Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn

“En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38)

_______________________________________________

Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene kant ben je heel dichtbij je eigen huis. En aan de andere kant heb je geen toegang tot je eigen leefomgeving.

Ik moet daar aan denken als ik nadenk over het voorhangsel, dat gordijn in de tabernakel en later in de tempel dat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heilige. Dat gordijn dat zorgt dat je er niet bij kunt. Waarbij? Bij God! Aan de ene kant is Hij heel dichtbij. De heilige tent en later ook de tempel symboliseert dat God woont tussen Zijn volk. Aan de andere kant is er afstand. Door dat gordijn is de toegang gesloten. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar op Goede Vrijdag komt daar verandering in.

De Heere Jezus heeft op Golgotha juist de laatste adem uitgeblazen wanneer er in de tempel in Jeruzalem iets opmerkelijks gebeurt. Het grote kleed tussen het heilige en het heilige der heilige begint van boven naar beneden te scheuren. Op dat voorhangsel zijn cherubijnen geborduurd. Die cherubijnen maken duidelijk: verboden toegang. Je brengt het er niet levend vanaf als je het heilige der heilige zomaar binnengaat. Het heilige der heilige is immers de plaats van de ark, teken van Gods aanwezigheid. Door de zonde kan een mens zomaar niet bij de Heere 

God komen. Hij is de Heilige en wij zijn zo onheilig. Dat gordijn laat de diepingrijpende realiteit van de zonde zien. Er is een kloof tussen God en mij.

Mocht er dan nooit iemand in het heilige der heilige komen? Jawel, op Grote Verzoendag ging de hogepriester door dit gordijn naar binnen om verzoening te doen. Die Grote Verzoendag komt tot vervulling nu de Hogepriester Jezus Christus het offer van Zijn leven brengt. Daarmee kan dat gordijn ook scheuren. Het gordijn scheurt van boven naar beneden. De Vader laat het scheuren. Op die manier laat Hij zien dat Hij het offer van Zijn Zoon aanvaardt. De Vader laat zien dat de wet is vervuld en dat de prijs is betaald om zondaren los te kopen. Dat de Vader het voorhangsel laat scheuren is een geweldig evangelie. Het zegt dat wie op de Heere Jezus vertrouwt, door Hem niet wordt afgewezen. Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor het oordeel.  De hemelse Vader gaat helemaal achter Zijn Zoon staan. Straks op Paasmorgen onderstreept Hij dat nog eens een keer door Zijn Zoon tot leven te wekken. De Vader honoreert het offer van Zijn Zoon helemaal. Met een verwijzing naar Hebreeën 10: 20 mogen we zeggen: Jezus Christus is als dat voorhangsel. Hij opent voor onheilige mensen de weg naar de Heilige God. Jezus is de weg en het leven!

Die twee flarden van het gescheurde gordijn hangen naar voren als een uitnodiging. Ze nodigen u en mij uit om naar de Vader te gaan in de weg van het gebed. Dankzij het offer van de Heere Jezus kunnen wij zo bij de Vader komen om Hem te loven en te prijzen. Maar ook om onze zonden en zorgen voor Hem neer te leggen. Door het geloof in de Heere Jezus mag je bij de Vader kind aan huis zijn. Dat gescheurde voorhangsel zegt tegen jou en mij: Kom maar! Kom maar met dat wat jou dwars zit, wat onaf is, wat zondig is. Kom maar met die worstelingen in het geloofsleven, de twijfels die zomaar de kop opsteken. Met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van Gods genade en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreën 4: 16). Daarmee is ook gezegd dat we bij de Vader alles kwijt kunnen. Hij luistert. Hij helpt ons verder. Hij leidt ons van dag tot dag! Verwacht u het als kind helemaal van de Vader? Dat geeft houvast, rust, moed en kracht! Het bijzondere is dat onze gebeden onvolmaakt zijn, maar dat Jezus, de grote Priester met Zijn offer onze gebeden zuivert!

