Kerkblad 76-22

‘Zonder morren…’

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.”

(Filippenzen 2: 14)

____________________________________­­­________________

Het is een bijzondere oproep, nu we als gemeente moeten leven met beperkingen. Die roepen veel creativiteit en inzet wakker in het bedenken en uitvoeren van alternatieve vormen. Het doel van dit alles is om Christus na te volgen. (2 Petrus 3: 18) Dit vraagt ook volharding om vol te houden in het leven met God. (Filippenzen 2: 13-14)
Zo schrijft Paulus: “Werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (vs.12-13) Niet dat een christen zijn/haar behoud moet verdienen, dat heeft Christus gedaan. Maar we zijn wel geroepen Hem te gehoorzamen in de verwachting van Zijn wederkomst. Dan zal Hij ons behoud tot voltooiing brengen.
Laten we als gemeente die weg van gehoorzaamheid gaan. Daarin ligt onze kracht, maar ook onze kwetsbaarheid. We mogen elkaar bemoedigen en steunen, maar we verschillen soms in karakter, in beleving, en van mening. Volgens deze brief is dit niet vreemd. Maar de oproep is om hier op een goede manier mee om te gaan. “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen” (‘twist’). (vs. 14). Dat betekent niet dat je oprechte zorgen niet mag delen! Morren en twist gaan verder dan dat.
Morren (SV ‘murmureren’) is het onbeheerst uiten van negatieve gevoelens over de ander of de gang van zaken. Paulus verwijst met zijn woordkeus naar Israël in de woestijn. (vgl. 1 Korinthe 10: 10) Het volk “morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn” vanwege het gebrek aan voedsel en reageerde zich af op Mozes en Aäron. In Numeri 14 lezen we dat de Israëlieten na de angstverhalen van de verspieders onderling morden tegen Mozes en Aaron en openlijk wensten dat ze in Egypte waren gebleven. In Numeri 12 lezen we dat Aäron en Mirjam onderling morren vanuit jaloezie op het leiderschap van Mozes (vgl. 1 Timotheüs 5: 17). God bestraft dit morren.
Onderling morren is een groot kwaad in de gemeente. Morren onder broeders en zusters is als een besmettelijke ziekte. Het steekt anderen aan. Het is een voedingsbodem voor groepsvorming. Het ondermijnt de liefde en het respect onderling. Het vertroebelt de communicatie. Het werkt als vergif tegen onze roeping om samen onze zaligheid uit te werken met vreze en beven. Daarvoor moeten we elkaar juist steunen en bemoedigen. In het bijzonder in tijden van beproeving. De huidige coronacrisis is zo’n tijd van beproeving die vraagt om voorzichtigheid en volharding.
Allereerst persoonlijk in het leven met de Heere. De troost is dat God het Zelf is, “Die in ons werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen.” Dat mag ons diep troosten en aansporen om Hem te zoeken (Psalm 22: 27; 119: 147-148). Hij verlaat niemand die Hem zoekt en op Hem hoopt!
Daarbij vraagt deze tijd ook om het volharden in eensgezindheid. Ook als die ander soms wat anders voelt, denkt, of een ander idee heeft over hoe het moet in de gemeente. Soms kan iemand daarin zelfs onredelijk zijn. Dan komt het aan op het (ver)dragen van ‘elkaars lasten’ (Galaten 6: 2 – letterlijk staat er: ‘elkaars zwakheden’) en voorzichtig reageren. Zo vervullen we de wet van Christus. Gebed voor elkaar, geduld met elkaar, welwillendheid (Filippenzen 4: 5 – letterlijk: ‘inschikkelijkheid’).
En als het dan niet helemaal is wat je wilt, bewaar je hart voor morren. Wie dicht bij Christus leeft (Kolossenzen 3: 16), zal vrede vinden in de rijkdom van Zijn liefde (Efeze 3: 14-21), en leren tevreden te zijn in de omstandigheden. (Filippenzen 4: 11-13) Dit is de roeping van iedere gelovige. Dan heb je weinig te morren, maar veel om te delen. “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2: 1-4).
Leven we zó, dan zijn we ook missionair, en “schijnen als lichten in de wereld”. (Filippenzen 2: 15-16!) We gaan lijken op Hem, die het Licht van de wereld is. En dat is precies waar het om draait in de gemeente!

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Uur van gebed
Zaterdag 12 december is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Hoe zouden we Gods zegen kunnen verwachten zonder gebed op de wekelijkse Woordverkondiging, het pastoraat van onze predikanten en kerkelijke werkers, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk? Hoe zouden we verdieping van ons geloof kunnen verwachten, eensgezindheid en liefde onder elkaar zonder gebed? Redenen te meer om in kleine groep stil te worden voor God, Hem te danken, te prijzen en aan te roepen om Zijn genade in Jezus Naam. Van harte welkom!

Opbrengst verkoop mondkapjes
Mw. Van de Minkelis kwam wederom een envelop brengen met de opbrengst van de verkoop van mondkapjes. Daarin zat het mooie bedrag van € 130,-, waarvoor hartelijk dank! U kunt nog mondkapjes bestellen. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 6 december 2020
De diaconale collecte op deze avondmaals-zondag is bestemd voor Christenen in Pakistan, via de SDOK. Evangeliseren onder moslims in Pakistan is een gevaarlijke bezigheid. Toch zijn ze er christenen die daar niet voor terugdeinzen uit liefde voor hun islamitische naasten. Zo ook Mehboob Yabcoop en zijn gezin. Predikantsvrouw Gertruud de Koeijer ontmoet hen tijdens een reis met SDOK (op de website van de SDOK kunt u het ingrijpende verhaal beluisteren). Het huis van Mehboob wordt overvallen en in brand gestoken. Zelf wordt de voorganger voor de ogen van zijn kinderen in elkaar geslagen. Later wordt hij gevangengenomen, vanwege blasfemie. Een intense periode, waarin het besef dat hem de doodstraf boven het hoofd hangt erg groot is. Door een wonder komt hij na veertig dagen weer vrij. Bij vergelijkbare zaken wordt nooit vrijgesproken! Sindsdien vreest Mehboob dagelijks voor zijn leven en moet zijn gezin regelmatig verhuizen. SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Daarbij werken ze nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Daarnaast geeft SDOK vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. De diaconie wil het werk van SDOK in Pakistan graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Kerstattenties
Ieder jaar wordt er door de diaconie een Kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Gewoonlijk wordt er bij u aan de deur aangebeld en de Kerstattentie fysiek afgegeven, met of zonder gesprek bij u aan huis. Dit jaar heeft de diaconie besloten i.v.m. de huidige omstandigheden de Kerstattentie op een veilige manier bij u te bezorgen via uw brievenbus. Mocht u graag contact willen hebben kunt u overigens altijd uw wijkdiaken (telefonisch) benaderen. Heeft u hulpvragen dan kunt u ook contact opnemen met WegWijzer, zie hiervoor de contactgegevens elders in dit kerkblad.

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden
Zoals we al hadden aangekondigd willen we de Kerstviering laten doorgaan. Niet op de normale manier, maar wel met dezelfde inhoud. Donderdag 17 december zullen we de kerstviering houden en we hopen te beginnen om 16.00 uur.
De meditatie zal gehouden worden door ds. E. van Rooijen, ook is er een muziekgroep die kerstliederen ten gehore zal brengen.
Verder zullen ook een paar gedichten voorgedragen worden. Het thema voor de kerstviering is ‘In Bethlehem is het gebeurd’.
Het inhoudelijke gedeelte, met muziek, gedichten en overdenking zullen we uitzenden op het kanaal van de Oude Kerk op Youtube (http://kanaal1.hghg.nl). Ook als u geen internet hebt, gaan we daar een oplossing voor bedenken door iemand langs te laten komen tijdens de uitzending. We hopen zo toch een fijne ontmoeting te hebben en een gezegende Kerstviering al is het op afstand.

Ook aan de broodmaaltijd is gedacht en ook deze willen we laten doorgaan, die wordt namelijk bij u thuis bezorgd, direct na de uitzending. Heeft u een dieet dan is dat geen probleem, maar geef dat dan even aan bij het aanmelden.

U begrijpt dat het wel belangrijk is om u op te geven. Organisatorisch vraagt deze Kerstviering natuurlijk wel behoorlijk wat meer voorbereiding. Opgeven kan tot en met 12 december. De opgave is in de eerste plaats voor de maaltijd en daarnaast kunt u zich ook opgeven voor de uitzending als u zelf niet via internet kunt kijken.
Opgeven kunt u bij de familie Dekker en daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Afgelopen zondag was alweer de laatste middag van dit jaar. Wat zijn we blij en dankbaar dat we in deze tijd toch elke zondagmiddag met de kinderen bij elkaar konden komen.
Zondag 6 december is er geen zondagsschool i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 13 en 20 december hopen we met de kinderen te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude kerk. we beginnen gewoon om 14.15 uur. Maar we kunnen wel iets later eindigen. We streven ernaar om 15.15 uur klaar te zijn. Let op: ouders kunnen hun kind ophalen op het kerkplein. Zij mogen NIET de kerk binnen gaan.
Ondanks alle onzekerheid in deze tijd willen we toch met alle kinderen het kerstfeest vieren op zaterdag 26 december. Het zal allemaal wel anders zijn dan we gewend waren. Alleen de kinderen en het personeel zullen dan aanwezig zijn in de kerk, en voor de ouders en andere belangstellenden zal het te volgen zijn via de live stream. We hadden graag met elkaar het kerstfeest in de kerk gevierd, maar zijn aan de andere kant zijn we blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn.
We hopen dat alles door mag en kan gaan.

Met een hartelijke groet,
alle meesters en jufs

Rejoice
Een berichtje voor alle jongeren van onze gemeente. De afgelopen periode zien we elkaar weinig in de kerk en in het jeugdwerk. Door alle maatregelen zijn samenkomsten beperkt mogelijk en de verwachting is dat er dit seizoen beperkingen zullen blijven.
We begrijpen dat jullie het samenkomen op zondag missen. Daarom willen we met een aantal jongeren en jongvolwassenen bijeenkomsten gaan organiseren op de zondagmiddag, onder de naam Rejoice. Deze zondagmiddagen willen we met 30 jongeren samenkomen in de Oude kerk of De Parel. Hier zullen we dan samen nadenken over een thema.
Deze week en komende week hopen we de bijeenkomsten verder voor te bereiden. Daarna zullen we jullie verder informeren. Wil je graag meedenken/organiseren laat het dan weten via de mail: jeugdouderling.zuid@hghg.nl. We hopen tot snel.

Namens de organisatoren van Rejoice

 

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 10 december komt de Bijbelgesprekskring weer samen in de Jeugdzaal van de Oude kerk. Aan de beurt van behandeling is 1 Samuel 21 en 22. Annelies Batenburg zal de inleiding verzorgen. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000,- op. De moeite waard dus! Als gemeente werken we hier ook aan mee en een tijdlang kon u postzegels en kaarten inleveren bij mw. Wijnja. Per 1 januari 2021 kunt u de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen (Nieuweweg 158) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. Hen wensen we de hulp en de kracht van de Heere toe. “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. (Psalm 124: 8)

Heilig Avondmaal
Zondag 6 december hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.
Voor deze diensten nodigen wij de avondmaalgangers uit. Weet u ook welkom wanneer u nog aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers van groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij de avondmaalgangers van groep A. En in de avonddienst om 18.00 uur hopen wij de avondmaalgangers van groep B te ontmoeten. Voor gezinnen met kinderen geldt dat wanneer beide ouders willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep B niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep C of A. Laten wij bidden om een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Bijbelkring
Woensdag 9 december is er Bijbelkring. We komen samen in De Parel. De vorige keer is het niet doorgegaan. Daarom hopen wij deze keer hoofdstuk 3 van het boekje te bespreken en Exodus 3 te lezen. U en jij van harte welkom!

Gift
Via ouderling  Poortvliet is een gift van € 20,- ontvangen voor ‘Een kilo liefde’. Hartelijk dank voor deze gift!

Ter overdenking
‘Het blanke laken, en het blanke brood.
De rode wijn, en onze zwarte levens.
Uw grote toorn, en Uw genade tevens.
Wat zijn mijn zonden veel; wat zijn ze groot.

Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank,
en Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken.
Wij zouden immers zonder U bezwijken!
Vergeef mijn schulden Heer’, aanvaard mijn dank.’

E. IJskes-Kooger

Tenslotte
Komende zondag mogen we als gemeente het avondmaal vieren. Het is zoals wij zondagmorgen hoorden. De roepstem van de Heere gaat uit naar het verachte, het onedele, het zondige. Mensen die zichzelf er zomaar niet bij durven rekenen omdat ze dat veel te groots vinden, gewone mannen en vrouwen die het van de Heere verwachten zijn welkom aan de tafel. Wat is het een vreugde om bij brood en wijn de genade van de Heere te proeven. ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God!’ (Psalm 73: 14). ‘Kom dan want alle dingen zijn zondag gereed!’
In de verkondiging horen we in de morgendienst over de bevestiging die Elizabeth aan Maria geeft. De kerntekst is Lukas 1: 45. In de middag- en avonddienst staat de Lofzang van Maria centraal (Lukas 1: 46-56). Het is een lofzang op God omdat Hij met Zijn barmhartigheid komt en omziet naar het geringe.
U en jou een goede en gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij bij alle zieken. “De Naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18: 10).

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 12 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders de gelegenheid krijgen zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Indien u zich heeft ingeschreven voor een dienst, moet u vanuit info@meevieren.nl altijd direct een bericht per mail terug ontvangen. Hetzij een bericht dat u bent aangemeld, of een bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Heeft u dat niet ontvangen, neem dan gerust contact op met uw scriba, die even kan onderzoeken wat er mogelijk mis is gegaan.
Heeft u zich aangemeld en er komt plotseling iets tussen, waardoor u toch niet naar de kerk kunt, kunt u zich via de link, die op de door u ontvangen bevestigingsmail van info@meevieren.nl staat, afmelden. Is inmiddels de sluitingstermijn voor het aanmelden (zaterdag 18.00 uur) achter de rug, geeft u dat dan even door aan de scriba. Juist nu er maar 30 mensen de diensten kunnen bijwonen, is het fijn dat bij plotselinge verhindering iemand anders blij gemaakt kan worden. Dan graag het liefst telefonisch, want ook een scriba wil zijn computer wel eens uit zetten.
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meer kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag plaatsvinden tijdens de morgendienst. We mogen dit in de kerk vieren met maximaal 30 personen. Een aantal gemeenteleden in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren. Om toch verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen op dit moment drie personen zijn.
We wensen u a.s. zondag in de kerk of thuis een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Ambtsjubileum
Maandag 7 december mag onze oud-predikant ds. Kees Zonnenberg gedenken, dat hij 40 jaar geleden voor het eerst als predikant is bevestigd. Over de gang van zijn leven, vonden we hierover het volgende door hem zelf geschreven:
‘Mijn wieg stond destijds (1954) in Sliedrecht, waar ik slechts een luttel jaar heb gewoond. Vanwege veranderde werkomstandigheden van mijn vader kwamen we in Werkendam (N.Br.) terecht. Daar groeide ik op, volgde de kleuter- en lagere school.
Daarna de HBS-A in Gorinchem, en vervolgens de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1980 werden we (zoals we weten, was Kees in datzelfde jaar met Hennie getrouwd) beroepen in Willige Langerak bij Schoonhoven. Na vier en een half jaar hier predikant geweest te zijn, verhuisden we naar Benschop (U.), waar we 8,5 jaar stonden. Vanaf september 1993 stonden we in Waddinxveen-Noord en was ik predikant van de hervormde gemeente, met als wijkkerk de Bethelkerk. Met ingang van 11 mei 2003 zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld, Wijkgemeente 2 Noord. Op 10 mei 2009 namen we daar afscheid, om op 24 mei 2009 bevestigd te worden in de hervormde gemeente van Ochten.’ Van deze gemeente namen zij afscheid op zondag 4 oktober, om zich daarna als Kees en Hennie Zonnenberg midden in onze wijkgemeente te vestigen aan Reepijzer 1, 3371 JC.
Bijzonder voor hen om dit jubileum te mogen vieren. 40 jaar in dienst van de Koning en van Hem te mogen vertellen, in het pastoraat en vanaf de kansel. Ook hiermee willen we hen van harte feliciteren en de wens uitspreken, dat hij nog vele jaren in dienst van diezelfde Koning mag blijven om, met vreugde, Zijn liefde door te geven, ook al mag dat nu, vanwege emeritaat, ook op een wat rustiger manier gebeuren.

