Kerkblad 75-44,45

Geen triomf maar verwondering

“Zo’n Hogepriester hebben wij!” (Hebreeën 8: 1)

____________________________________________________

Diep onder de indruk waren ze! Wie? Wel, de onderdanen van de keizer van Rome. De meesten hadden hem weliswaar nooit gezien; hij zetelde immers in het verre Rome? En voor wie was het mogelijk, die machtige stad te bezoeken? Voor de meeste onderdanen van dat wereldrijk was dat natuurlijk niet weggelegd. Een enkeling maakte dat mee en vertelde bij zijn thuiskomst: ’t was onvergetelijk! Een geweldige ervaring, om daar in de stad langs de weg te staan en de machtige wereldheerser voorbij te zien komen. Als overwinnaar na een veldslag. In zijn gevolg liepen gevangen vijanden en er reden ook wagens vol oorlogsbuit in de stoet mee. De massa juichte hem toe. Geweldig, om zo’n keizer te hebben! En als onderdaan deelde je ook wel in die eer: je behoorde immers tot dat onoverwinnelijke wereldrijk? Nu dan?

Bij al deze pracht en praal steekt dat rijk van God maar schamel af. Het bestaat maar uit kleine groepjes, die over dat machtige rijk verspreid zijn. En de mensen, die erbij horen, dreigen soms de moed te verliezen. Ze moeten telkens opgewekt worden, om aan hun God trouw te blijven. Heel anders dan die mensen, die hun keizer toejuichen. Wat hebben zij eigenlijk, om mee voor de dag te komen?
Maar toch zeggen ze, dat ze maar één God willen dienen. Dat valt heel erg verkeerd en daarom worden ze ook nog eens vervolgd. Kennelijk hebben ze géén koning, die hen kan beschermen. Gebruikten ze dan té grote woorden? Ja, om hen heen horen zij roepen: ‘Wij hebben onze keizer!’ Maar zij kunnen niet zeggen: ‘…..wij hebben’.

O nee? Voordat we dat óók zeggen, luisteren we eerst maar eens naar de woorden in deze brief. ‘Wij hebben een Hogepriester!’ Waarom die woorden? Wil de kerk ook ergens mee voor de dag komen? Wil zij zich meten aan de wereld? Kinderen kunnen onder elkaar wel eens opscheppen: ‘Mijn vader heeft een groot bedrijf, joh…’ ‘En mijn vader…’, zegt de ander. Ja, daar heeft dat jongetje, van wie de vader maar een eenvoudige werkkring heeft, niet van terug. En als dat jongetje toch voor de dag wil komen, kijken de anderen hem meewarig aan…
‘We hebben een Hogepriester’. Wat stelt dat voor? Een man, die bij een tempel hoort, daar ergens in een klein landje aan de Middellandse Zee, in Israël. Meer niet!
Genoeg hierover! ‘Wij hebben een Hogepriester!’ Dat stijgt boven alles uit. Hij kan, wat geen aardse machthebber kan. Kan de keizer van Rome de namen van al zijn onderdanen onthouden? Kan hij ze ieder voor zich troosten, als ze verdriet hebben? Kan hij meegaan door de schaduwen van de dood? Niets van dit alles.
Maar nú onze Hogepriester. Hij kent allen, die Hem liefhebben, bij name. Hij weet van hun zonde en ellende af, hun strijd tegen het kwaad en hun angst voor de dood. Hij heeft hen verlost uit een verschrikkelijke slavernij. En als zij Hem om troost en genade bidden, zal Hij hen nooit teleurstellen. Hij zegt niet: ‘Ik kan je niet helpen’ en nog véél minder: ‘Ik wil dat niet’.
Waarom kan Hij dat? Omdat Hij van Zijn troon afdaalde en zich in de diepste ellende begaf, die we maar kunnen bedenken: de angst en de smaad, de pijn van de hel. En zo kon Hij zich wég-schenken aan verloren mensen. Daarom die belijdenis: ‘Wij hebben…’.
Dat is dus geen roep van triomf, maar van verwondering. Een Hogepriester, door de Vader gegeven, om verzoening te doen voor alle zonden.
Geen hel en geen duivel kunnen aan de Kerk deze Hogepriester ontnemen. Zeker, ze kunnen wel het hart verdonkeren en de vrijheid ontnemen, maar van die Hogepriester blijven ze af. En daarom ligt de zaligheid van de Kerk des Heeren ook zo vast. ‘Wij hebben een Hogepriester, om Hem nooit meer te verliezen, ook al lijkt het soms, dat we alles kwijt geraakt zijn.

Nu is het een heel persoonlijke vraag, of wij deze Hogepriester ‘de onze’ mogen noemen. Dat is mogelijk, door het geloof, waarover straks zo heerlijk gesproken wordt. Waar is Hij? In de hemelse heerlijkheid, aan de rechterhand van de Vader. Daar is Hij de biddende en dankende Hogepriester. Laat het ons dagelijks gebed zijn, dat we Zijn eigendom zullen zijn en dat Hij onze Hogepriester genoemd zal worden. Dan wordt het beleden:

‘O allerhoogste Majesteit,
Die, in het rijk der heerlijkheid,
de heem’len hebt tot Uwen troon,
wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeggedaan,
als onze Vader need’rig aan!’

ds. W. Arkeraats

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Factuur Abonnementsgeld
Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen drie weken over te maken op onderstaande bankrekening
Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente
Giessendam/Neder-Hardinxveld’
Rekeningnummer: NL 24 RABO 0373 719 574
Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres
Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. nr. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Online Marriage Course

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 mei 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse diaconale doelen gesteund. Er zijn vele organisaties en projecten die we vanuit de algemene middelen ondersteunen met een financiële bijdrage. Juist in deze tijd is het belangrijk dat hun werk voortgezet kan worden. Daarbij noemen we ook het diaconale werk in onze eigen gemeente. Er zij onder ons broeders en zusters (ouderen en jongeren) die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeenteleden te ondersteunen door middel van financiële ondersteuning of andere vormen van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45). Mogen we ook in deze bijzondere tijd op uw bijdrage blijven rekenen?

College van kerkrentmeesters

Update mevrouw Witte
Het is alweer ruim twee maanden geleden dat er bericht kwam over mw. Witte. In die tussentijd is er veel gepasseerd. Door alle maatregelen rond het coronavirus viel de aandacht een beetje weg, maar de restauratiewerkzaamheden gaan gestaag door. We kunnen u melden dat het goed gaat met mw. Witte!

De 35 frontpijpen (die grote pijpen die het gezicht zijn van ons orgel) zijn in week 11 verwijderd en werd er gestart met het schilderen van het orgelfront. Hiervoor werd een steiger opgebouwd op de banken van het middenschip om zo overal goed bij te kunnen. (zie voor foto’s op de site hghg/orgel.nl) Omdat de ‘normale’ erediensten kwamen te vervallen kon de steiger langer blijven staan en is het schilderwerk in twee weken voltooid. Mw. Witte heeft een nieuwe frisse kleur gekregen, waarmee ze haar naam de volle eer geeft…
In de werkplaats bij de orgelbouwer worden de frontpijpen gepolijst en voorzien van nieuw bladgoud. De windladen en balgen zijn reeds gerestaureerd. Komende weken worden ook de mechanieken en speeltafel onder handen genomen. Het is de planning dat begin juni de eerste onderdelen weer terug geplaatst gaan worden. Tot op heden gaat de ‘operatie’ dus voorspoedig. Helaas zal het geplande ‘ziekenbezoek’ in mei voor belangstellenden niet doorgaan. Om toch wat beelden van de restauratie op de locatie te laten zien zal het videoteam op pad gaan. Hierover t.z.t. meer.
Heel blij en dankbaar zijn het CvK en de orgelcommissie voor het grote bedrag dat al ontvangen is, ca 95% van het benodigde bedrag!! Wilt u nog een financiële bijdrage leveren (een gift of adoptie van een frontpijp) dan is dat nog steeds mogelijk. Voor meer informatie zie website: www.hghg.nl/orgel of www.hghg.nl onder kopje actueel.

het CvK en de orgelcommissie

Jeugdrubriek

Ha jongens en meisjes,
Wat is het alweer lang geleden dat we met elkaar zondagsschool hebben gehad. En wat missen we het. Maar we missen ook jullie! Daarom hebben we jullie rond de Pasen allemaal een presentje gegeven. Een prachtig bijbels kleurboek met mooie kaarten om in te kleuren. Hebben jullie al een kaartje gestuurd naar eenzame en oudere mensen uit onze gemeente? Dat zou heel mooi zijn! Nu hebben we nog een verrassing voor jullie. Want je kunt vanaf nu elke zondag een bijbelvertelling zien en horen van een juf of meester op het YouTube kanaal van onze kerk. We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal naar gaan kijken!

een hartelijke groet van alle juffen en meesters

 

Zending

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Na de preek van afgelopen zondagmorgen over Lukas 24: 49 rest ons alleen het slot van Lukas nog, over de hemelvaart. De verzen 50 t/m 53 lezen we dan ook in de dienst op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei.
Dat betekent dat er komende zondag ruimte is voor andere stof. Op deze zondag zou er eigenlijk avondmaal gevierd worden in de gemeente. Dat gegeven bracht mij bij Psalm 84. In de morgendienst lezen we Psalm 84: 1-5, terwijl we in de avonddienst Psalm 84: 6-13 lezen.
Op zondagavond 24 mei ga ik voor in de avonddienst. Deze dienst is een leerdienst waarin het vanuit zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de opstanding van het lichaam. Wat betekent deze belijdenis voor ons als we sterven? Wat betekent het dat ons lichaam zal opstaan als Jezus terugkomt? We lezen in de dienst 1 Thes. 4: 13-18.

Gelezen
‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen; mik op de aarde en je krijgt geen van beiden.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Tenslotte
We zijn maar nauwelijks gewend om ons voor te bereiden op Pinksteren. Vreemd eigenlijk. Er zijn vier weken waarin we uitkijken naar Kerst. Er zijn zeven weken waarin we toeleven naar Pasen. Maar een echt toeleven naar Pinksteren is er in het kerkelijk jaar nauwelijks. Toch wil juist de Pinkstergeest aanbeden en verwacht worden. Laten we bidden om de doorwerking van Gods Geest in ons leven, in de gemeente, in de kerk en in ons land! Wie in aanloop naar Pinksteren wat wil lezen, die wijs ik graag op het mooie boekje van ds. Smelt ‘Gedreven door de Geest’. Op een Bijbelse manier schrijft hij over de verschillende facetten van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het is een boekje met allerlei korte stukjes voor elke dag. Van harte aanbevolen!
U en jou groet ik hartelijk, ook van de andere pastorie-bewoners aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Hemelvaartsdag
In de Jongerenbijbel bij de HSV staat het volgende over de hemelvaart van Christus:
De discipelen zijn ooggetuigen van Jezus’ hemelvaart. Nu weten ze, zonder twijfel, dat de Heere Jezus God is. Maar vooral dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Lukas wijst ons op de kracht van de Heilige Geest die nodig zal zijn om te kunnen getuigen. Het Evangelie moet vanuit Jeruzalem de wereld in. Het boek Handelingen laat ons die gang van het Evangelie zien.
In Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus wordt het wonder van de hemelvaart van Jezus bezongen. Veertig dagen na Zijn opstanding is Hij op de Olijfberg voor de ogen van Zijn discipelen naar Huis gegaan. Jezus is nu lichamelijk in de hemel. De hemelvaart is het kroningsfeest van Jezus. Het is een echt blij feest. Het heilsfeit van de hemelvaart kan immers nooit meer ongedaan gemaakt worden.

ds. J.M. van Wijk

Citaat
‘Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Bidden en danken

  • We bidden voor de bewoners en de verzorgers van de diverse verzorgingshuizen in ons dorp, zoals Buitenhof, Pedaja en Tiendwaert, die te maken hebben met beperkende maatregelen. Ook voor de echtgenotes en echtgenoten van hen die in verpleegtehuizen zijn opgenomen, en die nu niet op bezoek mogen, maar danken ook voor de gebedsverhoring, dat er nog geen corona is in deze tehuizen.
  • Dank de Here God voor de mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Moslims komen tot geloof in de Here Jezus, worden gedoopt en hebben, als het mogelijk is, contact met andere christenen. (Gebedskalender Open Doors)
  • In juli vindt er in Egypte een zomerschool plaats voor jonge kerkleiders uit het Midden-Oosten. In deze twee weken worden zij uitgedaagd en toegerust om hun geloof te integreren in alle facetten van het leven. Bid dat deze zomerschool hen tot zegen zal zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen en Hemelvaartsdag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Meerderen in onze gemeente zien uit naar een bericht vanuit het ziekenhuis wanneer een uitgestelde operatie kan plaatsvinden. De Heere geve geduld. “Heere, U ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.” (Ps. 10: 14)

Gelezen/gehoord
‘Als iemand vraagt: ‘Wat is het toch dat christenen kennen of leren?’ Dan moet men niets anders antwoorden: ‘Dat men Christus zou kennen, gezonden door de Vader.’ Wie dát niet kent of leert, of daartoe niet krachtig aanzet, die moet zich maar niet op zijn christelijke kennis beroemen.’

Tenslotte
Komende week komen we ook donderdag (digitaal) samen rondom het Woord om de Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus te gedenken. Hij is ons voorgegaan om woning te bereiden. ‘Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Psalm 68: 9 berijmd)
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus

Erediensten

Zondag 17 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Thema/leerdienst

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 47: 1
avonddienst: Psalm 133: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Woensdag 20 mei

BOVEN-HARDINXVELD
15.30 uur ds. G.M. van Meijeren, Zeist – trouwdienst
Pieter Blokland en Hanna van Meijeren

Donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaartsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Eredienst
2. Scharlaken koord
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 25: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, dr. C.A. van der Sluijs,
Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

 


Zondag 24 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden
18.00 uur dr. M.A. van den Berg, Groot-Ammers

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 136: 1
avonddienst: Psalm 119: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Scharlaken koord 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154
Digitale collecte via Givt app

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld
Kerkrentmeesterlijk beheer:
Bestemming collecte: Eigen
gemeente / Eredienst
Rekeningnr.: NL46 RABO 0373
7195 66, o.v.v. collecte
(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)
Diaconie:
Bestemming collecte: Diaconale bijdragen
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08
o.v.v. collecte en de bestemming
Zending:
Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’
Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte