kerkblad 75-48, 49

“Waar woont u? (n.a.v. Johannes 1: 39)

____________________________________________________

Wat zoekt u”’, vraag Jezus aan twee van zijn discipelen. Zij ontwijken deze vraag met een andere vraag: “Rabbi, waar woont U?”’ Hij antwoordt: “Kom en zie!” (vgl. 47.) En ze komen en zien waar Jezus woont.

Dat woordje ‘wonen’ wordt ook vertaald met ‘verblijven’. Het is opmerkelijk hoe vaak dat woord voorkomt in het Evangelie van Johannes. Het heeft vaak een diepere betekenis. Als de volgelingen zien waar Jezus woont, lezen we verder dan ook geen bijzonderheden daarover. Het gaat blijkbaar niet zozeer om het woonadres, maar om de vraag waar Hij thuis is. Het Evangelie van Johannes laat het ons zien, zodat we komen en zien waar Jezus woont, en geloven. In het Evangelie wordt het steeds duidelijker waar de ware verblijfplaats van Jezus is.

Jezus blijft (of ‘woont’) in de liefde van de Vader. Dat is de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Hij blijft in die liefde. Hoe? Hij zegt in Johannes 4: 34: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Hij is de Zoon, “Die in de schoot van de Vader is” (Johannes 1: 18). Als de Zoon van God verblijft Hij in de liefde van de Vader en de Vader blijft in Hem! Het is goed om de vraag aan jezelf te stellen. ‘Waar woon ik?’ Wat is mijn diepste ‘thuis’ van waaruit ik dagelijks vertrek en leef?

De Heere Jezus maakt ons duidelijk dat wie in Hem gelooft, in Zijn liefde mag verblijven. Hij zegt in Johannes15: 9: “Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in mijn liefde.“ Dat is de liefde tot in de dood van het kruis. Tot verzoening van onze zonden en als weg door de dood heen naar het leven van de opstanding. Dit is liefde om ons van zonde en schuld, dood en duivel te bevrijden. Die is liefde die verlangt om ons in diezelfde liefde op te nemen. Johannes laat ons zien hoe je daarin mag delen.

Je mag verblijven in Zijn liefde door gelovig je schuldige bestaan voor Hem neer te leggen. Vertrouwend dat het waar is dat de Vader ons Zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. En dat de Zoon van God Zijn leven heeft overgegeven aan het kruis om ons ervan te verlossen. Hij kwam niet om te oordelen, maar om te behouden (Johannes 3: 17-18; 12: 47).

Geloven is ‘amen’ zeggen op het volbrachte werk van Christus en zijn liefde voortdurend op te nemen in je hart. Zo blijf je in Hem, zoals Jezus zegt: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (…) Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 54,56). Dat woordje ‘blijven’ is hier hetzelfde woord als ‘wonen’.

De laatste stap die Johannes zet, is dat we verbonden met de Heere Jezus ook delen in de liefde van de Vader. Wie Christus heeft gezien en geloofd heeft in Zijn grenzeloze zondaarsliefde, heeft de Vader gezien (Johannes 14: 9). “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14: 23). En Jezus zelf is het die voor ons een plaats bereidt in het Vaderhuis door de weg van Zijn lijden en sterven. Niet alleen Hij blijft in de liefde van de Vader, maar door Hem mogen ook wij ‘wonen’ in de liefde van de Vader.

Dit is ook waar Jezus om gebeden heeft in het hogepriesterlijk gebed. Hij bad voor al zijn volgelingen: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (…) Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn (…) En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen is, en Ik in hen.” (Johannes 17)

Johannes wijst ons waar een christen mag wonen: in de liefde van God (zie 1 Johannes15-16). Ons vertrekpunt voor elke dag. Deze rijkdom is met geen woorden te bevatten, ze gaat de kennis te boven (Efeze 3: 19). In stilte bidden we om de Heilige Geest die ons in dit geheimenis laat delen.

Waar woont u?

ds. P. van de Voorde

___________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juni

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt in samenwerking met partnerorganisaties voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. De diaconie wil de SDOK graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 28 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord.

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar  ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meiden,

Zondag 21 juni zou de laatste keer zondagsschool zijn. Maar dit seizoen is zo anders gelopen dan iedereen dacht. Vanaf zondag 15 maart komen we al niet meer bij elkaar i.v.m. corona. We hebben jullie zo gemist, en ook  het zingen met elkaar en het met elkaar nadenken over een Bijbelgedeelte.

Als het goed is hebben jullie rond het Pinksterfeest allemaal een presentje van ons ontvangen. Naast een ballon, pen en een ‘Kind en Evangelie’ zat daar een kweekset in met twee bonen. In een mooi boekje daarbij leerden jullie wat het ontkiemen en groeien van die bonen te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. We hopen dat jullie het allemaal begrepen hebben, en dat jullie boontjes gaan groeien! Nog even, en de grote zomer-vakantie breekt aan. We wensen jullie een heel fijne vakantietijd. En we hopen jullie na die tijd toch weer allemaal te zien in De Parel om met elkaar bezig te zijn met Gods Woord.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

In de morgendienst gaat ds. M.W. Westerink uit Langerak voor. Als studievrienden trokken we al met elkaar op. Het is fijn om ook eens met elkaar te ruilen. Zodoende hoop ik zondagmorgen op de Langerakse kansel te staan.

De avonddienst is een leerdienst. We lezen zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over de betekenis van de goede werken. Goede werken maken een mens niet zalig, maar het geloof in de Heere Jezus Christus gaat wel gepaard met goede werken. Genade krijgt handen en voeten in je leven.

Zondagmorgen 28 juni verwachten wij onze oud-predikant, ds. T.C. Guijt. Het zal een bijzondere ervaring zijn om in de huidige omstandigheden voor te gaan in de gemeente die hij jaren achtereen heeft mogen dienen met het Woord.

In de avonddienst op deze zondag gaan we verder met de prekenserie over Judas. We lezen de verzen 8 tot en met 16. Ter voorbereiding kunt u naast dit gedeelte ook 2 Petrus 2 lezen. Dat is een hoofdstuk waar dezelfde dingen aan de orde komen. Waarschijnlijk heeft Petrus deze brief geschreven nadat de brief van Judas is geschreven.

Huwelijk

Donderdag 2 juli is een vreugdevolle dag voor Koen Schouten en Elianne de Jong, want dan hopen ze in het huwelijk te treden! In de ochtend wordt hun huwelijk burgerlijk voltrokken door de burgemeester. ’s Middags komen ze naar de Nieuwe Kerk waar om 14.00 uur een huwelijksdienst begint waarin ik zelf hoop voor te gaan.

U en jij bent van harte uitgenodigd om online deze dienst mee te beleven! We wensen Koen en Elianne, samen met hun ouders en de wederzijdse families een prachtige dag toe! Op de kaart schrijven zij de woorden: “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie”. Van de trouw van God mogen jullie het samen verwachten en kunnen jullie het verwachten, elke dag van het huwelijksleven! Levend van Zijn trouw komt er heel veel ruimte vrij om ook elkaar trouw te zijn in liefde! 

Belijdenisdienst

Zo de Heere het geeft, hopen op zondagmorgen 12 juli drie gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen.

  1. Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
  2. Thomas Kraaijeveld
  3. Sandra Kraaijeveld- de Jong

De aannemingsavond is op 25 juni om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. Laten we de catechisanten omringen met onze gebeden en hartelijk met hen meeleven!

Gelezen

Goede werken maken niet een goede man, maar een goede man doet goede werken (…) De werken maken de gelovige niet, noch ook de rechtvaardige. Maar het geloof, gelijk het de gelovige en de rechtvaardige maakt, zo levert het ook de goede werken op. (Maarten Luther 1483-1546)

Tenslotte

Het duurt nu niet lang meer voor we met een deel van de gemeente weer samen kunnen komen in de eredienst. Ik kijk er naar uit om u en jou weer te ontmoeten in de zondagse diensten!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Op weg naar zondag 5 juli

Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 mensen aanwezig zijn in de kerkdiensten. Door de kerkenraad is het protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld. Dat betekent dat er allerlei beperkingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Als gemeente weten we ons in de eerste plaats afhankelijk van de leiding en trouwe zorg van de Heere. Hij is het Die Zijn gemeente draagt. Dit troost en bemoedigd ons om straks als gemeente weer samen te komen in de kerkdiensten, waar Zijn Woord wordt gehoord. Dan zijn we tevens verwonderd over de weldaden Die de Heere ons geeft. Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Dan verootmoedigen we ons en vragen we eerbiedig om de hulp en leiding van de Heilige Geest.

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de kerkdiensten vanaf 5 juli. Er is een protocol opgesteld en een plattegrond met alle beschikbare zitplaatsen. In de Nieuwe Kerk worden de zitplaatsen voorzien van stikkers met een zitplaatsnummer en de looproutes worden middels pijlen aangegeven. Ook wordt in de looppaden de anderhalve meter aangegeven. De gebruikelijke desinfecteerpompjes zijn aangeschaft en de laatste hand wordt gelegd aan de vaste opstelling van de camera’s, zodat voortaan de kerkdiensten altijd online zijn te volgen.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor de diensten vanaf 5 juli, dan is dat nog mogelijk. Komende week zullen de wijkouderlingen nog een laatste check uitvoeren, waarna de zitplaatsen verdeeld zullen worden en er enkele vaste groepen ontstaan. Hierin zal zoveel als mogelijk de wijksecties worden gevolgd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.

Het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk zal op de website geplaatst worden. Daarnaast zullen alle gemeenteleden het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk thuis bezorgd krijgen. Als u zich heeft opgegeven voor de kerkdiensten vanaf zondag 5 juli, is daarbij ook de informatie gevoegd in welke groep u bent ingedeeld en wat uw zitplaats is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Het is de wens van de kerkenraad dat alle voorbereidingen gezegend worden, zodat we straks weer samenkomen in de dienst. Zodat Zijn Naam groot gemaakt zal worden. Dat dit alles mag bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.’ (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

We danken dat na een lange periode van droogte er ook weer regen mocht vallen.

Bid voor de kerk in Algerije want die komt steeds meer onder druk te staan. Bid dat gesloten kerken hun deuren weer mogen openen. Vraag ook dat kerkleiders gezegend worden met wijsheid om hun gemeente te leiden. (Gebedskalender Open Doors)

Ook in Rwanda heeft de lockdown het dagelijks leven van veel mensen geraakt. Dank dat de kerk op verschillende plekken voedselpakketten heeft kunnen uitdelen. Bid in het bijzonder ook voor alle predikanten die – nu de kerkdiensten niet gehouden mogen worden – ook vaak geen inkomsten hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van harte wensen we alle zieken kracht en sterkte toe. Dat in het geloof opgezien zal worden tot de Heere, Die alle noden kent en ons met Zijn Woord nodigt: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juist tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Gelezen/gehoord

‘Wij moeten uit de Schrift leren wat de beste manier van leven, de edelste manier van lijden en  de nuttigste manier van sterven is.’

Tenslotte

Gods werk gaat door. En dan vooral in de verkondiging en voortgang van de prediking van het Woord. Van dàt Woord moeten en mogen we het hebben. Wees en blijf daarom trouw in het luisteren naar de zondagse erediensten. Een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 22 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Zaterdag 27 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 29 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

_______________________________________________

Varia

Digitale collecte Woord en Daad

Vanwege het coronavirus hebben we dit jaar geen huis aan huis collecte kunnen lopen in Hardinxveld-Giessendam. Daarom willen de comitéleden van deze regio van Woord en Daad u vragen om een digitale bijdrage te leveren aan het project om jongeren in Burkina Faso aan een baan te helpen. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL42RABO0395066913 o.v.v. Woord en Daad collecte Hardinxveld.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 

Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus. 

 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

 

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

 

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

 

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

 

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

 

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

 

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW)

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Psalm 132: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 23

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.W. Westerink, Langerak

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC 24

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DSOK

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

__________________________________________________________________________________________________

 Zondag 28 juni 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. H. Liefting, Gouda

 Collecten

1. Eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 1

avonddienst: Psalm 16: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.C. Guijt, Katwijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Chris, Timon

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen