Kerkblad 76-21

Oprecht gelovig, maar toch….

“Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.”

(Lukas 1: 6)

____________________________________­­­________________

In de adventstijd denken we vaak na over de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus. Het evangelie van Lukas begint met de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Zacharias was priester en had daardoor taken in de offerdienst. Omdat er veel priesters waren, was er voor de bijzondere taken een lotingssysteem. Eén van die taken was het brengen van het dagelijks reukoffer. De oude priester Zacharias was nu aan de beurt.

Het reukoffer-altaar stond in de tempel in het Heilige. Dagelijks werd hierop reukwerk geofferd. Het volk dat buiten stond, was dan in gebed. De opstijgende dampen van het reukwerk vormde het symbool van die opstijgende gebeden, zoals dit gezegd wordt in Ps 141: 2. Na het brengen van het reukoffer, ging de priester naar buiten en zegende het wachtende volk.

Maar deze keer gaat het anders. Als Zacharias bezig is met het offer, verschijnt er plotseling een engel naast het altaar. Als priester wist hij waarschijnlijk van vroegere verschijningen van engelen, die een goddelijke boodschap brachten. Ook deze engel heeft een boodschap en het is meteen een belofte: “Wees niet bevreesd, Zacharias, je gebed is verhoord”. Je zal maar zo’n rechtstreekse bevestiging ontvangen! Dit is toch een onvoorstelbare ervaring. Geen wonder dat Zacharias schrikt en hij hoeft niet lang te wachten om welk gebed het gaat: “Uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven”.

Aansluitend zegt de engel een aantal dingen over deze zoon. Hij zal tot blijdschap en vreugde voor velen zijn. Daarbij geeft hij een overzicht van de taken die deze zoon van Godswege zal gaan vervullen.

Maar van blij zijn is bij Zacharias geen sprake. Hij reageert vol ongeloof op deze hemelse boodschap: “Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen”. Dit kan toch niet waar zijn, oude mensen krijgen toch geen kinderen! Dat moet die engel eerst maar eens uitleggen.

Op dit moment staat zijn menselijke logica zijn geloof in de weg. Waar is nu je geloof Zacharias? Je bent toch een serieuze gelovige, zoals in de tekst hierboven wordt aangegeven? Weet je dan niet dat bij God alle dingen mogelijk zijn, je kent toch de schriften van het oude testament?

De engel reageert min of meer verontwaardigd en meteen wordt Zacharias met stomheid geslagen. Dat is het teken dat de belofte van God bevestigt en het is ook de straf voor zijn ongeloof.

Misschien verwonderen we ons over deze geschiedenis. Waarom zo’n ingrijpende straf als teken, waarom geloofde Zacharias als overtuigd gelovige de engel dan niet….?

Och, we moeten maar niet te hard oordelen over dit ongeloof van Zacharias. Is het niet heel herkenbaar? Wanneer staat onze menselijke logica ons geloof in de weg? Wij hebben via de bijbel toch ook allerlei beloften ontvangen, geloven we die dan wel? Ik noem er paar:

“Wie geloofd zal hebben en gedoopt zijn, zal zalig worden.” (Mark 16: 16). “Want zo lief heeft God wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3: 16). “Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem die Die Mij gezonden heeft.” (Joh 6: 29). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1Joh 1: 9). “En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.” (1Joh 2: 25)

Ja maar, zult u zeggen, die beloften krijg je niet persoonlijk, die worden in het algemeen gezegd, die zijn toch niet voor iedereen bedoeld. Nee, niet voor iedereen, maar wel voor een ieder die gelooft. En als we gedoopt zijn, hebben we Gods beloften zelfs op naam gekregen! Laat alle ja-maar-argumenten dan los, en gelooft zijn heil en troostrijk Woord, verhardt u niet maar laat u leiden.

‘Leer mij in geloof te leven,

Heer, mijn hart aan U te geven,

rusten op geen ander woord

dan vanuit Uw Woord gehoord.

Leer mij steeds op u te bouwen,

door uw Geest U te vertrouwen,

elke dag de weg te gaan

achter Jezus Christus aan.’ UAM 245: 1

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsbijeenkomst.

Zondag 6 december staan de tafels opnieuw gereed om het Heilig Avondmaal te vieren.

Donderdag 3 december, komen we samen voor een bezinningsavond. Zoals reeds eerder vermeld zullen de locatie van de bezinningsavonden, de Parel of Nieuwe Kerk, rouleren.

De bezinning wordt deze keer gehouden in de Parel en begint om 20.00 uur waaraan vooraf koffie of thee wordt geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God.

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2019-2020 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

17 november

Heiltje Horden-van Dijk

90 jaar

27 november

Adriana Vesely-Stout

71 jaar

12 december

Aagje Adriana van Veen-Poortvliet

51 jaar

19 december

Paulus Boon

79 jaar

3 januari

Metje Lidia Advocaat-de Rover

88 jaar

8 januari

Hermanus de Ruiter

84 jaar

13 januari

Jan de Hek

86 jaar

21 januari

Clazina Walraven-de Boon

80 jaar

1 februari

Marinus de Jong

89 jaar

4 februari

Jan Vlot

97 jaar

15 februari

Geert Corporaal

81 jaar

24 februari

Leendert Huibert de Ruiter

73 jaar

13 maart

Jan Stam

96 jaar

18 maart

Pieter Adrianus van Noordenne

97 jaar

3 april

Pieter Dirk Smit

91 jaar

3 april

Cornelis de Ruiter

89 jaar

9 april

Maria Korstiana de Wit-van der Waal

71 jaar

3 mei

Aartje Trapman-Verspuij

72 jaar

6 mei

Jansje de Vries-Graveland

75 jaar

8 juni

Arina Jacoba Versteeg-Muilwijk

76 jaar

11 augustus

Pietertje Smit-Klop

97 jaar

12 augustus

Cornelia Aartje de Ruijter-de Ruijter

94 jaar

14 augustus

Janna Kramer-Dankers

89 jaar

5 september

Eimert Teunis van den Heuvel

86 jaar

5 september

Everdina Nederveen-Bosson

79 jaar

13 oktober

Lucas Sluimer

82 jaar

18 oktober

Neeltje Hagenaar-van Wijngaarden

88 jaar

24 oktober

Bastiana Maria Redelijkheid-Koorevaar

90 jaar

5 november

Antonie Adrianus van Andel

88 jaar

18 november

Elizabeth Geertruida de Keizer-Joppe

87 jaar

Commissie Kerk en Israël.

Als kerk belijden we dat we ‘onopgeefbaar’ verbonden zijn met Israël. Jezus is de Messias voor Israël en de volken. Zonder Hem zijn we vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte (Efeze 2: 12).

De commissie Kerk en Israël organiseerde twee à drie maal per jaar een avond in De Parel. Op deze avonden werd de Bijbel geopend om van daaruit toerusting te geven aan de plaats van Israël en hun plaats in het heilsplan van God. Helaas is het nu niet mogelijk om een avond te organiseren in verband met de Coronacrisis. De commissie vindt dit jammer en wil door artikelen en/of aanbevelingen voor boeken u attenderen op de grote plaats van Israël nu en in de toekomst. We zullen dit doen op de website HGHG en in het kerkblad. Aan het begin van de adventsweken zal er een artikel verschijnen op de website van drs. J. van Barneveld met als thema ‘Van Bethlehem naar Jeruzalem’. Draag Israël in uw voorbede.

Benoeming jeugddiaken

In de AK-vergadering van maandag 23 november is in de vacature van jeugddiaken, ingaande begin 2021, verkozen broeder J. Egas.

Afgesproken is dat hij uiterlijk vrijdag 4 december a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn gezin. Wilt u voor hen bidden?

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 29 november 2020

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Een vrijwilligersorganisatie die er wil zijn voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

‘Een kilo liefde’

Vorige week heeft u in de kerkbode kunnen lezen over de actie ‘een kilo liefde’. Omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we om uw gift. Geen boodschappenbriefje dit jaar maar een financiële bijdrage. Zo kunnen we zelf de pakketten samenstellen en toch Kilo’s liefde uitdelen. Wilt u ook meebidden voor hen die misschien wel juist dit jaar een kilo liefde zo hard nodig heeft? U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0395 0015 36
ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank,

Commissie ‘een kilo liefde’

College van kerkrentmeesters

Actie Solidariteitskas 2020

Een dezer dagen ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt, net als andere jaren een beroep op onze solidariteit gedaan, voor wat betreft pastoraat dat niet door plaatselijke gemeenten wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas. De resterende
€ 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 30 november deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via het Kerkelijk Bureau, tel 0184-61 10 36 (maandag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen) of per mail via kerkelijkbureau@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van onderstaande QR-code:

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 30 november is er Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. De nieuwe vorm van dit seizoen is ons ondertussen iets meer eigen geworden en we laten ons verrassen door God, Daniël en elkaar. Er is natuurlijk nog gewoon ruimte om bij deze kring aan te sluiten. Schroom vooral niet en wees welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Beste gemeenteleden,

Allereerst willen Derrick en ik u heel hartelijk danken voor uw gebed en medeleven! Zoals sommigen van jullie weten, waren we bezig met de visumaanvraag van Derrick, mijn Ugandese vriend en dat was best spannend. Met heel veel dankbaarheid kunnen we u vertellen dat hij z’n visum heeft gekregen en dat hij nu in Nederland is! Hij blijft hier tot begin januari, en we zien erg uit naar een goede, gezegende tijd samen!

Verder willen we u vragen om gebed voor Uganda. Vorige week was het erg onrustig vanwege de aankomende verkiezingen in januari. Toen de tegenstander van de huidige president werd opgepakt tijdens één van zijn campagnes, veranderde diverse grote steden razendsnel in oorlogsgebied. Diverse mensen zijn doodgeschoten en velen waren gewond. De mensen zijn teleurgesteld in het leiderschap van de huidige president. Bidden jullie mee voor blijvende vrede, en dat Uganda betere leiders krijgt?

Hartelijke groet en nogmaals bedankt, Derrick & Amy

Helaas kan Amy niet fysiek haar verhaal delen in deze tijd van Corona. Daarom hebben we wat bedacht; een Livestream! Kijkt u mee op woensdag 2 december om 20.00 uur via het youtube kanaal van HGHG?

Amy zal dan wat vertellen over haar toekomst in Uganda en beantwoord uw vragen! Ook zal er iemand zijn van het ThuisFrontTeam en van de Zendingscommissie, en daarnaast zal ook Derrick aanschuiven. Heeft u een vraag voor één van hen? Stel die dan! U kunt uw vraag stellen via info@amyinuganda.com, via 06-14 76 43 80, of
via Instagram/Facebook van HGHG of van Amy of van Special Joy.

Het ThuisFrontTeam van Amy druk bezig met het opzetten van acties. Op 18 december zal er een oliebollenactie zijn bij Het Bakhuis. Hierover volgt later meer informatie.

Daarnaast willen we de zegelactie van Albert Heijn nog een keer bij u onder de aandacht brengen. Eind van dit jaar stopt Albert Heijn met de papieren koopzegels. Heeft u nog koopzegels over en wilt u die doneren voor het werk in Uganda? Lever ze dan in op Peulenstraat 155. Inmiddels hebben we al bijna twee boekjes vol en daar willen we u hartelijk voor bedanken!

Hartelijke groet, het ThuisFrontTeam 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat uit naar allen die zich alleen weten. Wat kan stilte een mens beklemmen. Dat we in omstandigheden van moeite en verdriet ons tot God wenden. Zoals de dichter van Psalm 38: “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij”. (Psalm 38: 22)

Heilig Avondmaal

We hopen als gemeente op zondag 6 december het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. Voor deze diensten worden de gemeenteleden uitgenodigd die gewend zijn om aan het Heilig Avondmaal te gaan (met allen die bij hen horen). U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers uit groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur zijn avondmaalgangsers uit groep A aan de beurt. En voor de avonddienst om 18.00 uur verwachten wij de avondmaalgangers uit groep B. De morgendienst is de gebruikelijke dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst is de dienst van voortzetting en dankzegging op het Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst zullen dezelfde inhoud hebben. Daarom zal er ook maar één keer worden uitgezonden. Dit betreft dan de middagdienst. We hopen met elkaar op een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In de komende tijd wil ik met u in de diensten Maria, de moeder van de Heere, volgen. Als we op haar letten, dan staan we ook heel dicht op de grote daden van God. En daar gaat het vooral om. In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we Lukas 1: 26-38. We horen er, in het bijzonder, over de bijzondere groet van de engel. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Deze dienst was niet ingeroosterd als leerdienst. Het is ook wel eens fijn om vrije stof te kunnen bepreken in de Nieuwe Kerk. U en jou een goede en zegenrijke zondag gewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychische of chronische klachten hebben, wensen we Gods nabijheid toe. Schroom niet om het aan te geven, wanneer we als gemeente voorbede kunnen doen, of wanneer bezoek gewenst is. We willen graag naar elkaar omzien en hebben daarvoor ieders oplettendheid nodig! De contactgegevens staan boven de wijkberichten.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” Psalm 31: 15.

Enkele wijzigingen in de liturgie

In de vergadering van 2 maart j.l. heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 3 Zuid, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 3 Zuid. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de Eerste adventszondag (zondag 29 november) begint de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht om te gaan staan, waarna de afkondiging van overlijden zal plaatsvinden, waarna aansluitend, i.p.v. de reguliere voorzang, een bijpassende psalm of lied zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 3 Zuid.

Als wijkgemeente 2 Noord, zullen we met ingang van de eerste adventszondag ook de voorzang weer gaan oppakken, die vanaf het begin van de coronatijd tijdelijk achterwege is gebleven. Dit is gedaan, omdat we als gemeente niet mochten zingen. Daar we hebben geconstateerd, dat bijna geen enkel kind van onze wijkgemeente de zondagsschool bezoekt, zullen we als voorzang ook niet meer de zondagsschoolpsalm gebruiken, maar een combinatie van de ‘Psalm van de maand’ vanuit de scholen (praktisch zou dat dan op de op de laatste zondagmorgen van de maand gebeuren) en de overige liederen in te vullen door de predikant die voorgaat. In de advents- en lijdenstijd (incl. Pasen en Kerst) zullen dan bijpassende liederen genomen worden uit de bundel Op Toonhoogte.

Reserveringen

Voor de morgendienst van 29 november willen we de gezinnen eerst weer in de gelegenheid stellen om te reserveren voor die dienst. Vanaf zaterdagmorgen 28 november staat de inschrijving ook open voor de andere leden. Vanaf zaterdagavond kunt u inschrijven voor de diensten van zondag 6 december. Vanwege het beperkte aan plaatsen, wordt u voor de morgendienst vriendelijk verzocht alleen u in te schrijven als u het voornemen heeft deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 6 december. Helaas ziet het er naar uit, dat het aantal kerkgangers die we in de kerk mogen begroeten, niet meer zal zijn dan 30 personen. Dat zouden we heel graag anders zien. Echter welke andere vorm we ook bedenken, we zouden alle gemeenteleden die gewend zijn het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk geen plaats kunnen geven. Wij willen ons ook houden aan de gegeven richtlijnen in coronatijd. Daarom zullen we de viering van het HA weer doen als in september van dit jaar. Een aantal in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Om toch fysiek verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen er op dit moment 3 zijn. Dus een ander stel en dan ook nog iemand die alleen staat. De week van voorbereiding is ook een mooi moment om dit te regelen en af te spreken.

We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Er bestaat in de wijkkerkenraad nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan wordt er op maandag 14 december a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese in Coronatijd

Ook voor de catecheseavonden hebben we gezocht naar een verantwoordelijke invulling van de avonden met betrekking tot de Corona richtlijnen.

Voor de Follow Me groepen betekent dit dat we het gewone rooster blijven volgen. We beginnen de avonden alleen niet met z’n allen in één ruimte, maar we starten in twee verschillende ruimtes die met elkaar verbonden zijn via de laptops en beamer.

Voor de Follow Me Next groepen hebben we de groep gesplitst. Afgelopen woensdag waren de twee nieuwe groepen (VO Leerjaar 5) aan de beurt. En hun volgende avond is 9 december. De reeds bestaande groepen zijn 2 + 16 december aan de beurt. We hopen dat vanaf 13 januari de richtlijnen weer zijn bijgesteld en de groepen van FMN weer samen kunnen optrekken. Mocht dit nog niet het geval zijn dan zal 13 januari de beurt zijn van de twee FMN groepen die dit seizoen gestart zijn.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens bezoek aan een kroonjarige € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 december.

In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’. De band Kingdom zal de muziek verzorgen.

We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want er zijn regelmatig meer inschrijvingen dan plaatsen. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v de band Quest.

de Commissie Pareldiensten

Kerst kinderkoor

Hoi kids, Hou je van zingen en lijkt het je leuk om mee te doen met het Kerst kinderkoor (tot 13 jaar), geef je dan op!

Evenals de vorige keren willen we ook nu weer op Eerste kerstdag, met een kinderkoor gaan zingen in de kerk, in dit geval in De Parel. We zullen vooraf drie keer met elkaar oefenen in De Parel, op woensdagmiddag 9, 16 en 23 december van 15:30-16:30 uur. Reserveer ze in je agenda. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen omtrent corona.

Je kunt je opgeven vóór 5 december bij: Marjolein de Haas of Brenda de Groot. Ken je een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee zou willen zingen of heb je nog tips voor kerstliedjes die je graag zou willen zingen of andere vragen, dan kun je ook bij ons terecht. We kijken er naar uit!

Citaat

‘Zonder mijn toedoen ben ik geboren, zonder mijn toedoen word ik zalig!’ H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Bidden en danken

We danken voor de hulpverleners van de Stichting de Hoop en gelijktijdig bidden we dat er weer voldoende financiële middelen zullen zijn om hun werk mogelijk te maken. We bidden voor degenen die afhankelijk zijn van deze hulp en soms in uitzichtloze omstandigheden verkeren.

Pastor Jorge is al twaalf jaar betrokken bij het opvanghuis in Colombia. Een van zijn taken, samen met de andere stafleden, is het aannemen van nieuwe kinderen en tieners. Bid om Gods leiding en wijsheid zodat de kinderen die het hardst een veilige plek nodig hebben daar mogen wonen. (Gebedskalender Open Doors)

De wereldwijde coronacrisis heeft ook Cuba geraakt. Voedselprijzen zijn sterk gestegen en sommige producten zijn bijna niet verkrijgbaar. Bid voor de Cubanen voor wie het steeds lastiger is om elke dag aan voedsel en medicijnen te komen. Bid om hoop en vertrouwen op God in deze onzekere tijd. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie op de eerste adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 15,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Helaas moesten we de doopouders verzoeken maar een beperkt aantal familieleden uit te nodigen om hiervan getuige te zijn. Zij hadden hiervoor alle begrip en we verwachten dat de gemeente dat ook heeft.

Liturgie

In de vergadering van 15 juni 2020 heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 2 Noord, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 2 Noord. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de eerste adventszondag (29 november) begint, de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht te gaan staan, waarna aansluitend een bijpassende psalm zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 2 Noord.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de diensten van onze wijkgemeente als voorzang een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank. Een stencil is steeds bij de ingang te vinden.

Avondmaalsdiensten

Maandag 30 november zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 6 december op de website verschijnen. Wanneer deze diensten ‘volgeboekt’ zijn, zal er (een) nieuwe dienst(en) worden opengezet. Deze diensten vinden plaats in De Parel. Van te voren weten we niet hoeveel diensten er nodig zijn. We kunnen er vier plannen. Maar als alle diensten ‘volgeboekt’ zijn en u wilt zich toch nog aanmelden, kunt u zich per telefoon of mail tot de scriba wenden. Hij zal dan proberen om tot een oplossing te komen.

Gelezen/gehoord

De doop is een goddelijke handdruk, een hemelse kus. Daarmee geeft de Heere uitdrukking van Zijn liefde.

Tenslotte

Aanstaande zondag begint Advent. Een voorbereiding van vier weken op Kerstfeest 2020. En we gaan ook een week van voorbereiding in, voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Eigenlijk is heel ons leven een voorbereiding op de komst van onze Heere Jezus Christus. Want bij alle onzekerheid die er in een mensenleven is, is het zeker dat Hij komt. De dichter van psalm 98 ziet daar met verheuging naar uit. U/jij ook?

Namens de kerkenraad een goede voorbereidingstijd toegewenst

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur                  Het broodhuis –  De Parel

Zaterdag 28 november

14.00-15.30 uur                  openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 30 november

20.00 uur                             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Zondag 29 november

14.15 uur                               Zondagsschool –  De Parel

                                               WG 1, 20+ groep- huisadres leiders

Maandag 30 november

10.00-12.00 uur                  verkoop collectebonnen – kb 

Donderdag 3 december

20.00 uur                             Bezinning Heilig Avondmaal –  De Parel

Vrijdag 4 december

20.00 uur                             Tussenclub De Brug

Varia

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 29 november 2020, Eerste advent

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)

Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl. Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Judith Breugem, Sandra Baks (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 139: 1

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3, Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

                   (Weerklank 108: 1, 2 en 5)

18.00 uur wijk 2, Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)

18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg,
                   Asperen – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. L. Solleveld,
                   ‘s Gravenzande (Weerklank 109: 1, 5 en 7)

Collecten

Morgendienst: 1. Morgenlandzending

                            2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:   1. Morgenlandzending

                           2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas

09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer

10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg

                           2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente

Oppas

Oude kerk:      9.30 uur A1: Jorieke de Vries; A2 Julia Veldman

                          10.45 uur  A1: Simone Meerkerk; A2: Joram van Houwelingen

Nieuwe kerk: 9.30 uur C1:Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.