Kerkblad 76-14

Geloofsbeproeving

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt.” (Jacobus 1: 2)

____________________________________________________

Vindt u dit ook zo’n onbegrijpelijke uitspraak van Jacobus? Moeten we als gelovigen blij zijn als er verzoekingen op onze levensweg komen? Dit lijkt toch haaks te staan op de bede uit het gebed, dat Jezus ons leert: “En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. (Mattheus 6: 13) Het gaat in deze teksten echter over twee verschillende betekenissen van het begrip verzoeken.

Jacobus schrijft zijn brief aan gelovigen waarvan hij weet dat ze verzoekingen ondervinden. Het hier gebruikte woord kan nalijk ook de betekenis hebben van beproeving. Het vervolg van dit Bijbelgedeelte  maakt duidelijk, dat Jacobus hier spreekt over geloofsbeproeving. Dat houdt in, dat je in omstandigheden terecht kunt komen, waarin je gaat twijfelen aan Gods aanwezigheid. Soms zelfs zo ingrijpend dat je overweegt om het geloof in God vaarwel te zeggen. Dat ervaart iedere gelovige weleens en bij sommigen leidt dit helaas tot het breken met het geloof. Het zijn de mensen die Jezus bedoelt als hij uitleg geeft over Zijn gelijkenis van de zaaier. “Het zijn zij die door de zorgen of verleiding tot rijkdom het geloof onvruchtbaar maken”. Ook kunnen teleurstelling, verlies, onverhoorde gebeden e.d. aanleiding zijn tot het loslaten van het geloof in God.

Jacobus bedoelt met zijn uitspraak juist het omgekeerde. Hij weet dat verdriet en allerlei moeilijke situaties, juist verdiepend kunnen werken op de relatie met God. In dat geval werken verzoekingen als beproevingen, die een positief gevolg hebben. Het geloof in God wordt er door verdiept en volwassener. Dat geeft dan de vreugde die Jacobus bedoelt. In de Bijbel zijn meerdere voorbeelden te vinden van zulke gelovigen. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, aan Job, aan David enz. Mensen die volhardden in hun geloof, ondanks hun moeilijke omstandigheden, waarbij het soms leek of God afwezig was. In een aantal Psalmen worden zulke situaties onder woorden gebracht.

Maar als deze verzoekingen (beproevingen) zulke positieve gevolgen kunnen hebben voor ons geloofsleven, waarom leert Jezus ons dan te bidden om niet in verzoeking gebracht te worden?

Dat blijkt uit wat er direct op volgt, “maar verlos ons van de boze”. De verzoeking die Jezus hier bedoelt, is de verleiding tot het kwaad. Daartoe wil de satan ons graag overhalen, om ons van God te vervreemden, zodat we Hem vaarwel zeggen. Jezus leert ons te bidden om van zulke momenten verlost te worden. Hijzelf heeft deze aanvallen van satan doorgemaakt, tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij weerstaat die verzoekingen door satan te wijzen op wat God ons leert in Zijn woord: “Er staat geschreven” (Lukas 4: 4).

Paulus leert ons dat we daarbij de geestelijke wapenrusting nodig hebben. “Met name het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen. En het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” (Efeze 6: 16, 17). Dat houdt in dat we, om die wapens te kunnen gebruiken goed op de hoogte moeten zijn met Gods Woord. Bovendien is de leiding van de Heilige Geest daarbij noodzakelijk!

Uit de verzoeking van Jezus in de woestijn leren we nog een betekenis van verzoeken. Als satan Hem voorstelt om van de tempel naar beneden te springen, omdat de engelen Hem dan wel zullen opvangen, antwoordt Jezus dat wij God niet mogen verzoeken. Wat dit verzoeken inhoudt leren we o.a. uit de woestijnreis van Israël. Op verschillende momenten tijdens die reis komt het volk in opstand tegen Mozes en Aäron. Ze betwijfelen of God hen wel uit Egypte heeft geleid en of Hij nog wel voor hen zorgt. Ze willen een duidelijk bewijs van zijn bemoeienis. God wordt door hen uitgedaagd om Zich te bewijzen. In Psalm 95: 8, 9 (onberijmd) worden we aan deze gebeurtenis herinnerd. Hieruit leren we dat verzoeken in dit verband betekent: God ter verantwoording roepen. Daarmee gaan we, als gelovigen, definitief ons geestelijke boekje te buiten.

Wij kunnen God vertrouwen op Zijn Woord. Daarin wordt ons onverkort de volkomen weg der zaligheid gewezen. De weg, van genade en vergeving en een eeuwig leven. “Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven.” (Johannes 20: 29b)

      ‘Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

     maak mij tot machtige daden bereid.

     Wees als een burcht, als een toren van kracht,

     wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht’        (Op Toonhoogte 264: 3)

P. den Breejen

Algemene berichten

Luiers voor Lesbos

Inleverpunt: fam. Sterrenburg, De Buurt 4, Boven-Hardinxveld

 GZB, HGJB en IZB lanceren #daaromzijnwekerk

De GZB, HGJB en IZB lanceren een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen.

De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden; ook het reguliere kerk-zijn. Naast verrassende missionair-diaconale initiatieven geeft de crisis aanleiding tot bezinning: wie zijn we, hoe leven we? Waar draait het om? Wat is onze roeping? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?

Via een gezamenlijk platform bieden GZB, HGJB en IZB gemeenten themavideo’s en andere werkvormen aan om het gesprek over de vragen aan te slingeren. Dat kan plaatsvinden binnen de 

bestaande structuren van een bijbel- of gesprekskring, een jeugdvereniging, een kerkenraadsvergadering, een club of catechese; maar ook via een column in een kerkblad, via filmpjes, vlogs of blogs.

De initiatiefnemers hopen dat gemeenteleden, nu de crisis voortduurt, elkaar vasthouden en hun zorgen en vreugden delen en dat de onderlinge uitwisseling nieuw zicht geeft op de roeping van de gemeente om in deze tijd missionair en diaconaal present te zijn.

De ‘oogst’ uit gemeenten wordt ter inspiratie via social media gedeeld. Eén van de momenten is een publicatie op Hervormingsdag, zaterdag 31 oktober, van ’95 stellingen’ over de kerk-zijn in deze tijd. Voor zondag 1 november, is een preekschets beschikbaar over Efeze 1, waarin hoog en diep over de kerk wordt gesproken.

Bijbellezen met rabbijnen, wie wil dat niet?

Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer.

Op 17 oktober 2020 start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) – waarin ook de GZB participeert – met het Parasja-project. Door middel van dit project wil het CIS Nederlandse christenen kennis laten maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg. Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij een gedeelte uit de Thora (de vijf boeken van Mozes). Het wekelijkse leesrooster in de synagoge (de zogenaamde Parasja-lezing) is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. Een groot aantal Nederlandstalige rabbijnen verzorgt de uitleg. Deze rabbijnen vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom.

Aan de uitleg voegt het CIS enkele vragen toe voor verdere doordenking. De stukjes kunnen ook dienen als input voor een gespreksgroep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@hetcis.nl.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Gemeente in coronatijd

In deze tijd van toenemende coronabesmettingen merken we opnieuw dat we de ontwikkelingen niet in onze hand hebben. Ook onze gemeente gaat het virus niet voorbij.

De overheid heeft een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen afgekondigd, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. De uitwerking van alle maatregelen bevat, op het moment van schrijven, nog veel onduidelijkheid en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit betekent dat voor de kerkenraden ook nog niet alles helder is, en de ontwikkelingen steeds worden gevolgd. Hierna een aantal algemene lijnen.

 Kerkdiensten

De overheid heeft voor kerkdiensten een uitzondering gemaakt voor het aantal bezoekers dat gelijktijdig in één ruimte mag zijn. Bij gebruik van een registratiesysteem, zoals we dat nu kennen, mogen er zoveel bezoekers komen die op basis van de 1,5 metermaatregel veilig te plaatsen zijn. Op basis van de laatste informatie kan het aantal bezoekers mogelijk op korte termijn moeten worden bijgesteld. Kinderoppas zal gewoon doorgang kunnen vinden.

Zingen

Zoals eerder gemeld wordt er in de kerkelijke gebouwen onderzoek gedaan naar de samenstelling en circulatie van de lucht om te kijken welke invloed het zingen hierop heeft. De aangescherpte maatregelen betekenen echter dat we hier ook een pas op de plaats willen maken. Voorlopig zal er geen (beperkte) samenzang mogelijk zijn.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Voor de bijeenkomsten zoals catechese, zondagsschool en jeugdwerk, tot 18 jaar zijn er op dit moment geen aangescherpte maatregelen. Voor bijeenkomsten voor 18 jaar en ouder gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand, een maximaal aantal van 30 personen per ruimte en dat de aanwezigen moeten worden geregistreerd. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er ook specifieke maatregelen kunnen gelden, afhankelijk van het gebouw waar wordt samengekomen.

Het dringende advies is om ‘niet noodzakelijke’ bijeenkomsten af te lassen of digitaal vorm te geven. Of een bijeenkomst ‘noodzakelijk’ is, is lastig eenduidig aan te geven, maar ook hierin ligt voor een ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Besmetting en bijeenkomsten

Het is inmiddels twee keer voorgekomen dat er een persoon met een besmetting, naar achteraf blijkt, aan een kerkdienst heeft deelgenomen. Op basis van de registratie wordt iedereen die een betreffende dienst of bijeenkomst heeft bijgewoond, hiervan per mail op hoogte gebracht met bijbehorende instructie van de GGD. Als u de 1,5 meter afstand in acht heeft genomen, hoeft u zich in principe geen zorgen te maken, en volgt u de gegeven instructie op. Voor de kerkenraad is het niet mogelijk om gedetailleerde informatie over de persoon in kwestie of zijn/haar locatie in de dienst te geven. Een vriendelijk verzoek om hier ook niet naar te vragen. Wij rekenen op uw begrip in dezen.

 Tot slot

Het is niet mogelijk om voor elke vorm van gemeentewerk precies aan te geven wat dit in de praktijk betekent.

Houdt voor nadere berichtgeving het kerkblad, afkondigingen en de website in de gaten.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Van Hem is de gemeente, Zijn werk gaat door!

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Bedankt!

We willen iedereen bedanken voor een heel leuk en gezellig openingsweekend. Het was anders dan anders. De door de overheid gestelde maatregelen vanwege COVID-19 dwongen de commissie om het programma aan te passen. Dit was een leuke uitdaging. Lastig in het begin (gaan we van alles regelen en mogen we het straks alsnog niet uitvoeren) tot heel gemotiveerd toen het weekend dichterbij kwam. We gaan er met elkaar, ondanks de maatregelen een mooi weekend van maken.

Allereerst dank aan God die ons zegende met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken als ook voor het geweldige weer wat zeker dit weekend (geheel buiten!) van groot belang was. Dank aan alle mensen die de commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video. Het was hartverwarmend en liet zien dat we samen optrekken, ook in deze lastige tijd waarin we afstand moeten houden. Voor de mensen die het gemist hebben staat er een samenvatting op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZTwelday3_A

Nogmaals dank en we wensen u allen een gezegende tijd toe. In verbondenheid!

Winterfair afgelast

Door alle maatregelen rondom het coronavirus gaat de Winterfair dit jaar helaas niet door.

 Uur van gebed

Zaterdag 10 oktober is er weer uur van gebed. Jong en oud zijn van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het voedselprogramma voor kwetsbare mensen in Namibië. Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld:

  • Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan.
  • Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.
  • Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.

De diaconie wil dit diaconale programma graag ondersteunen. Project 10 27,de naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10: 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Mogen we daarom rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

College van kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Nu op vele plaatsen mondkapjes dringend geadviseerd worden, na de vraag naar mondkapjes behoorlijk toe. Mw. Van de Minkelis kon weer een envelop brengen met € 250,- voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten, waarvoor hartelijk dank! Ze heeft weer nieuwe stofjes op voorraad. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18)

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 12 oktober is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Tijdens de vorige avond hebben we een begin gemaakt met de Bijbelstudie over Daniël. Dat dit een boeiend onderwerp is, dat alles te maken heeft met ons eigen leven, is al wel duidelijk geworden. Als je aan wilt sluiten bij deze Kring, er is echt nog plaats. En ook over de veiligheid hoef je je geen zorgen te maken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en dat doen we op een corona-veilige manier.

Thuiskring II

Wij zijn een groepje van voornamelijk dertigers die graag met elkaar de Bijbel onderzoeken, bespreken en elkaar tot nadenken zetten. We gebruiken een boekje als leidraad, dit jaar is dat ‘Heel het leven. 10 regels voor discipelschap’ van Arjan Markus dat discipelschap bekijkt vanuit de Tien geboden.

We komen eens in de twee à drie weken op dinsdagavond bij elkaar, normaal iedere avond op een ander adres, maar dit seizoen komen we bij elkaar in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. We beginnen om 20.00 uur; de bijeenkomsten duren tot ongeveer 21.30 uur. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! Voor vragen kun je mailen naar jacoliendewit@gmail.com. Data seizoen 2020/2021: 13 oktober, 3 november, 24 november, 15 december, 12 januari 2021, 2 februari, 16 februari, 9 maart, 30 maart en 20 april.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 oktober komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wim IJzerman zal de inleiding houden over 1 Samuel 13 en 14. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Bijbelkring

Donderdag 15 oktober is er weer Bijbelkring. Deze keer komen we samen in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Aan de beurt is Exodus 2 waarin het gaat over de geboorte van Mozes. U en jij van harte welkom!

 Gift

Voor de kerk ontving ik € 40,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Het was fijn om de catechisanten weer live te ontmoeten. Ik zie er naar uit om met jullie leerling te zijn van de Levende en samen mooie en leerzame gesprekken te hebben.

Bij de bijbelkring was er een mooie opkomst. Wat een zegen om samen de Schrift te lezen en vanuit Exodus te merken hoe actueel Gods Woord is. Ook ouders mochten met elkaar in gesprek zijn over het thema gastvrijheid, tijdens de kringavond van de Kring Geloofsopvoeding. Treffend is wat de Heere Jezus in dat verband zegt: “Zover je het één van deze geringste broeders hebt gedaan, zo heb je het Mij gedaan” (Mattheus 25: 40).

Bij de afsluiting kwam dat mooi terug! Zo mochten we in dankbaarheid een start maken met het winterseizoen. Hoe het allemaal zal gaan is, gezien het toenemen van de besmettingen, onzeker. We leggen het in de handen van God! Te midden van alle onzekerheid is Hij ons houvast! Met het oog op Hem is er geen reden voor angst!

Voor het eerst hoop ik zondagmorgen in De Parel voor te gaan. Ik hoop dat voor velen het evangelie zal oplichten als een parel van grote waarde. In de Nieuwe Kerk preekt ds. P. Molenaar.

Voor de avonddienst heb ik geruild met ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers. Bidt u, op weg naar zondag, uw voorgangers vol? Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor hen die zorgen hebben, psychisch- of chronisch ziek zijn. Ook denken we aan hen die al langere tijd ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Geboorte

In het gezin van Derk en Lisa Verdoorn, is vrijdag 2 oktober hun eerste kindje geboren. Het is een dochtertje die ze de naam Sophie gaven. We feliciteren Derk en Lisa van harte met dit geschenk dat zij uit Gods handen mochten ontvangen.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 oktober, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen

Voor beide diensten van zondag 11 oktober worden geen speciale doelgroepen eerst uitgenodigd. Iedereen kan zich dus vrij voelen om te reserveren.

De morgendienst is dan in de Oude Kerk en de avonddienst in De Parel. We gebruiken daar dan beide zalen, zodat de kans bestaat dat u in zaal A/B/C komt te zitten, die dan via een scherm verbonden is met zaal D.

Voor de diensten van zondag 18 oktober kunt u vanaf zaterdagavond 10 oktober a.s. weer reserveren. De morgendienst is in De Parel en we geven t/m vrijdag 9 oktober weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Zaterdag 10 oktober t/m 18.00 uur kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen.

In verband met de jongste corona maatregelen, verzoeken wij u voor de laatste informatie de mededelingen op de website www.hghg.nl te raadplegen.

Beroepingswerk

Helaas heeft ds. Dick Wolters bedankt voor het beroep naar onze wijkgemeente. Hieronder is een brief van hem opgenomen die aan de gemeente is gericht.

Geliefde zusters en broeders,

Het is misschien een beetje ongebruikelijk dat je als predikant de hele gemeente aanschrijft bij het bedanken voor een beroep, maar de afgelopen periode was het contact zo warm, dat Janneke en ik u graag persoonlijk willen bedanken. Vanaf de eerste ontmoeting met de beroepingscommissie tot ons bezoek aan de gemeente hebben we een oprechte betrokkenheid ervaren, een diep geloof en een groot verlangen naar een nieuwe predikant. Daarnaast kwamen er ook vele mailtjes en kaartjes binnen. Jullie gaven daarin veel terug van wat ik in mijn preek in jullie midden had neergelegd. Daarnaast legden jullie een stevig appèl neer, om geestelijk leiding te geven aan de gemeente.

We hebben jullie gemeente leren kennen als een actieve gemeente, die met hart voor Christus en voor mensen zich inzet om gestalte te geven aan kerk zijn in deze tijd. Bijzonder was het om de behoefte aan visie en verdieping te proeven, het verlangen om God groot te maken in de liturgie en de liefde voor met name de kinderen en de jongeren in de gemeente. Met klem zou ik jullie willen oproepen: doof het vuur van de Geest niet uit! Het werkt aanstekelijk en we hadden graag deel uitgemaakt van jullie gemeente. We hebben geen seconde getwijfeld of wij ons als gezin bij jullie thuis zouden voelen.

Daarom doet het me pijn om te moeten bedanken voor dit beroep. Het was net alsof God mij terugstuurde, zoals de oude Eli Samuël terugstuurde: “Ik heb je niet geroepen.” In een brief aan de kerkenraad heb ik uitgebreider woorden gegeven aan de redenen die hierin meegespeeld hebben. Maar voor mij is, al biddend, duidelijk geworden dat ik niet de predikant ben die op dit moment de gemeente het best kan dienen en dat mijn roeping voor nu blijkbaar ergens anders ligt.

Nogmaals, bedankt voor alles! En met Paulus bid ik voor jullie gemeente: “Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Efeziërs 3: 16-19) Met een broederlijke groet,

Dick Wolters

Van de beroepingscommissie

Het is een grote teleurstelling voor ons en de gehele gemeente, dat ds. Dick Wolters heeft moeten bedanken. Er was inderdaad vanaf het eerst contact een ‘klik’ en naar we ervaren hebben, ook met de gemeente. Daarom komt het bedanken dubbel hard aan. Ook hierin hebben we te berusten in de leiding van onze God en Vader, Die wegen opent, maar ook soms gesloten houdt. De contacten met Dick en Janneke zullen we niet gemakkelijk vergeten en ongetwijfeld zullen we elkaar weer tegenkomen. In de afgelopen week hebben we als commissie even ‘pas op de plaats’ gemaakt om ook maar even bij te komen. Zo mogelijk hopen we de komende week weer bij elkaar te komen om te zoeken naar de weg die God ons leidt naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Laat ons gebed hiervoor vurig blijven tot Hem, zodat Hij zich laat verbidden.

Verkiezingen

Broeder Koert (R.C.) van Houwelingen,  heeft helaas bedankt voor zijn benoeming tot het ambt van ouderling. De Heere geve rust op zijn beslissing.

Afgelopen maandag 5 oktober heeft de stemming plaatsgevonden voor de vacature van één diaken. Broeder Jaap Koster  is door de belijdende leden gekozen tot het ambt van diaken. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 15 oktober a.s. kenbaar te maken. We bidden dat God zijn verkiezing op het hart bindt en hij deze, met de hulp van Hem die ook ambtsdragers roept, mag aannemen. Laat dit voor de gemeente ook een zaak van gebed mogen zijn, zodat hij mag weten dat we ook biddend om hem heen staan.

Emeritaat

Onze oud-predikant, ds. C.D. Zonnenberg heeft afgelopen zondag afscheid genomen van de Hervormde Gemeente te Ochten. Na zijn vertrek uit onze gemeente, was hij sinds mei 2009 verbonden aan deze gemeente. Naar verwachting zullen hij en zijn vrouw zich binnen enkele weken in onze gemeente gaan vestigen. Daar hopen we t.z.t. op terug te komen.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving tijdens huisbezoek € 25,- voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 12 november, 10 december, 7 januari 2021, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april en 6 mei. De kring wordt weer geleid door Maarten de Bruin. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Tijdens de eerste bijeenkomst zal hoofdstuk 8 ‘De barmhartige vijand’ uit het boekje ‘Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma worden behandeld.

Wanneer u dit seizoen zich voor het eerst bij de kring wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met Maarten de Bruin door te bellen naar 06 -20 98 47 29 of een e-mail te sturen naar maartenbianca@hotmail.com. Dan ontvangt u materiaal voor dit hoofdstuk. Daarna zal in onderling overleg een nieuw boekje worden gekozen.

Citaat

Overal waar de Heere een hart geeft om berouw te hebben, daar heeft Hij een hart om te vergeven. (Matthew Meade 1630-1699)

Bidden en danken

We bidden voor christenen in Ethiopië. Hun leven loopt ernstig gevaar en afgelopen zomer zijn er door diverse aanslagen doden gevallen. Velen zijn op de vlucht en van huis en haard verdreven. Wilt u bidden om rust en bescherming voor hen die Zijn naam belijden?

Afrikaanse gelovigen die wonen en werken in Libië lijden zwaar onder de economische achteruitgang door de coronacrisis. Buitenlandse werkers verliezen vaak als eerste hun baan en hun inkomen. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Wilt u meebidden voor Libanon? Door o.a. de explosie en de economische crisis kunnen veel mensen niet in hun levensonderhoud voorzien en zoeken zij hulp bij de kerk. Gemeenteleden en kerkleiders werken harder dan ooit, maar voelen zich overweldigd door de onvoorstelbare nood. Bid voor kracht om vol te houden. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 11 oktober

In de Pareldienst van zondagavond 11 oktober zal onze kerkelijk werker Rook Verkaik voorgaan met als thema ‘Geloven…een werkwoord’. De band Expect zal ons (na lange tijd) deze dienst muzikaal begeleiden.

Houd u i.v.m. de laatste ontwikkelingen de website www.hghg.nl in de gaten.

We zitten vanaf nu weer in de modus ‘om de andere week’ en de volgende Pareldienst is 25 oktober.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl
 Onze zieken

Op deze plaats denken we ook aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen!’

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 65,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Zondag 4 oktober werden de volgende kinderen gedoopt:

Loïs Annewil Ambachtsheer. Zij kreeg als tekst mee: “Ik ben de Eerste en Ik ben deLaatste, en buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 44: 6b).

Sonja Adriana Goedhart. Zij kreeg als tekst mee: “De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalm 134: 3)

Teun Antonius Leenman. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE  Zich over wie Hem vrezen.” (Psalm 103: 13)

Siem Leenman. De tekst die bij zijn zoop werd uitgesproken was: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13: 13)

Joas van Middelkoop. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken was: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”(Romeinen 10: 13)

Felynn Elena Stip. Zij kreeg als tekst mee: “Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.” (Jesaja 43: 1b).

In de Woordverkondiging stond Romeinen11: 22, 23 centraal met als thema: Blijven in Gods liefde en trouw. Of ook wel de goedertierenheid van de Heere. In de eerste plaats voor Israël, maar ook voor onze gemeente. Voor Israël geldt de beloften en de verbonden. Maar in Jezus Christus zijn de verbonden en beloften ja en amen. Daar mogen ook wij in delen. Dat hebben we weer mogen zien en horen.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 12 oktober zal er weer een kerkenraads-vergadering gehouden worden. Een van de punten is hoe we het gemeente-zijn in coronatijd gestalte geven. We beginnen met ons te bezinnen over gezag en verantwoor-delijkheid, n.a.v. het boekje ‘Verleende volmacht’, onder redactie van ds. J.J. ten Brinke. Mensen hebben in alle tijden moeite gehad om gezag te aanvaarden. In onze tijd hebben we vooral te maken met het feit dat het gezag niet meer in verband gebracht wordt met een goddelijke macht. Zien we de instelling van het gezag als een uiting van Gods ontferming voor gezin, school, kerk en samenleving? Geen eenvoudige vraag. Dat we ons maar zullen laten leiden door wat de Heere in Zijn Woord ons daarover duidelijk maakt. We vragen de gemeente gebed voor de kerkenraad, zodat we het goede voor de gemeente zoeken en in alles Gods eer op het oog hebben. 

Gelezen/gehoord

Zorg dat u de Schrift niet aanpast aan uw opvatting, maar uw opvatting aan de Schrift.

Tenslotte

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende zondag toe. Ook de luisteraars thuis en in de verzorgingstehuizen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 oktober

20.00 uur             Tussenclub De Brug – De Parel

20.00 uur             Gebedskring – Jeugdzaal OK

Zaterdag 10 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 11 oktober

na morgendienst WG2 Ontmoeting –  De Parel

14.30 uur             Zondagsschool – De Parel

Maandag 12 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur             Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Dinsdag13 oktober

9.15-11.15 uur     Vrouwenvereniging Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Vrouwenvereniging Ora et Labora –

20.00 uur             Thuiskring II – Jeugdzaal OK

Woensdag14 oktober

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 –  De Parel

Donderdag15 oktober

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

Vrijdag16 oktober

19.30-21.30         Het Broodhuis –  De Parel

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 11 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

 Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Anna Klop, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 1

avonddienst: Psalm 63: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren (groep B)

18.00 uur   ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers (groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 27 10, Namibië

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

9.30 uur     A1 Helga de Gier, A2 Willemijn de Rover

10.45 uur   A1 Jorieke de Vries, A2 Mieke de Bruin

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte