Kerkelijke Kiesvereniging
“Onze hulp is in de Naam des Heeren”

Op verantwoorde wijze en structureel, dus niet maar eens af en toe, draagt de Kerkelijke Kiesvereniging “Onze hulp is in de Naam des Heeren” bij aan de samenstelling van de verschillende kerkelijke bestuurscolleges van de Hervormde Gemeente van Giessendam en Neder-Hardinxveld. Hoe? Door, waar dat mogelijk is, als georganiseerde groep(en) lidmaten namen in te dienen om te komen tot de vervulling van vacatures. Dat gaat met name over de wijkkerkenraden en vaak ook voor bijzondere benoemingen door de algemene kerkenraad, binnen de regels van onze kerkorde. Dat gebeurt dus als een oproep aan de gemeente wordt gedaan om namen in te dienen.

Volgens de afspraken die hierover binnen onze gemeente bestaan worden namen van mannelijke belijdende leden ingediend.

Het bestuur overlegt tevoren en brengt in de ledenvergadering om leiding te geven aan de keuze namen van lidmaten naar voren waarvan wordt verwacht dat zij naast de eigen wijk of het eigen college ook de zorg voor de gemeente als geheel op het oog en in het hart hebben.

De leden kunnen een of meer namen toevoegen. Als dat gebeurt zal door middel van stemming bepaald worden wie zal/zullen worden ingediend. Het is dus niet zo dat de door het bestuur genoemde personen ook altijd worden voorgedragen.

Alleen leden van een wijkgemeente kunnen aanbevelingen indienen voor de eigen wijkgemeente. Dat betekent vanzelfsprekend dat voor wijkgemeente 1 alleen leden van de vereniging uit die wijkgemeente meedoen, enzovoort.

Als een lid in een gemeentestemming een andere keuze maakt is daar geen enkel bezwaar tegen. Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.

Het bestuur telt 6 leden, in principe 2 uit elk van de 3 wijkgemeenten. De bestuursleden treden periodiek af volgens reglement.

Een aantal kerkenraadsleden is tevens lid van de kiesvereniging. Dat betekent niet dat een kerkenraad bepaalt welke namen het bestuur in de vergadering noemt; de kiesvereniging heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor belijdende leden van de Hervormde Gemeente van Giessendam en Neder-Hardinxveld die met het reglement van de vereniging instemmen.

Dat kan bij de secretaris van de vereniging, J. van Schoonhoven, Kerkweg 84, Hardinxveld-Giessendam; email: jvanschoonhoven@solcon.nl.

Doe dat bij voorkeur schriftelijk of nog liever per e-mail met vermelding van voorletters en achternaam, man of vrouw, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres. Vergaderingen worden zoveel mogelijk per e-mail bekendgemaakt! Bij de secretaris kunt u tevoren het reglement opvragen.

De kosten zijn heel laag; afhankelijk van gemaakte en verwachte kosten wordt eens per 2 jaar een bijdrage gevraagd die door het bestuur wordt vastgesteld.

Als oproepen worden gedaan om namen in te dienen voor uw wijkkerkenraad, soms voor de algemene kerkenraad, en als er bijzondere verenigingszaken zijn zoals een bestuursverkiezing. Oproepen worden zoveel mogelijk per e-mail gedaan.

Het bestuur bestaat per 25 januari 2012 uit

    • A. de Jong, Peulenstraat 155 en H.W.G. Kant (vice-voorzitter), Nieuweweg 72 (uit wijkgemeente 1)
    • G. van Ballegooijen, Jonathan 37 en Jaap van Schoonhoven (secretaris)  (uit wijkgemeente 2)
    • D.B. Dekker (penningmeester), Talmastraat 5a
      en J. van Wijngaarden (voorzitter), Buitendams 533 (uit wijkgemeente 3)