Kerkblad 75-30

Is dát Gods weg?

Marcus 6 : 14-29 (De dood van Johannes de Doper)

____________________________________________________

Het zal ingeslagen zijn als een bom! ‘Het hoofd van Johannes de Doper’. En om elk misverstand uit te sluiten: ‘In een schaal’. Je ziet Herodes wit wegtrekken. Hij zit vast aan de eed, die hij in een onbezonnen bui uitsprak. Nu zit hij ook vast in het duivelse wargaren van zijn eigen ‘vrouw’. Er was immers een diepe haat jegens die dienstknecht van God, die zo bewogen en eerlijk Herodes had aangesproken op zijn zondige levenswijze. En nu zag Herodias haar kans schoon. Haar knappe dochter danste voor Herodes en zijn gasten. Daar moet wat tegenover staan! En zo liep de koning in de listig opgestelde val. ‘Hij was ‘bedroefd’, vertelt Markus. Wat voor ‘droefheid’ zal ’t geweest zijn? Maar nu moet er gehandeld worden. De scherprechter gaat de deur al uit; ach, die voerde wel meer opdrachten uit. Hoe het precies gegaan is? Noch Marcus, noch Mattheus vertellen de details. Zij dekken het als het ware eerbiedig toe. Nu is Johannes dood. ‘Een slachtoffer van bitter onrecht’, zouden we zeggen. Intussen kunnen er de nodige vragen in het hart opkomen. Liet de Heere dit verschrikkelijke zo maar toe? Kon of wilde Hij Johannes niet verlossen uit die duivelse macht?

En als je nog wat verder terug denkt: Johannes had toch al zoveel moeten verwerken. Er was al zoveel strijd in zijn hart geweest. Hij had het al laten vragen: “Bent U de Messias of verwachten we een ander?” Uit deze geschiedenis kunnen we veel leren. Allereerst dit: als we de Heere willen dienen en liefhebben, dan gaan kruis en aanvechting ons niet altijd voorbij. Misschien herkent u het wel. De duivel kan zoveel pijlen afschieten. Heb je het wel goed met die belijdenis van Jezus als Zaligmaker? Je kunt er toch helemaal naast zitten? Kijk maar eens naar Johannes de Doper! Zijn vader en moeder zullen hem wel verteld hebben van zijn wonderlijke geboorte. En met welk een overtuiging heeft hij Jezus aangewezen als het Lam van God. Maar wat is ervan terecht gekomen? En dan nóg wat: er kan wel in de Psalmen staan, dat God de Zijnen bewaart, maar je ziet er niets van! “De engel des Heeren legert zich rondom hen, die Hem vrezen.” Maar toen die soldaat de cel binnenkwam, was er geen engel, die hem tegenhield.

Ja, de vragen zijn er. Is er dan geen onderwijs voor een aangevochten hart? Jawel. Misschien denk je wel eens, als je in geestelijke donkerheid verkeert: ‘Ben ik de enige?’ Maar dan zegt de Heere in Zijn Woord: ‘Kijk dan eens naar Johannes’. Maar méér nog: dan zegt de Heiland: ‘Ik maakte het toch óók mee? Ik was toch in de hof van Gethsemané, waar de nood zo hoog steeg en de weg zo diep was?’ Dan is er deze les: hoe diep de weg ook gaat, dat wil nog niet zeggen, dat de Heere er niet van af weet. Sterker nog: beproeving en aanvechting horen meer dan eens bij het leven van de pelgrim. Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Nee, dat niet. Maar dan ligt er toch een onuitsprekelijke troost in de belijdenis, dat de Heere door alle onbegrepen wegen heen Zijn troost verleent. Hoe leren we dat? Door het Woord. Toen Johannes het zo moeilijk had, kwam de Heiland niet persoonlijk op bezoek en brachten zijn discipelen een woord uit de Schrift mee: van die andere profeet, Jesaja, over de treurende, die vertroost wordt. Zo moest ook Johannes uit het geloof alléén leven. Misschien herkent u zich wel eens in de woorden van Johannes. Leef dan bij het Wóórd. Daar kunnen we het mee doen.

We keren nog een ogenblik terug naar de gevangenis. Herodes heeft de moeite niet genomen, om het lichaam van Johannes te begraven. Maar de Heere zorgt er zelf voor. Enkele discipelen nemen die liefdestaak op zich. Er waren dus nog enkele trouwe helpers.  En verder? Johannes had het beleden: ‘Hij moet wassen: toenemen. En ik moet minder worden’. Dat was, toen velen hem verlieten en Jezus gingen volgen. Maar dat vond hij niet erg. Het ging hem immers om zijn Meester? Maar dat ‘minder worden’ liep wel op een aangrijpend gebeuren uit. De dood triomfeerde en de duivel lachte. Of toch niet? Nee hoor. Toen Johannes stierf, begon voor hem de eeuwige blijdschap, die geen duivel, geen Herodes, geen Herodias hem konden afnemen. We hoeven niet de weg van Johannes te begeren; maar is er het verlangen, om met Hem de Zaligmaker eeuwig te aanschouwen en te verheerlijken? En dat laatste behoeft -Gode zij dank- géén onbeantwoorde vraag te blijven.

ds. W. Arkeraats

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Plaatselijke Regeling Algemene Kerkenraad 2020

In haar vergadering van 20 januari 2020 heeft de Algemene Kerkenraad het concept voor een nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) vastgesteld. In deze regeling zijn onder andere de werkwijze, de taken en de bevoegdheden van de Algemene Kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen vastgelegd. De nieuwe PR is in lijn gebracht met de Kerkorde en daarnaast zijn een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd.

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR. Het concept van de PR is in te zien op de website (www.hghg.nl) onder Algemene Kerkenraad. Tevens ligt dit concept op afspraak ter inzage bij de scriba van de AK, J.P. Teeuw, Florenweer 12. (tel. 61 65 11). Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 20 februari 2020 indienen bij de scriba van de AK (scriba.ak@hghg.nl).

Kom jij ook naar de ‘Kom jij ook?’ met thema Bouwen

‘Kom jij ook?’ is een interkerkelijk kinderevangelisatie project,

waar onze gemeente bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:

We willen je van harte uitnodigen in Sporthal ‘De Wielewaal’ op maandag 24 februari 2020. Vanaf 9.30 zijn jullie welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Daarna is er nog een activiteit dat tot 14.00 uur duurt.

Dinsdag 25 februari zijn jullie welkom van 9.30 tot 11.45 uur en vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur. In de middag ontvangen we Benjamins kindershow.

Groep 6 t/m 8:

We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 24 en 25 feb 2020 ben je om 17.00 uur van harte welkom. Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, spellen, workshops en nemen we een kijkje op een bouwplaats.

Locatie: ‘De Bron’, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Hulp gevraagd (tieners en volwassenen):

  • Vrijwilligers die per dagdeel willen meehelpen

Zonder de vrijwilligers kunnen we dit niet realiseren, dit kan overdag en in de avonden, leeftijd 12-60+ (in de avonden 16+)

  • Pannenkoekenbakkers

Pannenkoekenfeest op maandag 24 feb (voor 10.00 uur bezorgen Wielewaal)

  • Zaal opbouw in De Wielewaal (8.00-9.00 uur)

Vloermatten leggen, tafels en podium opbouw

  • Einde dagdeel programma’s mee opruimen.

Tijden ma: 14.15 en 20.00 uur en di:11.45 en 20.00 uur.

Wilt u dit kinderevangelisatie project meenemen in uw gebed? We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waarvoor het evangelie nieuw is.

Maatschappelijke stage

Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer:

NL34 RABO 0325 0875 71. T.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld  Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen neem dan contact op via komjijook@hotmail.com

of bel Arina Hagenaar 06-37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 9 februari 2020

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ‘Onderwijs voor kwetsbare kleuters in Rwanda’ via Project 10 27. Er is in Rwanda een tekort aan goed lesmateriaal en getrainde leerkrachten. Met dit project wordt de cirkel van armoede doorbroken en aan kwetsbare kinderen een goede start gegeven. Door vroegtijdig te investeren in een kind, kan achterstand later voorkomen worden. In dit project worden in vier jaar docenten van twaalf kleuterscholen getraind en krijgen ruim 800 kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2020

Het College van Kerkrentmeesters maakt met grote dankbaarheid bekend dat er een bedrag van € 339.950,- is toegezegd voor de vrijwillige bijdrage dit jaar. Wij danken u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in dit nieuwe jaar de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.

In de begroting voor 2020 is een bedrag van € 325.000,- opgenomen, gebaseerd op de toezeggingen die over 2019 zijn gedaan. Wij zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan was begroot. Het College dankt alle medewerkers die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de drie wijken voor al het werk dat zij hebben verzet.

