Kerkbode 2021

77-37

 Wat mag het jou kosten?

Kerk is missie 1/6

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.” 

(Filippenzen 2: 5) 

____________________________________­­­________________

Hoeveel mag het dorp jou kosten? Nee, dat is geen vraag aan een politieke partij, maar ik stel die vraag gewoon aan jou als Hervormde Hardinxvelder. Een vraag die natuurlijk iets dieper wortelt dan in eerste instantie lijkt. Je kunt je druk maken over heel veel sociale voorzieningen, je kunt je druk maken over de leefbaarheid en dat doet er allemaal wel toe, maar de vraag die ik je daarvòòr zou willen stellen is de vraag: Hoe graag zou jij willen dat heel Hardinxveld voor Jezus gewonnen zou worden? Als we antwoord kunnen geven op die vraag, dan komen de andere antwoorden vanzelf wel.

Heel het dorp winnen voor Jezus, durf je dat doel te omarmen?

In een aantal meditaties in het kerkblad wil ik iets met je delen over dit thema. We hebben het er al snel over dat we als gemeente missionair moeten zijn, maar ik merk dat dit maar al te vaak het gevoel kan geven dat we dan weer iets moeten. Tegelijk zou je misschien wel moeten zeggen dat de kerk helemaal niet missionair hoeft te zijn, de kerk is missie in zichzelf. De kerk is missie, daarom zijn we in deze wereld en de kerk dat ben jij en ik. Ik hoop niet dat je nu afhaakt omdat je denkt dat je dus iets zou moeten wat je niet kunt of wilt. De missie van de kerk is dat we de boodschap van het Evangelie overal brengen, zodat we discipelen maken voor Jezus. Jezus zegt niet voor niets: “Maak alle volken tot Mijn discipelen”. Hoe makkelijk is dat als je in je eigen dorp mag beginnen?

De vraag is hoeveel je daar voor over wil hebben? En dan is er ook nog een tweede vraag: ‘Hoe zou jij hier iets in kunnen betekenen door te zijn die jij bent?’ Maar dat is een vraag voor later. Hoeveel hebben we er voor over dat we het Evangelie van Jezus overal in ons dorp laten klinken? Het antwoord op die vraag mag je zelf geven, ik wil je voor nu alleen even vragen om te kijken wat Jezus deed, zodat je daarna een keus kunt maken hoeveel het jou mag kosten.

Als je weet dat je gered bent (daar mag ik toch van iemand die elke zondag in de kerk zit, wel van uitgaan?), dan weet je wat daar voor nodig is geweest. Paulus schrijft dat in een prachtig hoofdstuk aan de gemeente in Filippi. Jezus was volmaakt God in de hemel en toch heeft Hij ervoor gekozen om Zijn gelijkheid aan God op te geven en mens te worden. Sterker nog, Jezus wilde een slaaf van ons worden. Hij kwam op aarde om jou en mij te dienen. Stel je voor wat dat is geweest. Als Gods-Zoon-in-de-hemel-zijn, in volmaakte harmonie met God, op een plaats waar geen onrecht en gebrokenheid is: die plaats verliet Jezus om jou te dienen.

Niet zomaar dienen, maar Hij diende jou, dat Hij zelfs Zijn leven opgaf, zodat jij eeuwig zou kunnen leven. Hij heeft Zichzelf vernederd, zó diep, dat Hij de meest vervloekte dood is gestorven. De reactie hierop van God is duidelijk. Omdat Jezus deze weg wilde gaan om mensen te redden, heeft God Hem beloond door Hem bovenmate te verhogen en Zijn Naam boven elke naam te zetten. Iedereen zal straks buigen voor Jezus omdat Hij de allerhoogste Koning is. Dat was alleen mogelijk omdat Jezus koos om de aller diepste weg te gaan. Hij wilde nog minder worden dan een mens. Zoveel heeft Jezus ervoor over gehad om jou te redden. Het offer dat Hij bracht kostte Hem alles. Hij wilde niet dat jij zonder Hem zou zijn.

Zonder nu antwoord te moeten geven op de vraag op welke manier jij discipelen zou kunnen maken voor Jezus, wil ik je nog een keer de vraag stellen, maar nu vanuit de context van het offer van Jezus: ‘Wat mag het jou kosten om heel het dorp (en daarna ook Nederland en de hele wereld) te winnen voor Jezus?’ Hoeveel prioriteit geef jij aan het Koninkrijk van Jezus in het dorp waar je woont? Niet omdat hier een ‘moeten’ achter zou zitten, maar omdat je beseft hoeveel Jezus over had voor jou. Wil jij dan, op jouw manier, maar met die gezindheid, ook meedoen aan de missie van de kerk: Iedereen tot een discipel van Jezus maken.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte 20 maart 2022

Deze zondag is de diaconale collecte een algemene diaconale collecte. Vanuit deze middelen worden vele, vaak kleine, stichtingen en organisaties gesteund. De diaconie ondersteunt deze organisaties dikwijls al jarenlang. Als voorbeeld willen we deze keer de Stichting Ontmoeting onder uw aandacht brengen.

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. De vrijwilligers en medewerkers leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Hierdoor krijgen de cliënten weer perspectief in hun leven.

Met en dankzij de vele vrijwilligers en professionals kan deze missie uitgevoerd worden. De medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor hun (vastgelopen) medemens.

Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Maar ook door ondersteunende taken te verrichten. Wilt u deze stichting en het vele goede werk wat door hen gedaan wordt ook opdragen in uw gebed?

Oekraïne

Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen. Er is de laatste weken veel onrust ontstaan in Oekraïne en daarmee in heel Europa. Een grote stroom van vluchtelingen is op gang gekomen. Veel mensen bedenken acties en helpen waar ze kunnen om het volk van Oekraïne een hart onder de riem te steken. Ook de diaconie ontvangt veel aanvragen voor steun en hulp.

We helpen en ondersteunen waar we kunnen, zo zijn we druk bezig een pand gereed te maken voor de opvang van 16 inwoners uit Oekraïne.

Het pand is de afgelopen week met veel inzet van vrijwilligers en jeugd uit de gemeente verbouwd en nu dit weekend de eerste bewoners zullen komen is het bijna geheel in gereedheid gebracht. Het enthousiasme van de vrijwilligers en de medewerking van diverse bedrijven is hartverwarmend.

Toch houdt het voor de diaconie hiermee niet op. Binnenkort hopen we een nieuw email-adres in gebruik te nemen waarmee wij de hulpvragen en hulpaanbiedingen willen structureren. Binnen de diaconie hebben we twee diakenen aangesteld die de hulpverlening zullen coördineren.

Zodra dit email-adres actief is zullen we u hiervan via de kerkbode / website en HGHG-app op de hoogte brengen.

ZENDING

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Uur van gebed

Zaterdag 19 maart is weer het maandelijkse uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. U en jij zijn van harte welkom. Het gebed wordt wel de kurk van de samenleving genoemd. Wij hebben een God Die hoort! Dan is er zoveel om voor te danken. Als we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zien, wat zijn wij dan bevoorrecht. Tegelijk betekent dat een enorme verantwoordelijkheid en bidden we om Gods Geest om leesbare brieven te zijn van Christus, om vruchtbaar te zijn in onze omgeving, op de plaats waar wij zijn gesteld. U kunt gebedspunten mailen naar pille.cihg@solconmail.nl.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 23 maart staat weer een kringmorgen gepland. Op deze morgen staan we stil bij het gedeelte uit Genesis 19: 15-29. Deze morgen staat de vrouw van Lot centraal. Iedereen is van harte welkom rond 09.30 uur in De Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Oostwijzer 7

Zondag 20 maart wordt er weer een nieuwe Oostwijzer uitgedeeld bij de kerk. Voor elk gezin is er één exemplaar beschikbaar. Oudere gemeenteleden die de kerkdiensten (nog) niet bezoeken krijgen een exemplaar thuis bezorgd. Als we u vergeten zijn, wilt u dan contact opnemen met Cora Westland? We wensen u en jou veel leesplezier! Reacties, tips, nieuwe ideeën kunt u doorgeven aan de redactieleden of door een mail te sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com.

Als redactie nemen we afscheid van Janneke de Keizer. We danken haar heel hartelijk voor het werk dat ze gedaan heeft voor de Oostwijzer! Willianne Vogel neemt haar plaats in de redactie over. Van harte welkom!

Het Oostwijzer notitie- en doorgeefboek gaat de gemeente weer door. Krijgt u hem in bezit, wilt u dan proberen om hem na een week door te geven aan een ander gemeentelid? Op de wijkmiddag hopen we het doorgeefboek mee te nemen, zodat iedereen er even in kan kijken.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt weer samen op woensdag 23 maart. We bespreken met elkaar Ruth 3. Daarbij hoort hoofdstuk 6 van het boekje. Met u kijk ik uit naar een leerzame avond! We starten om 20.00 uur in De Parel.

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 24 maart komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Deze avond gaan we het met elkaar hebben over de verschillende godsdiensten en stromingen binnen het christendom. Wat zijn de verschillen? Hoe ga je om met de vragen die je kinderen hierover kunnen hebben? Het is fijn dat Jan de Heer, die in het dagelijks leven docent godsdienst is, deze avond wil leiden. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur willen we starten. Alle vaders en moeders met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!

Bevestigingsdienst

Zondagmorgen wordt br. J. van Haarlem bevestigd als diaken. We zijn de HEERE dankbaar dat daarmee onze wijkkerkenraad en het College van Diakenen weer compleet is! In deze dienst op de vierde lijdenszondag lezen we Mattheüs 26: 6-13. Het gaat in dit gedeelte over de zalving in Bethanië. We wensen in het bijzonder br. J. van Haarlem en zijn vrouw een rijk gezegende dienst toe en laten we als gemeente biddend om hen heen staan.

Gift

Voor algemene doeleinden ontving ouderling P. de Keizer € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Geloof en gehoorzaamheid leven uit de herinnering en de herhaling. Herinnering wordt tot een kracht in het heden, want het is de levende God die eens voor mij handelde en mij heden daarvan de garantie geeft.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

We zijn alweer begonnen aan de laatste weken van het winterseizoen. Ik ben er dankbaar voor dat de catechisaties dit seizoen door konden gaan. Voor de Bijbelkring zullen er nog twee avonden gepland worden. Zodoende lezen we het boek Ruth toch uit. Wat is de HEERE goed dat Hij op zoveel plaatsen Zijn Woord open laat gaan. Zo laat de HEERE zich kennen, wil Hij ons bevestigen in het geloof en wijst Hij de weg door het leven. Laten we maar luisterend door het leven gaan! U en jou hartelijk gegroet!

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Ontmoetingen na de diensten

Inmiddels hebben we alweer twee keer een onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie, thee en limonade (voor de kinderen) mogen hebben na de diensten. De eerste was na de Pareldienst van 6 maart en de tweede keer na de morgendienst van 13 maart in De Parel. Het was goed om elkaar ook weer te spreken na een periode van twee jaar dat dit niet kon. We hebben wat dit betreft nog heel wat in te halen en daarom hopen we dat de volgende keer, na de morgendienst, niet te lang op zich laat wachten. ’s Avonds was het altijd al een goed gebruik om dat na iedere Pareldienst te houden. Goede gebruiken moet je daarom ook in ere herstellen.

Gemeente na coronatijd

We hadden afgesproken dat we nog enige tijd een apart vak beschikbaar zouden houden voor gemeenteleden die nog op 1,5 meter afstand wilden zitten. De aanmelding zou dan via ‘Meevieren.nl’ gaan. Daar is slechts één keer gebruik van gemaakt en daarna niet meer. Daarom is besloten om dit met ingang van heden af te schaffen. Mocht iemand daar onverhoopt toch gebruik van willen maken, dan kan hij of zij hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente. Zijn contactgegevens staan bovenaan de wijkberichten.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 3 april in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 19 maart aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Pareldienst

Verantwoording

Ouderling-scriba Piet de Groot ontving € 50,- in de brievenbus met als bestemming de noodhulpcollecte voor Oekraïne. Hartelijk dank voor uw gift!

Bidden en danken

We zijn geschokt door de beelden, die vanuit Oekraïne tot ons komen. Niemand kon bedenken dat met zoveel geweld mensen te maken zouden krijgen met zo’n verschrikkelijke oorlog in onze Westerse wereld. Kennelijk houdt de boze daar geen rekening mee. We bidden voor al die soldaten die vechten voor hun eigen land en we bidden dat het geweld en de oorlog wordt gestopt. Dat mensen in Oekraïne in vrijheid mogen leven en dat God machtige, niets en niemand ontziende leiders een halt toe roept.

Ook bidden we voor alle vluchtelingen uit Oekraïne die deze dagen in ons land en in ons dorp worden opgenomen en voor allen die daarbij behulpzaam zijn.

Bid dat de vrede terugkeert in Myanmar. Bid dat er een goede regering komt en dat het vechten in het land stopt. (Gebedskalender Open Doors)

Over twee weken start ook in Noord-Afrika de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Er wordt al veel over gepraat, mensen leven ernaartoe en verschillende veelgebruikte producten zijn al uitverkocht. Vraag of God mensen op Zijn manier wil voorbereiden op deze maand; hen ontvankelijk wil maken voor de Waarheid als ze zich door gebed en vasten toewijden aan God. (Gebedskalender GZB)

Citaat

‘Het wordt gemakkelijk vergeten dat de gemeenschap met de broeders een genadegift is uit het Rijk van God, die ons elke dag ontnomen kan worden, en misschien zal het nog maar een korte tijd zijn die ons van de diepste eenzaamheid scheidt. Wie daarom tot op dit ogenblik een christelijk leven mag leiden tezamen met andere christenen, die moge Gods genade uit het diepst van zijn hart prijzen, God op zijn knieën danken en inzien: het is genade, niets dan genade, dat wij vandaag nog in gemeenschap met andere christenen mogen leven.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de vierde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Gift

Ouderling W. Huisman heeft € 5,- ontvangen voor de diaconie.

Aannemingsavond

Dinsdag 22 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad de belijdeniscatechisanten ontvangen, die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. De gesprekken met de predikant hebben plaatsgevonden. Het mag ons als gemeente bemoedigen dat zij het verlangen hebben om publiekelijke belijdenis van het geloof af te leggen. De kerkenraad gaat graag hierover in gesprek. We zien uit naar deze avond en bidden om Gods leiding in de gesprekken.

Nieuwe seniorenbezoekbroeder

Broeder J. Teeuw is aangesteld als nieuwe seniorenbezoekbroeder. Hij heeft de werkzaamheden overgenomen van broeder L. de Groot. Wij danken hem hartelijk voor het vele bezoekwerk wat hij met de liefde van zijn hart gedaan heeft en wensen hem de zegen van de Heere toe samen met zijn vrouw en kinderen. Broeder J. Teeuw bidden wij veel wijsheid en zegen toe bij het bezoekwerk onder onze ouderen.

Inschrijven diensten

Een paar weken geleden was gevraagd of degenen die in de kerk graag op 1,5 meter zitten zich wilden inschrijven via meevieren.nl. De laatste weken heeft bijna niemand zich ingeschreven daarvoor. Als iemand van u toch op 1,5 meter afstand wil zitten, dan kunt u dat doorgeven aan de welkomstouderling bij binnenkomst in de kerk. Dan wordt er een plaats voor u geregeld.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 21 maart zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur in De Parel.

Gelezen / gehoord

‘Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is om de aarde te verliezen voor Hem.’

Christopher Love (1618-1651)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 19 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Zondag 20 maart

14.15 uur zondagsschool – De Parel

Maandag 21 maart

geen verkoop collectebonnen

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Dinsdag 22 maart

19.15 uur Emmaüswandeling, verzamelen OK

Woensdag 23 maart

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 24 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

19.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Kring geloofsopvoeding – Nieuwe kerk

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 29 maart 2022 Tijd: welkom vanaf 9.30 uur, we starten om 9.45 uur en sluiten rond 11.30 uur. Plaats: Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80. Info: Na een lange tijd willen we weer proberen te starten met onze moederkring. Welkom zijn alle moeders van een kind met een beperking. We ontmoeten elkaar en delen de vreugden en zorgen die speciaal zijn in deze gezinnen. Ook u / jij, die nog nooit bent geweest, bent van harte welkom in onze kring. Wil je eerst meer informatie? Bel gerust: Lies van Vliet 06-12 92 79 44 of Marjan Rietveld 078-615 65 96.Tot ziens!

Zangavond met ‘Ethan’ t.b.v. Israël

Zaterdag 19 maart 2022 wordt in de Hervormde Kerk van Giessen-Oudekerk een koor- en samenzangavond gehouden t.b.v. Israël. Medewerking wordt verleend door mannenensemble Ethan o.l.v. Arie van der Vlist, violiste Rebecca Rozendaal en organist Jan Rozendaal. Ds. K. Hoefnagel verzorgt de opening en sluiting. Ethan brengt een mooi afwisselend programma met lijnen naar Pasen. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. het Steunfonds Israël. Meer informatie kunt u vinden op www.steunfondsisrael.nl of www.mannenkoorethan.nl.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 20 maart 2022 – Vierde lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Barneveld

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen 

Kinderoppas

OK: Denise Bakker, Linde van Dijk, Jacobien Koutstaal

NK: Gera Ritmeester, Rebekka Schild, Suus Muilwijk

De Parel: Ruth Vlot, Naomi Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 22: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Diaconie / H.A. collecte

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Daniëlle Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

77-34,35

 Conflicten in de kerk

“Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.” 

(2 Timoteüs 4: 11)

____________________________________­­­________________

Wie is Markus? Vast een goede vriend of een warme collega? Paulus heeft hem blijkbaar nodig voor het zendingswerk waar hij mee bezig is.

Bovenstaande tekst blijkt een ontroerende zin, want in het verleden was het wel anders. In Handelingen 12 wordt Markus (zijn volledige naam is Johannes Markus) voor het eerst genoemd. Hij gaat mee op zendingsreis met Paulus en Barnabas (vers 25), maar dat is geen succes. Ze zijn nog maar net op weg of Markus ziet het niet meer zitten. Hij gaat terug naar huis en laat Paulus en Barnabas alleen (Handelingen 13: 13). Paulus is flink teleur gesteld in Markus en wil hem daarom, enige tijd later, niet opnieuw meenemen op zendingsreis (Handelingen 15: 36-39). De ervaring heeft Paulus immers geleerd dat Markus niet te vertrouwen is. Barnabas ziet het anders. Hij heeft vertrouwen in Markus en wil hem nog een kans geven. Het meningsverschil loopt zo hoog op dat er een conflict ontstaat tussen Paulus en Barnabas. Hun langdurige samenwerking wordt zelfs verbroken en hun wegen scheiden: Paulus gaat verder met Silas; Barnabas gaat verder met Markus.

Wie had er gelijk? Was Barnabas te goedgelovig, of was Paulus te zwart-wit? De Bijbel geeft daar geen antwoord op. Wel lezen we dus jaren later dat Paulus over deze Markus schrijft dat hij snel naar hem gebracht moet worden, omdat hij niet gemist kan worden. Er blijkt geen conflict meer te zijn.

Het eerste wat opvalt is dat grote dienstknechten van God, zoals Paulus en Barnabas, ook conflicten kunnen krijgen. Deze mannen, die zo vervuld waren met de Heilige Geest, lukt het niet om dit conflict op te lossen. Ze verbreken zelfs hun langdurige samenwerking om het evangelie te verkondigen. Vaak hebben we een te rooskleurig beeld van de eerste christenen. Daar zou alles nog krachtig en volmaakt zijn. De Bijbel geeft echter een genuanceerder beeld. Jezus redt zondaren en zijn gemeente bestaat uit ‘geredde zondaren’. Toen, en ook nu.

Het tweede wat opvalt, is dat ‘groeien in het geloof’ blijkbaar tijd kost. Ondanks de krachtdadige bekeringen van Paulus en Barnabas komt er toch dit conflict en ze komen er op het moment zelf niet uit. Hoe hebben ze hier later op teruggekeken? Zouden ze elkaar excuses hebben aangeboden? Misschien heeft Barnabas gezegd: ‘Ik besefte later dat je eerst weer wat vertrouwen had moeten krijgen in Markus, ik had niet zo moeten aandringen’. Misschien heeft Paulus gezegd: ‘Ik had niet zo scherp moeten zijn en Markus een tweede kans moeten geven’. De Bijbel beschrijft het niet, maar duidelijk is wel dat ze later niet meer dezelfde waren als vroeger.

Het derde wat opvalt is dat Paulus niet te trots is, om er duidelijk bij te zetten dat Markus hem van veel nut is voor de ambtelijke bediening. Het conflict was bekend in de toenmalige christelijke wereld, maar Paulus schrijft niet: ‘Achteraf viel het best mee met die Markus; verrassend, ik had het niet verwacht op grond van zijn eerdere gedrag’. Nee, er is geen gekrenkt eergevoel dat Paulus nog parten speelt. De grootheid van Paulus zit hem in het feit dat hij eerlijk schrijft dat hij Markus nodig heeft en dat Markus belangrijk werk doet. Paulus is hier de minste en daarmee groot in het koninkrijk van God. 

Het is een kleine opmerking van Paulus in dit vers over Markus, maar er zit een hele wereld achter. Het maakt ons duidelijk dat we niet te snel in paniek moeten raken van een conflict in de gemeente. Deze dingen gebeuren en gebeurden ook al in de vroege kerk. God verklaart ons rechtvaardig, maar we zijn niet direct veranderd in ‘heiligen’. De kerk bestaat uit zondaren die gered zijn door Jezus Christus en groeien in geloof kost tijd. Het duurt tijd om conflicten op te lossen en je eigen aandeel er in te zien. Wees daarom zelf nooit te trots om de minste te zijn en oude conflicten te begraven. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van grootheid.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente uit coronatijd

De kerkenraad is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Dit betekent, dat u zich met ingang van aanstaande zondag niet meer hoeft aan te melden voor de diensten, of daarvoor per groep wordt uitgenodigd. Het dragen van mondkapjes tijdens het verplaatsen kan dan ook achterwege gelaten worden. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer in de kerk en ook de 1,5 meter afstand is dan komen te vervallen. 

Wel willen we nog enige tijd rekening houden met mensen die, om welke reden dan ook, graag hun plaats innemen waarbij nog steeds voldoende afstand kan worden gehouden. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit voor iedere dienst in de Oude Kerk en de Parel aangeven via ‘meevieren.nl’. Ook in de Nieuwe Kerk worden hiervoor plaatsen gereserveerd.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 februari 2022

De diaconale collecte zondagmorgen is deze keer een algemene collecte. De diaconie ondersteunt vanuit deze collecte diverse (kleinere) doelen en organisaties. Vaak zijn dit doelen en organisatie die ook op het giftenplan staan. Deze keer noemen we als voorbeeld de stichting Friendenstimme.

Jarenlang werden de christenen in de Sovjet-Unie hevig vervolgd. Voorgangers, zondagschoolleiders, boekdrukkers en vele anderen werden opgepakt en in strafkampen opgesloten. En dit alleen maar omdat ze er openlijk voor uitkwamen dat zij in God geloofden. 

Door dit schrijnende leed hebben Nederlandse christenen in 1979 Friedensstimme opgericht met als doel deze christenen bij te staan in gebed en hulp.

Nadat in 1990 de Sovjet-Unie ophield te bestaan kwam er geleidelijk ook meer vrijheid voor christenen. Er ontstond in de christelijke gemeenten een groot verlangen om het Evangelie in heel het gebied van de voormalige Sovjet-Unie te verkondigen. God riep hen daartoe op vanuit Zijn woord. Maar nog leven er in Rusland en de landen er omheen miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Friendenstimme maakt dit werk mogelijk omdat ze geraakt zijn door de nood van deze mensen.

Daarom weten zij zich verbonden met 116 evangelisten. Friendenstimme zendt zelf niemand uit, maar ze helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

Graag wil de diaconie deze stichting en al het werk onder uw aandacht en gebed brengen.

Mogen wij deze stichting en alle anderen welke wij vanuit al de algemene collectes ondersteunen van harte bij u aanbevelen?

Diaconale collecte biddag 2022

Op deze biddag wil de diaconie de diaconale collecte bestemmen voor de stichting Werkers in de Wijngaard.

Via deze stichting doet Lea van de Riet-Luijten heel veel goed werk onder de jeugd in Zuid-Afrika.

De Stichting Werkers in de Wijngaard stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in Mattheüs 28: 18-20.

Dit betekent dat de stichting gericht is op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen. 

In zuid Afrika gebeurt dit door activiteiten, zoals: jeugdevangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw en toerusting 

In het werkveld waar Lea van de Riet-Luijten werkzaam is, is er vooral geld nodig voor:

1. Kampweekend of kampzaterdag organiseren voor de kinderen (er is geld nodig dat gebruikt wordt voor betaling van de bus, huur van het kampterrein + begeleiding)

2. Aankoop schoolspullen en boeken voor de kinderen die bij Lea op de clubs en middagen komen.

3. En eventueel de helpers van de Bijbelclub ondersteunen met voedselpakketten. Zij hebben vaak geen inkomen en hebben het dus niet breed.

Laten wij dit zo belangrijke werk met elkaar ondersteunen en ook opdragen in ons gebed.

ZENDING

Zendingscollecte zondag 6 maart

De eerste collecte op de tweede lijdenszondag is een zendingscollectie. Deze collecte is voor de IZB, bestemd voor het project ‘Geloven in Spangen.’ Dit is een jonge christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen, die ontstaan is vanuit het missionaire werk in de wijk. Deze gemeente komt elke zondag bij elkaar. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos  betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. In de projecten staat de

onderlinge relaties centraal. Door Gods liefde willen ze een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Geloven in Spangen is verbonden met de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? 

Bericht van Lea van der Riet

Hallo allemaal,

Ons verlof zit er bijna weer op. We hopen zaterdag 26 februari terug te vliegen naar Zuid-Afrika. Wat hebben we een fijne tijd hier gehad! We zijn enorm dankbaar dat we gebruik mochten maken van een heerlijk huis, een auto en allerlei geleende spullen. We hebben heel wat bezoekjes afgelegd, mensen gesproken en verschillende presentaties gegeven over het werk in Zuid-Afrika. Heel veel dank ook voor giften die gegeven zijn, waaronder ook een gift van € 1000,- van ‘Blik op Maat’.

Wilt u iets zien over het kinderevangelisatiewerk in Zuid-Afrika? Dan kunt u o.a. op de Facebookpagina van de kerk een korte interview zien met wat beelden vanuit Zuid-Afrika.

Bij deze willen we ook Lia Eskes heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze gedaan heeft in de thuisfrontcommissie. Dat werd altijd gedaan met veel enthousiasme en betrokkenheid. Door het vertrek van Lia is er nu een open plek in de thuisfrontcommissie. Zou u/jij het leuk vinden om deel te zijn van zo’n commissie? Neem dan contact op met Nellie Wijnja (06 51 69 01 95).

Lea van der Riet

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden,

Het werk van Special Joy is in volle gang. We bezoeken regelmatig diverse gezinnen met mensen met een beperking en kijken waar we hen kunnen ondersteunen. Die ondersteuning verschilt per gezin. De één heeft vriendschap nodig, de ander heeft vooral medische zorg nodig en weer een ander heeft praktische hulp nodig. 

Neem bijvoorbeeld Brian, een jongen van 14 jaar, kan niet praten, heeft hersenbeschadiging opgelopen, kan niet goed voor z’n eigen hygiëne zorgen, is nooit naar school of dagbesteding geweest, is verstoten door z’n ouders en opgevoed door z’n opa en tante. Hij is ondeugend en vriendelijk, en we genieten van het contact met hem. Voor hem en zijn familie is het belangrijk dat we werken aan zijn dagbesteding, hygiëne en het contact met zijn omgeving. Dankzij uw steun en betrokkenheid mogen we dit werk doen en hebben we hem onder andere een nieuw matras kunnen geven met een hoes eromheen (tegen het in bed plassen). Dank u wel!

17 december was het zo ver, de bruiloft van Derrick en mij. Het was een bijzondere dag! We willen jullie heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten. Heel erg leuk om die ook in Uganda te mogen ontvangen!

Hartelijke groet,

Derrick en Amy Ainomugisha-de Jong

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Uitnodiging Mannenvereniging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 87ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur. 

De gastspreker op deze avond is ds. E.E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht met als thema: Maar wat zou God van die versnipperde Kerk vinden? Ds. Bouter, auteur van het boek ‘De Kerk heeft de toekomst’ schreef in zijn inleiding: ‘In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat de Kerk inderdaad bedoeld is om zichtbaar en tastbaar in de wereld aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Zo is zij een baken van hoop, een belofte voor de toekomst. Zij is een moeder die ons draagt in ons geloven. Het leven van Jezus biedt ons veel doorkijkjes op zo’n tastbare Kerk, zo ontdekte ik. Dat overweldigde me. In deze doorkijkjes ontdekken we wat God met de Kerk wil. Ook gaat voor onze ogen iets open van de toekomst van de wereld, de toekomst van de kosmos. En we leren hoe we nu moeten leven, in die ene Kerk’.

De leden van de -87-jarige jonge mannenvereniging  nodigt jong en oud uit deze avond bij te wonen. 

Van harte welkom.

Bijbelgesprekskring

Op 3 maart is er weer gesprekskring. Dan wordt de Algemene brief van Judas behandeld door Annelies Batenburg. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Jeugdrubriek

Werkvakantie

Mogelijk weet je al dat er deze zomer binnen onze gemeente een werkvakantie voor jongeren  wordt georganiseerd.

In de eerste twee weken van augustus willen we een bijdrage leveren aan de bouw van een Sociaal Diaconaal Centrum in Misca, in het Hongaarssprekende deel van Roemenië.

Op de eerste informatie-avond in januari hadden we een goede opkomst van jongeren, we willen deze graag op 11 maart a.s. herhalen. Deze wordt gehouden op het adres Peulenstraat Zuid  95 en begint om 20.00 uur.

Graag heten we je dan van harte welkom (ook de meiden!), je aanwezigheid verplicht je tot niets !

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Dick Klein (06-12 96 28 39) of met onze jeugddiaken Willem Burggraaf (06-15 15 69 45).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de erediensten

Komende zondag wordt het Woord van God verkondigt door twee gastvoorgangers. De één is voor ons als gemeente wat bekender dan de ander. In de morgendienst gaat ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk voor. In de avonddienst verwachten we ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht. Het is bijzonder dat we deze zondag als gehele wijkgemeente weer samen kunnen komen. Laten we, als het even kan, in dankbaarheid onze plaats innemen.

Zondagmorgen 6 maart hoop ik u voor te gaan in de morgendienst. We lezen dan het laatste gedeelte van de Bergrede. De Heere Jezus sluit af met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. U kunt deze gelijkenis vinden in Mattheus 7: 24-29. In de avonddienst is er dan een leerdienst over het negende gebod: U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ds. P. van de Voorde hoopt in deze dienst voor te gaan.

Woensdag 9 maart is er Biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens om 9.30 uur ga ik in de Nieuwe Kerk voor. Deze dienst is speciaal gericht op de kinderen. Vanuit Daniël 6 staan we stil bij het thema: Blijven bidden! In de avonddienst mag ik u eveneens voorgaan. We lezen dan het gedeelte in de Bergrede over het gebed. Ik heb dat gedeelte bewust laten liggen voor de Biddag. De schriftlezing is dan Mattheus 6: 5-15.

Koffiedrinken na de dienst (en nog meer)

M.i.v. vrijdag 25 februari zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. Dat betekent dat we als gemeente weer gezamenlijk alle kerkdiensten kunnen bezoeken. U bent daar in de afgelopen week over geïnformeerd. Ook alle andere activiteiten kunnen weer opgepakt worden. We zijn de Heere God dankbaar voor deze mogelijkheden. Want Hij is het Die ons dit alles geeft. Zondag 6 maart zullen we na de morgendienst met de gemeente weer gaan koffiedrinken in De Parel. Ook zullen verschillende nieuwe gemeenteleden zich voorstellen. Op vrijdag 17 juni zal er een wijk (na)middag/avond georganiseerd worden bij Benschop speelplezier in Nieuwland. Dit betreft niet alleen de jonge gezinnen van onze gemeente, maar ook de oudere gemeenteleden zullen hier nadrukkelijk voor worden uitgenodigd – om elkaar te ontmoeten en hun inbreng te hebben op deze middag/avond. Binnenkort hoor u hierover meer. 

Verkiezingen ambtsdrager

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 21 februari is broeder J. van Haarlem verkozen tot diaken. Wij wensen broeder van Haarlem van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 24 februari. Dat betekent dat broeder van Haarlem uiterlijk op donderdag 3 maart zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u hem samen met zijn vrouw gedenken in uw gebeden?

Catechese

In de week van de voorjaarsvakantie en de week van Biddag zijn er geen catechisaties!

Oostwijzer Notitie- en doorgeefboek

Bij het verschijnen van de Oostwijzer in september is er een notitieboek de gemeente ingegaan, waarin men een bemoediging kon schrijven voor gemeenteleden. De bedoeling was dat dit notitieboek op deze manier de gemeente door zou gaan. Als redactie zijn we erg benieuwd of het notitieboek zijn weg heeft gevonden. Wil degene die het notitieboek op dit moment in zijn of haar bezit heeft, even contact opnemen met Cora Westland? Dit kan telefonisch of via oostwijzerhghg@gmail.com.

Giften

Ouderling H.W.G. Kant ontving voor de Kerk € 50,-, voor de GZB € 30,-, voor de Diaconie  € 25,-en voor de Kerk (energie) € 25,-. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel, het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neder.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

De voorjaarsvakantie breekt weer aan. Even een rustmoment voor onze kinderen en jongeren. Wellicht dat anderen vrij zijn van hun werk en een week van ontspanning hebben. Geniet er van! U en jou een hartelijke groet uit de Pastorie aan de Vinkeweer, 

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bij de diensten l

Zondagmorgen en -avond is het weer mogelijk om naar de kerk te gaan. Op zich is dat geen nieuws. Dat is iedere zondag mogelijk. Wel is het bijzonder, dat er sinds een hele lange periode geen beperkingen meer zijn. We hoeven ons niet meer via Meevieren.nl in te schrijven, maar kunnen gaan, zonder dat we ons aan hoeven te melden. Een mondkapje op bij het naar binnen of naar buiten gaan, is ook niet meer nodig, terwijl we ook geen afstand t.o.v. elkaar meer hoeven te houden, terwijl er ook geen maximum aantal bezoekers gehanteerd hoeft te worden. Dit is, zoals we dat voor coronatijd gewend waren. We zijn dankbaar dat dit allemaal weer mogelijk is. Natuurlijk houden we de basisregels wel in acht, want als we ons niet in orde voelen, willen we onze mede kerkgangers niet besmetten en dan blijven we thuis. Nu is het zo, dat dit in de meeste gevallen gelukkig maar van korte duur is. We kijken uit naar zondag waar we weer een groter deel van de gemeente hopen te ontmoeten dan dat we de laatste weken gewend waren. Komt u ook weer? Iedereen is van harte welkom!

Bij de diensten II

Zondag breekt de lijdenstijd weer aan. Het is dan de eerste lijdenszondag. Tijdens de morgendienst gaat onze wijkpredikant ds. M. Dubbelman voor in De Parel. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen voor. Vorige week schreven we nog in ons kerkblad dat hij op 16 februari jl. 25 jaar in het ambt van predikant mocht staan. Fijn is het dat we hem zo kort daarna in ons midden mogen hebben om het Woord te bedienen.

Voorjaarsvakantie

Als u dit leest is de voorjaarsvakantie weer begonnen. Een aantal van onze gemeenteleden zal daarom zondag niet in ons midden zijn, maar elders met vakantie. Wij wensen hen een goede tijd toe, waarin zij zich mogen ontspannen. Na een week van recreëren, hopen we hen vanaf zondag 6 maart weer uitgerust in ons midden terug te zien.

Na de dienst

Nu de beperkingen weer opgeheven zijn, willen we zondagmorgen 13 maart, na de dienst in De Parel, met elkaar ook weer napraten over de dienst en andere zaken onder het genot van een kop koffie of thee, terwijl er voor de kinderen fris zal zijn.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 3 april in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 19 maart aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Biddag

Woensdag 9 maart a.s. is het biddag voor gewas en arbeid. Eerder was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit. (Bron: PKN)

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 maart a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verhuisbericht

Zaterdag 12 februari jl. zijn Aart en Hannie Verwoerd verhuisd van Oranjestraat 61 naar Jacobsweer 16, 3371 PJ. We wensen jullie veel zegen in de nieuwe woning!

Pareldienst

Zoals u/je kunt zien op de poster is er ná de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Van harte welkom!

Citaat

‘Christus wil dat wij in Zijn weg gaan, terwijl de wereld wil dat wij haar weg inslaan.’

Willem Teellinck (1579-1629)

Bidden en danken

We danken voor allen die zich inzetten in en om de eredienst, zoals onze technici, kosters, muziekgroepen en organisten.

Eenheid en begrip voor elkaar. Dat is ook in Bangladesh enorm belangrijk. Bid dat de lokale partners van Open Doors en de verschillende denominaties goed samenwerken om zo nog meer mensen enthousiast te maken om de Here Jezus te volgen.  (Gebedskalender Open Doors)

Veel mensen in Malawi en Mozambique zijn zwaar getroffen door overstromingen als gevolg van cycloon Ana. Zij zijn hun onderkomen, dieren, bezittingen en oogst kwijtgeraakt. De GZB heeft een bijdrage gegeven om noodhulp te verlenen aan getroffen families. Bidt u mee voor de gezinnen in nood en de wederopbouw? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en op biddag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Doopzitting

Donderdag 17 maart zal er om 19.30 uur doopzitting worden gehouden in de grote consistorie van de Oude Kerk. Ouders die hun kinderen willen laten dopen zijn hartelijk welkom en kunnen dit vooraf opgeven bij de predikant. De doopdienst staat gepland op zondag 27 maart.

Heilig Avondmaal

Afgelopen zondag mocht het H.A. bediend worden. In de morgendienst stond in  de prediking  de uitnodiging centraal van Jezus om aan Zijn tafel te komen om ons Zijn nabijheid, liefde en vertroosting te geven. ’s Avonds ging het erover hoe wij de tafel des Heeren weer teruggaan naar het ‘volle leven’. We hopen dat u allen een zegen ontvangen hebt aan de tafel. Als dat niet zo is, dan kan een terugdenken (gedenken) aan het avondmaal van afgelopen zondag nog tot grote zegen zijn voor ons hart. 

Lijdenstijd

Volgende week zondag 27 februari zal het de eerste Lijdenszondag zijn. Zeven zondagen lang mogen we in het bijzonder nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. In de Oude Kerk werden de 40 dagen vóór Pasen de ‘Vastentijd’  genoemd. De meditatie over Zijn lijden zal ons een dieper inzicht geven wie wij in onszelf zijn, overtreders van Gods Wet. Maar die overdenking zal ook tonen hoe groot de liefde van Christus is om dit zware lijden voor ons te doorstaan om ons daardoor vergeving van zonden en het nieuwe leven te geven. 

Giften 

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens huisbezoek een gift van € 100,- voor de Kerk en een gift van € 100,- voor de diaconie.

Biddag

Woensdag 9 maart hopen de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. Ook dit jaar hebben Gods zegen nodig bij het zaaien van en oogsten van het gewas en bij ons werk. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ (Psalsm 81: 12)

Afwezigheid predikant

Onze predikant ds. P. van de Voorde is in de voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 5 maart een weekje met vakantie. Onze kerkelijk werker de heer R. Verkaik wil deze week voor hem waarnemen.

Gelezen/gehoord

‘Christus Jezus heeft geen kritiek op zijn echtgenote. Ze dwaalt vaak van Hem af en doet daarmee zijn Heilige Geest verdriet, maar Hij laat zijn liefde niet door haar fouten beïnvloeden. Hij corrigeert haar soms, maar altijd op de meest liefhebbende manier, met de beste bedoelingen. Hij staat niet stil bij onze dwaze fouten. Hij koestert geen wrok. Hij vergeeft ons en houdt, nadat wij hebben gezondigd, net zoveel van ons als daarvoor.’

(Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) uit zijn Bijbels Dagboek ‘Elke morgen nieuw’)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat er weer voor iedereen plaats is in de kerk, nu de maatregelen worden opgeheven. Verbonden met al die miljoenen christenen wereldwijd, mogen we op de eerste dag van de week de opstanding van onze Heere en Heiland vieren. Juist dat laatste bemoedigt ons om Hem en elkaar te ontmoeten in de eredienst. Hij is in ons midden, Die spreekt door Woord en Geest, en wij mogen antwoorden. De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en woensdag 9 maart (biddag) gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 februari

14.15 uur zondagschool –   De Parel

Maandag 28 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 1 maart

19.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Woensdag 2 maart

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 3 maart

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Zaterdag 5 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 maart

14.15 uur zondagschool – De Parel

Maandag 7 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

Dinsdag 8 maart

19.15 uur Emmauswandeling – verzamelen OK

20.00 uur  Wijk Zuid opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Donderdag 10 maart 

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 maart 

19.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Algemene berichten

Hulp vervolgde christenen

Een eigen bijbel voor vervolgde christenen 

Het hebben van een eigen Bijbel lijkt soms heel gewoon, maar dat is het niet. Miljoenen vervolgde christenen hebben er geen. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor Bijbels te ondersteunen. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel en de bestelde potgrond kan op 19 maart 2022 worden opgehaald.

Bestellen of schenken

Bij het bestellen van potgrond kiest u op de HVC-website een afhaalpunt bij u in de buurt, bijv Kooz Kozijnen Wiedhaak 1 Hardinxveld Giessendam, of bij Fam den Toom, Goeman Borgesiusweg 9 Sliedrecht.

Zaterdag 19 maart kan de bestelde potgrond van 10:00 tot 14:00 uur worden opgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Grote vraag naar Bijbels

De vraag aan om Bijbels aan HVC neemt alsmaar toe. Dankzij de ‘Plant een Bijbel’ kon HVC voorgaande jaren al veel mensen een eigen Bijbel geven in landen als China, Iran, Irak, India, Pakistan en Noord-Korea. Daar waar nodig smokkelt HVC de Bijbels naar hen toe. HVC brengt ze naar afgelegen gebieden en deelt ze uit in gevangenissen. Steeds weer overheerst dankbaarheid wanneer christenen hun eigen Bijbel ontvangen. HVC droomt ervan om in 2022 dankzij de potgrondactie 7.500 Bijbels uit te delen. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Lees meer op: www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel

GZB-voorjaarscollecte

Kerk Nepal komt op voor gehandicapten

De voorjaarscollecte van de GZB is bestemd voor de kerk in Nepal. Die helpt mensen met een handicap. Die tellen in dit hindoeïstisch land helemaal niet mee.

Neem de blinde Ramu. Door de lockdown verloor hij zijn baan en inkomen. Hij had geen geld meer om eten te kopen voor zijn eveneens blinde vrouw en hun twee kinderen.

Wat een opluchting toen de kerk in zijn dorp hen te hulp schoot! De kerk gaf hen voedsel, gas voor verwarming en andere basisbehoeften voor dit gezin in diepe armoede. Ramu en zijn vrouw zijn geraakt door de hulp die ze vanuit de kerk kregen. Graag willen ze weten wat deze kerkmensen drijft. Met behulp van een audiobijbel volgen ze nu een Bijbelcursus. 

Help de jonge gemeenten in Nepal om van betekenis te zijn voor mensen zoals Ramu. Met een bijdrage van € 15 kunnen zij een voedselpakket uitdelen. Helpt u ook mee?

U kunt helpen op de volgende manieren:

Gebruik de collectemethode van uw gemeente 

Doneer via de Tikkie of de collectefolder of via www.gzb.nl/voorjaarscollecte

Blijf bidden voor het zendingswerk

Ga in november dit jaar mee op ‘zendingsreis’ naar Nepal, www.gzb.nl/experience.

Voor meer informatie, zie www.gzb.nl/voorjaarscollecte.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 27 februari 2022 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Friendenstimme

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud Kerk gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Mieke de Bruin, Deborah Bijkerk, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Anne van der Vlies, Methilde de Ruiter, Heidi Verdoold

De Parel: Nienke Burggraaf, Anne Sofie Slob

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 135: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

18.00 uur prop. H.G. van Ingen, Zegveld

Collecten

1. HGJB 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Renske de Knegt, Anke Vogel

Zondag 6 maart 2022 – tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde, HC-43

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.H. van Trigt, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Hanna van der Wetering, Marja van der Wetering

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Rhode Quist, Anne Schild

De Parel: Jeanine Koesveld, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 7

avonddienst: Psalm 52: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten 

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk – voorjaarszendingscollecte

Kinderoppas

Dirry Blom, Manuela de Koning, Natasja Groeneveld

Woensdag 9 maart – Biddag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg 

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Werkers in de Wijngaard

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente -Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Janine de Bruin, Priscilla Egas

Voorzang (beide gemeenten) 

morgendienst: Psalm 47: 1

avonddienst: Psalm 65: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

77-33

 Verlangen naar het avondmaal 

“En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden.” 

(Lukas. 22: 15)

____________________________________­­­________________

 Komende zondag staat de avondmaalstafel weer voor in de kerk. De uitnodiging klinkt: Komt want alle dingen zijn gereed. De Meester is er en Hij roept u! Verlangt u naar het avondmaal? Wanneer de Heere Jezus voor het eerst het avondmaal met Zijn discipelen viert, wordt Zijn verlangen vervuld. 

De Heere Jezus weet dat Hij bijna gevangen genomen wordt en gaat sterven. Maar voor het zover is wil Hij eerst in alle rust met Zijn leerlingen Pascha vieren. Daarom stuurt hij twee discipelen naar de stad. Zij zullen een man tegenkomen met een kruik op zijn hoofd en die zal hen een bovenzaal wijzen. Daar moeten zij de maaltijd voorbereiden. Een poosje later komt de Heere Jezus met Zijn discipelen. Wanneer ze rond de tafel zitten zegt Jezus: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden”. 

Het verlangen van de Heere Jezus is vurig en intens. Hij heeft er echt naar uitgekeken, er sterk naar verlangd. Het is voor Hem een hoogtepunt! Niet zozeer om nog een keer met de discipelen samen te zijn. Ook niet omdat deze avond anders is dan andere avonden en het feest van de bevrijding uit Egypte wordt gevierd. Het hart van Jezus hunkert naar dit Pascha. Dit wordt een Pascha als nooit tevoren. Op een gegeven moment staat de Heere Jezus op. Hij neemt het brood, het brood dat verwijst naar het slaventijdperk in Egypte. En van dat gebroken brood zegt Hij dat het Zijn lichaam is. Van de wijn die verwijst naar de verlossing uit Egypte, zegt Jezus: “Dit is het nieuwe testament in mijn bloed” (Lukas 22: 20). Jezus maakt duidelijk dat door Zijn bloed het nieuwe verbond tot stand komt (vergelijk Jeremia 31: 31-34). Daardoor is er vergeving van zonden en vernieuwing van het leven. De Heere Jezus geeft hiermee aan dat Hij gaat lijden en sterven en wat het doel daar van is. Hij laat weten waarom Hij zich straks gevangen laat nemen en gekruisigd zal worden! Nu Hij het brood breekt en de beker van de verlossing deelt, komt de vrucht van Zijn lijden en sterven in beeld! Daar heeft Hij zo sterk naar verlangd! Daarom heeft Hij initiatief genomen voor dit avondmaal. De Heere Jezus is inmiddels in de hemel. Maar Hij heeft Zijn kerk de opdracht gegeven om telkens weer het brood te breken en de wijn te drinken. Wat voor Hem een hoogtepunt is, dat wil Hij ook vandaag voor Zijn Kerk een hoogtepunt laten zijn! Hij neemt initiatief! Door Zijn Woord en Geest bedient Hij je met brood en wijn om je te laten weten dat Hij de straf over de zonde heeft gedragen. Dat er in Hem verzoening is van alles wat er mis gaat in ons leven. En dat je om Jezus’ wil toegewijd mag leven voor God! Is het Uw verlangen om door Hem bedient te worden met brood en wijn? Om het geloof te versterken en opnieuw tot rust te komen omdat ik zie en proef dat Hij alles volbracht heeft! Beantwoord u Zijn verlangen? 

Nadrukkelijk geeft de Heere Jezus aan met wie Hij dit Pascha wil houden: “..met u..”. In vers 14 schrijft Lukas dat Jezus aan tafel aanligt en de twaalf apostelen met Hem. Die twaalf vormen de kring van mannen die straks de wereld ingaan om, in de kracht van de Geest, het evangelie te verkondigen. De Heere Jezus viert met Zijn Kerk avondmaal. Maar wie horen daar nu bij? Petrus, die hem binnen vierentwintig uur zal verloochenen. Thomas, die straks niet wil geloven dat Jezus is opgestaan. En als de Heere Jezus gevangen genomen wordt, dan nemen alle discipelen de benen en vluchten bij Hem weg. Uitgerekend met deze kring wil Hij avondmaal houden. Hen wil Hij laten delen in dat nieuwe verbond van genade en vergeving. Op voorhand mogen zij weten dat zij bij God mogen horen, dat Hij aan hun zonde niet denkt en dat Zij Hem zullen kennen! Dat is nu hoe de Heere Jezus omgaat met mensen. Laten u en jij het dan gelovig van Hem verwachten. Wat er ook gepasseerd is in je leven. Het is een vreugde voor Hem om u te laten delen in Zijn redding en genade! Laat je dan door Hem roepen en voeden, hopend en gelovend, kijkend naar Hem! Zo wordt Zijn verlangen vervuld en het uwe eveneens! 

‘Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

mijn hart roept uit tot God, Die leeft 

en aan mijn ziel het leven geeft!’ 

(Psalm 84: 1 berijmd) 

ds. W.J. Westland 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Op de avondmaalszondag wil de diaconie de diaconale collecte bestemmen voor een project van Project 10 27 in Nicaraqua.

Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school: de leerkrachten zijn vaak afwezig, klassen zijn overvol (meer dan 60 kinderen) en de kwaliteit laat te wensen over. Hierdoor lopen veel kinderen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af.

De Iglesia Reformada werkt in vijf achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders die er alles aan moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak leven ze in krotten aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich tevens door het hoge percentage werkelozen. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik.

De Iglesia Reformada helpt juist de kinderen en jongeren uit deze wijken. Tijdens de naschoolse opvang is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst.

In deze vijf achterstandswijken worden in totaal 375 kinderen en tieners in de leeftijd van vijf tot zes jaar opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is een groot team van pedagogen, een psycholoog en pedagoog iedere dag hard aan het werk. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, bijbels onderwijs, psychosociale steun en maaltijden.

De diaconie wil dit project en doel van harte bij u onder de aandacht en uw gebed brengen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Maandag 21 februari is er geen verkoop van collectebonnen op het Kerkelijk Bureau.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 22 februari staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. 

Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in de Parel. Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 8 ‘De Koning op de troon deelt uit’ met elkaar doornemen. 

Kinderoppas is aanwezig. Van harte welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Na een langdurige pauze vanwege corona hoopt de Bijbelkring op woensdagmorgen 23 februari om 9.30 uur weer bijeen te komen in De Parel. We behandelen de hoofdstukken 1 en 2 van het boek Jona. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, leeftijd is niet belangrijk. Kom eens luisteren en meepraten.

Peter van Wijngaarden

Uitnodiging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 87ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.

De gastspreker op deze avond is ds. E.E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht met als thema: ‘Maar wat zou God van die versnipperde Kerk vinden?’

Ds. Bouter, auteur van het boek De Kerk heeft de toekomst schreef in zijn inleiding: ‘In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat de Kerk inderdaad bedoeld is om zichtbaar en tastbaar in de wereld aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Zo is zij een baken van hoop, een belofte voor de toekomst. Zij is een moeder die ons draagt in ons geloven. Het leven van Jezus biedt ons veel doorkijkjes op zo’n tastbare Kerk, zo ontdekte ik. Dat overweldigde me. In deze doorkijkjes ontdekken we wat God met de Kerk wil. Ook gaat voor onze ogen iets open van de toekomst van de wereld, de toekomst van de kosmos. En we leren hoe we nu moeten leven, in die ene Kerk’.

De leden van de 87-jarige jonge mannenvereniging nodigen jong en oud uit deze avond bij te wonen. 

Van harte welkom.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 20 februari geen zondagsschool. We hopen jullie op 27 februari weer allemaal te ontmoeten.

de juffen en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Het is bijzonder dat het met mw. J.P. Dankers-van ’t Verlaat, toch weer beter gaat. Daar danken we de Heere voor! Al blijft haar gezondheidssituatie wel kwetsbaar.

Dhr. C. Poortvliet, wordt in de komende week voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis. We leven biddend mee met de ouderen van onze gemeente. In Psalm 71 staat: “Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat”. (Psalm 71: 9)

Herinnering ambtsdragerverkiezing

Graag herinneren wij alle belijdende lidmaten aan de stemmingsvergadering op maandag 21 februari. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u deze stemmingsvergadering en de verkiesbare broeders gedenken in uw gebeden?

Heilig Avondmaal 

In twee diensten zal zondag het Heilig Avondmaal bediend worden. ’s Morgens is er de dienst van bediening Heilig Avondmaal. Terwijl de avonddienst in het teken staat van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Anders dan eerder zijn de nummers 1 en 2 niet meer aanwezig op de zitplaatsen aan de tafel. Dat betekent dat alle plaatsen aan de tafel en in de kerkbanken (middenschip en zijbankjes) voor iedereen vrij zijn in alle bedieningen. Zij die samen of alleen naar voren komen, kunnen dus vrij hun zitplaats kiezen. Wel verzoeken wij u om 1,5 meter afstand in acht te houden. Om e.e.a. goed te laten verlopen zal ook deze keer per vak genodigd worden, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om rustig zijn of haar plaats aan de Avondmaalstafel op te zoeken. De diakenen zijn u hierbij van dienst. 

U heeft tijdens de vorige avondmaalsviering kunnen zien dat een ouderling naast de predikant plaatsneemt. Ook komende zondag zal dit het geval zijn. Dit is om de predikant te ontlasten. Mochten er praktische zaken anders lopen of misgaan, dan kan de betreffende ouderling daarop reageren. Laten wij bidden dat alles in goede orde mag verlopen, tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente!

20+ 

Het is lang geleden dat we elkaar hebben ontmoet en gesproken. Het is hoog tijd dat we elkaar weer treffen en ook fijn dat het weer kan! Zondag 20 februari 2022 dan is het zover. Je bent van harte welkom om 19.45 uur in De

Parel. Het is de zondagavond na het Heilig Avondmaal. Een mooi moment om terug te kijken en te reflecteren op de diensten. Neem gerust ander 20+ers mee. 

Leeskring ‘Vrouw Vandaag’ 

Donderdagavond 24 februari hopen we weer verder te gaan met de leeskring. Aan de beurt is hoofdstuk 4 met als thema ‘Gezin’. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in De Parel. Ben je nog niet eerder geweest, maar wil je aanhaken? Ook dan ben je van harte welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cora Westland.

Bijbelkring

Woensdagavond 23 februari komen we weer bijeen in De Parel. Deze keer is het vijfde hoofdstuk uit het boekje aan de beurt. Het gaat over Ruth 2:14-23. Het thema is: De goedheid van Boaz. We beginnen om 20.00 uur. U en jij van harte welkom!

Gelezen 

‘Amen, amen! Ik gelove 

Jezus geeft dat schuld noch strijd 

Immer mij die troost ontrove! 

Blijft het hier beproevingstijd, 

Uw genade 

Slaat mij gade 

‘k Weet dat Gij mijn Heiland zijt’

Rutgers (1751-1809)

Tenslotte

We lezen zondag verder uit Matthéüs 7. In de ochtenddienst lezen wij Mattheus 7: 7-12. In dit gedeelte gaat het over het gebed. De Hemelse Vader geeft goede gaven aan hen die Hem daarom vragen. In de avonddienst lezen we Mattheus 7: 13-23. In vers 18 staat dat een goede boom geen slechte vruchten voortbrengt. We zullen zien wat het betekent om vrucht te dragen voor God! U en jou een gezegende avondmaalsviering toegewenst. Laten wij met vreugde naar het huis van de HEERE gaan!

Hartelijke groet, 

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We danken met mw. Dicky Alblas-de Boon, Nieuweweg 75, 3371 CK, voor haar herstel na een val. De breuk in haar knie is goed genezen.

Mw. Julia Buijk, Nieuweweg 10, 3371 CP, is vorige week opgenomen in het UMC te Utrecht en verblijft op de IC. Haar toestand is zorgelijk.

Gerson Muilwijk, Peulenlaan 28, 3371 XM, is donderdag 10 februari thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mw. Ina de Roover-van Wijngaarden, Jupiterstraat 2 (Tiendwaert), 3371 TE, ligt sinds januari op bed en heeft pijnlijke doorligplekken. Gelukkig is er wel verbetering.

Vorige week schreven we dat we dankbaar waren voor de verbetering in de gezondheidssituatie van dhr. Piet den Breejen, Klompéstraat 31, 3371 VS. Afgelopen week werd duidelijk dat de verbetering niet verder doorzet. Zijn situatie is nu stabiel.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag 20 februari hopen we in twee morgendiensten om 9.00 uur en 11.15 uur in De Parel het Heilig Avondmaal te vieren.

Pareldienst

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Geschiedenis is volgens het boek ‘Openbaring’, dat in de veelheid en grilligheid van het verloop der dingen er in wezen maar één ding gebeurt: Gods wil en voornemen’. 

Dr. W. Aalders (1909-2005)

25 jaar predikant

Onze oud-predikant, ds. Albert van Blijderveen, mocht afgelopen woensdag 16 februari gedenken dat hij 25 jaar in het ambt van predikant stond. Na de zendingsopleiding werd hij in 1997 als zendingspredikant uitgezonden. Hij werd docent Nieuwe testament in San Jose, Costa Rica waarna hij in 2005 in Lima (Peru) docent werd aan het Seminario Evangelico de Lima.(SEL). Terug in Nederland werd hij op zondag 21 februari 2010 verbonden aan onze wijkgemeente. Na een zegenrijke periode nam hij begin mei 2016 afscheid van onze gemeente om naar Veenendaal (wijkgemeente Dragonder) te vertrekken, waar hij nog steeds predikant is.

We feliciteren onze oud-predikant hartelijk met dit jubileum en wensen Albert maar ook Marijke, die al die jaren naast hem heeft gestaan, ook in de komende tijd nog veel zegen toe. 

Bidden en danken

  • We danken dat we in deze crisistijd het Heilig Avondmaal mogen blijven vieren. Dat we als lichaam van Christus verbonden mogen zijn aan elkaar en samen aan Christus als het hoofd van Zijn kerk. 
  • Ook dit jaar staat Libië in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging. In december 2021 waren er verkiezingen. Bid dat de uitkomst van de verkiezingen leidt tot vrede in dit land. (Gebedskalender Open Doors)
  • Regelmatig hebben we pakketten naar Cuba verstuurd met medicijnen. Bijna altijd kwamen ze aan. Op dit moment is het zo dat pakketten versturen naar Cuba niet meer kan. Wilt u bidden dat die mogelijkheid er weer komt? De mensen in Cuba zijn daar echt mee geholpen! (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Mw. Sophia Jongejan-de Nijs is bezig met een intensieve revalidatie in het revalidatiecentrum Rijndam vanwege Long Covid. Het is een lange, smalle en moeizame weg voor haar, Mart-Jan en de kinderen. Laten wij met de hele gemeente de Heere smeken of zij volledig mag herstellen en of de Heere haar en haar gezin heel nabij wil zijn.

Dhr. H.G. Molenaar is, na een paar dagen thuis te zijn geweest, voor onderzoek in het ziekenhuis geweest. Hij is nu thuis, maar hij is steeds behoorlijk ziek. Men weet niet goed waar het vandaan komt. De huisarts is in overleg met de maag-, lever- en darmarts van het ziekenhuis. We bidden voor hem en zijn vrouw.

Afgelopen dinsdag heeft mw. L. van Gelder-Klijn een nieuwe knie gekregen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Mw. M.J. Buijk-van Noordenne is na haar heup gebroken te hebben en na revalidatie in het Gasthuis Gorinchem weer thuisgekomen. We wensen beiden een voorspoedig herstel toe en dragen hen, met alle zieken die hier niet genoemd zijn, op in uw voorbede.

Heilig Avondmaal

Zondagmorgen en zondagavond zal het Heilig Avondmaal worden gehouden. ’s Morgens zal ds. P. van de Voorde het HA bedienen en ’s avonds zal ds. W. Arkeraats de bediening van het HA voortzetten en daarna de dankzegging voor het HA doen. Opnieuw worden wij als belijdende leden genodigd om de dood des Heeren te verkondigen in het midden van de gemeente. De Bijbel staat vol met uitnodigingen om tot de Heere te komen. Alle dingen zijn gereed. “De meester is er en hij roept”’ (Johannes 11: 28). “O alle dorstigen komt tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koopt en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.” (Jes. 55 :1). Kunt u deze uitnodigingen weerstaan als u de Heere Jezus liefheeft? Maar als u de Zaligmaker nog niet kent, zoek Hem dan en vlucht tot Hem. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen!

Giften

Ouderling L.J. van Gelder heeft € 20,- ontvangen voor het onderhoud van de kerk, ouderling R.A.C. van Eekelen 

€ 20,- voor algemene doeleinden en ouderling L.H.Y Eskens € 50,- voor vrije bestemming.

Bijbelstudiekring

Donderdag 24 februari zal de Bijbelstudiekring weer bijeen komen in De Parel. We zijn dankbaar dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. We bereiden voor hoofdstuk 5 uit Goudaders: Gods volk (n.a.v. Romeinen 11: 1-36). Een goede voorbereiding toegewenst. We starten om 20.00 uur en wees welkom! 

Gelezen/gehoord

‘We worden genodigd niet naar dat we Christus waardig zijn, maar naar dat we Hem nodig hebben’

Thomas Boston, 1676-1732

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 19 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 20 februari

19.45 uur 20+ – Nieuwe kerk

Maandag 21 februari

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 22 februari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 23 februari

09.30 uur Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 oost – De Parel

Donderdag 24 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

19.45 uur Leeskring wijk 1 oost – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld – Giessendam – voortzetting viering en dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – voortzetting viering en dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: Avondmaalstafel: Project 10 27 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Liesbeth den Boer, Lydia Corbijn, Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Lieneke de Ruiter, Thamar Poortvliet

De Parel: Jacobien Kraaijeveld, Lieke Koutstaal, Lydia Zonnenberg, Leandra de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop (groep A)

18.00 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

Collecten 

1. Beelduitzending kerkdiensten

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Ilse Bakker, Sijgrid Klop, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

NB Het kerkblad van 25 februari is voor twee weken

 

77-32

Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?

 (n.a.v. Markus 5: 25-34)

____________________________________­­­________________

We kunnen het ons amper meer voorstellen. Een grote menigte is op de been. Men staat dicht op elkaar. Er is geen doorkomen aan. Behalve voor Jaïrus waarschijnlijk. Voor deze eerbiedwaardige voorzitter van de plaatselijke synagoge ging men wel opzij… Maar niet voor die vrouw. Zij wordt slechts bij haar kwaal genoemd. Voor haar wijkt niemand. Zij moet zich door de menigte dringen, wil ze bij Jezus komen. Wij kunnen elkaar zo gemakkelijk onbewust en onbedoeld verhinderen.

Het is de zoveelste beproeving voor haar. Inmiddels lijdt ze al 12 jaar aan haar vreselijke aandoening: ze vloeit onophoudelijk. Wat dit met je doet, weet alleen een vrouw. Zij weet ook als geen ander wat de gevolgen zijn. Toen het na één, twee, talloze maanden niet ophield, kwamen de gevolgen. Gods wet (Lev. 15:19vv) verbood haar om omgang te hebben met anderen en anderen met haar. Welke gevolgen zal het gehad hebben voor haar gezin? Voor de omgang met haar man? Was hij haar trouw gebleven, of stond ze er alleen voor? Wat zouden we zelf doen? Gods wet verbood haar ook de toegang tot synagoge en tempel. Dat is moeilijk voor ons. Dat God je de toegang verbiedt. Waarom? Gods wetten leren ons dat de HEERE heilig is. Haar bloedverlies maakte haar onrein. Bloedverlies betekent dat ‘leven’ wegvloeit. Een signaal van de dood. Een gevolg van onze gemeenschappelijke zonde. De vrouw wordt hier dagelijks mee geconfronteerd. Het drijft haar naar haar Zaligmaker, Jezus.

Dat ging niet vanzelf trouwens. Het verdrietige, maar ook zo herkenbare van de vrouw is, dat ze eerst ‘overal en nergens’ te rade gaat. Al haar spaargeld ging eraan, maar het brengt geen genezing. Aangrijpend om dit van haar te lezen. Maar Markus vertelt het niet om medelijden te krijgen. We krijgen dit te lezen om ons te spiegelen. Wie vragen wij om hulp en wat brengt het ons? Natuurlijk bedoelt Markus daarmee niet dat we de dokter maar voorbij moeten lopen… maar hij stelt ons de vraag, waar we het nu ècht zoeken.

De vrouw hoort van Jezus. Dat verandert alles. Het evangelie van de Zaligmaker van zondaren brengt haar in beweging. Wat ze van Jezus hoort is genoeg. Het drijft haar naar Hem toe. Alle verboden ten spijt, worstelt ze zich door de mensenmenigte om Hem maar aan te raken. Al is het maar, zonder dat Hij het ziet of voelt. Van achteren, bij de zoom van Zijn kleren. Daar hingen bij elke Joodse man hemelsblauwe kwastjes (Num. 15:37-41). Waarom? ‘Opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.’ Hier is de Heilige… daar is het haar, de onreine, om te doen.

Dat is wat geloof vermag! Als onreine je vastgrijpen aan de Heilige. Wat een voorbeeld voor ons. Wat Jezus is, hebben wij allemaal nodig. Dat vraagt God van ons allemaal. Om heilig voor Hem te leven. Zuiver en alleen voor de Heere, toegewijd aan Zijn dienst. Dan worden we genezen van de kwaal van onze zonde, zoals de vrouw van haar ziekte genezen wordt. Ze raakt Hem aan, ze stop direct met vloeien en krijgt haar kracht weer terug. Wat een wonder! Wat een vreugde en dankbaarheid zal zich dan ongetwijfeld van haar meester hebben gemaakt!

Het komt er nog niet uit. We kunnen ons dat goed voorstellen, als we ons haar situatie indenken. Maar Jezus wil haar ook daarin helpen. Hij merkte het wel, dat er kracht van Hem uitging. Hij voelt dat mensen in geloof Hem aanraken. Dat kost Hem nameloos veel energie. Dat vraagt alles van Jezus, maar wat geeft Hij graag Zijn kracht in onze zwakheid. Toch wil Hij dat de vrouw voor de dag komt. Geloof is niet om verborgen te houden, maar wil beleden worden. Gods grote daden en wonderen willen gezien worden. Daarom kijkt Jezus om Zich heen en vraagt Hij naar wat Hij allang weet. Wie heeft Mijn kleding aangeraakt?

Jezus’ vraag klinkt lang na. Wie heeft Mij aangeraakt…? Ja, deed u dat ook? Niet als de samendringende menigte die weet-ik-hoe-vaak tegen Jezus aanbotste. Maar als die vrouw, met speciale bedoelingen. Met geloof en hoop, om alles wat je van Jezus hoorde. Hij vraagt dat, om je voor de dag te roepen. Om u tot openbare geloofsbelijdenis te brengen. Om ons uit te nodigen om alles tegen Hem te zeggen. Wat is dat heerlijk en bevrijdend! Vooral om uit Zijn mond het verlossende Woord te horen. ‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.’ Ook daarom moest deze vrouw uit haar anonimiteit komen. Om als een levend en bemoedigend voorbeeld te dienen, dat iedereen die de toevlucht tot Jezus neemt in vrede mag gaan, genezen van de allergrootste kwaal: de zonde.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gesprekskring

17 februari hopen we als gesprekskring weer bij elkaar te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Bram van Vliet zal dan de 3e brief van Johannes behandelen. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 19:45 uur staat koffie / thee met wat lekkers klaar. Tot dan!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 17 februari a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar aanstaande zondag; het volgen van de opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, met in de kerk maximaal 120 personen. Graag daarvoor aanmelden via wijk zuid (https://meevieren.nl/hghg-wijkzuid). Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt ook digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Uur van gebed

Zaterdag 19 februari denken we weer samen te komen voor een uur van gebed. Onverminderd is gebed nodig. Voor zoveel zieken in en buiten de gemeente, voor de zendingswerkers die namens ons zijn uitgegaan, voor de vervolgde kerk en voor Israël. Ook is er zoveel te danken. Het bemoedigt om met elkaar onze zegeningen te tellen en God onze dank hiervoor te brengen. Vanuit de breedte van de gemeente is een ieder hartelijk welkom: 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 13 februari 2022

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het kindertehuis Jemima te Jeruzalem. Al vele jaren wordt dit tehuis door ons met een collecte gesteund. Meer dan 30 jaar geleden is dit tehuis gesticht door Ed en Heleen Vollbehr 

Zij vertrokken naar de westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen. Na aankomst kwamen zij erachter dat er al veel organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982, op verzoek van de Israëlische regering, werd gestart met de bouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem. In de loop van de jaren zijn de taken uitgebreid en wordt er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding gegeven. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke overtuiging van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Al deze medewerkers worden gemotiveerd door Jezus’ woorden in Mattheüs 25: 34-40: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Met onze steun kunnen deze medewerkers de zorg aan de zwakke en blinde kinderen in Jeruzalem blijven geven. Van harte in uw gebed en vrijgevigheid aanbevolen!

Ontmoetingsavond

Na een periode waarin het door de coronamaatregelen niet mogelijk was elkaar te ontmoeten, hopen we op 17 februari weer een ontmoetingsavond met elkaar te hebben. De meditatie wordt deze avond verzorgd door ds. Dubbelman en na de pauze komt mw. A. Fokker. Zij zal een dialezing geven over de schrijver W.G. v.d. Hulst.

Wie van u kent de boeken van W.G. van de Hulst niet uit zijn of haar jeugd? Deze boekjes ‘met een boodschap’ werden met Kerstfeest uitgedeeld op zondagsscholen en ook nog in een tijd waarin het heel bijzonder was dat je een boekje kreeg. Er zijn veel mensen die deze boekjes zijn gaan sparen. Om  de herinneringen van die tijd op te halen en levendig te houden, verzorgt Annemarie Fokker een  presentatie over ‘Het leven en werk van de schrijver W.G. van de Hulst’. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen en uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal er een documentaire worden vertoond waarin de bekende schrijver zelf aan het woord komt. Op de boekentafel kunt u bijna alle boeken van deze schrijver inzien, maar ook kopen, net als de nieuwe ansichtkaarten van W.G. van de Hulst junior. Een avond vol herkenning, waarop mensen weer even ‘terug in de tijd’ gaan.

Tot slot nog een herinnering voor degenen die opgehaald worden met een auto: heb er erg in dat het verplicht is een mondkapje op te doen.

Jeugdrubriek

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Censura morum

Wanneer er blokkades zijn om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met de scriba of predikant om daarover in gesprek te gaan. Laten we bidden dat tijdens de avondmaalszondag alles in goede orde mag toegaan.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- en € 115 voor de kerk. Voor diaconie en zending ontving hij eveneens € 115,-. Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- en € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Soms betekent gehoorzaamheid dat je bereid bent om iets schijnbaar nutteloos te doen, opdat God iets groots zal doen.’

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Tenslotte

Zondagmorgen bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen in deze dienst Mattheüs 7: 1-6. Een gedeelte waarin de Heere Jezus oproept om niet te oordelen. Hij zegt er ook: geef het heilige niet aan de honden. Wat betekent dat? Met de hulp en de leiding van Gods Geest hopen we het te ontdekken. Op de avondmaalszondag willen we dan verder lezen uit Mattheüs 7. U hebt gemerkt dat we het gedeelte over het gebed in hoofdstuk 6 overgeslagen hebben. Zo God het geeft, hoop ik dat op Biddag te bepreken.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacature van diaken twee namen ingediend (in alfabetische volgorde):

Dhr. G. Boer

Dhr. J. van Haarlem

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 21 februari bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet – Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen gemachtigd worden om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 6 februari zijn in de Oude kerk twee kinderen gedoopt. De preek ging over de roeping en zalving van Elisa n.a.v. 1 Koningen 19: 15 – 21. De dienst werd geleid door ds. M. Dubbelman.

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen, 13 februari, en de daaraanvolgende week bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Op zondag 20 december hopen wij dat in twee morgendiensten in De Parel te vieren. De Heere geve ons een goede voorbereiding.

Herverdeling van de wijken

De herverdeling van de wijken is in de kerkenraads-vergadering van 31 januari jl. als volgt vastgesteld:

Van wijk 2.03 naar wijk 2.02: Boorstraat, Damstraat, Molenstraat, Pulsstraat, Schoolstraat, Stationsdwarsstraat, Stationsstraat.

Van wijk 2.04 naar wijk 2.02: Weideveld.

Van wijk 2.06 naar wijk 2.05: Blauwe Reiger, Grutto, Knobbelzwaan, Koperwiek, Kramsvogel, Patrijs en Zwaluwpad.

Van wijk 2.07 naar wijk 2.03: Dreesstraat, Groen van Prinstererstraat, De Savornin Lohmanstraat, Schaepmanstraat, Troelstrastraat, Klompéstraat, Kuyperstraat, Lelystraat, Wibautstraat en Thorbeckestraat-oneven.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.03: Claversweer alleen ‘Pedaja’.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.04: Jacobsweer 2 t/m 72 even nrs.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.09: Bayensweer, Claversweer excl. ‘Pedaja’, Doornsweer, Peulenstraat-Zuid, Plompencamp, Smalweer en Wieling (oneven adressen).

De volledige indeling vindt u op onze website www.hghg.nl onder Informatie, wijkgemeente 2, Noord – adressenlijst. Ouderling Arie Slob neemt het pastoraat op zich van wijk 2.04, samen met bezoekzuster Karin IJzerman. Ouderling Ad Lakerveld verzorgt wijk 2.02, samen met bezoekbroeder Johan van Kekerix en bezoekzuster Agnes van Kekerix.

Pareldienst

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘God heeft ons het Evangelie gezonden, als een lied om zó te zingen, dat zondaars rust vinden.’

Thomas Boston (1676-1732)

Bidden en danken

We danken dat wij in een veilig land leven zonder oorlog, of overstromingen zoals in februari 1953 en we bidden voor de mensen die geliefden verloren hebben tijdens de watersnoodramp.

Op dit moment zijn de Olympische Winterspelen aan de gang. Chinese christenen worden in deze periode strenger in de gaten gehouden. Ook online contact met christenen buiten China houdt men in de gaten. Bid voor christenen en pastors in China, dat ze ongehinderd hun geloof mogen belijden en het evangelie kunnen delen. (Gebedskalender Open Doors)

Christenen in Nepal gaan op zaterdag naar de kerk. Helaas zijn kerken, maar ook scholen, in Nepal weer dicht vanwege oplopende besmettingen. Alles gaat weer online. Dat heeft grote impact op kinderen, gezinnen en gemeenten. Bidt u mee voor hen, dat ze moed houden? Bid ook om bescherming. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

Connection

Woensdagavond 16 februari is er opnieuw Connection. Een avond waarin we onze God willen aanbidden met muziek en met onze gebeden. Het is ons verlangen dat met Connection de hemel de aarde zal raken en dat mensen met elkaar verbonden raken. Iedereen is welkom om 20:00 uur in de Parel, aanmelding via www.meevieren.nl is wel verplicht. Wees er snel bij, want vol is echt vol.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan al onze zieken. Velen zitten in quarantaine vanwege covid-19, anderen zijn ernstig ziek en ondergaan chemokuren. Ook ervaren sommigen ernstige psychische nood. Laten we als gemeente voor hen bidden en hen bemoedigen. Er is reden voor bemoediging uit het Woord van God. “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen” (Jes. 53: 4a).

Voorbereiding Heilig Avondmaal

In de zondagmorgendienst van 13 februari zal de prediking vooral staan in het teken van de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat gehouden zal worden op zondag 20 februari in de Oude Kerk. Hoewel heel ons leven een voorbereiding hoort te zijn om God te ontmoeten, mogen we komende week ons in het bijzonder voorbereiden om de Heere te ontmoeten aan Zijn tafel. De roepstem zal weer tot ons komen: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven’ (Matth. 28:11). Kunnen we niet meer leven zonder de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk? Laten wij dan tot Hem vluchten met al onze zonden en zorgen. Dan mogen we zeker zegen verwachten. Onderzoeken we ons hart, dan zien wij alleen maar tekort. Maar onze Zaligmaker wil ons Zijn volkomen gerechtigheid schenken uit louter genade.

Bezinning Heilig Avondmaal

In de voorbereidingsweek zal op donderdag 17 februari in de Nieuwe Kerk een bezinningsavond worden gehouden i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Gemeentebreed kan gereserveerd worden voor deze bijeenkomst via Meevieren.nl.

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €10,- en € 41,- aan collectebonnen voor de kerk en € 10,- contant voor de kerk.

Nieuwe bezoekbroeders

Er zijn twee nieuwe bezoekbroeders benoemd

De heer J.W. Vlot (wijk 3.5 van broeder M. Leenman)

De heer H. Wijnja (wijk 3.7 van broeder R.A.C. van Eekelen)

We wensen de nieuwe broeders veel zegen toe op hun werk in de gemeente. Dat ze het mogen doen vanuit de liefde van hun hart, zoals de laatste regel van Ps. 119 vers 83 berijmd zegt: ‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.’

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een lege hand’ 

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 februari

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek 

Zondag 13 februari

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 14 februari

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 15 februari

GEEN Ora et Labora

19.15 uur Verzamelen Emmaüswandeling – OK

Woensdag 16 februari

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Connection – De Parel

Donderdag 17 februari

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja – br. A. de Hek

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

19.45 uur Gesprekskring – OK

20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal – NK

Vrijdag 18 februari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

15.30-16.15 uur Weeksluiting De Lange Wei

Zaterdag 19 februari

19.00 uur Gebedskring – OK

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk coram Deo

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per veertien dagen

Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien dagen

Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen

Algemeen vrijwilliger voor overdag

Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken

Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk. Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 – 3342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

Herbergconcert

Zaterdag 12 maart a.s. kunt u weer deelnemen aan het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We gaan wandelen op de Planken Wambuis, een prachtig natuurgebied bij Ede. We ontvangen u graag vanaf 10.30 uur in het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur vertrekken we met een verzorgd lunchpakket. Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten: volledig arrangement: € 30,-. Alleen concert: € 15,-.

Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-3342225. We vragen bij aankomst naar een coronatoegangsbewijs.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 13 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. M. Dubbelman

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima kindertehuis Jeruzalem

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Lenny Egas, Naomi Veldman, Annette Teeuw

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Sanne Ritmeester

De Parel: Gerrie de Ruiter, Rebekka Versluis 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm Psalm 92: 1

avonddienst: Psalm 123: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 14

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Mette Klop, Daniëlle Terlouw

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-31

 WEG ER MEE!

“U zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen.” 

(Micha 7 : 19)

____________________________________­­­________________

 In deze dagen -rond 1 februari- worden er weer herinneringen opgehaald aan de aangrijpende gebeurtenissen, die zulke diepe sporen hebben getrokken. Het woeste water nam bezit van het land, dat in vorige eeuwen aan de macht van de zee ontworsteld was. Het werd ook een graf voor velen, die het niet konden ontlopen. Als we daaraan denken, begrijpen we, dat de zee in de Bijbel meer dan eens het beeld is van de dood, die ons als een onweerstaanbare macht meevoert naar het graf.

Nu blijkt de zee in het Woord van de Heere toch ook een andere betekenis te hebben. Dat is tot verwondering. Micha, die ‘kleine’ profeet, heeft daarover grote dingen te zeggen. In gedachten zien we hem bij de zee staan, die op sommige plekken heel diep is. Wat is daar te vinden? Wij weten het: daar zijn óók allerlei dieren, net als op het land. Alleen zien we die niet, want ze komen nooit aan de oppervlakte.

Maar die dieren zijn niet alléén. Ze hebben een heel bijzonder gezelschap: de zonden van gevallen mensen. Hoe komen die daar dan? Wel, de Heere heeft ze er zelf in gegooid. Dat is de inhoud van het evangelie, dat Micha mag brengen.

Wat zijn dat voor zonden? Dat zijn zonden van hen, over wie God zich ontfermde. Te midden van de verwording van het leven -óók tóen- waren er kennelijk mensen, die zich van die nood bewust waren. Zij leden onder het kwaad dat ze om zich heen zagen en onder de zonde, die ze in hun eigen leven zagen voortwoekeren. Die zonde is als een monsterachtig gebeuren, dat ons bedreigt, dat ons als een onoverwinbare macht wil meeslepen naar een eeuwig verderf.

Wat wij niet kunnen, dat doet de Heere. Hij pakt die zonden beet, die als een molensteen om de hals kunnen hangen en werpt ze in de zee. Letterlijk staat er: ‘Hij slingert ze van zich af, zó de zee in’. Daar zinken ze als een zware steen naar de diepte.

Ze kunnen dus nóóit meer naar boven komen. Dat wil zeggen: ze kunnen nóóit meer tot een eeuwig verderf leiden, even zeker als de Heere er nóóit meer op terug zal komen. Dat is tot een rijke en diepe troost voor allen, die met hun schuld en zonde de toevlucht tot de Heere mochten nemen. Hij heeft hen als ’t ware laten zien, dat Hij die zonden beetpakte en in de zee gooide.

Heb je er dan ook nóóit last meer van? Dat is wat anders. Al liggen die zonden op de bodem van de diepzee, onbereikbaar, dan kan de gedachte daaraan je nog genoeg benauwen. In tijden van geestelijke donkerheid of van aanvechting van de kant van de boze. Dan lijkt het wel, of die zonden nog levensgroot voor je staan en of de duivel ze allemaal boven water haalt: ‘Kijk, hier zijn ze!’

Daar komt bij, dat we dagelijks opnieuw zonde doen. Dan liggen er -om zo te zeggen- weer zonden op het strand. Dan moet de Heere ze dus weer opnieuw in de zee gooien. Welnu, dat doet Hij ook. Het Hebreeuwse woord geeft aan, dat Hij het niet éénmaal maar vele keren doet. Altijd weer opnieuw. Datzelfde Hebreeuwse woord zegt het zo mooi: ‘Hij gooit die zonden de zee in, zover als het maar kan!’

Hebt u last van uw zonden? Stapel ze dan niet op voor uw voeten maar brengt ze ‘bij de zee’ en bid en bedel: ‘Heere, werpt U ze maar in de zee. Ik kan ze niet tillen, laat stáán ze ver van mij vandaan gooien’.

Dit alles is alleen mogelijk dankzij het werk van de Heere Jezus. Die zonden kunnen op de bodem van de zee blijven liggen, omdat Hij er óók was. Dieper kon Hij niet wegzinken in de diepten van de zee.

Wonderlijk: dan zien we die zee tóch ook weer als een plaats van de dood. Net als in 1953, weet u wel. ‘Al Gods golven waren over Hem’. In de stormvloed van Gods toorn ging Hij ten onder.

Juist daardoor wordt die diepe zee een plaats, waar de zonden eeuwig kunnen blijven. Christus stond op uit de wateren van de dood, de zonden bleven achter. Ze blijven óók achter, als voorafgaande aan het laatste oordeel de zee haar doden terug geeft.

Straks is de zee er niet meer. En de zonden al helemáál niet. Dan is er de glazen zee met aan haar oevers de schare van de zangers, die het lied van Mozes en van het Lam zingen. Blijft de vraag: wáár laten wij onze zonden?

ds W.Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

In vervolg op de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen en de adviezen vanuit het CIO / PKN is afgesproken dat de aantallen bezoekers in de kerkdiensten weer worden opgeschaald. Met ingang van zondag 30 januari zijn er in de Oude Kerk en in De Parel weer zoveel kerkgangers welkom, die op een veilige afstand een plaats kunnen worden geboden. Concreet zijn hiervoor de aantallen beschikbare plaatsen in het registratiesysteem aangepast. Het aanmelden voor deze diensten blijft ongewijzigd via “meevieren.nl”. Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost verder worden geïnformeerd.

Ook voor het kring- en verenigingswerk is er meer ruimte gekomen. Alle bijeenkomsten kunnen weer worden georganiseerd onder de geldende basismaatregelen van de overheid. De kerkelijke gebouwen zijn hiervoor beschikbaar, een coronatoegangsbewijs is niet van toepassing voor deze bijeenkomsten.

25 jaar

Op 2 februari was het 25 jaar geleden dat kerkelijk werker R. (Rook) Verkaik werd verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam / Neder-Hardinxveld. Hiermee is hij tegelijk ook 25 jaar als kerkelijk werker actief binnen de landelijke kerk. Inmiddels is hij op meerdere plaatsen actief en mag hij ook andere gemeenten dienen. Wij feliciteren hem met dit jubileum en wensen hem, samen met zijn gezin Gods zegen toe. Als gemeente danken wij hem in het bijzonder voor al die jaren van inzet en betrokkenheid en dat we ook nu nog steeds een beroep op hem kunnen doen.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Honderd handig / wie helpt?

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest hónderden lapjes te sorteren en bij elkaar te voegen tot lappendekens. Dat heeft geresulteerd in ongeveer 30(!) dekenpakketten, die klaar staan om aan elkaar gezet te worden.

Wie wil ons daarbij helpen? Een gezellig werkje tijdens deze lange saaie winterdagen/-avonden en nuttig bovendien! Misschien ook leuk om samen met een ander / anderen te doen.

Pakketten kunnen opgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184-61 10 08.

Ontvangen uit erfenis

Vorig jaar februari overleed mw. A.C. (Ans) den Breejen. Zij woonde het grootste deel van haar leven in het huis waar ze was geboren, op Nieuweweg 187. Naast een aantal legaten heeft ze bij testament bepaald dat het restant van haar nalatenschap moest worden verdeeld over 7 erfgenamen, met name genoemde organisaties. Zowel onze diaconie als onze kerkelijke gemeente waren ieder 1 van deze 7. In afwachting van de definitieve afrekening hebben zij eind vorig jaar elk € 45.000,-, als voorschot ontvangen (het grootste gedeelte van hun erfdeel).

De beide colleges hebben deze nalatenschap in verwondering en met grote dankbaarheid aanvaard. De kerkrentmeesters zullen met dit bedrag de voortgang van de eredienst en het pastoraal werk in de eigen gemeente ondersteunen. De diakenen besloten om het hen toekomende bedrag volledig te besteden aan een doel dat paste binnen de belangstelling van Ans den Breejen.

Graag willen zij hiermee een bijdrage leveren aan de financiering van de uitbreiding van de Interlakes School in Ethiopië met een aantal leslokalen, waartoe onlangs door het bestuur is besloten. Dankzij deze uitbreiding kunnen nog meer leerlingen profiteren van kwalitatief goed christelijk onderwijs.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Aanstaande zondag zal de diaconie de opbrengst van de diaconale collecte bestemmen voor een project in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. Deze bestemming wil de diaconie van harte aanbevelen en wilt u dit project ook meenemen in uw voorbede?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 2021 en toezeggingen Actie Kerkbalans 2022

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

151.171

175.000

-23.829

Giften

40.547

6.000

34.547

Overige collecten

7.143

8.500

-1.357

Erfenissen en legaten

45.000

2.500

42.500

Totaal

243.861

192.000

51.861

Zeer dankbaar zijn we voor de ontvangen collecten en giften in het afgelopen jaar. Hiermee doelen we zowel op een aantal grote giften, maar zeker niet minder op de ‘twee kleine munten van een weduwe’. In verwondering mochten we ook een nalatenschap van een overleden gemeentelid aanvaarden.

Vrijwillige bijdragen 2021

In 2021 is € 390.676,- ontvangen aan Vrijwillige Bijdrage. Ook dit stemt ons zeer dankbaar. Het is ruim boven het begrote bedrag van € 350.000,- en ook boven het toegezegde bedrag van € 378.182,-. 

Vrijwillige bijdragen 2022

Afgelopen twee weken is de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Mede door de inspanningen van de 3 wijk coördinatoren en de vele vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en weer ingezameld mogen we terugkijken op een geslaagde actie. Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de gemeente ook dit jaar bereid is om het kerkelijk werk te steunen. Er is een bedrag van ruim € 392.000,- toegezegd voor de vrijwillige bijdrage in het jaar dat voor ons ligt. Eerder legden wij u een begroting voor met een aanzienlijk tekort. Dat de toezeggingen dit jaar ruim meer zijn dan wat in de begroting was opgenomen verkleint het verwachte tekort aanzienlijk. Hierdoor zijn ook in dit nieuwe jaar de middelen voorhanden om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.

Wij bedanken de gemeente voor deze steun en danken bovenal de HEERE God, dat Hij dit geeft.

College van kerkrentmeesters

Héj!

Ben jij tussen de 18-35 jaar?

En heb jij goede ideeën?

Dan horen wij die graag!

De evangelisatie commissie is benieuwd naar jullie ideeën en voorstellen hoe we als kerk Gods goede boodschap in ons dorp kunnen delen. 

Misschien heb je de uitnodiging al in de bus gekregen. Maar hierbij anders nogmaals van harte uitgenodigd voor een ‘Brainstorm avond’

Wat? Brainstorm avond

Met elkaar nieuwe, frisse manieren bedenken hoe we onze missionaire roeping handen en voeten kunnen geven. Heb jij een idee? Kom die dan deze avond met ons delen en bespreken!

Wanneer? Donderdagavond 10 februari 2022

Om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur) 

Waar?: De Parel

Voor wie?: Alle jongeren (ca. 18-35 jaar)

Wil jij eenmaal één avond vrijmaken om samen met ons na te denken over de toekomst van het evangelisatiewerk in onze gemeente? Dan zien we je graag! (En neem gerust iemand mee).

Mocht je nu niet tot deze leeftijdsgroep behoren, maar wel een goed idee hebben? Dan mag je dat natuurlijk ook zeker laten weten, graag zelfs. Mail dan naar: ec@hghg.nl

Voor meer informatie of bij vragen mail ons!

Namens de evangelisatie commissie,

Marco Kraaijeveld

ec@hghg.nl

PS. Mocht je verhinderd zijn (in quarantaine bijv.), mail je idee(ën) dan zeker door!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 februari staat er een kringmorgen gepland en willen we verder gaan met hoofdstuk 12 uit het boekje. We zijn inmiddels aangekomen in Sodom en zullen nadenken over het gedeelte uit Gen. 19: 1-14. Iedereen hartelijk welkom om 9.30 in de Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagavond staat het achtste gebod centraal in de dienst. Zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus bespreekt dit gebod en laat ons zien dat het er ook om gaat hoe wij met onze eigen bezittingen omgaan. Wat betekent dit gebod voor ons geld en goed? Waarom is dat niet om het even? Over die vragen denken wij na in deze leerdienst. We lezen in de dienst opnieuw uit de Bergrede: Matth. 5: 42-6: 4 en 6: 19-25. We lezen daarbij 2 Korinthe 8: 1-9. Het is mooi om dat thuis vast door te nemen.

Bijbelkring

De Bijbelkring die afgelopen woensdag niet door kon gaan wordt verplaatst naar woensdag 9 februari. Aan de beurt is hoofdstuk 4 uit het boekje. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 11,50 (collectebonnen) voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Wij moeten het als een bijzonder voorrecht beschouwen als het ons vergund is de heilige vergaderingen (erediensten) bij te wonen, waar de gelovigen elkaar opwekken om God te dienen en Hem aan te roepen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Ineens was corona ook in ons gezin. Gelukkig hebben we milde klachten. Het betekende intussen wel dat de preekbeurten niet door konden gaan. Het was bijzonder jammer om niet in de Kerk, School en Gezinsdienst te kunnen voorgaan. Toch heeft het evangelie geklonken: Zoek eerst het Koninkrijk van God! Het viel mij op in de preek dat ‘eerst’ verbonden werd met ‘het beste’. Laten wij God het beste van ons leven geven!

Door corona is mijn agenda wel wat door de war gehaald. Graag had ik in de achterliggende week een heel aantal ouderen van de gemeente willen bezoeken. Op een later moment hoop ik dat zeker te doen, maar dat kan dus even duren!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik op afgelopen zondag

Dankbaar kijken we terug op de diensten van afgelopen zondag. Dankbaar ook, omdat juist in de week ervoor er versoepelingen waren afgekondigd en we met meerdere mensen weer de diensten konden bezoeken. De morgendienst stond in het teken van Kerk, School en Gezin. Tijdens de dienst werden diverse liederen, die op school waren geleerd, gezongen door een kinderkoor o.l.v. Marjolein, terwijl we als gemeente mee mochten zingen. Jammer was het dat een paar kinderen positief getest waren op corona, zodat zij en hun ouders er niet bij konden zijn. Het thema van de preek was “Niemand is als jij” n.a.v. 1 Samuël 16: 1-13.

Tijdens de avonddienst mochten er 13 broeders in het ambt worden (her)bevestigd. Er werd afscheid genomen van drie broeders: ouderling Cees van Andel, Vierling 10, 3371 JH, jeugdouderling Erik van de Wetering, Plompencamp 31, 3371 PD en diaken Dick Klein, Wilhelminastraat 1, 3373 AR. We willen jullie bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren. Hierin betrekken we ook Henk Leenman (bezoekbroeder van Cees van Andel) en Jannie van der Ham (bezoekzuster van Wim Hoogendoorn). De schriftlezing was uit Jesaja 40: 1-11.

Onze zieken

Dhr. Piet den Breejen is woensdag 26 januari thuisgekomen uit het ziekenhuis en wordt daar verder verpleegd.

Het duurt nog even voordat het traject van bestralingen bij mw. Ria van Wingerden – van ‘t Hoog daadwerkelijk zal beginnen. Half februari worden er eerst markers in haar long aangebracht die vervolgens moeten hechten. Daarna kan de bestraling plaatsvinden.

Huwelijksjubileum

Op donderdag 10 februari hopen Jan en Corrie Aalderink-van Daalen, 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst met dit jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, ruim een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Geboorte

“Je bent Mijn kroon op de schepping en gekroond als Mijn geliefd kind.”

Op donderdag 27 januari jl. is in het gezin van Chrétien en Lydia Zonnenberg, een zoon geboren. Zij gaven hem de namen Benjamin Cornelis. Zijn roepnaam is Boaz. Boaz is het broertje van David, Jente en Ralph. We feliciteren jullie van harte met dit geschenk van God en veel zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen!

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 6 februari zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente: Loïs Naomi (Loïs) Visser, geb. 3-12-2021, dochter van Paul en Riemke Visser, geb. 7-8-2020, zoon van Walter en Miranda van Elzelingen. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman.

Gemeente in coronatijd

Nu de maatregelen weer versoepeld zijn, gebruiken we tijdens de kerkdiensten in De Parel weer beide zalen en is het niet meer nodig om tijdens de Pareldiensten de jongeren meer voorrang te verlenen. Ook als u tijdens de morgendiensten gebruik wenst te maken van de oppas, hoeft u dit niet meer te melden, omdat de oppas weer standaard aanwezig zal zijn. Wel wijzen wij u erop, dat bij binnenkomst en het uitgaan van de kerk, alsook tijdens het verplaatsen in de kerk, een mondkapje dringend gewenst is. Alleen als u vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen, bent u hiervan uitgezonderd. Laten we ons hier vooral aan houden, zodat uw mede kerkbezoekers zich niet plotseling onveilig voelen.

Herverdeling van de wijken

In de loop van de tijd is er door verhuizing e.d. een scheve verhouding ontstaan tussen de aantallen bezoekadressen door de verschillende pastorale ouderlingen. Omdat er nu 2 nieuwe pastorale ouderlingen zijn aangetreden, is dit een mooi moment om een herverdeling van de wijken toe te passen. Hieronder staat vermeld welke veranderingen hebben plaatsgevonden:

Van sectie 3 naar sectie 2: Boorstraat, Damstraat, Molenstraat, Pulsstraat, Schoolstraat, Stationsdwarsstraat, Stationsstraat.

Van sectie 4 naar sectie 2: Weideveld.

Van sectie 6 naar sectie 5: Blauwe Reiger, Grutto, Knobbelzwaan, Koperwiek, Kramsvogel, Patrijs, en Zwaluwpad.

Van sectie 7 naar sectie 3: Dreesstraat, Groen van Prinstererstraat, De Savornin Lohmanstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckestraat-oneven, Klompéstraat, Troelstrastraat, Kuyperstraat, Lelystraat en Wibautstraat.

Van sectie 10 naar sectie 3: Claversweer alleen ‘Pedaja’.

Van sectie 10 naar sectie 4: Jacobsweer 2 t/m 72 even nrs.

Van sectie 10 naar sectie 9: Bayensweer, Claversweer excl. ‘Pedaja’, Doornsweer, Peulenstraat-Zuid, Plompencamp en Wieling.

De pastorale zorg van de secties 2 en 4 wordt door de broeders Ad Lakerveld en Arie Slob verzorgd. Bij de aanlevering van de kopij voor dit kerkblad was nog niet bekend wie van de broeders welke wijk voor zijn rekening gaat nemen. Herverdeling van de wijken is onder voorbehoud van het besluit van de kerkenraad. Dat hopen we in het volgend kerkblad bekend te maken.

Pareldienst

We mogen weer met meer gemeenteleden samenkomen en hebben ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Er is dus voldoende plaats, ook om iemand mee te nemen. Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 20 februari met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Het geloof is de hand die Christus aanneemt, en alles van Hem ontvangt.’

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Bidden en danken

We bidden voor de gebroken gezinnen in onze maatschappij waar de kinderen het vaak moeilijk hebben om hun plaats in de samenleving te vinden, doordat ze een stabiele (gezins)omgeving moeten missen.

‘Dit seminar wakkerde mijn liefde weer aan. Een liefde die ik kwijtgeraakt ben.’, vertelt een deelnemer aan een seminar. 25 jonge gelovigen uit zes verschillende huiskerken kwamen bij elkaar om meer te leren over de Bijbel, het christelijk geloof en vervolging. Deze seminars zijn tot grote zegen van gelovigen in Centraal-Azië. Wilt u hiervoor danken. (Gebedskalender Open Doors)

De onveiligheid in Oost-Congo duurt voort. Ook het ziekenhuis in Itendey, dat in augustus werd aangevallen door rebellen, is nog steeds gesloten. Bid voor het werkeloze personeel. Bid dat rebellengroepen hun wapens neerleggen én dat de duizenden mensen die op de vlucht zijn, weer in vrede terug kunnen naar hun dorpen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We zijn dankbaar met Rens Leenman (8 jaar) die, na 11 maanden een dagbehandeling in Utrecht te hebben gehad, weer thuis mag zijn en dat de behandelingen een goed resultaat mochten hebben. De behandeling gaat op een laag tempo verder in een ambulant traject. We bidden dat dit het resultaat nog verder zal verbeteren.

Huwelijksjubileum

Op 9 februari a.s. hoopt het echtpaar Van Wingerden – De Ruijter, 60 jaar getrouwd te zijn. Hun huwelijk werd bevestigd door ds. de Graaf in de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente aan de Buitendams. Ze mogen weten door de Heere te zijn samengebracht en door Hem geleid, als een Herder die zijn schapen weidt, door alle hoogte- en dieptepunten in hun leven. Wij feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen met hun kinderen en kleinkinderen een gezellige dag toe.

Jubileum pastoraal werker

Dinsdag 1 februari mocht onze kerkelijk werker R. Verkaik gedenken dat hij 25 jaar in deze bediening werkzaam mag zijn. In die jaren zijn er heel wat gesprekken gevoerd en is er op veel momenten meegeleefd in vreugde en verdriet. Ook in onze gemeente mocht onze broeder voor velen van betekenis zijn en we zijn dankbaar dat hij tot vandaag de dag bijstand verleent in het pastoraat met de talenten die God Hem geeft. Wij wensen hem, samen met zijn vrouw Marry en de kinderen, Gods leiding en zegen toe voor de komende tijd (Ps.90: 17).

Nieuwe bezoekbroeders

De nieuwe bezoekbroeders zijn:

  1. De heer P. Versluis (wijk 3.8 van broeder W. Huisman)
  2. De heer D.A. Verlek  (wijk 3.3 van broeder L.T. Veldman)
  3. De heer J. van Tuijl  bezoekbroeder voor senioren.

We wensen de nieuwe broeders veel zegen toe op hun werk in de gemeente. Broeder W. de Nijs (bezoekbroeder voor senioren) stopt vanwege zijn leeftijd. We danken hem hartelijk voor het vele werk dat hij in de loop der jaren voor onze gemeente heeft verricht. Moge het tot een rijke zegen zijn. Verder wensen wij broeder de Nijs veel zegen en rust toe de komende jaren.

Data Heilig Avondmaal in 2022

De data voor het Heilig Avondmaal in 2022 zijn als volgt:

Zondag 20 februari, Zondag 22 mei, Zondag 4 september en Zondag 4 december. Noteer ze in uw agenda!

Belijdeniscatechese

In deze periode denken de belijdeniscatechisanten na over de vraag of zij hun ja-woord kunnen geven tegenover de Heere, Die hen roept. Je zou de vraag ook om kunnen draaien: kun je ‘nee’ zeggen? Voor sommigen is er veel vrijmoedigheid om het geloof te belijden, voor anderen is het (nog) een zoektocht. Wilt u voor hen bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest? De aannemingsavond staat gepland op dinsdag 22 maart.

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan’ 

(Eliza Laurillard, 1830-1908)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat we vanaf 30 januari weer met meer mensen onze kerkdiensten mogen houden. In de Oude Kerk mogen 250 mensen en in de Parel 90. Wat een zegen dat we elke zondag het evangelie mogen horen. “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19 : 10).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 5 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 6 februari

14.15 uur Zondagschool – 

Maandag 7 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 weekopening Tiendwaert

Dinsdag 8 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

19.00-20.00 uur Luister naar de Goede Herder – OK

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

20.00-22.00 uur Opvoedkring wijk Zuid – 

Woensdag 9 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – 

20.00 uur Bijbelkring wijk Oost – 

Donderdag 10 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 februari

15.30-16.15 uur weeksluiting Lange Wei

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde, Heid. Catechismus Zondag 43

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G. Wassinkmaat, Barneveld

18.00 uur ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 42

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord ds. J. Schaap, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Thirza de Kock, Anne-Lyn de Jong, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet, Madeleine van Milligen

De Parel: Prisilla Egas, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81:12

avonddienst: Psalm 72:7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

15.30 uur* ds. J.C. de Groot, Dordrecht

Collecten 

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Carola Klop, Nienke de Groot, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo volente, zo God het wil.

 

77-30

Bidden met zieken (kracht van gebed 7/7)

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem èn door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

 (Jesaja 53: 5)

____________________________________­­­________________

Het zou wel eens kunnen zijn dat het laatste thema in deze serie over de kracht van gebed, ook het lastigste is: Bidden met zieken. Wat het lastig maakt is natuurlijk de vraag of er wel iets gebeurt als je met een zieke bidt. Tenminste, dat is ook altijd mijn worsteling, ondanks dat ik echt al veel wonderen heb gezien. De andere kant is namelijk ook waar, ik heb ook heel veel wonderen waar we op hoopten niet zien gebeuren. De vraag is dan of God die gebeden niet heeft verhoord. Iedereen die regelmatig met zieken bidt, zal deze spanning herkennen.

Als we kijken naar wat Jezus ervan zegt, dan valt het op dat Jezus in ieder geval twee keer zegt, dat zieken zullen genezen. Je leest dat aan het einde van het evangelie dat Markus schreef bij de tekenen die het geloof zullen volgen, dat als we op zieken de handen leggen ze zullen genezen. Daarnaast stuurt Jezus de discipelen het land in met de opdracht om de zieken te genezen. Dus kennelijk was dit voor Jezus ook een verwachting, dat de discipelen toen en wij nu, door zouden gaan met Zijn werk. En toch blijft het overlaten aan God Zelf.

Op het moment dat vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen en ze hem door het dak hebben laten zakken voor de voeten van Jezus, hebben zij er alles aan gedaan wat ze konden. Ze hebben hem meegesleept op zijn matras, ze hebben hem het dak opgesleept, het dak opengebroken en daarna hem door het dak naar beneden laten zakken. En dan komt het moment dat ze niets meer kunnen doen en dat het afwachten is, wat Jezus zal doen. Dan zou het zo maar eens heel frustrerend geweest kunnen zijn dat Jezus die vriend niet gelijk geneest, maar dat Hij zegt: “Je zonden zijn je vergeven”. Dat is het mooiste wat er is, maar dáár hadden ze die moeite niet voor gedaan. Toch is dit precies wat bidden met zieken is. De genezing hebben wij namelijk nooit in de hand. Dat is en blijft Gods werk op Zijn tijd.

Toch is ook dit waar: Als we niet bidden, zullen er ook minder mensen genezen. Het heeft dus alles te maken met onze gehoorzaamheid en trouw op dit punt. Je kunt zeggen dat genezing niet zo belangrijk is, want daar moet het toch niet over gaan? Vergeving is toch belangrijker? Dat is in ons denken misschien wel waar geworden, maar in het Joodse denken horen lichaam, ziel en geest helemaal bij elkaar. Wij zijn heel erg Grieks in ons denken en hebben alles uit elkaar getrokken. Daarnaast is het ook zo dat als we genezing van het lichaam of de psyche minder belangrijk zouden vinden dan ons geestelijk welzijn, we ook een deel van het offer van Jezus aan de kant zouden zetten.

Het is niet voor niets dat bij de instellingswoorden van het Avondmaal in de Bijbel nergens staat dat bij het breken van het brood het zou gaan over vergeving van zonden. Dat is in het formulier wel toegevoegd, maar dat staat nergens in de Bijbel. De beker tijdens het Avondmaal is het bloed van Jezus dat vergoten is tot verzoening van onze zonden, maar dat staat er niet over het breken van het brood. Jezus zegt dan: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt”. Jezus’ lichaam wordt voor ons gegeven. Waarom dan? Als je leest wat Jesaja daarover schrijft in hoofdstuk 53, wordt dat duidelijk: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”. De zweepslagen die Jezus kreeg, waren geen onderdeel van het proces, maar die waren er vanwege de machteloosheid van Pilatus. Ze waren wel nodig, want door die zweepslagen, verdiende Jezus onze genezing. Daarmee is de grond gelegd voor de opdrachten van Jezus om zieken te genezen.

Er zit alleen nog wel de kant aan dat wij nu in een gebroken en niet maakbare wereld leven. Daardoor zullen we ook nu blijven dealen met die gebrokenheid, ondanks dat de vergeving wel is verdiend. Het is net als met de verzoening: Er is betaald voor de zonde, maar we hebben nog wel met zonde te maken. Zo is er ook betaald voor onze genezing, maar we hebben nog wel met ziekte te maken. Het wonder zal òf nu direct gebeuren als we met een zieke bidden en hem de handen opleggen, òf door een proces van genezing heen, waarbij ook artsen betrokken kunnen zijn, of ánders zal het wonder voor de gelovige gebeuren bij de hemelpoort. Het feit is dat de genezing voor iedere gelovige is verdiend. En wij worden opgeroepen om onder handoplegging voor zieken te bidden, zodat er nu soms al iets van de hemel op aarde zichtbaar zal worden en Jezus meer eer zal krijgen. En neem dat dan altijd opnieuw serieus, doe wat Jezus van je vraagt.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Open Kerk

De Oude Kerk is op zaterdagmorgen en woensdagavond open. We mochten in de afgelopen maand heel diverse mensen begroeten. Rustzoekers, bidders en andere belangstellenden. Daar zijn we dankbaar voor. Er blijkt behoefte aan te zijn. Graag willen we de kerkdeuren ook op dinsdagmiddag open doen. Daar hebben we nog gastheren en gastvrouwen voor nodig. Is het iets voor u? Alleen uw aanwezigheid is voldoende. Wilt u zich aanmelden voor de woensdagavond of zaterdagmorgen dan kan dat ook. Voor meer informatie bel gerust, 61 18 52 of 06.25 59 49 03.

Kerk is open: Woensdag 18.45-20.15 uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 30 januari

Zondag 30 januari zullen de morgendiensten in het teken van Kerk, School en Gezin staan. Als collectedoel voor de diaconale collecte is door de scholen de Stichting Chris aangedragen. Graag wil de diaconie dit doel bij u onder de aandacht brengen en tegelijk ook in uw milddadigheid aanbevelen.

Vanuit de scholen werd er bij dit doel het volgende geschreven:

Dit doel kiezen we, omdat Stichting Chris er voor iedereen is, hoe je ook bent. Niemand is als jij, je mag er zijn en altijd welkom voor een luisterend oor bij Stichting Chris. Bij ‘Chris, wat er ook is!’, zo bieden zij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Ze bieden sociaal emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. Daarnaast zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Voor meer informatie, zie de website Chris – Wat er ook is en Stichting Chris en Voorkom! www.chrisvoorkom.nl

Namens de diaconie van harte aanbevolen.

Wilt u deze collecte, de Stichting Chris en al het werk wat op de christelijke scholen wordt gedaan ook meenemen in uw voorbede?

Sociaal Diaconaal Noodfonds

De diaconie wil graag het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) weer een keer onder uw aandacht brengen. Het fonds is al enkele jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en is een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke keken. Wat houdt het in?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak of werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls ook is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat, als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep mensen is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Wat hebt u, als kerklid, daar dan mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke.

Via het telefoonnummer 06.38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Vacature diaken

Alle belijdende leden van onze wijkgemeente worden er aan herinnerd om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend. Uiterlijk tot maandag 7 februari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk. We bevelen deze vacature aan in uw voorbede.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk, € 15,50 voor de diaconie, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt! 

Bijbelkring

Woensdagavond 2 februari is er weer Bijbelkring. Het is fijn dat we dan weer samen kunnen komen. We bespreken deze avond Ruth 2: 1-13. Daarbij hoort hoofdstuk 4 van het boekje. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Hartelijk welkom!

Gelezen

‘God is dàn het allermeest nabij, wanneer Hij het verst schijnt verwijderd te zijn.’

Maarten Luther

Tenslotte

Komende zondagmorgen is er de jaarlijkse dienst van Kerk, School en Gezin. ‘Niemand is als jij’, is het thema. Op school wordt verteld over de schepping, David die tot koning wordt gezalfd en de gelijkenis over de verloren zoon. Ik heb het voornemen om in de dienst te preken over David die tot koning wordt gezalfd (1 Samuel 16: 1-13). Een geschiedenis waarin duidelijk wordt dat God met andere ogen kijkt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. In de avonddienst gaat ds. J.A.C. Olie uit Delft voor. U en jij een gezegende zondag toegewenst! Laten we er met verwachting naar toeleven! Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Kerk-school-gezinsdienst

De afgelopen week is er op de verschillende christelijke basisscholen aandacht geweest voor het thema van dit jaar: ‘Niemand is als jij’. Er is verteld over de schepping, de zalving van koning David en de verloren zoon (Lucas 15) en er is geprobeerd om de kinderen mee te geven dat God, hun Hemelse Vader, hen mooi heeft gemaakt. Komende zondagmorgen is de kerkdienst gericht op de kinderen en dit thema. We zingen de liederen die geleerd zijn op de scholen en er is muzikale medewerking van een kinderkoor van ongeveer 25 kinderen o.l.v. Marjolein en Brenda. De schriftlezing is 1 Samuel 16: 1-13 waarin David gezalfd wordt tot koning. We hopen dat er veel kinderen (en hun ouders) aanwezig zullen en kunnen zijn.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zullen er broeders in het ambt worden (her)bevestigd en nemen we ook afscheid van drie broeders.

Nieuw bevestigd zullen worden: Floris Batenburg als jeugdouderling,

Ad Lakerveld en Arie Slob als ouderling en Arie van de Minkelis als diaken.

Herbevestigd worden de broeders: Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop en Robert Kraaijeveld als ouderling.

Wim Hoogendoorn als ouderling-preses.

Fred de Rover als ouderling-kerkrentmeester.

Philip de Rover als ouderling-gemeenteopbouw.

Kees Broekhuizen en Bas de Jong als diaken.

Tijdens dezelfde dienst nemen we afscheid van ouderling Cees van Andel, jeugdouderling Erik van de Wetering en diaken Dick Klein.

In de dienst is de schriftlezing Jesaja 40: 1-11 en denken we na over de boodschap en de boodschappers van het evangelie.

Gemeente in coronatijd

De persconferentie van vrijdag 14 januari jl. was voor het moderamen van onze synode aanleiding om te adviseren dat het opstarten van het gemeentewerk weer zoveel mogelijk, binnen de basisregels, vormgegeven kan worden. Het aantal bezoekers aan kerkdiensten bleef echter op maximaal 50 staan.

Het moderamen van de PKN wees nadrukkelijk op de waarde van het fysiek samenkomen en erkent daarmee de worstelingen van de gemeenten. Daarnaast was zij optimistisch over verdere versoepelingen na het geplande weegmoment van 25 januari.

Afhankelijk van het daaropvolgende advies kunnen we dan mogelijk qua aantallen weer terug naar vóór de lockdown. (Aantallen die veilig zijn met de 1,5 metermaatregel.) Als dat zo is, willen we voor komende zondag al gaan opschalen, zodat we voor beide bovengenoemde diensten ook weer meer mensen kunnen ontvangen. Houd daarom de berichten op onze website en de HGHG-app, die mogelijk bij het verschijnen van dit blad al geplaatst zijn, in de gaten m.b.t. tot het inschrijven voor deze diensten.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 3 februari a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, fysiek in De Parel of digitaal. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verantwoording

Ds. Dubbelman ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Pareldienst 

Citaat

‘Wat overeenstemt met de beden uit het Onze Vader is juist gebeden. Wat niet met die beden overeenstemt, is geen gebed.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de overheid die in deze tijd verantwoordelijk is om moeilijke beslissingen te nemen. Om kracht voor christelijke politici die landelijk, provinciaal en plaatselijk voor Gods naam uitkomen.

Wilt u bidden voor alle medewerkers van Open Doors die in landen werken waar vervolging is? Zij hebben de mooie maar ook zware taak om broers en zussen te bezoeken en te bemoedigen. Bid dat zij zelf telkens gevuld worden met nieuwe moed en wijsheid om hun werk te blijven doen. (Gebedskalender Open Doors)

We bidden voor onze partnerkerken in Frankijk en het werk dat Harriëtte Smit daar doet met en voor Franse jongeren. Ze bemoedigt en stimuleert hen in het geloof. Dank God voor haar enthousiasme. Bid voor verdere zegen op haar werk, ook in dit nieuwe jaar. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- voor het werk van Lea van der Riet in Zuid-Afrika en € 20,- voor de zending. Onze pastoraal werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling  L.J. van Gelder ontving € 20,- voor de kerk ter vrije bestemming.

Dienst zondagavond

Voor de kerkdienst op zondagavond in de Parel willen we in het bijzonder de jongeren 17+ uitnodigen.

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een genade, die beproefd wordt’.

Tenslotte

Laten we als gemeente bidden voor onze predikant(en), dat de prediking rijke vruchten mag dragen tot bekering, vermaning en vertroosting. Laten we ook bidden voor alle ambtsdragers en vrijwilligers in de gemeente. Dat van de gemeente wervingskracht mag uitgaan voor de ongelovigen buiten de gemeente! Het mag ons vertrouwen geven voor de toekomst en ons troosten dat Christus onze Voorbidder is aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader.

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 29 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 30 januari

14.00 uur Zondagsschool

Maandag 31 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weekopening Tiendwaert

20.00 uur
Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 1 februari

09.15-11.15 uur Vrouwenvereniging Dorcas – De Parel

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling – verzamelen achter OK

Woensdag 2 februari

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 3 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk 2 Noord – De Parel

Vrijdag 4 februari

19.30-22.00 uur Broodhuis – De Parel

Algemene berichten

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 30 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Kerk, School, Gezin

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, Kerk, School, Gezin

18.00 uur ds. J.A.C. Olie, Delft

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman- Kerk, School, Gezin

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Julia Veldman, A2 Sanna de Jong, A3 Jamarka de Jong

De Parel: A1 Hester Klop, A2 Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Britt de Bruin, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 84: 6

avonddienst: Psalm 95:1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Kerk, School Gezin

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude Tonge

Collecten

1. Kerk en school – Stichting Chris

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Marlene Groeneveld, Lieke Klop

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-29

 “Velen zeggen…?” 

 (n.a.v. Ps. 4: 7)

____________________________________­­­________________

 Wat of wie heeft de meeste invloed in uw leven? Gods woord laat er geen twijfel over bestaan dat er allerlei machten om ons heen zijn, die ons geen goed doen. Daar is veel over te zeggen. Maar let ook eens op de stemmen, die klinken om je heen en in de ruimte van je innerlijke leven. ‘Velen zeggen…’ Zou dat niet een van de grootste invloeden zijn in onze tijd, in het denken, doen en laten van mensen, gelovig en ongelovig: ‘Wat velen zeggen…’?

De Psalmdichter ervaarde dat van heel dichtbij. “Een Psalm van David”, staat er boven Psalm 4. Tegelijk is het een Psalm die ons gegeven is om (dagelijks) te bidden. Het is verassend wat deze Psalm doet, als je er dieper in zoekt door te dringen. De Psalm legt je hart bloot. Al lezend maakt deze Psalm je bewust van het krachtenveld waarin je als gelovige je weg gaat. Een krachtenveld van vele stemmen die schreeuwen of fluisteren en ons willen overtuigen. Ze maken ons kwetsbaar. Het zijn de stemmen van velen die zeggen: “Wie zal ons het goede doen zien?”

De Psalmdichter herkent deze vraag. Een vraag die hem door anderen wordt gesteld in tijden van benauwdheid (vs.2). Wat dat laatste was, staat er niet bij. Het kan zoveel zijn; ziekte, zorgen, angst, vijanden, onzekerheid, verlies. Hij ervaart in ieder geval beklemming. Hij kan er zichzelf niet uit redden. Te midden van dit alles stelt hij zijn vertrouwen op God. Hij spreekt dit ook uit; “de HEERE hoort als ik tot Hem roep.” Dat is de ervaring die hij heeft opgedaan in zijn leven.

Het is een reactie op die stemmen van velen die zeiden: “Wie zal ons het goede doen zien?” Een openlijke vraag waarop het antwoord al duidelijk was: ‘Niemand, ook God niet!’. Het is deze stem van de twijfel die ons onzeker en somber maakt. Een stem die ook om ons heen klinkt in de samenleving. Het vertrouwen in de overheid is laag. Er wordt getwijfeld aan allerlei informatie en onderzoek waar ‘deskundig’ en ‘wetenschappelijk’ voor staat. Je kunt in het leven ‘ontzet’ raken door allerlei narigheid, onrust in de wereld of diep ingrijpende gebeurtenissen. En velen zeggen: “Wie zal ons het goede doen zien?”

Stemmen die ook klinken in de ruimte van ons innerlijke leven. Het zijn stemmen die je infecteren met de twijfel aan Gods nabijheid, genade en zorg voor jou, als je het van de Heere verwacht. Als je innerlijk je leven aan God toevertrouwt in leven en sterven, met je zonden en zorgen, met je plannen en verlangens, met je zaken en zegeningen. Herken je de stemmen die God verdacht maken, die zeggen dat je het niet redt, dat het vroeg of laat misloopt, dat je er uiteindelijk alleen voor staat? (vs.3) Deze stemmen maken je kwetsbaar. Voor die stemmen moet je niet weglopen, dan achtervolgen ze je. Je moet ze van antwoord voorzien. Het antwoord ontvang je in deze Psalm.

De Psalmdichter neemt ons in zijn antwoord mee naar de stilte (vs.4b), waar hij omhoog ziet en zegt: “Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (vs.5). Wanneer God Zijn aangezicht verheft over ons, zijn we geborgen in Zijn barhartigheid en trouw. Wat dat betekent, zien en leren we in de Persoon en woorden van Jezus Christus, God met ons. Gekruisigd om onze zonden weg te nemen, en opgewekt om ons te laten delen in de liefde van de Drie-eenheid, dat is het eeuwige leven. Wie op Hem vertrouwt, kan in ‘vrede gaan liggen’ en mag zich veilig weten in Gods liefde, leiding en bescherming in zijn of haar leven.

Laat daarom wat “velen zeggen” aan je voorbijgaan en richt je op de HEERE, Hij alleen heeft recht van spreken, want Hij alleen heerst over ons leven. Ben je moe van al die stemmen en mensenmeningen? Je mag weglopen onder het juk van wat “velen zeggen” en schuilen bij de Eeuwige. En waar Psalm vier dieper doordringt in ons hart, leren we precies dit!: Het erkennen van je eigen kwetsbaarheid, twijfels en angsten, maar ook het stille opzien naar God en het vertrouwen op Hem!

Dat vertrouwen groeit wanneer je je hart bezaait met deze Psalmwoorden. Woorden van God, door de Geest (in)gegeven, in een onzekere wereld, in een kwetsbaar bestaan. Laten we dan Hem toe, ons met het licht van Zijn Geest te bestralen. In de stilte, lezend, met een luisterend oor.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap

Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen.

Een deel van de beschikbare middelen is ondergebracht bij OIKOCredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Samenvattend werd in het kalenderjaar 2021 aan de volgende organisaties en projecten een bijdrage toegekend:

Binnenland:

Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Dak- / thuislozen Dordrecht, Mission Bethlehemkerk Den Haag, Siris-VBOK, St Gave (vluchtelingen)

Buitenland:

GZB (ziekenhuis in Congo), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Afrika (Droogte), Birma, Jemen, Israël (Aleh), Zuid-Afrika (Lea Luiten), Uganda (Amy de Jong), Peru (fam. Hazendonk), Brazilië, Haïti, Afghanistan, Malawi.

Met grote dankbaarheid weten wij ons als College van diakenen bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te kunnen ondersteunen. Deze taak wordt voorbereid door een Commissie waarin ook gemeenteleden zitting hebben. We bidden om Gods zegen over deze donaties, opdat ze velen tot zegen zijn.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ACTIE KERKBALANS 2022

Komende week (23 t/m 28 januari) wordt de envelop met uw gift of toezegging door onze vrijwilligers weer bij u thuis opgehaald.

Mocht u deze hebben gemist, dan kunt u de envelop door de bus doen op het Kerkelijk Bureau. Uw toezegging kunt u ook naar ons mailen.

‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan. Mogen we weer op u rekenen?

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-61 10 36 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Mw. J.P. Dankers – van ’t Verlaat uit zorgcentrum Pedaja, werd vanwege een val opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij thuis en gaat het naar omstandigheden bijzonder goed. Mw. L. Paans – van Houwelingen, werd in het ziekenhuis opgenomen voor een knieoperatie. We hopen dat de operatie mag slagen en bidden om geduld en kracht in de periode van herstel. We leven mee met gemeenteleden die weduwe of weduwnaar geworden zijn. Wat kunnen het gemis en de stilte intens zijn. De Heere geve kracht en moed om voort te gaan. De dichter van psalm 139 zingt: “HEERE, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten” (Psalm 139:1 en 2)

Kring Geloofsopvoeding

Er stond voor donderdag 27 januari een kringavond gepland. Deze gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. We hopen dat deze kringavond in het voorjaar kan plaatsvinden.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 80,- voor de kerk, € 40,- voor de diaconie en € 30,- voor de zending. Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Komende zondag ga ik in de avonddienst voor in de Oude Kerk. In de verkondiging denken we dan na over zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin gaat het over de woorden: “U zult niet stelen”. De catechismus maakt duidelijk dat daarin een gebod en een verbod ligt.

In de Nieuwe Kerk is er zondagavond met ds. P. van de Voorde een leerdienst over het zevende gebod. Dit n.a.v. zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Een leerzame zondag toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. Piet den Breejen, is sinds donderdag 6 januari opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Donderdag 13 januari jl. kreeg hij de boodschap dat er kwaadaardige cellen in zijn lichaam zijn gevonden. Hij verblijft nog in het ziekenhuis en er wordt verder onderzocht welke behandeling mogelijk is. We bidden voor hem en ook voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

We bevelen de zieken, ook de niet bij naam genoemden en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan.

O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp.” (Psalm 71: 12)

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Arie Slob, zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De kerkenraad is hiermee weer voltallig. Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen.

Vluchtelingenhulp Samos

Op 31 januari a.s. hopen Quinten en Marieke de Jong, voor een periode van 6 weken te vertrekken naar het Griekse eiland Samos om daar vrijwilligerswerk te gaan doen onder vluchtelingen. Ze zijn God dankbaar voor deze mogelijkheid en Zijn leiding hierin. Hem de eer! We wensen jullie een goede tijd onder Gods zegen.

Pareldienst

We herinneren jullie aan de Pareldienst van komende zondag.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Niets is er zo sterk, of God kan het overwinnen.’

Matthew Meade (1629 – 1699)

Bidden en danken

  • We bidden voor het hulptransport dat deze week vanuit onze gemeente naar Prijedor in Bosnië is gegaan en voor pastor Danko die, geïnspireerd door de liefde van Christus, zich inzet voor de hulpbehoevende medemens in Prijedor en omstreken.
  • Een dankpunt vanuit het veld: “We danken de Heer voor Zijn antwoord op gebeden van gelovigen wereldwijd die bidden voor Ethiopië. Elke nieuwe broeder of zuster in Jezus Christus is een verhoord gebed.” Elke dag komen er mensen tot geloof in Ethiopië. Inderdaad reden tot dankbaarheid! (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

Aanmelden kinderkoor

Doe jij weer mee? We gaan weer zingen met het kinderkoor in de kerk! Dit doen we in de kerk-school-gezinsdienst op 30 januari.

Ben jij tussen de 4 t / m 12 jaar en hou je van zingen? Heb je je nog niet aangemeld, maar doe je heel graag mee? Geef je dan alsnog op! Je kunt dan nog 1 x mee oefenen op woensdagmiddag 26 januari, van 16:00-17:00 in de Parel.

Aanmelden kan via: mbdegroot@kpnmail.nl of via whatsapp: 06 81 76 04 12.

Wij kijken weer naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Preek

Aanstaande zondag staat in de morgendienst het zevende gebod centraal (n.a.v. HC zondag 41). Het zevende gebod wil waken over de heiligheid van het huwelijk. Tegelijk is het een gebod dat ook raakt aan thema’s waar jongeren tegenaan lopen. Ik denk aan de omgang met je eigen lichaam, lichamelijke intimiteit voor- of nadat je getrouwd bent, media. Met name voor jongeren breng ik daarom de preek onder de aandacht. De catechese gaf mij de gelegenheid om te luisteren hoe zij zelf deze catechismuszondag lezen. Laten we blijvend bidden om Gods leiding in de Woordverkondiging.

ds. P van de Voorde

Onze zieken

Na een lange opname in het ziekenhuis (Leeuwarden) vanwege Covid-besmetting en bijkomende longontsteking en een periode van revalidatie in Waerthove, is thuisgekomen de heer Molenaar. Er is voor zijn leven gevreesd, maar nu knapt hij op en kan hij thuis herstellen.

Mw. G. Klijn – Jongeneel, verblijft momenteel in Zorgcentrum Waerthove (afd. de Singel), waar zij de rust en de zorg ontvangt, die zij nodig heeft. We wensen haar toe, dat ze zich gedragen mag weten door de Heere, bij Wie ook haar toekomst zeker is.

Dat alle zieken mogen weten dat de Heere de moeite en het verdriet aanschouwt, zodat wij het in Zijn hand mogen geven (Ps. 10:14).

Giften

Ouderling L.J. van Gelder heeft op huisbezoek € 31 voor het verjaringsfonds en € 20 ter vrije bestemming ontvangen. 

Samen Zuid

Als het goed is, heeft u het tweede nummer van Samen Zuid ontvangen. Deze keer hebben we als thema ‘Volharding’ gekozen. Een mooi thema om elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Volharden is het vasthouden van het geloof en leven met Hem! Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Verschillende gemeenteleden hebben over dit thema geschreven en in hun hart laten kijken. Het is goed om elkaar te blijven bemoedigen, aan te spreken op wat u gelezen hebt en hiervan te delen met elkaar! Zo blijven we ook bij het doel van dit blad, namelijk: verbinding. Wilt u een bijdrage leveren voor een volgende keer? Laat het ons gerust weten.

Hartelijke groet,

Anja, Lia enThirze

samenzuid@hghg.nl

Kerk, School en Gezinsdienst

Zondag 30 januari is de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Niemand is als jij. Tijdens de morgendienst willen we ook met de kinderen stilstaan bij dit thema. Om deze reden krijgen gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd voorrang bij het inschrijven voor deze dienst.

Gelezen / gehoord

‘Onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden’

Tenslotte

We mogen de Heere danken dat de coronamaatregelen weer versoepeld zijn, zodat nu alle jonge en oudere kinderen weer naar school mogen gaan.

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 januari 

19.30-22.00 uur Het Broodhuis

Zaterdag 22 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek kb

Zondag 23 januari

Zondagsschool

Maandag 24 januari

18.30-19.15 uur Weekopening Tiendwaert dhr. M.Roeland

Dinsdag 25 januari

19.00-20.00 uur Luister naar de goede Herder OK

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen achter Oude Kerk

Woensdag 26 januari

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï

Donderdag 27 januari

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja ds.B.D.Bouman

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 23 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 42

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.A.Kuijt, Wijk (bij Heusden) (groep 1A)

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 41 (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 41

18.00 uur wijk 2 Noord ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Energiekosten 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise Bakker, Julia van Herwaarden, Marjolein Verheul, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Rebekka Schild, Willemijn Verdoold

De Parel: Ruth Vlot, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Simeon: 1

avonddienst: Gebed des Heeren: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

15.30 uur* prop. H. de Mots, Ridderkerk 

*Tijd middag- / avonddienst onder voorbehoud

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Renske Egas, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-28

Hagedissen bij de koning

“Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning.”

(Spreuken 30: 28)

____________________________________­­­________________

Komt u geregeld spinnen tegen in uw huis? Het is een merkwaardig fenomeen. Je ruimt je huis goed op, stofzuigt geregeld, houdt de ramen dicht en dan opeens: een spin. Waar komt het beestje vandaan? Hoe komt het binnen?

In Israël herkent men dit ook, maar dan met hagedissen. Ze zijn klein, je kunt ze steeds weer pakken en naar buiten brengen, maar toch vind je ze iedere keer opnieuw in je huis. Je kunt dan denken: “Dat ik ze in huis vind, is nog wel te begrijpen, maar in een paleis, waar alles schoon en netjes is, zullen ze wel niet te vinden zijn”. Dat is echter niet het geval.

Deze tekst uit Spreuken stelt dat de hagedis ook zit in het paleis van de koning. Wat betekent deze spreuk? Hij komt uit hoofdstuk 30. Daar gaat het over dienaren van de koning. Om preciezer te zijn: het zijn lessen hoe ze de koning het beste kunnen dienen en we kunnen een wijze les leren door naar een hagedis te kijken.

Allereerst iets over die hagedis. Het is geen mooi beest. Hij is klein en lijkt een beetje op een slang, maar dan met pootjes. Daarnaast is het ook veelzeggend dat woord ‘hagedis’ in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, komt van het woord schrikken van iets negatiefs, of dat het gaat over iets dat eigenlijk verwijderd moet worden. In hedendaags Nederlands zouden we kunnen zeggen: iets irritants. 

De toepassing is dan als volgt. Die hagedissen zijn wij. Wij zijn, of voelen onszelf vaak klein, ook al zijn we misschien al volwassen. Daarnaast zijn veel mensen in onze omgeving soms irritant. Zo voelen we ons zelf vaak niet, maar we kunnen er van uit gaan dat veel mensen in onze omgeving wel weer zo naar ons kijken. Irritante trekjes zie je immers duidelijk bij anderen, maar zijn lastig om bij jezelf waar te nemen. Er is alle reden om ons mensen op te pakken en te verwijderen. De spreuk gaat echter verder. Die irritante hagedisjes zitten ook in het paleis van de koning. 

In de tijd dat het geschreven werd, was het een verwijzing naar God en zijn tempel in Jeruzalem. Voor ons betekent het een verwijzing naar de grote Koning, Jezus Christus.

Ook wij mogen, ook al voelen we ons klein, zwak of ongeschikt, bij Hem horen. We mogen bij Hem in dienst staan. Dat is bijzonder, want eigenlijk horen wij, onheilige mensen, niet thuis bij een Heilige God. We zouden verwijderd moeten worden, maar ondertussen zitten we er wel. In Psalm 84 staat dat zelfs een mus en een zwaluw een plek vinden om te wonen in de tempel. Hier in deze spreuk blijken zelfs hagedissen een plek te hebben. Deze spreuk zegt veel over ons en over de genade van God. Als kerk, als dienaren van God, zijn we hagedisjes. Eigenlijk zouden we opgeruimd moeten worden. Een hagedis hoort niet in huis en zeker niet in de tempel, het paleis van de Koning. Maar we zitten er wel. We zijn zelfs welkom! 

Het evangelie is dat Jezus, God zelf, door Zijn leven te geven aan het kruis, de weg vrij maakt voor ons mensen om bij Hem te komen. Het is belangrijk om aan deze genade nooit te wennen, maar er dankbaar voor te blijven. Daarnaast helpt het ons ook om dankbaar te blijven voor de kerk. Ja, onze gemeentes zijn vol fouten en er zou veel verwijderd moeten worden. We zijn niet, zoals we eigenlijk zouden moeten zijn en het is herkenbaar dat we vergeleken worden met hagedissen. Maar ondertussen is dat niet het enige. Jezus ziet ons tegelijkertijd als Zijn dienaren en we mogen bij Hem horen. Zelf hagedissen zitten in het paleis van de koning. U en jij horen er ook bij.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed en Nationaal gebed 15 januari

Vanwege de nog voortdurende lockdown willen we het geplande ‘Uur van gebed’ van onze gemeente deze keer laten samenvallen met het Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Dat betekent dat we niet live samen komen maar u uitnodigen om thuis mee te doen en af te stemmen op Nationaalgebed.nl van 20.00 tot 21.30 uur. Aanleiding tot dit gebed is de aanhoudende coronacrisis en de daaruit voortkomende verdeeldheid in de samenleving en de geloofsgemeenschappen. In het gebed wordt gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Voorafgaand en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur worden geplaatst of op #nationaalgebed. Dit nationaal gebed wordt georganiseerd door de EO, de Protestantse Kerk in Nederland, Missie Nederland, Niet Alleen en de Raad van Kerken.

Honderd handig

Vele handen hebben de laatste maanden weer hònderden lapjes vervaardigd! Wij zijn inmiddels druk bezig er dekenpakketten van te maken. Gezien de enorme hoeveelheid willen wij voorlopig even een inlever-stop inlassen. Wie wil hoeft echter niet stil te zitten! Er staan een heleboel pakketten met lapjes klaar om in elkaar gezet te worden. Dus wie een gezellig en nuttig werkje zoekt waar je in deze koude tijd ook nog warm bij / onder blijft: neem contact op met / ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184 61 10 08.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Als commissie mogen we dankbaar en verwonderd terugkijken op een zeer geslaagde kerstpakkettenactie. Mede dankzij uw bijdrage, konden wij maar liefst 55 kerstpakketten samenstellen en door diverse contactpersonen laten bezorgen. We willen u heel hartelijk danken dat dit, met uw hulp, gerealiseerd kon worden en dat we zo met elkaar Gods liefde mochten verspreiden. Wilt u meebidden dat God elke keer weer de juiste mensen op ons pad brengt, die wij namens “Een Kilo Liefde” kunnen ondersteunen. Delen van wat we hebben maakt ons Rijk, want waar (Gods) liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigt het zich! Alle eer aan Hem!

College van kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS 2022

 Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan “vandaag voor de kerk van morgen!” Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan.

Deze maand wordt de Actie Kerkbalans 2022 weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?

Komende week (15 t/m 22 januari) wordt de envelop door onze vele vrijwilligers bij u thuisbezorgd. De week er op wordt de toezegging voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-611036 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

De kerstvakantie is voorbij. Jullie mogen gelukkig weer naar school. Komende zondag, 16 januari, hoopt de zondagsschool ook weer van start te gaan. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen  een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in de Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 20 januari. Nadere informatie ontvangen jullie nog.

de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Catechisatie

Komende dinsdagavond zal Henk Hazendonk in de verschillende catechesegroepen het één en ander vertellen over het zendingswerk dat hij doet in Peru. We zien met onze jongeren uit naar een leerzame avond. Laten wij bidden dat God ook onze jongeren zal roepen tot Zijn dienst!

Gift

Ontvangen door br. H.W.G. Kant €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen reist niet incognito.’

Onbekend

Tenslotte

Met dankbaarheid en in verwondering mogen we terugdenken aan de bevestigingszondag. Wat een voorrecht dat de Heere extra ambtsdragers aan onze wijkgemeente heeft geschonken en dat anderen opnieuw bevestigd mochten worden. We hebben node afscheid genomen van broeder J. Lemson. Als een dienaar heeft hij in de afgelopen jaren heel trouw en in alle rust de gemeente mogen dienen. Daar zijn we hem en zijn vrouw zeer erkentelijk voor. We bidden dat de ene vacature van diaken spoedig vervuld zal worden.

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Bijl uit Papendrecht. In de dienst van zondagavond, waarin ik u hoop voor te gaan, lezen wij verder in de Bergrede. We lezen in ieder geval Mattheüs 5:17-20.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Ad Lakerveld zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De beslissing van Arie Slob is bij verschijning van het kerkblad ook bekend. We hopen dat deze beslissing ook positief mag zijn. Wilt u beide broeders opdragen in uw gebed?

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen. Hierop komen we later uitgebreider op terug.

Verantwoording

Mw. Jannie van Tuijl ontving tijdens ouderenbezoek € 10,- voor de kerk. Ouderling-scriba Piet de Groot kreeg via de post een bedrag van € 6,25 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

KideKids

Hi kids, We missen het om lekker met jullie aan de slag te kunnen. Het idee van Kide is dat jullie kunnen werken in de map en dat we dan een keer met elkaar een eigen dienst hebben, waarin we dan wat dieper in kunnen gaan op het onderwerp waar jullie die weken ervoor mee aan het werk zijn geweest. Nu met de coronamaatregelen, zijn er maar weinig van jullie tegelijk in de diensten. Jullie kunnen dus niet allemaal werken aan de werkbladen, en maar met weinig kinderen naar boven in De Parel (terwijl andere kinderen dat dan moeten missen). Daarom wachten we tot alle maatregelen weer weg zijn, zodat jullie dan met zijn allen mee kunnen doen. We zullen in De Parel, tijdens de ochtenddiensten wel aanwezig zijn, dus er kan gewerkt worden in de map met bijvoorbeeld een puzzel of kleurplaat. Als we weer aan de slag gaan, horen jullie en jullie ouders het weer van ons. Groet, 

Marieke, Willemijn, Eline en Jenneke

Pareldienst

Deze keer zijn de leden van 11-14 jaar aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleiding. Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten kun je je opgeven op hghg.nl via Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 22 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn, dan kunnen de jongeren van 15-25 jaar zich ook opgeven via Meevieren.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Christelijk opvoeden gaat over het opvoeden van kinderen die leven met een op God gerichte mentaliteit.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We bidden voor ondernemers die mede door alle beperkingen het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden.

Bid voor jongeren in Myanmar. De militairen in dit land staan wantrouwend en meedogenloos tegenover de jeugd. Bid dat de jonge Myanmarezen mentors en leiders ontmoeten die hen leiden en inspireren in deze onrustige, onzekere tijden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Bevestiging ambtsdragers

Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders (her)bevestigd in het ambt van diaken / ouderling. Zij kregen de volgende teksten mee.

Herbevestigde broeders:

Frederik de Bruin (ouderling), Jak.1: 5., Binnendams 19b, 3373 AB

Andries de Hek (ouderling),Math. 6: 33, Buitendams 305c, 3371 BG

Willem Huisman (ouderling), 2 Tim. 1: 14, Peulenstraat 178, 3371 AR

Jacob de Jong (diaken), Ps. 71: 6, Polderweg 4, 3373 LD

Cornelis Izak Pille (evangelisatie-ouderling), Kol. 4: 2, Peulenstraat 192, 3371 AS

Lammert Timotheus Veldman (ouderling), 2 Petr. 1: 2, Rivierdijk 464, 3372 BW

Nieuw bevestigde broeders:

Rombout Arie Cornelis van Eekelen (ouderling), 2 Tim. 2: 7, Gieser Wildeman 23, 3371 NG

Matthias Leenman (ouderling), Joh.14: 13, Buitendams 86, 3371 BM

Willem Thomas Treuren (diaken), 2 Tim. 2: 1, Van Wenastraat 9, 3381 BK Giessenburg

Govert Vlot (ouderling-kerkrentmeester), Ps. 119: 65-66, De Savornin Lohmanstraat 16, 3371 VA

Kerkrentmeester P. Boogaard heeft afscheid genomen (Kramsvogel 6, 3371 JZ). Broeder J. de Vries (Rivierdijk 677, 3371 EG) gaat zijn werk overnemen.

De nieuw bevestigde en de herbevestigde broeders en de nieuwe kerkrentmeester wensen wij Gods zegen toe bij hun werk de komende tijd. “En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

De afgetreden broeders wensen wij dat ze de rust in God mogen ervaren en dat hun werk tot rijke zegen mag zijn.

Verdeling wijk 3.1, 3.5 en 3.7

Nu ouderling P.C. Bakker afscheid heeft genomen en ouderling A. de Hek scriba wordt (en daarom een kleine wijk krijgt), zal ouderling A. de Hek verantwoordelijk zijn voor wijk 3.1. , ouderling M. Leenman voor wijk 3.5 en ouderling R.A.C. van Eekelen voor wijk 3.7.

Catechese

Nu de scholen weer geopend zijn, kan de catechese weer fysiek doorgang vinden. Op 18 januari zullen de catechisatielessen weer starten volgens het rooster.

Kerkenraadsvergadering

Maandagavond 17 januari zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur.

Gelezen / gehoord

‘Trouwens bidden is bidden, hoe beperkt van omvang ook. Het is een wig, die na verloop van tijd ons hart wijder zal openen voor de goddelijke werkelijkheid.’

Tenslotte

We danken onze scriba  P.C. Bakker voor het vele werk de afgelopen jaren door hem verricht ‘in de wetenschap dat zijn inspanning niet tevergeefs is in de Heere’. (1. Kor. 15: 58).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Gebedskring, nationaal gebed – digitaal

Zondag 16 januari

14.15 uur zondagschool – De Parel

19.30 uur Wijk Oost 20+ groep – De Parel

Maandag 17 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, ds. E. van  Rooijen

Dinsdag 18 januari

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter de oude kerk

Woensdag 19 januari

19.30-21.30 uur mannenvereniging – de Parel

Donderdag 20 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraarts

20.00-22.00 uur opvoedkring wijk 3, oudste kind 4-7 jaar – de Parel

Vrijdag 21 januari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat

Er is in 2021 96.601 kg metaal ingeleverd. Dit bracht maar liefst € 30.585,- op. Alle verzamelaars en brengers van metaal hartelijk dank!! Het is ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden vele goede doelen ondersteund worden. Zoals Mercy Ships, MAF, St de Ark, St Buitenhof, de Parel, PDC de Herberg, Woord en Daad, Interlakes School Ethiopië, voor Lea van der Riet – Luijten in Zuid-Afrika, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië, Open Doors, Dorcas voedselactie en andere doelen.

In december is Klaas Maat gestopt als vrijwilliger. Als oprichter van blik op Maat heeft hij vele mensen enthousiast gemaakt om oude metalen te sparen. Dit werk heeft hij bijna 13 jaar mogen doen. Wij bedankten hem en zijn vrouw voor hun grote inzet.

Helpt u ook dit jaar weer mee om de kruiwagens te vullen. U kunt brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels / snoeren, computers en laptops enz. Van beeldschermen, printers, waterkokers en koffiezetapparaten is alleen het snoertje te gebruiken. Wij zijn ook blij met fietsen. Deze worden weer opgeknapt en opnieuw gebruikt in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen.

Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Papendrecht (groep 1B)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2B)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid prop. M. Slingerland, Gouda

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Fonds Alg. Kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Martine Verlek, Liesbeth Boer, Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Manon de Bruin, Talitha Schild

De Parel: Simone Meerkerk, Joline Tromp

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 134: 1 

avonddienst: Lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk (groep A)

15.30 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 13

Collecten

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Janette Egas, Anna Klop

Dinsdag 18 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

NIEUWE KERK

14.45 uur
ds. W.J. Westland, huwelijk Jan Poortvliet en Hanneke van Loon (Delwijnen) – digitaal

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-27

 Gebed voor elke dag

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestig dat.” 

(Psalm 90: 17)

____________________________________­­­________________

 Het nieuwe jaar is begonnen. Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je vaak allerlei goede wensen. Maar… wat zou u of jij eigenlijk wensen voor het komende jaar?

De tekst voor deze meditatie is het slotvers van psalm 90, ‘Een gebed van Mozes’. Dat is mijn nieuwjaarswens voor ons allen. Geen grote dingen. Het werk van onze handen, onze dagelijkse bezigheden. Maar wel: met God.

Mozes bidt om Gods nabijheid ín dit leven, in het dagelijkse bestaan. ‘Bevestig het werk van onze handen’ – laat dat lukken, laat dat zinvol zijn!’ Tweemaal bidt hij het zelfs, zo belangrijk is het “Ja, het werk van onze handen, bevestig dat”!

Dat mogen wij ook bidden aan het begin van het nieuwe jaar, het werk dat je doet, de school, de studie, de dagelijkse routine die we weer oppakken. De psalm zegt het met deze woorden “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons.”. Eérst dat! 

De ‘lieflijkheid van de Heere’. Wat dat is? Dat je weet dat Hij naar je kijkt met liefelijke ogen. Altijd, ook als je aan het werk bent. De lieflijkheid van de Heere, onze God. Dat je weet van zijn liefde, van zijn genade, dat je gelooft dat Hij je aanvaard heeft en dat je altijd bij Hem terecht kunt. Als je bidt, en Hij luistert en je rust geeft en verhoort. Laat je leven steeds verbonden zijn met de Heere. Leer zijn lieflijkheid kennen. Maar ook als je niet bidt, maar wanneer je geconcentreerd aan het werk bent. Geloof is ook, dat je mag weten dat Hij er altijd is. Hij is ‘over ons’, als een koepel. Zijn liefde om je heen. Als je dáárvan weet, dan krijgt je dagelijks leven glans. Dan kun je in 2022 je taak met vreugde en inzet doen, dan krijgt het zin door Hem. ‘Je inspanning is niet tevergeefs in de Heere’.

‘Bevestig het werk van onze handen’ bidt de Psalmist. Dat wil zeggen: geef dat het er toe doet. Geef dat het méér is dan iets dat je nu eenmaal moet doen, omdat er brood op de plank moet zijn. Soms voelt het misschien zo. Maar je mag bidden: laat het er toe doen! Laat me mijn gaven inzetten in Uw wereld, Heere God!

Het werk van onze handen is veel meer dan een betaalde baan. Het geldt ook voor werk waar je je handen weinig bij gebruikt, je school of studie, als je niet werkt of bewust thuisblijft, kun je toch taken vervullen in de maatschappij; als vrijwilliger bijvoorbeeld. Al verdien je geen salaris, wie zijn taak verricht voor Gods aangezicht, die weet dat zijn of haar inspanning niet tevergeefs is in de Heere! Laat je leven steeds verbonden zijn met Hem. Leer zijn lieflijkheid kennen. Laat zijn Geest in je werken. Zóek de Here! 

Laat het geen theorie zijn, dat God ons een taak geeft, maar beleef het ook zo. Bid voor je werk, je taak en de dingen waar je tegenaan loopt. Zoek Zijn leiding bij je keuzes hierin. De Heere is er elke dag, zondag én maandag. Hij is overal, in de kerk en op het werk!

Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 15 “Wees dan standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw werk niet te vergeefs is in de Heere.”, Waarom? Dat je weet van Jezus’ overwinning over dood en graf. Leef uit Hem! Zet je in. Doe je taken zo goed als je kunt. Wees trouw en eerlijk, wees ijverig. Besef dat je een mens bent met een taak. Zoek ernaar om die te vervullen.

Onze taak wacht, wat dat dan voor ieder van ons ook precies mag zijn. Laten we dan gáán, met inzet en vertrouwen, met het gebed uit deze psalm: ‘Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en ‘t allen tijd.’! Met onze ogen op Hem gericht. Niet omdát wij zo goed werken, maar omdat Hij de Bron is van ieder goed werk.

H.W.G. Kant

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Op de grens van een nieuw jaar

Opnieuw ligt een jaar van bijzondere omstandigheden en veel beperkende maatregelen achter ons. Misschien hadden we dit na 2020 heel anders voorgesteld, omdat we juist dat jaar als zeer uitzonderlijk hebben ervaren. Toch blijkt steeds dat het (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we in alles afhankelijk zijn van God, onze hemelse Vader. Daarom mocht en kon ondanks dit alles veel gemeentewerk doorgaan en hoefde er geen enkele kerkdienst te worden geannuleerd! We zeggen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben hartelijk dank. Er is opnieuw heel veel werk verzet. Nieuwe en onbekende talenten en mogelijkheden zijn zichtbaar geworden. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid mag hierin steeds weer worden ervaren, waarbij de techniek een belangrijke schakel is geworden. We danken bovenal God dat Hij daarvoor het achterliggende jaar kracht en liefde heeft gegeven.

Op de Algemene Kerkenraad worden ieder jaar ook de werkzaamheden van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente besproken. Ook wordt verantwoording gegeven van het financiële beleid. Hoewel dit grotendeels zakelijke aspecten van de gemeente betreffen, blijkt ook hierin de grote betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

Daarnaast mogen we weten dat al dit werk wordt gedragen door de gebeden van velen in de gemeente. Laten we hierin volharden, want op dit gebed doet God grote wonderen, ook in 2022.

Het is ons verlangen en vertrouwen dat de gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in het Woord van God, tot zegen voor haarzelf en voor allen met wie zij in aanraking komt. Tot lof en eer van Gods grote Naam, Zijn werk gaat door. Een gezegend 2022 toegewenst!

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers AK

In de komende weken zullen verschillende, door de AK benoemde, ambtsdragers worden (her)bevestigd in het ambt. Het betreft hier de broeders C.J. Batenburg (Jeugdouderling), F.C.C. Batenburg (jeugdouderling) F. de Bruin (preses), en C.I. Pille (evangelisatieouderling). Wilt u hen, en allen die bij hen horen, gedenken in uw voorbede?

Gemeente in coronatijd

In afwachting van verdere ontwikkelingen en in navolging van de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel:

Kerkdiensten

De kerkenraden hechten er veel waarde aan om zoveel als mogelijk de kerkdiensten fysiek te laten doorgaan. Hiervoor gelden dan wel aanvullende maatregelen:

Het aantal aanwezigen in de diensten wordt afgeschaald naar 50 (exclusief ‘personeel’). Concreet is hiervoor het aantal te registreren aanwezigen per dienst op ‘meevieren.nl’ op 50 personen ingesteld.

Met ingang van het nieuwe jaar beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur.

Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas in de morgendiensten, wordt u verzocht om bij het opgeven op ‘meevieren.nl’ het woord ‘oppas’ achter uw achternaam te vermelden. Afhankelijk van deze opgaven kan dan in de oppas worden voorzien.

Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 16 januari 2022.

Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen beperkingen.

Aanmelden kerkdiensten

Voor de avonddiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Gemeenteleden kunnen zich voor deze diensten gewoon inschrijven maar komen in eerste instantie op de wachtlijst te staan. Bij voldoende ruimte krijgt u dan alsnog een plaats toegewezen. Naast het uitnodigen van deze groepen voor de avonddiensten in De Parel, zal er ook elke zondagmiddag een groep uitgenodigd worden voor een Rejoice bijeenkomst in de Oude Kerk die om 14.00 uur begint. E.e.a. zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheden actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties en de zondagsschool worden de geldende regels voor het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. De belijdeniscatechese gaat in alle wijken, onder de geldende basismaatregelen, wel fysiek door.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Zolang de lockdown voortduurt, gelden voor overige bijeenkomsten en vergaderingen de afspraken die begin december 2021 zijn gemaakt.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om steeds de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. De vooruitzichten m.b.t. de nieuwe coronavariant zijn zorgelijk, en daarom zullen we ook steeds de actuele situatie blijven volgen. 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 9 januari 2022

Zondag 9 januari hoopt de diaconie een algemene collecte te houden. Door het hele jaar heen collecteert de diaconie met regelmaat voor algemene doeleinden. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden tal van organisaties ondersteund in binnen- en buitenland. Vaak gebeurt dit via het vooraf opgestelde giftenplan en noemen we bij de collecte aankondigen als voorbeeld een organisatie van dit giftenplan.

Vandaag noemen wij speciaal het werk in eigen gemeente, ook in onze eigen gemeente worden doelen, acties en mensen door de diaconie gesteund.

Dikwijls gebeurt dit onzichtbaar, maar ook in onze gemeente is steun soms hard nodig.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte aanbevelen en wilt u het (vaak) onzichtbare werk binnen onze eigen gemeente ook opdragen in uw gebed?

Ontmoetingsavond

De huidige lockdown is door onze regering afgekondigd tot 14 januari. Op het moment dat we dit berichtje schrijven weten we nog niet waar het na deze datum naar toe zal gaan. Er is dus besloten om de ontmoetingsavond die gepland stond voor 20 januari te laten vervallen.

Het is jammer dat we elkaar in deze tijd, waarin we elkaar toch al zo weinig zien, ook op deze eerste ontmoetingsavond van 2022 niet kunnen ontmoeten.

Tevens wil de diaconie Dick Dekker en zijn vrouw hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de ontmoetingsavonden mochten verrichten. Veel werk moest er achter de schermen worden verzet in het zoeken naar onderwerpen, data en sprekers. Werk dat niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk was. Samen mochten jullie hiervoor de kracht en het enthousiasme ontvangen.

Inmiddels heeft de diaconie in Gerrit-Jan en Rika den Dunnen een opvolger voor het werk binnen de ontmoetingsavonden gevonden.Vanaf deze plaats wil de diaconie hen dan ook veel vreugde en wijsheid toewensen om de ontmoetingsavonden in de komende jaren vorm te gaan geven.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 3e kwartaal 2021 voor het Project 1027 Libanon-hulp voor de Naaste is € 1.060,-.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Voor het eerste kwartaal van 2022 is het nieuwe doel een project van de Stichting Shoresh. Stichting Shoresh steunt een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten in Israël, zoals hulp aan zwangere vrouwen, verslaafden en daklozen, kansarme kinderen en voedselprojecten. Hulp waar wij van onze overvloed hen mogen en kunnen bijstaan. De giften aan projecten worden 100% uitgekeerd aan de projecten.

Mogen wij ook de komende tijd weer delen van de overvloed welke wij ontvangen?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

In de morgendienst is er de bevestiging van br. S.M. de Bruijn en br. J. de Heer, tot ouderling. Br. J. Broer, wordt bevestigd tot diaken. Jeugdouderling C.J. Batenburg, ouderling P. de Keizer, en ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, worden herbevestigd. Voor deze dienst wordt er geen groep uitgenodigd zodat enkele familieleden, van de broeders die bevestigd worden, aanwezig kunnen zijn. Dit wordt dan verder aangevuld met gemeenteleden.

In de dienst lezen we een eerste gedeelte uit de Bergrede, Mattheus 5: 1-16. De discipelen krijgen te horen dat zij het licht van de wereld zijn. Wat heeft dat ons te zeggen? We hopen het met de hulp en de leiding van Gods Geest te ontdekken. We bidden de broeders die (her)bevestigd worden een gezegende dienst toe! Laten we als gemeente met hen meeleven.

Catechisatie

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of volgende week de catechisaties gehouden kunnen worden. Via de app en de afkondigingen hopen we daar verder over te informeren. De belijdeniscatechisatie gaat in ieder geval wel door. We hopen met de belijdeniscatechisanten op donderdag 13 januari om 20.00 uur samen te komen.

Verkiezing diaken

De kerkenraad nodigt alle belijdende leden van onze wijkgemeente uit om schriftelijk namen in te dienen voor de openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature dienen belijdend lid te zijn van onze wijkgemeente. Wanneer de voordracht ondertekend is door tien lidmaten uit onze wijk, dan is de kerkenraad kerkordelijk verplicht deze namen over te nemen. Een voordracht met minder dan tien ondertekenaars zal eveneens door de kerkenraad besproken en overwogen worden. We waarderen het als gemeenteleden hun betrokkenheid tonen door namen in te dienen. Tot uiterlijk maandag 7 februari om 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba J.Poortvliet.

Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Wanneer er meerdere kandidaten worden ingediend (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 21 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Wil u de verkiezing van de nog openstaande vacature voor één diaken een plaats geven in uw gebeden?

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor vluchtelingenwerk Lesbos, € 15,50 voor de diaconie, € 15,50 voor de kerk, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt!

Hartelijk dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de goede wensen die ik heb ontvangen middels een kaartje rondom de feestdagen en het nieuwe jaar. Wederkerig wil ik graag ieder van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Gelezen

‘Men zegt dat iemand een ambt bekleedt, hoewel het ambt soms meer de persoon bekleedt.’

G.L. Lichtenberg (1742-1799)

Tenslotte

De feestdagen liggen al weer achter ons. Dankbaar kijk ik terug op de verschillende diensten die we mochten hebben. Wat een mooi gezicht al die kinderen in de vroege morgendienst op 1e Kerstdag. Indrukwekkend was het woord op Oudejaarsavond: ‘Maar het is nog niet het einde’ (Mattheus 24: 6). Op Nieuwjaarsdag kregen we een aanmoediging en een bemoediging mee: “Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden”. Zo mogen we verder gaan, ziende op de Heere Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Ook dit jaar mag een jaar vol verwachting zijn. Want het gaat richting Zijn komst en Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

Verschillende gemeenteleden leefden rond de Kerst en de jaarwisseling mee met mijn moeder. Een dag voor Kerst was het precies een jaar geleden dat mijn vader is overleden. Het meeleven heeft haar erg goed gedaan en zij wil u daar hartelijk voor danken. Als gezin danken wij u en jou eveneens voor de reacties en de wensen die wij ontvingen. Wij wensen u de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Met een hartelijke groet ook van Cora, Lydia, David, en Juda.

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Andere hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade

“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen” ( Psalm 62: 2 en 3)

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Aan het begin van een nieuw jaar…

zijn we gewend om elkaar de hand te schudden en elkaar een heel goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen en na afloop van de nieuwjaarsdienst elkaar te ontmoeten in De Parel, om met die goede wensen nog even door te gaan. En als we er op nieuwjaarsdag niet bij kunnen zijn, dan schudden we elkaar op de eerste zondag die daarop volgt, alsnog de hand.

Het is inmiddels het tweede jaar, dat dit niet kan, dat we afstand houden van elkaar en slechts met een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen, zodat die nieuwjaarswensen als gemeenteleden onderling voor een groot deel weer achterwege blijven.

Nu dat allemaal niet persoonlijk kan, doen we dat op andere manieren. Via dit kerkblad is een manier en daarom beginnen we de berichten van onze wijkgemeente in dit blad om u namens uw gehele wijkkerkenraad, allen van harte Gods zegen toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat we in dit nieuwe jaar elkaar mogen wijzen op Hem, Die op een bijzondere wijze ons altijd weer onder Zijn hoede neemt en aan Zijn Vaderhand meeneemt. Ook al weten we niet wat de toekomst ons brengt in dit jaar -misschien gaat onze weg dit jaar wel door een donker dal- één ding is zeker: Ook dan laat Hij onze hand niet los en leidt Hij ons verder naar een toekomst die vol van hoop is.

Wanneer Hij onze hand niet loslaat, laten wij dan elkaar als gemeenteleden onderling ook vast blijven houden.

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en ontvangen behandelingen.

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31: 15 en 16a)

Meeleven

We leven mee met het gezin van Jan en Ineke van Noordenne,  nu de moeder van Jan op 17 december jl. in De Lange Wei is overleden in de leeftijd van 96 jaar. De begrafenis heeft 23 december jl. plaatsgevonden. De Heere trooste de rouwdragende familie.

Huwelijksjubileum

Echtpaar A. van Dooijeweert – Dammers,  hoopt op 14 januari a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. Een gouden jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Verkiezingen

In de verkiezingsvergadering van maandag 3 januari zijn Ad Lakerveld en Arie Slob, verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed? Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Verhuisd

Woensdag 5 januari jl. is mw. L. de Haas – Brandwijk verhuisd van Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam naar: Zorgcentrum De Waard.

Wij wensen u Gods nabijheid in uw nieuwe woonomgeving.

Zij blijft verbonden met onze wijkgemeente en hoopt dat er t.z.t. een plaats is in Pedaja.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

Pareldienst

Zondagavond 9 januari zal er een Pareldienst plaatsvinden in De Parel en de aanvang is weer op de ‘oude’ tijd om 18.00 uur.

De dienst is, zoals eerder gemeld, opengesteld voor jongeren van 11-25 jaar en deze keer zijn de 17+ leden aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden op hghg.nl en dan Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 8 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn dan kunnen de jongeren van 11-16 jaar zich opgeven via Meevieren.nl

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 23 januari met ds. Leon van den Dool uit Broek op Langedijk.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Onze gebeden om vergeving en aanneming bij God moeten altijd vergezeld gaan van oprechte voornemens en beloften van nieuwe gehoorzaamheid.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden om kracht voor gemeenteleden die door psychische nood tegen dit jaar opzien en niet kunnen functioneren zoals ze zelf zouden willen.

De Chinese overheid probeert steeds vaker kerken en dominees te intimideren. Zo is een pastor beboet met een bedrag dat gelijk is aan twee jaarsalarissen, omdat hij ‘illegale’ kerkdiensten zou organiseren. In een ander geval werden christelijke activiteiten beoordeeld als sektarisch. En daardoor kon men de kerk sluiten. Bid om moed voor Chinese christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Er zijn grote gebieden in Indonesië waar bijna geen christenen wonen. Bid dat de Heer van de oogst werkers uitzendt. Bid dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om met deze moeilijk bereikbare groepen het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een geslaagde blaasoperatie is dhr. J. Kroon,  begonnen met immunotherapie om zijn immuunsysteem extra actief te maken zodat kwaadaardige cellen worden bestreden. Een behandeling die ook de nodige bijwerkingen met zich mee kan brengen. We bidden dat onze broeder zo weinig mogelijk last hiervan heeft en de therapie een zegenrijke uitwerking zal hebben. Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen die in het verpleeghuis zitten, mensen die in quarantaine moeten zitten of de gevolgen van het opgelopen virus nog steeds ondervinden. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We kunnen zien dat we in een gebroken wereld leven. Laten we als gemeente ook de noden en zorgen (ook van de gemeente) neerleggen in het gebed, voor de biddende en dankende Hogepriester in de hemel. Hoezeer we het uitzeggen met Jesaja 53 en uitzingen met Psalm 103 dat de Heere Jezus ook onze ziekten op Zich heeft genomen, de werkelijkheid in het hier en nu is weerbarstig. De overwinning over zonde, ziekte en dood is voor het geloof werkelijkheid vanwege het volbrachte werk van Christus. De volkomen overwinning staat nog uit. Die komt als Hij komt. Tot die tijd weten we van het ‘reeds’ van het volbrachte werk van Christus, maar ervaren we ook het ‘nog niet’ omdat zonde, ziekte en dood bittere realiteit zijn en blijven. Maar niet zonder hoop. Christus staat garant voor een ‘levende hoop’, verwekt door Zijn levendmakende kracht in de harten van allen, voor wie Hij stierf en opstond uit de doden. “Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog!”

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 20,- voor de diaconie. Ook ouderling L.J. van Gelder ontving op bezoek € 20,- voor de diaconie. Diaken G.P. Cluistra ontving van een gemeentelid een stapel vellen collectebonnen met een begeleidend schrijven erbij dat gericht was aan de diakenen en kerkrentmeesters. Na telling bleken de collectebonnen een waarde te hebben van € 684. € 342 voor de kerk en € 342,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld is met doopbewijs overgekomen naar onze gemeente Lisette Makop.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Afscheid

Zondagavond 9 januari nemen we afscheid van de broeders P.C. Bakker, C.M. Don en R. Vlot. Ook onze kerkrentmeester P. Boogaard zal dan voor het laatst in het voorgestoelte zijn plaats innemen. Wij danken de broeders voor het werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk Zuid hebben verricht. En dàt op verschillende terreinen waarop zij bezig waren. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was in Zijn werk. Om zo bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente en daar het goede voor te zoeken. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders F. de Bruin, R.A.C. van Eekelen, A. de Hek, W. Huisman, M. Leenman, C.I. Pille en L.T. Veldman zullen in de avonddienst bevestigd worden in het ambt van ouderling. Broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en de broeders J. de Jong en W.T. Treuren in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem. En waar de kerkenraad in zijn geheel ook telkens om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente die ons riep, Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed. Want wij kunnen het niet alleen.

Kerkrentmeester

Broeder E. de Vries heeft de plaats ingenomen van kerkrentmeester P. Boogaard. Aangesteld vanuit de gemeente om toe te zien dat de gelden en goederen van de gemeente op de juiste wijze worden beheerd. We wensen hem daarbij de wijsheid en kracht van de Heere toe.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 januari zal de Bijbelstudiekring i.v.m. de maatregelen digitaal zijn. We starten om 20.00 uur en is te volgen op ons HGHG Youtube-kanaal 3. We bereiden voor hoofdstuk 4 uit Goudaders: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25 – 10: 21). Zijn er vragen over dit hoofdstuk, stel ze gerust – via de email of live via de chat. Een goede voorbereiding toegewenst! We hopen dat we elkaar de volgende keer in februari weer fysiek kunnen ontmoeten.

Gelezen / gehoord

‘Hier op aarde zijn we allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis.’

Tenslotte

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. De wens en bede voor u en jou: dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in het jaar 2022.

Voor de laatste keer zijn dit de berichten voor onze wijk die ik heb opgesteld. Weloverwogen heb ik elke keer weer geprobeerd dit werk te doen. Dank aan allen die rondom de kerkbodeberichten corrigerend optraden. Dat was soms nodig. Fijn was het om te horen dat het geschrevene soms goed deed op de weg, waarop moeite ,verdriet, maar ook vreugde ons deel is.

Namens de kerkenraad groeten we iedereen en wensen jong en oud een goede zondag,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 8 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 9 januari 

Géén zondagsschool

Maandag 10 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 11 januari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 12 januari

9.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

Donderdag 13 januari

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk Zuid (digitaal)

ALGEMENE BERICHTEN

Organist gezocht 

Voor de weeksluitingen in De Lange Wei op vrijdagmiddag wordt dringend een organist gezocht. De tijd is vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan bij Engelien de Boon, jaapenengelien@hotmail.com

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als gezin deze week extra aandacht aan gebed. Aan de hand van een handig kindergebedsboekje sta je elke dag stil bij een Bijbelverhaal dat ons meer vertelt over het Licht van de wereld. De HGJB heeft aan dit kindergebedsboekje meegeschreven. Kinderen krijgen een prikkelende vraag om over na te denken (en over te praten). Daarnaast bevat het boekje verwijzingen naar video’s, luistertips, knutselwerkjes en experimenten. Uiteraard bevat iedere dag ook een onderwerp om voor te bidden en diverse voorbeeldgebeden. Bestel het kindergebedsboekje via de webshop HGJB.kameel.nl

Gebed voor het jeugdwerk HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online) HGJB-Kerstconferentie.

Dank dat we jongeren mochten bemoedigen en toerusten in hun geloof en dat we hen mochten uitdagen om dit ook uit te dragen.

Bid voor jongeren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Die het lastig vinden dat alles wegvalt, zich eenzaam en alleen voelen. Bid dat zij zich geliefd en gezien voelen.

Het is onzeker hoe de coronacijfers zich ontwikkelen en welke maatregelen er nog genomen gaan worden. Bid dat we als HGJB manieren blijven vinden om jongeren te inspireren en toe te rusten in geloof, hoop en liefde.

Bid voor alle jeugdwerkleiders en ouders dat zij inspiratie en wijsheid krijgen, zodat ze manieren vinden om in verbinding te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bid dat ze samen het geloof kunnen voorleven en doorgeven.

Toerustingsmomenten Vakantie Bijbel Werk 

In februari organiseert de HGJB vier toerustingsmomenten voor het Vakantie Bijbel Werk 2022. Laat je onderdompelen in het nieuwe thema tijdens de toerustingsdag op 12 februari. Een programma met uitgebreide informatie over het nieuwe thema, een Bijbelstudie en volop inspiratie staat voor je klaar. Daarnaast is er keuze uit interactieve workshops en kun je de nieuwe knutselwerkjes bekijken.

Komt de dag niet uit? Dan biedt de jeugdorganisatie op 4 en 8 februari twee avonden met een compacter, maar alsnog afwisselend programma. Daarnaast is er op 16 februari ook een online avond, waarin de belangrijkste informatie wordt toegelicht. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VBW

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bediening Heilge doop – HC 41

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging ambtsdragers

18.00 uur ds. D. Breure, Kockengen (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhode Quist, Suus Muilwijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 7

avonddienst: Psalm 80: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid / herbevestiging ambtsdragers (groep B)

15.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten 

1. Stichting Friedensstimme

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Jolanda de Bruin, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-25,26

Wat doe jij met Gods boodschap?

 “Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.” 

(Lucas 2: 39)

“En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.”

(Lukas 2: 20)

____________________________________­­­________________

Het is je misschien wel eens opgevallen dat de Adventstijd en de Kersttijd vol zitten met engelenervaringen. Als je goed naar al die verhalen kijkt, dan ontdek je dat de manier van hoe er op die engelen gereageerd wordt, bepalend is voor het vervolg. Niet zozeer het vervolg van Gods plan, want dat gaat wel door, maar voor het vervolg van degene die de ervaring met de engel had. Je zou je daar eerst eens iets over moeten afvragen. Wat is nu eigenlijk een engel? Je kunt daar heel veel over zeggen, maar als je het beperkt tot de engelen in de Kersttijd, dan zijn het in de eerste plaats boodschappers van God.

Nu geloof ik dat God ons nog steeds engelen kan laten zien. Dat dit misschien veel minder gebeurt dan in de tijd van de Bijbel, zal misschien wel zo zijn, maar beperk je je even tot de taak van deze engelen in de Kersttijd, dan hoeven het niet alleen engelen te zijn die Gods boodschap brengen. Het is ook niet belangrijk dat het vooral engelen zijn; de focus ligt op de boodschap van God die zij komen brengen. De grote vraag is wat de ontvangers van die boodschap ermee doen.

Als je al een maand of 15 voor de Kerstnacht begint, kom je eerst Zacharias tegen. Hij staat in de tempel om het reukoffer aan God te brengen en ineens staat er een engel naast hem. Hij schrikt, maar de engel stelt hem gerust en vertelt hem namens God dat zijn gebed is verhoord en dat ze een kind zullen krijgen. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Als er in Pedaja één van de bewoonsters ineens zwanger zou zijn, zouden de kranten er van vol staan. Dus dat Zacharias het niet begrijpt, zou nog kunnen, maar hij gelooft hier niet dat het waar is. Het gevolg is dat hij, nadat hij om een teken vroeg, negen maanden niet kan praten.

Zes maanden later staat er naast Maria een engel. Gabriël komt met een boodschap namens God. Ook Maria schrikt en wordt gerustgesteld. Ze krijgt de boodschap te horen dat ze zwanger zal worden. Ik denk dat Maria op dat moment iets gezegd heeft tegen de engel dat dit echt niet kan, want ze heeft wel een vriend, maar ze is keurig rein gebleven voor het huwelijk. Toch reageert zij niet in ongeloof. Ze begrijpt het niet en ze wil weten hoe het kan. Dat is een heel andere houding. Maria blijft geloven, ondanks dat ze het niet begrijpt. Terwijl zij er niet om vraagt krijgt ze wel een teken. Haar nicht Elisabeth is ook zwanger en zij is al zes maanden onderweg.

Als Maria dan aankomt bij haar nicht en ziet dat het klopt, gaat zij haar lofzang zingen. Een totaal andere reactie op Gods boodschap. Zij gelooft het en begint te zingen. Dan, negen maanden later na haar ervaring met de engel, staat er plotseling een engel in het veld bij Bethlehem. Ineens, in een donkere nacht bij een paar herders. Wellicht niet de meest leuke mannen om in de nacht tegen te komen en ook zij schrikken. De engel stelt hen gerust en vertelt hen dat de Redder van de wereld is geboren en ze krijgen er een teken bij: in een voerbak in doeken gewikkeld, zo zullen ze Hem kunnen herkennen. Na een leger van engelen, die weer gaan, wordt het weer stil en donker.

Weet je wat opmerkelijk is? Deze herders reageren direct in geloof op Gods boodschap en komen direct in beweging en bij de voerbak aangekomen aanbidden ze het Kind, maar ze blijven daar niet zitten: direct daarna staan ze op en gaan het overal vertellen. Geloof zorgt ook hier dat ze er van getuigen. Sterker nog, ze loofden en prezen God. Ze gaan zingen, net als Maria en overigens ook net als Zacharias op het moment van de geboorte van Johannes toen hij het wel moest geloven.

Nu kun je met Kerst helemaal bezig zijn met sfeer en gezelligheid. Ik wil je voor dit jaar een andere vraag stellen: Wat doe jij met Gods boodschap als je die ontvangt? Of het nu door een engel, een preek, een lied, een indruk of een beeld is, wat doe jij met Gods boodschap? Je kunt twee dingen doen: Je gelooft het of je gelooft het niet. Het ene zorgt dat je zult spreken, terwijl ongeloof je altijd laat zwijgen. Een boodschap van God is meer dan alleen persoonlijk geloven, het is misschien ook wel Gods stem die je oproept om een eenzame op te zoeken. Ongelovig reageren zorgt altijd dat je stil zult blijven. Het is de bedoeling dat je ervan gaat spreken en zingen en daarom moet je Gods boodschap geloven, wat die boodschap ook is.

Theo de Koning

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Coronamaatregelen en kerkdiensten

Op dit moment van schrijven is nog niet precies bekend wat de aangescherpte maatregelen betekenen voor de kerkdiensten in de komende periode. Houdt u in ieder geval de website hghg.nl en de HGHG-app in de gaten.

Volkskerstzang

Vanavond om 19.00 gaan we live voor de Volkskerstzang! Meerdere gemeenteleden brengen hun muzikale talenten samen op deze avond. Van harte uitgenodigd voor de digitale uitzending van de Volkskerstzang op kanaal1.hghg.nl.

 

Viering Heilig Avondmaal 2022

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 20 februari, 22 mei, 4 september en 4 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (1 april). Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

Hoewel er voorafgaand aan de vieringen van het Heilig Avondmaal geen vaste momenten voor het Censura Morum worden gehouden, willen wij u erop attenderen dat u met eventuele vragen of zaken die hierop betrekking hebben altijd terecht kunt bij uw wijkouderling of predikant.

Nieuwjaarsreceptie

Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie na de morgendiensten op 1 januari niet doorgaan.            

 Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Oliebollenactie 2021

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Zondag 26 december 2021

De diaconale collecte op deze kerstzondag is bestemd voor het Timohuis in Sliedrecht. Sinds begin 2021 is het Timohuis geopend. Het Timohuis wil in samenwerking met onder andere Siriz kwetsbare jonge moeders begeleiden rondom en na een zwangerschap. De missie van Timohuis is ‘omarmen, begeleiden, loslaten’. Zij omarmen, omdat ze vinden dat jonge moeders er niet alleen voor hoeven te staan. Zij begeleiden, omdat ze vinden dat jonge moeders de begeleiding verdienen die ze nodig hebben. En ze laten los, wanneer de jonge moeder met een gezond gehecht kind terug kan keren naar de maatschappij. Meer informatie kunt u vinden op www.timohuis.nl.

De diaconie wil Stichting Timohuis en daarmee hun werk graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Zondag 2 januari 2022

De diaconale collecte op deze eerste zondag van het jaar is bestemd voor Project 10 27 ‘Medische zorg in Noord-India’. India is met 1,3 miljard inwoners, na China, het grootste en meest bevolkte land ter wereld. Religie en het kastenstelsel spelen een grote rol. Partnerorganisatie Christian Reformed Fellowship of India (CRFI) wil via medische / sociale zorg uiting geven aan de liefde van God. Een team van toegewijde artsen en verpleegkundigen bezoeken arme dorpen op het platteland van Bihar en Jharkhand, in het noorden van India. Op het platteland zijn de meesten laag- of zelfs ongeschoold. Er is weinig kennis van en aandacht voor reinheid en hygiëne, de leefomstandigheden zijn vaak ronduit slecht. Vee staat bijvoorbeeld gewoon binnen in huis. Mensen hebben geen idee waar ze heen moeten met ziekten en kwalen dan naar (dure) medicijnmannen en tempels. CRFI organiseert tijdelijke klinieken in de dorpen en de teams behandelen gratis zieke mensen, verstrekken medische hulp en medicijnen, geven gezondheidsvoorlichting over uiteenlopende onderwerpen en bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan. Ook het Evangelie wordt waar mogelijk gedeeld. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen het Evangelie voor de eerste keer. Velen komen op deze manier tot geloof. De diaconie wil dit werk in het noorden van India graag ondersteunen, en de collecte deze zondag daarom van harte bij u aanbevelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 december en maandag 3 januari.

JEUGDRUBRIEK

Bericht van de zondagsschool

Helaas is bekend geworden dat we het kerstfeest niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. Gelukkig hebben we een online kerstfeest kunnen maken. U kunt het zien op zaterdag 25 december vanaf 12.00 uur op kanaal 1. Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en al het Goede voor 2022.

Bestuur en personeel zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Afgelopen zaterdag is er een persconferentie geweest waarin nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Op het moment van schrijven is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de kerkdiensten. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. In de morgendienst op Eerste Kerstdag horen we over de wijzen uit het Oosten die komen om het Kind te aanbidden (Matth. 2: 1-12). 

In de diensten op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag lezen wij Mattheüs 24: 1-14. We horen vanuit vers 6: “maar het is nog niet het einde”. Aan het begin van het nieuwe jaar klinkt vanuit vers 13 de aansporing: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”.

Kerkdiensten

Voor de komende zondagen wordt een beperkt aantal gemeenteleden uitgenodigd. Om ieder in de gelegenheid te stellen een dienst fysiek bij te wonen wordt op 1e kerstdag een extra kerkdienst belegd. De eerste dienst begint om 9.00 uur. De tweede dienst begint om 11.00 uur. Op 2e kerstdag zullen we weer de gebruikelijke tijden aanhouden: ‘s morgens 9.30 uur en ‘s middags 15.30 uur.

Op ​oudejaarsdag wordt de avonddienst gehouden op 18.30 uur. Op nieuwjaarsdag zal er een morgendienst zijn om 9.30 uur. Ieder heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een dienst tijdens de kerstdagen en voor een dienst rond Oud- en Nieuwjaarsdag.

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die een lange weg moeten gaan. Dat ze ondanks alle moeite en onzekerheid bij de HEERE mogen schuilen en Zijn troostvolle genade en nabijheid ervaren. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” (Psalm 91: 1)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk en € 20,- voor de zending. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Hij (Christus) wordt in doeken gewikkeld, maar ons bekleedt Hij met onsterfelijkheid. Hij wordt met melk gevoed, maar Hij wordt tevens aanbeden. Een plaats in de herberg heeft Hij niet kunnen vinden, maar Hij bouwt zich een tempel in de harten der gelovigen. Opdat immers de zwakheid krachtig zou worden, is de kracht zwak geworden.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

Het is een tijd vol onzekerheid. Niet alleen in de kerk moeten er n.a.v. de nieuwe maatregelen weer allerlei dingen geregeld worden. We denken ook aan ondernemers bij wie de zaak dicht moet. Ongetwijfeld zijn er ouderen die meer dan anders ervaren dat ze alleen zijn. Hoe gaat het allemaal verder? Het trof mij dat in de dienst die ik zondagmiddag in Reeuwijk mocht leiden als voorzang Psalm 48: 6 gezongen werd: ‘Want deze God is onze God, Hij is ons deel ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden…’ Ook deze tijd is in Zijn hand. Wij mogen onze hulp en kracht van Hem verwachten! Verschillende kerstgroeten vielen er bij ons op de mat. Wederkerig wensen wij u als gezin een gezegend Kerstfeest toe en Gods nabijheid in het nieuwe jaar! Laten we onze levensweg vervolgen in afhankelijkheid van de HEERE. ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.’ Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Verkiezingen

De wijkkerkenraad heeft maandag 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

M. (Martin) de Beer

H.H. (Bert) IJzerman

A. (Ad) Lakerveld

A.H. (Arie) Slob

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures, zal er op maandag 3 januari a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 en vangt aan om 19.30 uur precies.

Via de website hghg.nl kunt u ook een machtigingsformulier vinden.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de persconferentie van zaterdagavond 18 december jl. zal inmiddels afgestemd zijn welke maatregelen genomen moesten worden. Omdat de kopij voor dit kerkblad vroegtijdig ingeleverd moest worden, kon de uitkomst hiervan niet meegenomen worden. We verwijzen u hierover naar onze website www.hghg.nl en de HGHG-app. Dan zal ook duidelijk zijn of de diensten voor het Kerstweekeinde eventueel nog voor een beperkt aantal kerkgangers opengezet kunnen worden of juist in het geheel niet. In ieder geval zijn alle diensten te volgen op de verschillende kanalen van de livestream van onze gemeente.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 januari a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, waarschijnlijk digitaal. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 23,75 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Afscheid

Na de komst van onze predikant ds. M. Dubbelman is aan ds. E. van Rooijen verzocht om dit jaar uit nog pastorale bijstand in onze wijk te verlenen. Aan het einde van deze maand komt daar dus een einde aan. Inmiddels heeft hij meer dan 3 jaar in ons midden gewerkt. Bij zieken, overlijden, maar ook bij diverse huwelijksjubilea en ouderen onder ons heeft hij vele bezoeken gebracht. De laatste maanden heeft hij van verschillende pastoranten al persoonlijk afscheid genomen. Ook bij diverse weeksluitingen heeft hij Gods Woord op zijn bijzondere wijze mogen brengen. Op de preekstoel was hij voor ons een onbekende, maar inmiddels heeft hij ook de nodige preekbeurten vervuld. Dat laatste zal nog wel een keer voorkomen. Maar aan het bezoekwerk is dan aan het einde van deze maand echt een eind gekomen. Als kerkenraad zijn we hem daar heel dankbaar voor. Zijn werkzaamheden zullen echter niet stoppen. Wel in onze gemeente, maar in de buurgemeente is een vacature gekomen. Vanuit Giessen-Nieuwkerk is hij benaderd om m.i.v. 1 januari daar pastorale bijstand te verlenen, wat hij graag op zich neemt. We wensen hem en zijn vrouw, niet alleen vanuit de kerkenraad, maar vanuit de gehele wijkgemeente 2 Noord van harte Gods zegen toe.

Pareldienst

Zondagmiddag 9 januari zal er weer een Pareldienst plaatsvinden in De Parel. Aanvang: 15.30 uur. De dienst is ook deze keer weer opengesteld voor alle jongeren van 12-25 jaar met de kerngroepleiding. De kerngroepleden (12-16) kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider. De leden van de catechesegroepen (16+) moeten zelf opgeven via Meevieren.nl op hghg.nl. Dat geldt ook als je binnen de doelgroep valt maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten.

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 24 december

De dienst is uitsluitend te volgen via de livestream van de Oude Kerk. Nodig gerust iemand thuis bij je uit om mee te kijken via de livestream. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen wordt rondgestuurd en die ook op de website staat.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘De wereld gaat steeds verder achteruit, omdat de mensen zich alleen nog maar onder elkander beraden, in plaats van dat ieder zich eerst als enkeling met God verstaat.’

Søren Kierkegaard (1833-1845)

Bidden en danken

We bidden voor dak- en thuislozen. Juist in deze maand is het zo confronterend dat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dat organisaties, die zich hiervoor inzetten, de middelen mogen hebben om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Laten we de Here God danken dat Hij Zijn kinderen kent en ziet. Hoe of waar ze de kerstdagen ook doorbrengen. Hij is erbij! (Gebedskalender Open Doors)

Ruim een jaar geleden brak in Ethiopië een burgeroorlog uit als gevolg van een machtsstrijd tussen de regering en de noordelijke regio Tigray, waar de voormalige machthebbers vandaan komen. Sindsdien zijn duizenden mensen overleden (waaronder een student aan de Bijbelschool die we steunen). Ook is er honger. Bid voor vrede voor Ethiopië, voor licht in deze duistere werkelijkheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte: een terugblik op 2021 en verder terug

Net voor de jaarwisseling komen we toch nog in een volledige lockdown. Aan het begin van 2021 hadden velen van ons dit niet verwacht, maar een nieuwe variant verstoort de plannen en zekerheden die we dachten te hebben opgebouwd. Daarbij wordt nu ook duidelijk dat het virus hardnekkiger lijkt dan verwacht en we niet op korte termijn terug zullen kunnen naar ons oude en vertrouwde leven dat voor ons zo gewoon was geworden. Over dat vertrouwde leven een enkele gedachte. Epidemieën zijn niet nieuw. Geschat wordt dat tussen 1400 en 1600 ongeveer een derde van de bevolking van Europa stierf aan ‘de pest’. Door ontwikkelingen in de wetenschap zijn pas de laatste 100 jaar grote epidemieën steeds zeldzamer geworden. Het succes van de wetenschap leidde tot een idee van maakbaarheid: de mens kan de natuur, de economie en de maatschappij onder controle houden. Het eerdergenoemde vertrouwde leventje is dus eigenlijk vrij uniek in de wereldgeschiedenis en nu worden we hardhandig wakker geschud. Onze controle over het leven is vrij beperkt. Wat hebben we eigenlijk wel onder controle?

Deze vraagt lijkt op de 1e vraag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is onze enige troost (zekerheid) in leven en sterven? Het antwoord dat dan gegeven wordt, is dat onze zekerheid ligt in het feit dat wij het eigendom van onze trouwe Redder, Jezus Christus zijn. Dat Hij de controle heeft en dat Hij alle dingen die ons overkomen, zal laten meewerken ten goede. Het bijzondere is dat deze woorden geschreven zijn in 1563. Het moment dat er weer een pestepidemie in Europa was begonnen die 6 jaar zou duren en miljoenen levens zou kosten.

Het leven met uitbraken van de pest of andere rampen was voor onze voorouders hun gewone en vertrouwde leven. Zij beseften dat zij hun leven niet onder controle hadden. Dat was logisch voor hen. De afgelopen periode waarin wij dachten ons leven onder controle te hebben is dus eigenlijk uitzonderlijk geweest in het geheel van de geschiedenis. Misschien zijn we nu weer terug in het ‘gewone leven’. Maar dan wel met de belijdenis van de kerk dat Jezus ons leven onder controle heeft. In Zijn handen zijn wij veilig. Vanuit die zekerheid wens ik u en jou namens de kerkenraad een gezegend Kerstfeest en een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

Tenslotte, ik wil u allen, mede namens het hele gezin, hartelijk danken voor de warme ontvangst, de steun en het meeleven die we van u en jullie hebben ontvangen bij onze komst naar Hardinxveld. Met vriendelijke groeten,

ds. M. Dubbelman

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als het gaat om psychische pijn en persoonlijke levensstrijd , door ouderen en jongeren. Maar ook zij die korter of langer geleden geliefden verloren hebben, dragen we op aan Gods genadetroon. De geslagen wonden kunnen zo gevoeld worden. Dan wijzen we u en jou op de Naam Die het Kerstkind kreeg: ‘Immanuël’, dat is: ‘God met ons.’ Vanwege die Naam is er ruimte in ziekte, zorg en rouw. ‘Ik zal hem / haar Mijn eer en Mijn heil (= Mijn Jezus) doen zien en nooit Mijn hulp onttrekken.’

Uitvoering beleidsplan liturgie

In het beleidsplan van onze gemeente wordt onder andere gesproken over het bezinnen op het gebruik van een andere Psalmberijming en het Bijbelse lied. Zowel op een aantal wijkavonden, zeer recent nog in oktober, als op de kerkenraadsvergaderingen hebben wij ons hier over gebogen. Er zijn inmiddels allerlei alternatieve psalmberijmingen beschikbaar gekomen. Zeer recent stonden er in de Waarheidsvriend een aantal artikelen over De Nieuwe Psalmberijming, die het afgelopen jaar verschenen is. Op de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2022 naast de oude Psalmberijming (1773) ook stapsgewijs gebruik te gaan maken van nieuwere en bijbelgetrouwe psalmberijmingen zonder ons te binden aan één andere psalmberijming. Het is ons verlangen om de waarde van de Psalmen in de taal van nu door te geven aan de volgende generaties. Ook het zingen van een Bijbels lied in de eredienst behoort tot de mogelijkheden. Het staat de (gast)predikanten vrij om hier al of geen gebruik van te maken. Het gaat erom dat het gezongene de taal van het geloof en het gebed, de klacht, de lof en de dank, die Gods Woord ons op de lippen legt, verwoordt. Zodra er een ‘nieuwe’ psalm of lied gebruikt wordt in de eredienst, zal deze worden geprojecteerd. We hopen en bidden dat we ook door het zingen daarvan geleerd en gevormd worden om de Heere te loven en te dienen.

Vanuit de pastorie

Niet elke Advent is hetzelfde. Ik merk dat ik door de onzekerheid van onze tijd de geschiedenissen van Lukas 1 anders lees. Net of je dichter bij die verhalen kan komen. De bekende figuren in Lukas 1, waaronder Zacharias en Maria, leefden ook in een tijd die beheerst werd door onzekerheid. Dat er in die donkere periode van Israëls geschiedenis mensen waren die bleven uitzien naar de vervulling van Gods beloften, mag ons inspireren. Maar dat we lezen hoe God die wereld, die de onze is, daadwerkelijk binnenkwam, mag ons bemoedigen. Gods Zoon is neergedaald in ons bestaan: Immanuël, God met ons. De wereld drijft niet meer weg als een losgeslagen schip. God heeft Zich in Zijn Zoon met ons verbonden en een weg geopend naar vrede (Luk.1: 79) Hij is als de ‘Opgang uit de hoogte’, zingt Zacharias, als een ‘zonsopgang’ van een nieuwe morgen (vs.78). Dat beeld is zeer vertroostend voor ons die hoopvol wachten op Zijn wederkomst in deze tijd zoals eens Zacharia, Maria, Simeon en de oude Anna. Laten we bidden om volharding in het geloof, vreugde in de hoop, verdieping in het gebedsleven, en Gods leiding voor elkaar in voorspoed, verdriet en eenzaamheid. 

Dank voor uw gebed voor ons en voor alle hartelijke wensen. Wederkerig wensen we u en jullie een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. En ook voor het nieuwe jaar is onze verwachting van de HEERE (Ps.130: 5,6). 

Mede namens Emelia een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad wensen we vanaf deze plaats u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn.

P.C. Bakker

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 december

19.00 uur Volkskerstzang – digitaal OK

21.30 uur Kerstnachtdienst – digitaal OK

Zaterdag 25 december

GEEN christelijke volksbibliotheek

vanaf 12.00 uur  Kerstfeestviering Zondagsschool – digitaal OK

Maandag 27 december

GEEN verkoop collectebonnen

Dinsdag 28 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Zaterdag 1 januari

GEEN christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 januari

GEEN verkoop collectebonnen

19.30 uur Wijk 2 Noord Verkiezing ambtsdragers – OK

Dinsdag 4 januari

14.30-16.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Vrij kerstverhaal

Kerstfeest op de Rokerij

“Niet te ver met je step hoor Maartje. Weet je het nog?” Moeder kijkt me aan terwijl ze mijn krullen onder mijn rode muts stopt. De twee losse touwtjes worden een strikje onder mijn kin. Het kriebelt. “Tot buurvouw Aagje” zeg ik. Ik weet het heus wel. En dat weet moeder ook, want haar ogen lachen in de mijne. Haar neus raakt even die van mij en ik lach terwijl ik opspring en de deur uitren. Buiten ligt mijn step. Gemaakt door mijn vader voor mijn broertje Peet. Mijn vader is knap, hij kan alles. Maar Peet is nu te groot voor de step. Peet gaat al naar school, de school van meester Schaafsma.

De koude wind blaast tegen mijn wangen. Mijn rok wappert in de wind. Hij is echt een beetje kort, moeder had niet zo blij gekeken toen ze zei: “Je benen zijn gegroeid Maartje!” Moeder kreeg zelfs een rimpel boven haar neus. Die rimpel zag ik vaker. Het was alsof moeder een vouwtje in haar voorhoofd kreeg. Net als het vouwtje wat ze maakte in het krantenpapier op de tafel toen ik vroeg om een bootje. Om buiten mee te varen in de plassen. Moeder had een krant gepakt en onder haar handen verscheen een echte boot.

Ik spring van mijn step. Hier is het huisje van buurvrouw Aagje, nu mag ik niet verder. Dit is ook bijna het laatste huis. Het eind. Daarna komt er bijna niks meer. Alleen de ark en de rivier. Een eindje verder, op de Buitenwei, staat het afweergeschut. Daarmee schieten de Duitsers op Engelse- en Amerikaanse vliegtuigen. Dat gebeurt vaak ’s nachts, dan lig ik wakker door het geknal.

“En je mag er nooit, maar dan ook echt nooit komen! Peet, heb je me echt gehoord?” Peet knikte, terwijl hij nieuwsgierig langs moeder heen keek naar de plaats waar dat gevaarlijke afweergeschut stond. Peet durft alles. Peet is nooit bang. En moeder keek ons allebei aan, met het vouwtje in haar voorhoofd. Daar was het weer, zie je wel… ik moest meteen weer denken aan het bootje van krantenpapier.

Ik bleef keurig staan met mijn step. Ik durfde ook niet zo goed verder. Want er waren ook soldaten, Duitsers. En daar moest je niet te dicht bij in de buurt komen. O nee, als moeder dat zou zien. Nou, ik ga daar ook echt niet heen. Ik kan ze niet eens verstaan. Echt blij was moeder niet met de nieuwe bewoners op de ark achter Rokerij. Ik had samen met moeder staan kijken achter het raam toen de soldaten langs ons huisje sjouwden. Ze zagen er moe uit, zouden ze helemaal uit het andere land zijn komen lopen? Ik wilde het moeder vragen, maar juist toen hoorde ze de diepe zucht. “Ook dat nog.” Ik zuchtte niet, ik keek eens goed. Eén soldaat zag mij! Ik schrok, dook weg achter het gordijn. Toen ik weer gluurde was hij verder gelopen, hij was zo lang… verwonderd keek ik en ik dacht aan de kleine ark waar hij straks door het lage deurtje moest. Hij keek nog één keer achterom.

“Maart!” ik draai me om. Peet! Hij noemt mij Maart. “Maart met een staart!” We moeten dan samen lachen, het is ons grapje. Ik step naar hem toe. Zijn jas is helemaal niet dicht, zo komt hij altijd uit school gerend. Over de Buurt zo naar de Rokerij. “Maart, geef jij dit aan moeder?” hij stopt een stukje papier in mijn hand. Er staan letters op. Peet kan al schrijven. “Niks zeggen Maart, maar ik ga daar even kijken!” zijn hoofd knikt en zijn ogen kijken naar het einde van onze wereld. Naar het water, naar… zou Peet naar het gevaarlijke ding gaan? Dat mocht echt niet van moeder! “Peet! Joh, niet doen!” Maar Peet is al weg. Hij rent het eerste stukje en dan zie ik dat hij even wacht bij het laatste huis.

Ik bekijk het stukje papier nog eens goed. Het is een strook papier met krulletters, Peet heeft echt zijn best gedaan. Wat zou er staan? Ik ga voorzichtig met mijn vingers over de letters, volg de kleine lusjes met mijn vinger. Er is ook een ster, een beetje scheef, hij lijkt wel van goud. Morgen, ik moet er ineens aan denken…, dan is het Kerstfeest! Dan mag ik mee naar de kerk. Dan mag ik zomaar op zaterdag mijn zondagse kleren aan. De mouwen van mijn zondagse trui zijn wel een beetje kort, maar dat geeft niks. Mijn schoenen heeft moeder vanmorgen al gepoetst. “Want op het Kerstfeest moeten we er mooi uitzien, toch?” had ik gevraagd aan moeder. Ze had me aangekeken en gezegd “Zeker Maartje, voor dit feest trekken we onze mooiste kleren aan! Want het is het feest van het Kind in de kribbe.” Maar toen was daar ineens weer dat vouwtje in haar voorhoofd. Ze had de schoenen van Peet in haar handen en ze zag het gat in de zool. Niks aan te doen, Peet zou er wel op kunnen lopen. Zo ver is het niet naar de kerk.

Peet! Ik schrik op en kijk zoekend rond… ik zie hem niet meer. Waar is hij gebleven? Hij stond er niet meer. Weg! “Peet!” roep ik. Zou hij dan echt zijn gaan kijken? Ik stop het stukje papier in mijn zak en pak snel mijn step. Ik moet Peet vinden. Ineens vergeet ik mijn bangheid en durf ik zomaar verder te steppen. Zomaar langs het huis van buurvrouw Aagje, naar het water.

“Peet!” ik roep hem nog een keer. En daar zie ik zijn blonde kuif, wat is hij dicht bij de rivier en bij het grote kanon, ik zie hem bijna niet meer. Moeder had gezegd dat we daar nooit mochten komen, niemand mocht daar komen, dat was streng verboden. Hij schrikt als hij zijn naam hoort. Maar hij lijkt nog harder te schrikken als hij mij ziet. Waarom? “Peet het mag niet! Kom terug!” buiten adem roep ik hem. Hij moet echt komen. Als moeder het ziet…

Ik voel een hand op mijn schouder. Ik gil van schrik. Als ik me omdraai schrik ik nog harder. Het is een Duitse soldaat. Zie je wel, je moet hier niet komen! O wat heb ik opeens een spijt! “Stil…” klinkt het zacht. Ik kijk de soldaat aan, hij zakt door zijn knieën en zijn ogen komen op dezelfde hoogte als die van mij. Hij heeft vriendelijke ogen, ik zie zijn glimlach, maar mijn hart bonst nog in mijn keel. Peet staat ineens naast me. Ik pak zijn hand en verstop mijn gezicht achter de mouw van zijn jas. “We moeten naar huis!” zegt Peet met een ferme stem. Ik hoor het wel hoor, er zit een bibber in. Peet durft altijd alles, maar nu…

De soldaat glimlacht en staat op. “Kom” zegt hij. Het lijkt wel een optocht, de soldaat voorop met mijn step dan Peet en ik.

Zo bracht de soldaat ons thuis en hij praat even met moeder. Ik versta niet wat hij in het Duitse tegen moeder zegt. Moeder was boos. Natuurlijk, want we mochten er niet heen. Ook ik niet om Peet te zoeken. En Peet mocht het nooit meer in zijn hoofd halen om daar te gaan kijken. Nooit meer. Het was niet zo gezellig geweest onder het eten. Moeder had bijna niks gezegd en Peet had stil zijn bord leeggegeten. Het was toch al zo ongezellig sinds vader weg was. Vader is in Duitsland aan het werk. Dat moest. Niks leuk. Maar soms komt er een brief van vader. Dan is het feest! Vader maakt het goed gelukkig. Maar ik mis hem wel.

Na het eten merkte Peet dat zijn mooie bladwijzer weg was. In mijn zak zat niets, alleen een steentje wat ik gisteren had gevonden. Geen papiertje met mooie krulletters en een scheve maar mooi gouden ster. Weg. Zoeken mochten we niet meer van moeder. Het was donker en we mochten toch niet meer naar het kanon? Peet was verdrietig, hij had er zo zijn best op gedaan. Toen moeder vroeg welke woorden hij dan opgeschreven had zei hij: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.” Hij wist het nog, helemaal uit zijn hoofd. Peet had van een klein stukje papier een nieuwe bladwijzer gemaakt. Niet zo mooi als de bladwijzer van school. En er past ook geen gouden ster meer op. Maar de woorden zijn hetzelfde, en daar gaat het om had moeder gezegd. Voorzichtig had Peet de bladwijzer in de Bijbel gelegd, bij Lukas 2. Peet had het samen met moeder opgezocht. Morgen gaan we lezen waar de bladwijzer ligt heeft moeder beloofd. Want morgen is het Kerstfeest!

Op eerste Kerstdag 1943 luidt de klok over het dorp. De koster heeft een paar lampen aangestoken. De mensen zingen een lied over ‘elk die in het duister dwaalt’ en van het heldere licht. Door de deur komt stilletjes nog een late kerkganger. Een soldaat, een Duitse soldaat. Hij schuift in één van de achterste banken. Sommige mensen kijken verstoord: een mof hier in onze kerk? In zijn zak zit het strookje papier met vouwen en een spat modder dat hij heeft gevonden bij het kanon. Hij had het gladgestreken en zijn vinger was over de ster gegaan. Een scheve ster maar wel mooi goud. Hij had geglimlacht en was het heimwee wat hij voelde? Heimwee naar zijn vrouw en zijn twee kinderen die hij al zolang niet had gezien? Hij bekeek de letters, met krullen en lussen…

De gemeente zingt, hij verstaat de woorden niet, maar de melodie is ook voor hem bekend. De laatste woorden van de lofzang klinken door de kerk: “… op ’t vredepad zijn voeten richt.”

Als we weer naar huis gaan zie ik hem lopen. Alleen. Ik steek even mijn hand op en lach naar hem. Hij lacht terug.

Marieke Ritmeester

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zaterdag 25 december 2021 – Eerste Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.00 uur ds. W.J. Westland

11.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Lydia Corbijn, Wietse de Jong, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Heidi Verdoold, Sanne Ritmeester 

De Parel: Gerrie de Ruiter, Rosalie de Jong

Oude Kerk n.m.: Kerstfeestviering: Jeanine Koesveld, Hanna v.d. Wetering, iemand van de Nieuwe Weg

Voorzang

morgendienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

16.00 uur Kerstviering zondagsschool Jedid-Jah

Collecten morgendienst

1. Gereformeerde Zendingsbond

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Collecte zondagsschoolviering

Zondagsschool / Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Guusje de Bruin

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A.Schreuders, Wierden

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. J. Muller, Bleskensgraaf (groep 2)

15.30 uur
ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel (groep 1)

DE PAREL

09.30 uur
wijk 3 Zuid dr. H. van den Belt, Woudenberg

15.30 uur vervalt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie Timohuis Sliedrecht

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Josephine van den Bos; B: Sjoerd Spruijt

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Juliette Poortvliet, Thamar Poortvliet

De Parel: Corine Kanselaar, Mieke de Bruin

Voorzang

morgendienst: Psalm 77: 7

avonddienst: Psalm 69: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B)

15.30 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

1. Verwarming

2. Zondagsschool/Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

3. Plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Laura Verschoor, Anne Breugem, Natasja Groeneveld

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Vrijdag 31 december 2021 – Oudejaarsavond

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

18.30 uur ds. W.J.Westland (groep 2)

Collecten

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Voorzang (voor beide gemeenten)

Avonddienst: Psalm 73: 12

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Studiefonds Gereformeerde Bond

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 


Zaterdag 1 januari 2022 – Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep 1)

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Julia Veldman, Loïs Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Lieneke de Ruiter, Anne Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 37: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. KC de Boomgaard

2. Pastoraal werk

3. Plaatselijke diaconie

 


Zondag 2 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. D.C. Floor, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.J.Lam, Werkendam

15.30 uur ds. A.van Lingen, Kinderdijk

DE PAREL

09.30 uur
wijk 2 Noord prop. H.C. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

15.30 uur wijk 3 Zuid prop. M. Bos, Lunteren

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie, 10-27 Zorg in Noord-India

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Pastoraal werk in eigen gemeente

Kinderoppas 

Oude Kerk: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Methilde de Ruiter, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Jolijn Kraaijeveld

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81: 2

avonddienst: Psalm 67: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

15.30 uur ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. Verwarming

2. Eredienst

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Marijke Vogel, Hilde Breugem, Esther Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Dit kerkblad is voor twee weken.

Het eerstvolgende kerkblad verschijnt op 7 januari 2022 en is voor één week.