Kerkblad 75-35

Eén Herder, één kudde

“En de discipelen verlieten Hem en vluchten allen.”

(Markus 14: 50)

____________________________________________________

Wonderlijk was het, toen Jezus hen riep: “Volg Mij!” Ze konden en wilden niet anders dan Hem volgen. Niet voor even. Drie jaar volgden ze Hem, luisterden ze naar Hem, piekerden ze over de betekenis van zijn woorden, verwonderden ze zich over zijn Persoon en zijn tekenen.
Na verloop van tijd zei Petrus het in een onderling gesprek: “U bent de Christus.” (8: 29). De andere stemden toe. Dat Jezus daarna gelijk zijn lijden en sterven aankondigde, kwam raadselachtig over. Stuitend zelfs, vond Petrus (8: 32).

Zo trokken ze samen op, de discipelen met Jezus. Met elkaar op het meer waar Jezus storm en zee de baas was. Ze stonden er omheen als Jezus de meest vileine satanische geesten uitdreef, mensen genas van hun kwellingen en kwalen, zonden vergaf en schuldigen ruimte gaf voor een nieuw leven. Hun band met Jezus was hecht en vertrouwelijk, maar tegelijk vervuld met een mysterie; ze konden nooit vat op Hem krijgen.

Bezorgd hebben ze de toenemende spanning waargenomen tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden. Ongeremd en met vlijmscherpe woorden fileerde hij hun geslepen vroomheid en hypocrisie. Dit kon nooit lang goed gaan, moeten ze hebben gedacht… En Jezus bevestigde die gedachten ook openlijk aan het laatste Avondmaal. De Herder zal geslagen en de schapen uiteengedreven worden (14:27). Dat laatste was te veel gezegd, volgens Petrus en de rest: “Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen.” Maar hoe anders was het in de hof, toen Judas en de horde met zwaarden stokken om Hem en hen heen stonden. Ze verlieten Hem en vluchtten allen (14: 50). Johannes hield het wat langer vol (14: 51-52) en Petrus sloot de rij en verloochende Hem ten laatste (14: 72). Pijnlijk voor hen, maar niet minder voor Hem.
Drie jaar trok Jezus samen met zijn discipelen op. Hij trok hen achter Zich aan met zijn woorden, wijsheid en de wonderlijk kracht van zijn geduld en liefde. Nu zijn ze weggevlucht uit angst en zelfbehoud en valt Hij alleen in de handen van zondaren. Dat zijn vrienden Hem verlaten, is deel van Zijn lijden. Hij had ze lief! Hij heeft tot op deze dag allen lief die Hij door de kracht van Zijn woord naar zich toetrekt. Of dat nu Petrus is of u/jij… Maar als het erop aankomt, vluchten wij allen. Op het beslissende moment moet Jezus het alleen doen. En Hij deed dat ook, alsof Hij de woorden van Petrus omdraait: “Al moest ik ook voor u sterven, ik zal jullie beslist niet verloochenen.” Want dat was de wil van de Vader en de Zijne.

Wonderlijk is het wel. Waar we door onze angst en drang tot zelfbehoud uiteengedreven worden, brengt Hij ons ook weer bijeen. Ook nu. Juist nu we in deze boetetijd onze schuld inleven en hoezeer we het lijden schuwen als het erop aankomt, maar ook leren vertrouwen op de bodemloze trouw van onze Heiland. Hij vluchtte niet bij ons vandaan, maar nam onze zonden en zwakheid mee tot aan het kruis. Door het geloof mogen we het zien en zeggen: ‘Nooit was Hij van ons gescheiden en daarom wij niet van Hem.’ Daarom zeggen we met Paulus: “Niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Rom. 8: 39). Verwoorden schiet hier tekort, verwondering blijft over. In de stilte van ons bange hart. In Zijn aanwezigheid in Woord en sacrament. Zo brengt Hij uiteengedreven schapen weer bijeen en wordt het één kudde en één Herder, de Opgestane!

