Kerkblad 76-24

De Spruit komt!

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Het zijn donkere dagen van Advent. Echter, het Advents-licht zal de donkerte verdrijven. Het machtige Babel neemt Gods’ volk in ballingschap. Het Judese volk moet 70 jaar in Babel verblijven. Het is Gods straf op de afval, goddeloosheden, afgoden aanbidden. Een gitzwarte tijd. Het Babylonische rijk wordt bezet door de overmachtige militaire kracht van het rijk van de Meden en Perzen, koning Kores kondigt vrijlating van ballingen aan. Het Judese volk keert terug naar Jeruzalem inclusief de profeet Zacharia. Dit omdat de Rechtvaardige Spruit uit Juda geboren zal worden.

God openbaart Zich in acht nachtgezichten aan Zacharia. Zacharia ‘ziet’ vier eenmans strijdwagens getrokken door een span strijdpaarden. Ze staan tussen twee grote bergen van koper. Ze trappelen van ongeduld om naar de vier windstreken van de aarde te gaan! Dit beeld neemt ons mee naar Gods hemelse troonzaal. En we ‘zien’ de Soevereine God vanaf Zijn troonstoel Zijn Raadsplan met Zijn krachtige hand uitvoeren. Hoe? De paarden zijn rood (zonde), zwart (dood), vlekkig, asgrauw (ziekachtig) en wit (advent).

Zacharia vraagt God, wat betekent dit nachtgezicht? God legt uit! De vier paarden met wagens staan voor vier winden oftewel geesten. De soevereine God Zelf stuurt van Zijn Heilige Geest uit naar de vier windstreken over de aarde. Het is Gods Heilige Geest van uitbranding en oordeel (Jesaja 4: 4) en van vertroosting (Handelingen.9: 31).

Waar stuurt God die paarden naar toe? De zwarte naar het Noorden en de witte naar het Zuiden en de gevlekte achter de zwarte aan (vers 6). God geeft bevel tot vertrek! De zwarte paarden stormen als winden, als de Geest van uitbranding en oordeel naar het Noorden. Daar ligt het goddeloze (zevende nachtgezicht) Babel. Het land van goddeloosheid, afgoderij, boze geesten, normloosheid, wetteloosheid, zedeloosheid, hoogmoed, maakbaarheid etc. Kortom de Babel-mens toen en nu is toppunt van goddeloosheid. Denk bijvoorbeeld aan begin en eind van het leven, tarten van Gods scheppingsordeningen, rellen, zeven babelzonden van hoogmoed, jaloezie, vreetzucht, ik-isme, hebzucht, laksheid, onterechte boosheden. Toen en nu gaat Gods Geest van uitbranding en oordeel uit over de wereld inclusief kerken en christelijke gemeenten! Voor ieder, allen zondigen en missen de heerlijkheid van God! De Geest van uitbranding, is een verzengende hitte. God is heftig vertoornd. Zijn heilige en rechtvaardige toorn van hitte brandt al het goddeloze radicaal weg! Het is ook Gods vernietigende en terechte oordeel over grove en fijne Babelzonden! Gods oordeel scheidt schapen van bokken in het komende eindoordeel!

Lezers, nog is er genadetijd, tot bekering, tot wedergeboorte, tot omkeer. “Indien we onze Babelzonden belijden God is getrouw en genadig omwille van Christus’ kruisoffer en bloed ons wit te wassen van alle onreinheden, ongerechtigheden etc.” (Jesaja 1: 18).

Vervolgens het tweede gevlekte, asgrauwe paard. Het lijkt een ziekelijk paard te zijn. Dit paard waaiert vanuit het Zuiden uit over heel de aarde, zoals nu het Coronavirus, dat vlekken op longen geeft. Dit besmettelijke virus verspreidt zich over de gehele wereld met verstrekkende en ingrijpende gevolgen, ook voor de kerk. Verootmoedigen we ons over Babel-kerkzonden van lauwheid en laksheid, aanpassen aan de wereld? Terwijl de Bijbel zegt ‘wordt wedergeboren, bekeer u, nu in het heden der genade’. Hoelang nog, voor het getal van uitverkoren rechtvaardigen vol zal zijn? Het asgrauwe paard is Gods megafoon van genade om zondaren te redden van hel en de eeuwige dood!

Tenslotte het witte paard van verwachting en advent. Dit witte paard waait als de wind, de Heilige Geest van vertroosting uit over de aarde. Gods Geest laat het meest krachtige en heldere Licht op Christus, de Spruit vallen. Met vers 12, “een Man, Zijn NAAM is Spruit, zal uit Zijn plaats opkomen”. Het is een krachtig Adventswoord. De boom Juda is omgehakt tot ballingschap. Juda keert na 70 jaar terug naar Jeruzalem. De plaats waar de Spruit uit de omgehouwen tronk van Isaï zal uitspruiten. En na 500 jaar wordt het profetische Adventswoord vervuld. En wordt de Rechtvaardige Spruit in een grotstal in het Judese Bethlehem geboren. En zo zal ook de profetie van vers 12c, “De Spruit zal bekleed zijn met majesteit en Hij zal zitten en heersen op Zijn troon”, worden vervuld. De Geest doet ons zien dat Zijn tweede komst voor de deur staat. Zoals ook geprofeteerd in Mattheus 24. En daarna zullen de voeten van Christus staan! Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan blijven witte paarden van eeuwige vrede en zegen het geheel herschapen universum doortrekken. Wat een eeuwige vreugde zal dat zijn. Ziet u met reikhalzend verlangen uit naar de komende Spruit?

ds T.J. Korten Boven-Hardinxveld

(vragen? Via tjkorten@outlook.com of whats-app 06-42 51 77 40)

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 

Benoeming jeugddiaken
Zoals eerder in de afkondigingen bekend is gemaakt, heeft broeder J. Egas, Buitendams 469 bedankt voor zijn benoeming tot jeugddiaken. We hebben daarbij gebeden om rust op zijn beslissing.

In de nog niet vervulde vacature, ingaande begin 2021, is nu door de algemene kerkenraad broeder J. Buijk, Schapedrift 62 benoemd. Afgesproken is dat hij uiterlijk woensdag 23 december a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn gezin. Wilt u voor hen bidden?

 

Viering Heilig Avondmaal 2021
In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 14 februari, 13 juni, 12 september en 5 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (1 april). Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

 

Nieuwjaarsreceptie
Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie na de morgendiensten op 1 januari niet doorgaan.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Alpha Cursus gaat online
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op de Alpha Cursus. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die de interkerkelijke Alpha Cursus in Hardinxveld, waar ook onze Hervormde Gemeente in participeert, nu online aanbiedt.

Dinsdag 19 januari 2021 gaat een Alpha Online van start. In 12 online, interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een sociaal moment. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen manier elkaar te leren kennen. Hierna bekijken de Alpha-deelnemers een aflevering van de Alpha Film Series. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.30 tot 21.00 uur. In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je bent van harte welkom op Alpha Online!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, samen met anderen. Er is ruimte voor al je vragen. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u/jij kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bidt er voor. Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld (tel. 0184 61 66 91 /alphahardinxveld@gmail.com)

 

Winterwandeling
Zoekt u een leuke activiteit (met uw gezin) in de kerstvakantie? Coronaproof! Lees dan vooral verder…

Vanaf 19 december organiseren we voor de gemeente een wandeltocht door Hardinxveld. Tijdens deze wandeltocht moeten er puzzels opgelost worden om naar het volgende adres te wandelen. Deze wandeltocht is vanaf 19 december voor iedereen beschikbaar. Er zullen vier verschillende beginpunten worden aangeboden op de website en via alle social media, zo is er altijd wel eentje bij u in de buurt waarvandaan u kunt beginnen. U kunt op eigen gelegenheid starten en stoppen om eventueel later weer verder te gaan. De totale lengte van de route bedraagt ongeveer acht km en kan natuurlijk ook op de fiets worden afgelegd.

Zwaai even naar de gemeenteleden waar u langs komt of die u misschien zelfs tegen komt.

De puzzels blijven tot en met 19 januari hangen achter de ramen. Leuk om samen met het hele gezin te doen tijdens de vakantieperiode!

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 20 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden m.n. de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de commissieleden die de besteding van onze bijdragen, en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad, toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig, en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag wil de diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden.
Zoals in de vorige kerkbode al was te lezen, gaat de Ontmoetingsavond met Kerst op 17 december voor ouderen in de gemeente in aangepaste vorm door. Er zal een video online komen die vanaf 16.00 uur is te bekijken en daarna zal ook de maaltijd in aangepaste vorm worden verzorgd en thuisbezorgd. U begrijpt dat opgave hiervoor dan nu belangrijker is dan anders. Er zijn twee dingen waar u zich voor op kunt geven. In de eerste plaats voor de maaltijd, zodat we weten hoeveel maaltijden er gemaakt moeten worden en waar deze bezorgd moeten worden. Het tweede waar u zich voor kunt opgeven is als u geen beschikking hebt over internet en u de video toch graag wilt zien. Dan willen we proberen om die op een alternatieve manier bij u thuis te laten zien.

Opgeven kan tot en met uiterlijk 12 december. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com of ontmoetingsavonden@hghg.nl). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
Wegens de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 28 december.

Mw. Witte laat weer van zich horen…
Zaterdagmorgen 12 december mochten we mw. Witte officieel weer ‘welkom thuis’ heten. Een feestelijk moment. Ze uitte haar blijdschap en dankbaarheid uit volle borst en in allerlei ‘toonaarden’.

Deze morgen heeft Jaap Hooghwerff het orgel weer aan onze gemeente overgedragen. Iets wat hij deed met vreugde, maar ook een beetje met pijn in het hart. Hij heeft het hele traject bijzonder positief ervaren, met een heel fijne samenwerking en een prachtig resultaat! Ook orgeladviseur Aart Bergwerff, die de eindkeuring verzorgt, was vol lof over ‘ons’ orgel en het unieke eindresultaat. De aanwezige belangstellenden kregen van hem uitleg over de geschiedenis van orgelbouwer Bätz-Witte. Samen met Jaap Hooghwerff verzorgde hij een klankdemonstratie van de diverse- en nieuwe orgelstemmen. Er was een klein koor dat zong volgens de 19e eeuw met voorzanger, volgens de 20e eeuw met orgeltrapper en volgens de 21e eeuw met het gerestaureerde orgel.

De ochtend werd afgesloten met een improvisatie van Psalm 138 die prachtig overliep naar Psalm 150 waarbij het orgel volledig open ging en in haar volle breedte werd bespeeld. Met recht klonk:

‘Looft God looft Zijn Naam alom,

Looft Hem in Zijn heiligdom…

Laat zich ‘t orgel overal…..    

….. tot des Heeren glorie paren’

Deze week zullen nog wat afrondende werkzaamheden plaats vinden. Ook het stemmen/bijstellen van de nieuwe orgelstemmen zullen afgerond worden. Op Eerste kerstdag, zal dan het orgel weer officieel in de eredienst gebruikt gaan worden.

Van de overdracht is een video gemaakt die, waarschijnlijk in de Kerstweek, online komt.

Ook de ‘glossy’ is dan verschenen en te koop.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

 

Jeugdrubriek

Kerstviering Zondagsschool

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al flink geoefend en het belooft een prachtig feest te worden. Dit keer zullen we in de Oude kerk alleen met de kinderen zijn. Maar u kunt allemaal thuis meekijken via de livestream die wordt uitgezonden op kanaal 1. Alle kinderen zijn op zaterdag 26 december vanaf 9.40 uur hartelijk welkom.

U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rek.nr: NL65 RABO 0373 7196 12 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v. gift kerstfeest 2020.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gift.

Wij hopen dat we allemaal, in de kerk of via de livestream een heel mooi en gezegend Kerstfeest mogen hebben.

N.B.

Omdat deze week weer nieuwe maatregelen zijn bijgekomen, moeten wij helaas de kerstfeestviering zoals hij bedoeld was annuleren. A.s. zondag hoeven de kinderen daarom niet naar de Oude kerk te komen om te oefenen. Wij hopen wel een kerstviering in een kleinere versie voor iedereen op te nemen. U kunt op tweede kerstdag vanaf 10.00 uur het kerstfeest met ons meevieren. Het zal dan de hele tweede kerstdag te zien zijn op de website van de kerk, via kanaal één. Aan het eind van de dag zal het dan verwijderd worden. We hopen dat u zo toch met de kinderen een gezegende kerstfeestviering zult hebben.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Muzikale uitzending ‘Op weg naar Kerst’
Woensdagavond 23 december kunt u weer luisteren naar een muzikale uitzending, georganiseerd vanuit onze wijk. Er wordt gemusiceerd, gezongen, een gedicht voorgedragen en het kerstevangelie wordt voorgelezen. Verschillende gemeenteleden hebben hieraan meegewerkt. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die voor én achter de schermen hun medewerking hebben verleend. Om 19.30 uur zal ‘Op weg naar Kerst’ worden uitgezonden via de kerkradio en het Youtube-kanaal van de Nieuwe Kerk.

 

Giften
Br. K. Ruitenberg ontving 2 x € 50,- voor de kerk. Voor de stichting Interlakes ontving hij vijf keer een gift van € 20,- een gift van € 10,- en een gift van € 5,-. Br. H.W.G. Kant ontving een gift van € 10,- , van € 20,- en één van € 50,-. Deze giften zijn bestemd voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

 

Gelezen
‘Het gaat er om dat wij bidden in ootmoed, geest en waarheid, ernst en ijver, gedurig en in geloof.’

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

 

Tenslotte
In de avonddienst wil ik met u verder lezen in de Heidelbergse Catechismus. Zondag 30 is aan de beurt. Opnieuw gaat het daarin over het Heilig Avondmaal. Het is mooi dat we, zo kort nadat we het Heilig Avondmaal gevierd hebben, in deze leerdienst stil mogen staan bij de betekenis van het Avondmaal. Centraal staat de vraag: Voor wie is

het Avondmaal ingesteld? We lezen daarbij uit 1 Korinthe 11: 17-34. Laten wij bidden om een zegenrijke dienst voor onszelf en anderen!

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Wees mij genadig, Heere, want angst benauwt mij;…Maar ík vertrouw op U, Heere. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 10a en 15)

 

Kerstfeest in de kerk
Eerste Kerstdag willen we de geboorte van onze Heiland en Zaligmaker gedenken. Ieder jaar weer een bijzonder moment, om met vreugde bij stil te staan. Hij kwam als een klein kind naar deze aarde, waarbij het Hem niet te min was om in een voerbak gelegd te worden, om uiteindelijk als een vervloekte te sterven aan een kruishout. Zo nam Hij de schuld van de hele wereld op zich en baande Hij ook de weg voor ons naar God de Vader. De morgendienst in De Parel op deze Eerste Kerstdag begint niet om 10.45 uur, maar om 10.00 uur. Neemt u daar goede nota van? Aan deze dienst wordt medewerking verleend door een kinderkoor o.l.v. Marjolein de Haas. Er hebben zich 26 kinderen voor dit koor opgegeven. We kijken uit naar de blijde boodschap op die dag.

 

Verkiezingen
Met dankbaarheid kunnen we meedelen dat broeder Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR, zijn verkiezing tot het ambt van ouderling heeft aangenomen. De Heere heeft onze gebeden verhoord. Soli Deo Gloria! De kerkenraad is nu weer voltallig, alle vacatures zijn vervuld. De bevestigingsdienst zal tijdens de morgendienst van zondag 27 december a.s. zijn, waarbij ook de bevestiging van broeder Arie de Wit als diaken zal plaatsvinden. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg.

 

Reserveringen
Eerste Kerstdag zijn beide zalen in De Parel beschikbaar voor de dienst. Dit betekent dat we dit keer graag een mix zien van gezinnen die kinderen hebben op de basisschool en overige gemeenteleden.

 

Pareldiensten
Zondagavond 20 december zal de jaarlijkse Kerstpraisedienst worden gehouden.

Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot br. Maarten de Bruin en het thema is ‘Laat het feest zijn in de huizen’. De band Quest verzorgt de muzikale invulling.

Door de extra dienst op Eerste Kerstdag verspringt het rooster waardoor er op zondagavond 27 december opnieuw een Pareldienst gehouden zal worden.

Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal dan spelen.

De keer erna zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgd de muziek.

We zijn super blij met onze muzikale gemeenteleden die in deze intensieve tijd hun bijdrage leveren in alle diensten. Deze invulling van de diensten staat in elk geval gepland tot zomer 2021. Laten we bidden voor de gezondheid van de muzikanten, technici en de voorgangers. Het is namelijk toch elke week weer spannend of iedereen in goede gezondheid mee kan doen.

We hebben nu standaard beide zalen in gebruik en dat functioneert technisch prima, waardoor we naast het team totaal 60 personen mogen toelaten. Reserveren voor de diensten kan op de gebruikelijke manier via de website.

de Commissie Pareldiensten

 

Citaat
‘Als u van uw kinderen houdt, draag ik u op om de zaaitijd voor het gebedsleven niet ongebruikt voorbij te laten gaan.’

J.C. Ryle (1816-1900)

 

Bidden en danken
We bidden voor de gemeenten die te lijden hebben onder de kerkverlating. Soms zelfs met sluiting van kerken en gebouwen. Wilt u bidden dat alle initiatieven om de mensen via de digitale weg te bereiken zegenrijk mogen zijn.

Pastor Adane dient een lokale kerk in het oosten van Ethiopië. De meeste kerkleden zijn mensen met een moslimachtergrond. Ze worden vaak lastiggevallen door de moslimgemeenschap. Adane voelt zich overweldigd door alle tegenwerking. Toch wil hij blijven vertrouwen op de Here God. Bid voor hem. (Gebedskalender Open Doors)

De pandemie heeft een domino-effect op veel mensen en kerken in Centraal-Azië. Er is gebrek aan medische zorg en de armoede, werkloosheid en huiselijk geweld zijn toegenomen. Voorgangers staan onder grote druk en ook de geestelijke nood is groot. Bid voor volharding, bescherming en gezondheid. (Gebedskalender GZB)

 

Tenslotte
We wensen u en jullie op de vierde en tevens laatste adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Verbonden gemeente zijn
Juist in deze tijden zoeken we op allerlei manieren de verbinding, ook voor jongeren: we verwijzen graag naar het bericht onder ‘Jeugdrubriek’, voor de komende Rejoicemiddagen.

 

Gelezen/gehoord
‘De wereld verlangt naar een coronavaccin. Laten wij toch bovenal verlangen naar Hem.’

 

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Geachte gemeente,
Inmiddels ben ik alweer zeven weken terug uit Kaapstad, na mijn 18 maanden lange opname in kliniek Imani. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op deze maanden en mag ik zeggen dat de behandeling een succes is geweest. Echter blijft het een dagelijks gevecht tegen deze mentale ziekte, die ook wel als verslaving wordt erkend/ behandeld. Maar door al die maanden heen en nog steeds elke dag heb ik zoveel baat gehad bij alle gebeden, alle kaartjes, bezoekjes en steun! Zoals de dominee zondag zei: ‘We mogen het samen doen, naar elkaar omzien!’. Soms lijkt God dan op afstand, maar Hij is het niet. Ik heb mogen ervaren dat door dit hele proces God dichterbij is dan ooit en dat wat God beloofd waar is: “Ik zal u nooit begeven en nooit verlaten!”

Gemeente, ik kan niet in woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben. Hij heeft mij elke dag bijgestaan, gezegend en alle kracht gegeven die ik nodig had en heb. Elke dag zag ik Zijn trouw en zorg. Ook naar u toe gemeente kan ik niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor al uw kaarten, gebeden, (financiële) steun en steun voor mijn familie. Opnieuw hartelijk bedankt daarvoor.

Gods zegen voor u. Hartelijke groet,

Mariëtta Bellaard

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 december 2020
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Maandag 21 december
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 december 2020, vierde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 13 december
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Kinderoppas
Geralda Honcoop, Natasja Groeneveld, Franci van den Boogaard (reserve)

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Evangelisatiecommissie
3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94 RABO 0325 0605 92
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59 RABO 0325 0181 54
Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Lofzang van Maria: 3
avonddienst: Lofzang van Zacharias: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A. Floor, Barendrecht
                   Weerklank 137: 1, 4

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. Schipaanboord, Rotterdam (groep B1)
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2) – HC 29

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
                   Weerklank 123: 1, 2, 3
18.00 uur wijk 2, Noord, br. M. de Bruin, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doeleinden
                            2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
                         2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Nieuwe Kerk:
09.30 uur: Judith Meerkerk, Marnix Molendijk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.