Kerkblad 75-41

Ik ben de HEERE, uw heelmeester

De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.  (Deuteronomium 7: 15)

____________________________________________________

De corona-pandemie waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen is voor ons allen een volledig nieuwe ervaring. Afgezien van de vermoedelijke natuurlijke oorzaken zijn er allerlei andere gedachten over het hoe en waarom van deze ingrijpende situatie. Via ingezonden stukken of speciale artikelen in kranten en tijdschriften worden allerlei meningen gegeven. Het gaat dan om een geestelijke duiding van wat ons nu wereldwijd overkomt.

Sommigen zien het als een waarschuwing tegen de hoogmoed van de moderne mensheid om duidelijk te maken dat we niet alles in eigen hand hebben. Of anders gezegd, een les in afhankelijkheid van God, zoals de apostel Jacobus ons voorhoudt  (Jacobus 4: 13-15).

Anderen denken aan een straf van God, zoals de profeten in het OT vaak aankondigden als Israël van Gods goede geboden afdwaalde. Ook zijn er die het ervaren als een teken van de eindtijd, een aanwijzing dat Jezus spoedig terug zal komen. Hoe het ook zij, er wordt nagedacht over de geestelijke kant van deze pandemie en dat is goed. Ook eertijds leidden ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Spaanse griep, de twee wereldoorlogen, de crisistijd, en dergelijke tot soortgelijke gedachten. Daar gaan we hier nu niet verder op in.

Wat we wel goed voor ogen moeten houden, is dat God niet uit is op ons ongeluk. Integendeel, God wil het goede voor de mensen die Hij schiep, ondanks de zondeval. Soms, kan Hij moeite en verdriet gebruiken om ons te waarschuwen, maar voor alles heeft God ons zijn heilzame wetten en voorschriften gegeven. We kennen natuurlijk allemaal de Tien Geboden en de samenvatting ervan. Wie echter een beetje thuis is in de Bijbel weet dat in de boeken Exodus t/m Deuteronomium veel voorschriften staan, waarin de Tien Geboden verder worden uitgewerkt voor allerlei terreinen van het leven.

Er zijn voorschriften over de verhouding tussen God en zijn volk Israël, zoals de regelingen van de priesterdienst, de offers en de feesten. Burgerlijke voorschriften over de verhouding tussen mensen onderling. Daarnaast zijn er ook allerlei richtlijnen met het oog op de gezondheid van mensen. Dat is heel bijzonder omdat in die tijd daarover nog weinig bekend was. God bekommerde zich dus niet alleen over het geestelijk welzijn van Israël maar ook om hun lichamelijk welzijn. Dit komt vooral tot uiting in de regels die Hij geeft over rein en onrein. Begrippen waarmee wij juist nu in aanraking komen, zoals besmetting, isolatie, afstand houden, hygiëne enz. komen daarbij reeds ter sprake. Wel met andere woorden, want in de tijd waarin Israël zijn richtlijnen ontving (± 3400 jaar geleden), waren onze begrippen nog niet in gebruik.

Iemand die gezond was, werd in deze regels rein genoemd. Zodra er echter lichamelijk verschijnselen waren die konden wijzen op een infectie, dan werd je onrein. Er zijn dan voorschriften om weer rein te worden. Zelfs als er maar een kleine kans was op besmetting, werd je als onrein aangemerkt, soms maar voor één dag. Was iemand langer onrein dan golden allerlei regels waarin hygiëne (wassingen) en isolatie (afzondering) en dergelijke een rol speelden. Daarnaast gaf God ook richtlijnen over rein en onrein voedsel en over reine en onreine dieren om ook daardoor ziekten te voorkomen.*

Kortom, allerlei zaken waarvan onze huidige wetenschap zich nu bedient om epidemieën en dergelijke te voorkomen, schreef God al voor aan Israël. Als zij zich aan Zijn wetten en regels hielden, waren ze dus beschermd, zoals Hij in bovenstaande tekst beloofde.

Wij, die niet tot Zijn volk behoorden, hebben eeuwen nodig gehad om deze dingen te ontdekken. Maar God

heeft vanaf het begin Zijn volk Israël beschermd, zodat eenmaal de beloofde Messias kon komen. Door Hem maakte God Zijn belofte aan Abraham waar, dat in hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden.

In die zegen mogen nu wereldwijd allen delen die zich, ondanks hun zonden, door het geloof geborgen weten in het volbrachte werk van onze HEERE en Heiland, Jezus Christus.

     Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

     Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

     Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

     Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,

     Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

     Die in den nood uw redder is geweest. (Psalm 103: 2)

Piet den Breejen

*NB. deze zaken worden uitgebreid beschreven door Ben Hobrink in zijn boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’

______________________________­­­­_________________

ALGEMENE BERICHTEN

 Zending verbindt

Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel! De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.zendingsmaatje.nl.

Op zendingsmaatje.nl vertellen o.a. Laurens Jan en Lourina Vogelaar over hun roeping:

‘Stel je voor… je leeft in een land waar moslims en christenen niet altijd in harmonie met elkaar samenleven. Waar de overheid het niet op prijs stelt, als er actief wordt geëvangeliseerd. Hoe zou jij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te getuigen?

Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, ook de christenen in Indonesië verlangen daarnaar. Wij willen hen daarbij helpen door een toerustingsprogramma te ontwikkelen. Wat zou het geweldig zijn als christenen in Indonesië het licht van Christus zouden verspreiden. Deelt u dat verlangen? Doet u mee? Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!’

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2019/2020. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld inz. Jeugdcommissie onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2019-2020’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Examenjaar

Voor ons allemaal loopt dit jaar heel anders dan we verwacht hadden. Maar voor jullie helemaal. Dit jaar maken jullie onverwacht geen examens! Misschien een opluchting voor je! Terwijl anderen het jammer vinden. Sommige van jullie zijn nog druk bezig om het examenjaar af te ronden, anderen zijn zo goed als klaar. Ook tijdens deze bijzondere periode willen we aan jullie denken. Zit jij dit jaar in het examenjaar of weet je iemand uit de gemeente die in het examenjaar zit, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de afronding van dit jaar!

Bibliotheek: boeken uitzoeken!

Een aantal oudere boeken verdwijnt uit de collectie van onze bibliotheek in De Parel. Het is een vrij breed assortiment met nogal wat kinder- en jeugdboeken, maar natuurlijk ook heel wat romans, boeken over bezinnende onderwerpen, geschiedenis, enz. U kunt uit die (meerdere honderden) boeken een keuze maken! U zult begrijpen dat we in deze tijd geen kijkuren organiseren. We werken daarom op afspraak. Neem hiervoor contact op met Jan Boxman, tel.61 50 76, e-mail janboxman@tele2.nl

HGHG online – videoteam

De afgelopen weken is hard gewerkt door het videoteam en dat kan iedereen zien die regelmatig het YouTubekanaal van onze gemeente bezoekt. Dat de kerkdiensten uit beide kerken te zien zijn op YouTube, zullen de meesten wel weten. Iets wat verbindend zou zijn is, dat als je inschakelt op de dienst via YouTube, je even gedag zegt in de chat. Op die manier begroeten we elkaar, zoals we normaal ook op zondag doen. En als de dienst afgelopen is en je YouTube weer verlaat, doe het dan nog een keer ter bemoediging.

Toch merken we als videoteam dat nog lang niet iedereen weet hoeveel extra filmpjes er te zien zijn op het kanaal. Aan de hand van weekthema’s hebben we een lijn aangebracht in dat wat we online zetten en waar we ook de social media bij gebruiken. We hopen op deze manier dat de moeilijke tijd die we doormaken, ons als gemeente toch blijft verbinden. Elke maandag introduceren we met een filmpje het weekthema. Dit wordt op dinsdag gevolgd door een creatieve invulling op Facebook (https://www.facebook.com/HGHG.nl) en Instagram (https://www.instagram.com/hghg.nl). De dinsdag gebruiken we ook om regelmatig een interview online te zetten. Woensdagavond komt de Bemoedigingsavond online en op donderdagavond vind je een muziekvideo online door talenten uit de gemeente. Vrijdag sluiten we het thema af via social media. De zaterdag staat de komende tijd in het teken van de dakrenovatie van de Oude Kerk. Door dronebeelden en gedetailleerde video’s kun je het proces op het dak van week tot week volgen.

Het YouTube kanaal en de diensten in de Oude Kerk kun je snel vinden via http://kanaal1.hghg.nl en via http://kanaal2.hghg.nl worden ook de diensten uit de Nieuwe Kerk uitgezonden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 26 april 2020

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de 19e eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Twee gastvoorgangers verkondigden afgelopen zondag het Woord van God. In de morgendienst sprak onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen over de lof op God de Trooster. Daarbij ging het om Gods hart en Gods hulp. Het tekstgedeelte was 2 Korinthe 1: 3 en 4.

Ds. A.N. van de Wind uit Bruchem/Kerkwijk sprak in de avonddienst vanuit Johannes 21 over een vraag over Johannes, een opdracht voor Petrus en een gerucht onder de broeders.

Toen ik later de diensten terugkeek trof het mij dat we de diensten thuis zo goed kunnen volgen. Prachtig om ook het zingen zo te horen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan die gemeenteleden die zich achter de schermen inzetten voor deze videoverbinding, daar gaat ongemerkt soms nog heel wat tijd in zitten. Mooi om te merken dat er steeds ook weer verbeteringen komen!

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden die familieleden hebben die geveld zijn door het coronavirus. De Heere ontferme zich over hen! Dat in alles ervaren mag worden dat God de Vader een trooster is die troost in al onze verdrukking. (2 Korinthe 1: 3 en 4)

Gelezen

‘En zij werden indachtig aan Zijn woorden. Dat is waar ook. Hij doet welhaast Uw heilzon dagen. De derde dag. Doden worden levend. Zo lang niet aan gedacht en nu indachtig geworden. Dat is uit Christus. Dat is de vrucht van Zijn opstanding; de woorden, die Hij sprak staan op, ze zijn springlevend. Wat een wonder na zoveel onachtzaamheid, en daarom zoveel bekommering en ontbering.’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

In de morgendienst preek ik in de Oude Kerk, terwijl ik ’s avonds in de Nieuwe Kerk het Woord hoop te bedienen. Het was goed om afgelopen zondag naar Lelystad af te reizen. Schitterend was het om de verschillende kleuren van de tulpen te zien, terwijl de zon breeduit zijn stralen liet vallen. Prachtig die blauwe lucht boven Markermeer en IJsselmeer. Op deze zondag waren polder en stad op hun mooist. Het is ook weer goed om deze zondag in eigen dorp te zijn. In de verkondiging gaan we verder met Lukas 24. We kijken deze keer naar het tweede paneel dat Lukas ons te zien geeft. Dat is de geschiedenis van de mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Ik denk er sterk over om me te richten op de woorden van vers 29: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald”. Heb een goede voorbereiding op de diensten. Met hartelijke groet,                             

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

Zondag 17 mei zou het Heilig Avondmaal bediend worden in onze wijkgemeente. Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus kan deze avondmaalsbediening geen doorgang vinden. Dat is verdrietig omdat het Avondmaal een instelling van de Heere Jezus is waar we met gepaste orde en eerbied gehoor aan hebben te geven. We missen ook de onderlinge verbondenheid. Verbondenheid die juist in de viering van brood en wijn tot uitdrukking komt. Laten we bidden dat we spoedig weer als gemeente kunnen samenkomen en dat het Heilig Avondmaal ook weer in goede orde gevierd kan worden.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

 Citaat

‘Het kruis van Christus dat Zijn discipelen vrijwillig en gehoorzaam moeten opnemen, is een grotere ergernis voor de wereld dan het kruis waaraan Hij genageld was.’ (William Bates 1625-1699)

Bidden en danken

Heer, we mogen vertrouwen op Uw naam, die is “Ik zal er zijn.” Daarom komen we tot U, en bidden U, voor die momenten van eenzaamheid, waarin de stilte beklemt, de leegte ons overvalt en we een naaste missen. Die momenten dat we de aanwezigheid van mensen, van U, ontberen. We bidden U: blijf ons juist dan nabij. Houd ons vast, in die momenten van verlatenheid. Amen.

Samenkomen in een huiskerk in Iran is niet zonder risico. Toch zijn er christenen die in het geheim samenkomen om de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Bid om bescherming.  (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de christenen in Tsjechië, dat ze na dertig jaar van democratie, vrijheid en welvaart, zich niet met het juk van moderne slavernij laten belasten (Galaten 5:1). Bid dat de kerken de ware vrijheid in Christus uitdragen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Door de coronacrisis kunnen familieleden hun geliefden niet bezoeken. Een schrijnende situatie die meerderen treft. Ook gemeenteleden die alleen thuis zijn, of wel samen, maar onder zorgvolle omstandigheden. Hoe ingrijpend zijn de consequenties van allerlei maatregelen. Laten we allemaal ons netwerk nagaan en ons afvragen wie we per post of per telefoon of op welke toegestane manier dan ook onze betrokkenheid tonen. Om zo elkaars lasten biddend te dragen.

Koningsdag

Op 27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 53e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus klinken. Een van zijn voorvaderen, Willem van Oranje, terecht de ‘Vader van het vaderland’ genoemd, zei in de dagen van tegenslag het volgende: ‘Ik neem mijn toevlucht tot Gods ontferming. Alleen in Gods genade bestaat mijn heil.’ We bidden dat onze koning zo het koningschap mag uitoefenen tot zegen van ons volk.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat de diensten kunnen worden uitgezonden, zelfs ook met beeld. Tegelijk: het is echt een noodoplossing die beperkingen met zich meebrengt, met name wat betreft de bediening van de sacramenten. Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen, is de kerkenraad van mening dat dit niet passend is. Er is een reële samenkomst van de gemeente nodig voor de bediening waarin het brood en de wijn gedeeld wordt. Omdat die samenkomst er niet is, zitten we nu met een pijnlijk gemis, dat niet praktisch op te lossen is. Laten we deze pijn maar toelaten en doorleven. Daarom zal de geplande bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 17 mei niet doorgaan. God geve dat op Zijn tijd de sacramenten weer in het midden van de gemeente zullen worden bediend.

Gelezen/gehoord

‘Laten wij acht slaan op Gods voorzienigheid: Hij, Die het bloed van Zijn enige Zoon heeft gestort om Zijn kerk in stand te houden, zal niets doen dan wat strekt tot Zijn eer en bescherming van Zijn gemeente.’ (Willem van Oranje)

Tenslotte

Er is niets nieuws onder de zon. De kerk heeft door de eeuwen heen te maken gehad met besmettelijke ziekten. Ziende op de geschiedenis van de kerk zien wij toch ook Gods hand in de huidige coronacrisis? Zeker we moeten voorzichtig zijn met al te concrete duidingen. Maar met het leerboek van onze kerk blijven we belijden met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus over Gods Vaderlijke hand en ons optrekkend aan zondag 1 van het leerboek vervolgen we ons leven en bidden we: “Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, uit vrije gunst, het zuchtend vaderland.” (Psalm 85: 2). Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 22 mei (na Hemelvaarts-dag), 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus 

Erediensten

Zondag 26 april 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Pastoraat

2. Stichting Schreeuw om leven

3. onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app – zie bericht kerkrentmeesters

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 1

avonddienst: Psalm 24: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.M. van Meijeren, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte