Kerkblad 76-8

Verootmoediging

“De offers voor God zijn een verbroken geest; Een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”  (Psalm 51: 19b)

____________________________________________________

Ouderen onder ons, die vertrouwd zijn met de Statenvertaling zullen dit woord wel kennen maar de jongeren waarschijnlijk wat minder. Ook in de prediking wordt de term verootmoediging minder gebruikt dan voorheen. In de Herziene Statenvertaling komt het weinig voor. In allerlei vertalingen wordt, zich verootmoedigen, vaak omschreven als zich vernederen voor God, verbrijzeld zijn van hart, vasten en geween, evenals het dragen van een rouwgewaad (‘in zak en as’).

Het woord verootmoedigen is afgeleid van ootmoed en dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Wat dat inhoud weten we allemaal. Ootmoed houdt dus in dat je jezelf juist klein acht voor God. Dat je fout bent geweest t.o.v. van Hem of je naaste. Het heeft te maken met schuldbelijdenis en berouw en de erkenning van Gods recht op je leven.

Als je in de Bijbel nagaat wie zich voor God verootmoedigen kom je dit vaak tegen bij mensen die zich op een bepaald moment diep bewust zijn van hun zonden en tekorten.

David brengt in een aantal Psalmen zijn verootmoediging onder woorden, de meest bekende is wel Psalm 51. Ook van Job lezen we dat hij zich voor God verootmoedigt. Zelfs Achab, de meest goddeloze koning van Israël, vernederde zich op een kritiek moment voor God. Een soortgelijke reactie lezen we van koning Manasse nadat hij tot inkeer is gekomen.

De gevolgen van verootmoediging zijn per persoon verschillend, daarvan is voor ons het nodige te leren. Mensen die God persoonlijk kennen, zoals David, zijn zich er bij hun verootmoediging van bewust dat God hen genadig wil zijn. Zij geloven dat Hij hun omstandigheden ten goede wil veranderen en durven dat ook te vragen in hun gebed.

Als we echter letten op de verootmoediging van Achab, blijkt dat Hij daar toe komt als gevolg van het oordeel wat Elia hem aanzegt. Misschien wil hij dat ontlopen maar hij gaat gewoon op de oude voet door met afgoderij. Ondanks dat, reageert God toch op zijn vernedering, door het oordeel voor hem persoonlijk uit te stellen. Koning Manasse maakte het zo erg met de afgoderij, dat God hem voor straf als gevangene naar Babel liet brengen. Daar komt hij tot bekering en vernedert hij zich diep voor de Heere. Ook voor hem is God genadig, Hij brengt hem terug in Jeruzalem en daar gaat Manasse, de afgoderij die hij eerst had bevorderd, nu uitroeien. Hij begrijpt dat verootmoediging voor God, niet alleen bij woorden moet blijven. Echte verootmoediging moet leiden tot bekering, die tot uiting komt in je levenswijze. Daartoe hebben profeten en apostelen dikwijls opgeroepen.

Bij het lezen van de Bijbel kan het voor iemand duidelijk worden dat zijn of haar manier van leven niet overeenkomt met wat God van hen vraagt. Dat zien bijvoorbeeld bij koning Josia. Nadat hij opdracht had gegeven om de tempel te restaureren, wordt daar het oude wetboek gevonden, waarschijnlijk Deuteronomium.

Als dat aan Josia wordt voorgelezen, realiseert hij zich, hoever hij en het volk zijn afgedwaald van Gods goede geboden. Ook hij verootmoedigt zich voor de Heere en zorgt daarna voor een totale ommekeer van het godsdienstige leven in Juda. Alles wat met de afgoden te maken had laat hij opruimen. Dan vernieuwt hij het verbond met God en het volk en viert met hen het Pascha.

Het merkwaardige bij deze voorbeelden is, dat we bij deze mensen die zich voor God verootmoedigen, niets lezen over het brengen van offers. God had die wel voorgeschreven, als men schuldig was. David is er in Psalm 51 al van overtuigd dat oprechte verootmoediging voor God belangrijker is dan offer (zie boven).

Ook wij als nieuwtestamentisch gelovigen kunnen onze zonden niet afdoen met het idee, ‘Jezus is het offer voor onze zonden, dus dat zit wel goed’. Als we het daarbij laten zonder onze zonden te belijden, is dat niet de weg die de apostelen ons wijzen. Op verschillende plaatsen in de nieuwtestamentische brieven worden we vermaand om ons bewust te zijn van onze zonden en die voor God te belijden (o.a. 1 Johannes 1: 9). Natuurlijk mogen dan ook een beroep op het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. Verootmoediging blijft ook voor overtuigde gelovigen een geestelijke noodzaak.

         Heer, ik kom tot U,

         Hoor naar mijn gebed

         Vergeef mijn zonden nu

         en reinig mijn hart.         Op Toonhoogte 243: 1

P. den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. De hulp wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Gemeente in coronatijd

De commissie die zich buigt over de mogelijkheden met betrekking tot de diensten in Oude Kerk in deze Corona tijd is voornemens het gebruiksplan aan te passen per 30 augustus aanstaande. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Aantal bezoekers per dienst

Het aantal bezoekers per dienst  zal in de Oude Kerk worden verhoogd van 140 naar 200 per dienst. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de galerijen.

Kinderoppas

Ook zal per 30 augustus de kinderoppas weer gaan opstarten. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen afgeven in de jeugdzaal via de achteringang aan het  Kerkplein en ze daar later ook weer afhalen. De overige bezoekers wordt gevraagd gebruik te gaan maken van de zijingang aan de Kerkwegzijde. De B oppas zal voorlopig nog niet verzorgd gaan worden in de Oude Kerk.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Op 13 september hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, daaraan voorafgaand wordt op donderdag 10 september de bezinningsavond gehouden die te reserveren is onder de diensten van Wijk Zuid. Deze bezinningsavond zal worden gehouden in de Oude Kerk.

Reserveringen

Zoals eerder aangegeven, worden er vanaf 1 september in de wijken 2-Noord en 3-Zuid meer diensten georganiseerd, zowel in de Oude Kerk als in De Parel. Daarom zullen er voortaan op de site nog maar twee diensten van elke wijk worden getoond om te reserveren. Het blijft zo dat alleen de diensten van de eigen wijk kunnen worden geboekt.

Zingen

Het college van kerkrentmeesters heeft opdracht gegeven te onderzoeken of het mogelijk is te zingen in de verschillende gebouwen die gebruikt worden door onze gemeente. Als eerste is onderzocht wat de mogelijkheden in de Oude Kerk zijn. Nader onderzoek naar de Nieuwe Kerk en De Parel zal de komende weken plaatsvinden.

Tot slot

Het aangepaste gebruiksplan voor zowel de Oude Kerk als De Parel zijn te vinden op de website.

We zijn verheugd en dankbaar dat we binnen de richtlijnen van het RIVM en de PKN toch op deze manier meer vorm kunnen geven aan de oorspronkelijke erediensten.

Doopvont en avondmaalstel

Door de Algemene Kerkenraad is besloten om in de Oude en Nieuwe Kerk de mogelijkheid te bieden om permanent het doopvont en eventueel ook het avondmaalstel te plaatsen in het liturgisch centrum. De kerkrentmeesters hebben hiervoor replica doopschalen aangeschaft, zodat deze permanent kunnen blijven staan. Bij een doopbediening zullen de originele doopschalen worden gebruikt. De verdere uitwerking hiervan wordt door de wijkkerkenraden ingevuld en op korte termijn zal er hiervan e.e.a. zichtbaar zijn.

 Gebruik emailadressen @hghg.nl

Recent is de automatisering van de gemeente overgegaan naar Office 365. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen in het kader van de privacyregelgeving en toekomstige ontwikkelingen. In eerste instantie heeft dit gevolgen voor alle gebruikers van @hghg.nl emailadressen. Een ieder is hierover persoonlijk geïnformeerd. Iedereen die contacten onderhoudt via deze adressen wordt dringend verzocht geen privémailadressen van ambtsdragers of medewer-kers te gebruiken, maar de adressen te gebruiken zoals die staan vermeld op de website www.hghg.nl/informatie. Voor verdere informatie kunt u tevens de genoemde website raadplegen.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed

Zaterdag 5 september willen we de jeugdzaal van de Oude Kerk weer open stellen voor een uur van gebed. Sinds maart jl. hebben we dit maandelijks gebedsuur moeten missen terwijl juist het gebed zo belangrijk is.

In De Waarheidsvriend van de afgelopen weken konden we lezen hoe belangrijk gebedsbijeenkomsten voor de gemeente zijn. Daarom roepen we jongeren en ouderen op om mee te doen. We beginnen om 19.00 uur en zullen de vereiste maatregelen van ontsmetten en voldoende afstand houden in acht nemen. Ook gebedspunten kun-nen weer worden aangereikt. Dat kan door te mailen naar: pille.cihg@solconmail.nl. Bellen kan ook: 0184-61 40 67.

Geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen:  doorgeven alsjeblieft!

Alle planning in deze tijd is onder voorbehoud, meer dan we ooit tevoren beseften. Inmiddels is door een aantal belanghebbenden gereageerd. Mocht dat voor uw club, vereniging, commissie, kerkenraad e.d. nog niet zijn gebeurd, dan hierbij het vriendelijke verzoek dat alsnog te doen!

De opgave wordt in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.

Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan ook snel door zodat dit zo veel mogelijk aangepast kan worden. Geef hierbij aan wie organiseert, waar, wat, welke datum/data en op welke tijd(en), en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 30 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouder-initiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komen de verschillende logees regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken zij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar doen ze allerlei activiteiten zoals helpen met koken etc. Ook voor hun ouders/verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark mogen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk en de zorg die verleent wordt aan mensen met een beperking meenemen in uw gebed?

College van kerkrentmeesters

 We kunnen melden dat het revalideren voorspoedig verloopt. Mw. Witte maakt het goed!

De restauratie verloopt volgens plan. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het terugplaatsen van de eerste onderdelen; de windladen, magazijnbalg en schepbalgen. Daarna volgt al het pijpwerk en zal gestart worden met het intoneren van alle registers. Dan zal blijken of mw. Witte weer voldoende longinhoud heeft en weer haar heldere en zuivere stem kan laten horen.

Ze zal verrast zijn dat haar thuisfront een behoorlijke opknapbeurt heeft ondergaan. Het bruine schrootjes plafond van de orgelgalerij is vervangen door een strak, wit plafond met nieuwe dimbare spots. Verder zal er voor haar nog een nieuw tapijt worden gelegd…

Ook zal ze blij zijn voortaan gezelschap te hebben van het videoteam dat definitief naast het orgel gestationeerd is. Een stukje mantelzorg op haar leeftijd zullen we maar zeggen.

 Het benodigde bedrag voor de restauratie is intussen ontvangen. Het CvK en de Orgelcommissie zijn daarvoor erg blij en dankbaar. Dank zij uw vrijgevigheid en betrokkenheid is de restauratie volledig mogelijk gemaakt.

Het muziekgezelschap Vox Humana, bestaande uit o.a. een aantal leden van onze gemeente, wil op 12 september een uitvoering geven. Zij willen de opbrengst bestemmen voor de orgelrestauratie (denk aan kosten voor de ingebruikname, uit brengen van een ‘glossy’ e.d. of toekomstig onderhoudspotje). In verband met de geldende coronamaatregelen zijn we nog aan het afstemmen wat wel en niet kan. We houden u hiervan op de hoogte. Als voorproefje heeft Vox Humana wat stukken opgenomen welke te beluisteren zijn via kanaal 1 van HGHG en ook via link op hghg.nl/orgel.

college van Kerkrentmeesters en de Orgelcommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Doopdienst

Zondagmorgen 23 augustus werd de Heilige Doop bediend aan Pieter Jacob Cornelis (Daniël) den Haan, zoon van Peter en Nikki den Haan, . Als persoonlijke tekst kreeg hij Jesaja 55: 6 mee. In de dienst luisterden we naar de geschiedenis uit Daniël 1, onder het thema: de keus van Daniël.

Pastoraat

Laten we in onze gebeden denken aan die gemeenteleden die worstelen met depressie of psychische klachten. Ook voor hen die hen lief zijn is dat niet eenvoudig. De Heere geve hen van dag tot dag Zijn ondersteuning. ‘Troost allen die in nood en smart, tot U verheffen ’t angstig hart’. (Morgenzang: 7)

 Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de zending en € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik voor de kerk € 50,- Vriendelijk bedankt!

Gelezen (n.a.v. Daniël 1)

‘Daniël was geliefd bij de overste van de kamerlingen, zoals Jozef geliefd was bij de gevangenbewaarder. Daniël volharde nog altijd in zijn godsdienst. Zij mochten zijn naam dan wel veranderd hebben, maar zijn aard veranderen konden zij niet. Hoe zij hem ook wilden noemen, hij behield toch de geest van een Israëliet.’ Mattew Henry (1662-1714)

Tenslotte

We kijken als gezin fijn terug op een ontspannen vakantie in Hoge Hexel. Dank aan hen die het werk in de gemeente intussen door lieten gaan! Vorige week was ik een middag aanwezig bij de studieweek voor theologiestudenten. Ieder jaar organiseert de Gereformeerde Bond een studieweek waarin theologiestudenten toegerust worden in de gereformeerde theologie. Dit jaar was het thema: Verzoening. Die middag hield prof. dr. M.J. Kater een lezing over het belangrijke thema: ‘Verzoening in de prediking’ . Geweldig bemoedigend vond ik het om te zien dat er ook weer een nieuwe groep studenten is die zich voorbereidt op het ambt van predikant. De Heere gaat door met Zijn werk! Laat ons gebed ook zijn of de Heere onder ons jonge mensen wil roepen tot Zijn dienst. Om bezig te zijn als dominee of in het werk van zending en evangelisatie of waar ook in Zijn koninkrijk! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,                                       

ds. W.J. Westland

Bijwonen kerkdiensten zondag 30 augustus:

Morgendienst: Groep A uitgenodigd

Avonddienst:   Groep B uitgenodigd

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Voor alle zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe.

En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8.)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 30 augustus zal de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente:

Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Beroepingswerk

Zondagmorgen 23 augustus is een hoorcommissie op pad geweest, om formeel een predikant te ‘horen’. Maandag 31 augustus zal in een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad verslag worden gedaan van de bevindingen en een beslissing genomen worden of er een beroep kan volgen. We houden u op de hoogte.

Als kerkenraad verlangen we sterk naar een nieuwe predikant, die de herdersstaf van onze wijkgemeente weer op kan nemen. We zien dit als een zaak van gebed. Bidt u met ons mee?

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer te kunnen hervatten.

Kerkdiensten

Voor de wijzigingen met betrekking tot de kerkdiensten in De Parel en de Oude kerk en voor beide wijken gelden, verwijzen wij u naar de Algemene Berichten.

Graag zien we jonge gezinnen ook weer in de kerk. Daarom zal er in de morgendiensten weer kinderoppas zijn voor de jongste groep. Dat is ook mogelijk in De Parel.

In De Parel zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Maar gezinnen mogen bij elkaar zitten en juist als zij ook de morgendiensten in De Parel bezoeken, kunnen we de beschikbare zitplaatsen daar optimaal benutten. Daarom zullen de morgendiensten die we vanaf 6 september in De Parel gaan beleggen speciaal voor gezinnen zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze gezinnen hebben voorrang bij het inschrijven. Wij verzoeken hen, uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondag, in te schrijven. De overige gemeenteleden kunnen dan, voor zover er nog plaats is, op de zaterdag voor de betreffende zondag tot 18.00 uur inschrijven.

De eerste avonddienst in De Parel is zondagavond 30 augustus. Voor deze dienst zijn speciaal onze 16+ jongeren uitgenodigd.

Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en in het vervolg kan alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Tot en met zaterdag 29 augustus 18.00 uur kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 30 augustus. Dit betreft de doopdienst van zondagmorgen in de Oude Kerk en indien er nog plaats is, voor de Pareldienst van 18.00 uur.

Vanaf zaterdagavond 29 aug. kan worden ingeschreven voor de diensten van zondag 6 september. De avonddienst in de Oude Kerk is voor alle gemeenteleden. De morgendienst in De Parel is dus in eerste instantie bestemd voor gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden hiervoor zaterdag 5 september t/m 18.00 uur inschrijven.

Citaat

Als er veel verborgen omgang met God is, zal uw ziel opbloeien zoals het gras na een regenbui; wanneer er weinig omgang is, staat alles stil, u zult uw ziel nauwelijks in leven kunnen houden. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraagt van de beroepingscommissie en de kerkenraad.

Bid voor de medewerkers van Open Doors die in het veld werken voor de vervolgde kerk. Zij staan vaak onder grote druk, hun werk is gevaarlijk en ze voelen zich soms eenzaam en onzeker. (Gebedskalender Open Doors)

Musalaha is een organisatie in Israël die zich inzet voor verzoening tussen Joden en Palestijnen met diverse etnische en religieuze achtergronden. Zij baseren zich daarbij op Bijbelse principes van verzoening. Bid dat door de jongerenweekenden die ze organiseren er meer weder-zijds begrip komt en dat deelnemers in de toekomst willen bijdragen aan vrede in het land. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of tijdens het thuis, via de techniek, meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Broeder de A. Hek ontving tijdens het huisbezoek een bedrag van € 20,- voor de eredienst

Gelezen

Als u nog (vakantie) tijd overhebt breng een deel daarvan dan door op uw knieën.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 31 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Varia

Open Monumentendag in de Trinitatiskapel

Zaterdagmiddag 12 september 2020 wordt een instrumentaal concert gegeven in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist en pianist Johan den Hoedt, en dwarsfluitiste Jeanette Jelier-den Hoedt. Jeanette en Johan hebben veel affiniteit met kamermuziek. Ze concerteren als muzikaal broer en zus duo regelmatig met elkaar. Johan woont ook sinds zomer 2016 in Dordrecht. Hij is verbonden als organist aan de Hervormde gemeente ‘De Wijnstok’ te Dubbeldam. Zijn opleiding heeft hij gevolgd bij de legendarische organist Arie J. Keijzer aan het Rotterdam Conservatorium. Op dit moment studeert Johan orgel bij Cor Ardesch. Hij is veelvuldig actief als concertorganist en begeleider van koren en artiesten.

Jeanette Jelier-den Hoedt studeerde dwarsfluit bij diverse docenten. Ze speelt regelmatig bij koren en treedt ook als duo op met haar broer Johan den Hoedt. Ook maakte ze twee cd ‘s met haar broer.

De akoestisch mooie ruimte is uitermate geschikt voor instrumentale muziek en u kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici op dwarsfluit orgel en piano. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. De kerk is ook goed per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten. Voor meer info:www.johandenhoedt-musicus.nl U kunt zich aanmelden via Johan Bregman 06 45 15 21 91 of per email via caroladenhoedt@gmail.com. Van harte welkom!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt  Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 30 augustus 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

Morgendienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Avonddienst: groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 Kinderoppas: Anita Alblas, Daniëlle Bikker en

Meta Klop (reserve)

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66: 10

avonddienst: Psalm 8: 1

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, W.C. Meeuwse, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. A. de Rover, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Ark

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel:           1. Eredienst

                        2. De Parel

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte