Kerkblad 73-13

Groot geluk

“Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” (Psalm 84: 12b)

____________________________________________________

Gelukkig zijn, wie wil dat niet? Maar ja, wanneer ben je gelukkig? U zegt: als ik op deze manier mijn leventje kan blijven leiden. Wanneer ik geen last krijg van grote  gezondheidsproblemen. Ik voel me echt gelukkig denkt een ander, als die problemen in ons gezin, onze familiekring eindelijk opgelost zijn. Het geeft geweldig veel verdriet dat twee kinderen elkaar niet willen zien. Ik heb het eigenlijk wel heel goed, denkt ook iemand. Over geld hoef ik me geen zorgen te maken, als ik een reis wil maken dan kan dat, ik geniet ervan om samen met mijn partner en kinderen leuke dingen te doen. Tja, wanneer ben je gelukkig?

We denken dan vaak aan allerlei dingen uit het leven van elke dag. En die zijn ook ontzettend belangrijk. Echter, de dichter van Psalm 84 laat ons verder kijken. Hij richt ons op de levende God en zegt: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat”. Dat goede is de HEERE. Hij is de bron van het goede, Hij is het goede zelf!

Psalm 84 is een tempellied. De dichter is jaloers op dat musje dat rond het altaar fladdert, juist omdat hij zo graag in de tempel wil zijn. Hij bezingt in dit lied zijn tocht naar de tempel. Een moeilijke reis door het hete dal van de moerbeibomen. En dan zijn aankomst in Sion. “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders”. Waarom is dat zo, beste psalmdichter? Het geheim zit hem in wie God is. Hij is een zon en een schild, Hij zal genade en eer geven! Wat is dat precies? 

De Heere is als een zon. Wat is het heerlijk als je na een paar donkere dagen wakker wordt en de zon schijnt volop. Daar knap je helemaal van op. De zon zorgt voor licht en warmte! Dat geeft de Heere ook. Hij heeft Zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus, Hij is het licht van de wereld. Door te lijden en te sterven neemt Hij de straf voor Zijn rekening die ik vanwege mijn zonde heb verdiend. Door Zijn Geest maakt Hij het licht in een donker zondaarshart. Hij vult mijn hart met de warmte van de liefde voor de Heere Jezus. Zelfs als ik afdwaal, dan ontsteekt Hij door Zijn Geest toch weer licht. God is eveneens een schild. Het gaat hier om een klein handschild waarmee je de pijlen tegen kunt houden. Het leven van het geloof is een strijdend leven. Twijfels komen er op je af, vragen benauwen je soms en zomaar stap je in de val van verleidingen. Daarom hebben we de bescherming van God hard nodig. Bij God mag ik wegschuilen: Heere, houdt u me vast! Ik mag me gedragen weten door de blijde wetenschap dat de uitkomst van de strijd ten diepste is beslist op Golgotha door Christus die dood en duivel van z’n macht heeft ontdaan. 

Er staat nog meer: Hij zal genade en eer geven. Bij genade denken we al vrij snel aan de verzoening van de zonden. Dat is genade! Maar hier ligt het nog breder. Hier betekent het: God staat aan je kant, God staat voor je in. Zo bezien is genade eveneens de zegen van de Heere. Dat de Heere met je meegaat, je leidt en je draagt van dag tot dag. Het is de concrete zegen die je mag ervaren in het leven van elke dag. Gezondheid, liefde van mensen om ons heen, de zegen als je elkaar nog mag hebben, de zegen van het horen bij de gemeente. Nee, het is niet zo dat de Heere Zijn gunst intrekt als er tegenslag op je pad komt. Zelfs in periode van tegenslag geeft de Heere zegen. Zo getuigen mensen daar ook van. Dan zegt een zieke mevrouw: dominee, wat ben ik dankbaar voor alles wat de Heere mij nog geeft.

De Heere geeft eer, waardering. Het gaat hier ten diepste om de glorie van de Heere. Hij deelt iets van zichzelf mee aan mensen. Waar je dan concreet aan moet denken? Dat je door het geloof gaat lijken op de Heere Jezus. Zijn beeld gaat vertonen. Daardoor ontvangt de Heere ook zelf de eer!

Welnu, dit alles geeft de Heere aan hen die in oprechtheid wandelen. Daar zit een opdracht in. Om uit één stuk te zijn. Hoe je dat kunt zijn? Je leert het van de Heere Jezus. Hoe Hij sprak en deed en keek. Hij was een man uit één stuk. Niet achterbaks, maar eerlijk tot en met. Hij was zo gericht op Zijn Vader. Van Hem kijk je het af. Tegelijkertijd is de verbondenheid met de Heere Jezus noodzakelijk. Ik kom soms kerkgangers tegen, die daar weinig mee hebben en kunnen. Daar gaat het echter wel om. Geloven in God gaat niet buiten Jezus om. Wat is het belangrijk dat je gelovig weet dat Hij je houvast is voor leven en sterven. Hoe is dat bij u? Als u Hem niet kent, zoek Hem! Buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar in Hem vast en zeker. Door Hem wandel je in oprechtheid en word je verzadigt met het goede dat Hij geeft. Gelukkiger kun je niet worden!                                                        

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Broeder L. van der Giessen heeft voor zijn benoeming als evangelisatieouderling bedankt. Wij wensen broeder Van der Giessen Gods zegen toe op dit besluit en willen hem die zegen ook toewensen bij zijn werk als preekbeurten regelaar van wijkgemeente 2 Noord.

Met dankbaarheid mogen we u melden dat broeder J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de Algemene Kerkenraad heeft aangenomen. Met het aanvaarden van deze benoeming zal hij zijn taak als ouderling van wijkgemeente 3 Zuid neerleggen. 

De bevestiging van deze broeder zal begin 2020 plaats vinden samen met broeders van wijkgemeente 3 Zuid.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe met het oog op zijn ambtelijk werk ten behoeve van heel onze gemeente.

J.T. Nederveen, scriba AK

Personeel gezocht

Lijkt het u/jou leuk om bij De Parel aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar collega’s voor de bediening, het klaarzetten van de zalen en/of de keuken. Leeftijd 18-45 jaar. Werkzaamheden zijn regelmatig ‘s avonds en op zaterdag. Loop gerust eens binnen voor meer informatie of solliciteer via info@deparel.nu. Even bellen mag natuurlijk ook: 61 25 70.

Save the date:
Kampvuuravond!

Datum: 2 November 2019
Plaats: Rivierdijk 485
Tijd: 19.30 uur
Spreker: Maarten de Bruin

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 oktober 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor project 10 27 van de GZB. Recent is Nepal wederom getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen. Eerder dit jaar overstroomden ook al delen van de Kathmandu vallei.  Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezocht afgelopen weken getroffen dorpen in de Terai en is begonnen met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook wordt een plan gemaakt voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen. ACN is de diaconale tak van christelijke kerken in de Nepalese stad Pokhara. ACN wil door noodhulp te verlenen een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood. De GZB vraagt gebed voor de bevolking van Nepal, een land dat al vaker is getroffen door natuurrampen. De diaconie wil deze noodhulp graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Mevrouw Witte,

Heeft u het al opgemerkt? De gezondheid van onze ‘oudste kerkgangster’ wordt steeds minder. Al vele jaren is ze trouw aanwezig. Ze zit altijd op haar vaste plekje recht tegenover de preekstoel. In het verleden zat ze op de galerij aan de Kerkwegzijde. Als er gezongen wordt doet ze altijd uit volle borst mee, maar de laatste tijd gaat het minder met haar. Niet alle kerkgangers zullen het in de gaten hebben, maar als je goed luistert dan hoor je het wel… De hoge tonen zijn een probleem, ze heeft niet zoveel lucht meer om zuiver te klinken. Tja… wat wil je, ze stamt uit 1875 en is dus al 143 jaar. De specialist heeft haar onderzocht en geconstateerd dat het o.a. haar longen zijn. Een lekkende long… kan het nog geplakt worden of is een grotere operatie nodig?

U begrijpt het vast al wel, we hebben het hier over het orgel van de Oude Kerk!

Het orgel, een origineel Witte-orgel, is na veel jaren hard toe aan een grote restauratie. De blaasbalgen lekken waardoor de luchtdruk niet meer volledig is en de pijpen niet goed worden aangeblazen.

Sinds 1963 heeft het orgel alleen het noodzakelijke onderhoud gehad. Nu, 57 jaar later, is er  een grondige inspectie verricht om te zien wat nodig is om deze ‘oude dame’ weer op juiste toonhoogte en in goede conditie te krijgen. De kerkrentmeesters zijn al enige tijd bezig met voorbereidend onderzoek en er is een herstelplan gemaakt. Er zijn reeds offertes opgevraagd bij verschillende orgelbouwers. Graag willen we het wel in één keer goed doen, dus zal het orgel geheel gedemonteerd moeten worden. Deze restauratie zal ongeveer 8 à 9 maanden in beslag nemen. 

Alles bij elkaar is het een forse investering, waar de kerkrentmeesters al een aantal jaren geld voor gereserveerd hebben. Toch is dit nog niet voldoende. Graag willen wij u als gemeente bij dit hele proces betrekken.  Komende maanden willen we u via dit kerkblad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de restauratie, eventuele acties en verdere gang van zaken.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

129.170

127.500

1.670

Giften

5.902

4.500

1.402

Overige collecten

7.699

7.250

449

Erfenissen en legaten

 

2.250

-2.250

Totaal

142.771

141.500

1.271

Alle bedragen x € 1

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten iets hoger zijn dan begroot.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2019 is € 282.602 ontvangen (ruim 88% van het begrote bedrag van € 320.000 / bijna 84% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 15 oktober zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel.  Janneke de Bruin zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 2: 1-15: Leven naar Gods bedoeling (Bijbelstudie 2, Vrouw juninummer). Margriet de Koning en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 17 oktober zal Wim IJzerman de inleiding houden over Psalm 51. We zijn te gast bij Rika van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Op 14 oktober hebben we de tweede kringavond. De eerste avond hadden we het over Ruth 1. Mede door gebruik te maken van een Bijbelstudieschema bleek een heleboel naar boven te komen bij de groep. Komende keer staan we stil bij Ruth 2. Het mooie van de vorm waar we dit jaar voor hebben gekozen is dat, als je er de vorige keer niet was, je gewoon ook nu nog kunt aansluiten. Het is wel verstandig om thuis alvast even het hoofdstuk door te lezen. Tijdens de avond zullen we de Bijbelstudie met elkaar doen. En als je Bijbelstudie zelf soms lastig vindt, kom dan zeker naar de kringavonden, want daar krijg je de mogelijkheid om te oefenen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

JV Ichtus

Inmiddels zijn we weer begonnen. Aanstaande vrijdag 11 oktober is alweer de tweede JV-avond. Ben je 17 jaar of ouder? Wees welkom en kom eens een kijkje nemen. We beginnen vanaf 19.30 uur in de wagon. De avond duurt vaak tot 22.00 uur. Dit jaar zal er elke twee weken een JV-avond zijn. Hou de activiteitenkalender in de gaten welke data dat zijn. Tot vrijdag!

