Nieuwsbericht Coronamaatregelen AK – 2 december 2021

Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Gemeente in coronatijd
De overheid heeft voor de periode van 3 weken een avond-lock-down afgekondigd. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen waardoor de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Na 17.00 uur ligt het dagelijks leven grotendeels stil en is nagenoeg alles gesloten. In navolging van de dringende oproep van de overheid aan de kerken en de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Kerkdiensten
Voor het houden van kerkdiensten na 17.00 uur is het advies tweeledig. Enerzijds wordt geadviseerd deze diensten alleen digitaal te houden en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden de aanvangstijd te vervroegen. De eerste optie sluit het meest aan bij de doelstelling om het aantal contactmomenten te verminderen, terwijl de tweede optie het meest rechtdoet aan de samenkomst van de gemeente. Daarbij komt dat het digitaal “bijwonen” van de diensten niet alleen aan een vaste tijd is gebonden. Met ingang van zondag 5 december is het volgende afgesproken:
– Elke zondag zijn er morgendiensten in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en De Parel om 09.30 uur.
– Elke zondag is er in de Nieuwe Kerk een middagdienst om 15.30 uur van wijk 1-oost. De avonddienst vervalt.
– Elke zondag vanaf 12 december is er in De Parel een middagdienst om 15.30 uur, afwisselend van wijk 2-Noord en 3-Zuid. De avonddienst vervalt. (Om technische redenen is het niet mogelijk om de avonddienst van 5 december te vervroegen. Deze dienst wordt om 18.00 uur alleen online uitgezonden).
– Elke zondag is er in de Oude Kerk afwisselend een dienst om 15.30 uur en 18.00 uur. De dienst om 15.30 uur is toegankelijk voor gemeenteleden, de dienst van 18.00 uur wordt alleen digitaal uitgezonden.
– Het aanmelden voor de diensten van 09.30 uur en 15.30 uur in de Oude Kerk en De Parel blijft ongewijzigd via meevieren.nl. (zie hieronder)
– Voorlopig geldt deze indeling tot en met zondag 19 december 2021. Indien noodzakelijk wordt dit langer doorgezet.
Voor de middagdiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Na zaterdag 12.00 uur kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. Dit zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheid actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.
Catechese en zondagsschool
Voor de catechisaties geldt dat deze in principe doorgang kunnen vinden, ook na 17.00 uur. Hierbij moet dan wel aan alle basismaatregelen worden voldaan. Dit is niet voor elke groep mogelijk en als de leiding besluit tot (digitale)alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.
De komende zondagen staan voor de zondagsschool in het teken van het oefenen voor het kerstfeest. In verband met de aangepaste aanvangstijden van de middagdiensten, zoekt de leiding naar mogelijkheden om dit op een ander tijdstip in te vullen.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 december 2021 alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur van het jeugdwerk, verenigingen, (wijk)Bijbelkringen en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook het samenkomen van huisbijbelkringen is, vanwege de beperking op het aantal gasten thuis, niet mogelijk. Het is niet de bedoeling om dit na 17.00 te verplaatsen naar De Parel, maar geadviseerd wordt om het in kleine omvang of digitaal te organiseren. De mogelijkheden die er zijn voor de kerngroepen worden door de jeugdambtsdragers gecommuniceerd.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK