Diaconie

Diaconaat is de ‘dienst der barmhartigheid’. Barmhartigheid is niet zomaar een gevoel voor een ander, maar het uit zich in concrete daden. Maar diaconaat is meer dan barmhartigheid. Het is ook opkomen voor gerechtigheid. Barmhartigheid is niet genoeg, we moeten ook recht doen aan de naaste. En die gerechtigheid moet zich uiten in ons leven en ons gedrag naar onze minder bedeelde naaste. Barmhartigheid is meer dan een fooi aan een onbekende zwerver, of een gift in de collectezak voor de nood in de derde wereld, maar opkomen voor de ander met wie we in relatie staan. Dat wil zeggen ons inzetten om daadwerkelijk iets te doen aan het onrecht in de wereld. En dat niet alleen uit humanitaire overwegingen, maar in de navolging van de grote diaken Jezus Christus. Om deze processen te promoten en te sturen is er in onze gemeente een ‘College van Diakenen’.

Meer informatie over onze visie en doelstellingen kunt u lezen in ons Beleidsplan 2021-2025.

Er zijn 3 wijkgemeenten en iedere wijkgemeente heeft 4 of 5 diakenen. Deze vormen samen met de door de Algemene Kerkenraad benoemde Jeugddiaken het College van Diakenen. Dit college vergadert iedere maand. Het diaconaat in onze gemeente omvat niet alleen armenzorg, maar ook de zorg voor bejaarden, gehandicapten, vluchtelingen etc. De oprichting van het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is mede te danken aan de inzet van onze diaconie en ook werd de aanzet gegeven tot de oprichting van de plaatselijke Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT). Daarnaast is er het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN), een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke kerken, bedoeld voor mensen die geen lid zijn van een kerk.

Erg belangrijk is het omzien naar de naaste. Dit omzien naar elkaar geldt niet alleen de diakenen, maar de hele gemeente. Eén van de hoofdtaken van het college is dan ook ‘het diaconaal bewustmaken van de gemeente’. Maar we kijken ook over de grenzen. Van de diaconale inkomsten wordt ca. 50 % besteedt aan doelen en projecten buiten ons land, het zgn. werelddiaconaat.

Als u meer wilt weten over het diaconaat en over wat wij nu precies doen mag u altijd contact opnemen met één van de diakenen. Heeft u vragen over bepaalde onderwerpen die (mogelijk) vallen onder het werk van de diaconie, schroom niet om ons hierover te bevragen.

Aanvraag ondersteuning voor diaconale werkprojecten of acties

De diaconie wordt regelmatig benaderd door gemeenteleden, met name enthousiaste jongeren, met het verzoek om een individueel doel of werkvakantie financieel te ondersteunen. De diaconie vindt het buitengewoon positief als gemeenteleden op persoonlijke titel actief met naastenliefde bezig zijn, en hier hun tijd, geld en energie voor willen inzetten.

We hebben randvoorwaarden en richtlijnen opgesteld om deze aanvragen eerlijk te kunnen beoordelen. Zo wordt gekeken naar humanitaire impact van het project, christelijke identiteit e.d.

Wil jij, of willen jullie graag acties opzetten om een diaconaal werkproject binnen of buiten de gemeente te promoten, en/of financiële ondersteuning te ontvangen? Vul dan dit aanvraagformulier in en mail het naar diaconie@hghg.nl of geef het af aan de jeugddiaken.

Na inzending van het formulier nemen we contact met je op. Bij toekenning van je aanvraag kan een deel van je reis- en verblijfkosten worden vergoed. Los daarvan wordt bekeken of een donatie kan worden verstrekt aan het doel of de organisatie die je met je initiatief wil dienen.

We wensen je Gods wijsheid en zegen toe in het voorbereiden van je diaconale werkproject, en zien de steunaanvraag met veel belangstelling tegemoet.

De diaconie

Giften

Voor giften kunt u gebruik maken van de volgende rekeningen:

Betaalrekening met rekeningnr.      NL16RABO0325003408 (diaconie)
Betaalrekening met rekeningnr.      NL02RABO0325073112 (verjaringsfonds)
Betaalrekening met rekeningnr.      NL95RABO0395051118 (kinderkamp)
Betaalrekening met rekeningnr.      NL54RABO0368295958 (Jeugdactie)
Betaalrekening met rekeningnr.      NL06RABO0138665133 (Ethiopie)
Betaalrekening met rekeningnr.      NL15RABO0395001536 (Kilo Liefde)

Contact

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking?

Neem contact op met de diaconie

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst verleent tijdelijke huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld bij ziekte van een gezinslid of de aanvrager zelf. Ook kan er ter overbrugging (zolang er nog geen andere hulp geregeld is) tijdelijk hulp worden verleend. Ook springen we soms bij ter aanvulling van andere hulp of ondersteuning van de mantelzorger.
Hulp die verleend wordt kan bestaan uit huishoudelijke hulp, wandelen met mensen die dat wel willen maar die dat niet alleen durven of kunnen, begeleiding naar dokter of ziekenhuis enzovoort.

Afhankelijke van het aantal en de aard van de hulpvraag zijn er circa 10 a 15 dames, en een enkele man, uit onze kerkelijke gemeente beschikbaar.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met één van de coördinatoren van de vrijwillige hulpdienst; Corien van de Giessen of Rika van de Waal van Dijk.
U kunt hen vanaf heden op de volgende manieren bereiken:
email: jvdwvd@hetnet.nl
tel.: 0184-617084
mob.: 06 37276606

Uiteraard kunt u de vrijwillige hulpdienst ook bereiken via “Wegwijzer”.

Commissie voorbede

Zoals u misschien weet is er een zogenaamde commissie Voorbede. Deze commissie is vanuit de diaconie gevormd en bestaat uit drie personen, uit elke wijk één. De commissie komt maandelijks bijeen en bezint zich op onderwerpen, waarvoor in de zondagse eredienst voorbede gedaan kan worden. Vaak wordt hierbij aangesloten bij de collectedoelen, de tijd van het jaar of zaken die plaatselijk, landelijk of wereldwijd spelen. Wellicht zijn er ook gemeenteleden, die onderwerpen voor de voorbede zouden willen aandragen. Dat kan via het e-mailadres: voorbede@hghg.nl. Heeft u suggesties voor voorbede, dan kunt u die naar dit adres mailen. Wie geen internet heeft, kan suggesties aan een ouderling of diaken doorgeven. Enkele beperkingen: het gaat hier niet om actuele zaken als jubilea, overlijden of ziekte. Als u hiervoor voorbede wilt vragen, gaat dat op de gebruikelijke manier: rechtstreeks via de predikant of (wijk)ouderling. Ook houdt de voorbedencommissie zich het recht voor om uit de suggesties een keuze te maken.
De diaconie hoopt op deze manier de gemeente meer te betrekken bij de voorbede en ook dat er onderwerpen aangedragen worden, die nu misschien niet aan bod komen. We mogen een biddende gemeente zijn en veel van het gebed verwachten. Leest u maar eens Jacobus 5 : 13-18, waar onder andere staat:

“een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel”