Jeugdwerk & jeugdcommissie

De jeugdcommissie

Onze Jeugdcommissie is een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdclubs en jeugdvereniging, zondagsschool, buurtclubs, Jeugdpastoraat, de Beheercommissie van het Hervormd Centrum, de jeugdwerkcoördinator, penningmeester en de jeugdouderlingen en jeugddiaken; een van deze ambtsdragers is voorzitter.

De Jeugdcommissie komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er besproken hoe het gaat op de clubs en verenigingen.

Doorgenomen wordt welke acties er gaande zijn en afgestemd welk materiaal gebruikt gaat worden in het seizoen.

Waar staat ons jeugdwerk voor?

Door middel van het jeugdwerk willen we jongeren helpen groeien tot volwassen gelovigen, die hun verantwoordelijkheid nemen in de navolging van Jezus Christus. Verantwoordelijkheid ten opzichte van God, hun naaste, de Schepping en ten opzichte van zichzelf.

Het jeugdwerk is te verdelen in een leerlijn en een verenigingslijn.

De leerlijn omvat de Zondagschool en de Catechese, de zondagschool valt onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad, en de catechese valt onder de verantwoording van de afzonderlijke wijkkerkenraden.

De verenigingslijn omvat de verschillende clubs en verenigingen. Deze vallen onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad.

Zowel in leerlijn als verenigingslijn wordt gebruik gemaakt van de Groeitermen Jeugdwerk (groeidocument is op te vragen bij de Jeugdwerkcoördinator, jeugdcoordinator@hghg.nl ).

De groeitermen zijn bedoeld om er tot op zekere hoogte zeker van te zijn dat alle jongeren die deelnemen aan het jeugdwerk in wat voor leeftijdscategorie dan ook enkele, zeg maar basisprincipes, mee zouden krijgen om te kunnen groeien tot een volwassen gelovige.

In het groeidocument zijn 7 groeitermen benoemd:

-Bidden

-Bijbellezen

-Basiskennis

-Getuigen

-Dienen en zorgen

-Verantwoordelijkheid nemen

-Kerkelijke cultuur

Deze groeitermen zijn per leeftijdscategorie uitgewerkt met daaraan gekoppeld een bepaalde doelstelling.

Tevens geeft het document aan hoe je dit in je clubprogramma moet verwerken en het document geeft aan hoe een leidinggevende moet acteren om de doelstelling te bereiken.

Het groeidocument geeft richting, om een bepaald onderwerp (groeiterm) meerdere keren in iemands verenigingsleven terug te laten komen en op die manier GROEI te laten doormaken, Het geloof kunnen wij ze niet geven, we kunnen ze wel laten werken aan een stuk basiskennis wat ze kan helpen in hun verdere geloofsleven.

Promotie HGJB

logo HGJB

De HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met gemeenten kinderen, tieners en jongeren helpen om met en voor God te leven. De HGJB gelooft dat het Woord van God voor iedereen en in alle situaties betrouwbaar is en wil met name jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Medewerkers van de HGJB zien het als een uitdaging om “het verhaal van de Heere God te verbinden met de leefwereld van jongeren”.

Dit doet de HGJB o.a. door het organiseren van activiteiten, vakanties, het posten van blogs, schrijven van jongeren bladen etc. Daarnaast biedt de HGJB trainingen, cursussen en materialen aan, aan leidinggevenden binnen de gemeenten om hen zo te helpen en te ondersteunen.

Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs. Ook binnen het jeugdwerk van HGHG wordt gewerkt met de materialen van de HGJB.

Voor meer informatie of om lid/donateur te worden kijk op:

www.hgjb.nl

https://twitter.com/hgjb_jongeren

https://www.facebook.com/HGJBjongeren

Bijdrage jeugdwerk

Wilt u het jeugdwerk in onze gemeente steunen dan kunt u uw bijdrage/gift overmaken naar de jeugdcommissie op rekening NL90RABO0373719744, t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld, eventueel onder vermelding van het doel/bestemming van uw overmaking.

U kunt zich ook aanmelden als donateur voor een vast bedrag per jaar. Neem dan contact op met penningmeesterjeugdcommissie@hghg.nl

Kerkboekje

Kerkboekje
Kerkboekje over Zegen

Er is een kerkboekje. Het gaat over
de zegen. Als opmerkingen en suggesties
zijn, dan horen we dit graag, stuur dan
een e-mail naar de jeugdambtsdragers
via kerkboekje@hghg.nl

Klik hier voor het kerkboekje over de zegen.