Kerkblad 75-37

Is er een medicijn?

“Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.”
(Johannes 3: 14)

____________________________________________________

Het is een stille nacht, als Nicodemus bij de Heere Jezus zit. Er is alle rust om met elkaar van gedachten te wisselen. Vreemde dingen hoort hij. Tenminste: hij vindt deze heel onbegrijpelijk. ‘Opnieuw geboren worden!’ Wat betekent dat?
De Heiland neemt er niet de tijd voor, om dat allemaal uit te leggen. Hij ‘haast’ zich naar het belangrijkste: de vraag, hoe zondaren zalig kunnen worden. Om die vrede te ontvangen, is er maar één weg: de weg naar het kruis.

Dat maakt de Heere duidelijk door een voorbeeld te gebruiken. Hij roept dat vreselijke gebeuren in de woestijn in herinnering. Nicodemus kent – als Schriftgeleerde – deze geschiedenis natuurlijk. Vurige slangen komen opeens in groten getale op het volk af. De beet van die slangen veroorzaakt een brandende pijn en leidt binnen korte tijd tot de dood.
Daarvóór waren de Israëlieten in opstand gekomen. Ze hadden geklaagd over het manna, dat ‘waardeloze’ brood en ze verweten God, dat Hij hen in de woestijn had gebracht, om van honger en dorst te sterven. En nu stierven ze door het gif van die slangen.
En er is geen geneesmiddel voorhanden. Het enige, wat de mensen kunnen doen, is te roepen: ‘Mozes, bid voor ons!’ Nee, dan begint Mozes niet met een verwijt richting het volk. Hij legt de nood van het volk aan de Heere voor. En wat Mozes deed, mogen wij nu ook doen, nu er zo’n grote plaag over deze aarde gaat.
Een wonderlijk bevel krijgt Mozes dan. Hij moet een afbeelding maken van die vreselijke slang en die hoog boven het volk opheffen. En iedereen, die op die slang ziet, zal genezen worden. Wonderlijk: nu nóg een slang erbij? Ja, door die ene slang wordt het volk herinnerd aan hun zonde, hun opstand. Die slang is dus een aanklacht, maar tegelijk een teken van genezing.
Die genezing is er door het zien op die slang. Kan het eenvoudiger? Geen geheimzinnige, occulte handelingen maar een eenvoudig zien op die koperen slang. We mogen ook zeggen: door het geloof. Die zieke mensen moesten gelóven, dat het woord van de Heere betrouwbaar was. We zien het voor ons: hoe een oude, doodzieke man zich opricht, om op die slang te zien. Hoe een vader zijn kind omhoog houdt: ‘Kijk, jongen! Kijk naar die slang!’
Aan die geschiedenis herinnert de Heere Jezus ons. Hij zegt het allereerst tegen Nicodemus, maar Hij betrekt ons er óók bij. Zie je die slang, die Mozes omhoog hield? Die slang is een prediking van Mij! Nicodemus zal vreemd hebben opgekeken: U een slang? Dat is een heel verschil met de woorden van Johannes de Doper: ‘Zie het Lam Gods!’
Ja toch: de Heere Jezus vergelijkt zich met die slang. Dat vreselijke beest, dat in het Paradijs al rond schuifelde en de mens besmette met het dodelijke virus van de zonde. En daaraan sterft niet een gedeelte van de mensen. De zonde voert ons allen in de dood.
Tegen de macht van de dood is geen medicijn te bedenken. In deze dagen wordt koortsachtig gewerkt aan een medicijn tegen het coronavirus en zolang dat er niet is, wordt van alles bedacht, om de ziekte te vertragen. Maar de zonde kan door geen enkel medicijn bestreden worden.
Ja tóch! Daar is maar één medicijn: het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Daarvoor wordt de Zoon des mensen verhoogd. Nee, dat betekent niet, dat Hij vereerd wordt. Hij wordt niet op een voetstuk geplaatst, maar aan het kruis gehangen. Maar daardoor is Hij wél goed zichtbaar! Voor vriend en vijand.

Waartoe worden wij opgeroepen? Om te zien op Christus, die – als de slang – verhoogd werd. De Heere Jezus als een slang: wat een aanklacht houdt deze vergelijking in. Wat worden wij op die manier bepaald bij ons zondaar zijn, bij die dodelijke smet van het kwaad. Maar wat een troost tegelijk. Door te zien op de verhoogde Zaligmaker – verhoogd aan het kruis – kunnen wij genade, vergeving van de zonden en de troost in het hart ontvangen. En zo eenvoudig: een blik op Christus temidden van de gloed van de toorn van God over ons zondige bestaan.
Zie dan op Hem! Want dat is een reddende blik. Genezing van het dodelijke gif van de zonde.
Tegelijk hopen en bidden wij, dat de Heere een wending ten goede zal geven in deze dagen, waarin wij allen benauwd worden door een onzichtbare vijand. Van Hem is onze verwachting. Maar we mogen er niet minder hartelijk om bidden, dat we in deze ziekte de voetstappen van de Heiland zullen opmerken, opdat er in ons hart en in de maatschappij een verootmoediging en terugkeer tot de Heere zal zijn. ‘In de weg Uwer gerichten hebben wij U verwacht!’
Ons oog is op de gekruisigde Zaligmaker, die Johannes later mocht zien als het Lam met de boekrol van de geschiedenis in de hand. Ons oog is op Hem, opdat Hij zich over ons ontfermen zal. Kijkt u méé?

ds W. Arkeraats

Centrale berichten

Weekje Ethiopië!
Maandagmorgen 9 maart jl. stonden we met volle koffers klaar voor vertrek en de andere week dinsdagochtend waren we alweer terug in Nederland met veel lege koffers.
We kregen het advies om z.s.m. naar Nederland te vertrekken. Tja, jammer… het liep anders dan wij gedacht hadden maar ook in deze beslissing was onze GIDS erbij.

Dinsdagochtend 10 maart werden we, na een lange reis, heel hartelijk ontvangen door Arie en Arda, de leerkrachten, kinderen, schoonmaaksters en wachters bij de school… een bijzonder weerzien. Uiteraard dronken we drie kleine kopjes heerlijke sterke (zoete) Ethiopische koffie met popcorn erbij. Ondanks de korte periode dat we daar waren zijn er heel wat klussen geklaard. We hebben het fantastisch leuk gehad met elkaar als groep, want wat zijn er veel leuke mensen in onze gemeente en daarbuiten, met veel bijzondere gaven. Alle dank daarvoor aan HEM!
Ethiopië en de lieve mensen daar zijn uit het oog, maar NIET uit ons hart. Wie weet kunnen we nog een keertje terug om de klussen af te maken. Met een hoofd en hart vol goede, fijne en liefdevolle herinneringen zijn we blij dat we allemaal weer gezond thuis mochten komen. Hartelijke groet van ons als groep en dank voor jullie medeleven!

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Diaconale collecte zondag 29 maart 2020
De diaconale collecte van deze zondag zou bestemd zijn voor Noodhulp Sprinkhanenplaag Oost-Afrika via ZOA. Terwijl we hier momenteel weinig van horen, dreigt in Oost-Afrika een humanitaire ramp. Enorme zwermen sprinkhanen teisteren Oost-Afrika. Ze eten alles wat op hun pad komt en zo zien duizenden boeren hun oogst voor hun ogen verdwijnen. Dat is een groot probleem, want het oogstseizoen komt eraan. Wanneer er niet wordt ingegrepen dreigt acute hongersnood. Door klimaatverandering was het regenseizoen op Het Arabisch Schiereiland langer en natter dan normaal. Hierdoor konden de woestijnsprinkhanen zich in razend tempo voortplanten. Door een cycloon zijn de sprinkhanen overgewaaid naar de Hoorn van Afrika, waar ze door zware regenval nogmaals ideale omstandigheden hadden zich nog verder voort te planten. Dit leidde tot de onvoorstelbare zwermen die momenteel onder andere Somalië, Uganda en Ethiopië teisteren. Acute hongersnood dreigt daardoor in Oost-Afrika. Hulp is dringend nodig. ZOA kan niet nodeloos toekijken: ‘We moeten nu iets doen om deze mensen te helpen, voor de hongersnood toeslaat. Daarom zullen we de getroffen bevolking helpen met voedselhulp om op korte termijn deze klap te kunnen incasseren’. De diaconie wil hierin graag ondersteunen, helpt u ook mee? U kunt uw gift overmaken naar de diaconie op het hierboven vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Sprinkhanenplaag Oost-Afrika.

Ontmoetingsavonden
Beste broeders en zusters. Door de omstandigheden rondom het coronavirus, kon onze laatste avond van het seizoen niet doorgaan. Wij willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor de trouwe opkomst. Dit doet ons elke keer weer goed. Wij willen u de komende tijd, een tijd die niet voor iedereen makkelijk zal zijn, Gods nabijheid toewensen. We hopen elkaar het volgende seizoen weer in gezondheid te ontmoeten. ‘Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogsten Koning beveiligd in den duist’ren nacht, beschaduwd in Gods woning.’ (Psalm 91, berijmd). Met hartelijke groet,

Janny en Dick Dekker

Zending

Nieuws uit Centraal Azië (2)
Riek, Peter en Gerlinde maken het goed in Centraal Azië. Dat laten ze onze gemeente weten. Hun visum is verlengd tot juni! Vijf maanden wonen ze er alweer en ze weten inmiddels aardig de weg naar winkels en andere locaties waar mensen samen komen. ‘Voor de winkel moet wel even een vertaalbriefje mee. Het Russisch is best nog lastig hoewel ze zeker vorderingen maken. Nog ruim een maand en dan is de taalstudie voorbij.’
Als Gerlinde met de social workers van de daklozenopvang een jonge vrouw ontmoet dan blijkt de vrouw ziek en verslaafd te zijn. Eigenlijk moet zij naar de afkickkliniek maar ze nemen haar mee naar het ziekenhuis. Ze heeft antibiotica nodig maar moet dan volgende week terugkomen. Na grote inzet van de daklozenopvangarts kan dan toch direct met de kuur worden gestart. Mensen die dakloos zijn kunnen iedere dinsdag, donderdag en zaterdag komen eten in het dagcentrum. Veelal is het brood en thee. Op feestdagen kan het ook warme Plov maaltijd zijn. Rijst dat de mensen hier lekker vinden. De daklozen vinden hier warmte, voedsel en meer dan dat. Er wordt muziek gemaakt en er wordt met hen gezongen. Aan het eind krijgt iedereen fruit mee: een appel en mandarijn. Fruit is hier duur en kunnen ze veelal niet betalen.
Intussen wordt volop gewerkt aan de vergunning om het hospice te kunnen openen. Aan alles kun je merken dat een hospice nieuw voor hen is. Als je in het gebouw rondloopt krijg je zin om aan de slag te gaan. Het ontbreekt alleen nog aan patiënten en personeel. En intussen moet er voor de mensen die zorg nodig hebben nog een andere oplossing worden gezocht.
Iedere vrijdagavond komen ze als team bij elkaar. Ze eten dan samen, bidden samen (in vijf talen) en bespreken allerlei vragen waar ze mee te maken hebben. Zo konden ze uitleg geven over de palliatieve zorg. Een keer kwam een arts vertellen over de gezondheidszorg voor daklozen. Daar is weinig aandacht voor. Er was een vrouw die te horen kreeg dat er geen behandeling meer mogelijk was. Maar toen haar zoon 100 dollar neerlegde was er plotseling behandeling mogelijk en is de vrouw behandeld en genezen. Dit soort voorbeelden maken het lastig om erachter te komen wat nu werkelijk de diagnose en prognose is. Riek, Peter en Gerlinde vragen om gebed dat de registratie voor het hospice snel mag rondkomen en dat goed lokaal personeel zal worden gevonden om op te leiden tot palliatief verpleegkundigen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Toen ik zondagmorgen naar de Nieuwe Kerk liep, luidde de klok. Toen ik het hoorde moest ik denken aan een oude traditie waarbij de klok geluid wordt als het Onze Vader wordt gebeden. Waarom zou je zoiets doen? Zeker vroeger, in een tijd zonder moderne communicatiemiddelen, ging het er daarbij om dat de mensen in het dorp, die thuis waren, zouden weten dat op dat moment in de kerk het Onze Vader gebeden werd. Het klokgelui was een stimulans om thuis mee te bidden. Zo mag in deze tijd dan toch het klokgelui klinken. Dat klokgelui vertelt dat er toch een kerkdienst belegd wordt. Het mag een stimulans zijn om thuis mee te zingen, te bidden en te luisteren!
In de morgendienst kreeg Simon Schild de tekstwoorden uit Jesaja 55: 3a mee. In de verkondiging hoorden we over Simon die het kruis achter de Heere Jezus droeg (Lukas 23: 26). Het is een plaatje van het christenleven. Een christen heeft te maken met lijden. Van buiten en binnen komt er zoveel in tegen het volgen van de Heere Jezus. Daar is ten diepste geen ruimte voor. In het geloof leer je ook met Christus te sterven, maar dan ook met Hem op te staan tot een nieuw leven. Voor Simon van Cyrene was het kruisdragen het begin van een keerpunt in zijn leven. Hij kreeg de Heere Jezus lief en zijn kinderen eveneens.

Pastoraat
Vanwege het coronavirus zijn er tal van zorgen. De één zit in over zijn gezondheid of de gezondheid van dierbaren. Een ander maakt zich zorgen over zijn bedrijf. Hoe zal het financieel allemaal gaan? Er komt momenteel veel af op gemeenteleden die een baan in de zorg hebben. Wanneer de discipelen in grote storm verkeren op het meer van Galilea, dan komt de Heere Jezus zelf naar hen toe en zegt: “Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd” (Markus 6: 50). Kijkend naar de Heere Jezus hebben we gegronde redenen om in alle omstandigheden moed te houden. We hoeven ons niet te laten leiden door angst, maar we mogen ons laten vullen met vertrouwen op God!

Bijbelkring
Woensdag 1 april zouden we de zevende Bijbelkring hebben van dit seizoen. Het is mijn voornemen om vanuit de Nieuwe Kerk een inleiding te houden over het gedeelte dat aan de beurt is, Nehemia 13. Deze inleiding wordt dan uitgezonden via kerktelefoon en internet. Aan alle deelnemers van de Bijbelkring wil ik vragen om de bijbehorende vragen te maken en via de mail (predikant.oost@hghg.nl) mij toe te sturen voor dinsdagavond 31 maart. Dan zal ik in de tweede helft van de uitzending deze vragen bespreken aan de hand van uw antwoorden. Aan de beurt is hoofdstuk 7 ‘Hoe ga je om met terugval?’. De uitzending is vanaf 20.30 uur.

Catechese
Zolang het catecheseseizoen duurt stuur ik wekelijks een inhoudelijke app naar onze jongeren met één of meerdere vragen. Ik vind het mooi om te zien dat onze jongeren daar zo op reageren. We blijven verbonden!

E-mailadres
We hebben al veel emailadressen binnen. Maar hierbij nog een oproep om per gezin minimaal één emailadres door te geven, zodat we u in deze periode via de email kunnen bereiken, mocht dat nodig zijn. Wilt u daarom een email sturen naar nkpkn2020@gmail.com met vermelding van uw naam?

Gelezen
‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. “Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

….tot zondag
Afgelopen maandag hebben we gehoord dat de maatregelen zijn aangescherpt. Dat heeft ook gevolgen voor het beleggen van de diensten. We blijven de diensten uitzenden vanuit de Nieuwe Kerk. Maar in de kerk zal er zo’n klein mogelijke afvaardiging van de kerkenraad aanwezig zijn. Dat betekent dat alleen een predikant, ouderling en diaken dienst zullen doen. Daarnaast zijn ook de organist en de technicus aanwezig. We hopen dat op die manier dan toch de diensten voortgang zullen vinden. Het is intussen niet niks nu we ook weten dat het een periode gaat duren. Het is een vreemd idee dat ook de feestdagen niet in de kerk gevierd zullen worden. Ondanks alles zijn we dankbaar voor middelen van de techniek en mensen die de gaven hebben om de technische mogelijkheden te realiseren. Wat een zegen dat vooralsnog dan toch de dienst van het Woord en van de gebeden door kan gaan.
Zondagmorgen hoop ik in de Nieuwe Kerk de preek te houden over Jezus voor Herodes (Lukas 23: 8-12). Herodes is blij Jezus te zien, heeft veel vragen, maar Jezus zwijgt. Waarom zwijgt hij? En wat betekent de vriendschap die ontstaat tussen Pilatus en Herodes? We hopen het te ontdekken. Met een hartelijke groet aan jong en ouder,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor hen die grote zorgen hebben om het corona-virus, psychisch- of chronisch ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Kinderlied
Het kinderlied van zondag a.s. is Op Toonhoogte (OTH) 497 ‘God kent jou vanaf het begin’.

Verkiezingen
Als dit kerkblad verschijnt, zal de beslissing van Job van Eck, Gieser Wildeman 15, 3371 NG, op zijn verkiezing tot het ambt van ouderling bekend zijn.

Citaat
‘Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.’ Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • Heere, ontferm U, over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen, omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.
  Ontferm U over de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.
  Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.
  Heere, ontferm U over onze angst om onze dierbaren, om onszelf.
  Ontferm U over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen, over opdrachten die niet doorgaan, over financiële gevolgen voor ons huishouden.
  Geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is, dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren. Amen. (ds. T. de Haan, website PKN)
 • Veel christenen in Burkina Faso die getroffen zijn door de aanvallen, kampen met angst, onzekerheid, trauma en verdriet. Bid dat de Heere God hen herstelt en nieuwe hoop geeft. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor de voorgangers in Centraal Azië die hun werk onder grote druk moeten doen. Bid voor volharding en eenheid, maar ook voor gezondheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

We wensen u en jullie thuis gezegende kijk- en/of luisterdiensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7

tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Zeer zeker zijn er wel zorgen. Vooral nu, rondom de gezondheidscrisis waarin ook ons land zit. Toch is er voor alles een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Wie zorg hierover heeft, doet er verstandig aan niet te veel op internet rond te surfen en niet de hele dag het nieuws tot zich te nemen en verder zijn gezonde verstand te gebruiken. Zonder overigens iets van de ernst van de situatie af te doen. Salomo schrijft: “Alles heeft zijn tijd en beloop.” Daarom: Hoop op God, sla ‘t oog naar boven.

Vanuit de pastorie
Inmiddels is al veel nieuws gepasseerd over de coronacrisis. Velen zijn besmet of zullen besmet worden. En wij allen worden direct of indirect geraakt door de gevolgen ervan. Het trekt zíjn spoor in ons persoonlijke leven, in gezinnen, families, de gezondheidszorg, bedrijven en ons gemeenteleven. Moeilijk is ook om met de onzekerheid om te gaan. Niemand kan zeggen hoelang dit gaat duren. Die prangende vraag – ‘Hoelang?’ – kennen we overigens ook vanuit de Psalmen (13: 2,3; 79: 5; 90: 13; 102). De oplossing ligt dan niet in het antwoord: ‘Zolang!’ De Psalmen nemen ons mee op de weg van het vertrouwen op God (13: 6). Zijn goedertierenheid (verbondsliefde) en trouw vormen ons houvast in tijden van vreugde, verlating en sterven. En het vertrouwen op Gods altijd aanwezige liefde en trouw opent de bron van troost. Waar wij de grip verliezen, houdt Hij je vast! Ondertussen bidden we om Gods ontferming voor elkaar, voor hen die op welke manier dan ook getroffen worden door de crisis. Vanzelfsprekend is die ontferming niet. De Veertigdagentijd herinnert ons eraan dat deze wereld de Zoon van God heeft gekruisigd en aan de zonde van hoogmoed; dat we Hem in tijden van welvaart zo gemakkelijk konden vergeten. Toch wilde Hij op Zijn lijdensweg volharden tot in de verlatenheid aan het kruis. Dat is verbondsliefde en trouw! Aanstaande zondag mogen we daar weer bij stilstaan vanuit Psalm 22, in het bijzonder de verzen 2 en 3. Lees de Psalm gerust alvast een keer door. Laten we ook bidden om groei in vertrouwen, juist door de diepte heen. Goede diensten toegewenst en ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Leed wordt verzacht met het oog op de komende Vorst van Pasen.’

Tenslotte
Komende zondag mogen we weer kijken en/of luisteren naar de erediensten. Niet optimaal want we zien en horen elkaar niet als gemeente. Maar de diensten zijn goed te volgen met beeld en/of geluid. Zo nodigen we u uit om ook de komende zondag weer rondom het Woord te zitten. Niemand verhindert ons dat. Wat een voorrecht.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

 

De diensten zijn digitaal, via kerktelefoon of kerkradio te beluisteren.

Zondag 29 maart – Zesde lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen
• College van kerkrentmeesters Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
• Diaconie Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 92: 1
avonddienst: Psalm 6: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M.C. Batenburg, Gouda
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede