Datum/Tijd Activiteit
08-08-2020
19:00 - 20:00
Gebedskring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
05-09-2020
19:00 - 20:00
Gebedskring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
10-09-2020
20:00
Bezinning H.A.
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
14-09-2020
20:00
Thema avond: Homoseksualiteit in de kerk
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
16-09-2020
19:30
Kerkbodecommissie
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
16-09-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-09-2020
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
24-09-2020
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
30-09-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
14-10-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
14-10-2020
20:00
Najaarsvergadering zondagsschool
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
22-10-2020
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
27-10-2020
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
28-10-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
29-10-2020
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
11-11-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-11-2020
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-11-2020
09:15
Vrouwenmorgen - Tanneke Dorgelo
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
25-11-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-11-2020
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-11-2020
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-12-2020
20:00
Bezinning H.A.
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
08-12-2020
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
09-12-2020
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
10-12-2020
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
15-12-2020
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas - Kerstviering
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-12-2020
16:00
Ontmoetingsavond 60+ - Kerstviering en broodmaaltijd
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
05-01-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
06-01-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
14-01-2021
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-01-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging - Jaarvergadering
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
21-01-2021
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-01-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-02-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
16-02-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-02-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-02-2021
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-02-2021
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
02-03-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-03-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-03-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-03-2021
19:00
Ontmoetingsavond 60+
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
23-03-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
25-03-2021
20:00 - 22:00
Bijbelstudiekring Wijk Zuid
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
30-03-2021
09:15 - 11:15
Vrouwenbijbelkring Dorcas - Paasviering
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
31-03-2021
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland