Kerkblad 74-44

Discipelschap

Principe 3 van 7 – Niet zakelijk

“Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7)

____________________________________________________

Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk is toch alles niet zakelijk en vooral heel geestelijk? Hoe werkt dat voor een discipel? Hoe werkt dat voor jou, als je discipel van Jezus bent? Kun je zeggen dat je alles voor niets doet? Of moet je juist een rekening sturen? Mag je er loon voor krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat mijn ‘gewone’ werk in de kerk ook gewoon betaald wordt door middel van een arbeidscontract. Op zich is daar niets mis mee en dat is ook de manier waarop we zaken regelen. En toch is het goed om er eens even over na te denken hoe dat nu werkt rond een thema als discipelschap. Je moet bedenken dat de discipelen hun werk compleet hadden achtergelaten. De inkomsten stopten per direct. Er werd geen visje meer gevangen, er kwam geen tollenaarsloon meer binnen, ze waren met Jezus meegegaan. Maar wat betekenen die woorden van Jezus dan, dat de arbeider zijn loon waard is?

Jezus zegt dus in de eerste plaats dat dienen in het Koninkrijk van God niet voor niets hoeft. Daar hoort loon tegenover te staan. Het is alleen de vraag hoe dat dit dan bij de discipel terecht komt. Het bijzondere van de geschiedenis is, dat Jezus de verantwoordelijkheid van het loon dat de arbeider waard is, niet een zaak laat zijn van de discipel, maar van de ontvanger. Dan zou je kunnen zeggen: Dan kun je er dus als discipel heel slecht vanaf komen, want dat betekent dat iemand het erg goedkoop kan regelen in het Koninkrijk van God. Dus stel dat je de gave hebt om iemand geestelijk te begeleiden, dat is wel erg makkelijk voor degene die je helpt, want het is aan diegene wat hij je geeft.

Zo makkelijk bedoelt Jezus het nadrukkelijk niet! Tegenover datgene wat een discipel doet, staat ook een loon wat daaraan waardig is. En tegelijk zorgt dit er voor dat als de ‘ontvanger’, datgene wat de waarde is, in uitzonderlijke gevallen niet kan geven, hij dit niet verplicht is. Degene die iets van de discipel ontvangt is voor God dus verantwoordelijk om datgene te geven wat het waard is. In onze kerk zijn er rond preekbeurten gewoon financiële afspraken gemaakt. Dit zorgt er voor dat de voorganger niet bezig hoeft te zijn met de zakelijke kant en zich kan richten op de geestelijke kant. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met pastorale begeleiding? Daar hoort dus loon tegenover te staan. Dat hebben wij in de kerk geregeld via salarissen, maar die komen voort uit wat de ontvangers geven. De ontvanger is dus verantwoordelijk voor degenen die arbeiden. Als je er zo in gaat staan, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het zakelijke aspect bij de ontvanger, zodat de discipel zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor datgene waar hij als discipel verantwoordelijk voor is. Als je dus dient in het Koninkrijk, ook in het klein, gewoon als discipel in het leven van elke dag, blijf dan bezig met dat wat jouw verantwoordelijkheid is.

Die beide aspecten van verantwoordelijkheid nemen de betrokkenen uiteindelijk ook voor Gods aangezicht. En als er hulp nodig is, maar er is echt geen geld, dan zal God echt wel voorzien voor de discipel. Het is de bedoeling dat je als discipel niet met die zakelijke kant bezig bent. Een soldaat in het leger moet vooral zijn focus op de strijd richten, anders zou hij sneuvelen, maar zijn meerdere moet wel zijn soldij betalen. Zo is het ook geestelijk. Je moet je focus richten op dat waar God je in roept. En mocht dit nu toch misgaan omdat er misbruik van je gemaakt wordt, dan ligt het oordeel daarover bij God.

Ik wil zelf zo weinig mogelijk weten wat er aan financiën binnenkomt of hoeveel gegeven wordt, zodat dit geen invloed kan hebben op mijn keuzes. Dat helpt mij echt om hier niet mee bezig te zijn. Zo blijf je openstaan voor waar God je wil gebruiken, onafhankelijk hoeveel het je oplevert, want het gaat voor een discipel niet in de eerste plaats om het loon, die verantwoordelijkheid ligt bij de ander. Bedenk wel dat als het om hulpverlening gaat buiten het werk in Gods Koninkrijk om, dat er dan gewoon zakelijke aspecten van een bedrijfsmatig handelen spelen. Dan liggen deze zaken heel anders, al zou het ook dan moeten zijn, dat de hulp die je dan biedt vanuit een bedrijf, wel toegankelijk zou moeten zijn voor mensen die het niet kunnen opbrengen.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinnings-bijeenkomst van donderdag 16 mei a.s. in de Nieuwe Kerk. De locatie is gewijzigd op verzoek van De Parel. Onze God en Vader gaf in liefde zijn Zoon Jezus Christus, voor ons zondige mensen. Laten we opnieuw stil worden voor onze Drie-enige God en uitzien naar zondag, in het Heilig Avondmaal die God ons geeft.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt ditmaal geen koffie/thee geschonken. De bezinningsbijeenkomst  wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2018/2019. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 (let op: gewijzigd t.o.v. vorig jaar) ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2018-2019’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Uur van gebed

Zaterdag 18 mei komen we om 19.00 uur weer samen in de jeugdzaal van de Oude kerk om in gebed te gaan. Iedere maand bidden we voor allerlei onderwerpen in en buiten onze gemeente. Voor de vervolgde kerk en voor Israël. Voor zieken en mantelzorgers. Deze keer willen we ook de gevangenen noemen en de bezoekers van Gevangenenzorg Nederland. Vooraf zullen we iets delen van deze bezoeken om ook concreet voor een gevangene in gebed te gaan. Jongeren en ouderen van harte welkom!

Factuur abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessen-dam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2019. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 17 mei vastgeniet. Wilt u er op letten dat deze factuur inderdaad betaald wordt, dit is vorig jaar niet altijd goed gegaan waardoor de opbrengsten voor de kerkbode over 2018 helaas niet meer kostendekkend zijn geweest. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond.

De kinderen nodigen we uit voor het jaarlijkse kerkbode-avondje op woensdag 15 Mei 19.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 mei 2019

In de diaconale collecte vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht.

Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen is daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor mensen die om hulp vragen.

DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig, omdat de hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties.

Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit werk in onze regio rekenen?

College van kerkrentmeesters

Toiletten Oude kerk

De bezoekers van de Oude Kerk herinneren we er aan, dat zondag 12 mei een aantal toiletten niet gebruikt kunnen worden i.v.m. renovatie van deze toiletten. Het toilet bij de achtergalerij en het mindervalidentoilet aan de achterzijde zijn gewoon beschikbaar.

Jeugdrubriek

 Vader-zoonavond vrijdag 17 mei

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop vanaf 18.00 uur, waarna om 18.30 uur tijdens een maaltijd een bodempje kan worden gelegd voor de rest van de avond. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Graag opgeven voor 15 mei via meerkerk@live.nl. Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zending

Verkoop fotokaarten

Weer is er € 1000,- bijeen gespaard met verkoop van fotokaarten. In overleg met de zendings-commissie besteden we dit bedrag aan de GZB die een hulpproject is gestart voor het overstroomde gebied in Mozambique. Namens de GZB hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft.. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en community werk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener Jaco, die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen. Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

Verwonderd en dankbaar kunnen we u meedelen dat, door een financiële gift, het eindbedrag van de oliebollenactie  € 1250,- is. Nogmaals heel hartelijk bedankt!

het ThuisFrontTeam van Amy

Lieve gemeenteleden,

Ik ben inmiddels weer terug gekeerd naar de Bijbelschool Cornerstone voor de laatste paar weken van de zendings-training. Op 16 juli zal alles daar afgerond zijn, na er een periode van twee jaar gewoond en gestudeerd te hebben. Wat er daarna zal gaan gebeuren ligt nog helemaal open. Alleen God weet dat. Bidden jullie mee om een goede afronding en om Gods leiding voor daarna? Dat elke stap tot eer en glorie van Zijn Naam zal zijn! Lieve groet,

Amy de Jong

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatie commissie nodigt u en jou uit om op dinsdag 14 mei mee te doen met het uitzwermen. Dit is al weer de laatste avond van dit seizoen. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Wilt u zo graag over Jezus spreken, ga dan een uurtje met ons mee. In het bijzonder nodigen wij de nieuwe lidmaten uit die sinds kort hun geloof hebben beleden in de gemeente. Probeer het eens, je hoeft niet alleen. Samen trekken we op en we vragen eerst om Gods kracht, dat hij met ons mee wilt gaan. We vragen tevens alle gemeenteleden of u voor ons wilt bidden.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Parel. We houden met elkaar een korte inleiding en bidden of deuren en harten geopend mogen worden die soms al heel lang gesloten zijn voor God. We zien naar jullie uit en hopen op een mooie afsluiting van dit seizoen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

De ochtenddienst werd geleid door ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf. Hij bediende het Woord van God uit 1 Korinthe 15: 1-26. Ds. H. van Ginkel uit Goes verkondigde het Woord van God vanuit Johannes 21: 7a: “De discipel die Jezus liefhad zei tegen Petrus: Het is de Heere.

Ik kijk terug op een mooie ontmoeting na de avonddienst met de examenkandidaten bij ons in pastorie. Fijn om van hen te horen hoe ze er mee bezig zijn, wat spannend is en waar ze wel vertrouwen in hebben. Mooi om hun enthousiasme over de nieuwe opleiding te proeven. Dat alles mochten we biddend in Gods handen neerleggen. Aan Gods zegen is alles gelegen.

 Pastoraat

Opnieuw werd mw. G.C. de Hek-Romijn, Peulenstraat 151e  3371 AL, opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Het is niet niks voor haar en haar man om voor de derde keer op rij met dezelfde klachten te moeten worden opgenomen. We hopen en bidden dat er meer duidelijkheid komt en dat zij van de Heere ook de rust mogen ontvangen die nodig is.

We denken ook aan gemeenteleden die lijden aan een chronische ziekte en daar elke dag de moeite van ondervinden. Er zijn er ook die een handicap dragen. De Heere zij hen allen van dag tot dag zeer nabij.

 Meeleven

We leven mee met ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven en wijkgemeente Noord nu een beroep is uitgebracht. We hopen dat ds. Van Oordt samen met zijn vrouw goede ontmoetingen zal hebben in Hardinxveld-Giessendam, vooral ook rond het Woord van God. We bidden ds. Van Oordt toe dat hij het licht en de leiding van Gods Geest zal ontvangen om tot een beslissing te komen.

 Giften

Br. J. Lemson ontving € 10,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank!

Met het oog op zondagavond

   De mens gelijk geworden

Hij was een jood als alle joden.

Hij viel beslist niet uit de toon.

Wel hield Hij Zich aan Gods geboden,

maar dát zelfs was niet ongewoon.

 

Hij heeft Zijn vader helpen zagen

en ‘t zaagsel in een hoek geveegd,

de zware waterkruik gedragen

en in Maria’s put geleegd.

 

Hij heeft Zijn vrienden helpen bouwen

wanneer zij werkten aan hun huis.

Hij heeft met planken lopen sjouwen

zoals veel later met Zijn kruis.

 

Hij heeft gedronken en gegeten

wat ieder dronk, wat ieder at,

maar altijd door heeft Hij geweten

dat Hij daar als een vreemd’ling zat.

 

Want ieders leugen, ieders zonde

sloeg in Zijn hart een diepe wond,

totdat Hij overdekt met wonden

een Godverlaten einde vond.

 

Hij was een jood als alle joden.

Hij was een mens als iedereen.

Hij werd de eerst’ling uit de doden

want Hij was God, uit God alleen!

Enny IJskes- Kooger (1913-2010)

…tot zondag

Zondag mag ik u twee keer voorgaan in de Nieuwe Kerk. In de morgendienst starten we met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Laten we in die voorbereiding gericht zijn op de Heere Jezus die roept en nodigt. Hij geeft alles wat nodig is! Rondom het Heilig Avondmaal willen we luisteren naar een aantal gelijkenissen uit het Markus-evangelie. In de ochtenddienst staat de gelijkenis van de lamp centraal. We lezen daarover in Markus 4:

21-25.

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. Het gaat daarin over de vleeswording van de Heere Jezus. De Zoon van God neemt ook de menselijke natuur aan. Passende Bijbelgedeelten bij de vleeswording van de Heere Jezus zijn Mattheus 1: 18-25, Lukas 1: 26-38, Galaten 4: 4, Hebreeën 7: 26-28. Gedeelten die de moeite waard zijn om door te nemen ter voorbereiding op de dienst. Voor de dienst zelf heb ik de keuze gemaakt voor Lukas 1: 26-38. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Laten we met vreugde naar het huis van de Heere gaan. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

Huwelijk

Donderdag 16 mei gaan Sander Wubs en Lisanne de Jong trouwen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde Kerk te Montfoort, Korte Kerkstraat 5, die zal worden geleid door ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord. De dienst begint om 15.30 uur.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Erediensten en beroepingswerk

We kijken uit naar zondag 12 mei en dan met name naar de erediensten. Tijdens deze diensten zal de ontmoeting met God en Zijn woord en de lofprijzing tot Hem centraal staan. Dat is altijd al bijzonder. Toch zullen beide diensten ieder een extra accent hebben.

Tijdens de late morgendienst hoopt een aantal gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden. Zij zijn eerder aan u voorgesteld. We wensen hen en allen die bij hen horen een gezegende dienst. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde. Tijdens deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal die gehouden zal worden op zondag 19 mei. Wat een voorrecht, dat ook in de vacaturetijd het doen van belijdenis en de (voorbereiding op) de viering van het Heilig Avondmaal doorgang mag vinden. Hierin mogen we ook Gods trouwe hand zien voor onze gemeente.

Tijdens de avonddienst zal de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven voorgaan en kennismaken met onze gemeente. Ons grote verlangen is, dat er tijdens deze dienst ook banden gesmeed mogen worden, die mogen leiden tot een positieve beslissing op het uitgebrachte beroep. Toch weten we ons ook hierin afhankelijk van onze God. Hij weet immers wat het beste is voor onze gemeente en Zijn dienaren. Aan het einde van de dienst zal er gelegenheid zijn om ds. Van Oordt en zijn vrouw de hand te drukken. Maak daar gerust gebruik van en dan denken we ook aan de jeugd, die tijdens de avonddienst er altijd zo trouw is. Laten ook zij niet schromen om hieraan mee te doen.

Wilt u verder meeleven en ds. Van Oordt een kaartje sturen? Zijn adres is: Dirk Bavolaan 10, 2411 TX Bodegraven. Een email kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Verantwoording

Bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een seniorenbezoek een gift van € 10,- bestemd voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het lied voor zondag 12 mei is Op Toonhoogte (OTH) 522: ‘Ik zag een kuikentje’.

Citaat

‘Het eerste dat een kind van zijn moeder dient te horen, is over de God van zijn moeder’.  (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

– Wilt u bidden om de leiding van de Heilige Geest voor ds. Van Oordt en zijn vrouw zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.

– Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

– In Nicaragua zijn de afgelopen tijd veel politieke

 spanningen geweest. Protesten werden met harde hand de kop in gedrukt. De lokale gemeenten voelen deze spanning ook, mede doordat er protesten waren in de wijken waar zij samenkomen. Bid voor veiligheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u Gods zegen voor de bijzondere diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met de ernstig zieken in onze gemeente. Zij die weten dat het niet meer beter wordt en de achteruitgang ook bemerken. Dat in deze smarten uw harten in de HEERE gerust blijven. Om zo, in vertrouwen op Zijn Naam, te zien dat Zijn hart open blijft staan voor u. Dat geeft blijdschap in het gemoed.

Huwelijk

Vrijdag 17 mei is de dag waarnaar William Meerkerk en Caroline van Dijk al lange tijd hebben uitgezien. Dan treden zij om 11.30 uur in het huwelijk in De Oude Duikenberg te Echteld. Na de huwelijksvoltrekking trekt de bruiloftsstoet naar Gods huis, de Hervormde Kerk te Lienden, om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Deze dienst vangt aan om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. P. van de Voorde. Wij bidden hen, met hun ouders, familie en vrienden een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun leven.

God verbindt Zich aan u in het verbond, dat Hij u uw zonden niet zal toerekenen; ook niet de zonden die na de Doop nog in u zullen zijn. En daarom, ofschoon zich boze gedachten en begeerlijkheden in u roeren, ja, ofschoon u soms in zonden valt, als u maar weer opstaat en opnieuw het verbond ingaat, dan zijn de zonden krachtens het sacrament en het verbond der genade vergeven.

