Kerkblad 75-26

Niet gezocht, wel gevonden!

“En hierna ging Hij weg en Hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem volg Mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.” (Lukas 5: 27 en 28)

___________________________________________

Massaal waren ze er voor gekomen. Uit allerlei steden en dorpen in Galilea en Judea waren Farizeeën en schriftgeleerden afgereisd naar Kapernaum om te horen en zien wat Jezus zou doen. Het huis waar Jezus verblijft is overvol. Zo vol dat de verlamde man (vers 18) niet bij de Heere Jezus kan komen en door het dak naar beneden wordt gelaten. Zoveel mensen, dat betekent dat de Heere Jezus veel werk heeft te doen. Want stuk voor stuk hebben ze toch vergeving van zonden en eeuwig leven nodig? Dat kan alleen Hij schenken.

Maar wat doet Jezus? Hij vertrekt uit het huis en aan de rand van Kapernaüm ziet hij Levi in het tolhuis zitten. Daar moet Hij zijn. Levi is niet voor Hem in de benen gekomen. Druk met zijn baan als belastinginner namens de Romeinen staat hij er waarschijnlijk nauwelijks bij stil dat Jezus in de stad is en preekt.
Velen vonden het maar een dubieuze baan: tollenaar. Grote kans dat de mensen veelal de andere kant op keken als ze Levi tegenkwamen. De Heere Jezus kijkt hem nadrukkelijk aan, roept en zegt: volg mij! Dat is de Heere Jezus ten voeten uit. Hij stapt op mensen af die met Hem niet rekenen, op Hem niet zitten te wachten.
Een man die voor zijn vrouw meegaat naar de kerk hoort het Woord en wordt er door geraakt. Een meisje die eigenlijk weinig interesse heeft voor God en geloof wordt gegrepen tijdens een catechisatieles.
Trouwens, wie van ons is verlegen om Jezus? Wat een wonder dat de Heere het daar niet van af laat hangen. Maar dat Hij jongeren en ouderen opspoort en aanspoort: Volg mij! Dat Hij uitgerekend voor zulke mensen de hoofdprijs betaald, met als grote dieptepunt Golgotha. Wat dat betreft lichten die oude profetenwoorden bijzonder op: Ik ben gevonden, door hen die naar mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep, heb Ik gezegd: zie hier ben Ik, zie hier ben Ik (Jes. 65: 1).

Hoe gaat het verder met Levi? Dat is het wonderlijke: op de roepstem van de Heere Jezus legt hij zijn spullen neer, staat op en gaat met de Heere Jezus mee. Hij wordt een volgeling van de Heere Jezus die onderwijs ontvangt en op Zijn beurt als apostel anderen mag onderwijzen over de levende Heere.

Hoe kan dat toch? Omdat de Heere Jezus met macht en majesteit spreekt. Hij spreekt scheppend. Hij roept op een manier dat je niet anders kunt dan achter Hem aan komen, niet een poosje of een beetje, maar heel je leven. Je leven verloren en hervonden in de Heere Jezus. Geroepen en getrokken uit het duister tot het wonderbare licht van Zijn genade. Niet dat je eigen verantwoordelijkheid achterwege blijft. Wie zijn verantwoordelijkheid neemt om de Heere te zoeken die ontdekt dat Hij je al genadig had gevonden. Goddank is Hij je altijd een stap voor.

En nu maar volgen, je laten dienen door de Meester, gelovig luisteren naar Hem! Achter Hem aan is een veelbelovende route. Weliswaar door het donkere dal van lijden heen, maar met de eeuwige heerlijkheid als eindbestemming.

ds. W.J. Westland

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Opbrengst kerstkaartenactie HGJB-project ‘Geef Hoop’
Namens de mensen in Mozambique, die geholpen worden met het project, willen we u hartelijk bedanken voor de ingeleverde kerstkaarten! De opbrengst van de kerstkaartenactie voor het diaconaal HJGB-project ‘Geef Hoop’ bedraagt dit jaar € 509,35. Van dit geld kunnen mooie dingen gedaan worden in Mozambique. Hartelijk bedankt voor de ingeleverde kerstkaarten en ruime bijdragen! Ook alle enthousiaste bezorgers bedankt!

Organisatie Kerkbode
We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond. Corrie (en Arie) Meerkerk zijn per 1 december gestopt met dit werk, samen hebben ze dit werk tal van jaren gedaan en we willen hen daar hartelijk voor danken. Fijn dat hun werk is overgenomen door Petra Boers. De coördinatie van de kerkbode is in handen van Chris en Annelies Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99. Dit geldt voor de lezers van de kerkbode in Giessendam/Neder-Hardinxveld. Opmerkingen en wijzigingen betreffende bezorging en abonnementen e.d. kunt u doorgeven aan Chris en Annelies Tromp via het genoemde adres of via abonnementen@hghg.nl

Nieuwe leiding gezocht voor ’t Lichtpunt
Om onze clubleiding uit te breiden zijn we op zoek naar iemand die spontaan en gezellig is, van zingen houdt en die ook graag Gods liefde wil doorgeven door het vertellen van bijbelverhalen met behulp van kinderbijbel en mini-beamer.
’t Lichtpunt bestaat al ruim 44 jaar! Het is een club met 16 leden met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 14-69 jaar. We komen elke donderdag bij elkaar van 19.00-20.30 uur in een benedenzaal van De Parel voor een fijne clubavond met bijbelvertelling, gezellig koffiedrinken en bijkletsen en een creatief gedeelte na de pauze.
De leiding bestaat nu uit vier vrouwen en één man, dus een man erbij (leeftijd 20-40) zou heel fijn zijn. Maar een vrouw, of iemand die wat ouder is dan 40, is natuurlijk ook van harte welkom.
Kom gerust eens kijken op een clubavond om te ervaren hoe het bij ons is en of dit clubwerk, deze groep mensen, je aanspreekt. De clubleden zullen je zeker met enthousiasme ontvangen!
Voor meer informatie bel of app naar één van de leiding:
Agnes van Kekerix tel: 61 17 48/06-28 35 73 76
Ellen Leenman tel: 63 33 91/06-24 22 21 01
Koos Loeve tel: 61 81 64/06-17 43 09 24
Maurice Verheul tel. 63 43 70/06-51 27 13 73
Willeke Verhoef tel.: 61 12 31/06-38 30 42 44

Uur van gebed
Ook in het jaar 2020 willen we weer maandelijks samenkomen in een ‘uur van gebed’. Zaterdag 11 januari is jong en oud weer van harte welkom in de Jeugdzaal van de Oude kerk, aanvang: 19.00 uur. Gebedspunten zijn van harte welkom. Deze kunnen worden meegebracht of worden gemaild naar pille.cihg@solconmail.nl.

Actie Een Kilo Liefde
Met grote dankbaarheid mogen wij als commissie terugkijken op de actie ‘Een Kilo Liefde’, die we een paar weken geleden hebben gehouden. Mede door uw medewerking was het mogelijk om op maar liefst 54 adressen een mooi kerstpakket af te geven. De reacties van de ontvangers waren zo bijzonder, dat we verwonderd zijn. We mochten ook giften ontvangen, waarmee we het hele jaar door verschillende gezinnen extra kunnen ondersteunen. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook. Bovenal danken wij God dat Hij ons zegent en dat wij, namens u, Zijn liefde letterlijk maar ook figuurlijk uit mogen delen.
Commissie ‘Een Kilo Liefde’

Onderwerpen voor de voorbede
“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.” (Spreuken 15: 29)
Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten!
U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.
Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken.
Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente.
Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan.
Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten.
Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht.
Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 januari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund.
Dit keer noemen we het diaconale werk in onze eigen gemeente. Ook in onze gemeente zijn broeders en zusters (ouderen en jongeren) die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeenteleden te ondersteunen door middel van financiële ondersteuning of andere vormen van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45).
Keer op keer zijn wij verwonderd over en dankbaar voor uw gulle gaven en het vertrouwen wat u als gemeente in ons heeft. Het is ons voortdurend gebed dat God het diaconale werk in onze eigen gemeente blijft zegenen. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de gemeente.

Verjaringsfonds eerste kwartaal 2020
De opbrengst voor het eerste kwartaal 2020 is bestemd voor Stichting Jemima. Stichting Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank in Israël nabij Bethlehem. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg.
Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren. Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”.

Bezoek uit de gemeente
Bent u vaak alleen, of bent u nog samen, maar zou u het fijn vinden als zo nu en dan eens iemand vanuit de kerkelijke gemeente bij u op bezoek komt?
Of weet u wellicht iemand anders die ook wel een bezoekje zou willen ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden bij één van onderstaande dames. Namens de diaconie regelen zij het bezoekwerk.

• Voor wijk 1 oost: Mary van Wijngaarden, tel. 61 74 94
• Voor wijk 2 noord: Coby van Wijngaarden, tel. 61 61 98
• Voor wijk 3 zuid: Lian de Wit, tel. 61 74 42

Wij zijn ook nog op zoek naar dames/heren die bezoeken willen afleggen.
Heeft u tijd over en zou u weleens iemand van de kerkelijke gemeente willen bezoeken, meldt u zich dan aan bij één van de genoemde dames.

 

College van kerkrentmeesters

‘GEEF VOOR JE KERK’
De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. Continuïteit is hard nodig voor de toekomst. In 2019 konden we op u rekenen. U gaf gehoor aan onze oproep. U voorzag ons van voldoende middelen om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. In de wekelijkse erediensten spreekt God tot ons en hebben wij de gelegenheid om Hem te eren en elkaar te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof.
We hebben ook een opdracht om anderen te laten delen in de boodschap van de Bijbel, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit komt tot uitdrukking in het vele werk dat vanuit de kerk wordt georganiseerd, Kruispunt, Wegwijzer, de werkbank, de vele initiatieven vanuit de diaconie, het jeugdwerk, evangelisatie en nog veel meer.
We zoeken het contact en doen dat door de jaarlijkse rommelmarkten, de concerten in de kerken en de open kerkdagen die we organiseren.
Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De traktementen van onze predikanten, het salaris van de kerkelijk werker en de aanschaf van materialen voor club- en jeugdwerk. Daarnaast zijn er voor dit jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
Van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 31 januari 2020 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dan gaan weer veel vrijwilligers op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.

Namens het college van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring
Woensdagmorgen 15 januari staat een kringmorgen gepland. Dit keer zal het gaan over de ontmoeting met Melchizedek. Centraal staat het bijbelgedeelte uit Genesis 14: 17-24 en 1 Johannes 2: 15-17. We hopen iedereen te ontmoeten rond 09.30 uur.

Uitnodiging Vergadering Mannenvereniging
De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 86ste jaarvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 22 januari 2020 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.
De gastspreker op deze avond is ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: ‘Jezus huilde’. Een onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.
Jong en oud van harte welkom!
Ds. Van der Veen hield een aantal bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, Jezus huilde. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hoi jongens en meisjes,
De kerstvakantie is voorbij. Jullie gaan alweer naar school. Komende zondag, 12 januari, gaat de zondagsschool ook weer van start. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in De Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 23 januari in De Parel. Nadere informatie volgt nog.
de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers
Zondagmiddag nemen we als ambtsdrager afscheid van ouderling-kerkrentmeester A. de Jong en diaken D.W. de Jong. Br. J. Broer blijft nog een poosje totdat zijn vacature ook vervuld is. In de dienst wordt br. J. de Heer bevestigd als diaken, br. T. C. Meerkerk wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en br. A. Molendijk wordt bevestigd als ouderling. Tevens vindt de herbevestiging plaats van br. J. Egas, br. H.W.G. Kant, br. P. de Keizer (diaken), br. J. Poortvliet en br. K. Ruitenberg. Als kerkrentmeester begint br. A. de Jong aan een nieuwe periode. We zijn dankbaar voor wat de broeders, die afscheid nemen, mochten betekenen. Tegelijkertijd zijn we blij dat de Heere ook weer doorgaat met Zijn werk en dat broeders mogen toetreden tot het ambt en anderen aan een nieuwe periode beginnen. We wensen de broeders bij al het ambtelijke werk de zegen van onze God. “Dat zij hun ambt en plicht o Heer, getrouw verrichten tot Uw eer” (Morgenzang: 3 gewijzigd).
We lezen in deze dienst Johannes 21: 15-25. Petrus vraagt aan de Heere Jezus hoe het met Johannes zal gaan in de toekomst. En dan zegt de Heere Jezus in vers 22: Volgt u Mij. Deze woorden staan centraal in de dienst. Laten we met elkaar bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder ook voor de broerders die afscheid nemen en (her)bevestigd worden. Let er op dat de dienst begint om 16.30 uur. Voor de kleinsten is kinderoppas aanwezig.

Verkiezingen
Br. F.P. Schild heeft gemeend te moeten bedanken voor het ambt van diaken. Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen maar serieus overwogen in biddend opzien tot de Heere. De kerkenraad respecteert zijn beslissing en spreekt de wens uit dat hij hierop vrede mag ontvangen.
Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend, of de kerkenraad voegt namen toe aan de kieslijst, dan is een verkiezingsvergadering noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 10 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste tien lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 27 januari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet – Zijlweer 1. Wilt u deze verkiezing een plaats geven in uw gebeden?
de wijkkerkenraad

Beroep wijkgemeente 2 Noord
We leven mee met wijkgemeente 2 Noord nu er een beroep is uitgebracht op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De ontmoetingen zijn inmiddels geweest. We bidden ds. Bakelaar het licht en de leiding van Gods Geest toe. We hopen dat de vacature vervuld mag worden, maar we leggen het neer in de handen van de Koning van de Kerk.

Bijbelkring
Woensdagavond 15 januari komen we als bijbelkring weer bijeen in De Parel. We starten om 20.00 uur en aan de beurt is hoofdstuk 4 van het boekje. Dat hoofdstuk gaat over Nehemia 6: 1-19. Leest u het thuis alvast door? We hopen op en bidden voor een zegenrijke kringavond!

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor het collectedoel ‘geloven in Spangen’. Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt voor deze gaven!

Tenslotte
We kregen veel kerstkaarten en goede wensen toegestuurd. Dank daarvoor! We wensen u en jou ook de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Een bijzonder jaar voor jongeren die examen gaan doen, voor verschillende jonge stellen in onze wijk die gaan trouwen!
Het was fijn om in de afgelopen tijd veel samen op te trekken rondom de Schrift. Ook voor het nieuwe jaar kijk ik uit naar mooie diensten waarin we samen de Schriften lezen en door de kracht van de Heilige Geest de Heere zelf mogen ontmoeten in Zijn woord. Laten we net als Anna maar veel verwachting hebben van de Heere en Hem zoeken waar Hij te vinden is. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente. We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Beroepingswerk
Nadat het beroep op vrijdag 27 december j.l. aan ds. B.F. Bakelaar is overhandigd, mocht hij de zondag daarop tijdens de avonddienst reeds vanaf de kansel kennismaken met de gemeente. Tijdens deze dienst stond 1 Kronieken 17: 1-17 centraal. Ds. Bakelaar is ooit in 2003 eens vanuit zijn eerste gemeente Langerak in onze Oude kerk voorgegaan. Dit was echter zolang geleden, dat dit echt een eerste kennismaking met onze gemeente was.
Dinsdag 7 januari heeft hij de gemeente bezocht en heeft hij kennisgemaakt met de collega’s, de pastorie aan de Kemphaan bezocht en nader kennisgemaakt met het werk in de gemeente en de leden van de wijkkerkenraad.
Uiterlijk vrijdag 17 januari zal hij moeten beslissen op het door ons uitgebrachte beroep en we bidden van harte of onze Heer en Heiland hem een bevestiging op het uitgebrachte beroep mag geven zodat het een positieve beslissing mag worden. We leggen dit alles in Zijn handen, in het volste vertrouwen dat Hij voor onze gemeente blijft zorgen.

Verkiezingen
In de verkiezingsvergadering van maandag 6 januari zijn Martin de Beer en Johan van Kekerix verkozen tot het ambt van ouderling. Peter Cornegé en Peter de Jong zijn verkozen tot het ambt van diaken. Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk maandag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Cursus Hebreeuws
Na de functiewoorden en naamwoorden vraagt nu het werkwoord onze aandacht. In het bijzonder gaat het weer om de structuur en de stam.
De eerste cursusavond is op maandag 13 januari van 19.45 uur tot 21.30 uur in De Parel. De andere data zijn: 3 februari, 2 en 16 maart, 6 en 20 april en 18 mei.
Pareldienst 19 januari
Zondagavond 19 januari zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden. De voorganger in deze eredienst is dhr. Hans Maat en het thema is ‘Verlangen naar meer.
Sinds enkele jaren is hij de directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk’in Nederland. Hans is daarnaast ook oprichter van de band Sela en schrijver van vele liederen die we ook regelmatig in onze diensten zingen. Eerder werkte hij aan de bundel Op Toonhoogte, aan het Nieuwe Liedboek namens het moderamen van de PKN en maakte de bundel Hemelhoog van het Evangelisch Werkverband. Deze dienst is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
De digitale flyer en het programma staan op de website gezet. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. De zaaldeuren gaan om 17.30 uur open en iedereen is weer van harte welkom !
Commissie Pareldiensten

Kinderlied
In de bijbelklas gaat het zondag 12 januari over ‘het schaap dat zoek was’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat
‘Alle heiliging is er op gericht om staande te kunnen blijven in de dag van Jezus Christus’ wederkomst.’
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor ds. Bakelaar en zijn gezin om de leiding van de Heilige Geest van God in deze periode van overdenken, zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.
Wilt u bidden voor de kinderen op de Malediven? Zij zijn een kwetsbare groep en vaak het slachtoffer van mishandeling of geweld. (Gebedskalender Open Doors)
Als een oorlog voorbij is, blijven de herinneringen. Bid voor Bosnië en de (kleine) kerk daar; dat het Evangelie meer harten mag raken en verzoening brengt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Nieuwe indeling wijksecties
Eens per vijf jaar wordt gekeken of de secties in onze wijk nog van dezelfde omvang zijn. Dat is nu ook weer gebeurd. Met ingang van dit jaar is een herschikking ingevoerd.
De Plutostraat, Poolster, Saturnusstraat en Venusstraat ( nu wijk 3.3) worden nu wijk 3.6.
De Uranusstraat, Lekstraat, Lelystraat en Wibautstraat (nu wijk 3.5) worden nu wijk 3.7.
De Parallelweg gaat in zijn geheel behoren tot wijk 3.8.

Consistorievergadering
Maandag 6 januari hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot pastorale bezoeken doorgenomen. Soms is het jammer dat we te laat geïnformeerd worden omtrent het wel, maar vooral het wee, van onze gemeenteleden. Daarom het verzoek om tijdig de wijkouderling te informeren wanneer er zaken zijn die van belang zijn om bijstand te verlenen in het pastoraat.

Opvoedkringen
De eerste avond in het nieuwe jaar komt er weer aan. Een nieuw jaar… nieuwe kansen en voornemens voor wat betreft (geloofs)opvoeding. Voor hen die nog niet eerder aangehaakt zijn, bij deze nogmaals de uitnodiging; weet je van harte welkom bij één van de opvoedkringen!
Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com.

Leeftijd Hoofdstuk Datum+tijd Locatie
0-3 jaar H7: vertrouwen 16-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) Herman & Marjolein
4-7 jaar H5: Gastvrij gezin 23-01-2020 20.00 -22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) Eric & Arma
8-11 jaar H4: Moeilijke vragen 09-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) (al plaats gevonden)
12-16 jaar H5: Identiteit 30-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) De Parel

Bijbelstudiekring
Donderdag 16 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het 11e hoofdstuk van het boek ds. J. Belder waarin de tweede brief van Johannes centraal staat. Het thema is: ‘De waarheid in liefde zeggen’. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/gehoord
‘De nacht is vergevorderd, het is bijna dag. Het is bijna tijd! Nog maar even! De Heere Jezus vind ik eigenlijk aan de late kant, want ik had Hem al eerder terugverwacht.’

Tenslotte
De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. Het jaar 2020 zijn we ingegaan. Anno Domini, dat wil zeggen dat ook dit jaar het jaar van/voor de Heere is. Namens de kerkenraad de wens en bede voor u en jou dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in dit jaar. De genade en vrede van Jezus Christus zij met u allen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. Boven-Hardinxveld
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 11 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Gebedskring – Oude Kerk

Zondag 12 januari
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 13 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 15 januari
09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk Oost – De Parel

Donderdag 16 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit
20.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – Frederikstr. 16
20.00 uur Bijbelkring Wijk Zuid – De Parel
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 17 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

 

____________________________________________________

Algemene berichten

Blik op Maat
Het team van Blik op Maat bedankt u voor het brengen van de vele metalen naar de Spoorweg. Vorig jaar is ruim 67.000 kg verwerkt met een waarde van € 16.725,-. Afgelopen jaar mochten we giften geven aan o.a. Woord en Daad, Open Doors, MAF, GZB, De Parel, Stichting Moj Blizznji, Interlakes school Ethiopië, Dorkas Voedselactie, Commissie Oost-Europa, Lea van der Riet-Luijten en Stichting Buitenhof. Ook dit jaar staan de kruiwagens weer klaar. U kunt bij ons ijzer, aluminium, rvs, koper, lood, zink, computers, laptops, elektrisch gereedschap, pannen en kabels inleveren. Van beeldschermen, printers, waterkokers, koffiezetapparaten, koelkasten en diepvriezers is sinds kort alleen het snoertje geschikt. Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Paasproject De Lofstem
In het afgelopen jaar mochten wij op Stille Zaterdag ‘De Kruisiging’ (oorspronkelijk ‘The crucifixion’) van John Stainer uitvoeren. Een pittig, maar prachtig stuk.
Komend jaar hopen wij dit stuk nog een keer in zijn geheel uit te voeren, maar dit keer samen met koor ‘De Lofzang’ uit Gouda. Dit willen wij doen op zaterdagavond 11 april 2020 in de Grote Kerk van Sliedrecht. Arjan Versluis zal ons als organist begeleiden, Peter de Jong zal de tenorsolo zingen en Arjo Loeve de bassolo. Vanaf dinsdag 14 januari 2020 kunt u 13 repetities mee repeteren voor dit prachtige concert. Mocht u later in januari willen aansluiten dan kan dit, maar de uiterlijke datum om aan te sluiten is dinsdag 28 januari. Dit omdat u anders te veel heeft gemist. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 24,95 per persoon.

Vakantie Bijbelwerk instructie
Wil je meer tips voor jullie Vakantie Bijbel Werk? Ben je ook zo benieuwd naar het thema van 2020?
Kom dan naar één van de toerustingsmomenten en leer hier meer over! Hieronder de data van deze momenten.
Donderdag 23 januari 2020 – Rouveen (avondprogramma)
Zaterdag 8 februari 2020 – Barneveld (ochtendprogramma)
Vrijdag 14 februari 2020 – Ridderkerk (avondprogramma)
Meer info en aanmelden op www.hgjb.nl/vbw.

Reis mee met de GZB
Al plannen aan het maken voor het nieuwe jaar? Aan het dromen over zonnige oorden, mooie bergwandelingen en verre reizen? Dat kan met GZB-Experience! Maar met Experience biedt de GZB veel meer dan zomaar een reis. Het is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met christenen in bijvoorbeeld Nepal, Nicaragua of Frankrijk. Hoe geven zij handen en voeten aan hun geloof? En wat kunnen wij daar van leren? Ga mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!
Eén van de reizen gaat naar Nepal en vindt plaats van 26 oktober t/m 7 november 2020. De reis staat in het teken van een trektocht door de Himalaya. We lopen niet zomaar een route. Jiwan is één van de gemeentestichters van de GZB in de Himalaya. Samen met hem trekken we de bergen in en gaan we langs gemeenten die hij heeft gesticht. Ook bezoeken we plekken waar nog geen gemeente is. Geniet van de prachtige uitzichten en maak kennis met de nog jonge kerk in het hindoeïstische Nepal.
De reis naar Nepal is een sponsorreis. Dat betekent dat je minimaal € 500,- extra meeneemt voor het GZB-programma in Nepal. Kijk voor een volledig overzicht van alle reizen en om je aan te melden op www.gzbexperience.nl.

 

____________________________________________________

Varia

Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard &Vijfheerenlanden (DMW)
Het DMW staat op het giftenplan van de diaconie. Hieronder informatie over het DMW.
Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats.
De hulp die het DMW aanbiedt is kosteloos. De hulpverlening van het DMW wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door een aantal plaatselijke, kerkelijke gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties. Ook uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!
Hulpaanbod
Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Dit is het aanbod van christelijke hulp:
• Individuele begeleiding
In individuele gesprekken met mensen van alle leeftijden inventariseren wij de problemen, zoeken we naar de oorzaken, ondersteunen we mensen bij het vinden van (nieuwe) manieren om met hun problemen om te gaan en geven we concrete adviezen.
• Relatietherapie
Door middel van relatiegesprekken waar beide partners aan deelnemen helpen wij om samen beter met elkaar te communiceren, daardoor elkaar weer te gaan begrijpen en weer betrouwbaar te worden voor elkaar.
• Familie & Gezinstherapie
Soms brengen ruzie, verwijten en verschil van mening veel verwijdering in gezinnen en families. Al is dat vaak niet gemakkelijk, wij willen ons inzetten voor herstel van vertrouwen. We doen dat door het voeren van gesprekken met gezinnen en familieleden. Soms eerst apart van elkaar, maar altijd met het doel om weer gezamenlijk in gesprek te komen.
• Jeugdproblemen
Tieners en opgroeiende jongeren komen soms lastige hobbels tegen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Afhankelijk van de wens van de jongere voeren wij individuele gesprekken of gesprekken waarbij ouders of vrienden aanwezig zijn.
• Opvoedingsondersteuning
Ouders helpen wij bij vragen over de opvoeding door middel van opvoedingsondersteuning. Bij voorkeur betrekken we daarbij zowel de vader als de moeder.
• Cursussen en gespreksgroepen
Een deel van de hulp die wij bieden vindt plaats in groepsverband. De deelnemers aan een cursus leren van elkaar en stimuleren elkaar. Voor verschillende soorten problemen zijn er cursussen beschikbaar.
• Hulpvraag door ambtsdrager
Een ambtsdrager staat dicht bij mensen en komt veel situaties tegen in zijn kerkelijke gemeente. In het bieden van goede pastorale zorg kan een ambtsdrager voor ingewikkelde vragen komen te staan. Vanuit onze deskundigheid en onze ervaring met psychosociale en relationele problematiek geven wij ambtsdragers graag zorgvuldig advies. Zij kunnen geheel anoniem en vrijblijvend met ons overleggen.
Voor meer informatie zie de site van DMW: http://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/sliedrecht

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen
Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bijbel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels kunnen worden uitgedeeld in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kunnen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u mee?

Hoe werkt het?
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 21 maart 2020 van 10.00 tot 14.00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Actie van HVC
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20 jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

 

Zondag 12 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 19
10.45 uur wijk 2 Noord, prop. H. Meijer, Zoetermeer
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt,
Ridderkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk
16.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging
ambtsdragers

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Monica Buijk, Sanna de Jong, Groep B: Annette Teeuw
10.45 uur: Groep A: Joyce Versluis Lange, Deborah Bijkerk, Groep B: Marja van de Wetering
Nieuwe Kerk: 09.30 uurL: Marianne van Milligen, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter
16.30 uur: Linette Pijl, Gerlinde Poortvliet, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 26: 8
avonddienst: Gebed des Heeren: 3

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdragers
18.00 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Friedenstimme
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Elsja Blom, Annelies Boot, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43