Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria

“En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria 

Magdalena.”

                                        (Johannes 19: 25)

____________________________________________________

Daar gaat Jezus als de man van smarten, gebukt onder het kruis, op weg naar Golgotha. Pilatus had wel verklaard dat hij geen schuld in Hem vond, maar ondanks dat en de waarschuwing van zijn vrouw, heeft hij Hem toch veroordeeld en geeft hij de schreeuwende menigte zijn zin.

Velen uit de menigte volgen Jezus naar de kruisheuvel. Ook een aantal vrouwen lopen mee en zij beklagen Hem. (Lukas 23: 27). Onder hen is ook Maria, de moeder van Jezus. Hoe moet zij dit doodvonnis ervaren hebben? Alles in haar moet wel in opstand zijn gekomen. Zou niet iedere moeder het uitschreeuwen van verontwaardiging als je eigen kind zo gruwelijk onrechtvaardig wordt behandeld?

Misschien hadden deze vrouwen beter thuis kunnen blijven, maar bij deze fatale afloop zijn zij er nu met en voor elkaar. Wat is het goed om in moeilijke momenten van je leven mensen naast je te hebben, die je proberen te steunen in je verdriet.

Maar behalve het grove onrecht, is er nog een ander aspect dat hun lijden vergroot, vooral voor moeder Maria. Het kan niet anders of dit vonnis betekent een enorme geloofscrisis voor haar.

Waar is God nu, waarom laat Hij dit toe…? Dit is toch in tegenspraak met die geweldige belofte van de engel Gabriël, die Maria kreeg bij de aankondiging van de geboorte van Jezus?

“Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”(Lukas 1: 32, 33).

De troon van Zijn vader David, Koning tot in eeuwigheid…? Helaas Maria, hier hangt je Zoon, ondanks die goddelijke belofte, te sterven aan een kruis. En Simeon had ook iets voorzegd, toen zij de kleine Jezus in de tempel brachten? “Dit kind zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken” Vergeet het maar Maria, allemaal loze beloften. Daarna had Simeon nog iets gezegd. Vreemde dingen die in tegenspraak leken met wat hij eerst zei. “Zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” en “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lucas 2: 34-35) Misschien had Maria dat toen liever niet willen horen.

Op dit moment lijkt dit echter de enige voorzegging die waar blijkt te zijn. Een zwaard door haar ziel, dat is precies wat ze nu ervaart. Hoe kon dit vreselijke gebeuren?

Nog maar kort geleden leken al die heilsbeloften van God juist heerlijk in vervulling te gaan. Dat geweldige moment, toen haar Zoon als Koning Jeruzalem binnen reed. Toen een opgewonden menigte juichte en zong: “Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam de van Heere, de Koning van Israël!” (Johannes 12: 13b). Ja, toen vlamde de hoop van velen op en van moeder Maria en de vrouwen niet minder. Dit was het moment dat de profeten hadden voorzegd. Nu zou Jezus Koning worden op de troon van David. Alle heilsbeloften van Gabriël zouden nu in vervulling gaan!

Maar, helaas… geen troon, maar een kruis, Maria. Als je zo’n ontgoocheling meemaakt in je geloof, ben je toch geneigd om de deur naar God dicht te gooien. Op zo’n moment lijkt alles waarin je geloofde bedrog te zijn! Gelukkig lezen we dit niet van moeder Maria en de andere vrouwen. Jezus had al vanaf het kruis zijn moeder toevertrouwd aan de zorg van Johannes. De vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Na de Hemelvaart zijn moeder Maria en de vrouwen toch weer samen met de discipelen van Jezus. (Handelingen 1: 13, 14). God zelf heeft hen in de aanvechting vastgehouden.

Zo wordt hier waar wat Paulus schreef aan de gemeente van Rome: “Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeen-komstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8: 28).

En wat betreft de vervulling van de belofte van Gabriël, die staat nog open zowel voor Israël als voor ons.

     Met de tranen in haar ogen

     stond de moeder diep bewogen

     bij het kruis dat Jezus droeg. 

     Ach hoe vreselijk was haar smart,

     toen het zwaard ging door haar hart,

     en de wreedste wonden sloeg.                         Gezang 44: 1 (bundel 1938)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou alvast uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

We mogen terugzien op een koude, zonnige, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst  opleverde. Liefst € 20.570,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet! Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking  van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. van Wingerden: 06-30 74 42 71

Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar Nellie de Waard, de tweede prijs naar fam. Alblas en de derde prijs naar Jan de Ruiter. De winnaars van de kinderspelen zijn: -12: Jefta Schild en +12: Jan-Willem Loeve.

Opvoedavond

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze Stichting staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan en bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen. Graag wil de diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Opbrengst noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika

Zondag 31 maart heeft de diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor zuidelijk Afrika. Deze noodhulpcollecte heeft inclusief nagekomen giften ruim € 12.468,- opgebracht. De diaconie dankt u voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw gebed. Met de opbrengst wordt de noodhulp ondersteund die kerkenhelpenkerken.nl inmiddels is gestart via de diverse partnerorganisaties. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers. In Mozambique, waar wordt samengewerkt met de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de Hervormde Kerk van Mozambique, worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Binnenkort wordt gestart met noodhulp in Zimbabwe, waarbij concreet wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Wilt u in uw gebed denken aan alle slachtoffers en God bidden dat de noodhulp in de getroffen gebieden gezegend mag worden?

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.”. (Spreuken 15: 29)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.

Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken. Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan. Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten. Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht. Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

College van kerkrentmeesters

Renovatie keuken en toiletten Oude Kerk

In de flyer die tijdens de actie Kerkbalans is uitgereikt, heeft u onder andere kunnen lezen van ons voornemen om de keukeninrichting en een aantal toiletten in de Oude Kerk te renoveren. Genoemde ruimten zijn enkele decennia oud, vertonen gebreken en zijn niet eenvoudig schoon te houden.

Er is voor gekozen om in de keuken de huidige lichtgrijze vloertegels te handhaven, de wanden te betegelen met witte grootformaat wandtegels en een nieuw keukenblok te plaatsen van muur tot muur, waarin een inbouwvaatwasser en –koelkast zijn opgenomen. Tegen de andere wand maken we een werkblad en hangen we bovenkasten op.

Drie toiletten gaan we voorzien van dezelfde witte grootformaat wandtegels die we ook in de keuken toepassen, gecombineerd met donkere vloertegels. Er is gekozen voor een zwevend toilet en een fonteintje. We kiezen heel bewust voor groot formaat tegels en een zwevend toilet, om het schoonmaken zo eenvoudig mogelijk te maken.

We starten met deze werkzaamheden op maandag 6 Mei. De verwachting is dat de aannemer twee weken nodig heeft om één en ander te kunnen realiseren. Zondag 12 Mei zullen dus drie toiletten NIET gebruikt kunnen worden. Het middenvak-toilet en het toilet op de galerij zijn dan gewoon beschikbaar.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 25 april komt de gesprekskring bij elkaar bij Wim en Anita IJzerman, Blauwe Reiger 4. De inleiding gaat deze avond over 2 Korinthe 8 en wordt verzorgd door Wim IJzerman. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 1 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We zijn dan gekomen bij hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. We hopen op een vruchtbare bespreking. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Zondag 21 april worden jullie allemaal in de grote zaal van De Parel verwacht. We willen dan met alle groepen het paasfeest vieren.

Zondag 28 april is er geen zondagsschool i.v.m. de meivakantie. De week daarna, 5 mei hopen we jullie allemaal weer te begroeten in jullie eigen groep.

Groeten van de jufs en meesters

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het missionfield. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Met vreugde en dankbaarheid denken we terug aan de belijdenisdienst waarin zeven gemeenteleden hun ja-woord lieten horen. Samen mochten we de brief van de Heere Jezus lezen met daarin een aansporing en een belofte: “Wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2: 10). De volgende teksten werden meegegeven:

Hanner Egas:           Psalm 143: 10

Cornélie Ruis:          Psalm 143: 8

Reinier Egas:           1 Johannes 4: 9 en 10

Sarah Romijn: 1        Johannes 4: 14 en 15

Thamar de Jong:      Jesaja 41: 10

Martijn de Ruijter:     Jesaja 41: 13

Arno van Veen:         Psalm 91:1 en 15

Met de belijdeniscatechisanten hebben we nog een afsluitingsavond op donderdag 25 april om 20.00 uur in de Pastorie aan de Vinkeweer.

Komende zondagavond is er in wijkgemeente Zuid de belijdenisdienst. We wensen ook deze belijdeniscatechisanten een mooie dienst toe. En dat ook zij met vreugde en volharding de Heere zullen dienen. Voor ons als gemeente zijn deze belijdenisdiensten echt bemoedigend. De Heere laat zien dat Hij doorgaat met Zijn werk in ons midden. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw. Het is goed om Hem daarvoor te loven en te prijzen!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die verblijven in zorgcentra in en buiten ons dorp. Laten we hen rond de feestdagen bemoedigen met een bezoekje of een kaartje. Wat is het heerlijk wanneer in zorgvolle omstandigheden het Paasevangelie de werkelijkheid voor ons in een ander licht plaatst. Hij heeft immers gezegd: “Ik leef en u zult leven” (Johannes 14: 19).

Bedankt

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die we de afgelopen weken mochten ontvangen ter gelegenheid van onze belijdenis. Het was erg bemoedigend en mooi om te zien hoe er met ons wordt meegeleefd. Vriendelijke groet,

Martijn & Thamar, Reinier & Sarah, Hanner & Cornélie, Arno

Examens

We leven mee met die jongeren die examen doen. Sommigen zijn al bezig met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden op de examens. Je maakt ongetwijfeld heel wat oefenexamens. Sterkte en wijsheid. En leg ook deze dingen maar voor de Heere neer!

Giften

Ouderling H.G.W. Kant ontving een gift van € 20,- voor de diaconie en een gift van € 10,- voor noodhulp zuidelijk Afrika. Ouderling P. de Keizer ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik een gift van € 15,50 (collectebonnen) voor de kerk, een gift van € 10,- voor de erediensten en een gift van € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid’. (O. Noordmans 1871-1956)

…tot zondag

Als de kerkbode uitkomt is het Goede Vrijdag. We horen ’s avonds in de Nieuwe Kerk over de begrafenis van de Heere Jezus (Markus 15: 42-47). Het is altijd weer aangrijpend om een begrafenis mee te maken. De Heere Jezus is ook begraven. Op die manier gaat Hij helemaal onze weg om zo redding tot stand te brengen. Hij gaat de dood in om de dood te overwinnen! Dat we in het geloof mogen zingen: ‘en zijn sterven zaligt mij’.

Zondagmorgen klinkt het paasevangelie uit Markus 16: 1-8. “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden” (Markus 16: 6).

Op tweede Paasdag is er de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk. Daarin hoop ik u voor te gaan. We lezen verder in Markus 16. Het zal dan gaan over de verschijning aan Maria Madalena.

Er zijn weer heel wat diensten. Laten we bidden dat het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane Heere ons doet verwonderen en verblijden. U en jou goede dagen toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkmiddag

Voor we het weten is het weer zover; de wijkmiddag. Zondag 21 april worden de flyers om u op te geven uitgedeeld. We hopen dat u allemaal komt, want het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de nieuwe leden van onze wijkgemeente: schroom niet u op te geven. Het is een informele middag, speciaal voor ontmoeting met elkaar.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die een uitslag afwachten of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandelingen ondergaan.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen donderdag 11 april, is unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven, die bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit verschijnt vrijdag 19 april, zodat bezwaren tot uiterlijk 24 april schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 30 april worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 12 mei zal ds. van Oordt dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Tijdens de voorafgaande gesprekken met ds. Van Oord vertelde hij, dat er al enige maanden contacten zijn tussen hem en een gemeente in één van de grote steden van ons land, om daar een pioniersplaats te gaan vervullen. Hierbij is ook de IZB betrokken. Zo’n procedure loopt geheel anders, dan bij een beroep. Stel dat God zijn weg daarheen zou leiden, dan zou niet net als bij gewone beroepen dit van tevoren in de pers gelezen kunnen worden. Daarom stelde hij het op prijs, om dit wel met ons te delen, zodat wij dit ook zouden kunnen melden aan u.

Daarnaast heeft ook de hervormde wijkgemeente Mattheus, wijkgemeente binnen de protestantse gemeente van Delft, afgekondigd dat zij een beroep op ds. Van Oordt zullen uitbrengen. U ziet dus, dat wij niet de enige gemeente zijn, die een beroep op hem doen.

Zowel ds. Van Oordt als onze kerkenraad zijn er voluit van overtuigd, dat God het uiteindelijk is, die ook het beroepingswerk leidt. Hij bepaalt immers, welke dienaar onze gemeente in de ontstane vacature gaat vervullen en op welke plaats Zijn dienaar gesteld gaat worden of blijft. Wel mogen we de weg, waarin wij ook Gods leiding mogen zien, bewandelen en daarom, als er geen bezwaren binnenkomen, straks met alle vrijmoedigheid het beroep aan ds. Van Oordt gaan wegbrengen en het verder aan onze God en Vader overlaten.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

In het volgende kerkblad hopen wij u iets meer informatie over ds. Van Oordt te kunnen geven.

Kinderlied

Het kinderlied voor Eerste Paasdag, zondag 21 april is Op Toonhoogte (OTH) 428: ‘Een steen op het graf.’

Pareldienst

Zondagavond 5 mei zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen uit Rotterdam-Alexander. Henk is in die plaats momenteel werkzaam als opbouwwerker voor Stichting Open Arms, zie www.openarms.nl voor meer informatie.

Het thema is en hoe kan het ook anders op deze datum: ‘Vrij!’. De oudste Youth Alpha groep heeft meegewerkt aan de voorbereiding en werkt ook mee aan de invulling hiervan. De band Quest zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom! De laatste datum van de Pareldienst van dit seizoen 2018/2019 is 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden? (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat zij in hun land het Licht kunnen verspreiden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de nog jonge kerken in Albanië, dat ze met volharding blijven getuigen van de Opgestane Heere. Bid dat ze Zijn liefde laten zien aan de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de mooie opbrengst van de op zaterdag 13 april jl. gehouden rommelmarkt.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de Paasdagen.

     God dank! Laat iedereen het horen:

     Christus is waarlijk opgestaan!

     Wij gaan niet in de nacht verloren

     Pasen: de grote dag breekt aan!

     Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

     een engel kondigt stralend aan:

     Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen

     waarlijk, de Heer is opgestaan!           (OTH 112: 1)

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de langdurig zieken die weten dat de krachten langzamerhand gaan afnemen. “Heere, U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.”

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Generale Synode

Op 25 en 26 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Voor het eerst komt dan deze synode in de nieuwe samenstelling bijeen. Een vermindering van het aantal synodeleden is de belangrijkste wijziging. Maar ook zullen nieuwe gezichten te zien zijn. Een van hen is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot., die afgevaardigd is namens onze classis. Een van zijn voorgangers in de synode schreef dat hij zich herkende in Daniël. Een goede bestuurder in een omgeving waar veel anders ging dan hij gewend was. Waarschijnlijk zal dat herkenning geven. Maar Daniël bleef zijn houvast vinden in het Woord. Wij wensen broeder Vlot vanaf deze plaats wijsheid toe om op een vruchtbare wijze deel te nemen aan de synodevergaderingen. Tot eer van God en instandhouding van Zijn gemeenten in Nederland.

Koningsdag

27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 52e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. En we bidden dat onze koning zich afhankelijk zal weten van onze Koning. ‘Maar God zal mij regeren als een goed instrument.’ staat in ons volkslied. Zo het koningschap uit te oefenen is rijk en goed voor ons volk.

Gelezen/gehoord

Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt: als er mensen in het Koninkrijk der hemelen worden gezet en als er mensen buiten worden gezet.

Tenslotte

De lijdenstijd ligt weer achter ons en Pasen voor ons. In de avonddienst van de eerste Paasdag hopen 23 gemeenteleden belijdenis te doen. Dank aan de Heere voor de overgave aan Hem en de intentie Hem te dienen met een oprecht hart. We bidden hen van harte de zegen van God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Nu staan ze niet alleen, maar worden omringd door een menigte van getuigen (voor Zijn troon en hier beneden). Laten zij en wij onze ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dan gaat het altijd goed!

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 20 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 21 april

14.15 uur             Zondagsschool, Paasviering – Nieuwe kerk

Maandag 22 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 24 april

20.00 uur             Huwelijkstoerusting voor starters –

Donderdag 25 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. E van Rooijen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Blauwe reiger 4

Vrijdag 26 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 april

14.00-15.30 uur   christelijke volksbibliotheek GESLOTEN

Zondag 28 april

14.15 uur             GEEN Zondagsschool

Dinsdag 30 april

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 1 mei

09.30-11.00 uur   woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 2 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, PKN Giessen-Oudekerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

_______________________________________________

Varia

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?

Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.

‘Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!’ (Thomas)

‘Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!’ (Heleen)

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81. adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Kleinkoor Concertino te gast in concertserie van Alisa van Dijk zaterdag 11 mei 2019

Zaterdagmiddag 11 mei 2019 zingt het bekende Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg in de concertserie van Alisa van Dijk.

Sinds 2015 organiseert Alisa van Dijk een maandelijkse concertserie in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Het koor zingt prachtige Amerikaanse, Duitse en Engelse muziek en de koorzang wordt afgewisseld met aansprekende solo’s door Alisa van Dijk, viool en zang, Arjan Versluis, orgel en piano en Martin Zonnenberg, piano. Het koor wordt begeleid door Arjan Versluis, orgel; Martin Zonnenberg, piano en Alisa van Dijk, viool.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende combinatie, koor, piano, orgel, viool en zang, maar vooral ook door het fraaie en afwisselende programma en de gezellige ontmoeting van hopelijk vele liefhebbers.

De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten na afloop van het concert. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de Trinitatiskapel is: Vriesestraat 22 te Dordrecht. Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.kleinkoorconcertino.nl en www.martinzonnenberg.nl

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 3 mei 2019

 

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de zijnen.

Englenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

                                         Onze Heer is opgestaan!        Weerklank 178: 1

Erediensten

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst:   Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________________

Zondag 21 april 2019, eerste Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. H Meijer, Zoetermeer

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorzang: Weerklank 178: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Weerklank 432

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

Collecten

Morgendienst:   1. Dabar

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Juliët Boon

Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 118:11

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   zingen Paasliederen

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Draagt Elkanders Lasten

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Geralda Honcoop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

_________________________________________________

Maandag 22 april 2019, tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, orde van dienst wijk Zuid

                 Voorzang:  Weerklank 171: 1, 2, 3

Collecten

1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Jacobien Kraaijeveld, Linette Pijl

Voorzang (voor beide gemeenten) Psalm 149: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. K. Hak, Goudswaard

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Adriënne Bikker

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

______________________________________________________

Zondag 28 april 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. D.A. Burggraaf, Arkel

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. C. Doorneweerd, Strijen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lenny Egas, Loïs Veldman, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroeska Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 21: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. W. Balke, Den Haag

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71