Verenigingen en kringen

Er zijn heel veel verenigingen, clubs en (bijbel)kringen waar het Woord van God en onderling contact centraal staat. Het maakt niet uit hoe oud u bent, u kunt altijd aansluiten bij één van de onderstaande verenigingen en/of kringen. Heeft u vragen? Durft u niet goed ‘zomaar’ aan te sluiten? Wilt u meer informatie voordat u een vereniging of kring bezoekt? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging of kring.

Vrouwenbijbelkring

We komen op woensdagmorgen bij elkaar, zingen, doen voorbede, natuurlijk de Bijbelstudie en er is ook altijd iets lekkers bij de koffie. In de maand dat er Open Vrouwenmorgen is komen we niet bij elkaar. We ontmoeten je graag.

Vrouwenverenigingen

De avond wordt geopend met zang en gebed en daarna drinken we een kopje koffie of thee. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en er volgt een meditatie over het gelezen Bijbelgedeelte.

Mannenvereniging

De Mannenvereniging vergadert om de twee weken op woensdagavond. Door één van de leden wordt een inleiding verzorgd, die zij hebben gemaakt aan de hand van de Bijbelstudie uit de ‘Hervormde Vaan’.

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Voor iedereen die gewoon wil geloven en aan groei van zijn/haar geloof wil werken, maar tegelijk niet heel diep theologisch wil gaan denken.

Bijbelgesprekskring

Afwisselend bespreken we een boek uit het Oude en uit het Nieuwe Testa­ment. Dit seizoen willen we verder gaan met het bespreken van het Bijbelboek Hebreeën, we behandelen een aantal Psalmen en vanaf januari wordt de eerste brief aan Korinthe behandeld.

Thuiskringen

De vele thuiskringen komen we samen bij één van de kringleden thuis. Ze bespreken dan een Bijbelgedeelte of een bijbels thema, dat door één van de groepsleden is voorbereid, meestal aan de hand van een boekje. Naast de koffie en dergelijke behoort ook samenzang, soms met muzikale begeleiding, tot de vaste onderdelen van deze avonden.

Wijkbijbelkringen

De opzet van de kring is om aan de hand van een inleiding en uitleg een Bijbelboek te bestuderen. Het te bespreken gedeelte uit de Bijbel kan thuis worden voorbereid aan de hand van vragen die in de kerkbode zullen worden vermeld en tevoren worden gemaild.

Ontmoetingsavonden 60+

Voor iedereen in de leeftijd rond 60 jaar en ouder, maar ook voor alle alleenstaanden en alleengaanden organiseert de diaconie weer een zevental ontmoetingsavonden. Wij stellen ook de aanwezigheid van mensen die wat jonger zijn zeer op prijs.

Kiesvereniging

Op verantwoorde wijze draagt de Kerkelijke Kiesvereniging “Onze hulp is in de Naam des Heeren” bij aan de samenstelling van de verschillende kerkelijke bestuurscolleges van de Hervormde Gemeente van Giessendam en Neder-Hardinxveld.

Vanaf 4 t/m 12 jaar

Vanaf 10 jaar

Zondagsschool

Op de zondagsschool wordt verteld uit de Bijbel en zingen we liederen over de vertelling. Verderop  wordt hierover meer verteld. Op de zondagsschool zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar.

Catechesegroep ‘Luister Naar De Goede Herder’

Deze catechesegroep is voor mensen die door hun verstandelijke beperking de reguliere catechese  vanwege het niveau niet kunnen volgen. Met elkaar denken we op een begrijpelijke manier na over de verhalen uit de Bijbel

Catechisatie

We verdiepen we ons in de geloofsleer van de kerk. Om te kunnen geloven, moeten we immers de inhoud van het geloof kennen. Zonder kennis kan er van geloof en geestelijke groei geen sprake zijn. Hier komen ook ethische onderwerpen aan de orde.

Vanaf 6 t/m 15 jaar

Kinderclub Ithaï

Doelgroep: In de eerste helft van het seizoen zijn kinderen van groep 7 en 8 welkom op de kinderclub. Na de kerstvakantie gaat groep 8 naar de jongens- en meidenclub en komen nieuwe kinderen van groep 6 op de kinderclub.

Buurtclub de Vlieger

Voor kinderen van 5-11 jaar die thuis niet met de Bijbel opgroeien zijn er de buurtclubs. Op een speelse en gezellige manier komen de kinderen tijdens de clubmiddag in aanraking met het evangelie en wordt door de leidinggevenden geprobeerd goed contact met de kinderen op te bouwen.

Vanaf 15 jaar

Club ‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke donderdagavond komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum (ook in de herfst-, voorjaars-, en meivakantie is er club). We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.