Zondagsschool

De eerstkomende zondagen 13 en 20 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. een aangepaste kerkdienst in de Oude kerk en de herfstvakantie. De week daarna, zondag 27 oktober hopen wij alle kinderen weer te ontmoeten in De Parel.            

de jufs en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mochten de draad weer oppakken in het Bijbelboek Habakuk. De profeet moest het opschrijven zodat iedereen het kon lezen: “Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.” (Hab. 2: 4) Aan de ene kant werd daarmee het leven van Babel getekend. Babel leefde hoogmoedig, ging voor groter, beter en meer. Iets wat in het dienen van moderne afgoden ook vandaag volop te zien is en wat ook op ons zijn invloed uitoefent. Het einde van Babel is echter de dood. We lazen in de dienst Openbaring 18: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon”. Daarentegen zal de rechtvaardige leven. De rechtvaardige, zo leren we van Paulus, is de mens die door het geloof aan de Heere Jezus verbonden is. Ook al gaan de oordelen aan de gelovige niet voorbij, ook al blijven strijd en kruisdragen Gods kind niet bespaard, de rechtvaardige zal leven! Nu door het geloof en straks gaat het geloven over in een heerlijk aanschouwen.

Na de dienst mochten we met velen een fijne ontmoeting hebben in De Parel. Verschillende nieuwe leden van onze wijkgemeente werden voorgesteld. We kijken terug op een fijn samen-zijn met jong en ouder.

In de avonddienst lazen we in de Heidelbergse Catechismus zondag 18. Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14 waren de Schriftlezingen. De Heere Jezus vertrekt naar de hemel. Met Hem komt er een mens in de hemel en daarom is er ook plaats voor andere mensen. Tegelijkertijd blijft de Heere Jezus door Zijn Geest aanwezig. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”.

Pastoraat

We leven mee met mensen die psychisch ziek zijn. We denken aan hen die te maken hebben met depressie. Anderen hebben juist in deze tijd van het jaar te maken met somberheid. De dichter van Psalm 88 klemt zich in deze omstandigheden vast aan God: “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen”. (Psalm 88: 2 en 3)

Jaarthema-avond

Woensdag 16 oktober staat de eerste wijkavond gepland. Prof. dr. M.J. de Vries uit  Papendrecht is uitgenodigd om het jaarthema in te leiden. We denken na wat deze heiligheid betekent voor de gemeente, voor de eredienst, maar ook voor de taak die ieder heeft in het dagelijks leven. Het heilig gebod van God heeft immers betrekking op alle terreinen van het leven. Voor de christelijke gemeente is dat een spanningsvolle werkelijkheid. De gemeente mag en moet zich onder het gezag van het Woord stellen. Dan gaat dit ook over ons geld en goed, de visie op gezagsverhoudingen in gezin en school, de visie op seksualiteit, verkering en huwelijk en de omgang met de digitale media. De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een patroon van normen en waarden doorgeven. ‘Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.’ We hopen dat deze wijkavond een bijdrage zal zijn aan de opbouw van Gods gemeente. Koffie en thee staat vanaf 19.30 uur gereed in De Parel. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud, van harte welkom.

Datum Bijbelkring

De volgende Bijbelkring is op 20 november. Dit in tegenstelling tot de datum die eerder genoemd is!

Giften

Ouderling De Keizer en br. Boer ontvingen op huisbezoek € 15,- voor de kerk. Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Dank voor al deze gaven!

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik u opnieuw het Woord te verkondigen uit Habakuk 2. We lezen de verzen 9-20. Telkens klinkt in dit gedeelte een ‘wee’ over Babel. Het laat zien waarom het oordeel voltrokken zal worden. Het eindigt met die veelzeggende woorden: “Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde”. ’s Avonds komt ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen het Woord van God bedienen. Laten we ons biddend voorbereiden op de diensten! Dan mag je ervaren dat de Heere aan u persoonlijk Zijn zegen geeft. Vanuit de pastorie aan de Vinkeweer een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden, die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28)

Bediening heilige doop

In de late morgendienst van zondag 13 oktober zal de heilige doop worden bediend aan een kind uit onze gemeente. Deze dienst zal worden geleid door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn.

Voortgang beroepingswerk

In aansluiting op het bericht van vorige week informeren wij u, dat ook de laatste predikant van de groslijst aangegeven heeft dat hij het niet zinvol vindt een beroepingstraject in te gaan. Inmiddels is de beroepingscommissie gestart met haar werk om een nieuwe groslijst samen te stellen. Dit vraagt echter de nodige zorgvuldigheid, hetgeen ook betekent, dat een volgend beroep nog even op zich laat wachten. Wij verzoeken u vriendelijk te blijven bidden voor dit belangrijke werk voor onze gemeente.

Uitbreiding kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om de wijkkerkenraad uit te breiden met een ouderling voor gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw is een zaak die vanuit de kerkenraad gecoördineerd dient te worden. We denken daarbij o.a. aan de organisatie en de praktische uitvoering van de Pareldiensten, het stimuleren van de wijkgroepen, het stimuleren en verbinden van activiteiten die bijdragen aan geloofsopbouw in onze wijkgemeente etc. Binnen de wijkkerkenraad heeft broeder Philip de Rover aangeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Dit betekent wel dat de functie van Philip, als pastorale ouderling, vrijkomt. Deze vacature zullen we tijdens de volgende verkiezingsronde meenemen.

Verkiezingen

Van broeder Wout van Aken mochten wij bericht ontvangen dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrenmeester mocht aanvaarden. Wij zijn hiervoor dankbaar, niet het minst tegenover God, Die uiteindelijk mensen wil leiden naar het ambt. Dit betekent dat we nog twee vacatures te vervullen hebben. Eén voor diaken vanwege het bedanken van br. Kraaijeveld en één voor ouderling vanwege de uitbreiding van de kerkenraad. Hierover hopen we u in het volgende kerkblad nader te berichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de diaconie.

Ouderling Philip de Rover mocht op huisbezoek € 20,- ontvangen voor de stichting ZOA, Bezoekzuster Ada van Amerongen ontving bij een bezoek € 10,- voor de eredienst.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Belijdeniscatechese

De eerste avond van de belijdeniscatechese wordt vrijdag 11 oktober niet gehouden in De Parel, zoals vorige week abusievelijk werd vermeld, maar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Mocht u verhinderd zijn, maar toch de belijdeniscatechese willen volgen, laat het dan even weten bij de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54).

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Mozes bij Farao. Het lied voor zondag 13 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 482 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’.

Citaat

‘Wees zorgvuldig in het bewerken van het goede en geduldig in het verdragen van het kwade.’

Thomas à Kempis (1380-1471)

Bidden en danken

  • Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraag van de beroepingscommissie, zeker nu een aantal predikanten heeft aangegeven dat zij een beroepingstraject niet zinvol achten, waardoor de beroepingscommissie een nieuwe groslijst gaat samenstellen. Dit vraagt de nodige zorgvuldigheid in de wetenschap afhankelijk te zijn van God.
  • Ontheemde christenen uit de Sinaï-woestijn (Egypte) durven nauwelijks terug te keren naar hun huizen omdat IS-strijders regelmatig inwoners ontvoeren. Vooral rondom de stad El-Arish is de kans op ontvoering groot. Teruggekeerde christenen overwegen om opnieuw te vluchten. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • Christenen in Mozambique vinden het moeilijk om de magie en wereld van de geesten los te laten, het is zó aanwezig in de samenleving. Wilt u bidden dat christenen alleen zullen geloven in de macht van Jezus? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zover wij weten verblijft er momenteel niemand in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn. Er zijn ook gemeenteleden die een opname in het ziekenhuis tegemoet zien. We leven mee met allen die een weg van ziekte, moeite, verdriet, eenzaamheid en tegenslag gaan. Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die Hem vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter alles gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam dient en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn, het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Bijbelstudiekring

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten op de eerste Bijbelstudiekringavond van het nieuwe seizoen. Sommigen wilden graag alle data alvast in de agenda zetten. Aan dat voornemen werken wij uiteraard graag mee! De data zijn: donderdag 31 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 13 februari en 26 maart.

Gelezen/gehoord

‘Het is beter één kaars op te steken, dan over het duister te blijven klagen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 oktober

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 14 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 15 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 16 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Wijkavond WG 1 Oost – De Parel

Donderdag 17 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Prins Hendrikstraat 11

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud Gereformeerde Gemeente

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Aangepaste kerkdienst SIEN

De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur zal een deze kerkdienst worden gehouden in de Oude Kerk. Voorganger is ds. A.A.W. Boon uit Papendrecht.

Collecteweek Stichting De Ark: 14-19 oktober 2019

Op maandag 14 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!

We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50

ten name van Stichting De Ark.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark.

  ____________________________________________________

Varia

‘Geen dag zonder Bach’

Datum: 12 oktober 2019

Tijdstip 20.15uur

Plaats: Hervormde kerk te Hoornaar

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €17,50. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Mars voor het Leven 2019

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist u dat 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van de vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde had al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, de ene heftiger dan de andere. Dat komen we ook vaak tegen bij onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp. Ondanks de situatie blijft het resultaat hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter. “We love them both” (we houden van hen allebei – moeder en kind), is wat stichting Schreeuw om Leven zegt en ook in praktijk wil brengen. Deze tekst staat ook op één van de borden die deelnemers van de stille Mars voor het Leven bij zich dragen. Het wordt steeds belangrijker om de stem voor het leven in Nederland te laten horen. Daarom houden wij elk jaar de stille Mars voor het Leven. Afgelopen jaar liepen naar schatting 10.000 mensen mee. De volgende mars is gepland op 16 november 2019; het programma begint om 12.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Inloop vanaf 11.00 uur. Samen reizen kan via het georganiseerde busvervoer in de Alblasserwaard. Er zullen opstapplaatsen zijn in Nieuw Lekkerland, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld. Meld u voor het busvervoer aan via https://schreeuwomleven.nl/vervoer/. Komt u op eigen gelegenheid, dan is aanmelding niet nodig. Meer informatie via: werkgroepalblasserwaard@schreeuwomleven.nl of 06-81 47 74 72.

Bierproeverij Stichting Moj-Bliznji

Datum: vrijdag 18 oktober 2019
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Giessenzoom 15 (terrein NuBuiten)
Kosten: € 20,-
De opbrengst gaat naar Stichting Moj-Bliznji Bosnië. Graag van te voren opgeven bij één van de teamleden.

Blik op Maat

Het is fijn dat heel veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste negen maanden van dit jaar 49.905 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 13.578,- opleverde. Daarmee konden we de MAF, Mercy ships, Woord en Daad, Commissie Oost Europa, Interlakes school in Ethiopië, St. Moj Blizznji Bosnië, De Herberg, St. Buitenhof, St. Kimon (Lea van der Riet-Luiten), De Parel, Open Doors en het kledingtransport naar de Oekraïne steunen. Helaas zijn de prijzen van de metalen gedaald, dus hebben wij meer kilo’s nodig om onze doelen te steunen. U kunt ons helpen door blikjes, pannen, kranen, computers, laptops, kabels, elektrisch gereedschap en fietsen bij ons te brengen.

Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42, tel. 61 11 22

Voorstelling Christelijk KinderTheater

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 13 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. J. T. de Koning, Alpen aan de Rijn – Bediening Heilige Doop

15.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon – aangepaste kerkdienst

18.00 uur wijk 2 Noord, prop. A. H. van Mourik, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Evangelisatie – eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Talitha Bijkerk, Sanna de Jong, Groep B: Nellie Prins

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Ellen Leenman, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 4

avonddienst: Psalm 115: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Laura Verschoor, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71