Kerkblad 75-8

Geloofsvertrouwen

“En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Genesis 15: 6

_______________________________________________

 Iedereen heeft wel eens iets in vertrouwen aan een ander verteld. Vertrouwelijke zaken vertel je meestal alleen aan iemand die in jouw ogen echt betrouwbaar is. En als je dan zo iemand in vertrouwen hebt genomen, maar je merkt dat je totaal niet serieus wordt genomen, hoe zou je dat ervaren…? Op zo’n moment ben je diep teleurgesteld in je medemens en je verliest je vertrouwen in hem of haar. Hoe anders ervaar je het als die ander laat merken dat hij of zij vol aandacht en begrip naar jou heeft geluisterd. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en erkenning. Je vertrouwen in de ander wordt dan niet beschaamd, maar juist versterkt. Als wij mensen in onze onderlinge relaties deze dingen zo ervaren, kunnen we ons misschien enigszins voorstellen hoe God onze Schepper het zal ervaren als we Zijn woorden wel of niet serieus nemen. Hij die ons mensen als Zijn schepselen Zijn woorden heeft toevertrouwd, mag toch verwachten dat wij Hem geloven. Dat geldt voor Zijn voorschriften en waarschuwingen, maar ook voor Zijn heilsbeloften en profetieën voor de toekomst. In de Bijbel zijn ze allemaal te vinden. Als we God werkelijk betrouwbaar achten en Hem geloven op Zijn woord, dan zegt God ons allerlei zegeningen toe. (bijvoorbeeld Exodus 20: 6). Als we echter Zijn woorden in de wind slaan, stelt Hij ons negatieve dingen in het vooruitzicht. De gevolgen van zowel het een als het ander komen in de Bijbel uitgebreid ter sprake, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 en bij de profeten.

Menselijk bekeken zouden we kunnen zeggen, als we God geloven op Zijn woord is Hij daarover verheugd, als wij hem negeren of afwijzen is hij diep teleurgesteld. De vraag is wel, hoe kunnen we duidelijk maken dat we Gods woorden geloven. Dat blijkt uit onze reactie. Hiervoor letten we op Abraham, van hem lezen we: “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  Ik zal u tot een groot volk maken.” (Genesis 12: 1-2a)  En hoe reageert hij hierop? “Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had.” (vers 4) Hij nam die opdracht van God dus serieus en ging in gehoorzaamheid en vertrouwen op weg. Gehoorzaamheid aan God, kunnen we duidelijk maken door het te laten zien in ons gedrag.

God gaf aan Abram echter niet alleen de opdracht om te emigreren, maar daarbij ook een aantal prachtige beloften. Hij ging in opdracht van God inderdaad op weg, maar zou hij ook de daarbij gegeven beloften geloven? Je denkt misschien, juist omdat hij Gods beloften geloofde ging hij op weg.Maar zo eenvoudig bleek dat niet zijn, dat lezen we in Genesis 15. Daar wordt het duidelijk dat Abram twijfelt aan de belofte, dat hij tot een groot volk zal worden. Hij heeft tot dan toe geen nakomelingen, hoe moet dat dan, vraagt hij zich af?

Ook geloof gaat niet buiten ons verstand om en juist ons verstand veroorzaakt soms twijfels aan Gods beloften. Dat dreigt hier ook voor Abram. Maar als God in een visioen opnieuw tot hem spreekt, legt hij zijn twijfels aan Hem voor. Dat is het beste wat we kunnen doen in momenten van twijfel, breng ze bij God in je gebeden. Voor Abram heeft het tot gevolg, dat God zijn beloften herhaalt en met een voorbeeld onderstreept. Dan laat Abram zich door God overtuigen, ondanks dat hij er nog niets van ziet. Op dat geloof reageert God met de tekst die hier boven staat. Dit lijkt me een belangrijke les voor een ieder die de beloften van God in geloof aanvaardt. Daaruit blijkt, dat als we Hem geloven op Zijn woord, Hij ons dat toerekent als gerechtigheid. Deze gerechtigheid door het geloof wordt in de brief aan de Romeinen verder uitgewerkt.

Geloofsvertrouwen houdt dus in, dat we God betrouwbaar achten in alles wat Hij ons zegt in Zijn Woord, zowel als het gaat over leefregels en dergelijke. maar ook over ons persoonlijk heil. Zoals Abram door God overtuigd werd om Zijn beloften te geloven, zo wil Hij ons overtuigen door de Heilige Geest. Overtuigen om persoonlijk te mogen delen in het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21).

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!

Langzaamaan wordt het beeld completer, maar we missen nog altijd heel wat voor het nieuwe seizoen. Dus als het nog niet is gebeurd, stuur de informatie dan in! We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden en waar dat van belang kan zijn ook de contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden, denk bijvoorbeeld. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Wij passen dit dan aan. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en wordt jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond op donderdag 12 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor ons wil zijn! Tot dan! Deze keer in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur).

Uur van gebed

Aan het einde van de Open Kerk op zaterdag 14 september is er uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hopen we terug te blikken op de ontmoetingen van die dag. Aan het begin van het winterseizoen bidden we dat velen een keuze zullen maken voor het volgen van een kring of vereniging, waarbij ook in de week de Bijbel open gaat en waardoor je elkaar tot steun kunt zijn om zo samen gemeente te zijn. Ook zullen we bidden voor het nieuwe zendingsproject in Centraal Azië. Wat hebben deze werkers onze voorbede nodig als ze hun vertrouwde omgeving voor lange tijd zullen gaan verlaten. Een ieder is van harte welkom!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK

J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen.

De verkiezing zal plaatsvinden in de AK-vergadering van 23 september. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK, J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Christelijke Volksbibliotheek

Leest u graag een boek?

We hebben ruim 5.000 titels, regelmatig komen er nieuwe bij – daar is vast iets voor u bij! Behalve veel romans hebben we ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken. Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week! Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Vrijwilliger gezocht.

Wie helpt ons uit de brand? Het gaat om anderhalf uur, één zaterdagmiddag per maand. Wat houdt het in? Nieuwe uitleningen noteren en teruggebrachte boeken bijwerken op de lezerskaarten, plus afrekenen. Contact: Leen van Wingerden, T 0184-67 04 14, E leen.van.wingerden@online.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 september 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor de Leprazending, een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in arme gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit India. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, biedt Leprazending – dankzij giften – medische zorg aan mensen in nood. Het Naini Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd op het gebied van lepra, voert jaarlijks  honderden operaties uit om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Ook verzorgt de Leprazending – met donaties uit Nederland – scholing om mensen uit de spiraal van armoede te halen. De diaconie wil het werk van de Leprazending graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondagmorgen van harte bij u aanbevelen.

Zending

 Kennismaking en ontmoeting met werkers nieuw

GZB-project

Zoals aange-kondigd in de kerkbode van 23 augustus wordt onze gemeente verbonden met een nieuw GZB-project in enkele voormalige Sovjetrepublieken van Centraal Azië. Daarom hopen zondag 15 september Gerlinde, Riek en Peter in de avonddienst in de Oude Kerk in ons midden te zijn en zich aan de gemeente voor te stellen. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te drukken, waarna ze om 19.45 uur in de Jeugdzaal wat meer zullen vertellen over de werkzaamheden die ze hopen te gaan doen. Bezoekers van de Nieuwe Kerk zijn dan ook van harte welkom! Riek en Gerlinde hopen als verpleegkundigen aan het werk te gaan in een hospice terwijl Peter ondersteunend werk zal verrichten.

Ter voorbereiding wil de zendingscommissie de projectflyer uitdelen na- of voor de morgendienst van 8 september in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 15 september hopen we ook te beschikken over een informatiefolder van de GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Mocht u de flyer missen dan kunt u ook voor informatie terecht op www.hghg.nl onder ‘zendingscommissie’ en ‘nieuws’. Of bel 0184-61 40 67.

Evangelisatie

Nieuwe Alpha van start! Wie nodig jij uit?

Maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:

  • Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (tien in totaal) start met een maaltijd.
  • Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.
  • Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen. Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor. In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159). Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt. In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alphacursus.nl of neem contact met ons op. Namens het interkerkelijke Alpha team, Marco Kraaijeveld, tel. 0184 61 66 91 / marcokraaijeveld@hotmail.com

Open monumentendag

De leden van de evangelisatie commissie nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze kerk op de Dam tijdens de ‘Open monumentendag’ 14 september. Het landelijk thema is ‘Plekken van plezier’. In de wereld spreekt men van plezier en pret. Maar de kerk is een plaats van vreugde. Omdat God daar woont. Elke zondag mag het feest zijn in de kerk, omdat de Bijbel dan opengaat, en het Woord verteld wordt aan de mensen in de kerkdienst. Ook worden regelmatig de Heilige doop en het Avondmaal gehouden. Onze vaste medewerkers trachten daar over iets uit te beelden tijdens de Open kerk. Op een laagdrempelige manier willen we iets laten zien van Gods koninkrijk. Op deze dag zijn er uiteraard ook voorwerpen van vroeger tijd uit de kerk te zien. Een PowerPointpresentatie van het boek Van geslachte tot geslacht. 

Een maquette van de Oude en de Nieuwe kerk, gemaakt door de heer A. den Dikken en een kleine expositie doopjurken. Het orgel zal worden bespeeld en van 15.00 tot 16.00 uur zingt het Zederiks mannenkoor.

Kom eens langs en breng gerust iemand mee die de kerk nooit bezoekt. Pak deze kans, om op deze eenvoudige manier iemand iets te laten zien en horen van de bijbel. De kerk is open vanaf morgens 10.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur. Er zijn altijd mensen aanwezig om u te informeren.

College van kerkrentmeesters

Buitenlandse munten

Nu de vakantietijd voor velen er weer op zit, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met ingang van heden vindt de verkoop van collectebonnen en muntrollen weer plaats op maandag- en vrijdagavond.

Gegevens kerkelijke gebouwen

Oude Kerk, Peulenstraat 234, tel. 61 11 62Voor allen die de gegevens van de kerkelijke gebouwen niet direct paraat hebben:

Kosters: Jaap van Schoonhoven, Kerkweg 84, 3371 AG, 0184-61 80 61 / 06 28 31 70 75, koster.noord@hghg.nl

Jaap Leenman, Buitendams 465, 3371 BJ, 0184-63 04 62 / 06 21 66 07 76 koster.zuid@hghg.nl

Harm-Jan van de Giessen, Buitendams 40A, 3371 BL, 06-50 47 33 81

Jan Kroon, Nieuweweg 195, 3371 CN, 0184-61 24 28

Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57, tel. 61 73 70

Koster: G. Hettema, tel. 61 53 54, koster.oost@hghg.nl

De Parel, Talmastraat 9, tel. 61 25 70, 3371VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

Beheerder: J. Beekman, info@hervormdcentrum.nl

Kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371.VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

kerkelijkbureau@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 18 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Onze (wijk)predikant ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: “Stil voor God”. Uitganspunt is Psalm 62 met als kern ‘stilte in de Bijbel’ en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor ’stilte maken in ons dagelijks leven’. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst lazen we verder in Habakuk 1 tot en met hoofdstuk 2: 1. Het ging over de klacht van Habakuk. We stonden stil bij het vertrekpunt, het knelpunt en het uitzichtpunt. Habakuk spreekt God aan op wie Hij is. Het geweld van de Babyloniërs, hun afgodendienst, hun goddeloosheid roept de vragen op: Waarom zwijgt u? Waarom kijkt u toe? Mogen ze hun gang blijven gaan? Het knelpunt van Habakuk heeft niet allereerst met hemzelf te maken of met het volk, maar met de eer van God. Mooi ook om te ontdekken hoe Habakuk na het uitspreken van zijn klacht verlegen is om een woord van de hemel. Hij klemt zich vast aan God om te horen wat Hij zal zeggen. Verwachten heeft alles te maken met vertrouwen: geloven dat God zal spreken. ‘Ik blijf de Heer’ verwachten, mijn ziel wacht ongestoord: ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord.’ (Psalm 130: 3 berijmd)

 Belijdeniscatechisatie

Donderdagavond 26 september begint de belijdeniscatechisatie weer. Dat duurt nog even, maar graag breng ik het alvast onder de aandacht bij jongeren en ouderen! Als je de Heere Jezus liefhebt, wat is er dan mooier om dat ook in de gemeente duidelijk te maken en Zijn Naam te belijden. Het geloof is iets persoonlijks. Tegelijkertijd ben je door het geloof ook verbonden aan allen die de Heere kennen. Mag het voor hen dan verzwegen worden hoe het ligt in je leven?! Misschien ben je zo ver nog niet, maar wil je wel graag meer kennis opdoen over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook als je je wil verdiepen in de geloofsleer ben je van harte welkom! Waar gaat het om bij de doop? Wat is de betekenis van het avondmaal?

Graag vooraf even aanmelden bij mij, persoonlijk of via mail/telefoon. Opgave graag uiterlijk zaterdag 21 september. Verschillende mensen gaven zich al op. Fijn! Wilt u, wil jij, er van tevoren eerst over doorspreken dan is dat natuurlijk mogelijk.

 Gift

Voor wijkgemeente Oost ontving ik een gift van € 40,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

De Geest is niet slechts een beginner van het geloof, maar Hij vermeerdert het ook trapsgewijs, totdat Hij ons door geloof brengt in het hemelse Koninkrijk’’ Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

We onderbreken even de serie over Habakuk. Eind september, zo God het geeft, hoop ik daar mee verder te gaan. In de diensten rondom het Heilig Avondmaal lezen we het boek Ruth. Aanstaande zondag, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we hoofdstuk 1. Het gaat om de keuze waar Ruth voor komt te staan: mee gaan naar Israël of terug naar Moab. Die keuze is nauw verbonden met de vraag: welke plaats heeft de God van Israël in haar leven? Voorafgaande aan het avondmaal wordt ieder van ons daar ook bij bepaald: wie is de Heere voor mij? We hebben de neiging om voor het antwoord bij onszelf te rade te gaan. Beter is het om die vraag van bovenaf te benaderen. Waar heeft Hij recht op? Wie wil Hij zijn voor mij? Wat wil Hij mij geven? Om dan vervolgens weg te kruipen in de beloften van het evangelie. Daar kun je het mee doen, echt!

Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en van onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods genadige ondersteuning toe.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We kijken uit naar de komende week, waarin we ons voorbereiden op de maaltijd van de Heere. Tijdens het Heilig avondmaal drinken we de wijn uit één gezamenlijke beker. Er zijn gemeenteleden die daar om medische- of andere redenen problemen mee hebben en daardoor niet deelnemen aan het avondmaal. Om hieraan tegemoet te komen zijn er tijdens de eerstkomende avondmaalsviering kleine glaasjes beschikbaar met een beetje wijn. Als u hiervan gebruikt wilt maken kunt u zich opgeven bij de scriba br. Piet de Groot. De contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ook kunt u aangeven wanneer u absoluut geen wijn mag drinken. Dan zal de wijn, zoals in het verleden ook is gebeurd, worden vervangen door druivensap.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: br. Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar personen die als mentor willen mee doen bij de catechese. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15 tot 20.15 uur . Het zijn 17 avonden waarvan de eerste avond is op 25 september en de laatste avond op 6 mei (dus niet elke week). Bent u/jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat Bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus zijn afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

Het is fijn dat er ruim voldoende animo is voor de vervolgcursus. Na het leren van het Aléf-Beet en de regels voor de uitspraak in de vorige serie is nu de structuur van Hebreeuwse woorden aan de beurt. In het bijzonder is dit ook van belang om een woordenboek te kunnen gebruiken.

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de zieke man in Bethesda. Het lied voor zondag 8 september is Op Toonhoogte (OTH) 503 ‘Hé kom je kijken‘.

Citaat

‘Voed uw kinderen op in de weg die zij moeten gaan; niet in de weg die zij willen gaan’. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Bid voor de noodlijdende christelijke gemeenten in ons land die soms niet meer in staat zijn om een predikant te beroepen en soms zelfs de kerkdeuren moeten sluiten.

– Ondanks de huidige situatie in Syrië organiseert Open Doors meerdere jeugdkampen voor christelijke kinderen. Bid om een ontspannen sfeer waarin de kinderen de stress en onzekerheid van de afgelopen jaren even vergeten. Bid ook om wijsheid en tact voor de leiding.(Gebedskalender Open Doors)

– God is duidelijk aan het werk in Nepal. Christenen zijn nog maar een kleine minderheid, maar de kerk groeit en veel mensen komen tot geloof. Dank God hiervoor en vraag Hem om door te gaan met Zijn werk. (Gebeds-kalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondag en een goede week van voorbereiding.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

 Gift

Diaken J. de Jong ontving op rouwbezoek een gift van € 20,- voor de kerkvoogdij.

Opvoedkringen

We willen jullie van harte uitnodigen voor de eerste avond van de opvoedkringen. De leeftijdsgroepen starten op de volgende data:

Leeftijdsgroep   Onderwerp                   Datum

0-3 jaar             Spelenderwijs leren       19 september

4-7 jaar             Seksuele opvoeding      26 september

8-11 jaar           Moeilijke vragen            26 september

12-16 jaar         Media wijs                    10 oktober

De ouders van wijk Zuid met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar zullen binnenkort de uitnodiging voor het komende seizoen in de brievenbus ontvangen. Mochten jullie zelf al mee doen met de kring en nog iemand anders weten die aan zou willen haken, dan kan de uitnodiging ook doorgegeven worden! Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/. Voor aanmelden of andere vragen kunt u contact opnemen met Arma Don – eric.arma@gmail.com of via app.

Predikant

Afgelopen zondagavond is onze predikant enigszins onwel geworden in de kerk. Maandagmorgen is hij naar de huisarts geweest. Deze heeft hem aangeraden de komende vier weken niet te preken. Dat advies wordt opgevolgd. Alle andere pastorale werkzaamheden en de catechese worden wel gedaan.

Gelezen/gehoord

Doorzoekt uzelf nauw, ja zeer nauw. Deze waarschuwing tot nauwgezette zelfbeproeving is vele mensen, ja vele christenen, allesbehalve aangenaam. Zuiverheid in de leer is niet genoegzaam om Gods Koninkrijk in te gaan. Nergens lezen we de zaligspreking: ‘Zalig zijn de rechtzinnigen, want zij zullen gehuldigd worden.’ We dienen te onderzoeken of we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Of we van de stam Adam zijn afgesneden en in de Wijnstok Christus zijn overgeplant.

 Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties in verband met mijn 44e verjaardag. Goed om daarin verbondenheid te mogen ervaren. Inmiddels mag ik alweer bijna vijf jaar in uw midden het Woord bedienen. Het Woord dat ons de Heere leert kennen en op Hem te vertrouwen in goede dagen, maar ook met onze tekorten, zorgen en zwakheid. En dat is ook op mij van toepassing. Ook voor de toekomst staat ons vertrouwen op de Heere God. We staan ook weer aan het begin van het winterwerk. Bijzonder dat het gemeentewerk door zovelen gedragen wordt! We wensen iedereen van harte Gods nabijheid en wijsheid toe in alle omstandigheden van het leven, het dagelijkse werk, maar ook als we ons voorbereiden op het gemeentewerk dat ons is toevertrouwd. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 7 september

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 september

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 9 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 12 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,  dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal  De Parel

Vrijdag 13 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Algemene berichten

Kringloopwinkel Woord en Daad in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor onze naaste dichtbij en ver weg? Lijkt het u leuk om in een kringloopwinkel te werken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger die één keer in de twee weken op donderdag dagcoördinator wil zijn. Daarnaast zoeken we een dagcoördinator voor op zaterdag.

Ook binnen het bestuur van de kringloopwinkel zijn twee vacatures, namelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. We zoeken iemand die de roosterzaken op zich wil nemen en iemand die de winkelcoördinatie oppakt.

Wilt u geen coördinerende functie, maar toch vrijwilliger worden? We kunnen uw hulp ook op de overige dagen (en met name op zaterdag) goed gebruiken! Helpt u een dag(deel) in de week of elke veertien dagen? We horen graag van u!

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Bal, 06-33 70 15 45 of stuur een mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com.

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak vinden we het moeilijk om daar woorden aan te geven of vinden we het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de gemeente of als gezin, tijdens een catecheseavond of bij een vergadering van de zendingscommissie. Zie voor meer info en om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen.

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 8 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven – voorbereiding Heilig Avondmaal

11.45 uur   Wijk 3 zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 17

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

DE PAREL

18.00 uur   ds. D. Meijvogel, Harderwijk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Leprazending

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese/jeugd

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Hester Klop, Juliet Boon. Groep B: Jacobien Koutstaal

11.45 uur: Jamarka de Jong, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst:   Psalm 61: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Dirry Blom, Marlies van den Bout, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43