Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!”

(Psalm 68: 19)

____________________________________________________

Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In rijke beeldtaal wordt Gods macht bezongen.

Een van die beelden is de zegetocht van een koning die de overwinning behaald heeft. Met veel machtsvertoon keert hij glorieus terug naar zijn burcht, ergens op een hooggelegen berg. Verslagen soldaten van het vijandelijke leger worden meegevoerd aan de strijdwagens. Natuurlijk krijgen de onderdanen van de koning allerlei geschenken, ze mogen delen in zijn overwinningsvreugde.

In onze tekst zien we dat allemaal terug. “U bent opgevaren naar omhoog”; de Koning der Koningen, de Heere Jezus keert als Overwinnaar terug naar Zijn paleis, het Vaderhuis. Het is een terugkeer vol triomf en heerlijkheid.

De Heere Jezus heeft niet zomaar een oorlog gewonnen. Hij heeft dé strijd gestreden én heeft de aartsvijanden van Hem en Zijn Vader voor eeuwig overwonnen. Daarmee heeft Hij een beslissend einde gemaakt aan de heerschappij van de ‘Overste van deze wereld.’

Hoe heeft Jezus dat gedaan? Allereerst door Zijn komst. Johannes schrijft: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” Heel Zijn leven heeft Christus de verzoekingen en aanvallen van satan weerstaan. Hij heeft gestreden tot aan het kruis en in de dood. Maar, waar satan dacht te overwinnen, heeft Jezus hem voor eeuwig verslagen: door Zijn opstanding uit de dood. Het graf kon de Zoon van God niet vasthouden. Jezus leeft!

Hemelvaart is de zegetocht van de Zoon van God. Hij keert terug naar de hemel, vol eer! Voor het geloof is deze zegetocht een heerlijk gezicht. Het is het waard om steeds weer te gedenken en te vieren.

Zo’n koning die terugkeerde van zijn strijd werd begroet. Juichend staan zijn onderdanen hem op te wachten. We zien dat niet direct terug in de verschillende beschrijvingen van de hemelvaart van de Heere Jezus. Wel lezen wij dat Hij opgenomen werd. Geen onderdanen, maar de Váder haalt Zijn Zoon binnen…

De discipelen staren Hem nog wat bedremmeld na. Wat gebeurt er…? Engelen komen en vertellen hen wat er precies gebeurd is en dan gaan ze vol blijdschap en verheuging terug naar Jeruzalem om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Een van de Gaven die de Overwinnaar uitdeelt…! Daarover zo meer. Eerst een ander beeld.

Aan de strijdwagen van de Koning worden verschillende vijanden meegevoerd. “U hebt gevangenen weggevoerd.” Ze zijn overwonnen en dat moet het volk van de Koning zien! Welke vijanden?

Het gaat om de aartsvijanden die ik al noemde. Satan, de zonde en de dood. Ze worden als verslagen vijanden triomfantelijk meegevoerd door de Heere der heren.

Wat een machtige troost ontvangen wij in het geloof! De duivel is verslagen! De zonde is een machteloze vijand geworden. De dood is van haar prikkel beroofd! Wie in het geloof op Jezus ziet mag dit weten en daaruit leven!

Het beeld gaat verder. “U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.” De koning laat zijn volk delen in de vreugde van de overwinning. Iedereen van zijn volk, van klein tot groot, arm en rijk, mag delen in zijn blijdschap.

Elke Christusgelovige ontvangt gaven. Zeker de gave van de Heilige Geest. Maar niet minder de gave van de vergeving van de zonden. De gave van het eeuwige leven. Maar laten we daarbij niet vergeten, dat er ook nog andere gaven zijn. Gaven die we niet voor onszelf ontvangen hebben. Allereerst tot heerlijkheid van de Koning der koningen… maar ook tot opbouw van de gemeente van Christus.

Paulus schrijft daarover in het vierde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente te Efeze. Efeze 4: 7,12b “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus .. tot opbouw van het lichaam van Christus.” Ook die gaven worden uitgedeeld, zodat het de gemeente van Christus ten goede komt. Bedenk eens wat u allemaal gekregen heeft. Dient u daarmee ook de gemeente van Christus? 

Laten we nog eens luisteren naar onze tekst. Nu wijkt David ineens af van het gewone beeld van een overwinnende koning: “ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen.” Wat zijn opstandigen? Mensen die weigeren om te gehoorzamen en te luisteren naar de koning. Zélfs rebellen mogen wonen bij deze Koning.

Dat is een belofte voor mensen die zichzelf als een opstandeling leren kennen. Misschien u, die nog niet bij de Heere hoort. Ja, daarin is de Heere duidelijk. U bent een ongehoorzame… maar let op: nu is het nog mogelijk om toch bij deze Koning te gaan horen en bij Hem te wonen. Neemt Zijn genade ootmoedig aan en sluit u zich aan bij de erehaag voor deze Overwinnaar: “Geloofd zij God met diepst ontzag!”

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Geef gegevens voor het nieuwe seizoen door!

Hierbij verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz., voor zover dat nog niet gedaan is, activiteiten door te geven, vooral met het oog op het nieuwe seizoen.

Geef daarbij aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website moet worden aangepast, denk bijvoorbeeld aan de wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl.

De Parel zoekt vrijwilligers

Gepensioneerd of niet meer aan het werk en op zoek naar een gezellige bezigheid op de maandagochtend?

Bij De Parel komt op maandagochtend een groep vrijwilligers samen die allerlei klusjes oppakt. Denk hierbij aan kleine reparaties, verfwerk, tuinonderhoud en dergelijke. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking. Je steentje hieraan bijdragen? Loop gerust eens binnen op maandagochtend of bel naar De Parel: 61 25 70.

de Beheercommissie

Fietstocht Hemelvaartsdag

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer een mooie fietstocht door de Alblasserwaard uitgezet.

Er zijn twee afstanden. De korte route is 26 km. De lange route wordt gevormd door vanaf de rustplaats nog een ronde van 23 km te rijden.

Inschrijving is gratis en voor koffie, fris en wat lekkers is een vrije donatie welkom.

De route is af te halen in de Wagon bij De Parel op Hemelvaartsdag tussen 13.00 en 14.15 uur.

Na de fietstocht kunnen we nog even nagenieten in de tuin van familie Verheul, Parallelweg 35.

Mocht het erg slecht weer zijn, dan gaat de tocht niet door. Bij twijfel kun je altijd even bellen.

Ook als je vooraf de route al wil ontvangen en overige vragen kun je contact opnemen met Johan van der Waal van Dijk, jvdwvd@hetnet.nl of 06 18 45 36 96

Christelijke Volksbibliotheek

Vergeet onze eigen bibliotheek niet!

Zijn er zo weinig mensen in onze gemeente die graag een goed boek lezen? Je zou het haast zeggen!

In De Parel huist al vanaf de opening een bibliotheek die door een flinke groep vrijwilligers draaiend wordt gehouden (de bibliotheek dateert zelf van nog veel vroeger).

Er is keus uit ruim 5.000 titels; daar zal vast wel iets voor u bij zijn! Romans, jeugdboeken, gedichten, bezinnende lectuur… kom maar eens kijken en neus even rond; leen eens een boek (of meer: geen probleem!).

Elke uitlening draagt weer een stukje bij aan de aankoop van nieuwe boeken; weinig uitleningen betekent ook dat we minder boeken aan de collectie kunnen toevoegen.

Dus: Lezers, waar blijven jullie?

Welkom in De Parel (ingang via de deur bij het kerkelijk bureau, trap af) op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur,  kosten: € 0,25 per boek per week!

Berichten vanuit Open Doors

Open Doors is een organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt met o.a. goederen, geld voor ondernemingen, traumahulp en gebed. Vanuit Open Doors worden er meerdere activiteiten geregeld, om op meerdere manieren mee te leven met onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd.

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 16 juni is het de zondag voor de vervolgde kerk. Tijdens de ochtenddienst wordt er een collecte gehouden voor Open Doors, zal er in de bijbelklas aandacht worden besteed aan Open Doors en krijgt u bij de uitgang van de dienst het Open Doors magazine.

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land, een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld in de Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-2.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Schrijf- en gebedsochtend Women to Women

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op 28 juni op Kemphaan 10 (inloop vanaf 09.00 uur, start ochtend om 09.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus.

Women to Women walk

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer de sponsorwandeling van Women to Women georganiseerd. Vanaf 09.00 uur worden we ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. De route is ca. 10 km. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea voor ons klaar. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 61 63 00.

Alle bovenstaande berichten worden geregeld door diverse werkgroepen. Namens hen nodig ik u hartelijk uit om u aan de sluiten bij één of meerdere activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com/06 29 22 25 10

Audiostream De Parel

Door de toenemende vraag vanuit de gemeente om diensten, die in ons verenigingsgebouw De Parel worden gehouden, via internet beschikbaar te maken zal De Parel een eigen audio stream via Kerkdienst Gemist krijgen.  Daarmee kunnen deze diensten ook worden vastgelegd op Kerkdienst Gemist, waar ze dan gedurende 12 maanden na opname zijn te beluisteren of downloaden.

Tot nu toe werd deze verbinding gedeeld met de Nieuwe Kerk met alle beperkingen die daarbij horen. Dat zal binnenkort dus verleden tijd zijn.

Voor de kerkradioluisteraars is er één aandachtspunt bij deze aanpassing: bijeenkomsten die in De Parel worden gehouden zullen niet langer meer te beluisteren zijn via de kerkradio.

Hierdoor zouden ook de samenkomsten rondom de bezinning voor de viering van het Heilig Avondmaal niet meer via de kerkradio zijn te beluisteren. Er is hiervoor een compromis gevonden, deze avonden zullen beurtelings in de Nieuwe Kerk en in De Parel worden belegd.

De avonden die worden belegd in de Nieuwe Kerk zijn dan te beluisteren via het kerkradiokanaal van de Nieuwe Kerk.

Voor de volledigheid willen we vermelden dat de diensten vanuit alle drie locaties altijd via internet zijn te beluisteren.

Het is de bedoeling dat bovenstaande wijziging in zal gaan per 31 mei 2019. Dit zal ook op de website HGHG.NL worden aangepast zodat de nieuwe stream van de Parel voor een ieder gemakkelijk te vinden zal zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens de Algemene Kerkenraad en de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 mei 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de zogenaamde Rugtasactie). Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven. Als diaconie willen we stichting Gave graag ondersteunen en de collecte van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Familie Folmer, Congo

Op de diaconale avond in april hebben we kort iets kunnen zien van het werk wat artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer doen in Congo. Sinds 2016 wordt jaarlijks een forse bijdrage aan dit werk geleverd vanuit de nalatenschap die we als diaconie ontvingen. In 2017 zijn Willem en Joanne uitgezonden namens de GZB en verbonden aan de lokale Communauté Emmanuel, een kerkelijke denominatie in Congo, en partner van de GZB. Dit kerkverband heeft diverse ziekenhuizen en wil hiermee goede medische zorg aanbieden voor de gehele regio en daarbij het Evangelie van Jezus Christus verkondigen. Het ziekenhuis in Itendey, waar Willem en Joanne werken, bevindt sinds 2017 in een proces van renovaties, omdat het door de burgeroorlog en gebrek aan onderhoud in een vervallen staat was. Ook was er weinig medische apparatuur en was de medische zorg beperkt. Met de steun vanuit de nalatenschap kon in 2018 onder andere de verloskundeafdeling worden opgeknapt, werden 23 nieuwe bedden en matrassen aangeschaft, evenals meubilair. Ook werden vijf stafhuizen bijgebouwd en ging er een bedrag naar het fonds voor ondervoede kinderen. Deze kinderen krijgen vanuit het fonds gratis goede voeding; dit redt levens. Op verschillende manieren probeert men in het ziekenhuis tevens ook het Evangelie door te geven. Zo is er een vaste ziekenhuispastor die patiënten bezoekt en met ze bidt, worden audiobijbels en brochures verspreid, wordt er gebeden voor een operatie of een slechtnieuwsgesprek. Verder evangeliseren de ouderlingen van de kerk in het ziekenhuis en wordt maandelijks de Jezus-film vertoond. Dankzij het proces van renovatie en betere medische uitrusting, is de zorg verbeterd waardoor het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt is verviervoudigd ten opzichte van twee jaar geleden. Door de verbeterde zorg, verbeteren ook de inkomsten van het ziekenhuis. Het streven is dat het ziekenhuis op korte termijn volledig zelfstandig haar basisfuncties kan uitvoeren. De diaconie wil dit werk de komende jaren graag blijven steunen. Wilt u meebidden dat onze bijdrage hieraan levensreddend mag zijn, en het werk van de familie Folmer blijvend gezegend wordt?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 1e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

48.011

44.250

3.761

Overige collecten en giften

1.844

2.250

– 406

Erfenissen en legaten

19.181

750

18.431

Totaal

69.036

47.250

21.786

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst boven de begroting is.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het eerste kwartaal 2019 is € 176.467 ontvangen (55% van het begrote bedrag van € 320.000 / 52% van het toegezegde bedrag van € 336.786). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Vervanging cv-ketels in de Oude Kerk

Na 22 jaar trouwe dienst, zijn afgelopen week de twee ketels ten behoeve van de verwarming van de kerkzaal vervangen. Een normale levensduur is circa 18 à 20 jaar voor een verwarmingsketel. We zijn dus al wat langer door gegaan met de oude ketels. Belangrijker dan de levensduur is echter het feit dat we willen voorkomen dat we als gemeente ’s zondags onverwachts in de kou zitten.

Overigens kwam er nog een onaangename verrassing om de hoek kijken. Er is een kleine hoeveelheid asbest gevonden in de stookruimte. Afgelopen maandag is dat vakkundig gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf. Aansluitend zijn deze week de nieuwe ketels gemonteerd en in bedrijf gesteld. Tevens is er gekozen voor het aanschaffen van een op afstand te bedienen thermostaat, zodat de koster altijd via een App de actuele temperatuur kan uitlezen en instellen.

We vertrouwen erop dat we zo weer een flink aantal jaren de Oude Kerk probleemloos kunnen verwarmen.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Ook na onze geslaagde afsluitende activiteit organiseert Dorcas nog 2 zomerbijbelstudiemorgens op 28 mei en 18 juni. Dinsdag 28 mei beginnen we om 09.15 uur in De Parel. We gebruiken de Bijbelstudie uit Vrouw (April nummer). Het thema is Gezag; Gekomen om te dienen. Alle vrouwen van harte welkom en neem gerust iemand mee!

een hartelijke groet van de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Wat een rust ging er uit van de avondmaalsviering afgelopen zondag. In de verkondiging ging het over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29). De zaaier heeft geen zicht op wat er exact met het zaad gebeurt. Hij heeft ook de hand niet in het ontkiemen van het zaad. Zo is het in geloofsleven. Wij zijn geroepen om te zaaien, maar God zorgt voor geloof. Hij zorgt voor vrucht. Hij is ook de grote Landman die eens gaat oogsten. Alle reden om veel verwachting te hebben van de Heere.

In de dienst van dankzegging op het heilig Avondmaal stonden we stil bij de gelijkenis van het mosterdzaad (Markus 4: 31 en 32). Het thema was: Van klein naar groot! De gelijkenis van het mosterdzaad heeft verschillende betekenissen. Het gaat om de Heere Jezus, om Zijn werk in deze wereld, om Zijn werk in ons persoonlijk leven. Deze gelijkenis borduurt ook voort op de gelijkenis van de arenden uit Ezechiël 17. In Zijn genade en Zijn trouw gaat God verder met Israël. In het mosterdzaad laat Hij Zijn beloften tot vervulling komen.

Pastoraat

We denken ook aan verschillende ouderen in onze gemeente, al dan niet opgenomen in een zorgcentrum. We weten ons met hen verbonden in de Heere. Die verbondenheid mag er ook zijn wanneer zij met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Wat kunnen er juist bij het ouder worden veel zorgen zijn. De Heere geve u Zijn licht in de avond van het leven. Opdat u het ook van harte kunt meezingen: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil!’ (Psalm 27: 1)

Gelezen

‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen. Mik op de aarde en je krijgt geen van beide.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 10,- (collectebonnen). Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tot besluit

We leven alweer toe naar Hemelvaartsdag. De dag van Jezus de Grote. Christus wordt de hemel binnengehaald en verheerlijkt door Zijn Vader. Het is ook een dag die laat zien hoe er dankzij Hem een open hemel is voor wie Hem gelooft. Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag besluiten we de lezingen uit Markus. Kort en bondig geeft de evangelist in Markus 16: 19 het feit van de hemelvaart weer. Laten we bidden om een gezegende dienst waarin Gods grote daden helder voor ons zullen oplichten. Met een hartelijke groet namens Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Beroepingswerk

Zoals u wellicht al weet, heeft ds. Van Oordt het beroep naar Delft aangenomen. Dit betekent gelijktijdig dat hij heeft bedankt voor onze gemeente. Aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant vertrouwen wij erop dat God ons zeker ook weer van een nieuwe herder en leraar zal voorzien.

Als kerkenraad willen we graag het beroepingswerk weer snel verder oppakken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. We houden u hiervan, zo mogelijk, graag op de hoogte. Wat we op dit moment in ieder geval kunnen doen is dit alles bij onze God en Vader in gebed neerleggen. Wat u hierin kunt doen is, rondom ons staan in uw gebed.

Pastoraat

Ouderling Den Breejen zal met bezoekzuster J. Vliegenthart op bezoek gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 5,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Ds. Van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 40,- ontvangen, te verdelen naar de volgende bestemmingen: € 20,- voor de kerk en € 20,- voor Stichting Buitenhof.

Kinderlied

Het lied voor zondag 26 mei is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Voor Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei OTH 470 ‘Wil je wel geloven’ en zondag 2 juni OTH 553 ‘Vertel het aan de mensen’.

Pareldienst

Zondagavond 2 juni zal om 18.00 uur de laatste Pareldienst van dit seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds. Hugo Dankers uit De Bilt. Het thema is ‘Twijfel’ en dit wordt behandeld vanuit Handelingen 12: 1-19; over hoe Petrus gevangen wordt gezet en verlost.

De muzikale begeleiding in deze dienst wordt ditmaal verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Geweldig om te zien dat we iedere dienst nieuwe gezichten zien en u/jij wordt uitgedaagd om iemand uit te nodigen uit uw/jouw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Die roeping hebben we allemaal! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

  • We danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.
  • Bid om wijsheid voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu er weer verder gegaan moet worden om dee predikant te zoeken die God in onze gemeente wil hebben.
  • Bid voor de jongeren die hun examens hebben afgerond en met spanning de uitslag afwachten.
  • In juni vinden meerdere evenementen plaats zoals de Predikantendag, de Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Bid dat veel christenen in gebed gaan voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid en dank voor de toerusting van Egyptische ouderlingen. Het seminarie in Caïro verzorgt ook deze zomer weer een cursusweek voor ouderlingen waar ze hun kennis en vaardigheden ontwikkelen om leiding te geven aan de gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In een van de formuliergebeden voor de zieken wordt het zo verwoordt: ‘wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot Uw barmhartigheid, die U nooit iemand geweigerd heeft.’ Daar kunnen alle zieken, maar ook gezonde, mensen het mee doen.

Giften

Ouderling Veldman ontving op huisbezoek een gift van 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.’

Tenslotte

Een niet onbelangrijke feestdag is Hemelvaartsdag. De hemel zou toch leeg zijn…!? Dan zouden we aan het noodlot zijn overgeleverd. Dan zou de chaos, de waan van de dag regeren. Maar gelukkig is dat niet zo! Jezus is naar de hemel gegaan, Zijn gemeente ten goede. Wat een zegeningen bracht hij mee de hemel in. Wat een gaven giet Hij daardoor door Zijn Geest uit voor de Zijnen. Al met al redenen om onder Zijn Woord te komen en deze dienst niet te laten voorbijgaan. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 25 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

16.30 uur Afsluiting Groep D JC en MC – De Parel

Maandag 27 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 28 mei

17.00-20.00 uur Slotavond Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Vrijdag 31 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 1 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 5 juni

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters – De Parel

Donderdag 6 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem 19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

19.45 uur Bijbelgesprekskring

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

8 juni en 6 juli worden kerkdiensten in gebarentaal uitgezonden via de site van vereniging Op weg met de ander. Deze diensten worden enkele weken voor de uitzending opgenomen. De diensten zijn te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A. Simons, Montfoort

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bleiswijk

18.00 uur ds. A. Stijf, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Jacobien Koutstaal, Jorieke de Vries Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester Daniëlle Verdoold Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 99: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 121: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Elise de Haas, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. C. Van Andel, Amsterdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris / Timon

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Helga de Gier, Linde van Dijk, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 24: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Scharlaken Koord

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Hilde Breugem, Daniëlle Bikker

Kerkauto

Morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 2 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. A. de Wit, Besoyen

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur ds. W. J. Westland, HC Zondag 15

DE PAREL

18.00 uurds. H. E. Dankers, De Bilt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Liesbeth den Boer

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 24: 4

avonddienst: Psalm 119: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Janette Egas, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.