Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen

“Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van huis. Het stille verborgen verdriet met tranen, die voor anderen niet zichtbaar zijn.

Geen wonder, dat we de tranen in de Bijbel tegenkomen, van het begin tot het eind. Adam en Eva verloren hun zoon Abel. Jacob zag zich al in het graf, toen hij dacht, dat Jozef dood was. David beweende Absalom. En de Heere Jezus was in tranen bij het graf van Lazarus.

In Psalm 56 wordt óók over tranen gesproken. David is hier aan het woord. Wat is zijn nood? Niet dat hij een verlies heeft geleden of een diepe teleurstelling moest verwerken. Zijn tranen hebben alles te maken met zijn leven met God.

Er zijn namelijk ‘bestrijders’. Bestrijders: die gaan niet met David in gesprek, om hem ergens van te overtuigen, maar die bestoken hem met hun pijlen. Ze willen David van God aftrekken. Dat doen ze, door Hem verdacht te maken. Die bestrijders zijn de Filistijnen in levenden lijve, maar daarachter ontwaren we de duistere macht van de boze.

Intussen beseffen we: ten diepste lag de schuld bij David zelf. In een vlaag van moedeloosheid was hij naar de Filistijnen gegaan, om daar veilig te zijn voor Saul. Maar daardoor kwam hij in een spiraal van geweld en leugens terecht. Pas in Ziklag, als de dood dreigt, vindt hij de Heere terug. Een wonder van Zijn genade!

En nu zit David te huilen. Zoals later ook Petrus, toen deze de Heiland had verloochend. Dat zijn geen tranen van wanhoop, maar tranen van schuld en hoop tegelijk.

Misschien leest u dit en weet u van dat verlangen naar de Heere, maar ook van tijden, waarin Hij zo ver weg lijkt te zijn. Dan zijn er -soms diep in het hart- de tranen van heimwee naar God. En dan die bestrijdingen van de boze: je hebt geen heil bij God!

Als dat laatste wáár zou zijn, zou het er wanhopig voorstaan. Laten we daarom maar naar David gaan luisteren: “Doe mijn tranen in Uw kruik!” Als we niets weten van de gewoonten in de Bijbelse tijd, vinden we dat ongetwijfeld een wat vreemde vraag. Het wordt ons duidelijk, als we bedenken, dat men een zogenaamd ‘tranenkruikje’ kende, om daarin tranen ‘te bewaren’.

Daarmee werd aangegeven, dat tranen kostbaar waren. Dure zalf werd eveneens in een kruikje bewaard. Dat tranenkruikje droeg men bij zich en daardoor kon de herinnering aan die tranen levend gehouden worden.

En nu blijkt de Héére zo’n kruikje te hebben! Daarin worden de tranen bewaard van allen, die in hun nood en strijd de toevlucht zochten bij God. Zijn onze tranen daar óók bij? Tranen over onze schuld bij God, tranen vanwege geestelijke verlatingen wellicht of ook door de bestrijdingen van de Boze?

In ‘de kruik’ van de Heere zijn ze veilig. Zij roepen Zijn ontferming op en Hij weet ervan, óók als ze in stilte geschreid worden. Hij bewaart de tranen over de zonde en als er dan eens een tijd komt, waarin de schuld niet beleefd wordt, kunnen die tranen in herinnering worden geroepen.

Hoe anders is het in deze wereld. Daar zijn de tranen zichtbaar door het brutale oog van de camera, die ‘nieuws’ wil doorgeven en sensatie wil oproepen. In deze wereld leeft de ongelovige, die straks verloren gaat en dan zoveel tranen van wroeging en wanhoop schreit, dat vele kruikjes die tranen niet kunnen bevatten.

Maar de tranen, die voortkomen uit schuldbesef en heimwee naar God, blijven hun waarde behouden. Ze roepen Gods ontferming op en daarom gaat Hij er zorgzaam mee om. De woorden van de tekst “Doe mijn tranen in Uw kruik” roepen het beeld op van tere liefde. We kunnen óók vertalen: ‘Leg mijn tranen neer’. Zoals een moeder haar pasgeboren kind zorgzaam in de wieg legt – of zoals het lichaam van iemand, die gestorven is, met zorg en teerheid in de kist gelegd wordt.

In Egypte werd -als iemand gestorven was- dat tranenkruikje méé begraven. Zo hoeft dat niet meer. Als we in de vrede van Christus heengaan, mogen de tranen op de aarde achterblijven. Het graf wordt dan immers geheiligd door de tranen van Christus, zodat het een doorgang kan zijn naar de plaats, waar geen tranen meer zullen zijn, maar waar vervuld wordt: ‘Hun blijdschap zal dan onbepaald, door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen!’

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we inmiddels van diverse kanten gegevens ontvangen, maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz.

We vernemen graag wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden. Indien van belang vermeldt dan ook de namen van contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet de beschrijving op de website aangepast worden, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl 

VOLLEYBALTOERNOOI – OPENINGSWEEKEND 2019

Ook dit jaar hebben wij tijdens het openingsweekend ons jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi. Omdat het telkens weer een enorm succes is, verwachten we ook dit jaar weer een ontzettend leuk, gezellig, maar ook competitief toernooi. Meedoen is belangrijker dan winnen. We kijken ook dit jaar weer uit naar teams van jong tot oud; u doet toch ook wel mee?

Wie mag zich dit jaar kampioen noemen? Als u zich nu opgeeft, zou de wisselbeker en de slagroomtaart zo maar naar uw team kunnen gaan. Graag opgeven met een team van minimaal 6 spelers. Opgeven kan via volleybal@hghg.nl. Heb je geen compleet team, maar wil je toch graag meedoen? Geef je dan ook gewoon op, dan maken we (hopelijk) alsnog een team voor je. Tot ziens op zaterdagmiddag 21 september a.s. om 13.45 uur in het Westpark.

Uur van gebed

Zaterdag 17 augustus is er weer ‘Uur van gebed’. Om 19.00 uur komen we dan samen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk om te bidden en danken. Voor een behouden terugkomst van gemeenteleden na vakantie; voor volharding van onze broeders en zusters in landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen uiten en gevaar lopen wanneer ze de Bijbel lezen. En we danken dat God wereldwijd zoveel mensen met het Evangelie bereikt en velen tot geloof komen in onze Heere Jezus Christus. Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 4 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collecten worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ‘Op weg met de ander’, een vereniging van en voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5: 41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto van ‘Op weg met de ander’: koester het kwetsbare. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze vereniging. Mogen we op uw bijdrage rekenen, maar vooral ook op uw gebed?

Diaconale collecte zondag 11 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken alle bewoners samen met elkaar op. Zo is er elke zondagavond een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvangproject in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook met uw gebed?

Diaconale collecte zondag 18 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming.  Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Bakwagen voor Rostock

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de gekochte bakwagen voor het zendingsechtpaar Van Dijk gereed te maken. Diverse gemeenteleden hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken, en in samenwerking met autobedrijf Van Zessen is een bruikbaar en degelijk vervoers- en presentatiemiddel gereed gemaakt. Afgelopen zaterdag 20 juli hebben we de bakwagen overgedragen aan het zendingsechtpaar Van Dijk. De diaconie dankt alle betrokken gemeenteleden voor hun inzet en bijdrage, en wenst de familie Van Dijk Gods zegen toe in al het (zendings)werk wat zij mogen doen in ons buurland. Onderstaand bericht wilden zij graag met de gemeente delen:

‘Sinds najaar 2015 werken mijn vrouw Jorine en ik als zendingswerkers voor de GZB in Rostock. Samen met een lokale kerk zijn we bezig met het planten van een nieuwe kerk in een achterstandswijk. Dat is hard nodig. Rostock is een van de meest atheïstische plaatsen van Europa. Veel mensen weten niet wie Jezus is, wat een Bijbel is, wat er in de kerk gebeurt en hoe christen-zijn eruit ziet. Ook zijn mensen door de DDR-tijd wantrouwend en voorzichtig met nieuwe initiatieven en al helemaal met religie en kerk. Problemen zijn er helaas ook genoeg. We hebben de mensen in onze wijk Evershagen gevraagd wat we voor hen kunnen doen. Mensen vertelden dat het leven in Rostock erg anoniem is en ontmoeting ontbreekt. Daarom zijn we in 2017 een straatcafé gestart. Dat loopt goed. Werk op straat past bij de wijk. Tot voor kort deden we dit met een partytent, maar dat bleek vanwege het weer vaak problematisch. Met uw hulp is er een prachtige bakwagen/presentatiewagen gekocht. Jongeren in Hardinxveld hebben deze wagen omgebouwd naar onze wensen en afgelopen zaterdag 20 juli konden we hem ophalen. Dit biedt mogelijkheden om meer gemeenschap in de wijk te brengen en mensen in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Namens de pioniersplek Haltepunkt E in Rostock-Evershagen: geweldig bedankt! Prachtig om zo met elkaar als christenen (heel praktisch en concreet) te mogen bouwen aan het koninkrijk van onze God.’

Gerrit & Jorine van Dijk, GZB – Rostock

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Natuur in Israël (nieuwe serie)

24 oktober

Stichting SIMAV Molens

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Joodse feesten en gebruiken

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor jongere en oudere gemeenteleden die thuis verblijven en (ernstig) ziek zijn. Sommigen leven met spanningen en/of hebben zorgen over anderen, vanwege uitslagen of behandelingen. We leven met hen mee en wensen ieder de nabijheid van de Heere toe. Dat zij zich bemoedigd weten met de woorden uit Psalm 71: 20: “U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde.”

Gift

Ds. W.J. Westland ontving €20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving €10,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Tenslotte

In de vakantietijd nemen we (als dat mogelijk is) even afstand van de dagelijkse beslommeringen. Op zoek naar ontspanning en rust. Dit is, gezien de tijd waarin we leven, geen overbodige luxe. De maatschappij is gejaagd, het leven is gehaast en jachtig. Dit geeft vaak een onrustig gevoel. Het is dan ook goed om even afstand te nemen. Sommige zoeken een vakantiebestemming dicht bij huis, andere zoeken het wat verder weg. Naast de onrust die op ons afkomt vanuit de maatschappij, kan er ook onrust zijn over onze eeuwige bestemming. Want we zijn uiteindelijk allemaal reizigers, op weg naar de eeuwigheid. Deze onrust is niet te verhelpen door af een toe eens op vakantie te gaan. In Mattheüs 11: 28-30 horen we de Heere Jezus zeggen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Rust vinden in Christus geeft ware ontspanning! Zowel in vakantietijd als bij de dagelijkse beslommeringen. Allen nog een goede vakantietijd toegewenst.    

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus.

In deze dienst gaat ds. P. Vermaat uit Veenendaal voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 30,- bestemd voor de kerk en € 50,- bestemd voor de diaconie. Ouderling Gert-Jan Klop mocht € 20,- ontvangen voor de diaconie en ouderling Remko den Breejen € 20,- voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 11 augustus is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We bidden om een behouden thuiskomst voor allen die met vakantie zijn en een goede reis voor hen die nog weg gaan.

Noord-Koreaanse vrouwen die naar China vluchten, komen vaak in handen van mensenhandelaren die hen doorverkopen aan Chinese boeren. Open Doors probeert deze vrouwen te bereiken en het evangelie met hen te delen. Onlangs kwam een van hen tot geloof. Ze dankt de Here God: ‘Ik weet nog niet veel over U, maar mijn hart is gevuld met vreugde en verwondering.’ (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor het land Zimbabwe dat gebukt gaat onder een wankele politieke en economische situatie. Dit heeft grote gevolgen voor een groot deel van de bevolking. Bid voor vrede en gerechtigheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de vakantieperiode, hier in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen met gezondheidsklachten, die met eenzaamheid kampen of die tobben met (psychische) zwakte of vermoeidheid. Wat is er veel verdriet. We denken ook aan hen die dierbaren verloren, kortere of langere tijd geleden. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Die uitnodiging kan in het lijden troost geven. Die uitnodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten, Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en Hij leidt het zo, dat het altijd uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een envelop voor het verjaringsfonds, 2 giften van € 20,- en een gift van €10,- ter vrije bestemming. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

Het gaat niet om mijn visie op God, maar om Gods visie op mij. Het is niet zo belangrijk wat ik van iets vind, maar wat God ervan vindt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 8 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit

Vrijdag 9 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Hervormd Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 10 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 15 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 16 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 17 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Donderdag 22 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Geref. Hervormd Centrum

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

HGJB-Scholierenweekend

Van 18-21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Catechesemateriaal voor het nieuwe seizoen

De zomer breekt weer aan. Dat betekent dat al het materiaal om goede catechese te geven weer te bestellen is. Inclusief het nieuwste deel van Leer & Leef. Met dit laatste deel voor de bovenbouw is onze nieuwe catechesemethode compleet. Ga aan de slag met Leer & Leef voor 13 tot 17-jarigen. Of kies voor mentorcatechese met een compleet vernieuwd werkboek van Follow Me. Ook On Track, de methode voor basiscatechese voor 10 t/m 12-jarigen, is weer ruim op voorraad. Bestel op tijd, dan heeft u het materiaal binnen voor u van start gaat. Eerst kennismaken met de methodes? Ga naar www.hgjb.nl/catechese.

Vrijwilligers gezocht voor P-team HGJB-Kerstconferentie

De HGJB-Kerstconferentie (KC) is een vierdaagse conferentie die jaarlijks direct na kerst wordt georganiseerd. De bezoekers zijn jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Tijdens de conferentie staan de diensten en de groepsgesprekken centraal en daarnaast zijn er veel inhoudelijke, sportieve en ontspannende programmaonderdelen.
De KC wordt gedragen door vrijwilligers en daar zijn we bij de HGJB enorm blij mee. Voor het P(astorale)-team zijn we op zoek naar vrijwilligers. We denken hierbij aan iemand die:

 • 30+ is;
 • lid is van een PKN-gemeente;
 • hart heeft voor jongeren;
 • goed kan luisteren en graag in gesprek gaat over geloven en het leven;
 • beschikbaar is van 26 tot en met 30 december;
 • zich voor minimaal 3 jaar wil verbinden aan de HGJB.
 • Gaat dit over jou? Neem dan contact op met de HGJB via info@hgjb.nl.

Varia

Orgel/piano en panfluitklanten vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

U hoort zaterdagmiddag 3 augustus 2019 fraaie orgel/piano en panfluit klanken  Het concert wordt verzorgd door André Knevel, orgel en piano en Henske Bakker, panfluit als 8e concert in de Alisa van Dijk concertserie 2019. U hoort deze middag ook enkele improvisaties van André Knevel.

De organist André Knevel is geboren in Bussum. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel aangetrokken.

In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar verbonden aan verschillende christelijke scholen als muziek docent. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel heeft zijn orgelstudie voortgezet bij Dr. John Tuttle aan het Royal Conservatory in Toronto. Deze heeft André opgeleid voor het orgeldiploma B.

André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.

André staat bekend voor zijn improvisatie talent, en is voortreffelijk in het vertolken van “ de Grote Meesters”. Door zijn muzikale begaafdheid is André een begrip op de Europese en Noord-Amerikaanse orgelbank geworden. Ook schrijft hij muziek voor orgel. André heeft inmiddels een groot aantal cd’s op zijn naam staan.

Henske Bakker woont al jaren in Dordrecht en heeft haar opleiding genoten aan het Amsterdams Conservatorium bij Matthijs Koene. Naast een privé lespraktijk in Dordrecht is ze werkzaam aan de muziekschool in Krimpen aan den IJssel als vakdocente panfluit. Tevens geeft zij regelmatig concerten en workshops. Deze zomer verzorgt zij diverse landelijke concerten in samenwerking met Andre Knevel.

De Trinitatiskapel bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Achterom en Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets en vanuit Zwijndrecht met de pond te bereiken.

De aanvang van het concert is 15:30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Voor meer info zie www.henskebakker.nl en www.andreknevel.com.

Verdiepingsconferentie 14 september

De Verdiepingsconferentie organiseert 14 september de conferentie ‘God verstaan’. Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachten, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden? Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops.
Er is keuze uit de volgende vier workshops:

 • Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15
 • Wandelen met God – een stiltewandeling
 • Geestelijke strijd
 • Woorden van God – creatieve workshop.

Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek). Tijd: 10.00-17.00. Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen. Bij aanmelding bieden wij korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 4 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.D. van der Giessen, Krimpen aan de Ijssel

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur ds. G.C. Klok, Putten

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Monica Buijk, Loïs Veldman

Groep B: Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 135: 12

avonddienst: Psalm 124: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Christie Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 11 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren

18.00 uur ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Zilt

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Willemijn van Hof, Menthe van Houwelingen Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 1 

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

18.00 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. stichting Buitenhof

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Anne Breugem, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 18 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. A. Bloemendal, Ederveen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenzorg Nederland

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Lenny Egas, Rhode de Ruijter

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 123: 1

avonddienst: Psalm 111: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Tineke de Keizer, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43