Doelen jeugdwerk

  Binnen de opzet van het jeugdwerk willen we jongeren een warme omgeving voor geloof en ontmoeting bieden. Hier speelt het samen zijn, zich bij elkaar thuis voelen, en het bouwen aan een onderlinge band een grote rol. Maar er is meer!
  Binnen ons jeugdwerk, gaat het ook om de toekomst, het eeuwige leven, dat hier op aarde al gestalte mag krijgen. We willen dat kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als Koning van de Wereld en als hun Verlosser. God is het die het geloof werkt in de harten van jong en oud. Tegelijk ligt er een medeverantwoordelijkheid van de gemeente, om onze kinderen en jongeren voor te gaan op de weg naar het Koninkrijk van God, dit beloven we bij de doop. Zo mogen we binnen het jeugdwerk de kinderen en jongeren de vraag stellen of ze tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Daarnaast willen we jongeren helpen bij het groeien tot volwassen gelovigen, die hun verantwoordelijkheden nemen in de navolging van Jezus Christus. Verantwoordelijkheid ten opzichte van God, van hun naaste, de schepping en ten opzichte van zichzelf.

  Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag  met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf,  omdat u ons lief geworden was.

  1 Thessalonicenzen 2: 8

  We willen dat kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als Koning van de Wereld en hun Verlosser. Daarbij willen we de jeugd, in aansluiting op de opvoeding, en naast de catechisatie en eredienst een warme omgeving voor geloof en ontmoeting bieden. Binnen deze omgeving willen we de jongeren:

  Duidelijk maken dat het verbond en de nadruk op God als draagvlak en kader van de menselijke keuze zo heilzaam is.
  Helpen met het begrijpen van de Bijbel en het kennen van Bijbelse kernbegrippen.
  Helpen leren bidden.
  Helpen bij het zelfstandig uit de Bijbellezen en hier een betekenis en boodschap voor zichzelf uit te halen.
  Helpen met het getuigen, van wie Jezus is.
  Helpen bij het ontdekken van hun gaven en mogelijkheden in het dienen en zorgen.
  Helpen bij het nemen van hun verantwoording in de kerk en de maatschappij.
  Helpen bij het zijn van gemeente en hier ook een bijdrage aan leveren.
  Kerngroepen en Kerngroepleiders

  Kerngroep:

  Een kerngroepje is een groep leeftijdsgenoten uit de kerk die samen komen en elkaar opbouwen in het geloof. Deze groepjes komen op 3 manieren tijdens het seizoen samen en zullen met elkaar verschillende activiteiten doen. Namelijk bij elkaar komen in je kerngroepje, de centrale activiteiten avonden en de catechisatie.

  Principes voor kerngroepleiders

  Kerngroepleiders hebben hart voor jongeren en kunnen een verbindingen leggen met en tussen jongeren. Liefde en persoonlijke aandacht staan daarbij centraal.
  Kerngroepleiders zijn in staat om vanuit een eigen persoonlijk geloof en levende relatie met Jezus hun rol als voorbeeldfiguur voor jongeren in te vullen in woord en/of daad.
  Kerngroepleiders zijn er vanuit alle generaties/wijkenin/uit de gemeente en verbinden zich voor langere tijd aan het jeugdwerk.
  Kerngroepleiders ontvangen de toerusting en ondersteuning die nodig is voor hun taak in het jeugdwerk, waarbij ook ruimte is voor het leren van elkaar.

  Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

  Zowel in leerlijn als verenigingslijn wordt gebruik gemaakt van de Groeitermen Jeugdwerk (groeidocument is op te vragen bij de Jeugdwerkcoördinator, jeugdcoordinator@hghg.nl ).

  De groeitermen zijn bedoeld om er tot op zekere hoogte zeker van te zijn dat alle jongeren die deelnemen aan het jeugdwerk in wat voor leeftijdscategorie dan ook enkele, zeg maar basisprincipes, mee zouden krijgen om te kunnen groeien tot een volwassen gelovige.

  In het groeidocument zijn 7 groeitermen benoemd:

  -Bidden

  -Bijbellezen

  -Basiskennis

  -Getuigen

  -Dienen en zorgen

  -Verantwoordelijkheid nemen

  -Kerkelijke cultuur

  Deze groeitermen zijn per leeftijdscategorie uitgewerkt met daaraan gekoppeld een bepaalde doelstelling.

  Tevens geeft het document aan hoe je dit in je clubprogramma moet verwerken en het document geeft aan hoe een leidinggevende moet acteren om de doelstelling te bereiken.

  Het groeidocument geeft richting, om een bepaald onderwerp (groeiterm) meerdere keren in iemands verenigingsleven terug te laten komen en op die manier GROEI te laten doormaken, Het geloof kunnen wij ze niet geven, we kunnen ze wel laten werken aan een stuk basiskennis wat ze kan helpen in hun verdere geloofsleven.

  Promotie HGJB

  logo HGJB

  De HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met gemeenten kinderen, tieners en jongeren helpen om met en voor God te leven. De HGJB gelooft dat het Woord van God voor iedereen en in alle situaties betrouwbaar is en wil met name jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Medewerkers van de HGJB zien het als een uitdaging om “het verhaal van de Heere God te verbinden met de leefwereld van jongeren”.

  Dit doet de HGJB o.a. door het organiseren van activiteiten, vakanties, het posten van blogs, schrijven van jongeren bladen etc. Daarnaast biedt de HGJB trainingen, cursussen en materialen aan, aan leidinggevenden binnen de gemeenten om hen zo te helpen en te ondersteunen.

  Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs. Ook binnen het jeugdwerk van HGHG wordt gewerkt met de materialen van de HGJB.

  Voor meer informatie of om lid/donateur te worden kijk op:

  www.hgjb.nl

  https://twitter.com/hgjb_jongeren

  https://www.facebook.com/HGJBjongeren

  Bijdrage jeugdwerk

  Wilt u het jeugdwerk in onze gemeente steunen dan kunt u uw bijdrage/gift overmaken naar de jeugdcommissie op rekening NL90RABO0373719744, t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld, eventueel onder vermelding van het doel/bestemming van uw overmaking.

  U kunt zich ook aanmelden als donateur voor een vast bedrag per jaar. Neem dan contact op met penningmeesterjeugdcommissie@hghg.nl

  Kerkboekje

  Kerkboekje
  Kerkboekje over Zegen

  Er is een kerkboekje. Het gaat over
  de zegen. Als opmerkingen en suggesties
  zijn, dan horen we dit graag, stuur dan
  een e-mail naar de jeugdambtsdragers
  via kerkboekje@hghg.nl

  Klik hier voor het kerkboekje over de zegen.