Kerkblad 75-21

Advent voor alle volken

“Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde”.  (Jesaja 49: 6b)

___________________________________________

Jesaja geeft hier in de eerste verzen van hoofdstuk 49 een vooruitblik op het werk van de knecht des Heren als de beloofde Messias. Zijn werk zal niet beperkt blijven tot Israël maar zoals uit bovenstaande tekst blijkt, zal Hij ook een Licht zijn voor de heidenvolken. In die zin is dit een adventsprofetie.

In het eerste verzen van dit hoofdstuk is, bij monde van de profeet, de Knecht zelf aan het woord. Hij zegt dat God hem heeft geroepen al voor zijn geboorte en dat dan Zijn naam dan reeds bekend zal zijn. In het evangelie van Mattheüs en Lukas, lezen we daarvan de vervulling. Zowel Maria als Jozef werden door een engel, reeds voor Jezus’ geboorte, op de hoogte gebracht van zijn naam (Mattheus 1: 21; Lukas 1: 31).

In Jesaja 49:  5 en 6a wordt voorzegd, dat het Zijn eerste opdracht is om het volk Israël tot God terug te brengen. Als Jezus later zijn discipelen in Israël uitzendt, geeft hij hun een soortgelijke opdracht mee. Ook tegen de Kananese vrouw zegt Jezus dat Hij alleen is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar in deze profetie van Jesaja wordt meteen al aangegeven dat, ondanks het optreden van deze goddelijke Knecht, Hij daarvan niet het gewenste resultaat mag verwachten. Israël zal zich niet laten verzamelen, ondanks de inspanning van deze Knecht.

Dat is niet nieuw want ook in het OT hebben vrijwel alle profeten Israël terug geroepen tot God. Soms gaf een klein deel van het volk daaraan gehoor, maar als geheel werd zo’n oproep meestal in de wind geslagen. Uiteindelijk leidde dit tot de ballingschap. In de genoemde verzen profeteert Jesaja dat het met de oproep van Gods Knecht, op dezelfde manier zal gaan.

Niet dat niemand in Israël gehoor gaf aan de prediking van Johannes de Doper en van Jezus en de discipelen. De evangeliën geven ons genoeg voorbeelden van mensen die de oproep tot geloof serieus namen. Maar het overgrote deel van Israël en vooral de godsdienstige elite, gaven geen gehoor aan de oproep tot geloof en bekering. Dat leidde uiteindelijk tot de kruisiging van Jezus. In die zin was dat prediking en het werk van deze goddelijke Knecht (Jezus) zeker niet tevergeefs.

In Jes. 49: 6 komt bij monde van Jesaja, God zelf aan het woord. Hij kondigt aan dat het werk van Zijn Knecht niet beperkt zal blijven tot Israël. Zijn heilswerk zal ook ten goede komen aan alle volken. Hier wordt dus al door Jesaja voorzegd wat Paulus later bespreekt in Romeinen 11, namelijk dat de verwerping van het evangelie door Israël, tot heil van de heidenen zal zijn.

De teleurstelling over de verwerping van Jezus door zijn eigen volk werd door Paulus diep gevoeld (Romeinen 9: 1-5). Daarna verblijdt hij zich echter omdat Gods evangelie van liefde en genade verkondigd mag worden aan alle volken. Paulus zelf mocht, samen met zijn medewerkers, meewerken aan de vervulling van deze profetie uit Jesaja 49. In de eeuwen daarna zal het licht van het evangelie uiteindelijk komen tot de einden der aarde, dus overal. Verrukt over dit wereldwijde heilsplan van God, eindigt Paulus Romeinen 11 in een lofzang op Gods wijsheid en grootheid!

Dank zij de leiding van de Heilige Geest en de bereidheid van veel gelovigen kwam het Licht van deze heilsboodschap ook bij ons. En nog steeds wordt het evangelie gepredikt, dichtbij en veraf. Een ieder die Gods boodschap van verzoening en genade in geloof mocht aanvaarden, mag op zijn/haar beurt getuige zijn van dit levensreddende Licht. Ook de gemeente heeft de opdracht om een lichtend licht en zoutend zout te zijn in deze wereld. Het is Gods bedoeling dat alle gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken eenmaal zullen aanzitten in het eeuwig licht van het Koninkrijk der hemelen. (Mattheus 8: 11). De komst van Jezus, als het Licht der wereld, mogen we in deze adventsweken en met de kerstdagen weer met dankbaarheid gaan herdenken.

Tijdens de voorstelling van de kleine Jezus in de tempel, zong de oude Simeon met het oog op deze profetie, van dit Licht voor Israël en de volken,

     Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ‘s hemels troon,

     straalt volk bij volk in d’ogen; terwijl ‘t het blind gezicht

     van ‘t heidendom verlicht, en Israël zal verhogen.

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Actie Een Kilo Liefde

Als u dit berichtje leest, is de actie ‘Een Kilo Liefde’ volop aan de gang. Zondag 8 december heeft u nog de mogelijkheid om uw gekochte levensmiddelen in te leveren in beide kerken. Ook kunt u de producten afgeven bij familie De Keizer, Parallelweg 37 (tot uiterlijk maandag 12.00 uur). U kunt deze mooie actie ook steunen door een gift over te maken op rek. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar voorgaande kerkbladen.

Wij willen u alvast hartelijke danken voor uw bijdrage en vragen u of u deze hartverwarmende actie op wilt dragen in uw gebed.

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Voedselbank

Ook dit jaar houden we weer een inzameling van Douwe Egberts punten voor koffie. Spaart u weer mee, want onze cliënten willen ook graag koffie in hun pakket. De verzameldozen kunt u vinden in De Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. De actie van vorig jaar heeft 211.800 punten opgeleverd, die door Douwe Egberts zijn omgezet in heel veel pakken koffie. Namens onze cliënten, heel hartelijk dank.

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere  actie! U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken door een ‘echte warme bakker’. Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts € 7,50 (gewicht ca. 900 gr) of     € 5,- (gewicht ca. 450 gr) kunt u de komende feestdagen genieten van zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel. Stichting Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 11 december. U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 0184-61 61 84 ariealieta@msn.com met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen. U kunt uw bestelling op halen en betalen vanaf woensdag18 december bij winkel Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tijdens openingstijden. Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen! Namens onze kwetsbare medemens willen wij u al vast hartelijk danken!

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 12 maart… Het huwelijk in Bijbels licht
  • 2 april……. Samen leven met God
  • 15 april….. Huwelijk en communicatie
  • 23 april….. Huwelijk en seksualiteit

De predikanten van Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  8 december 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de Tirgu Mures waar de commissieleden dan de besteding van onze bijdragen en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag wil de diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Inzameling kleding e.d. voor Roemenië

Zoals u waarschijnlijk weet wordt elke eerste woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95  kleding ingezameld voor enkele gemeenten in Transsylvanië (Roemenië). In januari zal dat niet op de 1e maar op de 8e plaatsvinden. Goede, gebruikte kleding is heel welkom, evenals kleine huisraad, kleine meubels en goed werkende elektrische apparatuur.  Voor informatie: Ada Klein, tel. 06-13 25 31 10.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma begint om ongeveer 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de bijeenkomst rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden, graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Evangelisatie

Uitzwermen

Namens de evangelisatiecommissie maken wij u bekend dat dinsdag 8 december voor de laatste keer dit jaar een uitzwermavond is.

We zijn dankbaar dat we in de afgelopen periode verschillende keren er op uit mochten trekken en aanbellen bij mensen die soms amper meer weet hebben van het bestaan van God en een kerk. Maar er zijn ook veel mensen die vroeger gedoopt zijn en christelijk zijn opgevoed. Maar die toch in de loop van hun leven hun christelijke opvoeding hebben losgelaten. Wat een opdracht, om dan aan die mensen te vertellen wie Jezus voor hen kan zijn.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. We beginnen met een korte inleiding waarna we vervolgens in gebed gaan en om kracht en steun vragen voor alles wat komen gaat als we bij mensen aanbellen.

Bidt u mee, we hebben het met elkaar heel hard nodig. Gaat u een keer mee? Probeer het eens. De laatste keer mochten we ook weer iemand begroeten die voor het eerst met ons is meegegaan. Daarvoor zijn we heel dankbaar. Tot ziens op dinsdag 8 december.

Uitdelen van de Kerst ECHO

Zondag morgen worden na de dienst weer de jaarlijkse Kerst ECHO’s  uitgedeeld. Dit blad wordt twee keer per jaar verzorgd door de IZB. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de kerst-boodschap bij mensen onder de aandacht te brengen.

De titel is dit jaar ‘Kerst blijft boeien’. Dat is een waar woord. Er worden in deze uitgave verschillende missionaire activiteiten beschreven. Wat mij bijzonder aansprak: het stukje van een vrouw die na een turbulent leven tot geloof kwam. Lees ‘Mijn eenzaamheid is voorbij’.

Neem gerust een paar ECHO’s extra mee en geef ze aan mensen die het kerstfeest wel vieren, maar de diepe betekenis ervan niet kennen. Want kerstfeest is Christusfeest !! De evangelisatiecommissie wenst u gezegende kerstdagen.

Kring- en verenigingswerk

 Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. In verband met Advent behandelen we ditmaal de Lofzang van Maria. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom eens luisteren…!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 december komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Pille, Peulenstraat 192.

Ina van  Vliet zal de inleiding houden over Psalm 61. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstdiner 13 december

Vrijdag 13 december wordt een kerstdiner georganiseerd voor de kerngroepen met de leeftijd t/m 16 jaar! We beginnen om 19.00 uur. Heb je al zin in een gezellige avond met elkaar?! Geef je dan op bij een van je kerngroepleiders! We zoeken nog enthousiastelingen die willen helpen met de voorbereidingen! Meer info bij je kerngroepleiding.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie en blijde avondmaalszondag ontvingen we uit Gods hand. We loven en prijzen God ervoor! Voor de bediening stonden we in de prediking stil bij de boodschap van de engel aan Zacharias. “Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden”. Blijdschap zou er ontstaan omdat veel mensen via Johannes de Heere leren kennen, tot bekering en geloof komen en zicht krijgen op de komende Messias. De blijdschap is ten diepste een vreugde over het heil dat God schenkt!

In de avonddienst ging het vanuit Lukas 1: 24 en 25 over het adventsleven van Elizabeth. Het was een leven in stilte om het goede en grote nieuws te verwerken. Het was ook een leven van lofprijzing en verwondering. Zo mogen ook wij verder gaan na de avondmaalszondag, in stilte overdenkend wat de Heere ons heeft gegeven en Hem loven en prijzen in stille verwondering: zo heeft de Heere aan mij gedaan!

Overleden

Woensdag 27 november is overleden Adriana Vesely-Stout. Ze woonde op Smalweer 1, 3371 PG. Haar heengaan is een groot verlies voor haar man Peter, de kinderen en de kleinkinderen. Mw. Vesely was een hartelijke en zorgzame vrouw. Graag had ze degene die haar lief waren om zich heen en voor humor was ze ook wel te vinden. Ze heeft een bewogen leven gehad. Jarenlang heeft ze geestelijk een moeilijke tijd gekend. De laatste jaren waren lichamelijk niet eenvoudig. Haar gezondheid was uiterst kwetsbaar. Iedere week ging ze een aantal dagen naar Gorinchem voor nierdialyse. Maar in dat alles wist ze zich geborgen bij de Heere. Dagelijks zocht ze trouw haar houvast bij God in teksten uit de Bijbel en liederen. Als het kon was ze te vinden bij de weeksluiting in Pedaja. Woensdag 4 december hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de Spindermolen. Vooraf kwamen we in de aula bijeen en stonden we stil bij Matthéüs 11: 28 “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. We wensen haar man, de kinderen en de kleinkinderen Gods troost en kracht toe.

Pastoraat

IEr zijn gemeenteleden die liever niet met naam genoemd willen worden in het kerkblad maar wel te maken hebben met een ziekenhuisopname, met kuren of zorgen kennen over hun gezondheid. Dat de beloften van het evangelie licht, hoop en moed zullen geven. De profeet Jesaja getuigt in Jesaja 60: 1: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op”.

Giften

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek   € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Koffiedrinken

Na de morgendienst van 8 december hopen we als wijkgemeente weer met elkaar een kopje koffie, thee of limonade te drinken in De Parel. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten of elkaar beter te leren kennen. Van harte welkom!

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van wijk Oost weer bijeen. De groep van 17-20 jaar is van harte welkom bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We wensen onze jongeren een fijne avond toe en laten we hen omringen met onze gebeden.

 Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Bijbelkring weer bijeen. Aan de beurt is Nehemia 4: 1-23. Daarbij hoort hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J. W. Verboom. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur in De Parel. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en samen de Bijbel te lezen en met elkaar in gesprek te zijn.

 Gelezen

‘De kerk verwacht geen schone en heerlijke dingen op zichzelf. De kerk verwacht Christus en daarom schone en heerlijke dingen’. (ds. J. H. Gunning jr. 1829-1905)

…tot zondag

Komende zondag is het de tweede adventszondag. We lezen in de morgendienst Lukas 1: 57-66. Het gaat over de geboorte van Johannes. De buren komen op bezoek en zeggen: hij heet Zacharias. Maar in de kring van buren en bekenden komt Elizabeth met een getuigenis. Een getuigenis dat onderstreept wordt door Zacharias. Samen maken zij duidelijk dat zijn naam Johannes is. Zacharias heft vervolgens zijn loflied aan. Vervolgens ontstaat er bij de buren ontzag. 

Gemeentebreed zal deze zondag in de diensten aandacht gegeven worden aan wat het betekent om het evangelie in de praktijk uit te dragen en welke bijdrage de wijkgroepen daaraan kunnen geven. Vanuit dit Bijbelgedeelte lichten er in dat verband ook mooie en bijzondere lijnen op.

In de avonddienst gaat mijn zwager ds. M. Maas voor, terwijl ik zelf zijn plaats inneem in de Augustijnerkerk in Dordrecht. Een goede zondag toegewenst onder de verkondiging van het evangelie!

ds. W.J. Westland

Stemmingsvergadering

Op de verkiezingsavond van afgelopen maandag 2 december in de Nieuwe Kerk is er in de tweede verkiezingsronde een procedurele fout opgetreden. In de eerste stemmingsronde is br. J. de Heer, Buitendams 42 met meerderheid van stemmen verkozen voor het ambt van diaken. De overige drie broeders hadden een minderheid van stemmen waardoor een tweede stemmingsronde noodzakelijk was. In het doorgeven van het aantal stemmen per kandidaat door het stembureau aan de scriba, zijn de namen van twee broeders per abuis verwisseld. Hierdoor was de kandidatuur voor de tweede stemmingsronde onjuist. Dit betekent dat de uitslag van de tweede stemmingsronde ongeldig is. Deze fout is na afloop van de verkiezingsvergadering geconstateerd.

Op 3 december is over de ontstane situatie advies ingewonnen bij kerkrechtspecialist Dr. P. van den Heuvel en bij het Landelijke Dienstencentrum van de PKN. Op grond van deze adviezen heeft de kerkenraad op 3 december het volgende vastgesteld:

  1. Dat br. De Heer rechtsgeldig is verkozen
  2. Dat de verkiezing van br. Quist ongeldig is
  3. Dat er een nieuwe stemmingsvergadering nodig is voor het opnieuw in stemming brengen van de broeders die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden na br. De Heer. Dat betreffen de broeders A.T. Ritmeester  en F.P. Schild.

De kerkenraad betreurt bovenstaande gang van zaken en beseft dat dit grote impact heeft op de broeders die op de kandidatenlijst stonden voor deze vacature. In het besef dat de Heere God Zijn kerk bouwt, ook door menselijke fouten heen, vragen wij uw gebed voor de betreffende broeders.

Wij wensen broeder De Heer van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 5 december. Dat betekent dat br. De Heer uiterlijk op donderdag 12 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 16 december bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet – Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

     de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Project kinderkoor voor de kerstdienst

Als je van zingen houdt, doe dan mee met ons kerstproject kinderkoor. Je repeteert twee keer op woensdagmiddag 11 december en 18 december 15.00 uur in de Oude Kerk aan de Peulenstraat. Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag van Wijk Noord treden we op. Vind je het leuk om mee te doen, kun je dit doorgeven aan Alida Blokland alidablokland@gmail.com.

Verkiezingen

Binnen de wijkkerkenraad is nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de kerk. Senioren-bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een huisbezoek een bijdrage van € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag
12 december om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 8 december over ‘Feest’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 481’Blij, blij, m’n hartje is zo blij.’

Citaat

De moderne mens leeft bij lengte en breedte der aarde alleen, dus in de meest letterlijke zin oppervlakkig’. (prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze wijk, zodat we een nieuwe herder en leraar uit Zijn Hand mogen ontvangen.

– Sinds de hindoeïstische BJP aan de macht is, is het geweld tegen christenen in het noordoosten van India opgelaaid. Bid om bescherming voor onze broeders en zusters in deze regio. Bid dat liefde overheerst in plaats van haat. (Gebedskalender Open Doors)

– Het is het verlangen van de kerk in Colombia dat het stichten van een nieuwe gemeente in Medellín als voorbeeld mag dienen voor de landelijke kerk. Bid dat het kerkplantingswerk van de kerk in Colombia gezegend wordt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof weer versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de tweede Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan de zieken thuis, die behandelingen ondergaan en telkens weer de moed zoeken om hun weg te gaan. We bidden dat de ziekte die ons voor veel andere dingen ongeschikt maakt ons des te meer verbindt aan de dienst van Christus. Dat de benauwdheid van de ziekte ons ruimer doet ademhalen in de zuivere sfeer van de genade Gods. Er is een genezing die onvergelijkelijk meer waard is dan het welvaren van ons lichaam. Dat is de genade. En de Heere zegt: ‘die is u genoeg’, want daar is alles in begrepen. ‘Op Uw genade zal ik leven. Op Uw  genade de doodssnik geven.’

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de actie ‘kilo liefde’ en transportkosten voedselpakketten Dorcas. Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek

€ 10,- voor mw. Witte. Ook diaken J. de Jong ontving voor haar op kroonjarenbezoek een gift van € 10,-. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling J.P. Teeuw een gift van € 20,- voor de kerk

Verkiezing

Op de gehouden verkiezingsavond is door de gemeente gekozen in het ambt van ouderling, dhr. M. de Bruin, en dhr. L.J. van Gelder. In het ambt van diaken werd verkozen dhr. J.W. Buijk. Uiterlijk 13 december zullen zij hun beslissing kenbaar maken.

 Kerkenraadsvergadering

Maandag 9 december hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. In de bezinning staan we ook nu weer stil bij het gezag. Een beladen woord in onze huidige maatschappij. De christelijke gemeente is geen gemeenschap waarin iedereen gelijk is aan iedereen en waarin niemand de leiding heeft. Immers, Christus heeft er de leiding. Maar Hij bedient Zich van ambtsdragers. En dat als ‘mensjes uit het stof verrezen’ (Calvijn). Gods ontferming over Zijn gemeente blijkt in de aanstelling van ambtsdragers, Zij moeten wijsheid hebben en krijgen om goed te dienen. Dat vraagt om kennis van de Schrift die samen moet gaan met praktische levenswijsheid waarin de Heere Zelf het hoogste doel is.

Gelezen/gehoord

Leed wordt verzacht met het oog op de komende Messias.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur   Winterfair – kerkplein Oude kerk

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 7 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 8 december

na de morgendienst Koffiedrinken wijkgem. 1 Oost –

14.15 uur             Zondagsschool, oefenen Kerstfeest

Maandag 9 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 10 december

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora, Kerstavond –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond -jeugdzaal Oude kerk

20.00 uur             Thuiskring II –

Woensdag 11 december

09.30 uur             Woensdagochtend Bijbelkring. –  

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 Oost –  De Parel

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring –  

Donderdag 12 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Peulenstraat 192

20.00 uur             Bijbelkring WG2 Noord –  De Parel

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Collecteweek 9-14 december 2019

In de week van 9-14 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Met uw bijdrage geeft u mensen met een beperking een fijne plek in het midden van ons dorp. We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0155169343 ten name van Stichting Buitenhof.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingbuitenhof.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/stichtingbuitenhof 

Ds. Marco Batenburg nieuwe synodepreses Protestantse Kerk in Nederland

Ds. Marco Batenburg, predikant van de Protestantse Gemeente in Gouda, is donderdag 14 november gekozen tot voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is de opvolger van ds. Saskia van Meggelen, die in september vorig jaar tussentijds aftrad. Door de benoeming beëindigt ds. Batenburg met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de IZB.

Als bestuurslid heeft hij met verscheidene directeuren samengewerkt, achtereenvolgens ds. Dick Looijen, ds. Louis Wüllschleger, Jurjen de Groot en ds. Sjaak van den Berg. Hij begon in het jaar waarin de Protestantse Kerk in Nederland tot stand kwam. ‘De IZB heeft zich altijd dienstbaar opgesteld aan het geheel van de kerk. Dat is in al die jaren een constante gebleven.’ Terugblikkend spreekt hij met waardering over ‘de missionaire drive’ van IZB-medewerkers. ‘Er wordt hard gewerkt, met passie voor het evangelie en de kerk. Zo staat de IZB bekend, denk ik. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag doorgevoerd.’ De missionaire toerusting van gemeenten was een belangrijk thema in het bestuur. ‘Met dankbaarheid constateren we dat IZB-Focus zo’n hoge vlucht heeft genomen.’ Hij onderstreept ook het belang van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. ‘Het is van grote betekenis hoe daar in cursussen en studiebijeenkomsten wordt nagedacht over de uitleg en verkondiging van de Bijbel, in gesprek met de cultuur. Dat draagt voor mij bij aan het ‘eigen geluid’ van de IZB.’

In zijn toespraak tot de synode bij de aanvaarding van zijn functie refereerde hij aan de vreugde om het evangelie. ‘De kerk is ook de ruimte om ons in die vreugde te oefenen. Als het evangelie wordt verkondigd. Als het sacrament wordt gevierd. Als mensen nieuw geraakt worden door het evangelie – in een pioniersplek of in een dorpskerk met een eeuwenoude traditie. Vreugde die aanstekelijk en bemoedigend werkt.’

Voor Sjaak van den Berg betekent de benoeming van Batenburg het einde van uitstekende samenwerking. ‘Zijn aantreden als voorzitter viel bijna samen met mijn aanstelling als directeur. We hadden een hechte band, met wederzijds vertrouwen.’

Ds. Martin van Dam zal als tweede voorzitter de taken van ds. Batenburg in de Raad van Toezicht waarnemen. In de eerstkomende vergadering van de raad zal worden gesproken over de verkiezing van een opvolger.

____________________________________________________

Varia

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavond 14 december 2019 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een kerstconcert in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang.

Er wordt medewerking verleend door het kinderkoor ‘Op Pad’ uit Hardinxveld-Giessendam, onder leiding van Annelies van der Pijl. De muzikale begeleiding is in handen van Jan Peter Teeuw, orgel en Marijke Maaskant, dwarsfluit. De meditatie wordt verzorgd door dhr. R. Verkaik.

Het concert begint om 19.30 uur en de deuren zullen om 19.00 uur open gaan. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Zaterdag 21 december vindt weer het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ plaats. Het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise him’ onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart nodigt u van harte uit om deze massale koor- en samenzangavond met haar te komen beleven ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Mans, hoofdorgel, en Noortje Middelkoop, panfluit. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met Glühwein of warme chocolademelk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 10,- verkrijgbaar via onze website www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of 06-25 51 23 77. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20 jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 8 december 2019, Tweede adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M. Maas, Dordrecht

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Janine de Bruin

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold,

Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Lofzang van Maria: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur          ds. D.J. Budding, Nunspeet

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Donderdag 12 december

 NIEUWE KERK

14.30 uur   ds. W.J. Westland, bevestiging huwelijk van Adrie van der Hel en Berend Eenkhoorn

OUDE KERK

16.00 uur   ds. L. Hoftijzer, Rijswijk – Bevestiging huwelijk van Maarten Mourik en Marjanka Middelkoop