Verkiezingen
Door de belijdende leden van onze wijkgemeente is voor de nog bestaande vacatures van één ouderling de volgende persoon ingediend:
Erik (J.W.F.) Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR
Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 30 november j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 10 december a.s. kenbaar te maken.
We vragen u deze broeder, bij het overwegen van de aanvaarding van deze roepstem, te gedenken in uw gebed. In 1 Thessalonicenzen 5: 24 lezen we: “Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.” Dat betekent, dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat Hij het doet en ons helpt. Daarom vertrouwen we er op en bidden we dat langs deze weg de nog steeds voortdurende vacature vervuld mag worden.

Bevestiging ambtsdrager
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN voor het ambt van diaken. De bevestiging zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 27 december a.s. Wilt u Arie en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december
In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’ en de band Kingdom zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijke manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want we worden regelmatig ingehaald met wat er mag. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v. de band Quest.

de commissie Pareldiensten

Gebedsministry
In een eerder kerkbodebericht hebben we informatie gegeven over wat gebedsministry betekent – de ander dienen door middel van gebed. Mooi om te zien hoe dit al plaats heeft gekregen in de Pareldiensten. Als ministryteam zijn wij op zoek naar nieuwe leden – zeker nu er vaker Pareldiensten zijn. We willen je vragen mee te nemen in gebed of dit iets voor jou is. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar ministry@hghg.nl en nemen we contact met je op voor een gesprek. Wanneer je lid wordt van het team, zul je worden toegerust middels het volgen van de ministrycursus. Voor vragen kun je contact opnemen met één van de leden van het ministryteam (zie www.hghg.nl/ministry waar je ook kunt lezen wat gebedsministry is).
Hartelijke groet,
het ministryteam

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 december a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat
‘Bedenk dat elke daad van onheiligheid en van gelijkvormigheid aan de wereld, van zelfzucht, van lastering of achterklap, het werk van God in de gemeente in de weg staat en zielen voor eeuwig verwoest.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken
We bidden voor de medewerkers van de Stichting Gevangenenzorg Nederland en de gevangenen die door hen bezocht worden.
Het zuiden van Mexico staat bekend als een van de meest vijandige gebieden tegenover de Bijbelse boodschap van redding. Evangelische christenen hebben te maken met toenemende vervolging. Bid dat zij mogen volhouden en een licht zijn in een donkere omgeving. (Gebedskalender Open Doors)
Na de val van het communisme in Oost-Europa kwam er meer vrijheid voor de protestantse kerken. Door onder andere emigratie zijn veel protestantse kerken echter klein en vergrijsd. Laten we bidden voor verdieping en vernieuwing binnen deze kerken en tegelijkertijd voor de GZB-zendingswerkers in Bosnië, Kroatië, Tsjechië, Bulgarije en Albanië. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de tweede adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.
Voor de jeugd van 18-29 jaar vindt op 20 december 2020 na de Kerstpraise een ontmoetingsavond plaats. Dit wordt georganiseerd door een groep jeugd die gaan werken onder de naam ‘Meet, Eat & Repeat’. Gezellig bij elkaar komen met een hapje en een drankje waar ontmoeting met elkaar centraal staat. Aanmelden kan door te mailen naar: meeteatrepeat.hghg@gmail.com. We hopen je dan te ontmoeten!

