Kerkblad 75-29

Discipelschap

Principe 7 van 7– Verhalen delen

“De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.” (Lukas 10: 17)

____________________________________________________

Het lijkt er op dat dit laatste principe van discipelschap niet veel met kerst te maken heeft? Misschien is dat inderdaad zo en daarom is deze mediatie ook geen kerstmeditatie. Toch is het principe er achter wel belangrijk, ook met alle kerstervaringen van een maand geleden.

Wat heb jij te vertellen aan ervaringen als het gaat over je discipelschap? Je mag het ook direct betrekken op de kerstdagen die geweest zijn. Wat heb jij te vertellen als je Jezus hebt zien liggen in de voerbak? Wat heb jij te vertellen als je een stel verschoppelingen, zoals de herders, ziet knielen bij Jezus? Als je de grootste zondaren genade ziet ontvangen? Wat doet dit met je diepste ‘zijn’? Wat heb jij te vertellen als discipel? Ik geloof dat wij soms veel te calvinistisch zijn geworden en veel te snel denken: ‘Ik ben niets, wie ben ik dat ik iets zou vertellen van wat God in en door mij heen heeft gedaan?’ Het is Bijbels om echt te delen wat je ervaren hebt van God en Zijn Koninkrijk.

Zoals sommigen weten maak ik er nooit geen geheim van welke wonderen ik soms meemaak. Er zijn mensen die zeggen: Waarom deel je de wonderen, dat is nergens voor nodig! Als je wonderen deelt die je meemaakt, gaat het niet om jou, als discipel, maar om wat God doet. Je wilt toch niet zwijgen van wat God in Zijn grootheid doet? Dan word je toch blij en wil je het toch vertellen? Of dit nu een letterlijk wonder is, of wat je met kerst hebt ervaren, hoe je Gods stem leerde verstaan of hoe je merkte wat er gebeurde toen je de duivel wegstuurde toen hij je aanviel. Als je dat deelt, dan bouw je geloof bij de ander. Dat is waar Jezus de discipelen ook alle ruimte voor geeft. Hij wil dat ze delen!

Als die 70 discipelen terugkomen, komen ze met blijdschap terug. Dat is logisch, want als je het Koninkrijk ziet doorbreken, vrede ziet neerdalen, zieken ziet genezen en demonen op de vlucht ziet slaan, reken maar dat je dan blij bent. Zoals een klein kind dat iets enorms heeft meegemaakt en niet kan slapen van het mooie dat hij meemaakte. Je ziet in Lukas 10 het beeld voor je: die discipelen komen bijna huppelend en springend terug en ze struikelen over hun woorden en ze roepen: “Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen”. Misschien was dit nog wel iets te vroeg gebeurd en had Jezus hen in de eerste plaats met vrede en genezing weggestuurd, want als ze dit vertellen, zegt Jezus dat Hij hen macht geeft over alle kracht van de vijand. Eigenlijk hadden ze deze kracht al gekregen. En zo komen ze terug bij Jezus en bij elkaar. Ze delen hun ervaringen van het Koninkrijk. En ik geloof dat Jezus dit niet voor niets even zo laat gebeuren, want dit is zo belangrijk. Intervisie met Zijn discipelen, om te sturen waar dat nodig is, maar ook om alles weer een plek te kunnen geven. En reken erop dat ook deze mannen wel even hebben moeten slikken toen ze oog in oog stonden met demonen die zich op een verschrikkelijke manier manifesteerden. Dat heeft hen zeker ook een paar zweetdruppels gekost, maar daarna bleef de blijdschap over van de overwinning.

Een discipel heeft het nodig om te delen, om de verhalen te vertellen. Overigens, als je de verhalen van het Koninkrijk vertelt, bouwt dat bij elkaar en bij de omstanders geloof. De wonderen die je hebt zien gebeuren, geven moed voor degenen die een wonder nodig hebben. En tegelijk, Jezus laat het hier niet bij. Die blijdschap mag er zijn, maar nog veel belangrijker is dat je naam in de hemel staat opgeschreven. En nee, daarmee zegt Jezus niet dat het eerste er niet toe doet. Jezus bemoedigt hen zelf nog door te zeggen dat ze macht krijgen over de hele legermacht van de vijand, maar Hij zet het wel even in het perspectief van de eeuwigheid. Iets van: dit is mooi, maar in de eeuwigheid zal dit volmaakt zijn, verblijd je daar nu alvast over. In de hemel zal je straks volmaakt de overwinning vieren, waar je nu op aarde al blij van bent geworden. Dit wat je ervaart als discipel, dat is slechts een voorproefje van alles wat je straks zult ontvangen.

Nu vluchten de demonen nog, straks zijn ze verdwenen, nu genezen zieken nog, straks is er geen ziekte meer, nu komen mensen nog tot geloof, maar straks zullen we als gelovigen eeuwig bij Hem zijn.

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Bezinningsbijeenkomst

Zondag 9 februari staan de tafels opnieuw gereed om het Heilig Avondmaal te vieren. De donderdag ervoor, 6 februari, komen we samen voor een bezinningsavond. Zoals reeds eerder vermeld zal de locatie van de bezinningsavonden, De Parel of Nieuwe Kerk, rouleren.

De bezinning wordt deze keer gehouden in De Parel en begint om 20.00 uur. Vooraf wordt koffie of thee geschonken.  Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God.

Uur van gebed

Zaterdag 8 februari is in de jeugdzaal van de Oude Kerk weer uur van gebed om 19.00 uur. Gemeenteleden uit de drie wijken komen bij elkaar om te danken dat iedere zondag de kerkdeuren weer open gaan en dat wij in West-Europa vrij kunnen samenkomen daar waar God in Zijn Woord en sacrament tot ons komt. Gebed is dan ook nodig voor hen die in het geheim samen komen rond een open Bijbel en heel eenvoudig de dood en opstanding van onze Heere en Heiland gedenken. We willen ook bidden om Gods leiding voor de kerkenraad van wijk Noord om weer een beroep te kunnen uit brengen. En nog vele andere gebedspunten. Jongeren en ouderen zijn van harte  welkom.

Toerustingsavond Op Weg Met De Ander

Donderdag 6 februari van 19.45-22.00 uur organiseert de Vereniging ‘Op Weg Met De Ander’ een toerustingsavond met als thema: ‘Media-opvoeding met vallen en opstaan’. De avond over Media-opvoeding is voor ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, en wordt gehouden in De Parel.

Tijdens de lezing wordt nagedacht over het omgaan met nieuwe media voor mensen met een beperking. Wat zijn voordelen van deze middelen, zoals een mobiele telefoon? Welke gevaren zitten eraan? Het is de bedoeling om niet alleen te luisteren, maar ook met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis, wel wordt een collecte gehouden. Aanmelden via www.opwegmetdeander.nl

 Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting:

Klaar voor de Start

Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 12 maart Het huwelijk in Bijbels licht
  • 2 april Samen leven met God
  • 15 april Huwelijk en communicatie
  • 23 april Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit.

Graag opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl).

Wees welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag  2 februari 2020

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor ‘Noodhulp voor slachtoffers overstromingen in diverse landen in Afrika’ van Kerk in Actie. Vanwege de aanhoudende zware regenval zijn meer dan 900.000 mensen zwaar getroffen door overstromingen. Naar schatting zijn 420.000 mensen zodanig ontheemd dat ze onmiddellijke noodhulp nodig hebben. Veel koeien en ander vee, een belangrijke bron van inkomsten, zijn verdronken. Voedsel op het land is weggevaagd. Huizen, scholen, waterpunten en latrines zijn ingestort. Daardoor is een uitbraak van ziekten zoals malaria, diarree en infecties aan de luchtwegen bijna onvermijdelijk. Kortom een ramp! Partnerorganisaties van Kerk in Actie bieden hulp waar ze kunnen. Nog niet alle gebieden zijn toegankelijk. Op dit moment wordt hulp geboden zoals: zandzakken uitdelen om dijken aan te leggen, voedselhulp en materialen voor tijdelijk onderdak, waterpompen herstellen en scholen opnieuw opbouwen en inrichten. Het is belangrijk dat kinderen in de vele opvangkampen snel weer naar school kunnen gaan. Het is riskant als zij al te lang onbeschermd rondlopen in chaotische omstandigheden.

Met de opbrengst van de collecte steunen we deze hulp via Kerk in Actie. Van harte aanbevolen.

Update aangaande nalatenschap

De financiële mogelijkheden van de diaconie worden voor een aanzienlijk deel bepaald door de beschikbare middelen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap te verkopen. Zoals wij u eerder mededeelden ging hieraan een grondige sanering van de percelen aan Binnendams vooraf.

Begin 2019 resteerden nog twee percelen bouwgrond. Inmiddels zijn beide percelen verkocht, de overdracht van het laatste perceel heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Hiermee is na vijf jaar de afwikkeling van de nalatenschap (behoudens het financiële gedeelte) afgerond. De netto-opbrengst van deze percelen (na aftrek van de kosten van de sanering) was mede gezien de huidige onroerend goed markt aanzienlijk hoger dan destijds werd ingeschat. In verband hiermee besloot het College om, met instandhouding van het meerjarig donatieschema dat destijds werd vastgesteld, enkele extra eenmalige steundonaties toe te kennen aan diaconale organisaties – deels in de regio – waarmee wij ons verbonden weten.

Samenvattend werd in het kalenderjaar 2019 aan de volgende organisaties en projecten een bijdrage vanuit het nalatenschap toegekend:

   Binnenland:

Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen, Kruispost, Zorg voor gevangenen (project Volharding), Het Fort (Jeugdzorg), Stichting De Hoop, Scharlaken Koord en PDC De Herberg

   Buitenland:

GZB (diaconale projecten in Congo, Rostock en Albanië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Dorcas (Oekraïne, Moldavië), Uganda (Woord & Daad), Nigeria (SDOK), Sierre Leone (World Servants), Dominicaanse Republiek, Afrika (n.a.v. orkaan Idai), Peru (via NGW) en Lesbos (mbt vluchtelingen).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als College van Diakenen – aangevuld met enkele andere gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen. We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel wat we als diaconie maar ook gemeente beogen.

Werkvakantie Roemenië

Deze zomer is het weer zover; we gaan weer op werkva-kantie, in het Hongaarstalige gedeelte van Roemenië. Tijdens een bezoek rond de jaarwisseling van Lali en Csilla Bertalan uit Misca aan onze gemeente werden de plannen toegelicht om in het dorp een Sociaal Diaconaal Centrum te ontwikkelen. De functie van het centrum zal vooral gericht zijn op de steun aan het Samuel kindertehuis en andere sociale noden die in deze regio op ruime schaal voorkomen. Tijdens de werkvakantie, die gepland staat van 4 tot 15 augustus, hopen we een bijdrage te leveren aan de start van de ontwikkeling van het gebouw. Voor dit project is veel geld nodig en daartoe zullen we diverse acties gaan organiseren. Zo is een spinmarathon gepland op 6 maart (aanmelden via facebookpagina ‘Werkvakantie Misca 2020’). Inmiddels hebben zich al aardig wat liefhebbers (deelnemers) gemeld, maar er zijn nog plaatsen open.

Lijkt het je leuk om mee te gaan? Voor informatie kun je terecht bij Dick en Ada Klein (tel. 06-12 96 28 39) of kijk op de genoemde facebookpagina.

Kring- en verenigingswerk

**** 70 JAAR ORA ET LABORA ****

Dinsdag 4 februari hopen wij onze jaarvergadering te houden. Tegelijk vieren we dan ons 70 jarig bestaan. Dankbaar vieren we dit uitgebreid met in de middag een besloten bijeenkomst, die we afsluiten met een etentje.

‘s Avonds is iedereen van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Jan Zwart houdt dan voor ons een presentatie over het prachtige werk van de MAF. Verschillende maffe cadeauartikelen zijn er die avond te koop. Ook collecteren we deze avond voor de MAF. De avond begint om 19.30 uur in De Parel.

de stuurgroep

 Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 5 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal denken we na over Johannes 18: 1-27. Iedereen hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 6 februari komt de Bijbelgesprekskring bijeen op Prins Hendrikstraat 11, bij de familie Van der Waal van Dijk. Annelies Batenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 5 en 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij uw weg’

Zondag 9 februari is er in verband met de viering van het Heilig Avondmaal geen zondagsschool.

Wij willen u graag melden dat het mooie eindbedrag van de kerstactie opgelopen is tot € 4.852,65. De opbrengst van de collecte op het kerstfeest bedroeg: € 418,25. Dit bedrag is bestemd voor het project van de zondagsscholenbond, voor kleuterleiding in Malawi. Gerrie Karsbergen, zendingswerker van de GZB, is vorig jaar begonnen met het verzorgen van trainingen voor de leerkrachten. Tijdens de training leren zij een Bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen. Wij willen u nogmaals heel hartelijk danken voor uw bijdrage.

het personeel van de zondagsschool

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl,

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

De morgendienst stond in het teken van kerk en school. We kregen vanuit Lukas 2: 40-52 een foto te zien van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Een foto die Lukas ons niet laat zien om onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen, maar om duidelijk te maken dat Hij ook op deze leeftijd de Messias is die gericht is op de wil van Zijn Vader. Ook op deze leeftijd beseft Hij waarvoor Hij in de wereld is gekomen. Intussen is deze foto ook confronterend. Want hoe gericht zijn wij op de wil van God? Hoe zien wij de Heere Jezus? Zijn wij vaak niet als een Maria die hem op veel plekken zoekt, maar niet direct in de tempel! Wat is het dan een heerlijk evangelie dat Jezus moet zijn in de dingen van Zijn Vader.

Komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In de diensten rondom het avondmaal lezen we een kernhoofdstuk uit het Lukasevangelie. Het gaat om hoofdstuk 15 waar een drieluik getoond wordt. Aan de hand van drie gelijkenissen maakt de Heere Jezus duidelijk hoe Hij het verlorene zoekt. We lezen zondagmorgen de gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15: 1-7.

 Pastoraat

We denken in onze gebeden aan mensen die het psychisch moeilijk hebben. Er zijn ook gemeenteleden die liever niet met hun naam genoemd worden maar wel ernstig ziek zijn. Dat we in alle moeite en verdriet ons vast mogen klemmen aan de levende God. In het geloof mogen we zeggen: Deze God draagt ons dag aan dag en bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood (Psalm 68: 20, 21).

Censura Morum

Wanneer er belemmeringen zijn om het Heilig Avondmaal te vieren dan kunt u deze week contact opnemen met ds. W.J. Westland of scriba J. Poortvliet. Dat kunnen ook belemmeringen zijn die samenhangen met de zekerheid van het geloof. Kan ik wel aangaan? Is het heil wel voor mij? Hoe weet ik zeker dat ik bij de Heere mag horen? Als er dergelijke vragen leven, schroom niet om bij uw predikant of wijkouderling aan de bel te trekken.

Laten we bidden om een gezegende avondmaalsviering!

20+

Zondag 2 februari hopen we met de 20 plussers na de dienst weer bij elkaar te komen. Inmiddels zijn we met ruim 35 mensen. Iets om dankbaar voor te zijn. Juist dankbaar omdat we met zoveel mensen samen de Bijbel willen onderzoeken en willen delen wie de Heere voor ons is. Maar ook hoe we als christenen leven. Er is voldoende tijd voor onderling contact en het is erg gezellig. Dat is op zich bijzonder en niet vanzelfsprekend. De Heere zelf is het die Zijn kerk bouwt. Hij brengt ons als jonge mensen bij elkaar. Door het geloof mag je leven van zijn ongekende genade en daardoor Hem geduldig volgen en vertrouwen. Dan zie je het gewoon gebeuren dat Hij ook zorgt voor een goede onderlinge band. Laten we daarvoor God de eer geven!

Iedereen van 20 jaar en ouder is weer welkom! Deze keer zijn we bij Hanner en Cornélie Egas, op de Grutto 14. We gaan met elkaar nadenken over hoofdstuk 4 ‘roeping’ uit het boekje ‘Orde op zaken stellen’. Waarin ds. Wassinkmaat de orde van het heil stapsgewijs uitlegt. Hartelijke groet,

Jan Poortvliet

 Giften

Voor de diaconie ontving ik een gift van € 20,-. In het vorige kerkblad werd vermeld dat br. K. Ruitenberg een gift van €10,- had ontvangen. Het gaat echter om een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Tenslotte

Met de gemeente van Lelystad zijn wij erg dankbaar dat er een nieuwe predikant komt. Ds. C.H. Hogendoorn uit Katwijk aan Zee heeft het beroep aangenomen. Het werk in deze stadsgemeente mag nog weer voortgang vinden. Zo zien we dat de grote Herder zorgt voor Zijn kudde. Het is ons gebed dat er ook in wijkgemeente Noord weer spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente te dienen! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

In haar vergadering van maandag 27 januari heeft de wijkkerkenraad de kieslijst opgesteld voor de nog openstaande vacature van diaken. Op de kieslijst zijn de volgende broeders geplaatst (in alfabetische volgorde):

  1. Dhr. K. Schouten (senior)
  2. Dhr. A. van de Vlies,

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 10 februari bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en bovenstaande broeders gedenken in uw gebeden?

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Kidekids

Allemaal weer opgelet! We gaan zondag 2 februari weer van start met een nieuw thema: Bidden. Dus jullie mogen die ochtend tijdens de collecte mee naar de consistorie. Was je er de vorige keer niet bij? Sluit je aan! Je bent van harte welkom als je in groep 4, 5 of 6 zit. De weken erna liggen weer opdrachten voor jullie klaar in de mand, in de hal bij de trap. Dus vergeet deze niet te pakken voordat je gaat zitten.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën: mail naar kidekids@hghg.nl

Als u/jij het leuk vindt om mee te denken, een keer leiding te geven of te helpen met de voorbereidingen, dan kunt u ook via bovenstaand adres reageren.

Bevestigingsdienst  ambtsdragers

Dankbaar mogen we terugkijken op de dienst van afgelopen zondagavond. In deze dienst werd het Woord bediend uit Filippenzen 1: 1-11, waarbij met name om de twee eerste verzen ging: “Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Fillipi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.”

Tijdens deze dienst mochten twee broeders voor het eerst bevestigd worden tot het ambt. Wout van Aken als ouderling-kerkrentmeester en Milan Maurer als ouderling, terwijl André Loeve ook voor de eerste keer in de bediening van kerkrentmeester werd gesteld.

Ook werden de broeders Cees van Andel, Piet de Groot, Jos van de Minkelis, Cees Peursem en Erik van de Wetering herbevestigd als ouderling en Peter Slingerland als diaken.

Aan dit alles mogen we zien, dat God ook in onze gemeente door wil gaan met het werk in Zijn Koninkrijk en hiervoor ook mensen wil gebruiken om een dienstknecht te zijn van de grote Dienstknecht Jezus Christus.

Zo moest ook afscheid worden genomen van Henk Cornegé als ouderling en Martin de Ruiter als ouderling-kerkrentmeester. Twee broeders die zichzelf in de afgelopen jaren hebben mogen geven aan het werk, waartoe de Meester had geroepen. Broeders met wie de kerkenraad ook op een broederlijke en fijne wijze mocht samenwerken, waardoor het ook een beetje pijn doet om afscheid te nemen, terwijl hen aan de andere kant de rust van harte gegund wordt. Ook via dit blad willen we hen nogmaals hartelijk dankzeggen voor het werk wat ze in onze gemeente mochten doen.

Bezoekbroeders

Wat minder aan de orde komt tijdens een dienst, zoals afgelopen zondagavond is, dat er ook bezoekbroeders en -zusters zijn/waren, die trouw altijd mee op huisbezoek gaan. Nu er een aan kerkenraadsleden afscheid namen, kwam ook voor een aantal van hen een einde aan hun werk in de gemeente. Zo ging Onno Klein altijd met Henk Cornegé op pad en Gijsbert Lock jr. met Philip de Rover, die met ingang van heden ouderling-gemeenteopbouw is geworden. Ook aan hun taak, die ze vele jaren trouw hebben mogen verrichten kwam een einde.

Graag zeggen we ook Onno en Gijsbert langs deze weg hartelijk dank voor het werk wat zij hebben mogen doen in de gemeente.

Wijkindeling

Nu Henk Cornegé afscheid heeft genomen als ouderling van wijk 2.1-‘over ‘t spoor’ en er voor hem nog geen opvolger is, heeft Cees Peursem zich bereid verklaard om in deze wijk tijdelijk waar te nemen.

Philip de Rover is inmiddels aan de gang als ouderling-gemeenteopbouw. Hij was werkzaam in wijk 2.6-‘westwijk west’. Deze wijk neemt Milan Maurer nu van hem over. Jan Willem Klijn, Florenweer 2, is bereid gevonden om als bezoekbroeder van Milan het bezoekwerk in deze wijk te verrichten.

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend: Voor de vacature van ouderling slechts één naam:

  • Bert (H.J.) Huisman

Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 27 januari j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 6 februari kenbaar te maken.

Voor de vacature van diaken de volgende twee namen:

  • Henry (H.) de Ruiter
  • Arie (A.T.) de Wit

Voor deze vacature zal er een verkiezingsvergadering worden gehouden, welke zal plaatsvinden 10 februari in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze drie broeders te gedenken in uw gebed. Voor broeder Huisman, die nu gelijk benoemd is, zodat hij moet overwegen of hij ambt mag aanvaarden en voor beide andere broeders  in aanloop naar deze verkiezingsvergadering. We hopen en bidden dat dit alles er toe mag leiden, dat langs deze weg de beide vacatures vervuld mogen worden.

