Kerkblad 75-42

“Hou(d)vast”

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”  (naar Johannes 10: 27-28)

____________________________________________________

In onze prille kinderjaren waren er ook genoeg momenten dat we houvast zochten. Toen we de eerste stapjes zetten of voor het eerst leerden fietsen. Maar ook innerlijk zochten we houvast toen we bang of angstig waren. Het bijzondere is dat we als kind heel vaak vastgehouden werden. Een vader die ons opving, een moeder die ons troostte en vasthield. Als klein kind werden we meer vastgehouden, dan dat we onszelf op de been hielden.
In het geloofsleven zoeken we ook vaak houvast. We bidden, zoeken zekerheid in het geloof, maar kunnen dat niet altijd vasthouden. We proberen ons vast te houden aan God, maar toch blijven onzekerheid en angst de boventoon voeren.

Het is goed om dan eens terug te denken aan het kind zijn. Het was de tijd dat we meer vastgehouden werden, dan dat wij vasthielden. Dit zegt heel veel over wat geloof is. Als we luisteren naar de woorden van Jezus, gaat het er vooral om dat we erop vertrouwen dat we vastgehouden worden. Dat is waar de Heere Jezus ons op wijst, als Hij zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”

“Mijn schapen horen mijn stem”, zegt Jezus. Wie zijn die schapen? Dat zijn mensen die het zelf niet meer redden. Die ervan overtuigd zijn dat het leven zonder God doodloopt. Je loopt aan tegen de zinloosheid en vergankelijkheid van het leven zonder God. En dan hoor je de stem van de Goede Herder, Jezus Christus, die ons terugroept naar de Bron van het leven.
Hij is het die ons ook terugbrengt bij de Bron, en dat is God onze Schepper (1 Petrus 3: 18). Daarvoor leed Hij aan het kruishout, om door de dood heen de weg terug mogelijk te maken. Als je jezelf reddeloos voelt, is deze stem van Jezus Christus zeer welkom. Als de opgestane Heere en Heiland biedt Hij ons houvast voor dit en voor het toekomende leven.
Want zo verzekert Hij ons: “En Ik geef hun eeuwig leven”. Het is het thuiskomen in de liefde van God, zoals de verloren zoon thuiskwam in de armen van de Vader. Dat is eeuwig leven, nu en straks. Hier komt het aan op vertrouwen, zoals Abraham vertrouwde op God en op wat Hij beloofde. In het geloof mogen we met Psalm 91 zeggen, en zeg dat gerust maar na: “Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (vers 2).

Hem vertrouwen wij! We vertrouwen op Jezus Christus en op wat Hij belooft: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” En let er dan op, dat Hij belooft ons vast te houden. Dat is de kern van het geloof. Niet wij redden onszelf, maar Hij redt ons. Niet wij houden Hem vast, maar Hij houdt ons vast. Dat is maar goed ook.

Er zijn allerlei machten die ons uit Zijn hand willen rukken. Allerlei machten van het kwaad en niet het minst de machten van de vertwijfeling en de angst die ons hart kunnen bezetten. We kunnen vaak niet op tegen onze onzekerheid, twijfels en angst. Ze zijn sterker dan wij zijn. Dan zoeken wij vast te houden, maar het lukt ons nauwelijks. Juist dan mogen we luisteren naar de stem van de goede Herder. Luisteren om het steeds weer te ontdekken, dat Hij ons vasthoudt. “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Bij Hem vinden we rust in tijden van onrust en beproeving.

Ons houvast is vooral te mogen weten dat Hij ons vasthoudt. Zoals het was in onze prille kinderjaren, toen de sterke hand van vader of moeder ons houvast bood. De handen van deze goede Herder zijn sterke handen van de Almachtige. Doorboord aan het kruis voor onze zonden. Maar tegelijk zegenend uitgespreid over ieder die op Hem vertrouwt. Dan is het leven niet altijd gemakkelijk. Maar weet dat zijn handen ook machtig zijn om je te beschermen en voor eeuwig thuis te brengen. Vertrouw vooral op Hem, die ons vasthoudt in liefde. Dan ben je veilig in Jezus’ armen, geborgen in Zijn liefde en welkom Thuis.

ds. P. van de Voorde

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bemoediging en bevrijding
Bij deze kerkbode ontvangt u een nummer van ‘De Waarheidsvriend’ met als thema: ’75 jaar bevrijding’. In deze uitzonderlijke tijd van sociale onthouding merken we hoe kostbaar het geschenk van vrijheid is. Nu we als gemeenten niet kunnen samenkomen in de kerkdiensten en ook veel andere activiteiten en onderlinge contacten moeten missen, vormt deze éénmalige bijlage een extra bemoediging in deze omstandigheden. Een aanmoediging om te gedenken en er bij stil te staan dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid mogen leven, en in alles onze hoop op God zullen stellen.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 3 mei 2020
De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor de bestrijding van het coronavirus in zeer arme landen. Wereldwijd zijn al tienduizenden doden gevallen door het coronavirus. Honderdduizenden zijn besmet. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen. Over de situatie in ons eigen land, maar vooral ook over de uitbraak in zeer arme regio’s in de wereld. De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn allemaal in actie gekomen. Ze zetten onder meer in op voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen en zeep en het plaatsen van handwasfaciliteiten, of bereiden dit voor. Uw gebed en steun zijn heel hard nodig. Bid voor gezondheidswerkers en regeringsleiders en geef voor hulp. Samen redden we levens. De diaconie wil deze aanpak bij mensen die veel minder hebben dan wij graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Zending

Honger bij de kinderen in Macassar…kunt u helpen?
Vijf weken in lockdown en vijf weken niet of minder betaald krijgen. Dat overkomt veel mensen, ook hier in Zuid-Afrika. De honger is zelfs zo erg dat supermarkten en vrachtwagens met voedsel beroofd worden om toch maar aan eten te komen. Ook de nood in Macassar, waar ik een Bijbelclub heb, is groot. Wat zou het geweldig zijn als we voor 800 (!) kinderen en hun gezinnen een voedselpakket zouden kunnen geven. Veel van deze kinderen komen ook naar onze Bijbelclub toe. We hebben ongeveer € 4000,- nodig om dit te kunnen realiseren. Wilt u meehelpen door één of meerdere voedselpakketten te schenken? Dat zou heel fijn zijn! U kunt het geld overmaken op:

Rekeningnummer: NL14 RABO 0136 9839 79
Ten name van: Stichting Werkers in de Wijngaard
Onder vermelding van: Voedselpakket Zuid-Afrika

Namens al de kinderen van Macassar: hartelijk dank!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Ds. C.H. Bijl uit Waddinxveen verkondigde het evangelie uit 1 Petrus 1: 3. Een paasevangelie dat begint met een lofprijzing en laat zien dat Christus door Zijn opstanding nu al mensen geestelijk levend maakt. Pasen betekent dat de Heere Jezus de dood heeft overwonnen, maar ook dat je in dit leven een nieuw leven mag hebben dat vervuld is van hoop door Christus.
In de avonddienst hoorden we de woorden van de Emmausgangers: “Blijf bij ons…” De Heere Jezus leek voorbij te gaan. Maar het Woord dat Hij uitgelegd had deed zijn kracht bij deze mannen zodat ze niet zonder Hem verder konden. Hoe mooi is het dan ook dat de Heere Jezus meegaat en dat het in Emmaus tot een ontmoeting komt met Hem. We zagen ook iets van het voorlopige. Ze zien de Heere Jezus en ze zien Hem niet. Zo is het in deze tijd ook. Door het geloof mogen we op sommige ogenblikken de ontmoeting met de Heere Jezus beleven. We krijgen dan een voorsmaak van die grote en heerlijke toekomst waarin we de Heere altijd zullen zien zoals Hij is. Wat een vreugde zal dat wezen!

