Als we naar de maatschappij om ons heen kijken en zien in welke tijd onze kinderen opgroeien, kunnen we als opvoeder wel eens de moed verliezen. Wat zullen onze kinderen allemaal mee moeten maken? En hoe zullen onze jongeren bestand zijn tegen zoveel invloeden. We denken dat deze vragen en twijfels van onze tijd zijn, maar in Psalm 119:5 (berijmd) lezen we:

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, al hij het houdt naar ’t heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ’t spoor, in Uw geboon vervat,
Niet dwalen, Heer’; laat mij niet hulploos varen.

En juist daarom is het zo belangrijk en waardevol om als ouders samen te ontdekken wat God door de Bijbel ons wil leren over de opvoeding en hoe we dat ook praktisch vorm kunnen geven.  De Bijbel vertelt ons in Spreuken 22:6: “Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.”

Dat is toch een mooie stimulans is om te investeren in de opvoeding?!

Doel

Het doel van de opvoedkringen is dan ook om met elkaar te ontdekken wat de Bijbel ons wil leren over de doop en geloofsopvoeding.

In Deuteronomium 6:6-7 lezen we: “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”

En in de kringen willen we elkaar als ouders stimuleren en bemoedigen om dat in onze gezinnen op een praktische manier vormgeven.

Samen leren in groepen werkt ook verbindend. We leren elkaar binnen de gemeente van hart tot hart kennen en mogen als kerk van alle tijden en eeuwen bouwen aan Zijn gemeente. Want in Galaten 6:2 roept de apostel Paulus ons op om elkanders lasten te dragen. Waarom zouden we als ouders deze kans laten liggen? Een kans om met elkaar te delen, elkaar te steunen en op te bouwen.

En dat niet alleen, het hogere en grotere doel mag daarbij zijn dat we zelf gevoed mogen worden in ons geloof en zo een levend voorbeeld van geloof mogen zijn voor onze kinderen. En ook onze kinderen in te wijden in Gods liefde voor hen! Zodat we onze kinderen niet verhinderen een levende relatie met onze hemelse Vader aan te gaan, maar hen helpen om Hem te vinden nu Hij nog te vinden is!

Jezus zegt in Matth.19:14: “Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.”

Ook stimuleren deze groepen de ouders om in gesprek met elkaar te blijven. Daarbij kan het dus een mooie bijkomstigheid zijn dat de ouders als echtpaar ook meer met elkaar communiceren wat weer bijdraagt aan betere en sterkere huwelijken!

Opzet

3 keer per (winter)seizoen komt een groep ouders in de huiselijke kring bij elkaar. Aan de hand van de methode ‘Voorleven’ (HGJB) denken we op Bijbelse, pedagogische en praktische manier na over een bepaald thema.  Hierbij heeft iedere avond eenzelfde opzet:

  1. Voor de avond begint kun je als echtpaar thuis je al voorbereiden op het thema door de Pedagogische en Bijbels theologische artikelen door te lezen en met elkaar de vragen die daarbij genoemd zijn te bespreken. (Alleen als je een eerste keer bij elkaar komt kun je dit achteraf als echtpaar doen)
  2. Je begint met elkaar de avond met gebed en e.v.t. wat zingen
  3. In het boekje staat een casus, waar je de avond even mee inkomt (een opwarmertje)
  4. Hierna lees je een Bijbelgedeelte met betrekking tot het thema, en bespreekt dit gedeelte aan de hand van de methode ook met elkaar
  5. Dan de praktijk, of ‘leren van het leven’, zoals de methode het zelf noemt. In dit deel van de avond ga je aan de hand van vragen, opdrachten en werkvormen met elkaar verder op het thema wat behandeld wordt.
  6. De avond wordt met elkaar afgesloten met gebed waarin alles weer terug wordt gelegd in Zijn Handen!
  7. Er staat ook ‘huiswerk’ in waarmee je thuis alleen of als echtpaar verder mee kunt.

Groepen

Er zijn 4 groepen opgezet, gebaseerd op leeftijd:

groep 0-3 jaar

groep 4-7 jaar

groep 8-11 jaar

groep 12-16 jaar

Het is wenselijk dat de ouders naar de leeftijd van het oudste kind kijken bij welke groep zij zich aansluiten. Bereikt het oudste kind de leeftijd van een andere groep dan kan er ‘doorgeschoven’ worden naar een opvoedkring (passend bij de leeftijd). Nieuwe doopouders worden ook altijd uitgenodigd voor groep 0-3 jaar. In theorie zou een ouderpaar dat hun kind laat dopen dus 16 jaar aan een huiskring mee kunnen doen om samen sterker te staan in de opvoeding van hun kind(eren). Zo doen ouders ook wisselende contacten op binnen de gemeente en leer je velen van hart tot hart kennen. Het staat ouders uiteraard vrij om meerdere groepen te bezoeken als zij kinderen in meerdere leeftijdscategorieën hebben!

Vanuit de wijkgemeente wordt er ook eenmaal per jaar een avond in de Parel georganiseerd waar alle oudergroepen tegelijk voor worden uitgenodigd. Op zo’n gezamenlijke avond wordt er een spreker uitgenodigd om met elkaar na te denken over een opvoedingsthema.

Data opvoedkringen seizoen 2021-2022

Tijd:  20.00-22.00 (inloop vanaf 19.45)

Locatie: Dit seizoen komen we samen in De Parel

Groep waar het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 0-3  jaar valt:
Data Onderwerp
Dinsdag 30 november 2021 Zingen en bidden
Dinsdag 8 februari 2022 Bijbellezen
Dinsdag 8 maart 2022 Spelenderwijs leren
Groep waar  het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 4-7  jaar valt:
Data Onderwerp
Donderdag 30 september 2021 Onvoorwaardelijk liefhebben
Donderdag 20 Januari 2022 Grenzen stellen
Donderdag 17 maart 2022 Bijbellezen in het gezin
Groep waar  het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 8-11  jaar valt:
Data Onderwerp
Dinsdag 12 oktober 2021 Keuzes maken
Donderdag 13 Januari 2022 Tegenslag en lijden
Dinsdag 15 maart 2022 Karakter van je Kind
Groep waar  het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 12-16  jaar valt:
Data Onderwerp
Woensdag 27 oktober 2021 Vriendschap
Woensdag 12 Januari 2022 Geloofstwijfel
Woensdag 16 maart 2022 Loslaten

Nog nooit geweest en wel benieuwd, je bent van harte welkom om bij ons te komen kijken en een avond mee te draaien!

Je kunt gewoon komen of je meld je van te voren even aan bij Arma Don: eric.arma@gmail.com.