Samenvatting begroting diaconie 2015

In overeenstemming met de bepalingen van de kerkorde wordt u inzicht gegeven in de samenvatting van de begroting van de diaconie. Voor alle leden van de gemeente is gelegenheid geboden om de volledige begroting in te zien.

Baten

Baten onroerende zaken  € 4.400,-
Rentebaten en dividenden  € 2.200,-
Collecteopbrengsten en giften  € 35.000,-
Door te zenden collecten  € 79.000,-
TOTAAL BATEN  € 120.600,-

Lasten

Lasten eigendommen  € 720,-
Verplichtingen/bijdragen organen  € 4.100,-
Kosten beheer/administratie  € 2.000,-
Bankkosten  € 150,-
Diaconaal werk plaatselijk  € 22.700,-
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  € 23.950,-
Diaconaal werk wereldwijd  € 71.000,-
TOTAAL LASTEN  € 124.620,-
RESULTAAT                                                       -/- € 4.020,-        

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.
We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.
Namens het College van Diakenen,

Piet Boogaard, penningmeester