kerkblad 75-19

Familie van de Heere Jezus

____________________________________________________

Lezen: Markus 3: 21 en 31 t/m 35; Johannes 1: 12 t/m 13; Romeinen 8: 14 t/m 17

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn moeder en Zijn broers Hem zoeken, reageert Hij met een vraag waar wij misschien toch wel vreemd van opkijken. “Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?” Doet Hij hier alsof Hij niet weet wie Zijn familie is? Doet Hij alsof Hij hen niet kent of Zich voor hen schaamt? Soms komt het voor dat kinderen zich voor hun ouders schamen of andersom. Maar bij de Heere Jezus is dat zeker niet het geval. Hij zal nooit de relatie met Zijn bloedverwanten verloochenen en Zich ook niet voor hen schamen.

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn bloedverwanten Hem zoeken, stelt Hij die vraag om ermee te willen zeggen dat veel meer mensen dan alleen Zijn directe bloedverwanten familie van Hem zijn. Hij sluit Zijn moeder en Zijn broers niet uit, maar betrekt er zo velen bij de kring van mensen om Hem heen. Hij kijkt naar hen en zegt: “Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder”. (Markus 3: 34)

Wat is de wil van God? Dat we de Heere Jezus horen, naar Hem luisteren en in Hem geloven, in Zijn Naam geloven. Zit u en zit jij ook zo luisterend en gelovend in de kring van mensen om Jezus heen? Dan zegt Hij ook van u en van jou dat je Zijn broer, zuster en moeder bent; dat je verwant bent aan Hem. De Heere Jezus zegt er ook zoveel mee dat Hij uw en jouw Broer is. Hoe komt dat over? Misschien kijk je daar wat vreemd van op. Wellicht zijn we het niet zo gewend om dat van Hem te zeggen.

Nu zijn wij allemaal bloedverwant met de Heere Jezus. Zoals Zijn familieregister teruggaat tot Adam, geldt dat ook van ons familieregister. De Zoon van God is mens geworden; Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen; ieder Adamskind, ongelovig en gelovig kan en mag dat zeggen. Het gaat er Jezus om dat we niet alleen bloedverwant zijn met Hem, maar vooral dat we Geestverwant zijn met Hem; dat wij, net zoals Hij, uit God geboren zijn (Johannes 1: 13). Zijn Vader is Zijn hemelse Vader. Hij is immers ontvangen van de Heilige Geest; verwekt door de Heilige Geest. (Lukas 1: 35)

Zolang wij alleen maar bloedverwant van Jezus zijn, zijn wij slechts een halfbroer/-zus van Hem, zoals Jakobus, Joses, Judas en Simon dat waren. Echter, wanneer we uit God geboren zijn (wedergeboorte, gewekt door de Heilige Geest), is de Heere Jezus onze volle Broer, bloedverwant én Geestverwant. Onze volle en oudste Broer. Johannes de Doper zegt immers van Jezus: “Die vóór mij geworden is”. (Johannes 1: 15)

Wat een voorrecht en een zegen is het in de kring om Hem heen te zitten! Om Hem te mogen hebben en te mogen kennen als onze oudste Broer. Dat is werk van de Heilige Geest; vandaar Geestverwantschap. Daarmee is ons ook “de macht gegeven kinderen van God te worden” en is God ook voor ons Degene Die wij aanroepen met ‘Abba, Vader!’ Wat ontzagwekkend veel hebben wij te danken aan onze hemelse Vader! Te mogen behoren bij Zijn gezin. Dat is Zijn pure liefde en genade. Wij hebben zelf niet voor dat gezin gekozen. Vrienden en vriendinnen kiezen we zelf uit, maar het gezin waarbij je behoort heb je zelf niet gekozen. Hier is het echt de keuze van onze hemelse Vader.

Dat God voor Zijn gezin heeft gekozen en Zijn gezin vormt is alles te danken aan de oudste Broer in het gezin, Jezus. Hij heeft Zich er helemaal voor ingezet. Hij heeft er Zich helemaal aan gegeven, tot de kruisdood toe, om weggelopen rebellerende kinderen (zondaren) met God te verzoenen en weer Thuis te krijgen. Door Hem kunnen en mogen weggelopen kinderen weer aangenomen kinderen worden en door het geloof in Hem zijn we (aangenomen) kinderen die volop delen in de rechten van het ‘kind zijn van God’. Paulus schrijft: “dan zijn wij erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.”

Wat dat inhoudt, ‘met Hem lijden’? In de wereld zult u verdrukking hebben. Ja, ook dat! Maar zeker ook: “opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden!” Wie kan hier en nu onder woorden brengen wat dat inhoudt?

Zitten wij in de kring van mensen om Jezus heen? Doende de wil van God? Luisterend en gelovend? Dan zijn wij ook elkaars broers en zusters, behorend bij dat gezin waar Jezus de oudste Broer is en God onze hemelse Vader is. Alleen bloedverwant? Of vooral ook Geestverwant? U en jij weet waar het bij de Heere Jezus echt om gaat! Amen.

J.A. de Kruijf

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Gemeentediner

Vanavond (22 november) is het zo ver: het Gemeentediner. Wij hopen u/jou te ontmoeten.Bent u vergeten zich op te geven, of wilt u bij nader inzien toch graag komen. Dit mag! Schuif gerust aan! Inloop is vanaf 18.00 uur en we starten om 18.30 uur.

Bezinningsbijeenkomst
Op 1 december, de 1e adventszondag, hopen we in dankbaarheid opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. In de week van voorbereiding wordt donderdag 28 november in de Nieuwe kerk de bezinningsavond gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met elkaar een moment stil te staan bij het verlossingswerk van Jezus Christus. We starten om 20.00 uur en de avond eindigt om ca. 21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt vooraf geen drinken geschonken. Het bezinningsuur wordt via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed
Zaterdag 30 november is er aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal weer uur van gebed.
Met een korte overdenking staan we stil bij het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus en in gebed willen we onze schuld belijden en Hem aanbidden. Hij, de opgestane Heiland is het waard te ontvangen, alle eer, lof en aanbidding. We bidden ook voor de noden en zorgen in wereld en kerk en voor de mensen om ons heen.
Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Actie Een Kilo Liefde
Nog even en dan slaan we de kalender al weer om naar de maand december. Een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar en uit te zien naar een nieuw begin. De commissie mag met dankbaarheid terugblikken op voorgaande acties. Hartverwarmend om te merken, dat de actie ‘Een Kilo Liefde’ door de hele gemeente keer op keer zo wordt gedragen! Ook dit jaar zien wij er naar uit, om met de van u ontvangen producten/middelen, kerstpakketten samen te stellen en te bezorgen bij de minder bedeelde mensen in ons eigen dorp. Zij hebben vaak grote moeite om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook zichtbaar verbaasd, verwonderd en dankbaar als ze een pakket mogen ontvangen. De kilo’s liefde, die we namens u uit mogen delen, brengen een wonderlijk proces op gang. Want waar liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigd het zich. Zo mogen wij de zegeningen die wij van God ontvangen, uitdelen. Tastbaar met producten, maar ook voelbaar in de vorm van liefde, betrokkenheid en medeleven. Wij hopen dat u ons dit jaar weer wilt helpen om deze actie te realiseren en zo Gods liefde en licht te verspreiden.
Zondagochtend 24 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld, waar producten op staan, die u kunt kopen om zo uw steentje bij te dragen aan deze mooie actie. Op dit kaartje staat ook vermeld waar en wanneer u de producten in kunt leveren. Volgende week zal hierover nog een stukje in het kerkblad geplaatst worden.
Mocht u deze actie liever steunen met een gift, dan kunt u dit overmaken op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam Neder-Hardinxveld, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor vragen kunt u mailen naar: eenkiloliefde@hghg.nl
Hartelijke groet namens de commissie ‘Een Kilo Liefde’

Honderd handig

Honderd handen en duizend(en) lapjes, fantastisch om te zien en mee te maken!
Heel veel vrouwen die de lapjes maken, maar een kleiner aantal om ze aan elkaar te zetten. Daarom willen we even een winterstop inlassen wat het inleveren van nieuwe lapjes betreft. Dan kunnen we rustig de stapel ‘voorraad’ opmaken.
Daarom: heeft u nog lapjes , levert u ze dan a.u.b. tot eind november in. Daarna even niet, maar we doen volgend najaar weer een nieuwe oproep.
Mocht u soms zin hebben om thuis een deken (aangeleverd als pakket) in elkaar te zetten, dan kunt u terecht bij Liesbeth Leenman, Kerkweg 72. Daar en ook op Kerkweg 19 kunt u ook de lapjes tot eind november inleveren.
P.S. Wie gezellig op maandagavond aan wil haken: we gaan tot eind november door en hopen in januari weer op te starten. Van harte welkom op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 november
De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Kerst, gezellig!
Enkele weken geleden hebben we een oproep geplaatst om je als gastheer/vrouw op te geven tijdens de kerstdagen. We zijn blij dat de eerste gastheren en gastvrouwen zich hebben aangemeld. Er zijn al mogelijkheden geboden om tijdens de Kerstdagen te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Hierbij een herinnering om jezelf op te geven als gastheer/vrouw, en zo verbinding te maken met één of meerdere gemeenteleden specifiek tijdens de Kerstdagen. Dit kan door een mailtje te sturen naar diaconie@hghg.nl. Vermeldt daarbij minimaal de volgende dingen:
– Om welke dag het gaat
– Lunch/diner of koffie drinken
– Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
– Eventuele andere bijzonderheden
Vanuit de diaconie en onze bezoekdames beginnen we met het benaderen van gasten voor deze gastheren/vrouwen. We realiseren ons daarbij dat er enige schroom is om ‘zo maar’ te gast te gaan bij iemand uit de gemeente maar we willen benadrukken dat schroom niet hoeft. We hopen met deze oproep het laagdrempeliger te maken om ook als gemeenteleden samen Kerst te vieren. Hierbij daarom de oproep aan mensen die graag te gast (dit kan ook met twee) willen zijn om tijdens de Kerstdagen bij een gastheer/vrouw aan te schuiven. Dus wacht niet af tot iemand jou/u of jullie vraagt, maar stuur gewoon een mailtje naar diaconie@hghg.nl, bellen kan ook naar 06 22 48 52 79 (diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven. de diaconie

Terugblik Dorcas Voedselactie 2019
We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2019. In de Oude en Nieuwe kerk zijn 53 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 60 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 17 dozen. In totaal hebben we dus 130 volle voedseldozen naar Groot-Ammers kunnen brengen. We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Comité Welkom
Misschien heeft u het ook mee gemaakt, u was nog niet zo lang geleden verhuisd en dan gaat de bel. Er staat een mevrouw op de stoep met een brede glimlach en een bos bloemen en ze zegt: ‘Alstublieft! Dit mag ik u aanbieden namens de gezamenlijke kerken.’ En u ontvangt er ook een fraai boekje bij waarin de deelnemende kerken zich voorstellen. Hoe vond u dat? De meeste mensen waarderen dit positief. U kunt zich misschien voorstellen dat hier een organisatie achter zit met vrijwilligers die de bloemen komen bezorgen. Maar ook buurtbewoners die doorgeven als iemand in de straat is komen wonen. Al die vrijwilligers willen we hartelijk bedanken en stimuleren om hiermee door te gaan. Een klein gebaar misschien. Uw glimlach kan voldoende zijn om de stap naar de kerk weer eens te maken.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 25 november komen we weer bij elkaar. We denken deze avond na over Ruth 4. Iedereen die zijn Bijbelstudie naar een hoger niveau wil tillen, is van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 27 november komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal behandelen we Johannes 15. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Bijbelgesprekskring
Donderdag 28 november komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Verkaik, Ekster 26.
Kees Pille zal de inleiding houden over Psalm 84. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes,
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 1 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 8 en 15 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam/Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. m.m.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 1 december wijzen wij u op het Censura Morum. Wanneer er blokkades zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met ds. W.J. Westland of br. J. Poortvliet (scriba). Ook wanneer er in eigen persoonlijk leven obstakels zijn en u wilt daarover praten, schroom niet om contact op te nemen.

Gift
Br. G. Boer ontving € 5,- voor de zondagsschool bij een bejaardenbezoek. Hartelijk dank voor deze gave.

Gelezen
‘Niet wij onderhouden het Heilig Avondmaal, het Heilig Avondmaal onderhoudt ons’. (J. Koopmans 1905-1945)

Uit de pastorie
Er waren heel wat gemeenteleden die me feliciteerden met mijn 33e verjaardag. Ik was er door verrast. Het deed mij en ook ons gezin goed. Dank daarvoor! Het laat iets zien van de plaats die we in uw midden mogen hebben. Met vreugde doe ik mijn ambtelijk werk en het is mijn gebed dat ik daarvoor ook in het komende jaar de kracht en de gezondheid zal ontvangen.

Tenslotte
Zondag is de zogenoemde eeuwigheidszondag. In de morgendienst maken we een begin met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Een begin, want thuis in de stilte krijgt het zijn vervolg. Ik hoop en bid dat het voor u zo een hele goede week zal zijn die gevuld wordt met verlangen naar en vreugde over de Heere Jezus. Om zo naar Hem te worden toegetrokken en bij brood en wijn de eenheid met Hem door het geloof te beleven.
Rondom het Heilig Avondmaal en ook verder in de adventsweken staan we stil bij de geschiedenissen van Zacharias en Elizabeth. Komende zondag, bij de voorbereiding van het heilig avondmaal, staat Lukas 1: 5-7 centraal. Het is een veelzeggende uitdrukking: “in de dagen van Herodes”. In die dagen is er een godvrezend echtpaar dat de geboden van God uiterst serieus neemt. Dat heeft ons veel te zeggen. Laten we bidden om een gezegende dienst. Dat geldt ook de avonddienst. Het is een bijzondere dienst waarin de namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvielen. In zo’n dienst vermenigvuldigen de gedachten zich en zijn er allerlei gevoelens. Wat mooi dat de beloften van het evangelie ons mogen bemoedigen en ons zicht geven op de hoop die er is door Jezus Christus. Ds. T. C. Guijt, uw oud-predikant, gaat in deze dienst voor. Het zal voor hem ook een bijzondere dienst temeer omdat zijn eigen zus in het afgelopen jaar overleden is. Ook haar naam zal in de dienst genoemd worden. Laten we ds. Guijt ook hierin omringen met onze gebeden. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers
Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 2 december. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods nabijheid toe.

Eeuwigheidszondag
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan.

Voorbereiding Heilig Avondmaal
We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de vroege morgendienst van zondag
1 december nodigt de grote Gastheer ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid!

Beroepingswerk
In de afgelopen periode zijn er heel wat namen van predikanten op verschillende manieren bij de beroepingscommissie aangedragen. Heel wat van de predikanten zijn beluisterd en is ook onderzoek naar gedaan en inmiddels is er weer een zgn. groslijst samengesteld. Vanuit deze groslijst wordt nu gepoogd om weer verder te gaan d.m.v. het houden van één of meerdere informatieve gesprekken, waarbij het dan ook weer van belang is, dat predikanten hier ook open voor staan. Zo hopen en bidden we dat we dit keer verder mogen komen dan de voorgaande periode en we uiteindelijk mogen komen tot het uitbrengen van een beroep waar een zo mogelijk positieve beslissing mag komen. Dit wordt wel heel snel neer geschreven, maar we realiseren ons dat dit ook de nodige tijd en geduld vergt. We bidden dat God ons hierin wil zegenen en ons weer spoedig een nieuwe herder en leraar wil geven, want dat is iets waar we verlangend naar uitzien.

Kinderlied
Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 24 november over een gemeen plan. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 556 ‘Wees niet bang.’

Citaat
‘Ik denk niet dat allen die verkeerde wegen kiezen, verloren gaan; maar hun redding bestaat in hun terugkeer naar de juiste weg.’ (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken
• Wilt u bidden voor het team van de stichting Naar House dat weer hoopt te evangeliseren op 23 november tijdens een house evenement in Arnhem Gelredome.
• In de afgelopen jaren zijn er in Colombia tientallen christenen, voornamelijk pastors en leiders, omgebracht. Bid voor de familieleden die achterblijven. Bid speciaal voor de kinderen. (Gebedskalender Open Doors)
• Bosnië is een nieuwe werkplek voor de GZB. De oorlog heeft veel levens beschadigd. Bid voor de circa 40 kleine protestantse gemeenten – met in totaal 800 gemeenteleden – dat ze een plek van verzoening mogen zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jullie een goede week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en gezegende diensten.

Pareldienst
Zondagavond 1 december, zaal D in De Parel.
18.00 uur De deuren van de zaal gaan om 17.30
uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma.
Ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg
Het thema is ‘De zon komt op’
Maleachi 4
Het is 1e Adventzondag en de verkonding gaat over de verwachting waarmee we als christenen leven. Denk daarbij aan dit mooie lied :
     Advent is kijken naar wat komt,
     Advent is durven dromen.
     Is licht zien in de duisternis,
     geloven dat God met ons is
     en dat zijn rijk zal komen!
De band ‘Expect’ zal deze avond de muzikale begeleiding verzorgen.
Er zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden
Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!
Op de website staat de flyer om te gebruiken om iemand uit te nodigen. Ook komt daaronder het programma te staan voor iedereen die thuis live of later wil meeluisteren.
Dit jaar is er een Kerstpraise op zondagavond 15 december die na de avonddiensten begint om 20.00 uur.
De data voor de Pareldiensten van de 1e helft van volgend jaar zijn: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Allen die door ziekte, zorg en rouw getroffen worden, wensen we de nabijheid van de Heere toe. “Heere, spreek slechts één woord.”

Giften
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bezoek een gift van € 10,- voor ‘mw. Witte’ en van € 20,- ter vrije besteding. Seniorenbezoek broeder L. de Groot ontving een gift van € 10,- ter vrije besteding.

Voorbereidingsweek
Het is altijd een goed gebruik in de kerk ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In Friesland en Groningen was het lange tijd de gewoonte dat de gemeente op zaterdagavond in een speciale dienst bijeen kwam. De predikant stelde aan het einde van de samenkomst enkele vragen, waarop zij die het voornemen hadden aan de tafel aan te gaan met een ‘ja’ antwoordden. Deze vragen geef ik aan u door. Laten wij ze één voor één, biddend voor Gods aangezicht ter harte nemen.
– Ik vraag u dan, vooreerst, of u van harte gelooft, dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid, ons van Godswege geopenbaard, vervat is in de boeken van het Oude en Nieuwe Verbond.
– Ten tweede, vraag ik u: of u van harte gelooft, dat u door uw zonden diep bedorven, en voor God strafwaardig bent, en uzelf daarom mishaagt met ootmoed en berouw.
– Ten derde vraag ik u: of u van harte gelooft, dat God, uit louter genade, ons Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft geschonken tot onze enige en volkomen Zaligmaker, Wiens lichaam voor ons vergoten is tot vergeving der zonden; en of u Hem, voor uzelf, met een gelovig hart aanneemt tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.
– Ten vierde vraag ik u: of u, overeenkomstig de verplichting, die door uw Doop op u gelegd is, een
oprecht voornemen hebt, om, door de kracht van de Heilige Geest, bij deze belijdenis te volharden, uw geloof te sterken, uw leven te beteren, in ware liefde en eenheid met uw naaste te leven, en alzo God waarachtige dankbaarheid voor Zijn genade te bewijzen. Die van zodanig voornemen zijn, zeggen met mij : Ja!

Gelezen/gehoord
‘Het geloof wordt nooit beoefend onder een gevoel van kracht, maar altijd onder een gevoel van machteloosheid.’

Tenslotte
De komende zondagen mogen in het teken staan van de bediening van het Heilig Avondmaal. In de voorbereidingsdienst hoopt onze eigen predikant,
ds. P. van de Voorde, voor te gaan. In de Avondmaal dienst en in de dankzeggingsdienst hoopt onze oud-predikant, ds. W. Arkeraats, voor te gaan. Laten we samen biddend om hen heen staan zodat hun werk voorspoedig ga. Laten we samen biddend verlegen zijn om de krachtige werking van de Heilige Geest. “Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt worden.” (2 Thessalonicenzen 3: 1)
Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
18.00 uur Gemeentediner

Zaterdag 23 november
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 november
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 25 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – DeP arel

Dinsdag 26 november
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel
20.00 uur Thuiskring II

Woensdag 27 november
9.30-11.00 uur Woensdagmorgen Bijbelkring
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 28 november
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal – Nieuwe kerk

Vrijdag 29 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb 20.00 uur Tussenclub – De Wagon

Algemene berichten

Gemeenten kunnen meer doen met missionair bewuste jongeren
Veel jongvolwassenen die Dabarwerk (camping-evangelisatie) hebben gedaan, zijn daarna bereid in hun eigen kerkelijke gemeente te investeren. Lang niet alle gemeenten echter geven hen daarvoor de gelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 jongeren tussen de 18 en 25 die afgelopen zomer deel uitmaakten van een Dabarteam.
Agnes van Haaften, hoofd van IZB Dabar: ‘Meestal mogen ze na afloop wel iets vertellen over hun belevenissen of een stukje in de weekbrief schrijven. Maar daarmee stopt het vaak. En dat terwijl veel jongeren juist bereid zijn te investeren in hun eigen kerkelijke gemeente!’
Gevraagd of jongeren willen uitdelen wat ze tijdens het campingwerk hebben geleerd, zegt een derde van de respondenten: Ik weet niet of daar ruimte voor is. Van Haaften: ‘Daar schrik ik van. Enkelen geven zelfs geeft zelfs aan ze zeker weten dat die ruimte er niet is…’
Ze zou gemeenten willen uitdagen om ‘op hun beurt jongeren uit te dagen. Veel gemeenten zijn het niet gewend om zich af te vragen: wat kunnen we van jongeren leren?’
   Veel verborgen goud
Natuurlijk ben je als Dabarist geen volleerd evangelist. ‘Ze mogen ook fouten maken. Kun je die leermomenten in de kerk hebben of dicteert de kerk al zoveel dat jongeren denken: ik moet blijkbaar uitvoeren wat in jouw hoofd zit?’
Agnes van Haaften is ervan overtuigd dat je de betrokkenheid van jongeren vergroot als ze de gelegenheid krijgen hun ervaringen met missionair werk in te zetten. ‘Het klinkt misschien wat commercieel, maar ik denk dat gemeenten er absoluut meer uit kunnen halen. Er is veel verborgen goud!’

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 24 november 2019 – Eeuwigheidszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft – herdenking overledenen

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee – herdenking overledenen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – De Hoop
2. Eigen gemeente – Beheerskosten
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente
Pareldienst: De Parel

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Loïs Veldman
Groep B: Nellie Prins
10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock
Groep B:Marit Bom, Linda van Wijngaarden
Nieuwe Kerk:
09.30 uur: Marianne van Milligen, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 121: 4
avonddienst: Psalm 51: 3

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig
Avondmaal
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan
de IJssel

Collecten
1. eigen gemeente – pastoraat
2. Stichting De Herberg
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Martine Wolsheimer, Renske de Knegt, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.