Gelezen
‘God te dienen is de vrijheid.’

Aurelius Augustinus (354-430)

…tot zondag
Komende zondag hoop ik in de morgendienst voor te gaan in de Nieuwe Kerk. We lezen verder in Lukas 24 en kijken nu naar het derde paneel (Lukas 24: 36-49). De Heere Jezus verschijnt aan de discipelen en zegt: “Vrede zij u”. Over deze vrede zal het gaan en dat in een week waarin we ook stil staan bij 75 jaar vrijheid.
Voor de avonddienst verwachten wij ds. J.B. ten Hove uit Veenendaal. Onlangs promoveerde hij, via de digitale weg, op Augustinus. Zijn promotieonderzoek handelt over de kerk in het licht van het laatste oordeel.
U en jou wens ik een zegenrijke zondag!

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Wij bevelen alle zieken in de voorbede en aandacht van de gemeente.
We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Bediening Heilig Avondmaal
Maandag 20 april heeft onze wijkkerkenraad via video vergaderd. Tijdens deze vergadering kwam de viering van het Heilig Avondmaal ter sprake, zoals wij dat hebben gehouden op Witte donderdag.
Over het algemeen is dat zeer positief ervaren. In een aantal gevallen bleek er de betrokkenheid van de kinderen. Er werd nu over de betekenis doorgesproken (net als bij de viering van Pesach, waarbij de Joden terugdenken aan de bevrijding uit Egypte en de vader aan de kinderen vertelt wat de betekenis hiervan is). Maar ook van anderen hoorden we positieve berichten. Daarnaast was er ook de opmerking, dat het toch wat veraf was. In de kerk gebeurt het, terwijl de gemeenteleden op afstand thuis zitten en de pijn ervaren werd van het niet regelmatig kunnen opgaan naar de kerk met de bediening van het Woord en de sacramenten; het elkaar ontmoeten in Gods huis.
Daarnaast hebben we gesproken over de volgende viering van het Heilig Avondmaal, dat ingeroosterd staat op zondag 17 mei. Juist omdat we een ervaring hadden opgedaan, was het logisch dat dit aan de orde kwam. Inmiddels hadden we begrepen, dat wijk Zuid en wijk Oost besloten hebben dit niet door te laten gaan.
Omdat we ons verbonden weten met de beide andere wijken hebben we, mede omdat de viering op Witte donderdag slechts een goede maand geleden was, besloten om hierin samen op te trekken.
We hopen en bidden dat we met de volgende bediening van het Heilig Avondmaal op 13 september a.s. weer in de kerk kunnen zitten en op gebruikelijke wijze het Avondmaal kunnen vieren. Mocht dat echter nog steeds niet kunnen dan willen wij ons er wel weer serieus over bezinnen om het Avondmaal, naar de opdracht van onze Heer en Heiland, op dezelfde wijze, of iets aangepast, te vieren als met Witte donderdag.

Plaatselijke regeling
Tijdens hierboven genoemde vergadering is ook besloten, dat indien blijkt dat er uiterlijk vrijdag 24 april geen vragen of opmerkingen komen, die zouden kunnen leiden tot het opnieuw in behandeling nemen van de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente, deze is vastgesteld. Nu er in het geheel geen vragen of opmerkingen zijn gekomen is deze dan ook vastgesteld en zal ingaan op 1 mei a.s.

Beroepingswerk en verkiezing ambtsdragers
Ook is in de wijkkerkenraadsvergadering gesproken dat zowel het beroepingswerk als de verkiezing van ambtsdragers momenteel helaas stil ligt. We hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd in het kerkblad van 10 april.

Belijdenisdienst
De belijdeniscatechese is dit seizoen door ds. E. van Rooijen gegeven aan een tweetal leden van onze gemeente. Vanwege de coronacrisis is de belijdenisdienst, in overleg met deze belijdeniscatechisanten, voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Koninklijke onderscheidingen
We feliciteren onze scriba Piet de Groot en zijn vrouw Lenie van harte met hun koninklijke onderscheiding, waarvan zij op 24 april op de hoogte werden gebracht door burgemeester D.A. Heijkoop. Deze onderscheiding werd hen verleend voor hun veelzijdige inzet binnen het vrijwilligerswerk, o.a. ook voor onze kerkelijke gemeente. Zij zijn beiden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De versierselen die daarbij horen, zullen vanwege de corona-maatregelen op een later tijdstip worden uitgereikt.

Citaat
‘Vergeet nooit dat tijdelijke vrijheid niet de enige vrijheid is. Wat voordeel zult u hebben als burger van een vrij land, zolang uw ziel niet vrij is? Wat is het nut om in een vrij land te leven, met vrijheid van denken, spreken en handelen en vrijheid van geweten, zolang u slaaf der zonde bent en een gevangene van de duivel?
Kijk hoger en verder dan uw tijdelijke vrijheid. Laten we erop letten of we in de hoogste vorm vrij zij.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

  • ‘Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen. Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven; voor mensen die vrezen ziek te worden; voor mensen die ziek zijn, voor wie op sterven liggen. Wij bidden U, goede God, wees nabij. Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen.’ (Maria Pfirmann – PKN)
  • Christelijke leiders in Colombia die zich uitspreken tegen het drugsgeweld, krijgen vaak te maken met bedreigingen. In de afgelopen maanden zijn tientallen leiders omgebracht. Bid voor de gezinnen en gemeenten van kerkleiders. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Oost-Duitsland is geloven in God door het DDR-verleden, toen er voor religie geen ruimte was in de samenleving, voor velen compleet vreemd. Bid voor de kerken en christenen die hier zijn, dat ze licht en zout mogen zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de erediensten. Afgelopen maandag mochten we, geheel anders dan we gewend zijn, herdenken dat onze Koning Willem Alexander 53 jaar mocht worden. Nu leven we toe naar de Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook dit zal door de coronacrisis anders verlopen dan we gewend zijn, maar: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13: 8)

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. In de stormen van het leven, als de golven hoog gaan, klinkt het Woord van de Meester: Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Geloof het. Houd het voor waar. Ik maak het je bekend, Opdat je alle moeite en verdriet in Mijn hand zult geven.

Gelezen/gehoord
‘Het geloofsleven is niet een leven van opstijgen als met vleugels, maar een leven van lopen en niet moe worden.’

Tenslotte
Als gemeente leven we in het nu, maar houden we het verleden in gedachtenis om vooruit te zien naar het toekomende. Wat het jaar van het vieren van 75 jaar bevrijding had moeten worden, wordt het jaar van het rondgaan van een virus. Geen uitbundige viering van victorie, vrede en vrijheid maar bedrukte gemoederen door catastrofe, crisis en corona. Een christen weet dat hij door veel verdrukkingen zal ingaan. Deze ‘coronatijd’ spoort ons aan om het toekomende leven te overdenken en daarnaar te verlangen. Want ‘zalig die heimwee hebben, want zij zullen zeker thuis komen.’ En zij zullen de kroon des levens (corona vitae) ontvangen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 22 mei (na Hemelvaarts-dag), 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus

Erediensten

Zondag 3 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154
Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 46: 4
avonddienst: Psalm 66: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman,
Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Noodhulp coronavirus 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld
Kerkrentmeesterlijk beheer:
Bestemming collecte: Eigen
gemeente / Eredienst
Rekeningnr.: NL46 RABO 0373
7195 66, o.v.v. collecte
(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)
Diaconie:
Bestemming collecte: Diaconale bijdragen
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08
o.v.v. collecte en de bestemming
Zending:
Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’
Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte

Donderdag 7 mei 2020 – Oude kerk
14.30 uur Huwelijksdienst Paul Visser en Riemke
de Bruin door dr. M. Dubbelman