In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Heere God en wij zijn bovenal Hem dankbaar dat Hij ons dit schenkt.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 12 februari is er weer kring. Ditmaal gaat het over Abraham die sliep. (hoofdstuk 6 uit het boekje ) Het Bijbelgedeelte dat we hierbij willen behandelen is Genesis 15. Aanvang 9.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst hoorden we over de mopperende farizeeën. De Heere Jezus ontving namelijk tollenaars en zondaars. We kwamen onszelf tegen. Wat is het dan bijzonder dat de Heere Jezus die gelijkenis van het verloren schaap vertelt. Ook in het licht van Ezechiël 34 zagen we dat de Heere Jezus de echte Herder is, de Goede Herder die het verlorenen zoekt. Wat is het wezenlijk dat we ons laten vinden door Hem, door overgave en bekering! Dan is er blijdschap in de hemel.

Het was ook fijn om zondagavond in de Oude Kerk voor te gaan en met jongeren en ouderen na te denken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Een cadeau dat God ons belooft in de doop, ons schenkt door het geloof. En op Zijn beurt deelt de Heilige Geest ook weer de nodige cadeaus uit. Hij verbindt ons aan de Heere Jezus en zorgt dat al Zijn schatten en gaven de onze worden. Hij garandeert ons de grote toekomst en doet er ons naar verlangen. De Geest en de bruid zeggen: Kom!

Bijbelkring

Woensdagavond 12 februari is er om 20.00 uur weer Bijbelkring in De Parel. Nehemia 8: 1-13 is aan de beurt. We bespreken met elkaar hoofdstuk 5 uit het boekje.

U en jij van harte welkom!

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Ter overdenking

Er is zo eindeloos veel leed

waar ik, mijn God, geen raad mee weet;

de vragen wentelen in mij rond –

Gij legt het antwoord in mij mond;

‘Dit is Mijn lichaam. Neem en eet’.

 

‘k Deed zoveel kwaad; zo weinig goed,

mijn vlammend vuur werd enkel roet,

mijn licht is bijna opgebrand. –

Gij geeft de beker in mijn hand:

‘Neem, drink hieruit; dit is mijn bloed’.

 

In mijn bestaan zit zoveel scheef

door al het kwaad dat ik bedreef.

Ik eet Uw lichaam, drink Uw bloed. –

Gij spreekt: ‘Zie ik maak alles goed:

Gedenk mijn dood. Geloof en leef!’

Nel Benschop (1918-2005)

…tot zondag

Bij brood en beker mogen we de goedheid van de HEERE smaken en proeven. Zoals we dat afgelopen zondagmorgen zongen met Psalm 147: 2 ‘Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt z’ in hunne smarte, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden.’ Laten we met blijdschap uitzien naar Hem! In de verkondiging horen we de tweede gelijkenis uit Lukas 15. Deze gelijkenis gaat over de verloren penning (Lukas 15: 8-10). In de avonddienst, waarin we dankzegging op het Heilig Avondmaal houden, horen we over de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15: 11-32). Rembrandt van Rijn heeft daar een prachtig schilderij over gemaakt. Wie op internet zoekt die vindt het al snel. Het is de moeite waard! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Zieken

Alle zieken  die tobben met hun gezondheid wensen we Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Verkiezingen

Bij het verschijnen van dit kerkblad, zal bekend zijn of Bert Huisman zijn verkiezing tot ouderling heeft mogen aannemen. We hopen en bidden dat dit toch een positieve beslissing mag worden.

Graag herinneren wij u er nog aan, dat voor de vacature van diaken op maandag 10 februari een verkiezings-vergadering zal worden gehouden. Voor deze vacature zijn de broeders Henry de Ruiter, Binnendams 50 en Arie de Wit, Pr. Hendrikstraat 8 als kandidaten ingediend. Deze verkiezingsvergadering zal plaatsvinden in De Parel en precies om 19.30 uur beginnen.

Heilig Avondmaal

Aankomende zondag gedenken we in het sacrament van het Heilig Avondmaal het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus voor onze zonden. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel en geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn tot versterking van ons geloof en verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 13 februari om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 9 februari “De storm op het meer”. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 467: ‘In een scheepje overzee.’

 Verliefd zijn. En dan?

Zondagavond 16 februari zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De deuren gaan om 17.30 uur open.

De voorganger in deze eredienst is ds. Martijn Barth. Hij is sinds eind 2017 luchtmacht predikant op de Vliegbasis Woensdrecht.

Het thema is: ‘Verliefd zijn. En dan?‘ met een knipoog naar Valentijnsdag.

Het thema wordt behandeld vanuit 2 Samuel 13, waar de geschiedenis van Amnon en Tamar beschreven staat. Ook wordt er uit Hooglied 2 gelezen en in dit tekstgedeelte gaat het over een jongen en meisje die verliefd zijn.

In deze dienst is het de beurt aan de band Kingdom om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of mee te bidden. Iedereen is van e welkom! Het is een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen die niet (meer) gewend is een kerkdienst te bezoeken.

De data voor de volgende Pareldiensten van de 1e helft van dit jaar zijn: 15 maart, 10 mei, 24 mei en 21 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Het is niet genoeg als u uw gebeden doet, maar u moet bidden in uw gebed.’ (Matthew Henry 1662-1714)

Bidden en danken

We bidden voor de voortgang van het beroepingswerk en dat de laatste vacatures in de kerkenraad spoedig vervuld mogen worden.

– Vervolging in Eritrea gaat door, want de regering ziet christenen nog steeds als spionnen die het land willen verwoesten. De meeste christenen belijden daarom in het geheim hun geloof. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

– In de kerk in Malawi zijn jongeren bezig om nieuw materiaal te ontwikkelen om te gebruiken voor bijvoorbeeld Bijbelstudies. Deze materialen kunnen ook op scholen gebruikt worden om te evangeliseren onder leeftijdsgenoten. Bid dat hun inzet gezegend wordt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende Avondmaalsviering en dankzeggingsdienst.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor de noodhulp overstromingen in Afrika.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 februari behandelen we op de Bijbelstudiekring het 12e hoofdstuk van het boek ds. J. Belder, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies. Thema: ‘Schaap en bok in één hok’. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/gehoord

‘Sacramenten bevestigen niet het geloof, maar de waarheid van het verbond.’

Tenslotte

Aanstaande zondag zal het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden. De Heere neemt brood en wijn om uit te delen onder de mensen. ‘Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen.’ (Psalm 68: 19b en 68: 9 berijmd). Onze oud-predikant ds. W. Arkeraats zal in deze dienst voorgaan. We zijn dankbaar dat hij dit wil doen nu ds. Van de Voorde in een herstelperiode verkeert. Ondanks dat het goed gaat, is het advies niet te snel op te bouwen. Daarom zal hij de komende maanden een keer in de veertien dagen voorgaan. We bidden en vertrouwen dat dit zo weer tot volledig functioneren zal leiden. Namens de kerkenraad een gezegende Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J. D de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 8 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

Zondag 9 februari

14.15 uur             Geen zondagsschool

Maandag 10 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Woensdag 12 februari

20.00 uur             Bijbelkring WG1 Oost –  De Parel

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 13 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG3 Zuid –  De Parel

Vrijdag 14 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub – De Wagon

____________________________________________________

Algemene berichten

 VluchtelingenWerk Hardinxveld-Giessendam zoekt versterking

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die een aantal uren per week kunnen helpen als ‘Begeleider Huisvesting’. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een stad of een dorp. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Begeleider Huisvesting wijs je statushouders de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk! Verder wordt gezocht naar een lokale jobcoach; iemand die een mooi netwerk heeft van ondernemers in gemeente en regio, en bereid is zich ervoor in te zetten dat vluchtelingen een passende werkplek vinden. Interesse? Vragen? Neem contact op met teamleider Chander Ramnun van locatie Gorinchem. Tel. 0183-63 21 82, E-mail cramnun@vluchtelingenwerk.nl

 Fietscursus voor nieuwe inwoners – vrijwilligers gevraagd!

Vorig jaar oktober is in onze gemeente voor het eerst een fietscursus georganiseerd voor mensen met verblijfsvergunning. Vanwege de grote belangstelling is ervoor gekozen dit de komende maanden opnieuw (en uitgebreider) te doen.

De fietscursus zal plaatsvinden op de volgende zaterdagen: 18 april, 9, 16 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, en optioneel nog 4 en 11 juli.

Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de fietscursus een certificaat van deelname. Met name voor de praktijk is begeleiding één op één nodig – meld u aan als vrijwilliger! Liefst natuurlijk voor de hele serie, maar u kunt zich ook voor een aantal specifieke data opgeven!

   Planning:

09.30-10.30 uur theorieles, gericht op veilig fietsen in het verkeer.

10.30-10.45 uur pauze.

10.45-11.45 praktijkles

11.45-12.00 samen afronden.

   Locatie:

Gebouw en schoolplein Ichthusschool, Pauwtjesmolen 55; als er vorderingen gemaakt worden, praktijk ook op de openbare weg.

   Kosten voor deelnemers:

Een kleine bijdrage van € 15,- voor de hele cursus; er wordt gebruik gemaakt van gebruikte fietsen, die de deelnemers aan het eind van de cursus mogen houden.

Aanmelden deelnemers en vrijwilligers bij:

Maarten Hendrickx, Servanda (Sportcoach Volwassenen & Senioren), tel. 06 82 31 35 92, 0184-61 27 71, maarten.hendrickx@servanda.nl

Koorzangavond Stichting Ontmoeting

Zaterdag 22 februari 2020 wordt er een koorzangavond gehouden ten bate van Stichting Ontmoeting in de Christelijk Gereformeerde Beth-El kerk, Kerkbuurt 72 in Sliedrecht. Aan deze avond werken mee Christelijk Gemengd koor Sursum Corda uit Sliedrecht o.l.v. Everhard Zwart en het mannenensemble Ethan uit Noordeloos o.l.v. Johan Adriaanse. De algehele leiding, opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. C.P. de Boer. Allen hartelijk welkom, toegang is gratis. Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Zending verbindt

Word Zendingsmaatje

De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven.

De GZB is dankbaar dat elk jaar een grote groep mensen zich geroepen voelt om te worden uitgezonden. Mensen van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden. Wat zij delen is hun verlangen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Een wereld waar zoveel mensen God nog niet kennen en waar zoveel gebrokenheid is.

Het liefst zendt de GZB hen meteen uit, want iedereen moet de kans krijgen om het Evangelie te horen. Toch lukt dat vaak niet. De financiën zijn de grootste uitdaging. Vandaar dit nieuwe initiatief. Hoe meer Zendingsmaatjes, hoe meer mensen de GZB kan uitzenden.

Voor zendingswerkers is het belangrijk dat mensen achter hen staan, door voor hen te bidden, mee te leven en te geven. Zonder die morele en financiële steun is hun werk onmogelijk. Zending is tenslotte en opdracht van ons allemaal.

De GZB roept daarom op om Zendingsmaatje te worden. Dat kan al voor € 10,- per maand. Ook kan gekozen worden voor een ‘maatje meer’ of ‘maatje minder’. Kijk snel op www.zendingsmaatje.nl en bid, leef en geef mee!

Dominees op bezoek in Malawi

Een groep predikanten bracht in november een bezoek aan Malawi. Ze hebben daar kennisgemaakt met de kerk in het Yao-gebied, een regio waar bijna iedereen moslim is. Hoe blijf je als kerk staande in deze context en hoe rust je gemeenteleden toe het gesprek aan te gaan met hun buren? Het doel was om wederzijds van elkaar te leren en elkaar te inspireren, zodat de reis ook voor gemeenten in Nederland vruchtbaar zal zijn.

Ds. Hans van Rumpt, een van de deelnemers: ‘Malawi, wat een land. Schitterend qua schoonheid, maar wat een armoede. En tegelijk heb ik zoveel mensen mogen ontmoeten die vol waren van de Heere Jezus. Ik hoop dat ik deze ervaringen nog lang mag koesteren in Nederland en deze liefde voor Hem mag overbrengen. Ik heb in Malawi vaak proberen uit te leggen waarom de kerken leeglopen in ons land: een welvarend land als Nederland heeft God niet nodig. Althans…dat is de gedachte. Malawi heeft mij laten zien wat echte armoede en rijkdom is.’

Benieuwd naar de ervaringen van de predikanten? Hun verhalen en foto’s vindt u op www. gzbexperience.nl/blogs.

Varia

Koorconcert vanuit de Trinitatiskapel zaterdagmiddag 29 februari 2019

Zaterdagmiddag 29 februari 2020 hoort u het koor ‘Jesslyn’ o.l.v. top dirigente Ilona Van Grondelle-de Kievit. Naast dirigente is Ilona ook een klassiek geschoolde mezzosopraan.

Het koor brengt een afwisselend programma van mooie aansprekende liederen. Het koor wordt begeleid door pianist Johan den Hoedt en violiste en sopraan Alisa van Dijk. Naast koorzang hoort u deze middag ook ter afwisseling solo’s van Alisa samen met Ilona en Johan.

Het concert is het tweede concert in de concertserie 2020 van Alisa van Dijk in de Trinitatiskapel. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje in de ‘Kosterij’. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten en voor de musici.

Adres: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20 te Dordrecht. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Voor meer info: www.alisavandijk.nl. Allen hartelijk welkom!

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 9 februari 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J.A.C. Olie, Delft

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Anne Breugem, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 146: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats – viering Heilig avondmaal

11.00 uur  wijk 2 Noord, ds. D. Ph. C. Looijen, Amersfoort – viering Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, prop. E Meijer, Ermelo – dankzegging Heilig avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – viering Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Groep A: Lenny Egas, Mieke de Bruin,

Groep B: Janneke de Bruin

11.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Juliet Boon

Groep B: Marjolein Verheul, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.