Kerkblad 75-9

Een biddende en zegenende gemeente

“Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.” (Psalm 118: 25 en 26)

_______________________________________________

Psalm 118  behoort tot het kleine Hallel (Ps. 113 t/m Ps. 118) gezongen tijdens de grote feesten. De Heere Jezus zelf heeft Ps. 118 ook gezongen tijdens het laatste Paasfeest.

Waarschijnlijk is deze psalm opgesteld bij het feest na de voltooiing van de tempel in 515 v. Chr. (zie Ezra 6: 18) of mogelijk ook na het voltooien van de muur van Jeruzalem (444 v. Chr.) Het is een Psalm gezongen door het volk, de priesters en Levieten in beurtzang.

We kunnen ons de gang van zaken als volgt voorstellen. Het volk komt met de offerdieren in optocht naar de tempel. Ze worden opgehaald door de priesters en Levieten. Ze roepen het volk, al zingend op, de HEERE te loven voor Zijn grote daden in Israëls geschiedenis: de verlossing uit Babel en de herbouw van de tempel ondanks alle tegenstand. “De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden” (vs. 15b). Bij de poorten van de tempel aangekomen zingt het volk: “Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij, daardoor zal ik binnengaan” (vs. 19). “De ‘rechtvaardigen’ zullen daar binnengaan”, zingen de priesters.

Daarna gaat het volk in gebed: “Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed” (vs. 25). Uit hun ootmoedig smeekgebed blijkt dat zij zich voor de toekomst geheel afhankelijk van de HEERE weten.

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij als gemeente ook Zijn zegen nodig. Onze ambtsdragers hebben de bediening van de Heilige Geest nodig bij prediking en pastoraat. Allen die een taak hebben, maar ook alle anderen kunnen niet zonder Gods zegen. Het is goed ons te realiseren dat wij niets zonder de Heere kunnen. Dan wordt het echt een smeken: och HEERE of wel: Jezus red ons toch… Als we zo mogen bidden, zullen we een rijk gezegend seizoen mogen hebben, waarin velen tot Christus gebracht worden en we biddend om elkaar heen mogen staan.

Het volk krijgt antwoord op het gebed: “Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE”. De priesters mogen het volk antwoord geven in de Naam van de HEERE. Het is hun taak het volk te zegenen (zie Deut. 10: 8 en Deut. 21: 5). Een mooie en verantwoordelijke taak.

Wie bedoelen de priesters met: “wie komt in de Naam van de HEERE?” Bij oppervlakkig lezen zou je denken, dat zijn de rechtvaardigen, de liefhebbers van God. Om diverse redenen ligt het veel meer voor de hand hier te denken aan de Heere Jezus Christus, de Zoon van David.

In de eerste plaats heeft de Heere bij de bouw van de nieuwe tempel beloofd (zie Hagg. 2: 10 en Mal. 3: 1) dat de nieuwe tempel, hoewel minder mooi als die van Salomo, toch veel heerlijker zal zijn, omdat de Vredevorst in deze tempel zou binnengaan. “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het zoeken ben, de Engel van het verbond”. In de tweede plaats worden tijdens de glorierijke intocht van Jezus in Jeruzalem de woorden van onze tekst gebruikt: “Hosanna, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!” (Joh. 12: 3).

Tenslotte haalt Jezus Zelf vs. 23 van deze psalm aan over de steen die de bouwers verworpen hebben en tot een hoeksteen geworden is (Matth. 21: 42). De zegen van de priesters (vs. 26a) kan dan ook gelezen worden als:  ‘Gezegend is de Heere Jezus Christus, Die zeker tot ons zal komen in de Naam van de Vader’, een belofte en een profetie. Ook in het nieuwe seizoen mogen onze ambtsdragers opnieuw de Heere Jezus Christus verkondigen als de Zaligmaker van zondaren, de enige Redder van de wereld, Die Zelf genoemd wordt: de biddende Hogepriester (Hebr. 7: 25b).  Zoals de apostel Paulus kunnen en mogen zij niet anders verkondigen dan “Jezus Christus en Die gekruisigd” (1. Kor. 2: 2).

Het laatste deel van vs. 26: ”Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE” vertelt ons dat de priesters het volk mogen zegenen in de Naam van de komende Messias. Maar ook alle gelovigen mogen, omdat zij deel hebben aan de zalving van Christus, zichzelf als een levend dankoffer aan Hem wijden en Hem roemen en prijzen (zegenen) als hun Oudste Broeder. Wij als gemeente mogen elkaar zegenen in Christus. Dat betekent ook dat we voor elkaar bidden en elkaar helpen in alle dingen.

Gods onmisbare zegen in het komende  seizoen toegewenst!

A. de Hek

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Themadienst en koffie drinken XL – openingsweekend

Een themadienst in beide kerken om 09.30 uur en aansluitend koffie drinken XL in De Parel.

Na het succes van vorig jaar, vragen wij ook graag weer jullie hulp voor… ‘Heel HGHG Bakt’. Wil jij voor wat lekkers bij de koffie zorgen? Je mag zelf kiezen wat je maakt, zolang het maar wel buiten de koelkast houdbaar is (denk aan: cake, brownies, cupcakes, boterkoek etc.). Bij voorkeur een ongesneden baksel voor ongeveer 10 personen. Jouw creatie mag je inleveren op zaterdagavond tijdens de maaltijd tussen 17.00 en 20.00 uur. Wil je het ons even laten weten als je iets maakt? Aanmelden kan via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl.

Kinderen van de basisschool mogen eierkoekjes komen versieren, beneden in De Parel.

De Wagon is ook open voor de wat oudere jeugd.

Verbondenheid door gebed voor jongeren

Gebed is een heel krachtig wapen. Een gesprek met God. Hem loven en prijzen en tegelijkertijd onze dagelijkse dingen met Hem mogen bespreken. Bidden voor elkaar is ook gemeente zijn. Het is goed om met en voor elkaar te bidden.

We willen komend winterseizoen iets concreter maken door voor onze jongeren, waar zoveel op afkomt, te bidden. Om dit invulling te geven vragen we onze jongeren hun gegevens (voor zover ze die kunnen en willen delen) op te schrijven op een kaartje. Hier zal in ieder geval hun naam en leeftijd op staan. Na afloop van de avonddienst van het openingsweekend worden deze kaartjes uitgedeeld aan de volwassen gemeenteleden in de Oude en Nieuwe kerk om zo komend winterseizoen specifiek voor deze jongere te  kunnen bidden. Dit zou zomaar gave gesprekken kunnen opleveren en verbindingen kunnen leggen. Deze kaartjes zijn te verkrijgen en door de jongeren in te vullen op vrijdagavond bij de jeugdactiviteit en op zaterdagavond bij de gemeentemaaltijd. Ben je daar niet aanwezig en wil je ook graag dat er voor jou gebeden wordt? Stuur dan een mailtje naar openingsweekend@hghg.nl of een appje naar 06-53 54 20 35. Dan ontvang je alsnog een invulkaartje.

Namens de openingsweekendcommissie
en de jeudouderlingen

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël  organiseert op 2 oktober  een Israëlavond. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting Steun Messias belijdende Joden. Het onderwerp is: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze.

Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot, Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 09.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57, Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. We wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India.

De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring. 

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen

onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184 61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet,

namens de werkgroep
Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam

Christelijk KinderTheater Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 15 september 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor plattelandsontwikkeling in India. Met name het noorden van India is erg arm. Hier wonen tribale groepen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages. Organisatie Tear is hier de komende jaren bezig met het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 5 jaar tijd worden lokale vrijwilligers getraind op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier worden 3.000 families duurzaam uit de armoedespiraal geholpen. Deze ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden waaronder het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, schoon drinkwater realiseren, verbeterde gezondheidszorg, landbouwtraining en ontwikkeling van een goede infrastructuur. Dit begint met goed onderwijs en kennisoverdracht. Dit project van Tear gelooft in de kracht van lokale mensen, ook als ze in achtergestelde positie zitten zoals in dit deel van India. ‘Door hen kennis te geven en te motiveren om zélf aan de slag te gaan, kan de afhankelijke positie van deze mensen doorbroken worden’. Als diaconie willen we dit project graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 19 september

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 19 september in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. W.J. Westland wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal mw. Schaap uit Nijkerk een lezing verzorgen met als titel ‘Joodse feesten en gebruiken’. In de Bijbel worden veel feesten genoemd, en ook de Heere Jezus heeft deze gevierd. Deze komen aan de orde: Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Purimfeest, Paasfeest, met aandacht voor de paasmaaltijd, de sedermaaltijd, en het Pinksterfeest. Verder zullen we stilstaan bij het Joods Nieuwjaar, Chanoekafeest, Sabbat, Besnijdenis en Bar Mitswa, de Joodse kalender en koosjer eten, trouwen en begraven worden. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– Donderdag 24 oktober: Natuur in Israël (nieuwe serie)
– Donderdag 21 november: Ramen met een boodschap-
– Donderdag 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd
– Donderdag 23 januari: Het werk van de Lepra zending
– Donderdag 20 februari: Stichting SIMAV Molens
– Donderdag 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

De eerste bijeenkomst van de woensdagochtend-Bijbelkring op woensdag 18 september gaat niet door. Br. Paul Boon is helaas ziek en ondergetekende is afwezig wegens vakantie.

Peter van Wijngaarden

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Alle vrouwen zijn van harte welkom op dinsdagmorgen 17 september vanaf 09.30 uur in de tuin van Fam. Anja Buijk,  Binnendams 34.  Alle leden en ieder die interesse heeft wordt uitgenodigd voor een High Tea aan het begin van dit nieuwe seizoen. Ook de jonge kinderen zijn van harte welkom. Er zal een korte introductie zijn op ons jaarthema: De brieven van Timotheüs. Neem gerust een vriendin mee. Tot ziens! Een hartelijke groet,

van de stuurgroep

College van kerkrentmeesters

Onderhoud toren Oude Kerk

Zoals u wellicht weet, is de toren van de Oude Kerk het eigendom van onze kerkelijke gemeente. Dit is redelijk uniek in Nederland. De meeste torens van oude Hervormde Kerken zijn in eigendom van de betreffende burgerlijke gemeente. Omdat de toren ons eigendom is, zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud daaraan. Een klein deel van het onderhoud wordt betaald vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kent onder voorwaarden de genoemde subsidie toe. Het grootste deel van de instandhoudingskosten van de toren komt echter ten laste van onze kerkelijke gemeente.

Inmiddels zijn we weer zover dat er zowel aan de buiten- als binnenzijde van de toren onderhoud uitgevoerd moet worden. Binnen enkele weken starten we hiermee. De ionische halfzuilen, buiten links en rechts van de entree worden geschilderd. Het fronton en timpaan boven de zuilen krijgt ook een schilderbeurt, evenals het toegangshek.

Binnen in de toren gaan we een deel van het huidige loskomende stucwerk vervangen door een speciale nieuwe stuclaag. We hopen daarmee het steeds weer terugkerende vochtprobleem te kunnen keren. Het stucwerk wordt weer gesausd in een damp-open verfsysteem. Ook willen we roestende stalen binten en balkkoppen roestwerend behandelen.

Als laatste noemen we nog het vervangen van het toegangsluik vanuit de toren naar de kerkzaalzolder. De brandweer heeft aan dit luik eisen gesteld, die we gaan uitvoeren. Tevens willen we het luik wat gemakkelijker bedienbaar maken, zodat onder andere de kosters wat eenvoudiger op de kerkzaalzolder kunnen komen, bijvoorbeeld als er lampen van de kerkzaal vervangen moeten worden.

Wellicht ontstaat een beetje overlast; we vragen hiervoor uw begrip.

Schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Zoals elk jaar staat de schoonmaak van de Nieuwe Kerk op de planning! We hopen weer op vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, die hierbij komen helpen… De ‘buitenboel’ staat gepland op woensdag 18 september. Graag zien we dan wat mankracht die hierbij willen helpen.

De datum voor de ‘binnenboel’  is maandag 7 oktober. Voor dit karwei hebben we behoefte aan zowel vrouwen als mannen (voor het zwaardere werk) Met elkaar is het ook nog eens ‘gezellig’ werk. Houd u een paar uurtjes in uw agenda hiervoor vrij? Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd!

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal ging het over de keuze van Ruth. We hoorden dat ze voor de keuze werd gesteld en welke keuze zij maakte. Een persoonlijke keuze voor de God van Israël. Een keuze die de HEERE Zelf in haar hart gelegd had. Dat die keuze de nodige offers vroeg, had ze goed in de gaten. Ze was bereid die te brengen. Dat bracht ons in de verkondiging bij de Heere Jezus die het offer van Zijn leven bracht. Hij koos ervoor zondaren te verzoenen met God. Door het geloof in de Heere Jezus kunnen en mogen wij het ook belijden, ook aan de avondmaalstafel: ‘Mijn God’.

Pastoraat

We denken aan ouderen in de gemeente die regelmatig bepaald worden bij hun kwetsbare gezondheid. Steeds weer zijn er dingen die niet meer lukken. Dat zij in dat alles door het geloof zicht mogen hebben op de Opgestane Levensvorst die de dood overwonnen en Die het beloofd heeft: “Ik leef en U zult leven” (Joh. 14: 19).

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Ouderavond catechese

Het catechisatieseizoen starten we met een ouderavond op dinsdag 24 september. Deze avond kijken we vooruit naar het komende catechisatieseizoen. Eveneens staat deze avond in het teken van geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding van jongeren in de leeftijd 12-20 jaar brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee. Verschillende thema’s die daar mee te maken hebben zullen aan bod komen. Het is goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan, van elkaar te leren en vooral ook te luisteren naar wat de HEERE van ons vraagt. De aanvang is 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? Alle ouders van catechisanten worden verwacht! 

Gelezen

‘Heer’, Gij kunt mijn hart doorgronden!
Al mijn zorgen, al mijn zonden
slaat Gij onbedrieglijk gâ.
Maar Gij kent ook mijn verlangen
om vernieuwde moed te ontvangen
tot een blij Hallelujah!
‘k Zag zolang op mijn ellende,
tot de vreugde mij verging:
Nu mijn ziel tot U zich wendde,
zucht ik langer niet, maar zing!’

J.J.L. ten Kate (1819-1889)

…tot zondag

Komende zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Zondige mensen worden aan de tafel geroepen om bij brood en wijn de eenheid met de hemelse Bruidegom te beleven. Laten wij met onze armoede opzien naar de rijke Koning. Hij deelt van Zijn genade uit, mild en overvloedig. Heb veel verwachting van Hem, hoe de omstandigheden ook zijn in uw en jouw leven! We lezen in de dienst verder uit Ruth. De rechteloze Ruth komt aan tafel terecht bij de medewerkers van Boaz. Ze wordt ruimschoots voorzien. Wat zegt dit over God en Zijn genade? In de avonddienst loven en danken wij God voor alles wat Hij heeft gegeven. In deze dienst lezen we Ruth 3. Als Boaz op de akker wakker wordt, ligt Ruth aan zijn voeten. Waarom ligt zij daar? Wat heeft dat ons te zeggen? U en jij een vreugdevolle zondag toegewenst!

Intussen komt de opening van het winterwerk dichterbij. De nodige voorbereidingen worden getroffen. Zo’n weekend is een mooi moment om elkaar te ontmoeten! We hopen op een fijn weekend en een gezegend seizoen, niet in het minst rond een open Bijbel.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

In de verpleeg- en verzorgingshuizen in ons dorp en in de regio verblijven diverse leden van onze gemeente. Ook zijn er broeders en zusters die extra zorg thuis nodig hebben. Voor hen, hun familie, hun mantelzorgers en allen die zich verder voor hen inspannen, bidden we de Heere om Zijn nabijheid. Moge Hij zich over u allen ontfermen en u zegenen.

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloof deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. ‘De Heere Zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.’ Aankomende zondag staat de Avondmaalstafel aangericht.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar drie mentoren. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15-20.15 uur. Het betreft 17 avonden, waarvan de eerste avond op 25 september en de laatste avond op 6 mei gehouden wordt (het is dus niet elke week). Bent u/ben jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich weleens af hoe het komt dat bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus is afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de vrouw die de voeten van Jezus zalft. Het lied voor zondag 15 september is Op Toonhoogte (OTH) 514 ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’.

Citaat

‘Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

  • Wilt u bidden voor de komende vacatures in de kerkenraden, dat er ook weer mensen gevonden mogen worden om deze plaatsen in te nemen.
  • Marokkaanse gelovigen vragen ons om de Heere God te bidden om eenheid in hun kerk. (Gebedskalender Open Doors)
  • Om rond te kunnen komen hebben veel predikanten in Peru naast hun taak als geestelijk leider een andere baan. Bid dat deze predikanten toegewijd hun werk kunnen blijven doen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende Avondmaalszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wanneer we op deze plaats namen noemen, denken we ook aan hen die niet bij name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of zelfs chronisch zijn en ervoor gekozen wordt geen melding (meer) te maken of omdat de zorgen van dusdanige aard zijn, dat notering in het kerkblad niet aan de orde is. God weet het! De dichter van psalm 85 zegt: “Zou u ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil! Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.” Dat we zo als het ware aan Gods lippen mogen hangen, van zondag tot zondag, en ook iedere dag. Het zal voedsel zijn voor het hart. Mijn Redder is mijn God.

Gelezen/gehoord

‘Er zijn zondaren die denken dat zij rechtvaardig zijn, en er zijn rechtvaardigen die weten dat zij zondaren zijn.’

Tenslotte

We leven toe naar een hoogtijdag in het kerkelijk leven: de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Hoewel we hebben geprobeerd om een overkoepelende predikant voor voorbereiding en bediening te krijgen, is dit niet gelukt. Nu weten we ook wel dat het niet gaat om de prediker maar om wat gepreekt wordt. Beide predikanten zijn voor ons als gemeente ook niet onbekend. De Heere geve ons gezegende diensten rond Woord en sacrament. Hij Die hoorbaar, zichtbaar en tastbaar in ons midden wil zijn. Wat een genade! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 17 september

09.15-11.15 uur high tea Vrouwenbijbelkring Dorcas – Binnendams 34

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 18 september

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 19 september

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond diaconie – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.30-22.00 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 12-15 jaar – Giessenzoom

19.45-23.30 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 16+ – Giessenzoom

_______________________________________________

 

Algemene berichten

 

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.
Afronding: ca. 11.30 uur
Locatie: Zaal Bovendijks, Gr. Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Al vele jaren bestaat er een kring van moeders van een kind met een beperking, die samenkomen om de vreugden en zorgen van hun gezin met elkaar te delen. Aarzelt u om u daarbij aan te sluiten, kom gerust eens een keer langs, we heten u van harte welkom. U zult er herkenning vinden, wanneer er ook in uw gezin een kind is met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078 615 70 58 of Marjan Rietveld 078 615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Bondsdag Hervormde Vrouwenbond

Poster-bondsdag-2019

Carwash voor Stichting Moj Bliznji

 

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 15 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 3 Zuid, ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht – bediening/viering Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf – nabetrachting Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Lilian Leenman, Mieke de Bruin, Groep B: Marijke den Hartog

11.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Hanna van de Wetering, groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Gerlinde Poortvliet, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 2

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie/HA – Stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 618137