Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven!

“Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.”

(Openbaring 4: 1)

____________________________________________________

Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, dat beleden werd, maar ook met tranen om de verachtering in de genade, om de dwaalleer, die de gemeenten bedreigde.

Als de oude dienstknecht van de Heere klaar is, kijkt hij als ’t ware even naar boven en dan – kijk dáár eens! Zo mogen we de woorden van Openbaring 4 lezen. Ze drukken de diepe emotie van verwondering uit. ‘Een deur!’

U zult het vast weleens gezien hebben: een dag van donkere wolken. Somber. En dan ineens scheurt er een wolk. De zon schijnt er doorheen en je ziet zo’n prachtige baan zonlicht. Het schijnt zó uit de hemel te komen.

Maar voor Johannes komt het licht écht uit de hemel vandaan. Dat is mooi! Een open deur. We lezen het nog wat nauwkeuriger vanuit de Griekse tekst: ‘een deur, door iemand opengezet!’ Soms is een kind bang in het donker van de slaapkamer; dan zet moeder de deur een klein stukje open, zodat het licht van de gang naar binnenvalt.

Zo tekent Johannes het ook. De Heere Jezus denkt aan Zijn Kerk op haar reis door de nacht. Daarom zet Hij de deur open. Die deur kan niemand dichtgooien, óók de duivel niet!

Nu kan Johannes in de hemel kijken. We begrijpen, dat die deur niet op een kiertje openstaat, maar wagenwijd. Want anders zie je nóg niets. En uit de beschrijving van Johannes maken we op, dat Hij alles heel goed gezien heeft.

Die deur staat uitnodigend open. U staat misschien weleens voor een gesloten deur. Begrijpelijk, als de bewoner niet thuis is. Maar soms voel je, dat de deur bewust gesloten blijft, alsof gezegd wordt: ‘Je bent niet welkom!’

Hoe anders is het voor Johannes. Een open deur. Dat kan zonder gevaar. Wij worden door de politie gewaarschuwd, geen deuren open te laten. Dat nodigt inbrekers uit hun slag te slaan. Maar hier dreigt geen gevaar. De duivel heeft wel een poging gedaan de hemel te bestormen, maar hij is er definitief uitgeworpen.

Wat is er door die open deur veel te zien! Een troon. Engelen, die zingen. Verloste zondaren in hun witte kleding. En nog veel meer. Maar het voornaamste: Christus als het Lam, staande als geslacht, maar ook als de Leeuw uit Juda’s stam. De Zaligmaker, die Zijn weg ging door dit aardse tranendal en door de helse verlatenheid, maar Die nu als de verheerlijkte Koning aanbeden wordt.

Johannes kijkt ademloos toe. Het is zó mooi, zó heerlijk. Enkel licht. Geen verdriet, geen zonde, geen dood. Ja, Stefanus heeft er ook iets van gezien, toen hij sterven ging. En Jacob in Beth-El, in die eenzame nacht.

Je zult zómaar naar binnen willen gaan. Maar dat kan niet zomaar. Wij leven op deze aarde en die deur is heel hoog in de hemel. Maar dat is niet de enige reden. We kunnen niet zomaar door die deur binnengaan, al zou deze ingang op aarde zijn. Hoe kun je binnengaan, als je bestaan zo vuil is van de zonde, zo afzichtelijk? Met zulke lompen ga je toch geen paleis binnen?

Wat dan? Jezelf opknappen? Ja maar, dat lukt je nóóit! Gelukkig, dat het zo ook niet hoeft. Zo mág het zelfs ook niet. Binnenkomen is alleen mogelijk dankzij het werk van Christus. Daarvoor heeft Hij zich buiten laten sluiten, in de buitenste duisternis. Hij heeft de weg gebaand.

Verlangt u zó binnen te gaan? Het is geen onbereikbaar ideaal. In de woestijn zag een reiziger soms een ‘fata morgana’. Iemand, die hevige dorst leed, raakte het zicht op de juiste verhoudingen volledig kwijt en zag een oase vlak voor zich, terwijl deze in werkelijkheid nog heel ver weg was. Vreselijk. Maar dit hemels vergezicht is géén schijn!

Toch hebben veel mensen geen behoefte, om door deze deur binnen te gaan. Ze zijn zó gericht op wat deze aarde hen biedt, dat ze vergeten omhoog te zien. Ze hebben er ook geen behoefte aan. Dat is heel aangrijpend. Want als we niet weten van deze troost, staan we straks ontroostbaar voor een geslóten deur. En dan die andere poort. De poort van de hel. Af en toe gaat deze op een kiertje open en walmt er verstikkende rook van vuur en zwavel naar buiten…

We kijken maar gauw weer naar die deur in de hemel. Misschien gaat uw leven wel door de nacht. In dagen van leed en kruis of van geestelijke strijd. Bid dan maar, of het licht door die open deur uw levensweg zal beschijnen. Dat licht hoeft geen vele lichtjaren te overbruggen, het beschijnt het volk – in duisternis gezeten – terstond op hun gebed. Kijk daarom goed naar boven!

ds W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Informatieavond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou uit voor de informatieavond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Avond over geloofsopvoeding

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal €15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen 3 weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’

Bankrekeningnummer : NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 mei 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt door middel van deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda via Project 10-27. Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 19 mei  geen zondagsschool. Op 26 mei  hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Verantwoording 1e kwartaal 2019

De zendingsbusjes hebben in januari het bedrag van 3002,- opgebracht. In februari kwam er via de busjes 2749,- binnen en in maart € 3898,-. Er kwamen ook nog algemene zendingsgiften binnen; een totaal van € 94,-.

De collecte van 24 februari met nagekomen giften voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië bracht 2638,- op. Verder ontvingen we nog € 1000,- van de verkoop van kaarten die bestemd werd voor noodhulp aan mensen in het door orkanen getroffen gebied in zuidelijk Afrika. 

Een hartelijke dank voor iedereen die het zendingswerk mogelijk maakt door gebed en giften!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we een begin maken met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de verkondiging ging het vanuit Markus 4: 21-25 over de gelijkenis van de lamp. Christus is de lamp. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde mochten de discipelen vaak niet spreken over Zijn werk. Na Pasen kwam het openbaar. Het licht van Christus wil ook schijnen in ons leven. Jezus wijst er in de gelijkenis op hoe belangrijk het is om te luisteren. “Let er op wat u hoort!”. Dat geldt voor de hoorbare verkondiging, maar niet minder voor de zichtbare verkondiging.

De avonddienst was een leerdienst over zondag 14 van de Catechismus. De belijdenis dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria is fundamenteel voor onze zaligheid. Het is een geheimenis dat zich niet tot in de finesses verklaren. Maar bijzonder troostvol is wel dat de Heere Jezus in het vlees gekomen is. Zo kan Hij ons als de grote Hogepriester te hulp komen (Hebreeën 2: 18).

Toerustingsavond Geloofsopvoeding

Graag herinneren we nog aan de toerustingsavond met Nieske Selles-ten Brinke op dinsdagavond 21 mei over het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’.  Alle ouders, en overige belangstellenden, zijn van harte welkom! Deze avond wordt georganiseerd door de opvoedingskringen van wijk Oost en wijk Zuid. Zie voor meer informatie de berichtgeving onder centrale berichten.

Gift

Br. De Jong ontving € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Op weg naar de avondmaalszondag

Het is zeer stil, als brood en beker –
het zichtbaar teken van Uw schuldeloze dood –
geluidloos rondgaan – en ons hart, onzeker,
verbergt niet langer zijn verborgen nood.

Het is zeer stil, want Uwe ogen
zien van Uw kruis ons onontkoombaar aan.
En Uw doorboorde handen – milder mededogen –
reiken vertroostend brood en beker aan.

Het is zeer stil, nu Gij wilt toeven
en immermeer vergeven onze schuld.
Want wij, die dagelijks en durend U bedroeven,
aanvaarden achteloos Uw onbegrensd geduld.

Het is zeer stil! Ons bevend bidden,
hebt Gij het aangenomen en opnieuw verhoord?
Het is zeer stil! Gods Zoon is in ons midden
en heeft ons roepen aangehoord.

B. Bakker (1912-1969)

…tot zondag

Zondagmorgen staat de avondmaalstafel aangericht. Vermoeiden mogen tot rust komen bij de Heere. Mensen die lege handen hebben mogen die ophouden bij de Heere. Treffend zijn de woorden in het Avondmaalsformulier. ‘Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen’. Zo mag onze verwachting van de Heere zijn. En mogen we er naar uitzien om door Hem gevoed en verkwikt en zo gesterkt te worden in het geloof. In de verkondiging horen we over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29).

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor wat Hij gaf in de bediening van het sacrament. In de prediking staat dan de gelijkenis van het mosterdzaad centraal (Markus 4: 30-34). Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 19 mei staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel. Net als Melchizedek, de koning van Salem (dat is Jeruzalem), brood en wijn aan Abraham geeft (Genesis 14: 18), zo geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn. Ter versterking van ons geloof en ter verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Beroepingswerk

Afgelopen  zondag mocht er de ontmoeting rondom het Woord zijn met de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt. Centraal stond het gesprek tussen Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias uit Johannes 21, met de vraag aan Petrus: “Hebt gij mij lief?”. Een vraag waarbij de Vraagsteller zich heel kwetsbaar opstelde richting de bevraagde, immers zo’n vraag wordt niet gesteld als de Vraagsteller geen liefde heeft voor de ander. Daarnaast werden er lijnen gelegd naar Salomo. De koning in het Oude Testament, die om wijsheid vroeg en kreeg, maar uiteindelijk ook zo sterk de fout in ging. Bij hem geen profeet en bij Petrus wel de Profeet, Die de weg naar herstel openlag. Die Profeet biedt ons dezelfde weg naar herstel.

Maandag werd door ds. Van Oordt en zijn vrouw de gemeente bezocht. Er was een kennismaking met de collega’s en hun vrouwen, een bezoek aan de Kemphaan 10, wat informatie over het werk in onze gemeente o.a. met de jeugd en een nadere kennismaking met de kerkenraad. Een intensieve dag, die naar wij hopen en bidden, net als de ontmoeting op zondagavond in de kerk, mogen bijdragen tot een positieve beslissing.

Na deze ontmoetingen breekt een spannende tijd aan. Zou de herdersstaf, die in september j.l. zo abrupt werd neergelegd weer spoedig opgepakt mogen worden? En mag dat dan door ds. Van Oordt zijn? We leggen het maar in de handen van de grote Herder, Die nieuwe wegen wijst en daarin het beste weet voor Zijn gemeente en Zijn dienaren. Voor ons rest op dit moment alleen het gebed.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift van € 10,- ontvangen bestemd voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied

Het lied voor zondag 19 mei is Op Toonhoogte (OTH) 562: 1,2 en 3 ‘Wij willen samen vieren’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende en tevens laatste cursusavond van dit seizoen is maandag 20 mei van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Spreek ’s morgens met God, voordat je spreekt met de wereld. Spreek ’s avonds met God, nadat je dat gedaan hebt met de wereld.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Bidden en danken

Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

Cubaanse jongeren willen vaak zo snel mogelijk hun land verlaten. Bid voor alle jongeren die er bewust voor kiezen om te blijven om de bevolking van Cuba en de kerk te dienen. (Gebedskalender GZB)

We mogen bidden voor een positieve beslissing van ds. Van Oordt op het beroep dat door ons op hem werd uitgebracht.

We mogen danken voor het komende Heilig Avondmaal. We worden genodigd bij de allerhoogste Koning, wat een heerlijkheid!

We bidden voor gemeenteleden die worstelen met de vraag of het Heilig Avondmaal ook voor hen kan.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor zover ons bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er verschillende gemeenteleden die (ernstige) zorgen hebben over hun gezondheid. Sommigen zijn bezig met kuren of met andere behandelingen. Psalm 63, zo las ik, is een psalm die bijzonder geschikt is voor zieken. David zingt deze psalm in de woestijn. Alles om hem heen dor en woest, maar het is geen woestijn in zijn hart. Ondanks de zorgen zingt David Gods lof. Want het is zijn God, Die trouw houdt en niet loslaat wat Zijn hand is begonnen. Daar twijfelt hij niet aan. Daarom zoekt David God met vurig verlangen. Zijn ziel dorst naar God. Alleen God kan het smachten van dorst naar Hem vervullen. Hij heeft immers Zelf de dorst opgewekt door Zijn Heilige Geest. De Heere geve ook de naaste familieleden van de zieken de kracht om dagelijks mee te leven.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van 40,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De heiligen zijn geen zondelozen, maar mensen die in hun zonden vergeving ontvangen en gesterkt worden door Woord en sacrament tot een leven dat geheiligd is in Christus

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.                                        

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 mei

18.00 uur Vader-zoonactiviteit Jongensclub

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 18 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

Zondag 19 mei

Geen zondagsschool

Maandag 20 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 21 mei

20.00 uur
toerustingsavond geloofsopvoeding – De Parel

Woensdag 22 mei

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters

Donderdag 23 mei

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Algemene berichten

Kerk en Vluchteling – vrijwilligers gezocht

Verschillende organisaties die in Hardinxveld voor mensen met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers.

Misschien is er voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u anderen kunt helpen en dienen. Velen hebben dit werk ervaren als een verrijking!

Home-Start werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor werd genoemd.

De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in Boven-Hardinxveld.

VluchtelingenWerk zoekt begeleiders huisvesting.

Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning – ook mannen welkom!

Uitgebreidere informatie, ook voor andere vacatures, vindt u op de website van Servanda, www.servanda.nl – neem er eens een kijkje!

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Een uitnodiging voor alle moeders met een kind met een beperking om aanwezig te zijn op onze laatste moedermorgen van dit seizoen.

We hopen dames van Verdanda te ontmoeten die quilts maken voor kinderen/mensen met een beperking. Ze delen deze kosteloos uit.

Verder is er natuurlijk ook ruimte voor het onderlinge gesprek.

Nieuwsgierig? Van harte welkom!

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 28 mei 2019, we beginnen om 09.45 uur, maar u bent vanaf 09.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur. Wilt u meer informatie, bel gerust  078-615 70 58 of 078-615 65 96

Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

Verdiepingsconferentie 14 september

GOD VERSTAAN: LEVEN IN GODS NABIJHEID

Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachtes, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15, Wandelen met God – een stiltewandeling, Geestelijke strijd, Woorden van God – creatieve workshop. Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 14 september 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg

Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. B. J. W. Ouwehand, Andel – bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Joyce Versluis, Elsa Visser

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting ALEH

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Meta Klop, Nadine Klop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.