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend is, liggen er op het moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er onder ons geen zieken zijn, of mensen die kampen met lichamelijke of psychische klachten. Integendeel. Velen van ons hebben zorgen. Op allerlei manier. “Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Maar ik vertrouw op U , HEERE.” (Psalm 31: 10 en 15)

Giften
Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Classis Zuid- Holland Zuid
Op 15 mei 2018 kwam de classis voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Voorafgaand aan de vorming van de nieuwe classis was er al veel werk verricht door afgevaardigden van de oude classes. Een van hen was onze medebroeder R. Vlot, die ook in de nieuwe classis zijn plaats als afgevaardigde in heeft genomen. Naast zijn inbreng in de algemene zaken heeft hij zich vooral ingezet in een financiële commissie die zich bezig heeft gehouden om de overgang van de oude classes naar de nieuwe classis Zuid- Holland Zuid in goede banen te leiden. Daarvoor werd hem in de afgelopen vergadering van 24 november dank gezegd. Want zijn termijn als afgevaardigde naar de classis zit er op. Hij zal nog wel tot eind 2021 afgevaardigde zijn naar de Generale Synode. Een principiële inbreng in de bovenplaatselijke kerkelijke vergaderingen gefundeerd op Gods Woord is niet minder belangrijk dan in de plaatselijke gemeente. We wensen onze broeder wijsheid toe in zijn werk en danken hem ook vanaf deze plaats voor zijn werk wat hij in onze classis heeft mogen doen.

Bijbelstudiekring
Donderdag 10 december zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts, hoofdstuk 5: ‘Gods belofte’. (n.a.v. Rom. 4: 1-25). Zoals afgesproken lezen we hoofdstuk 4 (n.a.v. Rom. 3: 21-31) voor onszelf door. Wilt u bij binnenkomst weer uw naam noteren? Wees welkom!

Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De ochtenddienst zal op de gebruikelijke wijze vormgegeven worden. Na de bediening van het Woord zal het tweede deel van het avondmaalsformulier worden gelezen en vindt de bediening van het sacrament plaats. ‘s Avonds zal aan het begin van de dienst opnieuw bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden, waarna de prediking staat in het licht van dankzegging en nabetrachting. Tussen de beide diensten zal, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, enkele malen een korte samenkomst worden belegd, waarbij in aansluiting op de ochtenddienst ‘een volgende tafel’ wordt bediend. U moet dit niet zien als ‘afzonderlijke diensten’, maar wel als een vervolg van de morgendienst. De invulling van zo’n korte samenkomst is als volgt: votum en groet – psalm – gebed – Schriftwoord – bediening brood en wijn – dankgebed – psalm – zegen. De bediening van Woord en sacrament horen wezenlijk bij elkaar. Wanneer u bij een korte samenkomst aanwezig bent, verwachten we dat u de morgen- en avonddienst thuis meebeleeft. De verkondiging ‘s morgens wil immers heenleiden naar het ontvangen van het sacrament op een later moment van de dag. De ochtend- en avonddienst zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgezonden. De tussenliggende samenkomsten niet.

Gelezen/gehoord
‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte
Aanstaande zondag zal de bediening van het Heilig Avondmaal anders gevierd worden dan we gewend zijn. Ik las bij Thomas Scott (1747-1821) het volgende: ‘De Heere zal het optreden in bepaalde gevallen ook goedkeuren als het gedaan wordt om Hem te verheerlijken en daarbij de bekering en zaligheid van mensenzielen voor ogen staat, door de exacte navolging van de uitwendige regels uit te stellen of te versoepelen.’ Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 december
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 december
14.00-15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Zondag 6 december
GEEN zondagsschool

Dinsdag 8 december
19.00-20.00 uur Catechese 16-18 WG3 Zuid, OK

Woensdag 9 december
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur WG1 Bijbelkring – De Parel

Donderdag 10 december
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 6 december – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. E.K. Foppen, ‘s Gravenhage

Kinderoppas
Marlene Groeneveld, Guusje de Bruin, Dirry Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 119: 69
avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal – (Weerklank 113: 1, 4 en 5)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds.W.J.Westland (groep C) – Bediening Heilig Avondmaal
15.30 uur ds.W.J.Westland (groep A) – Bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur ds.W.J.Westland (groep B) – Bediening Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening en dankzegging Heilig
Avondmaal – (Weerklank 112: 1 en 2)
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Aalburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
09.30 uur: Methilde de Ruijter, Lineke de Ruijter
09.30 uur: Helga de Gier, Juliet Boon

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.