77-43,44

 Verborgen aanwezig

(n.a.v. Lukas 24) 

____________________________________­­­________________

In het verhaal van de Emmaüsgangers word je als lezer meegenomen. Als je jezelf inleeft in hun situatie, dan is het niet moeilijk om hun teleurstelling en verdriet voor te stellen. Teleurgesteld, omdat hun verwachting van de verlossing van Israël met de kruisiging en het sterven van Jezus de bodem zijn ingeslagen. Maar ook verdriet. Jezus de Nazarener had een plek in hun hart gekregen. Zij vertrouwden op Hem en hadden zich hartelijk aan Hem verbonden. Maar nu is het over en uit. Hij is verraden en bruut vermoord. Onwerkelijk, maar waar. Er rest niets om terug te keren naar Emmaüs en de draad van het oude leven weer op te pakken.

Zelfs als je het verhaal door en door kent, blijf je iets van de spanning voelen. Als een onbekende voegt Jezus Zich bij hen. Het is ontroerend hoe geduldig Hij hun teleurstelling en verdriet tevoorschijn vraagt en luistert. Ze vertellen alles wat er gebeurd is. En Jezus loopt rustig met hen mee. Een kostbaar beeld van Zijn nabijheid in ons leven, als de Opgestane. Maar in de praktijk kunnen we ons net zo voelen als die Emmaüsgangers: teleurgesteld. We hebben Pasen gevierd, maar je hebt weinig gemerkt van het wonder van Pasen. Welk verschil maakt het nu, dat Hij leeft?

Wat opvalt in dit verhaal is wat er staat in vs.16: “Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.” Het is niet voor het eerst dat gesloten ogen geopend moeten worden en ook niet voor het laatst (vs.45). Eerder ontmoetten we de blinde in Lukas 18. Jezus vraagt aan hem: “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden.” (vs.41) Op dat gebed opent Jezus zijn ogen. Dit genezingswonder zegt ook iets over onze geestelijke blindheid.

Dit zien we terug bij de Emmaüsgangers. Zij lopen verder terwijl Jezus hen de Schriften opent. Hij laat zien dat de Christus moest lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan. (vs.26-27). Maar ze herkennen Hem nog niet, terwijl Hij in hen het vuur van het geloof en de hoop ontsteekt door het Woord van God. Tot op het moment dat ze Hem aan tafel nodigen en Hij voor hen het brood nam, het zegende en brak en het aan hen gaf… Dan lezen we in vs. 31: “En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.”

Ze herkenden Hem pas toen God hen innerlijk de ogen opende. Daar zit een diepe les in voor ons.

De opstanding is een historisch feit, maar tegelijk een diep mysterie, dat we niet in eigen kracht kunnen benaderen of vatten. Dat hoef je ook niet proberen, want Hij is het Zelf die ons ontmoet door de Schriften heen en ons de ogen opent. Wie zo luistert naar de Schriften, zal Hem ontmoeten. Zo wordt het voor ons Pasen!

Er staat zo mooi in vs.31: “En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.” Hij verdween niet, maar wel Zijn zichtbare aanwezigheid. Dat is de werkelijkheid voor iedere gelovige na Pasen. Het is Jezus, Die ons gezelschap komt houden, en in ons een vuur ontsteekt als de Schriften opengaan, tot het ogenblik dat we beseffen dat Hij daar is, heel dichtbij, werkelijk levend, verrezen in ons hart. Dat Licht dooft nooit meer!

Ik las ergens een prachtig citaat: ‘Nauwelijks hebben wij de tijd gehad om ons dit wonder te realiseren, of Hij is reeds verdwenen, maar het licht dat Hij in ons hart ontstoken heeft, blijft, het licht van het geloof, als een genadegave dat ontspringt aan Zijn geheimvolle aanwezigheid in je leven.’ Zo is Hij Zelf de Bron van kracht om Hem te volgen in je dagelijkse leven, maar ook om het hoofd te bieden aan teleurstellingen, zorgen en de machten van de duisternis en aanvechting.

De Opgestane is niet ver, maar nabij (Fil. 4: 5b-7). Van deze genade is niet ineens ons hele leven doordrongen. Het verdiept zich met vallen en opstaan en in de weg van het gebed. We kunnen de Bijbel niet meer lezen zonder te bidden om geopende ogen voor Zijn geheimvolle aanwezigheid in Zijn Woord en in je leven. Niet zichtbaar, maar wel aanwezig, als een eeuwige Lente.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond. De kinderen nodigen we uit voor het kerkbodeavondje op maandag 9 mei 19.00 uur in De Parel.

Bibliotheek en Rommelmarkt

Zaterdag 14 mei, als de ‘aangepaste’ Rommelmarkt gehouden wordt, is de bibliotheek gewoon open. Ingang via deur kerkelijk bureau; kom ook eens langs tussen 14.00 en 15.30 uur!

Rommelmarkt 

Graag vragen wij opnieuw uw aandacht voor de rommelmarkt (in een ander jasje dan we gewend zijn) die georganiseerd wordt op zaterdag 14 mei. Hierbij zijn er nog steeds kramen met boeken / CD’s / LP’s, gebreide dekens, baksels, bloemen en een rad van avontuur. Voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten zoals een springkussen, een grabbelton, een suikerspinmachine en spijkerbroek hangen. Daarnaast zijn er genoeg lekkere dingen te koop. Buiten is er een kleedjesmarkt en bij genoeg animo organiseren we een talenten veiling. Hiervoor hebben wij nog uw / jouw hulp nodig!

Huur een plekje op de kleedjesmarkt

Om toch nog ‘rommel’ te kunnen verkopen is er buiten bij de Parel een kleedjesmarkt. Heb jij nog genoeg speelgoed waar je niets mee doet of heeft u nog genoeg spullen? Huur een plekje buiten om alles te verkopen. De opbrengst is voor jezelf, voor het huren van een plekje vragen we €2,50 voor de kinderen en €5,00 voor de volwassenen. Opgeven kan per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl

Geef uw / jouw talent op voor de talenten veiling

Heeft u / heb jij een talent wat u/jij wilt laten veilen? Tot 30 april 2022 kunnen de talenten ingestuurd worden per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl. Denk hierbij bijv. aan een fietsreparatie, autorijden, oppassen, uitlaten van dieren, klussen rondom het huis, bijles geven, naaien, pc-problemen oplossen en ga zo maar door.

Boeken CD’S en LP’s inleveren 

Heeft u boeken / cd’s of LP’s die u niet meer gebruikt? Inleveren kan op zaterdag 30 april zaterdag 7 mei 2022 van 10.00-12.00 uur en dinsdag 10 mei 2022 van 19.00-20.00 uur beneden in de Parel. Lukt het niet om het zelf te brengen? Stuur een mailtje naar bovengenoemd e-mailadres of bel naar 06 30 24 16 45.

Bakkraam

Voor de kraam met lekkere baksels zoeken wij nog bakkers! Vindt u / vind jij het leuk om te bakken? Opgeven kan via rommelmarkt@hghg.nl. Inleveren kan op vrijdag 13 mei tussen 10.00-18:00 in de Parel.

Gemengd projectkoor

Vindt u/jij het leuk om te zingen in een koor? Dan kan dat! Zondag 19 juni hopen we in de avonddienst 5 liederen ten gehore te brengen:

Lichtstad met uw paar’len poorten

Samen in de naam van Jezus

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Liefde is de Bron

In His Love (Nederlandstalig)

We repeteren daarvoor 5 dinsdagavonden. De mannen zijn nog in de minderheid, het zou fijn zijn als er meer mannen zich aanmelden. Iedereen is welkom en ervaring is niet vereist. Opgeven of meer info? Dat kan via app: 06-81 76 04 12 of via mail:mbdegroot@kpnmail.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Collecte Kruispost

De diaconale collecte van zondag 1 mei is voor algemene bestemming. Door het hele jaar heen houden we met regelmaat een collecte hiervoor. Vanuit de opbrengsten worden kleine stichtingen en organisaties gesteund. We noemen deze keer de stichting Kruispost uit Amsterdam als een van de organisaties die door de diaconie wordt gesteund. Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. De medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. Ook wordt de mogelijkheid geboden een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. Kruispost bestaat sinds 1983 en is alle weekdagen ‘s ochtends en ‘s avonds geopend. Minimaal twee artsen en een receptionist ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs komen voor een consult. De meest voorkomende aandoeningen zijn huid-, hart- , vaat- en spijsverteringsproblemen. Tijdens het ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk werker aanwezig naar wie artsen kunnen doorverwijzen. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team bestaat uit ruim tachtig vrijwilligers en medewerkers.

Alleen de medisch coördinator, algemeen coördinator, enkele maatschappelijk werkers en een schoonmaker zijn betaalde krachten. Op deze wijze kan de kwaliteit en continuïteit van het zorgaanbod gegarandeerd worden.

Een belangrijk deel van de inkomsten van Stichting Kruispost is afkomstig uit giften. Particulieren, kerken, fondsen en andere instellingen steunen dit werk. Elke bijdrage die u kunt geven, is welkom. Wilt u dit werk ook in uw gebeden opdragen?

Collecte DMW

Zondag 8 mei wordt de eerste rondgang in de morgendienst bestemd voor DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk).

De psychosociaal hulpverleners van DMW AV (Alblasserwaard Vijfheerenlanden) zien jouw zorg. Ze helpen je om de problemen die je ervaart in kaart te brengen en zoeken samen met jou naar de oorzaken, gevolgen en scheppen orde in de chaos. Jouw zorgen zijn van invloed op jou en je relaties, binnen het gezin, in vriendschappen, je huwelijk of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid, waardoor je beter kunt omgaan met de problemen. We doen dat door individuele begeleidingsgesprekken, relatietherapiegesprekken, digitale ondersteuning of groepscursussen. Soms kan er sprake zijn van rond-de-tafel-gesprekken met meerdere gezinsleden of mensen uit jouw omgeving.

De zorg van DMW AV wordt verleend door hulpverleners van Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is verantwoordelijk voor de professionaliteit van onze hulpverleners en werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Stichting Schuilplaats draagt daarnaast het Keurmerk Christelijke Zorg, dat staat garant voor professionele zorg met aandacht voor je christelijke levensovertuiging. Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt je rekenen op de volgende principes:

De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen we naar de Bijbel als Woord van God.

In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.

De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.

In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.

Wilt u dit werk wat vaak onzichtbaar gebeurt maar toch zo belangrijk is, ook opdragen in uw gebeden?

Werkvakantie / Dabar

Ga jij je deze zomer inzetten voor een ander in Nederland of ergens anders in de wereld? Of wil jij je deze zomer op de camping inzetten voor het Dabar werk? Laat het even weten! Als gemeente leven we graag met jou / jullie mee. Stuur een mailtje naar jeugddiaken@hghg.nl of bel / app 06 15 15 69 45.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Gesloten

In verband met vakantie is het kerkelijk bureau op maandag 2 mei gesloten.

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 is € 232.317 ontvangen. Dat is ruim 64% van het begrote bedrag (€ 360.000) en 58% van het toegezegde bedrag (€ 399.779,10). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Gesprekskring

12 mei hopen wij als gesprekskring weer bij elkaar te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hoopt Annelies Batenburg een inleiding te houden over de hoofdstukken 28 en 29 van 1 Samuel. Vanaf 19:45 uur staat koffie of thee klaar met wat lekkers. Het zou leuk zijn om eens wat nieuwe gezichten te zien op deze avond, dus van harte welkom.

ZENDING

Bankrek. Zendingscommissie NL43 RABO 0373 7196 20

Zending nú 

Onder de titel ‘Zending nú’ brengen wij de komende weken uw en onze betrokkenheid bij Gods wereldwijde kerk onder de aandacht. Elke zondag belijden wij van harte ons geloof in ‘een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. Maar wat heeft dat te maken met zending? Vanuit Mattheus 28:9 zijn we als gemeente geroepen om alle volken te onderwijzen. Maar hoe doe je dat? Is zending sowieso nog wel van deze tijd? En wat kan ik daar als gemeentelid in de 21e eeuw mee? Interessante thema’s om als gemeente eens over na te denken. Doet u / doe jij mee? Noteer dan de volgende dinsdagavonden in uw agenda: 24 mei, 31 mei en 7 juni. U kunt zich hiervoor aanmelden via zendingscommissie@hghg.nl of telefonisch 0184-614067. Ook vragen wij uw en jouw aandacht voor de vragenlijst die gemeentebreed zal worden uitgezet en de gemeentebrede zendingsdienst in de Parel op zondag 22 mei n.m.. In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden, Daniel is één van de kinderen binnen het programma van Special Joy. Het contact met hem en zijn moeder is bijzonder, vooral omdat we zien dat een beetje ondersteuning echt van grote betekenis is. Van dagelijks meerdere epileptische insulten naar geen insulten meer door medische ondersteuning, van diepe armoede naar een klein stabiel inkomen, van achteruitgang in de ontwikkeling naar vóóruitgang in de ontwikkeling. Dat zijn de veranderingen binnen dit gezin. Nu het beter gaat met Daniel, gaat het ook beter met zijn familie en kunnen ze weer concreet werken aan een betere toekomst! We vinden het een eer om met deze familie op te lopen en we worden er stil van als we bedenken dat de juiste medische zorg, wat financiële ondersteuning en mensen zien en liefhebben zoals Jezus dat zou doen (wat we ondanks al onze imperfecties proberen te doen), echt letterlijk een wereld van verschil kan maken! Het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar voor dit gezin is die druppel levens veranderend. Elke keer als we bij Daniel’s familie zijn dankt Daniel’s moeder God voor Zijn goedheid en zorg, en bid ze om een zegen voor Special Joy en iedereen die daarbij betrokken is, ook voor u en jou dus!

Hartelijke groet en in Hem verbonden,

Derrick en Amy

ZONDAGSSCHOOL

Leer mij Uw weg

Hoi jongens en meisjes, In verband met de meivakantie is er zondag 1 mei geen zondagsschool. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondag 8 mei. We wensen jullie een fijne vakantie. Een hartelijke groet van de juffen en meesters.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de leerdienst

Zondag 1 mei ga ik ’s morgens voor in de Nieuwe Kerk en ’s avonds in de Oude Kerk. In beide diensten komt zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Het gaat over het gebed. Waarom is bidden nodig? Hoe moeten wij bidden? We hopen er, met de hulp en de leiding van Gods Geest, over na te denken. Laten wij bidden om leerzame en zegenrijke diensten.

Dank

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op onze belijdenisdienst van zondagmorgen 10 april. We mochten ons ja-woord geven aan God, in het midden van de gemeente, familie en vrienden. Bijzonder, dat de kerk zo vol mocht zitten, dat het echt een dienst was tot eer van God! We willen u hartelijk bedanken voor het meeleven en de velen kaarten die we hebben mogen ontvangen!

Barend, Chris, Everdine, Gerlinde en Marjolein

Giften

Br. J. de Heer ontving € 10,- voor de kerk en € 15,- voor de Gereformeerde Bond. Br. S.M. de Bruijn ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond en € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Gij badt op enen berg alleen,

en… Jesu, ik en vind er geen

waar ‘k hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna,

alwaar ik ga

of sta

of ooit mijn ogen sla;

en arm als ik en is er geen;

geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan;

die honger, en niet vragen kan;

die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!

O leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle (1833-1890)

Tenslotte

In de komende dagen zal er een beslissing moeten vallen. Eerst voor Oud- Beijerland en daarna ook voor Capelle aan den IJssel. Onze ogen zijn op de HEERE. Hij wijst de weg! Dat heeft Hij steeds gedaan en we vertrouwen dat Hij dat ook nu zal doen. En dan is het ook goed, hoe de beslissing ook uitvalt. 

Bijzondere dagen passeren we. In de achterliggende week was er op 27 april de verjaardag van onze Koning. Volgende week is het 4 en 5 mei. Oudere gemeenteleden maakten de Tweede Wereldoorlog mee en denken terug aan familieleden die zij missen. Voor ieder is het goed om stil te staan bij wat er in die vijf donkere jaren is gebeurd. Tegelijkertijd worden wij bepaald bij wat er gaande is in Oekraïne en andere plaatsen in de wereld. Laat het gebed om vrede maar gestimuleerd worden, de vrede op aarde, ook vrede in de ziel!

Voor u en jou een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkuitje Oost 2022

Vrijdagavond 17 juni staat het wijkuitje van wijk Oost gepland. We gaan dit jaar naar Benschop Speelplezier in Nieuwland. Deze avond staat in het teken van ontmoeting, ontspanning, gezelligheid en samen eten. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier heerlijk spelen op trampoline’s, speeltoestellen en met skelters. De oudere jeugd maakt het gezellig met een lekker kampvuur! We willen graag benadrukken dat het ook voor de (veel) ouderen een gezellig uitje wordt! Vervoer naar de locatie hoeft geen probleem te zijn: u kunt meerijden met gezinnen uit de gemeente. We hopen dat jong én oud zich opgeeft voor dit gezellige samenzijn! Praktische informatie: 

Adres: Benschop Speelplezier, Smalzijde 25b, Nieuwland

Tijd: Inloop 18.00-18.30 uur, start programma 18.30 uur.

Afsluiting ca. 21.30 uur.

Eten: Compleet verzorgd, u hoeft niets mee te nemen.

Kosten: We vragen een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn kunt u denken aan € 5 per persoon. U kunt de bijdrage op 17 juni in de daarvoor bestemde doos doen.

Regen: Bij regen wijzigt alleen de locatie; we wijken dan uit naar de Parel. We communiceren dit via de HGHG app of telefoon.

Aanmelden kan tot 27 mei via email aanmeldenoost@hghg.nl of per telefoon / WhatsApp 06 50 56 58 33. Wilt u bij het aanmelden het volgende doorgeven:

Uw naam en het aantal volwassenen en kinderen dat meekomt

Hoeveel plekjes u in uw auto over hebt;

Als u zelf niet kunt rijden mag u dat doorgeven, dan delen wij u bij iemand anders in de auto in.

Hartelijke groet,

Anne-Wil, Gera, Marianne, Miranda en Willianne

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Uitnodiging bijeenkomst Beleidskader

We nodigen hierbij alle gemeenteleden uit om met elkaar te spreken over het Beleidskader ‘Delen in de liefde van God’. Vorig voorjaar heeft de kerkenraad het Beleidskader 2021 – 2025 opgesteld. Dit is aan de wijkgemeente ter inzage voorgelegd en na verwerking van de reacties daarop is het Beleidskader in het najaar definitief vastgesteld. U vindt het op de website onder Informatie – Wijkgemeente 2 Noord – Beleidskader. Op dinsdagavond 31 mei en donderdagavond 2 juni willen we dit Beleidskader toelichten. Graag luisteren we dan ook naar uw reactie. Om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven erbij te zijn, organiseren we twee avonden met hetzelfde programma. Om er zeker van te zijn dat er voor iedereen plaats is, vragen we om te reserveren. Reserveren kan via de website hghg.nl onder Informatie – Wijkgemeente 2, Noord – Wijkgemeente 2 Noord – en dan rechts bovenin het tekstvak ‘Klik hier om u aan te melden voor de gemeenteavond’ met daaronder de knop ‘Aanmelden’. De avonden zijn in De Parel – zaal Diamant. Aanvang is 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur met koffie of thee en tijd voor ontmoeting. Het streven is om de avond om 21.15 uur af te ronden, met ook daarna tijd om na te praten. Graag tot dan! Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Commissie Beleid

Vluchtelingenwerk Polen

Quinten en Marieke de Jong, Wilhelminastraat 40, 3373 AS, hebben de afgelopen weken vrijwilligerswerk onder vluchtelingen gedaan in Polen. Zij hebben vooral het vervoer en opvang geregeld van ongeveer 350 mensen die naar Nederland wilden. Zij mochten weer veilig thuis terugkeren en hebben tijdens hun werk daar ervaren dat God erbij was.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende en laatste bijeenkomst van dit seizoen van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 mei a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Pareldienst

De schriftlezing in de Pareldienst is Prediker 2 waarin de schrijver op zoek gaat naar de zin van het bestaan. Als je het hoofdstuk zo leest, lijkt het allemaal vrij somber en zinloos. Wat wordt er mee bedoeld, waarom staat dit gedeelte in de Bijbel en wat is de zin van ons bestaan?

Belijdenisdienst 15 mei

Op dit moment overwegen 5 gemeenteleden om belijdenis van hun geloof af te leggen. Donderdag 28 april hebben zij hierover een gesprek gehad met een afvaardiging van de kerkenraad. Dit is de zogenaamde ‘aannemingsavond’. De belijdenisdienst zal gehouden worden in de morgendienst van 15 mei in de Oude Kerk.

Koffiedrinken

Na de morgendienst van a.s. zondag 8 mei is er weer een mogelijkheid elkaar te ontmoeten rondom koffie, thee of fris in zaal D(iamant) van De Parel. Iedereen is weer van harte welkom!

Citaat

‘Onze kinderen moeten leren naar het leven te kijken door de lens van de wil en het plan van hun Schepper. Waar we het over hebben, is dat we ze helpen een overkoepelende Bijbelse wereldvisie te ontwikkelen waardoor ze zo naar het leven gaan kijken dat God in het middelpunt staat en waarbij hun kijk op het leven voortkomt uit Gods Woord.’

Paul David Tripp (1950)

Connection dinsdag 17 mei

Bidden en danken

We danken dat koning Willem-Alexander woensdag 27 april jl. zijn 55e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 77 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen. We denken op 4 mei aan hen die geliefden hebben verloren tijdens de oorlog.

Bid voor geheime gelovigen in Centraal-Azië. In alle landen van deze regio moeten christenen in niet-geregistreerde huiskerken voorzichtig zijn in wat ze delen over hun geloof in de Here God. (Gebedskalender Open Doors)

De komende week ronden de studenten van het Saint Thomas Theological Seminary in Karachi – een miljoenenstad in Pakistan – hun semester af. Bid voor de studenten, om doorzettingsvermogen en wijsheid. Bid ook om zegen als zij de komende tijd in hun eigen thuisgemeenten zullen werken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan onze zieken. Enkele zijn ongeneeslijk ziek en krijgen chemokuren. Alle zieken leggen wij biddend in de handen van de Heere. Dat hun hoop en verwachting op God mag zijn. Ps. 27 vers 13 en 14: “Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.”

Gift

Ds. P. van de Voorde heeft een gift ontvangen voor de kerk van € 50,-. Diaken J.W. Buijk heeft een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie.

Belijdenisdienst

We zijn verheugd en heel dankbaar dat zondagavond 17 april j.l. dertien personen belijdenis van het geloof mochten afleggen in het midden van de gemeente. In de prediking stond de bemoediging centraal van 2 Thess. 3: 5 ”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” Op onze levensweg door de woestijn van dit leven richt de Heere Zelf onze harten op Hem, zodat wij kunnen volharden tot einde.

Gelezen / gehoord

‘Om te rijpen in genade moeten we dicht bij Jezus leven, in Zijn tegenwoordigheid, gerijpt door de zonneschijn van Zijn glimlach. Dan zullen we ineens voortuitgaan in heiligheid, in liefde, in geloof, in hoop – in elke kostbare gave.’

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Tenslotte

Vanaf vandaag begint de meivakantie. De kinderen zijn vrij van school en velen van ons trekken er even op uit om tot rust te komen. Een goede, ontspannen week toegewenst. Mogen we vooral de rust in God vinden onder de schaduw van Zijn vleugels, zoals Ps. 36 vers 2 berijmd zegt: ‘Hoe zijn Uw’ vleugelen uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken.’

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten.

Vanuit de pastorie

Door een ongelukkig geplande ruilbeurt, zal ik pas zondag de 15e weer voorgaan. In de ochtenddienst is er dan voorbereiding op de viering van het Avondmaal. In deze dienst staat Rom. 15: 1-7 centraal. Het is verrijkend om vooraf ook Rom. 14 door te lezen. Het is tevens de afsluiting van het Bijbelstudieseizoen. Na de dienst is er koffiedrinken in De Parel. Iedereen hartelijk welkom! Fijn om ook de leden van de huiskringen te ontmoeten! In de avonddienst wil ik een vervolg geven op de preek over het 7e gebod over het huwelijk (23 januari). Graag wil ik mij in deze preek richten op belangrijke bouwstenen voor een relatie en het huwelijk. Wellicht leven er op dit gebied concrete vragen. Schroom niet om ze vooraf (tijdig) te mailen of door de bus te stoppen, zodat ik ze mee kan nemen in de voorbereiding. Wilt u ook bidden om de leiding van de Heilige Geest? Hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 april

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 mei

GEEN zondagsschool

Maandag 2 mei

GEEN verkoop collectebonnen – kb gesloten

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, dhr.J.Verkuyl

Dinsdag 3 mei

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – OK

Donderdag 5 mei

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C.Breugem

Vrijdag 6 mei

19.30-21.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Zaterdag 7 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 mei

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 9 mei

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert,

dhr. J. van Wijngaarden

Dinsdag 10 mei

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – OK

19.30-21.00 uur Ora et labora – De Parel

Woensdag 11 mei

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 12 mei

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, De Bron

Algemene berichten

Weer familie-ontmoetingsdag Op weg met de ander

De christelijke vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert op zaterdag 21 mei weer een familie-ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, zorgwerkers, leiders van aangepaste clubs en catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden. In 2020 werd de dag vanwege corona niet gehouden, vorig jaar vooral online. Nu kijken de doelgroep, hun familie en vrienden én de organisatoren ernaar uit om weer een echte ontmoeting te hebben! Tijdens de dag staat de Bijbel, zingen en onderlinge ontmoeting centraal. Dit keer vindt de dag plaats in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. De predikant van deze gemeente, ds. H. I. Methorst, houdt ’s morgens de Bijbelvertelling. Het thema is ‘Bij je naam genoemd’. ’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit sporten, snoezelen, gespreksgroep of creatieve activiteiten. Ds. J. Riemersma vertelt aan de andere belangstellenden de hand van diverse schilderijen hoe we via Rembrandt een glimp van de hemel opvangen. Aanmelden verplicht, uiterlijk voor 16 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl. Voor vragen: info@opwegmetdeander.nl of 06-28 46 74 19.

Varia

Oliebollenactie 21 mei 2022

In samenwerking met onze plaatselijke onderneming “Het Bakhuis” uit de Peulenstraat organiseren we op 21 mei een oliebollenactie ten behoeve van De Buitenhof. De opbrengst zal worden gebruikt om de voortgang van alle activiteiten rondom de woongroep mogelijk te houden. U kunt  hieraan meewerken door voor 13 mei een bestelling te plaatsen die u op zaterdag 21 mei tussen 09.30 en 14.00 uur kunt ophalen bij de Buitenhof aan Buitendams 326. U kunt natuurlijk ook langskomen om gebruik te maken van de losse verkoop. De prijzen voor deze overheerlijke oliebollen zijn: Per stuk € 1,–  en  11 voor € 10,-.

U kunt oliebollen bestellen door gebruik te maken van onderstaande antwoordstrook

——————————————————————————

Ja, ik bestel graag  …..  zak(ken) oliebollen en kom deze 21 mei ophalen.

Naam:………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………….

Uw bestelling kunt u mailen naar kvanhouwelingen@stichtingbuitenhof.nl of afgeven in de brievenbus bij de Buitenhof aan Buitendams 326.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 mei 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 45

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 45

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud Alblas

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kruispost

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Natasja Hofland, Linda van Wijngaarden, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Marijke v/d Bout, Manon de Bruin, Marnix Molendijk

De Parel: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 46: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Prins, Ede

18.00 uur ds. J.A.C. Olie, Delft

Collecten

1. Kerkcentrum De Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk Congo

Kinderoppas

Renske Egas, Saskia Meerkerk, Lieke Klop

 

Zondag 8 mei 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur ds. ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Priscilla Egas, Deborah Bijkerk, Arjanne Duijzer, Arjanne Ambachtsheer – Verhoef

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Methilde de Ruiter, Thalitha Schild

De Parel: Joyce Versluis, Rosalie de Jong, Lydia Zonnenberg, Mirte van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 141: 2

avonddienst: Psalm 56: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. W.J. Westland, Giessendam

Collecten

1. Stichting Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Esther Groeneveld, Tamara van Pelt, Daniëlle Terlouw

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt op 13 mei en geldt voor één week.

 

Kerkblad 77-40

 

Een blik vanaf het kruis

“Toen nu Jezus Zijn moeder zag…” (Johannes 19: 26)

_______________________________________________

Ze hebben de Heere Jezus meegenomen naar de kruisheuvel. Soldaten hebben Hem vastgespijkerd aan het kruishout. Daar hangt hij tussen twee misdadigers. Golgotha ligt langs een drukke weg, mensen lopen er af en aan. Er zijn ook mensen die bij het kruis blijven staan. Er zijn soldaten, maar ook vrouwen die Jezus gevolgd hebben. Eén van die vrouwen is niemand minder dan Maria, de moeder van de Heere Jezus.

Als Jezus bezig is met Zijn bediening op aarde, komen we Zijn moeder nauwelijks tegen. Maar hier staat ze erbij. Wat zal er door haar moederhart gegaan zijn? Misschien stond u korter of langer geleden bij het graf van uw kind. Op allerlei momenten word je bepaald bij dat verlies. Je kind dat in de bloei van zijn leven overlijdt, wat dat is…, met geen pen te beschrijven. De emoties en de pijn die dat met zich meebrengt, wie begrijpt je daarin?

Maria ziet haar Zoon aan het kruis hangen. Nog even en Hij is er niet meer. En dàt, terwijl er van Godswege gezegd was dat haar kind de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden en dat Hij voor eeuwig Koning zou zijn (Lukas 1: 32). Wat een leed en wat een vragen voor Maria. Simeon had gezegd: “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lukas 2: 35). Op Golgotha laat dat zwaard zich bij uitstek voelen.

En Jezus ziet haar. Dat is treffend. Haar Zoon ziet haar. Niet zomaar met een oppervlakkige blik. Zoals je in de kerk om je heen kunt kijken en iemand met een vluchtige blik signaleert. Jezus laat Zijn blik op haar rusten. Hij ziet haar staan, Hij doorziet haar. Kinderen hebben soms half niet in de gaten wat ze ouders aandoen. Maar deze Zoon ziet het wel! Hij maakt er Zijn zorg van. Kinderen zien niet al het verdriet van hun ouders. ‘Dat kan ook niet, je kunt je kinderen niet met alles belasten’, zeggen wij dan. Maar deze Zoon laat zich er wel mee belasten. Hij neemt ook dat op Zich! Hij ziet het precies wat Zijn kruis met haar doet. Hij ziet Johannes bij haar staan. Vanaf het kruis ziet Hij Zijn gemeente! Liefdevol gaat Hij zorgen. Hij weet precies wat nodig is. Zoals Hij dat ook weet voor u en voor jou. Hij kijkt én zorgt. Hij is de grote Hogepriester Die juist door Zijn lijden zo dichtbij ons komt, ons daardoor ook te hulp kan komen!

Die blik van de Heere Jezus, raakt u dat? Wat zegt het eigenlijk over onze blik? Wat zie je bij je ouders? Wat zie je bij de mensen om je heen? Ziet u de pijn van die ander?  Prik je door die paar woorden van de ander heen? Die paar woorden waar een wereld van verdriet achter schuilgaat. Jezus ziet Zijn moeder en heeft een woord voor haar. Dat valt op. Want je zou denken dat Hij de handen vol heeft aan Zichzelf. Hangend aan het kruis, moet Hij de nodige pijn verdragen. Spotwoorden gaan over Golgotha en die laten de Heere Jezus niet onberoerd. Maar geen klacht komt er uit Zijn mond. Zelfs geen beschrijving van Zijn pijn. Als je eindelijk iemand ziet, die zo dicht bij je staat, dan zou je dat toch wel verwachten. Maar Jezus zwijgt daarover. Moeten wij ook maar zwijgen over onze pijn? Er is niks mis mee om je verdriet en je pijn uit te roepen. Daar gaat de bijbel ons in voor. Jeremia horen we zeggen: “Ik ben de man die ellende gezien heeft. Mij heeft Hij doen gaan in duisternis. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken” (Klaagliederen 3: 1-4). Je verdriet en je pijn hoef je beslist niet in te slikken, te ontkrachten of te doen alsof het niets voorstelt.

Wij leren hier van de Heere Jezus om gericht te zijn op de ander. Plaatsvervangend doet Hij dat voor ons, ook als voorbeeld! Hij leert om lief te hebben, om te zorgen voor een ander, om daar betrokken op te zijn, zelfs als je in nood zit, als je met pijn te maken hebt. Er zijn allerlei momenten waarop wij aan de ander voorbijgaan. Als we zelf moeten lijden wordt het wereldje vaak klein, zijn we met onszelf in de weer. Of je ziet de ander door de bril van je eigen verdriet, van je eigen pijn. Zodat een ander, met al zijn zorg en verdriet, aangekeken en aangesproken wordt vanuit jouw lijden.

En dan de Heere Jezus. Over Zijn lijden geen woord. Hij kijkt Zijn moeder aan. Hij is bedacht op wat zij mee zal maken, aan eenzaamheid en zorgen. Haar smarten en zorgen draagt Hij! In Zijn lijden heeft Hij lief als geen ander.

Moeder Maria kijkt Hij aan met ogen vol genegenheid en in Zijn liefdevolle zorg spreekt Hij haar toe vanaf het kruis: “Vrouw zie uw Zoon.” En tegen Johannes zegt Hij: “Zie uw moeder!”

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) tel. 0184-61 72 50 / 06- 48 32 63 32, Wegwijzer@hghg.nlCentrale berichten

Stille Week

In de Stille Week worden van maandag 11 april t/m donderdag 14 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Deze vieringen zijn de zogenaamde ‘Stilte vieringen’. Bezinning op het enorme offer dat onze grote Herder en Heiland heeft gebracht om ons vrij te kopen van de zonde. Een overdenking van grote blijdschap en verwondering dus!

‘Lijden in het licht’. Dat is het thema van deze Stille Week. Hoe duister het voor Jezus ook wordt als Hij de weg van het lijden gaat, voor Hem schijnt daar vanaf het begin het licht over. Het licht van Pasen.

Donderdag 14 april (Witte donderdag) zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Aanvang maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april (Goede Vrijdag): 19.30 uur.

De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Gemengd projectkoor

Houdt u, houd jij van zingen en doet u of jij dit het liefst in een koor? Zing je het liefst uit volle borst mee met de welbekende koorliederen, dan kan dat! We gaan starten met een gemengd projectkoor. In vijf oefenavonden willen we een aantal bekende liederen instuderen met elkaar en dit tijdens de avonddienst van zondag 19 juni ten gehore brengen.

De liederen die we gaan zingen zijn: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’, ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’, ‘Liefde is de bron’, ‘Samen in de naam van Jezus’, ‘In His love’(de Nederlandstalige versie). We zullen oefenen op de dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur in de Oude kerk. De oefendata zijn: ·       10 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni.

De verschillende koorpartijen zullen ingezongen / ingespeeld worden, zodat het oefenen thuis vergemakkelijkt wordt. Leeftijd: vanaf 16 jaar. Wil je meer weten of je opgeven, dan kan dat door een mail te sturen naar mbdegroot@kpnmail.nl of door een appje te sturen naar 06-81 76 04 12. Opgeven kan tot 5 mei. Dus hou je van samen zingen, van harte welkom om mee te doen! We hebben er zin in en kijken ernaar uit!

Jorieke, Joost en Brenda

Rommelmarkt

Zaterdag 14 mei zal, zoals vorige week is vermeld, een rommelmarkt plaats vinden in een ander jasje dan we gewend zijn. Hierbij zijn er nog steeds kramen met boeken / CD’s / LP’s, gebreide dekens, baksels en bloemen. Daarnaast is er ook een rad van avontuur en zal bij genoeg animo een talenten markt georganiseerd worden. Om toch nog ‘rommel’ te kunnen verkopen is er buiten bij de Parel een kleedjesmarkt. We vragen (voor het goede doel) een kleine bijdrage voor het huren van een kleedje: € 2,50 voor de kinderen en €5,- voor volwassenen. Hierbij geven we aan de kinderen voorrang om een kleedje te huren. Voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten zoals een springkussen, een grabbelton, een suikerspinmachine en spijkerbroek hangen. Daarnaast is er genoeg te eten, denk aan pannenkoeken, hamburgers, friet, puddingbroodjes, appelflappen, koffie en thee etc. Kortom: genoeg activiteiten en gezelligheid om langs te komen!

·       Heeft u boeken / CD’s of LP’s die u niet meer gebruikt? Inleveren kan op zaterdag 30 april 2022 en zaterdag 7 mei 2022 van 10.00-12.00 uur en dinsdag 10 mei 2022 van 19.00-20.00 uur beneden in De Parel.

·       Heeft u / heb jij een talent dat u / jij wilt laten veilen? Tot 30 april 2022 kunnen de talenten ingestuurd worden per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl. Denk hierbij bijv. aan een fietsreparatie, autorijden, oppassen, uitlaten van dieren, klussen rondom het huis, bijles geven, naaien, pc-problemen oplossen en ga zo maar door.

·       Aanmeldingen van de kinderen voor de kleedjesmarkt kunnen ook tot 30 april 2022 naar dit e-mailadres gestuurd worden. Als er dan nog plek over is kunnen de volwassenen inschrijven.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 10 april

Deze zondag staat weer een algemene diaconale collecte op het rooster. Met de opbrengsten van de algemene diaconale collecten worden vele, vaak kleinere organisaties en doelen gesteund.

Dit keer willen we als een van deze doelen de MAF noemen. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship, wat Zendingsvliegdienst betekent. MAF mag een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die deze hulp kunnen geven. Ze vliegen voor Leven! Enerzijds door ambulancevluchten en medische safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen. Ook John, medewerker van MegaVoice Audio-Bijbels vertelt over zijn ervaringen en samenwerking:

‘De vlucht met MAF helpt om de verspreiding van het Woord van God effectiever te maken. Het zou veel langer hebben geduurd om de Gabra-, Boran-, Turkana-, Rendille- en Samburu-bevolking te bereiken als MAF er niet was geweest. Om een puzzel af te maken, zijn alle stukjes nodig en moeten ze op de daarvoor bestemde plaatsen zijn. Het hele plaatje van zending en evangelisatie bestaat uit vele stukjes. Als er een stukje ontbreekt, of op de verkeerde plaats ligt, is het beeld onvolledig en verliest het zijn schoonheid. MAF en andere bedieningen worden door God geroepen om de taak om naar de wereld te gaan en discipelen te maken te voltooien. Mijn gebed is dat we allemaal onze aangewezen taak zullen doen om de verlorenen te bereiken. Sommigen moeten gaan, sommigen bidden en anderen geven. De taak is groot en de deur staat open.’

Wilt u een puzzelstukje in de dienst, die MAF voor God doet, vormen? Dat kunt u doen door te bidden en een financiële bijdrage te leveren. Van harte in uw voorbede en milddadigheid aanbevolen.

Verjaringsfonds

In het 2e kwartaal van 2022 zal de opbrengst van het verjaringsfonds in zijn geheel worden besteed aan noodhulp sprinkhanenplaag in Kenia. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel.

Door de actuele ontwikkelingen in de wereld en het nieuws over het Coronavirus is er nauwelijks aandacht voor de sprinkhanenplaag in Kenia waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom wil Project 10 27 ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen de hand te reiken. We geloven dat juist in deze periode de kerk geroepen is om hoop te geven in een gebroken wereld. Dit project is gericht op de meest kwetsbare huishoudens (totaal 925 huishoudens). Via 25 door de kerk gesponsorde scholen wil men de kinderen bereiken en daarnaast nog eens 315 boeren helpen aan zaaizaad. De hulpacties verlopen via het netwerk van de lokale gemeenschappen. Een projectteam probeert met de kerkleiders de meest behoeftige mensen, gezinnen en scholen in kaart te brengen.

De Hervormde Kerk van Oost-Afrika is de uitvoerende partner van de GZB en neemt verantwoordelijkheid voor het noodhulpproject. De kerk gebruikt haar brede netwerk om het met succes uit te voeren. De kerk heeft het verlangen om in afhankelijkheid van de Heere God zoveel mogelijk getroffenen te bereiken en te helpen. Ze wil de effecten van de plaag verzachten en de bewoners weer perspectief bieden.

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken aan het adres van de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 28 maart. Dankzij hun inzet was alles weer fris en schoon, en dat zelfs in één dag! Fijn dat u en jij kwamen helpen, want het was hard nodig en weer een behoorlijke klus! Daarom nogmaals een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Zending

Bankrekeningnr. NL43 RABO 0373 7196 20

Beste gemeenteleden, onze broeder Henk Hazendonk is 22 maart weer behouden thuisgekomen uit Peru na een verblijf van enkele maanden. Nadat hij in januari daar aangekomen was ging het goed met hem, maar na enkele weken weer in de heuvels geëvangeliseerd te hebben kreeg hij zoveel last van zijn knie dat hij het toch niet volhield. Nadat hij niet meer zoveel geklommen had en na het bezoek aan zijn dochter Tanja en Pedro en vrienden in Iquitos in het noorden van Peru mag het nu weer beter gaan. Leest u zijn rondzendmail op de app van onze gemeente. Namens hem hartelijk dank voor de (financiële)steun en gebeden die hij ervaren heeft!

Het thuisfrontteam, (tfchazendonk@hghg.nl)

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Beroepingswerk

Verschillende gemeenteleden hadden al opgemerkt dat er hoorders in de kerk waren. Nu heeft de Hervormde Gemeente (wijk West) te Oud-Beijerland het voornemen om zaterdag 9 april een beroep op mij uit te brengen. Uiterlijk 30 april zal de beslissing genomen moeten worden. Daarmee is een stukje onrust in de pastorie gekomen en ik merk ook dat het in de gemeente enige onzekerheid oproept. We leggen het maar in de handen van de HEERE. Onze hulp en verwachting zijn in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat overstijgt alle menselijke gedachten. Als de Heere de weg wijst, dan is het goed, hoe de beslissing ook uitvalt. Hij is de Koning van de Kerk die zorgt voor Zijn dienaren en voor Zijn gemeenten. Bidt u mee om wijsheid, vrede en vertrouwen?

Gelezen

“Voor ieder blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt”. Martinus Nijhof (1894-1953)

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. M. Dubbelman, 65 33 10 predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Heilig Avondmaal in de stille week

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Het thema van deze week is ‘Lijden in het licht’. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte donderdag (14 april) vieren we het Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijk 2, Noord, terwijl ook leden uit de beide andere wijkgemeenten hartelijk welkom zijn. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we Zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen Zijn genadebrood. Voor de verdere invulling van de stille week verwijzen we naar het artikel onder de centrale berichten in dit kerkblad. Alle vieringen zijn ook online te volgen.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Koffie ná de dienst

Zondag 13 maart jl. konden we weer voor het eerst na twee jaar elkaar ontmoeten na de dienst. We waren blij verrast dat er zoveel mensen van deze gelegenheid gebruik maakten. Al was het door de grote toeloop wel even improviseren. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Vandaar dat we deze ontmoeting graag herhalen. Na de morgendienst van zondag 10 april in De Parel is iedereen weer van harte uitgenodigd voor koffie, thee of fris.

Vrouwenweekend 2022

Dit weekend, van 8 t/m 11 april, gaan ca. 40 vrouwen uit onze gemeente naar De Schaapskooi te Hoogeloon. Rondom het thema ‘aan Zijn voeten vind ik rust’ willen zij, zonder prikkels die zo tijdrovend kunnen zijn, tijd voor God en Zijn woord maken. Verdieping zoeken in geloof, met gebed, gesprekken, zang en muziek, met activiteiten, maar ook in de stilte. ‘s Zondags gaat ds. M. Dubbelman in hun midden voor en de band Leef zal die zondag voor de muzikale invulling zorgdragen. We wensen hen een goede tijd en zullen als gemeente in dat weekend ook biddend rondom onze vrouwen staan.

Meet Eat Repeat

Vrijdag 20 mei organiseren we (Meet Eat Repeat), een avond voor mensen van 23 t/m 39 jaar. Een gezellige avond om elkaar te ontmoeten en we willen een mogelijkheid geven om nieuwe Bijbelkringen te vormen. Ben je op zoek naar een kring? Wees welkom! Inloop vanaf 20.15 uur, locatie De Parel en rond 21.00 uur willen we het een en ander vertellen en jullie de tijd geven om een kring te vormen en contacten uit te wisselen. Ook als je niet op zoek bent naar een kring, bent je van harte welkom! Opgeven is niet verplicht, maar wel handig voor ons. E-mailadres: meeteatrepeat@hghg.nl

Hopelijk tot dan!

Citaat

Het is zeer troostrijk voor hen, die op jaren komen, om diegenen, die uit hen zijn voortgekomen, te zien opgroeien, en die door de zegen van God hun tot steun zullen wezen, als de jaren komen, wanneer zij die steun nodig zullen hebben, en waarvan zij zullen zeggen: wij hebben geen lust in dezelven.  Matthew Henry (1662-1714)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zevende lijdenszondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek. En in de week daarna gezegende vieringen en diensten tijdens de stille week in de Oude Kerk.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: A. de Hek, Buitendams 305c, tel. 06-16 22 54 33, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- voor hulp aan Oekraïne en € 250,- voor de kerk.

Gelezen / gehoord

‘Als je wilt ontdekken wat God in je leven van plan is, besteed dan aandacht aan de mensen die God op je weg plaatst.’ Henri Nouwen (1932-1996)

Tenslotte

Aanstaande zondag is het alweer de zevende lijdenszondag. Zeven weken lang mochten we horen, nadenken en mediteren over het lijden en sterven van onze Zaligmaker, Jezus Christus. We hebben de Heilige Geest nodig om ‘Zijn lijden recht te betrachten’, want wie zal het lijden van Christus kunnen peilen? ‘In deze zee verzinken mijn gedachten.’ We wensen u toe dat u veel op Jezus mag zien met de ogen van het geloof en in Hem alles mag vinden wat u nodig heeft: liefde, vrede en blijdschap.

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende diensten.

Activiteitenagena

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 9 april

14.00-15.30 uur      openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 10 april

19.30-22.00 uur      Wijk 1, 20+ groep -De Parel

Maandag 11 april

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

Dinsdag 12 april

9.15-11.15 uur        Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

19.30 uur                 Vrouwenvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 13 april

18.45-20.00 uur      kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

19.30 uur                 mannenvereniging – De Parel

Donderdag 14 april

18.30-19.15 uur      weeksluiting Pedaja

Vrijdag 15 april

                                   Goede vrijdag

Zaterdag 16 april

14.00-15.30 uur      openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur                 Paas-sing-in

_______________________________________________

Algemene berichten

Onderzoek naar medeleven en pastorale zorg bij een verlies

Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. Wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkenraad uit uw gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

Aan gemeenteleden die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L en kost hooguit 10 minuten.

Enquête voor gemeenteleden:

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

HGJB Vader Zoon Survival 2022

Gaan jullie de uidaging aan? Drie dagen lang survivallen om er samen sterker uit te komen. Ook dit jaar organiseren de HGJB en Outback Explorers weer de Vader Zoon Survival in de Belgische Ardennen. Gaan jullie als vader en zoon de uitdaging aan?

Van 5 – 7 mei staat er een actief programma voor jullie klaar. Van een goed gesprek tot een bivak bouwen en van klimmen in het bos tot samen een potje koken.

> Is dit iets voor jullie? Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VZsurvival

Denk mee met het nieuwe beleidsplan van de HGJB!

De HGJB is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende jaren. Welke thema’s vragen extra doordenking en aandacht in de huidige tijd? Dit wordt besproken op de achterbanmeeting van de HGJB. Ben je betrokken op het werk onder de jeugd in jouw gemeente; als jeugdleider, catecheet, jeugdouderling of predikant, denk dan mee. Of ben je tussen de 16 en 25 jaar en denk je graag mee over de HGJB-beleidsthema’s voor de komende jaren, meld je dan nu aan.

Tijdens een ontmoeting met ledenraadsleden, HGJB-collega’s en mensen uit de lokale gemeenten wordt er nagedacht of de HGJB de juiste beleidsthema’s op het spoor is. Op deze avond inventariseert de HGJB welke beleidsthema’s er in lokale gemeenten spelen en welke vragen en behoeften er in het land zijn.

De ontmoeting vindt plaats op 19 april. Er is beperkte capaciteit beschikbaar, dus meld je snel aan als je mee wilt denken met de beleidsthema’s via HGJB.nl/meedenken

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

·       Dank voor alle jongeren die zich inzetten om hulp te bieden aan de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor dreiging en oorlogsgeweld.

·       Bid dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel gebrokenheid ervaren wordt, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.

·       Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook dit seizoen werd er veel gevraagd van de flexibiliteit en doorzettingsvermogen van jeugdleiders. Bid voor hen in het bijzonder voor rust en ontspanning.

·       Bid voor het werk van de HGJB. Gelukkig kunnen veel activiteiten weer opgepakt worden. Bid voor jeugdwerkers en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid voor jongeren dat zij hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Nieuw cadeauboek; Belijden is doen!

Onder de titel ‘Belijden is doen’ komt de HGJB met een nieuw cadeauboek voor jongeren (en ouderen) die belijdenis hebben gedaan. Het is een verzameling van artikelen die eerder geplaatst zijn in de voormalige HGJB-jongerenbladen TijdSchrift en Cruciaal. Auteurs zijn onder anderen ds. W.J. Dekker, ds. G.J. Glismeijer, (wijlen) ds. H. Harkema, Diane Palm en Herman van Wijngaarden. De artikelen gaan bijvoorbeeld over geloof en bekering, moeite bij het geloven, geloven in de praktijk en de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Te bestellen via HGJB.kameel.nl

Vacatures bij de HGJB

Wil jij je inzetten voor kinderen, tieners, jongeren en hun gemeenten? Wil jij bijdragen aan de missie en visie van de HGJB? Kom ons team versterken! De HGJB is een bruisende jongerenbeweging die gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt bij het vormgeven van het jeugdwerk en die activiteiten organiseert voor jongeren. Bekijk onze vacatures op HGJB.nl/vacatures

_______________________________________________

Varia

Bunyan-reis met samenzang o.l.v. ds. D. J. Budding en organist Peter Wildeman

Maandag 30 mei vertrekt een groep reislustigen o.l.v. ds. D. J. Budding naar Zuid-Engeland. Naast oog voor John Bunyan en bezoek aan Bedford en Estow bezoeken we ook het D-Day museum aan de Zuid-Engelse kust. Uiteraard staat ook de hoofdstad Londen op het programma, waar ook Spurgeon werkzaam was. Naast deze elementen hopen we samen ook psalmen en Engelse Hymns te zingen o.l.v. Peter Wildeman. Deze vijfdaagse reis kunt u boeken op www.zang-reizen.nl. Naast deze elementen wordt er tijdens de samenzangdienst gecollecteerd voor de vluchtelingen in de Oekraïne. Van harte aanbevolen!

 

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood,

die volbrengen ’t recht van God, Kyrie eleison

 

Heer, om uw zachtmoedigheid,

vorst die op een ezel rijdt

en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.

 

Om de zalving door een vrouw,

vreugde-olie, geur en rouw,

teken van wat komen zou, Kyrie eleison.

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,

om de beker die Gij reikt,

om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

 

Here, om uw bloedig zweet,

als G’alleen de wijnpers treedt,

om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.

 

Om het zwijgen, het geduld,

Waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht’loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

 

Om het woord van godd’lijk recht

dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt G’uw geding beslecht, Kyrie eleison.

 

Om de doornen van uw kroon,

om de geesling en de hoon,

roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

 

Om uw kruis, o Heer, bidden wij,

m de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

 

Heer, om uw vijf wonden rood,

om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood. Kyrie eleison

Weerklank 150

Colofon

Redactie:

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 86

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam / Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam / Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo volente, zo God het wil. Het kerkblad 15 april is voor twee weken.

Erediensten

 

Zondag 10 april 2021 – Zevende lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur     wijk 3 Zuid, ds. C.A. van der DSluijs, Veenendaal

18.00 uur     wijk 2 Noord, ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur     ds. W.J. Westland, openbare belijdenis van het geloof

18.00 uur     ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

DE PAREL

09.30 uur     wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning

18.00 uur    wijk 3 Zuid, ds. Jochemsen, Goudriaan

Collecten

Morgendienst:     1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:       1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

OK: A1 Lenny Egas, A2 Nijnke Wijnja

NK: Maaike Schild, Barbera en Willemijn Verdoold

De Parel: A1 Gerrie de Ruiter, A2 Annemijn Koutstaal

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 40: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur     ds. J.C. Breugem, afscheid / bevestiging ambtsdrager

18.00 uur     ds. A. Bloemendal, Barneveld

Collecten

1. Stichting Draagt elkanders Lasten

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Heleen Verschoor, Natasja Groeneveld

____________________________________________

Donderdag 14 april – Witte donderdag

OUDE KERK

19.30 uur     wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, viering Heilig avondmaal

Collecte

Eigen gemeente – Eredienst

____________________________________________

Vrijdag 15 april – Goede vrijdag

OUDE KERK

09.30 uur     wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur     wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

19.30 uur     ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:     1. Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:       1. Eigen gemeente – Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 11

avonddienst: Psalm 69: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur     ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel

19.30 uur     ds. J.C. Breugem                   

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen     

Kinderoppas

Anne Breugem, Laura Verschoor, Guusje de Bruin

77-34,35

 Conflicten in de kerk

“Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.” 

(2 Timoteüs 4: 11)

____________________________________­­­________________

Wie is Markus? Vast een goede vriend of een warme collega? Paulus heeft hem blijkbaar nodig voor het zendingswerk waar hij mee bezig is.

Bovenstaande tekst blijkt een ontroerende zin, want in het verleden was het wel anders. In Handelingen 12 wordt Markus (zijn volledige naam is Johannes Markus) voor het eerst genoemd. Hij gaat mee op zendingsreis met Paulus en Barnabas (vers 25), maar dat is geen succes. Ze zijn nog maar net op weg of Markus ziet het niet meer zitten. Hij gaat terug naar huis en laat Paulus en Barnabas alleen (Handelingen 13: 13). Paulus is flink teleur gesteld in Markus en wil hem daarom, enige tijd later, niet opnieuw meenemen op zendingsreis (Handelingen 15: 36-39). De ervaring heeft Paulus immers geleerd dat Markus niet te vertrouwen is. Barnabas ziet het anders. Hij heeft vertrouwen in Markus en wil hem nog een kans geven. Het meningsverschil loopt zo hoog op dat er een conflict ontstaat tussen Paulus en Barnabas. Hun langdurige samenwerking wordt zelfs verbroken en hun wegen scheiden: Paulus gaat verder met Silas; Barnabas gaat verder met Markus.

Wie had er gelijk? Was Barnabas te goedgelovig, of was Paulus te zwart-wit? De Bijbel geeft daar geen antwoord op. Wel lezen we dus jaren later dat Paulus over deze Markus schrijft dat hij snel naar hem gebracht moet worden, omdat hij niet gemist kan worden. Er blijkt geen conflict meer te zijn.

Het eerste wat opvalt is dat grote dienstknechten van God, zoals Paulus en Barnabas, ook conflicten kunnen krijgen. Deze mannen, die zo vervuld waren met de Heilige Geest, lukt het niet om dit conflict op te lossen. Ze verbreken zelfs hun langdurige samenwerking om het evangelie te verkondigen. Vaak hebben we een te rooskleurig beeld van de eerste christenen. Daar zou alles nog krachtig en volmaakt zijn. De Bijbel geeft echter een genuanceerder beeld. Jezus redt zondaren en zijn gemeente bestaat uit ‘geredde zondaren’. Toen, en ook nu.

Het tweede wat opvalt, is dat ‘groeien in het geloof’ blijkbaar tijd kost. Ondanks de krachtdadige bekeringen van Paulus en Barnabas komt er toch dit conflict en ze komen er op het moment zelf niet uit. Hoe hebben ze hier later op teruggekeken? Zouden ze elkaar excuses hebben aangeboden? Misschien heeft Barnabas gezegd: ‘Ik besefte later dat je eerst weer wat vertrouwen had moeten krijgen in Markus, ik had niet zo moeten aandringen’. Misschien heeft Paulus gezegd: ‘Ik had niet zo scherp moeten zijn en Markus een tweede kans moeten geven’. De Bijbel beschrijft het niet, maar duidelijk is wel dat ze later niet meer dezelfde waren als vroeger.

Het derde wat opvalt is dat Paulus niet te trots is, om er duidelijk bij te zetten dat Markus hem van veel nut is voor de ambtelijke bediening. Het conflict was bekend in de toenmalige christelijke wereld, maar Paulus schrijft niet: ‘Achteraf viel het best mee met die Markus; verrassend, ik had het niet verwacht op grond van zijn eerdere gedrag’. Nee, er is geen gekrenkt eergevoel dat Paulus nog parten speelt. De grootheid van Paulus zit hem in het feit dat hij eerlijk schrijft dat hij Markus nodig heeft en dat Markus belangrijk werk doet. Paulus is hier de minste en daarmee groot in het koninkrijk van God. 

Het is een kleine opmerking van Paulus in dit vers over Markus, maar er zit een hele wereld achter. Het maakt ons duidelijk dat we niet te snel in paniek moeten raken van een conflict in de gemeente. Deze dingen gebeuren en gebeurden ook al in de vroege kerk. God verklaart ons rechtvaardig, maar we zijn niet direct veranderd in ‘heiligen’. De kerk bestaat uit zondaren die gered zijn door Jezus Christus en groeien in geloof kost tijd. Het duurt tijd om conflicten op te lossen en je eigen aandeel er in te zien. Wees daarom zelf nooit te trots om de minste te zijn en oude conflicten te begraven. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van grootheid.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente uit coronatijd

De kerkenraad is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Dit betekent, dat u zich met ingang van aanstaande zondag niet meer hoeft aan te melden voor de diensten, of daarvoor per groep wordt uitgenodigd. Het dragen van mondkapjes tijdens het verplaatsen kan dan ook achterwege gelaten worden. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer in de kerk en ook de 1,5 meter afstand is dan komen te vervallen. 

Wel willen we nog enige tijd rekening houden met mensen die, om welke reden dan ook, graag hun plaats innemen waarbij nog steeds voldoende afstand kan worden gehouden. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit voor iedere dienst in de Oude Kerk en de Parel aangeven via ‘meevieren.nl’. Ook in de Nieuwe Kerk worden hiervoor plaatsen gereserveerd.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 februari 2022

De diaconale collecte zondagmorgen is deze keer een algemene collecte. De diaconie ondersteunt vanuit deze collecte diverse (kleinere) doelen en organisaties. Vaak zijn dit doelen en organisatie die ook op het giftenplan staan. Deze keer noemen we als voorbeeld de stichting Friendenstimme.

Jarenlang werden de christenen in de Sovjet-Unie hevig vervolgd. Voorgangers, zondagschoolleiders, boekdrukkers en vele anderen werden opgepakt en in strafkampen opgesloten. En dit alleen maar omdat ze er openlijk voor uitkwamen dat zij in God geloofden. 

Door dit schrijnende leed hebben Nederlandse christenen in 1979 Friedensstimme opgericht met als doel deze christenen bij te staan in gebed en hulp.

Nadat in 1990 de Sovjet-Unie ophield te bestaan kwam er geleidelijk ook meer vrijheid voor christenen. Er ontstond in de christelijke gemeenten een groot verlangen om het Evangelie in heel het gebied van de voormalige Sovjet-Unie te verkondigen. God riep hen daartoe op vanuit Zijn woord. Maar nog leven er in Rusland en de landen er omheen miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Friendenstimme maakt dit werk mogelijk omdat ze geraakt zijn door de nood van deze mensen.

Daarom weten zij zich verbonden met 116 evangelisten. Friendenstimme zendt zelf niemand uit, maar ze helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

Graag wil de diaconie deze stichting en al het werk onder uw aandacht en gebed brengen.

Mogen wij deze stichting en alle anderen welke wij vanuit al de algemene collectes ondersteunen van harte bij u aanbevelen?

Diaconale collecte biddag 2022

Op deze biddag wil de diaconie de diaconale collecte bestemmen voor de stichting Werkers in de Wijngaard.

Via deze stichting doet Lea van de Riet-Luijten heel veel goed werk onder de jeugd in Zuid-Afrika.

De Stichting Werkers in de Wijngaard stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in Mattheüs 28: 18-20.

Dit betekent dat de stichting gericht is op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen. 

In zuid Afrika gebeurt dit door activiteiten, zoals: jeugdevangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw en toerusting 

In het werkveld waar Lea van de Riet-Luijten werkzaam is, is er vooral geld nodig voor:

1. Kampweekend of kampzaterdag organiseren voor de kinderen (er is geld nodig dat gebruikt wordt voor betaling van de bus, huur van het kampterrein + begeleiding)

2. Aankoop schoolspullen en boeken voor de kinderen die bij Lea op de clubs en middagen komen.

3. En eventueel de helpers van de Bijbelclub ondersteunen met voedselpakketten. Zij hebben vaak geen inkomen en hebben het dus niet breed.

Laten wij dit zo belangrijke werk met elkaar ondersteunen en ook opdragen in ons gebed.

ZENDING

Zendingscollecte zondag 6 maart

De eerste collecte op de tweede lijdenszondag is een zendingscollectie. Deze collecte is voor de IZB, bestemd voor het project ‘Geloven in Spangen.’ Dit is een jonge christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen, die ontstaan is vanuit het missionaire werk in de wijk. Deze gemeente komt elke zondag bij elkaar. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos  betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. In de projecten staat de

onderlinge relaties centraal. Door Gods liefde willen ze een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Geloven in Spangen is verbonden met de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? 

Bericht van Lea van der Riet

Hallo allemaal,

Ons verlof zit er bijna weer op. We hopen zaterdag 26 februari terug te vliegen naar Zuid-Afrika. Wat hebben we een fijne tijd hier gehad! We zijn enorm dankbaar dat we gebruik mochten maken van een heerlijk huis, een auto en allerlei geleende spullen. We hebben heel wat bezoekjes afgelegd, mensen gesproken en verschillende presentaties gegeven over het werk in Zuid-Afrika. Heel veel dank ook voor giften die gegeven zijn, waaronder ook een gift van € 1000,- van ‘Blik op Maat’.

Wilt u iets zien over het kinderevangelisatiewerk in Zuid-Afrika? Dan kunt u o.a. op de Facebookpagina van de kerk een korte interview zien met wat beelden vanuit Zuid-Afrika.

Bij deze willen we ook Lia Eskes heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze gedaan heeft in de thuisfrontcommissie. Dat werd altijd gedaan met veel enthousiasme en betrokkenheid. Door het vertrek van Lia is er nu een open plek in de thuisfrontcommissie. Zou u/jij het leuk vinden om deel te zijn van zo’n commissie? Neem dan contact op met Nellie Wijnja (06 51 69 01 95).

Lea van der Riet

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden,

Het werk van Special Joy is in volle gang. We bezoeken regelmatig diverse gezinnen met mensen met een beperking en kijken waar we hen kunnen ondersteunen. Die ondersteuning verschilt per gezin. De één heeft vriendschap nodig, de ander heeft vooral medische zorg nodig en weer een ander heeft praktische hulp nodig. 

Neem bijvoorbeeld Brian, een jongen van 14 jaar, kan niet praten, heeft hersenbeschadiging opgelopen, kan niet goed voor z’n eigen hygiëne zorgen, is nooit naar school of dagbesteding geweest, is verstoten door z’n ouders en opgevoed door z’n opa en tante. Hij is ondeugend en vriendelijk, en we genieten van het contact met hem. Voor hem en zijn familie is het belangrijk dat we werken aan zijn dagbesteding, hygiëne en het contact met zijn omgeving. Dankzij uw steun en betrokkenheid mogen we dit werk doen en hebben we hem onder andere een nieuw matras kunnen geven met een hoes eromheen (tegen het in bed plassen). Dank u wel!

17 december was het zo ver, de bruiloft van Derrick en mij. Het was een bijzondere dag! We willen jullie heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten. Heel erg leuk om die ook in Uganda te mogen ontvangen!

Hartelijke groet,

Derrick en Amy Ainomugisha-de Jong

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Uitnodiging Mannenvereniging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 87ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur. 

De gastspreker op deze avond is ds. E.E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht met als thema: Maar wat zou God van die versnipperde Kerk vinden? Ds. Bouter, auteur van het boek ‘De Kerk heeft de toekomst’ schreef in zijn inleiding: ‘In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat de Kerk inderdaad bedoeld is om zichtbaar en tastbaar in de wereld aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Zo is zij een baken van hoop, een belofte voor de toekomst. Zij is een moeder die ons draagt in ons geloven. Het leven van Jezus biedt ons veel doorkijkjes op zo’n tastbare Kerk, zo ontdekte ik. Dat overweldigde me. In deze doorkijkjes ontdekken we wat God met de Kerk wil. Ook gaat voor onze ogen iets open van de toekomst van de wereld, de toekomst van de kosmos. En we leren hoe we nu moeten leven, in die ene Kerk’.

De leden van de -87-jarige jonge mannenvereniging  nodigt jong en oud uit deze avond bij te wonen. 

Van harte welkom.

Bijbelgesprekskring

Op 3 maart is er weer gesprekskring. Dan wordt de Algemene brief van Judas behandeld door Annelies Batenburg. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Jeugdrubriek

Werkvakantie

Mogelijk weet je al dat er deze zomer binnen onze gemeente een werkvakantie voor jongeren  wordt georganiseerd.

In de eerste twee weken van augustus willen we een bijdrage leveren aan de bouw van een Sociaal Diaconaal Centrum in Misca, in het Hongaarssprekende deel van Roemenië.

Op de eerste informatie-avond in januari hadden we een goede opkomst van jongeren, we willen deze graag op 11 maart a.s. herhalen. Deze wordt gehouden op het adres Peulenstraat Zuid  95 en begint om 20.00 uur.

Graag heten we je dan van harte welkom (ook de meiden!), je aanwezigheid verplicht je tot niets !

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Dick Klein (06-12 96 28 39) of met onze jeugddiaken Willem Burggraaf (06-15 15 69 45).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de erediensten

Komende zondag wordt het Woord van God verkondigt door twee gastvoorgangers. De één is voor ons als gemeente wat bekender dan de ander. In de morgendienst gaat ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk voor. In de avonddienst verwachten we ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht. Het is bijzonder dat we deze zondag als gehele wijkgemeente weer samen kunnen komen. Laten we, als het even kan, in dankbaarheid onze plaats innemen.

Zondagmorgen 6 maart hoop ik u voor te gaan in de morgendienst. We lezen dan het laatste gedeelte van de Bergrede. De Heere Jezus sluit af met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. U kunt deze gelijkenis vinden in Mattheus 7: 24-29. In de avonddienst is er dan een leerdienst over het negende gebod: U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ds. P. van de Voorde hoopt in deze dienst voor te gaan.

Woensdag 9 maart is er Biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens om 9.30 uur ga ik in de Nieuwe Kerk voor. Deze dienst is speciaal gericht op de kinderen. Vanuit Daniël 6 staan we stil bij het thema: Blijven bidden! In de avonddienst mag ik u eveneens voorgaan. We lezen dan het gedeelte in de Bergrede over het gebed. Ik heb dat gedeelte bewust laten liggen voor de Biddag. De schriftlezing is dan Mattheus 6: 5-15.

Koffiedrinken na de dienst (en nog meer)

M.i.v. vrijdag 25 februari zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. Dat betekent dat we als gemeente weer gezamenlijk alle kerkdiensten kunnen bezoeken. U bent daar in de afgelopen week over geïnformeerd. Ook alle andere activiteiten kunnen weer opgepakt worden. We zijn de Heere God dankbaar voor deze mogelijkheden. Want Hij is het Die ons dit alles geeft. Zondag 6 maart zullen we na de morgendienst met de gemeente weer gaan koffiedrinken in De Parel. Ook zullen verschillende nieuwe gemeenteleden zich voorstellen. Op vrijdag 17 juni zal er een wijk (na)middag/avond georganiseerd worden bij Benschop speelplezier in Nieuwland. Dit betreft niet alleen de jonge gezinnen van onze gemeente, maar ook de oudere gemeenteleden zullen hier nadrukkelijk voor worden uitgenodigd – om elkaar te ontmoeten en hun inbreng te hebben op deze middag/avond. Binnenkort hoor u hierover meer. 

Verkiezingen ambtsdrager

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 21 februari is broeder J. van Haarlem verkozen tot diaken. Wij wensen broeder van Haarlem van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 24 februari. Dat betekent dat broeder van Haarlem uiterlijk op donderdag 3 maart zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u hem samen met zijn vrouw gedenken in uw gebeden?

Catechese

In de week van de voorjaarsvakantie en de week van Biddag zijn er geen catechisaties!

Oostwijzer Notitie- en doorgeefboek

Bij het verschijnen van de Oostwijzer in september is er een notitieboek de gemeente ingegaan, waarin men een bemoediging kon schrijven voor gemeenteleden. De bedoeling was dat dit notitieboek op deze manier de gemeente door zou gaan. Als redactie zijn we erg benieuwd of het notitieboek zijn weg heeft gevonden. Wil degene die het notitieboek op dit moment in zijn of haar bezit heeft, even contact opnemen met Cora Westland? Dit kan telefonisch of via oostwijzerhghg@gmail.com.

Giften

Ouderling H.W.G. Kant ontving voor de Kerk € 50,-, voor de GZB € 30,-, voor de Diaconie  € 25,-en voor de Kerk (energie) € 25,-. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel, het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neder.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

De voorjaarsvakantie breekt weer aan. Even een rustmoment voor onze kinderen en jongeren. Wellicht dat anderen vrij zijn van hun werk en een week van ontspanning hebben. Geniet er van! U en jou een hartelijke groet uit de Pastorie aan de Vinkeweer, 

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bij de diensten l

Zondagmorgen en -avond is het weer mogelijk om naar de kerk te gaan. Op zich is dat geen nieuws. Dat is iedere zondag mogelijk. Wel is het bijzonder, dat er sinds een hele lange periode geen beperkingen meer zijn. We hoeven ons niet meer via Meevieren.nl in te schrijven, maar kunnen gaan, zonder dat we ons aan hoeven te melden. Een mondkapje op bij het naar binnen of naar buiten gaan, is ook niet meer nodig, terwijl we ook geen afstand t.o.v. elkaar meer hoeven te houden, terwijl er ook geen maximum aantal bezoekers gehanteerd hoeft te worden. Dit is, zoals we dat voor coronatijd gewend waren. We zijn dankbaar dat dit allemaal weer mogelijk is. Natuurlijk houden we de basisregels wel in acht, want als we ons niet in orde voelen, willen we onze mede kerkgangers niet besmetten en dan blijven we thuis. Nu is het zo, dat dit in de meeste gevallen gelukkig maar van korte duur is. We kijken uit naar zondag waar we weer een groter deel van de gemeente hopen te ontmoeten dan dat we de laatste weken gewend waren. Komt u ook weer? Iedereen is van harte welkom!

Bij de diensten II

Zondag breekt de lijdenstijd weer aan. Het is dan de eerste lijdenszondag. Tijdens de morgendienst gaat onze wijkpredikant ds. M. Dubbelman voor in De Parel. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen voor. Vorige week schreven we nog in ons kerkblad dat hij op 16 februari jl. 25 jaar in het ambt van predikant mocht staan. Fijn is het dat we hem zo kort daarna in ons midden mogen hebben om het Woord te bedienen.

Voorjaarsvakantie

Als u dit leest is de voorjaarsvakantie weer begonnen. Een aantal van onze gemeenteleden zal daarom zondag niet in ons midden zijn, maar elders met vakantie. Wij wensen hen een goede tijd toe, waarin zij zich mogen ontspannen. Na een week van recreëren, hopen we hen vanaf zondag 6 maart weer uitgerust in ons midden terug te zien.

Na de dienst

Nu de beperkingen weer opgeheven zijn, willen we zondagmorgen 13 maart, na de dienst in De Parel, met elkaar ook weer napraten over de dienst en andere zaken onder het genot van een kop koffie of thee, terwijl er voor de kinderen fris zal zijn.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 3 april in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 19 maart aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Biddag

Woensdag 9 maart a.s. is het biddag voor gewas en arbeid. Eerder was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit. (Bron: PKN)

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 maart a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verhuisbericht

Zaterdag 12 februari jl. zijn Aart en Hannie Verwoerd verhuisd van Oranjestraat 61 naar Jacobsweer 16, 3371 PJ. We wensen jullie veel zegen in de nieuwe woning!

Pareldienst

Zoals u/je kunt zien op de poster is er ná de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Van harte welkom!

Citaat

‘Christus wil dat wij in Zijn weg gaan, terwijl de wereld wil dat wij haar weg inslaan.’

Willem Teellinck (1579-1629)

Bidden en danken

We danken voor allen die zich inzetten in en om de eredienst, zoals onze technici, kosters, muziekgroepen en organisten.

Eenheid en begrip voor elkaar. Dat is ook in Bangladesh enorm belangrijk. Bid dat de lokale partners van Open Doors en de verschillende denominaties goed samenwerken om zo nog meer mensen enthousiast te maken om de Here Jezus te volgen.  (Gebedskalender Open Doors)

Veel mensen in Malawi en Mozambique zijn zwaar getroffen door overstromingen als gevolg van cycloon Ana. Zij zijn hun onderkomen, dieren, bezittingen en oogst kwijtgeraakt. De GZB heeft een bijdrage gegeven om noodhulp te verlenen aan getroffen families. Bidt u mee voor de gezinnen in nood en de wederopbouw? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en op biddag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Doopzitting

Donderdag 17 maart zal er om 19.30 uur doopzitting worden gehouden in de grote consistorie van de Oude Kerk. Ouders die hun kinderen willen laten dopen zijn hartelijk welkom en kunnen dit vooraf opgeven bij de predikant. De doopdienst staat gepland op zondag 27 maart.

Heilig Avondmaal

Afgelopen zondag mocht het H.A. bediend worden. In de morgendienst stond in  de prediking  de uitnodiging centraal van Jezus om aan Zijn tafel te komen om ons Zijn nabijheid, liefde en vertroosting te geven. ’s Avonds ging het erover hoe wij de tafel des Heeren weer teruggaan naar het ‘volle leven’. We hopen dat u allen een zegen ontvangen hebt aan de tafel. Als dat niet zo is, dan kan een terugdenken (gedenken) aan het avondmaal van afgelopen zondag nog tot grote zegen zijn voor ons hart. 

Lijdenstijd

Volgende week zondag 27 februari zal het de eerste Lijdenszondag zijn. Zeven zondagen lang mogen we in het bijzonder nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. In de Oude Kerk werden de 40 dagen vóór Pasen de ‘Vastentijd’  genoemd. De meditatie over Zijn lijden zal ons een dieper inzicht geven wie wij in onszelf zijn, overtreders van Gods Wet. Maar die overdenking zal ook tonen hoe groot de liefde van Christus is om dit zware lijden voor ons te doorstaan om ons daardoor vergeving van zonden en het nieuwe leven te geven. 

Giften 

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens huisbezoek een gift van € 100,- voor de Kerk en een gift van € 100,- voor de diaconie.

Biddag

Woensdag 9 maart hopen de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. Ook dit jaar hebben Gods zegen nodig bij het zaaien van en oogsten van het gewas en bij ons werk. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ (Psalsm 81: 12)

Afwezigheid predikant

Onze predikant ds. P. van de Voorde is in de voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 5 maart een weekje met vakantie. Onze kerkelijk werker de heer R. Verkaik wil deze week voor hem waarnemen.

Gelezen/gehoord

‘Christus Jezus heeft geen kritiek op zijn echtgenote. Ze dwaalt vaak van Hem af en doet daarmee zijn Heilige Geest verdriet, maar Hij laat zijn liefde niet door haar fouten beïnvloeden. Hij corrigeert haar soms, maar altijd op de meest liefhebbende manier, met de beste bedoelingen. Hij staat niet stil bij onze dwaze fouten. Hij koestert geen wrok. Hij vergeeft ons en houdt, nadat wij hebben gezondigd, net zoveel van ons als daarvoor.’

(Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) uit zijn Bijbels Dagboek ‘Elke morgen nieuw’)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat er weer voor iedereen plaats is in de kerk, nu de maatregelen worden opgeheven. Verbonden met al die miljoenen christenen wereldwijd, mogen we op de eerste dag van de week de opstanding van onze Heere en Heiland vieren. Juist dat laatste bemoedigt ons om Hem en elkaar te ontmoeten in de eredienst. Hij is in ons midden, Die spreekt door Woord en Geest, en wij mogen antwoorden. De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en woensdag 9 maart (biddag) gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 februari

14.15 uur zondagschool –   De Parel

Maandag 28 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 1 maart

19.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Woensdag 2 maart

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 3 maart

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Zaterdag 5 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 maart

14.15 uur zondagschool – De Parel

Maandag 7 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

Dinsdag 8 maart

19.15 uur Emmauswandeling – verzamelen OK

20.00 uur  Wijk Zuid opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Donderdag 10 maart 

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 maart 

19.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Algemene berichten

Hulp vervolgde christenen

Een eigen bijbel voor vervolgde christenen 

Het hebben van een eigen Bijbel lijkt soms heel gewoon, maar dat is het niet. Miljoenen vervolgde christenen hebben er geen. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor Bijbels te ondersteunen. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel en de bestelde potgrond kan op 19 maart 2022 worden opgehaald.

Bestellen of schenken

Bij het bestellen van potgrond kiest u op de HVC-website een afhaalpunt bij u in de buurt, bijv Kooz Kozijnen Wiedhaak 1 Hardinxveld Giessendam, of bij Fam den Toom, Goeman Borgesiusweg 9 Sliedrecht.

Zaterdag 19 maart kan de bestelde potgrond van 10:00 tot 14:00 uur worden opgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Grote vraag naar Bijbels

De vraag aan om Bijbels aan HVC neemt alsmaar toe. Dankzij de ‘Plant een Bijbel’ kon HVC voorgaande jaren al veel mensen een eigen Bijbel geven in landen als China, Iran, Irak, India, Pakistan en Noord-Korea. Daar waar nodig smokkelt HVC de Bijbels naar hen toe. HVC brengt ze naar afgelegen gebieden en deelt ze uit in gevangenissen. Steeds weer overheerst dankbaarheid wanneer christenen hun eigen Bijbel ontvangen. HVC droomt ervan om in 2022 dankzij de potgrondactie 7.500 Bijbels uit te delen. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Lees meer op: www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel

GZB-voorjaarscollecte

Kerk Nepal komt op voor gehandicapten

De voorjaarscollecte van de GZB is bestemd voor de kerk in Nepal. Die helpt mensen met een handicap. Die tellen in dit hindoeïstisch land helemaal niet mee.

Neem de blinde Ramu. Door de lockdown verloor hij zijn baan en inkomen. Hij had geen geld meer om eten te kopen voor zijn eveneens blinde vrouw en hun twee kinderen.

Wat een opluchting toen de kerk in zijn dorp hen te hulp schoot! De kerk gaf hen voedsel, gas voor verwarming en andere basisbehoeften voor dit gezin in diepe armoede. Ramu en zijn vrouw zijn geraakt door de hulp die ze vanuit de kerk kregen. Graag willen ze weten wat deze kerkmensen drijft. Met behulp van een audiobijbel volgen ze nu een Bijbelcursus. 

Help de jonge gemeenten in Nepal om van betekenis te zijn voor mensen zoals Ramu. Met een bijdrage van € 15 kunnen zij een voedselpakket uitdelen. Helpt u ook mee?

U kunt helpen op de volgende manieren:

Gebruik de collectemethode van uw gemeente 

Doneer via de Tikkie of de collectefolder of via www.gzb.nl/voorjaarscollecte

Blijf bidden voor het zendingswerk

Ga in november dit jaar mee op ‘zendingsreis’ naar Nepal, www.gzb.nl/experience.

Voor meer informatie, zie www.gzb.nl/voorjaarscollecte.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 27 februari 2022 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Friendenstimme

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud Kerk gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Mieke de Bruin, Deborah Bijkerk, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Anne van der Vlies, Methilde de Ruiter, Heidi Verdoold

De Parel: Nienke Burggraaf, Anne Sofie Slob

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 135: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

18.00 uur prop. H.G. van Ingen, Zegveld

Collecten

1. HGJB 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Renske de Knegt, Anke Vogel

Zondag 6 maart 2022 – tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde, HC-43

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.H. van Trigt, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Hanna van der Wetering, Marja van der Wetering

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Rhode Quist, Anne Schild

De Parel: Jeanine Koesveld, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 7

avonddienst: Psalm 52: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten 

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk – voorjaarszendingscollecte

Kinderoppas

Dirry Blom, Manuela de Koning, Natasja Groeneveld

Woensdag 9 maart – Biddag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg 

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Werkers in de Wijngaard

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente -Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Janine de Bruin, Priscilla Egas

Voorzang (beide gemeenten) 

morgendienst: Psalm 47: 1

avonddienst: Psalm 65: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

77-31

 WEG ER MEE!

“U zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen.” 

(Micha 7 : 19)

____________________________________­­­________________

 In deze dagen -rond 1 februari- worden er weer herinneringen opgehaald aan de aangrijpende gebeurtenissen, die zulke diepe sporen hebben getrokken. Het woeste water nam bezit van het land, dat in vorige eeuwen aan de macht van de zee ontworsteld was. Het werd ook een graf voor velen, die het niet konden ontlopen. Als we daaraan denken, begrijpen we, dat de zee in de Bijbel meer dan eens het beeld is van de dood, die ons als een onweerstaanbare macht meevoert naar het graf.

Nu blijkt de zee in het Woord van de Heere toch ook een andere betekenis te hebben. Dat is tot verwondering. Micha, die ‘kleine’ profeet, heeft daarover grote dingen te zeggen. In gedachten zien we hem bij de zee staan, die op sommige plekken heel diep is. Wat is daar te vinden? Wij weten het: daar zijn óók allerlei dieren, net als op het land. Alleen zien we die niet, want ze komen nooit aan de oppervlakte.

Maar die dieren zijn niet alléén. Ze hebben een heel bijzonder gezelschap: de zonden van gevallen mensen. Hoe komen die daar dan? Wel, de Heere heeft ze er zelf in gegooid. Dat is de inhoud van het evangelie, dat Micha mag brengen.

Wat zijn dat voor zonden? Dat zijn zonden van hen, over wie God zich ontfermde. Te midden van de verwording van het leven -óók tóen- waren er kennelijk mensen, die zich van die nood bewust waren. Zij leden onder het kwaad dat ze om zich heen zagen en onder de zonde, die ze in hun eigen leven zagen voortwoekeren. Die zonde is als een monsterachtig gebeuren, dat ons bedreigt, dat ons als een onoverwinbare macht wil meeslepen naar een eeuwig verderf.

Wat wij niet kunnen, dat doet de Heere. Hij pakt die zonden beet, die als een molensteen om de hals kunnen hangen en werpt ze in de zee. Letterlijk staat er: ‘Hij slingert ze van zich af, zó de zee in’. Daar zinken ze als een zware steen naar de diepte.

Ze kunnen dus nóóit meer naar boven komen. Dat wil zeggen: ze kunnen nóóit meer tot een eeuwig verderf leiden, even zeker als de Heere er nóóit meer op terug zal komen. Dat is tot een rijke en diepe troost voor allen, die met hun schuld en zonde de toevlucht tot de Heere mochten nemen. Hij heeft hen als ’t ware laten zien, dat Hij die zonden beetpakte en in de zee gooide.

Heb je er dan ook nóóit last meer van? Dat is wat anders. Al liggen die zonden op de bodem van de diepzee, onbereikbaar, dan kan de gedachte daaraan je nog genoeg benauwen. In tijden van geestelijke donkerheid of van aanvechting van de kant van de boze. Dan lijkt het wel, of die zonden nog levensgroot voor je staan en of de duivel ze allemaal boven water haalt: ‘Kijk, hier zijn ze!’

Daar komt bij, dat we dagelijks opnieuw zonde doen. Dan liggen er -om zo te zeggen- weer zonden op het strand. Dan moet de Heere ze dus weer opnieuw in de zee gooien. Welnu, dat doet Hij ook. Het Hebreeuwse woord geeft aan, dat Hij het niet éénmaal maar vele keren doet. Altijd weer opnieuw. Datzelfde Hebreeuwse woord zegt het zo mooi: ‘Hij gooit die zonden de zee in, zover als het maar kan!’

Hebt u last van uw zonden? Stapel ze dan niet op voor uw voeten maar brengt ze ‘bij de zee’ en bid en bedel: ‘Heere, werpt U ze maar in de zee. Ik kan ze niet tillen, laat stáán ze ver van mij vandaan gooien’.

Dit alles is alleen mogelijk dankzij het werk van de Heere Jezus. Die zonden kunnen op de bodem van de zee blijven liggen, omdat Hij er óók was. Dieper kon Hij niet wegzinken in de diepten van de zee.

Wonderlijk: dan zien we die zee tóch ook weer als een plaats van de dood. Net als in 1953, weet u wel. ‘Al Gods golven waren over Hem’. In de stormvloed van Gods toorn ging Hij ten onder.

Juist daardoor wordt die diepe zee een plaats, waar de zonden eeuwig kunnen blijven. Christus stond op uit de wateren van de dood, de zonden bleven achter. Ze blijven óók achter, als voorafgaande aan het laatste oordeel de zee haar doden terug geeft.

Straks is de zee er niet meer. En de zonden al helemáál niet. Dan is er de glazen zee met aan haar oevers de schare van de zangers, die het lied van Mozes en van het Lam zingen. Blijft de vraag: wáár laten wij onze zonden?

ds W.Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

In vervolg op de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen en de adviezen vanuit het CIO / PKN is afgesproken dat de aantallen bezoekers in de kerkdiensten weer worden opgeschaald. Met ingang van zondag 30 januari zijn er in de Oude Kerk en in De Parel weer zoveel kerkgangers welkom, die op een veilige afstand een plaats kunnen worden geboden. Concreet zijn hiervoor de aantallen beschikbare plaatsen in het registratiesysteem aangepast. Het aanmelden voor deze diensten blijft ongewijzigd via “meevieren.nl”. Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost verder worden geïnformeerd.

Ook voor het kring- en verenigingswerk is er meer ruimte gekomen. Alle bijeenkomsten kunnen weer worden georganiseerd onder de geldende basismaatregelen van de overheid. De kerkelijke gebouwen zijn hiervoor beschikbaar, een coronatoegangsbewijs is niet van toepassing voor deze bijeenkomsten.

25 jaar

Op 2 februari was het 25 jaar geleden dat kerkelijk werker R. (Rook) Verkaik werd verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam / Neder-Hardinxveld. Hiermee is hij tegelijk ook 25 jaar als kerkelijk werker actief binnen de landelijke kerk. Inmiddels is hij op meerdere plaatsen actief en mag hij ook andere gemeenten dienen. Wij feliciteren hem met dit jubileum en wensen hem, samen met zijn gezin Gods zegen toe. Als gemeente danken wij hem in het bijzonder voor al die jaren van inzet en betrokkenheid en dat we ook nu nog steeds een beroep op hem kunnen doen.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Honderd handig / wie helpt?

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest hónderden lapjes te sorteren en bij elkaar te voegen tot lappendekens. Dat heeft geresulteerd in ongeveer 30(!) dekenpakketten, die klaar staan om aan elkaar gezet te worden.

Wie wil ons daarbij helpen? Een gezellig werkje tijdens deze lange saaie winterdagen/-avonden en nuttig bovendien! Misschien ook leuk om samen met een ander / anderen te doen.

Pakketten kunnen opgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184-61 10 08.

Ontvangen uit erfenis

Vorig jaar februari overleed mw. A.C. (Ans) den Breejen. Zij woonde het grootste deel van haar leven in het huis waar ze was geboren, op Nieuweweg 187. Naast een aantal legaten heeft ze bij testament bepaald dat het restant van haar nalatenschap moest worden verdeeld over 7 erfgenamen, met name genoemde organisaties. Zowel onze diaconie als onze kerkelijke gemeente waren ieder 1 van deze 7. In afwachting van de definitieve afrekening hebben zij eind vorig jaar elk € 45.000,-, als voorschot ontvangen (het grootste gedeelte van hun erfdeel).

De beide colleges hebben deze nalatenschap in verwondering en met grote dankbaarheid aanvaard. De kerkrentmeesters zullen met dit bedrag de voortgang van de eredienst en het pastoraal werk in de eigen gemeente ondersteunen. De diakenen besloten om het hen toekomende bedrag volledig te besteden aan een doel dat paste binnen de belangstelling van Ans den Breejen.

Graag willen zij hiermee een bijdrage leveren aan de financiering van de uitbreiding van de Interlakes School in Ethiopië met een aantal leslokalen, waartoe onlangs door het bestuur is besloten. Dankzij deze uitbreiding kunnen nog meer leerlingen profiteren van kwalitatief goed christelijk onderwijs.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Aanstaande zondag zal de diaconie de opbrengst van de diaconale collecte bestemmen voor een project in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. Deze bestemming wil de diaconie van harte aanbevelen en wilt u dit project ook meenemen in uw voorbede?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 2021 en toezeggingen Actie Kerkbalans 2022

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

151.171

175.000

-23.829

Giften

40.547

6.000

34.547

Overige collecten

7.143

8.500

-1.357

Erfenissen en legaten

45.000

2.500

42.500

Totaal

243.861

192.000

51.861

Zeer dankbaar zijn we voor de ontvangen collecten en giften in het afgelopen jaar. Hiermee doelen we zowel op een aantal grote giften, maar zeker niet minder op de ‘twee kleine munten van een weduwe’. In verwondering mochten we ook een nalatenschap van een overleden gemeentelid aanvaarden.

Vrijwillige bijdragen 2021

In 2021 is € 390.676,- ontvangen aan Vrijwillige Bijdrage. Ook dit stemt ons zeer dankbaar. Het is ruim boven het begrote bedrag van € 350.000,- en ook boven het toegezegde bedrag van € 378.182,-. 

Vrijwillige bijdragen 2022

Afgelopen twee weken is de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Mede door de inspanningen van de 3 wijk coördinatoren en de vele vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en weer ingezameld mogen we terugkijken op een geslaagde actie. Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de gemeente ook dit jaar bereid is om het kerkelijk werk te steunen. Er is een bedrag van ruim € 392.000,- toegezegd voor de vrijwillige bijdrage in het jaar dat voor ons ligt. Eerder legden wij u een begroting voor met een aanzienlijk tekort. Dat de toezeggingen dit jaar ruim meer zijn dan wat in de begroting was opgenomen verkleint het verwachte tekort aanzienlijk. Hierdoor zijn ook in dit nieuwe jaar de middelen voorhanden om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.

Wij bedanken de gemeente voor deze steun en danken bovenal de HEERE God, dat Hij dit geeft.

College van kerkrentmeesters

Héj!

Ben jij tussen de 18-35 jaar?

En heb jij goede ideeën?

Dan horen wij die graag!

De evangelisatie commissie is benieuwd naar jullie ideeën en voorstellen hoe we als kerk Gods goede boodschap in ons dorp kunnen delen. 

Misschien heb je de uitnodiging al in de bus gekregen. Maar hierbij anders nogmaals van harte uitgenodigd voor een ‘Brainstorm avond’

Wat? Brainstorm avond

Met elkaar nieuwe, frisse manieren bedenken hoe we onze missionaire roeping handen en voeten kunnen geven. Heb jij een idee? Kom die dan deze avond met ons delen en bespreken!

Wanneer? Donderdagavond 10 februari 2022

Om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur) 

Waar?: De Parel

Voor wie?: Alle jongeren (ca. 18-35 jaar)

Wil jij eenmaal één avond vrijmaken om samen met ons na te denken over de toekomst van het evangelisatiewerk in onze gemeente? Dan zien we je graag! (En neem gerust iemand mee).

Mocht je nu niet tot deze leeftijdsgroep behoren, maar wel een goed idee hebben? Dan mag je dat natuurlijk ook zeker laten weten, graag zelfs. Mail dan naar: ec@hghg.nl

Voor meer informatie of bij vragen mail ons!

Namens de evangelisatie commissie,

Marco Kraaijeveld

ec@hghg.nl

PS. Mocht je verhinderd zijn (in quarantaine bijv.), mail je idee(ën) dan zeker door!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 februari staat er een kringmorgen gepland en willen we verder gaan met hoofdstuk 12 uit het boekje. We zijn inmiddels aangekomen in Sodom en zullen nadenken over het gedeelte uit Gen. 19: 1-14. Iedereen hartelijk welkom om 9.30 in de Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagavond staat het achtste gebod centraal in de dienst. Zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus bespreekt dit gebod en laat ons zien dat het er ook om gaat hoe wij met onze eigen bezittingen omgaan. Wat betekent dit gebod voor ons geld en goed? Waarom is dat niet om het even? Over die vragen denken wij na in deze leerdienst. We lezen in de dienst opnieuw uit de Bergrede: Matth. 5: 42-6: 4 en 6: 19-25. We lezen daarbij 2 Korinthe 8: 1-9. Het is mooi om dat thuis vast door te nemen.

Bijbelkring

De Bijbelkring die afgelopen woensdag niet door kon gaan wordt verplaatst naar woensdag 9 februari. Aan de beurt is hoofdstuk 4 uit het boekje. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 11,50 (collectebonnen) voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Wij moeten het als een bijzonder voorrecht beschouwen als het ons vergund is de heilige vergaderingen (erediensten) bij te wonen, waar de gelovigen elkaar opwekken om God te dienen en Hem aan te roepen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Ineens was corona ook in ons gezin. Gelukkig hebben we milde klachten. Het betekende intussen wel dat de preekbeurten niet door konden gaan. Het was bijzonder jammer om niet in de Kerk, School en Gezinsdienst te kunnen voorgaan. Toch heeft het evangelie geklonken: Zoek eerst het Koninkrijk van God! Het viel mij op in de preek dat ‘eerst’ verbonden werd met ‘het beste’. Laten wij God het beste van ons leven geven!

Door corona is mijn agenda wel wat door de war gehaald. Graag had ik in de achterliggende week een heel aantal ouderen van de gemeente willen bezoeken. Op een later moment hoop ik dat zeker te doen, maar dat kan dus even duren!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik op afgelopen zondag

Dankbaar kijken we terug op de diensten van afgelopen zondag. Dankbaar ook, omdat juist in de week ervoor er versoepelingen waren afgekondigd en we met meerdere mensen weer de diensten konden bezoeken. De morgendienst stond in het teken van Kerk, School en Gezin. Tijdens de dienst werden diverse liederen, die op school waren geleerd, gezongen door een kinderkoor o.l.v. Marjolein, terwijl we als gemeente mee mochten zingen. Jammer was het dat een paar kinderen positief getest waren op corona, zodat zij en hun ouders er niet bij konden zijn. Het thema van de preek was “Niemand is als jij” n.a.v. 1 Samuël 16: 1-13.

Tijdens de avonddienst mochten er 13 broeders in het ambt worden (her)bevestigd. Er werd afscheid genomen van drie broeders: ouderling Cees van Andel, Vierling 10, 3371 JH, jeugdouderling Erik van de Wetering, Plompencamp 31, 3371 PD en diaken Dick Klein, Wilhelminastraat 1, 3373 AR. We willen jullie bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren. Hierin betrekken we ook Henk Leenman (bezoekbroeder van Cees van Andel) en Jannie van der Ham (bezoekzuster van Wim Hoogendoorn). De schriftlezing was uit Jesaja 40: 1-11.

Onze zieken

Dhr. Piet den Breejen is woensdag 26 januari thuisgekomen uit het ziekenhuis en wordt daar verder verpleegd.

Het duurt nog even voordat het traject van bestralingen bij mw. Ria van Wingerden – van ‘t Hoog daadwerkelijk zal beginnen. Half februari worden er eerst markers in haar long aangebracht die vervolgens moeten hechten. Daarna kan de bestraling plaatsvinden.

Huwelijksjubileum

Op donderdag 10 februari hopen Jan en Corrie Aalderink-van Daalen, 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst met dit jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, ruim een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Geboorte

“Je bent Mijn kroon op de schepping en gekroond als Mijn geliefd kind.”

Op donderdag 27 januari jl. is in het gezin van Chrétien en Lydia Zonnenberg, een zoon geboren. Zij gaven hem de namen Benjamin Cornelis. Zijn roepnaam is Boaz. Boaz is het broertje van David, Jente en Ralph. We feliciteren jullie van harte met dit geschenk van God en veel zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen!

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 6 februari zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente: Loïs Naomi (Loïs) Visser, geb. 3-12-2021, dochter van Paul en Riemke Visser, geb. 7-8-2020, zoon van Walter en Miranda van Elzelingen. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman.

Gemeente in coronatijd

Nu de maatregelen weer versoepeld zijn, gebruiken we tijdens de kerkdiensten in De Parel weer beide zalen en is het niet meer nodig om tijdens de Pareldiensten de jongeren meer voorrang te verlenen. Ook als u tijdens de morgendiensten gebruik wenst te maken van de oppas, hoeft u dit niet meer te melden, omdat de oppas weer standaard aanwezig zal zijn. Wel wijzen wij u erop, dat bij binnenkomst en het uitgaan van de kerk, alsook tijdens het verplaatsen in de kerk, een mondkapje dringend gewenst is. Alleen als u vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen, bent u hiervan uitgezonderd. Laten we ons hier vooral aan houden, zodat uw mede kerkbezoekers zich niet plotseling onveilig voelen.

Herverdeling van de wijken

In de loop van de tijd is er door verhuizing e.d. een scheve verhouding ontstaan tussen de aantallen bezoekadressen door de verschillende pastorale ouderlingen. Omdat er nu 2 nieuwe pastorale ouderlingen zijn aangetreden, is dit een mooi moment om een herverdeling van de wijken toe te passen. Hieronder staat vermeld welke veranderingen hebben plaatsgevonden:

Van sectie 3 naar sectie 2: Boorstraat, Damstraat, Molenstraat, Pulsstraat, Schoolstraat, Stationsdwarsstraat, Stationsstraat.

Van sectie 4 naar sectie 2: Weideveld.

Van sectie 6 naar sectie 5: Blauwe Reiger, Grutto, Knobbelzwaan, Koperwiek, Kramsvogel, Patrijs, en Zwaluwpad.

Van sectie 7 naar sectie 3: Dreesstraat, Groen van Prinstererstraat, De Savornin Lohmanstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckestraat-oneven, Klompéstraat, Troelstrastraat, Kuyperstraat, Lelystraat en Wibautstraat.

Van sectie 10 naar sectie 3: Claversweer alleen ‘Pedaja’.

Van sectie 10 naar sectie 4: Jacobsweer 2 t/m 72 even nrs.

Van sectie 10 naar sectie 9: Bayensweer, Claversweer excl. ‘Pedaja’, Doornsweer, Peulenstraat-Zuid, Plompencamp en Wieling.

De pastorale zorg van de secties 2 en 4 wordt door de broeders Ad Lakerveld en Arie Slob verzorgd. Bij de aanlevering van de kopij voor dit kerkblad was nog niet bekend wie van de broeders welke wijk voor zijn rekening gaat nemen. Herverdeling van de wijken is onder voorbehoud van het besluit van de kerkenraad. Dat hopen we in het volgend kerkblad bekend te maken.

Pareldienst

We mogen weer met meer gemeenteleden samenkomen en hebben ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Er is dus voldoende plaats, ook om iemand mee te nemen. Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 20 februari met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Het geloof is de hand die Christus aanneemt, en alles van Hem ontvangt.’

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Bidden en danken

We bidden voor de gebroken gezinnen in onze maatschappij waar de kinderen het vaak moeilijk hebben om hun plaats in de samenleving te vinden, doordat ze een stabiele (gezins)omgeving moeten missen.

‘Dit seminar wakkerde mijn liefde weer aan. Een liefde die ik kwijtgeraakt ben.’, vertelt een deelnemer aan een seminar. 25 jonge gelovigen uit zes verschillende huiskerken kwamen bij elkaar om meer te leren over de Bijbel, het christelijk geloof en vervolging. Deze seminars zijn tot grote zegen van gelovigen in Centraal-Azië. Wilt u hiervoor danken. (Gebedskalender Open Doors)

De onveiligheid in Oost-Congo duurt voort. Ook het ziekenhuis in Itendey, dat in augustus werd aangevallen door rebellen, is nog steeds gesloten. Bid voor het werkeloze personeel. Bid dat rebellengroepen hun wapens neerleggen én dat de duizenden mensen die op de vlucht zijn, weer in vrede terug kunnen naar hun dorpen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We zijn dankbaar met Rens Leenman (8 jaar) die, na 11 maanden een dagbehandeling in Utrecht te hebben gehad, weer thuis mag zijn en dat de behandelingen een goed resultaat mochten hebben. De behandeling gaat op een laag tempo verder in een ambulant traject. We bidden dat dit het resultaat nog verder zal verbeteren.

Huwelijksjubileum

Op 9 februari a.s. hoopt het echtpaar Van Wingerden – De Ruijter, 60 jaar getrouwd te zijn. Hun huwelijk werd bevestigd door ds. de Graaf in de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente aan de Buitendams. Ze mogen weten door de Heere te zijn samengebracht en door Hem geleid, als een Herder die zijn schapen weidt, door alle hoogte- en dieptepunten in hun leven. Wij feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen met hun kinderen en kleinkinderen een gezellige dag toe.

Jubileum pastoraal werker

Dinsdag 1 februari mocht onze kerkelijk werker R. Verkaik gedenken dat hij 25 jaar in deze bediening werkzaam mag zijn. In die jaren zijn er heel wat gesprekken gevoerd en is er op veel momenten meegeleefd in vreugde en verdriet. Ook in onze gemeente mocht onze broeder voor velen van betekenis zijn en we zijn dankbaar dat hij tot vandaag de dag bijstand verleent in het pastoraat met de talenten die God Hem geeft. Wij wensen hem, samen met zijn vrouw Marry en de kinderen, Gods leiding en zegen toe voor de komende tijd (Ps.90: 17).

Nieuwe bezoekbroeders

De nieuwe bezoekbroeders zijn:

  1. De heer P. Versluis (wijk 3.8 van broeder W. Huisman)
  2. De heer D.A. Verlek  (wijk 3.3 van broeder L.T. Veldman)
  3. De heer J. van Tuijl  bezoekbroeder voor senioren.

We wensen de nieuwe broeders veel zegen toe op hun werk in de gemeente. Broeder W. de Nijs (bezoekbroeder voor senioren) stopt vanwege zijn leeftijd. We danken hem hartelijk voor het vele werk dat hij in de loop der jaren voor onze gemeente heeft verricht. Moge het tot een rijke zegen zijn. Verder wensen wij broeder de Nijs veel zegen en rust toe de komende jaren.

Data Heilig Avondmaal in 2022

De data voor het Heilig Avondmaal in 2022 zijn als volgt:

Zondag 20 februari, Zondag 22 mei, Zondag 4 september en Zondag 4 december. Noteer ze in uw agenda!

Belijdeniscatechese

In deze periode denken de belijdeniscatechisanten na over de vraag of zij hun ja-woord kunnen geven tegenover de Heere, Die hen roept. Je zou de vraag ook om kunnen draaien: kun je ‘nee’ zeggen? Voor sommigen is er veel vrijmoedigheid om het geloof te belijden, voor anderen is het (nog) een zoektocht. Wilt u voor hen bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest? De aannemingsavond staat gepland op dinsdag 22 maart.

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan’ 

(Eliza Laurillard, 1830-1908)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat we vanaf 30 januari weer met meer mensen onze kerkdiensten mogen houden. In de Oude Kerk mogen 250 mensen en in de Parel 90. Wat een zegen dat we elke zondag het evangelie mogen horen. “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19 : 10).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 5 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 6 februari

14.15 uur Zondagschool – 

Maandag 7 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 weekopening Tiendwaert

Dinsdag 8 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

19.00-20.00 uur Luister naar de Goede Herder – OK

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

20.00-22.00 uur Opvoedkring wijk Zuid – 

Woensdag 9 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – 

20.00 uur Bijbelkring wijk Oost – 

Donderdag 10 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 februari

15.30-16.15 uur weeksluiting Lange Wei

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde, Heid. Catechismus Zondag 43

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G. Wassinkmaat, Barneveld

18.00 uur ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 42

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord ds. J. Schaap, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Thirza de Kock, Anne-Lyn de Jong, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet, Madeleine van Milligen

De Parel: Prisilla Egas, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81:12

avonddienst: Psalm 72:7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

15.30 uur* ds. J.C. de Groot, Dordrecht

Collecten 

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Carola Klop, Nienke de Groot, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo volente, zo God het wil.

 

77-28

Hagedissen bij de koning

“Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning.”

(Spreuken 30: 28)

____________________________________­­­________________

Komt u geregeld spinnen tegen in uw huis? Het is een merkwaardig fenomeen. Je ruimt je huis goed op, stofzuigt geregeld, houdt de ramen dicht en dan opeens: een spin. Waar komt het beestje vandaan? Hoe komt het binnen?

In Israël herkent men dit ook, maar dan met hagedissen. Ze zijn klein, je kunt ze steeds weer pakken en naar buiten brengen, maar toch vind je ze iedere keer opnieuw in je huis. Je kunt dan denken: “Dat ik ze in huis vind, is nog wel te begrijpen, maar in een paleis, waar alles schoon en netjes is, zullen ze wel niet te vinden zijn”. Dat is echter niet het geval.

Deze tekst uit Spreuken stelt dat de hagedis ook zit in het paleis van de koning. Wat betekent deze spreuk? Hij komt uit hoofdstuk 30. Daar gaat het over dienaren van de koning. Om preciezer te zijn: het zijn lessen hoe ze de koning het beste kunnen dienen en we kunnen een wijze les leren door naar een hagedis te kijken.

Allereerst iets over die hagedis. Het is geen mooi beest. Hij is klein en lijkt een beetje op een slang, maar dan met pootjes. Daarnaast is het ook veelzeggend dat woord ‘hagedis’ in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, komt van het woord schrikken van iets negatiefs, of dat het gaat over iets dat eigenlijk verwijderd moet worden. In hedendaags Nederlands zouden we kunnen zeggen: iets irritants. 

De toepassing is dan als volgt. Die hagedissen zijn wij. Wij zijn, of voelen onszelf vaak klein, ook al zijn we misschien al volwassen. Daarnaast zijn veel mensen in onze omgeving soms irritant. Zo voelen we ons zelf vaak niet, maar we kunnen er van uit gaan dat veel mensen in onze omgeving wel weer zo naar ons kijken. Irritante trekjes zie je immers duidelijk bij anderen, maar zijn lastig om bij jezelf waar te nemen. Er is alle reden om ons mensen op te pakken en te verwijderen. De spreuk gaat echter verder. Die irritante hagedisjes zitten ook in het paleis van de koning. 

In de tijd dat het geschreven werd, was het een verwijzing naar God en zijn tempel in Jeruzalem. Voor ons betekent het een verwijzing naar de grote Koning, Jezus Christus.

Ook wij mogen, ook al voelen we ons klein, zwak of ongeschikt, bij Hem horen. We mogen bij Hem in dienst staan. Dat is bijzonder, want eigenlijk horen wij, onheilige mensen, niet thuis bij een Heilige God. We zouden verwijderd moeten worden, maar ondertussen zitten we er wel. In Psalm 84 staat dat zelfs een mus en een zwaluw een plek vinden om te wonen in de tempel. Hier in deze spreuk blijken zelfs hagedissen een plek te hebben. Deze spreuk zegt veel over ons en over de genade van God. Als kerk, als dienaren van God, zijn we hagedisjes. Eigenlijk zouden we opgeruimd moeten worden. Een hagedis hoort niet in huis en zeker niet in de tempel, het paleis van de Koning. Maar we zitten er wel. We zijn zelfs welkom! 

Het evangelie is dat Jezus, God zelf, door Zijn leven te geven aan het kruis, de weg vrij maakt voor ons mensen om bij Hem te komen. Het is belangrijk om aan deze genade nooit te wennen, maar er dankbaar voor te blijven. Daarnaast helpt het ons ook om dankbaar te blijven voor de kerk. Ja, onze gemeentes zijn vol fouten en er zou veel verwijderd moeten worden. We zijn niet, zoals we eigenlijk zouden moeten zijn en het is herkenbaar dat we vergeleken worden met hagedissen. Maar ondertussen is dat niet het enige. Jezus ziet ons tegelijkertijd als Zijn dienaren en we mogen bij Hem horen. Zelf hagedissen zitten in het paleis van de koning. U en jij horen er ook bij.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed en Nationaal gebed 15 januari

Vanwege de nog voortdurende lockdown willen we het geplande ‘Uur van gebed’ van onze gemeente deze keer laten samenvallen met het Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Dat betekent dat we niet live samen komen maar u uitnodigen om thuis mee te doen en af te stemmen op Nationaalgebed.nl van 20.00 tot 21.30 uur. Aanleiding tot dit gebed is de aanhoudende coronacrisis en de daaruit voortkomende verdeeldheid in de samenleving en de geloofsgemeenschappen. In het gebed wordt gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Voorafgaand en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur worden geplaatst of op #nationaalgebed. Dit nationaal gebed wordt georganiseerd door de EO, de Protestantse Kerk in Nederland, Missie Nederland, Niet Alleen en de Raad van Kerken.

Honderd handig

Vele handen hebben de laatste maanden weer hònderden lapjes vervaardigd! Wij zijn inmiddels druk bezig er dekenpakketten van te maken. Gezien de enorme hoeveelheid willen wij voorlopig even een inlever-stop inlassen. Wie wil hoeft echter niet stil te zitten! Er staan een heleboel pakketten met lapjes klaar om in elkaar gezet te worden. Dus wie een gezellig en nuttig werkje zoekt waar je in deze koude tijd ook nog warm bij / onder blijft: neem contact op met / ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184 61 10 08.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Als commissie mogen we dankbaar en verwonderd terugkijken op een zeer geslaagde kerstpakkettenactie. Mede dankzij uw bijdrage, konden wij maar liefst 55 kerstpakketten samenstellen en door diverse contactpersonen laten bezorgen. We willen u heel hartelijk danken dat dit, met uw hulp, gerealiseerd kon worden en dat we zo met elkaar Gods liefde mochten verspreiden. Wilt u meebidden dat God elke keer weer de juiste mensen op ons pad brengt, die wij namens “Een Kilo Liefde” kunnen ondersteunen. Delen van wat we hebben maakt ons Rijk, want waar (Gods) liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigt het zich! Alle eer aan Hem!

College van kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS 2022

 Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan “vandaag voor de kerk van morgen!” Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan.

Deze maand wordt de Actie Kerkbalans 2022 weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?

Komende week (15 t/m 22 januari) wordt de envelop door onze vele vrijwilligers bij u thuisbezorgd. De week er op wordt de toezegging voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-611036 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

De kerstvakantie is voorbij. Jullie mogen gelukkig weer naar school. Komende zondag, 16 januari, hoopt de zondagsschool ook weer van start te gaan. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen  een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in de Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 20 januari. Nadere informatie ontvangen jullie nog.

de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Catechisatie

Komende dinsdagavond zal Henk Hazendonk in de verschillende catechesegroepen het één en ander vertellen over het zendingswerk dat hij doet in Peru. We zien met onze jongeren uit naar een leerzame avond. Laten wij bidden dat God ook onze jongeren zal roepen tot Zijn dienst!

Gift

Ontvangen door br. H.W.G. Kant €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen reist niet incognito.’

Onbekend

Tenslotte

Met dankbaarheid en in verwondering mogen we terugdenken aan de bevestigingszondag. Wat een voorrecht dat de Heere extra ambtsdragers aan onze wijkgemeente heeft geschonken en dat anderen opnieuw bevestigd mochten worden. We hebben node afscheid genomen van broeder J. Lemson. Als een dienaar heeft hij in de afgelopen jaren heel trouw en in alle rust de gemeente mogen dienen. Daar zijn we hem en zijn vrouw zeer erkentelijk voor. We bidden dat de ene vacature van diaken spoedig vervuld zal worden.

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Bijl uit Papendrecht. In de dienst van zondagavond, waarin ik u hoop voor te gaan, lezen wij verder in de Bergrede. We lezen in ieder geval Mattheüs 5:17-20.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Ad Lakerveld zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De beslissing van Arie Slob is bij verschijning van het kerkblad ook bekend. We hopen dat deze beslissing ook positief mag zijn. Wilt u beide broeders opdragen in uw gebed?

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen. Hierop komen we later uitgebreider op terug.

Verantwoording

Mw. Jannie van Tuijl ontving tijdens ouderenbezoek € 10,- voor de kerk. Ouderling-scriba Piet de Groot kreeg via de post een bedrag van € 6,25 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

KideKids

Hi kids, We missen het om lekker met jullie aan de slag te kunnen. Het idee van Kide is dat jullie kunnen werken in de map en dat we dan een keer met elkaar een eigen dienst hebben, waarin we dan wat dieper in kunnen gaan op het onderwerp waar jullie die weken ervoor mee aan het werk zijn geweest. Nu met de coronamaatregelen, zijn er maar weinig van jullie tegelijk in de diensten. Jullie kunnen dus niet allemaal werken aan de werkbladen, en maar met weinig kinderen naar boven in De Parel (terwijl andere kinderen dat dan moeten missen). Daarom wachten we tot alle maatregelen weer weg zijn, zodat jullie dan met zijn allen mee kunnen doen. We zullen in De Parel, tijdens de ochtenddiensten wel aanwezig zijn, dus er kan gewerkt worden in de map met bijvoorbeeld een puzzel of kleurplaat. Als we weer aan de slag gaan, horen jullie en jullie ouders het weer van ons. Groet, 

Marieke, Willemijn, Eline en Jenneke

Pareldienst

Deze keer zijn de leden van 11-14 jaar aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleiding. Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten kun je je opgeven op hghg.nl via Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 22 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn, dan kunnen de jongeren van 15-25 jaar zich ook opgeven via Meevieren.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Christelijk opvoeden gaat over het opvoeden van kinderen die leven met een op God gerichte mentaliteit.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We bidden voor ondernemers die mede door alle beperkingen het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden.

Bid voor jongeren in Myanmar. De militairen in dit land staan wantrouwend en meedogenloos tegenover de jeugd. Bid dat de jonge Myanmarezen mentors en leiders ontmoeten die hen leiden en inspireren in deze onrustige, onzekere tijden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Bevestiging ambtsdragers

Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders (her)bevestigd in het ambt van diaken / ouderling. Zij kregen de volgende teksten mee.

Herbevestigde broeders:

Frederik de Bruin (ouderling), Jak.1: 5., Binnendams 19b, 3373 AB

Andries de Hek (ouderling),Math. 6: 33, Buitendams 305c, 3371 BG

Willem Huisman (ouderling), 2 Tim. 1: 14, Peulenstraat 178, 3371 AR

Jacob de Jong (diaken), Ps. 71: 6, Polderweg 4, 3373 LD

Cornelis Izak Pille (evangelisatie-ouderling), Kol. 4: 2, Peulenstraat 192, 3371 AS

Lammert Timotheus Veldman (ouderling), 2 Petr. 1: 2, Rivierdijk 464, 3372 BW

Nieuw bevestigde broeders:

Rombout Arie Cornelis van Eekelen (ouderling), 2 Tim. 2: 7, Gieser Wildeman 23, 3371 NG

Matthias Leenman (ouderling), Joh.14: 13, Buitendams 86, 3371 BM

Willem Thomas Treuren (diaken), 2 Tim. 2: 1, Van Wenastraat 9, 3381 BK Giessenburg

Govert Vlot (ouderling-kerkrentmeester), Ps. 119: 65-66, De Savornin Lohmanstraat 16, 3371 VA

Kerkrentmeester P. Boogaard heeft afscheid genomen (Kramsvogel 6, 3371 JZ). Broeder J. de Vries (Rivierdijk 677, 3371 EG) gaat zijn werk overnemen.

De nieuw bevestigde en de herbevestigde broeders en de nieuwe kerkrentmeester wensen wij Gods zegen toe bij hun werk de komende tijd. “En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

De afgetreden broeders wensen wij dat ze de rust in God mogen ervaren en dat hun werk tot rijke zegen mag zijn.

Verdeling wijk 3.1, 3.5 en 3.7

Nu ouderling P.C. Bakker afscheid heeft genomen en ouderling A. de Hek scriba wordt (en daarom een kleine wijk krijgt), zal ouderling A. de Hek verantwoordelijk zijn voor wijk 3.1. , ouderling M. Leenman voor wijk 3.5 en ouderling R.A.C. van Eekelen voor wijk 3.7.

Catechese

Nu de scholen weer geopend zijn, kan de catechese weer fysiek doorgang vinden. Op 18 januari zullen de catechisatielessen weer starten volgens het rooster.

Kerkenraadsvergadering

Maandagavond 17 januari zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur.

Gelezen / gehoord

‘Trouwens bidden is bidden, hoe beperkt van omvang ook. Het is een wig, die na verloop van tijd ons hart wijder zal openen voor de goddelijke werkelijkheid.’

Tenslotte

We danken onze scriba  P.C. Bakker voor het vele werk de afgelopen jaren door hem verricht ‘in de wetenschap dat zijn inspanning niet tevergeefs is in de Heere’. (1. Kor. 15: 58).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Gebedskring, nationaal gebed – digitaal

Zondag 16 januari

14.15 uur zondagschool – De Parel

19.30 uur Wijk Oost 20+ groep – De Parel

Maandag 17 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, ds. E. van  Rooijen

Dinsdag 18 januari

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter de oude kerk

Woensdag 19 januari

19.30-21.30 uur mannenvereniging – de Parel

Donderdag 20 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraarts

20.00-22.00 uur opvoedkring wijk 3, oudste kind 4-7 jaar – de Parel

Vrijdag 21 januari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat

Er is in 2021 96.601 kg metaal ingeleverd. Dit bracht maar liefst € 30.585,- op. Alle verzamelaars en brengers van metaal hartelijk dank!! Het is ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden vele goede doelen ondersteund worden. Zoals Mercy Ships, MAF, St de Ark, St Buitenhof, de Parel, PDC de Herberg, Woord en Daad, Interlakes School Ethiopië, voor Lea van der Riet – Luijten in Zuid-Afrika, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië, Open Doors, Dorcas voedselactie en andere doelen.

In december is Klaas Maat gestopt als vrijwilliger. Als oprichter van blik op Maat heeft hij vele mensen enthousiast gemaakt om oude metalen te sparen. Dit werk heeft hij bijna 13 jaar mogen doen. Wij bedankten hem en zijn vrouw voor hun grote inzet.

Helpt u ook dit jaar weer mee om de kruiwagens te vullen. U kunt brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels / snoeren, computers en laptops enz. Van beeldschermen, printers, waterkokers en koffiezetapparaten is alleen het snoertje te gebruiken. Wij zijn ook blij met fietsen. Deze worden weer opgeknapt en opnieuw gebruikt in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen.

Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Papendrecht (groep 1B)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2B)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid prop. M. Slingerland, Gouda

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Fonds Alg. Kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Martine Verlek, Liesbeth Boer, Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Manon de Bruin, Talitha Schild

De Parel: Simone Meerkerk, Joline Tromp

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 134: 1 

avonddienst: Lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk (groep A)

15.30 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 13

Collecten

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Janette Egas, Anna Klop

Dinsdag 18 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

NIEUWE KERK

14.45 uur
ds. W.J. Westland, huwelijk Jan Poortvliet en Hanneke van Loon (Delwijnen) – digitaal

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-27

 Gebed voor elke dag

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestig dat.” 

(Psalm 90: 17)

____________________________________­­­________________

 Het nieuwe jaar is begonnen. Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je vaak allerlei goede wensen. Maar… wat zou u of jij eigenlijk wensen voor het komende jaar?

De tekst voor deze meditatie is het slotvers van psalm 90, ‘Een gebed van Mozes’. Dat is mijn nieuwjaarswens voor ons allen. Geen grote dingen. Het werk van onze handen, onze dagelijkse bezigheden. Maar wel: met God.

Mozes bidt om Gods nabijheid ín dit leven, in het dagelijkse bestaan. ‘Bevestig het werk van onze handen’ – laat dat lukken, laat dat zinvol zijn!’ Tweemaal bidt hij het zelfs, zo belangrijk is het “Ja, het werk van onze handen, bevestig dat”!

Dat mogen wij ook bidden aan het begin van het nieuwe jaar, het werk dat je doet, de school, de studie, de dagelijkse routine die we weer oppakken. De psalm zegt het met deze woorden “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons.”. Eérst dat! 

De ‘lieflijkheid van de Heere’. Wat dat is? Dat je weet dat Hij naar je kijkt met liefelijke ogen. Altijd, ook als je aan het werk bent. De lieflijkheid van de Heere, onze God. Dat je weet van zijn liefde, van zijn genade, dat je gelooft dat Hij je aanvaard heeft en dat je altijd bij Hem terecht kunt. Als je bidt, en Hij luistert en je rust geeft en verhoort. Laat je leven steeds verbonden zijn met de Heere. Leer zijn lieflijkheid kennen. Maar ook als je niet bidt, maar wanneer je geconcentreerd aan het werk bent. Geloof is ook, dat je mag weten dat Hij er altijd is. Hij is ‘over ons’, als een koepel. Zijn liefde om je heen. Als je dáárvan weet, dan krijgt je dagelijks leven glans. Dan kun je in 2022 je taak met vreugde en inzet doen, dan krijgt het zin door Hem. ‘Je inspanning is niet tevergeefs in de Heere’.

‘Bevestig het werk van onze handen’ bidt de Psalmist. Dat wil zeggen: geef dat het er toe doet. Geef dat het méér is dan iets dat je nu eenmaal moet doen, omdat er brood op de plank moet zijn. Soms voelt het misschien zo. Maar je mag bidden: laat het er toe doen! Laat me mijn gaven inzetten in Uw wereld, Heere God!

Het werk van onze handen is veel meer dan een betaalde baan. Het geldt ook voor werk waar je je handen weinig bij gebruikt, je school of studie, als je niet werkt of bewust thuisblijft, kun je toch taken vervullen in de maatschappij; als vrijwilliger bijvoorbeeld. Al verdien je geen salaris, wie zijn taak verricht voor Gods aangezicht, die weet dat zijn of haar inspanning niet tevergeefs is in de Heere! Laat je leven steeds verbonden zijn met Hem. Leer zijn lieflijkheid kennen. Laat zijn Geest in je werken. Zóek de Here! 

Laat het geen theorie zijn, dat God ons een taak geeft, maar beleef het ook zo. Bid voor je werk, je taak en de dingen waar je tegenaan loopt. Zoek Zijn leiding bij je keuzes hierin. De Heere is er elke dag, zondag én maandag. Hij is overal, in de kerk en op het werk!

Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 15 “Wees dan standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw werk niet te vergeefs is in de Heere.”, Waarom? Dat je weet van Jezus’ overwinning over dood en graf. Leef uit Hem! Zet je in. Doe je taken zo goed als je kunt. Wees trouw en eerlijk, wees ijverig. Besef dat je een mens bent met een taak. Zoek ernaar om die te vervullen.

Onze taak wacht, wat dat dan voor ieder van ons ook precies mag zijn. Laten we dan gáán, met inzet en vertrouwen, met het gebed uit deze psalm: ‘Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en ‘t allen tijd.’! Met onze ogen op Hem gericht. Niet omdát wij zo goed werken, maar omdat Hij de Bron is van ieder goed werk.

H.W.G. Kant

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Op de grens van een nieuw jaar

Opnieuw ligt een jaar van bijzondere omstandigheden en veel beperkende maatregelen achter ons. Misschien hadden we dit na 2020 heel anders voorgesteld, omdat we juist dat jaar als zeer uitzonderlijk hebben ervaren. Toch blijkt steeds dat het (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we in alles afhankelijk zijn van God, onze hemelse Vader. Daarom mocht en kon ondanks dit alles veel gemeentewerk doorgaan en hoefde er geen enkele kerkdienst te worden geannuleerd! We zeggen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben hartelijk dank. Er is opnieuw heel veel werk verzet. Nieuwe en onbekende talenten en mogelijkheden zijn zichtbaar geworden. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid mag hierin steeds weer worden ervaren, waarbij de techniek een belangrijke schakel is geworden. We danken bovenal God dat Hij daarvoor het achterliggende jaar kracht en liefde heeft gegeven.

Op de Algemene Kerkenraad worden ieder jaar ook de werkzaamheden van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente besproken. Ook wordt verantwoording gegeven van het financiële beleid. Hoewel dit grotendeels zakelijke aspecten van de gemeente betreffen, blijkt ook hierin de grote betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

Daarnaast mogen we weten dat al dit werk wordt gedragen door de gebeden van velen in de gemeente. Laten we hierin volharden, want op dit gebed doet God grote wonderen, ook in 2022.

Het is ons verlangen en vertrouwen dat de gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in het Woord van God, tot zegen voor haarzelf en voor allen met wie zij in aanraking komt. Tot lof en eer van Gods grote Naam, Zijn werk gaat door. Een gezegend 2022 toegewenst!

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers AK

In de komende weken zullen verschillende, door de AK benoemde, ambtsdragers worden (her)bevestigd in het ambt. Het betreft hier de broeders C.J. Batenburg (Jeugdouderling), F.C.C. Batenburg (jeugdouderling) F. de Bruin (preses), en C.I. Pille (evangelisatieouderling). Wilt u hen, en allen die bij hen horen, gedenken in uw voorbede?

Gemeente in coronatijd

In afwachting van verdere ontwikkelingen en in navolging van de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel:

Kerkdiensten

De kerkenraden hechten er veel waarde aan om zoveel als mogelijk de kerkdiensten fysiek te laten doorgaan. Hiervoor gelden dan wel aanvullende maatregelen:

Het aantal aanwezigen in de diensten wordt afgeschaald naar 50 (exclusief ‘personeel’). Concreet is hiervoor het aantal te registreren aanwezigen per dienst op ‘meevieren.nl’ op 50 personen ingesteld.

Met ingang van het nieuwe jaar beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur.

Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas in de morgendiensten, wordt u verzocht om bij het opgeven op ‘meevieren.nl’ het woord ‘oppas’ achter uw achternaam te vermelden. Afhankelijk van deze opgaven kan dan in de oppas worden voorzien.

Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 16 januari 2022.

Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen beperkingen.

Aanmelden kerkdiensten

Voor de avonddiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Gemeenteleden kunnen zich voor deze diensten gewoon inschrijven maar komen in eerste instantie op de wachtlijst te staan. Bij voldoende ruimte krijgt u dan alsnog een plaats toegewezen. Naast het uitnodigen van deze groepen voor de avonddiensten in De Parel, zal er ook elke zondagmiddag een groep uitgenodigd worden voor een Rejoice bijeenkomst in de Oude Kerk die om 14.00 uur begint. E.e.a. zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheden actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties en de zondagsschool worden de geldende regels voor het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. De belijdeniscatechese gaat in alle wijken, onder de geldende basismaatregelen, wel fysiek door.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Zolang de lockdown voortduurt, gelden voor overige bijeenkomsten en vergaderingen de afspraken die begin december 2021 zijn gemaakt.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om steeds de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. De vooruitzichten m.b.t. de nieuwe coronavariant zijn zorgelijk, en daarom zullen we ook steeds de actuele situatie blijven volgen. 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 9 januari 2022

Zondag 9 januari hoopt de diaconie een algemene collecte te houden. Door het hele jaar heen collecteert de diaconie met regelmaat voor algemene doeleinden. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden tal van organisaties ondersteund in binnen- en buitenland. Vaak gebeurt dit via het vooraf opgestelde giftenplan en noemen we bij de collecte aankondigen als voorbeeld een organisatie van dit giftenplan.

Vandaag noemen wij speciaal het werk in eigen gemeente, ook in onze eigen gemeente worden doelen, acties en mensen door de diaconie gesteund.

Dikwijls gebeurt dit onzichtbaar, maar ook in onze gemeente is steun soms hard nodig.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte aanbevelen en wilt u het (vaak) onzichtbare werk binnen onze eigen gemeente ook opdragen in uw gebed?

Ontmoetingsavond

De huidige lockdown is door onze regering afgekondigd tot 14 januari. Op het moment dat we dit berichtje schrijven weten we nog niet waar het na deze datum naar toe zal gaan. Er is dus besloten om de ontmoetingsavond die gepland stond voor 20 januari te laten vervallen.

Het is jammer dat we elkaar in deze tijd, waarin we elkaar toch al zo weinig zien, ook op deze eerste ontmoetingsavond van 2022 niet kunnen ontmoeten.

Tevens wil de diaconie Dick Dekker en zijn vrouw hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de ontmoetingsavonden mochten verrichten. Veel werk moest er achter de schermen worden verzet in het zoeken naar onderwerpen, data en sprekers. Werk dat niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk was. Samen mochten jullie hiervoor de kracht en het enthousiasme ontvangen.

Inmiddels heeft de diaconie in Gerrit-Jan en Rika den Dunnen een opvolger voor het werk binnen de ontmoetingsavonden gevonden.Vanaf deze plaats wil de diaconie hen dan ook veel vreugde en wijsheid toewensen om de ontmoetingsavonden in de komende jaren vorm te gaan geven.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 3e kwartaal 2021 voor het Project 1027 Libanon-hulp voor de Naaste is € 1.060,-.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Voor het eerste kwartaal van 2022 is het nieuwe doel een project van de Stichting Shoresh. Stichting Shoresh steunt een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten in Israël, zoals hulp aan zwangere vrouwen, verslaafden en daklozen, kansarme kinderen en voedselprojecten. Hulp waar wij van onze overvloed hen mogen en kunnen bijstaan. De giften aan projecten worden 100% uitgekeerd aan de projecten.

Mogen wij ook de komende tijd weer delen van de overvloed welke wij ontvangen?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

In de morgendienst is er de bevestiging van br. S.M. de Bruijn en br. J. de Heer, tot ouderling. Br. J. Broer, wordt bevestigd tot diaken. Jeugdouderling C.J. Batenburg, ouderling P. de Keizer, en ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, worden herbevestigd. Voor deze dienst wordt er geen groep uitgenodigd zodat enkele familieleden, van de broeders die bevestigd worden, aanwezig kunnen zijn. Dit wordt dan verder aangevuld met gemeenteleden.

In de dienst lezen we een eerste gedeelte uit de Bergrede, Mattheus 5: 1-16. De discipelen krijgen te horen dat zij het licht van de wereld zijn. Wat heeft dat ons te zeggen? We hopen het met de hulp en de leiding van Gods Geest te ontdekken. We bidden de broeders die (her)bevestigd worden een gezegende dienst toe! Laten we als gemeente met hen meeleven.

Catechisatie

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of volgende week de catechisaties gehouden kunnen worden. Via de app en de afkondigingen hopen we daar verder over te informeren. De belijdeniscatechisatie gaat in ieder geval wel door. We hopen met de belijdeniscatechisanten op donderdag 13 januari om 20.00 uur samen te komen.

Verkiezing diaken

De kerkenraad nodigt alle belijdende leden van onze wijkgemeente uit om schriftelijk namen in te dienen voor de openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature dienen belijdend lid te zijn van onze wijkgemeente. Wanneer de voordracht ondertekend is door tien lidmaten uit onze wijk, dan is de kerkenraad kerkordelijk verplicht deze namen over te nemen. Een voordracht met minder dan tien ondertekenaars zal eveneens door de kerkenraad besproken en overwogen worden. We waarderen het als gemeenteleden hun betrokkenheid tonen door namen in te dienen. Tot uiterlijk maandag 7 februari om 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba J.Poortvliet.

Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Wanneer er meerdere kandidaten worden ingediend (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 21 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Wil u de verkiezing van de nog openstaande vacature voor één diaken een plaats geven in uw gebeden?

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor vluchtelingenwerk Lesbos, € 15,50 voor de diaconie, € 15,50 voor de kerk, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt!

Hartelijk dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de goede wensen die ik heb ontvangen middels een kaartje rondom de feestdagen en het nieuwe jaar. Wederkerig wil ik graag ieder van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Gelezen

‘Men zegt dat iemand een ambt bekleedt, hoewel het ambt soms meer de persoon bekleedt.’

G.L. Lichtenberg (1742-1799)

Tenslotte

De feestdagen liggen al weer achter ons. Dankbaar kijk ik terug op de verschillende diensten die we mochten hebben. Wat een mooi gezicht al die kinderen in de vroege morgendienst op 1e Kerstdag. Indrukwekkend was het woord op Oudejaarsavond: ‘Maar het is nog niet het einde’ (Mattheus 24: 6). Op Nieuwjaarsdag kregen we een aanmoediging en een bemoediging mee: “Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden”. Zo mogen we verder gaan, ziende op de Heere Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Ook dit jaar mag een jaar vol verwachting zijn. Want het gaat richting Zijn komst en Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

Verschillende gemeenteleden leefden rond de Kerst en de jaarwisseling mee met mijn moeder. Een dag voor Kerst was het precies een jaar geleden dat mijn vader is overleden. Het meeleven heeft haar erg goed gedaan en zij wil u daar hartelijk voor danken. Als gezin danken wij u en jou eveneens voor de reacties en de wensen die wij ontvingen. Wij wensen u de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Met een hartelijke groet ook van Cora, Lydia, David, en Juda.

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Andere hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade

“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen” ( Psalm 62: 2 en 3)

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Aan het begin van een nieuw jaar…

zijn we gewend om elkaar de hand te schudden en elkaar een heel goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen en na afloop van de nieuwjaarsdienst elkaar te ontmoeten in De Parel, om met die goede wensen nog even door te gaan. En als we er op nieuwjaarsdag niet bij kunnen zijn, dan schudden we elkaar op de eerste zondag die daarop volgt, alsnog de hand.

Het is inmiddels het tweede jaar, dat dit niet kan, dat we afstand houden van elkaar en slechts met een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen, zodat die nieuwjaarswensen als gemeenteleden onderling voor een groot deel weer achterwege blijven.

Nu dat allemaal niet persoonlijk kan, doen we dat op andere manieren. Via dit kerkblad is een manier en daarom beginnen we de berichten van onze wijkgemeente in dit blad om u namens uw gehele wijkkerkenraad, allen van harte Gods zegen toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat we in dit nieuwe jaar elkaar mogen wijzen op Hem, Die op een bijzondere wijze ons altijd weer onder Zijn hoede neemt en aan Zijn Vaderhand meeneemt. Ook al weten we niet wat de toekomst ons brengt in dit jaar -misschien gaat onze weg dit jaar wel door een donker dal- één ding is zeker: Ook dan laat Hij onze hand niet los en leidt Hij ons verder naar een toekomst die vol van hoop is.

Wanneer Hij onze hand niet loslaat, laten wij dan elkaar als gemeenteleden onderling ook vast blijven houden.

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en ontvangen behandelingen.

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31: 15 en 16a)

Meeleven

We leven mee met het gezin van Jan en Ineke van Noordenne,  nu de moeder van Jan op 17 december jl. in De Lange Wei is overleden in de leeftijd van 96 jaar. De begrafenis heeft 23 december jl. plaatsgevonden. De Heere trooste de rouwdragende familie.

Huwelijksjubileum

Echtpaar A. van Dooijeweert – Dammers,  hoopt op 14 januari a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. Een gouden jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Verkiezingen

In de verkiezingsvergadering van maandag 3 januari zijn Ad Lakerveld en Arie Slob, verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed? Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Verhuisd

Woensdag 5 januari jl. is mw. L. de Haas – Brandwijk verhuisd van Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam naar: Zorgcentrum De Waard.

Wij wensen u Gods nabijheid in uw nieuwe woonomgeving.

Zij blijft verbonden met onze wijkgemeente en hoopt dat er t.z.t. een plaats is in Pedaja.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

Pareldienst

Zondagavond 9 januari zal er een Pareldienst plaatsvinden in De Parel en de aanvang is weer op de ‘oude’ tijd om 18.00 uur.

De dienst is, zoals eerder gemeld, opengesteld voor jongeren van 11-25 jaar en deze keer zijn de 17+ leden aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden op hghg.nl en dan Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 8 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn dan kunnen de jongeren van 11-16 jaar zich opgeven via Meevieren.nl

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 23 januari met ds. Leon van den Dool uit Broek op Langedijk.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Onze gebeden om vergeving en aanneming bij God moeten altijd vergezeld gaan van oprechte voornemens en beloften van nieuwe gehoorzaamheid.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden om kracht voor gemeenteleden die door psychische nood tegen dit jaar opzien en niet kunnen functioneren zoals ze zelf zouden willen.

De Chinese overheid probeert steeds vaker kerken en dominees te intimideren. Zo is een pastor beboet met een bedrag dat gelijk is aan twee jaarsalarissen, omdat hij ‘illegale’ kerkdiensten zou organiseren. In een ander geval werden christelijke activiteiten beoordeeld als sektarisch. En daardoor kon men de kerk sluiten. Bid om moed voor Chinese christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Er zijn grote gebieden in Indonesië waar bijna geen christenen wonen. Bid dat de Heer van de oogst werkers uitzendt. Bid dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om met deze moeilijk bereikbare groepen het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een geslaagde blaasoperatie is dhr. J. Kroon,  begonnen met immunotherapie om zijn immuunsysteem extra actief te maken zodat kwaadaardige cellen worden bestreden. Een behandeling die ook de nodige bijwerkingen met zich mee kan brengen. We bidden dat onze broeder zo weinig mogelijk last hiervan heeft en de therapie een zegenrijke uitwerking zal hebben. Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen die in het verpleeghuis zitten, mensen die in quarantaine moeten zitten of de gevolgen van het opgelopen virus nog steeds ondervinden. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We kunnen zien dat we in een gebroken wereld leven. Laten we als gemeente ook de noden en zorgen (ook van de gemeente) neerleggen in het gebed, voor de biddende en dankende Hogepriester in de hemel. Hoezeer we het uitzeggen met Jesaja 53 en uitzingen met Psalm 103 dat de Heere Jezus ook onze ziekten op Zich heeft genomen, de werkelijkheid in het hier en nu is weerbarstig. De overwinning over zonde, ziekte en dood is voor het geloof werkelijkheid vanwege het volbrachte werk van Christus. De volkomen overwinning staat nog uit. Die komt als Hij komt. Tot die tijd weten we van het ‘reeds’ van het volbrachte werk van Christus, maar ervaren we ook het ‘nog niet’ omdat zonde, ziekte en dood bittere realiteit zijn en blijven. Maar niet zonder hoop. Christus staat garant voor een ‘levende hoop’, verwekt door Zijn levendmakende kracht in de harten van allen, voor wie Hij stierf en opstond uit de doden. “Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog!”

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 20,- voor de diaconie. Ook ouderling L.J. van Gelder ontving op bezoek € 20,- voor de diaconie. Diaken G.P. Cluistra ontving van een gemeentelid een stapel vellen collectebonnen met een begeleidend schrijven erbij dat gericht was aan de diakenen en kerkrentmeesters. Na telling bleken de collectebonnen een waarde te hebben van € 684. € 342 voor de kerk en € 342,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld is met doopbewijs overgekomen naar onze gemeente Lisette Makop.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Afscheid

Zondagavond 9 januari nemen we afscheid van de broeders P.C. Bakker, C.M. Don en R. Vlot. Ook onze kerkrentmeester P. Boogaard zal dan voor het laatst in het voorgestoelte zijn plaats innemen. Wij danken de broeders voor het werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk Zuid hebben verricht. En dàt op verschillende terreinen waarop zij bezig waren. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was in Zijn werk. Om zo bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente en daar het goede voor te zoeken. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders F. de Bruin, R.A.C. van Eekelen, A. de Hek, W. Huisman, M. Leenman, C.I. Pille en L.T. Veldman zullen in de avonddienst bevestigd worden in het ambt van ouderling. Broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en de broeders J. de Jong en W.T. Treuren in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem. En waar de kerkenraad in zijn geheel ook telkens om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente die ons riep, Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed. Want wij kunnen het niet alleen.

Kerkrentmeester

Broeder E. de Vries heeft de plaats ingenomen van kerkrentmeester P. Boogaard. Aangesteld vanuit de gemeente om toe te zien dat de gelden en goederen van de gemeente op de juiste wijze worden beheerd. We wensen hem daarbij de wijsheid en kracht van de Heere toe.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 januari zal de Bijbelstudiekring i.v.m. de maatregelen digitaal zijn. We starten om 20.00 uur en is te volgen op ons HGHG Youtube-kanaal 3. We bereiden voor hoofdstuk 4 uit Goudaders: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25 – 10: 21). Zijn er vragen over dit hoofdstuk, stel ze gerust – via de email of live via de chat. Een goede voorbereiding toegewenst! We hopen dat we elkaar de volgende keer in februari weer fysiek kunnen ontmoeten.

Gelezen / gehoord

‘Hier op aarde zijn we allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis.’

Tenslotte

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. De wens en bede voor u en jou: dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in het jaar 2022.

Voor de laatste keer zijn dit de berichten voor onze wijk die ik heb opgesteld. Weloverwogen heb ik elke keer weer geprobeerd dit werk te doen. Dank aan allen die rondom de kerkbodeberichten corrigerend optraden. Dat was soms nodig. Fijn was het om te horen dat het geschrevene soms goed deed op de weg, waarop moeite ,verdriet, maar ook vreugde ons deel is.

Namens de kerkenraad groeten we iedereen en wensen jong en oud een goede zondag,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 8 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 9 januari 

Géén zondagsschool

Maandag 10 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 11 januari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 12 januari

9.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

Donderdag 13 januari

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk Zuid (digitaal)

ALGEMENE BERICHTEN

Organist gezocht 

Voor de weeksluitingen in De Lange Wei op vrijdagmiddag wordt dringend een organist gezocht. De tijd is vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan bij Engelien de Boon, jaapenengelien@hotmail.com

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als gezin deze week extra aandacht aan gebed. Aan de hand van een handig kindergebedsboekje sta je elke dag stil bij een Bijbelverhaal dat ons meer vertelt over het Licht van de wereld. De HGJB heeft aan dit kindergebedsboekje meegeschreven. Kinderen krijgen een prikkelende vraag om over na te denken (en over te praten). Daarnaast bevat het boekje verwijzingen naar video’s, luistertips, knutselwerkjes en experimenten. Uiteraard bevat iedere dag ook een onderwerp om voor te bidden en diverse voorbeeldgebeden. Bestel het kindergebedsboekje via de webshop HGJB.kameel.nl

Gebed voor het jeugdwerk HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online) HGJB-Kerstconferentie.

Dank dat we jongeren mochten bemoedigen en toerusten in hun geloof en dat we hen mochten uitdagen om dit ook uit te dragen.

Bid voor jongeren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Die het lastig vinden dat alles wegvalt, zich eenzaam en alleen voelen. Bid dat zij zich geliefd en gezien voelen.

Het is onzeker hoe de coronacijfers zich ontwikkelen en welke maatregelen er nog genomen gaan worden. Bid dat we als HGJB manieren blijven vinden om jongeren te inspireren en toe te rusten in geloof, hoop en liefde.

Bid voor alle jeugdwerkleiders en ouders dat zij inspiratie en wijsheid krijgen, zodat ze manieren vinden om in verbinding te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bid dat ze samen het geloof kunnen voorleven en doorgeven.

Toerustingsmomenten Vakantie Bijbel Werk 

In februari organiseert de HGJB vier toerustingsmomenten voor het Vakantie Bijbel Werk 2022. Laat je onderdompelen in het nieuwe thema tijdens de toerustingsdag op 12 februari. Een programma met uitgebreide informatie over het nieuwe thema, een Bijbelstudie en volop inspiratie staat voor je klaar. Daarnaast is er keuze uit interactieve workshops en kun je de nieuwe knutselwerkjes bekijken.

Komt de dag niet uit? Dan biedt de jeugdorganisatie op 4 en 8 februari twee avonden met een compacter, maar alsnog afwisselend programma. Daarnaast is er op 16 februari ook een online avond, waarin de belangrijkste informatie wordt toegelicht. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VBW

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bediening Heilge doop – HC 41

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging ambtsdragers

18.00 uur ds. D. Breure, Kockengen (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhode Quist, Suus Muilwijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 7

avonddienst: Psalm 80: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid / herbevestiging ambtsdragers (groep B)

15.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten 

1. Stichting Friedensstimme

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Jolanda de Bruin, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.