Kerkbode 2021

76-38

GENOEG!

‘Zie, hier zijn twee zwaarden!’ (Lukas 22 : 38)

Ernstig kijkt de Heere Jezus de discipelen aan: ‘Als je Mij wil volgen, betekent dat ‘kruis dragen’ en ‘zelfverloochening’. Och, wat een moeilijke boodschap is dat toch. Ze dachten telkens aan een ereplaats en af en toe was er ruzie over de vraag, wie de meeste was. En dan deze woorden.

Om het te verduidelijken, gebruikt de Heere enkele voorbeelden. ‘Neem een reistas mee’. Ga niet zorgeloos door het leven. Je moet voedsel mee kunnen nemen. En verder: ‘Neem ook sandalen mee’. In onze tijd zouden we zeggen: ‘Zorg, dat je schoenen aan je voeten hebt’. Je pad gaat over wegen met scherpe, puntige stenen.

Dat is niet het enige. Op die weg zijn er ook vijanden. Daar moet je je tegen verdedigen. Koop daarom een zwaard. Verkoop je reismantel er desnoods voor. Dat was ingrijpend. Die reismantel was niet alleen bedoeld, om overdag aan te trekken, maar ook om er ’s nachts in te slapen.

Die boodschap is duidelijk. Ook voor ons. Als we de Heere willen volgen, betekent dat geen comfortabel bestaan. Het is dikwijls een weg door de woestijn. De duivel zit daarbij niet stil in zijn pogingen, om je onderweg te doen omkomen.

Dat hebben de discipelen goed begrepen! Kennelijk gaan ze erop uit en vol trots komen ze terug: ‘Kijk eens, Heere! We hebben twee zwaarden!’ Die zullen straks goed van pas komen, als die vijanden zullen proberen Jezus te vangen. Dan zal dat ene zwaard het oor van Malchus treffen. Je blijft toch niet werkeloos toezien, als je Meester belaagd wordt? Ontroerend toch? Och, wat zitten de discipelen er met al hun goede bedoelingen weer náást. Ze denken aan een vijand, die je met wapens tegemoet gaat. Maar zo bedoelt de Heiland het niet. Hij hoeft niet met een zwaard verdedigd te worden. In Gethsémané zal Hij Petrus dan ook direct terugroepen. Er hoeft niet gevochten te worden. Dat kan ook niet. Die mannen met hun zwaarden en stokken zijn niet de gevaarlijkste tegenstanders. Er is een vijand, die je niet kunt zien: de hellemacht, de duivel, die in je hart wil kruipen. Die kun je niet met een zwaard verslaan. Wèl met het gebed!

Kent u die vijand ook? En wordt u erdoor benauwd? Maar hoe kunnen we deze dan overwinnen? Alleen in de kracht van het geloof, met het zwaard van het Woord. Alléén door genade dus. Maar wat zit het in ons, om zelf ook van alles te presteren. Zijn we er achter gekomen?

Daar staan de discipelen dan met hun twee zwaarden. Nee, de Heere zegt niet: ‘Goed gedaan, mannen!’ Hij spreekt die wonderlijke woorden uit: ‘Het is genoeg’. Genoeg? Twee zwaarden voor twaalf strijders? Koop er nog maar tien bij!

Nee, de Heere bedoelt iets heel anders. Hij merkt wel, dat de discipelen het niet begrepen hebben en de woorden, die Hij uitspreekt, betekenen eigenlijk: ‘Houd er maar over op’. Het gebeurt wel eens, dat je elkaar iets duidelijk wilt maken. Het blijft echter een vruchteloze discussie, zodat je op een gegeven ogenblik -vermoeid- zegt: ‘Laten we er maar over ophouden. Later hebben we het er nog wel eens over’.

Die woorden blijken heel veel betekenis te hebben. Petrus zwaait wel met zijn zwaard, maar straks vergeet hij helemaal het zwaard van het Woord te hanteren. Dat brengt hem bijna in de helse macht van de duivel. Maar wat later krijgt hij vervolgonderwijs: daar bij de zee van Tiberias, na Pasen. Dan mag hij zijn zwaard uit handen geven en de staf van een herder gaan gebruiken. 

Wat wil dat ons zeggen? Het gaat tenslotte om een persoonlijke toepassing. We worden erbij bepaald, dat wij in eigen kracht geen enkele vijand kunnen verslaan. Misschien denken we dat wel. Vooral als je jóng bent: dan ben je vol goede moed en wil je de Heere dienen. Dan zeggen we als het ware: ‘Kijk eens, Heere! Ik heb wel twee zwaarden en daar zal ik die vijanden, duivel en zonde, wel eens mee tegemoet gaan’. Maar wat een les moet er altijd weer geleerd worden. We krijgen dat niet voor elkaar en bij de minste of geringste tegenstand gaan we onderuit. Soms met alle goede bedoelingen.

Wat een heerlijke les is het, om te leren, dat we zó niet zalig kunnen worden, maar dat we een Heiland nodig hebben, die door Zijn lijden en sterven de vijand overwint. Dat is een les in diepe ootmoed. Maar dat leidt ook tot de verwondering, dat de Heere zulke hardleerse discipelen niet aan hun lot overlaat, maar hen door Zijn genade verlost.

Dat heeft Petrus moeten inleven en dat is de les, die wij hopelijk ook met vrucht mogen leren. Dan hebben we een ander zwaard: het zwaard van het Woord, van de Geest. Daar kan geen duivel tegen op! Strijden we met dát zwaard? Zó alleen worden we méér dan overwinnaars.

ds W.Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

CENTRALE BERICHTEN

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

ZOMERTIJD 

Van zaterdag op zondag aanstaande gaat de klok een uur vooruit in verband met de ‘zomertijd’. We houden hier rekening mee!?

Stille Week 

In de Stille Week worden er van maandag 29 maart t/m donderdag 1 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Op donderdag 1 april zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is: “Passie met Petrus”.

I.v.m. de coronaregels kunnen er max. 30 personen deelnemen aan de vieringen. De inschrijving staat open voor alle wijken. U kunt per avond reserveren op www.hghg.nl en dan op de homepagina klikken op de knop “Reserveren dienst wijk 2 Noord.” Zie ook het artikel Reserveringen onder de wijkberichten van wijk 2 Noord. Aanvang maandag 29 maart tot en met woensdag 31 maart: 19.30 uur. De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en om juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, kunnen zij een luisterend oor of praktische begeleiding bieden. Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. Graag willen wij als diaconie ook dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

“Voorwaar; onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen” (Jes. 53: 4)

Catechisatie

In de stille week zijn er geen catechisaties. De catechisaties worden na Pasen vervolgd. Vóór de Pinksteren willen wij dan het seizoen afsluiten.

Oostwijzer

Vorige week is de nieuwe Oostwijzer bezorgd. Mocht u, per abuis, er geen één ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Cora Westland, of een email sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com. Als u niet tot wijk Oost behoort, maar u hebt wel belangstelling voor de Oostwijzer, dan kunt u dit ook kenbaar maken.

Gift

Voor de kerk ontving ik € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“Het tegenovergestelde van de navolging is het zich schamen voor Christus, voor het kruis, de ergernis over het kruis”.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

In de avonddienst hoop ik u voor te gaan. We treffen Maria aan de voet van het kruis. De Heere Jezus spreekt haar vanaf het kruis toe en zorgt voor haar. Hij zegt: “Vrouw, zie uw zoon”. Tegen Johannes zegt Hij: “Zie, uw moeder”. Johannes 19: 26 en 27 vormt het tekstgedeelte voor de verkondiging. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

Diensten Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag zijn er twee diensten in de Nieuwe Kerk. De morgendienst begint om 9.30 uur. Deze dienst is speciaal afgestemd op de kinderen. Alle gezinnen met kinderen zijn dan ook van harte welkom om aanwezig te zijn in de Nieuwe Kerk. De avonddienst begint om 19.30 uur en voor deze dienst wordt groep C2 uitgenodigd om in de kerk aanwezig te zijn. Beide diensten worden ook gestreamd, zodat u thuis de diensten kunt meebeleven.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U”, Psalm 56: 4.

Bediening Heilige Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal in de stille week

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte Donderdag (1 april) vieren we het Heilig Avondmaal. De voorganger deze avond is ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijk 2 Noord. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we Zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen Zijn genadebrood. I.v.m. de beperkende maatregelen kunnen we tijdens deze viering helaas nog steeds slechts 30 gemeenteleden ontvangen. Maar net als de voorgaande vieringen van het Heilig Avondmaal mag u zich vrij voelen om ook thuis, in verbondenheid met een klein deel van de gemeente in de kerk, deel te nemen aan deze viering. 

Voor de verdere invulling van de stille week verwijzen we naar het artikel onder de centrale berichten in dit kerkblad. Alle vieringen zijn ook online te volgen.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Reserveringen

De reserveringen voor de vieringen tijdens de stille week, van maandag t/m donderdag staan open voor de gehele gemeente en gebeurt op www.hghg.nl via de knop “Reserveren dienst wijk 2 Noord”. Reserveren voor de viering van een bepaalde dag kan iedere keer t/m de dag daarvoor om 21.00 uur. Dit geldt ook voor de avonddienst op Goede Vrijdag. Tijdens de vieringen van maandag t/m woensdag zal er bij meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, bij de definitieve toewijzing worden gekeken, dat ook gemeenteleden aan de beurt komen, die nog niet eerder zijn geweest, zodat we dan mogelijk helaas genoodzaakt zijn eerder aangemelde gemeenteleden toch te moeten afmelden.

Mocht blijken dat als u bij een viering, waarvoor u zich heeft aangemeld, toch niet kunt komen, dan wordt u verzocht dit te melden aan de scriba van onze wijkgemeente via scriba.noord@hghg.nl. Als de viering nog openstaat op Meevieren.nl, dan kunt u dat natuurlijk ook zelf doen, via de bevestigingsmail, die u hiervoor hebt ontvangen.

Op Eerste Paasdag zijn er naast de familie van de dopelingen ook nog een beperkt aantal plaatsen open voor overige gemeenteleden.

Pareldienst Eerste Paasdag

Op zondagavond 4 april is er weer een Pareldienst. De voorganger is onze plaatsgenoot ds. C.D. Zonnenberg. Het thema is “Pasen is geen leven met fake news”. Vanuit het opstandingsevangelie uit Mattheüs 28 zien we dat het brengen van fake news van alle tijden is, maar: wat is waar en hoe ga je er dan mee om?

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.

Wil je erbij zijn – dat kan ook met je hele kerngroep – dan moet je je opgeven via www.hghg.nl, MEEVIEREN. Er is ook weer een ministry-team aanwezig. Wil je vanuit huis een gesprek hebben of gebed ontvangen, dan kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl en er zal dan iemand contact met je opnemen.

Thuis meekijken kan natuurlijk ook en nodig daarbij gerust iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan!

De eerstvolgende Pareldienst is op zondag 18 april met ds. Louis Krüger.

Commissie Pareldiensten

Geloven: Waarom, hoe & wat?

In de eerste maanden van dit jaar denken we in de kerkenraad na over het beleid van de wijkgemeente in de komende vier jaar. We gebruiken hierbij de handvatten die de PKN ons hiervoor geeft. De hoofdpunten van het nieuwe beleid besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

• De persoonlijke relatie met God.

• De band tussen gelovigen in een gemeente.

• De verbinding tussen de gemeente en de samenleving.

Samen met een begeleider van de PKN keken we in januari naar recent onderzoek van Robert Warren, die vanuit Bijbels perspectief en ervaring in de Engelse kerk heeft beschreven waar een gezonde gemeente aandacht voor heeft. Graag gaan wij in de komende tijd met u en jou het gesprek aan, hoe we dit in wijkgemeente Noord handen en voeten kunnen geven. Denk eens met ons mee:

1. Waarom geloof je?

2. Hoe zie jij de band met andere gelovigen in de gemeente en op welke manier helpt jou dit om te geloven?

3. Welke verbinding heeft onze gemeente met de samenleving en wat wordt hierdoor zichtbaar van het Koninkrijk van God?

Over deze vragen ben je niet zomaar uitgepraat. We hopen dat dit ons op het spoor van Gods bedoeling met ons (geloofs)leven en onze gemeente zet. Hierdoor zullen we in afhankelijkheid van God de juiste stappen kunnen zetten. Bid jij hierom met ons mee? Alvast bedankt!

Kerkenraad Wijk 2 Noord

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Bidden en danken

We bidden voor alle jongeren die zich voorbereiden op hun examen, dat ze ondanks alle moeilijkheden van de afgelopen tijd toch mogen slagen.

Vandaag, 26 maart, viert Bangladesh 50 jaar onafhankelijkheid. Inwoners van het land vieren deze dag met allerlei activiteiten en evenementen. Bid dat de Here God de leiders in Bangladesh wijsheid geeft zodat er vrede in het land en meer aandacht voor mensenrechten en geloofsvrijheid komt. (Gebedskalender Open Doors)

Peru wordt nog altijd zwaar getroffen door corona en telt één van de hoogste sterftecijfers ter wereld. Bid voor de families die te maken hebben met ziekte, overlijden en toegenomen armoede. Bid dat mensen mogen zien op God en dat kerken kunnen voorzien in de nood van mensen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zevende lijdenszondag, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken 

Op deze plaats denken we aan hen die in stilte “kruisen” dragen. Er zijn zoveel noden van verschillende aard, zoals het gemis van geliefden, de worstelingen in relaties, in je eigen persoonlijke levensweg. De profeet Habakuk leefde ook te midden van de raadsels van het leven. Indringend is zijn gebed: “HEERE, toen ik uw kastijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming.”

Giften

Ds. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Aannemingsavond

Op maandag 15 maart kwam een afvaardiging van de kerkenraad samen met enkele personen die te kennen hebben gegeven hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente.

We spraken met elkaar over 1 Thessalonicenzen 1: 1 – 10, waarin onder andere staat: “u bent navolgers geworden van ons en van de Heere.” Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond hebben we als kerkenraad van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met het gebed? Op zondag 4 april zullen zij in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof afleggen.

Gelezen/gehoord

Door het bloed van het Lam is er de altijddurende verlossing.

Tenslotte

Aanstaande zondag is het alweer de laatste lijdenszondag. Op verschillende manieren werd in de verkondiging stilgestaan bij het diepe lijden van de Zaligmaker der wereld. U blijft toch geen toeschouwer? Dat is de bedoeling niet. De uitgestrekte armen aan het kruis willen u ontvangen, zodat Hij uitdeelt Zijn onuitsprekelijke liefde aan u en jou. Die liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel uw en jouw hart en ziel. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 27 maart 2021

14.00 – 15.30 uur   Openstelling Chr. Volksbibliotheek – de parel

Maandag 29 maart 2021

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

 

ALGEMENE BERICHTEN

Raam-evangelisatie met Pasen

Bij de kerkbode is een kleurenposter gevoegd waarin wij onze buren en anderen kunnen wijzen op de inhoud van Pasen. Hangt u hem ook op voor het raam? Zo kunnen we laten zien dat Pasen betekent: Jezus leeft!

uw evangelisatiecommissie

 

Geloven. Hopen. Liefhebben. 

Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken: app IZB-Connect

Of je nu thuis achter je scherm zit of op kantoor, of je uren op de weg zit of aan het bed staat – het begin van de werkweek is een goed moment om even stil te staan bij een woord uit de Bijbel, toegepast op je dagelijks werk. Woord voor de Werkweek kan daarbij helpen. 

De podcast van een paar minuten is onderdeel van de gratis app IZB-Connect, die is ontwikkeld omdat je op van de weg van de navolging wel wat hulp kunt gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gebed. Ron van der Spoel geeft in De Binnenkamer praktische handreikingen.

Elke dag biedt de app verse inhoud. Onder #Zokanhet vind je ervaringsverhalen over het volgen van Jezus; ‘Groen doen’ verbindt geloof met zorg voor de schepping. In het onderdeel #Firstlove serveren we een prikkelende column. Verder grasduinen we door het media-aanbod, in de rubriek Gezien?

IZB-connect is heel gemakkelijk te downloaden via je appstore. www.izb.nl/connect

 

Erediensten

Zondag 28 maart 2021 – Zevende lijdenszondag – Zomertijd!

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. G.C.Klok, Putten

(voorz. WK 162: 1,2 en 3)

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg 

NIEUWE KERK

09.30 uur(groep B1)ds. P. van de Voorde

18.00 uur (groep B2) ds. W.J.Westland

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord prop. J. de Wind, Zeewolde

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. de Jong, Nijkerk (voorz. WK 448)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Ontmoeting

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk 09:30 uur: Jeanine Koesveld, Marianne den Boer

Nieuwe Kerk 09:30 uur: Wieneke Meerkerk, Britt de Bruin

De Parel 10:45 uur: Gerrie de Ruiter, Menthe van Houwelingen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 103: 1

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

18.00 uur ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel 

Kinderoppas

Marijke Vogel, Anna Klop, Carola Klop (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

 

Witte Donderdag 1 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

Bediening Heilig Avondmaal

Collecte: Eigen gemeente – Eredienst

 

Goede Vrijdag 2 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid   ds.J.van Dijk, Ridderkerk

19.30 uur   wijk 2 Noord   ds. P. van de Voorde 

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland

19.30 uur (groep C2) ds. W.J.Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. H.G.J.B. 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 4

avonddienst: Psalm 135: 11

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G. van Wijk, Hedel 

19.00 uur ds. J.C. Breugem 

Kinderoppas

Anita Alblas, Lieke Klop, Janneke Klop (reserve)

Collecten

1. Onderhoud gebouwen

2. Pastoraat

3. Diaconie

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 2 april verschijnt zal voor 2 weken zijn. 

Het eerstvolgende nummer daarna verschijnt op 16 april.

76-37

Vrijmoedig bidden
Kracht van gebed 2/7

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” 

(Hebreeën 4:16)

_______________________________________­­­____________________

Hoe vrijmoedig ben jij in je gebed? Vorige keer hebben we het al gehad over de intimiteit in het gebed, zoals de discipelen bij Jezus hebben gezien en van waaruit ze de vraag hebben gesteld ‘leer ons bidden’. Dat de intimiteit die Jezus met Zijn Vader had hen geraakt heeft, is niet zo verwonderlijk. Als je een kind in de veiligheid met zijn vader de dingen van zijn leven ziet delen, dan raakt je dat ook al in het gewone menselijke leven. Hoeveel te meer zal dit dan zijn geweest bij Jezus en Zijn Vader. En als Jezus hen dan leert bidden met de woorden ‘Onze Vader’ is duidelijk dat Jezus hen die intimiteit ook wil leren. Ondanks dat blijft toch maar al te vaak de vraag hangen hoe vrijmoedig wij nu eigenlijk mogen zijn in ons gebed.

Vrijmoedigheid en intimiteit zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vrijmoedigheid is geen vrijpostigheid. Vrijmoedig is, dat je met een vrij gemoed tot Gods troon nadert. Aan de ene kant met het ontzag van een mens die tot God nadert en aan de andere kant met de ontspanning van een kind dat tot Zijn Vader komt. Op het moment dat je alleen de mens bent die tot God nadert, maar niet als kind tot de Vader komt, dan is het de vraag of je tot een echt gebed komt. Ga je dan echt delen wat je op je hart hebt?

Er is een groot verschil tussen de gelovige nu en die in de tijd van het Oude Testament die als een onheilige vol ontzag naderde tot Gods heilige troon. Zelfs toen al merkte je bij Mozes dat hij al heel dichtbij durfde te komen en dat hij zelfs durfde te zeggen dat God Zijn volk echt niet in de steek kon laten. Hoeveel temeer is dit dan nu, na het werk van Jezus? We denken in deze tijd opnieuw na over de weg van Jezus naar het kruis, maar ik zou je willen uitdagen om, als het over vrijmoedigheid in je gebed gaat, verder dan het kruis te kijken.

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt namelijk dat wij een grote Hogepriester hebben. De vraag is wat de hogepriester moest doen. Stel je voor dat die hogepriester alleen het offerdier zou slachten en daarmee zou vinden dat zijn taak was volbracht. De opdracht, om op Grote Verzoendag, verzoening voor het volk te bewerken, was om het offerdier te slachten en het bloed, die ene keer in het jaar binnen te brengen in het Heilige der heilige. Op dat moment werd het bloed van het offer bij God Zelf gebracht. Op die manier was het volk verzoend met God. Niet letterlijk, want het was slechts een symbool van dat wat nog zou komen. Of anders gezegd, van Hem Die nog moest komen. Elk offer in het Oude Testament was een afspiegeling van de Messias Die beloofd was. Zoals wij gelovend terugkijken naar Jezus, keek de gelovige in het Oude Testament gelovig vooruit.

Met dit in je achterhoofd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan. Jezus is na het geven van Zijn bloed, niet gestopt, maar als Hogepriester de hemelen doorgegaan. Door de lucht, de eerste hemel, en door de hemelse gewesten, de tweede hemel, is Jezus uiteindelijk op Hemelvaartsdag met Zijn Eigen bloed binnengegaan in het binnenste heiligdom. Hij is de hemel der hemelen binnengegaan als Hogepriester en heeft daar als het ware Zijn bloed op een schaal voor Zijn Vader gebracht. Het volmaakte offer van de verzoening is niet alleen Jezus Die gestorven is, maar het bloed is binnengebracht in het geestelijke Heilige der heilige, Gods troonzaal. Op dat moment mocht Jezus plaatsnemen op de troon naast Zijn Vader. De troon van de genade.

Terug naar de vraag over vrijmoedig bidden. Als jij komt met je gebed voor Gods troon, waar kom je dan? Dan kom je voor de troon van de genade, waar je de Hogepriester ontmoet met Zijn Vader. De Vader Die Zich heeft laten verzoenen met jou, door het bloed van de Hogepriester, Jezus, Zijn Zoon. Daarom mag jij met vrijmoedigheid naderen tot de troon. Dat is een dubbele vrijmoedigheid. Vrijmoedig omdat de verzoening compleet is, maar ook vrijmoedig omdat je daar de Hogepriester ontmoet, Die weet waar jij en deze wereld doorheen gaat omdat Hij dit als mens ook kent. 

Dat maakt dat onze vrijmoedigheid met onze gebeden, met al ons klagen, vragen, worstelen en zoeken, helemaal mag gebeuren. Wij komen met vrijmoedigheid voor de troon, zodat we daar barmhartigheid krijgen en genade vinden om op het juiste tijdstip geholpen te worden. Dat is een krachtig gebed.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het project van Kerk in Actie: Een beter inkomen voor Javaanse boeren (in Indonesië). Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Sinds 1966 is de diaconale organisatie Trukajaya van de Javaanse Kerk (GKJ), en zij hebben veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Als diaconie willen we deze stichting blijvend ondersteunen. Mogen wij op uw gebed en bijdrage rekenen? 

Amy in Uganda

Lieve gemeente, Dank voor jullie reacties en betrokkenheid, zeker ook naar aanleiding van het bericht van twee weken geleden waarin Amy open vertelde over deze periode aangaande de financiën. Wat een vreugdevol nieuws kunnen we u nu vertellen, namelijk dat meer dan de helft van het maandelijkse support is toegezegd! We zitten nu op 56% en de 80% komt steeds dichterbij! We zijn echt heel erg dankbaar voor deze groei de afgelopen weken, en voor de hartverwarmende reacties en gebeden! DANK! En bovenal dank aan onze hemelse goede Vader voor dit alles!

Daarnaast nog even wat praktische dingen:

-Verwacht u een mailtje van ons? Het kan zijn dat die in uw spambox terecht komt. Voeg daarom de email seekserveshare@outlook.com toe aan uw contacten.

-Wilt u zich maandelijks aan dit werk verbinden of heeft u dat al gedaan maar weten we dat als ThuisFrontTeam nog niet? Dan kunt u een formulier invullen die u kunt vinden via de website www.amyinuganda.com

Zo kunnen we uw maandelijkse bijdrage mee laten tellen voor de 80%. Dit is overigens geheel vrijblijvend.

Iteams NL86 RABO 0356 009 ovv IA-UA de Jong

Volgende week hopen wij onze actie rond Pasen aan te kondigen!

Met vriendelijke groet,

ThuisFrontTeam Amy in Uganda

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Zieken

Ieder die te maken heeft met lichamelijke of psychische klachten bidden wij de kracht en de nabijheid van de HEERE toe. Hij zegt het toe: “Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jes. 41:10). Dat is echt een belofte om in weg te schuilen.

Bijbelkring

Woensdag 24 maart is er een digitale Bijbelkring. We starten om 19.30 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 7 uit het boekje. ‘Beeldenstorm’, is het thema. We lezen Exodus 32. Het is fijn als u de vragen weer inlevert vóór maandagavond 22 maart. Dat kan per mail of uitgeschreven door de brievenbus van de pastorie aan de Vinkeweer. Hierna is er nog één bijbelkringavond en wel op 21 april. 

Gelezen

“Jezus zei tot hen die Hem gevangen namen: ‘Ik ben het’. De soldaten stonden dreigend tegenover Hem en Hij deed de goede belijdenis gestand. Hij schaamde zich er niet voor, dat Hij Jezus was. Hij kwam er voor uit, al wist Hij, wat Hem allemaal overkomen zou. En Petrus op zijn beurt? ‘Ik ben niet’. Dat betekent: Ik hoor er niet bij, Ik hoor niet bij Hem. U hebt de verkeerde voor u. Ik dacht dat Petrus de belijder bij uitstek was. Petrus dacht het ook en… zijn belijdenis valt hier in duigen. Christus is de belijder. Alleen in geloofsgemeenschap met Hem kan er van een goede belijdenis sprake zijn”. 

ds. L. Kievit (1918-1990)

Tenslotte

Komende zondag hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Verschillende keren hebben we het in de achterliggende tijd gehad over Maria in het licht van het kruis. Op Goede Vrijdag komen we haar nog één keer tegen aan de voet van het kruis. De Heere Jezus spreekt haar dan persoonlijk toe.

In de dienst van zondagmorgen sluit ik aan bij het thema van het project ‘Op weg naar het kruis’. Dat is het project waar de jonge gezinnen mee bezig zijn. In de komende week staat daarin het werkwoord ‘volgen’ centraal. In de dienst horen we de Heere Jezus vanuit Johannes 13: 36 zeggen: “Waar Ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen”. In de avonddienst gaat mijn zwager voor, prop. P. van der Schee uit Hoevelaken. Het einde van zijn studie komt in zicht. Wel wacht zijn eindscriptie nog. Intussen is het fijn dat hij zo in de verschillende gemeenten mag voorgaan. U en jou een mooie en zegenrijke zondag toegewenst waarin de HEERE u voedt met Zijn woord!

Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen”, Jesaja 53: 4a. Laat dat onze zieken en allen die vol zorg om hen heen staan, bemoedigen en vertroosten.

Reserveringen

Voor zondagmorgen 28 maart willen we weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 26 maart te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Catechese

We zijn dankbaar dat we afgelopen woensdag 17 maart de catechese met Follow Me en Follow Me Next weer konden opstarten. We roepen iedereen op om dezelfde regels te hanteren als op de scholen. Dus bij aankomst direct met mondkapje naar binnen en naar de kerkzaal.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 21 maart. De voorganger is onze oud-plaatsgenoot dhr. Henk den Breejen uit Rotterdam. Het thema is “Vluchtheuvel”. Een 19+ mentorgroep heeft meegeholpen met de voorbereiding van deze dienst en zal tevens een bijdrage leveren tijdens de avond. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Je kunt je weer opgeven op de website www.hghg.nl via MEEVIEREN.nl.

Er is dan ook weer een ministry-team aanwezig. Wanneer je thuis meekijkt en een gesprek wilt hebben of gebed wilt ontvangen, kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl. Er zal dan iemand van het ministry-team contact met je opnemen. Zij zijn alle dagen van de week beschikbaar, dus dit is niet alleen tot tijdens de diensten beperkt.

De eerstvolgende Pareldienst is op Eerste Paasdag, zondag 4 april met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid digitaal via Teams of Zoom gehouden worden op donderdag 25 maart 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

Hoe ontstellend eigenlijk dat Christus, de Leraar in de liefde, verraden werd met een kus.

Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

Bidden en danken

We bidden voor de politieke partijen die vanuit Gods Woord handelen, dat ze de ruimte mogen krijgen om een christelijk geluid te laten horen.

Bid voor Indiase christenen die regelmatig lastiggevallen worden door extremistische hindoes. Ze staan vaak onder druk om terug te keren naar het hindoeïsme.

(Gebedskalender Open Doors)

Wilt u bidden voor kerken in Syrië en Libanon? De nood is op allerlei fronten erg groot. Bid dat ze staande mogen blijven te midden van de crisis en dat ze kansen vinden om te getuigen van hun geloof.

(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zesde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken 

In Psalm 56 staat drie keer dat David in God het woord prijst. Zijn Woord is betrouwbaar. David vertrouwt ook op Hem die dat woord spreekt en daarom weet hij ook dat God met hem is. Wat een genade om zo in alle omstandigheden te wandelen voor Gods aangezicht.

Bijbelstudiekring

Donderdag 25 maart staat de laatste Bijbelstudiekring gepland om 19.30 uur. Fysiek samenkomen is helaas nog niet mogelijk. Daarom wordt de kring live uitgezonden via het Youtube kanaal van De Parel. We bereiden hoofdstuk 8 voor: Gods wet. (n.a.v. Rom. 7: 1 – 26) Vragen kunt u sturen naar predikant.zuid@hghg.nl of de pastorie. U kunt de vragen ook rechtstreeks stellen tijdens de vragenbespreking via de live-chat van Youtube. Een goede voorbereiding toegewenst!

Gemeente zijn

Christelijke gemeente: samen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Dat klinkt eenvoudig als je het typt of leest. Gemeente, het woord wijst op het hebben van iets gemeenschappelijks. In de Christelijke gemeente is dat o.a. gemeenschap hebben aan Christus, aan zijn lijden en opstanding. Theologisch weten we dit allemaal wel te benoemen. We merken echter allemaal dat op dit moment praktisch gemeente zijn toch best lastig is. Dit is nu al een jaar zo.

We zien elkaar minder en weten daardoor minder van elkaar. Er is zoveel minder contact tussen ouderen en jongeren, tussen leeftijdsgenoten. We blijven als kerkenraad hier ook mee worstelen. Vandaar nogmaals de oproep aan u allen. Als u zorgen hebt, deel ze dan. Dat kunnen zorgen zijn over uzelf of over anderen maar ook over de gemeente in zijn geheel. Klop aan bij uw wijkouderling, pastoraal werker of predikant. Op die manier kunnen het ook onze zorgen worden.

We zijn blij als kerkenraad dat er af en toe brieven binnenkomen van gemeenteleden. Deze brieven laten ons zien dat mensen met de gemeente begaan zijn. Dank daarvoor.

Er is onlangs een enquête ingevuld door een aantal gezinnen. Ook daar komt waardevolle informatie uit waar we als kerkenraad wat mee kunnen en zullen gaan doen. Dank ook aan de mensen die hier aan bijgedragen hebben!

Wat ook tot verwondering heeft geleid is het feit dat bij het tellen van de inkomsten van de Kerkbalans er zo ruimhartig is gedacht aan de kerk. De Heere heeft harten geneigd om Zijn dienst hier in Hardinxveld doorgang te laten vinden. De Heere gaat door met Zijn werk. Dat heeft Hij beloofd. Hij houdt Zich altijd aan zijn Woord.

We zien samen uit naar de momenten dat er weer ruimte komt voor meer activiteiten. Ook in deze en komende periode waar er zich langzaamaan versoepelingen aandienen, bekijken we de mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om jongerenbijeenkomsten. Toch zal het nog wel een tijdje duren voordat we weer kunnen doen wat we een jaar geleden zo heel gewoon vonden. Laten we elkaar in de gaten houden, liefhebben, bemoedigen.

Binnen de kerkenraad proberen we zo binnen de mogelijkheden toch het contact en de verbinding binnen de gemeente te versterken en zijn ondergetekenden gevraagd om af en toe iets te schrijven over dit thema. Mocht u ideeën hebben schroom alstublieft niet.

L.T. Veldman/ L.H.Y. Eskes

Gelezen / gehoord

Bij een onzuiver zicht op de aard van de zonde, zal er ook onduidelijk zicht komen op de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 maart

14.00 – 15.30 uur   Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Maandag 22 maart

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

 

Varia

Zending verbindt

Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop.

Je woont al jarenlang in een vluchtelingenkamp. Je kunt niet school, verveelt je en hebt geen enkel perspectief voor de toekomst. Dát is de dagelijkse realiteit van veel jongeren uit Zuid-Soedan.

De kerk doet alles wat in haar vermogen ligt om deze jongeren weer hoop te geven. John bijvoorbeeld, hij kreeg de kans om een bouwtraining te volgen. “De kerk helpt mij om niet in een negatieve spiraal te komen. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Voor sommigen is de oplossing: op zoek gaan naar alcohol of drugs, stelen of je aansluiten bij bendes. Door de training van de kerk kan ik beter voor mezelf zorgen en een eigen bestaan opbouwen.”

In veel gemeenten is deze maand de voorjaarszendingscollecte voor Zuid-Soedan. Draagt u ook bij aan de collecte? Geef via www.gzb.nl/voorjaarscollecte en geef John en andere gevluchte jongeren weer toekomstperspectief!

Zaterdagavond 15 mei online GZB-event

De GZB ziet er naar uit om u weer te ontmoeten en om verhalen te delen uit Gods wereldwijde kerk. Helaas is het dit voorjaar nog steeds niet mogelijk om de GZB-dag te organiseren. In plaats daarvan bereidt de GZB een pinkstercampagne voor met als hoogtepunt een online GZB-event op zaterdagavond 15 mei 2021. Thema is ‘Houd het vuur brandend’. Reis mee door de wereldkerk en laat u inspireren door mensen die worden gedreven door het vuur van hun geloof.

Samen willen we in de week vóór Pinksteren de vlam van het geloof verder doorgeven en onze liefde voor zending als een lopend vuur door Nederland laten trekken. Jong en oud dagen we uit om mee te doen met een route door Nederland. Lopend, fietsend, biddend, pratend – samen op weg naar Pinksteren!

Denk en doe mee!

Heeft u ideeën voor de Pinkstercampagne van de GZB en/of wilt u graag meedoen als gemeente, laat het ons weten via: info@gzb.nl. Kijk voor meer informatie over de pinkstercampagne én om u aan te melden voor het event op 15 mei op www.gzb.nl/event.

GZB-durf-te-vragenspel

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel.

Het vele thuiszitten is een goed moment om nieuwe dingen uit te proberen. Een leuke tip: het GZB durf-te-vragenspel!

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak hebben we het daar nauwelijks over. We vinden het moeilijk om daar woordenaan te geven of vinden het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken als gezin, jeugdvereniging of bijbelstudiegroep.

Kijk voor meer informatie en om te bestellen op www.gzb.nl/durftevragen.

HGJB zoekt reisleiders! 

Voor de HGJB-Vakanties is de HGJB nog op zoek naar enthousiaste reisleiders die kinderen, tieners of jongeren de vakantie van hun leven willen bezorgen. Reisleiders zorgen voor een geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ze vullen zelf het programma van de vakantie in en doen dit op een uitdagende, gevarieerde manier. 

Dus ben of ken jij iemand die enthousiast is en de aandacht goed weet te verdelen over de deelnemers? Kijk dan voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag  21 maart 2021 – 6e lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord prop. J.W. Sterrenburg 

Hardinxveld – Giessendam 

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van der Voorde (doopdienst)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur prop. P van der Schee, Hoevelaken (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid ds. T.J. Korten, Boven – Hardinxveld

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in Actie

2. Eigen gebruik De parel

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk:

09.30 uur Nienke Burggraaf en Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Anneke Quist en Marnix Molendijk

De Parel:

10.45 Lenny Egas en Janine de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22:1

avonddienst: Psalm 104:17

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

Viering Heilig Avondmaal 

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Nienke de Groot, Angela Kloosterman (reserve)

Collecten

1. Diaconie/HA – Noodhulp Tigray

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-36

Rust na onrust

“Slaap nu maar verder en rust”

(Mattheüs 26: 45b)

____________________________________­­­________________

Gethsemané, oliepers, een naam als een voorteken.

Jezus was met zijn discipelen daarheen vertrokken na het eten van het Pascha. Zonder Judas. In de hof zei Hij tot zijn discipelen ‘Ga hier zitten, ik ga daarginds bidden.’ Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. De angst voor het lijden overviel Hem. Hij zei tot Zijn vrienden, ‘Ik ben doodsbang, blijf alsjeblieft hier en waak met Mij.’

Wat zouden de drie discipelen daarvan hebben gedacht?

Het was allemaal al zo anders de laatste dagen, ze hadden zoveel gehoord en gezien, de zalving bij Simon de melaatse, al de dingen die Jezus hun had gezegd over de wijnstok en de ranken, het Pascha dat ze zojuist hadden gevierd en waarin Hij had gesproken over Zijn lichaam en Zijn bloed. En wat er nu precies met Judas aan de hand is? Maar altijd had Jezus gesproken als hun meerdere en was Hij de situatie volkomen meester. En nu was Hij een zwak en doodsbang mens.

Intense angst overviel Jezus. Altijd voelde Hij Zich één met Zijn Vader. Nu keek Hij doodsbang in de diepzwarte afgrond van de verbroken eenheid met Zijn Vader die zich voor Hem opende. Hij is zelf immers ook God en alleen Jezus, die één is met de Vader, weet het beste wat Gods toorn inhoudt. Niemand kon er banger voor zijn dan Christus, want Hij was ook volledig mens. Hoe lang Hij gebeden heeft weten we niet, maar Petrus, Jacobus en Johannes zijn in slaap gevallen. Misschien hebben ze gevochten tegen de slaap, maar uiteindelijk verloren ze de strijd.

Christus streed Zijn strijd in eenzaamheid. Terwijl Hij leed en streed en worstelde in gebed, sliepen zijn discipelen. En deze wanhopige, doodsbange mens Jezus komt bij zijn slapende vrienden. Hij zei tegen Petrus: “Kon u dan niet één uur met Mij waken?” (vers 40) Maar ook Petrus sliep.

Jezus begrijpt zelfs dat ze slapen en vol mededogen zegt Hij: “Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. (vers 41)

Hij gaat weer terug in de duisternis en de eenzaamheid, en het gevecht met de helleangst begint opnieuw. En weer wendt Hij Zich in Zijn wanhoop tot Zijn vrienden, en weer slapen ze. Jezus wist wel dat Hij niets van hen te verwachten had, ze beseffen zelfs niet wat er aan de hand is. Ze hebben nog altijd niet begrepen dat hun Meester moest lijden en sterven. voor hen, voor ons, voor mij.

Voor de derde maal gaat Hij terug en bidt met dezelfde woorden. Hij smeekte zijn Vader driemaal, driemaal zweeg zijn Vader. Driemaal weigerde Hij te horen naar Zijn Zoon die Hij zo intens liefhad, die een deel was van Zijn wezen.

En niemand stond Hem bij. Dan zegt Jezus tot Zijn vrienden: “Slaap nu maar verder en rust”. Hij heeft Zijn strijd in Getsemané gestreden en is gereed voor het vervolg van Zijn lijden. Het viel mij op dat Jezus dit zegt terwijl de grote catastrofe nog moet plaatsvinden. Zijn lijden zou nog intenser worden en een dieptepunt bereiken in de drie uren totale afwezigheid van Zijn Vader. Drie uren van duisternis voor de Zoon van het Licht.

“Slaap nu maar verder en rust”. Laat deze woorden eens op je inwerken en probeer te beseffen wat dat betekent. Er staat niet dat we ons leven slapend moeten doorbrengen, en ook niet dat ons lijden goed zal aflopen, maar het zegt alles over de (sabbaths)rust die overblijft voor het volk van God (Hebreeën 4: 9). Er wordt zoveel geleden, er is zoveel angst, duisternis, verdriet en rouw. Veel mensen zijn ziek, soms is de ziekte uitzichtloos en het einde onafwendbaar. Mensen die lijden aan een psychische aandoening verlangen intens naar rust in hun hoofd en in hun ziel. Maar ook ons gewone bestaan kan vol zijn van angst en onrust, als we ouder worden en merken dat onze tijd ‘opkort’ en we beseffen dat ons bestaan eindig is. Jongeren gaan gebukt onder de gevolgen van de pandemie en zoeken rust voor hun onrust. Wat zijn deze woorden dan een enorme troost en bemoediging. Wij mogen rusten omdat Hij heeft geleden, de blik in de diepzwarte afgrond die Jezus zo beangstigde wordt voor ons een blik op een oase van rust en vrede. Hij is bij ons, ook in ons lijden. “Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig” (2 Korinthe 1: 5). Dan vinden we rust voor onze onrust, troost voor onze angst en kracht om verder te gaan, ook in ons lijden en in ons verdriet.

“Zo dan, geliefde broeders en zusters, troost elkaar met deze woorden”. (1 Thessalonisenzen 4: 18)

Peter van Wijngaarden

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz..

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Uur van gebed

Op het rooster staat uur van gebed op zaterdag 13 maart. Helaas kunnen we nog niet samen komen. Daarom nodigen we een ieder uit om thuis in gebed te gaan tussen 19.00 en 20.00 uur. Dank voor de wekelijkse Woordverkondiging en zoals deze week zelfs nog meer. Voor de Zoom-ontmoetingen elke avond om 21.00 uur. Daarnaast voorbede voor de vervolgde kerk, onze zendingswerkers en Amy de Jong die naar Uganda hoopt te kunnen vertrekken; voor Gods zegen voor de verkiezingen, voor de (ernstig) zieken in onze gemeente; voor onze predikanten en onze jongeren. Volgens het GZB rooster lezen we 1 Petrus 5: 10-14. Ter overdenking kunt u de korte meditatie lezen in ‘Een handvol koren’ over Gods genade en veilig thuis komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 14 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de noodhulp in Tigray (Ethiopië). In het noorden van Ethiopië is in november 2020 een burgeroorlog uitgebroken. De provincie Tigray is in oorlog met de Ethiopische overheid. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld. Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij. Graag willen we als diaconie de noodhulp ondersteunen die zich met name richt op de eerste levensbehoeften van de mensen in dit gebied. We vragen u te bidden voor de inwoners van Tigray. Met uw gebed en uw bijdrage kunnen we ondersteuning bieden aan de slachtoffers van geweld in Tigray.

Van harte bij u en jou aanbevolen.

Zending

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden,

Zoals wij u eerder hebben verteld hoopt Amy de Jong in April 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en een ondersteunende rol spelen in de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Zowel de zendingscommissie als het thuisfrontteam nodigt u als gemeentelid van harte uit om financieel mee te delen indeze missie.

U kunt meedelen voor een bedrag van bijvoorbeeld €10,00 of €20,00 per maand. Zo draagt u bij aan de zorg voor Amy in haar levensonderhoud in Uganda. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel uw gaven met vreugde.

Dankzij de ruimhartige reacties op de vorige oproep zitten we momenteel op de 45% van de maandelijkse kosten waarvoor onze hartelijke dank! De andere kant is dat Amy pas echt kan vertrekken als we 80% van de maandelijkse kosten kunnen garanderen. Dit is een leerproces wat vertrouwen en overgave vraagt van Amy en ons als thuisfrontteam.

U kunt uw automatische incasso zelf regelen door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer: – Iteams

NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of naar info@amyinuganda.com.

Bij voorbaat dankuwel en een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘We kunnen niet verwachten de Heere te dienen en een gemakkelijk en genoeglijk leven te leiden.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Tenslotte

Wat was het fijn om zondagmorgen de laatste psalm als gemeente te kunnen zingen. We hopen en bidden dat we spoedig alle psalmen samen kunnen zingen en als voltallige gemeente kunnen opkomen naar het huis van God. Het is nu een jaar geleden dat dit zo was. We kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen. Wat zou het heerlijk zijn als we dit spoedig weer uit de hand van God mogen ontvangen.

Komende zondag preek ik twee keer elders. ’s Morgens hoop ik het Woord van God te verkondigen in de Dorpskerk van Kinderdijk en ‘s middags in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Het is mooi om te merken dat op allerlei plaatsen Gods gemeente samenkomt. Laten we bidden om de voortgang van het Koninkrijk van God, ook in ons midden. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Psalm 46: 2. Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn.

Gezinsdienst 14 maart

In 2016 en 2019 is het kinderkoor van Watoto in Hardinxveld-Giessendam geweest. De laatste keer was tijdens de braderie in de kerk en op het plein. Afgelopen jaar en dit jaar kunnen ze niet door Europa reizen om te getuigen over de redding door Jezus en hebben zij gezocht naar mogelijkheden om dit getuigenis toch door te laten gaan. Zodoende zal kinderkoor Watoto op zondag 14 maart digitaal aanwezig zijn in de ochtenddienst vanuit De Parel en zullen we ook proberen om live verbinding te hebben met één van de dorpen in Uganda.

We zien uit naar de ontmoeting met hen. Naast de beperking dat 30 personen in de dienst kunnen zijn, kan iedereen via de livestream meedoen.

Pareldienst

Zondagavond 21 maart is er weer een Pareldienst. De voorganger is onze oud-plaatsgenoot dhr. Henk den Breejen uit Rotterdam. Het thema is ‘Vluchtheuvel’. Een 19+ mentorgroep heeft meegeholpen met de voorbereiding van deze dienst en zal tevens een bijdrage leveren tijdens de avond. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Je kunt je weer opgeven op de website www.hghg.nl via MEEVIEREN.nl. Er is dan ook weer een ministry team aanwezig. Wanneer je thuis meekijkt en een gesprek wilt hebben of gebed wilt ontvangen, kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl Er zal dan iemand van het ministry team contact met je opnemen. Zij zijn alle dagen van de week bereikbaar, dus dit is niet tot alleen tijdens de diensten beperkt.

De eerstvolgende Pareldienst is op Eerste Paasdag, zondag 4 april met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Als iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden, gebeurt dat vanuit een grote liefde. Maar het grootst is de liefde als Iemand Zijn leven geeft voor mensen die Zijn vijanden zijn, om hen door die liefde te behouden en hen tot een vriend te maken.’

Willem Teellinck (1579-1629)

Bidden en danken

We bidden voor allen die zich inzetten voor het jeugdwerk in deze complexe tijd. Juist nu ze nog steeds te maken hebben met zoveel beperkingen en er op een creatieve manier verbinding moet worden gezocht.

Bid voor een paar mensen in Libië die net tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen. Bid dat zij andere christenen vinden om mee te praten over de Here God.(Gebedskalender Open Doors)

In Zuid-Afrika is veel corruptie. President Ramaphosa doet er alles aan om dit aan te pakken. Bid voor de president en de overheid, om wijsheid en daadkracht.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de vijfde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor allen die te maken hebben met ziekte, depressiviteit en eenzaamheid een paar regels uit een gedicht van William Cowper(1731-1800), die wist wat hij schreef:

‘Angstvallig hart, heb goede moed

De wolken die je vreest

Zijn vol van zegen, mild en goed

Voor hoofd en hart en geest

Vertrouw op Gods barmhartigheid

Verwerp die niet in trots

In duistere voorzienigheid

Schuilt toch de glimlach Gods.’

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Helaas moesten we de doopouders verzoeken slechts een beperkt aantal familieleden uit te nodigen om hiervan getuige te zijn. Zij hadden hiervoor alle begrip en we verwachten dat de gemeente dat ook heeft.

Verkiezingen

Aanstaande woensdag worden we geroepen om leden voor de Tweede Kamer te kiezen. Laten we ook in deze zaak onze verantwoordelijkheid nemen. Daarbij te bidden voor hen, die ons gaan besturen, te willen leiden in al hun wegen zodat wij een gerust en stil leven kunnen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (art. 36 van de NGB).

Gelezen/gehoord

‘Het is goed om onze verantwoordelijkheden hier en nu te beklemtonen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van het besef dat we vreemdelingen op aarde zijn.’

Tenslotte

Zondag 15 maart 2020 was de eerste zondag in coronatijd. We zijn nu een jaar verder. Toen citeerde ik uit een preek van ds. Van Oosterzee, die hij hield in 1853 toen de cholera uitbrak (die trouwens duurde tot 1855): Of zullen we u dan onvoorwaardelijk opwekken tot moed en vertrouwen en aan allen zonder onderscheid het woord van de dichter uit Psalm 91 herhalen: “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” O, onschatbaar is zo’n moed, maar ….. het wordt óvermoed als er geen ware óótmoed aan voorafgegaan is. (einde citaat).

De laatste bezoeken die ik aflegde, sloot ik af met het lezen van een aantal verzen uit Psalm 31. Om daaruit te citeren opende ik mijn Bijbel. Deze viel open bij Jesaja 12. Lees eens aandachtig beide Schriftgedeelten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 13 maart

14.00 – 15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek

Maandag 15 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

Woningruil gezocht!

Beste lezer, Wij bieden een gelijkvloerse woning aan in de Jupiterflat. Wij zijn op zoek naar een andere woning. Ons gezin bestaat uit een vader, een moeder en twee kinderen, in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Wij kerken in de hervormde gemeente alhier. Wij wonen in de Jupiterflat, op de vierde verdieping. In deze buurt wonen vooral oudere mensen. Wij willen daarom (voor de kinderen) graag ruilen van woning.

Gezocht: Wij zijn op zoek naar een andere sociale huurwoning, een eengezinswoning met drie slaapkamers.

Aangeboden: Wij bieden een (sociale huur) woning aan in de Jupiterflat, volledig gelijkvloers met drie slaapkamers en een balkon met schitterend uitzicht. De flat beschikt uiteraard over een lift en er worden gezellige bingoavonden georganiseerd (buiten coronatijd). De woning is uitermate geschikt voor senioren.

Interesse? Neem contact op met onze contactpersoon: Nico den Breejen. U kunt een e-mail sturen naar nicodenbreejen@outlook.com of bellen naar 06-11 89 05 59. Ook tips zijn welkom! Hartelijk dank vast voor uw reactie.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 maart 2021 – vijfde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop (Weerklank 150: 1, 4, 9)

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld – Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. Schipaanboord, Rotterdam (groep C1)

18.00 uur ds. A. van der Stoep, Nieuwland – Oosterwijk (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, drs. J.B. Mulder, Hilversum

18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg (Weerklank 178: 1, 3, 4)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Jamarka de Jong, Julia Veldman

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Mathilde de Ruiter, Lieneke de Ruiter

De Parel:

10:45 uur: Willemijn van Hof, Natasja Hofland

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 7

avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen

Kinderoppas

Corina Rijnberg, Natasja Groeneveld, Tineke de Keizer (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

76-33, 34

Maria zalig?!

“Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.”

(Lukas 11: 27, 28)

____________________________________­­­________________

In de Rooms Katholieke traditie is veel aandacht voor Maria, de moeder van de Heere. In gebeden wordt Maria aangeroepen met als doel dat zij bij God voorbede zal doen. Op tal van pelgrimsplaatsen richten mensen zich speciaal tot Maria. Zij heeft immers een bijzonder positie als moeder van Jezus. Als reactie belicht de Protestantse traditie de persoon van Maria niet of nauwelijks. Een boek over Maria vanuit de gereformeerde hoek verschijnt niet vaak. Hoe zit dat eigenlijk met die positie van Maria? Is zij extra belangrijk?

Wanneer de Heere Jezus aan het preken is over het gebed en over onreine geesten, dan roept ineens een mevrouw: ‘Zalig is de schoot die U gedragen heeft’. Echt gelukkig is uw moeder, maakt ze met zoveel woorden duidelijk tegenover de Heere Jezus. Waarom zegt ze dat? Daar zit een gedachte in die we in het Oude Testament ook wel tegenkomen. Namelijk dat de betekenis van het kind, het geluk en de vreugde is van de moeder. Met de zaligspreking van moeder Maria laat deze onbekende vrouw blijken wat ze van Christus vindt. Ze geeft hoog van Hem op en tegelijkertijd prijst ze daarmee Zijn moeder.

Is Maria als moeder van de Heiland inderdaad bevoorrecht? Absoluut, ze staat met haar neus op de grote daden van God. Dat brengt haar persoonlijk ontzettend veel. Als de engel Gabriël zegt dat ze moeder wordt van de Heere Jezus, dan geeft hij ook aan dat ze begenadigd is door God. Ze is uitgekozen om moeder van de Messias te zijn. Ze krijgt ook de genade om dat te zijn. Wat dat betreft heeft ze echt een bijzondere positie. Toch is daarmee niet alles gezegd.

Wanneer de Heere Jezus de vrouw heeft gehoord, dan zegt Hij gevat: ‘Je hebt gelijk, maar veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren in hun hart’. ‘Mevrouw, als u Mijn woorden hoort en doet, dan bent u nog zaliger’. Die zin stemt tot nadenken. Zalig ben je dus als je Zijn woorden hoort en bewaart. Zalig worden verbinden wij nog weleens met de eindbestemming. Zalig worden is dan naar de hemel gaan en bij God komen om Hem eeuwig groot te maken. Maar zaligheid is niet alleen iets voor straks. Nu al in dit leven maakt God mensen hoogst gelukkig. Hoe dan? Door Zijn Woord te horen en te bewaren. Dat wil zeggen dat je Zijn Woord volop serieus neemt. Het niet zomaar aanhoort, maar het hoort om er geen woord van te missen. Het werkwoord ‘bewaren’ heeft te maken met ‘bewaken’. Heel concreet betekent dat, dat je over de woorden van de Heere mediteert, ze voortdurend in je gedachte laat opkomen, ze herkauwt en Zijn woorden ook in praktijk brengt. Dat betekent dat je daadwerkelijk begint bij Zijn woorden en niet bij je eigen gedachten. Welke plaats heeft de verkondiging en ook het persoonlijk Bijbellezen in uw leven? Heb je dat weleens, dat je de Bijbel nog even open laat liggen en dat je voor je uit staart omdat je diep in gedachten verzonken bent vanwege Zijn Woord? Of dat je er met een ander over doorspreekt? Zijn woorden horen en bewaren is niet iets dat vanzelf gaat. Daar moeten we ons toe zetten. Of beter: daar spoort de Geest ons toe aan. De Geest zorgt dat Gods Woord gehoord en geloofd wordt. Daarom is het gebed om de Geest echt belangrijk als de Bijbel opengaat.

Waar we de woorden van de Heere horen en bewaren, daar komt Hij zelf naar ons toe, Hij die het vleesgeworden Woord is, de Heere Jezus Christus. We krijgen deel aan Zijn genade en vergeving en leren Hem na te volgen. Zijn woorden horen en doen, dat betekent dat Hij ons leven is en dat ons leven vrucht draagt voor de grote Landman. Zo komt de Heere God aan Zijn eer en wij komen tot ons doel! Dat geeft je duizend maal meer dan alle geluk van de wereld!

En Maria? Weet u wat zo wonderlijk is? In de Kerstgeschiedenis lezen we hoe Maria de woorden van de herders over het Kind bewaarde in haar hart (Lukas 2: 19). En later als de twaalfjarige Jezus haar onderwijs heeft gegeven dan staat het er nog een keer: “Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart” (Lukas 2: 51). Zo is Maria echt een voorbeeld. Een voorbeeld van iemand die ons al luisterend brengt bij de Christus van de Schriften. Tot Wie zouden we anders heengaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven! Zalig is dat!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen

De lockdown duurt voort. Er is al bijna een jaar voorbij dat we voor het laatst met elkaar in een volle kerk zaten. Waar we eerst elkaar iedere week en misschien wel meerdere keren ontmoetten, is het nu al maanden stil en kijken we vanachter het scherm de diensten. Misschien mis je ook wel de diensten, de ontmoeting, het contact met de gemeente. En misschien vind je het geloven zonder gemeente ook best lastig.

Afgelopen woensdag (17 februari) startte de veertigdagentijd. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Hoe mooi is het als we dit als gemeente samen kunnen doen?

We hebben daarom gezocht naar een manier waarop dat mogelijk is! Iedere dag tijdens de veertigdagentijd zullen we van 21.00 – 21.15 uur in Zoom een kort moment hebben. Je kunt inschakelen en meedoen met een korte viering door middel van een Zoom-meeting. We luisteren naar een lied, lezen een gedeelte uit de Bijbel en we bidden. Steeds wordt het moment geleid door een ander gemeentelid. Via de chat kunnen gebedspunten aangedragen worden die diegene mee zal nemen in het gebed. De vieringen duren maximaal een kwartier.

Op de zondagen doen we het moment wat langer om daarin ook wat meer ruimte te nemen voor ontmoeting. Van 21.00 – 21.15 uur houden we een korte viering en daarna is er ruimte om te blijven om elkaar online te ontmoeten.

Op deze manier kunnen we als gemeente samen leven naar Pasen. Doe je mee? Vraag dan via pasen@hghg.nl de link aan voor de Zoommeeting. Deze link zal ook via de social media-kanalen bekendgemaakt worden.

Is er plaats over in je huis en hart?

Voor een jongen van 11 jaar zijn we op zoek naar een gezin / jongere(n) / oudere of ouder stel waar hij na schooltijd tot en met het avondeten of in het weekend een dagdeel zou kunnen komen. Hij houdt erg van bord- en kaartspelletjes, buitenspelen, lezen, techniek en geschiedenis.

Ben jij de persoon of zijn jullie het gezin die tijdelijk iets kunnen betekenen voor deze jongen?

Of sta je / staan jullie open voor soortgelijke hulpvragen in de toekomst? Laat het weten. Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 21 februari 2021

De collecte van deze zondag is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Financiële steun van elders is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Als diaconie willen we deze stichting blijvend ondersteunen. Mogen wij op uw gebed en bijdrage rekenen?

Diaconale collecte zondag 28 februari 2021

De collecte voor deze zondag is bestemd voor Project 10 27: diaconale en pastorale hulp voor migranten. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het Evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben al zorgen en problemen in hun leven. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken of vanwege illegaliteit. Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. De diaconie wil dit werk onder migranten graag steunen en van harte bij u aanbevelen.

 

Zending

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden, inmiddels gaan de voorbereidingen gestaag verder en komt het afscheid in zicht. In maart zal Amy haar werkzaamheden in Nederland in de gehandicaptenzorg afronden, zodat ze in april naar Uganda kan vertrekken. Het is een tijd van vreugdevol vooruitkijken naar wat komen gaat, maar ook een tijd van afscheid nemen met gemengde gevoelens. God is erbij.

Amy en wij als ThuisFrontTeam zijn op dit moment bezig met dingen zoals de uitzenddienst voorbereiden, verzekeringen en financiën regelen, voorbereidingen treffen voor de eerste periode in Uganda, afscheid nemen, en acties organiseren. Wat betreft dat laatste; zien we u bij de Hamburgeractie op zaterdag 20 februari? Bestellen kan tot zaterdag ochtend 10.00 uur. Met vriendelijke groet,

het TFT van Amy in Uganda

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat ook uit naar gemeenteleden die thuis zijn, maar wel gezondheidsproblemen hebben. We leven mee met oudere gemeenteleden. Een aantal van hen is alleen en zeker nu met de avondklok kunnen de avonden dan bijzonder lang en stil zijn. Laat Psalm 139 u tot troost zijn. De dichter belijdt: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.” (Psalm 139: 2 en 3)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 maart is er weer Bijbelkring. Ook deze keer betreft het een digitale uitzending. Deze begint om 19.30 uur. We gaan het hebben over Exodus 19. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Tot uiterlijk maandagavond kunt u de antwoorden op de vragen weer inzenden per mail of via de brievenbus van de pastorie aan de Vinkeweer.

Met u kijk ik weer uit naar een mooie avond!

Kring Geloofsopvoeding

Nu we niet samen kunnen komen, is het zeker zo mooi dat we in deze lijdenstijd als gezinnen samen bezig zijn met het project ‘Samen op weg naar het kruis’. Iedere dag staat een bijbelgedeelte centraal dat in het gezin besproken kan worden. Daarnaast zijn er veel creatieve verwerkingen waardoor je in het gezin aan de slag kunt met de verschillende thema’s die aan de orde komen. Het is fijn om zo als gezin toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. We hadden wat dat betreft in de viering van het Heilig Avond wel een bijzondere start afgelopen zondag!

Gift

Voor het project met de IPad ontving mw. M. Molendijk- van Bemmel een gift van € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Zij (de Samaritaanse vrouw) vervult alleen het werk van een bazuin of klok om tot Christus te nodigen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Dankbaar ben ik voor de avondmaalsviering van afgelopen zondag. Wat een zegen dat in deze tijd met zoveel beperkingen toch de sacramenten bediend worden. Echt een voorrecht dat de Heere ons bij brood en wijn wilde wijzen op wie Hij is. Dat er genade en vergeving is voor de grootste van de zondaren. Wat een kracht ligt er in het bloed van dit Lam!

Komende zondagavond is er weer een leerdienst. Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus staat centraal. De vraag wordt gesteld: Als we alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? We hopen er over na te denken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Intussen staat zondag 31 nog uit. Deze zondag hoopt ds. Van de Voorde over een poosje te bepreken.

Zondagmorgen 28 februari gaan we weer verder met de stof over Maria. Het lijden en sterven van de Heere Jezus werpt zijn schaduw ook op haar leven. Simeon heeft daarover geprofeteerd. “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan”. Over die woorden uit Lukas 2 hopen wij dan na te denken. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Is het echter op die datum nog niet mogelijk, om kerkgangers te ontvangen in de kerk, dan zal de eerstvolgende doopdienst worden gehouden op zondag18 april.

Zang in de diensten in coronatijd

Enige tijd geleden heeft het moderamen van onze synode een dringend advies laten uitgaan, om het zingen tijdens de kerkdiensten achterwege te laten en hiervoor alternatieven te zoeken. In onze diensten wordt er momenteel veelal teruggegrepen op liederen, die opgenomen zijn tijdens eerdere diensten in de periode vanaf de afgelopen zomervakantie t/m begin januari. We laten hierin een stuk herkenbaarheid zien naar de gemeente, hetgeen ook gewaardeerd wordt. Momenteel zitten we echter midden in de lijdenstijd. Liederen die daarover gaan, zijn nog niet opgenomen. Nu zijn er inmiddels ook wat opnamen gemaakt door enkele leden van de gemeente, die ook meedoen in de muziekgroepen, zoals die sinds het begin van de coronatijd fungeren. Deze opnamen zullen we ook gebruiken en aan hen is gevraagd, om de komende weken daarmee door te gaan. Daar gaat heel veel tijd van deze gemeenteleden in zitten, maar zij doen dit graag en wij zijn er blij mee, dat op zo’n manier de lofzang in onze diensten tijdens coronatijd gaande gehouden kan worden.

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Bij een aantal gemeenteleden uit het gebedsteam is het initiatief ontstaan om, juist nu de lockdown voortduurt en er zo weinig mogelijkheden zijn, elkaar te ontmoeten, toch zoveel mogelijk gemeentebreed in de veertigdagentijd toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel hierover, elders in dit kerkblad.

Tijdelijke vervanging jongerenwerker

We kregen bericht dat onze jongerenwerker Arin Klein door ziekte de komende tijd haar werk niet kan doen. Dat vinden we erg jammer. We bidden haar herstel toe en hopen dat dit voorspoedig zal verlopen. Intussen is er contact geweest met Corine Zonnenberg die de taak voor de catechisatie tijdelijk zal overnemen. We zullen dit werk in de gemeente ook met digitale hulpmiddelen weer oppakken. We wensen haar Gods zegen bij deze taak.

Pareldiensten

A.s. zondagavond is er de Pareldienst. Voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem-Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’

Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.

Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministryteam contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen tot tijdens de dienst beperkt!

De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Voor het bestaan van het eeuwige is er maar één bewijs: het geloof erin.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

  • We danken dat we in deze crisistijd het Heilig Avondmaal mochten vieren. Dat we als lichaam van Christus verbonden mogen zijn met elkaar en samen met Christus als het hoofd van Zijn kerk.
  • Bid voor Noord-Korea. Voor zijn overheid, zijn inwoners en de christenen die er wonen. Zij allen hebben het nodig dat de Here God ingrijpt in de huidige situatie waarin Noord-Korea zich nu bevindt. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Slowakije wonen Hongaarstalige christenen die samen de Hongaarse Kerk in Slowakije vormen (ruim 200 kerken). Bid dat de nieuw gekozen kerkleiding kansen ziet om de deur open te zetten voor iedereen in Slowakije die God nog niet kent. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de tweede en derde lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere sterke ook anderen in onze gemeente die te maken hebben met de gevolgen van coronabesmetting. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.” (Psalm 31: 19 berijmd.)

Giften

Ouderling De Hek ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk zijn naar onze gemeente overgekomen het echtpaar Van Barneveld – Toet met hun zoons Joost en Joël als dooplid, wonend aan de Binnendams 88. Dat de verkondiging van Zijn Woord in onze gemeente jullie verder mag doen toenemen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hartelijk welkom.

Doopzitting

Donderdag 4 maart wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg,nl

Gelezen/gehoord

‘Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet-christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Dankbaar zien we terug op een goed verloop van alle vieringen van deze dag. Voor veel jongeren en jongens en meisjes breekt een week van vakantie aan. Een intensieve schoolperiode, met voor velen alleen online lessen, ligt achter jullie. Laat je scherm komende week ook vakantie houden en probeer te genieten van andere dingen die de Heere ons geeft.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 22 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Maandag 1 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 3 maart

19.30 uur Bijbelkring wijk Oost – digitaal

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 februari 2021 – Tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L Wüllschleger, Harderwijk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep C1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep C2) – HC 32

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, Boven – Hardinxveld

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L.J. van Lingen, Beusichem – Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Emma Brieffies

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Inge-Ruth de Jong, Loïs de Jong

De Parel:

10:45 uur: Joyce Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. L.W. den Boer, Goedereede

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Daniëlle Bikker, Aleida Groeneveld (reserve)

Collecten

1. Kosten beelduitzending

2. Pastoraat

3. Diaconie

Donderdag 25 februari

15.30 uur ds. J.C. Breugem

Trouwdienst Jaco van den Bout en Louise Roobol

Zondag 28 februari 2021 – Derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld – Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E de Mots, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – project 10 27

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Jorieke de Vries

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Heidi Verdoold

De Parel:

10:45 uur: Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 1

avonddienst: Psalm 86: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Judith Breugem, Marlene Groeneveld (reserve)

Collecten

1. HGJB

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-32

Zegenrijke zelfkennnis

“Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.”

(Lucas 5: 8)

____________________________________­­­________________

Simon maakt opnieuw kennis met Jezus’ macht. Na de genezing van zijn schoonmoeder (Lukas 4: 38-39) bezorgt Jezus hem op klaarlichte dag een buitengewone vangst. Geen visser die het destijds in zijn hoofd haalde om dán zijn netten uit te werpen. Maar Jezus heeft het roer van Simons schip in handen en deelt de opdrachten uit. Dan moet het maar, “omdat U het zegt…” De netten scheuren echter. Het bootje van Simon en dat van zijn haastig erbij gehaalde collega’s is tot zinkens toe gevuld…

Jezus toont Zijn goddelijke macht en Simon kan niet anders dan door de knieën gaan en voor Jezus neervallen: ‘Heere, ga weg van mij want ik ben een zondig mens.’ Vreemd, dat zeg je toch niet tegen Jezus: ‘ga weg…?’ Of kunt u het wel begrijpen, omdat u net zoals Simon beseft Wie bij u aan boord stapte? Jezus. Simon spreekt Hem nu aan als ‘Heere.’
Het is de kern van de geloofsbelijdenis geworden. Later schrijft Paulus: “als u met uw mond de Heere Jezus belijdt… zult u zalig worden.” Jezus laat door dit wonder Zijn Goddelijke macht aan Simon zien. Soms kan dat je gebeuren. Niet gebeden, niet verwacht, maar toch gekregen en ontvangen: genezing van uw ziekte, toch die baan, je kleinkind kwam tot geloof…

Het besef kan ons overvallen dat een machtige hand ons onverdiend zegent. Net als Simon besef je Wie Hij is, Die aan boord stapte van je levenscheepje en het roer in handen nam en je naar de diepten liet afsteken… Door Hem gaat u beseffen wie u bent. Het verschil is tastbaar. Meer dan u of Simon verdragen kan. God zo heilig, groot en goed. En ik…? “Heere, ga weg van mij, ik ben een zondig mens.”

Wat deed Simon dan verkeerd? Misschien vraagt u dit ook voor u zelf af. Laten we eerst kijken naar Simon. Verwachtte hij misschien te weinig van de Heere Jezus. Vast wel, de Heere Jezus kunnen we moeilijk overschatten. Maar het echte probleem zit dieper.
Simon ervaart de vervreemding. De afstand, de scheiding die er is tussen hem en God. Het is niet meer zoals het was (en zoals het moet zijn). Door de zonde is er veel stuk gegaan. Ook de relatie met God. Adam en Eva kropen weg voor God, nadat ze geluisterd hadden naar de duivel. Daarom zijn God en mens vervreemd van elkaar. Geen vertrouwen, maar angst.

Nu is Jezus aan boord van Simons scheepje gekomen. Hij wil(de) dat ook bij u doen, om het roer in handen te nemen en u door Zijn aanwezigheid te laten ervaren wie u bent: een zondig mens, die niet opgewassen is tegen de nabijheid van God. Een hele ontdekking! Onze wereld draait om. Nu is het niet “blijf bij mij of geef mij, want ik ben een goed mens…”, maar “ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Wat een genade om dát te ontdekken en zo de waarde van de Heere Jezus te zien.

Voor zondaren ging Jezus de weg van het kruis. Als komende zondag de lijdenstijd begint, komt dat vast terug. De menigte schreeuwde ‘weg met Hem’ en ‘kruisig Hem…’ Zo werd Hij door mensen èn door God verworpen. Aan het kruis zien wij de climax van de vervreemding. De Vader keert Zich tegen de Zoon, omdat Hij ons in Hem ziet: zondige mensenkinderen…

Die Jezus is aan boord gekomen bij Simon. Hij wil(de) dat ook bij u doen, zodat wij als Simon gaan zien en beseffen Wie Jezus is en wie we zelf zijn. Dan valt er in Gods nabijheid te leven en worden we zelfs als vissers in dienst genomen om mensen, medezondaren te vangen. Gered om te redden.

Veelzeggend is het, dat Simon hier al Petrus genoemd wordt. De man van de rotsvaste belijdenis. Blijkbaar kan Simon juist nu door Jezus gebruikt worden en dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Op deze Petra zal Christus Zijn gemeente bouwen.
De Heere kan ons alleen gebruiken als we onszelf hebben leren kennen. Gods kracht wordt immers in zwakte volbracht. Daarom: Petrus die zichzelf als Simon kent, of Paulus met een doorn in zijn vlees, of… Voorbeelden genoeg. Persoon voor persoon geknakte mensen. Van je zelf kan je het moeilijk verwachten. Al zwoeg je de hele nacht, je vangt niets. Maar heerlijk, zegenrijk, genadig, als de Heere Jezus het mag doen door ons. Laat het maar aan Hem over, dan komt het wel goed met de vangst: ‘u zult mensen vangen!’

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?
Hoe werkt het?
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.
Actie van HVC
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

In Hardinxveld kan de potgrond opgehaald worden bij Kooz Kozijn B.V., Wiedhaak 1, 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur.Van harte aanbevolen!

Oliebollenactie 2020
Er was het afgelopen jaar veel anders dan normaal, maar de oliebollen en appelbeignets die op 31 december zijn rondgebracht waren vertrouwd lekker! Deze keer werden de traditionele Oudjaarsdag-lekkernijen niet in een kraam verkocht, maar netjes op afstand aan huis bezorgd. De opbrengst is inmiddels bekend en bedraagt € 2125,-. We willen iedereen die aan de Oliebollenactie heeft bijgedragen, zowel alle vrijwilligers als de eters, hartelijk bedanken namens de actiegroep van World Servants (Arjen, Marit en Bart Lakerveld en Mirthe Geldof, samen met enkele anderen uit Ameide). Deze actiegroep hoopt dit jaar naar Zambia te gaan om daar klaslokalen te bouwen. Wanneer er een klaslokaal gebouwd is, is de overheid verplicht om daar getrainde leraren te plaatsen. Heeft u de Oliebollenactie gemist? U kunt de actiegroep alsnog steunen door middel van een gift via www.worldservants.nl/ameide.
Via deze weg willen we ook onze excuses aanbieden wanneer uw bestelling niet naar verwachting werd geleverd. Op de dag zelf werd duidelijk dat sommige bestellingen geen doorgang hadden gevonden vanwege een onduidelijkheid in het bestelformulier waardoor niet op ‘submit’ (insturen) was geklikt. Nogmaals excuses hiervoor.
de Oliebollencommissie

Gemeente in coronatijd
Nu de overheid de lockdown opnieuw heeft verlengd, zullen tenminste tot en met 2 maart 2021 de bestaande maatregelen van kracht blijven. Ook voor de gemaakte afspraken binnen de gemeente betekent dit, dat er geen ruimte kan worden gevonden om hierin aanpassingen te doen. De situatie rondom het coronavirus blijft onverminderd zorgelijk en onzeker.
Zoals ook in de hele maatschappij te merken is, lijken de gevolgen van de maatregelen ook steeds meer een grote maatschappelijke en sociale impact te hebben. Onzekerheid, moedeloosheid, onbegrip en zelfs verzet steken de kop op. Het duurt nu al zo lang en er lijkt nauwelijks perspectief te zijn. Een kleine aanpassing van de maatregelen voor de één, levert zomaar tientallen vragen op voor de ander. Je kunt er door in verwarring raken.
Dit gaat ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Overal merk je de worsteling over wat er wel niet kan. Het opvolgen van maatregelen en richtlijnen leidt tot verschillende afwegingen en inzichten. Eenduidige oplossingen voor alle situaties zijn er niet. Het lijkt wellicht tegenstrijdig om bijvoorbeeld dringend te adviseren kerkdiensten digitaal te volgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden om diensten fysiek bij te wonen. Toch tekent dit juist de verlegenheid waarmee we, met een beroep op ieders verantwoordelijkheid, ruimte willen geven aan de mogelijkheden die de wijkkerkenraden zien. Laat het ons echter niet verwarren alsof ons iets vreemds overkomt. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. In dankbaarheid.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed
Zoals gebruikelijk aan de vooravond van het Heilig Avondmaal is er zaterdag 13 februari uur van gebed. Evenals vorige keer kunnen we niet samenkomen. Graag nodigen we een ieder uit om thuis in gebed te gaan tussen 19:00 en 20:00 uur om ook zo in gebed met en voor elkaar verbonden te zijn. Volgens het GZB rooster lezen we Lukas 11:33-36. Ter overdenking kunt u de korte meditatie lezen in ‘Een handvol koren’. U kunt uzelf of elkaar wanneer u samen bent de vraag stellen: ‘Wat u raakt in dit gedeelte?’ ‘Wat wil de Heere ons hier zeggen?’ Vragen, juist ook in verband met de viering van het Heilig Avondmaal.
Gods zegen toegewenst.

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 14 februari 2021
De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is bestemd voor Project 1027: zomerplezier voor kinderen in Libanon en Syrië. In Libanon en Syrië kampen veel families met financiële problemen vanwege de onstabiele politieke situatie en hoge werkloosheid. In de zomervakantie is het daarom voor veel ouders niet mogelijk hun kinderen mee te laten doen aan leuke activiteiten of om uitjes te betalen. Om hier iets aan te doen organiseert de Armeense Kerk op zes verschillende plaatsen in Libanon én Syrië gedurende een aantal weken in de zomer vakantiebijbelclubs voor alle kinderen uit de omgeving rond de kerk. Vaak wordt een schoolgebouw in de nabije omgeving voor dit doel gebruikt. Het programma dat aangeboden wordt is gericht op de fysische, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Meer dan 1.000 kinderen doen mee aan de vakantiebijbelclubs. Naast sport, spel en ééns in de week een leuk uitje, horen de kinderen ook Bijbelverhalen en leren ze nieuwe liedjes aan. Het verhaal van Harout en Maria, broer en zus. Zij zijn gevlucht uit Syrië en wonen nu in Libanon. Ze brengen het grootste deel van hun tijd op straat door, bezig om te overleven. Door een vriendje werden ze uitgenodigd om mee te doen aan de zomeractiviteiten van de kerk. Ze zijn drie weken geweest. Ze hebben nieuwe vrienden gemaakt, plekken bezocht die ze niet eerder hebben gezien en hebben zich voorgenomen helden te zijn in hun omgeving, net als de helden uit de Bijbel. Graag willen wij als diaconie dit project ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 4e kwartaal van 2020 is totaal € 1147,50. Dit is bestemd voor Project 2017 ‘Nueva Esperanza’ in Lima. We danken u allen voor uw bijdrage!

Zending

Actie Kerkbalans 2021
Het College van Kerkrentmeesters maakt met grote dankbaarheid bekend dat er dit jaar een bedrag van bijna € 375.000,- is toegezegd voor de vrijwillige bijdrage. Wij danken u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in dit nieuwe jaar de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.
In de begroting voor 2021 is een bedrag van € 350.000,- opgenomen, gebaseerd op de toezeggingen die in 2020 waren gedaan. Wij zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan was begroot en dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan de oproep om (daar waar mogelijk) een hogere toezegging te doen, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen. Het College dankt alle medewerkers die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de drie wijken voor al het werk dat zij hebben verzet.
In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Heere God en wij zijn bovenal Hem dankbaar dat Hij ons dit schenkt.

Vervangen plafonds Oude Kerk
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in ons kerkgebouw een aantal plafonds aangebracht. Onder andere de 6 plafonds bij de twee trapopgangen links en rechts van de hoofdentree aan de Peulenstraat bestonden tot voor kort uit zachtboard. Met betrekking tot de brandveiligheid zijn deze plafonds inmiddels verwijderd en vervangen door gipsplatenplafonds. Gipsplaten hebben een hogere brandwerendheid. Tevens is de elektrische installatie die zich boven deze plafonds bevindt gemoderniseerd. De plafonds worden de komende weken nog wit gesausd. We zijn dan weer “toekomst-proof”. Prachtig dat alle werkzaamheden uitgevoerd zijn door vrijwilligers van onze gemeente!

Jubileum: 200 jaar!
Ook in het voorportaal van de hoofdentree aan de Peulenstraat bevond zich een plafond van zachtboard. Dit materiaal is inmiddels verwijderd. Het was de bedoeling dat ook hier een strak gipsplatenplafond zou worden aangebracht. Nadat het zachtboard was verwijderd kwamen er vier mooie originele zware houten balken tevoorschijn, met daarop een houten vloer van brede houten vloerdelen. Vorige week hebben we besloten de oude houten balken in ere te herstellen, kaal te maken en opnieuw te schilderen in een monumentale kleur. De plaatselijke Stichting Dorpsbehoud is om advies gevraagd met betrekking tot een verantwoorde kleurstelling voor vloer en balken. Omdat de vloerdelen behoorlijk beschadigd zijn en voor een deel vermolmd, gaan we deze vervangen door een nieuwe houten zoldering in oude stijl. Als klap-op-de-vuurpijl proberen we ook de stuclagen die door de jaren heen zijn aangebracht op de muren van het voorportaal, af te bikken. Het streven is om wanden en plafond richting originele bouwstijl terug te brengen. De toren is per slot van rekening niet voor niets een dit jaar exact 200 jaar oud Rijksmonument!

Zending

Verantwoording zendingscommissie tweede halfjaar 2020
2020 ligt alweer een poosje achter ons en daarom willen we u weer informeren over de besteding van de giften die de zendingscommissie heeft ontvangen voor de wereldwijde kerk. In de afgelopen maanden ontvingen we de volgende bedragen:
Juli €3.108,90
Augustus €2.876,99
September €3.386,75
Oktober €2.729,06
November €4.504,30
December €6.198,52
Van deze giften worden onder andere de drie werkers die werken onder daklozen in Centraal-Azië ondersteund. De voorbereidingen voor het hospice gaan stap voor stap verder, maar ondertussen gaat het contact met en oprechte aandacht voor de daklozen onverminderd door. Op deze manier proberen ze iets van Jezus’ liefde aan deze mensen te laten zien.
Naast dit doel, wordt bijvoorbeeld ook Amy de Jong ondersteund, die dit voorjaar vanuit onze gemeente naar Uganda uitgezonden hoopt te worden.
Daarnaast is er een aantal keer voor de zending gecollecteerd. Op 16 augustus werd de medische zending ondersteund met € 1646,- aan giften voor het hospice in Centraal-Azië.
18 oktober was de Morgenlandzending-collecte, de jaarlijkse collecte voor het nabije oosten. Doel dit jaar was Aleppo in Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De opbrengst hiervan was € 4326.
Op 13 december was de collecte voor Het Pand in Groningen, via de IZB. Hiervoor werd € 3756 gegeven.
Verder ontvingen we een gift van € 2000,- van Ora et Labora voor het werk van Gerlinde, Riek en Peter.
Als we dit zo op een rijtje zetten zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dit is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Zendingscollecte 7 maart
De zendingscollecte van 7 maart voor het stichten van nieuwe gemeenten in Nepal.
Het leven in de Himalaya is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Er is geen stabiele regering en het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen. Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en in de cultuur van de bewoners van de bergdorpen normaal en miljoenen mensen zijn onbekend met het Evangelie. Christenen vormen maar een kleine minderheid (3%). Daarom wil de organisatie ‘Himalayan Outreach Mission’ (HOM) de mensen bereiken met het bevrijdende evangelie.
HOM is momenteel actief in 8 districten in de Himalaya’s. Er zijn ongeveer 40 gemeenten en 30 lokale medewerkers (pastors / evangelisten). Een deel van deze gemeenten heeft een eigen kerkgebouw(tje), sommigen hebben huis-bijeenkomsten. Elke gemeente evangeliseert in omliggende dorpen. Zo gaat het werk door van dorp naar dorp. Bij kerkplanting en -toerusting komt het nodige kijken: bijbeltrainingen, Bijbels en zangbundels, diaconaal werk, kerkhuur, aanschaf van land en de bouw van kerkjes, inrichting, zondagsschoolmateriaal, etc.. De kleine nog jonge gemeenten hebben zelf meestal beperkte financiële mogelijkheden. Extra steun is meer dan welkom. De GZB draagt hier graag aan bij.
Met uw bijdrage investeert u in de groei van de kerk in Nepal.

Met vriendelijke groet,
Thamar de Jong
Namens het TFT van Amy in Uganda

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Heilig Avondmaal
In de afgelopen week hebben we ons mogen voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We werden opgeroepen ons te verootmoedigen en ons te onderzoeken. Geen onderzoek waarin we op zoek gaan naar een volmaakt geloof of volmaakte zondekennis. Maar een onderzoek of we geloven dat de Heere ook voor ons Zijn Zoon heeft willen zenden. Tegelijk mag er ook vol verwachting uitgezien worden naar de Meester Die ons roept. Hij die zondaren rechtvaardigt om niet, omdat Zijn Zoon voor de zonden heeft betaald op Golgotha.
Komende zondag zullen er weer drie diensten worden gehouden. Voor deze diensten worden de avondmaalsgangers uitgenodigd. Voor gezinnen met kinderen geldt dat als beide ouders deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uiteraard uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. Hiervoor wordt groep B uitgenodigd. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Voor deze diensten zijn respectievelijk groep C en A uitgenodigd. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep A niet haalbaar zijn om de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep B of C. Graag geven we onderstaande nog ter bemoediging mee voor komende zondag: ‘Want wanneer wij merken dat ons geloof onvolmaakt is en we merken dat ons geweten onzuiver is en ons beschuldigt van vele zonden, moet ons dat niet verhinderen onszelf te presenteren aan de heilige tafel van de Heere. De voorwaarde daarbij is dat wij, die zwakheid in ons hart ervaren, zonder huichelarij en ongeveinsd onze hoop vestigen op de verlossing door Jezus Christus en begeren te leven volgens het richtsnoer van het evangelie.’ (Één met Christus, Johannes Calvijn, uitgeverij Brevier). Allen een goede en gezegende zondag toegewenst!

de Kerkenraad

Ter overweging
Zie Deze, Die met zondaars aangezeten
hen zelfs nog met een vriend’lijk oog aanschouwt,
Die met hen omgaat en met hen wil eten,
Die met hen spreekt en hen Zijn Woord ontvouwt!
De farizeeërs kunnen ’t niet verstaan,
ja meer, ze ergeren zichzelf eraan!

Zie Deze, Die de tafel toe wil schikken
en arme zondaars nodigt tot Zijn dis,
Die door het sacrament hen wil verkwikken
en zegt: “Doe dit tot Mijn gedachtenis!”
Hij ziet de Zijnen in hun nood en leed
En roept hen vriend’lijk toe: “Staat op en eet!”

Als hulp’loos Kind werd Hij op aard’ geboren.
Hij kwam als het beloofde Zaad der vrouw,
opdat Hij vele zondaars, diep verloren,
opnieuw in Gods gemeenschap brengen zou.
Hij heeft voor hen in Gods gericht gestaan
en als hun Borg Gods wet volmaakt voldaan.

Hij zoekt hen op, hoe ver ook afgeweken,
door Woord en Geest vernieuwt Hij hun gemoed.
Hij doet hen met hun zondig leven breken
en schenkt hun de verzoening in Zijn bloed.
Hij richt de tafel toe in de woestijn,
opdat de weg hun niet teveel zou zijn.

Zie, Deze is met zondaars aangezeten,
Hij viert met hen Zijn Heilig Avondmaal.
Hij doet hen van de spijs gelovig eten
en sterkt hen door Zijn liefdevol onthaal.
Hoe zullen ze het wonder ooit verstaan,
dat Koning Jezus met hèn om wil gaan?
Christien de Priester

Tenslotte
Dankbaar kijk ik terug op de uitzending van de Bijbelkring. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten was de betrokkenheid groot. Het begon met de antwoorden die mij van tevoren toegestuurd werden waarin verschillende gemeenteleden ook een persoonlijke noot meegaven. Mooi om te merken dat onderling het contact gezocht werd. Wat een zegen, om onder deze omstandigheden, zo samen met het Woord bezig te zijn.
Het was goed om via Teams zondagavond twintigers te ontmoeten. Bijzonder dat we op deze manier konden doorspreken over de preek en konden uitwisselen wat ons op dit ogenblik bezighoudt.
Terwijl ik de wijkberichten klaarmaak zie ik buiten een witte wereld. Het doet me denken aan de woorden van Psalm 51. “Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij de vreugde en de blijdschap horen” (Psalm 51: 9,10). Dat is een gebed dat zeker zo toepasselijk is op weg naar de avondmaalszondag! We lezen in de diensten verder uit Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. U en jou een gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag 14 februari plaatsvinden, uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. Afgelopen zondag ontdekten we, dat de viering thuis heel oude papieren heeft. Bij de instelling van het Pascha, de voorloper van het Heilig Avondmaal, moest iedere Israëliet in zijn eigen huis het Pascha vieren en als er meer was, dan zij op konden, dan moesten ze de buurman uitnodigen, om dit samen met hem te vieren. Zo hebben wij ook de mogelijkheid om een alleenstaand gemeentelid tijdens deze viering thuis uit te nodigen. Één persoon, niet meer is het advies van onze overheid, daar willen we ons aan houden, om iets van de gemeenschap te ervaren die we ook online, samen met de gemeente mogen hebben. Natuurlijk zien we uit naar de tijd, dat we het Heilig Avondmaal weer samen met de gemeente in een volle kerk kunnen vieren, maar momenteel achten we het beter om voorzichtigheid te betrachten. Daarom nodigen we u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Pareldiensten
Zondagavond 21 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. De voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’. Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.
De band Expect verzorgt een deel van de muzikale invulling aangevuld met andere muzikanten.
Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministry-team contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen voor tijdens de diens beperkt!
De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).
Commissie Pareldiensten

Citaat
‘De christen belijdt dat hij zijn tijden uit de hand van God ontvangt. Daarom zegt hij niet dat hij altijd in verzoeking verkeert en steeds beproefd wordt, maar hij bidt in de tijd van bewaring dat God de tijd van verzoeking niet over hem wil doen komen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor alle kerken in Nederland; dat de opbrengsten van collecten en vrijwillige bijdragen voldoende ruimte bieden om het Woord te verkondigen, het evangelie te verbreiden en samen gemeente te zijn.
Vanwege de coronacrisis zijn sinds maart 2020 alle onderwijsinstellingen in Bangladesh gesloten. Hierdoor lopen kinderen een grote onderwijsachterstand op. Bid dat – nu 2021 alweer een paar weken oud is – de scholen snel weer open gaan. (Gebedskalender Open Doors)
We bidden voor de christenen in Israël. Bid dat politieke of godsdienstige opvattingen echte ontmoetingen met anderen niet in de weg staan. Bid dat er oprechte interesse zal zijn in de persoon ongeacht achtergrond, en dat er openingen mogen ontstaan voor het Evangelie van Jezus, de Messias. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op deze eerste lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover wij weten verblijven er geen mensen uit onze wijkgemeente in het ziekenhuis. Door de coronacrisis zijn er wel gemeenteleden die uitzien naar een behandeling voor hun ziekte, maar die uitgesteld wordt. Zo wordt hun geduld op de proef gesteld, wat niet altijd meevalt. Soms duurt deze beproeving langer dan voorzien. Dan wil God ons geduld en gehoorzaamheid leren. Calvijn schrijft in een van zijn brieven: ‘Ik meen dat God het lijden gebruikt om hen te leren gehoorzamen. Want als alle dingen gebeurden zoals zij wel wilden, zouden ze niet beseffen wat het betekent God te volgen. Zo hebben wij gelegenheid beter te leren wat het Evangelie waard is, als er verder in deze wereld nergens meer rust en kalmte voor ons zijn te vinden. In voorspoed merken wij niet zo sterk wat die hulp en kracht vermogen om ons te ondersteunen als wanneer wij het moeilijk hebben. Dat komt ons misschien vreemd voor, maar God, die helderder ziet dan wij, weet het best wat nuttig is voor ons.’

Bijbelstudiekring
Donderdag 18 februari staat er weer een Bijbelstudiekring gepland om 19.30 uur. In verband met de huidige maatregelen zal er geen fysieke bijeenkomst zijn en houden we deze kring live via ons HGHG Youtube kanaal 1. We bereiden hoofdstuk 7 voor: Gods genadegave (n.a.v. Rom. 6: 1-23) Heeft u naar aanleiding van dit hoofdstuk vragen voor de vragenbespreking, dan kunt u deze sturen naar fam.geluk@solcon.nl of predikant.zuid@hghg.nl of schriftelijk door de brievenbus van de pastorie. Tijdens de vragenbespreking kunt u ook live vragen stellen via de live-chat van Youtube. Vreugde toegewenst in de voorbereiding.

Catechese
Naast de oudste groepen zullen ook de jongste groepen overgaan op catechese via Teams. We beseffen dat dit niet optimaal is, maar om het contact met onze jongeren te behouden en om een stukje onderwijs vorm te geven, is dit momenteel de beste weg. In de catechesemail zullen we u als ouders daar verder over informeren. Graag nodigen we de jongeren uit. Weet je welkom!

Voorzang
Zondag 14 februari breekt de lijdenstijd aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we als voorzang liederen putten uit de bundel Weerklank. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk en De Parel te vinden.

Gelezen/gehoord
‘Wij horen het Evangelie opdat wij ons hart zullen richten op een ander leven en op een ander bestaan, dat nog geen realiteit is, maar zeker komen zal.’

Tenslotte
Afgelopen zondagmorgen hebben we allemaal de sneeuw gezien, die in de nacht vers op ‘t aardrijk nederviel. Aan het witte sneeuwdek moeten de ogen dan wennen, in eerste instantie doen ze een beetje zeer. Bij u kwam misschien ook wel in Psalm 51 in gedachten. Er is iets dat witter is dan sneeuw. Het bloed van Jezus Christus dat wast en reinigt van alle zonden. In de tekenen die aanstaande zondag naast de Woordverkondiging weer gezien mogen worden, worden we versterkt, zodat de ware rust herboren wordt. Namens de kerkenraad een gezegende Avondmaalszondag toegewenst,

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 15 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 februari 2021 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. Scheuders, Wierden – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B) – viering Heilig Avondmaal
15.30 uur ds. W.J. Westland (groep C) – voortzetting viering Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep A) – voortzetting viering Heilig Avondmaal

DE PAREL
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – dankzegging heilig Avondmaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen
2. Eigen gemeente – Quotum
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Ouotum

Kinderoppas
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 4

Kinderoppas
Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker, Renske Egas (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het aanstaande kerkblad van 19 februari is een dubbelnummer in verband met de voorjaarsvakantie. Het eerstvolgende nummer verschijnt op 5 maart.

76-31

Zó is Hij!

“Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”

(Markus 6: 32)

____________________________________­­­________________

Elke dag komt het over ons heen: die niet aflatende stroom van berichten over nood, ziekte en eenzaamheid. De nood ver weg: verwoeste steden, stromen vluchtelingen. Of dichterbij: verdriet om een overlijden, een ernstige ziekte, verbroken verhoudingen. We noemen deze aarde soms ‘een tranendal’ en daarmee is niets te veel gezegd. Bij tijden is het zoveel, dat je het niet in je op kunt nemen – en dan is er ineens die foto van dat bange kind – met grote schrikogen.
Ja, we weten wel, waar al die ellende zijn oorzaak vindt. Het was zo goed op deze aarde, toen God alles had geschapen. Geen ziekte, geen nood, geen dood en geen verdriet. Maar de vijand, die geen enkel gevoel van medelijden had, sleepte met duivelse vreugde de mens mee de afgrond in.

Wat horen we te midden van die ellende? Ontroerende woorden: “Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”. Woorden van de Heiland, als Hij een grote groep mensen voor zich ziet, die er ellendig aan toe zijn. Ze hebben geen eten, ze hebben met allerlei ziektes te maken en komen daarmee tot Hem. Dit alles raakt Hem diep in het hart. Het roept gevoelens van ontferming op.
Intussen moeten we niet denken, dat we bij de Heiland alleen zoetige taal zouden vinden. Hij kon ook uiterst scherpe taal bezigen. Hij ontmoette mensen, ook vrome mensen, die in hun oude leven wilden volharden, die niet van genade wilden leven. Dan sprak de Heere over de eeuwige verlorenheid, de poel, die brandt van vuur en sulfer. Ernstig en scherp. Ontdekkend, zouden wij zeggen.

Deze zelfde Heiland is intussen vol ontferming, als Hij mensen ziet, die in nood zijn. Ze komen naar Hem toe, zoals schapen naar de herder toe komen hollen. Hij ziet hen en zegt als het ware tegen Zijn discipelen: ‘Kijk eens!’ Ja, daar kwamen ze. Ze waren allemaal ziek. Of ze brachten een zieke mee. Ze waren blind. Of kreupel. Of….
Een aangrijpend gezicht. Blinden, die tastend rondliepen. Stommen, die niet eens konden vrágen. Verlamde en kreupele mensen, die wat voortstrompelden of zelfs gedragen moesten worden. Mensen, die door demonische machten opgejaagd werden en die angstig en soms agressief rondliepen. Ze krioelden door elkaar heen.

Wij hebben weer ándere ziekten. Ziekten ‘van de moderne tijd’, zouden we kunnen zeggen. Maar ten diepste is het dezelfde nood. En dit alles gaat gepaard met een ontzaglijke eenzaamheid, omdat tallozen ‘schapen zonder herder’ zijn, geen weet hebbend van de grote Herder der schapen.

Toch kan er een vraag in ons hart opkomen. Lijkt het niet, dat al die mensen alleen met hun uiterlijke nood tot de Heere komen? Je leest er eigenlijk niets van, dat ze met hun zóndenood tot Jezus vluchten. Dat lijkt maar oppervlakkig. Het gaat toch om het voornaamste: dat je in Christus geborgen bent? Als je van een verlamming of een andere ziekte genezen wordt, maar je komt niet tot geloof, dan sta je uiteindelijk tóch voor eeuwig alleen!

Daar is heel wat over te zeggen. Laten we toch maar eerst de troostrijke kant ervan zien. Misschien kampt u met een weg van grote zorg. Dan zien we, dat er niets op tegen is, om daarmee tot de Heere te vluchten. Daar komt bij, dat een weg van beproeving zóveel kan vergen, dat je bijna of helemaal geen oog hebt voor de Heere.
Maar dan lezen we niet, dat de Heere Jezus zegt: ‘Ze willen alleen maar gezond worden. Láát maar!’ Nee, Zijn hart is vol ontferming. Hij geneest hen.
Maar daar laat de Heere het niet bij. Na Zijn genezend handelen gaat Hij onderwijs geven. ‘Hij leerde hun veel dingen’. Hij wees de mensen de weg naar de vrede, naar de enige troost in leven en sterven. Daarbij bedenken we, dat de Zaligmaker straks alleen maar bittere vijandschap zou tegenkomen en elke vorm van ontferming zou gaan missen. Maar daardoor zou Hij ook echt Záligmaker kunnen zijn.
Bij de Heiland vinden we geen valse tegenstelling, maar in Hem zien we, wat ons leer- en liedboek zo prachtig en diepgaand samenvat: ‘Wat is uw enige troost in leven en sterven? Deze, dat ik naar lichaam en ziel het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker’ ben. Hebben we deze vraag leren beantwoorden? Dan kan het gezongen worden:

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
uw ziekten kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in de nood uw redder is geweest.

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsavond Heilig Avondmaal
De bezinningsavond van donderdag 11 februari a.s. kunt u uitsluitend online volgen via de livestream van De Parel, kanaal 3. De aanvang is 20.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 7 februari 2021
Deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie ‘Beter bestand tegen het water’ in Bangladesh. In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Collecteverantwoording
Onderstaand de diaconale collecteopbrengsten die we als college in het 4e kwartaal van 2020 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten momenteel niet plaatsvindt.
04/10: € 2.262,25 voor Christenen voor Israël
11/10: € 4.708,96 voor Voedselhulp Namibië (via Project 1027)
25/10: € 3.154,71 voor algemene diaconale doelen
04/11: € 2.057,35 (dankdag) voor Gevangenenzorg NL
08/11: € 3.204,55 voor transportkosten Dorcas Voedselactie
15/11: € 2.092,15 voor de GZB project Nepal: geloof tussen tempels
22/11: € 2.179,35 voor Stichting De Hoop
29/11: € 3.138,35 voor Gevangenenzorg Nederland
06/12: € 2.919,80 (Heilig Avondmaal) bestemd voor Christenen in Pakistan (via de SDOK)
20/12: € 3.762,39 voor algemene diaconale doelen
27/12: € 3.666,45 voor een project van Tear in Kenia
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
Ruim dertig jaar heeft u postzegels en kaarten voor de GZB in kunnen leveren bij. Wijnja. We willen hen hiervoor heel hartelijk danken. Per 1 januari 2021 heeft Marianne van Milligen deze taak van dhr. en mw Wijnja overgenomen. U kunt voortaan de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen (Nieuweweg 158).
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000 op door het te verkopen aan handelaren. De moeite waard dus!
Onze gemeente werkt hier ook aan mee.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

Update Centraal Azië
De afgelopen tijd was Centraal-Azië regelmatig in het nieuws. Oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië, politieke onrust en rellen elders*, een president die een gigantisch gouden beeld van zijn hond liet maken. Het lijkt bijna alsof het coronavirus weinig invloed heeft in deze regio. Het tegendeel is waar; de pandemie heeft een domino-effect op veel mensen en kerken. Centraal-Azië heeft uw gebed hard nodig!

Wij zijn deelgenoot
Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio. Hier zetten Peter en Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele updates ontvangen van de werkers ter plaatste. Hier volgt een kleine impressie van wat daar gebeurt.
Ondanks dat er veel geduld wordt opgeëist door CoVid-19, vordert de aankleding van dit huis gestaag maar zeker. Met geld en goederen is qua inrichting bijna alles aanwezig om begin dit jaar open te gaan. Daarnaast zijn eind vorig jaar de eerste trainingen van het personeel van start gegaan, hiervoor zijn vier verpleegkundigen aangenomen uit de regio. Tijdens deze trainingen was het mooi om van gedachten te wisselen hoe er wordt aangekeken tegen palliatieve zorg en hoe er kan worden omgegaan met een eerlijk gesprek omtrent de laatste fase van het leven. Gemerkt werd dat dit cultureel gezien heel anders ligt dan in Nederland.
Naast het opstarten van dit Huis, blijft omkijken naar de naaste in de buurt een belangrijk iets. Zo vertelt Peter dat hij vaak een dakloze man tegen komt die op zijn vaste plek zit te bedelen. Nu is geld geven soms een slecht idee omdat er net zo makkelijk drank van wordt gekocht in plaats van iets voedzaams. Daarom is voorzichtigheid geboden. Aangezien de dakloze ‘bananen man’ niet de indruk wekt altijd helder te zijn, wordt geld niet gegeven. Om toch iets te doen wordt altijd iets van een gepelde banaan gegeven die hij dan direct kan opeten. De banaan wordt gepeld gegeven zodat deze niet meer omgeruild kan worden voor drank.
Een ander voorbeeld is een recente gift vanuit Nederland om schoenen en warme kleding te kopen voor de daklozen. Dit is in de winter erg noodzakelijk want er zijn genoeg koude voeten te kleden. Ook hier is echter wijsheid geboden om schoenen en kleding te kiezen die geschikt zijn en niet direct worden doorverkocht voor een habbekrats om de drankvoorraad aan te vullen. Dit soort giften zijn zeer welkom en in samenspraak met de maatschappelijk werkers ter plaatse wordt naar passende manieren gezocht om deze giften tot het juiste doel te laten komen.
Dit is maar een greep uit de verhalen uit de nieuwsbrieven. Hopelijk geeft het wat inzicht in het leven in centraal Azië en het mooie werk dat wordt gedaan. Het blijft onverminderd gelden dat gebed nodig is.

Gebed is nodig
Bid voor de mensen in Centraal-Azië die lijden onder armoede, werkloosheid en huiselijk geweld. Dank ook voor de hulp die kerken kunnen bieden en dat er steeds meer mensen open staan voor het christelijk geloof.
Bid voor alle voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie.
Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor het opzetten van een huis voor daklozen. Bid dat de laatste voorbereidingen voorspoedig verlopen en dat het begin 2021 geopend kan worden.
Dank voor verlenging van 6de werkververgunningen voor Peter, Riek en Gerlinde.
Dank dat de dagbesteding weer open is voor maaltijden en medische zorg.
* Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen, datums en specifieke beschrijvingen.

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Pastoraat
We leven mee met gemeenteleden die met een langdurig ziekteproces te maken hebben. Juist als mensen zelf niet meer bidden kunnen, is het een zegen als er een biddende gemeente is. Zoals ook Petrus in de gevangenis omringd werd door de gebeden van de gemeente. “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” (Handelingen 12: 5)

Belijdenisdienst
Komende zondagmorgen hoopt een gemeentelid belijdenis van het geloof af te leggen. Dankbaar zijn we dat in dit seizoen de belijdeniscatechisatie door mocht gaan en dat de Heere nog weer een belijdend lid aan Zijn gemeente toevoegt.

Heilig Avondmaal
In de dienst van zondagavond lezen we het eerste gedeelte van het formulier van het Heilig Avondmaal. Daarmee bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Zo God het geeft, staat op zondag 14 februari de tafel aangericht. Opnieuw zijn er dan drie diensten. We hopen het avondmaal te vieren op gelijke wijze als de vorige keer. ’s Morgens om 09.30 uur worden de avondmaalgangers van groep B verwacht. In de middagdienst zijn de avondmaalgangers van groep C welkom. Voor de avonddienst nodigen we de avondmaalgangers van groep A uit. Wanneer u aarzelt om aan te gaan, schroom niet om naar de kerk te komen. Juist door het Woord trekt de Heere naar Zijn tafel. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat Petrus over het water kon wandelen toen hij gefocust was op het Woord van de Heere Jezus. Wanneer we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal moeten we maar letten op de stem van de Heere Jezus. Hij roept: ‘Kom!’ Hij is de grote Koning die bij machte is om onze blokkades uit de weg te ruimen. In Zijn goedheid wil hij zondige en kleine mensen voeden met Zichzelf. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam.

Gift
Voor de Nieuwe Kerk ontving ik € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Ware liefde zal door vuur en water heengaan om tot Christus te komen. Zij die het voordeel willen hebben van Christus als Zaligmaker, moeten door het geloof tot Hem komen.’

Mattew Henry (1662-1714)

Tenslotte
In de morgendienst hoop ik te preken uit Mattheus 12: 46-50. Maria komt naar de Heere Jezus. En de menigte wijst Hem er op. Niet de familieband maar de geestelijke band stelt de Heere Jezus dan centraal. Hoe komt die geestelijke band tot uiting? We hopen het te ontdekken. De avonddienst is de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal. Ik ben voornemens om rond het Heilig Avondmaal te preken uit Johannes 4. We horen dan dat de Heere Jezus door Samaria moet gaan. Wat is de reden daarvan en wat heeft dat ons te zeggen? Laten we met verwachting toeleven naar de zondag en met het oog op de diensten elkaar ook opdragen in de gebeden. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Ik roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.” (Psalm 17: 6)

Ben je een Petrus…
… dat was de oplossing van de puzzel, die zondagmorgen in de preek in de Parel verstopt zat. Ik had één fout gemaakt. Een keer een ‘g’ gezegd, en dat moest een ‘e’ zijn. Hopelijk ben je er toch uit gekomen, uit de oplossing. Maareh… ook uit het antwoord op die vraag: Ben je een Petrus?
Daar kun je namelijk ‘ja’ op antwoorden, en dan denk je aan alle mooie dingen uit het leven van Petrus. Bijvoorbeeld dat hij steeds zo dicht bij Jezus mocht zijn, zelfs een paar keer samen met Johannes en Jacobus met de Heere Jezus mee, en de rest van de discipelen moest thuis blijven. Of toen hij belijdenis deed: ‘U bent de Christus!’ Maar Petrus twijfelde ook, toen hij op het water liep; Petrus heeft ook gezegd: ‘Ik ken Hem niet’; Petrus wist het wel eens beter dan Jezus, dacht hij. Petrus, ach, net een mens als jij en ik.
De les? Stel je steeds weer die vraag: Ben je een Petrus? En blijf heel dicht bij de Heiland!

ds. C.D. Zonnenberg

Voorbereiding Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal, voor zover we dat nu kunnen voorzien, plaatsvinden op zondag 14 februari in de kerk uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Heilig Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. We nodigen u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 11 februari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat
‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We danken voor het christelijk onderwijs in ons dorp. We bidden om wijsheid voor het onderwijzend personeel dat door Covid-19 een zware tijd doormaakt. Gelijktijdig danken we dat maandag de kinderen van de basisschool weer naar school mogen. Zowel voor de kinderen als de ouders betekent dit, dat er een gedeelte van het normale schoolleven weer terugkomt.
Bid voor onze broers en zussen in Oezbekistan, met name voor christenen met een moslimachtergrond. Zij komen bijeen in illegale huiskerken. Bid om bescherming en moed. (Gebedskalender Open Doors)
De economische situatie in Zimbabwe was toch al dramatisch, maar nu is het land ook nog in lockdown. Het gezondheidssysteem is zeer zwak. Bid voor de bevolking van Zimbabwe en om wijsheid voor de regering. Bid dat de Geest partnerkerken van de GZB creativiteit geeft om hun werk – ondanks alle beperkingen – voort te zetten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek en een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Avondmaalsdiensten
Aanstaande maandag zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 14 februari op de website verschijnen. In beide diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Net als de vorige keer zullen, wanneer zowel de morgen- als avonddienst is volgeboekt, nieuwe korte dienst(en) worden opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Alle diensten vinden plaats in De Parel. De morgendienst zal niet om 10.45 uur beginnen maar om 09.30 uur.

Gelezen/gehoord
‘In het gebed is het beter een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder een hart.’

Tenslotte
Aanstaande zondagavond zal de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal worden gehouden. Op het preekrooster stond dat zowel in de morgen- als de avonddienst onze predikant zou voorgaan. Omdat onze predikant ten gevolge van de besmetting weer krachten op moet doen, was het niet verstandig om twee keer op deze zondag voor te gaan. Voor de morgendienst is vervanging geregeld. De voorbereidingspreek wordt daarom verschoven naar de avonddienst. Namens de kerkenraad een goede voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 8 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 10 februari
20.00 uur Wijkavond Oost – De Parel

Donderdag 11 februari
20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal via livestream

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 februari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde voorbereiding Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1) – openbare belijdenis van het geloof
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2) – voorbereiding Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in Actie: Bangladesh
2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
De Parel – 10.45 uur: Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 81: 12
avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.P. Kromhout van der Meer, Groot-Ammers

Kinderoppas
Manuela de Koning, Janieke Alblas, Janette Egas (reserve)

Collecten
1. Kerkenraadswerk
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-30

Bid jij echt?

Kracht van gebed 1 van 7

“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”.

(Lukas 11: 1)

____________________________________­­­________________

Bidden, dat doen we allemaal. Tenminste dat hoop ik wel. Maar bidden en bidden is ook twee. Er is nogal een verschil tussen ‘Here, zegen dit eten, amen’ en een gebed waarbij je tijd apart zet om echt met God in contact te zijn. En wie herkent niet het verlangen dat je gebed meer impact zou hebben of dat je gebed echt een gesprek is met God. Misschien geef jij aan dat verlangen net iets andere woorden, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.

Hoe komt het dat bidden zo vaak heel veel moeite kost? Zou het kunnen zijn dat het moeite kost omdat we soms zo weinig uitwerking op ons gebed zien? En hoe komt dat dan? Hoort God ons niet? God hoort ons zeker wel. We zullen de oorzaak dat ons gebed lang niet altijd uitwerking lijkt te hebben vooral bij ons zelf moeten zoeken.

Gebed, wat verwacht je van je gebed, of wat geloof je van gebed? En wat is eigenlijk gebed? Genoeg vragen om rond dit thema een serie meditaties te schrijven in het kerkblad. En laten we dan beginnen met de vraag wat nu eigenlijk gebed is. Je kunt om op die vraag antwoord te geven op zoek gaan in de Psalmen. Dat zijn eigenlijk allemaal gebeden van gelovigen. Toch geloof ik steeds meer dat als je echt wilt weten wat bidden is, je aan het begin van het Nieuwe Testament moet beginnen. Als je echt wilt weten wat bidden is, dan zou je moeten beginnen bij de vraag van de discipelen: “Heere, leer ons bidden.”

Die vraag is nogal vreemd en daarom belangrijk. Die vraag is ongeveer hetzelfde als dat een kind dat altijd zijn gebed bidt voor het eten en het slapen en dan vraagt aan zijn ouders om hem te leren bidden. Dat heb je je kinderen toch geleerd? Je leert ze bidden, door ze hun gebed voor het eten op te laten zeggen, door een avondgebed te leren. Ze hoeven eigenlijk niet meer te leren bidden, want dat heb je ze geleerd van kinds af aan. Dat was bij de discipelen niet anders. Ook de discipelen van Jezus hadden leren bidden. De hele Joodse cultuur was vol van gebeden. En toch vragen zij aan Jezus om hen te leren bidden.

Die vraag lijkt nogal overbodig, maar toch is hij dat niet. Daar kom je achter als je even meekijkt naar de omstandigheden waarin de discipelen dat vragen. Dat lees je vooral in het Lukasevangelie. Daar lees je ook de omstandigheden waarin die vraag gesteld werd. Bij de andere evangelisten begint Jezus gewoon het ‘Onze Vader’ te onderwijzen, maar Lukas laat ons nog iets anders zien. In hoofdstuk 11 schrijft hij: “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”

De discipelen vragen hier niet om hetzelfde gebed te leren dat Johannes zijn discipelen leerde. Ze vragen eigenlijk
als discipelen aan hun Rabbi om op dezelfde manier te bidden zoals Jezus Zelf deed. Zoals Johannes de Doper als rabbi zijn discipelen leerde na te doen wat hij deed, op diezelfde manier vragen de discipelen van Jezus dat aan hùn Rabbi. En op welk moment deden ze dat? Na het moment dat ze Jezus hadden zien bidden. Ze laten Hem ook eerst uitbidden en pas als Hij klaar is, komen ze met hun vraag. Ze vragen niet om een gebed uit hun hoofd te mogen leren, maar ze vragen om te leren bidden zoals Jezus dat deed. Ze hadden gezien, wat in de hele wereldgeschiedenis nog niet te zien was geweest: De Zoon van God sprak met Zijn Vader. Zo was er nog nooit gebeden en wat de discipelen zagen heeft hen geraakt. Ze zien hoe de Zoon met de Vader in gesprek is.

Wat de discipelen deden aan gebed was een vorm en was God aanspreken op afstand en met heilig ontzag, maar wat Jezus deed, dat was totaal nieuw voor hen. En dan willen ze als discipelen ook dat van hun Rabbi leren. Ze vragen niet om een voorbeeld gebed, maar om de manier van bidden als Kind met Zijn Vader. Weet je wat de discipelen hebben gezien toen Jezus bad? Intimiteit! Ze vragen niet om woorden te leren, maar ze vragen om die intimiteit met de Vader te leren. Ineens zagen ze wat echt bidden was. Bidden is komen in de intimiteit met de Vader en daar je hart delen en de Vader Zijn hart met jou laten delen. En Jezus onderstreept dat met de eerste woorden van het gebed dat volgt: “Onze Vader…”. Hij zegt niet Mijn Vader, maar onze Vader. Hij leert Zijn discipelen kind te zijn in de intimiteit met de Vader. Daar begint gebed.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Kind-School-Gezin

Aanstaande zondag staan de ochtenddiensten in het teken van kind, school en gezin. Ondanks alle beperkingen willen we er met de scholen toch aandacht aan geven. Het thema is dit jaar: ‘Petrus’. Wat kunnen we veel leren van Petrus, zijn ontmoetingen met de Heere Jezus, zijn fouten en herstel, zijn woorden en brieven. We zien er naar uit om hier met de kinderen bij stil te staan.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor International Justice Mission, een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. In delen van de wereld worden kinderen helaas nog steeds mishandeld, misbruikt en uitgebuit, bijvoorbeeld in steenfabrieken of in de visserij (zie website https://www.ijmnl.org voor beeldmateriaal). Deze kinderen gaan niet naar school, spelen niet buiten met vriendjes en hebben geen veilige plek om te wonen. Met onze gaven mogen we hen helpen. Goede diensten toegewenst!

Start nieuwe kerngroepen

Elk jaar in januari starten we met de tieners uit groep 8 met nieuwe kerngroepen. Als start hebben we altijd een startmiddag op een zondag in januari. Binnen de huidige maatregelen is deze start niet mogelijk. Het is nog onduidelijk wanneer we deze middag wel kunnen organiseren. We houden de ontwikkelingen in de gaten en wanneer er meer duidelijk is zullen we een middag plannen en hier alle tieners uit groep 8 voor uitnodigen.

We zijn nog op zoek naar een mannelijke kerngroepleider voor dit jaar, heb jij hier interesse in? Neem dan contact op met Erik van de Wetering: jeugdouderling.noord@hghg.nl

Commissie Kerk en Israël

Op de website HGHG heeft de commissie een nieuw artikel geplaatst met als titel ‘Samen met Israël blij zijn’. Van harte aanbevolen om daar kennis van te nemen. Zoals reeds eerder geschreven bevelen we het boek met als titel ‘Zegen door Israël’ van ds. Lohuis aan om te lezen. Op eenvoudige wijze zet de schrijver de plaats van Israël in de Bijbel en in Gods heilsplan uiteen.

Het boek is te koop bij boeksjop Rinnah.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 31 januari 2021

De diaconale collecte voor deze Kerk-School-Gezin-zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu méér slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Zondagmiddag werd de Heilige Doop bediend aan Naomi Cornelia Egas. Zij kreeg als persoonlijke tekst Psalm 147: 1 en 3 mee. In de verkondiging hoorden we over Naomi. Het tekstgedeelte voor de preek was Ruth 3: 17 en 18. Naomi kreeg van Boaz zes maten gerst, een belofte op zich. We hoorden van haar vertrouwen. Ze was er vast van overtuigd: “Die man zal niet rusten tot hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht.” Het thema van de dienst was: Veel beloofd, veel vertrouwen!

Pastoraat

Laten we ook meeleven met gemeenteleden die, nog meer dan anders, in deze tijd van lockdown alleen zijn. Laten we als gemeente ons houvast zoeken in de Heere zelf en onze zorgen op Hem werpen. De Heere Jezus roept ons toe: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. (Mattheus 11: 28)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 februari is er weer een Bijbelkringavond. Ook deze keer is het een uitzending vanuit de Nieuwe Kerk. Aan de beurt is hoofdstuk vijf van het boekje. Daarbij hoort Exodus 15: 1-18. Het is de moeite waard om hierbij ook het doopgebed te lezen dat u vindt in het doopformulier.

Het was mooi dat de vorige keer een heel aantal kringleden de antwoorden van hun vragen hebben ingestuurd. Wilt u dat ook deze keer weer doen tot uiterlijk maandagavond 1 februari? U kunt ze mailen of uitgeschreven door de brievenbus van de pastorie doen. Vanwege de avondklok beginnen we iets eerder en wel om 19.30 uur.

Gelezen

‘Discipelen worden gesmaad, maar getroffen wordt Jezus zelf. Op Hem komt alles neer, want om Zijnentwil worden zij gesmaad, Hij draagt de schuld. Het scheldwoord, de dodelijke vervolging en de laster bezegelen de zaligheid van de discipelen in hun gemeenschap met Jezus’.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

De morgendienst van aanstaande zondag staat in het teken van Kerk, Gezin en School. Dit jaar staat in de themaweek Petrus centraal. In de dienst lezen we Matthéüs 14: 22-33. De Heere Jezus wandelt over het water en Petrus gaat over het water naar Jezus toe. Het is fijn als deze geschiedenis alvast thuis in de gezinnen is gelezen met elkaar. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.” (Psalm 86: 6-7)

Kerk-school-gezinsdienst

Deze week is het de kerk-school-gezinsweek met het thema ‘Petrus’. Via je juf of meester heb je gehoord welke Bijbelverhalen en liederen centraal staan. Toch is het een andere week dan we gewend zijn door de gevolgen van corona. Nu we de creatieve knutselwerken van jullie niet in de kerk kunnen zien, hebben we daarom het volgende bedacht: We willen jullie vragen thuis een verwerking over Petrus te maken. Dit kan een knutselwerk of tekening zijn, een gedicht of gesproken bericht, een gezongen lied over het thema, of misschien heb je wel een ander idee. Willen jullie van je verwerking een foto of een filmpje maken en deze digitaal opsturen naar: jeugdouderling.noord@hghg.nl? De sluitingsdatum hiervoor is zaterdag 30 januari, om 12.00 uur. Het zou heel leuk zijn als jullie op deze manier de dienst mee invulling kunnen geven. Doen jullie mee? We kijken uit naar jullie inzendingen! Deze dienst wordt geleid door ds. C.D. Zonnenberg in De Parel.

Pareldienst

Zondagavond 7 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden.

Voorganger is ds. Bart Ouwehand uit Andel. Het thema is ‘Beschermd voor het Koninkrijk’. Vanuit Handelingen 12, waar het gaat over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, worden we bemoedigd.

De band Kingdom verzorgt de muzikale invulling met eerdere opnames van diensten en uit eigen repertoire.

Via ministry@hghg.nl kun je vragen om contact met het ministryteam en dat is niet beperkt voor tijdens de dienst alleen, maar ook bedoeld daarbuiten.

De eerstvolgende Pareldienst is op 21 februari met ds. L.J. van Lingen uit Beusichem – Zoelmond.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Degenen die publieke zaken hebben te behandelen, en vooral die overheden aanstellen of benoemen, behoren God om raad te vragen, en van Hem wijsheid te begeren, opdat hun keuze Hem tot eer strekke.’

Matthew Henry (1662 – 1714)

Ontvangen gift

Ds. E. van Rooijen mocht een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Bidden en danken

We bidden voor de overheid die in deze moeilijke tijd beslissingen moet nemen, dat God kracht wil geven aan politici die landelijk, provinciaal en plaatselijk voor Zijn naam uitkomen.

In 2020 stond Niger op de laatste plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of dit land in 2021 ook op de ranglijst staat. Wilt u bidden voor christenen in dit land? (Gebedskalender Open Doors)

De coronabesmettingen nemen in Latijns-Amerika helaas ook weer toe. Voor de kerken is het moeilijk om samen te komen. Ondanks alle beperkingen ondersteunen ze in heel het land gezinnen die het moeilijk hebben. Wilt u bidden om volharding in deze moeilijke tijd en om een leven in afhankelijkheid van God? Bid dat juist nu mensen ook de kerk mogen vinden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, en online met elkaar verbonden via de techniek en bovenal door Zijn Geest.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

In verband met besmetting (corona) van het gezin moesten we helaas in quarantaine. Jammer dat ik niet in de Kerk-School-Gezinsdienst kan voorgaan. Inmiddels heb ik de eerste online belijdeniscatechese en gewone catechese beleefd met een klein groepje. Hoewel niets boven fysieke aanwezigheid gaat, is het een goed alternatief. Ik hoop dat er steeds meer aanhaken! Zo kunnen we toch verbonden blijven. Velen ervaren dit als een zware periode, niet alleen ouderen, maar ook jongeren en ouders. Contact onderhouden en elkaar blijven bemoedigen is belangrijk. Gebruik ook tijd voor stilte en gebed om je innerlijke leven te delen met de Heere. Daarin deelt Hij rust en kracht. Gods nabijheid in alles toegewenst!

ds. P. van de Voorde

Elkaar zien

Zoals een ieder wel weet, zijn er aanvullende, verscherpte maatregelen getroffen de afgelopen weken. Het is best moeilijk om elkaar als gemeenteleden in het oog te houden, en er voor elkaar te zijn nu allerlei samenkomsten en bezoeken niet door kunnen gaan. Een bemoediging sturen via een kaartje of appje is natuurlijk wel mogelijk. En bel ook gerust met de wijkouderling voor een gesprek. Daarnaast is het gelukkig wel mogelijk om met 30 gemeenteleden de diensten te bezoeken. En zowel in de Oude Kerk als in De Parel is er voor onze wijk wekelijks een dienst, en dat is toch bijzonder als we kijken naar de omstandigheden. Velen van ons maken daar gebruik van, dat is fijn. Zo volgen we de richtlijnen en kan er tegelijkertijd toch nog sprake zijn van een fysieke ontmoeting. We merken dat er eerder gekozen wordt voor de Oude Kerk, maar we attenderen u graag ook nog eens op de mogelijkheid een dienst in De Parel te bezoeken en u daar in te schrijven! Ja, we mogen gelukkig weten dat we onder alle omstandigheden, ook in deze tijd waarin velen meer op zichzelf worden teruggeworpen, in geloof mogen zien en uitzien naar Hem, Die ons vasthoudt; van harte Zijn zegen.

L.H.Y. Eskes/L.T. Veldman

Gelezen/gehoord

‘Gods volk (Israël in de eerste plaats en daarna de kerk) is vandaag de dag zo bijzonder om Zijns Naams wil.’

(2 Samuel 7: 23)

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek Kerk-Gezin-School naar voren zal komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Op de scholen is het leven van Petrus, één van de eerste leerlingen die door de Heere wordt geroepen, behandeld. Hij is ook de leerling die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. Ook in de kerk zal het zondagmorgen over hem gaan. We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn een voorganger konden vinden die bereid was hierover een preek voor te bereiden. Gedenk hem ook in uw voorbede.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 7 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 31 januari 2021, Kerk-School-Gezin

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. C.J. Overeem, Woerden (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM

                            2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk:

09:30 uur: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 145: 3

avonddienst: Psalm 119: 17

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten

18.00 uur ds. J.C. Breugem – themadienst Kerk, School, Gezin

Kinderoppas

Renske de Knegt, Anke Vogel, Jolanda de Bruin (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-29

 

“Zalig zijn de vredestichters”

(n.a.v. Mattheüs 5: 9 en Psalm 34: 12 – 15)

____________________________________­­­________________

Vrede. Als we dat woord even op ons in laten werken, dan begrijpen we hoe mooi deze zaligspreking is. Vrede betekent: heelheid. Hier heeft dat met name te maken met onze relaties. Heelheid laat zich herkennen in een sfeer van onderlinge liefde en harmonie zowel in het leven met de Heere, als in het leven met onze naaste. Vrede en liefde hebben alles met elkaar te maken. “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Rom.13: 10). Het gevolg is vrede.

Vrede is een kostbaar, maar ook kwetsbaar goed. De vrede raakt snel verstoord. In gezinnen, in de kerk en in de samenleving blijkt dat er niet zoveel nodig is of het is gedaan met de vrede. Het hoeft niet, maar vaak leidt verschil van mening tot onvrede of zelfs tot conflict. Nog erger is, als die meningen ongefundeerd zijn. Dat maakt ons kwetsbaar, ook als samenleving waarin de sociale media een grote rol spelen als het gaat om het verspreiden van meningen.

We leven in een bijzonder ingrijpende periode. Met de huidige pandemie, de gevolgen en de aanpak daarvan, ligt het voor de hand dat we daar wat van vinden. En dat is goed, als het constructief meedenken betreft. Maar het wordt levensgevaarlijk als we verstrikt raken in algoritmes van het internet, die ons binnenleiden in de fictieve wereld van complottheorieën, die het gezag van de overheid ondermijnen. Blijkbaar zijn velen er vatbaar voor in tijden van verwarring waarin juist behoefte is aan houvast. 

In Psalm 34 horen we andere taal. “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (vers12 – 15).

Vrede moet je najagen. Dat begint bij het behoeden van je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg van de gevolgen van het spreken van bedrog. Het brengt boze mensenmassa’s op de been, die op het verkeerde been zijn gezet door bedrog of de halve waarheid. Zwijgzaamheid is een betere optie.

Als we spreken vanuit frustratie of onvrede, dan zijn er maar een paar woorden nodig om vrede en harmonie in de relatie te verstoren. Dat geldt ook in de kerk en aan de keukentafel. In dat opzicht wordt er in deze tijd veel van ons gevraagd, gezien de beperkingen in het gemeenteleven en de eredienst. En niet minder in de gezinnen waar dagelijks thuisonderwijs wordt gegeven en veel van ouders en kinderen wordt gevergd. Zwijgzaamheid – hoe lastig soms – voorkomt veel irritatie en onvrede. Wie dagen liefheeft om het goede te zien, moet de vrede najagen. Juist in een sterke band van vrede ligt veel houvast. En dat is méér dan welkom in onze tijd. Wie zijn tong en lippen behoedt, bewaart en bewaakt veel vrede.

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. Waarom dat laatste? Omdat God de Eerste is Die vrede maakte met ons! Dat mocht alles kosten. Gods weg van vrede met ons was ‘door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1: 20). God gaf Zijn eigen Zoon om ons met Zichzelf te verzoenen en vrede te maken. Aan het kruis zweeg Hij in Zijn liefde (Zef.3:17). En in liefde spreekt Hij van vrede (Ef.2:14; Rom.5:1). Wie dat gelooft en steeds dieper tot zich laat doordringen, zal de vrede koesteren. Die vrede is ook een vrucht van de Geest (Gal. 5: 22). Een vrede als voorbode van de eeuwige vrede van Gods Koninkrijk. Een vrede als een weerspiegeling van de vrede van God in onze harten. Daarom zegt Jezus: “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. 

P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot en met 9 februari 2021, betekent dit dat ook de gemaakte afspraken van half december 2020 in de gemeente van kracht blijven. Daarnaast is er grote onzekerheid en zorg over de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten, die zich aanzienlijk sneller kunnen verspreiden. Alles bij elkaar een dringende oproep aan ons allen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken, waarbij de ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen:

Kerkdiensten

Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen en mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal 2 personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierbij ook van toepassing. Indien de situatie, ondanks alle maatregelen, ernstiger wordt, is het voorstelbaar dat de kerkdiensten verder moeten worden afgeschaald.

Zingen in de kerk

Ten aanzien van het zingen in de kerk is er recent door de PKN een zeer dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. Ook het zingen door enkele personen of zanggroepen wordt geheel ontraden. De wijkkerkenraden hebben besloten dit advies op te volgen en zullen de praktische invulling nader uitwerken.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode, tot en met tenminste 9 februari 2021, alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. 

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wijkgroepen in alle wijkgemeenten?

Gemeentebinding in coronatijd

Het is een lastige tijd om de binding binnen de gemeente vorm te geven. Ook het samenkomen in wijk- of buurtgroepen is nu niet mogelijk. Toch kunnen we wel een aantal dingen doen die de binding bevorderen zoals: je buren uitnodigen voor de koffie, een kaartje sturen of telefoontje plegen, gebed voor je buren. Adopteer bijvoorbeeld drie buren om voor te bidden of ga eens samen een kerkdienst mee kijken / beleven. Ook kunnen we in deze tijd proberen om wijkgroepen nog wat verder op te zetten waar dat nog niet gebeurd is. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat is een wijk- of buurtgroep?

Onze gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten: Oost, Noord en Zuid. Deze zijn weer onderverdeeld in wijken met elk een wijkouderling. Het idee is dat iedere wijk beschikt over één of meerdere wijkgroepen bestaande uit 10 – 15 gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij maakt het niet uit van welke wijkgemeente je lid bent. Zo’n wijkgroep komt zo mogelijk 2x per jaar (of vaker) bijeen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Daardoor weet je elkaar misschien wat makkelijker te vinden en kun je omzien naar elk ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden maar vooral ook voor onze buren met wie we misschien wat minder gemakkelijk contact hebben. We willen elkaar stimuleren om onze (niet kerkelijke) buren hierbij te betrekken.

Er klinkt nogal eens de opmerking dat zo’n wijkgroep een extra is naast verenigingen of Bijbelkringen. Dat is niet het geval. Een wijkgroep is geen Bijbelkring. Natuurlijk is het mooi om met je wijkgroep Bijbelstudie te doen, maar zoek dan ook naar drempelverlagende mogelijkheden om je buren bij de groep te betrekken.

Iedere wijkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de geografische wijkouderling. En wanneer u lid bent van een andere wijk dan is uw wijkouderling hier ook bij betrokken. Nu vindt niet iedereen het nodig om aan een wijkgroep deel te nemen. Dat kan o.a. zijn omdat u al vaak met buren (nu helaas wat minder) samenkomt. Dat is prima natuurlijk, maar wilt u ook dan om u heen kijken hoe u uw buren tot steun zou kunnen zijn?

Coördinatoren en Evangelisatie medewerkers gevraagd

Er zijn al vele wijkgroepen gevormd binnen de drie wijkgemeenten. Heeft u er nog weinig of niets van gemerkt? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Bent u / jij bereid om mee te helpen een groepje in uw wijk op te zetten? Neem dan contact op met onderstaande ouderlingen die coördinatoren en wijkouderlingen hierin willen ondersteunen. Een coördinator is een oog en oor in de buurt, die samen met een andere wijkbewoner bedenkt hoe je aan binding invulling kunt geven. Zonder coördinator kan een wijkouderling niet starten.

Tevens zijn we op zoek naar Evangelisatie-medewerkers die aan een wijkouderling kunnen worden gekoppeld.

Wij horen graag van u en jou zodat we hier hopelijk spoedig mee verder kunnen.

Wijkgemeente 1 Oost: Leen Klop, tel. 613517; e-mail: evangelisatie1@hghg.nl

Wijkgemeente 2 Noord: Philip de Rover, tel. 611123; e-mail: gemeenteopbouw.noord@hghg.nl

Wijkgemeente 3 Zuid: Kees Pille, tel. 614067; e-mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. 

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod is er voor iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven.

Sluiting bibliotheek verlengd

In verband met de verlenging van de coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 6 februari gesloten. 

Helaas! We zien uit naar betere tijden.

Update uit Uganda

Lieve gemeenteleden,

Allereerst willen we u alsnog van harte Gods zegen toewensen voor 2021! We zien uit naar een nieuw jaar, samen met God.  2021 zal een bijzonder jaar worden voor mij persoonlijk, nu ik toewerk naar mijn definitieve uitzending in april, Deo Volente. Bijzonder om eindelijk de definitieve stap te mogen zetten, na jaren van voorbereiding. Er moeten best nog wat dingen geregeld worden, maar de grootste voorwaarde om te gaan zijn de financiën. Er moet 80% van de maandelijkse giften toegezegd zijn en op dit moment staat de teller op 13%. U begrijpt vast dat dit een gebedspunt is. Bid u mee en wilt u misschien een maandelijkse donatie overwegen? Tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit onze gemeente! Heel hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes en giften, ook rondom de verloving van Derrick en mij! Dat doet ons erg goed! We voelen ons gedragen en geliefd, en zijn dankbaar voor onze verbondenheid met jullie in onze Heere Jezus Christus! 

Hartelijke groet van ons,

Derrick Ainomugisha (Vucci) en Amy de Jong

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verlenging lockdown

De lockdown is verlengd t / m 9 februari. Zie hierover de centrale berichten. Wat betreft de kerkdiensten verandert het beleid dus niet. Wel doet de kerkenraad het dringende verzoek om bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Ten aanzien van het zingen in de kerk is door de PKN het dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Als alternatief voor de gemeentezang worden de psalmen via de geluidsinstallatie afgespeeld. De psalmen zijn ook te horen in de huiskamers (live en via de kerkradio), zodat deze thuis door iedereen meegezongen kunnen worden. We willen u als kerkenraad ook van harte aanmoedigen om dit te doen, zodat de lofzang gaande gehouden wordt. De maatregelen vragen steeds weer om organisatorische aanpassingen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat we de hoofdzaak uit het oog verliezen. Dat is uiteindelijk Gods woord alleen en Zijn dienst. Het gaat om Hem Die naar de wereld gekomen is en in alles de wil van Zijn Vader deed, onze Heere Jezus Christus. “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1: 17 – 19)

De kerkenraad

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- voor de kerk en eveneens € 50,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“God was voordat wij waren. God zal zijn, als wij ons niet meer op aarde bevinden en Zijn Woord is evenals Hij, het blijft en is machtig om te doen, wat het belooft. En Zijn verbond staat vast en wat Hij belooft, kan Hij doen en zal Hij doen. Hij is almachtig, de Eerste en de Laatste in het strijdperk. Zo wordt onze zaligheid niet afhankelijk van ons, maar alleen van Hem.”

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

De lockdown is verlengd en ook in de kerk hebben we nog weer moeten inleveren als het gaat om het zingen. Je kunt er zomaar wat mismoedig van zijn: wat moet het allemaal worden? Laten wij onze ogen richten op de levende Heere Die Zijn Woord laat klinken. Ik moet daarbij denken aan Psalm 119: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen’ (Psalm 119: 84 berijmd). Het is een prachtige psalm om te zingen. Vooral nu komt het er op aan, om deze woorden te leven.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Aankondiging bij overlijden

Eind november j.l. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente verzocht wordt, om bij aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, te gaan staan. Hierop hebben we een aantal reacties ontvangen. Ook blijkt vaak, dat als iemand uit een andere wijk is overleden, er nabestaanden in onze wijk wonen, of we de overledene goed kennen. Daarom hebben we besloten om in het vervolg te gaan staan bij iedere aankondiging van een overlijden, ongeacht uit welke wijk de overledene komt en alleen de voorzang aan te passen bij een overledene uit de eigen wijkgemeente.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de berichtgeving van de overheid is besloten om ons beleid dat we sinds half december voeren, ongewijzigd voort te zetten. Daarna kregen we het dringende advies van het moderamen van de PKN, om gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige datum van de lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten om dit advies op te volgen. Gelukkig hebben we inmiddels behoorlijk wat liederen, die tijdens eerdere diensten zijn opgenomen. We zullen tijdens de diensten dan ook, zoveel als mogelijk is, hier naar kijken en luisteren. Het moderamen van de PKN noemt als één van de redenen als basis voor haar advies: “De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus”. Daarnaast ervaren we, dat er in ons dorp veel besmettingen zijn. Daarom hebben we voor afgelopen zondag een actief ontmoedigingsbeleid gehanteerd voor het fysiek bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege dezelfde redenen zullen vanaf zondag 24 januari de diensten van onze wijk uitsluitend nog online te bezoeken zijn. We vinden dit een pijnlijke beslissing, maar vinden dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen t.o.v. onze gemeenteleden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur zal zijn.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 28 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat

Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor alle ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, die (ernstig) in de problemen zijn gekomen door de lockdown en zich zorgen maken over de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van hun personeel.

In 2020 deelden we weinig nieuws uit Kazachstan. Toch staan de bijna vijf miljoen christenen in dit land onder druk. Als ze bijvoorbeeld een kerk willen registreren, moeten ze vijftig handtekeningen van inwoners verzamelen. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om samen te komen. (Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte 

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 5,- voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 11 januari konden we als kerkenraad niet vergaderen in verband met de geldende beperkingen. Als moderamen zijn we wel bij elkaar geweest om de meest noodzakelijke dingen te bespreken. Woensdag 13 januari was er een overleg van de scriba’s van de wijkkerkenraden met de scriba en preses van de AK om het een en ander af te stemmen met betrekking tot het gemeente-zijn in coronatijd. De volgende dag kwam het dringende advies binnen over het zingen in de kerk. Daar moet dan ook binnen (te) korte tijd een beslissing over worden genomen. Nu kan er veel besproken worden via de mail binnen kerkenraad en / of moderamen, maar soms is dat ook niet meer mogelijk en gewenst. Dan besluit het Dagelijks Bestuur van een kerkenraad wat te doen. Zo ook met betrekking tot het zingen in de kerk. Allerlei oplossingen zijn mogelijk en kunnen uitgevoerd worden. De vraag is dan om alle aspecten van de oplossingen te bekijken en te bezien of dat wenselijk is. Zo is het besluit gevallen om het zingen in de kerk niet te doen en vervangende oplossingen achterwege te laten. Het is ingrijpend dat we ons als gemeente in stilte moeten hullen. We voelen met elkaar de pijn hiervan, maar laat de lofzang, in alle stilte en onder begeleiding van het orgel, tot God zijn. 

Gelezen / gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters 

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08 

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 24 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G.Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland 

H.C.Zondag 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.Maas, Dordrecht (groep C1 )

18.00 uur ds. P. v.d. Voorde,

H.C. Zondag 31 (groep C2 )

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid  rb / ds. M.C.Stehouwer,

Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. A. de Rover,

Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Nieuwe Kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet

Oude Kerk 09.30 uur: Willemijn van Hof, Anne-Lynn de Jong

De Parel 10.45 uur: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66:10

avonddienst: Psalm 27:7

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Daniëlle Terlouw, Hilde Breugem (reserve)

Collecten

1. Project kerk en school – International Justice Mission (IJM)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

76-28

Lam gelegd

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

(Markus 2: 5)

____________________________________­­­________________

Deze geschiedenis blijft boeien. Of je ‘m nu leest in de kinderbijbel of in de Bijbel van jezelf: de geschiedenis van die dak-ont-dekkers.
Het is gebeurd in Kapernaüm. De Heere Jezus is thuis. Hij voert het Woord tot degenen die Hem opgezocht hebben. Een massa mensen. Er kan echter nog meer bij. Alleen, dan moet je wel via het dakterras op de eerste etage. Daar is het, waar het dak open gebroken wordt. Door de dan ontstane opening wordt die verlamde aan de voeten van de Heere Jezus neergelegd. Op zijn draagbed, een ligmat. Alles heel eenvoudig.

Reken erop dat dat een hele gewaarwording is geweest, wanneer je luisterend naar de woorden van de Heiland ineens het ruime hemelrond in blikt. Ongekend, om zo gestoord te worden in het met alle aandacht betrokken te zijn op de Woorden die Jezus spreekt. Waar Hij het over heeft voor Zijn samengestroomde publiek wordt niet vermeld. Waar Hij het over gaat hebben, staat wel te Boek gesteld. Want over die inbreuk op Jezus’ onderwijs gaat het niet in het vervolg. Dat had gekund. Want ‘wie gaat er nu door het dak naar Jezus toe?’ Nee: Hij sprak het Woord tot hen. Èn tot hem.
Want het wonderlijke is, dat die vier vrienden hun lamme vriend gelegd hebben voor de voeten van Jezus, en dat Jezus dat beschouwt als een geloofsdaad. Hij ziet immers het geloof van deze makkers. Maar dan voert Hij vervolgens het Woord tot die ene, die lam gelegd was aan Zijn voeten op zijn ligmat.

En let er dan op, wat de Heere Jezus hier zegt: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Kwam hij, kwamen zij dáár voor? Hadden zijn vrienden hem voor deze woorden opgehaald en door het opengebroken dak neergelaten? Dat dacht ik niet.
Dit alles zijn zeer onverwachte zaken. Dat gebeurt vaker, dat bij de Heere Jezus alles anders loopt dan verwacht, gedacht of gepland. Dan wordt onze planning, dan worden onze gedachten en verwachtingen lam gelegd. Een streep erdoor. De Heere Jezus is in Zijn weg en werk en ook niet in Zijn woorden te sturen of te manipuleren. Alleen: wat proberen we dat vaak wel, wat willen we dat ook graag. Hem naar onze hand zetten, en laten handelen naar zo-zijn-onze-manieren.
Dat blijkt ook wel uit die stilzwijgende overwegingen, die door het hart van die schriftgeleerden spookten. Bij hen is één en één twee, en wanneer het dus gaat om zonden vergeven, dan is dat uitsluitend aan God voorbehouden. ‘Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven, dan God alleen?’ Met andere woorden, daar moet Jezus van afblijven. Hij mag het daar op deze manier niet over hebben.

Nu is het verrassende in deze geschiedenis, dat Jezus deze schriftgeleerden doorgrondt en doorziet. Ook al hebben ze niets met zoveel woorden gezegd, Hij kent de overwegingen van hun hart. Eigenlijk hoef je blijkbaar bij de Heere Jezus niks te zeggen, Hij kent je, doorgrondt je en in feite legt je dat lam. Zet je dat stil. Brengt je dat op je plaats: voor Hem. Alle ja-maars ten spijt. Wat ik allemaal dacht op een rijtje te hebben, dat wordt lam gelegd aan de voeten van Jezus, waarbij Hij er blijk van geeft zowel een lamme weer op de benen te kunnen laten staan, maar ook om te verkondigen, dat de Zoon des mensen macht, volmacht, heeft op aarde, om de zonden te vergeven.
Wat een machtige woorden zijn dat. Je moet er alleen wel áán willen. Liefst op voorhand, omdat Jezus het zegt. En omdat je je toch bij de deur van Zijn huis had verzameld, waarbij Hij het Woord voerde? Daar wordt criticasme lam gelegd, in feite omdat men de Heiland niet kende. Niet wist Wie Hij was. Omdat men zich boven Hem verhief. Het beter dacht te weten dan Hij.

Het slot van deze geschiedenis is prachtig. Want het loopt er op uit, zo lees ik, dat deze naamloos lamme zijn ligmat opneemt en naar buiten loopt voor het oog van allen, en dat vervolgens allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. Wat hem gedragen had, wat hem neergelaten had voor de voeten van Jezus, dat draagt hij nu uit. Letterlijk en figuurlijk. En wat dàt te weeg brengt… mens, wat een vreugde: God werd verheerlijkt, de HEERE groot gemaakt!
Blijkbaar worden dan ineens wel de dingen doorzien tot op God. Ook door die schriftgeleerden, wanneer we hen tenminste ook tot die ‘allen’ mogen rekenen.
Let je erop, dat je bij de Heere Jezus geen buitenstaander bent en blijft. Maar dat je bij Hem mag in-breken om geraakt door Zijn Woord uit te breken. Lam gelegd voor Zijn voeten, om op Zijn Woord de benen te nemen ten aanschouwen van een ieder.
Tot eer van God! Daar gaat het om.

C.D. Zonnenberg

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Uur van gebed
Volgens het rooster is er zaterdag 16 januari weer uur van gebed. Vanwege de lockdown kunnen we nu niet samen komen. Maar laten we in het gebed niet verslappen en thuis waar mogelijk om 19.00 uur meedoen! Als Bijbelgedeelte reiken we aan: Ezra 8: 21-36 met de dag-overdenking uit ‘Een handvol koren 2021’ van de GZB. Gebedspunten zijn er voldoende. Ook de kerkbode van deze week reikt er heel wat aan. Op het gebed doet God grote dingen. Van Hem is onze verwachting!

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap
Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap, gelegen in Binnendams, te verkopen. Het kapitaal uit deze nalatenschap kon worden behouden, ondanks de ontwikkelingen op financieel gebied die in maart j.l. ontstonden naar aanleiding van het coronavirus. Een deel van dit kapitaal is ondergebracht bij Oikocredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
Samenvattend werd door de diaconie in het kalenderjaar 2020 aan de onderstaande organisaties en projecten een bijdrage toegekend. Met het oog op continuïteit is aan een deel van deze begunstigden een meerjarige toezegging gedaan en bestaat direct contact om van de ontwikkelingen bij deze organisaties op de hoogte te blijven.

Binnenland:
Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen (IZB)

Buitenland:
GZB (ziekenhuis in Congo, Zuid-Oost Azië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Mozambique (HGJB-actie), Kosovo (Operatie Mobilisatie), Zuid-Soedan (Tear), Mercy Ships, Ethiopië (Interlakes school), Afrika (sprinkhanenplaag), Open Doors (gevolgen corona), Jemen, Israël (Jemima), Zuid-Afrika (Lea van der Riet-Luiten).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als college van diakenen – aangevuld met enkele andere enthousiaste gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen.
We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel dat we als diaconie – maar ook als gemeente – beogen.

College van kerkrentmeesters

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
Vorig jaar heeft de Noordzijde van de Oude Kerk in de steigers gestaan: de kant van ons kerkgebouw die grenst aan de pastorietuin en het parkeerterrein. De dakpannen zijn toen vervangen, stukken verrot dakbeschot vervangen, nieuwe betimmeringen aangebracht, nieuw zink- en loodwerk gemonteerd, het metselwerk hersteld waar nodig, de gevels gereinigd en geïmpregneerd, de dakbedekking van de orgelgalerij vervangen, alle houten onderdelen geschilderd etc. We mogen terugzien op een geslaagde actie. Met de inzet van een aantal beroepskrachten en een flink aantal vrijwilligers is het doel bereikt! Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. En niet onbelangrijk: We zijn binnen het budget gebleven. Volop redenen tot dankbaarheid dus.
Het College van Kerkrentmeesters is van plan om dit jaar op een nagenoeg soortgelijke wijze de Zuidzijde van de Oude Kerk onder handen te nemen: de kant die grenst aan de Kerkweg. Hoewel op hoofdlijnen de actie gelijk is aan die van vorig jaar, zijn er toch weer andere uitdagingen die de aandacht vragen. Inmiddels zijn de voorbereidingen van deze geplande groot-onderhoudsbeurt gestart. Het voornemen is om in de maanden mei en juni de werkzaamheden uit te voeren. Voorafgaand aan de start zullen we u verder informeren.

Vrijwillige bijdragen
In 2020 is € 354.090,- ontvangen. Dat is ruim € 29.000,- meer dan het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim € 4.000,- meer dan het toegezegde bedrag (€ 349.918,-).
Hoewel de collecte opbrengsten achterbleven bij de begroting, zijn we dankbaar dat de vrijwillige bijdragen ruim boven de begroting uit zijn gekomen.
Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

ACTIE KERKBALANS 2021
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2020 konden we op u rekenen en ontvingen we voldoende middelen om alle (onvoorziene) activiteiten te kunnen uitvoeren. U gaf zelfs meer dan u toezegde. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en ná corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Vrijwel alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. De betrokkenheid van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt ook de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De reguliere kosten voor het verzorgen van de erediensten en het pastoraal werk, en in het achterliggende jaar ook alle extra kosten om het bijwonen van de diensten online mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast staan er ook voor het voorliggende jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Helaas is het mede daardoor niet gelukt om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voort bestaan.

Van zaterdag 16 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan dan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we opnieuw op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.
‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

College van Kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Al eerder hebben we stil gestaan bij de persoon van Maria. Haar geloof viel ons op. Ze nam denktijd voor de woorden van God en gaf zich er aan over, ook al overzag ze lang niet alles (Lukas 1: 26-38). Ze maakt God groot omdat Hij omkeek naar de nederige staat van Zijn dienares (Lukas 1: 46-56). Ook bewaart ze de woorden van de herders in haar hart (Lukas 2: 19). Naast geloof zien we dat Maria als moeder van de Heere ook moet leren. Dat zien we als ze de 12-jarige Jezus vol angst zoekt. Jezus zegt haar dan: “Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader”. Opnieuw moet ze een stap terug doen op de bruiloft in Kana. Komende zondagmorgen zal het daarover gaan vanuit Johannes 2. Het tekstgedeelte wordt gevormd door Johannes 2: 4 en 5. De Heere Jezus spreekt zijn moeder aan met ‘mevrouw’. Waarom doet Hij dat? Waarom reageert Hij afstandelijk? Vervolgens zegt Hij eveneens: “Mijn uur is nog niet gekomen”. Dat zijn geladen worden. Wat heeft dat ons te zeggen?
In de avonddienst staat ds. T. van Bruggen uit Streefkerk op de kansel. Ik hoop dan op de preekstoel van Streefkerk te staan. U en jou een rijk gezegende zondag gewenst. Laten we met verwachting toeleven naar de diensten! Bidt u voor de voorgangers?

Tenslotte
Alle ogen zijn in deze tijd gericht op het vaccin. Ik kan me voorstellen dat er ook wel vragen over zijn. Een mooi artikel las ik van de arts A. Hoek-van Kooten in het RD van 29 oktober. Wie er even op googelt, vindt het vrij snel. Laten wij echter niet alleen gefocust zijn op het vaccin alsof dat de oplossing is van alle problemen. Dan heb je een beperkte blik. Laat onze verwachting in de eerste plaats van de Heere zijn. In deze gebroken wereld loopt het Hem niet uit de hand. En verder is het een goede zaak om verantwoordelijkheid te nemen. Een hartelijke groet vanuit de Vinkeweerse pastorie!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.” (Psalm 4: 2)

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 17 januari in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de basisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats staat zaterdag 16 januari de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst
Zondagavond 24 januari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot dhr. Arie de Rover en het thema is ‘Nieuw Abnormaal’. Wat door de samenleving als normaal wordt gevonden is voor een Christen niet altijd normaal. Dat geeft spanning en deze lijkt steeds verder op te lopen. De spreker neemt ons mee aan de hand van de Bijbel hoe we daarmee moeten omgaan, zeker als na de corona pandemie alles weer ‘normaal’ wordt.
De band Quest verzorgt de muzikale invulling.
In de zaal is een ministry team aanwezig. Dit team kan ook via ministry@hghg.nl vanuit huis worden benaderd voor verder contact. De eerstvolgende Pareldienst is op 7 februari met ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel.

Commissie de Pareldiensten

Citaat
‘Goed opvoeden betekent niet alleen dat je een goed voorbeeld bent; het betekent ook dat je het ootmoedig erkent als je dat niet bent geweest.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken
We bidden voor alle gezinnen en echtparen die ten gevolge van het vele thuiswerken dicht bij elkaar zitten en waar spanningen onderling of met de kinderen het geval kunnen zijn.
Christenen in Somalië leven in een ongekend vijandige omgeving. Dank de Here God voor hun geloof en vertrouwen op Hem. Bid voor deze kwetsbare groep gelovigen. (Gebedskalender Open Doors)
De afgelopen weken was er een enorme corona-uitbraak in de protestantse kerken in Bulgarije. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen en er zijn ook mensen overleden. Wilt u bidden om troost, om genezing en bewaring en danken dat er ook weer veel mensen aan de beterende hand zijn? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord
Alleen het Woord van God geeft betekenis, orde en zin aan het leven.

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zondag 17 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 18 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Varia

Parenting Children Course Online
Denk je wel eens na over vragen als: Wat is jouw visie voor je gezin? Wat wil je over vijf jaar bereiken? Of nog verder in de toekomst: welke herinneringen wil je dat jouw kinderen hebben aan het gezin waarin ze opgroeien?
In deze periode van lockdown brengen we als gezin meer tijd met elkaar door. Voor het ene gezin heel plezierig, maar voor het andere gezin een uitdaging. Wij zijn er van overtuigd dat het voor alle gezinnen waardevol is als de ouders meedoen aan de Parenting Children Course. Deze cursus biedt praktische handvatten om mee aan de slag te gaan, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.
Nu we niet bij elkaar kunnen komen, willen we de cursus online aanbieden. Voor elke bijeenkomst zullen we een filmpje sturen waarin het thema is uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst zullen we een onderwerp verder verkennen, door korte presentaties en gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast krijg je als stel een werkboekje met daarin een aantal vragen om als huiswerk te bespreken en toe te passen in je eigen gezin.
De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders (en opvoeders) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. De cursus wordt aangeboden door Hart voor de Waard op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april. De online bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Het kost €15,- om deel te nemen. Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Voor extra informatie kun je contact opnemen met Marieke Bor, via 06-33 83 47 27 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.
Heb je geen jonge kinderen, maar tieners in huis? In het najaar zullen we een Parenting Teenagers Course geven. Als je interesse hebt, kun je dit alvast aan Marieke doorgeven.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 17 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord Prop. J.H. Menkveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
18.00 uur rb/ ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord dr. M. Dubbelman, Giessenburg
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. H.J.Lam, Werkendam

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad
2. Eredienst
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas
Oude Kerk 09.30 uur: Corine Kanselaar, Janine de Bruin
De Parel 10.45 uur: Simone Meerkerk, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Gebed des Heeren: 7
avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN- HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC Zondag 3

Kinderoppas
Meta Klop, Anniëlle Spelt, Anne Breugem (reserve)

Collecten
1. Werelddiaconaat/Project 10.27 Libanon
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.