Kerkblad 75-28

‘De Man in het achteronder’

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?” (Markus 4: 40)

____________________________________________________

Lezen: Markus 4: 35-41

Het werd avond. De Here Jezus had de hele dag gepredikt. Hij sprak diepe woorden in de vorm gelijkenissen. Laten we in het schip gaan zei Jezus en overvaren naar de overzijde, het land van de Gadarenen. Een woest gebied, maar in ieder geval rustig. Geen mensen om Hem heen. Hij had behoefte aan rust. Zo voeren ze weg van de oever, het meer op, de nacht in.
Een aantal van de discipelen waren ervaren vissers. Ze waren gewend aan het varen in de nacht. Ze kenden het meer, met zijn verraderlijke winden en zijn gemene golfslag.
Jezus was moe, hij ging in het achterschip liggen en viel in slaap. Plotseling stak de wind op, en de wind werd een storm. De discipelen waren wel wat gewend, en ze zullen niet zo snel in paniek zijn geraakt, maar deze keer was het wel een zware storm. Dit hadden ze nog niet meegemaakt.
Bij een zware golfslag werd dit soort lichte houten schepen gedragen door de golven en ze lagen als een meeuw op het water. Maar nu leek het wel of de golven van alle kanten kwamen. Ze sloegen over het schip en het schip dreigde vol te lopen. Ze hoosden wat ze konden, maar de situatie werd kritiek.
En Jezus sliep. Hij was zo moe dat hij door de storm heen sliep. Hij sliep met recht de slaap der rechtvaardigen. Hij lag en sliep gerust. De doodsbange discipelen maken Hem wakker. “Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?”. (vs. 38) ‘Hoe kunt U slapen, terwijl ons leven wordt bedreigd’. En Jezus stond op. Hij stond rechtop in het schip. Rustig en beheerst als Heerser over zee de wind en de golven. Hij bestrafte de wind en het water, de storm ging liggen en het water werd weer rustig.
Er kwam een grote stilte staat er, alsof wind en golven zich schaamden.
Ik vraag me af of dit een gewone storm was. Misschien was het een storm die werd opgewekt door de machten van de duisternis. Een poging om Jezus te laten verdrinken, of in ieder geval zijn discipelen? Satan weet dat hij heeft te doen met de Almachtige, Jezus was immers ook God. Maar de wind en de zee, of misschien in dit geval satan moet Hem gehoorzamen. Aan Hem is alles onderworpen.
Zo vergaat het ons soms ook. Als ons levensschip terecht is gekomen in zo’n demonische storm, zodat het lijkt alsof je bent prijsgegeven aan de wind en de golven. Als ons schip dreigt vol te lopen, als al Zijn golven over ons heen gaan. Dan kunnen we misschien zelfs nog de troost hebben dat het Gods golven zijn en dat Zijn beproevingen ons ten goede zijn, maar soms zijn er zoveel zorgen en problemen, dat we wanhopig uitroepen, ‘Heere red ons, wij vergaan’.
Hoever moeten we neerzinken in ons verdriet, onze zorgen, onze zonden, voordat we roepen om Jezus?
Alleen als we totaal vastzitten, en we met al ons geploeter ook bijna geen geloof meer over houden, dan herinneren we ons die Man in het achteronder van ons bestaan. We zijn Hem misschien allang vergeten en hebben allang afscheid van Hem genomen. Misschien willen we Hem niet eens meer kennen en zijn we boos op God om alles wat ons overkomt.
Heere, red ons want wij vergaan! Ieder die vanuit de nood van haar of zijn bestaan roept tot die ‘Man in het achteronder’ zal worden gehoord. Misschien veranderen de omstandigheden niet en verdwijnen de moeiten en het verdriet niet, maar de wind en de golven van wanhoop die ons zo konden teisteren worden door Hem gestild. Hij leert ons te vertrouwen op Hem en ons leven over te geven in Zijn handen. De discipelen waren ook niet direct aan wal, alleen de wind en de golven gingen liggen! Maar er kwam rust en stilte, ook in hun gemoed.

Zo wil God ook stilte en rust geven in ons gemoed, als we overweldigd dreigen te worden door verdriet of zorgen. Ook voor u is er die ‘Man in het achteronder’, die wij soms vergeten, maar die ons nooit vergeet. Tot u die roept: ‘Heere red mij, want ik verga’, zegt Hij: ‘Vertrouw op Mij en de poorten van de hel zullen je niet overweldigen’.

Peter van Wijngaarden

______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

Kerk, School en Gezin
Deze week is thuis en op de scholen aandacht geweest voor de Kerk-School-Gezinsweek. Het thema van deze week is: ‘Had je dat gedacht?’ Er zijn in deze themaweek verschillende psalmen en liederen aangeleerd. Ook zijn er veel werkjes gemaakt door de kinderen, deze zullen zondag in de kerk te bewonderen zijn. Zondagmorgen 26 januari willen we deze week in de kerk afsluiten. Daarom nodigen we iedereen hartelijk uit voor de morgendiensten in de Oude en Nieuwe kerk, beide diensten beginnen om 09.30 uur.

Presentatie MAF – dinsdag 4 februari
In verband met ons 70-jarig bestaan hebben wij Jan Zwart van (M)ission (A)viation (F)ellowship uitgenodigd om over zijn werk te vertellen. Op www.maf.nl/webshop zijn de cadeauartikelen alvast bekijken, die ook op de avond worden verkocht, ter ondersteuning van dit prachtige werk.
De collecte op deze avond is geheel bestemd voor de MAF. Aanvang 19.30 uur in De Parel. Iedereen van harte welkom,

de stuurgroep van Ora et Labora

Herinnering bijeenkomst Kerk & Israël
U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op dinsdag 28 januari. Ds. C.J. Overeem zal spreken over het onderwerp: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem gerust iemand mee.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 januari 2020
De diaconale collecte van deze zondag in de week van Kerk, School en Gezin, is bestemd voor Bartiméus. Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij Bartiméus welkom, evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt. Bartiméus wil mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij gaan ze ervan uit dat deze mensen zelf bepalen wat voor hen kwaliteit van leven is. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus. Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn / haar medemens centraal. Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met deze christelijke levenswaarden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage voor deze organisatie rekenen?

kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
Dinsdagmorgen 28 januari zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel. Paulien de Ruiter zal een inleiding houden over Bijbelstudie 7 van Vrouw: ‘Trouw in ongeveinsd geloof’ (2 Tim. 1: 1-18, decembernummer). Anja Meerkerk en Bets Klop passen op de kinderen. We hopen jullie te ontmoeten! Een hartelijke groet, de stuurgroep

Zending

Update Amy In Uganda
Lieve gemeenteleden,
Het is lang geleden dat ik wat van me heb laten horen, mijn excuses voor de stilte. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en ik wil u daar graag van op de hoogte brengen.
Afgelopen september ben ik voor de vijfde keer naar Uganda geweest voor vier weken. En dat was GOED! Efeze 3: 20 is in alles een tastbare waarheid geworden: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.”. God heeft meer gedaan dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Hij heeft ook duidelijk bevestigt dat dit de weg is die ik verder in mag slaan, o.a. door middel van mijn belijdenistekst: “Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw.” – Ps. 37: 3. Ook de verzen erna zijn een grote bemoediging en belofte. “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.” Sindsdien ben ik me (weer) aan het voorbereiden voor lange termijn zendingswerk in Uganda. Mijn volgende reis naar Uganda is weer geboekt, deze keer voor drie maanden. Zo God het wil hoop ik 1 februari te vertrekken en 2 mei weer terug te komen. Deze reis zal een (laatste) voorbereidingsreis zijn voor het lange termijn vertrek, vooral om ‘de puntjes op de i te zetten’. Ik hoop en bid dat ik daarna (eindelijk, echt) naar Uganda mag en kan vertrekken. Ik zeg het voorzichtig, want ‘de mens wikt, maar God beschikt’ (Spreuken 16: 9). Tegelijkertijd wil ik leven in geloof en vertrouwen, en heeft God zoveel bemoedigingen en teksten gegeven afgelopen tijd, dat ik weet dat deze stap op dit moment de juiste stap is. Terugkijkend zie ik ook duidelijk dat mijn missie en visie redelijk gelijk zijn gebleven sinds de start van dit proces in 2016. Dat is iets waar ik echt heel dankbaar voor ben, wat me bemoedigt en wat een stevige basis geeft voor de toekomst. Afgelopen jaren zijn ‘over bergen en door dalen’ gegaan, maar terugkijkend heeft God iets in mijn hart gelegd wat niet veranderd is, alleen gevormd en geslepen. Ik zie er naar uit om ook in 2020 weer met deze missie en visie verder te gaan:
Visie – Jezus zoeken, dienen en delen, met vreugde vanuit Gods liefde voor Zijn glorie!
Missie – Dienen en delen in de liefdevolle zorg voor kwetsbare mensen (o.a. kinderen met een beperking) en mensen brengen naar het Vaderhart van God, door Jezus’ voorbeeld te volgen (ondersteuning in de opbouw van de Ugandese kerk).
Deze roep ervaar ik op dit moment specifiek voor Uganda, maar tegelijkertijd met een biddend hartsverlangen dat Psalm 67 eens werkelijkheid zal worden: “De volken zullen U belijden, O God, U loven al te zaâm. De landen zullen zich verblijden, En juichen over Uwen naam.” Mijn hart gaat uit naar de onbereikte bevolkingsgroepen (1/3e van onze wereldbevolking) die nog nooit van Jezus gehoord hebben en in duisternis wandelen. God wil ons mensen gebruiken om Zijn Licht daar te brengen, dus ik bid voor mensen die een roeping daarvoor ervaren of willen meestrijden in gebed, omdat deze mensen zonder Jezus verloren zijn… Bidden jullie mee? Allen hartelijk dank voor uw en jouw betrokkenheid! Dit betekent veel! U als biddende gemeente bent onmisbaar! Hartelijke groet en in Christus verbonden,

Amy de Jong

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
De avonddienst van afgelopen zondag was een leerdienst. Aan de hand van zondag 20 stonden we stil bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. We lazen Jesaja 44: 1-5 en Johannes 16: 7-15. De Heilige Geest is een Goddelijke persoon die wij ook in het gebed mogen aanroepen. Hij wordt ons beloofd in de doop. Door het werk van de Geest worden we wedergeboren en neemt de Heere Jezus Zijn intrek in ons levenshuis. We krijgen deel aan Zijn toewijding en die toewijding gaat ook ons leven doortrekken. De Geest reikt ons gaven aan die we in mogen zetten in het Koninkrijk van God. De Geest zucht met ons, bidt voor ons als wij niet bidden kunnen. De Geest is het onderpand van de zalige toekomst. De Geest roept met de bruidsgemeente: Kom Heere Jezus!

Verkiezingen
Graag herinnert de kerkenraad de belijdende leden van onze wijkgemeente eraan om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 27 januari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet – Zijlweer 1.

Afkondigingen
In elke wijkgemeente worden in de morgendienst de afkondigingen gedaan. Dit betreffen zowel centrale als wijkgebonden afkondigingen. We doen het verzoek om deze afkondiging voortaan aan te leveren via het mailadres: afkondiging.oost@hghg.nl

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- en € 10,- voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘De heiligmaking is het proces van groei en ontwikkeling dat begint op het moment van onze verlossing, onze rechtvaardiging, onze wedergeboorte. Soms kan het heel klein zijn, u ziet geen enkele verandering tot op het moment dat u de één of andere bijzondere ervaring krijgt. God openbaart zichzelf en Zijn liefde aan u. Het (deze ervaring, WJW) stimuleert en bevordert de heiligmaking, maar het is niet de heiligmaking zelf.’

dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1889-1981)

… tot zondag
De morgendienst heeft alles te maken met de driehoek kerk-school-gezin en is ook speciaal afgestemd op de kinderen. Het thema is: ‘Had je dat gedacht?’. In de dienst horen we een geschiedenis die in de afgelopen week ook op de scholen verteld is. Het gaat om de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel. We lezen Lukas 2: 41-52. Dit gedeelte sluit ook mooi aan op de geschiedenissen die we gelezen hebben met Kerst en rond Oud en Nieuw. De kinderen hebben ook weer werkjes gemaakt die te bewonderen zijn in de hal van de kerk. Een hartelijke groet, ook van

Cora en de kinderen, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bevestigingsdienst ambtsdragers
Tijdens de komende avonddienst zullen er broeders in het ambt worden (her)bevestigd en nemen we ook afscheid van een aantal broeders. Het betreft de volgende broeders:
Nieuw bevestigd zullen worden: Wout van Aken als ouderling-kerkrentmeester en Milan Maurer als ouderling, terwijl André Loeve in een bediening als kerkrentmeester wordt gesteld, zo wordt dit ook formeel genoemd.
Herbevestigd worden de broeders: Cees van Andel, Piet de Groot, Jos van de Minkelis, Cees Peursem en Erik van de Wetering als ouderling en Peter Slingerland als diaken.
Tijdens dezelfde dienst nemen we afscheid van Henk Cornegé, die wegens ernstige rugklachten zichzelf helaas niet in staat achtte nog weer een volgende termijn te kunnen
dienen en ook van Martin de Ruiter, die de gemeente acht jaar als ouderling-kerkrentmeester mocht dienen. Zij mogen beiden, na heel veel werk voor de gemeente gedaan te hebben, weer terugkeren tot het ambt van aller gelovigen.
Martin de Kock is acht jaar geleden door de Algemene Kerkenraad verkozen en benoemd tot evangelisatie-ouderling. Hij heeft zich voor deze functie niet meer herkiesbaar gesteld. Martin is in de loop van deze genoemde periode van acht jaar, ook voorzitter van onze wijkkerkenraad geworden. Onze consulent heeft ons aangeraden, dat het in de vacaturetijd niet verstandig is, dat er ook nog gewisseld zou worden van voorzitter van de wijkkerkenraad. Volgens de kerkorde, ord. 3.7.4. is het zo, dat zolang de vacature van Martin niet is vervuld, hij maximaal nog zes maanden na het verstrijken van zijn ambtstermijn mag aanblijven, ofwel tot uiterlijk 30 juni a.s. Met instemming van de Algemene Kerkenraad heeft Martin aangegeven dat hij aan het verzoek van de wijkkerkenraad wil voldoen om nog tot uiterlijk 30 juni a.s. aan te blijven als ouderling, met uitsluitend de functie van voorzitter van onze wijkkerkenraad, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Volgens dezelfde kerkordelijke bepaling zal ook Hugo van de Wetering aanblijven als diaken in onze wijkkerkenraad, totdat zijn vacature is vervuld met een uiterlijke termijn tot 30 juni a.s., waar we ook blij mee zijn dat dit zo kan.

Verkiezingen
Er zijn in onze wijkgemeente nog twee vacatures in de kerkenraad, één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 27 januari a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 10 februari een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk
Woensdag 15 januari j.l. maakte ds. B.F. Bakelaar ons bekend, dat hij toch gemeend heeft voor het beroep dat onze (wijk)gemeente op hem heeft uitgebracht, te moeten bedanken. Een beslissing die we moeten respecteren, maar die toch wel teleurstellend is. Inmiddels zijn we al meer dan een jaar vacant en hebben we slechts drie keer een beroep kunnen uitbrengen. Hieruit blijkt, dat het beroepingswerk best een moeilijke taak is, die op de schouders van de beroepingscommissie en kerkenraad ligt, waarbij helaas diverse teleurstellingen verwerkt moeten worden. Toch mogen we het hierin ook verwachten van de Koning van de Kerk. Hij zal zeker voorzien. In dat vertrouwen zullen en mogen kerkenraad en beroepingscommissie de komende tijd het beroepingswerk verder oppakken. Dit vraagt ook veel gebed om het juiste inzicht. Dat is niet alleen voorbehouden aan kerkenraad en beroepingscommissie, maar mogen we bij de gehele gemeente neerleggen en in de wetenschap en het vertrouwen dat dit door de gemeente ook gebeurd, mag ook dit werk doorgaan.

Power of Prayer
Woensdagavond 12 Februari 2020 organiseert Wijk Noord voor jong en oud een thema avond met de titel ‘Power Of Prayer’. Het zal je maar gebeuren. Je zit flink aan de drugs en dan win je ineens 325.000 euro bij de Postcode Loterij. Dat overkomt Jos Refo. De meeste mensen zouden door het dolle heen zijn, maar hij is bang. Bang dat de drugs hem zijn leven zou kosten.
Jos’ jeugdjaren zijn alles behalve makkelijk. Zijn schoolgenoten pesten hem vanwege zijn huidskleur. Uiteindelijk zoekt hij zijn heil bij de Molukkers in Cuyk, waardoor hij in een wereld van drugs en uitgaan belandt. Op zijn 18e heeft hij al flink naam gemaakt als drugshandelaar. Jos geniet van zijn status binnen de Molukse gemeenschap én van het geld dat hij verdient. Niks lijkt een gouden toekomst in de weg te staan, tot op die ene avond waar alles mis gaat… In de twee jaar die volgen, snuift hij 325.000 euro aan coke door zijn neus. Op dat moment is hij volledig paranoïde. Het echte dieptepunt bereikt Jos als hij al zijn geld heeft verbrast. Hij bedreigt zijn moeder.
Ben je benieuwd hoe het Jos verder is vergaan en welke keuzes hij heeft gemaakt? Kom dan op 12 februari naar De Parel, inloop vanaf 19.30 uur. We zien je graag, tot dan! Bekijk de promo: https://visie.eo.nl/2016/03/winst-postcode-loterij-kostte-me-bijna-het-leven/

Verantwoording
Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de restauratie van het orgel in de Oude kerk.
Hartelijk dank voor uw gift.

Kerk, School en Gezin
Zondag zal weer de jaarlijkse kerk-, school- en gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Had je dat gedacht?’ In de week van 20 t/m 24 januari is op de scholen aandacht besteed aan dit thema.

Citaat
‘Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu opnieuw een herder en leraar gezocht moet worden.
Bid voor de kwetsbare kerkgangers in Noord-Afrika. Gemeenteleden staan onder druk. In oktober 2019 werden verschillende kerken in Algerije gesloten. Dit zorgde voor veel spanning en onrust bij de gemeenteleden. (Gebedskalender Open Doors)
In Malawi is het al een tijdlang onrustig, er zijn politieke spanningen en er zijn regelmatig protesten en stakingen. Bid voor de Presbyteriaanse Kerk (de CCAP), dat ze in deze tijd van onrust een boodschap van vrede en genade kunnen delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Sommige gemeenteleden hebben de afgelopen weken een kort verblijf in het ziekenhuis doorstaan en/of zijn thuis aan het herstellen van een operatie of ziekte. Ook zijn er die gebukt gaan onder psychisch leed.
‘In alle ziekte en zorg
houd ik vast aan mijn Borg.
Houd mij vast, houd mij vast
zo alleen draag ik mijn last.’

Giften
Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor mw. De Witte. Broeder H. Wijnja ontving een gift van € 50,- voor de diaconie en € 10,- ter vrije besteding.

Doopzitting
Op 6 februari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl De doopdienst zal gehouden worden op zondag 16 februari om 10.45 uur.

Wijk 3.2, 3.4 en 3.6
Nu de broeders Arkeraats en Wijnja afscheid hebben genomen als ouderling en broeder Teeuw scriba van de AK is geworden, zal ouderling L.J. van Gelder verantwoordelijk zijn voor wijk 3.2, ouderling L.H.Y.Eskes voor wijk 3.4 en ouderling M. de Bruin voor wijk 3.6

Gelezen/gehoord
‘Soms brengt Jezus de storm tot bedaren; soms laat Hij de storm voortrazen, maar kalmeert Hij Zijn kind.’

Tenslotte
Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek ‘Kerk – School – Gezin’ naar voren zal komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Gericht op het leren verstaan van de wil van God, om zo al heel jong, maar ook als we ouder worden, Hem te eren.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 25 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 26 januari
09.30 uur Dienst Kerk, School en Gezin
11.00 uur Ontmoeting na dienst – De Parel
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 27 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 28 januari
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
20.00 uur Israël-avond – De Parel
20.00 uur Thuiskring II – thuislocatie

Donderdag 30 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, Oud. Geref. Gem.
20.00 uur Opvoedkring 12-16 jaar – De Parel
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 31 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Varia

Pedaja zoekt nieuwe collega’s
De berichten die je leest in het nieuws over het steeds moeilijker vinden van nieuwe mensen in de zorg, bemerken we ook binnen Pedaja (st. Waardeburgh). We zijn daarom dringend op zoek naar EVV-ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) en naar Welzijnsmedewerkers. Daarnaast zijn we binnen onze extramurale zorg in Hardinxveld-Giessendam op zoek naar collega’s Verzorgende IG-ers en Helpende. Heb je interesse en wil je meer weten? Kijk op onze website; www.waardeburgh.nl.

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 24 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur prop. H. B. van der Knijff, Stolwijk
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman,
Giessenburg – bev. ambtsdragers

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur prop. J. Meerkerk, Ede

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Bartiméus 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Ingemarit Maasland, Loïs Veldman, Julia Veldman
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Judith Meerkerk, Loïs de Jong, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 135: 3
avonddienst: Psalm 84: 6

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – kerk, school en gezin
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Bartiméus (kerk, school en gezin)
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Janneke Klop, Carola Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto
morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71
avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.