Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming

 “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a)

_______________________________________________

Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een handbreed. Daarom lere de belijdenis van de eeuwige God ons onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart krijgen. In God is een eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Daarvan wist Mozes van zijn jeugd aan. God was hem een toevlucht van geslacht tot geslacht.

Mozes is niet alleen een individueel lid van Gods Kerk van die dagen, maar hij is vooral middelaar, profeet, leider van het volk. Hij moet afscheid nemen, want het is zijn tijd om de weg te gaan van alle vlees. Wanneer is het onze tijd ? Dat weten wij niet. Wij gaan het veiligst wanneer wij ons elke dag voorbereiden. Mozes draagt het volk op zijn hart. Hij had het lief en zocht het goede voor hen. Aan wie raakt hij het volk kwijt? Aan God! Daarom zegt hij: “De eeuwige God zij u een woning”. Hij werpt het volk op God en geeft zijn ambt aan God terug! Het beeld, dat hij gebruikt, is treffend. De eeuwige God zij u een woning. Het volk, dat veertig jaar in tenten gewoond had, hunkerde naar stevig gebouwde woningen. Dat is te begrijpen. Een tent is ook niet alles. Maar het stenen huis in Kanaän is ook niet het een en het al! Ook dat moet verlaten worden. Dit geldt van u en mij ook. God schrijft op al onze huizen: ‘Relinquenda’. Dit betekent: het moet weer verlaten worden. Zien wij het op ons huis staan? Houden wij er rekening mee?

Er is meer. Het is duidelijk, dat het woord woning hier figuurlijk, als een beeld wordt gebruikt. Met woning wordt bedoeld: thuis zijn. Nu wordt het ineens wonderdiep: In God thuis zijn! De eeuwige God zij je tehuis! Wie verlangt naar zo’n woning in God? Die dakloos is. Die uit zijn huis is gezet. Die op zijn eigen getimmerde of gemetselde woning een bord ziet hangen: Onbewoonbaar verklaarde woning! Weet u wat dit is? Elke bedekking voor God te verliezen en uit al uw schuilplaatsen opgejaagd te worden? Lot werd uit zijn huis op straat gezet. Het bevel luidde: Vlucht naar Zoar en sta niet stil!

Zwervers ontmoeten zwervers, ja de grote Zwerver. Want de Heere Jezus verliet het huis van Zijn Vader en werd een Zwerver op aarde. Hij had geen steen om Zijn hoofd op neer te leggen. Overal waar vluchtelingen en daklozen zijn, is Hij. Hij neemt ze mee. Hij is de deur. Wie door Hem ingaat, die zal behouden worden. Lezer, bent u reeds ingegaan door Christus? Of ligt u nog voor de drempel? Hoor wat Hij zegt: Ik ben de deur! Bij God thuis? Wat is dat een voorrecht! Want kijk nu uw gehele huis op aarde eens na. Alles is op God in Christus over te dragen. De Heere Zelf is een Toevlucht, een Rots, een Burcht, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. O dat schuilen bij Hem!

Verder is God in Christus door de Geest het centrum van de gemeenschap, de spijs en drank op tafel, het. Licht, dat u bestraalt, de grond, waarop u rust, de warmte in deze kille wereld, de vrede in uw huis, de rust van uw leven. Mediteer daarover zelf maar door.

Van onderen eeuwige armen. Nu is de zaak rond. In God een woning. Dat is van boven gedekt. En nu: van onderen eeuwige armen. Wij dragen onze kinderen, als ze klein zijn, in de armen. Daar zijn zij veilig. Wij zouden onze kinderen, als ze groter worden, soms aan de hand, in ieder geval in de hand willen houden. Maar dat gaat niet! Daarvoor zijn onze armen veel tekort. Bovendien liggen uw en mijn armen straks stil, samengevouwen en verstijfd. En wat de doorslag geeft: onze armen zijn zo best niet.

Neen, dan de armen Gods! Het zijn eeuwige armen. Zij reiken van de hemel tot de aarde. Leg daarin al uw noden, al uw zorgen, al uw angsten, al uw vreugden, al uw ziekten, al uw zonden. Want alleen die armen weten er raad mee. Alles is op Christus gelegd. Hij heeft ze alle weggedragen in het graf en staat nu met ongebonden handen als de Levende en Opgestane en strekt ze naar u uit. Ziet u ze? Zalig allen, die bij God inwonen! Weet u een betere plaats? En wanneer u dan nog in uw eigen „woning” zit, waarom versmaadt u deze inwoning bij God? Er is nog ruimte in God. Maar de tijd is kort!

ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Fietspuzzeltocht – openingsweekend 2019

Ook dit jaar denken wij ook weer aan de mensen die niet willen of kunnen volleyballen. Wij organiseren een fietspuzzeltocht (deze keer mét puzzel) voor jong en oud in het westelijk deel van de Alblasserwaard.

Er is een korte (kinder)route van ongeveer 25 kilometer én een route voor de wat doorgewinterde fietser van ongeveer 40 kilometer. Bij beide routes passeert u weer een gezellige gezamenlijke rustplaats waar wordt gezorgd voor een uitstekende catering.

Om toch nog wel even de sfeer en de strijdlust te proeven van de volleyballers, is de start van de fietspuzzeltocht bij het volleybalveld in het Westpark. Tussen 14.00 uur en uiterlijk 14.30 uur kan de route worden opgehaald en kunt u of jij van start gaan.

Enthousiast geworden? Dan graag even aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl of lever het invulstrookje (aan de promotieflyer) in één van de stembussen in bij de kerken of door de brievenbus van Frederikstraat 16.

’t Lichtpunt

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis, in Nederland of een ander land! Een aantal van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen Donderdag 5 september weer met de clubavonden van ’t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd in De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september! Tot ziens,

de leiding van ‘t Lichtpunt

Evangelisatie

Oproep van de evangelisatiecommissie

Zaterdag 14 september is het open monumentendag en is er weer open kerk. Het gaat op deze dag o.a. over de doop en hiervoor zouden we een hoekje willen inrichten voor doopjurken/pakjes. Wie heeft er voor ons het één of ander te leen, met naam, eventueel met verhaal of geschiedenis en babypop erbij. Graag een mail naar jannievanhouwelingen@kpnmail.nl of tel. 0184-61 59 47

Zending

Medische zendingscollecte zondag 25 augustus

De eerste collecte op 25 augustus is een medische zendingscollecte bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen.

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken. U kunt dit project steunen met uw bijdrage bij de collecte zondag.

 

 Nieuw zendingsproject en kennismakingsreis GZB

Zondag 14 juli jl. namen we afscheid van Maarten en Gerdien Blom. Daarmee is het GZB project van zes jaar kerkplanting in Albanië afgesloten.

In het voorjaar is de zendingscommisie zich samen met de GZB gaan oriënteren op een vervolg. Dat heeft er toe geleid dat de Algemene Kerkenraad van 24 juni heeft besloten ons als gemeente de komende jaren te verbinden aan drie zendelingen die zullen worden uitgezonden naar Centraal Azië.

Sinds een aantal jaren is de GZB op beperkte schaal aan het werk in dit werelddeel dat o.a. de landen Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan bevat. Een werelddeel waar tot voor kort nog weinig informatie over bestond behalve dan dat het op godsdienstig gebied gesloten landen betreft. Er zijn wel kerken maar die worden soms plotseling binnengevallen door de politie om te controleren of er geen staatsondermijnende dingen gebeuren. Evangelisatie is verboden. Verder zijn er huisgemeenten waar een groot gebrek is aan toerustingsmateriaal. Omdat de GZB heeft gemerkt dat God aan het werk is in deze landen en dat de gemeenten graag ondersteund zouden worden, zullen Gerlinde uit Ede en Riek en Peter uit Amersfoort in oktober uitgezonden worden naar een land dat we om veiligheidsredenen niet nader zullen noemen. De komende tijd willen we onze gemeente hier zoveel mogelijk bij betrekken en over informeren.

Een van de mogelijkheden om kennis te maken met de GZB projecten in Centraal Azië en de prachtige natuur daar, is om mee te gaan met de reeds geplande GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Kijk voor meer informatie op hghg.nl/zendingscommissie en www.gzbexperience.nl De GZB nodigt onze gemeenteleden hiertoe van harte uit.

de Zendingscommissie

College van kerkrentmeesters

Dit najaar: verkiezing van ouderlingen en diakenen

Eind 2019 is een aantal ambtsdragers in de kerkenraden aftredend. In een aantal gevallen betekent dit, dat het ambt wordt neergelegd. Dit kan zijn vanwege de kerkordelijk maximaal aaneengesloten termijn (12 jaar), maar ook persoonlijke overwegingen kunnen hiertoe leiden. De kerkorde bevat duidelijke regels voor de bekendmaking aan de gemeente, de verkiezing, de termijn van beslissing, etc.

De wijkkerkenraad moet ruim op tijd bekend maken in welke vacatures zal moeten worden voorzien. De gemeenteleden moeten tijdig worden uitgenodigd, aanbevelingen in te dienen.

De kerkorde bevat geen bepalingen ten aanzien van leeftijdsgrenzen en bloed- of aanverwantschap. In de plaatselijke regeling van de wijkgemeenten 1 en 3 is hierover echter het volgende opgenomen (artikel 2.2.7): ‘Eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) is bij voorkeur uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers.’ Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente daarmee met wijsheid om te gaan. Alle belijdende leden zijn stemgerechtigd en de mannelijke stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn verkiesbaar.

Wijkkerkenraad:

Voor elke wijkgemeente is in de plaatselijke regeling een verkiezingsregeling opgenomen. Hierin is o.a. bepaald dat de periodieke verkiezing zal plaatsvinden aan het eind van de oneven jaren, dus ook eind 2019. Een nieuwe ambtsdrager wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. Daarna is hij herkiesbaar voor een periode van twee of vier jaar. Als een aftredende ambtsdrager zich opnieuw verkiesbaar stelt moet dus duidelijk zijn voor hoe lang. De voorkeur gaat hierbij uit naar een keuze voor vier, eventueel twee jaar. Op die manier kan worden aangesloten bij het normale tweejaarlijkse rooster van aftreden dat alle drie de wijkgemeenten hanteren.

De wijkkerkenraden maken tijdig via het kerkblad de namen bekend van de ambtsdragers, die aftredend en herkiesbaar zijn. Daarnaast wordt bekendgemaakt, welke ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar zijn of zich niet herkiesbaar stellen. In deze vacature(s) zal moeten worden voorzien en de stemgerechtigde gemeenteleden worden dan uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van hun WK. De namen van verkiesbare personen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor één van de ambten zijn aanbevolen worden door de WK op de verkiezingslijst geplaatst. De WK stelt ook de herkiesbare ambtsdragers verkiesbaar en heeft het recht zelf namen toe te voegen. Door de WK wordt vervolgens voor elk ambt een verkiezingslijst opgesteld. Er wordt gekozen per ambt. Men dient dus geen aanbevelingen in voor de vacature van broeder X of Y, maar voor ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester of diakenen. De herkiesbare broeders worden normaliter steeds op deze lijst geplaatst. Als er bv. voor een ambt drie vacatures zijn, en er worden niet meer dan drie namen op de verkiezingslijst geplaatst, dan kunnen deze personen door de WK verkozen verklaard worden en is er volgens de kerkorde (voor dit ambt) geen gemeentestemming nodig. De WK kan (zoals eerder gesteld) ook namen toevoegen, waardoor een verkiezing noodzakelijk is.

Als voor een of meer ambten meer namen op de verkiezingslijst komen dan er vacatures zijn, wordt de gemeente opgeroepen om te stemmen. Deze stemming is schriftelijk. Op het stembiljet worden alle kandidaten vermeld, dus zowel de herkiesbare ambtsdragers als zij die door stemgerechtigde leden zijn voorgedragen of door de WK zijn toegevoegd. Tevens wordt aangegeven welke kandidaten herkiesbaar zijn. De aanwezige leden kiezen per ambt uit de voorgestelde kandidaten. Vaak worden eerst de herkiesbare kandidaten aangekruist, hoewel dit geen verplichting is. In totaal worden zoveel namen aangekruist als er voor dat ambt vacatures zijn. Na een eerste stemming zijn diegenen verkozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die tevens een meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, te beginnen bij degene met het hoogste aantal stemmen, tot het aantal van de vacatures is vervuld. Als dan nog vacatures resteren wordt een volgende stemming gehouden. Hierbij wordt gestemd tussen de nog niet gekozen kandidaten die in de eerste ronde de hoogste aantallen stemmen kregen, waarbij één kandidaat meer meedoet dan het aantal resterende vacatures. Degenen die een meerderheid van de stemmen verkrijgen zijn verkozen. Verkrijgt voor één of meerdere vacatures geen van de kandidaten een meerderheid dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Algemene kerkenraad:

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gehele gemeente (b.v. jeugd-, of evangelisatieouderling, jeugddiaken, scriba en preses AK) worden rechtstreeks gekozen door de AK. Maar ook dan krijgen gemeenteleden gelegenheid om namen in te dienen, waarbij de voordracht niet beperkt is tot benoembare leden uit de eigen wijkgemeente. Voor jeugdouderlingen en evangelisatieouderlingen wordt er wel naar gestreefd dat uit elke wijkgemeente één ambtsdrager vertegenwoordigd is. Mocht dat niet mogelijk blijken dan kunnen bijvoorbeeld twee jeugd- of evangelisatieouderlingen benoemd worden die tot dezelfde wijkgemeente behoren. Vaak zullen hierbij de wijkkerkenraad en (leden van) jeugdcommissie en evangelisatiecommissie eveneens een voordracht doen aan de AK. De procedure voor deze verkiezing is dus duidelijk anders dan voor de WK; de AK neemt alle correct ingediende namen in overweging, kan er zelf namen aan toevoegen en neemt vervolgens zelf het besluit wie benoemd wordt.

We vragen de belijdende leden van onze gemeente hun verantwoordelijkheid te nemen en óm te zien naar broeders uit hun wijkgemeente (voor de wijkkerkenraad) of broeders uit de centrale gemeente (voor de AK) die passen in de omschrijving die bij de vacature gegeven wordt. Vergeet niet de broeder(s) die u indient in te lichten!

Aan de broeders van onze gemeente vragen we, als zij gekozen zouden worden, om serieus met hun roeping om te gaan. Er kunnen allerlei dringende redenen zijn om voor een benoeming te bedanken. Of die redenen werkelijk geldig zijn is een zaak tussen u en de Heere. Wat gaat er vóór?

Ten slotte bevelen we u allen van harte aan voorbede te doen, zodat de komende vacatures spoedig vervuld kunnen worden en het werk in onze gemeente kan doorgaan!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht.

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling

M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen. De verkiezing zal plaatvinden in de AK-vergadering van 23 september a.s. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK,

J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Jeugdrubriek

CKT zoekt jou!

Christelijk KinderTheater

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 25 augustus is er weer een leerdienst. Vanuit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over de opstanding. ‘Jezus leeft’, is een heerlijk evangelie, maar wat heb je daar nu aan? Wat is de betekenis van Pasen? Paulus schrijft daar in 1 Korinthe 15 treffende dingen over. We zullen uit dat grootse hoofdstuk over de opstanding een gedeelte lezen in de dienst. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst dit gedeelte alvast in zijn geheel door te nemen.

In de dienst van afgelopen zondagmorgen maakten we een begin met de prekenserie over Habakuk. We hoorden zijn klacht over het onrecht dat hij zag onder het volk en dat God niet naar hem leek te luisteren. Er volgt dan een opvallende reactie. God reageert op het onrecht door Babel op te laten rukken naar Jeruzalem. Het optreden van Babel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van beelden van roofdieren: de luipaard of de panter, de wolf en de arend. Habakuk kan op zijn beurt niet begrijpen dat dit Gods reactie is op het onrecht van Israël. In hoofdstuk 1: 12-17 gaat hij opnieuw in gebed. In de dienst van zondagmorgen 1 september hopen we hier bij stil te staan. In de ‘gewone’ diensten wil ik tot en met dankdag het Bijbelboek Habakuk met u lezen en bepreken. 

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 20,-. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Jezus is het grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid en van de schepping. Hij was de eerste van wie God heeft gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’. Tot op dat moment had ieder mens in de Bijbel en in de geschiedenis te maken met beperktheden en zwakheden. Jezus had Gods eigen natuur. Als wij God willen kennen, moeten wij het leven van Jezus bestuderen. (Corrie ten Boom 1892-1983)

Tenslotte

Fijn dat ds. W. Arkeraats in de vakantietijd wilde waarnemen en de begrafenis van mw. Rikkers-Overgaauw wilde leiden. Dank daarvoor!

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie. Eerst een week in Ouddorp en vervolgens samen met het gezin van mijn zus en zwager uit Sommelsdijk een week in de Belgische Ardennen, in een plaats zo tegen Luxemburg en Frankrijk aan. Het was een mooie periode van rust en tijd voor elkaar. Het was een bijzondere ervaring om in Diekirch een Nederlandse kerkdienst bij te wonen. We hoorden een mooie preek over het leven van Manasse, en er werd uit volle borst gezongen in een volle kerk. Het is bemoedigend om zoveel gezinnen te zien die ook op hun vakantieplek een kerkdienst opzoeken, daar soms ook best een behoorlijke afstand voor afleggen. Bemoedigend zo’n volle dienst en tegelijkertijd zet het ook een beetje op het verkeerde been. De laatste weken heb ik verschillende keren in kleinere gemeenten gepreekt. Gemeenten die in de afgelopen 10-20 jaar kleiner zijn geworden. Mooi om te merken dat ook in die situaties jonge mensen hun liefde voor de Heere laten spreken en hun plaats in de dienst van God innemen. Daarbij moest ik veel denken aan de rest die overblijft. Wij mogen ons gezegend weten met een goede kerkgang. Maar het stelt intussen wel de vraag: Houden wij vol als we als christen één van de weinigen zijn in onze omgeving? Wat nu als de kerkelijke gemeente heel klein wordt? Wat nu als we binnen de kerkelijke gemeente weinig leeftijdsgenoten hebben? Zullen wij volharden? Zullen wij trouw blijven aan de Heere en Zijn gemeente? Of laten we ons meeslepen door wereldse motieven, haken we af? Ook dit sluit aan bij het woord van Christus: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheus 24: 13). Eén ding is zeker: God zelf blijft trouw! Met een hartelijke groet,                       

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

De dienst van zondagmorgen

De morgendienst van zondag 25 augustus zou een doopdienst zijn. Omdat er geen kinderen zijn aangemeld, zal dit echter een ‘gewone’ dienst worden. Maar daarom is het geen mindere dienst, want ook dan zal de Christus ons worden voorgehouden en zijn we als gemeente allemaal weer welkom om van Hem te horen. Deze dienst zal worden geleid door ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

Verantwoording

Bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 30,- bestemd voor de zending. Ds. Van Rooijen mocht € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 25 augustus is Op Toonhoogte (OTH)  528 ‘Is je deur nog op slot.’

Citaat

Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

  • Wilt u bidden voor de beroepingscommissie en de kerkenraad om Gods leiding bij het beroepingswerk.
  • De afgelopen maanden nam de spanning in Libië tussen gewapende groepen en de regering toe. De politieke situatie is erg zorgelijk. Bid voor de Libische bevolking die gebukt gaat onder dreiging en bid in het bijzonder voor christenen.(Gebedskalender Open Doors)
  • De meeste mensen in Algerije zijn moslim. Dank dat er steeds meer openheid komt voor het Evangelie. Een Nederlandse Algerijn bezoekt het land vaak om individuele christenen te begeleiden. Bid dat zijn verlangen om ook als groep samen te komen werkelijkheid kan worden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakantie is weer bijna voorbij; over een week gaan de scholen weer beginnen. A.s. zondag is ook de laatste, gezamenlijke morgendienst. De kerkenraad wenst u komende zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving twee keer een gift van € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk en € 10,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘Laten we nagaan wat ons wacht, zodat we meer gaan leven met de hemel in het hart en meer wandelen met ons gezicht naar de toekomst gericht’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 24 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 29 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds.J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

 Kroonbede 2019: Oog voor de ander

Dinsdagavond 10 september 2019 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2019 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Oog voor de ander’. Rond dit thema zal er worden gesproken, gebeden en gezongen. Ds. W.J. Westland (PKN, hervormd) zal de meditatie verzorgen en ds. M.A. Spies (PKN, gereformeerd) zal de kroonbede uitspreken. Wim de Ruiter (CDA-raadslid/fractievoorzitter) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 10 september van harte welkom in kerkgebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

In september start er weer een nieuw studiejaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk. De cursus is laagdrempelig (iedereen kan deelnemen) en gedegen (je gaat de diepte in en behandelt fundamentele thema’s van het christelijk geloof). Verdiepen in het belijden van de kerk is nodiger dan ooit! Voor wie verlangt naar geloofsverdieping in leer en leven is deze cursus een aanrader.

De cursus bestaat al vanaf 1980. Duizenden gemeente-leden uit het hele land hebben de cursus inmiddels gevolgd. Vanuit onze gemeenten velen in Zeist en later in Houten. Door teruglopende belangstelling is de cursusplaats in Houten helaas opgeheven, maar nieuwe cursisten kunnen terecht in Gouda. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op www.cursustvg.nl

_______________________________________________

Varia

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is heel belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee.

Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India. De route is ca. tien kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer € 15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot deel van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar: wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet namens

de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid,    prof.dr A. de Reuver,  Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. D.A. Burggraaf, Arkel

18.00 uur   ds. W.J. Westland – H.C. zondag 17

 Collecten

Morgendienst:   1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Rinze IJzerman, Leanne Spruyt

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 1

avonddienst: Psalm 22:13

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 augustus  

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Anita Alblas, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.