Het gescheurde gordijn vertelt ons ook dat wij in gemeenschap met de Vader mogen leven. Dat is nu een geloofswerkelijkheid. Als een Henoch wandelen met God, in het leven van elke dag, dichtbij een open bijbel, steeds sprekend met God. Straks wordt die gemeenschap met de Vader volop werkelijkheid. Dankzij het offer van de Heere Jezus is er een open hemel. Door het geloof mag ik weten dat als er aan mijn aardse leven een eind komt, dat ik dan bij Hem mag zijn in de hemel om Hem te dienen in alle volmaaktheid. Dan zal ik Hem voorgoed eren! “Mijn God, u zal ik eeuwig loven” (Psalm 52: 7 berijmd).

Wat is het vervelend als je voor een dichte deur staat en niet in huis kunt. Je bent dan heel gelukkig als er een familielid is die ook een sleutel heeft en de deur voor je opent. In het Paradijs lieten wij de deur in het slot vallen, maar door Zijn offer heeft Jezus de deur geopend. Het gordijn is gescheurd. Het gescheurde voorhangsel roept u toe: Kom tot de Vader! Met dank aan de Zoon!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Programmaboekje op website hghg.nl bij activiteitenkalender

Liturgie Avondmaaldienst bij de dienst van 18 april.

Uurtje zingen

Wij nodigen iedereen van harte uit om op stille zaterdag, 20 april om 19.00 uur in de Oude Kerk een Uurtje te komen zingen. We zingen oude en nieuwe liederen naar aanleiding van het thema ‘Op weg naar Pasen’. Dit alles onder begeleiding van een samengesteld orkest onder leiding van Linda Boxman, het orgel wordt bespeeld door Adriaan van Schoonhoven.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
  • 8 mei: Huwelijk en communicatie
  • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
  • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (mailto: predikant.zuid@hghg.nl predikant.zuid@hghg.nl of mailto:predikant.oost@hghg.nl predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Christelijke Volksbibliotheek

Er komt weer een vakantie aan…

Eind deze maand begint de meivakantie van de scholen. Misschien biedt die vakantie voor sommigen de gelegenheid om weer eens een boek te lezen, wie weet op het vakantieadres. We hebben een ruime keuze!

Wel even in de opletten: Zaterdag 13 april (Rommelmarkt) en zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn we GESLOTEN; houd daar rekening mee!

20 april en 4 mei zijn we dus gewoon open. Normale openstelling: zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

 Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni. De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Ook onze gemeente doet weer daaraan mee en stelt ruimte beschikbaar in De Parel.

Ieder is hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in drie blokken: van 20.00 tot 22.00 uur en 22.00 tot 0.00 uur en 00.00 tot 02.00 uur. De deuren van De Wagon (beneden in De Parel aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van het blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen. Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Namens de werkgroep,

Philip de Rover

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 april

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de kerk in Nepal, via Tear. Nepal is een land met veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. Veel mensen in Nepal hebben een gevoel van minderwaardigheid en weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dat remt de ontwikkeling van het land. De kerk in Nepal is de afgelopen decennia gegroeid. De jonge kerken zijn enthousiast, maar zien praktische hulpverlening in hun omgeving niet als hun taak. Ze vinden zichzelf te arm of zien het evangelie als iets waar je vooral over praat. Dat terwijl de kerk zoveel impact zou kunnen hebben op de situatie in de dorpen en steden in dit bergland. Via lokale partnerorganisatie Sagoal worden kerken in het westen van Nepal uitgedaagd om hun gemeenschap te gaan dienen en hun geloof met daden kracht bij te zetten. Training speelt hierbij een hoofdrol. Sagoal helpt kerken een brede visie te ontwikkelingen op hun roeping en leert groepen binnen de kerk hoe ze een project kunnen opzetten en uitvoeren. Ook krijgen de groepen training in alfabetisering, hygiëne en sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van kleine bedrijfjes. Door dit proces krijgen kerken en gemeenschappen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Zo wordt de rol van de christelijke gemeenten in Nepal versterkt en dragen kerken bij aan de strijd tegen armoede in Nepal. De diaconie wil dit project via Tear ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de vakantie is er op maandag 29 april geen verkoop van collectebonnen en muntrollen. Dat geldt ook voor maandag 22 april wegens Tweede Paasdag.)

 Opknappen kostersruimte Oude Kerk

Al veel jaren bereiden onze kosters hun werk voor in de ruimte die in het verleden werd gebruikt voor opname en uitzendingen via de kerkradio. Inmiddels is dit laatste verleden tijd. Deze ruimte wordt tevens gebruikt om mensen die tijdens de kerkdiensten onwel worden, te verzorgen.

Inmiddels zijn we, op initiatief van de kosters, gestart om de ruimte op te knappen. Alle eierdozen (in het verleden nodig voor de akoestiek) zijn van de wanden verwijderd evenals ander overtollig materiaal en overbodige elektra is afgekoppeld. De komende weken gaan vrijwilligers een gipsplatenplafond aanbrengen. Een stukadoor maakt de wanden weer strak, waarna de wanden en het plafond worden gesausd. Ook wordt nieuwe vinyl vloerbedekking aangebracht. Een bureau en wat stoelen completeren straks het geheel. Vermeldenswaardig is dat onze kosters met hun vrouwen het leeuwendeel van de werkzaamheden voor hun rekening nemen! Zo kunnen we met minimale kosten, toch deze ruimte weer toekomstbestendig maken. We vertrouwen erop dat de kosters zo weer een tijd vooruit kunnen in hun gemoderniseerde ruimte.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 april is er weer Bijbelkring. We vervolgen de behandeling uit het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10 is nu aan de beurt. We rekenen weer op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe belangstellenden, hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Examens

Sommigen hebben al enkele examens gemaakt. Anderen zijn zich aan het voorbereiden en moeten nog even wachten. Graag vernemen wij of je dit jaar examen gaat doen. Zodat we iets van ons kunnen laten horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

Zending

Bericht van Amy

Lieve gemeenteleden, Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik me aan het voorbereiden om naar het zendingsveld te gaan. En zoals jullie misschien ook wel weten, is dat Gods weg soms anders gaat dan de onze. Maar dat is goed, want daar leren we meestal erg veel van. Ik merk uit eigen ervaring dat ik God steeds beter leer kennen, steeds beter leer vertrouwen en steeds beter in afhankelijkheid leer te leven. En wat een vreugde geeft dat! Die vreugde en de diepgang in de relatie met Hem zou ik absoluut niet willen missen! Leven met Hem geeft diepe vrede en rust.

‘Ik heb (God heeft) mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht.’ (Psalm 131: 2)

Momenteel ben ik een periode in Hardinxveld. Het is fijn om weer even hier te zijn, om deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven, om vrienden & familie te zien, en me verder voor te bereiden op wat komen gaat. Ook hoopt een vriend uit Uganda komende weken bij ons in Nederland te zijn, erg bijzonder om hem hier te verwelkomen! 

Ik hoop begin mei weer terug te keren naar de Bijbelschool Cornerstone om het laatste gedeelte van de studie/zendingstraining af te ronden.

En voor nu mogen we uitleven naar Pasen, en vieren dat onze Verlosser leeft en de dood heeft overwonnen! Deze boodschap, dit evangelie is te mooi en wonderlijk om over te zwijgen. Ik bid dat veel mensen wereldwijd deze Verlosser en opgestane Heer mogen leren kennen! Lieve groet,  

Amy

P.S. Hopelijk tot ziens in de kerk of bij onze oliebollenactie op 20 april bij ons in de achtertuin (Peulenstraat 155, 9-14 uur).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de eredienst van zondagmorgen ging het over het getuigenis van de centurio. Aan de voet van het kruis, pal na het sterven van de Heere Jezus mocht uitgerekend hij het laten horen: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.” (Markus 15: 39). Dit getuigenis laat zo treffend zien wie de Heere Jezus is: God en mens tegelijk. Begrijpen doen we het niet, maar laten we Hem daarin te meer aanbidden. Want zo is Hij bij machte om verzoening tot stand te brengen en de dood te verslaan. Het is Pasen geworden! Dat de hoofdman dit getuigenis laat horen laat ook zo mooi zien hoe de Heilige Geest allerlei mensen naar voren schuift om te belijden wie Hij is, ook vandaag. Mensen van wie je het op voorhand niet zou verwachten. Zo komt de Heere aan Zijn eer.

Pastoraat

We leven mee met die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Vaak dragen zij de nodige zorgen met zich mee. De krachten worden minder en ze worden gedwongen om steeds vaker een streep door hun plannen te zetten en hun wereld wordt kleiner. We bidden dat het licht van God hen mag bestralen zodat er licht en uitzicht is in de avond van het leven is. In Psalm 97: 11 staat een mooie belofte: “Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.”

Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 25,- voor de collecte noodhulp Mozambique. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Laatste Bijbelkringavond

Omdat de datum voor de laatste Bijbelkringavond nog niet bekend was, noem ik deze alvast. Op donderdagavond 9 mei hopen we bij elkaar te komen en bespreken we 1 Samuel 28: 5-20. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor het meeleven rond mijn verjaardag van jl. 3 april. We mochten verschillende kaarten ontvangen met felicitaties.

                                                  ds. T.C. Guijt

Gelezen

‘Het woord van de hoofdman op Golgotha is als een pinksterbloem aan de kruisstam’. dr. A. Noordegraaf 1933-2011

…naar zondag

We leven toe naar de belijdenisdienst van aanstaande zondag. Wat heerlijk om als gemeente deze vreugdevolle dienst te beleven en getuige te zijn hoe de HEERE doorgaat met Zijn werk. We hopen dat de spanning voor de belijdeniscatechisanten wegvalt en dat ze in alle rust hun ja-woord mogen geven en dat deze dienst een heerlijke bemoediging mag zijn in het leven met de Heere God.

Voor wie eerder belijdenis deed is dit ook een goed moment om in gedachten weer eens terug te gaan naar je eigen belijdenisdienst en je af te vragen hoe het sindsdien is gegaan en hoe het ligt tussen de HEERE en jou. Voor wie Zijn ja-woord niet eerder gaf, mag het een stimulans zijn om ook de belijdeniscatechisatie te volgen.

In de dienst lezen we uit Openbaring 2: 8-11. De laatste woorden van vers 10 staan centraal: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven”. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft vanuit de gemeente een groot aantal namen ontvangen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen in onze wijkgemeente. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de gemeente, waarmee we blij en dankbaar voor zijn. Een paar namen kwamen veelvuldig voorbij. Uit deze ingediende namen is een korte groslijst samengesteld, welke inmiddels de instemming heeft gekregen van de AK en de WK om mogelijk te gaan horen, zodat daar dan eventueel een beroep uit kan volgen. Zodra we hierover meer bekend kunnen maken, komen we er bij u op terug.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 14 april is Op Toonhoogte (OTH) 437: ‘Weet je dat de lente komt.’

Citaat

‘De hemelse Wetgever heeft met de rust van de zevende dag aan het volk Israël een beeld willen geven van de geestelijke rust waarin de gelovigen afstand moeten nemen van hun eigen werken om God in hen te laten werken’.  Johannes Calvijn 1509– 1564

Bidden en danken

Christenen in Saudi-Arabië voelen zich eenzaam en zijn bang dat hun geloof wordt ontdekt. Als dit al bekend is, krijgen ze vaak te maken met grote druk vanuit hun familie om het christelijk geloof op te geven. Bid voor hen die in het geheim christen zijn. (Gebedskalender Open Doors)

In sommige landen in Zuidoost-Azië staan de deuren voor het Evangelie wagenwijd open, in andere landen staan ze op een kier of zitten ze dicht. Maar Gods Geest doorbreekt grenzen. Bid of Hij dat wil doen in de landen waar het werk moeilijk is. (Gebedskalender GZB)

Maarten Blom heeft zijn werk voor de nieuwe gemeente in Mushqeta (Albanië) al grotendeels overgedragen. Dank voor het enthousiaste gemeentestichtingsteam. Na een uitzending van zes jaar hopen Maarten en Gerdien Blom in juni terug te keren naar Nederland. Het verlies van hun dochter Miriam is nog vers. Bid om Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zevende lijdenszondag en goede vieringen tijdens de stille week die hierop volgt. Ook mogen we op Witte Donderdag met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de klaagpsalmen (o.a. Psalm 3,10 en 13) verwoorden de dichters hun benauwdheid en zelfs hun twijfel aan Gods werk in hun leven. Maar ondanks al deze twijfels kunnen ze God zoeken en vinden en wordt hun geloofsbevinding verdiept.

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 10,- te vrije bestemming.

Verhuizing

De familie Versteeg laat ons weten dat ze m.i.v. 16 april de Merwedestraat gaan verlaten en gaan wonen aan de Peulenstraat Zuid 11a, 3371 AL. Een goede tijd toegewenst in de voormalige dokterswoning, waarvan jullie een gedeelte gaan betrekken.

Doopzitting

Op 25 april wordt doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doop-dienst staat gepland voor zondag 5 mei om 10.45 uur.

Avondmaal

Elk jaar mogen we ons in de week voorafgaand aan Pasen bezinnen op het lijden en sterven van onze Heere en Heiland. In deze week heeft Hij op de dag voorafgaand aan Zijn kruisdood het Avondmaal ingesteld. Op de Witte Donderdag (18 april) wordt ‘s avonds het Avondmaal gevierd. De tijden staan vermeldt bij de informatie over de kerkdiensten. Deze dienst wordt belegd vanuit wijk Noord. In overleg leek het ons goed om aan te geven dat ook gemeenteleden vanuit wijk Zuid uiteraard welkom zijn. Zijn dood gedenken in de tekenen van brood en wijn doen we in verbondenheid, en met een kostbare opdracht. “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13: 34 en 35)

Gelezen/gehoord

‘De wonden van Jezus Christus zijn vol barmhartigheid, vol zoetigheid, vol liefde. Zij hebben doorgraven Zijn handen en voeten, en doorboord Zijn gezegende zijde met een lans. Door deze spleten mag ik smaken hoe zoet dat mijn Heere God is, want Hij is waarachtig zoet en zachtmoedig en van grote ontferming al diegenen die Hem in waarheid aanroepen, allen die Hem zoeken, maar allermeest die Hem beminnen’.

Tenslotte

De stille week vangt aan en wil er op uitlopen dat wij stil worden tot God. Stil van verootmoediging vanwege het grote offer dat Hij heeft willen brengen voor onze redding. Stil van verwondering over Zijn liefde en trouw waarin door het geloof wij ons voor eeuwig geborgen mogen weten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 april

08.00-13.00 uur   Rommelmarkt

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 14 april

14.15 uur             Zondagsschool, gezamenlijk – Nieuwe kerk

Maandag 15 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Dinsdag 16 april

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

 Woensdag 17 april

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 18 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

( 1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,- per persoon (inclusief maaltijd € 15,-). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-33 42 225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

25e Familie-ontmoetingsdag met een feestelijk tintje

Vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

Thema: ‘Ik ben het licht’

Ds. A Bloemendal uit Ederveen zal in het ochtendprogramma een Bijbelvertelling houden over dit onderwerp.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in het Ontmoetingshuis in Veenendaal (Spiesheem 54). Om 10.30 uur beginnen we met het programma, dat tot ongeveer 15.15 uur duurt. Rond 12.00 uur is er een lunch en een huifkartocht met tractor.

In de middag kan het gekozen worden voor verschillende groepen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een gespreksgroep, koekjes bakken of sporten in de grote sporthal.

Voor ouders en belangstellenden is er een fotopresentatie van boswachter Frederik Bunt. Hij is boswachter in het Kroondomein Het Loo. Hij zal een presentatie geven met als thema ‘Kroongetuigen’.

Muzikale medewerking is er onder andere van Bart Jansen (piano) en Rita Roggeveen (gitaar). Aanmelden kan voor 17 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl, info@opwegmetdeander.nl, 033-24 56 620 of 06-28 46 74 19.

Concert Koningsdag vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Op Koningsdag zaterdag 27 april 2019 vindt een uniek improvisatieconcert plaats t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis en Arie Pronk jr. lopen de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel. Arjan en Arie verzamelen geld in voor dit mooie doel. Alisa van Dijk steunt dit goede doel en heeft enkele musici uitgenodigd om met elkaar een benefietconcert te spelen.

Arjan Versluis, organist van de Grote Kerk te Gorinchem, Chiel Jan van Hofwegen, Haarlem winnaar 2006, Edwin Vooijs, cantor organist Bergsingelkerk te Rotterdam en Alisa van Dijk, viool verzorgen dit unieke improvisatieconcert.

Alisa van Dijk is sinds 2016 artistiek leidster van de Alisa van Dijk concertserie in de Trinitatiskapel en geeft jaarlijks ongeveer 50 concerten in binnen en buitenland. U hoort deze middag de vleugel, hoofd en koororgel en de viool. Uniek is dat u doorlopende improvisaties hoort gelijktijdig op vier instrumenten over de mooiste melodieën. Ook kunt u verzoeknummers opgeven en wordt dit unieke concert afgesloten met het Volkslied. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De Trinitatiskapel is te vinden aan de Vriesestraat 22 in Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken.

De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Het programma wordt toegelicht door de musici. Na afloop zijn er cd s te kopen van de uitvoerenden.

Voor meer info zie www.alisavandijk.nl. Van harte welkom!

Passie- en Paasconcert

Op Stille Zaterdag, 20 april, geeft Vox Jubilans een Passie- en Paasconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Thema van dit concert is ‘Zie het Lam!’. Met koor- en samenzang zingen we over de Heere Jezus, Die als Lam van God de zonden van deze wereld wegneemt.

Op het repertoire staan onder andere het altijd indrukwekkende ‘’t Is middernacht en in de hof’, ‘Aan het kruis genageld’, op muziek gezet door Pieter Stolk en het machtige ‘Halleluja’ van Ludwig van Beethoven.

Medewerkenden aan dit concert zijn Marjolein de Wit, fluit, Evelyn Heuvelmans, hobo en Marco den Toom, orgel.

Ds. B.L.P. Tramper spreekt de verbindende teksten. De algehele leiding is in handen van André van Vliet.

Het concert begint om 19.00 uur. De kerk gaat om 18.30 uur open. Door het vroege tijdstip is het een uitstekende mogelijkheid om als gezin te komen.

Kaarten aan de kerk kosten € 15,- en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,-. In de voorverkoop zijn deze € 12,50 en voor kinderen € 2,50. Meer informatie en kaarten bestellen: www.voxjubilans.nl/20april2019.

 

Jezus is de Eengeboren Zoon van God van eeuwigheid.

Door Hem mogen wij behorentot Gods kind’ren voor altijd.

Aangenomen, hoe verloren, uit gena verlost, bevrijd.

 

Jezus, Hij is onze Here, met zijn bloed kocht Hij ons vrij.

Eeuwig zal Hij ons regeren, onze eigenaar is Hij.

Lichaam, ziel, elk zal hem eren, vrij van Satans heerschappij.

Weerklank 378: 1 en 2

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 19 april is een dubbelnummer. 26 april verschijnt het kerkblad niet. 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 14 april 2019, zevende lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC. zondag 17b,  Weerklank 378:1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

18.00 uur   ds. C.J. Overeem, Zegveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerken Nepal

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Deborah Bijkerk

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Anne-Lynn de Jong

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 69: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten        

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Linda Bikker, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_____________________________________________________________

 

Donderdag 18 april, Witte donderdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

 19.30 uur   ds. P. Vroegindeweij, Lexmond – viering Heilig Avondmaal

_____________________________________________________________

 Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. de Groot, Dordrecht

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43