ds. P. van de Voorde

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Algemene berichten

Paas Praise
Vrijdag 27 maart staan om 19.00 uur de deuren van de Oude Kerk in de Peulenstraat open. Om 19.30 uur begint daar een mooie paaszangavond met het thema ‘De steen is weg!’ Door middel van het voorlezen van stukjes uit de Bijbel, afwisselend met bijpassende liederen, gaan wij met elkaar op weg naar het graf dat niet meer dicht is maar open, omdat Jezus is opgestaan en Hij alles voor ons heeft betaald. Gospelkoor “We Believe” o.l.v. Jirre Stoutjesdijk hoopt een aantal prachtige paasliederen te zingen voor u en jou. Er is veel ruimte voor samenzang. Joren IJzerman zal een korte meditatie houden over het thema van de avond. Tot slot zal er een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren. Wat is er mooier om dit in de Lijdenstijd samen te doen? Het is echt een avond voor jong en oud. Daarom nog een extra uitnodiging voor de jongeren! Kom allemaal en neem je vrienden en vriendinnen mee want Jezus kwam ook voor jullie. Tot dan.

Jongerenkoor Glory
Zaterdag 28 maart zingt Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam in de sfeervolle Trinitatiskapel. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Mark Brandwijk. Het koor wordt begeleid door het smaakmakende duo Virtuoso (Mark Brandwijk, piano en Reinier Korver, orgel) en violiste Alisa van Dijk. Duo Virtuoso en Alisa van Dijk verzorgen ook diverse instrumentale solo’s. Het koor zingt een mooi programma passend bij het kerkelijk jaar. De bekende Neerlandicus C. Bregman hoopt gedichten en passende Bijbelgedeelten met als thema Pasen voor te dragen. Tevens verzorgt hij de opening en sluiting van deze avond. De aanvang is 20.00 uur. De deur is open om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Van harte welkom!

Moederkring OP WEG MET DE ANDER
Datum: dinsdag 31 maart 2020, tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur, locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80.
Omschrijving: ‘Je kind wordt 18 jaar. Wat moet je regelen?’
Er verandert veel als je kind (met een beperking) 18 jaar gaat worden. Het is goed om daar op tijd over na te denken en zaken te gaan regelen. Een consulente van de vereniging Helpende Handen zal deze morgen hierover informatie geven en vragen beantwoorden. Alle moeders met een kind met een beperking van harte uitgenodigd.
Ook als u onze kring op eerdere morgens niet heeft bezocht, maar wel geïnteresseerd bent vanwege dit onderwerp schuif deze morgen gewoon aan. Het geeft u ook geen verplichting om aan de volgende bijeenkomsten deel te nemen.
Wil je eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:
Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Centrale berichten

Coronavirus en kerkelijke praktijk
Het zal niemand zijn ontgaan dat het nieuwe Coronavirus ook in Nederland voor veel opschudding zorgt. Het aantal besmettingen neemt toe waarbij er onder de risicogroepen zelfs slachtoffers vallen. De kerkenraden hebben afgesproken om ten aanzien van het nemen van voorzorgsmaatregelen de richtlijnen van de PKN, die gebaseerd zijn op informatie van het RIVM, te volgen. Dit kan in de praktijk tot situaties leiden die afwijken van de gewone gang van zaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. De wijkkerkenraden zullen u hiervan op de hoogte houden. Hoewel we in deze dingen onze verantwoordelijkheid mogen nemen, hopen en bidden wij dat God ons behoedt en spaart voor de gevolgen van deze uitbraak.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Vrouwenmorgen

Eerste ophaalavond rommelmarkt
Dinsdag 17 maart is de eerste ophaalavond van spullen voor de 53e rommelmarkt die op zaterdag 18 april gehouden zal worden in en om De Parel. U kunt de spullen zelf brengen op zaterdag 14, 21, 28 maart en 4 april tussen 09.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.30 en 21.30 uur. De ophaalavonden vinden plaats op dinsdag 17, 24, 31 maart en 7 april. Het adres van de opslagloods is Rivierdijk 827, dit is op het terrein van de voormalige IJzergieterij.
Wie spullen heeft voor de rommelmarkt kan dit opgeven via het e-mailadres: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. Zowel grote spullen als meubels, kleine kasten, tafels en fietsen enz. en kleinere spullen als kleding, huisraad, speelgoed en boeken zijn welkom. Wij halen geen grote wandmeubelen, orgels en oude tv.’s meer op.

Een nieuw donorregister
Door verschillende gemeenteleden is mij gevraagd om wat te schrijven over het nieuwe donorregister. Vanwege de toegemeten ruimte doe ik dat met enkele pennenstreken.
Wat is er aan de hand?
Per 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dat betekent dat er een nieuw donorregister komt. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan er aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken.

Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?
God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?
Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?
Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.
Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 15 maart 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, kunnen zij een luisterend oor of praktische begeleiding bieden. Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. Graag willen wij als diaconie ook dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 19 maart
De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 19 maart in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door ds. P. van de Voorde, waarna we een korte pauze hebben. Na de pauze zal er een dia lezing zijn door dhr. Leijsen met als thema ‘Onderwijs vroeger en nu’. Hierin wordt de geschiedenis van het lager onderwijs behandeld in woord, beeld en filmpjes met nadruk op de laatste 100 jaar. Op een onderhoudende wijze wordt de geschiedenis van het christelijk onderwijs behandeld, waarbij het ‘feest van herkenning’ bij de toehoorders een centrale rol speelt. Dhr. Leijsen is een gepensioneerd onderwijzer, die 40 jaar in het christelijk lager en basisonderwijs werkzaam is geweest als onderwijzer en directeur op verschillende scholen. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Zending

Hulptranssport naar Bosnië
Zaterdag 15 februari werden drie vrachtwagens geladen met meubels, kleding, fietsen, rollators enz. om op pad te gaan naar Bosnië. Het weer is prachtig en na een morgen hard doorwerken zijn de vrachtwagens ’s middags vol en klaar om op pad te gaan. De eerste vrachtauto vertrekt zaterdagmiddag, de tweede zondagavond en de derde maandagochtend vroeg. Wij reizen er met een busje en auto achteraan. Wij zijn met acht personen en vier vrachtwagenchauffeurs. De reis verloopt voorspoedig en dinsdag aan het begin van de avond ontmoeten we elkaar op de plaats van bestemmng. Dankbaar dat we veilig zijn aangekomen. Woensdag worden de vrachtwagens gelost onder leiding van dominee Danko. We ontmoeten daar een dominee met een groot hart voor de hulpbehoevende en arme medemens. We brengen een bezoek aan het verslaafden centrum dat onder zijn leiding tot stand is gekomen, en zijn er erg van onder de indruk. Een soort gaarkeuken is bij de kerk opgezet waar vijf dagen in de week een maaltijd wordt gekookt voor ongeveer 150 mensen. We bezoeken gezinnen die we kunnen helpen d.m.v. een tas met boodschappen die we daar gekocht hebben in de supermarkt. Wat een armoede is er onder de bevolking en nauwelijks toekomstperspectief, heel triest. We brengen ook een bezoekje aan een Nederlandse vrouw die in de 20 jaar dat zij daar woont al 57 kinderen onder haar dak heeft gehad en die zij met liefde heeft opgevoed. Nu zijn er nog acht kinderen in haar huis waaronder een baby van, toen negen dagen oud. Wat is ze blij met de spullen die we voor haar hebben meegenomen, zodat zij het ook weer uit kan delen op de school waar de kinderen les krijgen. Kinderen wordt daar gevraagd om een paar velletjes kopieerpapier van huis mee te nemen omdat de school het niet heeft. Hier kunnen wij ons dus helemaal niets bij voorstellen. Wij beseffen niet half hoe goed wij het hebben. Ook komen we op een schooltje waar al spullen uit Nederland staan, mooi om te zien. Een school waar 20 jaar terug nog 400 leerlingen op zaten en nu nog 90. Mensen trekken weg uit het land om ergens anders een toekomst op te gaan bouwen, heel jammer maar wel begrijpelijk. We zien veel gastvrijheid en ook een mooie natuur. Maar het is er ook vies met veel afval langs de wegen. We hebben het goed met elkaar en hebben ook plezier. Het is mooi om dit zo met elkaar te beleven. Na een indrukwekkende week zijn we allemaal maandag 24 februari weer veilig thuis. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Laten we de mensen in Bosnië en het werk van dominee Danko niet vergeten en dit in ons gebed meenemen!!

 

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
Dinsdagmorgen 17 maart zijn alle vrouwen om 09.15 uur welkom in De Parel. Het thema van de 9de Bijbelstudie is: Vasthouden aan het Woord (2 Tim. 3: 1-4:5, Vrouw februarinummer). Ingrid Veldman zal de inleiding verzorgen. Pieternel Korevaar en Corrie de Keizer passen op de kinderen. We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet van de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 18 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur weer bijeen in De Parel. We behandelen dan Johannes 20: 1-18. Weet je welkom.

Bijbelgesprekskring
Donderdag 19 maart is de Bijbelgesprekskring te gast bij de familie Pille. Kees Pille zal de inleiding houden over 1 Samuel 11 en 12.
De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk
Veel vrijwilligers houden in het voorjaar rekening met het schoonmaken van de Oude Kerk.
Dit jaar willen we de schoonmaak echter verplaatsen i.v.m. de orgelrestauratie en andere werkzaamheden die dit jaar ook op de planning staan. Het vervangen van de dakpannen op het noordelijke dakvlak, herstel voegwerk en ook het vervangen van het plafond boven de orgelgalerij kunnen stof/vuil geven. Het lijkt ons daarom niet zinvol om voorafgaand aan deze werkzaamheden de grote schoonmaak in te plannen.
Als alles volgens planning verloopt worden deze werkzaamheden medio juli afgerond. Het lijkt ons daarom verstandig om de grote schoonmaak te verplaatsen naar het najaar. Wij vertrouwen er op dat we ook dan op uw medewerking kunnen rekenen.
het College van Kerkrentmeesters

Onderhoudswerk daken van de Nieuwe Kerk
Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om de daken van de Nieuwe Kerk een onderhoudsbeurt te geven. Één en ander vloeit voort uit een bouwkundige inspectie die we in 2018 door Bureau Lakerveld hebben laten doen voor beide kerkgebouwen. Uit deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting samengesteld voor de komende tien jaar. Afgelopen maanden zijn plannen gemaakt en kosten in kaart gebracht. Inmiddels hebben we opdracht verstrekt om onderhoud uit te voeren aan diverse daken.

Wat is in hoofdlijnen de bedoeling?
Circa 30 jaar geleden is er zowel links als rechts van de hoofdentree aan de voorzijde van de kerk een aanbouw geplaatst. Deze aanbouwen hebben allebei een flauw hellend dakvlak. We gaan het lood en de zinken kilgoten van deze beide dakvlakken vervangen of herstellen. Ook gaan we een waterkerende laag onder de dakpannen aanbrengen zodat opstuwend regenwater wat onder de dakpannen komt zich niet achter de gootbetimmering ophoopt, maar alsnog in de goten terecht komt
Op de daken boven de galerij en de bovenzaal zijn diverse nokvorsten gescheurd of liggen los. Dit zijn speciale “ballonvorsten”. Om inwatering te voorkomen gaan we alle nokvorsten verwijderen, kapotte vorsten vervangen en losse nokvorsten weer opnieuw in de specie vastleggen
Tussen de daken van de kerkzaal en de aanbouwen bevinden zich zogeheten kilgoten. Aan weerszijden van deze kilgoten zijn gezaagde pannen aangebracht. Een aantal pannen is verdwenen; een aantal is gescheurd en een aantal ligt los. We gaan al deze dakpannen weer opnieuw aanbrengen en met de schuinte van de kilgoot mee paszagen en vastleggen
De schoorsteen is aan onderhoud toe. Om te voorkomen dat we met periodiek terugkerende kosten te maken krijgen (nieuw lood, voegwerk, bovenplaat opnieuw metselen, impregneren enz.) hebben we besloten de schoorsteen te slopen, het dakbeschot aan te helen, dakpannen aan te brengen en een standaard rookgasafvoer te plaatsen.
We willen begin april starten met de hierboven genoemde werkzaamheden. Eind april / begin mei hopen we alles voor elkaar te hebben. Het is de bedoeling dat de erediensten in ons kerkgebouw ongehinderd doorgang kunnen vinden. Moeten er tijdelijke maatregelen getroffen worden, dan zullen we dat doen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Kring Geloofsopvoeding
Voor de vierde keer dit seizoen hopen we woensdag 18 maart bijeen te komen. We starten om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is: Gastvrijheid in het gezin. Het thema zal ingeleid worden door Lijnie en Maaike. We zien uit naar een leerzame avond met mooie onderlinge gesprekken.

Oostwijzer
Zondagmorgen wordt de tweede Oostwijzer uitgedeeld. Voor elk gezin is er een exemplaar beschikbaar. Alle gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen, ontvangen thuis een exemplaar. Mochten we u vergeten zijn, neemt u dan gerust even contact op met Cora Westland.
Als redactie hebben we ook een emailadres: oostwijzerhghg@gmail.com. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? We horen het graag!

Doopdienst
Zondagmorgen 22 maart zal de Heilige Doop bediend worden. Een goed moment voor ons allen om de herinnering aan onze doop levendig te maken door persoonlijk na te gaan welke beloften God precies gedaan heeft. Zij die Gods verbond en woorden als hun schatten gadeslaan proeven de goedheid, de genade en de liefde van God.

Gift
Br. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Want al is het dan zo dat wij met onze gedachten in verschillende richtingen getrokken worden, daarom worden we nog niet meteen losgerukt van het geloof; al worden wij dan alle kanten op geslingerd in de branding van het ongeloof, daarom verzinken wij nog niet in de afgrond ervan, en al worden wij geslagen, daarom worden wij nog niet uit onze standplaats verdreven.’
Johannes Calvijn

Tenslotte
Zondagavond hoop ik de in Oude Kerk vraag en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus te behandelen. Zondag 21 bevat dusdanig veel stof dat ik een keuze heb gemaakt om alleen dit antwoord aan de orde te stellen. We lezen daarbij uit Johannes 10:11-18 en 24-30. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Verkiezingen
Bij de verschijning van dit kerkblad zal de beslissing van Mark Meerkerk, Schapedrift 74, 3371 JJ op zijn verkiezing tot diaken bekend zijn.
Voor de vacature van ouderling zal er een verkiezingsvergadering worden gehouden, die zal plaatsvinden op dinsdag 17 maart a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur. De ingediende namen van de te verkiezen broeders zijn:
Job (J.) van Eck, Gieser Wildeman 15, 3371 NG;
Leo (L.) Vogel, Thorbeckstraat 54, 3371 VH.
We hopen en bidden dat de beide vacatures vervuld mogen worden.

Pareldiensten
De internetuitzending van de laatste Pareldienst van 16 februari werkte niet door een technisch probleem dat inmiddels verholpen is. Gelukkig had onze geluidsman zelf een opname gemaakt en die is nu bij uitzending gemist op de site gezet. De preek ging over het al dan niet hebben van een relatie en hoe we daarmee omgaan. Dit n.a.v. het thema ‘Verliefd zijn. En dan?’ en is zeker het terugluisteren waard!

Zondagavond 15 maart zal weer een Pareldienst plaats vinden waarin ds. Bart de Bruin uit Middelburg voorgaat en het thema is: ‘Lost and found’ oftewel ‘verloren en gevonden’. Daarbij lezen we uit Lukas 19: 1-10, waar het gaat over Jezus en Zacheüs. Daar ging de preek afgelopen zondagavond ook over, maar de insteek zal anders zijn. Van harte welkom iedereen!

Zondagmiddag/avond 26 april is er – na het succes van vorig jaar – opnieuw een programma in de tent aan de Sluisweg rond de Koningsdagactiviteiten, waarbij een aantal kerken (waaronder onze Hervormde Gemeente) samenwerken. De Pareldienst van die datum is daardoor verschoven naar 10 mei, zodat er nu twee Pareldiensten kort na elkaar zijn. De data voor de volgende Pareldiensten zijn: 10 mei, 24 mei en 21 juni.
de Commissie Pareldiensten

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied
In de bijbelklas gaat het op zondag 15 maart over ‘De schepping, dag 4 en 5’ Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 481 ‘Blij, blij m’n hartje is zo blij’.

Citaat
‘Benader je God niet als eindpunt maar als een weg, niet als doel maar als een middel, dan benader je Hem helemaal niet.’ C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken
We bidden voor hen die zich zorgen maken over het zich verspreidende coronavirus en voor alle zorgverleners in ziekenhuizen en GGD’s die hier dagelijks mee te maken hebben.
De kerk in Kenia heeft een beperkte capaciteit om moslimbekeerlingen te onderwijzen. Wijsheid en leiderschap is nodig. Open Doors ondersteunt de kerk in Kenia en leidt kerkleiders op. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
Morgen, 14 maart, is de jaarlijkse GZB-dag in Barneveld, een dag vol met inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. Bid dat het de bezoekers bemoedigt in hun geloof en dat het hun betrokkenheid bij het zendingswerk vergroot. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie gezegende diensten op de vierde lijdenszondag.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Belijdenis van het geloof
De komende tijd staan de gesprekken gepland die onze predikant met de belijdeniscatechisanten zal voeren. Zowel voor predikant als catechisant erg intensief. Dat kan alleen goed gaan als we de Heere God heiligen in ons hart (1 Petrus 3: 15).

Opvoedkringen
Ouders zijn verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren) thuis. Maar hoe doen we dat als ouders eigenlijk? Daarover gaan we als ouders met elkaar in gesprek, om van elkaar te leren en ervaringen te delen. De laatste avond van dit seizoen hopen we op de volgende data en plaatsen bij elkaar te komen. Ook als je nog nooit geweest bent, weet je van harte welkom!

Leeftijd Hoofdstuk Datum+tijd Locatie
0-3 jaar H7: jonge kinderen in de gemeente 19-03-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
4-7 jaar H6: vieren in je gezin 26-03-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
8-11 jaar H5: Delen en dienen 02-04-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
12-16 jaar H6: Christen in de wereld 16-04-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) De Parel

Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com.

Gelezen/gehoord
‘Jezus Christus kan: onze vrees in geloof, onze bezorgdheid in verwondering, ons tobben in aanbidding veranderen.’

Tenslotte
We gaan de vierde lijdenszondag al weer tegemoet. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat Gods toorn ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.
Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
Tijd onbekend WG1 Activiteit 12-16
Tijd onbekend Schaatsen 15+ JV/TC

Zaterdag 14 maart
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 maart
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 17 maart
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 18 maart
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring –
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Kring geloofsopvoeding WG1 – NK

Donderdag 19 maart
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond Diaconie – De Parel
20.00 uur Bijbelgesprekskring – Peulenstraat 192
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar WG 3 Zuid

Vrijdag 20 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. C. Melissant
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

_______________________________________________

Varia

Concert mannenkoor Ichthus
Op zaterdag 18 april hoopt het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus een concert te geven in de Maranathakerk in Werkendam.
Dit ruim 180 leden tellend koor, onder leiding van Martin Zonnenberg, staat bekend om de donkerbruine klank.
Er wordt zowel fluisterzacht als uitbundig gezongen. Het repertoire bestaat uit bekende en onbekende muziekstukken.
Vanwege het 30-jarig bestaan worden er extra concerten gegeven in ons eigen land maar ook o.a. in Engeland.
Bij het koor is men van mening dat, zeker in dit lustrumjaar, de concerten makkelijk toegankelijk moeten zijn. Daarom zijn de toegangsprijzen bewust laag gehouden.
Meer informatie op de website van het Koor: www.mannenkoor-ichthus.nl

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 15 maart – Vierde lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Corine Ritmeester, Nienke de Groot, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 143: 10
avonddienst: Psalm 22: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. D. Ph. C. Looijen,
Amersfoort
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. L. Hoftijzer, Rijnsburg
voorzang: Weerklank 141: 3,4
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 24
voorzang: Weerklank 438:1,2,3

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Capelle a/d IJssel
18.00 uur ds. A. J. van den Herik, Moerkapelle

DE PAREL
18.00 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk Groep B: Lydia Zonnenberg, Elsa Visser
10.45 uur: Groep A: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gera Ritmeester, Methilde de Ruiter, Joël Quist

 

Woensdag 11 maart, Biddag voor gewas en arbeid

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Heleen Verschoor, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 98: 4

avonddienst: Psalm 89:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur gezamenlijke dienst, ds. P. van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, A’dam

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Bake for life

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep B: Helga de Gier, Joyce Versluis, Gerlinde Poortvliet

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.