Beroepingswerk

Na het bedanken van ds. B.F. Bakelaar, is de beroepings-commissie al weer een aantal keren bij elkaar geweest, om te overleggen welke weg nu bewandeld dient te worden. Dit werk ligt zeker niet stil, maar vergt wel weer even tijd voordat weer een duidelijke stap gezet kan worden.

Blijvend gebed, daartoe mogen we elkaar oproepen opdat er spoedig een nieuwe dienaar gevonden mag worden om de herdersstaf in de wijkgemeente op te nemen.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 50,- ontvangen voor het orgelfonds, waarvoor dank.

 Voorbereiding Heilig Avondmaal

We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de late morgendienst van zondag 9 februari nodigt de Heere ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 2 februari ‘Een melaatse man wordt rein’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 510: ‘Hij is machtig.’

Citaat

‘Het zal de pijn van gemis verzachten, als u vóór het gemis geleerd hebt om dagelijks al wat u dierbaar is, in Gods hand te geven.’ (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

–  We bidden dat de laatste vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden.

–  Jongeren in Irak hebben al ontzettend veel meegemaakt. Ze groeiden op met geweld en oorlog. Ze weten wat het is om te moeten vluchten. Bid dat de trainingen die we aan jongeren geven vrucht dragen en bijdragen aan een sterke, nieuwe generatie christenen. (Gebedskalender Open Doors)

–  In augustus 2019 is de Ellomwe Bijbel officieel opgedragen te midden van de Lomwe bevolking in Malawi. Bid dat het gebruik van de Bijbel blijvende invloed zal hebben in het leven van de Lomwe-sprekers. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Waar lichamelijke en/of psychische zorgen zijn, wil de Heere Zich over u en jou ontfermen. Zijn zegen geven over middelen, bij een behandeling, een ingreep of wat u of jij ook meemaakt of ondergaat. Biddend mag u zich of jij je bergen in de Schuilplaats van God de Almachtige.

Giften

Bezoekbroeder W. de Nijs ontving op seniorenbezoek

€ 20,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 10,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving € 50,- voor het orgel en ouderling.

P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Bezoekbroeders

We zijn dankbaar dat de broeders F.D. de Koeijer,  R.J. de Ruijter  en P. van Wijngaarden zich beschikbaar hebben gesteld als bezoekbroeder. Zij zullen respectievelijk met ouderling M. de Bruin, L.J. van Gelder en L.H.Y. Eskes op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Gelezen/gehoord

Als de hemel niet in de preek is, landt zij niet op aarde.

Tenslotte

In de komende week wordt elk gemeentelid vermaand zich door Schriftlezing, gebed en zelfbeproeving voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Ook de samenkomst op donderdagavond mag hiertoe bijdragen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 31 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 1 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 2 februari

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 3 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 4 februari

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et abora – De Parel

 Woensdag 5 februari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 6 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, Oud. Ger. Gem.

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Pr. Hendrikstraat 11

Vrijdag7 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J. D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Wagon

20.00 uur            Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

 

Varia

Aangepaste kerkdienst

Thema: ‘Honger naar God’

Waar: Hervormde Pauluskerk Europaplein Leerdam Wanneer: zondag 16 februari 2020

Voorganger: ds. M. Zeeman, Organist: Dhr. J. van Vught

Verdere medewerking: Catechesekoor Leerdam

Aanvang: 15.00 uur

Van harte welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Gaat u mee op reis naar Zuid-Engeland?

Mee met een prachtige (samenzang-)reis naar Zuid Engeland van 20 t/m 24 april?

We herdenken 75 jaar bevrijding door een bezoek te brengen aan het D-Day museum in Southampton. We zingen  samen in de indrukwekkende Southwark kathedraal in London. We besluiten met een bezoek aan Bedford en Elstow. Daar staan we stil bij het leven en werk van John Bunyan. Ds. M. van Kooten zou deze reis leiden, maar hij is door privé-omstandigheden verhinderd. Daarom mag ik zijn plaats innemen. Peter Wildeman bespeelt het orgel. We collecteren voor de Christenen in Roemenië (Stichting HCR). U kunt de reis boeken via de site: www.zang-reizen.nl. Tot ziens!              ds. D.J. Budding

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 2 februari 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Meta Klop, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 3

avonddienst: Psalm 73: 14

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp overstromingen in Afrika

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Joram van Houwelingen,

Groep B: Alida Blokland

10.45 uur: Groep A:Jamarka de Jong, Janine de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk