Kerkblad 76-19

Geen mens

‘Ik heb geen mens…’ Johannes 5: 7a

____________________________________________________

Wat een ellende en eenzaamheid klinkt er in zijn antwoord. De man heeft niemand. Misschien heeft u geen familie of bekenden meer en herkent u zich in zijn antwoord. Juist nu in deze tijd omdat maatregelen contacten moeten beperken.

Hoegenaamd niemand die zich om hem bekommerde. Barmhartigheid is in Bethesda niet te vinden. Hier is het ieder voor zich, om de ander maar voor te zijn als het water in beweging komt. Het kan onze ervaring zijn tussen de mensen: Ik heb geen mens… Het maakt je zó eenzaam. Als we goed luisteren is het eigenlijk geen antwoord, maar een klacht of verwijt. Zo verbitterd kan je zijn, dat je ook goedbedoeld meeleven van je afweert. Laat me maar… Geen wonder zegt u, na 38 jaar uitzichtloosheid. Bijna een mensenleven lang onder het dak van barmhartigheid zonder dat je er iets van merkt. De man heeft nog gelijk ook, trouwens… Want zo is het toch? Geen mens kan hem of ons helpen. We moeten het niet van humane barmhartigheid verwachten. Dan raak je vroeg of laat teleurgesteld en misschien zelfs verbitterd. Maar, zou hij het wel van Hogerhand hebben verwacht? Het lijkt er niet op als hij de eerste de beste Mens die hem wel ziet dit verwijt in het gezicht slingert. Deze man is het toonbeeld van de uitzichtloosheid van een leven waarin het zicht op God ontbreekt. Je dagen maar slijten en vroeg of laat tot de conclusie komen dat je alleen ervoor staat. Is er in deze harde wereld, het waarin als het er op aankomt – ieder voor zich is – wel een God? Niemand die bij mij kwam in mijn twijfel en mijn vragen hoorde. Zo kan je gelaten wachten op wat er niet komen gaat. Wat lijkt uw leven dan op die man. Geen mens, maar ook geen God.

Maar nu verschijnt er boven de man een gezicht. Jezus ziet hem, kijkt hem aan en vraagt op de man af: wilt u beter worden? Kan Ik, mag Ik u helpen…? Dat klinkt vreemd, maar Jezus doet dat door ons als mens te benaderen en niet als slachtoffer. We zijn geen slachtoffers, die gelaten kunnen berusten. God benadert ons als verantwoordelijke mensen. Voor anderen net zo goed als voor onszelf. Wij zijn God niet kwijtgeraakt, maar we hebben ons losgemaakt van God. Abrupt als Adam, of langzaamaan. Wij zijn vervreemd van God. Daarom is deze wereld hard en kunnen we onder haar dak geen echte barmhartigheid verwachten. Ook al zijn we omringd door velen. Toch kan als het eropaan geen mens ons helpen. Daar is een ander voor nodig. Iemand die ons van Godswege opzoekt en laat zien wat barmhartigheid is.  Dat zien wij in Jezus. Hij geeft gezicht aan Gods barmhartigheid. Intens bewogen met mensen die door niemand geholpen kunnen worden.

Daarom gaat Jezus op de feestdag niet eerst naar het huis van Zijn Vader. Maar Hij buigt af naar Bethesda. Om daar de barmhartigheid terug te brengen. Zo Zoon, zo Vader. Alleen dat al is zo bijzonder. Jezus laat tussen al die mensen die daar liggen Gods barmhartigheid schitteren. Jezus stapt doelbewust op deze verlamde af en Hij ziet hem liggen. Jezus ziet hem. Ja, dat alleen al! Want als Jezus iemand ziet, dan wordt u ook echt gezien én gekend. Hij kent die voor ons naamloze mens en weet van zijn 38 voorbij gesleten jaren.

Maar Jezus ziet en kent u dan ook…! En houdt Hij bij u stil en vraagt door het Woord op de man, vrouw af: wilt u gezond worden?  Mag Ik u helpen, zodat er voor u barmhartigheid geschied… van Godswege… Want weet u, Jezus moest niet voor niets in Jeruzalem zijn. Niet alleen om feest te vieren, maar vooral om alle ellende Zichzelf aan te trekken. Straks is het daar: ‘Zie de Mens!’ Straks gebeurt het daar: Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij?’ Zo wordt Hij van God en mens verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Het wordt Zijn dood. Maar zo neemt Jezus de oorzaak van alle ellende weg. Dát is barmhartigheid! U heeft dan niet een mens, maar wordt gezien en gekend door dé Mens. God zocht u door Jezus op.

En dan…? Pak uw ligmatje op en wandel. Net zoals de verlamde man. En óf Hij ons benadert als verantwoordelijke mensen. Dat is geloven! Doen wat Jezus zegt. Ja, dan ben je echt beter. Je hebt meer dan een mens – in dit leven. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

J.C. Breugem

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

 De 18e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 4.703,07 opgebracht. Dit jaar mochten we, mede door de bijzondere omstandigheden rondom corona, ook diverse giften op onze rekening ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Schuldbelijdenis en verootmoediging

In de diensten van zondag 15 november willen we als gemeente invulling geven aan schuldbelijdenis en verootmoediging over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. Hiervoor is ons door een werkgroep uit verschillende kerken een inleiding en schuldbelijdenis aangereikt. In overleg met de wijken is besloten dat deze schuldbelijdenis in de morgendienst in de Oude Kerk, namens de gehele gemeente, door de preses van de AK wordt uitgesproken. In de morgendienst in de Nieuwe Kerk en de avonddienst in de Oude Kerk (wijken 1-Oost en 2-Noord) zal er, in verbondenheid met de gehele gemeente, woorden van verootmoediging worden uitgesproken in en rond de gebeden. In het doen van deze schuldbelijdenis erkennen we tevens dat er ook in de genoemde periode veel goeds is gedaan voor de Joodse gemeenschap door leden van de kerk. Ook in onze gemeente zijn daar voorbeelden van te noemen. Voor de één herkenbaarder dan voor de ander. Schuld belijden is echter niet vrijblijvend. Het roept ons allen op tot verootmoediging en het gebed dat wij in deze tijd recht zullen doen aan Israël als volk van God. Israël heeft de eeuwen door met antisemitisme te maken gehad, waaraan ook christenen zich schuldig hebben gemaakt. Onderstaand geven wij de aangereikte inleiding op de schuldbelijdenis weer:

In de afgelopen week werd herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het was de nacht waarin het streven van de Nazi’s om het Joodse volk in Europa te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. Veertien honderd synagogen werden in brand gestoken; duizenden winkels van Joodse eigenaren vernield. Ook ons land kreeg met die vernietiging te maken toen we in 1940 door de Duitse legers bezet werden en de anti-Joodse maatregelen ook hier van kracht werden.

Inmiddels ligt die periode van de Tweede Wereldoorlog ver achter ons. We vieren dit jaar dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. Dat we nu aandacht vragen voor die periode uit het verleden heeft te maken met de overwegend afstandelijke houding die de kerken in die tijd aannamen tegenover het grote lijden dat over de Joodse gemeenschap in ons land kwam.

In de afgelopen tijd klonken er verschillende stemmen in onze samenleving, onder andere van de regering en de Nederlandse Spoorwegen, die uiting gaven aan de verbintenis tussen heden en verleden. Stemmen die erkenden dat de Joodse gemeenschap aan haar lot is overgelaten toen de vervolging losbarstte en de vernietiging zich aandiende. Ook de koning erkende dat het hem niet loslaat dat zijn overgrootmoeder te weinig deed vanuit Londen om op te roepen tot hulp aan de Joden in Nederland.

Deze stemmen uit de samenleving stellen ons een vraag: ‘Kerken, hebt u gedaan wat in uw vermogen lag om Joodse medeburgers te beschermen in het uur van het dodelijke gevaar?’ Deze ernstige vraag hebben de kerken zich al vaker gesteld. Maar nog nooit kwam het tot een gezamenlijk gedragen belijdenis van schuld uitgesproken voor het aangezicht van God.

We weten dat de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog op bepaalde momenten stelling hebben genomen tegenover de barbaarse maatregelen van de bezetter; en ook dat er christenen zijn opgestaan om bescherming te bieden aan Joodse medeburgers in nood. Maar in grote lijnen was er een neutrale houding. Er werd ook geen verband gelegd tussen de vernietiging van het Joodse volk en de plek die dit volk ontving in de geschiedenis van Gods heil (Romeinen 9:1-5). Dit is een duistere erfenis die de kerken met zich meedragen en die mede een verhindering is geworden voor het licht van het evangelie om helder in onze samenleving te schijnen.

Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving. We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Godsbelofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden.

            Jan Pieter Teeuw, scriba AK

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2021

 

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

BATEN:

     

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.800

17.247

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

3.030

4.550

4.708

Opbrengsten levend geld

575.150

622.700

613.405

Door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

78.364

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

1.175

3.750

14.455

       

Totaal baten

675.155

722.800

728.179

       

LASTEN:

     

Kosten kerkelijke gebou-wen excl. afschrijvingen

113.825

333.350

78.763

Kosten overige eigendommen en inventarissen

46.540

45.500

48.723

Afschrijvingen

43.24

37.500

39.848

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

358.659

357.820

296.112

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

33.750

30.100

26.700

Verplichtingen/bijdragen andere organen

29.150

28.650

28.577

Salarissen en vergoedingen

34.741

30.475

17.575

Kosten beheer, administratie en archief

42.960

46.750

41.820

Rentelasten/bankkosten

2.810

4.500

4.253

Afdrachten door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

71.412

       

Totaal lasten

777.680

982.645

653.783

       

Incidentele baten en lasten

2.525

3.250

-15.514

       

Resultaat Verslagjaar

-100.000

-256.595

58.882

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

3.961

       

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-100.000

-96.595

62.843

       

Resultaat ‘De Parel’

-29.020

-23.682

       

Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen

-160.000

-3.961

       

Totaal resultaat (mutatie eigen vermogen)

-129.020

-256.595

35.200

Voor 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het bovenstaand overzicht. Zoals u ziet is het helaas niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij in biddend vertrouwen een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 23 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Uw vragen kunt u (bij voorkeur) ook per mail indienen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Begroting College van Diakenen 2021

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2021 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382.

Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 16 november t/m 20 november 2020. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.                            

het college van diakenen

alle bedragen in euro’s

Begroting

2021

Begroting

2020

Jaar

rekening

2019

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

             6.600

          6.600

4.075

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

                 450

          2.680

                 381

Opbrengsten uit fondsen

30.000

20.000

39.270

Opbrengsten levend geld

35.000

34.500

36.107

Door te zenden collecten en giften

           67.000

       67.000

74.354

Totaal baten

139.050

 130.780

154.187

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

 4.200

         2.000

8.390

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

         4.435

            6.285

8.176

Kosten beheer, administratie en archief

            5.400

            6.200

4.082

Rentelasten en bankkosten

            1.100

          1.000

934

Diaconaal werk plaatselijk

          18.500

       21.500

19.127

Diaconaal werk landelijk

30.000      

       55.000

27.821

Diaconaal werk

wereldwijd

        155.000

     233.000

154.618

Afdrachten door te zenden collecten

          67.000

       67.000

77.207

Totaal lasten

285.635        

     391.985

300.355

       

Saldo resultaat

-146.585

-261.205

-146.168

       

Incidentele baten en lasten

–  

–  

174.016

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

 119.000

235.000

-62.466

       

Resultaat ten laste van de reserves

-27.585

-26.205

-34.618

         

Diaconale collecte zondag 15 november 2020

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van de GZB in Nepal. Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog hebben voor deze kwetsbare mensen. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn dat er ruim een miljoen. Wel zijn de gemeenten vaak maar klein en kwetsbaar te midden van de sterke hindoeïstische cultuur en tradities. De overheid heeft dit jaar strengere wetten ingevoerd die evangelisatie en bekering verbieden. Het is voor de kerk in Nepal een spannende tijd. Hoewel de gemeenten klein zijn, ze stralen iets uit! De liefde van God leert christenen anders naar mensen te kijken, bijvoorbeeld naar gehandicapten. Juist voor mensen met een handicap is er extra aandacht, want 10% van de Nepalezen heeft hiermee te maken. Zij tellen niet echt mee en worden uitgesloten. Via dit project helpt de GZB organisaties die zich inzetten voor kansarme groepen in de Nepalese samenleving, zoals gehandicapten of mensen met lepra. Samen met u en de Nepalese kerken wil de GZB de komende jaren werken aan nieuwe gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof en waar oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Mogen we rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

Zending

 Word ook Zendingsmaatje en raak persoonlijk betrokken bij zending!

Zoals u waarschijnlijk weet, ondersteunen wij als gemeente drie zendingswerkers, die het Evangelie van Gods liefde uitdragen in landen, waar dit niet toegestaan is. Dit worden ook wel ‘Gesloten landen’ genoemd. Omdat het, voor de voortgang van hun werk, gevaarlijk is om hun namen te noemen in digitale uitingen, noemen wij hen dan ook ‘Werker in gesloten land’. Zij hebben uw betrokkenheid en gebed keihard nodig! En om hun werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Mogen wij daarom een beroep op u doen?

U kunt nu uw persoonlijke betrokkenheid op het zendingswerk gestalte geven door Zendingsmaatje te worden van de werkers die wij ondersteunen. Vult u daartoe het digitale aanmeldingsformulier in op www.zendingsmaatje.nl Kies bij uw aanmelding vervolgens voor ‘Zendingsmaatje Algemeen’ en de GZB zal er dan voor zorgdragen dat u Zendingsmaatje wordt van de ‘Werker in gesloten land’ U kunt ook een papieren flyer met aanmeldingsformulier ophalen bij Marianne van Milligen (Nieuweweg 158), Kees Pille (Peulenstraat 192) of de uitgang van de kerk. De aanmeldingsformulieren mogen ingeleverd worden bij Marianne of Kees. Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage aan het zendingswerk!

Een vriendelijke groet van uw Zendingscommissie.

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden, Zoals jullie afgelopen week in de kerkbode konden lezen hoopt Amy de Jong in april 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en ondersteunen bieden bij de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’. Amy zal officieel worden uitgezonden door onze gemeente.

De zendingscommissie schrijft dat u Zendingsmaatje kunt worden van onze zendingswerkers in ‘gesloten landen’. Daar willen we als ThuisFrontTeam van Amy graag bij aansluiten, want u kunt ook een soortgelijk ‘Zendingsmaatje’ van Amy worden! ‘Financieel mee delen’ noemen we dat.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Mogen wij daarom een beroep op u doen en u vragen om financieel met ons mee te delen? U kunt meedelen voor een bedrag van bijv. € 20,- per maand. Zo draagt u zorg voor Amy om een deel van de boodschappen te kunnen betalen of een stukje van de huur. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel met vreugde uw gaven. 

U kunt uw automatische incasso zelf in orde maken door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer:

– Iteams NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of info@amyinuganda.com. 

Alvast heel hartelijk bedankt & een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Evangelisatie

 Evangelisatie – missionaire dienst (2)

Afgelopen zondag ging het in de Oude Kerk over gebed. Misschien wel het belangrijkste middel in deze coronatijd nu we niet in andere vormen elkaar kunnen ontmoeten. Het gebed is niet alleen belangrijk voor ons als gemeenteleden maar zoals we zondag hoorden, ook voor de mensen om ons heen. En wat verwachten we er van? Van het gebed mogen we grote dingen verwachten in de machtige naam van Jezus Christus. Daarom roepen wij u op om drie ongelovige buren te adopteren in uw gebed en hen uw liefde te laten zien met een kaartje, telefoontje of een uitnodiging voor de koffie. Mee kijken met een kerkdienst kan natuurlijk ook. Denkt u mee in mogelijkheden en doet u in geloof en met verwachting mee? Twijfelt u/jij nog? bekijk dan de film ‘missionaire dienst – 8 november’ op hghg.nl, kanaal 1.

Jeugdrubriek

Stroopwafelactie op de zondagsschool voor juf Lea!

Juf Lea van der Riet-Luiten werkt tussen de arme kinderen in Zuid-Afrika en verspreidt zo het Licht van het Evangelie. Er komen veel kinderen op de clubs, ze leren daar veel over de Bijbel en over geloven in de Heere Jezus; zo leren ze de Heere Jezus steeds meer kennen. Juf Lea vertelt dat ze verlangen om steeds meer te leren en ze hoort van hen dat ze hun hart aan de Heere Jezus willen geven. Voor dit mooie en belangrijke werk gaan de kinderen van de zondagsschool nu geld ophalen.

Afgelopen zondag hebben de kinderen op de zondags-school een bestellijst en nieuwsbrief ontvangen. Via deze lijst kunt u inschrijven op het kopen van stroopwafels. De kinderen vragen dit aan hun familie en bekenden. Eén pakje kost € 2,50 en drie pakjes € 7,-.

Doen u en jullie mee? De bestellijsten moeten, incl. het geld, op zondag 22 november weer ingeleverd worden, de week daarna worden de stroopwafels dan geleverd.

Als je verhinderd bent, kun je de lijst ook inleveren vóór 23 november bij meester Ronald de Jong, Groot Veldsweer 28 of bij Nellie Wijnja, Brooshooftstraat 74 (hometeam Lea Luiten). Alvast heel hartelijk bedankt namens juf Lea van der Riet-Luiten!

 Zondagsschool

Wegens corona zult u dit jaar geen brief in de bus krijgen voor de kerstcollecte voor de zondagsschool. Dit jaar slaan we een keertje over. Wilt u toch onze zondagsschool steunen om het kerstfeest voor de kinderen te kunnen realiseren, dan kunt u uw gift overmaken op nummer: NL65RABO0373719612. Alvast hartelijk dank!

Personeel van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Postzegelactie Woord en Daad

Graag willen we u op deze wijze bekend maken met een postzegelactie van de stichting ‘Woord en Daad’, u welbekend . De opbrengst van deze actie is ten behoeve van Kind-slaven in Haïti voor een nieuw thuis.  Postzegels met prachtige afbeeldingen zoals van Vincent van Gogh, molens, bekende gebouwen, bloemen e.d. Een velletje van tien stuks kost u € 9,10. Daarvan gaat € 4,- naar de stichting ‘Woord en Daad’. Ook hebben we Kerstzegels die € 8,20 per velletje van tien kosten (oude prijs). De postzegels kunt u gewoon volgend jaar blijven gebruiken. Doet u mee? U kunt ze bestellen bij: Mw. Schenau, Buitendams 52, tel: 0184-63 11 39.

 Kinderclub

Helaas heeft leiding de moeten besluiten dat door de huidige omstandigheden m.b.t. corona het niet mogelijk is om kinderclub te houden. Omdat groep 8 in december afscheid zou nemen van de kinderclub, krijgen deze clubleden nog een leuk presentje door de brievenbus. We hopen in september 2021 weer helemaal te kunnen starten met de groep 7 en 8. De uitnodiging hiervoor zullen t.z.t. worden verstuurd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘Hoe vaak wordt een woord, dat wij in liefde laten vallen, in liefde opgenomen, waar het veel vrucht voortbrengt. Zaaien wij dan overal. Wie weet waar God Zijn wasdom op geeft.’  Isaac da Costa (1798-1860)

 Tenslotte

Terwijl ik bezig ben met de dooppreek voor aanstaande zondag, komt mijn vrouw mijn studeerkamer binnen met het bericht dat zij positief getest is. Gelukkig zijn haar klachten erg mild, maar er is wel een streep gekomen door onze plannen en die van de kinderen. Zondagmiddag zal de doopdienst van Arie (Aaron) Kraaijeveld dan ook niet plaatsvinden. Ik zie er met de doopouders naar uit om dit spoedig wel mee te mogen maken. In de morgendienst zal ds. T.J. Korten voorgaan. Zo staat hij ook nu weer paraat als achterwacht, fijn! Een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn in onze wijkgemeente veel gemeenteleden die kampen met ziekte. “God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden”. (Psalm 46: 2). Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn. Bid voor hen!

Kinderen t/m 12 jaar wel of niet opgeven bij reserveringen

Bij het begin van het verlagen naar 30 bezoekers in de kerk, was het advies van de PKN niet duidelijk, hoe we om moesten gaan met de kinderen. Wij hebben toen gemeend, dat kinderen t/m 12 jaar (basisschool) hierin niet meetelden. Daarom hebben we ook aangegeven, dat bij de opgave in ‘meevieren’ deze kinderen niet meegenomen moesten worden. Inmiddels heeft de PKN op haar website hierover meer duidelijkheid gegeven. Het getal van 30 is inclusief kinderen. Dit betekent dat vanaf nu ook de kinderen t/m 12 jaar opgegeven moeten worden in het programma ‘meevieren’, dat gekoppeld is aan onze website www.hghg.nl.

Reserveringen

Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba.noord@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. Op de websitepagina ‘meevieren’ kunt u zich vast aanmelden. Zaterdagmorgen wordt hierin het aantal mensen, waarvoor dan nog plaats is aangepast en volgen automatisch de uitnodigingen aan hen voor wie er nog plaats is.

Pareldienst 22 november

De volgende Pareldienst is op zondagavond 22 november. Het is dan ‘Eeuwigheidszondag’. Dit is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan stil bij allen die dit kerkelijk jaar zijn overleden. We sluiten daarmee het kerkelijk jaar af en gaan met de adventstijd het nieuwe kerkelijk jaar in.

In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland. Het thema is ‘enkele reis’ en de band Expect zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar twee personen mag uitnodigen kun je nu als familie samen gedenken. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar allereerst worden daarbij de nabestaanden uitgenodigd. Reserveren kan vanaf zaterdagavond 14 november. U wordt eerst op de wachtlijst geplaatst. Op woensdag 18 november wordt bekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn. Voor zover mogelijk schrijft het programma dan automatisch eerst degenen aan, die op de wachtlijst zijn geplaatst, waarna het net zo werkt als anders. Houdt hiervoor onze website goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen.

De volgende Pareldienst is op 6 december waarin ds. A.J. Mouw uit Aalburg hoopt voor te gaan.

de commissie Pareldiensten

Verkiezingen

Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Arie de Wit,  tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

 Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens één van zijn bezoeken een gift van € 50,- voor het verjaringsfonds. Hartelijke dank voor uw gift!

Citaat

Zaait de Heere het zaad van zegeningen, laat dan dankbaarheid de vrucht zijn die wij Hem toebrengen.’ Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor de wetenschappers die hun kennis inzetten voor het welzijn van de mensheid, juist nu er zoveel van hen wordt verwacht en er gezocht naar een goed vaccin tegen COVID-19.

In India grijpt het coronavirus om zich heen. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. Vooral arme gezinnen zijn het slachtoffer. Bid de Here God om verlichting en hulp voor de slachtoffers. (Gebedskalender Open Doors)

Bid u mee voor de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen graag meer leren over thema’s als discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit jaar een zogenoemd Focustraject met twaalf gemeenten gestart, waarbij dit soort thema’s aan de orde komen. Wilt u bidden om zegen op dit werk, zodat christenen groeien in geloof? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van meerdere gemeenteleden weten we dat ze in quarantaine verblijven vanwege een besmetting met Covid-19. We hopen dat zij snel mogen herstellen en geen schade van hun besmetting door het virus zullen overhouden. Misschien bent u of jij ook zo bevreesd wat ons allemaal nog te wachten staat. Daar is maar één remedie voor: “En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God.” (Hosea 12: 7). Ja, uitzien naar Zijn komst. Daar zingt Psalm 70 ook van: “Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.”

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- voor de eredienst. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardag bezoek een gift van € 20,- voor Gevangenenzorg Nederland.

 Gelezen/gehoord

Een goede preek is niet als een knuppel die op de wil van de toehoorders inbeukt maar als een zwaard dat diep in het hart van de toehoorders snijdt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 november

14.00- 15.30 uur  Openstelling Chr volksbibliotheek –                           De Parel

19.00 uur             Gebedskring jeugdzaal OK

Zondag 15 november

14.15 uur             Zondagsschool

 Dinsdag 17 november

9.15-11.15 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 19 november

20.00 uur             WG1 kring Geloofsopvoeding NK

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Instrumentaal concert in de Trinitatiskapel Dordrecht

Zaterdagmiddag 28 november 2020 wordt er een instrumentaal concert gehouden in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist Gerben Mourik en Alisa van Dijk, viool en zang. De musici verzorgen een aansprekend en afwisselend programma. U hoort werken van Hertel, Reinecke, Gounod en Alisa zint het mooi ‘Pie Jesu’ van Fauré, en Gerben Mourik hoopt ook te improviseren.

Gerben Mourik is stadsorganist van Oudewater, internationaal concertorganist en heeft een aantal prijzen gewonnen op improvisatieconcoursen. Hij heeft diverse cd ’s op zijn naam staan en promoot o.a. het werk van de bekende Dordtse organist Arie J. Keijzer.

Alisa van Dijk heeft viool, zang en muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast uitvoerend musicus is Alisa als docente verbonden aan Leerorkest Drechtsteden en heeft zij een privé lespraktijk in Dordrecht.

De akoestisch mooie ruimte van de Trinitatiskapel is uitermate geschikt voor instrumentale muziek. U kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten en de musici.

In verband met de coronacrisis dient u zich aan te melden via Alisa van Dijk per tel: 06-13 99 48 97 of per email via alisa.van.dijk@gmail.com. We mogen hopelijk 30 gasten ontvangen. Mocht het niet mogen van de overheid kan het concert gevolgd worden via het FB account van Alisa. Van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 15 november

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Kinderoppas

Janette Egas, Adriënne Bikker, Marijke Vogel (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32:5

avonddienst: Psalm 126:1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven Hardinxveld

18.00 uur   ds. C.H. Hoogendoorn, Lelystad

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede – aangepaste dienst voor mensen met een beperking

18.00 uur   wijk  3 Zuid, ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Landelijk diaconaat

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: A1 Jeanine Koes

A2 Wietse de Jong

De Parel

10.45 uur: A1 Jacobien Kraaijeveld

A2 Menthe van Houwelingen

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Britt de Bruin

_________________________________________________

NIEUWE KERK

Vrijdag 20 november

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Annerie Poortvliet en Arie Pronk