Kerkblad 75-14, 15

Onderlinge communicatie

 “Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.”   Spreuken 15: 1

_______________________________________________

Wij mensen praten wat af onder elkaar. Soms knopen we spontaan een praatje aan met deze of gene, gewoon voor de gezelligheid. Op een ander moment gaan we bewust met iemand in gesprek. Het kan zijn uit belangstelling of medeleven of omdat we zelf iets kwijt willen. We stellen vragen of we geven antwoorden op de vragen van de ander. Hoe dan ook, via al die gesprekken onderhouden we onze onderlinge contacten. En hoewel we dat tegenwoordig niet alleen persoonlijk doen, maar ook via de social media, laat ik deze laatste buiten beschouwing. Vooral, omdat we op die manier van communiceren, enkele belangrijke aspecten van de persoonlijke gesprekken missen. In persoonlijke gesprekken spelen niet alleen onze woorden een belangrijke rol, maar ook een aantal vormen van non-verbale communicatie. Denk daarbij aan dingen als onze gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, toonhoogte, snelheid van praten en intonatie, maar ook de omstandigheden waaronder we een gesprek voeren. Deze aspecten spelen nauwelijks een rol bij contacten via sociale media.

Aan het belang van een goed en eerlijk gesprek wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen aandacht besteed. Het meest bekend is natuurlijk het gebod: “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”  Niet liegen dus, dat prenten we onze kinderen al van jongs af in. Maar houden we onszelf daar altijd aan? Misschien liegen we als christenen niet bewust, maar halve waarheden gaan soms onbedacht van mond tot mond. Hoe gemakkelijk spreken we bij sommige zaken ook onze minder fraaie bijgedachten uit of veroordelen we medemensen. Dan zitten we al snel op iets dat we roddel noemen. Bij de uitwerking van het gebod, geen vals getuigenis spreken, wordt dit ook met name genoemd. “U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan.” (Leviticus 19: 16)

Vergeet niet, dat we via leugens en halve waarheden ons op het terrein van satan begeven. Jezus duidt hem aan als vader der leugen. En dat er in de media tegenwoordig herhaaldelijk over nepnieuws wordt gesproken is een teken aan de wand, misschien wel een teken van de eindtijd.

Letten we nu op de manier waarop we iets zeggen. Welke toon slaan we aan? Agressief, misschien met verheffing stem of juist min of meer fluisterend, snel of bedachtzaam? Hoe is onze gezichtsuitdrukking als we iets zeggen, soms spreekt ons gezicht alleen al boekdelen. De ene keer spreken we kwetsend, boos of veroordelend, op een ander moment juist vergoelijkend. Over al deze dingen staan er in het Bijbelboek Spreuken, behartenswaardige dingen. Eén ervan staat boven deze meditatie. Niet alleen in het oude testament wordt aandacht besteed aan onze manier van spreken. Ook in het nieuwe testament vinden we allerlei aanwijzingen over onze manier van spreken, bijvoorbeeld in de laatste verzen van Efeze 4.

Samenvattend komen we tot de slotsom, dat alle richtlijnen die we hierover in de Bijbel vinden, samenhangen met het gebod van de naastenliefde. En net als bij het eerste en grote gebod, de liefde tot God, komt de klassieke vraag naar boven: ‘Wie is tot deze dingen bekwaam?’

Helaas, ook als christenen schieten we hierin vaak schromelijk te kort. Jacobus wijdt in zijn brief een heel hoofdstuk aan de problemen die wij als gelovigen hebben om onze tong in bedwang te houden en wat de gevolgen kunnen zijn. Hij komt tot de conclusie dat onze natuurlijke uitingen op het gebied van onze intermenselijke relaties, aards zijn, natuurlijk en zelfs duivels. Deze uitingen komen niet voort uit de wijsheid die van boven is, schrijft Jacobus. De wijsheid die van boven komt, heeft heel andere eigenschappen. Zij is o.a. vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.  Een aantal van deze eigenschappen vinden we in de brief aan de Galaten als vrucht van de Geest. Hieruit blijkt dat wij als gelovigen ook in onze relaties geleid moeten worden door de Heilige Geest, zodat we leesbare brieven van Christus kunnen zijn. Als we bidden om de leiding van de Heilige Geest, is ons door Jezus zelf verhoring beloofd (Lucas11: 13b). Dat is een bemoedigende belofte!

Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.  (Psalm 141: 3)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 19 oktober is om 19.00 uur weer uur van gebed in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Iedere maand komen gemeenteleden uit de drie wijken bijeen omdat ze er van overtuigd zijn dat gebed zo belangrijk is voor  het functioneren van de gemeente en voor een zegenrijke bediening van onze voorgangers. Zo bidden we o.a. voor het beroepingswerk, om Gods leiding voor de kerkenraad van wijkgemeente Noord om spoedig een beroep uit te kunnen brengen. Ook de zieken van onze gemeente en de situatie in Syrië willen we aan God opdragen. Vindt u voortdurend gebed ook belangrijk? Van harte welkom!

Honderd handig

Er wordt al weer heel wat aan- en afgehaakt de laatste weken. Onder het genot van een bakje mèt en de gezelligheid met elkaar ontstaan weer heel wat fraaie lappendekens. Wie mee wil doen, is van harte welkom op de maandagavond op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur. Uitzondering: maandagavond 28 oktober komen we bij elkaar bij Marja de Jong, Buitendams 482. De week erop weer op Kerkweg 72. Wie liever zelf thuis een deken in elkaar zet, kan hier ook een ‘lappenpakket’ ophalen. En uiteraard zijn nieuwe lapjes altijd welkom!

Oproep Taartenbakwedstijd

Woensdag 30 oktober houdt vrouwen-vereniging Ora et Labora haar verkoopdag met een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling.

Dinsdagavond mag de taart worden ingeleverd bij De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën, tot 16 jaar en daarboven. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03. Inleveren: dinsdag 29 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur in De Parel.

Gemeentediner

Zoals eerder vermeld vindt op 22 november het Gemeentediner plaats. Tijdens het Gemeentediner willen we met elkaar lekker eten en praten. Voor de kinderen is er ook een programma. De kosten voor deze maaltijd zijn:

Voor 0-3 jaar gratis, voor de leeftijd 4-11 jaar € 6,50 en vanaf 12 jaar kost het € 11,50. Deze kosten zijn gebaseerd op de onkosten die deze avond met zich meebrengt. Wij stellen het op prijs als u een gift wil geven voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Zij zamelen dit jaar geld in voor Mozambique om vanuit een lokale kerk vrijwilligers uit te zenden om voorlichting te geven en zieken te bezoeken en te bemoedigen. 

Vrijdag 22 november bent u vanaf 17.30 uur welkom in de Parel. De avond start om 18.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: gemeentediner@gmail.com of kunt bellen naar 0184-63 11 99. Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen en/of kinderen (graag leeftijd er bij vermelden) u komt? Heeft u een allergie wilt u dit dan ook aangeven.

Heeft u geen vervoer maar wilt u wel graag komen, dan willen wij dit graag voor u regelen. Geef dit even aan bij het opgeven, wij nemen dan contact met u op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat uniek DNA materiaal van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en men begrijpt heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijk-heden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Kerst, gezellig!

Het plannen van de Kerstdagen is een jaarlijks terugkerend gebruik voor velen. En hierbij wordt nagedacht over de klassieke vragen: ‘Bij wie zijn we dit jaar?’… ‘Wat gaan we eten?’… ‘Met hoeveel zijn we’.. ‘Vergeten we de kern van Kerst niet te veel?’. Allemaal terechte en belangrijke vragen. Omdat voor sommige mensen in onze gemeente dit soort vragen niet vanzelfsprekend zijn, willen we hier nog een vraag aan toevoegen: staat u open om iemand vanuit de gemeente te ontvangen voor een maaltijd of koffie uit de kerk tijdens de kerstdagen?

Dan kunt u zich namelijk opgeven als gastheer/-vrouw via diaconie@hghg.nl. Alle gastheren/-vrouwen worden op een lijst gezet en met deze lijst willen we een brug vormen naar mensen die te gast willen komen. Als we op deze manier een koppeltje kunnen vormen, dan zullen we contactinformatie delen met de gastheer/-vrouw, zodat zij zelf de details van het bezoek kunnen regelen. Realiseer u dat dit heel veel impact kan hebben op uw naaste (gemeentelid).  Als u het ziet zitten om iemand als extra te gast te ontvangen tijdens Kerstdagen, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl en vermeldt minimaal de volgende zaken:

 1. Om welke dag het gaat
 2. Lunch/Diner of koffie drinken
 3. Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
 4. Eventuele andere bijzonderheden

Uw informatie zal alleen gebruikt worden om een geschikt koppel te vormen.

Afhankelijk van de aanmeldingen hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden aan elkaar te koppelen. Om praktische redenen willen we de gastvrouwen/-heren vragen om zich uiterlijk vóór 1 december te melden. We hopen uiterlijk twee weken voor Kerst terugkoppeling te geven aan de gastheren/-vrouwen die zich hebben opgegeven. Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar vorm te geven.             de diaconie

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 24 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie door ds. E. van Rooijen, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. J. Trapman ons meenemen met een nieuwe serie over ‘de natuur in Israël’. Israël is een land dat nauwelijks opvalt op de wereldkaart. Grenzend aan de Middellandse zee wordt het ingesloten door Arabische buurlanden. De tegenwoordige grenzen zijn heel anders dan in de bijbelse tijd, qua oppervlakte is het nu ongeveer twee derde van Nederland. Verrassend echter is de rijkdom in de natuur, dat komt door de geografische ligging,daardoor zijn de klimatologische verschillen enorm groot. In het noorden een landklimaat en in het zuiden tropisch. Dat vinden we terug in de hoeveelheid aan soorten planten en dieren. We zullen de natuur in al zijn verscheidenheid zien en ons verwonderen over de grootheid van de Schepper die dit alles zo wonderlijk gemaakt heeft. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– 21 november: Ramen met een boodschap

– 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

– 23 januari: Het werk van de Lepra zending

– 20 februari : Stichting SIMAV Molens

– 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken.

Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcocktail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

I.v.m. douanevoorschriften vragen we u om geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude Kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40 67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de herfstvakantie vindt op maandag 21 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Dankwoord aan de schoonmakers van de Nieuwe Kerk

Na het schoonmaken van de buitenboel op 18 september kwam op maandagmorgen 7 oktober een flinke ploeg vrijwilligers meehelpen om de kerk weer aan de jaarlijkse schoonmaakbeurt te onderwerpen. Fijn om zo met elkaar bezig te zijn. Het was gezellig en na één dag flink aanpakken was deze klus geklaard en rook het weer heerlijk fris! De kerkrentmeesters zeggen dan ook nu weer: Hartelijk dank!

Jeugdrubriek

Stapeldiner

Vrijdagavond 1 November is het stapeldiner. Met jongeren van 15 jaar en ouder gaan we dan bij mensen uit de gemeente eten. Heb je zin om mee te gaan met je vrienden? Geef je dan zo snel mogelijk op. Vol is vol! Je kunt je opgeven via: mauritsdehek@hotmail.com

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 30 oktober gaan we verder met de behandeling van het evangelie van Johannes, ditmaal hoofdstuk 13. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers van harte welkom.

Zending

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

U kunt dit project steunen met uw bijdrage in de collecte van zondag 20 oktober.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Het thema van de ochtenddienst was ‘hoop voor de aarde’. Vanuit Habakuk 2 werd de Babyloniër getekend en het oordeel van God daarover. Babel gaat voor eigen zekerheid, maakt andere volken tot schande en steunt op de afgoden. Dat daarbij het bloed van vele mensen vergoten wordt en dat de schepping van God uitgebuit wordt, schijnt voor Babel geen probleem te zijn. Maar God komt met Zijn oordeel. Een heftig woord, ook voor ons.

Te midden van dat alles klinkt er ineens een bemoediging. “De aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere.” Een woord dat vervuld is toen een rest uit ballingschap mocht terugkeren naar het beloofde land. Een belofte die vervuld is in de Heere Jezus (zie ook Jesaja 11). Eveneens een woord dat vervuld zal worden op de jongste dag. Deze aarde gaat voorbij maar God zorgt voor een nieuwe aarde, compleet met een vernieuwd dieren- en bloemenrijk. God zal zijn alles en in allen!

Pastoraat

We leven ook mee met andere ouderen die geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Dat ze in alles mogen weten dat God hun steun en toeverlaat is.

     Welzalig Hij die al Zijn kracht  en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen.

     Steekt hen de hete middagzon in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron. (Psalm 84: 3 berijmd)

Beslissing ambtsdragers & nieuwe verkiezingsronde

Zowel broeder br. G. Boer als br. W. Schild hebben hun verkiezing tot diaken niet kunnen aanvaarden. Zij hebben hun keuze gemaakt in biddend opzien tot de Heere. Dan is er teleurstelling, maar mogen we hun besluit ook respecteren. Dankbaar zijn we dat br. A. Molendijk en br. T.C. Meerkerk hun verkiezing tot respectievelijk ouderling en ouderling kerkrentmeester hebben mogen aanvaarden. We danken de Heere voor deze beslissingen. Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor twee vacatures diaken. Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen. Mochten meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 2 december in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste tien lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 11 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

De kerkenraad herinnert de gemeente in dezen aan artikel 2.2.7 van de plaatselijke regeling. Daarin staat aangegeven dat eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) bij voorkeur is uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers. Bij voorkeur betekent niet dat dit uitgesloten is. Maar het vraagt de nodige zorgvuldigheid bij het benaderen en indienen van kandidaten voor de vacatures. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn geen bepalingen opgenomen waarin beperkingen worden aangebracht met betrekking tot bloedverwantschap of aanverwantschap. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente en kerkenraad om daar met wijsheid mee om te gaan. We bidden of de Heere broeders wil geven die de gemeente mogen dienen.                

de kerkenraad

Herfstvakantie

De scholen zijn maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober dicht. Er zullen deze week geen catechisaties zijn. Zelf heb ik deze dagen ook vakantie. We zijn niet weg, maar het is goed om momenten van rust te kennen en ook tijd en ruimte te hebben voor andere dingen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba J. Poortvliet.

 Hervormingsavond

Graag herinneren we u aan de herdenking van de Reformatie op woensdag 30 oktober om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk. Ds. R.W. de Koeijer hoopt vanuit de Romeinenbrief te spreken over het thema ‘Evangelie: kracht van God’. Mannenkoor Asaf verleent eveneens zijn medewerking. Het belooft een mooie avond te worden. Jong en oud van harte welkom.

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 10,- voor de kerk. Diaken D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Heilige Schrift kan men nooit verstaan als de aanvechtingen er niet bij komen’. (Maarten Luther)

…tot zondag

Komende zondagavond ga ik voor in de Oude Kerk. Er is dan vanuit zondag 18 de leerdienst over de hemelvaart van Christus. We richten ons in deze dienst op de vragen en antwoorden 46, 47 en 48. Kan Hemelvaartsdag wel werkelijk een feest zijn? De Heere Jezus gaat toch weg en is toch niet meer op deze aarde? We lezen in de dienst Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14. Op zondagavond 27 oktober preek ik in de Nieuwe Kerk over Habakuk 3. We lezen in deze dienst Habakuk 3: 1-15. De kerntekst is vers 2. Met een hartelijke groet aan u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 20 oktober is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in De Parel. Iedereen is er van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is De Wagon open. Komt u / kom jij ook?

Onze zieken

We bidden voor onze zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Ook voor allen vanuit onze gemeente die elders worden verpleegd. We bidden voor familie van gemeenteleden die lijden onder ziekte, armoede of eenzaamheid. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Bediening heilige doop

Zondag 13 oktober werd de heilige doop bediend aan een kind uit onze gemeente: Sett Meerkerk, zoon van Rainier en Simone Meerkerk. De dooptekst die Sett meekreeg was: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.” Psalm 91, de verzen 1, 2 en 4 (NBV). Het woord werd bediend uit Markus 10: 13-16 door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn

Belijdeniscatechese

Het is nog mogelijk om aan te schuiven bij de belijdeniscatechese. De eerstvolgende avond zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober in De Parel en aanvangen om 19.30 uur. Het ligt in de bedoeling dit om de twee weken te houden op vrijdagavond. Je kan je opgeven bij de scriba van de kerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31 of scriba.noord@hghg.nl, Maar je mag die avond ook zonder je aan te melden, je aansluiten. Weet dat je van harte welkom bent.

Verantwoording

Ouderling Cees van Andel ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Verkiezingen

In de afgelopen tijd hebben wij u op de hoogte gehouden over het verloop van de verkiezingen. Ook, dat er besloten is, dat de kerkenraad uitgebreid zou worden met één ouderling. Dat betekent, dat er een volgende verkiezingsronde zal plaatsvinden, waarbij het per saldo nog gaat om één ouderling en één diaken

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november 18:00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 2 december een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Voortgang beroepingswerk

De beroepingscommissie stelt de gemeenteleden graag nog eens in de gelegenheid om namen in te dienen van beroepbare predikanten, die zouden passen in onze wijkgemeente. Het is juist een goede zaak om bij dit werk, dat vooral ook de nodige zorgvuldigheid vergt, de gemeente te betrekken. Het kan zijn, dat u bijvoorbeeld in de vakantieperiode zo’n predikant gehoord hebt. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14. U mag dat uiteraard ook per mail doen. Het mailadres is: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk maandag 28 oktober 18.00 uur in te dienen, zodat deze op die avond tijdens de vergadering van de beroepingcommissie ook besproken kunnen worden. We bidden onze God om wijsheid en zegen.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 20 oktober over Mozes en de verkenners. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 553 ‘Vertel het aan de mensen.’

Zondag 27 oktober gaat het over het beloofde land. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 483 ‘Dank U wel.’

Citaat

De schrift in, de schrift in, lieve christenen, ga tot haar en laat mijn uitleggingen en die van alle andere leraren niet anders zijn dan een steiger rondom het gebouw zelf, opdat we het eenvoudige, zuivere Woord van God zelf ter hand zouden nemen, het mogen smaken en het niet meer loslaten, want alleen hier woont God in Sion. (Maarten Luther)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente. Dat de beroepingscommissie wijsheid mag ontvangen bij het opstellen van een nieuwe lijst met kandidaten, waaruit mogelijk een nieuwe predikant voor onze gemeente gevonden mag worden.

– Bid voor christenen in Sri Lanka die lijden aan trauma’s als gevolg van de aanslagen met Pasen. Zij hebben geestelijke heling en herstel nodig. (Gebedskalender Open Doors)

– Namibië zucht onder een ernstige droogte. Veel vee en wild is gestorven of verkocht, steden stellen waterrestricties in en veel mensen hebben te weinig om rond te komen. Bid voor regen in dit dorstige land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Hervormingsdag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke kerk heeft gepubliceerd. ‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!’

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

 Pareldienst

Zondagavond 3 november zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds Louis Krüger uit Rotterdam. Het thema is ‘Nader tot U’ en dit wordt behandelt vanuit Ruth 1.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom !

De datum voor de laatste Pareldienst van dit jaar is 1 december en zondagavond 15 december zal er na de avonddienst een Kerstpraise zijn.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe in de weg, die ze moeten gaan. Ook voor de naaste familieleden bidden wij om kracht om bij te staan in de verschillende situaties.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Verkiezingen

Na de eerste verkiezingsronde zijn twee van de vier vacatures vervuld. Doordat ouderling J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de AK heeft aanvaard, is er in de wijkkerkenraad een vacature bijgekomen. Zodoende zijn er nog vacatures voor twee ouderlingen en één diaken.

De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. De namen van de kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend en door tenminste tien leden worden getekend. Dit kan tot uiterlijk 11 november 18.00 uur bij de scriba P.C. Bakker, Plompencamp 7.

Als er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt op maandag 2 december een verkiezingsavond gehouden om 19.30 uur in de Oude Kerk. We vragen u om deze verkiezingsronde ook in uw gebed te gedenken.

Afwezigheid

In de herfstvakantie is ds. Van de Voorde niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail: verkaik.r@gmail.com, of telefonisch 0184-63 18 85.

Gelezen/gehoord

Is in de hemel bekend wat u zoekt en najaagt?

Tenslotte

Volgende week blijven de schoolbanken leeg, omdat de schoolgaande jeugd vakantie heeft. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan jullie gewend zijn. Goed om dan eens na te denken wat je (voor een ander) kunt gaan doen, zodat de vakantieweek als een zegen zal zijn en ook om tot een zegen te zijn. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 19 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

Zondag 20 oktober

na de eerste morgendienst koffie drinken in  De Parel

                          Géén zondagsschool

 Donderdag 24 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, Oud Ger. Gem.

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19 00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

 Vrijdag 25 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. gem Boven Hardinxveld

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 26 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 oktober

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 28 oktober

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 29 oktober

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 30 oktober

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

19.30-15.30         Zendingsvereniging Ora et Labora –  De Parel, verkoopdag

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 1 oost –  De Parel

20.00 uur             Hervormingsavond – Nieuwe kerk

Donderdag 31 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 3 zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Ontmoeting nieuwe medelanders

De Bibliotheek AanZet en Werkgroep Kerk en Vluchteling houden de jaarlijkse ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners op donderdag 24 oktober in de bibliotheek aan de Pietersweer. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden hiervoor gericht uitgenodigd, maar we zien ook graag andere burgers van onze gemeente komen. En natuurlijk de lokale overheid. Om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Kinderen welkom!

Meebrengen: een positieve instelling, én wat te eten. Gevarieerd – zo maken we kennis met elkaars kookkunst en culinaire tradities. Inloop vanaf 11.00 uur; kort daarna geven bibliotheek en werkgroep de aftrap.

De werkgroep is een platform van mensen uit kerken en maatschappelijke organisaties waar zaken rond vestiging en inburgering met elkaar worden doorgenomen, over en weer kennis wordt uitgewisseld en regelmatig mooie ideeën worden ontwikkeld.

In de bibliotheek wordt o.a. het taalcafé gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Tevens een van de mogelijkheden om iets te doen aan laaggeletterdheid.

Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen.

Reformatieherdenking – Evangelie: Kracht van God

Woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk een Reformatie-herdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Chr. Streekmannenkoor Asaf met dirigente N. van den Broek is ook aanwezig. Zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat.’ Aanvang 19.30 uur, allen hartelijk welkom.

High-tea

Geniet van een heerlijke High Tea en steun het werk van Stichting Ontmoeting!

Wanneer: dinsdag 5 november 13.00 uur

Waar: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam (Het Bakhuis)

Kosten: €19,95 p.p.

Opgeven: w.derover@kliksafe.nl of 0184-61 51 72

Kom je ook? Gezellig! Geef je snel op!

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Zondag 10 november wordt een kerkdienst in gebarentaal opgenomen in de Hofkerk in Delft. In deze dienst, die begint om 10.00 uur, gaat ds. F.C. van Dijke voor. De dienst is vanaf zaterdag 23 november te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Omdat de opnames speciaal voor dove mensen worden gemaakt, zullen de voorgangers hun woorden ondersteunen met gebarentaal. Achteraf wordt de dienst ondertiteld, zodat iedereen de dienst op zijn of haar manier mee kan maken.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media, in samenwerking met vereniging Op weg met de ander. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 Ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen

Welke plek heeft jouw dove / gehoorbeperkte kind in de kerk? Zijn kerkdiensten te volgen, heeft hij/zij aansluiting bij leeftijdgenoten? En hoe gaat het op catechisatie en club?

Zaterdag 2 november is er een ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen. Ervaringen delen en samen nadenken over de plek van jullie kind(eren) in de kerk staan centraal deze dag. Ds. Martin Visser vanuit het Interkerkelijk Dovenpastoraat zal jullie meenemen in het onderwerp. Van harte welkom!

Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd door het

– Interkerkelijke Dovenpastoraat

– Op weg met de ander

– Dit Koningskind.

Voor wie:      Ouders van dove kinderen

Datum:         Zaterdag 2 november 2019

Tijd:             10.00-14.00 uur (incl. lunch)

Locatie:        CGK Nijkerk, Meinsstraat 4A

Kosten*:       € 12,50,- p.p. of € 20,- per echtpaar (incl. lunch)

Aanmelden:  aanmeldformulier (graag bij aanmelden aangeven of een tolk nodig is)

Informatie:    Joke Leene 06 13 76 67 64 / j.leene@ditkoningskind.nl

* Het organiseren van ontmoetingsdagen vinden wij belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bijvoorbeeld voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag € 12,50 p.p. of € 20,- per echtpaar. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

 Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!

Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden

Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.

De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: €10,-. Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl . Bankrekeningnr. NL58RABO0302263330.

Sluitingsdatum: 25 november

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!

Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb je tijd nodig om na te denken over een vervolgstudie? Vind je het leuk om met andere jongeren je handen uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 februari is er plaats. Op een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop dag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees meer op onze website:www.pdcdeherberg.nl

Presentatieconcert Christian Verwoerd in Gorinchem

Donderdagavond 7 november komt de christelijke zanger en liedjesschrijver Christian Verwoerd naar Gorinchem voor een veelzijdig concert. Samen met zijn band presenteert hij zijn gloednieuwe album genaamd ‘U Alleen’.

Christian Verwoerd is al vele jaren actief als zanger en liedjesschrijver. Zijn nummers gaan over allerlei aspecten van het geloofsleven en worden ervaren als liederen met een diepe inhoud. Het doel wat Christian wil bereiken met deze concerten is dat mensen onder de indruk komen van de grootheid van God en de realiteit van Zijn bestaan. Christian vertelt: ‘Al staat het geloof in Jezus onder druk hier in het Westen, toch is de Bijbel actueler dan ooit. De ontwikkelingen in de wereld bevestigen dat. Deze overtuiging spoort mij aan om mensen door middel van muziek te vertellen over het doel van het leven’. Bekende nummers van zijn hand zijn onder andere ‘Vol ontzag’, ‘Kom naar huis’ en ‘Ik kan niet zonder U’.

Tijdens het concert in de Grote kerk in Gorinchem wordt Christian bijgestaan door zijn voltallige band van zes muzikanten. Naast veel eigen liedjes, komen er ook veel meezingers langs op deze avond. En wie Christians concerten vaker heeft bezocht, weet dat een aantal uitbundige Israëlische liederen ook zeker niet zal ontbreken. Jong en oud is welkom, het concert begint om 20:00 uur. Kaarten voor volwassenen (€12,50) en voor kinderen (€8,50) zijn te koop via de website www.truetickets.nl

Improvisatieconcert in Julianakerk

Zaterdagmiddag 9 november 2019 hopen de organisten Johan den Hoedt, Chiel Jan van Hofwegen en Arjan Versluis een concert te verzorgen in de Julianakerk te Dordrecht. Tijdens dit concert zal er uitsluitend geïmproviseerd worden op het fraaie Edskes-orgel. Het belooft dus een bijzonder concert te worden waar het orgel in alle toonaarden te horen zal zijn.

Johan den Hoedt is organist van ‘De Wijnstok’ te Dordrecht. Zijn laatste cd kreeg zeer lovende recensies.

Chiel-Jan van Hofwegen is winnaar van het improvisatieconcours te Haarlem.

Arjan Versluis is stadsorganist van Gorinchem en verbonden aan de Grote Kerk aldaar.

Het concert begint om 15.30 uur en is gratis toegankelijk, wel wordt er een collecte gehouden. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in de hal van de kerk en gezellig na te praten. Iedereen is hartelijk welkom.

Het adres van de kerk is Mauritsweg 286.

De kerk ligt op loopafstand van het station en in de omgeving van de kerk kan gratis geparkeerd worden.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC z 18

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

Morgendienst:   1. Zending

2. Eigen gemeente – onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:    1. Zending

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Elsa Visser,

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Anne Haak

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 131: 4

avonddienst: Psalm 16: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

18.00 uur   ds. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Janette Egas, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Zondag 27 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. Blom, Ridderkerk

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J.J. de Haan, Woerden

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. Joh. van Holten, Nunspeet

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. Prins, Ouderkerk aan de IJssel

18.00 uur   ds. J.W. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, IJsa den Hollander

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Linde van Dijk

Groep B:Marit Bom, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijjk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 116: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst DL H3/4; art.16-17

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente- diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Aleida Groeneveld,

Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_________________________________________________

Woensdag 30 oktober – Nieuwe Kerk

19.30 uur          Reformatieherdenking

 Collecte

1. Stichting In de Rechte Straat

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.