Tenslotte

Zondagmorgen zullen we ons voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal op 19 mei. In de week van voorbereiding mogen we elkaar ook ontmoeten en bemoedigen en aansporen om ons heil te zoeken in Hem die voor ons ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Zo werd Hij Middelaar. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. A de Hek

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 11 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 12 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 13 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 14 mei

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond –  De Parel

Woensdag 15 mei

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – De Sav. Lohmanstraat 13

Donderdag 16 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal – Nieuwe kerk (2

20.00 -22.00 uur  Opvoedkring –  De Parel

 Vrijdag 17 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Cliëntenraad Pedaja

Het vrijwilligerswerk in de zorginstellingen van Waardeburgh is gericht op de ondersteuning van ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vrijwilligers doen met veel voldoening heel veel verschillende dingen. De winkel draaiende houden, koffie verzorgen, met de bewoners ontbijten, rijden met de Sjuttulbus, rondbrengen van bibliotheekboeken, helpen bij de activiteiten etc.

Er is echter ook een kant van het werk die vaak wat minder belicht wordt, namelijk het werk van de Cliëntenraden. De cliënten die in een zorginstelling wonen, zijn voor het overgrote deel niet meer in staat om zelf mee te praten en te beslissen over het zorgbeleid van de organisatie. Familie is vaak al (te) druk met de zorg zelf voor de ouderen en hebben dan geen ruimte of mogelijkheid meer om ook in de cliëntenraad mee te doen. Dus zoeken we naar hen die het leuk vinden om mee te denken met het zorgbeleid. Wat is goed voor mensen die dat zelf niet meer goed kunnen verwoorden.

Een Cliëntenraad is voor elke instelling een wettelijke vereiste. De Cliëntenraad van Pedaja dient uit zeven leden te bestaan, maar er is al langere tijd een vacature, die moeilijk te vervullen blijkt.

We zoeken dan heel concreet naar iemand die bereid is om acht keer per jaar de cliëntenraadsvergadering bij te wonen. De vergaderingen duren ongeveer twee uur en zijn er op gericht de belangen van onze cliënten af te stemmen met de leiding van de organisatie. Het enige dat we verder vragen is dat u interesse hebt voor de zorg voor ouderen in Hardinxveld-Giessendam en betrokken bent bij een protestants-christelijke kerk of gemeente.

Mocht u vragen hebben over dit werk of u willen opgeven neem dan contact op met de voorzitter Fred Geerlof (tel.: 0184-61 57 61) of de secretaris Joop Evertse (tel.: 0184-61 52 91) van de Cliëntenraad van locatie Pedaja.

Peter de Wit, raad van bestuur Waardeburgh

____________________________________________________

Varia

Johan den Hoedt en André de Jager in concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht

Zaterdagmiddag 25 mei 2019 wordt het 5e concert gehouden in de concertserie van Alisa van Dijk in de sfeervolle Trinitatiskapel. 

Tijdens dit concert wordt het hoofdorgel en het fraaie koororgel bespeeld. De muzikale vrienden Johan en André zijn muzikaal zeer actief in de regio. Ze treden regelmatig samen op. Johan en André spelen afwisselende orgelwerken waarin u alle facetten van de orgels krijgt te horen, te weten orgel-solo, de orgels gelijktijdig, orgel vierhandig en orgel/piano.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende instrumenten, maar vooral ook door het fraaie programma en de humoreske toelichtingen, waardoor er voor iedereen eye-openers (en ear-openers) zullen zijn. Laat u verrassen door de afwisseling en de fraaie orgel en pianoklanken.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl en www.andredejager.nl  Allen van harte welkom!

 Gezocht: Kernbewonersechtpaar jongerenwoonproject Time Inn | Dordrecht

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek willen bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten als kernbewoner.

Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie o.a. Romeinen 12: 13 Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13: 2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, geeft als kernbewoners op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen me elkaar het geloof in – en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het dagelijks leven gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan b.v. het bidden en het lezen uit de Bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.

Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich o.a. in persoonlijke aandacht of een bemoedigend gesprek en gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren of tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.

Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Jullie betalen huur aan de stichting. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal drie jaar.

Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar je samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond.

Wat wordt concreet van de kernbewoners verwacht:

– Een dichtbij buur zijn, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.

– Het leuk vinden om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.

– Het maken van het eet- en schoonmaakrooster en er op toezien dat dit nageleefd wordt.

– Samen met de hulpverlener ben je verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.

– Samen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.

Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-64 13 739.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J IJzerman, – Openbare belijdenis van het geloof, voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Bodegraven (beroepen predikant)

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus Zondag 14

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Cobi Klein, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 5

avonddienst: Psalm 139: 14

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – Diaconaal Maatschappelijk Werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Carola Klop, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.