwjaarsmorgen lezen wij Prediker 12. Aan het slot houdt Prediker ons voor: “Vreest God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” (Prediker. 12: 13)

Pastoraat
Ons meeleven gaat ook uit naar anderen die een lang proces van ziekte hebben. In Psalm 139 schrijft David: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachte. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd”. (Psalm 139: 1-3)

Giften
Als dank voor het gebruik van de tablet met preken en zangmomenten ontving mw. M. Molendijk € 10,- en € 50,-. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen
‘Toen nu de Zoon van God op aarde wilde verschijnen, koos Hij, daar Hij immers naar believen zelf de tijd kon bepalen, de moeilijkste, temeer nog waar het een klein kind gold en de Zoon van een arme moeder, die nauwelijks de doeken had waarin zij Hem zou kunnen wikkelen, en een kribbe, waar ze Hem in kon leggen. De nood was zeer groot en van bont was geen sprake. De eerste Adam kleedde zich in dierenhuiden, de tweede werd in doeken gewikkeld.(…)Christus, die zich niet kan vergissen, heeft dat gekozen, wat voor het vlees het moeilijkste is. Bovendien wordt Christus in een stal geboren en in kribbe gelegd.’

Bernhardus van Clairvaux (1090-1153)

Tenslotte
Afgelopen zondagmiddag waren wij in Doornspijk aanwezig in de afscheidsdienst van onze goede vriend, ds. G.H. Molenaar. Toen ik een half jaar predikant was, mocht ik meedoen aan zijn handoplegging. Nu is er aan de periode in zijn eerste gemeente alweer een eind gekomen en vertrekt hij naar Genemuiden. Onwillekeurig blik je op zo’n middag ook zelf weer even terug naar de tijd in de eerste gemeente. Wat vliegt de tijd en wat heeft de Heere veel geschonken! Intussen merk je eveneens dat de meeste studiegenoten hun tweede gemeente dienen en dat er al weer jongere predikanten aantreden. Het is een zegen dat er telkens weer nieuwe mensen zich geroepen weten om te dienen in het ambt. Laat het ons gebed maar zijn of de Heere steeds wil zorgen voor werkers in de wijngaard, tot grootmaking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Op de mat van de pastorie zijn heel veel kerstkaarten gevallen. Hartelijk dank daarvoor! Velen gaven ook blijk van meeleven in de zorgen rond onze (schoon)vader. Dat doet ons goed. We ervaren het als gezin als een bijzondere tijd. Het geeft houvast dat het Kind Zijn licht heeft laten schijnen in deze donkere wereld! U en jou wens ik een rijkgezegend Kerstfeest! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We dragen ook alle niet bij naam genoemde zieken op in ons gebed.
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Bevestiging ambtsdragers
In de morgendienst van zondag 27 december zullen de broeders Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR en Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN worden bevestigd in het ambt van ouderling, resp. diaken. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw gebed.

Beroepingswerk
Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van de beroepingscommissie contact zou zoeken met een mogelijk te beroepen predikant, om bij hem aan huis een informatief gesprek te hebben. Nu we in een lockdown periode zijn beland zullen we dit helaas een aantal weken moeten opschorten. Toch blijven we hopen en bidden, dat God op korte termijn een weg opent naar een nieuw beroep. Daarom vragen we ook in deze periode, waarin we blij mogen terugdenken aan de geboorte van onze Heer en Heiland, uw gebed voor een eigen predikant, die als Zijn dienaar ons als gemeente meeneemt achter deze Koning aan. Mogen we daarop rekenen?

Reserveringen
Voor zondagmorgen 3 januari willen we ook weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 1 januari te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Ingang Oude Kerk
Vanaf 1 januari a.s. willen wij als wijkgemeente 2 Noord, zolang we slechts 30 kerkgangers mogen toelaten, alleen de ingang onder de toren gebruiken. Voor de oppas blijft de ingang aan de parkeerplaats geopend. Als de kinderen zijn weggebracht, moet er dan even om de kerk heengelopen worden om vervolgens weer aan de Peulenstraatzijde naar binnen te gaan. De reden is, dat je dan minder coördinatoren hoeft te regelen en de kou in de winterperiode gemakkelijker buiten de kerk wordt gehouden.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 7 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Pareldiensten
Zondagavond 27 december zal er weer een Pareldienst gehouden worden. Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal voor de begeleiding zorgen. De volgende keer zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgt de muziek.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘De maat van de moderne mens die opgaat in het hier en nu met zijn weelde en comfort, is dodelijker dan een virus.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
Bid voor de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral voor de mensen die geholpen mogen worden met voedselpakketten, juist nu er mogelijk meer mensen zijn die hier een beroep op moeten doen. Bid dat er middelen beschikbaar mogen zijn om dit bijzondere werk te kunnen blijven doen.
Wereldwijd vieren christenen het kerstfeest. Maar soms kan dat niet zo makkelijk en vrij als wij dat gewend zijn. Bid voor gelovigen die dit feest niet openlijk kunnen vieren maar dat wel graag zouden willen. (Gebedskalender Open Doors)
De komende dagen vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus. Bid dat zij iets van Zijn liefde ook weer mogen uitstralen naar hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een jaar, waarin we werden stilgezet bij ons broze bestaan. Een virus, dat in staat bleek te zijn het hele leven te veranderen, ook ons kerkelijk leven. Het bleek dat we in staat waren om op heel korte termijn op een totaal andere manier kerkdiensten en andere bijeenkomsten digitaal bij onze gemeenteleden in huis te krijgen, maar daarentegen misten we ook de ontmoetingen in de kerk en alles daar omheen enorm. Toch bleef God in ons midden. Op vreugdevolle en op moeilijke momenten kon er vaak een minimum aan bekenden bij zijn. Maar God wilde ons niet verlaten en er juist bij blijven. We gaan een nieuw jaar tegemoet, waarin God nog steeds bij ons wil blijven. Aan Hem zal dat niet liggen. Pakken we Zijn uitgestrekte hand ook aan? We denken speciaal aan alle gemeenteleden, die in het afgelopen jaar te maken kregen met teleurstellingen en gemis. Ook dat was er en voor hen zeker niet gemakkelijk. We mogen daarbij wijzen op Hem die troost. We bidden dat in het komende jaar de gemeente weer als geheel samen kan komen in de kerk en De Parel, dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kringen en rond de koffie na de dienst. Bovendien bidden we dat wij het komende jaar ook weer gezegend mogen worden met een eigen predikant.
De kerkenraad wenst u en jou een gezegend Kerstfeest en zeker een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken
De Heere schenke allen die lichamelijke, geestelijke en/of psychische nood hebben kracht. Het geloof spreekt als volgt: Ik heb geen kracht of sterkte in mijzelf. Die heb ik ook nooit gehad; daarom zal ik buiten mijzelf gaan en zeggen: In de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte.

Doopzitting
Donderdag 7 januari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie
Tijdens de laatste zondag van Advent stonden we stil bij Jesaja 57. De Hoge en Verhevene, die wil wonen bij de nederige en verbrijzelde (vers 15). Met deze woorden richten we ons op het wonder van het Kerstfeest. Een Kerstfeest met veel beperkingen als het gaat om contact met elkaar, maar niet als het gaat om de Heere. Gods Zoon daalt neer in ons bestaan: Immanuel, God met ons. Hij kwam om de grendels van de eeuwige lockdown open te breken. Hij is de deur van hoop in een gebroken wereld. Hij nodigt ons in de wijdte van Zijn liefde en toekomst. Daar is ademruimte. Een innerlijke vrijheid in alle beperkingen en eenzaamheid, Moed voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin we hopen dat we als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk, en vooral dat de gemeente dichter naar Christus mag toegroeien! Laten we bidden voor elkaar en in het bijzonder voor hen die in zorgen en eenzaamheid leven. Laten we elkaars nood meevoelen in ons hart om vanuit gevoeld medelijden boorbede te doen voor elkaar. Hartelijk dank voor al uw gebeden. Zonder gebed redden we het niet! Dank ook voor alle goede wensen met het oog op het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is “onze hulp van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Werd Christus honderdmaal in Bethlehem geboren, maar niet in jou, dan blijf je toch voor eeuwig verloren.’

Tenslotte
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een veel bewogen jaar, waarin heel de wereld werd geraakt door een virus, waardoor chaos de wereld binnendringt en we gedesoriënteerd en angstig raken. Tenminste als we alles op ons af laten komen en niet nuchter blijven en alles Bijbels beoordelen. Want Gods Woord is het richtsnoer. Vanuit het boek Openbaring, het enige profetische boek van het Nieuwe Testament, weten we hoe de toekomende tijd zal zijn, zonder alles precies te duiden. We hoeven alleen maar de zeven brieven aan het begin van de Openbaring te lezen (de toestand van Gods gemeente tot aan Zijn wederkomst). Wanneer echter de gelovigen te midden van een afvallige meerderheid trouw zijn en Zijn Naam niet verloochenen en zij Hem blijven verwachten – dan staat de deur van de hemel open. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij hen zal bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Wie overwint, Ik zal hem geven….Wat heil, een Kind is ons geboren. Dat gedenken we weer op het Kerstfeest. Om daarna in verwachting te blijven op Zijn wederkomst. Want Zijn komst is het die ons heil vol maakt.
Namens de kerkenraad gezegende kerstdagen toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 december 2020
10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool – Oude kerk

Zondag 27 december 2020
Géén Zondagsschool

 

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Donderdag 24 december – Kerstavond

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang: Stille nacht (OTH 100), Eer zij God in onze dagen (OTH 77)

Collecten:
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud- Alblas

Voorzang
morgendienst: Hoor de Engelen zingen d’ eer (OTH 82), Ere zij God (OTH 78)
avonddienst: Komt allen tezamen (OTH 89), Ere zij God (OTH 78)
OTH = Op toonhoogte, editie 2015

Kinderoppas
Tineke de Keizer, Nienke de Groot, Els van den Bout (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

Voorzang
morgendienst: Lofzang van Maria: 1
avonddienst: Psalm 136: 1

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 129: 1, 4 en 5
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur prop. D.A. Burggraaf, Arkel (groep C2)

DE PAREL
10.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Naijen, Andel
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. van Dijk, Ridderkerk, Weerklank 127: 1,2 en 4

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Jamarka de Jong, Liesbeth den Boer
10.00 uur Gerrie de Ruiter, Anne Sophie Slob

Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool Jedid-Jah – online viering

Zondag 27 december 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur dr. J. van Eck, Lexmond

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Anna Klop, Jasmijn van den Bout (reserve)

Collecten
1. Eredienst
2. Verwarming
3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 72: 11
avonddienst: Psalm 68: 16

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 30

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep A1)
18.00 uur ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden
18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Tear
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Joyce Versluis, Hanna van de Wetering
10.45 uur Jeanine Koesveld, Sanna de Jong
Nieuwe kerk: 09.30 uur Gera Ritmeester, Lois de Jong

Donderdag 31 december 2020 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Studiefonds Gereformeerde Bond
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm121: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
19.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
19.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

Collecten
1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm 84: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. J. de Haan, Woerden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

Collecten
1. Eigen gemeente – Energiekosten
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Monica Buijk, Wietse de Jong

Collecten
1. Kerkcentrum
2. Pastoraat

Zondag 3 januari 2021

BOVEN-HARDINXVELD
9.30 uur ds. H.N. Visser, Amsterdam Watergraafsmeer
18.00 uur ds. A. van Zetten, Bennekom

Kinderoppas
Carola Klop, Lieke Klop, Marlies van den Bout (reserve)

Collecten
1. Verwarming
2. Eredienst
3. Zendingswerk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 62: 1
avonddienst: Psalm 91: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. prop. G.A. van Ginkel (groep C1), Maartensdijk
18.00 uur ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C. Mijderwijk, Putten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H Roseboom, Kesteren

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur Jorike de Vries, Ingemarit Maasland
10.45 uur Hester Klop, Mirthe Geldolf

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-24

De Spruit komt!

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Het zijn donkere dagen van Advent. Echter, het Advents-licht zal de donkerte verdrijven. Het machtige Babel neemt Gods’ volk in ballingschap. Het Judese volk moet 70 jaar in Babel verblijven. Het is Gods straf op de afval, goddeloosheden, afgoden aanbidden. Een gitzwarte tijd. Het Babylonische rijk wordt bezet door de overmachtige militaire kracht van het rijk van de Meden en Perzen, koning Kores kondigt vrijlating van ballingen aan. Het Judese volk keert terug naar Jeruzalem inclusief de profeet Zacharia. Dit omdat de Rechtvaardige Spruit uit Juda geboren zal worden.

God openbaart Zich in acht nachtgezichten aan Zacharia. Zacharia ‘ziet’ vier eenmans strijdwagens getrokken door een span strijdpaarden. Ze staan tussen twee grote bergen van koper. Ze trappelen van ongeduld om naar de vier windstreken van de aarde te gaan! Dit beeld neemt ons mee naar Gods hemelse troonzaal. En we ‘zien’ de Soevereine God vanaf Zijn troonstoel Zijn Raadsplan met Zijn krachtige hand uitvoeren. Hoe? De paarden zijn rood (zonde), zwart (dood), vlekkig, asgrauw (ziekachtig) en wit (advent).

Zacharia vraagt God, wat betekent dit nachtgezicht? God legt uit! De vier paarden met wagens staan voor vier winden oftewel geesten. De soevereine God Zelf stuurt van Zijn Heilige Geest uit naar de vier windstreken over de aarde. Het is Gods Heilige Geest van uitbranding en oordeel (Jesaja 4: 4) en van vertroosting (Handelingen.9: 31).

Waar stuurt God die paarden naar toe? De zwarte naar het Noorden en de witte naar het Zuiden en de gevlekte achter de zwarte aan (vers 6). God geeft bevel tot vertrek! De zwarte paarden stormen als winden, als de Geest van uitbranding en oordeel naar het Noorden. Daar ligt het goddeloze (zevende nachtgezicht) Babel. Het land van goddeloosheid, afgoderij, boze geesten, normloosheid, wetteloosheid, zedeloosheid, hoogmoed, maakbaarheid etc. Kortom de Babel-mens toen en nu is toppunt van goddeloosheid. Denk bijvoorbeeld aan begin en eind van het leven, tarten van Gods scheppingsordeningen, rellen, zeven babelzonden van hoogmoed, jaloezie, vreetzucht, ik-isme, hebzucht, laksheid, onterechte boosheden. Toen en nu gaat Gods Geest van uitbranding en oordeel uit over de wereld inclusief kerken en christelijke gemeenten! Voor ieder, allen zondigen en missen de heerlijkheid van God! De Geest van uitbranding, is een verzengende hitte. God is heftig vertoornd. Zijn heilige en rechtvaardige toorn van hitte brandt al het goddeloze radicaal weg! Het is ook Gods vernietigende en terechte oordeel over grove en fijne Babelzonden! Gods oordeel scheidt schapen van bokken in het komende eindoordeel!

Lezers, nog is er genadetijd, tot bekering, tot wedergeboorte, tot omkeer. “Indien we onze Babelzonden belijden God is getrouw en genadig omwille van Christus’ kruisoffer en bloed ons wit te wassen van alle onreinheden, ongerechtigheden etc.” (Jesaja 1: 18).

Vervolgens het tweede gevlekte, asgrauwe paard. Het lijkt een ziekelijk paard te zijn. Dit paard waaiert vanuit het Zuiden uit over heel de aarde, zoals nu het Coronavirus, dat vlekken op longen geeft. Dit besmettelijke virus verspreidt zich over de gehele wereld met verstrekkende en ingrijpende gevolgen, ook voor de kerk. Verootmoedigen we ons over Babel-kerkzonden van lauwheid en laksheid, aanpassen aan de wereld? Terwijl de Bijbel zegt ‘wordt wedergeboren, bekeer u, nu in het heden der genade’. Hoelang nog, voor het getal van uitverkoren rechtvaardigen vol zal zijn? Het asgrauwe paard is Gods megafoon van genade om zondaren te redden van hel en de eeuwige dood!

Tenslotte het witte paard van verwachting en advent. Dit witte paard waait als de wind, de Heilige Geest van vertroosting uit over de aarde. Gods Geest laat het meest krachtige en heldere Licht op Christus, de Spruit vallen. Met vers 12, “een Man, Zijn NAAM is Spruit, zal uit Zijn plaats opkomen”. Het is een krachtig Adventswoord. De boom Juda is omgehakt tot ballingschap. Juda keert na 70 jaar terug naar Jeruzalem. De plaats waar de Spruit uit de omgehouwen tronk van Isaï zal uitspruiten. En na 500 jaar wordt het profetische Adventswoord vervuld. En wordt de Rechtvaardige Spruit in een grotstal in het Judese Bethlehem geboren. En zo zal ook de profetie van vers 12c, “De Spruit zal bekleed zijn met majesteit en Hij zal zitten en heersen op Zijn troon”, worden vervuld. De Geest doet ons zien dat Zijn tweede komst voor de deur staat. Zoals ook geprofeteerd in Mattheus 24. En daarna zullen de voeten van Christus staan! Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan blijven witte paarden van eeuwige vrede en zegen het geheel herschapen universum doortrekken. Wat een eeuwige vreugde zal dat zijn. Ziet u met reikhalzend verlangen uit naar de komende Spruit?

ds T.J. Korten Boven-Hardinxveld

(vragen? Via tjkorten@outlook.com of whats-app 06-42 51 77 40)

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 

Benoeming jeugddiaken
Zoals eerder in de afkondigingen bekend is gemaakt, heeft broeder J. Egas, Buitendams 469 bedankt voor zijn benoeming tot jeugddiaken. We hebben daarbij gebeden om rust op zijn beslissing.

In de nog niet vervulde vacature, ingaande begin 2021, is nu door de algemene kerkenraad broeder J. Buijk, Schapedrift 62 benoemd. Afgesproken is dat hij uiterlijk woensdag 23 december a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn gezin. Wilt u voor hen bidden?

 

Viering Heilig Avondmaal 2021
In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 14 februari, 13 juni, 12 september en 5 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (1 april). Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

 

Nieuwjaarsreceptie
Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie na de morgendiensten op 1 januari niet doorgaan.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Alpha Cursus gaat online
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op de Alpha Cursus. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die de interkerkelijke Alpha Cursus in Hardinxveld, waar ook onze Hervormde Gemeente in participeert, nu online aanbiedt.

Dinsdag 19 januari 2021 gaat een Alpha Online van start. In 12 online, interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een sociaal moment. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen manier elkaar te leren kennen. Hierna bekijken de Alpha-deelnemers een aflevering van de Alpha Film Series. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.30 tot 21.00 uur. In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je bent van harte welkom op Alpha Online!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, samen met anderen. Er is ruimte voor al je vragen. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u/jij kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bidt er voor. Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld (tel. 0184 61 66 91 /alphahardinxveld@gmail.com)

 

Winterwandeling
Zoekt u een leuke activiteit (met uw gezin) in de kerstvakantie? Coronaproof! Lees dan vooral verder…

Vanaf 19 december organiseren we voor de gemeente een wandeltocht door Hardinxveld. Tijdens deze wandeltocht moeten er puzzels opgelost worden om naar het volgende adres te wandelen. Deze wandeltocht is vanaf 19 december voor iedereen beschikbaar. Er zullen vier verschillende beginpunten worden aangeboden op de website en via alle social media, zo is er altijd wel eentje bij u in de buurt waarvandaan u kunt beginnen. U kunt op eigen gelegenheid starten en stoppen om eventueel later weer verder te gaan. De totale lengte van de route bedraagt ongeveer acht km en kan natuurlijk ook op de fiets worden afgelegd.

Zwaai even naar de gemeenteleden waar u langs komt of die u misschien zelfs tegen komt.

De puzzels blijven tot en met 19 januari hangen achter de ramen. Leuk om samen met het hele gezin te doen tijdens de vakantieperiode!

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 20 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden m.n. de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de commissieleden die de besteding van onze bijdragen, en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad, toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig, en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag wil de diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden.
Zoals in de vorige kerkbode al was te lezen, gaat de Ontmoetingsavond met Kerst op 17 december voor ouderen in de gemeente in aangepaste vorm door. Er zal een video online komen die vanaf 16.00 uur is te bekijken en daarna zal ook de maaltijd in aangepaste vorm worden verzorgd en thuisbezorgd. U begrijpt dat opgave hiervoor dan nu belangrijker is dan anders. Er zijn twee dingen waar u zich voor op kunt geven. In de eerste plaats voor de maaltijd, zodat we weten hoeveel maaltijden er gemaakt moeten worden en waar deze bezorgd moeten worden. Het tweede waar u zich voor kunt opgeven is als u geen beschikking hebt over internet en u de video toch graag wilt zien. Dan willen we proberen om die op een alternatieve manier bij u thuis te laten zien.

Opgeven kan tot en met uiterlijk 12 december. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com of ontmoetingsavonden@hghg.nl). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
Wegens de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 28 december.

Mw. Witte laat weer van zich horen…
Zaterdagmorgen 12 december mochten we mw. Witte officieel weer ‘welkom thuis’ heten. Een feestelijk moment. Ze uitte haar blijdschap en dankbaarheid uit volle borst en in allerlei ‘toonaarden’.

Deze morgen heeft Jaap Hooghwerff het orgel weer aan onze gemeente overgedragen. Iets wat hij deed met vreugde, maar ook een beetje met pijn in het hart. Hij heeft het hele traject bijzonder positief ervaren, met een heel fijne samenwerking en een prachtig resultaat! Ook orgeladviseur Aart Bergwerff, die de eindkeuring verzorgt, was vol lof over ‘ons’ orgel en het unieke eindresultaat. De aanwezige belangstellenden kregen van hem uitleg over de geschiedenis van orgelbouwer Bätz-Witte. Samen met Jaap Hooghwerff verzorgde hij een klankdemonstratie van de diverse- en nieuwe orgelstemmen. Er was een klein koor dat zong volgens de 19e eeuw met voorzanger, volgens de 20e eeuw met orgeltrapper en volgens de 21e eeuw met het gerestaureerde orgel.

De ochtend werd afgesloten met een improvisatie van Psalm 138 die prachtig overliep naar Psalm 150 waarbij het orgel volledig open ging en in haar volle breedte werd bespeeld. Met recht klonk:

‘Looft God looft Zijn Naam alom,

Looft Hem in Zijn heiligdom…

Laat zich ‘t orgel overal…..    

….. tot des Heeren glorie paren’

Deze week zullen nog wat afrondende werkzaamheden plaats vinden. Ook het stemmen/bijstellen van de nieuwe orgelstemmen zullen afgerond worden. Op Eerste kerstdag, zal dan het orgel weer officieel in de eredienst gebruikt gaan worden.

Van de overdracht is een video gemaakt die, waarschijnlijk in de Kerstweek, online komt.

Ook de ‘glossy’ is dan verschenen en te koop.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

 

Jeugdrubriek

Kerstviering Zondagsschool

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al flink geoefend en het belooft een prachtig feest te worden. Dit keer zullen we in de Oude kerk alleen met de kinderen zijn. Maar u kunt allemaal thuis meekijken via de livestream die wordt uitgezonden op kanaal 1. Alle kinderen zijn op zaterdag 26 december vanaf 9.40 uur hartelijk welkom.

U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rek.nr: NL65 RABO 0373 7196 12 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v. gift kerstfeest 2020.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gift.

Wij hopen dat we allemaal, in de kerk of via de livestream een heel mooi en gezegend Kerstfeest mogen hebben.

N.B.

Omdat deze week weer nieuwe maatregelen zijn bijgekomen, moeten wij helaas de kerstfeestviering zoals hij bedoeld was annuleren. A.s. zondag hoeven de kinderen daarom niet naar de Oude kerk te komen om te oefenen. Wij hopen wel een kerstviering in een kleinere versie voor iedereen op te nemen. U kunt op tweede kerstdag vanaf 10.00 uur het kerstfeest met ons meevieren. Het zal dan de hele tweede kerstdag te zien zijn op de website van de kerk, via kanaal één. Aan het eind van de dag zal het dan verwijderd worden. We hopen dat u zo toch met de kinderen een gezegende kerstfeestviering zult hebben.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Muzikale uitzending ‘Op weg naar Kerst’
Woensdagavond 23 december kunt u weer luisteren naar een muzikale uitzending, georganiseerd vanuit onze wijk. Er wordt gemusiceerd, gezongen, een gedicht voorgedragen en het kerstevangelie wordt voorgelezen. Verschillende gemeenteleden hebben hieraan meegewerkt. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die voor én achter de schermen hun medewerking hebben verleend. Om 19.30 uur zal ‘Op weg naar Kerst’ worden uitgezonden via de kerkradio en het Youtube-kanaal van de Nieuwe Kerk.

 

Giften
Br. K. Ruitenberg ontving 2 x € 50,- voor de kerk. Voor de stichting Interlakes ontving hij vijf keer een gift van € 20,- een gift van € 10,- en een gift van € 5,-. Br. H.W.G. Kant ontving een gift van € 10,- , van € 20,- en één van € 50,-. Deze giften zijn bestemd voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

 

Gelezen
‘Het gaat er om dat wij bidden in ootmoed, geest en waarheid, ernst en ijver, gedurig en in geloof.’

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

 

Tenslotte
In de avonddienst wil ik met u verder lezen in de Heidelbergse Catechismus. Zondag 30 is aan de beurt. Opnieuw gaat het daarin over het Heilig Avondmaal. Het is mooi dat we, zo kort nadat we het Heilig Avondmaal gevierd hebben, in deze leerdienst stil mogen staan bij de betekenis van het Avondmaal. Centraal staat de vraag: Voor wie is

het Avondmaal ingesteld? We lezen daarbij uit 1 Korinthe 11: 17-34. Laten wij bidden om een zegenrijke dienst voor onszelf en anderen!

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Wees mij genadig, Heere, want angst benauwt mij;…Maar ík vertrouw op U, Heere. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 10a en 15)

 

Kerstfeest in de kerk
Eerste Kerstdag willen we de geboorte van onze Heiland en Zaligmaker gedenken. Ieder jaar weer een bijzonder moment, om met vreugde bij stil te staan. Hij kwam als een klein kind naar deze aarde, waarbij het Hem niet te min was om in een voerbak gelegd te worden, om uiteindelijk als een vervloekte te sterven aan een kruishout. Zo nam Hij de schuld van de hele wereld op zich en baande Hij ook de weg voor ons naar God de Vader. De morgendienst in De Parel op deze Eerste Kerstdag begint niet om 10.45 uur, maar om 10.00 uur. Neemt u daar goede nota van? Aan deze dienst wordt medewerking verleend door een kinderkoor o.l.v. Marjolein de Haas. Er hebben zich 26 kinderen voor dit koor opgegeven. We kijken uit naar de blijde boodschap op die dag.

 

Verkiezingen
Met dankbaarheid kunnen we meedelen dat broeder Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR, zijn verkiezing tot het ambt van ouderling heeft aangenomen. De Heere heeft onze gebeden verhoord. Soli Deo Gloria! De kerkenraad is nu weer voltallig, alle vacatures zijn vervuld. De bevestigingsdienst zal tijdens de morgendienst van zondag 27 december a.s. zijn, waarbij ook de bevestiging van broeder Arie de Wit als diaken zal plaatsvinden. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg.

 

Reserveringen
Eerste Kerstdag zijn beide zalen in De Parel beschikbaar voor de dienst. Dit betekent dat we dit keer graag een mix zien van gezinnen die kinderen hebben op de basisschool en overige gemeenteleden.

 

Pareldiensten
Zondagavond 20 december zal de jaarlijkse Kerstpraisedienst worden gehouden.

Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot br. Maarten de Bruin en het thema is ‘Laat het feest zijn in de huizen’. De band Quest verzorgt de muzikale invulling.

Door de extra dienst op Eerste Kerstdag verspringt het rooster waardoor er op zondagavond 27 december opnieuw een Pareldienst gehouden zal worden.

Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal dan spelen.

De keer erna zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgd de muziek.

We zijn super blij met onze muzikale gemeenteleden die in deze intensieve tijd hun bijdrage leveren in alle diensten. Deze invulling van de diensten staat in elk geval gepland tot zomer 2021. Laten we bidden voor de gezondheid van de muzikanten, technici en de voorgangers. Het is namelijk toch elke week weer spannend of iedereen in goede gezondheid mee kan doen.

We hebben nu standaard beide zalen in gebruik en dat functioneert technisch prima, waardoor we naast het team totaal 60 personen mogen toelaten. Reserveren voor de diensten kan op de gebruikelijke manier via de website.

de Commissie Pareldiensten

 

Citaat
‘Als u van uw kinderen houdt, draag ik u op om de zaaitijd voor het gebedsleven niet ongebruikt voorbij te laten gaan.’

J.C. Ryle (1816-1900)

 

Bidden en danken
We bidden voor de gemeenten die te lijden hebben onder de kerkverlating. Soms zelfs met sluiting van kerken en gebouwen. Wilt u bidden dat alle initiatieven om de mensen via de digitale weg te bereiken zegenrijk mogen zijn.

Pastor Adane dient een lokale kerk in het oosten van Ethiopië. De meeste kerkleden zijn mensen met een moslimachtergrond. Ze worden vaak lastiggevallen door de moslimgemeenschap. Adane voelt zich overweldigd door alle tegenwerking. Toch wil hij blijven vertrouwen op de Here God. Bid voor hem. (Gebedskalender Open Doors)

De pandemie heeft een domino-effect op veel mensen en kerken in Centraal-Azië. Er is gebrek aan medische zorg en de armoede, werkloosheid en huiselijk geweld zijn toegenomen. Voorgangers staan onder grote druk en ook de geestelijke nood is groot. Bid voor volharding, bescherming en gezondheid. (Gebedskalender GZB)

 

Tenslotte
We wensen u en jullie op de vierde en tevens laatste adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Verbonden gemeente zijn
Juist in deze tijden zoeken we op allerlei manieren de verbinding, ook voor jongeren: we verwijzen graag naar het bericht onder ‘Jeugdrubriek’, voor de komende Rejoicemiddagen.

 

Gelezen/gehoord
‘De wereld verlangt naar een coronavaccin. Laten wij toch bovenal verlangen naar Hem.’

 

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Geachte gemeente,
Inmiddels ben ik alweer zeven weken terug uit Kaapstad, na mijn 18 maanden lange opname in kliniek Imani. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op deze maanden en mag ik zeggen dat de behandeling een succes is geweest. Echter blijft het een dagelijks gevecht tegen deze mentale ziekte, die ook wel als verslaving wordt erkend/ behandeld. Maar door al die maanden heen en nog steeds elke dag heb ik zoveel baat gehad bij alle gebeden, alle kaartjes, bezoekjes en steun! Zoals de dominee zondag zei: ‘We mogen het samen doen, naar elkaar omzien!’. Soms lijkt God dan op afstand, maar Hij is het niet. Ik heb mogen ervaren dat door dit hele proces God dichterbij is dan ooit en dat wat God beloofd waar is: “Ik zal u nooit begeven en nooit verlaten!”

Gemeente, ik kan niet in woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben. Hij heeft mij elke dag bijgestaan, gezegend en alle kracht gegeven die ik nodig had en heb. Elke dag zag ik Zijn trouw en zorg. Ook naar u toe gemeente kan ik niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor al uw kaarten, gebeden, (financiële) steun en steun voor mijn familie. Opnieuw hartelijk bedankt daarvoor.

Gods zegen voor u. Hartelijke groet,

Mariëtta Bellaard

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 december 2020
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Maandag 21 december
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 december 2020, vierde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 13 december
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Kinderoppas
Geralda Honcoop, Natasja Groeneveld, Franci van den Boogaard (reserve)

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Evangelisatiecommissie
3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94 RABO 0325 0605 92
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59 RABO 0325 0181 54
Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Lofzang van Maria: 3
avonddienst: Lofzang van Zacharias: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A. Floor, Barendrecht
                   Weerklank 137: 1, 4

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. Schipaanboord, Rotterdam (groep B1)
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2) – HC 29

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
                   Weerklank 123: 1, 2, 3
18.00 uur wijk 2, Noord, br. M. de Bruin, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doeleinden
                            2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
                         2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Nieuwe Kerk:
09.30 uur: Judith Meerkerk, Marnix Molendijk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-23

Vrij om te bevrijden

Bestemming vrijheid (7/7)

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Johannes 20: 21)

____________________________________­­­________________

Het is ondertussen Advent en wat heeft Advent nu te maken met het thema van het afgelopen jaar ‘Bestemming vrijheid’? Je zou bijna zeggen: ‘Niet zo heel veel’. Advent heeft alles te maken met wat we verwachten. En nee, we verwachten zeker niet dat Jezus komende kerst geboren wordt in een voerbak. Dat gedenken we, maar we verwachten het niet. Wat we wel verwachten is dat Jezus straks terugkomt zoals Hij naar de hemel is gegaan. Ineens zal Hij straks achter de wolken vandaan komen. En hoe ben je daar dan mee bezig?

Je kunt je natuurlijk richten op de wederkomst als een soort escape uit dit aardse lijden. Dan ben je vooral gefocust op datgene waar je persoonlijk naar verlangt. Je kunt je er ook op richten omdat dan eindelijk het eeuwige geluk zal beginnen. Ook dat is dan een soort ontsnapping uit dit leven. En eerlijk gezegd kan dat behoorlijk egoïstisch zijn. De vraag is natuurlijk of dat Gods bedoeling is met je leven. Stel je nu voor dat deze serie over ‘Bestemming vrijheid’ je meer vrijheid heeft gebracht in je leven. Je bent mensen gaan vergeven, je hebt afgerekend met leugens in je denken en bent gebroken met zonden, maar bovenal is je relatie met God verdiept en verrijkt. Wat doe je daar dan vervolgens mee?

Verlangen we dan om maar zo snel mogelijk verlost te zijn en bij Jezus te zijn? Paulus zegt daar wel iets over. Hij zegt dat het bij Christus te zijn verreweg het beste is, maar dat het beter is dat hij nog blijft omwille van de gemeente. Hij is dus bereid om te blijven op de plaats waar hij niet het liefste is. En waarom? Omdat hij daar wil delen van dat wat Jezus hem heeft geleerd. Advent heb je nodig om te blijven uitzien terwijl je nog op aarde bent, maar dat maakt je niet passief op aarde. Sterker nog, het zet je in beweging om het Koninkrijk van Jezus hier op aarde te brengen. Dat gebeurt niet omdat we dat nu altijd zo graag willen, maar dat gebeurt omdat dit de opdracht van Jezus is.

Jezus zegt niet tegen Zijn discipelen: ‘Fijn jongens, dat jullie in Mij geloven, wacht nu maar af tot het einde van je leven of tot Ik terugkom’. Hij zegt iets anders. Hij stuurt hen de wereld in. Meerdere keren doet Hij dat. Daar begon Hij al mee toen Hij nog bezig was om hen te onderwijzen en daar was Hij nog steeds mee bezig toen Hij naar de hemel ging en Hij in de laatste woorden hen nog een keer uitlegt dat zij het zijn die Zijn bediening zullen overnemen.

Waarom heeft Jezus jouw zonden gedragen en waarom heeft Hij je verzoend met Zijn Vader? Waarom heeft Jezus je geleerd wat vrijheid met Hem is? Niet alleen omdat Hij je dat zo gunde (dat ook), maar vooral om je als een discipel te laten doorgeven wat Hij je heeft geleerd. Advent laat ons toeleven naar Kerst. Met Kerst herdenken we de komst van Jezus naar deze aarde. Als je wilt doen wat Jezus wilt dat je doet, dan moet je eigenlijk begrijpen wat Hij kwam doen. Als je Jesaja 61 en Lukas 4 leest is dat heel duidelijk. Hij kwam om mensen te verzoenen met Zijn Vader, om genezing te brengen en om bevrijding te brengen uit de macht van de duisternis. Dat liet Hij ook Zijn leven lang zien. Dat is wat Hij je door het geloof heeft laten ervaren.

Maar wat dan? Dan zegt Jezus dat jij en ik gezonden zijn zoals Hij is gezonden. Dan zegt Jezus dat degenen die geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om iets bijzonders te worden, maar omdat Jezus je de dingen leert, zodat jij het ook anderen weer mag leren. Uiteindelijk stopt de bediening van Jezus dus niet, maar ligt die nu op de schouders van hen die nu geloven. Als jij dat bent, dan geeft Jezus je dus eigenlijk een heel grote verantwoordelijkheid.

Dit jaar heb je gezien dat je bestemd bent om vrij te zijn. Vrij van zonden, vrij van emotionele pijn, vrij van leugens en zelfs vrij van de macht van de duisternis. Maar dat cadeau kreeg je niet om voor jezelf te houden. Je kreeg het om het ook weer uit te delen. Help mensen om het Vaderhart van God te vinden, help hen om de vrijheid te vinden die Jezus aanbied en laat al vast iets van de hemel op aarde te zien door te bidden met hen die gebrokenheid en ziekte ervaren, zodat in de tussentijd waarin we leven, er steeds lichtstralen zullen zijn van de toekomst die wij verwachten. Net zolang tot we Thuis zijn in het Vaderhuis.

Theo de Koning

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408
De zendingscollecte van 13 december is voor het IZB-project ‘het Pand’ in Groningen.

Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over Het Pand. Het Pand 2.0 is in juni 2014 officieel geopend en staat in een wijk waar de helft van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Buiten de directe omgeving van de Groningse Korrewegwijk zegt de naam Het Pand mogelijk niet zo veel, maar voor de buurtbewoners die er wekelijks over de drempel komen is het centrum van grote betekenis. De wijk is multicultureel, waarbij veel kinderen uit complexe gezinssituaties komen. Er is weinig tot geen binding van de bewoners tot de kerk, maar men staat wel open voor religie. De jeugd uit de wijk vormt de sleutel tot het bereiken van de volwassen wijkbewoners. Het missionair diaconale ontmoetingscentrum Het Pand is niet meer weg te denken uit de Korrewegwijk in Groningen. In de loop van de jaren zijn tal van activiteiten georganiseerd. De afgelopen jaren zijn de eerste vormen van een christelijke gemeenschap ontstaan. Verschillende wijkbewoners participeren daarin. Wekelijks worden er vieringen gehouden en afgelopen jaar is er voor het eerst gedoopt.

Kijk voor verdere informatie op de website van Het Pand.

 

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden.
Zoals in de vorige kerkbode al was te lezen, gaat de Ontmoetingsavond met Kerst op 17 december voor ouderen in de gemeente in aangepaste vorm door. Er zal een video online komen die vanaf 16.00 uur is te bekijken en daarna zal ook de maaltijd in aangepaste vorm worden verzorgd en thuisbezorgd. U begrijpt dat opgave hiervoor dan nu belangrijker is dan anders. Er zijn twee dingen waar u zich voor op kunt geven. In de eerste plaats voor de maaltijd, zodat we weten hoeveel maaltijden er gemaakt moeten worden en waar deze bezorgd moeten worden. Het tweede waar u zich voor kunt opgeven is als u geen beschikking hebt over internet en u de video toch graag wilt zien. Dan willen we proberen om die op een alternatieve manier bij u thuis te laten zien.

Opgeven kan tot en met uiterlijk 12 december. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com of ontmoetingsavonden@hghg.nl). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Zending

Intussen ben ik al meer dan twee maanden geleden weer begonnen met twee Bijbelclubs. De kinderen waren er weer alsof er nooit een lockdown was geweest. Enthousiast zoals altijd. Met één Bijbelclub zijn we redelijk streng met het desinfecteren van de handen, 1.5 meter afstand houden en een mondkapje dragen, maar dat heeft als reden dat de kinderen uit verschillende wijken naar ons gebouw komen. Op de andere Bijbelclub houden we er minder strikt aan omdat het kinderen van een plaas (boerderij) zijn die regelmatig met elkaar spelen en contact met elkaar hebben. Op de twee Bijbelclubs komen ook tieners wat ik zelf heel bijzonder vind. Ze blijven het leuk vinden om de Bijbelclub regelmatig te bezoeken. Eén meisje (17) vertelde me dat ze graag volgend jaar een leider wilt zijn op de Bijbelclub. Dan is ze klaar met de middelbare school en dan wilt ze ook graag de cursus doen voor kinderevangelisatie. Supermooi zo’n reactie! En het zou fijn zijn als zij op de duur het stokje zou overnemen en leert om een Bijbelclub te geven.

We hebben intussen ook twee ouderbijeenkomsten in Beverly Hills gehad (een wijk in het dorp Strand). Het is altijd spannend hoeveel ouders er komen. Bij de eerste bijeenkomst was er vijf minuten voor de starttijd nog geen ouder uit de wijk te bekennen. Dus heb ik nog maar een rondje met de auto gedaan om mensen eraan te herinneren dat er een bijeenkomst was. Uiteindelijk waren er toch rond de 25 mensen aanwezig! En de tweede bijeenkomst was ook goed bezocht. Onderwijs uit Gods Woord stond centraal en hoe je je kind met God kunt opvoeden. De derde bijeenkomst vindt vrijdag plaats en hopelijk kunnen we volgend jaar verder gaan met deze ouderbijeenkomsten.

Afgelopen weken heeft de zondagsschool een stroopwafelactie gehouden. De kinderen van de zondagsschool hebben enorm hun best gedaan om zoveel als mogelijk stroopwafels te verkopen. En dat heeft een mooie opbrengst van 1100 euro opgeleverd. Heel fijn! Iedereen bedankt die hieraan heeft meegedaan. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om kinderen in Zuid-Afrika blij te maken met een pakketje waar broodnodige dingen inzitten zoals een tandenborstel, tandpasta, zeep en washandje en ook een klein speelgoedje.

Inmiddels zijn we als gezin ook verhuisd naar een 3-slaapkamerhuis, dit i.v.m. met de komst van ons nieuwe baby’tje in maart 2021. We zijn enorm blij dat God ons een tweede kindje schenkt. Met de zwangerschap gaat het tot nu toe erg goed en daar zijn we dankbaar voor. Ons nieuwe adres is: Almeidastraat 35, van der Stel, Somerset West 7130, South Africa

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Op maandagavond 14 december is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zijn met elkaar ondertussen al wel gewend aan de wat meer open vorm die we vanaf dit jaar hebben ingezet op de kring. We gaan deze avond verder met het vijfde thema uit het boekje over Daniël. Ben je nog nooit geweest en wil je toch de sfeer eens proeven, laat je niet remmen en weet dat je van harte welkom bent. We beginnen om 20.00 uur in de Parel.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik
Vol dankbaarheid kijken we terug op een rijke avondmaalszondag. Wat een voorrecht dat we als gemeente het avondmaal konden houden in deze tijd met zoveel beperkingen. In de verkondiging hoorden we ‘s morgens over de ontmoeting van Elizabeth en Maria. Samen mochten ze zich verblijden in de grote daden van God. Via Elizabeth werd Maria door de Heere bevestigd in het geloof (Luk. 1: 45).
Elizabeth wees daarbij op het eindresultaat van Gods beloften. De Heere maakt Zijn werk helemaal af. Wij vieren ook het Heilig Avondmaal totdat de Heere komt.

In de middag- en avonddienst luisterden wij naar het Magnificat. Vanuit het begin van dit lied kregen we een geweldige aansporing tot aanbidding en lofprijzing: “Groot maakt mijn ziel de Heere” (Luk. 1: 46). Ook stonden we stil bij de motivatie daarvoor (vs. 49). De grote God ontfermt zich over het lage, het nederige. Juist de Heere Jezus is de weg van de nederigheid gegaan. Wie Christus kent gaat eveneens die weg. Straks loopt het uit op een groots en heerlijk hoogtepunt!

Missionaire dienst
Komende zondagmorgen hopen we in de dienst speciaal aandacht te geven aan de missionaire roeping die we als gemeente hebben en die ook iedere christen heeft. Bij het woord missionair kun je al vrij snel denken aan het vertellen van het evangelie tegen mensen die niet gelovig zijn. Toch begint het daar niet mee. Het gebed voor hem of haar die de Heere Jezus niet kent speelt een belangrijke rol. Voor wie bidden wij? En wat verwachten wij van het gebed? Daarover gaat het zondagmorgen. We lezen in de dienst
1 Timotheüs 2: 1-7.

Gelezen
‘God regeert de wereld door de gebeden van Zijn heiligen’

(J.H. Gunning 1829-1905)

Tenslotte
Als gezin houdt de situatie van vader Westland ons bezig. Hij is ernstig ziek en komt niet meer van het bed af. Het wordt steeds moeilijker om een gesprek te hebben met elkaar. Een laatste fase op aarde is er aangebroken. Dankbaar zijn we voor de kostbare momenten die we nog mogen beleven met elkaar. Een lied, een gebed, het zijn ogenblikken waarin de Heere zo dichtbij is. We zijn dankbaar voor de gebeden en het meeleven dat we van u en jou ontvangen. Dat doet ons en ook onze moeder echt goed!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
“De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen”, Psalm 34: 8.

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich uiterlijk tot morgen, zaterdag 12 december, aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december n De Parel wallen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verleden bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst 20 december
Op zondagavond 20 december zal de jaarlijkse Kerstpraisedienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot br. Maarten de Bruin en het thema is ‘Laat het feest zijn in de huizen’. Tijdens de dienst zullen veel liederen worden gezongen door de band Quest.

Je mag thuis heerlijk meezingen, maar live in de zaal beleef je het echt mee. Er is plek in de hoofdzaal, maar ook in de bijzaal kun je met anderen genieten van de dienst door mee te kijken op een groot scherm en te luisteren naar een goed geluid. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar 3 personen mag uitnodigen kun je nu met meer personen en dus ook met je (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. We hopen je de 20ste te ontmoeten. Tot dan!?

De volgende Pareldienst is op 27 december.

De Commissie Pareldiensten.

Heilig Avondmaal
Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Verkiezingen
Vandaag bij de verschijning van dit kerkblad zal de beslissing van broeder Erik Kraaijeveld op zijn verkiezing tot het ambt van ouderling bekend zijn. We hopen en bidden dat dit een positieve beslissing mag zijn.

Beroepingswerk
Ondanks dat het stil lijkt, heeft de beroepingscommissie in de achterliggende niet stil gezeten. Er zijn diverse predikanten door de gehele commissie beluisterd, soms meerdere keren, waarna deze in meerdere vergaderingen van de commissie zijn besproken. Onlangs zijn aantal van deze predikanten ook besproken binnen de wijkkerkenraad, zodat de commissie nu gaat proberen nadere contacten te leggen. Een zin die hierop betrekking heeft is: Beroepingswerk is bidden en werken. “Dankjewel voor jullie gebed, meeleven en suggesties. Houd vol en heb vertrouwen, ook al lijkt het tegen te zitten” Blijf dus meebidden en meeleven. Bij de Koning van de Kerk mogen we dit werk neer blijven leggen. Hij zal zeker voorzien in deze vacature.

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek
€ 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘Geloven is jezelf uitleveren aan de Heere Jezus.’

Prof. Dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken
We bidden voor alle Christenen wereldwijd die in kleine gemeenschappen en vaak in het geheim bij elkaar komen, maar leven met angst voor vervolging. We danken voor de standvastigheid van de leden en het grote geloof wat hier wonderlijk uit vloeit.

Bid voor de Irakezen die hun land ontvlucht zijn, maar juist in andere landen de Here Jezus leerden kennen. Dank de Here God dat Hij niet gebonden is aan een land, maar dat Zijn Geest overal ter wereld harten kan aanraken. (Gebedskalender Open Doors)

In Malawi is het aantal coronagevallen en -doden relatief laag gebleven. Reden voor dankbaarheid! Toch treft de pandemie het toch al arme land hard. Er komen nauwelijks toeristen naar Malawi, velen verloren hun baan, het tekort aan buitenlandse deviezen stijgt. Een ramp! De zwaksten worden het hardst getroffen. Bid dat de kerk juist ook voor hen van betekenis mag zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de derde adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Viering van het Heilig Avondmaal
We mogen terugzien op een goede, gezegende zondag, waarin het sacrament van het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente mocht worden bediend, De viering verliep anders dan anders, maar het gebeurde naar ons besef op een waardige en eerbiedige wijze. Velen hebben met liefde en toewijding bijgedragen aan de viering van het Avondmaal. We denken aan onze BHV’ers, kosters, ambtsbroeders, in het bijzonder ook de diakenen en onze predikant. Allen hartelijk dank daarvoor.

Gelezen/gehoord
De Heilige Schrift is de kribbe van Christus.

Tenslotte
We gaan al weer de derde Adventszondag in. Advent betekent ‘komst’ Adventstijd is verwachtingstijd, Soms worden het Oude en Nieuwe Testament kernachtig samengevat in de woorden ‘belofte’ en ‘vervulling’ Het Oude Testament als ‘boek van verwachting’, het Nieuwe Testament als ‘boek van vervulling’. Maar de vervulling in het Nieuwe Testament is tegelijk een opmaat voor hernieuwde verwachting. De wederkomst van Christus is nabij. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 december
14.00-15.30 uur  Openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Gebedskring, jeugdzaal OK

Zondag 13 december
14.15 uur Zondagsschool (oefenen Kerstfeest)

Maandag 14 december
10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen/muntrollen – kb|
20.00 uur            Kring voor eenvoudige Bijbelstudie, De Parel

Dinsdag 15 december
9.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas Kerstviering
20.00 uur Thuiskring ll, jeugdzaal OK

Donderdag 17 december
16.00 uur Ontmoetingsavond Kerstviering en broodmaaltijd in aangepaste vorm

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 13 december – 3e adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 13 december
09.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Elise de Haas, Esther Groeneveld, Elsja Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1
avonddienst: Psalm 132: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid,  ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein (Weerklank 116: 1,2,3,
18.00 uur wijk 2 Noord, prop J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)
18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur wijk 3, Zuid prof. dhr. H van den Belt, Woudenberg (Weerklank 121: 1,2,4

Collecten
Morgendienst: 1. IZB
                            2. Quotum
Avonddienst: 1. IZB
                         2. Quotum

Kinderoppas
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: B1 Anneke Quist, Rhode Quist

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

De volgende kerkbladen verschijnen op vrijdag 18 december en donderdag 24 december. Het nummer van 24 december is voor twee weken.

Kerkblad 76-22

‘Zonder morren…’

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.”

(Filippenzen 2: 14)

____________________________________­­­________________

Het is een bijzondere oproep, nu we als gemeente moeten leven met beperkingen. Die roepen veel creativiteit en inzet wakker in het bedenken en uitvoeren van alternatieve vormen. Het doel van dit alles is om Christus na te volgen. (2 Petrus 3: 18) Dit vraagt ook volharding om vol te houden in het leven met God. (Filippenzen 2: 13-14)
Zo schrijft Paulus: “Werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (vs.12-13) Niet dat een christen zijn/haar behoud moet verdienen, dat heeft Christus gedaan. Maar we zijn wel geroepen Hem te gehoorzamen in de verwachting van Zijn wederkomst. Dan zal Hij ons behoud tot voltooiing brengen.
Laten we als gemeente die weg van gehoorzaamheid gaan. Daarin ligt onze kracht, maar ook onze kwetsbaarheid. We mogen elkaar bemoedigen en steunen, maar we verschillen soms in karakter, in beleving, en van mening. Volgens deze brief is dit niet vreemd. Maar de oproep is om hier op een goede manier mee om te gaan. “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen” (‘twist’). (vs. 14). Dat betekent niet dat je oprechte zorgen niet mag delen! Morren en twist gaan verder dan dat.
Morren (SV ‘murmureren’) is het onbeheerst uiten van negatieve gevoelens over de ander of de gang van zaken. Paulus verwijst met zijn woordkeus naar Israël in de woestijn. (vgl. 1 Korinthe 10: 10) Het volk “morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn” vanwege het gebrek aan voedsel en reageerde zich af op Mozes en Aäron. In Numeri 14 lezen we dat de Israëlieten na de angstverhalen van de verspieders onderling morden tegen Mozes en Aaron en openlijk wensten dat ze in Egypte waren gebleven. In Numeri 12 lezen we dat Aäron en Mirjam onderling morren vanuit jaloezie op het leiderschap van Mozes (vgl. 1 Timotheüs 5: 17). God bestraft dit morren.
Onderling morren is een groot kwaad in de gemeente. Morren onder broeders en zusters is als een besmettelijke ziekte. Het steekt anderen aan. Het is een voedingsbodem voor groepsvorming. Het ondermijnt de liefde en het respect onderling. Het vertroebelt de communicatie. Het werkt als vergif tegen onze roeping om samen onze zaligheid uit te werken met vreze en beven. Daarvoor moeten we elkaar juist steunen en bemoedigen. In het bijzonder in tijden van beproeving. De huidige coronacrisis is zo’n tijd van beproeving die vraagt om voorzichtigheid en volharding.
Allereerst persoonlijk in het leven met de Heere. De troost is dat God het Zelf is, “Die in ons werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen.” Dat mag ons diep troosten en aansporen om Hem te zoeken (Psalm 22: 27; 119: 147-148). Hij verlaat niemand die Hem zoekt en op Hem hoopt!
Daarbij vraagt deze tijd ook om het volharden in eensgezindheid. Ook als die ander soms wat anders voelt, denkt, of een ander idee heeft over hoe het moet in de gemeente. Soms kan iemand daarin zelfs onredelijk zijn. Dan komt het aan op het (ver)dragen van ‘elkaars lasten’ (Galaten 6: 2 – letterlijk staat er: ‘elkaars zwakheden’) en voorzichtig reageren. Zo vervullen we de wet van Christus. Gebed voor elkaar, geduld met elkaar, welwillendheid (Filippenzen 4: 5 – letterlijk: ‘inschikkelijkheid’).
En als het dan niet helemaal is wat je wilt, bewaar je hart voor morren. Wie dicht bij Christus leeft (Kolossenzen 3: 16), zal vrede vinden in de rijkdom van Zijn liefde (Efeze 3: 14-21), en leren tevreden te zijn in de omstandigheden. (Filippenzen 4: 11-13) Dit is de roeping van iedere gelovige. Dan heb je weinig te morren, maar veel om te delen. “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2: 1-4).
Leven we zó, dan zijn we ook missionair, en “schijnen als lichten in de wereld”. (Filippenzen 2: 15-16!) We gaan lijken op Hem, die het Licht van de wereld is. En dat is precies waar het om draait in de gemeente!

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Uur van gebed
Zaterdag 12 december is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Hoe zouden we Gods zegen kunnen verwachten zonder gebed op de wekelijkse Woordverkondiging, het pastoraat van onze predikanten en kerkelijke werkers, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk? Hoe zouden we verdieping van ons geloof kunnen verwachten, eensgezindheid en liefde onder elkaar zonder gebed? Redenen te meer om in kleine groep stil te worden voor God, Hem te danken, te prijzen en aan te roepen om Zijn genade in Jezus Naam. Van harte welkom!

Opbrengst verkoop mondkapjes
Mw. Van de Minkelis kwam wederom een envelop brengen met de opbrengst van de verkoop van mondkapjes. Daarin zat het mooie bedrag van € 130,-, waarvoor hartelijk dank! U kunt nog mondkapjes bestellen. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 6 december 2020
De diaconale collecte op deze avondmaals-zondag is bestemd voor Christenen in Pakistan, via de SDOK. Evangeliseren onder moslims in Pakistan is een gevaarlijke bezigheid. Toch zijn ze er christenen die daar niet voor terugdeinzen uit liefde voor hun islamitische naasten. Zo ook Mehboob Yabcoop en zijn gezin. Predikantsvrouw Gertruud de Koeijer ontmoet hen tijdens een reis met SDOK (op de website van de SDOK kunt u het ingrijpende verhaal beluisteren). Het huis van Mehboob wordt overvallen en in brand gestoken. Zelf wordt de voorganger voor de ogen van zijn kinderen in elkaar geslagen. Later wordt hij gevangengenomen, vanwege blasfemie. Een intense periode, waarin het besef dat hem de doodstraf boven het hoofd hangt erg groot is. Door een wonder komt hij na veertig dagen weer vrij. Bij vergelijkbare zaken wordt nooit vrijgesproken! Sindsdien vreest Mehboob dagelijks voor zijn leven en moet zijn gezin regelmatig verhuizen. SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Daarbij werken ze nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Daarnaast geeft SDOK vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. De diaconie wil het werk van SDOK in Pakistan graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Kerstattenties
Ieder jaar wordt er door de diaconie een Kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Gewoonlijk wordt er bij u aan de deur aangebeld en de Kerstattentie fysiek afgegeven, met of zonder gesprek bij u aan huis. Dit jaar heeft de diaconie besloten i.v.m. de huidige omstandigheden de Kerstattentie op een veilige manier bij u te bezorgen via uw brievenbus. Mocht u graag contact willen hebben kunt u overigens altijd uw wijkdiaken (telefonisch) benaderen. Heeft u hulpvragen dan kunt u ook contact opnemen met WegWijzer, zie hiervoor de contactgegevens elders in dit kerkblad.

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden
Zoals we al hadden aangekondigd willen we de Kerstviering laten doorgaan. Niet op de normale manier, maar wel met dezelfde inhoud. Donderdag 17 december zullen we de kerstviering houden en we hopen te beginnen om 16.00 uur.
De meditatie zal gehouden worden door ds. E. van Rooijen, ook is er een muziekgroep die kerstliederen ten gehore zal brengen.
Verder zullen ook een paar gedichten voorgedragen worden. Het thema voor de kerstviering is ‘In Bethlehem is het gebeurd’.
Het inhoudelijke gedeelte, met muziek, gedichten en overdenking zullen we uitzenden op het kanaal van de Oude Kerk op Youtube (http://kanaal1.hghg.nl). Ook als u geen internet hebt, gaan we daar een oplossing voor bedenken door iemand langs te laten komen tijdens de uitzending. We hopen zo toch een fijne ontmoeting te hebben en een gezegende Kerstviering al is het op afstand.

Ook aan de broodmaaltijd is gedacht en ook deze willen we laten doorgaan, die wordt namelijk bij u thuis bezorgd, direct na de uitzending. Heeft u een dieet dan is dat geen probleem, maar geef dat dan even aan bij het aanmelden.

U begrijpt dat het wel belangrijk is om u op te geven. Organisatorisch vraagt deze Kerstviering natuurlijk wel behoorlijk wat meer voorbereiding. Opgeven kan tot en met 12 december. De opgave is in de eerste plaats voor de maaltijd en daarnaast kunt u zich ook opgeven voor de uitzending als u zelf niet via internet kunt kijken.
Opgeven kunt u bij de familie Dekker en daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Afgelopen zondag was alweer de laatste middag van dit jaar. Wat zijn we blij en dankbaar dat we in deze tijd toch elke zondagmiddag met de kinderen bij elkaar konden komen.
Zondag 6 december is er geen zondagsschool i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 13 en 20 december hopen we met de kinderen te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude kerk. we beginnen gewoon om 14.15 uur. Maar we kunnen wel iets later eindigen. We streven ernaar om 15.15 uur klaar te zijn. Let op: ouders kunnen hun kind ophalen op het kerkplein. Zij mogen NIET de kerk binnen gaan.
Ondanks alle onzekerheid in deze tijd willen we toch met alle kinderen het kerstfeest vieren op zaterdag 26 december. Het zal allemaal wel anders zijn dan we gewend waren. Alleen de kinderen en het personeel zullen dan aanwezig zijn in de kerk, en voor de ouders en andere belangstellenden zal het te volgen zijn via de live stream. We hadden graag met elkaar het kerstfeest in de kerk gevierd, maar zijn aan de andere kant zijn we blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn.
We hopen dat alles door mag en kan gaan.

Met een hartelijke groet,
alle meesters en jufs

Rejoice
Een berichtje voor alle jongeren van onze gemeente. De afgelopen periode zien we elkaar weinig in de kerk en in het jeugdwerk. Door alle maatregelen zijn samenkomsten beperkt mogelijk en de verwachting is dat er dit seizoen beperkingen zullen blijven.
We begrijpen dat jullie het samenkomen op zondag missen. Daarom willen we met een aantal jongeren en jongvolwassenen bijeenkomsten gaan organiseren op de zondagmiddag, onder de naam Rejoice. Deze zondagmiddagen willen we met 30 jongeren samenkomen in de Oude kerk of De Parel. Hier zullen we dan samen nadenken over een thema.
Deze week en komende week hopen we de bijeenkomsten verder voor te bereiden. Daarna zullen we jullie verder informeren. Wil je graag meedenken/organiseren laat het dan weten via de mail: jeugdouderling.zuid@hghg.nl. We hopen tot snel.

Namens de organisatoren van Rejoice

 

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 10 december komt de Bijbelgesprekskring weer samen in de Jeugdzaal van de Oude kerk. Aan de beurt van behandeling is 1 Samuel 21 en 22. Annelies Batenburg zal de inleiding verzorgen. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000,- op. De moeite waard dus! Als gemeente werken we hier ook aan mee en een tijdlang kon u postzegels en kaarten inleveren bij mw. Wijnja. Per 1 januari 2021 kunt u de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen (Nieuweweg 158) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. Hen wensen we de hulp en de kracht van de Heere toe. “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. (Psalm 124: 8)

Heilig Avondmaal
Zondag 6 december hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.
Voor deze diensten nodigen wij de avondmaalgangers uit. Weet u ook welkom wanneer u nog aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers van groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij de avondmaalgangers van groep A. En in de avonddienst om 18.00 uur hopen wij de avondmaalgangers van groep B te ontmoeten. Voor gezinnen met kinderen geldt dat wanneer beide ouders willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep B niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep C of A. Laten wij bidden om een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Bijbelkring
Woensdag 9 december is er Bijbelkring. We komen samen in De Parel. De vorige keer is het niet doorgegaan. Daarom hopen wij deze keer hoofdstuk 3 van het boekje te bespreken en Exodus 3 te lezen. U en jij van harte welkom!

Gift
Via ouderling  Poortvliet is een gift van € 20,- ontvangen voor ‘Een kilo liefde’. Hartelijk dank voor deze gift!

Ter overdenking
‘Het blanke laken, en het blanke brood.
De rode wijn, en onze zwarte levens.
Uw grote toorn, en Uw genade tevens.
Wat zijn mijn zonden veel; wat zijn ze groot.

Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank,
en Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken.
Wij zouden immers zonder U bezwijken!
Vergeef mijn schulden Heer’, aanvaard mijn dank.’

E. IJskes-Kooger

Tenslotte
Komende zondag mogen we als gemeente het avondmaal vieren. Het is zoals wij zondagmorgen hoorden. De roepstem van de Heere gaat uit naar het verachte, het onedele, het zondige. Mensen die zichzelf er zomaar niet bij durven rekenen omdat ze dat veel te groots vinden, gewone mannen en vrouwen die het van de Heere verwachten zijn welkom aan de tafel. Wat is het een vreugde om bij brood en wijn de genade van de Heere te proeven. ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God!’ (Psalm 73: 14). ‘Kom dan want alle dingen zijn zondag gereed!’
In de verkondiging horen we in de morgendienst over de bevestiging die Elizabeth aan Maria geeft. De kerntekst is Lukas 1: 45. In de middag- en avonddienst staat de Lofzang van Maria centraal (Lukas 1: 46-56). Het is een lofzang op God omdat Hij met Zijn barmhartigheid komt en omziet naar het geringe.
U en jou een goede en gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij bij alle zieken. “De Naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18: 10).

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 12 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders de gelegenheid krijgen zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Indien u zich heeft ingeschreven voor een dienst, moet u vanuit info@meevieren.nl altijd direct een bericht per mail terug ontvangen. Hetzij een bericht dat u bent aangemeld, of een bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Heeft u dat niet ontvangen, neem dan gerust contact op met uw scriba, die even kan onderzoeken wat er mogelijk mis is gegaan.
Heeft u zich aangemeld en er komt plotseling iets tussen, waardoor u toch niet naar de kerk kunt, kunt u zich via de link, die op de door u ontvangen bevestigingsmail van info@meevieren.nl staat, afmelden. Is inmiddels de sluitingstermijn voor het aanmelden (zaterdag 18.00 uur) achter de rug, geeft u dat dan even door aan de scriba. Juist nu er maar 30 mensen de diensten kunnen bijwonen, is het fijn dat bij plotselinge verhindering iemand anders blij gemaakt kan worden. Dan graag het liefst telefonisch, want ook een scriba wil zijn computer wel eens uit zetten.
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meer kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag plaatsvinden tijdens de morgendienst. We mogen dit in de kerk vieren met maximaal 30 personen. Een aantal gemeenteleden in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren. Om toch verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen op dit moment drie personen zijn.
We wensen u a.s. zondag in de kerk of thuis een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Ambtsjubileum
Maandag 7 december mag onze oud-predikant ds. Kees Zonnenberg gedenken, dat hij 40 jaar geleden voor het eerst als predikant is bevestigd. Over de gang van zijn leven, vonden we hierover het volgende door hem zelf geschreven:
‘Mijn wieg stond destijds (1954) in Sliedrecht, waar ik slechts een luttel jaar heb gewoond. Vanwege veranderde werkomstandigheden van mijn vader kwamen we in Werkendam (N.Br.) terecht. Daar groeide ik op, volgde de kleuter- en lagere school.
Daarna de HBS-A in Gorinchem, en vervolgens de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1980 werden we (zoals we weten, was Kees in datzelfde jaar met Hennie getrouwd) beroepen in Willige Langerak bij Schoonhoven. Na vier en een half jaar hier predikant geweest te zijn, verhuisden we naar Benschop (U.), waar we 8,5 jaar stonden. Vanaf september 1993 stonden we in Waddinxveen-Noord en was ik predikant van de hervormde gemeente, met als wijkkerk de Bethelkerk. Met ingang van 11 mei 2003 zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld, Wijkgemeente 2 Noord. Op 10 mei 2009 namen we daar afscheid, om op 24 mei 2009 bevestigd te worden in de hervormde gemeente van Ochten.’ Van deze gemeente namen zij afscheid op zondag 4 oktober, om zich daarna als Kees en Hennie Zonnenberg midden in onze wijkgemeente te vestigen aan Reepijzer 1, 3371 JC.
Bijzonder voor hen om dit jubileum te mogen vieren. 40 jaar in dienst van de Koning en van Hem te mogen vertellen, in het pastoraat en vanaf de kansel. Ook hiermee willen we hen van harte feliciteren en de wens uitspreken, dat hij nog vele jaren in dienst van diezelfde Koning mag blijven om, met vreugde, Zijn liefde door te geven, ook al mag dat nu, vanwege emeritaat, ook op een wat rustiger manier gebeuren.

Verkiezingen
Door de belijdende leden van onze wijkgemeente is voor de nog bestaande vacatures van één ouderling de volgende persoon ingediend:
Erik (J.W.F.) Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR
Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 30 november j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 10 december a.s. kenbaar te maken.
We vragen u deze broeder, bij het overwegen van de aanvaarding van deze roepstem, te gedenken in uw gebed. In 1 Thessalonicenzen 5: 24 lezen we: “Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.” Dat betekent, dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat Hij het doet en ons helpt. Daarom vertrouwen we er op en bidden we dat langs deze weg de nog steeds voortdurende vacature vervuld mag worden.

Bevestiging ambtsdrager
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN voor het ambt van diaken. De bevestiging zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 27 december a.s. Wilt u Arie en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december
In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’ en de band Kingdom zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijke manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want we worden regelmatig ingehaald met wat er mag. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v. de band Quest.

de commissie Pareldiensten

Gebedsministry
In een eerder kerkbodebericht hebben we informatie gegeven over wat gebedsministry betekent – de ander dienen door middel van gebed. Mooi om te zien hoe dit al plaats heeft gekregen in de Pareldiensten. Als ministryteam zijn wij op zoek naar nieuwe leden – zeker nu er vaker Pareldiensten zijn. We willen je vragen mee te nemen in gebed of dit iets voor jou is. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar ministry@hghg.nl en nemen we contact met je op voor een gesprek. Wanneer je lid wordt van het team, zul je worden toegerust middels het volgen van de ministrycursus. Voor vragen kun je contact opnemen met één van de leden van het ministryteam (zie www.hghg.nl/ministry waar je ook kunt lezen wat gebedsministry is).
Hartelijke groet,
het ministryteam

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 december a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat
‘Bedenk dat elke daad van onheiligheid en van gelijkvormigheid aan de wereld, van zelfzucht, van lastering of achterklap, het werk van God in de gemeente in de weg staat en zielen voor eeuwig verwoest.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken
We bidden voor de medewerkers van de Stichting Gevangenenzorg Nederland en de gevangenen die door hen bezocht worden.
Het zuiden van Mexico staat bekend als een van de meest vijandige gebieden tegenover de Bijbelse boodschap van redding. Evangelische christenen hebben te maken met toenemende vervolging. Bid dat zij mogen volhouden en een licht zijn in een donkere omgeving. (Gebedskalender Open Doors)
Na de val van het communisme in Oost-Europa kwam er meer vrijheid voor de protestantse kerken. Door onder andere emigratie zijn veel protestantse kerken echter klein en vergrijsd. Laten we bidden voor verdieping en vernieuwing binnen deze kerken en tegelijkertijd voor de GZB-zendingswerkers in Bosnië, Kroatië, Tsjechië, Bulgarije en Albanië. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de tweede adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.
Voor de jeugd van 18-29 jaar vindt op 20 december 2020 na de Kerstpraise een ontmoetingsavond plaats. Dit wordt georganiseerd door een groep jeugd die gaan werken onder de naam ‘Meet, Eat & Repeat’. Gezellig bij elkaar komen met een hapje en een drankje waar ontmoeting met elkaar centraal staat. Aanmelden kan door te mailen naar: meeteatrepeat.hghg@gmail.com. We hopen je dan te ontmoeten!

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend is, liggen er op het moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er onder ons geen zieken zijn, of mensen die kampen met lichamelijke of psychische klachten. Integendeel. Velen van ons hebben zorgen. Op allerlei manier. “Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Maar ik vertrouw op U , HEERE.” (Psalm 31: 10 en 15)

Giften
Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Classis Zuid- Holland Zuid
Op 15 mei 2018 kwam de classis voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Voorafgaand aan de vorming van de nieuwe classis was er al veel werk verricht door afgevaardigden van de oude classes. Een van hen was onze medebroeder R. Vlot, die ook in de nieuwe classis zijn plaats als afgevaardigde in heeft genomen. Naast zijn inbreng in de algemene zaken heeft hij zich vooral ingezet in een financiële commissie die zich bezig heeft gehouden om de overgang van de oude classes naar de nieuwe classis Zuid- Holland Zuid in goede banen te leiden. Daarvoor werd hem in de afgelopen vergadering van 24 november dank gezegd. Want zijn termijn als afgevaardigde naar de classis zit er op. Hij zal nog wel tot eind 2021 afgevaardigde zijn naar de Generale Synode. Een principiële inbreng in de bovenplaatselijke kerkelijke vergaderingen gefundeerd op Gods Woord is niet minder belangrijk dan in de plaatselijke gemeente. We wensen onze broeder wijsheid toe in zijn werk en danken hem ook vanaf deze plaats voor zijn werk wat hij in onze classis heeft mogen doen.

Bijbelstudiekring
Donderdag 10 december zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts, hoofdstuk 5: ‘Gods belofte’. (n.a.v. Rom. 4: 1-25). Zoals afgesproken lezen we hoofdstuk 4 (n.a.v. Rom. 3: 21-31) voor onszelf door. Wilt u bij binnenkomst weer uw naam noteren? Wees welkom!

Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De ochtenddienst zal op de gebruikelijke wijze vormgegeven worden. Na de bediening van het Woord zal het tweede deel van het avondmaalsformulier worden gelezen en vindt de bediening van het sacrament plaats. ‘s Avonds zal aan het begin van de dienst opnieuw bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden, waarna de prediking staat in het licht van dankzegging en nabetrachting. Tussen de beide diensten zal, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, enkele malen een korte samenkomst worden belegd, waarbij in aansluiting op de ochtenddienst ‘een volgende tafel’ wordt bediend. U moet dit niet zien als ‘afzonderlijke diensten’, maar wel als een vervolg van de morgendienst. De invulling van zo’n korte samenkomst is als volgt: votum en groet – psalm – gebed – Schriftwoord – bediening brood en wijn – dankgebed – psalm – zegen. De bediening van Woord en sacrament horen wezenlijk bij elkaar. Wanneer u bij een korte samenkomst aanwezig bent, verwachten we dat u de morgen- en avonddienst thuis meebeleeft. De verkondiging ‘s morgens wil immers heenleiden naar het ontvangen van het sacrament op een later moment van de dag. De ochtend- en avonddienst zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgezonden. De tussenliggende samenkomsten niet.

Gelezen/gehoord
‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal anders gevierd worden dan we gewend zijn. Ik las bij Thomas Scott (1747-1821) het volgende: ‘De Heere zal het optreden in bepaalde gevallen ook goedkeuren als het gedaan wordt om Hem te verheerlijken en daarbij de bekering en zaligheid van mensenzielen voor ogen staat, door de exacte navolging van de uitwendige regels uit te stellen of te versoepelen.’ Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 december
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 december
14.00-15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Zondag 6 december
GEEN zondagsschool

Dinsdag 8 december
19.00-20.00 uur Catechese 16-18 WG3 Zuid, OK

Woensdag 9 december
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur WG1 Bijbelkring – De Parel

Donderdag 10 december
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 6 december – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. E.K. Foppen, ‘s Gravenhage

Kinderoppas
Marlene Groeneveld, Guusje de Bruin, Dirry Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 119: 69
avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal – (Weerklank 113: 1, 4 en 5)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds.W.J.Westland (groep C) – Bediening Heilig Avondmaal
15.30 uur ds.W.J.Westland (groep A) – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur ds.W.J.Westland (groep B) – Bediening Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig
Avondmaal – (Weerklank 112: 1 en 2)
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Aalburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
09.30 uur: Methilde de Ruijter, Lineke de Ruijter
09.30 uur: Helga de Gier, Juliet Boon

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-21

Oprecht gelovig, maar toch….

“Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.”

(Lukas 1: 6)

____________________________________­­­________________

In de adventstijd denken we vaak na over de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus. Het evangelie van Lukas begint met de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Zacharias was priester en had daardoor taken in de offerdienst. Omdat er veel priesters waren, was er voor de bijzondere taken een lotingssysteem. Eén van die taken was het brengen van het dagelijks reukoffer. De oude priester Zacharias was nu aan de beurt.

Het reukoffer-altaar stond in de tempel in het Heilige. Dagelijks werd hierop reukwerk geofferd. Het volk dat buiten stond, was dan in gebed. De opstijgende dampen van het reukwerk vormde het symbool van die opstijgende gebeden, zoals dit gezegd wordt in Ps 141: 2. Na het brengen van het reukoffer, ging de priester naar buiten en zegende het wachtende volk.

Maar deze keer gaat het anders. Als Zacharias bezig is met het offer, verschijnt er plotseling een engel naast het altaar. Als priester wist hij waarschijnlijk van vroegere verschijningen van engelen, die een goddelijke boodschap brachten. Ook deze engel heeft een boodschap en het is meteen een belofte: “Wees niet bevreesd, Zacharias, je gebed is verhoord”. Je zal maar zo’n rechtstreekse bevestiging ontvangen! Dit is toch een onvoorstelbare ervaring. Geen wonder dat Zacharias schrikt en hij hoeft niet lang te wachten om welk gebed het gaat: “Uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven”.

Aansluitend zegt de engel een aantal dingen over deze zoon. Hij zal tot blijdschap en vreugde voor velen zijn. Daarbij geeft hij een overzicht van de taken die deze zoon van Godswege zal gaan vervullen.

Maar van blij zijn is bij Zacharias geen sprake. Hij reageert vol ongeloof op deze hemelse boodschap: “Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen”. Dit kan toch niet waar zijn, oude mensen krijgen toch geen kinderen! Dat moet die engel eerst maar eens uitleggen.

Op dit moment staat zijn menselijke logica zijn geloof in de weg. Waar is nu je geloof Zacharias? Je bent toch een serieuze gelovige, zoals in de tekst hierboven wordt aangegeven? Weet je dan niet dat bij God alle dingen mogelijk zijn, je kent toch de schriften van het oude testament?

De engel reageert min of meer verontwaardigd en meteen wordt Zacharias met stomheid geslagen. Dat is het teken dat de belofte van God bevestigt en het is ook de straf voor zijn ongeloof.

Misschien verwonderen we ons over deze geschiedenis. Waarom zo’n ingrijpende straf als teken, waarom geloofde Zacharias als overtuigd gelovige de engel dan niet….?

Och, we moeten maar niet te hard oordelen over dit ongeloof van Zacharias. Is het niet heel herkenbaar? Wanneer staat onze menselijke logica ons geloof in de weg? Wij hebben via de bijbel toch ook allerlei beloften ontvangen, geloven we die dan wel? Ik noem er paar:

“Wie geloofd zal hebben en gedoopt zijn, zal zalig worden.” (Mark 16: 16). “Want zo lief heeft God wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3: 16). “Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem die Die Mij gezonden heeft.” (Joh 6: 29). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1Joh 1: 9). “En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.” (1Joh 2: 25)

Ja maar, zult u zeggen, die beloften krijg je niet persoonlijk, die worden in het algemeen gezegd, die zijn toch niet voor iedereen bedoeld. Nee, niet voor iedereen, maar wel voor een ieder die gelooft. En als we gedoopt zijn, hebben we Gods beloften zelfs op naam gekregen! Laat alle ja-maar-argumenten dan los, en gelooft zijn heil en troostrijk Woord, verhardt u niet maar laat u leiden.

‘Leer mij in geloof te leven,

Heer, mijn hart aan U te geven,

rusten op geen ander woord

dan vanuit Uw Woord gehoord.

Leer mij steeds op u te bouwen,

door uw Geest U te vertrouwen,

elke dag de weg te gaan

achter Jezus Christus aan.’ UAM 245: 1

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsbijeenkomst.

Zondag 6 december staan de tafels opnieuw gereed om het Heilig Avondmaal te vieren.

Donderdag 3 december, komen we samen voor een bezinningsavond. Zoals reeds eerder vermeld zullen de locatie van de bezinningsavonden, de Parel of Nieuwe Kerk, rouleren.

De bezinning wordt deze keer gehouden in de Parel en begint om 20.00 uur waaraan vooraf koffie of thee wordt geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God.

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2019-2020 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

17 november

Heiltje Horden-van Dijk

90 jaar

27 november

Adriana Vesely-Stout

71 jaar

12 december

Aagje Adriana van Veen-Poortvliet

51 jaar

19 december

Paulus Boon

79 jaar

3 januari

Metje Lidia Advocaat-de Rover

88 jaar

8 januari

Hermanus de Ruiter

84 jaar

13 januari

Jan de Hek

86 jaar

21 januari

Clazina Walraven-de Boon

80 jaar

1 februari

Marinus de Jong

89 jaar

4 februari

Jan Vlot

97 jaar

15 februari

Geert Corporaal

81 jaar

24 februari

Leendert Huibert de Ruiter

73 jaar

13 maart

Jan Stam

96 jaar

18 maart

Pieter Adrianus van Noordenne

97 jaar

3 april

Pieter Dirk Smit

91 jaar

3 april

Cornelis de Ruiter

89 jaar

9 april

Maria Korstiana de Wit-van der Waal

71 jaar

3 mei

Aartje Trapman-Verspuij

72 jaar

6 mei

Jansje de Vries-Graveland

75 jaar

8 juni

Arina Jacoba Versteeg-Muilwijk

76 jaar

11 augustus

Pietertje Smit-Klop

97 jaar

12 augustus

Cornelia Aartje de Ruijter-de Ruijter

94 jaar

14 augustus

Janna Kramer-Dankers

89 jaar

5 september

Eimert Teunis van den Heuvel

86 jaar

5 september

Everdina Nederveen-Bosson

79 jaar

13 oktober

Lucas Sluimer

82 jaar

18 oktober

Neeltje Hagenaar-van Wijngaarden

88 jaar

24 oktober

Bastiana Maria Redelijkheid-Koorevaar

90 jaar

5 november

Antonie Adrianus van Andel

88 jaar

18 november

Elizabeth Geertruida de Keizer-Joppe

87 jaar

Commissie Kerk en Israël.

Als kerk belijden we dat we ‘onopgeefbaar’ verbonden zijn met Israël. Jezus is de Messias voor Israël en de volken. Zonder Hem zijn we vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte (Efeze 2: 12).

De commissie Kerk en Israël organiseerde twee à drie maal per jaar een avond in De Parel. Op deze avonden werd de Bijbel geopend om van daaruit toerusting te geven aan de plaats van Israël en hun plaats in het heilsplan van God. Helaas is het nu niet mogelijk om een avond te organiseren in verband met de Coronacrisis. De commissie vindt dit jammer en wil door artikelen en/of aanbevelingen voor boeken u attenderen op de grote plaats van Israël nu en in de toekomst. We zullen dit doen op de website HGHG en in het kerkblad. Aan het begin van de adventsweken zal er een artikel verschijnen op de website van drs. J. van Barneveld met als thema ‘Van Bethlehem naar Jeruzalem’. Draag Israël in uw voorbede.

Benoeming jeugddiaken

In de AK-vergadering van maandag 23 november is in de vacature van jeugddiaken, ingaande begin 2021, verkozen broeder J. Egas.

Afgesproken is dat hij uiterlijk vrijdag 4 december a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn gezin. Wilt u voor hen bidden?

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 29 november 2020

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Een vrijwilligersorganisatie die er wil zijn voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

‘Een kilo liefde’

Vorige week heeft u in de kerkbode kunnen lezen over de actie ‘een kilo liefde’. Omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we om uw gift. Geen boodschappenbriefje dit jaar maar een financiële bijdrage. Zo kunnen we zelf de pakketten samenstellen en toch Kilo’s liefde uitdelen. Wilt u ook meebidden voor hen die misschien wel juist dit jaar een kilo liefde zo hard nodig heeft? U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0395 0015 36
ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank,

Commissie ‘een kilo liefde’

College van kerkrentmeesters

Actie Solidariteitskas 2020

Een dezer dagen ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt, net als andere jaren een beroep op onze solidariteit gedaan, voor wat betreft pastoraat dat niet door plaatselijke gemeenten wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas. De resterende
€ 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 30 november deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via het Kerkelijk Bureau, tel 0184-61 10 36 (maandag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen) of per mail via kerkelijkbureau@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van onderstaande QR-code:

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 30 november is er Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. De nieuwe vorm van dit seizoen is ons ondertussen iets meer eigen geworden en we laten ons verrassen door God, Daniël en elkaar. Er is natuurlijk nog gewoon ruimte om bij deze kring aan te sluiten. Schroom vooral niet en wees welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Beste gemeenteleden,

Allereerst willen Derrick en ik u heel hartelijk danken voor uw gebed en medeleven! Zoals sommigen van jullie weten, waren we bezig met de visumaanvraag van Derrick, mijn Ugandese vriend en dat was best spannend. Met heel veel dankbaarheid kunnen we u vertellen dat hij z’n visum heeft gekregen en dat hij nu in Nederland is! Hij blijft hier tot begin januari, en we zien erg uit naar een goede, gezegende tijd samen!

Verder willen we u vragen om gebed voor Uganda. Vorige week was het erg onrustig vanwege de aankomende verkiezingen in januari. Toen de tegenstander van de huidige president werd opgepakt tijdens één van zijn campagnes, veranderde diverse grote steden razendsnel in oorlogsgebied. Diverse mensen zijn doodgeschoten en velen waren gewond. De mensen zijn teleurgesteld in het leiderschap van de huidige president. Bidden jullie mee voor blijvende vrede, en dat Uganda betere leiders krijgt?

Hartelijke groet en nogmaals bedankt, Derrick & Amy

Helaas kan Amy niet fysiek haar verhaal delen in deze tijd van Corona. Daarom hebben we wat bedacht; een Livestream! Kijkt u mee op woensdag 2 december om 20.00 uur via het youtube kanaal van HGHG?

Amy zal dan wat vertellen over haar toekomst in Uganda en beantwoord uw vragen! Ook zal er iemand zijn van het ThuisFrontTeam en van de Zendingscommissie, en daarnaast zal ook Derrick aanschuiven. Heeft u een vraag voor één van hen? Stel die dan! U kunt uw vraag stellen via info@amyinuganda.com, via 06-14 76 43 80, of
via Instagram/Facebook van HGHG of van Amy of van Special Joy.

Het ThuisFrontTeam van Amy druk bezig met het opzetten van acties. Op 18 december zal er een oliebollenactie zijn bij Het Bakhuis. Hierover volgt later meer informatie.

Daarnaast willen we de zegelactie van Albert Heijn nog een keer bij u onder de aandacht brengen. Eind van dit jaar stopt Albert Heijn met de papieren koopzegels. Heeft u nog koopzegels over en wilt u die doneren voor het werk in Uganda? Lever ze dan in op Peulenstraat 155. Inmiddels hebben we al bijna twee boekjes vol en daar willen we u hartelijk voor bedanken!

Hartelijke groet, het ThuisFrontTeam 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat uit naar allen die zich alleen weten. Wat kan stilte een mens beklemmen. Dat we in omstandigheden van moeite en verdriet ons tot God wenden. Zoals de dichter van Psalm 38: “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij”. (Psalm 38: 22)

Heilig Avondmaal

We hopen als gemeente op zondag 6 december het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. Voor deze diensten worden de gemeenteleden uitgenodigd die gewend zijn om aan het Heilig Avondmaal te gaan (met allen die bij hen horen). U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers uit groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur zijn avondmaalgangsers uit groep A aan de beurt. En voor de avonddienst om 18.00 uur verwachten wij de avondmaalgangers uit groep B. De morgendienst is de gebruikelijke dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst is de dienst van voortzetting en dankzegging op het Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst zullen dezelfde inhoud hebben. Daarom zal er ook maar één keer worden uitgezonden. Dit betreft dan de middagdienst. We hopen met elkaar op een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In de komende tijd wil ik met u in de diensten Maria, de moeder van de Heere, volgen. Als we op haar letten, dan staan we ook heel dicht op de grote daden van God. En daar gaat het vooral om. In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we Lukas 1: 26-38. We horen er, in het bijzonder, over de bijzondere groet van de engel. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Deze dienst was niet ingeroosterd als leerdienst. Het is ook wel eens fijn om vrije stof te kunnen bepreken in de Nieuwe Kerk. U en jou een goede en zegenrijke zondag gewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychische of chronische klachten hebben, wensen we Gods nabijheid toe. Schroom niet om het aan te geven, wanneer we als gemeente voorbede kunnen doen, of wanneer bezoek gewenst is. We willen graag naar elkaar omzien en hebben daarvoor ieders oplettendheid nodig! De contactgegevens staan boven de wijkberichten.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” Psalm 31: 15.

Enkele wijzigingen in de liturgie

In de vergadering van 2 maart j.l. heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 3 Zuid, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 3 Zuid. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de Eerste adventszondag (zondag 29 november) begint de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht om te gaan staan, waarna de afkondiging van overlijden zal plaatsvinden, waarna aansluitend, i.p.v. de reguliere voorzang, een bijpassende psalm of lied zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 3 Zuid.

Als wijkgemeente 2 Noord, zullen we met ingang van de eerste adventszondag ook de voorzang weer gaan oppakken, die vanaf het begin van de coronatijd tijdelijk achterwege is gebleven. Dit is gedaan, omdat we als gemeente niet mochten zingen. Daar we hebben geconstateerd, dat bijna geen enkel kind van onze wijkgemeente de zondagsschool bezoekt, zullen we als voorzang ook niet meer de zondagsschoolpsalm gebruiken, maar een combinatie van de ‘Psalm van de maand’ vanuit de scholen (praktisch zou dat dan op de op de laatste zondagmorgen van de maand gebeuren) en de overige liederen in te vullen door de predikant die voorgaat. In de advents- en lijdenstijd (incl. Pasen en Kerst) zullen dan bijpassende liederen genomen worden uit de bundel Op Toonhoogte.

Reserveringen

Voor de morgendienst van 29 november willen we de gezinnen eerst weer in de gelegenheid stellen om te reserveren voor die dienst. Vanaf zaterdagmorgen 28 november staat de inschrijving ook open voor de andere leden. Vanaf zaterdagavond kunt u inschrijven voor de diensten van zondag 6 december. Vanwege het beperkte aan plaatsen, wordt u voor de morgendienst vriendelijk verzocht alleen u in te schrijven als u het voornemen heeft deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 6 december. Helaas ziet het er naar uit, dat het aantal kerkgangers die we in de kerk mogen begroeten, niet meer zal zijn dan 30 personen. Dat zouden we heel graag anders zien. Echter welke andere vorm we ook bedenken, we zouden alle gemeenteleden die gewend zijn het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk geen plaats kunnen geven. Wij willen ons ook houden aan de gegeven richtlijnen in coronatijd. Daarom zullen we de viering van het HA weer doen als in september van dit jaar. Een aantal in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Om toch fysiek verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen er op dit moment 3 zijn. Dus een ander stel en dan ook nog iemand die alleen staat. De week van voorbereiding is ook een mooi moment om dit te regelen en af te spreken.

We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Er bestaat in de wijkkerkenraad nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan wordt er op maandag 14 december a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese in Coronatijd

Ook voor de catecheseavonden hebben we gezocht naar een verantwoordelijke invulling van de avonden met betrekking tot de Corona richtlijnen.

Voor de Follow Me groepen betekent dit dat we het gewone rooster blijven volgen. We beginnen de avonden alleen niet met z’n allen in één ruimte, maar we starten in twee verschillende ruimtes die met elkaar verbonden zijn via de laptops en beamer.

Voor de Follow Me Next groepen hebben we de groep gesplitst. Afgelopen woensdag waren de twee nieuwe groepen (VO Leerjaar 5) aan de beurt. En hun volgende avond is 9 december. De reeds bestaande groepen zijn 2 + 16 december aan de beurt. We hopen dat vanaf 13 januari de richtlijnen weer zijn bijgesteld en de groepen van FMN weer samen kunnen optrekken. Mocht dit nog niet het geval zijn dan zal 13 januari de beurt zijn van de twee FMN groepen die dit seizoen gestart zijn.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens bezoek aan een kroonjarige € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 december.

In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’. De band Kingdom zal de muziek verzorgen.

We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want er zijn regelmatig meer inschrijvingen dan plaatsen. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v de band Quest.

de Commissie Pareldiensten

Kerst kinderkoor

Hoi kids, Hou je van zingen en lijkt het je leuk om mee te doen met het Kerst kinderkoor (tot 13 jaar), geef je dan op!

Evenals de vorige keren willen we ook nu weer op Eerste kerstdag, met een kinderkoor gaan zingen in de kerk, in dit geval in De Parel. We zullen vooraf drie keer met elkaar oefenen in De Parel, op woensdagmiddag 9, 16 en 23 december van 15:30-16:30 uur. Reserveer ze in je agenda. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen omtrent corona.

Je kunt je opgeven vóór 5 december bij: Marjolein de Haas of Brenda de Groot. Ken je een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee zou willen zingen of heb je nog tips voor kerstliedjes die je graag zou willen zingen of andere vragen, dan kun je ook bij ons terecht. We kijken er naar uit!

Citaat

‘Zonder mijn toedoen ben ik geboren, zonder mijn toedoen word ik zalig!’ H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Bidden en danken

We danken voor de hulpverleners van de Stichting de Hoop en gelijktijdig bidden we dat er weer voldoende financiële middelen zullen zijn om hun werk mogelijk te maken. We bidden voor degenen die afhankelijk zijn van deze hulp en soms in uitzichtloze omstandigheden verkeren.

Pastor Jorge is al twaalf jaar betrokken bij het opvanghuis in Colombia. Een van zijn taken, samen met de andere stafleden, is het aannemen van nieuwe kinderen en tieners. Bid om Gods leiding en wijsheid zodat de kinderen die het hardst een veilige plek nodig hebben daar mogen wonen. (Gebedskalender Open Doors)

De wereldwijde coronacrisis heeft ook Cuba geraakt. Voedselprijzen zijn sterk gestegen en sommige producten zijn bijna niet verkrijgbaar. Bid voor de Cubanen voor wie het steeds lastiger is om elke dag aan voedsel en medicijnen te komen. Bid om hoop en vertrouwen op God in deze onzekere tijd. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie op de eerste adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 15,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Helaas moesten we de doopouders verzoeken maar een beperkt aantal familieleden uit te nodigen om hiervan getuige te zijn. Zij hadden hiervoor alle begrip en we verwachten dat de gemeente dat ook heeft.

Liturgie

In de vergadering van 15 juni 2020 heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 2 Noord, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 2 Noord. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de eerste adventszondag (29 november) begint, de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht te gaan staan, waarna aansluitend een bijpassende psalm zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 2 Noord.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de diensten van onze wijkgemeente als voorzang een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank. Een stencil is steeds bij de ingang te vinden.

Avondmaalsdiensten

Maandag 30 november zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 6 december op de website verschijnen. Wanneer deze diensten ‘volgeboekt’ zijn, zal er (een) nieuwe dienst(en) worden opengezet. Deze diensten vinden plaats in De Parel. Van te voren weten we niet hoeveel diensten er nodig zijn. We kunnen er vier plannen. Maar als alle diensten ‘volgeboekt’ zijn en u wilt zich toch nog aanmelden, kunt u zich per telefoon of mail tot de scriba wenden. Hij zal dan proberen om tot een oplossing te komen.

Gelezen/gehoord

De doop is een goddelijke handdruk, een hemelse kus. Daarmee geeft de Heere uitdrukking van Zijn liefde.

Tenslotte

Aanstaande zondag begint Advent. Een voorbereiding van vier weken op Kerstfeest 2020. En we gaan ook een week van voorbereiding in, voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Eigenlijk is heel ons leven een voorbereiding op de komst van onze Heere Jezus Christus. Want bij alle onzekerheid die er in een mensenleven is, is het zeker dat Hij komt. De dichter van psalm 98 ziet daar met verheuging naar uit. U/jij ook?

Namens de kerkenraad een goede voorbereidingstijd toegewenst

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur                  Het broodhuis –  De Parel

Zaterdag 28 november

14.00-15.30 uur                  openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 30 november

20.00 uur                             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Zondag 29 november

14.15 uur                               Zondagsschool –  De Parel

                                               WG 1, 20+ groep- huisadres leiders

Maandag 30 november

10.00-12.00 uur                  verkoop collectebonnen – kb 

Donderdag 3 december

20.00 uur                             Bezinning Heilig Avondmaal –  De Parel

Vrijdag 4 december

20.00 uur                             Tussenclub De Brug

Varia

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 29 november 2020, Eerste advent

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)

Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl. Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Judith Breugem, Sandra Baks (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 139: 1

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3, Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

                   (Weerklank 108: 1, 2 en 5)

18.00 uur wijk 2, Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)

18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg,
                   Asperen – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. L. Solleveld,
                   ‘s Gravenzande (Weerklank 109: 1, 5 en 7)

Collecten

Morgendienst: 1. Morgenlandzending

                            2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:   1. Morgenlandzending

                           2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas

09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer

10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg

                           2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente

Oppas

Oude kerk:      9.30 uur A1: Jorieke de Vries; A2 Julia Veldman

                          10.45 uur  A1: Simone Meerkerk; A2: Joram van Houwelingen

Nieuwe kerk: 9.30 uur C1:Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-20

Waar kom je vandaan?

“Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: Waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan.” (2 Koningen 5: 27)

____________________________________­­­________________

Er zijn van die vragen die leggen onmiddellijk de vinger op de zere plek. Neem nu deze vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ Het is de confronterende vraag die de profeet Elisa aan zijn knecht Gehazi stelt. Waarom stelt hij deze vraag?

Generaal Naäman is nog maar even vertrokken naar Syrië. Wat is hij blij dat hij zijn melaatsheid kwijt is. Al het goud en zilver en de feestelijke kleding dat hij meegenomen heeft wil hij aan Eliza geven om zijn dankbaarheid te tonen. Maar Eliza neemt het niet aan. Waarom niet? Omdat de eer en de dank niet aan Eliza toekomt maar aan Zijn God. En door dit alles heen leert Naäman ook hoe deze God van Israël is. Dat Hij niet een God is die zich laat omkopen, maar dat Hij een God van genade is! Door Gods genade is Naäman verlost van zijn melaatsheid!

Gehazi maakt die les bijna ongedaan. Hij kan maar moeilijk begrijpen dat zijn heer de geschenken niet aanneemt van deze Syriër. In zijn ogen zijn, zo gezegd, de geldtekens af te lezen. Zo vlug als hij kan rent hij achter Naäman aan. Naäman ziet hem komen, gaat zijn wagen af, stapt op hem toe en zegt: ‘Is alles goed?’ Gehazi heeft zijn verhaal klaar. ‘Mijn heer heeft mij gestuurd omdat er twee leerling-profeten op bezoek zijn, maar hij heeft niets om ze te geven. Geef ze toch een talent zilver en twee stel gewaden’. Al is het niet niks wat Gehazi vraagt, het is weinig vergeleken met alles wat Naäman mee had genomen uit Syrië (vers 5). Naäman is blij dat hij wat terug kan doen en geeft het dubbele aan zilver. Bovendien stuurt hij nog twee knechten mee die het zilver en de kledingstukken dragen. Als de koning te rijk keert Gehazi terug. Hij moet alleen nog zien dat het allemaal keurig opgeborgen wordt en zijn heer Elisa niets in de gaten heeft.

‘Waar kom je vandaan, Gehazi?’ Het is een vraag om door de grond te zakken. De Heere heeft zijn profeet precies laten zien waar Gehazi mee bezig is geweest. Hij weet van zijn bedrog, van zijn hebzucht en eerzucht. Dat hij in zijn hoofd zijn plannen al klaar had. Niet langer een knecht, maar een heer die het met olijfbomen en wijngaarden, schapen en koeien goed voor elkaar heeft. Eliza weet het en kijkt niet weg maar stelt het aan de orde: ‘Waar kom je vandaan Gehazi?’ Hoe zal hij reageren? Hoe reageren wij als onze zonden benoemd worden door een gedeelte uit de Bijbel, de prediking of in een gesprek? Is het niet uiterst herkenbaar wat Gehazi doet? Hij gaat verder op de weg van leugen en bedrog. ‘Ik ben nergens geweest’. Wanneer we eenmaal het pad van de leugen zijn ingeslagen, dan is het uitspreken van een volgende leugen zo gedaan. Wanneer we één hobbel nemen, deinzen we er niet voor terug om dat volgende hobbeltje ook nog maar te nemen. Wie wil graag zijn gezicht verliezen? Zou het niet je eer te na zijn om toch toe te geven dat je fout zit? Dat het klopt wat die ander zegt, wat God zegt? Zijn wij niet in staat om heel veel zonde te doen als ons eergevoel in het geding is?

Maar wat brengt het Gehazi? Naäman de Syriër, die zijn melaatsheid kwijtraakte en moest leren leven van genade, gaat Gehazi voor. Want hij die als knecht van de profeet Eliza zoveel gezien had van Gods genadige wondermacht (vgl. 2 Koningen 4: 36-37). Hij die groot en rijk wilde zijn, wordt nu melaats en zijn familie deelt in de straf. Ze moeten nu als onreinen in afzondering leven. Is God Hem later genadig geweest? We komen Gehazi nog weer tegen in hoofdstuk 8. Kennelijk is zijn melaatsheid dan verdwenen, want hij kan voor de koning verschijnen. Intussen vonkt in de straf die hij krijgt het oordeel van God over de zonde. Wie het vege lijf wil redden via de route van leugen en bedrog zit op een doodlopende weg.

Waar kom je vandaan? Die vraag roept om eerlijkheid voor Gods aangezicht. Je hoogmoed en je trots, je eerzucht en je hebzucht, leg het af bij het kruis van Golgotha. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En van deze Christus leer ik ook om niet in de hoogte te leven maar in de laagte, niet groot te zijn maar klein, niet de weg van een koning te zoeken maar die van een knecht. Zijn stem roept mij toe: “Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.” (Lukas 9: 24)

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze laatste zondag voor advent, die ook wel Eeuwigheidszondag genoemd wordt, zullen we in de avonddiensten de overleden gemeenteleden van het achterliggende jaar herdenken. Voor deze diensten zijn in het bijzonder de nabestaanden uitgenodigd. Zij die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen een plaats toegewezen. Hierdoor kan het zijn, dat er wat minder plaatsen beschikbaar zijn voor het bijwonen van de diensten. Laten we als gemeente ook hierin met elkaar meeleven.                            

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Berichten via social media

Niet alleen wordt u op de hoogte gehouden via het kerkblad, we hebben ook een social media account voor de kerk. Hier komt het laatste nieuws voorbij over activiteiten en andere belangrijke mededelingen. De berichten worden geplaatst op aanvraag. Wilt u uw stuk tekst dat geplaatst wordt in de kerkbode ook op de sociale media geplaatst hebben? Dan kunt u een mailtje sturen naar videoteam@hghg.nl met daarin de tekst die geplaatst moet worden en op welke datum u dat het liefst gedaan wilt hebben. Eventueel kunt u een passende foto meesturen die erbij geplaatst wordt. Houdt er wel rekening mee dat er een maximaal aantal woorden zijn bij een bericht, dus probeer het beknopt te houden graag zien we uw berichten voorbijkomen om verder te delen met de gemeente!

Met ontslag….

Mw. Witte weer thuis na revalidatie. We zijn blij dat het revalidatieproces van bijna elf maanden er bijna op zit. Mw. Witte is weer zo goed als hersteld en zal haar vertrouwde plekje op de orgelgalerij weer innemen. Van tijd tot tijd klinken daar intussen voorzichtig weer haar eerste tonen. We hadden gehoopt dat mw. Witte rond 21 november haar stemgeluid weer in volle glorie zou laten horen… dan is het nl. haar 145e verjaardag! Dit is helaas nèt iets te snel voor haar. Haar arts vond het verstandig haar iets meer tijd voor herstel te geven…

De orgelbouwer heeft intussen de orgelkast al weer goed gevuld. Op dit moment is begonnen met het terugplaatsen van de ca. 1150 pijpen. Gelijktijdig wordt gestart met het intoneren van het orgel, dit is een nauwkeurig werk, want dit bepaald tenslotte het geluid dat we gaan horen.

Het nieuwe pijpwerk komt iets later uit de fabriek dan

gepland en ook vergen de pijpen van de Trompet meer aandacht. De orgelbouwer krijgt daarom wat meer tijd hiervoor. De overdracht hopen we op zaterdag 12-12-2020 te laten plaatsvinden. Helaas zal dit niet kunnen in de vorm die we de afgelopen zomer hadden bedacht. Door alle hernieuwde coronamaatregelen worden we weer-houden om dit ‘groots’ te vieren. Het zal daarom met een beperkt aantal personen plaatsvinden. We denken nog na over een manier hoe u de ingebruikname wel mee kan beleven (informatie hierover volgt t.z.t.) Zodra het mogelijk is zal op een later tijdstip een feestelijk moment geboden worden voor gemeenteleden en belangstellen-den om het gerestaureerde orgel van dichtbij te kunnen bekijken en te beluisteren. (ook hierover later meer informatie)

Cadeautip!

We werken momenteel aan het samenstellen van een glossy over de geschiedenis en de restauratie van het orgel. Deze glossy van ca. 60 pagina’s zal voor iedereen te koop zijn voor een bedrag van € 4,95. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u alvast voor intekenen. Via mailadres glossy@hghg.nl kunt u opgeven hoeveel exemplaren u graag wilt reserveren.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 22 november 2020

De diaconale collecte is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (SV): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijd-behandeling, en tevens zijn verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Actie ‘Een kilo liefde’

Ook dit jaar willen we de actie een kilo liefde’ weer houden. Nog steeds zijn er mensen die elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen om financieel rond te komen. Nu de feestdagen er aan komen willen we die mensen helpen en kilo’s liefde brengen. Dit doen we door heel praktisch een boodschappenpakket te maken en te geven. Normaal krijgt u in de kerk een briefje en kunt u boodschappen daarvoor inleveren. Maar omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we dit jaar om uw gift. Met uw gift kunnen we de actie ook dit jaar door laten gaan. We zullen dan zelf de pakketten samenstellen. Doet u mee? U kunt uw gift overmaken op NL15RABO0395001536 ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank.

commissie ‘een kilo liefde’

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 26 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. De inleiding gaat over 1 Samuel 19 en 20 en wordt verzorgd door Dick Klein. De avond begint om 20.00 uur. Welkom

Bijbelstudiekring

Donderdag 26 november zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 3: Gods oordeel n.a.v. Romeinen 2-3: 20. Wees welkom!

Ora et labora

U heeft dit jaar vast de verkoopdag van ‘Ora et Labora’ gemist! Om begrijpelijke redenen kon deze helaas geen doorgang vinden. Maar… gelukkig is er toch een mogelijkheid om het werk van zending en evangelisatie via onze vereniging te steunen.

We hebben het volgende te koop:

  • Walnoten
  • Eigengemaakte appelmoes (zonder suiker, maar wél erg lekker)
  • Gebreide sokken
  • Zelfgemaakte wenskaarten (ook kerstkaarten) en (kerst)postzegels van Woord & Daad
  • Kleine creatieve cadeautjes voor de decembermaand
  • Op bestelling: huisgemaakte kruidkoek (met of zonder walnoten), appelkaneelcake, amandelcake, marmercake en boterkoek

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Geertje Kalis, tel. 61 36 01. Na overleg met haar kunt u op een verantwoorde manier ‘winkelen’.

We hebben ook aan de poppenmoedertjes gedacht: Corrie van de Minkelis heeft weer een uitgebreide collectie poppenkleren klaar liggen! Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie, tel. 61 45 11.

Ontmoetingsavonden diaconie

We hebben goed nieuws over de Ontmoetingsavonden. Natuurlijk kunnen we de avonden niet op de normale manier laten doorgaan, maar we willen ons niet te snel uit het veld laten slaan. Zeker omdat de Ontmoetingsavond met Kerst natuurlijk al in zicht komt. Het goede nieuws is dat we voor de avond van 26 november een digitale uitzending gaan maken, die via kanaal 1 te zien is en die ook te beluisteren zal zijn via de kerkradio. Zet dus de avond van donderdagavond 26 november vast in uw agenda. We starten deze uitzending om 19.30 uur. Het thema zal zijn: ‘Bemoedigd met de psalmen’

Voor de Kerstmiddag/avond hebben we ook heel goed nieuws. We gaan een digitale uitzending maken èn we gaan er voor zorgen dat de Kerstmaaltijd ook door kan gaan. Dat dit niet in de Parel kan, is natuurlijk te begrijpen, maar we gaan voor de Kerstmiddag en avond zorgen dat u het eten aan huis bezorgd krijgt. En voor degenen die niet via internet kunnen meeluisteren en -kijken, gaan we proberen dat er iemand langs kan komen, zodat u toch de uitzending kunt bekijken. Voor de Ontmoetingsavond van Kerst zal later een mogelijkheid komen om u voor op te geven. Deze middag/avond zal op 17 december zijn. Met hartelijke groet,

Theo de Koning, Kerkelijk werker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Ons meeleven gaat uit naar allen die zorgen kennen vanwege het coronavirus. Er zijn er die ziek zijn of bezorgd zijn om familieleden die in de risicogroep zitten. Anderen kennen zorgen vanwege de economische impact die het virus heeft. Laten we onze zorgen wentelen op de Heere om het bij Hem kwijt te raken. We mogen ons daarbij optillen aan de belofte van God: Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden”. (Psalm 50: 23)

Doopdienst

We leven toe naar de doopdienst van Anna en Loïs de Hee. Deze vindt komende zondag plaats om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. In deze dienst vervolgen we de serie over Eliza. We horen hoe Naäman naar hem toe gaat. Elisa geeft hem de opdracht om zich zeven keer te wassen in de Jordaan. Wat heeft deze geschiedenis met de doop te maken? We hopen het te ontdekken. De schriftlezing is 2 Koningen 5: 9-19. Het was mijn voornemen om in de doopdienst op 15 november het eerste gedeelte van dit hoofdstuk te bepreken, maar deze dienst laat nog even op zich wachten en dat zal dan voorlopig de laatste dienst zijn waarin het gaat over het leven van Eliza. Voor komende zondagmiddag wensen we Jan en Dineke met hun kinderen een mooie en gezegende dienst toe!

Eeuwigheidszondag

De komende zondag zou je op de kerkelijke kalender kunnen aanstippen als oudejaarsdag. In ieder geval een zondag die ons bepaald bij de eeuwigheid. De namen van gemeenteleden die ons ontvielen worden voorgelezen. De indringende vraag die naar ons allemaal toekomt is: Waar gaat mijn levensreis naar toe? Hoor intussen ook de genadeklokken die uitnodigen om tot de Heere Jezus te komen. Die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven! Zo mag er ook het uitzien zijn naar Zijn grote dag! Over dat uitzien gaat het ook in de verkondiging. “Maar wij ver-wachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.(2 Petrus 3:13)

 Gelezen

Gelukkig leven is blij zijn met U, in U en om U.’ Augustinus (354-430)

Tenslotte

Verrast was ik door de hoeveelheid kaartjes die op mijn  verjaardag door de brievenhuis werden gedaan en de appjes en mailtjes die binnenkwamen. Dank voor die blijken van meeleven! Niet snel zal ik deze 34e verjaardag in quarantaine vergeten. Maar vooral zijn we erg dankbaar voor wat God ons heeft gegeven in het achterliggende jaar in de gemeente, in het gezin en ook persoonlijk. Als bijzondere zegen ervaren we het dat vader Westland nog bij ons is, al is hij ernstig ziek. We zien het als een geschenk dat hij deze tijd nog krijgt. Intussen is de quarantaine weer voorbij. Ook al kon veel weer in de gemeente vanuit huis doorgaan, ik zie er naar uit om u en jou zondag ook weer voor te gaan en de jongeren te ontmoeten op catechisatie! Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid in coronatijd en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!”, Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! ‘In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.’

Reserveringen

De dienst in De Parel op zondagavond 22 november staat inmiddels open voor alle gemeenteleden. We hebben dan beide zalen in gebruik, zodat we in totaal 60 personen kunnen toelaten. Voor zondagmorgen 29 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 28 november staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Schroom niet u zelf op te geven. Ook als u ziet dat het maximum al bereikt is. Soms blijkt er toch nog plaats te zijn.

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan. In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning, die het afgelopen jaar verschillende begrafenissen heeft geleid. Het thema van de dienst is ‘enkele reis’.

Verkiezingen

We zijn dankbaar dat broeder Arie de Wit zijn verkiezing tot diaken in onze wijkgemeente heeft mogen aanvaarden.

Er bestaat dan nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten zijn wordt op maandag 14 december a.s. een verkiezings-vergadering gehouden.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Vaak vergeten we dat God wel eens oneindig veel barmhartiger zou kunnen zijn dan wij zijn voor onszelf. Het probleem is dat we er niet in slagen dat te geloven, omdat we denken dat we zo’n liefdevolle blik op ons leven niet waard zijn. Maar ondanks onszelf is er in God een grote ruimte waarin wij aanvaard zijn.’ Renée van Riessen (1954), hoogleraar christelijke filosofie

Bidden en danken

  • We bidden voor christenen in Nepal. Ze vormen een minderheid te midden van een sterk hindoeïstisch land. Dat christenen standvastig mogen blijven en vanuit Gods Woord hun licht mogen laten schijnen in hun omgeving.
  • We zijn dankbaar dat we op nieuwe, andere manieren gelovigen in Centraal-Azië mogen bemoedigen. Hoewel veel landen en culturen in de regio nog zijn ingesteld op het lezen van boeken, biedt de online wereld mooie kansen. Bid voor de lokale medewerkers die in de afgelopen maanden noodgedwongen op andere manieren gelovigen mochten helpen. (Gebedskalender Open Doors)
  • Al eeuwenlang wordt in synagogen elke sabbat een gedeelte uit de Thora en uit de Profeten gelezen. Bid dat de gedeelten van vandaag door Gods Geest gebruikt worden om de Heere Jezus bekend te maken aan velen die Hem nog niet kennen, in Israël en daarbuiten.  (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken kracht en sterkte toe. Ook zij die verliezen hebben geleden en rouwen om een geliefde wensen we Gods troostende nabijheid toe.

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 10,- voor het orgel. Op bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondagavond zullen 29 namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Daarvan zijn er twaalf die bij onze wijkgemeente behoorden. Veel nabestaanden hebben te kennen gegeven deze dienst bij te willen wonen. Helaas moesten we bij sommigen, in goed overleg, beperkingen opleggen voor het aantal waarmee zij wilden komen.

Verbonden gemeente zijn

Eerder berichtten wij u dat de kerkenraad zoekt naar manieren om de verbinding te blijven zoeken in deze tijd. In het beleidsplan van onze wijk staat dat we de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden willen stimuleren en faciliteren. Juist in deze tijd van individualisme en verbrokkeling in de kerk zien we het belang in van een hechte onderlinge band. Wat is het uitvoeren van dit beleid juist nu moeilijk. Echter… er bereikten ons berichten van (jonge) mensen die best graag op zondag naar een ander/ouder gemeentelid zouden willen gaan om samen de kerkdienst online te volgen. Er zijn waarschijnlijk ook gemeenteleden die de diensten alleen of met z’n tweeën volgen maar het eigenlijk best fijn zouden vinden om dat samen met ander(en) te doen. Dit kan prima, op gepaste afstand en met inachtneming van de huidige maatregelen. Mocht jij of u in contact willen komen met iemand die je uitnodigt om samen thuis de dienst te beluisteren, of wil je graag iemand thuis uitnodigen, stuur dan een mailtje naar ouderling L.T. Veldman (ouderling303@hghg.nl). Bellen of appen mag ook naar 06 25 00 18 42. Wat zou het mooi zijn om samen naar Zijn Woord te kunnen luisteren en de gemeenschap zo te zoeken.

Heilig Avondmaal

Nu we beland zijn in de tweede golf van corona-besmettingen en het onzeker is wanneer we weer samen kunnen komen in de kerk zoals we gewend waren, heeft de kerkenraad nagedacht over hoe het Heilig Avondmaal te vieren. In deze onzekere tijd groeit de behoefte om gesterkt te worden in het geloof. Dat doet de Heere wekelijks onder de verkondiging van het Woord, maar daarbij heeft Hij ook het Avondmaal ingesteld. De opdracht van de Heere Jezus luidt: “Doe dat tot Mijn gedachtenis.” Voor 6 december staat er weer een avondmaalsviering op het rooster waar maximaal 30 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Zoals eerder verwoord, vinden wij dat een reële samenkomst van de gemeente nodig is voor de bediening van het Heilig Avondmaal, waarin het brood en de wijn gedeeld en ontvangen wordt. Daarom willen we niemand uitsluiten door het aantal Avondmaalgangers te beperken. Vandaar zal op 6 december in de morgendienst het Woord worden bediend en het Avondmaal worden gevierd. Deze dienst begint om 10.45 uur. Na afloop van deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. In deze korte dienst zal het Avondmaal worden bediend. Na deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. En dit zal zich herhalen totdat iedereen die wenst deel te nemen is geweest – op een groep van 30 na. De laatste groep zal ‘s avonds in de Oude Kerk worden genodigd, waarna de tafel zal worden gesloten en in de preek nabetrachting zal worden gehouden. Op de ingelaste kerkenraadsvergadering begonnen wij met het lezen van Psalm 122. Het laatste vers verwoordde ons verlangen: “Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.” Het is in deze tijd zoeken naar alternatieve mogelijkheden die passend zijn, al mag daar verschillend over worden gedacht. We vertrouwen als kerkenraad dat we in deze crisis, waarvan we niet weten hoelang deze nog duurt, op deze wijze het Avondmaal mogen vieren tot Zijn eer en tot onze troost.

Gelezen/gehoord

Wij behoeven de toekomst niet te vrezen, want lichtend boven de geschiedenis van ons eigen leven en boven de historie van ons volk en die van alle volken staat het ontzagwekkende woord, dat tegelijk zo troostvol is: DE HEERE REGEERT.

Tenslotte

Aanstaande zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat een bewogen kerkelijk jaar ligt er achter ons. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omge-komen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 Zaterdag 21 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 22 november

14.15-15.00 uur   Zondagsschool –  De Parel

Maandag 23 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 november

20.00 uur             Thuiskring II -Jeugdzaal OK

Woensdag 25 november

19.30uur              Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 26 november

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

20.00 uur             WG 3 Zuid Bijbelkring –  De Parel

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur   Het Broodhuis –  De Parel

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Kinderoppas

Renske Egas, Daniëlle Bikker, Anita Alblas (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. De Herberg

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm    6: 9

avonddienst: Psalm   102: 1, 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, prop. A.P. Cammeraat, Gouda

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. ds. A. Goedvree, Uddel (groep B1)

16.00 uur   ds. W.J. Westland – doopdienst

18.00 uur   ds. W.J. Westland (groep B2)

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – Beheerskosten

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

9.00 uur: A1 Hester Klop, A2 Julia van Herwaarden

10.45uur: A1 Monica Buijk, A2 Ingemarit Maasland

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.