Kerkblad 75-27

Goede voornemens

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6: 8)

____________________________________________________

De jaarwisseling ligt al weer enkele weken achter ons. Misschien bent u ook één van die mensen die zich hebben voorgenomen om het nieuwe jaar goed te beginnen. Sommige mensen nemen zich voor om bepaalde slechte gewoonten voortaan na te laten, terwijl anderen zich voornemen om juist iets goeds aan te pakken.

Maar hoe beoordeel je wat slechte of goede gewoonten zijn? De media proberen ons daarbij een handje te helpen. Denk alleen al aan de adviezen die we het laatste jaar te horen kregen i.v.m. klimaatproblemen, gezondheid enz. Het zal wel goed bedoeld zijn maar dit soort voornemens hebben vaak weinig te maken met je geloofsovertuiging. Als gelovigen hebben we daar toch belangrijkere maatstaven voor. Gods Woord geeft ons allerlei goede voorschriften voor ons leven. Zo kennen we de tien geboden, de Bergrede e.d. Zowel in de Evangeliën als in de brieven van de apostelen wordt de toepassing van deze richtlijnen voor ons leven uitgewerkt.

In het OT traden regelmatig profeten op om Israël te wijzen op het onderhouden van Gods geboden. Dat maakt duidelijk dat het kennen van Zijn geboden niet meteen inhoudt dat ons doen en laten daarmee in overstemming is. Vandaar de profetische waarschuwingen enerzijds en hun adviezen om je gedrag ten goede te veranderen anderzijds. Een voorbeeld van zo’n geestelijk advies is de tekst hier boven. Als we dit advies ter harte willen nemen moeten we wel eerlijk naar onszelf kijken. Eerlijk jezelf beoordelen is echter niet zo eenvoudig. We zien onze eigen fouten soms niet of zijn geneigd ze goed te praten. Maar ondanks dat, kunnen we wel beamen dat ons leven niet altijd in overeenstemming is met wat Micha ons hier voorhoudt.

In het hoofdstuk waarin Micha dit advies geeft, gaat het over een symbolische rechtszaak die God voert met zijn volk Israël. In de voorafgaande hoofdstukken heeft Micha verschillende oordelen aangekondigd. Die zijn Gods reactie op het wangedrag van Zijn volk. Maar in het eerste deel van hoofdstuk 6 vraagt God zich af, wat voor redenen Israël heeft om niet naar Hem te luisteren. Waarom hebben ze Zijn geboden niet in acht genomen? Heeft God hen soms slecht behandeld? Namens God brengt Micha dit zo onder woorden: “Mijn volk wat heb ik U aangedaan, waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij”! (vers 3). Er volgt geen antwoord van het volk. Dan wijst God op de goede dingen die Hij voor hen heeft gedaan toen Hij Israël uit de slavernij van Egypte heeft verlost. Het staat er niet bij, maar het volk lijkt in te zien dat ze geen argumenten hebben om God de rug toe te keren. Daarom vragen ze zich af, bij monde van Micha, hoe ze hun fouten goed kunnen maken tegenover God. Kan dat wellicht met overdreven hoeveelheden offers, misschien zelfs met kinderoffers?  Micha reageert daarop met de tekst die hierboven staat. Hij wijst daarmee onze menselijke voornemens af om via eigen gekozen vroomheid de weg tot God te effenen. Die lopen altijd op niets uit. In Psalm 51: 18 zag David ook in dat offers zijn zonde niet konden goed maken. Ook Paulus is vastgelopen  met eigen gekozen vroomheid. (Filippenzen 3: 7). Kortom als we nadenken over goede voornemens moeten we die kant niet op.

Micha geeft ons in deze tekst een duidelijke samenvatting van alles wat God van ons vraagt. Zou dit misschien een goed voornemen kunnen zijn voor het nieuwe jaar…?

Wat de begrippen ‘recht doen, goedertierenheid en ootmoed’ betekenen, wordt op vele plaatsen in de Bijbel uitgelegd. We kunnen ons daarom niet beroepen op onkunde als deze dingen in onze geloofspraktijk niet altijd tot uiting komen. Want zelfs als we onze keuze van goede voornemens ontlenen aan de Bijbel, worden we geen perfecte christenen. Het is zoals de apostel Jacobus ons voorhoudt dat wij in vele opzichten struikelen. We blijven daarom steeds aangewezen op het volbrachte werk van onze Heiland. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5: 21).

     Als wij wandelen met Hem,

     op zijn Woord afgestemd,

      wat een licht werpt Hij dan op de weg.

     Hij bewaart en behoudt,

     wie zich Hem toevertrouwt

     en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.  (Uit aller mond 264: 1)

Piet den Breejen

Algemene berichten

 Werelddag Woord & Daad

Zaterdag 18 januari vindt de Werelddag plaats, georganiseerd door stichting Woord & Daad, in de Midden Nederlandhallen in Barneveld. Het programma van deze dag biedt sprekers uit binnen- en buitenland en heeft een Afrikaans tintje. De Werelddag vertelt verhalen over extreme armoede én hoop. Eén van de sprekers is Mifta Seid (25) die als arts werkzaam is in een ziekenhuis in Ethiopië. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie levert een bijdrage over ‘De kracht van het evangelie’.

De Werelddag biedt een gevarieerd programma voor het hele gezin (10.15-15.00 uur), met een tienerprogramma en een kinderprogramma. In hun programma’s kunnen kinderen en tieners ook vragen stellen aan Mifta Seid. Een Afrikaans getinte belevingsmarkt en de veiling maken deel uit van het middagprogramma. Bezoekers kunnen zich vooraf opgeven (gratis) via https://www.woordendaad.nl/werelddag/

 Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld organiseert dinsdag 28 januari a.s. een Israëlavond. Spreker is ds. C.J. Overeem uit Woerden. Het onderwerp is: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Ds. Overeem is bestuurslid van Stichting Centrum voor Israëlstudies. (CIS). In CIS participeren drie partijen: Christelijke Hogeschool Ede, Deputaten Kerk en Israël van de Christelijk Gereformeerde kerken en Gereformeerde zendingsbond (GZB). Het karakter van de Joods-Christelijke ontmoeting zoals het CIS nastreeft, wordt gekenmerkt door: luisteren, dienen en getuigen. De kerkorde van de PKN spreekt in haar eerste artikelen over onopgeefbare verbondenheid die de kerk met Israël heeft. Die verbondenheid wordt namelijk niet bepaald door de mate van sympathie, die wij wel of niet hebben, maar door het handelen van de God van Israël, die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. Kom naar deze leerzame avond, iedereen is hartelijk welkom.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden voor het werk van het CIS in Jeruzalem. In de pauze of na afloop kunt u producten kopen uit Israël.

Open Doors

Schrijven

Van een bemoediging aan vervolgde christenen.

Bidden

Voor onze vervolgde zusters wereldwijd.

Overdenken

Van een Bijbelgedeelte en daarover in gesprek gaan.

Zingen

Tot eer van God

 

Schrijf-en gebedsochtend

Wanneer: Vrijdag 7 februari 2020

Waar: Kemphaan 10

Tijd: 9.15 (inloop v.a. 9.00) -11.30 uur

Contact: gerlindederover@hotmail.com

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

Vertrouwenspersonen in onze gemeente

In onze gemeente zijn er per wijkgemeente vertrouwenspersonen aangesteld. In de Algemene Kerkenraad is besloten om naast de door de wijkkerkenraad benoemde personen ook twee vertrouwenspersonen (een echtpaar) te benoemen voor de gehele gemeente. Wat is de functie van een vertrouwenspersoon? De kerkelijke gemeente wil een veilige plaats voor iedereen zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. De kerk bestaat uit mensen die aan verleidingen bloot staan en fouten kunnen maken, ook leden van de kerk die een kerkelijke functie of ambt vervullen. Ook in onze gemeente kan sprake zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag door iemand die een kerkelijke functie bekleedt. Hierbij kunt u denken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook aan pesten, discriminatie, agressie, intimidatie of manipulatie. Soms is het ongewenste gedrag overduidelijk aanwezig, maar het kan ook heel subtiel zijn. Voor mensen die hiermee te maken hebben (gehad) of die het bij derden signaleren hebben de wijkkerkenraden interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben als taak het bieden van eerste opvang en begeleiding: een luisterend oor, adviseren over het wel of niet nemen van verdere stappen en hulp bij het doorverwijzen naar eventuele hulpverlening. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zullen geen verdere stappen ondernemen zonder overleg met de betrokkenen.

De Algemene Kerkenraad heeft voor onze gemeente dhr. en mw. J. Teeuw, Thorbeckestraat 40 aangesteld als intern vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken per mail via vertrouwenspersoonak@hghg.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 0184-62 12 26.

Door de wijkgemeente zijn benoemd;

Wijkgemeente 1 Oost, dhr G. Boer, vertrouwenpersoon.oost@hghg.nl, 0184-61 72 50.

Wijkgemeente 2 Noord, dhr P. de Groot, vertrouwenspersoon.noord@hghg.nl, 06-20 44 40 31.

Wijkgemeente 3 Zuid, dhr. M. de Bruin, vertrouwenspersoon.zuid@hghg.nl, 06-20 98 47 29

Voor het jeugdwerk in de gemeente zijn aangesteld Marius en Linda van Wijngaarden, vertrouwenspersoon.jeugd@hghg.nl, 06-22 76 06 35.

Naast de vertrouwenspersonen van de gemeente bestaat ook het interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (SMPR) http://www.smpr.nl/. Hier kunt u terecht wanneer u uw verhaal liever doet aan iemand buiten de gemeente.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Ontmoetingsavond donderdag 23 januari

De vijfde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 23 januari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door ds. Van de Voorde, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. Both ons meenemen met een presentatie over de Leprazending. Hij heeft bijna 25 jaar met Leprazending gewerkt als arts en als leidinggevende en wil ons graag vertellen over wat lepra doet met mensen en over het werk van Leprazending. Al eeuwen lang lijden veel mensen aan deze ziekte. De wereld heeft lang moeten wachten op goede medicijnen. Maar met goede medicijnen alleen wordt de strijd tegen lepra niet gewonnen. Dr. Wim van Brakel, een van de lepraspecialisten in Nederland, vertelde onlangs een ander verhaal over lepra. De wereld gezondheidsorganisatie denkt dat de ziekte in 2035 niet meer overgedragen zal worden. Hoe dat kan, vertelt hij graag over op deze ontmoetingsavond. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– 20 februari: Stichting SIMAV Molens

– 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

 Gezocht: schilder en vertrouwenspersoon

Voor het onderhoud van De Parel werken we met een groep enthousiaste vrijwilligers. Omdat ook het schilderwerk aan de binnenkant (muren en posten) hier en daar weer wat onderhoud nodig heeft zoeken we een vrijwilliger die ervaring heeft met schilderen en af en toe wat uurtjes over heeft om in De Parel aan de slag te gaan. Loop even binnen als je hiervoor interesse hebt of bel naar 0184-61 25 70.

Verder zoeken we voor ons team van ongeveer 20 medewerk(st)ers een vertrouwenspersoon. Gezien het feit dat het team met name uit vrouwen bestaat, hebben we een lichte voorkeur voor een vrouwelijk persoon met een HR-achtergrond. Ben jij die persoon die zich hiervoor beschikbaar wil stellen, laat het ons weten via info@deparel.nl.

de beheercommissie

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 4e kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

179.208

170.000

9.208

Giften

6.890

6.000

890

Overige collecten

11.779

10.000

1.779

Erfenissen en legaten

 

3.000

-3.000

Totaal

197.877

189.000

8.877

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

 Vrijwillige bijdragen

In 2019 is € 344.632 ontvangen. Dat is meer dan het begrote bedrag (€ 320.000) en ook meer dan het toegezegde bedrag (€ 336.986). Daarvoor zijn we zeer dankbaar.

de kerkrentmeesters

Evangelisatie

Uitzwermavond

Dinsdag 21 januari is het weer zover. Uitzwermen, op pad gaan, langs de deuren gaan. Wat voor deuren? Van mensen zoals u en ik. Is dat zo? Er is echter een groot verschil. Als Christenen leven wij met de bijbel. Door het woord van God leren wij Christus kennen. Waar wij aanbellen, wordt in veel gevallen de bijbel niet meer gelezen. Dan leef je ook niet dicht bij God. Daarom gaan we steeds op pad om de boodschap van geloof, hoop en liefde over te brengen.

Gaat u mee, u bent welkom vanaf 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We drinken een bakje koffie of thee met elkaar, lezen een stukje uit de bijbel, luisteren naar een korte inleiding en gaan dan met elkaar in gebed en bidden of God met ons mee wil gaan.

Gaat u ook mee, u mag ook alleen naar de opening komen. Wilt u voor ons bidden, het gebed van een gelovige vermag veel. We zien u graag tegemoet.

de evangelisatie commissie

kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 22 januari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal behandelen we Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom.

Uitnodiging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 86ste jaarvergadering die gehouden zal worden op  woensdag 22 januari 2020 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur. De gastspreker op deze avond is ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: ‘Jezus huilde.’ Een onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.

Ds. Van der Veen hield een aantal Bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, ‘Jezus huilde’. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan. Jong en oud van harte welkom!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 23 januari komt de Bijbelgesprekskring bijeen op Blauwe Reiger 4, bij de familie IJzerman. Dick Klein zal de inleiding houden over 1 Samuel 3 en 4. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Lijkt het jou leuk om te helpen met

het decor, Kleding maken, een toneelstuk instuderen

Ben je hiervoor beschikbaar in maart en april

en ben je 14 of ouder?

stuur dan een mailtje naar

ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Met vreugde denk ik terug aan afgelopen zondag. De broeders J. de Heer, T.C. Meerkerk en A. Molendijk werden bevestigd in het ambt. De broeders J. Egas, H.W.G. Kant, P. de Keizer, J. Poortvliet en K. Ruitenberg werden opnieuw bevestigd in het ambt. Ook stonden we stil bij de nieuwe periode die broeder A. de Jong is in gegaan als kerkrentmeester. De tekst voor de prediking was Johannes 21: 22 ‘Volgt u mij!’.

Komende zondag hoop ik in de avonddienst voor te gaan. Het zal dan een leerdienst zijn waarin zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde is. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Velen hebben een vaag beeld bij de persoon van de Heilige Geest. Het is goed om scherper te krijgen wie Hij is en wat Hij doet, opdat we ontdekken hoe Hij in ons leven werkt en God verheerlijkt!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 23 januari komen we weer bijeen in de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur.

‘Karaktervorming’, is het thema van deze avond. Is het mogelijk om als ouder een bijdrage leveren aan de karaktervorming van je kind? Hoe dan? Wat is dan belangrijk, in het licht van de Heere zelf? Alle ouders met kinderen tot en met 12 jaar van harte welkom!

Gift

Br. H.W.G. Kant en br. A. Ritmeester ontvingen op huisbezoek € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Wij moeten gewoonweg gehoorzamen en alle gevolgen aan Hem overlaten. Hoed je voor de neiging God voor te schrijven wat er gebeuren moet wanneer je Hem  gehoorzaamt.’ (Oswald Chambers)

Tenslotte

Vorige week lag mijn mail er een aantal dagen uit. Ik kon geen mailtjes versturen en geen mailtjes ontvangen. Lekker rustig, was mijn eerste reactie. Na een poosje begon ik me ook wel wat zorgen te maken. Welke berichten miste ik? Waren er dringende (pastorale) berichten bij? Hoe is dat in het geestelijk leven? Worden we onrustig als de boodschap van God niet binnenkomt in ons hart, in ons leven? Maken we ons zorgen? Of missen we eigenlijk niets en gaan we op in het leven hier en nu? Eerlijk gezegd is dat wel wat kortzichtig. Beter is het om de binnenkamer op te zoeken en het aangezicht van de Heere te zoeken. Ook al lijkt de Heere zich te verbergen, dan toch te bidden: Heere spreek tot mijn ziel. ‘Leer mij o Heer’, de weg door U bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met Goddelijk bestraald, dan zal mijn  oog op Uwe wetten staren’ (Psalm 119: 17). Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland visser der mensen

Overleden gemeenteleden

In de wijkkerkenraadsvergadering is gesproken over de wijze waarop we als wijkgemeente aandacht besteden aan de overleden gemeenteleden. Zoals bekend wordt elk overlijden uit de hele gemeente afgekondigd. Aan de nabestaanden wordt gedacht in de voorbeden. De wijkkerkenraad heeft besloten om voortaan bij elke afkondiging van overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, hieraan aandacht te besteden in het zingen van de voorzang. Dat betekent dat de voorzang in dat geval zal worden aangepast. De voorzang wordt niet aangepast bij de afkondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de andere wijkgemeenten.

de wijkkerkenraad  

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bevelen de zieken en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht bij een huisbezoek € 20,- ontvangen voor de kerk.

Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens een huisbezoek € 20,- ter vrije besteding.

Ouderling Matthijs van den Bos ontving € 15,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gaven!

Beroepingswerk

Op het moment, dat we dit bericht schrijven, is er nog niets bekend, hoe de uitslag op het uitgebrachte beroep aan ds. Bakelaar zal zijn. We bidden dat hij een bevestiging op het beroep mag ontvangen, zodat hij dat ook aan kan nemen. Op het moment van verschijnen van dit kerkblad, verwachten we die uitslag wel binnen te hebben. We leggen het in de handen van onze God, die zeker ook naar onze gemeente zal omzien, hoe de uitslag ook mag zijn.

Verkiezingen

Helaas hebben de broeders Johan van Kekerix, Koetshuis 19, verkozen tot het ambt van ouderling en Peter Cornegé, Nieuweweg 127, verkozen tot het ambt van diaken, hun verkiezing niet kunnen aannemen. Dit betekent, dat er een volgende verkiezingsronde voor één ouderling en één diaken moet worden gehouden.

Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 27 januari a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 10 februari een verkiezingsvergadering gehouden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 23 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 19 januari ‘Jezus helpt twee zieken’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 482: ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren.’

Citaat

‘Gehoorzaamheid aan Jezus’ roepstem is nooit een daad  van de mens zelf.’  Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

Wilt u bidden voor de kerkenraad dat de voortdurende vacatures vervuld mogen worden.

Bid voor christenen in Nigeria die te maken hebben gehad met aanvallen. Bid dat ze deze traumatische gebeurtenissen kunnen verwerken en nieuwe hoop en moed ontvangen. (Gebedskalender Open Doors)

De regio Oost-Congo wordt geteisterd door armoede en geweld als gevolg van stammenconflicten, waarbij soms groepen mensen worden uitgemoord. Ook steekt ebola geregeld de kop op. Dank en bid voor de zendingswerkers daar, de familie Godeschalk en de familie Folmer, voor wie de werkomstandigheden zwaar zijn. (Gebedskalender GZB)

Pareldienst

Zondagavond 19 januari zaal D in De Parel.

18.00 uur. De deuren van de zaal gaan om 17.30 uur open, om 17.45 uur start het voorprogramma.

De heer Hans Maat uit Veenendaal

Het thema is ‘Verlangen naar meer’

 De band ‘Quest’ zal deze avond de muzikale begeleiding verzorgen.

Er zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om mee te bidden.

Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Iedereen is van harte welkom!

Op de website staat de flyer om te gebruiken om iemand uit te nodigen. Ook komt daaronder het programma te staan voor iedereen die thuis live of      later wil meeluisteren.

De data voor de Pareldiensten van de 1e helft van dit jaar zijn: 16 februari, 15 maart, 10 mei, 24 mei en 21 juni.           

de Commissie Pareldiensten

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende erediensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Maar de Heere ziet het wel. Hij gaat een weg met elk mens. En wat kan de weg soms anders gaan dan wij denken en hopen. Wat kan dat veel in ons hart teweegbrengen. David geeft ons een goede raad (en God is het er mee eens want Hij heeft het laten optekenen in Zijn Woord): “Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.”

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek een gift van €10 voor de restauratie van het orgel.

Ouderenpastoraat

In 2020 zullen alle ouderen van 75 jaar en ouder weer bezocht worden. Dat zijn er in totaal 164. Dankbaar zijn wij als kerkenraad dat de seniorenbezoekbroeders L. de Groot en W. de Nijs een groot deel van deze bezoeken voor hun rekening nemen.

Afscheid

Zondagavond 19 januari nemen we afscheid van de broeders J.W. Arkeraats, M.M. Corbijn, J.T. Nederveen, A.W. Trapman en H. Wijnja. Wij danken de broeders voor hun werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk drie hebben verricht. En dat op de verschillende terreinen waarop jullie bezig mochten zijn. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was om bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders M. de Bruin, L.H.Y. Eskes, L.J. van Gelder, A. de Hek, H.J. van Hoeven, A. Kazen, J.P. Teeuw en R. Vlot zullen in de avonddienst van 19 januari (her)bevestigd worden in het ambt van ouderling en de broeders A. Bijkerk, J.W. Buijk en G.P. Cluistra in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem en waar de gehele kerkenraad ook ernstig om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te mogen zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente, Die ons riep. Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed, want wij kunnen het niet alleen.

Gelezen/gehoord

‘Geloven = ogen dicht en oren open.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 18 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 19 januari

14.15 uur             Zondagsschool

 Maandag 20 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 21 januari

19.30 uur             Uitzwermavond – zaal Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

Woensdag 22 januari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag.23 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.15 uur             Afscheidsavond zondagsschool – De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk 3 Zuid, 4-7 jaar

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding wijk 1 Oost – Nieuwe kerk

 Vrijdag 24 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R Verkaik

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb 19.30 uur        JV Ichthus –  De Parel/Wagon

____________________________________________________

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 28 januari 2020

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Ook in het nieuwe jaar hopen we als moederkring elkaar weer te ontmoeten rondom het Woord en elkaar te bemoedigen en met elkaar na te denken over de dingen die er in onze gezinnen aan de orde komen. We hopen dat ook ‘nieuwe moeders’ de weg naar deze kring gaan vinden. Juist vanwege de specifieke vragen die er in jouw gezin leven vind je bij anderen (h)erkenning.

Wil je eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615.70.58 of Marjan Rietveld 078-615.65.96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Gastvrouw of stafvervanger

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen dat ze na een verblijf sterker, maar vooral ook met nieuw perspectief, naar huis gaan. Gea is één keer per veertien dagen gastvrouw. Ze vertelt dat ze na haar dienst altijd verwonderd en dankbaar naar huis rijdt. Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luisteren, liefdevolle aandacht geven, met iemand bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar ook iets praktisch oplossen. Het is een mooie taak in een stukje van Gods Koninkrijk.

Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse?  Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl.

Instrumentaal concert met take five

Zaterdag 15 februari 2020 wordt in de Hervormde Kerk van Stolwijk een bijzonder instrumentaal concert gegeven. Aan het concert werkt het esemble ‘Take Five’ mee. Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit), Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma is heel divers: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het hele gezin. De groep ‘Take Five’ maakte inmiddels drie cd’s. De eerste twee cd’s werden genomineerd voor een Zilveren Duif en kregen lovende recensies in de pers. Take Five treedt regelmatig in het hele land.

Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte mee aan diverse cd-opnamen. Samen met Jan Peter Teeuw maakte hij vier cd’s in de serie ‘Leon in Concert’.

Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de Zeeuwse muziekschool bij Myra van Groendael, Arjan Kik en Annemarie Swimmen. Ze speelde in diverse orkesten en werkt geregeld mee aan concerten en zangavonden. In 2019 maakte ze haar eerste solo-CD.

Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het conservatorium in Den Haag. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. In 2002 richtte hij het Kurios Klarinet Kwartet op. In 2018 verscheen zijn eerste solo-CD.

Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans en Rinus Verhage. Hij studeerde aan het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in Brouwershaven en Haamstede. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen en is dirigent van een zevental koren.

Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als als koorbegeleider. Van zijn hand verschenen diverse bundels met koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012). Daarnaast is hij dirigent van vier koren.

Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is € 7,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen), met een maximum van

€ 20,- per gezin. Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici, waaronder uiteraard de nieuwe cd ‘Wintertime’. Ook zijn diverse bundels (instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter te koop.  Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl

Oikocredit: laagste risico-indicatie en hoog sociaal rendement

De diaconie beheert het geld dat de gemeente bij elkaar brengt. Niet al dat geld wordt direct besteed. Vandaar dat een gedeelte ondergebracht is bij Oicocredit. Wat er met dat geld gebeurt, leest u hieronder:

Terwijl de wereld van het ene naar het andere sportieve hoogtepunt rent (EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France), wordt en op andere terreinen ook records gebroken. Misschien nog wel veel belangrijkere records. Nog nooit werden zo veel mensen in arme landen door microkrediet bereikt. Met een kleine lening kunnen ze een betere toekomst voor hun kinderen creëren. Kinderen kunnen naar school en krijgen betere gezondheidszorg. En dit alles zonder subsidies en zonder de steeds verder opdrogende geldstroom uit de potjes van ontwikkelings-samenwerking. Nee, ze doen het allemaal zelf. Deze mensen lenen een klein bedrag, vaak niet meer dan 100 Euro, om een eigen bedrijfje op te zetten en daarmee in hun eigen onderhoud te voorzien. Ongeveer 98 procent van de microkredietleningen wordt netjes, met rente, terugbetaald. Zijn dat niet grotere prestaties dan die van topsporters die met grote subsidies van overheden en bonden kunnen werken?

De ware kampioenen zijn dus al die miljoenen mensen die hun lot in eigen handen nemen. Oikocredit helpt ze daarbij. Niet met subsidies en sponsorcontracten maar met een eenvoudige lening. Omdat het geld terugkomt, kan het daarna weer aan iemand anders worden uitgeleend.

Oikocredit is door de Wereldraad van Kerken opgezet om mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden het heft in eigen hand te nemen. Dat doet Oikocredit al 37 jaar. Omdat Oikocredit geen giften geeft, maar leningen verstrekt, hoeft Oikocredit u niet om een gift te vragen. U kunt wèl overwegen een deel van uw spaargeld te investeren in Oikocredit. Oikocredit Nederland Fonds (ONF) heeft de laagst mogelijke risico-indicatie (nr. 1 op een schaal van 7). Dit, omdat het Oikocredit Nederland Fonds al sinds haar oprichting (achttien jaar geleden) een stabiel dividend uitkeert van 1,55 procent.

Laat u van uw beste kant zien en beleg in het Oikocredit Nederland Fonds! U maakt dat mensen het beste uit zichzelf halen. Een mooie gedachte en een christelijke daad om daaraan bij te dragen!

Zie www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met het kantoor in Utrecht 030-234 10 69)

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 19 januari 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconaal project HGJB – Geef hoop!

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Corine Ritmeester, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. D. Hoolwerf, Stellendam

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 20

 DE PAREL

18.00 uur   dhr. Hans Maat, Veenendaal

Collecten

Morgendienst:   1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – energiekosten

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

 Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Julia van Herwaarden

Groep B: Linda van Wijngaarden, Elsa Visser

10.45 uur: Groep A: Denise de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg,

Methilde de Ruiter, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 3

avonddienst: Psalm 45: 7

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.