Kerkblad 74-38

Elia??

“Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35)

____________________________________________________

Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke momenten je plék niet weet.

Maar daar op Golgotha is het heel anders. Daar klinkt een ruwe grap. Onbegrijpelijk, zo direct na dat beangstigende natuurverschijnsel: zo maar, midden op de dag, een inktzwarte duisternis. En in die donkere uren werd de stilte verscheurd door een bange roep: “Eli, Eli, lama sabachthani?” Beide evangelisten geven het weer in de taal, die Jezus sprak: het Aramees. Dat zullen ze met opzet gedaan hebben, om duidelijk te kunnen maken, waar die goddeloze grap uit voortvloeide.

“Eli!”, roept Jezus. Dat betekent: “Mijn God!”. Het is het eerste woord van een smartelijke uitroep. Maar de mensen, die bij het kruis staan, maken zich er vrolijk over: ‘Hoor je dat? ‘Eli’: dat lijkt op ‘Elia!’ En spottend zeggen ze tegen elkaar: ‘Hij roept Elia!’ Niet zo vreemd, want Elia wordt in het Oude Testament in verband gebracht met de komst van de Messias. Het is dus een spot van mensen, die met het Woord vertrouwd zijn. Het wordt even later overgenomen door de soldaten, die het maar half snappen, natuurlijk.

Aangrijpend. Dat is spelen met vúúr! Er waren, lang geleden, andere spotters: tot twee keer toe daalde vuur neer van de hemel, dat hen verteerde. Je moet maar dúrven!

Wat moet Elia dan wel komen doen? De spot is duidelijk: die gekruisigde wil zeker, dat Elia Hem komt verlossen! Maar dan komt het venijn: die Elia kómt helemaal niet! Het klonk toch duidelijk: “Waarom verlaat U Mij?” En áls die profeet tóch nog komt, valt er niets meer te verlossen: een afgemarteld, ontluisterd lichaam: zo kun je toch geen Koning meer zijn? Eigenlijk kun je zeggen: ‘Ook Elia is onbetrouwbaar en ongevaarlijk. Je kunt hem uitdagen, zonder dat er iets gebeurt!’

Zo vertelt Mattheus het. De evangelist Markus geeft ons door, wat er nog wat later werd gezegd. Eén van de soldaten, die mee wil doen, zegt: ‘Laten we eens zien, of Elia komt, om Hem áf te nemen’. ‘Afnemen’, dat betekent: ‘het dode lichaam van het kruis afnemen’. De spot wordt dus nog bitterder: ‘Als die profeet tóch nog komt, is hij misschien nog net op tijd, om Hem te begraven’ Kan hij dáár nog nuttig voor zijn. Mooie profetie is dat!

Genoeg hierover. Er valt gelukkig méér over te zeggen. Of Elia komt? Natuurlijk niet. Want de ‘verlossing’ van Jezus zou betekenen, dat Zijn verzoenend werk zou worden afgebroken. Hoe zouden we dán van schuld en zonde verlost kunnen worden? Het zou betekenen, dat er geen andere toekomst meer zou zijn dan de eeuwige verlorenheid.

Nee, Elia komt dus niet. Maar wat die spotters niet weten: Elia is al lang gewéést! Samen met Mozes op de berg der verheerlijking. Toen hebben deze dienstknechten van God met de Heiland gesproken over Zijn lijden en sterven. Toen zullen zij Hem ongetwijfeld ook bemoedigd hebben.

Intussen luisteren we nog eens naar die bange woorden in de nacht van verlatenheid: “Eli, Eli, lama sabachthani?” En we begrijpen: het gáát daar helemaal niet over Elia. We horen de smartelijke roep van de Zoon van God, die op dat ogenblik de naam van de Vader niet kan noemen. In die nacht van het oordeel gaat Jezus de weg door de helse verlatenheid, omdat Hij verzoening gaat doen voor mensen, die zich het kindschap van God voor eens en voor eeuwig onwaardig hadden gemaakt. Dat is het vaste fundament van de zaligheid van heel Gods Kerk.

De zegen daarvan wordt door de gelovige tijdens zijn gehele leven ontvangen. Want op de pelgrimsweg zijn er veel tijden van geestelijke verlatenheid. Vaak door eigen schuld. En tijden, waarin de aanschouwing van Gods aangezicht niet wordt gekend, zijn heel donker, zodat de klacht van David in Psalm 22 soms zo goed begrepen wordt. Maar dan is er troost in de wetenschap, dat de Zaligmaker deze strijd ook gekend heeft. Elia mag er dan óók nog bij: schreide hij zijn nood niet uit, daar onder die struik in de woestijn?

Te midden van die ruwe grappen en bittere spot is er een hartelijk belijden van de liefde van de Zaligmaker voor verloren zondaren en de stille lofzang op Gods genade. Die verstilde lofzang in het hart van de verloste zondaar overstemt al dat geschreeuw, daar op Golgotha.

En dan gaat het er toch om, dat wij met die lofzang kunnen instemmen. Zingt u mee?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen is bijna voorbij. Met elkaar willen we afsluiten en daarom is op 2 april een avond voor de catechisatiegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Ook daarover zullen we iets horen/zien. Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 uur de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Rommelmarkt

   Laatste ophaalavond rommelmarkt

De rommelmarktcommissie haalt nog één avond de spullen op voor de rommelmarkt. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 2 april thuis opgehaald. Als u de spullen zelf wilt brengen is dit mogelijk op de ophaalavond tussen 19.00 en 21.30 uur en op zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

   Loten rommelmarkt

Vrijdag 5 april worden voor de rommelmarkt huis-aan-huis loten verkocht met als hoofdprijs: een wifi speaker. Verder zijn onder meer te winnen: wokken voor vier personen, een e-reader, spellen en puzzelpakket, bladcadeau, waardebonnen van Welkoop Giessenburg, een groente en fruitpakket van Flexivers, een cadeaubon en een bakmix pakket van het Bakhuis, een kletspot, koffie met gebak bij Deelcafé de Buurman en een bloemetje. De loten kosten

€ 0,50 per stuk. De trekking vindt plaats op zaterdag 13 april om 11.30 uur. De opbrengst van de verloting is bestemd voor De Parel en de Buitenhof.

  Loten verkopers en maatschappelijke stagiaires gevraagd. Vanaf 18.00 op vrijdag 5 april trekken we er vanuit De Wagon in groepjes op uit om loten te verkopen in heel Hardinxveld. Doet u/doe jij ook mee? Wij zijn ook nog op zoek naar ouderen die meedoen, om met de jonge lotenverkopers op stap te gaan. Ook zijn wij op zoek naar jongeren die invulling zoeken voor hun maatschappelijke stage. Zij kunnen de uren van het verkopen van de loten ook gebruiken voor hun stage. Eén boekje loten verkopen is een uur maatschappelijke stage Na afloop: warme hapjes en drinken in De Wagon. Doe ook mee en neem je  vrienden en vriendinnen mee. Wij zien u/jou vrijdag 5 april om 18.00 uur in De Wagon. Als je niet om 18.00 uur kunt, mag je natuurlijk ook later komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 31 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika. Kerkenhelpenkerken.nl (waaronder de GZB) start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe vele doden en gewonden geteld. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer één miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. De regens houden nog aan. Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maïsvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. We vragen u in ieder geval te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp ook financieel helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden met voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Voor € 20,- kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben. De diaconie wil deze noodhulpactie graag ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor en financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond

Woensdag 10 april 2019 is het zover: diaconale gemeente middag/avond. Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd (Eet u mee? Graag aanmelden voor 5 april via de website www.hghg.nl). Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht.

Dit middagprogramma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen, maar u kunt gewoon blijven zitten.

Vanaf 19.30 uur is namelijk iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er vanaf 19.30 uur een speciaal jongerenprogramma met als onderwerp ‘het bezoeken van gevangenen’. Dit duurt tot ongeveer 21.00 uur. U en jij bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze inspirerende middag en/of avond!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 3 april komt de bijbelkring weer bij elkaar  Hoofdstuk 9 van het evangelie van Johannes is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in deJeugdzaal van de Oude kerk; aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Op woensdagavond 3 april (dus deze keer niet op donderdag!) komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Pille, Peulenstraat 192. Kees Pille zal de inleiding houden over 2 Korinthe 7. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Jeugdrubriek

 Eens een crimineel, altijd een crimineel?

Jongerenprogramma (12-17 jaar) op diaconale gemeenteavond.

Woensdag 10 april 19.30-20.30 uur (inloop 19.15 uur)

Is een crimineel jouw tijd en aandacht waard? Hoe is het om familie of vriend te zijn van iemand die in de gevangenis zit? En wat gebeurt er als iemand weer uit de gevangenis komt; kan die ooit weer een normaal leven leiden?

Kom naar deze interessante avond waarop iemand van Gevangenenzorg Nederland vertelt over de dingen die hij meemaakt en de verhalen die hij hoort als hij op bezoek gaat bij gevangenen en hen weer op weg helpt tijdens en na hun tijd in de gevangenis.

evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Zondag 24 maart was de afscheids-dienst van ds. Ad Vastenhoud van de Bethlehemkerkgemeente in Den Haag. Ds. Vastenhoud werd toegesproken door de voorzitter van de PKN van Den Haag, door de IZB en de kerkenraad van de Bethlehemkerk. Telkens kwam naar voren hoe Ad in afhankelijkheid van God zijn werk heeft gedaan de afgelopen acht jaar. ‘Een man dicht bij God’.

Het thema van de preek was FOCUS op Jezus Christus,

naar Openbaring 1: 1 en 9-17. In dit gedeelte ligt de focus op de verhoogde Jezus. En ook in de verhoging komt Hij naar Johannes toe en legt Zijn hand op hem. Deze Jezus zelf houdt de zeven sterren, dat zijn de engelen van de gemeenten, vast. In Zijn hand zijn zij, die leiding mogen geven aan een gemeente en met hen de hele gemeente, veilig.

Bij de morgendienst van zondag 31 maart krijgt u als blijk van dank en als afronding van het project het blad Tijding van de IZB. Hierin een artikel over het missionaire werk van de afgelopen acht jaar en over de betrokkenheid vanuit Linken. In de Tijding een bedankbrief voor de hele gemeente voor onze bijdrage en betrokkenheid.

Ds. Ad Vastenhoud is weg uit Den Haag, maar het missionaire werk gaat door.

DANK:

-voor de zegen op het werk en de kracht voor het missionaire werk dat is opgezet.

-dat Jezus Christus zijn gemeenten wereldwijd vast houdt

BIDT:

– voor voortgang van het missionaire werk van de Bethlehemkerk

– om een goede start van de familie Vastenhoud in Dinteloord.         Voor de laatste maal, commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken wij ook aan hen die te maken hebben met chronische ziekte. Wat een pijn, benauwdheid en moeite kan dat dagelijks met zich meebrengen. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Ze zijn somber gestemd, voelen zich angstig, machteloos of overbodig. Laat hen gedragen worden door de gebeden van de gemeente. ‘Onze God ontfermt zich op ’t gebed’ (Psalm 116: 3 berijmd). We hebben een God waar we grote dingen van mogen verwachten!

20+

Zondag 31 maart hopen we elkaar weer te treffen.

Ds. W.J. Westland zal deze avond bij ons zijn. Hij zal in de avonddienst preken over een gedeelte uit Markus 15 dat gaat over de Koning voor Pilatus. Waar wij, als ongehoorzame koningen, het paradijs via de voordeur mochten verlaten, daar moet Christus als de gehoorzame Koning deze vrijgeleide betalen met Zijn eigen leven en dat voor ons! Aansluitend op de avonddienst zijn jullie en wij door ds. Westland uitgenodigd in de pastorie aan de Vinkeweer 3. Jullie begrijpen, met zo’n uitnodiging kan niemand achterblijven!

Arjen Versluis en Jan Egas

Afsluiting catechisatie

Aanstaande dinsdag hopen we het catechisatieseizoen af te sluiten. Fijn jongeren dat jullie zo trouw aanwezig waren. Het was plezierig om met jullie stil te staan bij de kerkdienst (12-13 jarigen), Bijbelse kernwoorden (14-15 jaar) en de Tien Geboden (16+). Br. K. Brandwijk zijn we erkentelijk dat hij leiding wilde geven aan de

overbruggingscatechese.

Dinsdag 2 april sluiten we het catechisatieseizoen af in De Parel. Samen met de catechisanten uit de andere wijken luisteren we naar een presentatie van Open Doors. Om 19.00 uur worden de jongeren van 12-15 jaar verwacht. Om 20.30 uur is er een presentatie voor jongeren van 16 jaar en ouder! We verwachten jullie allemaal!

 Aannemingsavond

Dinsdag 4 april is de aannemingsavond. Een avond waarop we met enkele kerkenraadsleden een ontmoeting hebben met de belijdeniscatechisanten, samen stilstaan bij hun geloofsbelijdenis en terugblikken op de belijdeniscatechese. De avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

We zien uit naar een mooie avond!

 Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op woensdag 3 april om

20.00 uur in De Parel. We bespreken met elkaar 1 Samuel 16: 1-13. De vorige keer lazen we hoe het koningschap van Saul werd afgenomen. Nu krijgt Samuel de opdracht om een nieuwe koning te zalven. Daarbij ziet de mens aan wat voor ogen is, maar God kijkt naar het hart. Leest u van tevoren hoofdstuk 7 van het boekje?

We hopen met elkaar op een goede en leerzame avond, tot opbouw van het geloofsleven!

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Het is goed dat u klein denkt van uzelf. Maar denkt u alstublieft groot van Jezus, en groot van Zijn werk, en groot van Zijn kracht om u te verlossen, – zelfs u!’ (ds. Okke Jager 1928-1992)

Tenslotte

Terwijl ik deze berichten schrijf denk ik aan de dag precies een jaar geleden. Het was de dag waarop ik afscheid preekte in Lelystad. Een dag later stond de verhuiswagen voor de deur en reden we naar Hardinxveld-Giessendam. Terugkijkend op dit jaar vult mijn hart zich met dankbaarheid. We hebben als gezin ons plekje mogen vinden in dorp en gemeente. U en jij hebt daar ook echt aan meegeholpen. Het is prachtig om te zien hoe de Heere het werk in de gemeente zegent en ook onze wijkgemeente wil opbouwen. Genade, waar we geen aanspraak op kunnen maken. We kunnen alleen maar zeggen: “Looft de Heere, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden”.(Psalm 103: 2)

Intussen bidden wij voor de gemeente van Lelystad of er spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente in de stad te dienen!

Zondagavond hoop ik de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk. Ik wil preken uit Markus 15: 1-26. De Heere Jezus krijgt met Pilatus te maken. Drie keer komt dan Zijn Koningschap aan de orde. Bij die drie momenten willen we in de prediking stilstaan. Na de dienst hoop ik er met de twintigers over door te praten. Ik zie er naar uit! Een goede zondag gewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”  (2 Korinthe 4: 16)

Verantwoording

Ds. Van Rooijen mocht tijdens bezoek € 50,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘Het gehele hart moet aan God toebehoren, voor wij leren ook onze lippen geheel in dienst van Jezus Christus te stellen’.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

  • Moslimbekeerlingen hebben het moeilijk in Marokko. Familieleden en kennissen dwingen hen vaak op allerlei manieren terug te keren tot de islam. Dit is met name op het platteland het geval. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • De GZB wil zich de komende jaren samen met partnerorganisaties en kerken in Nepal vooral richten op mensen die vaak worden buitengesloten, zoals mensen met lepra of een handicap. Bid dat ook zij zich welkom weten in de kerk, bid om open ogen en open harten. (Gebedskalender GZB)
  • Wij danken dat er weer vrijwilligers gevonden zijn voor het Verjaringsfonds, waarvan de opbrengst van dit kwartaal naar het kindertehuis Jemima in Israël gaat.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de vijfde lijdenszondag.

 Pareldienst

Zondagavond 7 april zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Het thema is .’Het liefdesverdriet van God’, dit naar aanleiding van Jeremia 2 en met name vers 13.

De muzikale begeleiding van deze dienst wordt verzorgd door de band Expect. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuur-beelden. Iedereen, van jong tot oud is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 5 mei en 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere ontferme zich over alle zieken in het midden van de gemeente, ook over hen die met lichamelijke of psychische beperkingen of moeiten kampen. We denken ook aan hen die zorg geven aan anderen, en dat met liefde en toewijding mogen doen. Dat allen in moeite en verdriet toch mogen zingen: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden.’ (Psalm 59: 10, berijmd)

Catechese

Afgelopen week werd er voor het laatst dit seizoen catechese gegeven. Aanstaande dinsdag 2 april zal er nog een gezamenlijke afsluiting zijn van de catechesegroepen. Daar wordt natuurlijk ook iedereen verwacht. We bedanken de catechisanten voor hun in het algemeen trouwe opkomst en positieve inbreng. We hopen dat jullie terugkijken op goede en leerzame avonden, die ook nog gezellig waren. Gods zegen bij alle dingen, thuis en op school. We hopen dat jullie na de zomer weer de catechese zullen vervolgen.

Gemeente zijn; dat doen we samen!

We herinneren u en jullie graag nog eenmaal aan de wijkavond van onze wijkgemeente op donderdag 4 april om 19.45 uur in De Parel. Zoals aangegeven willen we het beleidsplan presenteren en nadenken over belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. We hopen vele jongeren, jongvolwassenen en ouderen uit onze wijk te ontmoeten.

Examens

Voor verschillende van onze jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Altijd ook weer mooi om aanwezig te zijn bij de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak.

We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader. ‘ ‘t Is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft.’ (Psalm 68: 17, berijmd)

Gelezen/gehoord

De prediking is een vurig ijveren en trachten ráák te schieten, in blind vertrouwen, dat Gòd de pijl richte, zijn Getuigenis in dat hart daar, wat één brandende vraag was.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 30 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 31 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 1 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 2 april

19.30 uur             Zendingsvereniging Ora et labora –

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

 Woensdag 3 april

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.0 uur     Kinderclub Ithaï- De Parel

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wg 1 Oost –  De Parel

Donderdag 4 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W,J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert André de Jager

Zaterdag 6 april geeft André de Jager een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld.

Hij voert o.a. werken uit van Feike Asma, J.S.Bach, G.F.Händel, S. Karg-Elert, A. Guilmant en van zichzelf.

André de Jager studeerde onder meer bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur).

In mei 1998 volgde André een masterclass interpretatie bij de Parijse organist Jean Guillou.

Sinds 1976 geeft hij concerten in binnen- en buitenland (zoals in de Notre-Dame te Parijs en de Hohen Dom te Passau), werkt hij mee aan CD-, radio-, TV- en DVD-opnamen, geeft orgel- en muziektheorielessen en componeert orgel, koor, solozang en instrumentale muziek.

André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en onder de 12 jaar gratis. Na afloop van het concert kunt u nog een kopje koffie/thee drinken.

25.000 abonnees voor ‘Eerst dit’, Bijbelpodcast van EO en IZB

Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep, heeft amper vier maanden na de lancering 25.000 abonnees. ‘De enorme belangstelling heeft ons aangenaam verrast. Dagelijks komen er nog zo’n 100 nieuwe bij’, aldus redactielid Wilfred van Rijn. Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars afkomstig zijn uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De primaire doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. ‘We zijn dankbaar dat zoveel mensen met dit initiatief geholpen worden’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Ook uit missionair oogpunt vind ik het belangrijk: hoe zou je iets van het evangelie kunnen delen, als je jezelf er niet dagelijks mee voedt?’

‘Het tijdperk van de dagboekjes lijkt voorbij; het is mooi dat dit ervoor in de plaats komt’, zegt ds. Kees van Ekris (Zeist, IZB), één van de predikanten die meewerkt aan ‘Eerst dit’. ‘Eén van de kernproblemen in onze tijd is dat het moeilijk lukt om geloof te integreren in het dagelijks leven. De podcast wil daarbij helpen, door vanuit een Bijbelgedeelte een gedachte mee te geven, de dag in. Dat is voor de predikanten hard werken; het voorwerk verschilt nauwelijks van dat voor het maken van een preek.’

Ruim 90% waardeert de bijdragen met een acht of hoger, blijkt uit een enquête met een hoge respons – 1 op de 4 abonnees reageerde. Uit de cijfers blijkt dat 65% dagelijks luistert, 31% doet dat een paar keer per week. Negen van de tien abonnees speelt de bijdrage aan het begin van de dag af. ‘Ik luister vaak met ontroering, omdat het me echt stilzet. Als het afgelopen is, heb ik even geen behoefte meer aan de autoradio’, zegt een abonnee. Een ander: ‘Nooit eerder overdenkingen gehoord die allemaal zo goed zijn. Het verrijkt en verdiept.’ Een derde: ‘Wij luisteren Eerst dit samen met het gezin, bij het ontbijt.’

De abonnees zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk in Nederland (27%) en daarbinnen de Gereformeerde-Bondsgemeenten (27%) het sterkst zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er abonnees uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld-Hervormde Kerk, de (Oud-) Gereformeerde Gemeente, Baptistengemeenten, Pinkster- en Volle-evangelie gemeenten.

Uit de enquête blijkt dat abonnees afkomstig zijn uit alle leeftijdscategorieën, al zitten de meesten wel in de categorie 25-45 jaar. En ‘Eerst dit’ blijkt ook populair onder luisteraars die in het buitenland werken of op reis zijn.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn achtereenvolgens: ds. Kees van Ekris (Zeist)/IZB, ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeanette Westerkamp (Houten) en ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus). Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

Een abonnement op ‘Eerst dit’ is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.eerstdit.nl

_______________________________________________

Varia

Matthäus-Passion J.S. Bach

Zaterdag 6 april 2019 is de uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat 1 te Papendrecht. Aanvang 19.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit deze prachtige muziek mee te beleven. Ervaar de klaagzang,  verwachting, verwondering, berouw, vertrouwen, verontwaardiging, ongeloof, hoop en nog veel meer in deze muziek. Het professionele Barok Consort Musica Aeterna zal deze Matthäus-Passion begeleiden. Oratorium Vereniging Laudate uit Hardinxveld- Giessendam en Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem voeren de koordelen uit. 

Het Gorcum Boys Choir met het speciaal opgerichte projectkinderkoor zingen hun deel in deze uitvoering. De algehele leiding is in handen van dirigent Niels Kuijers.

Toegangsprijs € 32,50 Voorverkoop € 30,- via de website www.cantate-gorinchem.nl of www.covlaudate.nl

Jongeren tot 18 jaar en studenten € 5,-.

Kerk open 18.45 uur.

Jaarvergadering Nederlandse Patiëntenvereniging

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam!

Datum  : donderdag 4 april 2019

Locatie : De Parel, Aanvangstijd 19.45 uur

Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er een presentatie gegeven worden door mw. Alide Snitselaar over ‘Verdriet en troosten’ Een praktische en interactieve lezing over troost bieden aan mensen met verdriet.

Verdriet in de breedste zin van het woord, zoals gemis van een geliefde, verlies van gezondheid, kinderloosheid, gemis of verlies van…

Hoe gaan kinderen om met verlies? Op welke manier kunnen we troost bieden? Iedereen, zowel leden als niet-leden, hartelijk welkom!

Colofon

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 31 maart 2019, vijfde lijdenszondag

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop H.J. Teeuwissen, Huizen

                 voorzang : Weerklank 155: 1, 2 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Mozambique

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Sanna de Jong

Groep B: Anja Maasland, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Emma Brieffies

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm Morgenzang 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.C. Schreur, Harskamp

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Saskia Meerkerk, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans?

(Weerklank 155: 1)