Kerkblad 75-22

‘Gods aangezicht zien’

_________________________________________________

“Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.”

(Psalm 80: 20)

Ook de komende tijd hebben we geen gebrek aan erediensten, als God het geeft. Elke zondag gaan de deuren van de kerk open. En ook rond Kerst en de jaarwisseling komen we samen. We mogen deze diensten meebeleven – in de kerk of als we thuis meeluisteren. Niet iedere dienst wordt hetzelfde beleefd. Maar er zijn een paar momenten in de eredienst, die zijn altijd hetzelfde. En altijd rijk en indrukwekkend. Ik doel op votum en groet en de zegen aan het einde van de dienst.

Aan het begin begroet de Drie-enige God ons: “Genade en vrede voor u”. In de dienst kan soms een waarschuwing klinken. ‘Gods aangezicht’ kan bestraffende trekken krijgen (vgl. Ps. 80: 17). Maar op de eerste dag van de week, laat God eerst Zijn vriendelijk aangezicht zien. Goddank! Want als God zou beginnen met te letten op onze ongerechtigheden, ‘wie zal bestaan’? (Ps.130: 3-4). Die groet aan het begin van de dienst is zo vol van pure genade!

Aan het einde van de dienst laat God ons gaan, maar niet zonder Zijn zegen. Dat kan de zegen zijn op grond van 2 Korinthe 13: 13 of de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: 24-26. De inhoud is dezelfde: God neemt ons onder Zijn hoede en beschutting.

“De HEERE zegene u en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede!”

Dit geeft Hij ons mee op de eerste dag van de week waarop we de opstanding gedenken. De Heere gaat mee de nieuwe week in! Wat die week ook brengt, het zal niet buiten Hem om gaan. Hetzij vreugde en blijdschap of moeite en verdriet, maar God laat ons niet alleen op onze levensweg. Hij wil ons hoeden en troosten, verlossen en leiden naar Huis (Ps.138: 8). Aan het einde van de dienst opent de een zijn/haar handen en de ander buigt het hoofd. En wij allen ontvangen de zegen van de Eeuwige. Wie Zijn zegen gelovig ontvangt, mag hartgrondig vertroost de kerk verlaten, elke zondag. Geen preek kan zo aansprekend zijn!

In Psalm 80 horen we de klacht van een verstoten volk (80: 5). Een gebed tot God, de Herder van Israël om verlossing. In deze Psalm lezen we driemaal de bede: “doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost zijn.” (Vs. 4, 8, 20). Er klinkt een diep verlangen in door naar Gods barmhartigheid over Zijn volk. Een diep verlangen dat de Geest in onze harten werkt. Schuldig en arm in jezelf, verlangend naar de barmhartigheid en goede gaven van God, zoals eens Maria (Luk.1: 50, 53). En waar Gods aangezicht oplicht, wordt dit verlangen vervuld.

Advent wijst ons het adres waar we terecht kunnen met onze armoede en met dit verlangen naar verlossing. We zien Gods aangezicht oplichten in de komst en in het gelaat van Zijn Zoon, Jezus Christus. “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2Kor.8:9) In Zijn vernedering van kribbe naar kruis werd Hij armer dan wij ooit kunnen worden. Hier zien we de gave van God. In Hem doet God Zijn aangezicht lichten en verlost Hij allen die tot Hem vluchten en bidden: “Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Zie op de Heere Jezus, en je ziet Gods aangezicht lichten (Joh.1: 18). “Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid” (Ps.145: 8).

Hecht meer geloof aan het Woord en werk van onze Heiland dan aan al je armoede en twijfels, en je zult verlost zijn, nu en eeuwig! En God zet er aan het begin van elke dienst een streep onder, en geeft je aan het einde Zijn zegen mee.

ds. P. van de Voorde

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Zondag 22 december is het alweer de laatste zondag dat u uw kerstkaarten kunt inleveren in de daarvoor geplaatste tonnen bij ingang in de beide kerken. Laat uw stapeltje kerstkaarten inclusief een bijdrage van € 0,50 per kaart achter in de tonnen en steun hiermee het project ‘Chiyembekezo’! De leden van de Tussenclub zullen deze kaarten bezorgen op 23 en 24 december. Let op: we bezorgen alleen in Beneden-Hardinxveld. Geef hoop aan hen in Mozambique die vanwege ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben!

Commissie Kerk en Israël – vooraankondiging Israëlavond

Op dinsdagavond 28 januari 2020 hopen wij ds. J.C. Overeem te verwelkomen in De Parel. Hij zal spreken over: ‘Onopgeefbaar verbonden’ een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Aanvang 20.00 uur. Noteer het in uw agenda.

Save the date: schrijf-en gebedsochtend

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Kerst, Gezellig: gasten gezocht!

Inmiddels hebben we diverse gastheren en gastvrouwen beschikbaar die tijdens de komende kerstdagen een gemeentelid (of gemeenteleden) thuis willen ontvangen. Er zijn mogelijkheden geboden om te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Nu zijn we nog op zoek naar u (als gemeentelid/leden) die op deze uitnodiging zou willen ingaan. Mocht u dus tijdens de kerstdagen gelegenheid hebben om bij een gemeentelid thuis elkaar te ontmoeten, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl (bellen mag ook naar 06 22 48 52 79 – diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen (de laatste keer door mw. Alblas) en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker, Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2019 is totaal 1.953,25. Dit is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 41,55. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In November is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 17 december zijn alle vrouwen om 09.15 uur weer van harte welkom in De Parel. Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Timotheüs, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Het thema is: Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid. Er is geen oppas voor de kinderen. Hartelijke groeten,

de stuurgroep

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 16 december is er weer Kring. We beginnen deze avond met de Bijbelstudie over het boek Markus. Na het boek Ruth is dit een nieuwe uitdaging om als discipelen van Jezus te leren leven. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Zendingscollecte

De zendingscollecte van zondag 15 december is voor het project ‘Geloven in Spangen’.

‘Geloven in Spangen’ is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Zij wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk.

Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

‘Geloven in Spangen’ is verbonden aan de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de lijdenstijd van afgelopen jaar hebben we als gemeente al samengewerkt met ‘Geloven in Spangen’. Er is toen een boekje – ‘Deel het leven’ – gemaakt voor dagelijkse bijbellezing in lijdenstijd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst stonden we stil bij de missionaire roeping die we als gemeente en christenen hebben. We volgden vanuit Lukas 1: 57-66 de buren van Elizabeth en Zacharias. Ze hoorden over de grote barmhartigheid die God aan Elizabeth en Zacharias had bewezen. En toen zij het kind van een naam wilde voorzien, bleek het kind al een naam te hebben. Een naam die gegeven was door God zelf. Als Zacharias deze naam opschrijft, dan kan hij plots weer spreken. Hij zingt een loflied voor God waarin ook duidelijk wordt wat God van zijn kind zal laten worden. Daarmee horen de buren dat God Zijn heil voltrekt. De vraag is wat de mensen om ons heen merken van de grote daden van God. Dat heeft te maken met de vraag of we dichtbij God leven. De buren van Zacharias en Elizabeth reageren met ontzag en alles wat ze horen overwegen ze in hun hart. Het is God Zelf die dat tot stand brengt zoals Hij ook vandaag via het getuigenis van mensen doorgaat met Zijn werk. Dat God Zelf mensen toevoegt tot Zijn koninkrijk geeft ontspanning. Jaren later als Johannes preekt en doopt bij de Jordaan gaan de mensen uit heel Judea naar hem toe (Matth. 3: 5). God zet nogal eens iets in gang wat Hij pas veel later tot ontplooiing laat komen. 

Pastoraat

In onze duisternis is het Licht Jezus Christus opgegaan. Zijn licht geeft ons verwachting voor de toekomst. “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw” (Jes. 65: 17 en 19)

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden. Dat zo het sacrament tot versterking en verdieping van het geloof zal leiden. Dat geldt voor ons allemaal. Laten we rondom de doopdienst bewust stilstaan bij onze eigen doop. Het is goed om heel persoonlijk de vraag binnen te laten komen: Wat betekent het dat ik gedoopt ben? Het is mooi om voorafgaand aan de dienst alvast het doopformulier door te nemen om na te gaan wat God heeft beloofd.

Catechese

In de komende tijd is er geen catechisatie op dinsdag. In het nieuwe jaar pakken we de draad weer op. Op donderdagavond 19 december is er nog wel catechisatie voor de 17-plussers en belijdeniscatechisatie.

Gelezen

‘God lijkt zijn beloften te vergeten, maar hij houdt zich eraan op manieren die we ons pas kunnen voorstellen als het werkelijk gebeurt. Denk aan de komst van de beloofde messias. Deze goddelijke koning werd niet in een paleis geboren maar in een voederbak gelegd, in een kribbe. Hij deed het totaal anders dan iedereen verwachtte, maar alleen door in zwakheid te komen en te sterven aan het kruis kon hij ons redden. God deed wat hij beloofd had.’

Tim Keller

…tot zondag

In de doopdienst van komende zondag lezen we Lukas 1: 67-79, de lofzang van Zacharias. Centraal staan de woorden van de verzen 74 en 75. In de avonddienst verwachten wij oud-predikant en plaatsgenoot ds. W. Arkeraats als voorganger.

Bidt u mee om een zegenrijke zondag voor jong en oud?

Een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods troostende nabijheid toe. We bevelen de zieken en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Beroepingswerk

Afgelopen zondag is er een hoorcommissie op pad geweest om een predikant te ‘horen’. Zij zal tijdens een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad, welke  maandag 16 december a.s. zal worden gehouden, verslag uitbrengen van hun bevindingen. Tijdens deze vergadering zal worden besloten of er overgegaan kan worden tot het uitbrengen van een beroep. De uitslag hiervan hopen wij in het volgende kerkblad bekend te maken.

Als wijkkerkenraad zien we sterk uit naar de vervulling van de vacature, die inmiddels al weer meer dan een jaar duurt. Wij merken ook dat het goed zou zijn voor de gemeente als er weer eigen herder en leraar is, die de herdersstaf voor dit deel van Gods wijngaard op kan nemen. We mogen daar dan ook biddend naar uitzien en het beroepingswerk in handen leggen van de Koning van de Kerk.

Verkiezingen

Er is binnen de wijkkerkenraad nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het verhaal op 15 december over ‘de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 403 ‘Een Koning is geboren.’

Citaat

‘Waar sprake is van de dienst van God, is innerlijke oprechtheid altijd het eerste dat vereist wordt.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

Wij bevelen van harte het beroepingswerk in uw voorbede aan.

Christenen in Centraal-Azië lopen kans om beboet te worden om activiteiten zoals Bijbelstudies en kerkdiensten. Deze boetes zijn vaak erg hoog. Bid om Gods bescherming over de samenkomsten. (Gebedskalender Open Doors)

In Indonesië is de voorbereiding voor het kerstfeest al in volle gang! Dank samen met de Indonesische christenen voor de adventstijd en bid om gezegende en veilige samenkomsten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de derde Adventszondag.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 25,- voor stichting De Hoop.

Bijbelstudiekring

Donderdag 19 december hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het tiende hoofdstuk van het boek ‘De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies’. Het thema is: ‘De kracht en betekenis van gebed’ n.a.v. 1 Joh. 5: 14-21. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/ gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

We gaan de derde Adventszondag alweer in. In het heden terugblikken naar het verleden met een verlangen naar Zijn toekomst. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’  Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,       

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. A. de Hek

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 14 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 17 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Donderdag 19 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

16.00 uur  Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

19.30-21.30 uur ‘t Lichtpunt (kerstavond) – De Parel

Algemene berichten

Kerstavond in Boven-Hardinxveld

Dinsdag 24 december vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld t.b.v. het werk van stichting Open Doors.

Een spreker van Open Doors vertelt tijdens het concert over christenvervolging in het Midden-Oosten, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen.

Aan deze avond werken mee het Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Mark Brandwijk en het Christelijk gemengd koor Con Amore uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver.

Beide koren brengen een gevarieerd kerstprogramma en zullen ook gezamenlijk zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door de beide dirigenten op orgel en piano. De violiste is Alisa van Dijk. De samenzang tijdens de avond wordt begeleid door Joost van Barneveld.

Vanaf 19.15 uur is een Sing-In waar u bekende kerstliederen kunt zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur van de kerk is om 18.45 uur open en de toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. Van harte welkom!

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 15 december 2019

Derde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

10.45 uur wijk 3 Zuid, rb/ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

voorzang: Weerklank 105: 1,2 en 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: Weerklank 113: 1,2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Hester Klop, Sarah de Kock, Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Lenny Egas, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 89: 9

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Jasmijn van den Bout, Anna Klop

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.